A Fenntartható Élet és Környezet Egyesület alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Fenntartható Élet és Környezet Egyesület alapszabálya"

Átírás

1 A Fenntartható Élet és Környezet Egyesület alapszabálya A Fenntartható Élet és Környezet Egyesület (hivatalos rövidítése: FÉK Egyesület, továbbiakban Egyesület) alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Fenntartható Élet és Környezet Egyesület. 2. Az Egyesület székhelye: 8227 Felsőörs, Szabadság tér 5. (Civilház) Levelezési cím: 8227 Felsőörs, Szegedy Róza utca Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 4. Az Egyesület pecsétje: kör alakú, kb. 5 cm átmérőjű, rajta kör alakban az Egyesület neve és székhelye, benne a székely-magyar rovásírás nt hangértékű írásjele, az alján balra és jobbra egy-egy tölgyfalevél, alatta a hármas domb. 5. Az Egyesület jogi személy. II. t Az Egyesület célja, tevékenységi köre Az Egyesület célja: Felsőörs lakossága körében és a község vonzáskörzetében gyakorlati és elméleti vonatkozásban ápolja és művelje az ökológiai és humánökológiai értékek bázisán a kertgazdálkodást és az ehhez társuló életviteleket, életmódokat. a. Felsőörs község kiskertjeinek, zártkertjeinek, kisgazdaságainak ökológiai szemléletű művelésének, ápolásának kulturális eszközökkel való terjesztése, b. a tradicionális növénytermesztés és állattenyésztés, a háztáji gazdálkodáshoz kapcsolódó kézművesség és manufaktúra módszereinek, eszközeinek összegyűjtése, c. a kertműveléshez és az állattenyésztéshez, háztáji gazdálkodáshoz kötődő természetvédelmi vonatkozások felkutatása, megismertetése, d. a természet- és a környezetvédelem jelentőségének tudatosítása, Felsőörs természeti környezetének (szántóinak, erdeinek, vizeinek, légterének, épített környezetének) oltalmazása, ápolása, e. esztétikus táj- és településkép, természet- és emberközpontú településszerkezet szorgalmazása, f. az ökológiai szemléletű életvitelek és életmódok megismerése, terjesztése, 1

2 g. a természet és az emberi egyesülési viszonyok oltalmazását szem előtt tartó fogyasztói kultúra és magatartásformák támogatása, h. a nemzeti kultúra értékeinek megismerése, az ehhez kapcsolódó helyi vonatkozások ápolása, különös tekintettel a humánökológiai szempontokra. 2. Az 1. pontban vázolt cél megvalósítása érdekében az Egyesület főbb tevékenységei: a. Felsőörs lakossága által termesztett növények és tenyésztett állatok fajtáinak, mennyiségének statisztikai igényű összegyűjtése, a termelési és tenyésztési módszerek összeírása, előadások, bemutatók keretében való megismertetése az egyesület tagjai és a szélesebb nagyközönség számára. b. A valamikori önellátó (autark) gazdálkodás tárgyi emlékeinek, módszereinek felkutatása, bemutatása. A hajdani parasztporták feltérképezése. A hagyományos nagycsalád munkamegosztásának, szervezésének, vezetésének feltárása, előadások keretében való ismertetése. A honismereti kultúra népszerűsítése. c. Felsőörs természeti erőforrásainak (szántó, szőlő, erdő, patakok, források stb.) számbavétele ökológiai és gazdasági vonatkozásban. d. Felsőörs ökoszisztémáinak egészségessége érdekében a mindenkori önkormányzattal együttműködve óvintézkedések kezdeményezése, szennyezési források felszámolása, a helyi természet- és környezetvédelem érdekében előadások tartása. e. A faluközösség ökológiai lábnyomának kiszámítása, az ökológiai lábnyom csökkentésének érdekében ajánlott fogyasztói kosarak, életvitelek és életmódok kimunkálása, ismertetése. f. Szoros együttműködés kialakítása a mindenkori önkormányzattal, a régió oktatási intézményeivel, civilszervezeteivel különös tekintettel az ökológiai és a humánökológiai vonatkozású döntésekre. g. Kapcsolatépítés a környék természet- és környezetvédő, nemzeti kulturális örökséget ápoló, az egészséges életmódot szem előtt tartó egyesületekkel, kertbarát-körökkel. h. Az egyesületi céloknak megfelelő támogató szervezetek felkutatása, pénzügyi és természetbeni adományok gyűjtése. 3. A 2. pontban leírt tevékenységekkel kapcsolatban, az Egyesület tagjai érdekében érdekképviseletet lát el, törekszik a közéletben érvényesíteni a civil társadalom ellenőrzési lehetőségeit. 4. Céljai megvalósítása érdekében hosszú távon tervbe veszi, hogy vállalkozási tevékenységet folytat, illetve alapítványt rendelhet. 5. Az Egyesület működési területe Felsőörsre és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetére összpontosít, de az Egyesület céljainak és tevékenységi körének természetéből következően lehetőségei szerint magyarországi, sőt a határokon túli ökológiai és humánökológiai folyamatok tevékeny részese kíván lenni. III. Az Egyesület tagjai 1. Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. 3. 2

3 2. Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. Az Egyesület létszámának kb. 30 %-ában fiatalkorúak (14. életévet betöltött és a 18. életévet be nem töltött személyek) is tagok lehetnek. 3. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban rendes tagként nem kíván részt venni. A pártoló tag egyetért az Egyesület működésével, ehhez anyagi támogatást vagy/és szakmai, erkölcsi támogatást nyújt. Az Egyesület pártoló tagja: - nem fizet tagdíjat, - nem választható az Egyesület tisztségviselői közé, - nem szavazhat, - a tagság keletkezésére és megszűnésére vonatkozó szabályok a rendes egyesületi tagéval megegyezőek, - a pártoló tag felvételéről a közgyűlés dönt. 4. Az Egyesület tiszteletbeli tagjai lehetnek azok a magyar vagy külföldi magán vagy jogi személyek, akik tevékenységükkel hozzájárultak az Egyesület céljainak teljesüléséhez. Az Egyesület tiszteletbeli tagjainak felvételéről az elnökség dönt. A tiszteletbeli tagok: - nem fizetnek tagdíjat, - nem választhatók az Egyesület tisztségviselői közé, - nem szavazhatnak, - a tagság keletkezésére és megszűnésére vonatkozó szabályok a rendes egyesületi tagokéval megegyezők. 5. A rendes tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi. 6. A rendes tag jogai: a. az Egyesület tagja az Egyesület bármely tisztségére megválasztható, az Egyesület kiskorú tagjai életkoruknak megfelelő tisztségre választhatók. b. személyesen részt vehet az Egyesület tevékenységében, közgyűlésein, rendezvényein, c. az Egyesület döntéshozatali útjának betartásával javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet, d. igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel, e. jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába. 7. A rendes tag kötelezettségei: a. aktívan működjék közre az Egyesület céljainak megvalósításában, b. tartsa be az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit, c. rendszeresen fizesse be a tagdíjat. 8. Pártoló tag jogai: a. a közgyűlésen tanácskozási joggal való részvétel, b. javaslatot tehet, c. élhet a tagságot megillető kedvezményekkel, 9. A pártoló tag kötelezettségei: a. az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése. 10. A tiszteletbeli tag jogai: 3

4 a. a tanácskozási joggal való részvétel az Egyesület közgyűlésén és rendezvényein, b. az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele. IV. A tagság megszűnése A rendes tagság megszűnik: a. kilépés esetén, b. törlés esetén, c. 1 év tagsági díj nem fizetése vagy kizárás esetén. 2. A rendes tag és a pártoló tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. 3. Az elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagra vonatkozó alapszabályi rendelkezéseknek nem felel meg. A törlést kimondó határozat ellen 15 napon belül az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. 4. Az elnökség határozattal kizárhatja azt a rendes tagot, illetve azt a természetes személy pártoló tagot, aki az Egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít. A kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Egyesület közgyűlésénél lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. V. Az Egyesület szervezete Az Egyesület szervei: a. a közgyűlés, b. az elnökség, c. az elnök, az alelnök és a titkár, d. a felügyelő bizottság. 2. Az Egyesületet bel- és külföldi kapcsolataiban az elnök képviseli. 3. Az Egyesület ügyintézését az elnökség végzi. 4. A felügyelő bizottság az Egyesület teljes tevékenységi körét, a tisztségviselőket hivatott ellenőrizni. VI. A közgyűlés Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az elnökség hívja össze. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani. Rendkívüli közgyűlést a tagság egyharmada vagy a tisztviselők, továbbá a törvényes felügyeleti szervek írásban 4

5 kezdeményezhetik. A közgyűlés határozatképes, ha a tagság több mint fele (50% + 1 fő) jelen vannak. A közgyűlés meghívóján a napirendet fel kell tüntetni, a meghívót a közgyűlés napja előtt 15 nappal előbb postázni kell. A meghívóban fel kell tüntetni, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja mikor lesz, az ismételten összehívott közgyűlést azonos napirenddel lehet összehívni, ekkor a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Ez esetben az alapszabályt módosítani nem lehet. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Tag felvételéhez, törléshez minősített, kétharmados többség szükséges. A szavazás minden kérdésben kivéve a személyi döntéseket nyílt. Bármely szavazásra javasolt tag indítványára annak elfogadása esetén titkos, vagy minősített szavazást kell tartani. Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a PTK ában meghatározott közeli hozzátartozói. A tisztségviselők mandátuma 1 évre szól és meghosszabbítható, kivéve a felügyelő bizottság tagjait, akiknek mandátuma 2 évre szól és 2 év után két új bizottsági tagot kell választani a leköszönők helyébe, a meghosszabbított mandátumú bizottsági tag 4 évig lehet az ellenőrző bizottság tagja. 2. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a. az alapszabály megalapítása, módosítása, b. a tisztségviselők (elnök, alelnök, titkár, felügyelő bizottság elnöke, tagjai) megválasztása, c. a tagdíj mértékének megállapítása, d. az Egyesület két közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása az elnökség éves tervének előterjesztése alapján, valamint az éves tevékenységről szóló beszámoló elfogadása, e. az éves költségvetés, az egyesületi tevékenység és gazdálkodás fő irányainak meghatározása, valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása, f. más egyesülettel való egyesülés kimondása, g. döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe von, vagy amelyet az elnökség a közgyűlés elé terjeszt, h. döntés új tag felvételéről, a tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása, i. az Egyesület költségvetési és gazdálkodási szervezeti és működési szabályzatának megalkotása. VII. Az elnökség Az Egyesület operatív és koordináló testülete. 2. Az elnökség a közgyűlés által választott elnökből, alelnökből és a titkárból áll. 3. Az elnökség feladata: a. gondoskodik az Egyesület ügyeinek viteléről, tevékenységének szervezéséről, b. végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási, szervezésivezetési feladatot, belső munkamegosztás alapján, c. gondoskodik az éves tervfeladatok és a költségvetés lehetőségek szerinti végrehajtásáról, 5

6 d. dönt a két közgyűlés közötti időszak között az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 4. Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább havonta tartja. Az elnökség határozatképes, ha azon legalább két tag részt vesz. Az elnökség döntéséhez többségi szavazat szükséges. Az elnökség évente egyszer beszámol a közgyűlés előtt a közgyűlések között végzett tevékenységről. 5. Az elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik. 6. Az elnökséget az elnök hívja össze, ő gondoskodik a napirenden szereplő témák érintettjeinek meghívásáról. Az elnökség minden hónap első keddjén ülésezik. Rendkívüli esetben az elnök elnökségi ülést rendelhet el. Ekkor az elnökség tagjait 5 nappal az ülés előtt értesíteni kell, a tervezett napirenddel együtt. 7. Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. 8. Az elnök, az alelnök és a titkár az elnökségi feladatokat közmegegyezéssel maguk határozzák meg. VIII. Az elnök, az alelnök, a titkár és a felügyelő bizottság Az elnök jogosult az Egyesületet a bíróság, a hatóságok és más szervezetek előtt képviselni. 2. Az elnök vezeti az elnökség és a közgyűlés üléseit. 3. Távolléte esetén az alelnök helyettesíti. 4. Az elnök az alelnökkel és a titkárral együtt gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti aláírási, utalványozási jogokat. 5. Az elnök jogai és kötelességei: - a közgyűlést bármikor összehívhatja, - a tagság pénzéről a kezelőket, felhasználókat elszámoltathatja, - a kiadások számláit ellenőrzi, - megbízó levél kiadása pénzügyek intézéséhez, - harmadik személyekkel való szerződések megkötése, - a tagsággal állandó kapcsolatban van, a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell vennie, az egyesület céljainak szellemében, a közgyűlés határozatainak megfelelően kell intézkedéseit meghoznia, - az Egyesülethez befolyt pénz kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell, - az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat ellenőriznie kell. 6. Az alelnök jogai és kötelezettségei: az elnökség munkamegosztása szerint az alelnök joga és kötelessége, hogy tevékenységéről az elnököt, illetve a közgyűlést tájékoztassa. Tevékenységi körét az elnök megbízása alapján végzi; az alelnök - a megbízásokon túl - az Egyesület külső kapcsolataiért felel. 7. A titkár jogai és kötelezettségei: - az egyesület pénzállományának kezelése, - a számlák kezelése és nyilvántartása, - a pénztárkönyv vezetése, - mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök és a felügyelő bizottság elnökének értesítése, 6

7 - a számlák hitelességének ellenőrzése, - a pénzügyi hatóságokkal kapcsolattartás. 8. A felügyelő bizottság. - Az Egyesület alapszabályszerű működésének és vagyonával való gazdálkodásának ellenőrzésére a közgyűlés felügyelő bizottságot választ. - A felügyelő bizottság a vezetőségtől elkülönülő háromtagú belső testület, amelynek tagjait (elnök, két tag) a közgyűlés minősített többséggel választja meg. - A bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet az elnökség ülésein. - A felügyelő bizottság az éves közgyűlésen beszámolót kell, hogy készítsen tevékenységéről. - A felügyelő bizottságnak az Egyesület minden tevékenységébe betekintési joga van, s az Egyesület céljainak szellemében, az alapszabályban rögzített joga és kötelessége értékelést adni. - A felügyelő bizottság az Egyesület etikai vonatkozású ügyeinek őre, vétségek esetén köteles - az ügy fontosságára való tekintettel - a tagokat, az elnököt, az elnökséget, illetve a közgyűlést tájékoztatni. 9. Mind a közgyűlés, mind az elnökség, mind a felügyelő bizottság minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyveket a jelenlévő elnökségi és bizottsági tagok aláírják, közgyűlési jegyzőkönyv esetén két további tagnak szerepelni kell az aláírók között. A közgyűlés határozatainak jegyzőkönyvezéséről a levezető elnök gondoskodik. IX. Az Egyesület gazdálkodása Az Egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik. 2. Az Egyesület bevételei: a. tagdíjak, b. egyéb források (pártoló tagok adományai, alapítványok támogatásai, az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenysége, önkormányzati támogatás stb.) 3. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig. 4. Az Egyesület vagyona a 2. a. és 2. b. pontban feltüntetett forrásokból származik. - Ez a vagyon oszthatatlan. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagokat az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. - Az Egyesület gazdálkodása során profitnyereségre nem törekszik. - Az Egyesület pénzügyi forrásait a tevékenysége során felmerülő működési, fenntartási, ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel. 5. Az Egyesület megszűnése esetén az alapszabály úgy rendelkezik, hogy az Egyesület vagyona a felsőörsi oktatási intézmények (iskola, óvoda) alapítványát gazdagítja. Ha az Egyesület feloszlatással szűnik meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. 6. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírása szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a titkár az 7

8 Egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít. 7. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban az elérni kívánt cél megvalósítására, elősegítésére fordítja. X. A tagdíj A tagdíj mértékét a közgyűlés állapítja meg. 2. Az éves tagdíj mértéke a rendes tagok esetén 2000 Ft (kétezer Forint). 3. A pártoló és a tiszteletbeli tagoknak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. XI. Vegyes rendelkezések Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 2. Az Egyesület politikai pártoktól, egyházi szervezetektől független. Az Egyesület politikai pártoktól nem fogad el támogatást és politikai pártokat nem támogat. 3. A Közgyűlés az Egyesület feloszlása kimondásáról határoz. 4. Az Egyesület megszűnik, ha: - az ügyész keresete alapján a bíróság feloszlatja, - más társadalmi szervezetekkel egyesül, - a bíróság megállapítja a megszűnését, - mert legalább 1 éve nem működik, - tagjainak létszáma (legalább 1 éven keresztül) 10 fő alá csökkent, - a bíróság feloszlatja, mert működése a büntető jogszabályba ütközik, vagy mások jogait és szabadságát jogszerűtlenül sérti. 5. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben egyrészt az Egyesületről szóló évi II. tv. rendelkezései és a kapcsolódó jogszabályok, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadóak. 6. Ezt az alapszabályt az Egyesület május 18. napján összehívott közgyűlésen fogadta el. Felsőörs, május 18. 8

9 Dr. Somogyi Ferenc elnök Dr. Kulcsár Tamás alelnök Szabó Balázs titkár Előttünk, mint tanúk előtt: Dr. Simonics Ildikó név Cím: 8227 Felsőörs, Szegedy Róza utca 11. Szem. ig. sz.: CA Piller Róbert Cím: 8227 Felsőörs, Úttörő utca 1/B. Szem. ig. sz.: CA név Horváth Lajos név Cím: 8227 Felsőörs, Fő út 19/1. Szem. ig. sz.: KA 9

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya 1 Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. ************************************************* Alapszabálya ************************************************* Abaújvár 2014. 2

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T A B A K O N Y É R T VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 1 A L A P S Z A B Á L Y Preambulum

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Eger, 2015. január 10. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület

Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Alapszabály 2008. 2 Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Alapszabály A fábiánsebestyéni Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület 2008. február.-én tartott

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG /MÉT/ ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG /MÉT/ ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG /MÉT/ ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK /1/ A társaság /a/ neve: Magyar Élettani Társaság / MÉT/ angolul: Hungarian Physiological Society franciául: Société Hongroise de Physiologie

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben