Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l"

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l / Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; honlap: El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete szeptemberi ülésére Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása Tisztelt Képvisel -testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdésben foglaltak határid re (szeptember 15.) elkészítettük az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót. A féléves beszámolót, annak határid re történ elkészítését követ 10 naptári napon belül kellett benyújtani a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósághoz, részben elektronikus, másrészt papír alapon. Ezen jogszabályi kötelezettségünknek határid ben elege tettünk. Az I. félévet érint en módosításra kerülnek a tárgyévi költségvetési rendeletünkben rögzített eredeti az indokolt és szükséges területeken. Községi szinten a költségvetés bevételi és kiadási f összege Ft eredeti el irányzatról Ft-ra módosult. Az I. félév vonatkozásában a községi szint f összegek, kisz rve az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közötti bels finanszírozást az alábbiak szerint alakultak:. Módosított el irányzat I. félév Telj. %-a Bevételek alakulása: Ft Ft 52.4 Ebb l: Önkormányzat bevételei: Ft Ft 52.6 Polg. Hivatal bevételei: Ft Ft 39.1 Kiadások alakulása: Ft Ft 48.7 Ebb l: Önkormányzat kiadásai: Ft Ft 45.8 Polg. Hivatal kiadásai: Ft Ft 53.0 A Községi szint záró pénzkészlet összege június 30.-án összesen: Ft, melyb l az önkormányzati záró pénzkészlet Ft, míg a Polgármesteri Hivatal záró pénzkészlete Ft. A kiemelt községi szint összesítését bevételek és kiadások vonatkozásában a határozati javaslathoz csatolt 1. és 2. mellékletek tartalmazzák. Külön kerül bemutatásra az önkormányzati feladatellátáshoz közvetlenül kapcsolódó bevételek (3. melléklet) és kiadások (4. melléklet) alakulása, valamint a Polgármesteri Hivatal feladatköreihez rendelt bevételi források (5. melléklet) és kiadások (6. melléklet) alakulása. A községi szint adatoknál (1. és 2. melléklet) kisz résre került a Polgármesteri Hivatal m ködéséhez kapcsolódó bels finanszírozás (m ködési célú támogatás érték bevétel, illetve kiadás az önkormányzatnál). Az önkormányzati (községi szint ) gazdálkodással összefügg id arányos költségvetési egyenleg alakulását, valamint a költségvetési egyensúly biztosításához igénybe vett bels és küls finanszírozási elemek részletezését a 7. melléklet tartalmazza. Az I. félévi gazdálkodásról elmondható, hogy összességében id arányosan teljesültek a tervezett bevételek és kiadások. A mindennapi gazdálkodás körülményeit és a likviditás tartós biztonságát nagyon pozitívan befolyásolta az el évi pénzmaradvány jelent s nagysága, amely els dlegesen ebb l adódik, hogy sem m ködési, sem pedig fejlesztési célú hitelt nem vettünk igénybe az I. félév során.

2 Bevétel alakulása: - ködési bevételeinket ( Ft) az els félévben 46.5 %- ban tudtuk realizálni. Ezen a területen az intézményi m ködési bevételek teljesültek alacsony szinten. Ennek oka, hogy a szennyvíz beruházás el készületi munkálataihoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés jelent s hányada a II. félévben realizálódhat. A helyi adó bevételek teljesítési szintje 48,3 %-os. Ez a teljesítés 3-4 %-kal haladja meg az el évek I. félévi teljesítési szintjét. Az Szja-ból származó bevételünk 52,3 %-ra teljesült, míg az átengedett központi adók (gépjárm adó, földbérbeadás forrás adója) területén 41,6 %-os a teljesítési szint június 30-ig. - Vagyon értékesítésb l (ingatlan, tárgyi eszköz eladás) nem származott bevételünk a beszámolási id szakban. - A központi költségvetési támogatásokat az eredeti ütemtervnek megfelel en kaptuk meg. A kötött felhasználású támogatások mértéke (70,5 %) azért magasabb az I. félévben, mert a szociálpolitikai juttatásokra kifizetett források nagyságrendje is növekedett. Egyéb központi támogatásként évközi - többlet forrást realizáltunk E Ft-os összeggel bérkompenzációra, a nyári gyermekétkeztetés támogatására és könyvtári érdekeltségnövel támogatásként. - Kiemelt programja volt tárgyévi költségvetésünknek a márciusban induló kistérségi startmunka mintaprogram, melynek keretében három ágazatban összesen 33 f foglalkoztatására kerül sor. Támogatás érték bevételként (évközi beépül forrás) összesen erre a célterületre E Ft-os támogatást biztosít a Belügyminisztérium, részben el leg, részben pedig havi elszámolások alapján, folyamatosan. Felhalmozási célú támogatás érték bevételként a szennyvízhálózat és tisztító kiépítés el készítési munkálataira elnyert (KEOP-7.1.0/11. projekt) támogatás el lege (6.915 E Ft) jelentett bevételi forrást az I. félévben. A II. félévben várható a Polgármesteri Hivatal küls felújításának (EMVA Vidéki örökség meg rzése projekt) támogatása, valamint a szennyvíz el készítési projekt el legen felüli részének forrás átvétele. - OEP finanszírozás I. félévi összege E Ft volt, mely az éves terv 49,9 %-a. Ez a forráselem is ködési célú támogatásérték bevételeként került elszámolásra. - A küls, lakossági forrásból származó pénzeszköz átvételek nagyságrendje minimális a költségvetésünkben (32 E Ft). - Hitel felvételét az I. félévben nem kezdeményeztük, a m ködési célú, folyószámla hitelkeret szerz dés aláírására a III. negyedévben került sor. - Az el évi E Ft-os pénzmaradványból az I. félév során m ködési célra (dologi kiadásokra) 701 E Ft, míg fejlesztési célra E Ft került igénybe vételre az alábbi részterületekre: - Polgármesteri Hivatal küls felújítás saját er fedezeteire: E Ft, - Iskola felújításhoz forrás átadás Cs.K.T.T.-nak : E Ft, - Fejlesztési tartalékra kihelyezett forrás: E Ft. Kiadások alakulása: - Személyi juttatásokra (bértömeg) az els félévben E Ft került kifizetésre (43,6 %). Ezen belül a kistérségi startmunka mintaprogram keretében foglalkoztatottak részére március 1-t l június 31- ig e Ft került felhasználásra. - A munkaadói járulékok teljesítési szintje 42,7 %-os (8.295 E Ft), mely tartalmazza a december havi ápolási díjak után fizetett nyugdíjjárulék összegét is. - A dologi kiadásokra (készlet beszerzések, szolgáltatások, egyéb dologi költségek) felhasznált els félévi forrás keret E Ft. Ezen a területen id arányosan 6,2 %-os megtakarítást tudtunk elérni. - Az egyéb folyó kiadásokra 969 E Ft került felhasználásra. (31,7 %) - A szociálpolitikai ellátásokra felhasznált forráskeret június 30-ig E Ft. Az id arányos teljesítési szint 57,2 %-os.a többlet kifizetésekhez forrás oldalon többlettámogatás párosult a kötött felhasználású támogatások között. - A ködési célú támogatás érték kiadások teljesítési szintje 65,7 %-os. Megemlítend ezen kiemelt el irányzat csoportnál, hogy a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált intézményeknél az I. félévben magasabb a támogatási igény mint a II. félévben, ezért tér el az id arányostól a I. félévi teljesítési adat. A Remény Szociális Alapszolgáltató Központnak E Ft, a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvodának E Ft, míg a Szent László Általános Iskolának E Ft-os kiegészít támogatást biztosítottunk az I. félévben. - ködési célú pénzeszköz átadásként E Ft került kifizetésre, alapvet en a helyben m köd civil szervezetek támogatására. i szint 54,7 %.

3 - Önkormányzati beruházásokra és felújításokra összesen (bruttó) E Ft került felhasználásra, mely összegb l kiemelked tétel a Polgármesteri Hivatal küls felújítására kifizetett kivitelez i és szaki ellen ri díj teljes összege E Ft. A kistérségi startmunka mintaprogram keretében a járda építés, kerítés építés mellett f kasza, rotátor, öntöz berendezés beszerzésére került sor. A KEOP projekt keretében a szennyvíz beruházás el készítéseként bruttó E Ft került kifizetésre rész-számlázások alapján (közbeszerzési költségek, megvalósíthatósági tanulmány, projekt menedzseri költségek, tervek el készítése), melyhez E Ft-os el leg állt rendelkezésünkre. A tervezett forráskeretekkel összhangban számítógépes programok beszerzésére, kisebb földterületek vásárlására, valamint es csatornák cseréjére került még sor a beszámolási id szakban. - Fejlesztési célú támogatás érték kiadásként E Ft került kifizetésre, melyb l 269 E Ft a DAREH éves fejlesztési hozzájárulás összege, a Szent László Általános Iskola felújításához átadott saját forrás rész Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának E Ft, míg a Baross Gábor u. 2. szám alatti épület felújításával összefügg en 102 E Ft került kifizetésre az akadálymentesítés szakért i díjaként. - Fejlesztési célú hitel felvételére nem került sor az els félévben, így ezzel kapcsolatosan kamat költség sem terhelte önkormányzatunkat. (A Polgármesteri Hivatal küls felújításához tervezett támogatás megel legez hitelt ideiglenesen szabad likviditási forrásaink igénybevételével ki tudtuk váltani.) Tisztelt Képvisel -testület! Az el terjesztésben részletezettek és a csatolt mellékletekben rögzítettek alapján javasoljuk az illetékes bizottságok és a könyvvizsgáló véleményének ismeretében, annak csatolásával - az el terjesztés megvitatását és a határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. Csanytelek, szeptember 07. Tisztelettel: Forgó Henrik Kató Pálné polgármester jegyz

4 ./2012. (XI. 14.) Ökt határozat Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetése I. félévér l szóló beszámoló jóváhagyása Határozati javaslat 1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az önkormányzat évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló el terjesztést megtárgyalta és azt: bevételi oldalon E Ft községi szint módosított el irányzat mellett E Ft községi szint halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (52,3 %) míg kiadási oldalon E Ft községi szint módosított el irányzat mellett E Ft községi szint halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (48,7 %) a csatolt 1).-7.) mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá, a bizottsági és a könyvvizsgálói vélemény figyelembevételével. 2.) A Képvisel -testület az önkormányzat évi költségvetése I. félévi záró bankszámla és készpénzállományát E Ft összeggel hagyja jóvá. Határozatról értesítést kap: - Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben) - Forgó Henrik polgármester - Kató Pálné jegyz és általa - Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Iroda Vezet je - Irattár

5 1. melléklet a /. (. ) önkormányzati határozathoz Az önkormányzat évi községi szint költségvetési bevételeinek alakulása (forintban) 1. KÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Helyi adók SZJA-ból származó bevételek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK Normatív állami támogatások Normatív, kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatások TÁMOGATÁS ÉRTÉK BEVÉTELEK M ködési célú támogatás érték bevételek Felhalmozási célú támogatás érték bevételek Ebb l: EU-s programok támogatása PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK M ködési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Kezesség vállalásból származó megtérülés KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK BEVÉTELE 19/ M ködési célú kölcsön törlesztések 19/ Fejlesztési célú kölcsön törlesztések bevétele HITELFELVÉTELEKB L SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 43/ M ködési célú hitel felvételek Fejlesztési célú hitel felvételek Ebb l: EU-s programokhoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételek EL ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELE (Pénzgorgalom nélküli bevétel) 8.1. M ködési célú (tervezett) pénzmaradvány Felhalmozási célú (tervezett) pénzmaradvány FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT BEVÉTELEK + NYITÓ PÉNZKÉSZLET ELSZÁMOLÁS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 2. melléklet a /. (. ) önkormányzati határozathoz Az önkormányzat évi községi szint költségvetési kiadásainak alakulása (forintban) 1. ködési költségvetés Bérköltség Munkaadói járulék költsége DOLOGI KIADÁSOK Készlet beszerzések Szolgáltatások Különböz egyéb dologi kiadások EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Adók, díjak, egyéb kifizetések M ködési kamat kiadások SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK Pénzbeli ellátások, juttatások Természetbeni ellátások 58312/ KÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉK KIADÁSOK BELS FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL 1.7. KÖDÉSI CÉLÚ PÉZESZKÖZ ÁTADÁSOK KÖDÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK 43/ KÖDÉSI TARTALÉKOK Általános m ködési tartalék M ködési (vis maior) céltartalék Felhalmozási költségvetés ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val) EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházások Egyéb önkormányzati beruházások ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK (ÁFA-val) 126/ Eu-s támogatással megvalósuló felújítások 1263/ Egyéb önkormányzati felújítások 1263/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉK KIADÁSOK EU-s programhoz kapcsolódó támogatás érték fejlesztési kiadások 37411/ Egyéb fejlesztési célú támogatás érték kiadások 37411/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK Lakossági lakásépítés, felújítás támogatás 38211/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK 43/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMAT KÖLTSÉG FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT KIADÁS + PÉNZMARADVÁNY KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSA KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

7 3.melléklet a /. (. ) önkormányzati határozathoz Az önkormányzat évi költségvetési bevételei (forintban) 1. KÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Helyi adók SZJA-ból származó bevételek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK Normatív állami támogatások Normatív, kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatások TÁMOGATÁS ÉRTÉK BEVÉTELEK M ködési célú támogatás érték bevételek Felhalmozási célú támogatás érték bevételek Ebb l: EU-s programok támogatása PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK M ködési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Kezesség vállalásból származó megtérülés KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK BEVÉTELE 19/ M ködési célú kölcsön törlesztések 19/ Fejlesztési célú kölcsön törlesztések bevétele HITELFELVÉTELEKB L SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 43/ M ködési célú hitel felvételek Fejlesztési célú hitel felvételek Ebb l: EU-s programokhoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételek EL ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELE (PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK) 8.1. M ködési célú (tervezett) pénzmaradvány Felhalmozási célú (tervezett) pénzmaradvány FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT BEVÉTELEK + NYITÓ PÉNZKÉSZLET ELSZÁMOLÁS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

8 4. melléklet a /. (. ) önkormányzati határozathoz Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai (forintban) 1. ködési költségvetés Bérköltség (kistérségi startmunka mintaprogram) Munkaadói járulék költsége (kistérségi startmunka mintaprogram) DOLOGI KIADÁSOK Készlet beszerzések Szolgáltatások Különböz egyéb dologi kiadások EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Adók, díjak, egyéb kifizetések M ködési kamat kiadások SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK Pénzbeli ellátások, juttatások Természetbeni ellátások 58312/ KÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉK KIADÁSOK Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (Polgármesteri Hivatal finanszírozása) M ködési célú egyéb támogatás érték kiadás KÖDÉSI CÉLÚ PÉZESZKÖZ ÁTADÁSOK KÖDÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK 43/ KÖDÉSI TARTALÉKOK Általános m ködési tartalék M ködési (vis maior) céltartalék Felhalmozási költségvetés ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val) EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházások Egyéb önkormányzati beruházások ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK (ÁFA-val) 126/ Eu-s támogatással megvalósuló felújítások 1263/ Egyéb önkormányzati felújítások 1263/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉK KIADÁSOK EU-s programhoz kapcsolódó támogatás érték fejlesztési kiadások 37411/ Egyéb fejlesztési célú támogatás érték kiadások 37411/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK Lakossági lakásépítés, felújítás támogatás 38211/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK 43/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMAT KÖLTSÉG FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK KORREKCIÓS FÜGG, ÁTFUTÓ, 39 KIEGYENLÍT KIADÁS + PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

9 5. melléklet a /. (. ) önkormányzati határozathoz Az hivatal évi költségvetési bevételei (forintban) 1. KÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l: Egyéb sajátos folyó bevételek TÁMOGATÁS ÉRTÉK BEVÉTELEK M ködési célú támogatás érték bevétel IRÁNYÍTÓ (FELÜGYELETI) SZERVT L KAPOTT TÁMOGATÁS M ködési költségvetés támogatása FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10 6. melléklet a /. (. ) önkormányzati határozathoz A hivatal évi költségvetési kiadásai (forintban) 1. KÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1.1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (BÉRTÖMEG) Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Ebb l: Közfoglalkoztatottak bére Küls személyi juttatások MUNKAADÓKAT TERHEL ADÓK, JÁRULÉKOK Szociális hozzájárulás adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék (2011. XII. hó bér és ápolási díj után fizetett) DOLOGI KIADÁSOK Készlet beszerzések Szolgáltatások Egyéb dologi kiadások EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak. Egyéb befizetések SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK Pénzbeli ellátások, juttatások Természetbeni ellátások, juttatások TARTALÉKOK EL IRÁNYZATA Intézményi m ködési tartalék el irányzata FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

11 7. melléklet a /. (. ) önkormányzati határozathoz Az önkormányzat községi szint költségvetési egyenlegének bemutatása (forintban) A. B C D E F Költségvetési szerv Saját hatáskör bevétel összesen Intézmény finanszírozás Finanszírozással korrigált bevétel Finanszírozással korrigált kiadás Költségvetési egyenleg megnevezése Terv Tény Terv Tény Eredeti Tény Eredeti Tény Eredeti Módosított I. félév I. félév I. félév I. félév 1. Csanytelek Közég Önkormányzata 2. Csanytelek Község Önkormányzat Hivatala (Polgármesteri Hivatal) 3. Község Összesen: A költségvetési egyensúly biztosításához igénybe vett bels és küls finanszírozási elemek (forintban) A B C D Finanszírozási elemek Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Tény I. félév 1. Bels finanszírozási elemek 1.1. Tervezett el évi m ködési célú pénzmaradvány összege: Tervezett el évi fejlesztési célú pénzmaradvány összege: Küls finanszírozási források 2.1. Fejlesztési célú (rövid lejáratú) hitel felvételek és törlesztések forgalmi egyenlege (Szennyvíz Tisztító kiépítés projekt el készítése) Összesen:

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Sorszám 1. melléklet a./201 (XI..) önkormányzati határozati javaslathoz Az önkormányzat 201 évi költségvetési ¾ éves bevételei (forintban) Előirányz Eredeti Módosított at előirányzat előirányzat számlák

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 753/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 852/2014. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; honlap:

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ;   honlap: Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat E l n ö k é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail:

Részletesebben

Tel.: 63/

Tel.: 63/ Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: atmot@csanytelek.hu Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának szeptemberi ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának szeptemberi ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése (ezer forintban) Kiadások Csanytelek Község Önkormányzati Hivatal

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése (ezer forintban) Kiadások Csanytelek Község Önkormányzati Hivatal 2/A melléklet az /. (..) önkormányzati rendelet- tervezethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A Sor: Cím a Alcím csoport Kiemelt Címnév Alcímnév csoport név B Kiadások Eredeti (ezer

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l

Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 2310/2011. Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. /. (..) önkormányzati rendelet- tervezete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. /. (..) önkormányzati rendelet- tervezete Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete /. (..) önkormányzati rendelet- tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 1/0. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a 0. évi költségvetésr l szóló 1/0. (III. 0.) önkormányzati rendelete módosításáról K vágóörs Község Önkormányzata

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 3/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 3/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 3/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 3/2011. (II.

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 4/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 4/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésér l

Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésér l Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésér l Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros Kerületi Önkormányzat 28.évi költségvetési mérlege Srsz 28. évi 28. évi Kiadási előirányzat-csoport eredeti Srsz 1 2 6 1 11 15 Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások Pénzforgalmi

Részletesebben

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 212. évi költségvetési bevételeiről 1. Sz.melléklet BEVÉTELI FORRÁSOK 212.évi javaslat Intézményi működési bevétel,áfa 15531 Helyi adók iparűzési 33

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2013.(IX.25.) Ör. számú önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2013.(IX.25.) Ör. számú önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2013.(IX.25.) Ör. számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ör. számú rendeletének módosítására

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének február 3.- i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének február 3.- i ülésére E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. február 3.- i ülésére Tárgy: Rendeletmódosítás Előadó: Takács Péter polgármester Tisztelt Képviselőtestület! A költségvetési

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2011. (I. 20.)

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

2011 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK

2011 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 360023 1251 07 9100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár Seregélyesi

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének módosítása A

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉR L Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város a 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.14.) rendeletének módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 2 /2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 2 /2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 /2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2013. (II.

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT HATÁROZAT

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT HATÁROZAT Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa KIVONAT a Társulási Tanács 2016. november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben