Mozgás Sport Egészség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mozgás Sport Egészség"

Átírás

1 A Pitypang Óvoda Mozgás Sport Egészség Nevelési Programja Írta: a Pitypang Óvoda nevelıtestülete 2010.

2 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép Az óvoda adottságai, bemutatása Az óvoda személyi feltételei Alapdokumentumok A Mozgás-Sport-Egészség óvodai program célja, feladatai Hitvallás Nevelési céljaink Nevelésünk általános feladatai Nevelésünk kiemelt feladata Egészséges, biztonságos környezet megteremtése Az egészséges életvitel kialakítása Egészségvédelem Mozgás-edzés-sportolás Az óvoda tevékenységrendszere A játék A játék feltételei Játékfajták Anyanyelvi nevelés Tanulás Mozgás Testnevelés foglalkozások Mozgáskotta módszer Vitamintorna módszer Mese, vers Ének, zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézimunka Külsı világ tevékeny megismerése- környezetismeret Külsı világ formai-mennyiségi megismerése-matematika Az iskolába lépés feltételei Közösségi nevelés, egyéni bánásmód, szocializáció Az óvodába lépés folyamatai A közösségi élet szokásai és a közösségi magatartás Otthonos életkörülmények, barátságos légkör Az érzelmi nevelés megvalósulásának formái A gyermekek tevékenységének megszervezése Szülıföldhöz való kötıdés Gyermekmunka Erkölcsi normák megalapozása Az óvoda befogadó feladatai Egyéni bánásmód Nemi sztereotípiák A hazájukat elhagyni kényszerülı családok gyermekeinek fogadása A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelése Hátrányos helyzető gyermekek nevelése Halmozottan hátrányos helyzető gyermekek nevelése Sajátos nevelési igényő gyerekek befogadása Gyermekvédelem Óvodai ünnepek, hagyományápolás Az óvoda kapcsolatrendszere A családdal való kapcsolattartás formái Az óvoda kapcsolatrendszere Budakeszi intézményeivel A program megvalósulása A nevelıtestület egysége A program megvalósulásának személyi és tárgyi feltételei Érvényességi záradék Legitimációs záradék 81. 2

3 1. Helyzetkép Az óvoda adottságai, bemutatása Neve: Pitypang Sport Óvoda Címe: 2092 Budakeszi, Zichy Péter utca 31. OM azonosító száma: Telefonszáma: 06-23/ Fenntartója: Budakeszi Város Önkormányzata A Pitypang Óvoda 1977-ben kezdte meg mőködését. 182 férıhellyel biztosítja a Budakeszin élı 3-7 éves gyermekek nevelését. Óvodánk egy kisebb lakótelep, a Barackos lakópark és egy családi házakkal folyamatosan beépülı zöldövezet között helyezkedik el. Az épület kétszintes, 8 csoportszobával, tornateremmel, logopédiai szobával, gyermeköltözıkkel, mosdókkal, orvosi szobával és egyéb kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik. A csoportszobákban biztosítani tudjuk az egy fıre jutó gyermeklétszámhoz igazított alapterületet. Az épülethez hatalmas kert tartozik, így minden csoport részére biztosítani tudjuk a külön udvarrészekre tagolt játszóterületeket. Az udvarrészeken változatos mozgásfejlesztı eszközök segítik a gyermekek fejlıdését. A kert változatos terep viszonyokat kínál. Megtalálható a füves, kavicsos, betonozott, lejtıs, gumiburkolatú udvarrész is. A kerítés mellett széles sövény szegélyezi az udvart, a bejárati kapu biztonsági zárral van felszerelve. A hozzánk járó gyermekek szülei döntı hányadban magasan képzett szellemi foglalkozásúak, vagy önálló vállalkozási tevékenységet folytatnak, így maximális igényeikbıl fakadóan a környezet minıségét, a gyermekek nevelését magas színvonalon igénylik. Vannak azonban olyan családok is, akiknél a család fenntartásában idıközben változás történt (munkanélküliség, egyedül nevelés). Ezek a szülık pedig azért választják óvodánkat, mert biztonságban, megértı közösségben tudhatják gyermekeiket.

4 4 Óvodánkban azonos életkorú gyerekek járnak egy csoportba, bár a gyerekek életkora általában egy év eltérést is mutathat. Minden évben két kis - középsı - nagy és ismétlı nagycsoportot indítunk. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja meghatározza az óvodában folyó pedagógiai munka alapelveit, melynek segítségével és szellemében elkészítettük saját Mozgás Sport - Egészség Óvodai Nevelési Programunkat. Szakmai önállóságunkat kihasználva, ezzel a programmal dolgozunk. Óvodánk nyitott, folyamatosan fejlıdı, befogadó intézmény, melyet továbbra is szeretnénk megtartani Az óvoda személyi feltételei Óvodapedagógusaink magasan képzettek, nyitottak és fogékonyak minden új iránt. Elkötelezettek a minıségi munka, a partneri együttmőködés és saját maguk önképzése iránt. Megszerzett ismereteiket, tapasztalataikat beépítik mindennapi pedagógiai munkájukba, a gyermekek fejlesztése érdekében. A csoportokban két óvodapedagógus dolgozik, délelıttös és délutános mőszakot váltva. A csoportnaplóban rögzített fejlesztési tervet összehangolt munkával valósítják meg, az egész nap folyamán. Az óvónıi párokat úgy alakítjuk ki, hogy hasonló kvalitású, nevelési stílusú és egymással szívesen dolgozó óvónık kerüljenek egy csoportba. Az óvodapedagógusok munkáját egy félállású logopédus segíti, aki a beszédhibás, részképesség zavaros, beszédfejlıdésében elmaradott, dyslexia veszélyeztetett gyermekekkel foglalkozik. A gyermekek nevelésében fontos szerepet vállalnak a dajkák, akik aktív nevelıtársai a pedagógusoknak. Az óvodatitkár, a takarító, a kertész közvetlenül nem vállal részt a gyermekek nevelésében, de munkájukkal elısegítik a problémamentes, biztonságos, esztétikus, törvényes mőködést. A gyermekek nevelését és fejlesztését az alábbiakban felsorolt szakemberek segítik: Pedagógusok (16 fı) Technikai dolgozók (11 fı) 15 fı óvodapedagógus 1 fı logopédus 8 fı dajka 1 fı óvodatitkár 1 fı takarító 1 fı kertész

5 5 A pedagógusok végzettség szerinti megoszlása: Képzési szint: Végzettség: Fı: Alapképzés Óvodapedagógiai Fıiskola 15 Gyógypedagógiai Fıiskola (logopédia szak) 1 Másoddiploma Tanítóképzı Fıiskola 1 Speciális pedagógia szakos tanár 1 Közoktatás vezetıi szakvizsga 1 Szakvizsga Vezetı-óvodapedagógus szakvizsga 2 Drámapedagógiai szakvizsga 3 Fejlesztıpedagógus szakvizsga 1 A technikai dolgozók végzettség szerinti megoszlása: Végzettség Fı Érettségi képesítı vizsga 3 Dajka szakmunkásképzı 4 Egyéb szakmunkásképzı 3 Általános iskola 2

6 6 A kollégák, egyéb tanfolyamokon is szívesen vesznek részt, hogy pedagógiai munkájukat hatékonyabbá tegyék, és korszerő ismereteket szerezzenek. A Pitypang Óvoda helyi nevelési programjának megfelelıen a következı képzéseken vettek részt: Tanfolyam megnevezése: Fı: Magatartászavarokkal küzdı gyermekek korrekciós nevelése 5 Ayres terápia - mozgásfejlesztés 4 Meixner módszer beszédfejlıdés során kialakult zavarok 1 Szenzomotoros integráció 1 Vitamintorna testnevelési módszer 3 Sindelar-Zsoldos komplex részképesség fejlesztı módszer 2 Mozgásterápia 2 Nyári egyetem-különbözı pedagógiai témakörökben 8 Játszóház vezetı 2 Néptánc oktató 1 Logopédiai játékok a mindennapok során 5 Vezetıképzı 1 Fejlesztı ötletek-kézmőves technikák 2 Beszédfejlesztés 1 Gordon: Tanári eredményesség vizsgálata 4 Informatikai, számítógép kezelı 7

7 1. 3. Alapdokumentumok 7 A Pitypang Óvoda Alapító Okirata meghatározza az intézmény elnevezését, székhelyét, az intézmény mőködését, alaptevékenységét, gazdálkodási jogkörét. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a hazai óvodai neveléstörténet értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a magyar óvodai nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, az emberi jogok és alapvetı szabadságjogok, valamint a gyermeket megilletı jogok biztosítása érdekében meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. A többször módosított évi LXXIX. Közoktatási Törvény biztosítja a gyermekmővelıdéshez való jogát az esélyegyenlıség alapján, és a gyermekek, valamint a szülık, óvodában foglalkoztatottak jogit, és kötelezettségeit. A Pitypang Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata kódexszerően foglalja össze az óvoda szervezetére, mőködésére, az óvoda használók jogaira és kötelezettségeire vonatkozó általános és egyedi szabályokat. A Budakeszi Önkormányzat Közoktatási Koncepciója kiemelt feladatként meghatározza az óvodái számára a magas színvonalú feladatellátást, és a kompetencia alapú nevelést. Budaörs Kistérség Többcélú Társulásának Közoktatási Intézkedési Terve fontos célként emeli ki a sajátos nevelési igényő gyermekek ellátásához szükséges utazó szakemberek biztosítását, illetve az óvodák bıvítését a modern igényeknek megfelelı nevelési környezet biztosítása és az óvodai jelentkezési igények kielégítése érdekében. Az évi XXXI. törvény a Gyermekek védelemrıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény a gyermekvédelmi feladatok körültekintı ellátásáról rendelkezik.

8 2. A Mozgás Sport Egészség óvodai program célja, feladatai Hitvallás A családi nevelést kiegészítve, érzelmi biztonságot adva, harmonikus közösségben utat keresünk minden kisgyermekhez. A nevelésünkre bízott gyermekeknek védettséget és boldog kisgyermekkort biztosítunk. Különös hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód igényének kialakítására, melyhez óvodánk a feltételeket biztosítja, a szokásait kialakítja, a testi-lelki harmóniát elısegíti, a mozgást megszeretteti. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek személyiségét egyéni ütemüknek megfelelıen, kíváncsiságukra építve, képességeiket maximálisan kihasználva fejlesszük Nevelési céljaink A 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak szem elıtt tartásával: - az egészséges életmód igényének kialakítása, mozgásra ösztönzı környezet biztosításával, a gyermekek mozgásigényének fenntartásával - egészséges, harmonikus személyiség fejlesztése a játékkal, a játékban komplex módon - kompetenciák (kézségek-képességek) fejlesztése, óvodai tevékenységekbe ágyazva - sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges értelmi- testi-szociális érettség kialakítása - kultúra közvetítése a hagyományok megismertetésével, ápolásával Nevelésünk általános feladatai - az egészséges életmód alakítása - az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása - az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

9 2. 4. Nevelésünk kiemelt feladata 9 Egészséges életmódra nevelés Cél: - az egészséges, barátságos környezet biztosításával és alakításával a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése. Feladat: - a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése - a harmonikus, összerendezett mozgás fejlıdésének elısegítése - a gyermek testi képességeinek, fejlıdésének segítése - a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megırzése - az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelızés és az egészségmegırzés szokásainak alakítása - a gyermek fejlıdéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet kialakítása - megfelelı szakemberek bevonásával a szülıvel, az óvodapedagógussal együttmőködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.

10 Egészséges, biztonságos környezet megteremtése Cél: - az egészséges életmód feltételeinek biztosítása. Feltétel: Az óvoda udvara: - zárható kapu - sok füves terület - fák, díszbokrok, zöldsövény - ivókút, szemétgyőjtık - pancsoló medence - külön udvarrészek csoportonként - változatos terepviszonyok, talajburkolatok - biztonságos, EU szabványos játékok, alatta ütéscsillapító talaj A csoportszobák: - világosak, nagyméretőek - kuckós, könnyen átrendezhetı - jól szellıztethetıek - balesetmentes, a gyermekek méreteihez igazított bútorok - változatos játékeszközök - mozgást biztosító eszközök Gyermeköltözık: - csoportonként külön helyiségben - saját felszerelés elkülönítése Gyermekmosdók: - a gyermekek méretének megfelelı berendezési tárgyak - saját tisztálkodó eszközök helyének biztosítása - intimitás biztosítása - higiénés feltételek betartása Tornaterem: - jelenleg az elıtérbıl kialakítva - változatos eszközkészlet - biztonságos, megfelelı tér

11 Az egészséges életvitel kialakítása Cél: - az egészséges életmód szokásainak kialakítása - felnıtt minta tanítás-gyakoroltatás szokássá válik szükségletté válik - a hátrányos szociokultúrális körülmények közül érkezı gyerekek szokásainak alakítása (segítıkészség, tapintat, türelem). Feladat: Környezet rendje: - rend iránti igény felkeltése - tisztaság, esztétikai érzék fejlesztése - munkára nevelés: egyéni megbízásokkal - esztétikus dekoráció / évszaknak, ünnepnek megfelelıen / Életritmus: - helyes napi és hetirend kialakítása - rendszeresen, ugyanabban az idıben végzett tevékenységek - de! a napirendben rugalmas idıkeret váratlan eseményekhez, ünnepekhez alkalmazkodva - élettani szükségletek kielégítése - szokás-szabályrendszer kialakítása életkori eltérések figyelembe vételével - a családdal való együttmőködés

12 12 Napirend (kiscsoport) Napirend (középsı csoport) Napirend (nagycsoport) Napirend (ismétlı nagycsoport) Reggeli ügyelet Játék Közben: folyamatos reggeli, foglalkozások, kezdeményezések, fejlesztések, tisztálkodás, öltözködés Reggeli ügyelet Játék Közben: folyamatos reggeli, foglalkozások, kezdeményezések, fejlesztések, tisztálkodás, öltözködés Reggeli ügyelet Játék Közben: folyamatos reggeli, foglalkozások, kezdeményezések, fejlesztések, tisztálkodás, öltözködés Reggeli ügyelet Játék Közben: folyamatos reggeli, foglalkozások, kezdeményezések, fejlesztések, tisztálkodás, öltözködés Udvari játék séta, levegızés mozgás Udvari játék séta, levegızés mozgás Udvari játék séta, levegızés mozgás Udvari játék séta, levegızés mozgás Öltözködés, tisztálkodás, készülıdés az ebédhez (önkiszolgálás) Ebéd Tisztálkodás Pihenés Tisztálkodás, öltözködés, uzsonna Öltözködés, tisztálkodás készülıdés az ebédhez (önkiszolgálás, vagy naposi munka) Ebéd Tisztálkodás Pihenés Tisztálkodás, öltözködés, uzsonna Öltözködés, tisztálkodás készülıdés az ebédhez (naposi munka) Ebéd Tisztálkodás Pihenés Tisztálkodás, öltözködés, uzsonna Öltözködés, tisztálkodás készülıdés az ebédhez (naposi munka) Ebéd Tisztálkodás Pihenés Tisztálkodás, öltözködés, uzsonna Játék Játék Játék Játék Délutáni ügyelet Délutáni ügyelet Délutáni ügyelet Délutáni ügyelet

13 13 Pihenés, alvás: - a napirendben állandó helye van - elıtte szellıztetés - a ráhangolódás megteremtése mesével, altatódallal, halk zenével alvás elıtt - gyermek alvásszokásainak tiszteletben tartása / kendı, kabala, alvótárs/ - kényelmes fekhely biztosítása - szoros ruhadarabok levétele - saját ágynemő használata - életkoronként rövidülı pihenési idı - a nem alvó gyerekeknek csendes elfoglaltság engedélyezése a fekvıhelyen - alvás alatt nyugalmas, csendes légkör biztosítása Levegızés: - idıjárástól függıen (esı, ónos esı, hatalmas köd és szél kivételével) minden nap a szabad levegın való tartózkodás biztosítása - évszakok változásainak alakulásait követve a reggeli és a délutáni játékidıt a szabadban töltve - szabad játék, séta, levegızés, kirándulás alkalmával - légzıszervek fejlesztése - szabad levegın szervezett rendszeres testmozgás biztosítása - lehetıség szerint a tevékenységek, mozgásos foglalkozások szervezése a szabadban Táplálkozás: - a gyümölcsnapokon nyers gyümölcs és zöldségfogyasztás - napi háromszori étkezés - az óvoda rendszeres kapcsolata a konyhával - az óvoda étrendjének kihelyezése a szülık felé - a táplálékallergiás gyerekek figyelemmel kísérése - esztétikus és kultúrált étkezési szokások kialakítása

14 14 Étkezési szokások táblázat 1.

15 15 Étkezési szokások táblázat 2.

16 16 Étkezési szokások táblázat 3.

17 17 Folyadék egyensúly: - a gyermekek napközbeni folyadékpótlását biztosítani - saját kulacsból bármilyen folyadék elfogyasztása az egész nap folyamán - ásványvíz automata elhelyezése a tornatermekben Testápolás: - egészségvédelem, testük gondozása - rendszeres, szükség szerinti tisztálkodás biztosítása - ápolási szokások, igényesség kialakítása (bır, haj, köröm, fog, orr, fül) - rendszeres fogmosás igényének kialakítása - testséma fejlesztés - felnıtt-gyerek intim kapcsolata (popsi törlés, orrfújás Öltözködés: - védekezés az idıjárás változásai ellen - a gyerek ízlésének, önállóságának alakítása - az öltözködés helyes sorrendjének elsajátíttatása - óvodai öltözet: kényelmes ruha, biztonságos cipı, tornafelszerelés - váltó és tartalék ruha biztosítása - óvodai ünnepeken, rendezvényeken Pitypang póló viselése

18 18 Testápolási szokások táblázat

19 19 Öltözködési szokások táblázat

20 Egészségvédelem Cél: - a betegségek megelızése, a testi-lelki harmónia létrejöttének elısegítése és megırzése Feladat: - környezet tisztántartása - portalanítás - fertıtlenítés - idıjárásnak megfelelı réteges öltözködés - folyamatos levegıcsere - higiénés szabályok betartása - hımérséklet, páratartalom, világítás / elıírás szerint / - a gyermekek egyéni betegségeinek figyelembe vétele (krupp, allergia, asztma) - fertızı betegség esetén azonnali intézkedés - éves orvosi vizsgálat megszervezése - védınıi szőrıvizsgálatok kérése - preventív fogászati ellátás megszervezése - a gyermekekre vonatkozó balesetvédelmi szabályok betartatása - játékeszközök, tornaszerek, használati tárgyak ellenırzése, karbantartása, a hibák megszőntetése - gerincprevenciós, lábboltozat erısítı mozgás biztosítása Jövıbeli terveink: A komplex mozgásfejlesztı programhoz kapcsolódva, sóterápiás szoba kialakítása az óvodában: - mese-vers foglalkozások, zenei foglalkozások, egyszerő mozgásos játékok szervezésével a gyermekek észrevétlenül lélegeznék be a tiszta, szennyezıdésektıl mentes levegıt - a gyermekek játszva gyógyulhatnának - megerısödne immunrendszerük, légúti megbetegedéseik, asztmájuk, allergiájuk, egyes bırbetegségeik tünetei enyhülnének - az idegrendszerre mért nyugtató hatásával oldaná a gyermekek feszültségeit, a hiperaktivitás jeleit mérsékelné.

21 Mozgás edzés - sportolás 21 Cél: - mozgásra ösztönzı környezet kialakításával a gyermekek mozgásigényének fenntartása - különbözı mozgásformák tanításán keresztül a mozgás megszerettetése. Feladat: Edzés: - a napi tevékenységek minél több szabad levegın való megszervezése - az edzés lehetıségeinek (víz, napfény, levegı) tudatos kihasználása - mozgáskészség fejlesztı tevékenységek rendszeres végzése - a gyermekek teherbíró képességeinek, fizikai fejlıdésének, ügyességének, ellenálló képességének figyelemmel kísérése - egyéni betegségeik figyelembe vétele - derős, nyugodt, érzelmi biztonságot adó légkör megteremtése az edzés során. Mozgás Sport: - a mozgás az egész óvodai élet során elıtérben legyen - megfelelı hely, eszköz, idı biztosítása az óvoda épületében és a szabadban - balesetmentes környezet kialakítása - különbözı mozgáskészség fejlesztı eszközök és sportfelszerelések biztosítása - jó hangulatú mozgás és sporttevékenységek megteremtése - óvodapedagógusi modell nyújtása - életkori sajátosságok figyelembe vétele - szoros együttmőködés a családdal (közös sportprogramok) - kapcsolat kialakítása egyesületekkel - rendszeresség biztosításával az egészséges életvitel kialakítása. Mozgásra ösztönzı környezet és eszközök: Udvaron: mászóka, libikóka, hinta, csúszda, polyball-célbadobó, kerékpár, kismotor, popsi csúszka, pancsoló medence Sport pályán: foci kapu, görkorcsolya, floorball, labda, kosárpalánk, ugráló labda

22 22 Csoportszobában: mászóka, ugróasztal, egyensúlyozó csiga, fotelhinta, szobai libikóka, terápiás eszközök Tornateremben: bordásfal, greisfwald-szer, zsámoly, kosárpalánk, mozgáskotta készlet, egyensúlyozó eszközök, rugós deszka, átbillenıs palló, különbözı kéziszerek, wesco eszközök Óvodánk komplex mozgásfejlesztı programjának területei: Lábboltozat erısítı mezítlábas torna Vitamintorna módszer + Mozgáskotta módszer Fociedzések a Budakeszi Labdarúgó Akadémiától Mozgásfejlesztı eszközök a csoportszobában Heti 2 irányított testnevelés foglalkozás Sport Óvoda: Komplex Mozgásfejlesztés Udvari mozgásos játékeszközök Délutáni költségtérítéses sport foglalkozások Saját gumiburkolatú sportpálya Városi Sportrendezvényeken való részvétel Séta, levegızés, kirándulás,

23 23 3. Az óvoda tevékenységrendszere A játék Programunk jellegébıl adódóan nagy hangsúlyt fektetünk a szabad játékra, figyelembe véve annak feszültség oldó, önértékelés kialakulását elısegítı, képességfejlesztı és személyiségformáló hatását. Az egészségesen fejlıdı, kiegyensúlyozott gyermek játéka ötletgazdag, elmélyült, nyugodt, örömteli, melyben kellemes élményeit újra átélheti. Félelmei, elfojtott indulatai oldódhatnak, vágyai beteljesülhetnek. Ezért a gyermek számára a világ megismerésének alapvetı formája. Cél: - a játék fejlesztı hatásának kihasználásával hozzásegíteni a gyermeket a világ megismeréséhez, képességeinek tudatos alakításához, személyiségének harmonikus kibontakoztatásához. Feladat: - a játék feltételeinek megteremtése - a szabad játék túlsúlyának biztosítása - a 3-7 éves korban megjelenı játékfajták tartalmának, minıségének fokozása, a gyermekek egyéni sajátosságainak, igényeinek figyelembevételével - a gyermek beszédkészségének fejlesztése a játék szituációkban - a játék sokoldalú fejlesztıhatásának tudatos kihasználása - a játék kreativitást fejlesztı, élményt adó és kijátszó, pszichikumot erısítı funkciójának megteremtése - lehetıséget biztosítani arra, hogy a családban, az óvodában, a tágabb természeti és társadalmi környezetben szerzett tapasztalatokat a gyermek a játékban újra és újra átélhesse - a pedagógus tudatos jelenlétével az indirekt irányítás biztosítása - a szabad játék során a csellengı, szomorkodó, egyedül játszó gyerekekkel egyénileg foglalkozni.

24 A játék feltételei: Az óvodapedagógus személyisége: - rendelkezzen empátiás készséggel, mert ez elengedhetetlen a megértı, együttmőködı magatartáshoz - magatartása, viselkedése követendı példát nyújtson - szeressen játszani - törekedjen arra, hogy a játékélet alatt a játék fantáziaserkentı, kreatív és kíváncsiságot ébresztı legyen - közös és egyéni tapasztalatszerzési lehetıségek nyújtása a séták, kirándulások, látogatások alkalmával - a gyermekek családi élményeinek figyelembe vétele - tudatos tervezéssel az udvari játék alkalmával is, minden évszakban biztosítsa a játék feltételeit - a játék alatt végezzen megfigyeléseket a gyermekekrıl - segítse elı a gyermekek képességeinek maximális kibontakozását. Nyugodt légkör: - együttélés szabályainak, szokásainak kialakítása - konfliktus megoldási képesség fejlesztése - önállóságra törekvés - együttjátszás örömének megtapasztalása - megfelelı mennyiségő szabály betartása Megfelelı hely: - elegendı hely biztosítása csoportszobában, udvaron - állandó és ideiglenes helyek kialakítása mind a sokat mozgó, mind a nyugalmat kedvelı gyermekek számára - legyen tér a nagyobb mozgást igénylı játékoknak, és az építéshez is - lehetıség megteremtése a kuckózáshoz, az intimitást nyújtó búvóhelyek létrehozásához - legyenek állandó játszóhelyek, de legyen lehetıség a változtatásra is.

25 25 Megfelelı idı: - a napirendben a legtöbb idıt biztosítsuk rá - a délelıtti és a délutáni játékidı legyen egyenértékő - minél hosszabb, megszakítás nélküli idı a zavartalan játék érdekében - a megkezdett játék délutáni, vagy másnapi folytatásának biztosítása - az idıjárásnak és az óvoda sajátosságainak megfelelıen a szabadban töltött játékidı maximális kihasználása. Megfelelı játékeszközök: - késztessenek kreativitásra, motiválják, ösztönözzék játékra a gyermeket - keltsék fel a gyermekek érdeklıdését, feleljenek meg igényeiknek, életkori egyéni sajátosságainak - legyenek tartósak, tisztíthatók, esztétikusak, balesetmentesek - a korcsoport játékigényeinek megfelelı mennyiségben álljanak rendelkezésre - a játékszerek a gyermekek számára könnyen elérhetıek legyenek - a kész gyári játékeszközökön kívül, barkácsolható, összeállítható játékeszközök biztosítása - a szerepjátékhoz, dramatizáláshoz és az egyéb játékokhoz használható kiegészítı eszközök biztosítása a kellékes ládában - legyenek a gyermekek által barkácsolt játékeszközök is - környezetük tárgyait is bevonhassák játékukba, szabadon birtokolhassák a játékeszközöket, kreatív módon összekapcsolva más játékfajtákkal - elsısorban természetbarát eszközök használata.

26 Játékfajták Gyakorló játék: - kiinduló pontja a véletlen mozgásból, cselekvésébıl fakadó siker - újra és újra ismétlésre késztet - újszerő cselekvés ismételgetése, örömforrás - mozgásos, manipulációs, verbális ismételgetések - anyagok tulajdonságainak megismerése (felület, szín, forma, nagyság) - szem-kéz koordináció, finommotorika fejlıdés - testséma-és percepciófejlıdés Szerepjáték: - nagyon gazdag tárháza van - tapasztalat, ismeret, elképzelés, érzelem ötvözıdése - kezdeményezıkészség - önkéntesség, önállóság, szabad választás lehetısége - konfliktus feloldó hatású - szocializációs szerep fejlıdésének jelentısége - kommunikációs, anyanyelvi készség fejlesztése - alapvetı erkölcsi értékek, az együttélés szabályainak rögzítése - szervezı készség elıtérbe kerülése - a vállalt szerepeken keresztül ábrázolják a valóság számukra fontos mozzanatait - élmények biztosítása Dramatizálás, bábozás: - saját, vagy irodalmi élmények eljátszása spontán illetve direkt módon - érzelmek és esztétika - emlékezet, kreativitás, beszédkészség fejlıdése - drámajáték - mozgás, mimika, gesztus megjelenítése

27 27 Építı, konstruáló játék: - különbözı építmények létrehozása spontán, majd meghatározott céllal - saját és mások alkotásait megbecsülik - kombinatív képesség fejlıdése - szín és formavilág gazdagsága - téri tájékozódás megjelenése - feladattudat, szabálytudat fejlıdésének területe - értelmi képességek fejlıdése - finommotorika fejlesztés Barkácsolás: - alapja a győjtı munka - környezettudatos magatartás kialakítása - a létrehozott tárgyak beépíthetıek a játékba - széleskörő ismeretek szerzése az anyagokról, eszközökrıl - játékjavítás, készítés megtapasztalása - manuális készség fejleszthetısége Szabályjáték: - elıre meghatározott, pontos szabályok lefektetése - szabálytudat, kudarctőrés kialakítása - tervszerőség - érzelmek megtanulása, annak kordában tartása (siker-kudarc) - helyes magatartásformák elsajátítása (türelem, kitartás, akaraterı, mértéktartás) - mozgáskultúra kiteljesedése - értelem fejlesztı szabályjátékok jelentısége (gondolkodási alapmőveletek) - verbális képességek fejlıdése (állítások, ítéletek, kérdések)

28 28 Mozgásos játék: - a biológiai fejlıdés, teherbíró-, ellenálló-, és alkalmazkodó képesség fejlesztése - természetes mozgásformák gyakorlása, kreatív alkalmazása - egyénhez mért legmagasabb fejlettségi szint elérése a fokozatosság elvének érvényesítésével - a mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése - gyakorlás kezdetben segítséggel, késıbb önállóan - ügyesség, bátorság, állóképesség, gyorsaság, mozgáskoordináció fejlesztése - szabálytudat és a közösségi érzés erısítése / egymás segítése / - a siker és a kudarc elviselésére nevelés Udvari játék: - a játékfajták mindegyikére lehetıséget biztosítani az udvari játék során is - motiváló eszközök biztosítása - a gyermekek által kitalált játékok segítése - inspiráló eszközbiztosítás minden évszakban: İsszel és Tavasszal - homokozás (formák megismerése, matematikai fogalmak felismerése, gyakorlása viselkedési szabályok gyakorlása az együttjátszás során) - biciklizés, rollerezés, ugráló labda (egymásra figyelés, alapvetı közlekedési szabályok elsajátítása, gyakorlása, egyensúlyérzék fejlesztése, szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztés) - kerti munkák (ásás, gereblyézés, söprés, a munka öröme, kerti eszközök helyes használata) - mászókázás, hintázás, csúszdázás (nagymozgások gyakorlása, térpercepció fejlesztés, szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztés, egyensúlyérzék fejlesztés) - játék a mozgásfejlesztı kézi szerekkel (labda, karika, ugrókötél, szalag) - ábrázoló tevékenységek (rajzolás, színezés, levélképek, koszorúk)

29 Nyáron Télen 29 - pancsolás (testséma fejlesztés, szabályok elsajátítása, betartása) - homokozás vizezéssel - pléd, mesekönyv nézegetés, mesélés - sátorépítés - görkorcsolyázás - szánkózás popsi csúszkával (közös játék öröme, társas kapcsolatok fejlesztése) - hógolyózás (matematikai ismeretek bıvítése, célba dobás gyakorlása, szabályok betartása) - építések hóból jégbıl, hófestés, hóformák készítése a homokozó formákkal - kerti munka (hólapátolás, szánkópálya építés) A fejlıdés várható eredménye az óvodáskor végére: - a gyermekek képesek kitartóan egyazon játékban együttesen részt venni - képesek szerepvállalásra és a szerepek elosztására - játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték - bonyolult építményeket képesek létrehozni - élvezettel játsszák a szabályjátékokat - társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által közvetített viselkedési normák - képesek elfogadni és megérteni játszótársaik elgondolását.

30 3. 2. Anyanyelvi nevelés 30 Cél: - az óvoda valamennyi tevékenysége során megvalósulandó legyen. Feladat: - elsısorban a gyermek anyanyelvének elsajátításának segítése - a pedagógus állandó, mintaadó jelenléte - a beszédkedv fenntartása - a gyermek esetleges beszédhibájának mintaadással és sok beszélgetéssel való korrigálása - egyensúlyteremtés a magyar és a külföldi, a mő és népmesék között - helyes mintaadás, beszélı környezet és szabályközvetítés (a javítgatás elkerülésével) - az anyanyelv ismerete, megbecsülése, szeretetére nevelés - különös figyelmet fordítunk a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok meghallgatására - egyéni és csoportos anyanyelvi játékok gyakorlása, mely a gyerek számára spontán történik, de a pedagógus tudatosan megtervezi - logopédussal való szoros együttmőködés - drámajátékok alkalmazása az életkori sajátosságoknak megfelelıen - szólások, közmondások, találós kérdések beépítése a mindennapokba. Kiscsoport: - ölbéli játékok (höcögtetık, cirógatók, lovagoltatók) - a hangok tiszta ejtését segítı és rávezetı játékok (légzéstechnikai játékok, ajak - nyelv torna) - játékos hangutánzás - példamutató beszéddel a dajkanyelv és selypes beszéd kiküszöbölése Középsı csoport: - hallásfejlesztı játékok - szókincsbıvítést segítı játékok - nyelv és ajakügyesítı - beszédhibák kiszőrése és szakember segítségének kérése - hangfelismerési gyakorlat

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Jelölések magyarázata: Fekete szín: az eredeti szöveg Piros szín: a módosítási javaslat 2009. október 6-i szövege, ami újólag került

Részletesebben

Mozgás Játék Öröm. Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja

Mozgás Játék Öröm. Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja Milyen okos, milyen ügyes, a legkisebb ugrifüles! Csukás István Mozgás Játék Öröm Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja 1091 Budapest, Hurok u. 9. TARTALOM I. Bevezető 2. II. Gyermekkép, Óvodakép 1. Gyermekkép

Részletesebben

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55.

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55. Helyi Nevelési Program PICUR Alapítványi Óvoda Veresegyház Mogyoródi u. 55. 1 Tartalomjegyzék Az intézmény adatai Az intézmény megnevezése: PICUR ALAPÍTVÁNYI ÓVODA Az intézmény székhelye: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: a Maroshegyi Óvoda nevelıtestülete Hatályos 2013.04.01-tıl Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM Budapest Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat APRÓK FALVA ÓVODA CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM OM 034652 2010 ELŐSZÓ Nevelőtestületem tagjaival 20 éve dolgozom együtt. Pedagógiai munkájukra

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József)

Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József) 1. Gyermekkép Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József) Az óvodáskorú gyermek önálló személyiség, akinek joga van arra, hogy érzelmi biztonságban, elfogadásban

Részletesebben

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül 1 Nevelés a tevékenységeken és tapasztalatszerzésen keresztül Napsugár Óvoda-Sonnenschein Kindergarten /Ágfalva, Fő u. 1./ Nevelési Programja Szakértve: 2010 Felülvizsgálva, módosítva: 2013 1 Légy kicsiny

Részletesebben

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013. A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 2011. évi CXC.

Részletesebben

Helyi Nevelési Program

Helyi Nevelési Program Helyi Nevelési Program Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája 1062 Budapest, Bajza u. 46. Óvodánk adatai Neve: Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája Címe: 1062 Budapest, Bajza u. 46. Telefon:

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2008. Kiadás 2.0 2013. Kiadás Módosítva 1. 2009. Módosítva 2. 2013. Módosítva 3. 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Alapadatok

Részletesebben

2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 034340. BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28.

2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 034340. BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. 2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 034340 BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. TARTALOM 1. Bevezető 1.1. Pedagógiai program jogszabályi háttere 3. old. 1.2. Óvodánk adatai 3.

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM HELYI NEVELÉSI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: 034703 Intézményvezető:. P.H. Nevelőtestületi elfogadás határozat száma: Legitimációs eljárás Szülők Óvodai Szervezete nevében véleményezte:... név Fenntartói

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonosító: 032889 Új OM azonosító: 202822 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Pedagógiai Programja Készítette: Szalontai Katalin

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK

A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készült: 1998, Módosítva: 2008 OM azonosító: 034641 Készítette: Az óvoda nevelőtestülete 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 2. 1. Óvodakép 3. 2. Gyermekkép

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet.

Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet. Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet.hu; Web: www.mavovoda.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Az óvoda bemutatása...

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U.

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. 2 TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 5 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI... 6 A PROGRAM ÓVODAKÉPE, GYERMEKKÉPE...

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben