AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM SZÁMÍTÁSI MÓDSZERÉNEK BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Pappné Vancsó Judit 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM SZÁMÍTÁSI MÓDSZERÉNEK BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Pappné Vancsó Judit 1"

Átírás

1 AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM SZÁMÍTÁSI MÓDSZERÉNEK BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Pappné Vancsó Judit 1 Bevezetés A környezetvédelem ügye nagyjából 1972-ben vált nemzetközileg elismert problémává, amikor a Római Klub elkészítette első jelentését, mely A növekedés határai néven vált ismertté. Földünk globális problémáinak elmélyültebb elemzése ekkor kezdődött, és tart napjainkig. A környezetvédelemmel szoros kapcsolatban áll a fenntarthatóság fogalma, amely azt a célt fejezi ki, hogy a jelenben folytatott életmódunkkal ne veszélyeztessük a jövő generációk hasonló színvonalú életét, felélve előlük a természet vagyonát. Azonban ahhoz, hogy ez a célkitűzés megvalósulhasson, valahogyan számszerűsíteni kell, hogy Földünk természeti tőkéjéből mennyi áll rendelkezésre, illetve, hogy mekkora a fogyasztás mértéke. Addig nem lehet használható fenntarthatósági stratégiákat felállítani, amíg valamilyen módon mérni nem tudjuk az emberiség környezethasználatát. Erre a problémára kerestek megoldást azok a kutatók, akik megalkották az ökológiai lábnyom (ÖL) fogalmát és kifejlesztették számítási eljárását. Ebben a tanulmányban az ökológiai lábnyom fogalmát és számítási eljárását mutatjuk be Magyarország példáján. Rávilágítunk arra, hogy a módszernek milyen erényei és fogyatékosságai vannak, megvizsgáljuk, hogy a módszer valóban képes-e mérni az emberiség globális környezethasználatát. Az ökológiai lábnyom fogalma Az ökológiai lábnyom azt a termékeny földterületet és vízi ökoszisztémát 2 foglalja magában, amely szükséges egy adott népesség által igényelt erőforrások előállításához, és elnyeli a népesség által termelt hulladékot, bárhol is legyen a Földön az a föld- és vízterület. Az ökológiai lábnyom fogalmának értelmezéséhez szükség van olyan számítási eljárásra is, amellyel meghatározható a fogalomban szereplő földterület. A számítási módszer Földünk biológiai produktivitásának 3 azt a mennyiségét méri, melyet egy személy vagy egy ország az adott évben igénybe vesz. Az ökológiai lábnyom fogalmának kialakulása a Föld eltartó képességének 4 fogalmával kapcsolatos. Az ide vonatkozó kutatások 1993-ig azt a népességszámot próbálták meghatározni, melyet adott terület képes eltartani (fő/ha). Az ökológiai lábnyom melynek fogalma 1993-ban Wackernagel, McIntosh és Rees közösen publikált munkájában jelent meg először - az eltartó képesség fordítottja. Azt fejezi ki, hogy adott népesség mekkora területről fedezi a fogyasztásához szükséges erőforrásokat (ha/fő). Ezzel a fordulattal az eltartó képesség becslésének problémái elvileg megoldhatók. Az egy adott térség által eltartható népesség meghatározása ugyanis kétséges: részben azért, mert az emberek nemcsak helyi termékeket fogyasztanak, hanem olyanokat is, amelyek a világ bármely más pontjáról származhatnak, tehát más populációk területét is igénybe veszik, ráadásul az állatokkal ellentétben az emberek fogyasztásának nagy részét nem a táplálék alkotja, hanem olyan 1 Második évfolyamos doktorandusz, ELTE TTK, Társadalom és Gazdaságföldrajz Tanszék , Sopron, Petőfi tér 2. Fsz.1. 2 Termékeny földterület és vízi ökoszisztéma: Földünk 51 Mrd hektárnyi felszínéből csupán 9,1 Mrd ha szárazföld és 2,3 Mrd hektár vízterület nyújt gazdaságosan kiaknázható erőforrásokat. Ezeket nevezzük a Föld termékeny területeinek. A fennmaradó 39,6 Mrd hektár terméketlen, vagy alig alkalmas emberi használatra. Ezek a mély óceáni területek, a hótakaróval fedett, a terméketlen talajokkal rendelkező és a vízhiányos területek. (Wackernagel et al, 2002.) 3 Biológiai produktivitás: az éves biológiai termékenység becslése meghatározott területen, melynek leggyakoribb mutatója az egy ökoszisztéma éves biomassza felhalmozódása. (Wackernagel, M. et al, 2002.) 4 Egy terület eltartó képessége: adott faj legnagyobb populációja, mely adott élettérben a termékenység tartós károsítása nélkül végtelen ideig eltartható (Wackernagel-Rees, 2001).

2 termékek, mint pl. az energia, ruha, vagy gépkocsi. Az ökológiai lábnyom ezeket a problémákat megoldja. Alkalmazásával egy adott népesség által helyben előállított és külföldről behozott termékek fogyasztása is nyomon követhető, a fogyasztás mértéke függetlenül az összetételtől és mennyiségtől számszerűsíthető. Az ökológiai lábnyom számítási módszerének megalkotásában jelentős szerepet játszott Vitousek stanfordi biológus 1986-ban publikált tanulmánya a szárazföldi ökoszisztémák nettó primer termékenységének emberi kisajátításáról. Vitousekék szerint egyetlen faj, a Homo sapiens sajátítja ki a szárazföldi szervesanyag-produkció majdnem 40%-át, és csak 60%-ot hagy meg a többi fajnak (Bora-Korompai, 2001). Wackernagelék több oldalról is bebizonyították, hogy az előbbi eredmény alábecsült, a módszer elméletét és számítási eljárását viszont beépítették saját munkájukba (Wackernagel et al., 1999). A fogalom és a számítási eljárás létrejöttének legnagyobb ösztönzői azonban az 1992-ben a Rio de Janeiroban rendezett ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencia eseményei és következményei voltak. Itt fogadták el ugyanis az ENSZ Brundtland Bizottsága által megalkotott fenntartható fejlődés fogalmát. A megfelelő fenntarthatósági stratégiák megalkotásához pedig valamilyen módon számszerűsíteni kell az emberiség természet használatának mértékét. Egyszerűbben: a fenntarthatóság kimutatására megfelelő indikátort kell alkotni. Az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottsága által javasolt indikátorok 5 nem alkalmasak a gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok együttes értékelésére (Gyulai, 1999). Az eddig felmerült indikátorok közül hiányosságai ellenére az ökológiai lábnyomszámítás tudott ennek a kritériumnak leginkább megfelelni. Ezen kívül nagy előnye, hogy rendkívül szemléletes és módszertanilag egyszerű. A tanulmány következő része Magyarország példáján szemléltetve - az ökológiai lábnyomszámítás pontos menetéről szól. Bemutatja a módszerrel eddig elért eredményeket, és rávilágít azokra a hiányosságokra, melyeken a módszert ért kritikák alapszanak. Ezt követően pedig a végkövetkeztetéseket foglalom össze. Az ökológiai lábnyom számítási módszere Elméletileg az ökológiai lábnyom meghatározása úgy történik, hogy kiszámítják, mennyi föld és vízterület szükséges egy adott népesség által fogyasztott összes termék előállításához és az összes keletkező hulladék elnyeléséhez. Az ökológiai lábnyomelemzés valószínűleg soha nem lesz képes arra, hogy ennek az igénynek teljes mértékben eleget tegyen. Számtalan olyan eleme van az emberi fogyasztásnak és hulladéktermelésnek, melyet nem lehet pontosan felmérni. Pl. a hulladéktermeléssel kapcsolatban megállapítható, hogy a hulladékok közül eddig egyedül a CO 2 emisszió elnyelésére szolgáló földterületet számították ki. Mivel a CO 2 emisszió értékeit nyomon lehet követni, illetve ismerjük az erdőségek CO 2 elnyelő képességét, meghatározható az az erdőterület, amely szükséges az ásványi energiahordozókból származó CO 2 elnyeléséhez. A többi hulladéktípust az édesvízhasználathoz hasonlóan nem szokták beszámítani a lábnyomba, mert így akarják elkerülni az egyes földterületek dupla számbavételét. Egy terület termelhet pl. gabonát és szolgáltathat egyszerre vizet is, a lábnyomba viszont csak az adott területen domináns gabonatermelést számítják bele. Vannak viszont olyan hulladéktípusok is, pl. az erősen mérgező anyagok környezetbe ömlése, melyekkel a lábnyomelemzés sohasem tudna megbirkózni, mivel talán nem is mérhető a hulladék hatása, így nem tudjuk, mekkora földterületet emésztene fel. Más problémát jelent, hogy az emberiség által használt összes termékféleség mennyisége adatok és feldolgozó kapacitás hiányában fel sem becsülhető, ezért a felmérések általában 5 A fenntartható fejlődés gazdasági, társadalmi és környezeti mutatói. Pl.: egy főre jutó GDP, népességnövekedési ráta, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, stb. 1

3 egyszerűsített formában, termékcsoportokra vonatkoznak. Emiatt az ökológiai lábnyomelemzők mindig felhívják a figyelmet arra, hogy a fent jelzett problémák miatt az eredmények alábecsült értékeket képviselnek. A számítási folyamat négy nagy részre bontható. Az első részben a fontosabb növényi, állati és erdőgazdasági termékek egy főre jutó területigényét számítják ki, a másodikban az energiafelhasználás egy főre jutó területigényét határozzák meg energia fajtánként. A harmadik részben a teljes egy főre jutó ökológiai lábnyomot számítják ki az első két részben kapott lábnyomösszetevők összegzésével és egyenértékre hozásával. Végül az egy főre jutó biológiai kapacitás 6 számítása történik a különféle földhasználati típusok egyenértékűsítésével és összeadásával 7. Fontos megjegyezni, hogy Wackernagel és Rees a világ országaira vonatkozó számításaikat nem helyi, hanem - FAO adatokon alapuló - világátlag termékenységgel végezték, hogy az egyes országok lábnyomai ezen a közös mértéken alapulva összehasonlíthatóvá váljanak, és hozzá lehessen őket mérni a globális ökológiai kapacitáshoz. Wackernagelék felhívták arra is a figyelmet, hogy finomabb elemzésekhez érdemes a helyi produktivitással számolni, amennyiben a megfelelő adatok rendelkezésre állnak. A Föld országaira kiterjedő számítások esetében sokkal egyszerűbb a világ termésátlagait alkalmazni, mint minden egyes ország esetében az ottani termésátlagokat venni alapul. Valószínűleg nem is áll rendelkezésre olyan részletes helyi adatbázis, mellyel hasonló pontosságú lábnyomokat lehetne meghatározni, mint világátlag produktivitással. Az egyes országok termelési sajátosságai így sem vesznek el, mert a számítások végén a világ termésátlagok és a hazai termésátlagok hányadosával korrigálhatók az eredmények. Wackernagel és munkatársai az Ecological Economics nevű folyóiratban (1999) megjelent publikációjában Olaszország példáján keresztül részletesen bemutatták az ökológiai lábnyomszámítás pontos menetét. Magam is ez alapján végeztem saját számításaimat azzal a különbséggel, hogy én nem a világ termésátlagait használtam, hanem itthoniakat. Hasonló módon az energiamérleg elkészítésénél a hazai erdők szénnyelő képességét vettem alapul. Bizonyos esetekben a szerzők által számított termékek vagy termékcsoportok lábnyomösszetevőjét adatok hiányában nem tudtam kiszámítani, viszont figyelembe vettem olyan termékeket is, amelyeket ők kihagytak. A fontosabb mező- és erdőgazdasági termékek egy főre jutó területigényét úgy számítjuk ki, hogy minden egyes termék (c) esetében elosztjuk az adott termék egy főre jutó fogyasztását 8 (f; kg/fő) annak átlagos éves hozamával (p; kg/ha), így megkapjuk azt a földterületet (kf; ha/fő), mely a fogyasztott termék előállításához az adott évben szükséges: kf c = f c /p c Minden egyes termék esetében fel kell tűntetni, mely erőforrás (terület) típust veszi igénybe az adott termék (pl. a búza a szántóföld, a juh és a kecske a legelő kategóriába tartozik). A számítások harmadik részében ugyanis területtípusok szerint kell összegezni a lábnyomösszetevőket. 6 biológiai kapacitás: adott termékeny terület éves teljes termőképessége világátlag termékenységű (később részletesebben) hektárra átszámítva (Wackernagel, M. et al, 2002). 7 A internetes oldalon Olaszország példáján pontosan nyomon követhető a számítás menete egy részletes Excel táblázat segítségével. 8 A fogyasztás az úgynevezett kereskedelemmel kiigazított fogyasztást jelenti. Az importált termékeket bár máshol állítják elő - az adott ország népessége fogyasztja el, ezért az előállításukhoz szükséges földterület az adott ország lábnyomát növeli. Következésképpen az exportált termékek területigénye nem tartozik az adott ország lábnyomához. Az egyes termékek fogyasztásának számításakor ezért az exportált mennyiséget kivonjuk, az importált mennyiséget hozzáadjuk a termelés értékéhez (Wackernagel-Rees, 2001). 2

4 A számítási módszer egyik fontos alapelve, hogy egy területet csak egy erőforrás esetében lehet beszámítani a lábnyomba. Bizonyos állatok és a tejtermékek esetében azonban egyes területek - Wackernagelék számításai szerint - háromszor is beszámításra kerültek. A szántóföldön előállított takarmánynövények esetében először kiszámolták, hogy az egy főre jutó fogyasztott mennyiség területigénye mekkora. Azonban a szarvasmarha kiváltképp hazánkban általában ebből a táplálékforrásból származik, tehát az egy főre jutó szarvasmarha mennyiség előállítása legalábbis részben - szintén a takarmánynövény termőterületéről származik. Az említett terület harmadszor a tejtermékek esetében kerül beszámításra, mivel a tej az imént számításba vett szarvasmarha terméke. Számításaim szerint ez az egyetlen hiba pl. hazánk esetében kb. egy-másfél hektárral növelné meg az egy főre számított ökológiai lábnyomot. A három erőforrás közül véleményem szerint célszerűnek látszik a szarvasmarhatartás területigényét venni alapul, mivel ez esetben a külkereskedelmi forgalommal is számolni kell, a takarmánynövények esetében viszont nem. Ez utóbbi előállításának területigénye kizárólag hazánk ökológiai lábnyomát terheli, míg a szarvasmarháé (nettó exportőrök lévén) más országokét is. A tejtermékek előállításának területigényét a pontatlanság terhe mellett - csak bonyolult számítások során lehet elvégezni. A pontatlanságok ellenére számításaim első részeredményei nem jeleznek nagy tévedéseket, és sokkal részletesebbek is, mint Wackernagelék munkája. (Wackernagelék 19 lábnyomösszetevőjével szemben én 30 komponenst számítottam ki). A részeredmények a számítás harmadik részénél, a későbbiekben tanulmányozhatók. A számítások második lépcsőjében az adott népesség energiafogyasztásának területigényét (energialábnyom) számítjuk. Ez nem csupán a fűtésre és villamosenergiatermelésre felhasznált energia területigényét foglalja magában, hanem az összes - előző módon nem számítható termék előállításához szükséges energiamennyiségét is. Fosszilis energiahordozók esetében ez az úgynevezett CO 2 elnyeléses módszerrel történik, mellyel kiszámítható, hogy az egyes széntartalmú energiaforrások elégetésével felszabaduló CO 2 elnyelése mekkora erdőterületet igényel. A számítás itt úgy történik, hogy energia fajtánként (e) elosztjuk az egy főre jutó energiafogyasztást (ef ; GJ/fő) a hozzá tartozó fajlagos területigénnyel (t), amely megmutatja, hogy egy hektár erdő egy év alatt hány GJ-nyi adott fosszilis energiahordozó elégetése során keletkezett CO 2 megkötésére képes (GJ/ha/év) 9. Így megkapjuk azt az erdőterületet, amely a fejenkénti éves szénfogyasztásból adódó CO 2 mennyiséget megkötné (el e ; fő/ha). Ez természetesen csak elméletben van így. Erre a célra fenntartott erdőségek nincsenek. Meglévő erdeink más termékek (faipari termékek, tűzifa) termelésére szolgálnak, és ezek lábnyomába számítódnak be. Ha ettől eltekintenénk, erdeink akkor sem lennének elegendők a kibocsátott CO 2 asszimilálására. Pl. a magyarországi erdők (egy év alatt) az éves antropogén szénkibocsátásnak csupán 1/10-ét képesek tartósan 10 elnyelni (Mátyás,1996). el e = ef e /t e A számítás öt energiaféleségre terjed ki: szilárd fosszilis tüzelő (szén), folyékony fosszilis tüzelő (kőolaj), földgáz, a nettó importált javakban megtestesülő energia és a nukleáris energia. Mivel a tűzifát - biológiai erőforrásként - már egyszer beszámították az előző lépcsőben a lábnyomba, így itt már nem kell figyelembe venni. A többi energiahordozó fajta 9 A földgáz, szilárd és folyékony fosszilis tüzelőanyagok esetében a fajlagos területigény hazánkban pl. 57; 22,5; 62 GJ/ha/év, melyet a szén és a szénhidrogének széntartalmának meghatározásával, valamint a magyarországi erdők évenkénti nettó szénnyelő képességének kiszámításával határoztam meg. Szén esetében pl. ez azt jelenti, hogy egy hektár átlagos erdő 22,5 GJ szén eltüzeléséből keletkező CO 2 -t tud tartósan megkötni egy év alatt. 10 A szárazföldi -és vízi növények által egy év alatt elnyelt szén 40%-a a növények légzése során visszajut a légkörbe. A fennmaradó 60 % tartósan a bioszféra anyagforgalmába kerül, bár a tartós kifejezés nem teljesen pontos. A növényekben megkötött szén ugyanis az egyed elhalása majd szerves anyagainak lebomlása révén felszabadul (Mátyás,1996). 3

5 pedig jelenlegi nemzetközi részesedését tekintve elhanyagolható. A nettó importált javakban megtestesült energiát és a nukleáris energiát a szerzők folyékony fosszilis tüzelőre számították át. A előbbi esetében ez érthető, hiszen ezek között sok kőolaj alapanyagú termék is van, a nukleáris energia esetében azonban nem. A szerzők magyarázatként annyit fűztek hozzá, hogy bár a nukleáris energia előállításához elméletileg kis térre van szükség, a reaktorok működése során felmerülő balesetek kockázata és a nukleáris hulladék esetleges környezetkárosító hatása miatt a tényleges helyett nagyobb területigényt kell számítani. Ez a felfogás igen elnagyolt megközelítése a szóban forgó energiafajta földterületté való átszámításának. Ezt a lábnyomösszetevőt - a nukleáris-energiahasználat kockázatait figyelembe véve pontosabban és más megközelítésben ki lehet számítani. A számításaimban alkalmazott legfontosabb újításnak az tekinthető, hogy a nukleáris energiát nem csak fiktív fosszilis energiahordozóként vettem figyelembe. (Amennyiben ezzel az eljárással számítjuk, lábnyomkomponense 0,22 ha/fő lenne.) Ha más módon, a kockázati tényező elvére építve számítjuk ki a nukleáris energia fajlagos területigényét, az eredmény 0,11 ha/fő, 0,37 ha/fő, és 0,00074 ha/fő lehet. A számításokat tehát három féle módon végeztem. Kockázati tényezőként mindhárom esetben az eddigi legnagyobb nukleáris balesetet, a csernobili katasztrófát vettem figyelembe. Az első esetben azt a 30 km-es sugarú kört vettem alapterületnek, melyet az erőmű körül lezártak. A második esetben ehhez a körhöz hozzáadtam azokat a területeket, melyek céziummal szennyezettek voltak 11 (Kondo, 2003) A harmadik esetben az előző eredményt megszoroztam annak a valószínűségével, hogy hasonló súlyos baleset történik. Több, mint tízezer reaktorévnyi üzemeltetési tapasztalathoz mérve két súlyos baleset történt (Three Mile Island, Csernobil; Vidovszky, 2003.) A balesetek számát elosztva az üzemeltetési idővel megkapjuk azt a valószínűségi értéket, amellyel a fenti eredményt megszoroztam. Bizonyos, hogy a nukleáris energiával kapcsolatos lábnyombecslésen még lehetne mit finomítani, mégis azt gondolom, ez a módszer a valósághoz mégis közelebb áll, mintha egyszerűen csak fosszilis energiahordozóként számítjuk a szükséges területet. Kritikára adhat okot az is, hogy nem számítottam be az atomerőművi hulladék tárolásával elfoglalt területeket. Ennek jelenleg nincs nagy helyigénye, a kiégett fűtőelemek veszélyessége miatt viszont az elfoglalt területet valamilyen kockázati tényezővel meg kellene szorozni. Mivel a hulladékok végleges elhelyezéséről még nincs sok tapasztalat, így annak helyigénye egyelőre nem is határozható meg. Az eredeti számításokhoz képest szintén újításnak tekinthető, hogy a villamosenergiaimportot szintén beszámítottam a lábnyomba. Az energiamérlegben szereplő eddigi energiafajták területigényének számításából az derül ki, hogy az országban elfogyasztott termékek előállítása mennyi energiát igényel, valamint, hogy ez az energiamennyiség mekkora földterületnek felel meg CO 2 elnyeléssel számítva. Az ország területén felhasznált energia egy részét azonban fogyasztási javakban megtestesülve exportáljuk, ugyanakkor hasonló módon importálunk is energiát. A kettő különbségéből adódó - nettó importált javakban megtestesült energia (ne; GJ) - lábnyomkomponensét más módon kell számítani, mint az energialábnyom többi összetevőjét. Az egyes termékekben megtestesült energiát az adott termékre (c) vonatkozó energiaintenzitási érték (ei; GJ/t), valamint az import és export (t) különbözetének szorzatával kapjuk. ne c = ei c (imp c -exp c ) 11 A csernobili baleset kibocsátásának biológiai szempontból legfontosabb radioaktív elemei a jód, cézium, stroncium és plutónium. A radioaktív jód rövid felezési ideje miatt a baleset után 2 héttel lebomlott utólag nehéz felmérni a hatását. A plutóniumból és a stronciumból csak kevés jutott el nagyobb távolságokra. A radiológiai állapotot tehát első sorban a cézium határozta meg. (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, 2003.) 4

6 Mivel a több ezer termék elméletileg más és más energiamennyiségeket tartalmaz, lehetetlenség lenne ezekhez egyenként hozzárendelni saját energiaintenzitási értékeit. Ezért a szerzők olyan termékcsoportokat hoztak létre, melyben az egyes termékek hasonló energiamennyiségeket tartalmaznak. (Pl. a szerves eredetű vegyipari termékek csoportjába tartozó anyagok alkohol, fenol, nitrogén stb. - energiatartalmát 20 GJ/kt-ban határozták meg.) A nettó importált értékeket csoportonként megszorozzuk a vonatkozó energiaintenzitási értékekkel, majd a részeredményeket összegezve és a népességgel elosztva megkapjuk, hogy adott országban mekkora az egy főre eső, importált javakban megtestesült energia. Ezt az értéket ezután ugyanúgy váltjuk földterületre, mint az energiamérleg többi komponensét. Ennek a komponensnek a számítása nem volt problémamentes hazánk esetében. Sajnos gyakran nem lehetett megállapítani, hogy a Külkereskedelmi Statisztikai Évkönyvben tételesen felsorolt termékek a meghatározott termékcsoportok közül melyikbe tartoznak. A több száz vegyipari termék közül pl. nem mindig tudtam meghatározni, melyik szerves és melyik szervetlen eredetű, márpedig a két csoporthoz igen különböző energiaintenzitási értékek tartoznak. Így hasonló okok miatt néhány termékcsoportot kihagytam a számításból. Bár ezek a problémák kiküszöbölhetők, a pontosítás valószínűleg nem sokat változtatna a végeredményen. A vízenergia esetében a lábnyomösszetevő a duzzasztógátak, a tározók és az üzemvízcsatorna területéből adódik össze, és átlagosan 1000GJ/ ha / év a feltételezett fajlagos területigénye. A számítási folyamat következő szakaszában az egy főre jutó ökológiai lábnyomot számítjuk ki az első két részben számított lábnyomkomponensek földkategóriánkénti összegzésével és egyenértékre hozásával. A lábnyomkomponensek különböző földosztályokba sorolására (beépített terület, fosszilis energiaföld, szántó, legelő, erdő, tenger) azért van szükség, mert a különféle ökológiai területek biológiai produktivitása különböző. A szántóföld pl. sokkal termékenyebb, mint a legelő. A szántó egyenértékűségi mutatója 2,8. Ez azt jelenti, hogy a szántóföld 2,8-szor több biomasszát tud előállítani, mint a világviszonylatban átlagos termékeny földterület. Ezért, mielőtt összeadnánk a kategorizált lábnyomösszetevőket, egyenértékűségi faktorukkal megszorozva azonos termékenységi szintre hozzuk őket. Ezután a részeredményeket összesítve megkapjuk az adott népesség egy főre jutó ökológiai lábnyomát. Mivel a beépített területek általában igen magas termésátlagú földeken helyezkednek el, ezt a kategóriát a szántóval megegyező egyenértékűségi faktorral kell megszorozni. A fosszilis energiaföldet hasonló okokból az erdők egyenértékűségi faktorával szorozzuk meg. Hazánk esetében - attól függően, hogy a nukleáris energiát melyik módszerrel számítottam - négy különböző eredményt kapunk. Az alábbi táblázatban fosszilis energiaforrásnak tekintettem az atomenergiát, így a lábnyom értéke: 4,95 ha/fő. A másik három esetben az eredmény 5,03 ha/fő, 5,76 ha/fő és 4,73 ha/fő. A végeredményeket tekintve látható, hogy nem mindegy, melyik verzióval számolunk, hiszen az egy főre jutó lábnyom 1 hektár eltérést jelent a legalacsonyabb és a legmagasabb érték között. Wackernagelék hazánk ökológiai lábnyomára vonatkozó eredményei: 5,1 ha/fő (1996) és 3,1 ha/fő (1999) 12. Feltéve, hogy az 1999-es adatokon alapuló számításaik pontosabbak, mindenképpen nagyobb lábnyomot kapunk, ha helyi termékenységgel számolunk. Megjegyzendő, hogy összességében több lábnyomkomponenst számítottam, mint ők, ez növelheti a lábnyomot. Ténylegesen viszont az energialábnyom okozza a különbséget: az összes fosszilis energiahordozó esetében alacsonyabbak az általam kiszámolt fajlagos területigény értékek, mint a szerzőké, ami nagyobb lábnyomokat eredményez. Ez azzal 12 Wackernagelék 1992 óta több ország köztük Magyarország - ökológiai lábnyomát meghatározták. (Később részletesebben.) 5

7 magyarázható, hogy a magyarországi erdőségek rosszabb szénnyelő képességgel rendelkeznek, mint a világátlag. 1.táblázat Az egy főre eső ökológiai lábnyom Magyarországon Az egy főre eső lábnyom Lábnyomkomponensek egyenértékűségi faktor Ökológiai lábnyom ha/fő ha/fő beépített terület 0,15 2,8 0,42 fosszilis energia 2,7 1,1 2,97 Szántó 0,47 2,8 1,32 Legelő 0,24 0,5 0,12 Erdő 0,12 1,1 0,13 Halastó 0,0032 0,2 0,00064 Teljes használt 3,67 4,95 Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 2001., Mezőgazdaság Statisztikai Évkönyv 2001., Külkereskedelmi Statisztikai Évkönyv2001. A számítási eljárás végén az egy főre jutó biológiai kapacitás értékét számítják ki. A nemzeti területhasználati statisztikákból megállapítható, hogy a fent leírt földosztályokba (beépített területek, fosszilis energiaföld, szántóföld, legelő, erdő, tenger) az ország területének hányad része sorolható be. Természetesen a fosszilis energiaforrásokból származó CO 2 elnyeléséhez szükséges CO 2 elnyelő föld nem áll rendelkezésre (0 ha/fő ), mivel a lábnyomba az erdők, mint a haszonfa forrásai kerültek beszámításra. Minthogy az országok lábnyomelemzéseit a szerzők világátlag termékenységgel számolták, az egyes országok egy főre jutó, ténylegesen rendelkezésre álló földterületeit meg kell szorozni termékenységi faktorukkal, mely a helyi és a világátlag termékenység hányadosa. Miután a lábnyomszámításhoz hasonló módon - ezeket is megszoroztuk az egyenértékűségi faktorokkal, a különböző kategóriákhoz tartozó részeredményeket összegezzük. Az eredményből levonandó 12%-nyi a biodiverzitás védelmének minimális területigényét fejezi ki. (Ez a javasolt mérték a Brundtland Bizottság között végzett munkájának eredményeként közzétett Közös Jövőnk című jelentésében szerepel.) A végeredmény megmutatja, hogy adott országban mekkora az a termékeny terület, amely személyenként ténylegesen rendelkezésre áll. A biológiai kapacitás és a lábnyom különbségének eredményeként megállapítható az ország ökológiai hiánya vagy többlete, akár nemzeti szinten, akár az egész Föld egy főre jutó biológiai kapacitásához mérten. 2.táblázat Az egy főre jutó biológiai kapacitás Magyarországon Egyenértékűségi Nemzeti földterület Egy főre jutó biológiai faktor (ha/fő) kapacitás (ha/fő) Beépített terület 2,8 0,15 0,43 CO 2 elnyelő föld Szántó 2,8 0,47 1,32 Legelő 0,5 0,1 0,05 Erdő 1,1 0,17 0,19 Halastó 0,2 0,003 0,0006 Összesen 0,9 1,995 Biodiverzitásra 1,76 12% Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 2001., Mezőgazdaság Statisztikai Évkönyv 2001., Külkereskedelmi Statisztikai Évkönyv2001 6

8 Az egy főre jutó biológiai kapacitást a fenti táblázat szerint határoztam meg. Megjegyzendő, hogy míg Wackernagelék az eredményeket azokkal a termékenységi faktorokkal is megszorozták, ami a helyi és világátlag termékenység hányadosaként adódik, addig itt erre nincs szükség, mert eleve a helyi termésátlagokon alapszik a számítás. Ami a végeredményt illeti, igen alacsony érték jött ki (1,76 ha/fő), pedig a nemzeti földterületből egyedül a nádas területeket nem vettem figyelembe, mivel ennek termékei sehol sem szerepelnek a lábnyomban. Wackernagelék számításai szerint hazánk biológiai kapacitása 3.07 ha/fő (1996) illetve 1,7 ha/fő (1999). Ez utóbbi, pontosított eredmény megegyezik az általam számítottal. Ez arra is utalhat, hogy az új adatbázissal számított értékek valóban pontosabbak, mint a régiek. A szerzők számításai szerint az ökológiai deficit Magyarországon 2,3 ha/fő (1996) illetve 1,4 ha/fő (1999). Az általam számított ökológiai deficit - a magasabb ökológiai lábnyom értékek miatt - nagyobb, mint a szerzőknél: amennyiben a nukleáris energiát fosszilis energiahordozónak számítom: -3,25 ha/fő az eredmény, a másik három esetben pedig 3,33 ha/fő, -4 ha/fő illetve 3,02 ha/fő. Hazánk ökológiai lábnyomának jelentős részét az energialábnyom teszi ki. Ez a fejlett országok esetében is így van (van den Bergh és Verbruggen, 1999). A lábnyom méretének csökkenésére történő törekvéseknek tehát erre az összetevőre kellene koncentrálnia. Ez első sorban a megújuló energiaforrások energetikai célú hasznosításának minél szélesebb körű elterjedésével lenne megoldható. Számításaim szerint hazánkban mind a négy eredmény esetében nagyjából 0,3 ha/fővel csökkenne az ökológiai lábnyom, ha a jelenlegi fosszilis energiahordozó-felhasználás 12%-át megújuló energiaforrásokkal helyettesítenénk. (Az Európai Unió energiapolitikájának egyik fontos célkitűzése, hogy 2010-re az összes energiafelhasználásból 12%-kal kell részesednie a megújuló energiaforrásoknak az unió átlagában ; Szergényi, 2001). Bár hazánk célkitűzése ugyanerre az időpontra 12% helyett csupán 7,2%, mégis az előbbit választottam, mert még ez az arány is elég csekély értéket képvisel. Ami a 0,3 ha/főnyi csökkenést illeti, első ránézésre csekélynek tűnik. De világviszonylatban ez az érték a jelenlegi globális ökológiai deficitet 0,4 ha/főről 0,1 ha/főre csökkentené. Ez persze azt feltételezi, hogy a jelenleg használt fosszilis energiahordozók 12%-os arányának megújuló energiaforrással való helyettesítése minden országban hazánkéhoz hasonló csökkenést okoz az egy főre jutó ökológiai lábnyomban, ami nem valószínű. Wackernagel és Rees a Riói ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencia óta 150, illetve 145 ország ökológiai lábnyomát számította ki az 1996-os és az 1999-es évre vonatkozóan -, s ebből messzemenő következtetéseket vont le. Mivel 1996 után a FAO az ökológiai lábnyomszámításokhoz szükséges szélesebb körű és pontosabb adatbázist hozott létre, így az 1999 évi adatok alapján készült lábnyomelemzések eredménye mást mutat a korábbiakhoz képest. Az 1996-os eredmények szerint a világnépesség fejenkénti ökológiai lábnyoma 2,8 ha/fő, a Földön rendelkezésre álló, ez az átlagosan hasznosítható földterület viszont csupán 2 ha/fő. A kettő közötti különbséget ökológiai deficitnek nevezzük, mely ebben az esetben 0,8 ha/fő. Az 1996-os számítások alapján tehát az emberiség 40%-kal több erőforrást használ - földterületre átszámítva -, mint amennyit a fenntarthatóság elvének betartásával használhatna. Az új adatbázis alapján számított eredmények kisebb egy főre jutó lábnyomokat és biológiai kapacitást jeleznek. A világnépesség fejenkénti ökológiai lábnyoma ez esetben 2,3 ha/fő, az egy főre jutó biológiai kapacitás pedig 1,9 ha/fő. Így a világ ökológiai deficitje fejenként 0,4 hektárra csökkent a korábbi eredményhez képest, vagyis csupán 21%-kal tér el a Föld népessége a fenntartható erőforrás használattól. Természetesen 21%-os túllövés országonként különbözik. Vannak olyan országok, melyek ökológiai többlettel rendelkeznek, vagyis a lábnyomuk kisebb, mint a meglévő biológiai kapacitásuk (pl. Svédország, Bolívia, Namíbia, Libéria), és vannak olyanok is, melyek az átlagnál jóval nagyobb ökológiai hiányt 7

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Földtudományok Doktori Program Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

Részletesebben

SZELLEM ÉS TUDOMÁNY. A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata. 2013/2. szám

SZELLEM ÉS TUDOMÁNY. A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata. 2013/2. szám SZELLEM ÉS TUDOMÁNY A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata 2013/2. szám Szerkesztőbizottság Szepessy Péter (elnök) Szabó-Tóth Kinga Urbán Anna Horváth Zita Kotics József Graholy Éva (olvasószerkesztő)

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT Fenntarthatóság fenntartható fogyasztás egyetemi hallgatók fogyasztásának vizsgálata alapján Tóth Mónika Málovics

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

A környezeti számlák szerepe a fenntarthatóság mérésében

A környezeti számlák szerepe a fenntarthatóság mérésében A környezeti számlák szerepe a fenntarthatóság mérésében Bóday Pál, a KSH osztályvezetője E-mail: Pal.Boday@ksh.hu Szilágyi Gábor, a KSH főtanácsosa E-mail: Gabor.Szilagyi@ksh.hu A következetes politikai

Részletesebben

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 A jövő embere Tanulmánysorozat az integrált projektszándékokról Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 Sajóvölgyi Tájszépítő Egyesület 2014. Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló

Részletesebben

Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele

Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele III. kötet Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele Dr. Csutora Mária ISBN 963 503 261 7 A vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele 2. oldal Cím: A vállalati környezetvédelmi költségek

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ AZ ÖKOLÁBNYOM ÉS EGYÉB FENNTARTHATÓSÁGI INDIKÁTOROK MÉRÉSI TARTOMÁNYÁNAK ÉRTELMEZÉSE

Részletesebben

Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere

Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere Kutatás a szemléletformálást leginkább elősegítő módszertani

Részletesebben

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak Jövőkereső a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak ISBN 978 963 9848 3 6 Felelős kiadó: a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkára Felelős szerkesztő: Dr. Schmuck

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Antal

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Antal DOKTORI ÉRTEKEZÉS Kovács Antal Pécs, 2010 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Kovács Antal Kommunikáció a társadalommal, mint atomenergiafogyasztóval

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

A nemzetgazdasági szintû anyagáramlás-számlák Magyarországon

A nemzetgazdasági szintû anyagáramlás-számlák Magyarországon A nemzetgazdasági szintû anyagáramlás-számlák Magyarországon Drahos Enikô, a KSH főtanácsosa E-mail: eniko.drahos@ksh.hu Herczeg Márton, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanársegéde,

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Tananyag döntéshozók számára I. rész Az első rész bemutatja: I. A fenntartható fejlődéshez kapcsolódó gondolkodás változását, és azt a folyamatot, amely a koncepció

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

MENNYIRE TERHELI A KÖRNYEZETET A HAZAI HÁZTARTÁSOK FOGYASZTÁSA? - A FOGYASZTÁSI SZERKEZET VIZSGÁLATA ÁKM-EGYÜTTHATÓKKAL

MENNYIRE TERHELI A KÖRNYEZETET A HAZAI HÁZTARTÁSOK FOGYASZTÁSA? - A FOGYASZTÁSI SZERKEZET VIZSGÁLATA ÁKM-EGYÜTTHATÓKKAL MENNYIRE TERHELI A KÖRNYEZETET A HAZAI HÁZTARTÁSOK FOGYASZTÁSA? - A FOGYASZTÁSI SZERKEZET VIZSGÁLATA ÁKM-EGYÜTTHATÓKKAL Kiss Károly Bevezetés A tanulmány témája a fenntartható fogyasztás 1. A fenntartható

Részletesebben

Kvóták egy jobb világért

Kvóták egy jobb világért Budapest Corvinus Egyetem Gazdálkodás Tudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Kvóták egy jobb világért Megoldást tud nyújtani a fosszilis energia-kvótarendszer az ökológiai közgazdaságtan

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszék Műszaki menedzsment PhD Program TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A környezeti adók hatása és a környezeti

Részletesebben

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 dr. Munkácsy Béla (szerk.) ELTE TTK, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

Részletesebben

Környezetgazdálkodás

Környezetgazdálkodás Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-0900152/1.0 azonosítójú A Felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése című pályázat keretében. Konzorciumvezető: Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő:

Részletesebben

A gyermeknevelés költsége és a társadalmi kompenzáció

A gyermeknevelés költsége és a társadalmi kompenzáció A gyermeknevelés költsége és a társadalmi kompenzáció Budapest, 2007. február 1 Ezt a tanulmányt a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. készítette a Barankovics Alapítvány megbízásából. A kutatás vezetője:

Részletesebben

Győr ökológiai lábnyoma. Fenntarthatósági Füzetek különszám

Győr ökológiai lábnyoma. Fenntarthatósági Füzetek különszám Győr ökológiai lábnyoma Fenntarthatósági Füzetek különszám Az adatgyűjtést és elemzést az Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület valamint a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium hallgatói készítették,

Részletesebben

Mi képezi a nemzetek vagyonát?

Mi képezi a nemzetek vagyonát? Mi képezi a nemzetek át? E kérdés megválaszolása hozzásegíthet ahhoz, hogy megérthessük, melyek a fenntartható fejlődés feltételei és lehetséges útjai szerte a világon. E tárgyban készült a Világbank megbízásából

Részletesebben

KÍNA MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPL JE

KÍNA MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPL JE Kína mint a globális környezetvédelem és éghajlatváltozás szerepl je 217 KÍNA MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPL JE Fleischer Tamás Bevezetés A környezetvédelem

Részletesebben

Kutatási jelentés Összefoglaló

Kutatási jelentés Összefoglaló Kutatási jelentés Összefoglaló A magyar energiaszektor villamosenergia-termelésének életciklus-, és carbon footprint 2009. 1 Vezetői összefoglaló A kutatásban felhasznált életciklus analízis módszere és

Részletesebben