T/9240/33. szám. Az Országgyűlés. az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló T/9240. számú törvényjavasla t. vitájához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T/9240/33. szám. Az Országgyűlés. az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló T/9240. számú törvényjavasla t. vitájához"

Átírás

1 t-ia T/9240/33. szám IT R nett : 2O 2!E 2 Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának kiegészít ő Fenntartható fejl ődé s bizottságának ajánlás a az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló T/9240. számú törvényjavasla t vitájához (Együtt kezelendő a T/9240/27. sz. ajánlással.) Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés Mez őgazdasági bizottsága első helyen kijelölt bizottságként, valamint Fenntartható fejl ődés bizottsága megvitatta az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló, T/9240. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahho z benyújtott T/9240/ számú bizottsági és kapcsolódó módosító javaslatokat. Az Előterjeszt ő közölt. képvisel ője a Mezőgazdasági bizottság ülésén tárcaálláspontot Az ajánlásban használt rövidítések: Tft. : a termőföldről szóló évi LV. törvény Díjtörvény : az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló évi LXXXV. törvény Inytv. : az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény Nfatv. : a Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény

2 2 1. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslatot új 5. -sal a Tft /I. -át érintően javasolja kiegészíteni : 5. & A Tft. a következő 11/B 11/I. -sal, és a következő alcímmel egészül ki : Aközös tulajdonban álló termőföldek használatának szabálya i 118. & (1) A közös tulajdonban álló földrészlet használatára, használatba adásárae törvény eltérő rendelkezése hiányában a Ptk.-nak a közös tulajdon használatára vonatkozó szabályait kell alkalmazni. (2) Ezen alcím alkalmazásában a) írásbeli közlésnek min ősül a postai úton, elektronikus úton, telefaxon, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útfán, valamint kézbesítési ügygondnok útjá n történő közlés ; b) a termőföldön fennálló haszonélvezeti jog_ esetében a tulajdonostárs alatta haszonélvezőt is érteni kell ; e) a használat alatt a haszonbérletet, a felesbérletet, a részesm űvelést, a szívességi földhasználatot, a haszonkölcsönt, az alhaszonkölcsönt (Ptk ), valamint a 12/A. - ban foglalt, a termelési integráció megvalósítása érdekében létesített alhaszonbérletet kel l érteni. 11/C. & (1) A tulajdonostársak mindegyike jogosult a saját tulajdoni hányadának megfelel ő terület használatára. A közös tulajdonban lévő földrészleten belül a) a tulajdoni hányadok mértékének megfelelő mértékű, valamint b) a tulajdoni hányadok mértékétől eltérő mértékű területek használatának kijelöléséhez (aza)ésb)pontban foglaltak a továbbiakban együtt: használati megosztás) valamennyi tulajdonostárs egyhangú döntése (megállapodása ) szükséges. (2) A használati rendet tartalmazó, az(0bekezdés szerinti használati megosztásró l szóló megállapodásban rögzíteni kell a megállapodás id őtartamát.azt bekezdésb)pontja szerinti esetben a tulajdoni hányadoktól való eltérést megenged ő használatról szóló megállapodásban a többlethasználat miatti ellenszolgáltatás módjáról és mértékér ől, illetve az ellenszolgáltatás mellőzéséről is rendelkezni kell. (3) A használati megosztáshoz való hozzájárulást megadottnak kell tekinteni az olya n tulajdonostárs esetében, akinek részére a használati megosztásról szóló ajánlat, vagy a tervezett megállapodás közlés e a) nem lehetséges, mert

3 3 aa)személye bizonytalan, vagy ismeretlen ; ab) lakcíme, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelephelye b)meghiúsul, mert a postai küldemén y ba)azzal a jelzéssel érkezik vissza, hogy nem kereste vagy a címzett tulajdonostárs ismeretlen helyre költözött, vagy bb)átvételét megtagadta ; c} eredményes, de a nyilatkozattételre megszabott határid őn belül nem nyilatkozott. (4)A (3)bekezdés a)pont aa)alpontjának alkalmazása szempontjából akkor min ősül a tulajdonostárs személye bizonytalannak, ha a) a tulajdonostárs személyének az azonosítása nem lehetséges a tulajdonostársnak a z ingatlan-nyilvántartásban szerepl ő adatai alapján, vagy b) a magánszemély tulajdonostárs örököse, illetve a gazdálkodó szervezet jogutódja az ingatlan-nyilvántartásból nem állapítható meg. (5) A használati megosztást kezdeményez ő tulajdonostársnak a használat i megosztásról szóló ajánlatot, vagy tervezett megállapodást írásban, igazolt módon kel l közölnie a tulajdonostársakkal. Az ajánlat vagy a tervezett megállapodás elfogadására biztosított határidő nem lehet kevesebb30napnál_ (6) A használati megosztásról szóló megállapodást egységes okíratba kell foglalni, melyet valamennyi tulajdonostársnak alá kell írni, ide nem értve azon a tulajdonostársat, akinek esetében a használati megosztáshoz való hozzájárulást a 11/C. (3)bekezdésében foglaltak alapján, az ott meghatározott valamely körülmény miatt megadottnak kel l tekinteni. A használati megosztásról szóló megállapodás valamennyi tulajdonostársra kiterjed. (7)Ahasználati megosztásról szóló megállapodás a (8) bekezdésben foglal t eltéréssel a külön jogszabályban foglaltak szerint elkészített használati megosztás i vázrajzzal együtt érvényes.ahasználati megosztási vázrajz aláírására a (6) bekezdésbe n foglaltakat kell alkalmazni. (8) Nem kell használati megosztási vázrajzot készíteni, ha a használati megosztásró l szóló megállapodás alapján a) egy tulajdonostárs használja a termőföld teljes területét, vagy b) a tulajdonostársak elkülönült használata a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartás i térképen azonosítható alrészlet teljes területére vonatkozik. (9) Ha az (1) bekezdés szerinti megállapodás nem jött létre, a használat kérdésében a) a helyben lakó és a földrészletet használni kívánó,

4 4 b)az a) pontban foglalt együttes feltétel hiányában a földrészletet használni kívánó tulajdonostárs, vagy tulajdonostársak döntenek. (10) Ha a (9) bekezdés szerinti döntés meghozatalának megkísérlését ől számított 60 napon belül sem kerül meghatározásra a használati rend, és a földrészlet teljes területérea földhasználati nyilvántartásba sincs bejegyzett földhasználó (vagy földhasználók), az ingatlanügyi hatóság a 25/B. _ 15) és (81 bekezdése alapján bírsággal sújtja a tulajdonostársakat, azzal, hogy a bírság megfizetésére a legnagyobb tulajdoni hányadda l rendelkez ő tulajdonostársat kötelezi. Ha több tulajdonostárs egyenl ő többségi tulajdon i hányaddal rendelkezik, ezen tulajdonostársak közül a földhivatal a választása szerint i tulajdonostársat kötelezi a bírság megfizetésére. (11) Az (1)-(9) bekezdésben foglaltak megsértése esetében a megállapodást illetvea döntést a sérelmet szenvedő tulajdonostárs a bíróságnál megtámadhatja. 11/D. Ha a termőföld, vagy annak egy része az erd őről, az erdő védelméről és az erd őgazdálkodásról szóló törvény alapján nem minősül erdőnek, valamint a 11/C. (1 ) bekezdése szerinti használati megosztásról szóló megállapodás fennáll a földrendez ő ésa földkiadó bizottsági eljárásról szóló törvény szerinti közös tulajdon megszüntetésére irányul ó eljárás (a továbbiakban: megosztási eljárás) alatt, ezen megállapodást a megosztási eljárásba n úgy kell tekinteni, mintha a tulajdonostársak a kiosztási sorrend egymás közötti meghatározására teljes körű egyezséget kötöttek volna. Ez esetben a megosztási eljárás során nem kell dönteni a megosztás kiindulási helyének és az osztás irányának a meghatározásáról. 11/E. (1) Ha a közös tulajdonban álló termőföld teljes területét, vagy annak egy részét kívülálló harmadik személy (ezen alcímben a továbbiakban : ajánlattev ő) kívánja használatba venni, az erre vonatkozó ajánlatát fezen alcímben a továbbiakban : felhívás) írásban, igazolt módon közölni kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett valamenny i tulajdonossal. (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltér ően, ha az ajánlattev ő a termőföldnek csak egy részét kívánja használatba venni, és tudomással bír a tulajdonostársak között fennálló, a használati megosztásról szóló megállapodás tartalmáról, a felhívását elegend ő azokkala tulajdonostársakkal írásban, igazolt módon közölnie, akik a használati megosztásról szól ó megállapodás alapján a termőföldnek a felhívás tartalma szerinti területét használják. (3) Az (1) bekezdés szerinti felhívásnak tartalmaznia kel l a) az ajánlattev ő természetes személy nevét, lakcímét, az ajánlattev ő gazdálkod ó szervezet megnevezését, székhelyét, telephelyét, valamint azt az értesítési címet ha az elté r a lakcímt ől, illetve a székhelyt ől, telephelytől, fióktelephelyétől ahova a felhívásra vonatkozó nyilatkozatok visszaküldését kéri, b) a használatba venni kívánt termőföld azonosító adatait (település, helyrajzi szám) c) a használatba venni kívánt földterület nagyságát és művelési ágát., d) a megkötendő földhasználati szerződés típusát,

5 5 e) a használatért fizetendő ellenszolgáltatás módját és mértékét, illetve ingyene s használat esetén ennek megjelölését, a használat tervezett id őtartamát g) a felhívás elfogadására megszabott határidőt (az ajánlati kötöttség határidejét), mel y nem lehet kevesebb 30 napnál, é s h) az ajánlattevő által fontosnak ítélt egyéb körülményeket, információkat. (4) A felhívásban foglaltakat elfogadottnak kell tekinteni az olyan tulajdonostár s esetében, akinek részére a felhívás közlés e a) a 11/C. (3) bekezdésa)ésb)pontjában meghatározottak szerint lehetetlen, illetv e meghiúsul, vagy b) eredményes, de a (3) bekezdés g) pontja szerinti határidőn belül nem nyilatkozott. f5) A felhívás tartalmának tulajdonostársak általi teljes kör ű elfogadása figyelemme l a (2) és (4) bekezdésben foglaltakra min ősül elfogadott ajánlatnak, amellyel a használatb a adásra vonatkozó szerződés (ezen alcímben a továbbiakban : földhasználati szerz ődés) az ajánlattevő és a tulajdonostársak között létrejön. Ha az elfogadott felhívás haszonbérlet i szerz ődés megkötésére irányul, azt a 10. (6) bekezdésében foglaltak szerint, mint a tulajdonos által elfogadott haszonbérleti ajánlatot kell közölni az el őhaszonbérletr e jogosultakkal. (6) A felhívás elfogadásáról a tulajdonostársak egy okiratban is nyilatkozhatnak. (7) Ha az elfogadott felhívás a termőföld egy részének a használatba vételére irányul, és ezáltal módosula11/c. szerinti használati megosztásról szóló megállapodás szerint i használati rend, a tulajdonostársaknak gondoskodni kell a használati megosztásról szól ó megállapodás és a használati megosztási vázrajz módosításáról annak érdekében, hogya tulajdonostársak, valamint az ajánlattev ő által használt területek elkülönítésre kerüljenek. 11/F. (1) A felhívás tartalmától eltér ő tartalmú elfogadó nyilatkozatokat az ajánlattev ő megvizsgálja, és ha a használtba vételi szándéka továbbra is fennáll, az elfogadó nyilatkozatok tartalmától függ ően módosított felhívást köteles közölni. A módosított felhívás új felhívásnak minősül, melynek közlésére és elfogadására a 11/E. -ban foglaltakat kel l alkalmazni. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a tulajdonostárs a felhívásra a megadott határidőn belül úgy nyilatkozik, hogy a használati megosztás alapján a tulajdoni hányadának megfelelő, vagy attól eltérő területet maga kívánja használni. 11/G. (1) A földhasználati szerz ődést egységes okiratba kell foglalni. (2) A termőföld teljes területének használatára vonatkozó földhasználati szerz ődést valamennyi tulajdonostársnak alá kell írni, ide nem értve azon tulajdonostársat, akine k esetében a felhívást a 11/E. (3)_bekezdésében foglaltak alapján, az ott meghatározott

6 6 valamely körülmény miatt elfogadottnak kell tekinteni. A term őföld teljes területének használatára vonatkozó földhasználati szerz ődés valamennyi tulajdonostársra kiterjed. (3) Ha a földhasználati szerz ődés a term őföld egy részének használatára jött létre,a szerződést a 2) bekezdéstől eltérően azon tulajdonostársnak nem kell aláírnia, akia használati megosztás alapján a tulajdoni hányadának megfelel ő, vagy attól eltérő területet maga használja, és a földhasználati szerződés megkötése e rendezett földhasználatát ne m módosítja. (4) Ha a földhasználati szerz ődés a term őföld egy részének használatára jött létre, a szerz ődés a 11/C. szerinti és a 11/E. (7) bekezdésének megfelelően módosított használati megosztási vázrajzzal együtt érvényes. A használati megosztási vázrajz aláírására a (2 ) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy azt a földhasználónak is alá kell írni. 11/H. Az ellenszolgáltatás fejében létrejött földhasználati szerződés esetében az ellenszolgáltatás a 11/E. j3) bekezdésében meghatározott tulajdonostársakat is megilleti a tulajdoni hányaduk arányában. Ez esetben a használónak az ellenszolgáltatás megfelel ő értékét készpénzben bírósági teljesítési letétbe kell helyeznie. 11/I. A 11/E-11/H. -ban foglaltak megsértése esetében a földhasználati szerz ődésta sérelmet szenvedő tulajdonostárs a bíróságnál megtámadhatja." T/9240/30/ 1-3. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g összefüggnek : 1., 4. és 5. Indokolás : Lásd a T/9240/30/1. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjesztő képviselője egyetért 2. Szabó Rebeka képvisel ő kapcsolódva a T/9240/22/1. számú módosító indítványhoz (T/9240/27. számú ajánlás 3. pontja) a törvényjavaslat 6. (1) bekezdésében a Tft. 25/C. (3a) bekezdését új d) ponttal javasolja kiegészíteni : 6. (1) A Tft. 25/C. (3) és (3a) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (3a) A földhasználati nyilvántartásból díjmente s a) a hatóság megkeresésére annak hivatalból indított eljárásához, b) a közérdekű bejelentés és panasz elbírálásához, [továbbá ] c) bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közjegyz ő és bírósági végrehajtó részér e jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához, továbbá

7 7 d) a helyi földbizottságok megkeresésére a helyi szintű birtokpolitikai kérdésekben való véleménynyilvánításho z szükséges földhasználati lap másolat szolgáltatása. Indokolás : Lásd a T/9240/28. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal) : - a Mez őgazdasági biz. egyharmada sem támogatj a - a Fenntartható fejlődés biz. - az Előterjesztő képvisel ője nem ért egyet 3. Szabó Rebeka képviselő kapcsolódva a T/9240/22/1. számú módosító indítványhoz (T/9240/27. számú ajánlás 3. pontja) a törvényjavaslat 6. (1) bekezdésébe n a Tft. 25/C. -át új (3b)-(3c) bekezdésekkel javasolja kiegészíteni : 6. (1) A Tft. 25/C. (3) és (3a) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép, és a következ ő (3b) és (3c) bekezdéssel egészül ki : (3b) A földhasználati nyilvántartás adatbázisából a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott adattartalommal földhasználati összesít ő készíthető a nyilvántartás személyi azonosítói alapján. (3c) A földhasználati összesítő igénylésére jogosult a) a földhasználó a saját földhasználatában lévő területekről, b) az ingatlanügyi hatóság., c) a helyi földbizottságok a helyi szintű birtokpolitikai kérdésekben val ó véleménynyilvánításhoz, d) a term őföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabály i rendelkezések betartásának megállapítása céljából a hatáskörébe, illetve feladatkörébe tartoz ó ügy elbírálása érdekében hatóság, da) a termőföld-szerzés ellenőrzésre Kormány által rendeletben kijelölt db) a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet. Indokolás : Lásd a T/9240/29. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - a Mez őgazdasági biz. nem támogatja - a Fenntartható fejl ődés biz. - az El őterjesztő képviselője nem ért egyet

8 8 4. A Mez őgazdasági bizottság a törvényjavaslat 8. -ában a Tft ának a következ ő módosítását javasolja : 8. A Tft. a következő 91. -sal egészül ki : 91. (1) E törvénynek az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló évi.... törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezései hatálybalépéseko r fennálló, határozatlan időre vagy a rendelkezések hatálybalépését követ ő 20. évnél kés őbb lejáró, határozott időtartamra szerződéssel alapított haszonélvezeti jog e rendelkezések hatálybalépésétől számított 20. év elteltével megszűnik. (2) Az olyan közös tulajdonban álló földrészletet érint ően, amelynek a földhasználati nyilvántartás január 1-jei állapota szerint a teljes területét egy vagy több földhasznál ó használja, a Módtv. 5. -ával megállapított 11/B-11/I. -ban foglalt rendelkezéseketa bejegyzett földhasználat alapjául szolgáló szerz ődés vagy jogosultság megszűnését követően kell alkalmazni. (3) Az olyan közös tulajdonban álló földrészletet érint ően, amelynek a földhasználati nyilvántartás január 1-jei állapota szerint egy részét egy vagy több földhasznál ó használja, a Módtv. 5. -ával megállapított 11/B-11/I. -ban foglalt rendelkezéseketa földrészletnek a bejegyzett földhasználattal nem érintett területére is alkalmazni kell. (4) A földhasználati nyilvántartásba-vételi eljárásban a 11/B-11/I. -ban foglal t rendelkezéseket a január 1. napján, vagy ezt követően megkötött használati megosztásról szóló megállapodások, illetve fölhasználati szerződések esetében kell alkalmazni. A december 31-ig megkötött használati megosztásról szóló megállapodásokon, illetve földhasználati szerződéseken alapuló földhasználati bejelentéseket a szerződéskötés id őpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elintézni. (5) A Módtv. [5.] 6. -ával módosított 12. -át a Módtv. hatálybalépésekor fennáll ó haszonbérleti szerződések esetében a Módtv. hatálybalépését követően megkötött módosításra kell alkalmazni. T/9240/30/1-3. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g összefüggnek: 1., 4. és 5. Indokolás : Lásd a T/9240/30/2. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjeszt ő képviselője egyetért

9 9 5. A Mez őgazdasági bizottság a törvényjavaslatot új 9. -sal javasolja kiegészíteni : 9. ATft. a) 10. (6) bekezdésében az ingatlanra vonatkozó vételi szövegrész helyébe a z ingatlanra vonatkozó, és az általa elfogadott vételi szöveg, b) 25/B. (3) bekezdésében a szerz ődés egy eredeti szöveg helyébe a szerződés osztatlan közös tulajdonban álló földrészlet használata esetén az egységes okiratba foglal t szerződés eredeti szöveg lép. T/9240/30/1-3. sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g összefüggnek: 1., 4. és 5. Indokolás : Lásd a T/9240/30/3. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője egyetért 6. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 13. -ában a Díjtörvény 32/E. (8b) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 13. A Díjtörvény 32/E. -a a következő (8a)-(8c) bekezdéssel egészül ki : (8b) Amennyiben az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély iránti kérelme t elutasítja, vagy a használatbavételi engedélyezési eljárást megszünteti, az ingatlanügy i hatóság az erről szóló jogerős döntés kézhezvételét követő harminc napon belül [visszatéríti] intézkedik az ügyfél részére a (8a) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj [at] visszatérítése iránt. Indokolás : Lásd a T/9240/31/1. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért 7. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 20. -ában az Inytv. 35. (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 20. Az Inyty. a következő 35. -sal egészül ki és a 36. -a helyébe a következő rendelkezés lép :

10 1 0 (5) Az ügyvédekr ől szóló törvény hatálya alá tartozó [Ü]ügyvéd által külföldön készített és ellenjegyzett magánokirat ingatlan-nyilvántartásban történ ő felhasználhatóság a tekintetében az ügyvéd által belföldön készített és ellenjegyzett magánokiratra vonatkoz ó szabályozás az irányadó. Indokolás : Lásd a T/9240/31/2. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért 8. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslatot új 23. -sal az Inytv. 39. (3a) bekezdését érint ően javasolja kiegészíteni : 23. Az Inyty. 39. &-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki : (3a) Nem vonatkozik a (3) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés arra az esetre., ha az ingatlan helyrajzi száma a kérelem iktatását követ ően, az érdemi döntés meghozatal a előtt az ingatlanügyi hatóság ügykörében felmerült, kizárólag számítástechnikai okból kerül t módosításra, és az ingatlan minden más adata változatlan. Indokolás : Lásd a T/9240/31/3. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Előterjeszt ő képviselője egyetért 9. A Mez őgazdasági bizottság a törvényjavaslat 23. -ában az Inytv. 47. (4) bekezdésének, 24. -ában az Inytv. 65/B. (1) bekezdésének és 25. -ában az Inytv (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 23. Az Inyty. 47. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a a következ ő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki : (4) Az els őfokú határozattal szemben benyújtott fellebbezés folytán eljár ó ingatlanügyi hatóság a másodfokú eljárást a fellebbező kérelmére a fellebbezéssel érintet t jog bejegyzése, tény feljegyzése, vagy adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló joger ős [hatósági határozat] döntés bírósági felülvizsgálatára irányuló eljárás lezárultái g felfüggeszti, kivéve ha jogszabály a jogorvoslat halasztó hatályát a végrehajtás tekintetében kizárja. 24. Az Inyty. V. Fejezete a következ ő alcímmel és 65/B. -sal egészül ki : 65/B. (1) Az ügyészi felhívás és az azon alapuló ügyészi fellépés tényét a [megtámadott] kifogásolt bejegyzés rangsorának megfelel ő ranghely[é]en kell feljegyezni. [Ebben az esetben a]az ügyészi felhívás alapján hozott határozat, valamint az ügyész i fellépés alapján indult pert lezáró jogerős bírósági döntés hatálya a[z e ranghelyen történt feljegyzést követő] kifogásolt bejegyzésen alapuló további bejegyzés[ek]re is kiterjed.

11 Az Inytv. a következ ő 70/A. és 70/B. -sal egészül ki : (3) Az ingatlanügyi hatóság a (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartásokból átvet t személyes adatok tekintetében kizárólag a term őföld [használatának] jogellene s [átengedésével kapcsolatos] megszerzésével összefügg ő, az ebből származó, valamint az ezzel kapcsolatos mezőgazdasági gazdálkodásra, mez őgazdasági tevékenységb ől származó jövedelemszerzésre, továbbá mez őgazdaságban történő foglalkoztatásra utaló adatokat az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból a miniszter megbízása alapján történő lekérdezés, illetve adatfeldolgozás körében használhatja fel. Indokolás : Lásd a T/9240/31/4. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért 10. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 27. -át új d) ponttal javasolj a kiegészíteni : 27. Az Inytv. d) 27. (1a) bekezdésa)pontfában a (2) bekezdésa)pontjában meghatározott adatában, továbbá szövegrész helyébe a határvonalában, területében, szöveg lép. Indokolás : Lásd a T/9240/31/5. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjeszt ő képvisel ője egyetért 11. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat ának az Nfatv.-t érint ő következ ő módosítását, valamint új 61. és okkal való kiegészítését javasolja : 61. Az Nfatv. 8. (1) bekezdési pontja helyébe a következő rendelkezés lép : [ATanács :],f) dönt a 21. (2) (6) bekezdése szerinti jogügyletekr ől, ha az annak tárgyát képez ő földrészlet vagy földrészletek együttes értéke eléri az 1 millió forintot ; 62. Az Nfatv. a következő 16/A. -sal egészül ki : 16/A. (1) Az MNV Zrt. és a honvédelemért felelős miniszter a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lév ő, az 1. (1) bekezdés d ) pontja szerinti honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított terület átadás-átvételér ől a honvédelemért felelős miniszter erre irányuló, az NFA-nak szóló kezdeményezését ő l számított 90 napon belül megállapodást köt az NFA-val.

12 1 2 (2) Az ingatlanügyi hatóság az NFA kérelmére az (1) bekezdés szerinti megállapodás alapján gondoskodik a tulajdonosi joggyakorlóként az NFA-nak az ingatlan-nyilvántartásb a történő bejegyezéséről és a volt vagyonkezelő egyidej ű törlésérő l. (3) A honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított és az (1) bekezdésben foglalta k szerint átvett terület tényleges művelési ága megállapításának feltétele, hogy a terüle t szükséges környezetvédelmi, vegyvédelmi, és t űzszerészeti mentesítése (a továbbiakban : mentesítés) igazolt módon megtörténjen, vagy az arra jogosult szerv hivatalosan igazolja, hogy a mentesítésre nincs szükség. Az ezzel összefüggésben felmerült költségeket az NFA viseli. A tényleges m űvelési ág megállapítását követően az NFA a mentesítés, valamint az ingatlan tényleges művelési ágának megállapításával és esetleges megosztásával ide értve a szükséges változási vázrajz készítésével kapcsolatban felmerült összes elszámolt é s kimutatott költségének az adott földrészletre eső hányadát a földrészletnek a 18. szerint i hasznosítása során a vele szerződést köt ő félre hárítja, vagy vele szemben érvényesíti. (4) Ha a tényleges művelési ág megállapítása alapján az (1) bekezdés szerint átadott terület ideértve az annak megosztásával kialakuló földrészleteket is nem tartozik e törvén y hatálya alá, az NFA-nak a (3) bekezdés szerinti mentesítés, valamint a földrészlet ténylege s m űvelési ágának megállapításával és megosztásával kapcsolatos összes elszámolt é s kimutatott költségét a központi költségvetésb ől az NFA részére a tényleges művelési ág megállapítását tartalmazó jogerős ingatlanügyi hatósági döntés kézbesítését követő 30 napo n belül meg kell megtéríteni." 63. Az Nfatv a a következő (lb) bekezdéssel egészül ki : (Ib) A term őföldről szóló törvénynek a közös tulajdonban álló termőföldek használatára vonatkozó szabályait ide nem értve a használati megosztásról szól ó megállapodásra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni az állam tulajdon i hányadának megfelelő területnek pályáztatás útján történ ő haszonbérbe adása során. 64. (1) Az Nfatv. 19._ (1) bekezdése a következő e)ponttal egészül ki : fa Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet hasznosítására irányuló szerz ődés nem köthető azzal, aki] e) az NFA-val szemben 120 napot meghaladó lejárt tartozással rendelkezik. (2) Az Nfatv a a következő (la) bekezdéssel egészül ki : (I a) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet hasznosítására irányuló szerz ődés megszűnik a szerz ődő fél a) felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedését, b) végelszámolásának kezd ő időpontját követő napon.

13 Az Nfatv. a következő 19/A. -sal egészül ki : 19/A. (1) A vagyonkezelői jog alapításához a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel vagyonkezelési szerz ődés szükséges. (2) A vagyonkezelői jog kivételesen törvényben történő kijelöléssel, a törvénybe n megjelölt költségvetési szervvel, vagy a 20. _ (1) bekezdésb)vagy c) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezettel jön létre. A törvényen alapuló vagyonkezel ői jog esetében az NFA és a vagyonkezel ő köteles szerződést kötni a vagyonkezelési jogviszony tartalmáról. Ez esetben a vagyonkezelési szerz ődés határozatlan id őtartamra és díjmentese n megköthető. (3) A vagyonkezel ő jogosult a vagyonkezelési szerződésben meghatározott földrészlet birtoklására, használatára és hasznai szedésére. A vagyonkezel ő köteles a földrészlet értékét megőrizni, állagának megóvásáról, jó karbantartásáról gondoskodni, továbbá a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervek és e törvénybe n meghatározott egyéb esetek kivételével díjat fizetni vagy a szerz ődésben el őírt más kötelezettséget teljesíteni. (4) A vagyonkezelői jog jogosultja a vagyonkezel ői jogot nem adhatja tovább, ésa földrészletet, valamint a vagyonkezel ői jogot nem terhelheti meg. 66. (1) Az Nfatv. 21. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (3) Vagyonkezelési szerződés, vagy nyilvános pályáztatás mell őzésével haszonbérlet i szerződés köthető olyan kizárólagos állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezettel, amel y főtevékenysége körében a termőföldről szóló törvény szerinti mezőgazdasági tevékenységet folytat, valamint az olyan központi költségvetési szervvel, amely alapító okiratában, illetve jogszabályban meghatározott alapfeladata teljesítése érdekében kívánja hasznosítania földrészletet. (2) Az Nfatv. 21. (3b) és (3c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ésa következő (3d) bekezdéssel egészül ki : (3b) Vagyonkezelési szerződés az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 9. -ának (2) bekezdésében meghatározott földterületre költségvetési szervvel vagy kizárólagos állam i tulajdonban álló gazdálkodó szervezettel köthet ő. (3c) A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv vagyonkezelésébe kell adni azt a földrészletet, melynek a) állami tulajdonba vételére a védett természeti területek védettségi szintjéne k helyreállítása vagy természetvédelmi célok megvalósítása érdekében került sor, vag y b) esetében törvény vagyonkezelőként a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felel ős szervet jelöli ki.

14 1 4 [62. Az Nfatv a a következ ő (3d) bekezdéssel egészül ki :] (3d) [Nyilvános pályáztatás mellőzésével köthető v]vagyonkezelési szerződés köthet ő a) az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, agrárágazathoz tartoz ó szakképesítésben iskolai rendszer ű szakképzést folytató intézménnyel, b) az agrárágazathoz tartozó közoktatási feladatot ellátó intézménnyel, c) az agrárágazathoz tartozó fels őoktatási intézménnyel az alapító okiratában, vagy jogszabályban meghatározott, oktatási vagy tudományo s kutatási alapfeladatát szolgáló földrészletre." (3) Az Nfatv. 21. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (7) E szerinti eladás, csere, haszonbérbe adás, vagy vagyonkezelésbe adás esetén ide nem értve az (1) bekezdésben meghatározott esetet a szerz ődéskötést követ ő 3 nappal nyilvánosságra kell hozni a megkötött szerz ődésnek a 30. (1) bekezdésében meghatározott adatait. [63.] 67. Hatályát veszti az Nfatv. a) 16. (4) és (5) bekezdés; b) 18. (1) bekezdés c) pontjában a nyilvános pályázat útján történő szövegrész, c) 19. (1) bekezdés d) pontjában az és ezért az eljárásból kizárták szövegrész, d) 20. (4) és (8) bekezdése. Indokolás : Lásd a T/9240/32. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjeszt ő képvisel ője egyetért Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya Budapest, december 6. Font Sándor s.k. a Mez őgazdasági bizottság elnöke Jávor Benedek s.k. a Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke

lrom.:ny a,: ~ 32 c 1Ol 3o É kmz tt : Tisztelt Elnök Úr!

lrom.:ny a,: ~ 32 c 1Ol 3o É kmz tt : Tisztelt Elnök Úr! lrom.:ny a,: ~ 32 c 1Ol 3o É kmz tt : 20'Z :EO Q 5. Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László az Országgy űlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes

Részletesebben

T/7417/23. Az Országgyűlés

T/7417/23. Az Országgyűlés T/7417/23 ORSZÁGGYÜLÉS I IVATALA Érkezett : 2012 JÓN 1 1 Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának ajánlás a a nemzeti vagyonról

Részletesebben

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény Q0002/000 5 s.., ~ Yíltt3s Hivatala IrorrrQnystéhn: TI 50 2 tt 2015 JúN 0 2. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítván y 2015. évi... törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10590 számú törvényjavaslat a Nemzeti Földalapról szóló 2010 évi LXXXVII törvény és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009 évi XXXVII törvény módosításáról

Részletesebben

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat.

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat. ORSZÁGGVÜLÉS I1IVATAL.t- T/10979/17. Érkezett : 2009 NOV 4 8. Az Országgy űlé s Oktatási és tudományos bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának kiegészít ő ajánlás a a közoktatásról

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

2012. évi CCXIII. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról*

2012. évi CCXIII. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról* 37228 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 180. szám 2012. évi CCXIII. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról* 1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06.

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06. Országgy űlés Hivatala Irományszám : I(,o 39 01 Aj, Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 06. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

2011. évi CI. törvény egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról*

2011. évi CI. törvény egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról* 25110 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 85. szám Melléklet a 2011. évi C. törvényhez Az Országgyûlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 1 Magyar Katolikus

Részletesebben

második kiegészít ő ajánlás a

második kiegészít ő ajánlás a T/10680/19. szám 1 v, IIC..,.sx...x.,.. ~~ c. x,.x 111...:.é.: :.aüix : :ié~éésémtééxééé 3.e.. : eéülygu&ii!m Wi Aéééé 2Z, ORSZAGGYÜLES HIVATALA Érkezett : 3, 3it Az Országgyűlé s Mez őgazdasági bizottságának

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény 2012. évi... törvény Érkezett : 20'2 MARC Z e. a külföldiek term őföldön történő zálogjog alapításának megakadályozása érdekébe n szükséges törvények módosításáró l 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t rcrrány, :áss : I g I~tQI~ 1 + a± kc: 2e:2 k.)eo 0 5.. Az Országgy űlés Mez őgazdasági bizottsága Bizottsági módosító javaslat Kövér László az Országgy űlés elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t T/1745/39. ORSZÁGGYÚLÉS HIVATALA Érkezett : 2010 DEC 0 9. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Foglalkoztatási

Részletesebben

A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e

A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e Az Országgy űlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Országgyűlés Hivatal a lrományszáfh : 5 \)U Q Érkezett: 2015 JÓN Kijelölt bizottsál A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e a Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

T/16302/27.szám. i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. ajánlása

T/16302/27.szám. i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. ajánlása T/16302/27.szám A, i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottságának ajánlása az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

kiegészít ő ajánlás a

kiegészít ő ajánlás a T/10221/25. szám ORSZÁGGY ÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2009 OKT 14. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális és családügyi Emberi jogi, kisebbségi, bizottságának civil- és vallásügyi bizottságána k Oktatási és

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése Az Országgy űlés Fenntartható fejlődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése az épített környezet alakításáról és védelmér ől szóló 1997. évi LxXVIII. törvénynek

Részletesebben

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók!

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Szeretném felhívni figyelmüket a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső területek forgalmára, valamint azzal összefüggésben az elővásárlási/haszonbérleti

Részletesebben

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont)

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont) Ingatlan-nyilvántartás AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Melyek az ingatlan-nyilvántartás alapelvei? (6 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 3. Soroljon

Részletesebben

2016. évi... törvény

2016. évi... törvény Országgy űlés Hivatala irományszám : -~ ^ OSA & Érkezett : 2016 MAJ 0 3. 1 2016. évi... törvény a mez őgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyé b intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Országg y űlés. Érkezett : 1416 ÁPR 1 Q. Tisztelt Elnök Úr!

Országg y űlés. Érkezett : 1416 ÁPR 1 Q. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága Országg y űlés ' om Hivatala :nysz $m : Érkezett T ^ cc 6 ' : 1416 ÁPR 1 Q Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

, , , , , , , ,

, , , , , , , , M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 41. szám 4267 56. 2004. 1,618 57. 2005. 1,469 58. 2006. 1,365 59. 2007. 1,326 60. 2008. 1,239 61. 2009. 1,217 62. 2010. 1,140 63. 2011. 1,071 64. 2012. 1,049 2. melléklet

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/3486/11. szám Érkezett : 2011 S2EPT 1 2. Az Országgyűlés Kulturális és sajt ó bizottságának ajánlás a a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

Részletesebben

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a T/9318/45. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2009 JuN 29. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil-

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat.

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat. T/6960/69. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JÚN 06. Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának második kiegészít ő ajánlás a az egyes egészségügyi

Részletesebben

T/9583/40. Az Országgyűlés. Környezetvédelmi bizottságának. a j á n l á s a

T/9583/40. Az Országgyűlés. Környezetvédelmi bizottságának. a j á n l á s a T/9583/40. Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Európai Integrációs Ügyek bizottságának Gazdasági bizottságának Környezetvédelmi bizottságának a j á n l á

Részletesebben

2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 57. szám 14665 2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról* 1. A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

Részletesebben

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám 84489 II. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a földhivatal által feltüntetendő tartalmi elemek: 1. A földhivatal bélyegzője 2. A kérelem érkezési

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/1794/5. Érkezett : 2010 NOV 2 9. Az Országgy űlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának aj ánlás a az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási

Részletesebben

Az Országgyűlés. Önkormányzati és területfejlesztés i. bizottságának. ajánlás a. részlete s. vitájáho z

Az Országgyűlés. Önkormányzati és területfejlesztés i. bizottságának. ajánlás a. részlete s. vitájáho z ORSZÁGGYULES HIVATALA T/10749/15. Érkezett : 2013 StEPT 1 6. Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM

VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM Érkezett k 2'3'5- //t DR. FAZEKAS SÁNDO R miniszter PTKF/2009-2/201 3 Ivády Gábor ár országgyűlési képviselő részére ORSZÁGGY ŰLÉS IRODAHÁZA BUDAPEST Széchenyi rkp. 19. 1358

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az számú pótlap

Részletesebben

,,,..a ri1valala. 2015. évi... törvény a halgazdálkodásról és a hal védelmér ől szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról

,,,..a ri1valala. 2015. évi... törvény a halgazdálkodásról és a hal védelmér ől szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról ,,,..a ri1valala,éultic]nysz8rr1: ` G 9 8 Érkezett 2015 OKT 2,7. 2015. évi... törvény a halgazdálkodásról és a hal védelmér ől szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról A halgazdálkodásról és a hal védelmér

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény lroin4nyszám, Ofszággyűl és Hivatal a filcezett : 2011,x 1 14. ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISEL Ő Képviselői önálló indítvány 2012. évi... törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12368. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. október 1 2016. évi

Részletesebben

a kisajátításról szóló T/3328. számú törvényjavaslat

a kisajátításról szóló T/3328. számú törvényjavaslat T/3328/89. szám orszaggyolés HIVATALA Érkezett: 2007 NOV 0 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a a kisajátításról szóló T/3328. számú törvényjavaslat záró vitájáho

Részletesebben

T/10047/31. szám. Az Országgyűlés. Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságának

T/10047/31. szám. Az Országgyűlés. Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságának T/10047/31. szám ORSZÁGGYŰ LÉS HIVATALA Érkezett : 2013 MARC 11. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságának kiegészít ő ajánlás a a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

9w ;'Tí/i4'1 g évi törvény

9w ;'Tí/i4'1 g évi törvény 31/05 2013 PÉ. 15 :32 FAX +36 1 441 5371 UI002/00 6 9w ;'Tí/i4'1 g2 2013. évi törvény tt 2013 Á ;:?J 31. a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról A termőföldröl szóló 1994. évi LV. törvény

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról

Tisztelt Elnök Úr! egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról Országgyűlés Hivatal a Irományszám : Érkezett: 2016 ÁPR 21. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése A hirdetmény kifüggesztésének menete Haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak

Részletesebben

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT)

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly kr.5/a Tel::06-30-443-6463,Tel/Fax: 413-1911e.mail:maet2000mail.com A bejelentési kötelezettség. A FÖLDHASZNÁLAT

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Az Országgyűlés. ajánlás a. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény módosításáról szóló T/1247. számú törvényjavaslat

Az Országgyűlés. ajánlás a. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény módosításáról szóló T/1247. számú törvényjavaslat ORBZÁGGYÜLÉS HIVATAL A T/1247/18. Érkezett : 2010 OKT 1 8. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a Emberi jogi, kisebbségi, civil- é s vallásügyi bizottságának a

Részletesebben

Ellenjegyezte : T/9240/35. számú. egységes javaslat. az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló T/9240. számú törvényjavaslat

Ellenjegyezte : T/9240/35. számú. egységes javaslat. az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló T/9240. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYŰLÉS HIVATÁL,... Érkezett: 2012 DEC 14. Ellenjegyezte : Dr. Fazekas vidékfejlesztési T/9240/35. számú egységes javaslat az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló

Részletesebben

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr!

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr! uiés Hivatala Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

Irományszám: j ( gyí. Érkezett: 2011 [!OV 2 1.

Irományszám: j ( gyí. Érkezett: 2011 [!OV 2 1. Or gjywirs Hivatai Az Országgy űlé s Gazdasági és informatikai bizottsága Irományszám: j ( gyí Érkezett: 2011 [!OV 2 1. l~ t2 Bizottsági módosító javaslat Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Helybe

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése urbzaggy ű lés Hivatala iroma nyszarn- 6t3.413/ w Érkezett : 2015 DEC 1 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottság a A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése a közbeszerzésekr ől szóló 2015. évi

Részletesebben

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza]

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza] Országgyűlés Hivatala ;~,~:~~, : ~ X10,(3 2 11 FEER 21. 2013. évi... törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi

Részletesebben

Szántó, kivett saját használatú út, 051/24 legelő

Szántó, kivett saját használatú út, 051/24 legelő ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚNIUS 19-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 947-9/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB V I I. NAP IR E N D Tárgy: Indítványok,

Részletesebben

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr!

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlés Hivatal a Irományszám : -v I sc '- 1 5 Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága Érkezett 2015 JÚN 1 7. Kijelölt bizottság épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

ajánlás a kiegészít ő az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló T/4247. számú törvényjavaslat

ajánlás a kiegészít ő az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló T/4247. számú törvényjavaslat T/4247/52. szám ORSZÁGGY ÜLÉS HIVATALA Érkezett: 2011 OKT 1 3. Y S Ő p i i 9 Az Országgyűlé s Fenntartható fejlődés bizottságának Mez őgazdaság i bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságána

Részletesebben

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l LA, :,-.dggyú'i,,s Hivatal a?rarttányrs if :1 \( o- N- Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l Az Országgyűlés a közpénzekkel való átlátható

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a T/13049/20. O RSZÁGG~r liies i-ilvatál A Érkezett : 2013 NOV 2 5. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Egészségügyi bizottságána k Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának

Részletesebben

K É R E L E M. Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/ ; 68/ Melléklet: 2 db vételi ajánlat

K É R E L E M. Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/ ; 68/ Melléklet: 2 db vételi ajánlat K É R E L E M Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/490-001; 68/490-000 Melléklet: 2 db vételi ajánlat Alulírott.,... szám alatti lakos kérem, hogy a termőföldre vonatkozó elővásárlási

Részletesebben

egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthet ő elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. sz.

egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthet ő elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. sz. L zet: 2012 r, ~' 1 ':. ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő EGYSÉGES JAVASLA T egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthet ő elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. sz.

Részletesebben

51402 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 80. szám

51402 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 80. szám 51402 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 80. szám A Kormány 153/2013. (V. 24.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.)

Részletesebben

JOGI KÖRNYEZET. Az államháztartásról szóló évi CXV. törvény Végrehajtási rendeletek.

JOGI KÖRNYEZET. Az államháztartásról szóló évi CXV. törvény Végrehajtási rendeletek. JOGI KÖRNYEZET Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. A 38. cikk előírja továbbá hogy a nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!)

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!) Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!) I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

kiegészít ő ajánlás a

kiegészít ő ajánlás a 0nSLÁGG Y LÉS HIVATALA T/4995/34. szám Érkezett : 2011 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának kiegészít ő ajánlás a az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLAT V.141028

FÖLDHASZNÁLAT V.141028 FÖLDHASZNÁLAT V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XIX/1375/2 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól Budapest, 2010. október látta: norbert.kis@vm.gov.hu

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G

Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G Az Országgyűlé s Fenntartható fejl ődés bizottsága 2016 ÁPR 19. Kapcsolódó bizottság enntarthato fejl des biz ttsaga jelentes a villamos energiáról szóló

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

T/13139/22. szám ORSG :- = Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a

T/13139/22. szám ORSG :- = Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a T/13139/22. szám ORSG :- = Érkezett : 2013 DEC 16. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának ajánlás a az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történ őmódosításáról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

k i e g é s z í t ő a j á n l á s a

k i e g é s z í t ő a j á n l á s a T/17966/19. szám Az Országgyűlés Területfejlesztési bizottságának Idegenforgalmi bizottságának Környezetvédelmi bizottságának Önkormányzati bizottságának k i e g é s z í t ő a j á n l á s a a Balaton Kiemelt

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ :T / sű; 1 Ország gyitic Nivala k, Irományszám Érkezett 2015 JÚN 2, 9. Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

PG/1. számú előterjesztés Egyszerű többség

PG/1. számú előterjesztés Egyszerű többség PG/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2016. november 23-i rendes ülésére Tárgy: Mezőgazdasági területek haszonbérbe adási

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása Fekete László főosztályvezető-helyettes OKTM Szakmai Nap 2016. november 16. Mérföldkövek - 1999. június

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FROM VM PTKF Parlamenti oszt. 7960004 CFri)Mar 22 2073 14 :00/21. 14:00 /No. 7669809000 P 1 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM g)?c1' á r 22) ~ DR. FAZEKAS SÁNDOR miniszter PTKF/559/3/201 3 Gőgös Zoltán ár

Részletesebben

AJÁNLÁS. A vadászterület becsült mérete: 7516 ha

AJÁNLÁS. A vadászterület becsült mérete: 7516 ha Bo rso d-abaúj-zemplén Megyei Ko r m á n yh ivatal Ügyiratszám: BOH/01/2956-1/2016. Ügyintéző: Berta Béla Telefon: 46/503-428 Tárgy: Ajánlás 658801 kódszámú vadászterület határára Hív. szám: - Melléklet(ek):

Részletesebben

Szerződésszám: AVHIR-201 5/6655 ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS. Preambidum

Szerződésszám: AVHIR-201 5/6655 ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS. Preambidum ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS Szerződésszám: AVHIR-201 5/6655 Preambidum Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlása

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLA T. а Városliget megújításáról és fejlesztésér ől szóló T/ számú törvényjavasla t

EGYSÉGES JAVASLA T. а Városliget megújításáról és fejlesztésér ől szóló T/ számú törvényjavasla t ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő Ellenjegyezte : Ёrkezett : а~,3 г;h с 1 2 л ~ 4.~ EGYSÉGES JAVASLA T а Városliget megújításáról és fejlesztésér ől szóló T/13219. számú törvényjavasla t zárószavazásáho z El ő

Részletesebben

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Előadó: Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról /egységes szerkezetben/ Hegyesd község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól. A földhasználati nyilvántartás tartalma

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól. A földhasználati nyilvántartás tartalma 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében, továbbá a termőföldrő l szóló

Részletesebben

T/6588/33. szám. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a

T/6588/33. szám. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a T/6588/33. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 ÁPR 2 3. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának ajánlás a a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek

Részletesebben