Mozgás Sport Egészség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mozgás Sport Egészség"

Átírás

1 A Pitypang Óvoda Mozgás Sport Egészség Nevelési Programja Írta: a Pitypang Óvoda nevelıtestülete 2010.

2 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép Az óvoda adottságai, bemutatása Az óvoda személyi feltételei Alapdokumentumok A Mozgás-Sport-Egészség óvodai program célja, feladatai Hitvallás Nevelési céljaink Nevelésünk általános feladatai Nevelésünk kiemelt feladata Egészséges, biztonságos környezet megteremtése Az egészséges életvitel kialakítása Egészségvédelem Mozgás-edzés-sportolás Az óvoda tevékenységrendszere A játék A játék feltételei Játékfajták Anyanyelvi nevelés Tanulás Mozgás Testnevelés foglalkozások Mozgáskotta módszer Vitamintorna módszer Mese, vers Ének, zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézimunka Külsı világ tevékeny megismerése- környezetismeret Külsı világ formai-mennyiségi megismerése-matematika Az iskolába lépés feltételei Közösségi nevelés, egyéni bánásmód, szocializáció Az óvodába lépés folyamatai A közösségi élet szokásai és a közösségi magatartás Otthonos életkörülmények, barátságos légkör Az érzelmi nevelés megvalósulásának formái A gyermekek tevékenységének megszervezése Szülıföldhöz való kötıdés Gyermekmunka Erkölcsi normák megalapozása Az óvoda befogadó feladatai Egyéni bánásmód Nemi sztereotípiák A hazájukat elhagyni kényszerülı családok gyermekeinek fogadása A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelése Hátrányos helyzető gyermekek nevelése Halmozottan hátrányos helyzető gyermekek nevelése Sajátos nevelési igényő gyerekek befogadása Gyermekvédelem Óvodai ünnepek, hagyományápolás Az óvoda kapcsolatrendszere A családdal való kapcsolattartás formái Az óvoda kapcsolatrendszere Budakeszi intézményeivel A program megvalósulása A nevelıtestület egysége A program megvalósulásának személyi és tárgyi feltételei Érvényességi záradék Legitimációs záradék 81. 2

3 1. Helyzetkép Az óvoda adottságai, bemutatása Neve: Pitypang Sport Óvoda Címe: 2092 Budakeszi, Zichy Péter utca 31. OM azonosító száma: Telefonszáma: 06-23/ Fenntartója: Budakeszi Város Önkormányzata A Pitypang Óvoda 1977-ben kezdte meg mőködését. 182 férıhellyel biztosítja a Budakeszin élı 3-7 éves gyermekek nevelését. Óvodánk egy kisebb lakótelep, a Barackos lakópark és egy családi házakkal folyamatosan beépülı zöldövezet között helyezkedik el. Az épület kétszintes, 8 csoportszobával, tornateremmel, logopédiai szobával, gyermeköltözıkkel, mosdókkal, orvosi szobával és egyéb kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik. A csoportszobákban biztosítani tudjuk az egy fıre jutó gyermeklétszámhoz igazított alapterületet. Az épülethez hatalmas kert tartozik, így minden csoport részére biztosítani tudjuk a külön udvarrészekre tagolt játszóterületeket. Az udvarrészeken változatos mozgásfejlesztı eszközök segítik a gyermekek fejlıdését. A kert változatos terep viszonyokat kínál. Megtalálható a füves, kavicsos, betonozott, lejtıs, gumiburkolatú udvarrész is. A kerítés mellett széles sövény szegélyezi az udvart, a bejárati kapu biztonsági zárral van felszerelve. A hozzánk járó gyermekek szülei döntı hányadban magasan képzett szellemi foglalkozásúak, vagy önálló vállalkozási tevékenységet folytatnak, így maximális igényeikbıl fakadóan a környezet minıségét, a gyermekek nevelését magas színvonalon igénylik. Vannak azonban olyan családok is, akiknél a család fenntartásában idıközben változás történt (munkanélküliség, egyedül nevelés). Ezek a szülık pedig azért választják óvodánkat, mert biztonságban, megértı közösségben tudhatják gyermekeiket.

4 4 Óvodánkban azonos életkorú gyerekek járnak egy csoportba, bár a gyerekek életkora általában egy év eltérést is mutathat. Minden évben két kis - középsı - nagy és ismétlı nagycsoportot indítunk. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja meghatározza az óvodában folyó pedagógiai munka alapelveit, melynek segítségével és szellemében elkészítettük saját Mozgás Sport - Egészség Óvodai Nevelési Programunkat. Szakmai önállóságunkat kihasználva, ezzel a programmal dolgozunk. Óvodánk nyitott, folyamatosan fejlıdı, befogadó intézmény, melyet továbbra is szeretnénk megtartani Az óvoda személyi feltételei Óvodapedagógusaink magasan képzettek, nyitottak és fogékonyak minden új iránt. Elkötelezettek a minıségi munka, a partneri együttmőködés és saját maguk önképzése iránt. Megszerzett ismereteiket, tapasztalataikat beépítik mindennapi pedagógiai munkájukba, a gyermekek fejlesztése érdekében. A csoportokban két óvodapedagógus dolgozik, délelıttös és délutános mőszakot váltva. A csoportnaplóban rögzített fejlesztési tervet összehangolt munkával valósítják meg, az egész nap folyamán. Az óvónıi párokat úgy alakítjuk ki, hogy hasonló kvalitású, nevelési stílusú és egymással szívesen dolgozó óvónık kerüljenek egy csoportba. Az óvodapedagógusok munkáját egy félállású logopédus segíti, aki a beszédhibás, részképesség zavaros, beszédfejlıdésében elmaradott, dyslexia veszélyeztetett gyermekekkel foglalkozik. A gyermekek nevelésében fontos szerepet vállalnak a dajkák, akik aktív nevelıtársai a pedagógusoknak. Az óvodatitkár, a takarító, a kertész közvetlenül nem vállal részt a gyermekek nevelésében, de munkájukkal elısegítik a problémamentes, biztonságos, esztétikus, törvényes mőködést. A gyermekek nevelését és fejlesztését az alábbiakban felsorolt szakemberek segítik: Pedagógusok (16 fı) Technikai dolgozók (11 fı) 15 fı óvodapedagógus 1 fı logopédus 8 fı dajka 1 fı óvodatitkár 1 fı takarító 1 fı kertész

5 5 A pedagógusok végzettség szerinti megoszlása: Képzési szint: Végzettség: Fı: Alapképzés Óvodapedagógiai Fıiskola 15 Gyógypedagógiai Fıiskola (logopédia szak) 1 Másoddiploma Tanítóképzı Fıiskola 1 Speciális pedagógia szakos tanár 1 Közoktatás vezetıi szakvizsga 1 Szakvizsga Vezetı-óvodapedagógus szakvizsga 2 Drámapedagógiai szakvizsga 3 Fejlesztıpedagógus szakvizsga 1 A technikai dolgozók végzettség szerinti megoszlása: Végzettség Fı Érettségi képesítı vizsga 3 Dajka szakmunkásképzı 4 Egyéb szakmunkásképzı 3 Általános iskola 2

6 6 A kollégák, egyéb tanfolyamokon is szívesen vesznek részt, hogy pedagógiai munkájukat hatékonyabbá tegyék, és korszerő ismereteket szerezzenek. A Pitypang Óvoda helyi nevelési programjának megfelelıen a következı képzéseken vettek részt: Tanfolyam megnevezése: Fı: Magatartászavarokkal küzdı gyermekek korrekciós nevelése 5 Ayres terápia - mozgásfejlesztés 4 Meixner módszer beszédfejlıdés során kialakult zavarok 1 Szenzomotoros integráció 1 Vitamintorna testnevelési módszer 3 Sindelar-Zsoldos komplex részképesség fejlesztı módszer 2 Mozgásterápia 2 Nyári egyetem-különbözı pedagógiai témakörökben 8 Játszóház vezetı 2 Néptánc oktató 1 Logopédiai játékok a mindennapok során 5 Vezetıképzı 1 Fejlesztı ötletek-kézmőves technikák 2 Beszédfejlesztés 1 Gordon: Tanári eredményesség vizsgálata 4 Informatikai, számítógép kezelı 7

7 1. 3. Alapdokumentumok 7 A Pitypang Óvoda Alapító Okirata meghatározza az intézmény elnevezését, székhelyét, az intézmény mőködését, alaptevékenységét, gazdálkodási jogkörét. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a hazai óvodai neveléstörténet értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a magyar óvodai nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, az emberi jogok és alapvetı szabadságjogok, valamint a gyermeket megilletı jogok biztosítása érdekében meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. A többször módosított évi LXXIX. Közoktatási Törvény biztosítja a gyermekmővelıdéshez való jogát az esélyegyenlıség alapján, és a gyermekek, valamint a szülık, óvodában foglalkoztatottak jogit, és kötelezettségeit. A Pitypang Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata kódexszerően foglalja össze az óvoda szervezetére, mőködésére, az óvoda használók jogaira és kötelezettségeire vonatkozó általános és egyedi szabályokat. A Budakeszi Önkormányzat Közoktatási Koncepciója kiemelt feladatként meghatározza az óvodái számára a magas színvonalú feladatellátást, és a kompetencia alapú nevelést. Budaörs Kistérség Többcélú Társulásának Közoktatási Intézkedési Terve fontos célként emeli ki a sajátos nevelési igényő gyermekek ellátásához szükséges utazó szakemberek biztosítását, illetve az óvodák bıvítését a modern igényeknek megfelelı nevelési környezet biztosítása és az óvodai jelentkezési igények kielégítése érdekében. Az évi XXXI. törvény a Gyermekek védelemrıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény a gyermekvédelmi feladatok körültekintı ellátásáról rendelkezik.

8 2. A Mozgás Sport Egészség óvodai program célja, feladatai Hitvallás A családi nevelést kiegészítve, érzelmi biztonságot adva, harmonikus közösségben utat keresünk minden kisgyermekhez. A nevelésünkre bízott gyermekeknek védettséget és boldog kisgyermekkort biztosítunk. Különös hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód igényének kialakítására, melyhez óvodánk a feltételeket biztosítja, a szokásait kialakítja, a testi-lelki harmóniát elısegíti, a mozgást megszeretteti. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek személyiségét egyéni ütemüknek megfelelıen, kíváncsiságukra építve, képességeiket maximálisan kihasználva fejlesszük Nevelési céljaink A 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak szem elıtt tartásával: - az egészséges életmód igényének kialakítása, mozgásra ösztönzı környezet biztosításával, a gyermekek mozgásigényének fenntartásával - egészséges, harmonikus személyiség fejlesztése a játékkal, a játékban komplex módon - kompetenciák (kézségek-képességek) fejlesztése, óvodai tevékenységekbe ágyazva - sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges értelmi- testi-szociális érettség kialakítása - kultúra közvetítése a hagyományok megismertetésével, ápolásával Nevelésünk általános feladatai - az egészséges életmód alakítása - az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása - az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

9 2. 4. Nevelésünk kiemelt feladata 9 Egészséges életmódra nevelés Cél: - az egészséges, barátságos környezet biztosításával és alakításával a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése. Feladat: - a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése - a harmonikus, összerendezett mozgás fejlıdésének elısegítése - a gyermek testi képességeinek, fejlıdésének segítése - a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megırzése - az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelızés és az egészségmegırzés szokásainak alakítása - a gyermek fejlıdéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet kialakítása - megfelelı szakemberek bevonásával a szülıvel, az óvodapedagógussal együttmőködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.

10 Egészséges, biztonságos környezet megteremtése Cél: - az egészséges életmód feltételeinek biztosítása. Feltétel: Az óvoda udvara: - zárható kapu - sok füves terület - fák, díszbokrok, zöldsövény - ivókút, szemétgyőjtık - pancsoló medence - külön udvarrészek csoportonként - változatos terepviszonyok, talajburkolatok - biztonságos, EU szabványos játékok, alatta ütéscsillapító talaj A csoportszobák: - világosak, nagyméretőek - kuckós, könnyen átrendezhetı - jól szellıztethetıek - balesetmentes, a gyermekek méreteihez igazított bútorok - változatos játékeszközök - mozgást biztosító eszközök Gyermeköltözık: - csoportonként külön helyiségben - saját felszerelés elkülönítése Gyermekmosdók: - a gyermekek méretének megfelelı berendezési tárgyak - saját tisztálkodó eszközök helyének biztosítása - intimitás biztosítása - higiénés feltételek betartása Tornaterem: - jelenleg az elıtérbıl kialakítva - változatos eszközkészlet - biztonságos, megfelelı tér

11 Az egészséges életvitel kialakítása Cél: - az egészséges életmód szokásainak kialakítása - felnıtt minta tanítás-gyakoroltatás szokássá válik szükségletté válik - a hátrányos szociokultúrális körülmények közül érkezı gyerekek szokásainak alakítása (segítıkészség, tapintat, türelem). Feladat: Környezet rendje: - rend iránti igény felkeltése - tisztaság, esztétikai érzék fejlesztése - munkára nevelés: egyéni megbízásokkal - esztétikus dekoráció / évszaknak, ünnepnek megfelelıen / Életritmus: - helyes napi és hetirend kialakítása - rendszeresen, ugyanabban az idıben végzett tevékenységek - de! a napirendben rugalmas idıkeret váratlan eseményekhez, ünnepekhez alkalmazkodva - élettani szükségletek kielégítése - szokás-szabályrendszer kialakítása életkori eltérések figyelembe vételével - a családdal való együttmőködés

12 12 Napirend (kiscsoport) Napirend (középsı csoport) Napirend (nagycsoport) Napirend (ismétlı nagycsoport) Reggeli ügyelet Játék Közben: folyamatos reggeli, foglalkozások, kezdeményezések, fejlesztések, tisztálkodás, öltözködés Reggeli ügyelet Játék Közben: folyamatos reggeli, foglalkozások, kezdeményezések, fejlesztések, tisztálkodás, öltözködés Reggeli ügyelet Játék Közben: folyamatos reggeli, foglalkozások, kezdeményezések, fejlesztések, tisztálkodás, öltözködés Reggeli ügyelet Játék Közben: folyamatos reggeli, foglalkozások, kezdeményezések, fejlesztések, tisztálkodás, öltözködés Udvari játék séta, levegızés mozgás Udvari játék séta, levegızés mozgás Udvari játék séta, levegızés mozgás Udvari játék séta, levegızés mozgás Öltözködés, tisztálkodás, készülıdés az ebédhez (önkiszolgálás) Ebéd Tisztálkodás Pihenés Tisztálkodás, öltözködés, uzsonna Öltözködés, tisztálkodás készülıdés az ebédhez (önkiszolgálás, vagy naposi munka) Ebéd Tisztálkodás Pihenés Tisztálkodás, öltözködés, uzsonna Öltözködés, tisztálkodás készülıdés az ebédhez (naposi munka) Ebéd Tisztálkodás Pihenés Tisztálkodás, öltözködés, uzsonna Öltözködés, tisztálkodás készülıdés az ebédhez (naposi munka) Ebéd Tisztálkodás Pihenés Tisztálkodás, öltözködés, uzsonna Játék Játék Játék Játék Délutáni ügyelet Délutáni ügyelet Délutáni ügyelet Délutáni ügyelet

13 13 Pihenés, alvás: - a napirendben állandó helye van - elıtte szellıztetés - a ráhangolódás megteremtése mesével, altatódallal, halk zenével alvás elıtt - gyermek alvásszokásainak tiszteletben tartása / kendı, kabala, alvótárs/ - kényelmes fekhely biztosítása - szoros ruhadarabok levétele - saját ágynemő használata - életkoronként rövidülı pihenési idı - a nem alvó gyerekeknek csendes elfoglaltság engedélyezése a fekvıhelyen - alvás alatt nyugalmas, csendes légkör biztosítása Levegızés: - idıjárástól függıen (esı, ónos esı, hatalmas köd és szél kivételével) minden nap a szabad levegın való tartózkodás biztosítása - évszakok változásainak alakulásait követve a reggeli és a délutáni játékidıt a szabadban töltve - szabad játék, séta, levegızés, kirándulás alkalmával - légzıszervek fejlesztése - szabad levegın szervezett rendszeres testmozgás biztosítása - lehetıség szerint a tevékenységek, mozgásos foglalkozások szervezése a szabadban Táplálkozás: - a gyümölcsnapokon nyers gyümölcs és zöldségfogyasztás - napi háromszori étkezés - az óvoda rendszeres kapcsolata a konyhával - az óvoda étrendjének kihelyezése a szülık felé - a táplálékallergiás gyerekek figyelemmel kísérése - esztétikus és kultúrált étkezési szokások kialakítása

14 14 Étkezési szokások táblázat 1.

15 15 Étkezési szokások táblázat 2.

16 16 Étkezési szokások táblázat 3.

17 17 Folyadék egyensúly: - a gyermekek napközbeni folyadékpótlását biztosítani - saját kulacsból bármilyen folyadék elfogyasztása az egész nap folyamán - ásványvíz automata elhelyezése a tornatermekben Testápolás: - egészségvédelem, testük gondozása - rendszeres, szükség szerinti tisztálkodás biztosítása - ápolási szokások, igényesség kialakítása (bır, haj, köröm, fog, orr, fül) - rendszeres fogmosás igényének kialakítása - testséma fejlesztés - felnıtt-gyerek intim kapcsolata (popsi törlés, orrfújás Öltözködés: - védekezés az idıjárás változásai ellen - a gyerek ízlésének, önállóságának alakítása - az öltözködés helyes sorrendjének elsajátíttatása - óvodai öltözet: kényelmes ruha, biztonságos cipı, tornafelszerelés - váltó és tartalék ruha biztosítása - óvodai ünnepeken, rendezvényeken Pitypang póló viselése

18 18 Testápolási szokások táblázat

19 19 Öltözködési szokások táblázat

20 Egészségvédelem Cél: - a betegségek megelızése, a testi-lelki harmónia létrejöttének elısegítése és megırzése Feladat: - környezet tisztántartása - portalanítás - fertıtlenítés - idıjárásnak megfelelı réteges öltözködés - folyamatos levegıcsere - higiénés szabályok betartása - hımérséklet, páratartalom, világítás / elıírás szerint / - a gyermekek egyéni betegségeinek figyelembe vétele (krupp, allergia, asztma) - fertızı betegség esetén azonnali intézkedés - éves orvosi vizsgálat megszervezése - védınıi szőrıvizsgálatok kérése - preventív fogászati ellátás megszervezése - a gyermekekre vonatkozó balesetvédelmi szabályok betartatása - játékeszközök, tornaszerek, használati tárgyak ellenırzése, karbantartása, a hibák megszőntetése - gerincprevenciós, lábboltozat erısítı mozgás biztosítása Jövıbeli terveink: A komplex mozgásfejlesztı programhoz kapcsolódva, sóterápiás szoba kialakítása az óvodában: - mese-vers foglalkozások, zenei foglalkozások, egyszerő mozgásos játékok szervezésével a gyermekek észrevétlenül lélegeznék be a tiszta, szennyezıdésektıl mentes levegıt - a gyermekek játszva gyógyulhatnának - megerısödne immunrendszerük, légúti megbetegedéseik, asztmájuk, allergiájuk, egyes bırbetegségeik tünetei enyhülnének - az idegrendszerre mért nyugtató hatásával oldaná a gyermekek feszültségeit, a hiperaktivitás jeleit mérsékelné.

21 Mozgás edzés - sportolás 21 Cél: - mozgásra ösztönzı környezet kialakításával a gyermekek mozgásigényének fenntartása - különbözı mozgásformák tanításán keresztül a mozgás megszerettetése. Feladat: Edzés: - a napi tevékenységek minél több szabad levegın való megszervezése - az edzés lehetıségeinek (víz, napfény, levegı) tudatos kihasználása - mozgáskészség fejlesztı tevékenységek rendszeres végzése - a gyermekek teherbíró képességeinek, fizikai fejlıdésének, ügyességének, ellenálló képességének figyelemmel kísérése - egyéni betegségeik figyelembe vétele - derős, nyugodt, érzelmi biztonságot adó légkör megteremtése az edzés során. Mozgás Sport: - a mozgás az egész óvodai élet során elıtérben legyen - megfelelı hely, eszköz, idı biztosítása az óvoda épületében és a szabadban - balesetmentes környezet kialakítása - különbözı mozgáskészség fejlesztı eszközök és sportfelszerelések biztosítása - jó hangulatú mozgás és sporttevékenységek megteremtése - óvodapedagógusi modell nyújtása - életkori sajátosságok figyelembe vétele - szoros együttmőködés a családdal (közös sportprogramok) - kapcsolat kialakítása egyesületekkel - rendszeresség biztosításával az egészséges életvitel kialakítása. Mozgásra ösztönzı környezet és eszközök: Udvaron: mászóka, libikóka, hinta, csúszda, polyball-célbadobó, kerékpár, kismotor, popsi csúszka, pancsoló medence Sport pályán: foci kapu, görkorcsolya, floorball, labda, kosárpalánk, ugráló labda

22 22 Csoportszobában: mászóka, ugróasztal, egyensúlyozó csiga, fotelhinta, szobai libikóka, terápiás eszközök Tornateremben: bordásfal, greisfwald-szer, zsámoly, kosárpalánk, mozgáskotta készlet, egyensúlyozó eszközök, rugós deszka, átbillenıs palló, különbözı kéziszerek, wesco eszközök Óvodánk komplex mozgásfejlesztı programjának területei: Lábboltozat erısítı mezítlábas torna Vitamintorna módszer + Mozgáskotta módszer Fociedzések a Budakeszi Labdarúgó Akadémiától Mozgásfejlesztı eszközök a csoportszobában Heti 2 irányított testnevelés foglalkozás Sport Óvoda: Komplex Mozgásfejlesztés Udvari mozgásos játékeszközök Délutáni költségtérítéses sport foglalkozások Saját gumiburkolatú sportpálya Városi Sportrendezvényeken való részvétel Séta, levegızés, kirándulás,

23 23 3. Az óvoda tevékenységrendszere A játék Programunk jellegébıl adódóan nagy hangsúlyt fektetünk a szabad játékra, figyelembe véve annak feszültség oldó, önértékelés kialakulását elısegítı, képességfejlesztı és személyiségformáló hatását. Az egészségesen fejlıdı, kiegyensúlyozott gyermek játéka ötletgazdag, elmélyült, nyugodt, örömteli, melyben kellemes élményeit újra átélheti. Félelmei, elfojtott indulatai oldódhatnak, vágyai beteljesülhetnek. Ezért a gyermek számára a világ megismerésének alapvetı formája. Cél: - a játék fejlesztı hatásának kihasználásával hozzásegíteni a gyermeket a világ megismeréséhez, képességeinek tudatos alakításához, személyiségének harmonikus kibontakoztatásához. Feladat: - a játék feltételeinek megteremtése - a szabad játék túlsúlyának biztosítása - a 3-7 éves korban megjelenı játékfajták tartalmának, minıségének fokozása, a gyermekek egyéni sajátosságainak, igényeinek figyelembevételével - a gyermek beszédkészségének fejlesztése a játék szituációkban - a játék sokoldalú fejlesztıhatásának tudatos kihasználása - a játék kreativitást fejlesztı, élményt adó és kijátszó, pszichikumot erısítı funkciójának megteremtése - lehetıséget biztosítani arra, hogy a családban, az óvodában, a tágabb természeti és társadalmi környezetben szerzett tapasztalatokat a gyermek a játékban újra és újra átélhesse - a pedagógus tudatos jelenlétével az indirekt irányítás biztosítása - a szabad játék során a csellengı, szomorkodó, egyedül játszó gyerekekkel egyénileg foglalkozni.

24 A játék feltételei: Az óvodapedagógus személyisége: - rendelkezzen empátiás készséggel, mert ez elengedhetetlen a megértı, együttmőködı magatartáshoz - magatartása, viselkedése követendı példát nyújtson - szeressen játszani - törekedjen arra, hogy a játékélet alatt a játék fantáziaserkentı, kreatív és kíváncsiságot ébresztı legyen - közös és egyéni tapasztalatszerzési lehetıségek nyújtása a séták, kirándulások, látogatások alkalmával - a gyermekek családi élményeinek figyelembe vétele - tudatos tervezéssel az udvari játék alkalmával is, minden évszakban biztosítsa a játék feltételeit - a játék alatt végezzen megfigyeléseket a gyermekekrıl - segítse elı a gyermekek képességeinek maximális kibontakozását. Nyugodt légkör: - együttélés szabályainak, szokásainak kialakítása - konfliktus megoldási képesség fejlesztése - önállóságra törekvés - együttjátszás örömének megtapasztalása - megfelelı mennyiségő szabály betartása Megfelelı hely: - elegendı hely biztosítása csoportszobában, udvaron - állandó és ideiglenes helyek kialakítása mind a sokat mozgó, mind a nyugalmat kedvelı gyermekek számára - legyen tér a nagyobb mozgást igénylı játékoknak, és az építéshez is - lehetıség megteremtése a kuckózáshoz, az intimitást nyújtó búvóhelyek létrehozásához - legyenek állandó játszóhelyek, de legyen lehetıség a változtatásra is.

25 25 Megfelelı idı: - a napirendben a legtöbb idıt biztosítsuk rá - a délelıtti és a délutáni játékidı legyen egyenértékő - minél hosszabb, megszakítás nélküli idı a zavartalan játék érdekében - a megkezdett játék délutáni, vagy másnapi folytatásának biztosítása - az idıjárásnak és az óvoda sajátosságainak megfelelıen a szabadban töltött játékidı maximális kihasználása. Megfelelı játékeszközök: - késztessenek kreativitásra, motiválják, ösztönözzék játékra a gyermeket - keltsék fel a gyermekek érdeklıdését, feleljenek meg igényeiknek, életkori egyéni sajátosságainak - legyenek tartósak, tisztíthatók, esztétikusak, balesetmentesek - a korcsoport játékigényeinek megfelelı mennyiségben álljanak rendelkezésre - a játékszerek a gyermekek számára könnyen elérhetıek legyenek - a kész gyári játékeszközökön kívül, barkácsolható, összeállítható játékeszközök biztosítása - a szerepjátékhoz, dramatizáláshoz és az egyéb játékokhoz használható kiegészítı eszközök biztosítása a kellékes ládában - legyenek a gyermekek által barkácsolt játékeszközök is - környezetük tárgyait is bevonhassák játékukba, szabadon birtokolhassák a játékeszközöket, kreatív módon összekapcsolva más játékfajtákkal - elsısorban természetbarát eszközök használata.

26 Játékfajták Gyakorló játék: - kiinduló pontja a véletlen mozgásból, cselekvésébıl fakadó siker - újra és újra ismétlésre késztet - újszerő cselekvés ismételgetése, örömforrás - mozgásos, manipulációs, verbális ismételgetések - anyagok tulajdonságainak megismerése (felület, szín, forma, nagyság) - szem-kéz koordináció, finommotorika fejlıdés - testséma-és percepciófejlıdés Szerepjáték: - nagyon gazdag tárháza van - tapasztalat, ismeret, elképzelés, érzelem ötvözıdése - kezdeményezıkészség - önkéntesség, önállóság, szabad választás lehetısége - konfliktus feloldó hatású - szocializációs szerep fejlıdésének jelentısége - kommunikációs, anyanyelvi készség fejlesztése - alapvetı erkölcsi értékek, az együttélés szabályainak rögzítése - szervezı készség elıtérbe kerülése - a vállalt szerepeken keresztül ábrázolják a valóság számukra fontos mozzanatait - élmények biztosítása Dramatizálás, bábozás: - saját, vagy irodalmi élmények eljátszása spontán illetve direkt módon - érzelmek és esztétika - emlékezet, kreativitás, beszédkészség fejlıdése - drámajáték - mozgás, mimika, gesztus megjelenítése

27 27 Építı, konstruáló játék: - különbözı építmények létrehozása spontán, majd meghatározott céllal - saját és mások alkotásait megbecsülik - kombinatív képesség fejlıdése - szín és formavilág gazdagsága - téri tájékozódás megjelenése - feladattudat, szabálytudat fejlıdésének területe - értelmi képességek fejlıdése - finommotorika fejlesztés Barkácsolás: - alapja a győjtı munka - környezettudatos magatartás kialakítása - a létrehozott tárgyak beépíthetıek a játékba - széleskörő ismeretek szerzése az anyagokról, eszközökrıl - játékjavítás, készítés megtapasztalása - manuális készség fejleszthetısége Szabályjáték: - elıre meghatározott, pontos szabályok lefektetése - szabálytudat, kudarctőrés kialakítása - tervszerőség - érzelmek megtanulása, annak kordában tartása (siker-kudarc) - helyes magatartásformák elsajátítása (türelem, kitartás, akaraterı, mértéktartás) - mozgáskultúra kiteljesedése - értelem fejlesztı szabályjátékok jelentısége (gondolkodási alapmőveletek) - verbális képességek fejlıdése (állítások, ítéletek, kérdések)

28 28 Mozgásos játék: - a biológiai fejlıdés, teherbíró-, ellenálló-, és alkalmazkodó képesség fejlesztése - természetes mozgásformák gyakorlása, kreatív alkalmazása - egyénhez mért legmagasabb fejlettségi szint elérése a fokozatosság elvének érvényesítésével - a mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése - gyakorlás kezdetben segítséggel, késıbb önállóan - ügyesség, bátorság, állóképesség, gyorsaság, mozgáskoordináció fejlesztése - szabálytudat és a közösségi érzés erısítése / egymás segítése / - a siker és a kudarc elviselésére nevelés Udvari játék: - a játékfajták mindegyikére lehetıséget biztosítani az udvari játék során is - motiváló eszközök biztosítása - a gyermekek által kitalált játékok segítése - inspiráló eszközbiztosítás minden évszakban: İsszel és Tavasszal - homokozás (formák megismerése, matematikai fogalmak felismerése, gyakorlása viselkedési szabályok gyakorlása az együttjátszás során) - biciklizés, rollerezés, ugráló labda (egymásra figyelés, alapvetı közlekedési szabályok elsajátítása, gyakorlása, egyensúlyérzék fejlesztése, szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztés) - kerti munkák (ásás, gereblyézés, söprés, a munka öröme, kerti eszközök helyes használata) - mászókázás, hintázás, csúszdázás (nagymozgások gyakorlása, térpercepció fejlesztés, szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztés, egyensúlyérzék fejlesztés) - játék a mozgásfejlesztı kézi szerekkel (labda, karika, ugrókötél, szalag) - ábrázoló tevékenységek (rajzolás, színezés, levélképek, koszorúk)

29 Nyáron Télen 29 - pancsolás (testséma fejlesztés, szabályok elsajátítása, betartása) - homokozás vizezéssel - pléd, mesekönyv nézegetés, mesélés - sátorépítés - görkorcsolyázás - szánkózás popsi csúszkával (közös játék öröme, társas kapcsolatok fejlesztése) - hógolyózás (matematikai ismeretek bıvítése, célba dobás gyakorlása, szabályok betartása) - építések hóból jégbıl, hófestés, hóformák készítése a homokozó formákkal - kerti munka (hólapátolás, szánkópálya építés) A fejlıdés várható eredménye az óvodáskor végére: - a gyermekek képesek kitartóan egyazon játékban együttesen részt venni - képesek szerepvállalásra és a szerepek elosztására - játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték - bonyolult építményeket képesek létrehozni - élvezettel játsszák a szabályjátékokat - társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által közvetített viselkedési normák - képesek elfogadni és megérteni játszótársaik elgondolását.

30 3. 2. Anyanyelvi nevelés 30 Cél: - az óvoda valamennyi tevékenysége során megvalósulandó legyen. Feladat: - elsısorban a gyermek anyanyelvének elsajátításának segítése - a pedagógus állandó, mintaadó jelenléte - a beszédkedv fenntartása - a gyermek esetleges beszédhibájának mintaadással és sok beszélgetéssel való korrigálása - egyensúlyteremtés a magyar és a külföldi, a mő és népmesék között - helyes mintaadás, beszélı környezet és szabályközvetítés (a javítgatás elkerülésével) - az anyanyelv ismerete, megbecsülése, szeretetére nevelés - különös figyelmet fordítunk a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok meghallgatására - egyéni és csoportos anyanyelvi játékok gyakorlása, mely a gyerek számára spontán történik, de a pedagógus tudatosan megtervezi - logopédussal való szoros együttmőködés - drámajátékok alkalmazása az életkori sajátosságoknak megfelelıen - szólások, közmondások, találós kérdések beépítése a mindennapokba. Kiscsoport: - ölbéli játékok (höcögtetık, cirógatók, lovagoltatók) - a hangok tiszta ejtését segítı és rávezetı játékok (légzéstechnikai játékok, ajak - nyelv torna) - játékos hangutánzás - példamutató beszéddel a dajkanyelv és selypes beszéd kiküszöbölése Középsı csoport: - hallásfejlesztı játékok - szókincsbıvítést segítı játékok - nyelv és ajakügyesítı - beszédhibák kiszőrése és szakember segítségének kérése - hangfelismerési gyakorlat

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Alapelvek, célok: A testnevelés és sport mozgásanyagának segítségével az eddiginél nagyobb hatékonysággal fejlesztendık a közoktatásban résztvevı korosztályok fizikai

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Óvoda iskola átmenet A gyermekek nem búzaszemek egy vékában Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Az iskolából életkorilag nem lehet elkésni. Jobb később menni, mint korábban.

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel.

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. ESZKÖZIGÉNY Az óvodai Jelenlegi felszerelés Tevékenységi 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. b. másik udvarrész üres, füves. A fa mozgásfejlesztő

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 1 T A R T A L O M TARTALOM: Oldalszám: I. Bevezetı. 2 A Nyolcforrás program nevelési gyakorlatai 3 Az óvoda adatai / Alapító

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

Mindennapi testmozgás-egészséges élet

Mindennapi testmozgás-egészséges élet Mindennapi testmozgás-egészséges élet Dr. Vass Zoltán Ph.D. Magyar Diáksport Szövetség 1948-as megalakulásakor a World Health Organization (WHO) az egészséget a következőképpen definiálta: Az egészség

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Célja: A testnevelés, a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel ruházzuk fel tanulóinkat, mely későbbi cselekvési biztonságukat,

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV A projekt résztvevői: Maci csoport 24fő Süni csoport: 19 fő Időpont: 2014. november 10- november 14. Időtartam: 5 nap Cél: Szabálytudat kialakítása Márton napi népszokás megismerése

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás fejlesztése Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás és környezet Kreativitásnak kedvezı fizikai környezet Kreativitásnak kedvezı szociális környezet Gyerekeknél: bátorító felnıtt Kreativitás

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben