JOGI HÍRLEVÉL 2011/ SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGI HÍRLEVÉL 2011/11-12. SZÁM"

Átírás

1 JOGI HÍRLEVÉL 2011/ SZÁM BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA H-1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 19/B., II/3. Tel.: Fax:

2 TARTALOM I. A évi adóváltozások II. III. IV. Változások a csődjogban, a gazdasági társaságok jogában és a cégtörvényben Kötelező kamarai regisztráció A lakásépítési és lakásvásárlási támogatás új szabályai

3 I. A évi adóváltozások Az Országgyűlés még november hó 21-i ülésnapján elfogadta a évi adóváltozásokat tartalmazó törvénycsomagot, amely alapján az év első napjától több tekintetben jelentősen módosultak az adókra és járulékokra vonatkozó szabályok. I. A személyi jövedelemadót és a társasági adót érintő főbb módosítások A személyi jövedelemadót érintő fontosabb változás, hogy megszűnik az adójóváírás intézménye és megváltozik az adóalap-kiegészítés figyelembevételének rendszere. Már nem kell alkalmazni az adóalap-kiegészítést az összevont adóalapba tartozó jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meg nem haladó része után, míg a felett 27 százalékos mértékkel kell azt megállapítani. A módosítás átalakítja a béren kívüli juttatások rendszerét, így az univerzálisan beváltható étkezési utalvány helyét a melegétkeztetésben a Széchenyi Kártya (SZÉP Kártya) vendéglátás kártyája váltja fel. A SZÉP Kártya keretében adható még juttatás szálláshely-szolgáltatás igénybevételére, illetve szabadidő eltöltését és egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatásra. A fogyasztásra készétel formájában, illetve a fogyasztásra készétel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány formájában adható juttatás értéke csak 5.000,- Ft-ot meg nem haladó értékben minősül béren kívüli juttatásnak, azonban ez az idei évben még meleg étkeztetésre is felhasználható. Az idei évtől megszűnik a munkavállalónak nyújtható internetelőfizetői támogatás mint béren kívüli juttatási forma. Amennyiben béren kívüli juttatásokból többet ad a munkáltató, mint amit a jogszabály lehetővé tesz, úgy a többlet 27 % eho-köteles juttatássá válik. A társasági adó szabályainak módosításával a jogdíjbevételre jogosító szellemi termék, vagyoni értékű jog értékesítése, apportként történő kivezetése alapján elszámolt pozitív eredmény csökkenti a társasági adó alapját, ha az adózó a szerzést követő 60 (hatvan) napon belül bejelenti ezt az adóhatóságnak. II. A regisztrációs adót és a közvetett adókat érintő módosítások A regisztrációs adót érintően módosították az adótételtáblázatot, így a regisztrációs adó mértéke jelentősen csökkent. Az általános forgalmi adóról szóló törvény legfontosabb módosítása az általános forgalmi adókulcs 27%-ra történő emelése. A törvény az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében rendezi, hogy ha a teljesítést megelőzően adott előleget a teljesítés hiánya miatt csak részben fizetik vissza, úgy az érintett tételeket önellenőrzés helyett az aktuális bevallásban kell korrigálni. Feloldották továbbá az adólevonási tilalmat a személygépkocsi és egyéb jármű bérbevételét, illetve lízinget terhelő forgalmi adója tekintetében, vagyis ezek áfa-tétele az általános szabályok szerint ismét levonható. III. A cégautóadót érintő főbb módosítások Megváltoznak a nem kizárólag magánhasználatú személygépkocsikat terhelő tételes adó (cégautóadó) kiszabásának szabályai is, ezzel együtt pedig az adó mértéke jelentősen megnő. Idén a cégautóadó havi mértéke személygépkocsinként a személygépkocsi kwban kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztályjelzése (kódja) alapján kerül meghatározásra a törvénybe foglalt táblázat alapján. Ennek megfelelően az adó legalacsonyabb havi összege 7.700,- Ft lesz, míg a legmagasabb havi összege ,- Ft. IV. Az EVA törvény módosításai és új adónemek Az eva módosítása szerint az adóalanyiság feltétele, hogy az adóalany éves szintre átszámított összes bevétele a 30 millió forintot nem haladja meg, ezen túlmenően a módosítás felemeli az eva mértékét, amely így a pozitív adóalap 37%-a lett. Megváltozik a bevallás benyújtásának határideje is, így a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany esetében már nem az adóévet követő év február hó 25. napjáig, hanem csak május hó 31. napjáig kell teljesíteni a bevallást. A törvény bevezeti a szociális hozzájárulási adót, amely főszabály szerint - egységesen felváltja az egészségbiztosítási járulékot, a munkaerő-piaci járulékot és a nyugdíj-hozzájárulást, azonban ez ellátási jogosultságot nem feltétlenül alapoz meg. Ezzel egységesülnek a munkáltatói közteherfizetésre irányadó szabályok. A szociális hozzájárulási adó alapja lényegében az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyból származó jövedelem. Az adó mértéke az adóalap 27 százaléka. Az adót az adóalany havonta megállapítja és a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig bevallja és megfizeti. V. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjait megillető egyes befizetéseket érintő módosítások Ebben a körben a legfontosabb változás, hogy a biztosítottak körének szélesítése céljából a jövőben társas vállalkozónak minősül a betéti társaság, a közkereseti társaság és a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes személy tagja is, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony, hanem akár ingyenes megbízás alapján látja el. A járulékalap szélesítése érdekében megszűnik egyes jövedelmek, így a végkielégítés, a jubileumi jutalom, a szabadságmegváltás stb. egészségbiztosítási járulék alóli mentessége, továbbá az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék tekintetében új járulékalapminimum kerül bevezetésre a főállású vállalkozóknál és a főállású evás egyéni vállalkozóknál, amely a tárgyév első napján érvényes minimálbér másfélszerese. Az idei évtől a mezőgazdasági őstermelő biztosítási ideje is szolgálati időnek számít, ha erre az időszakra az előírt nyugdíjjárulékot megfizeti kivéve, ha nyugdíjjárulék tartozása áll fenn. -1-

4 VI. A számvitelt érintő módosítások Bővül azon vállalkozások köre, amelyek egyszerűsített éves beszámolót készíthetnek. A törvénymódosítás felülírta azt a szabályt, miszerint lényegében csak a külföldi tulajdonban lévő vállalkozó üzleti éve térhet el a naptári évtől. Ettől az évtől ugyanis minden vállalkozó számára a saját döntése alapján válik lehetővé a naptári évtől eltérő üzleti év választása ide nem értve a hitelintézeteknek, pénzügyi vállalkozásoknak vagy biztosítóintézeteknek minősülő vállalkozókat, valamint az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozókat, amennyiben azt a működés jellemzői (különösen az üzletmenet ciklikussága, illetve konszolidálásba bevont vállalkozás esetén az anyavállalat információs igénye) indokolttá teszik. Fontos változás még, hogy az osztalékelőleg fizetésére nem kell minden esetben közbenső mérleget készíteni, hanem a korábban készített közbenső mérlegben foglaltakat a közbenső mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül figyelembe lehet venni. VII. Az adózás rendjéről szóló törvényt és más eljárási szabályozást érintő törvények módosítása Az egyszerűsítés irányába hat, hogy kiterjesztik adóügyekben az elektronikus ügyintézés lehetőségét, továbbá az adószám kiadásával egyidejűleg már vámazonosító szám is kérhető, mert az adóigazgatási és vámigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységek azonos nyilvántartási bázist használnak. Az adóelkerüléssel szemben jelentős lépésként értékelhetjük az adóregisztrációs eljárás és a fokozott adóhatósági felügyelet bevezetését. Az adóregisztrációs eljárás az újonnan alakult cégek első vagy a működő cégek változás nyomán státuszt nyert tagjainak, képviselőinek adózói előéletét vizsgáló processzus. Az adószám megállapítása megtagadható vagy törölhető, ha a vállalkozás vezető tisztségviselője, képviseletre jogosult tagja vagy korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja vagy részvényese más adózónál jelentős adótartozást halmozott fel. Szintén újdonság a bizonytalan adójogi helyzet bejelentésének lehetősége: az adózó a bevallás benyújtására előírt határidőig benyújtott adóbevallásában bejelentheti az állami adóhatóságnak, hogy az általa az adóbevallásban feltüntetett fizetendő vagy visszaigényelhető adó összege azért lehet hibás, mert az adó megállapítása szempontjából meghatározó tényállásra irányadó jogszabályi rendelkezés általa elfogadott értelmezése tévesnek minősülhet. A bizonytalan adójogi helyzet bejelentésének választása díjköteles, azonban ennek révén elkerülhető a bírság kivetése. (Forrás: évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról; kihirdetve a Magyar Közlöny évi 140. számában) II. Változások a csődjogban, a gazdasági társaságok jogában és a cégtörvényben Az Országgyűlés a tavalyi év utolsó napjaiban elfogadta azt a törvénycsomagot, amely több ponton módosítja a gazdálkodó szervezetekre irányadó jogszabályi környezetet. A változások túlnyomórészt március hó 1. napján lépnek hatályba. A csődtörvény főbb változásai: Átalakul a csődvagyon fogalma, így a hatályba lépést követően már nem tartozik a csődvagyon körébe az adós birtokában lévő olyan vagyontárgy, amelyre az eladó a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartotta. Újdonság, hogy hitelezői választmány helyett a hitelezők hitelezői képviselőt választhatnak, akinek megválasztására és jogosultságaira a választmányra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Fontos változás, miszerint az adós székhelyének a korábbitól eltérő cégbíróság illetékességi területére történő áthelyezése esetén a székhelyváltozás bejegyzését követő 180 napig kizárólag a korábban bejegyzett székhely szerinti illetékes bíróság előtt kezdeményezhető csődeljárás, felszámolási eljárás. A törvénymódosítás kimondja a csődeljárás kezdeményezésében az ügyvédkényszert, továbbá azt, hogy a baráti hitelezők jogainak csorbítása érdekében a jövőben hitelező már nem kezdeményezhet csődeljárást az adóssal szemben. A csődeljárások hatékonyságának növelése érdekében az adóst az eddigi 90 nap helyett 120 nap fizetési haladék illeti meg, azzal, hogy az adós 60 napon belül köteles egyezségi tárgyalást tartani, viszont már az első tárgyalásra el kell készítnie a fizetőképessége helyreállítását és az adósságok rendezését célzó programot, valamint egy előzetes egyezségi javaslatot is. A felszámolási eljárásban szintén bevezetésre kerül az ügyvédkényszer. További változás, hogy a bíróság az adós kérelmére a tartozás kiegyenlítésére a jelenleg hatályos 30 nap helyett hosszabb, legfeljebb 45 napos határidőt engedélyezhet. Ki kell emelni, hogy a törvény a végrehajtási eljárásokhoz hasonlóan megteremti az elektronikus értékesítés (árverezés, pályáztatás) lehetőségét a felszámolási eljárásokban is. A gazdasági élet szereplőit érintő változás, hogy az illetékekről szóló törvény módosítása szerint március 1. napjától az egyszerűsített cégbejegyzési eljárások illetékei jelentősen emelkednek, így zártkörűműködő részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság esetén ,- Ft, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén ,- Ft, egyéni cég esetén pedig ,- Ft lesz az illeték mértéke. Megjegyzendő, hogy jelentős emelkedés történt a peres eljárás illetéke, illetve annak alsó és felső határa tekintetében is, azzal, hogy a változások már január 1. napján hatályba léptek. -2-

5 A gazdasági társaságok jogában is több jelentős változást fogadtak el. Ezek közül ki kell emelni, hogy a cégek fantomizálása esetére újabb szankciókat helyez kilátásba a törvény. Fontos újítás, hogy a jövőben a társasági szerződésben meghatározott tevékenységi kör változása nem igényli a társasági szerződés módosítását, hanem ezt az állami adóhatóság elektronikus úton közli a cégbírósággal, a cégjegyzék pedig gépi úton egészül ki ezzel, egyben pedig ennek közzététele is automatikussá válik. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a március 1. napját követően alapítandó cégek esetében ismét fel kell tüntetni a társasági szerződésben valamennyi gyakorolni kívánt tevékenységi kört, nem elég csupán a főtevékenységi kör szerepeltetése a társasági szerződésben. A cégtörvényt érintő módosítás értelmében a cég köteles székhelyének, telephelyének, fióktelepének használata jogszerűségét legalább teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni, így ha tulajdonos, akkor ingatlan-nyilvántartási irattal, ha pedig használó, akkor bérleti szerződéssel vagy egyéb jogcímet igazoló okirattal. A módosítás több technikai szabály kiiktatásával és rövidebb határidőkkel gyorsítja és jelentősen egyszerűsíti a cégbejegyzéseket és változásbejegyzéseket. Ugyancsak a cégek fantomizálása elleni fellépés jegyében a törvény kiegészíti a szabályozást a tagváltozás bejegyzése iránti eljárásra vonatkozó külön rendelkezésekkel. Ennek értelmében a tag részesedésének átruházása esetén a cégbíróság a változásbejegyzési kérelem benyújtásáról elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot, amely három munkanapon belül jelzi, ha a cég az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett, 15 millió forintot meghaladó köztartozással rendelkezik. Az állami adóhatóság ilyen jelzése esetén a cégbíróság hiánypótlási eljárás keretében felhívja a céget a részesedés átruházása napjával, mint fordulónappal elkészített, könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleg benyújtására. (Forrás: évi CXCVII. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról; kihirdetve a Magyar Közlöny évi 164. számában) III. Kötelező kamarai regisztráció Az év első napja óta minden cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó a nyilvántartásba vételét követő öt munkanapon belül köteles a székhelye szerint illetékes kereskedelmi- és iparkamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni; kivéve a mezőgazdasági és erdőgazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató vállalkozást, valamint a mezőgazdasági őstermelőt. Ez a regisztráció nem jelent kötelező gazdasági kamarai tagságot, tagokat megillető jogokat és kötelezettséget nem keletkeztet, ugyanakkor kamarai hozzájárulást kell fizetni, amelynek éves összege jelenleg 5.000,- Ft. A már működő gazdálkodó szervezetek január hó 1. napjától számított 60 napon belül, azaz február hó 29. napjáig kötelesek a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. Ki kell végül emelni, hogy a meg nem fizetett kamarai hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. (Forrás: évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról ai; kihirdetve a Magyar Közlöny évi 140. számában) -3- IV. A lakásépítési és lakásvásárlási támogatás új szabályai A Kormány a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatásokat biztosít a Magyarország területén január hó 1. napját követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új lakás építéséhez vagy használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás vásárlásához. A támogatás feltétele az, hogy építés esetén a lakóépület egy négyzetméterre jutó bekerülési költsége vagy vásárlás esetén a telekár nélkül meghatározott egy négyzetméterre jutó vételára nem haladja meg a nettó ,- Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében pedig a nettó ,- Ft-ot. A támogatás összege a korábbi szabályozáshoz hasonlóan igazodik a gyermekek számához és a lakás méretéhez. Így a támogatás legkisebb összege ,- Ft, amely két gyermek esetén jár, ha az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterülete legalább 60 m², de nem haladja meg a 75 m²-t, míg a legmagasabb összegű ,- Ft támogatás jár négy vagy annál több gyermek esetén, amennyiben az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterülete meghaladja a 110 m²-t. Lehetőség van a lakásépítési támogatás megelőlegezésére is, ha a fiatal házaspár igénylők (amennyiben a kérelem benyújtásának időpontjában egyik fél sem töltötte be a 40. életévét) gyermeket kívánnak vállalni, így egy gyermeket négy, két gyermeket pedig nyolc éven belül. A lakásépítési támogatás az erre jogosított hitelintézettől igényelhető. (Forrás: a Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról; kihirdetve a Magyar Közlöny évi 145. számában) 5

6 Lezárva: december 31.

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról (adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2011. /07. 2011. december 23. Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról Sinka Júlia 2011. www.sinkatax.hu

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/11-12. ÉS 2013/1-2. SZÁM

JOGI HÍRLEVÉL 2012/11-12. ÉS 2013/1-2. SZÁM JOGI HÍRLEVÉL 2012/11-12. ÉS 2013/1-2. SZÁM BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA H-1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 19/B., II/3. Tel.: 0036-1-354-0733 Fax: 0036-1-354-0732 TARTALOM I. A 2013. évi adótörvény-változások

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. DECEMBER Adótörvény-változások 2012 A 2011. november 21-én elfogadott adótörvény-csomagot november 28-i döntésével néhány ponton tovább módosította a Parlament. Jelen adólevelünkben dőlt

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

Kötelező minimálbér 2012., garantált bérminimum 2012.

Kötelező minimálbér 2012., garantált bérminimum 2012. Adótanácsadó, Vállalkozásszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Tisztelt jelenlegi és leendő Ügyfeleink! A parlament 2011. második félévében több menetben, esetenként visszamenőleges hatállyal,

Részletesebben

Adótörvény változások 2012

Adótörvény változások 2012 Adótörvény változások 2012 A Parlament elfogadta a 2013 évi adótörvény-változások jelentős részét tartalmazó törvényjavaslatot, mely a több részletben bejelentett költségvetési megszorító csomag rendelkezéseit

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden 2012. évi adó- és járulékváltozások röviden Az alábbiakban megpróbáltuk a gyakran módosuló törvényekből a vállalkozásokat leginkább érintő 2012 évi változásokat összeállítani. Személyi jövedelemadó 2012.-től

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Hogyan adózunk 2012-ben?

Hogyan adózunk 2012-ben? Hogyan adózunk 2012-ben? Minden évben elmondjuk és lassan közhely lesz, de mit tegyünk ha továbbra is igaz. Jövőre is - minden ellentétes próbálkozás ellenére - tovább bonyolódik az adórendszer. több száz

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától

Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától Dr. Imre Miklós, Korom Ágoston Lehetővé teszi-e az uniós jog a közjegyzői szakma

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Tisztelt Cégvezető! Mint bizonyára Ön előtt is ismert a 2012-es törvényalkotás eredményeként szükségessé vált a gazdálkodó szervezetek helyzetének az áttekintése

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az Art hatálya [Art. 4. -ának (4) bekezdése] A kiegészítő előírás szerint az Art.-ot kell alkalmazni

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalko zások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben

Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben 2011. december Különszám a 2011. évi törvényváltozásokról Tartalomjegyzék 1. Változások az Szja törvényben 2. Változások az Tbj törvényben

Részletesebben

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK Adóhírlevél 2013/20 2013. 11. 22. KAPCSOLAT Szmicsek Sándor Partner Adó- és jogi szolgáltatások tel.: + 36 1 429 30 10 @: sandor.szmicsek@mazars.hu 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK A parlament november

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd 140. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLVI. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról 33404

Részletesebben