Mit ér a tehetség motiváció nélkül?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mit ér a tehetség motiváció nélkül?"

Átírás

1 Séra László Mit ér a tehetség motiváció nélkül? Elıadás az Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központban, Pécs, november 10-én (kézirat) Tartalom i. rész - A motiváció fogalma, jelentısége a tanulásban, elméletei (extrinzik vs intrinzik motiváció, öndeterminációs elmélet, áramlat-élmény, kíváncsiság és érdeklıdés, önhatékonyság, teljesítménymotivációs elméletek a teljesítmény-szükséglettıl az önbecsülés elméleten át a modern teljesítmény-cél elméletig, tanulási vonatkozásaikkal) ii. rész Tehetséges gyerekek motivációjának és kreativitásának kutatása (tehetség és kreativitás, a kreativitás inrinzik motivációs elmélete, az intrinzik motiváció fejlıdése) iii. rész Tehetségesek alulteljesítése és a teendık érdekükben (beavatkozás) Meghatározás Motiváció = az ember cselekvésének hátterét, mozgatórugóit jelölı fogalom, cselekvéseket kiváltó, irányukat megszabó és azt fenntartó folyamat. Elválaszthatatlan a tanulástól, mivel a tanulás tudatos és kívánatos tevékenységet igénylı, aktív folyamat. A tanulás Achilles-sarka, mégis a tanulók motiválása az osztályban a tanárok számára igen rejtélyes probléma. Három dolog van, ami eszünkbe kell jusson az oktatásról : Az elsı: motiváció. A második: motiváció. A harmadik: motiváció (Terrel Bell, volt oktatási miniszter; id. Covington, 2000,171). A motiváció késztetés (drive) elmélete szerint a külsı megerısítések (mint a pénz vagy a jó osztályzat), amit ösztönzınek (incentívek) tekintenek, aktiválják a tanult késztetéseket. Azt, hogy a környezet cselekvésre felhívó, különbözı mértékő vonzerıvel, ösztönzı hatású ingerekkel rendelkezik, már az ókorban ismerték. Platón Phaidron címő mővében így kezdi mondatát Szókratész: Mint amint az éhes állatokat úgy vezetik, hogy lombos ágat vagy ételt tartanak elébük. Ez a jelenet szinte a motiváció emblémájának tekinthetı. Extrinzik és intrinzik motiváció

2 Extrinzik motiváció: olyan viselkedés, amikor a szituáció különleges célt - jutalmat - tartalmaz, mely saját maga, az aktuális aktivitástól függetlenül kielégítést nyújt. Viselkedésének okát saját magán kívülre helyezi, a motiváció forrása az énhez képest külsı (pl. operáns kondicionálás) Intrinzik (önjutalmazó) motiváció: a személy nyilvánvaló külsı jutalom nélkül foglalkozik az adott tevékenységgel, a cselekvés önmagában értékes és önfenntartó. A viselkedés okaként saját magát fogja tekinteni, a motiváció forrása az énhez képest. A cselekvés motivációja a cselekvésben rejlı élvezet maga. Extrinzik (eszköz jellegő), motiváció esetében a személy azért teljesít, hogy jutalmat kapjon, vagy hogy elkerülje a büntetést, amely a tevékenységhez viszonyítva külsıdleges, mint az iskolai osztályzat vagy az osztályelsıség. Az extrinzik motivált viselkedés része valamilyen cél elérése vagy a cselekvésen túlmutató külsı tényezı (pénz, anyagi elınyök, szeretet vagy mások általi megbecsülés, tanári dicséret). Jutalmazás? (Professzor, nullát adott a záró dolgozatomra. İszintén, nem hiszem, hogy megérdemelte! Mond meg az igazat De hát, ez abszolút semmi! extrinzik vs. intrinzik jutalmazás: A dicséret az aranyhoz és a gyémánthoz hasonlóan a ritkaságának köszönheti értékét." Samuel Johnson

3 A jutalmazás hatása az intrinzik (belsı) motivációra: Deci és mtsai számos vizsgálatban igazolták, hogy a külsı jutalom (pénz) csökkenti az érdeklıdéssel végzett munka iránti motivációt Bélyeget győjtöttem. Papa hozott egyszer egy kilót. Azóta nem győjtök bélyeget. (Siv Widerberger) Az intrinzik motiváció kulturális háttere Iyengar és Lepper (1999) vizsgálatában Anglo-Amerika-i és Ázsiai-Amerikai gyerekek oldottak meg egy anagramma feladatot. Egyik csoportban az öndetermináció értékét maximalizálták, azaz a gyerekek szabadon választhattak kategóriát. A másik esetben nem volt választásuk, azt mondták, hogy az édesanyjuk ezt választotta számukra. Az eredmények szerint az anglo-amerikai gyerekek akkor mutattak nagyobb intrinzik motivációt, ha választhattak, míg az ázsiai-amerikai gyerekek ezzel ellentétes mintázatot mutattak: akkor mutattak nagyobb intrinzik motivációt, amikor azt hitték hogy a releváns kategóriát édesanyjuk választotta számukra. Öndeterminációs elmélet (Ryan és Deci, 2000; 2002; Deci és Ryan, 2000) Alapfeltevés: az ember belsı pszichológiai fejlıdési tendenciákkal rendelkezı, aktív lény, aki erıfeszítést tesz a külsı tényezık uralására és tapasztalatainak összefüggı Én-né történı összegzésére. Az elmélet veleszületett pszichológiai szükségletekre, vagy szellemi táplálékokra épül. Kompetenciamotiváció a környezettel való hatékony bánásmód

4 szükséglete, arra a képességre vonatkozik, hogy valaki tudja, hogy hogyan ér el bizonyos célokat és készséget a tevékenységhez. Kapcsolatszükséglet biztos és kielégítı kapcsolatra való belsı igény a társakkal, tanárokkal, szülıkkel; az autonómia (függetlenségvágy) a saját cselekvés indítására és szabályozására való képesség iránti szükséglet. mindhárom szükséglet kielégül, ha a tanuló kialakít egy attitődöt az öndeterminációra. Öndeterminációs kontinuum: Az emberi motivációk típusai a szabályozási stílusok és az okság észlelt helyének szempontjaival (Ryan és Deci, 2000, 61.) Intrinzik motiváció, kezdeményezés és önszabályozás olyan osztályban lehetséges, ahol a társak és a felnıttek támogatják a kompetenciát és az autonómiát. A pszichológusok kísérletekben is igazolták ezt. Például, kimutatták, hogy az autonómia-támogató tanárok, szemben az ellenırzı, kontrolláló kollégáikkal, jobban elısegítik tanítványaik intrinzik motivációját, kíváncsiságát és kihívás utáni vágyát. A diák, akit túlságosan ellenıriznek, nemcsak a kezdeményezését veszti el, hanem kevésbé jól tanul, fıleg ha fogalmi, kreatív feldolgozást igényel a feladat. Az elméletet alátámasztó bizonyítékok között említhetı az is, hogy az intrinzik motivációt nemcsak a külsı kontroll alkalmazása csökkenti, hanem a negatív kompetencia visszajelzés is (Deci, Koestner, Ryan, 1999). Az extrinzik motiváció szintén fontos, mivel az emberek tevékenységek többségére jellemzı, amelyek eszköz jellegő értéke meghatározó. Például, ugyanúgy extrinzik motiváció irányítja azt a gyereket, aki azért tanul, mert fél szülei szigorától, mint azt a középiskolást, aki azért tanul, mert úgy hiszi, hogy az kell majdani hivatásához. Az utóbbi is szándékos viselkedés, de

5 teljesen eltérı típusú motiváció. Az is lehetséges, hogy az extrinzik motivált viselkedésben szerepet játszik a kompetencia szükséglet és az öndetermináció. Képzeljünk el egy egyetemistát, aki tudatosan és minden külsı nyomás nélkül azért választ egy szakot, hogy majd több pénzt keressen. Ezt a diákot a kompetencia és öndetermináció irányítja, de a választása teljesen külsıdleges. Intrinzik A motiváció növelése Extrinzik - Feltárni vagy kimutatni, - Világos elvárásokat hogy egy adott tartalom megfogalmazni. vagy képesség fontos. - A kíváncsiság létrehozása, - Javító visszajelzés fenntartása. adása. - Változatos aktivitásokról, - Értékes (becses) ingerlésrıl gondoskodás. jutalomról való gondoskodás. - Játékokról, szimulációról - Jutalmak elérhetıvé gondoskodás. tétele. - A tanulásnak a diák szükségleteihez, vágyaihoz való igazítása. - Segíteni a diákot, cselekvési tervet készíteni. Áramlat élmény elmélet (Csíkszentmihályi Mihály, flow) Még siker nélkül is, a kreatív emberek örömet találnak a jól végzett munkában. A tanulás önmaga jutalma is lehet... (Csíkszentmihályi) Az áramlat élmény keletkezése: erıfeszítés-mentes tevékenységekben: amikor világos célok és egyértelmő feladatok vannak; releváns visszajelzés a feladat jó végzésérıl; a képességek próbára tétele; maximális összpontosítás. Az áramlatélmény tanulásra ösztönöz! (Intrinzik motiváció).

6 Az életmód alakulása: hedonikus és munkaközpontú életmód; az unalom kerülése, mint értékválasztás befolyásoló tényezı. Az iskolások élményei (Imre Nóra) Kíváncsiság és érdeklıdés

7 Az optimális ingerlés kettıs folyamata (Daniel E. Berlyne elmélete) Lásd Naylor (1981; Armore és Small, 1995 után) tulajdonság-állapot kíváncsiság A kíváncsiság néha kockázatos dolog (Képaláírás: Figyelembe vették az összes számítást, elméleti megjegyzést, és laboratóriumi eszközöket, normát. Mégis, a kíváncsiság végzett a macskákkal!) Az érdeklıdés vizsgálata 1900-as évek elsı évtizedétıl (Claparéde, Dewey) Ma személyi és szituációs érdeklıdést különböztetnek meg (Hidi, 1990; Krapp, 2003; Ainley és mtsai, 2002). Személyi érdeklıdés: viszonylag állandó értékelı irányultság bizonyos területek, tárgyak, események vagy gondolatok iránt, amelynek személyes jelentısége van. Magas tudásszinttel, értékkel és pozitív érzelmekkel jár együtt. Érzés-vonatkozású összetevıje a tárgyhoz vagy a tevékenységhez kapcsolódó értéke (optimális aktiváció, kellemes feszültség, belefeledkezés),

8 érték-vonatkozású összetevıje vagy szempontja, pedig a tárgy személyes jelentıségére vagy fontosságára vonatkozó tulajdonítást takar. Szituációs érdeklıdés: érzelmi állapot, amit egy tevékenység vagy feladat adott jegyei váltanak ki. A szituációnak az érdeklıdést felkeltı és fenntartó tényezıi vannak. Az érzés- és értékvonatkozású valencia korrelál egymással, s mindkettı inkább a tárgyakhoz kapcsolódik közvetlenül, s nem egyéb tárgyakkal, eseményekkel való viszonyához. Például nem beszélhetünk érdeklıdésrıl egy egyetemista esetében, aki számára személyileg igen fontos a matematika, de azért, hogy majd jól keresı munkát találjon vele. Az egyének között különbségek vannak a rájuk inkább jellemzı valencia tekintetében. Harmadik típust is megkülönböztetnek (Hidi, 1990; Ainley és mtsai, 2002) pl. valamilyen olvasott téma iránti érdeklıdést, amely erıs érdeklıdést kelt, és mind egyéni, mind szituációs összetevıi vannak. Az egyéni érdeklıdés a szituációs érdeklıdésbıl fejlıdik ki (Krapp, 2003). Az egyéni érdeklıdés összefügg a tanulási minıséggel: mérsékelt korreláció van az érdeklıdés és a szövegtanulás között, ami változik a feldolgozási szinttel. A mélyebb feldolgozását és megértését eredményezı tanulás (fı gondolatok felidézése, jelentés és összefüggések átlátása, válasz lényegi kérdésekre) jobban korrelál az érdeklıdéssel, mint a felszíni-szintő tanulás (egyszerő kérdésekre adott válasz, a szöveg szószerinti megjegyzése). A szituációs érdeklıdés legtöbb kutatása iskolai feladatok jellemzıire irányul, hogy érdeklıdést váltsanak ki. A tanulási szövegek hatásosnak, kíváncsiságot és érdeklıdést felkeltınek, a megértés és a felidézést elısegítınek jellemzıi között személyes relevancia, újdonság, aktivitás szint, és megérthetıség sorolható fel. strukturális és tartalmi jellemzık (Hidi, 1990); = azonosak Daniel Berlyne (1960) kíváncsiságot és a kutató/keresı viselkedést kiváltó ingertulajdonságokkal (újdonság, össze nem illés, komplexitás, bizonytalanság). A motiváció és a hatékonyság közötti fordított U alakú összefüggés (Hebb) szerint az aktivációs szint meghatározza, hogy milyen hatékony a teljesítmény. Az ábra Berlyne elméletének kierjesztése (lásd: Day, 1982)

9 Önhatékonyság elmélet Fogalma Albert Bandura szociális-kognitív elméletébıl származik, aki az emberi motivációt a cselekvés kimenetelével kapcsolatos elvárásokra építi, arra, hogy a személy mennyire képes megítélni egy adott helyzetben való viselkedését/teljesítményét (Bandura, 1977; Zimmerman, 2000). Az önhatékonyság egyén vélekedését vagy megítélését jelenti, hogy egy cél elérése érdekében mennyire lesz képes cselekvését szervezni és kivitelezni, a feladat nehézsége szerinti szintjét követni, s hogy mennyire biztos, hogy a különbözı körülmények között tudja teljesíteni. rokon fogalmak közé tartoznak az önismeret és az önértékelési érzések, a viselkedés kimenetelének ellenırzésével kapcsolatos (külsı vagy belsı kontroll) érzések

10 A hatékonyság önészlelése kapcsolatban áll a motivációval, befolyásolja az iskolai teljesítményt. Az önhatékonyságot észlelı diákok könnyebben választanak kihívást jelentı feladatot, keményebben és kitartóbban dolgoznak és kevesebb ellentétes érzelmi reakciójuk van, mint azoknak, akik kételkednek képességeikben. Ez a fogalom elválaszthatatlan a tanulási önszabályozástól célkitőzéstıl, önértékeléstıl és tanulási stratégia használatától, például, hogy a tanuló tudatosan hogyan követi, hogyan tart ki a tanulási feladat mellett (Boekaerts, 1996). A teljesítménymotiváció fogalma Sajátosan emberi jellemzı a jó teljesítményre, kiválóságra, a sikerre való törekvés, amelynek elsı elméletei a korai életszakaszban a gyermekkel szembeni elvárások hatására kialakult, tanult motivációról, teljesítményszükségletrıl beszéltek (McClelland), és leírták (Atkinson) a siker elérésére és a kudarc elkerülésére irányuló késztetésekbıl, a siker/kudarc szubjektív valószínőségébıl és a cél elérésének/elkerülésének vonzerejébıl adódó összetevıit. a teljesítmény elvárás-érték elmélete: V=f (ExI) a viselkedés a siker elvárt valószínőségének (E) és az incentív értékének a függvénye (I). A kompetenciától (ügyességtıl, a dolgok uralásától) az én-értékelésig: pl. a fejlıdés vizsgálatára: Stipek és mtsai (1992) 3 szakaszt a gyermekek állapítottak meg teljesítményértékelésének alakulásában: 1- to 5- éves korban teljesítmény másokkal; az ügyesség öröme (kezdete 2 év körül), elismerés keresése (kezdet 2 év körül), normák használata (kezdete 3 évtıl). A teljesítménymotiváció elméletei 1. Teljesítményszükséglet elmélet (McClelland Atkinson); 2. Weiner attribuciós elmélete (oktulajdonítás, a kontroll helye), 3. Dweck tanult tehetetlenség elmélete. McClelland teljesítménymotiváció elmélete Munkatársaival vizsgálta ahogy a viselkedést három szükséglet befolyásolja: teljesítményszükséglet, hatalomvágy, affiliatív (valahova tartozás) igénye. Affiliatív motiváció: elfogadottság, szeretettség iránti vágy, társas kötıdés szükséglete; több idıt szentelni személyekkel kapcsolatnak, aggodalom az elfogadás miatt. A teljesítményszükségletet hangsúlyozta, habár mindhármat vizsgálta. Teljesítménymotiváció: maga a siker, a korábbinál jobb eredmény, nagyobb hatékonyság vágya hajtja kiválóság utáni vágy, keményebb, kitartóbb munka, szükséglet kielégítés késletetése, versengı karrier hajszolása. Hatalmi motiváció: fontos a státusz, a presztízs, az elismertség, a tisztelet, számunkra a mások feletti befolyás nagyobb jelentıségővé válik, mint maga a teljesítmény

11 A teljesítményt meghatározó tényezık (John Atkinson) A teljesítményszükséglet vagy a kudarctól való félelem viszonylag stabil személyiségjellemzık, egyéb tényezık pl. a siker vagy kudarc valószínősége és értéke a körülményektıl függ. Siker és kudarc, félelem és menekülés kapcsolata (Wiegand és Geller, 2004) Elméleti alapok Teljesítményszükséglet elmélet (Atkinson McClelland) (vannak, akik viszonylag motiváltabbak a siker elérésére, mint a kudarc elkerülésére). Önértékelés elmélet (önelfogadás, az önérték védelemének igénye) Kompetencia vágy (az emberi motiváció alapvetı forrása) Motivációs kompetencia (Rheinberg, 2002) A személy kompetenciája, hogy céljait olyan módon válassza meg, hogy hatékonyan követni tudja azokat anélkül, hogy állandóan akaratlagosan kontrollálnia kellene saját cselekvéseit. A sikerkeresı: a sikerre összpontosítás, az érték tanulása önmagáért, reális tanulási célok, magabiztosság és kockáztatás vállalása, rugalmasság, magas kontroll és önhatékonyság észlelés, lelki egészség, szociális tudatosság. A teljesítménymotiváció attribúciós elmélete (Bernard Weiner)

12 Weiner osztályozása az iskolai rossz osztályzatok értelmezésérıl Teljesítménymotiváció és viselkedés: Carol Dweck Tanult tehetetlenség elmélete 1. Elsajátítási ( mastery ) irányultság: hajlam a kihívó feladat melletti kitartásra, mivel sikeresen teljesíthetınek vélik. 2. Tanult tehetetlenség irányultság: hajlam a kudarc utáni feladásra vagy leállásra, mivel a képességhiánynak való tulajdonítást megváltoztathatatlannak vélik Önbecsülés elmélet A teljesítménymotiváció önbecsülés elmélete (Martin Covington,1984; 1992, 2000) értelmezi, hogy egyes diákok hogyan igyekeznek fenntartani vagy növelni az önbecsülésüket. Önbecsülésre való motiváció pozitív énkép kialakítására és fenntartására, vagy önbecsülésre való hajlam. Aki magát hitványnak, érdemtelennek érzi, az azt éli át, hogy mások se nem tisztelik, se nem értékelik, s nem is kedvelik. Az önbecsülés elmélet legfontosabb elemei (Seifert, 2004, 140 nyomán) Covington érvelése mivel a tanuló sok idıt tölt a tanteremben, és gyakran értékelik, önbecsülésének fenntartása kulcsfontosságú iskolai kompetencia érzésének fenntartásához. Maximalizálni, vagy védeni akarja az iskolai kompetencia érzékét abból a célból, hogy önbecsülését megtartsa. A kudarckerülı diák számára az önbecsülés és a képesség lesz a teljesítmény forrása. A kudarckerülı tanulónál, mivel gyakran képtelen a teljesítményre, a tényleges teljesítmény hiányában az észlelt képesség összekapcsolódik az önbecsüléssel. Igyekszik fenntartani vagy elkerülni a kompetencia látszatát, amely az önbecsülés védelmezıje. A kudarc alacsony erıfeszítés eredménye és bőntudathoz vezet. Az alacsony képességbıl származó kudarc bőntudat és megalázottság érzését kelti. Az önbecsülés elméletben ez lényeges mőködés.

13 A magas erıfeszítés, ami kudarchoz vezet, alacsony képességre utal s így bőntudat, és megalázottság érzésével jár együtt. A kudarckerülés mechanizmusa nem a kudarc elkerülésének stratégiáit tartalmazza, hanem a képesség észlelését megóvó, az önbecsülést fenntartó stratégiák. Amikor a kudarc kilátásban van, egyszerően nem próbálkoznak (erıfeszítés hiánya). képesség hiány látszatának elkerülése érdekében kifejlesztett védekezı stratégia, mint a halogatás, vagy a mentegetızés és a kihívást jelentı feladatok kerülése; + önhátrányt okozó stratégia Teljesítmény-cél elmélet Keret: kognitív motivációs elmélet; a diákok cél-orientációi, vagy cél-motívumai, amelyek hozzájárulnak a teljesítménymotivációhoz és az önszabályozott tanuláshoz (Arias, 2005; Dweck 1986; Dweck és Legget, 1988; Pintrich és Garcia, 1991; Covington, 2000). Cél az, amit valaki el akar érni, amit szándékában áll teljesíteni; hozzáférhetı, tudatos kognitív reprezentáció, strukturált tudás egy teljesítmény feladattal, a siker és a kompetencia elemeivel kapcsolatban. A célok fontosak, mert bizonyos típusú információfeldolgozást aktiválnak; Covington (2000) összegzésében szoros összefüggés van a célok, a kognitív folyamatok és a teljesítmény között: célok kognitív folyamatok teljesítmény Elsajátítási célok és teljesítési célok Elsajátítási vagy tanulási célok: a készségek, képességek fejlesztésének szolgálatában állnak, hatékonysággal, magasabb feladat értékkel, érdeklıdéssel, pozitív érzelemmel, pozitív erıfeszítéssel, kitartással, kognitív és metakognitív (a tanuláshoz szükséges kognitív folyamatokat aktívan ellenırzı) stratégiákkal járnak együtt. Az elsajátítási-célokat követı diákokat önszabályozónak és öndeterminálónak írják le, akik jobban kedvelik a kihívásokat és a tanulás során az anyag mélyebb, értelmes feldolgozása jellemzi ıket. Feladat és tanulás irányultságúak. Teljesítési célok: magolós, leckefelmondásos, felületes feldolgozáshoz vezetnek, negatívan befolyásolva a végsı teljesítményt. Inkább arra irányítják a diákokat, hogy a képességükre és mások teljesítményének figyelembe vételére ügyeljenek, s az elsajátítási célokat követıkkel szemben jobban összpontosítsanak a feladat befejezésének, mások legyızésének céljaira. Inkább érinti ıket, hogy milyen jól teljesítenek másokhoz képest, s mások hogyan észlelik ıket; teljesítményükben megpróbálnak felülmúlni másokat. Pl. okos leszek?

14 A munkakerülési-cél felveti a teljesítmény elkerülésére irányuló célok közötti különbségeket erıfeszítés és kihívások kerülése. Okozhatja: kudarckerülés vagy tanult tehetetlenség. A kudarckerülı nem dolgozik, mert a munka veszélyezteti a képesség észlelést vagy az önbecsülést. A tanult tehetetlenség akkor alakul ki, amikor a diák úgy érzi, a kudarc elmaradása független az ı saját válaszától. A tanult tehetetlenséggel bíró diák nem foglalkozik a munkával, mert nem érzi magát képesnek rá, vagy akár képes is lehetne a feladatra, de nem látja miértjét. Élénk esző, de unja, fáradt. Kevés értelmét látja a munkának, s ezért unja. Az unalom kellemetlen mentális és érzelmi állapot, amit elégedetlenség és érdeklıdés hiány jellemez. A munka elkerülése jelenthet passzív agresszivitást; lehet bosszú is. Vizsgaszorongás és az apátia (fásultság). A szorongás az intrinzik motiváció legnagyobb ellensége. A tesztszorongás sokszor a túl magas szülıi elvárások vagy nyomás, a gyakori kudarcok és iskolai értékelések hatására alakul ki. A fásultság érzés, ami motiválatlan állapotnak felel meg, sajátos elidegenedés az iskolai helyzettıl. Az iskolai célok között egy további célformát is megkülönböztetnek, a társas célokat, amelyek szerepe kevésbé tisztázott a tanulásban, de ilyen cél lehet, pl. mások szociális elfogadásának elnyerése.

15 Modern elvárás-érték elmélet mai változata: az elvárások és értékek közvetlenül befolyásolják a teljesítményt, a kitartást és a feladatválasztást (Eccles, 2005; Eccles és Wigfield, 2002; Wigfield, Eccles és muntakársai, in press). Az elvárás-érték befolyásolja a feladattal kapcsolatos vélekedéseket, mint a kompetencia észlelése, a feladat nehézségének észlelése, s a személy céljai és én-sémája (pl. nemi szerep, etnikai azonosság). Ezek a változók befolyásolják, hogy az egyén hogyan észleli más személyek attitődjeit és elvárásait vele szemben, és saját korábbi teljesítmény értékelését. Eccles és mtsai teljesítmény elvárás-érték elméletének összetevıi A tanulási motivációt befolyásoló tényezık A tanulási motiváció a tapasztalaton keresztül alakuló kompetencia elsajátítás, amelyre közvetlenül hat a modellkövetés, befolyásolja a szülık, tanárok elvárása, közvetlen felszólítása vagy szocializációja (normák, értékek, ismeretek közvetítési/elsajátítási folyamata). A gyerekek tanulással kapcsolatos attitődjeit és a tanulás irányába való fejlıdését otthoni környezetük alakítja. A szülık elégítik ki természetes kíváncsiságukat a világról, válaszolnak a feltett kérdéseikre.

16 A gyermek önbecsülését, kompetenciáját és hatékonyságát támogató környezetben nevelkedı gyerek egyre inkább hajlik majd elfogadni a kockázatokat a tanulásban. S fordítva is igaz, amikor nem érzi magát alapvetıen kompetensnek és alkalmasnak, csökken az iskolai kihívásokkal való szembenézése és elkötelezıdése. A pozitív osztályklíma, az elfogadó közösség, a társas támogatás és buzdítás a motivált tanulás háttértényezıi. Az osztálylégkör alakításához olyan tényezık is hozzájárulnak, mint a humor, amelynek fı értéke az osztályban az, hogy élénkíti a figyelmet, illusztrál, motivál és csökkenti a feszültséget, s elısegíti, hogy a tanárt közvetlenebbnek értékeljék (Weaver és Cotrell, 1987). A tanár általános elvárásai diákjai teljesítményérıl és saját hatékonyságában vetett bizalma, hogy a diákok tanulását befolyásolni tudja, a diákok autonómiájának támogatásával együtt jelentısen járulhat hozzá a tanulók motiválásához. A tanári érékelésnek is fontos szerepe van az attitődök, a tanulási motiváció alakításában Tehetséges gyerekek motivációjának és kreativitásának kutatása Az intrinzik motiváció gyakran megjelenik újságokban, levelekben és a jól ismert igen kreatív emberek önéletírásaiban. Példák: Pablo Casals, gordonkamővész leírja, amikor elıször hallott valakit csellón játszani: Soha nem hallottam ilyen gyönyörő hangot ezelıtt. Ragyogás töltött be. Mondtam: Apám, ez a legcsodálatosabb hangszer, amit bármikor hallottam. Ez az, amit játszani akarok (Kahn, 1970, 35 - idézi Ruscio és Amabile, 1996, 122). Megkérdezték a fizikus Arthur Schawlow t (Nobel-díj 1981, lézeres spektroszkópia), hogy milyen különbséget tudna tenni nagyon kreatív és kevésbé kreatívak tudósok között. Válasza: A munkaszeretet szempontja nagyon fontos. A sikeres tudós gyakran nem a legtehetségesebb, de olyan, akit majdnem csak a tudni szeretnénk, hogy mi a válasz kíváncsisága hajt (Schawlow, 1982, 42; cit. Amabile, 2001,135). A kíváncsiság az intrinzik motiváció lényeges eleme. A kíváncsiság tehetség, a tudás örömének képessége (John Ruskin). Vannak, akik felvetik, hogy a rendkívül magas motivációt egyfajta tehetségtípusként lehet kezelni. Így Gottfried, Cook, Gottfried et al. (2005) hosszirányú vizsgálatukban összehasonlítottak igen magas iskolai intrinzik motivációjú diákokat gyerekkortól fiatal felnıtt korig (9-tıl 17 éves korig) átlagos motivációjú társaikkal. A motivációsan tehetséges diákok jobban teljesítettek, fejlettebb én-fogalmat és jobb felsıbb tanulmányi elımenetelt mutattak. A tehetség motiváció igazoltan különbözik a tehetség intelligenciától (172).

17 4-6. osztályos tehetségesek kompetensebbnek és intrinzik motiváltabbnak észlelik magukat (Vallerand et al., 1994). Tehetségesek erıs késztetés és intrinzik motiváció (Winner, 2000; Gallager, 1990) párhuzam Renzulli modellel. A tehetségesek jellemzıi (Az elvont elme munka közben) A tehetségesek jellemzıi Személyiség Intellektus Éleselméjőség Elmélkedési képesség Intenzitás Tanulási szenvedély Érzékenység/empátia Korai morális gondolkodás Megértési igény Komplex gondolkodási folyamatok Non-konformitás Kivételes következtetési képesség Perfektcionizmus Divergens gondolkodás /kreativitás Éles Én-tudatosság Elemzı képesség Mentális ingerlési igény Elvont gondolkodás Kitőnı humorérzék Intellektuális kiváncsiság Pontosság/logika igény Gyors tanulás Szabály Élénk képzelet megkérdıjelezés/autoritás Kitartás (B. Clark nyomán) Meghatározása szerint: a tehetséges magas szintő intellektuális és/vagy kreatív képességgel rendelkezı, s különösen erısen motivált, és/vagy adott tanulási területen kiemelkedı diák Joseph S. Renzulli háromkörös modellje kétféle tehetséget különböztetett meg: a) iskolai tehetség (tesztelni könnyő, IQ stb), és b) kreatív/produktív tehetség (nehezebben felismerhetı) (Renzulli, Smith és Reis, 1982). Mindkét típus fontos, a két kategória gyakran

18 kölcsönhatásban van; az utóbbi komplex, többarcú jelenség, nincs egyetlen kritérium meghatározásához. Három tulajdonságcsoport jellemezheti. Amabile és mtsai (Amabile, 1996; Hennessey, 2003; Hennessey & Amabile, 1988) hasonló érvelés: környezeti és személyes feltételek szükségesek a kreativitáshoz. Szükségesek: területi képességek (háttértudás), kreatív képességek (kockáztatási hajlam, kísérletezés, stb.) és feladat-motiváció, ezeket együtt nevezte ideális körülmények között ez a három tényezı egymás kölcsönösen metszı kreatív együttese jön létre (Amabile, 1997). A motivációs állapot erısen változó és helyzettıl függı, kérdés, hogy a környezet hogy tudja segíteni azt. A tehetséges gyerekek kreativitásának fejlıdésében a motiváció és az osztálylégkör központi jelentıségő!!!

19 A kreativitás intrinzik motivációs elve az intrinzik motiváció a kreativitás elısegítıje, az extrinzik motiváció rendszerint akadályozója kutatások eljárása: kísérleti helyzetek kreatív feladatok megoldása jutalmazásos ill. jutalmazás nélküli feltételnél Eredmények: tipikus intrinzik motiváció - és kreativitás pusztítók: elvárt jutalom, elvárt értékelés, versengés, felügyelet, idıkorlát. Az intrinzik motivációnak és a kreativitásnak prioritást kell kapni a tehetségesek oktatásában (Henessey, 2004). Kulcselem: az ön-determináció megırzése; jutalmazás, értékelés, más extrinzik kényszerítıket használhatónak és tájékoztatónak, a teljesítmény minıségének jelzıjeként észleljék, s ne kontrolláló eszköznek. A helyzeteket, ahol erıs külsı ellenırzést élnek át, nem nagyon viselik jól. A belsı kontroll, önállóság, fejlıdésorientált motiváció elısegítése szükséges. Ritka képességük ismeretében különösen negatívan befolyásoltak az öndeterminációjukat fenyegetı extrinzik kényszerektıl. A tanár motivációs orientációja fontos tényezı. Milyen egy alulteljesítı? (Üdvözlünk az iskolában. Lehet címkét választani. Problémás, speciális segítést igényel, kockázatos, alulteljesítı, lassú, stb címkék között: tehetséges!) A tehetségesek erıs motivációs hajlama, kitartó figyelme és elmerülése a problémákban ismert mégis gyakran küszködnek motivációjukkal az iskolában (Reis és Coach, 2000). A motivációs problémák fı forrása önmotivációs hajlamuk, a tanár által motivált

20 viselkedéssel szemben. Jobban teljesítenek strukturálatlan, hajlékony megbízások esetében és elınybe részesítik saját tanulási tapasztalatukat, mint a kapott feladatok teljesítését. A tehetséges gyerekek különösen sérülékenyek az iskolai környezeti hatásoktól. Néha nem tudják, melyek a megfelelı célok, stb. Ezek a nehézségek gyakran vezetnek tehetséges gyerekeknél iskolai alulteljesítéshez. Alulteljesítés különbség a lehetséges és a megvalósuló, az elvárt és a tényleges teljesítmény között. Lehet: krónikus és szituációs, az utóbbi átmeneti visszaesés (személyi vagy szituációs stressz, válás, tanár, költözés stb. miatt) Kezdete: 7-8. osztályban. Amerikai adatok: középiskolások 2-10 %-a, de a 80-as években a jó képességőek 50 %-át alulteljesítınek gondolták (Hoffman et al., 1985). Kultúránk legnagyobb szociális pazarlása (Gowan, 1955, 247, cit. Reis, 2007). A kutatások egyik összegzése: sokféle frusztráció és kevés megoldás (Reis, uo). Okai lehetnek az iskolai alulteljesítés elfedi a komolyabb fizikai, kognitív,érzelmi problémát; jelzi a diák és környezete közötti nem illeszkedést; eredhet személyiségjellemzıkbıl, mint alacsony önmotiváció, önreguláció, alacsony én-hatékonyság (Reis és McCoach, 2000, Siegle, 2000). biológia, környezet, mindenféle presszió (iskolai-, társak-, szülık), unatkozás az iskolában és nem megfelelı tanítási módszerek Kutatások szerint: tanár megelégszik minimális munkával és alacsony elvárásokkal ennek negatív hatása lehet; tanár veszélyt érezhet a jó képességő diákjától; az iskola formális struktúrája nem kedvez a képzeletnek és kreativitásnak; támogatja a konformitást, a kívülrıl való magolást, stb. Reis, Hebert, Diaz et al. (1995) kutatása magas képesség szintő, kiválóan teljesítık összehasonlítása hasonló, de alacsony teljesítményőekkel. 3 éves vizsgálat (n = 35 középiskolás). Tanár, diák, személyzet kikérdezése az alulteljesítés okairól. Legtöbbször említett ok: túl könnyő elemi és felsı tagozatos tapasztalatok. Soha nem tanultak meg dolgozni. Az alulteljesítık viselkedési jellemzıi magukat inadekvátnak észlelik, alacsony énfogalom, alacsony én-értékelés, alacsony önbecsülés. Alacsony én-hatékonyság. okos alulteljesítık, erıs érdeklıdés iskolán kívüli dogok iránt, ami sokszor elkülöníti ıket a társaktól. Szülık alulteljesítık sok negatív dologról számolnak be, agresszívek és rosszindulatúak tekintélyfigurákkal, probléma függetlenség kialakítása, lázadók, másokat manipulálók.

21 Az alulteljesítık szülei közömbösek, nem érdeklıdık, távoli kapcsolat kis érzelemmel, semleges vagy negatív attitőd az oktatás iránt; korlátozó típus. Túl engedékeny vagy túlzottan támogató szülı is elıfordul. Beszámoltak a háttérben meghúzódó, a két szülı közötti konfliktusos attitődrıl a gyerekkel kapcsolatban. Alulteljesítı tehetséges középiskolások unatkozása (Kanevsky és Keighley, 2003) interjúk az unatkozás összetett problémájának okairól (a résztvevık kimaradtak vagy félbeszakították tanulmányaikat). Unalom több nézet: érzelem, általános jelenség, iskolán kívül is, de egyes személyekre (pl. extravertáltak, serdülık, idısesek) lehet jobban jellemzı ezért felvetik, az unalom a személy természetével kapcsolatos diszpozíció. Más nézet szerint szituációs jelenség, az iskolarendszer, osztályterem, tanítás függvénye. Az iskolai unatkozás demoralizálja a tanárt és szülıt. Kanevsky és Keighley a fokozatosan alakuló unatkozást az alanyok öt tényezı egyenletes csökkenésének tulajdonították a felsı tagozattól a gimnáziumig. Kontroll igényük van kontrollra vagy ön-determinációra (pl. a tanár mondta meg mit tegyen stb.) Választás csak akkor, ha elég erıvel vagy kontrollal rendelkezik a cselekvések fölött (pl. az egyik semmi káros dolgot nem tett, nem drogozott stb. választott: anya lesz, tizenéves korában teherbe esett). Választási lehetıségek: tartalom, téma, és folyamat (módszer), környezet. Kihívás a kihívás hiánya a tantárgyból leggyakrabban említett ok az unalomra (túl könnyő, kevésbé érdekesnek ítélt témák). Komplexitás -- komplex tanulási tapasztalatok hiánya. Gondoskodás a tanár és tanítás jellemzıi. A támogató tanár nem ítélkezı, tisztességes/igazságos, hajlékony és humoros. Felkészül a tanításra, kihívásokat állít, meghallgatja a kérdéseket. Pl. nem jó, ha szeszélyesen ellenıriz, ha diktátor. Kanevsky és Keighley Ezeknek a diákoknak az intenzív tanulási tapasztalat utáni vágya, amit tartalmaz az öt tényezı (kontroll, választás, kihívás, komplexitás, gondozás) felveti, hogy habár gyengén teljesítettek az iskolában, magasabb szintő intrinzik motivációt és észlelt

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Tehetségek akcióban P S Z I C H O L Ó G U S, P S Z I C H O L Ó G I A - S Z A KO S TA N Á R, V Í Z I T Ú R A - V E Z E T Ő, FA L M Á S Z Á S O K TAT Ó

Tehetségek akcióban P S Z I C H O L Ó G U S, P S Z I C H O L Ó G I A - S Z A KO S TA N Á R, V Í Z I T Ú R A - V E Z E T Ő, FA L M Á S Z Á S O K TAT Ó Tehetségek akcióban A FEJÉR MEGYEI PEDAG Ó G I A I S ZAKSZO LG Á LAT M Ó R I TAG I N T ÉZMÉNYE VÁ R N A I - POLÁNYI VIKTÓ R I A P S Z I C H O L Ó G U S, P S Z I C H O L Ó G I A - S Z A KO S TA N Á R, V

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Az emberi motivációk és az érzelmek

Az emberi motivációk és az érzelmek Általános és személyis lyiséglélektanlektan Az emberi motivációk és az érzelmek A Yerkes-Dodson törvény (1908) Sikerorientáció Hi Sikerkereső Túligyekvő Lo Kudarcfélelem Hi Kudarc elfogadó Kudarckerülő

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard Grafológiai elemzés összefoglaló A vizsgálat célja: achondropláziás ek és gyermekek mentális képességének vizsgálata, az esetleges tartalmi és/vagy fejlıdési sajátságok feltárása Vizsgálat körülményei:

Részletesebben

Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon

Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon Könyvbemutató és elıadás a Kiskunhalasi Városi Bíróságon Dr. Fellegi Borbála, PhD. 2009. december 4. Kiinduló kérdéseim

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Óraterv Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 1 37 6 1 37 7. 1 37 8. 1 37 A fejlesztés célterületei - kompetenciák kompetenciakomponensek Személyes kompetenciák fejlesztése

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migráns megküzdési stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Bevezetés a pszichológiába Szeminárium tematika, 2005/2006

Bevezetés a pszichológiába Szeminárium tematika, 2005/2006 Ivády Rozália Eszter 2006/2007 1/5 A szeminárium idıbeosztása: Bevezetés a pszichológiába Szeminárium tematika, 2005/2006 2006. szeptember 12. A pszichológia nézıpontjai nagy pszichológiai iskolák. A személyiség

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere

Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere Szabó Győzőné igazgató Jász-Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Kompetencia szerkezete 1. Ismeret, tudás (Extrinzik motiváció) 2. Képesség,

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

A szocializáció kérdései

A szocializáció kérdései A szocializáció kérdései A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés folyamata, amelynek során az egyén megtanulja megismerni önmagát és környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait, a lehetséges

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Vállalkozói Akadémia

Vállalkozói Akadémia Vállalkozói Akadémia Videoton Képzı Központ 2010-2011. Vállalkozói Akadémia Régrıl ismert az a tény, hogy egy vállalkozás eredményességét és fejlıdıképességét milyen mértékben befolyásolja a vállalkozás

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

VEZETÉS BIZONYTALAN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT. prof. Angyal Ádám Budapesti Corvinus Egyetem

VEZETÉS BIZONYTALAN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT. prof. Angyal Ádám Budapesti Corvinus Egyetem VEZETÉS BIZONYTALAN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT prof. Angyal Ádám Budapesti Corvinus Egyetem A probléma A vezetéstudomány célja a valós vezetési kihívásokra megoldás keresése Felismerhetı, hogy a gazdasági (és

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

Miért egészségesebbek a hordozott babák?

Miért egészségesebbek a hordozott babák? Miért egészségesebbek a hordozott babák? (Fotó: www.hordozokendo.hu ) 1 Egészségesebb az érzelmi életük A hordozás erısíti a bizalmat és a kötıdést baba és mama, baba és papa között. Azoknak a csecsemıknek,

Részletesebben

Rekreációs pszichológia. Gyömbér Noémi. 1. Motiváció

Rekreációs pszichológia. Gyömbér Noémi. 1. Motiváció Rekreációs pszichológia Gyömbér Noémi 1. Motiváció Az edzık egy része úgy gondolja, hogy a motiváció fogalma túl komplex ahhoz, hogy megértsék, vagy ha meg is értik, másokat motiválni még akkor is szinte

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet A család társas támogatása és a lelki egyensúly Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet Vonatkoznak-e az alábbi állítások a XXI. század családjaira? Biztonságos kötődést és

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi vállalti mőködés és stratégiák Dr. Juhász Krisztina 00. április I. Az emberi erıforrás menedzsment Legkeményebb erıforrás Stratégiai fontosságú terület

Részletesebben

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

Pszichológia, pszichoszomatika vizsgakérdések-megoldások

Pszichológia, pszichoszomatika vizsgakérdések-megoldások Az ETI Természetgyógyászati alapismeretek modulvizsga megoldólapjainak felhasználásával készítette: Fábián Andrea vizsgakérdések-megoldások 1 1. Írja le a pszichoszomatikus betegségek kialakulását befolyásoló

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A kreativitás szerepe a kutatói pályán

A kreativitás szerepe a kutatói pályán A kreativitás szerepe a kutatói pályán Kovács Mihály ELTE Biokémiai Tanszék www.mk-lab.org Kreativitás formái Alkalmazott kutatás Operatív (műveleti) szemléletű Innováció (kreativitás) hajtóereje: hasznosság

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

2. A vezetés, mint tevékenys

2. A vezetés, mint tevékenys 2. A vezetés, mint tevékenys kenység A vezetést befolyásoló tényezık - vezetés funkciói, vezetési stílusok és vezetıi szerepek. - a vezetı pszichológiai és szociológiai jellemzıi, - a csoport jellemzıi,

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Szükségletek és személyiség

Szükségletek és személyiség Szükségletek és személyiség (Pszichológia előadás) Az előadás tematikája: 1. A pszichológia fogalma, vizsgáló módszerei 2. Szükségletek, önmegvalósítás, önmegvalósító személy 3. A személyiség fogalma,

Részletesebben

A tehetségazonosítás néhány lehetősége. Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő

A tehetségazonosítás néhány lehetősége. Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő A tehetségazonosítás néhány lehetősége Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő Milgram mátrix Felnőttkorban tehetséges ember Felnőttkorban tehetséget nem mutató ember Gyermekkorban jelentkező

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS Az oktatás nem egy tartály megtöltése, hanem a tűz meggyújtása. -William Butler Yeats- TANÁRI KOMPETENCIÁK Tanárnak lenni nem csupán hivatás - elhivatottság. társadalmi

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA MI A SZUPERVÍZIÓ? A szakmai munkát végző, kevés tapasztalattal rendelkező szakember munkájának ellenőrzése és segítése, egy megfelelő tapasztalattal

Részletesebben

igények- módszertani javaslatok

igények- módszertani javaslatok Új tanulói generációk: sajátosságok, igények- módszertani javaslatok fókuszpontjai Dr. Daruka Magdolna BCE Tanárképző Központ a társadalomban végbemenő változások húzzák egy mindig egy kicsit maguk után

Részletesebben

A kiégés jelensége szakdolgozók körében. Lang Erzsébet, Milotta Lászlóné Vasútegészségügyi NKK KFT Pécs

A kiégés jelensége szakdolgozók körében. Lang Erzsébet, Milotta Lászlóné Vasútegészségügyi NKK KFT Pécs A kiégés jelensége szakdolgozók körében Lang Erzsébet, Milotta Lászlóné Vasútegészségügyi NKK KFT Pécs Burnout - kiégés - szindróma krónikus, emocionális megterhelések, stresszek nyomán fellépő fizikai,

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek. Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 2010

Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek. Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 2010 Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 2010 1 asserro (latin): igényelni, állítani valamit assertion (angol): magabiztosság, kiállás valakinek

Részletesebben

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014 Máltai Óvoda és Általános Iskola Mentori rendszer 2013/2014 A mentori rendszer bemutatása A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány, a Máltai Óvoda és Általános Iskola és a Befogadó falu Program

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

4/8/2014. osztrák író és tréner 29 ember karrierjét vizsgálta mi a siker receptje? a siker 21 titka

4/8/2014. osztrák író és tréner 29 ember karrierjét vizsgálta mi a siker receptje? a siker 21 titka A siker nem a megérkezés, hanem az utazás módja. Ben Sweetland osztrák író és tréner 29 ember karrierjét vizsgálta mi a siker receptje? a siker 21 titka 1. Célok kitűzése: bár az emberek gyakran foglalkoznak

Részletesebben

Hungarian Interview Protocols. Interjú protokoll. Institute of Sociology - Centre for Social Policy. Hungarian Academy of Science

Hungarian Interview Protocols. Interjú protokoll. Institute of Sociology - Centre for Social Policy. Hungarian Academy of Science Hungarian Interview Protocols Interjú protokoll Institute of Sociology - Centre for Social Policy Hungarian Academy of Science Contenido Döntéshozói interjú protokoll... 3 Interjú protokoll Oktatók számára...

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

2011/12. Csernus Ágnes

2011/12. Csernus Ágnes Szent Benedek Iskolaközpont 2011/12. Csernus Ágnes Szülősuli5. alkalom Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött. (Ef4,26) A szelíd felelet csillapítja a

Részletesebben

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához Tisztelt Gyakorlatvezetı Kollégák! Tisztelt Óvodapedagógus-jelöltek! Ez a kiadvány azért készült el, hogy megismerhessék a komplex

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Ötlet / Cégértékelés

Ötlet / Cégértékelés Ötlet / Cégértékelés Fókusz, Módszerek, Eszközök Tisztelet & Teljesítmény Motiváció Az érték meghatározása minden befektetés szükséges elıfeltétele Sokszor érzelmi síkra terelıdik, de léteznek az objektív

Részletesebben

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK Grezsa Ferenc KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK (témavázlat) Belső használatra! lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda) Emberi közösség hiánya egzisztenciális

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Szakály Zoltán Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék VIII. Táplálkozásmarketing Konferencia Az egészség dimenziói a táplálkozásmarketingben

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

A munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges alapismeretek és kompetenciák

A munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges alapismeretek és kompetenciák A munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges alapismeretek és kompetenciák Mottó: Az emberek jobban hasonlítanak ahhoz a korhoz amiben élnek, mint szüleikhez. Az az alapvető feltétele minden jó és helyes beszédnek,

Részletesebben