Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata"

Átírás

1 Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekrl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 207. alapján az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. rendszeresen végzett tevékenységére vonatkozó általános szerzdési feltételeket tartalmazza. I. Bevezet rendelkezések I.1. Az Üzletszabályzat hatálya Az Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed az Üzletfélre és az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt-re (a továbbiakban együtt: Felek). Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. teljes neve: MKB-Euroleasing Autóhitel Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkören Mköd Részvénytársaság. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. székhelye: 1022 Budapest, Bimbó u. 56. Üzletfél az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy szervezet, valamint magánszemély, aki részére az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt., mint pénzügyi vállalkozás üzletszer gazdasági tevékenységi körébe tartozó szolgáltatást nyújt, beleértve azt a lízingbevevtl eltér - személyt is, aki nyíltvég pénzügyi lízingszerzdés esetén a futamid végén lízingtárgy megvételére kijelölésre kerül, valamint akivel az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. biztosítéki szerzdést (kezesi szerzdés, zálogszerzdés, stb.) köt. Az Üzletszabályzat idbeli hatálya az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. igazgatóságának elfogadását követen hacsak az igazgatóság késbbi idpontot nem állapít meg az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. ügyfélforgalom számára nyitvaálló üzlethelyiségében való közzétételt követ naptári nap 0 órakor lép hatályba. Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan szerzdésre, amely az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. és az Üzletfél között az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. üzletszer gazdasági tevékenysége körébe tartozó szolgáltatásra létrejön. Üzletszabályzat Üzletfél számára nem kedveztlenül egyoldalúan is módosítható, míg a kamat-, díj és költségek Üzletfél számára kedveztlen módosítására a jogszabály rendelkezései alapján a II.8.2. fejezet rendelkezései szerint kerülhet sor. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jogosult az Üzletféllel szemben a megkötött kölcsön/lízingszerzdésben meghatározottaktól az Üzletfélre kedvezbb feltételeket alkalmazni, vagy a kölcsön/lízingszerzdést a Hpt (14) bekezdése alapján az Üzletfélre nem kedveztlenül egyoldalúan módosítani, így különösen, ha a kedvezbb feltétel a szerzdésben meghatározott törlesztrészletnél alacsonyabb fizetési kötelezettséget eredményez. A kedvezbb szabályok alkalmazásáról és az egyoldalú módosításról az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. írásban értesíti az Üzletfelet. Az Üzletfél az értesítés kézhezvételét követ 15 napon belül kifogásolhatja a kedvez szabályok alkalmazását, vagy az egyoldalú szerzdésmódosítást, amely esetben a finanszírozó a kedvez szabályok alkalmazását megszünteti, illetve a szerzdésmódosítást hatályon kívül helyezi, és a szerzdés eredeti rendelkezései szerint jár el. I.2. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. tevékenysége Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (és jogeldjének) 454/1997. (1997. szeptember 26.) és I-324/2001. sz. (2001. április 27.) határozatában foglalt engedélyével az alábbi üzletszer tevékenységeket végzi: - pénzkölcsön nyújtása (Hpt. 3. (1) bekezdés b. pont) - kezességvállalás (Hpt. 3. (1) bekezdés f. pont 1

2 - pénzügyi lízing (Hpt. 3. (1) bekezdés c pont) Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. magára nézve köteleznek elfogadta a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexet. A Magatartási Kódex szövege a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének honlapján megtalálható. II. Általános rendelkezések Az Üzletszabályzat jelen fejezete tartalmazza azokat a rendelkezéseket, amelyek irányadóak minden olyan szerzdésre, amely az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. pénzügyi szolgáltatása vagy kiegészít pénzügyi szolgáltatása körében az Üzletfelekkel létrejött. II.1. Az Üzletszabályzat nyilvánossága Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. Üzletfelek számára nyitva álló helyiségében az üzleti órák alatt. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. írásbeli kérelmére bárkinek küld Üzletszabályzatot üzleti kapcsolat létrejötte eltt is az Üzletfél által megjelölt címre. II.2. A Felek képviseli Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében bármikor meggyzdhet az Üzletfél nevében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról. Üzleti tárgyalások folytatásakor vagy a Szerzdéses ügymenet során az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. bármikor kérheti a képviseleti jog megfelel, hitelt érdeml igazolását. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jogosult az Üzletfél által hozzá bejelentett képvisel(ke)t, illetve az egy vagy több képvisel aláírását mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog megsznésérl, visszavonásáról vagy az új képvisel képviseleti jogáról szóló - a szükséges okiratokkal megersített - írásbeli értesítés hozzá meg nem érkezett. Az Üzletfél az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. képviseljének tekintheti ellenkez bizonyításig azokat a személyeket akik a szerzdéses ügymenet során keletkez értesítéseket egyéb okiratokat nevében aláírják. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt-nek az Üzletfelek számára nyitva álló helyiségében dolgozó alkalmazottait - hacsak a körülményekbl más nem következik - az ilyen helyen szokásos ügyletek megkötése tekintetében az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. képviseljének lehet tekinteni. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. képviseljének kell tekinteni a vele együttmködési kapcsolatban lév gépjárm kereskedés ügyvezetjét, illetve kijelölt alkalmazottait a szerzdéses ügymenet során azon keretek között, melyeket az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. és az Üzletfél között létrejöv Szerzdés, illetve az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. és a gépjárm keresked között meglév együttmködési 'megállapodás meghatároz. II.3. Értesítések A Felek az egymásnak szóló értesítéseket, valamint a Szerzdéseket, illetve azok módosításait kötelesek írásba foglalni, illetve írásban megersíteni. Azokat az értesítéseket, nyilatkozatokat, amelyek érvényességéhez jogszabály írásbeli alakot nem rendel, az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jogosult nem cégszeren aláírva, illetve aláíráspecséttel ellátva is megküldeni az Üzletfélnek. Ezen értesítések illetve nyilatkozatok a cégszer aláírás hiányában is érvényesnek tekintendk. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az Üzletféllel fennálló kapcsolatára és a konkrét ügyre tekintettel a telefonon, telefaxon, telexen adott értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket is elfogadja, ha errl az Üzletféllel kifejezetten, írásban megállapodott. A telexen, telefaxon, telefonon érkezett és az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által teljesített kérelmeket minden esetben az Üzletféltl származónak kell tekinteni. 2

3 A telefonon vagy más, nem írásbeli formában kapott közlés írásbeli visszaigazolása esetén a másik fél azonnal köteles jelezni a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. nem felel azért a kárért, amely a telefon, távíró-, telefax- vagy telexkapcsolat során elforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye, hacsak a kár nem az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. hibájából ered. II.4. Közremködk igénybe vétele Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a szerzdések teljesülése érdekében jogosult harmadik személy közremködését igénybe venni, ha ez a követelésének érvényesítéséhez vagy üzleti érdekének védelméhez szükséges. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az általa igénybevett közremködért az általa adott megbízás keretein belül úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. tájékoztatja Üzletfeleit, hogy a Társaság által átadott minták és adatbázisok szerint a tömeges mennyiség ügyféllevelek és értesítések elállítására, borítékolására és postára történ feladására, valamint ügyfeleknek szóló tömeges mennyiség értesítések kiküldésére, a Hpt. 13/A.. alapján kiszervezés keretében megbízottat vesz igénybe. A megbízott társaság a Díjbeszed Holding Zrt. és a Díjbeszed Nyomda Zrt. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. tájékoztatja továbbá Üzletfeleit, hogy az irattárolási, iratkezelési valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatásokra, a Hpt. 13/A.. alapján kiszervezés keretében megbízottat vesz igénybe. A megbízott társaság az Iron Mountain Magyarország Kft. (székhely: 1094 Budapest, Tzoltó u em., fióktelep: 2360 Gyál, Prologis raktár hrsz: 7100). Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. tájékoztatja Üzletfeleit, hogy az Euroleasing Kft. (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 56.) a Hpt. 13/A.. alapján kiszervezés hatálya alá tartozó információs technológiai szolgáltatásokat nyújt az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. számára. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. tájékoztatja Üzletfeleit, hogy az ügyfélminsítési rendszer szolgáltatását mint technikai segítségnyújtást (RatingExplorer technológia és Rating Services Unit) valamint az ügyfélszolgálati pénztári befizetések kezelését kiszervezés keretében az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) megbízott szolgáltatja. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. tájékoztatja Üzletfeleit, hogy Hírlevelek szerkesztése, Dm levelek perszonalizálása, offset és digitális nyomtatás, etikett nyomtatás, borítékolás, méretre hajtogatás, egyedi boríték gyártás tevékenységekre kiszervezés keretében megbízottakat vesz igénybe. A megbízott társaságok a Smart Press Kft. (1025 Budapest, Csalán u. 33.) és a Madison Reklámügynökség Kft-vel (1026 Budapest, Küküll u. 12.). II.5. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. felelssége Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a tevékenysége során mindenkor az Üzletfél érdekeinek - az adott körülmények között lehetséges - figyelembe vételével, valamint a tle elvárható körültekintéssel és gondossággal jár el. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. nem felel az abból fakadó következményekért, hogy az Üzletfél vagy a nevében eljáró személy olyan valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használ fel a szerzdésekkel kapcsolatos ügymenet során, amelynek a valótlan, hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügyintézés során alkalmazott vizsgálattal sem lehetett felismerni. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. nem felel az olyan károkért, amelyek olyan ok miatt következnek be, amelynek az elhárítására vagy befolyásolására az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-nek nincs lehetsége. Nem felel az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha a teljesítést az Üzletfél és harmadik személy közötti jogvita vagy az Üzletfél, illetve harmadik személy felróható magatartása akadályozza. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. nem köteles az Üzletféllel szerzdést kötni, így az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. jogosult bármiféle indokolás vagy magyarázat nélkül a szerzdéskötést 3

4 megtagadni, vagy attól elzárkózni. Amennyiben az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az ajánlatra (hitelkérelem, szerzdéskötésre való felhívás, stb.) nem válaszol, úgy, azt a szerzdéskötéstl való elzárkózásnak kell tekinteni, ebbl fakadó mindennem felelsségét kizárja az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. felelsségének a jelen Üzletszabályzatban foglalt korlátozása vagy kizárása nem érinti az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt-nek azt a felelsségét, amelyet szerzdésben érvényesen nem lehet korlátozni vagy kizárni. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. felhívja az Üzletfél figyelmét arra, hogy az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. meghatalmazottjaként eljáró gépjármkereskedk, ügynökségek kizárólag a jelen üzletszabályzat hatálya alá tartozó, és az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által rendszeresített formaszerzdések megkötésére rendelkeznek meghatalmazással. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. nem vállal felelsséget semmiféle olyan megállapodásért, egyezségért, nyilatkozatért, amely az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. írásbeli jóváhagyása nélkül eltérne az alkalmazott formaszerzdés rendelkezésétl és a jelen Üzletszabályzattól. II.6. Együttmködés, tájékoztatás Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. és az Üzletfél az üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttmködve, egymás érdekeit is figyelembe véve kötelesek eljárni. Az Üzletfél késedelem nélkül köteles a valóságnak megfelelen tájékoztatni az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-t a fennálló Szerzdéses kapcsolatuk szempontjából jelents körülményekrl, tényekrl és adatokról - különösen az Üzletfél azonosításához szükséges adatokról (pl. KSH-szám, adószám, cégjegyzékszám, stb.) - illetve azok változásáról. A tájékoztatási kötelezettség vonatkozik különösen az Üzletfél személyét, jogi-, gazdasági és pénzügyi helyzetét vagy azonosító adatait érint változásra, címváltozásra és a bejelentett képvisel(k) személyének megváltozására. Az Üzletfél az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-vel szembeni tartozásának fennállása alatt köteles rendszeresen az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. rendelkezésére bocsátani az éves beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, azok kiegészít mellékleteit, üzleti jelentését - ha auditálandók, a könyvvizsgáló nyilatkozatával vagy záradékával együtt), továbbá az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. kérésére évközben is köteles megadni minden, a vagyoni-pénzügyi jövedelmi helyzetének megítéléséhez az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által szükségesnek ítélt információt. Az Üzletfél az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-vel szembeni tartozásának fennállása alatt elre, illetve a tudomásszerzését követen haladéktalanul köteles tájékoztatni az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-t - az átalakulási, kiválási, szétválási, egyesülési és beolvadási szándékáról; - ha csd- vagy felszámolási eljárást kíván kezdeményezni maga ellen, illetve ennek a jogszabályi feltételei fennállnak; - ha bármilyen módon a tudomására jut, hogy harmadik személy felszámolási eljárás megindítását kezdeményezte vele szemben; - ha gazdasági társaságot akar létrehozni, vagy vagyonának egy részét gazdasági társaságba akarja bevinni, továbbá ha valamely gazdasági társaságban fennálló részesedését harmadik személyre kívánja átruházni, amennyiben a legutóbbi tájékoztatáshoz képest a változás (intézkedés) gazdasági, illetve jogi hatása az Üzletfél jegyzett tkéjének -- esetenként vagy összességében - 20%-os vagy azt meghaladó változását eredményezné; - a tulajdonosai körében az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. részére adott legutolsó tájékoztatás óta bekövetkezett, a jegyzett tkéjének 25%-át esetenként vagy összességében meghaladó változásról, ha az az Üzletfél tudomására jut; - a gazdálkodásban, vagyoni és pénzügyi helyzetében bekövetkez minden lényeges változásról; - vezet tisztségviseli és vezet beosztású dolgozói körében bekövetkez minden lényeges változásról; - ha az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-vel szemben esedékessé vált vagy a jövben esedékessé váló tartozásának megfizetését bármilyen egyéb körülmény veszélyezteti. 4

5 Az Üzletfélnek lehetvé kell tennie, hogy üzleti könyveit és nyilvántartásait az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. titoktartási kötelezettség mellett bármikor megvizsgálhassa, ha a köztük keletkez, illetve már fennálló valamely szerzdéses követelés biztonságának megítéléséhez azt szükségesnek tartja. A tájékoztatás elmaradásából, késedelmébl, valamint a hibás, félreérthet, illetve félrevezet tájékoztatás adásából származó károk és többletköltségek az Üzletfelet terhelik, azokért az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. nem felel. A tájékoztatási kötelezettség megszegése súlyos szerzdésszegésnek minsül, és az Üzletfél felel a tájékoztatási kötelezettségének megsértésébl ered kárért. II.7. Értesítések Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az Üzletfél részére szóló iratokat (okmányokat, nyilatkozatokat, értesítéseket, stb.) arra a címre küldi meg, amelyet az Üzletfél a Szerzdésben megadott. Ilyen cím hiányában az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az Üzletfél általa ismert címére is küldheti az iratokat. Ha az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. rendelkezésére semmilyen cím nem áll, az értesítés elmaradásából származó károkért az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. nem felel. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-a kívülálló okból, a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen. Az Üzletfél által közölt hibás cím miatti téves postázásból adódó károk és többletköltségek az Üzletfelet terhelik, és a felmerülésükkor azonnal esedékesek. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az Üzletfél részére szóló iratokat hacsak jogszabály eltéren nem rendelkezik nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott példánya az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. birtokában van, avagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, feladóvevény vagy az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által e célból vezetett nyilvántartása igazolja. Belföldi cím esetén a postára adást követ 5., európai cím esetén a postára adást követ 10., Európán kívüli cím esetén a postára adást követ 20. postai munkanap elteltével az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jogosult úgy tekintetni, hogy az írásos értesítést az Üzletfél megkapta, azaz a kézbesítés megtörtént. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a közleményérl székhelyén, az Üzletfelek részére nyitva álló helyiségében történ kifüggesztése (a továbbiakban: Hirdetmény) útján is értesítheti Üzletfeleit abban az esetben, ha a közleményben foglaltak az Üzletfelek széles körét érintik. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. Üzletszabályzatának és korábbi Hirdetménye tartalmának a változásairól kifüggesztés útján valamint ha jogszabály más értesítési módot is elír, akkor ilyen módon is értesíti Üzletfeleit. A Hirdetményt hacsak jogszabály eltéren nem rendelkezik azon a munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, amelyet megelz munkanapon az üzleti órák alatt a kifüggesztés megtörtént. Az Üzletfél köteles 10 naptári napon belül értesíteni az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-t, ha valamely általa az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt-tl várt értesítés nem érkezett meg. E határid elmulasztásának következményei az Üzletfelet terhelik, és az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. nem felel a 10 naptári napot meghaladó fenti késedelembl ered kárért. Az Üzletfél az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. részére szóló küldeményeket az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. székhelyére vagy ügyfélszolgálati címére köteles megküldeni. 5

6 Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt-hez érkezett küldemények érkezési ideje tekintetében az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. nyilvántartása az irányadó. II.8. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. szolgáltatásainak ellenértéke a kamatszámítás módja Az Üzletfél az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. szolgáltatásaiért a Szerzdésben megjelölt kamatot, jutalékot, illetve díjat (továbbiakban együtt: ellenérték) fizet. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által az Üzletfél részére teljesített szolgáltatásoknak a szokásos mértéket meghaladó költségei - különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, a közremköd igénybevételének költségei, a jogi és egyéb szakérti költségek, postaköltségek, illetékek - az Üzletfelet terhelik. Az ellenérték mértékét beleértve a kamatszámítás részletes algoritmusát az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. és az Üzletfél között létrejött szerzdések tartalmazzák. Az esedékes kamat fentiek szerint számított összegérl az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. fizetési értesítben vagy kamattájékoztatóban értesíti az Üzletfelet. A felszámított kamatot az Üzletfél az esedékesség idpontjáig köteles megfizetni. Az egyes szerzdésekben rögzített ellenérték mértékét csak a jogszabályban meghatározott esetekben és módon lehet egyoldalúan megváltoztatni, amely rendelkezéseket a II.8.2. fejezet tartalmazza. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a kamatot naptári napokra, a következ számítási képlet alapján számolja: tke x kamatláb x naptári napok száma A felek a fizetési kötelezettségük késedelmes teljesítése esetén - szerzdéses kamat esetén azon felül - késedelmi kamatot kötelesek fizetni, amely késedelmi kamat a késedelembe esés els napjától kerül felszámításra. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által az egyes ügylettípusoknál felszámított késedelmi kamat mindenkori mértékét a Szerzdések tartalmazzák. A késedelmi kamat mértékének meghirdetése, kikötése hiányában a törvényes (a jogszabályban meghatározott) mérték az irányadó. Az ellenérték megfizetése a Szerzdésben foglaltak szerint esedékes. Egyedi esetekben, illetve az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által meghatározott szolgáltatások körében az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jogosult a szolgáltatás nyújtását az ellenértéknek részben vagy egészben egyidej, illetve elre történ megfizetéséhez kötni. Amennyiben a kölcsön biztosítékául szolgáló gépjárm a szerzdés alapján vagyonbiztosítási (CASCO) fedezet alatt áll, és az Üzletfél erre vonatkozó szerzdésmódosítással mentesülni kíván a CASCO fenntartási kötelezettsége alól, úgy a kockázatvállalás növekedésének ellenértékeként az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a szerzdésmódosítás elfogadását a szerzdésben vagy az üzletszabályzatban meghatározott díj megfizetéséhez kötheti. Önmagában a díj megfizetésének felajánlása az Üzletfél részérl, nem jelenti az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a szerzdésmódosítást elfogadja. A CASCO mentességre vonatkozó szerzdésmódosítás annak írásba foglalását követen, a díj megfizetésével lép hatályba. A CASCO mentesség elfogadására vonatkozó szerzdésmódosítás díja - hacsak a felek másképp nem állapodnak meg az eredetileg folyósított kölcsönösszeg 3 százaléka, de minimum ,- Ft. Hacsak az Üzletféllel kötött szerzdés vagy jogszabály eltéren nem rendelkezik, a MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az alábbi díjak felszámítására jogosult: 6

7 a.) Amennyiben a kölcsön/lízingszerzdés bármilyen okból a megjelölt határozott idpont eltt kerül lezárásra, vagy az szerzdésmódosítással átütemezésre kerül, az Üzletfél átütemezési, illetve lezárási díjat köteles fizetni. A díjak mértéke mindkét esetben az eredeti finanszírozási összeg 3%-ának megfelel összeg amennyiben az átütemezés, illetve lezárás a szerzdés aláírását követ egy éven belül történik, egyéb esetekben ezen díjak mértéke az eredeti finanszírozási összeg 2%-ának megfelel összeg. b) Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. elzetes írásbeli hozzájárulása esetén a szerzdésbl ered, Üzletfelet terhel kötelezettségek harmadik személyre átruházhatók a szerzdésben foglaltak szerint abban az esetben, ha az átadás idpontjáig az Üzletfélnek hátralékos tartozása nem áll fenn az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt-vel szemben. A kölcsönszerzdésbl fakadó kötelezettség csak a gépjárm tulajdonjogának, az átvev harmadik személy részére történ átruházásával egyidejleg adható át. Ez esetben az átvállaló átvállalási díj fizetésére köteles, melynek mértéke az eredeti kölcsön 3%-ának megfelel összeg. II.8.1. Piacváltozás Ha a Szerzdés megkötésére vonatkozó kérelem befogadása, illetve az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. indikatív vagy kötelez ajánlatának (a továbbiakban együtt: Ajánlat) megtétele, és a Szerzdés megkötése közötti idszakban, az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt-tl független, küls körülmények megváltozása miatt az Ajánlatban rögzített ügyleti kamatláb nem tükrözi reálisan a hasonló kondíciójú kölcsön/lízingügyletek pénzpiacon kialakult kamatlábát, illetve, ha az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. költségei jegybanki intézkedések, jogszabály, pénzpiaci változások hatására, vagy egyes refinanszírozást biztosító intézmények intézkedéseinek következtében növekednek, az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a piaci körülmények körültekint elemzése után az Ajánlatban meghatározott kamatrés mértékét a változás növekedésének arányában megemelje. Ez esetben az Üzletfél a Szerzdés megkötésére nem köteles. Ha az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a kölcsön/lízingmvelet teljesítését megelzen arról értesíti az Üzletfelet, hogy valamely, a Szerzdésben meghatározott devizanemben az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. részérl történ teljesítés nem lehetséges, mert az adott devizanem a bankközi piacon nem elérhet, vagy csak aránytalan költséggel érhet el, az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jogosult az Üzletfélnek más devizanemben (elssorban forintban) történ finanszírozást felajánlani. Amennyiben az Üzletfél él a felajánlott lehetséggel, a teljesítésre a szerzdés módosítását követen kerülhet sor. Amennyiben az Üzletfél az alternatív teljesítést nem fogadja el, a MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a teljesítés elmaradásáért nem tartozik felelsséggel. Amennyiben a Szerzdés az Üzletfél részére lehetséget biztosított különböz devizák közötti választásra illetve váltásra, és valamely deviza a fentiek szerint elérhetetlenné válik, úgy az Üzletfél választási lehetsége az adott deviza elérhetetlenségének fennállása alatt a Szerzdésben fennmaradó többi devizára korlátozódik, és az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. nem köteles újabb devizanemekben történ kockázatvállalást felajánlani. II.8.2. Kamat, díj és költségek egyoldalú módosítása II Fogyasztóval kötött kölcsön vagy pénzügyi lízingszerzdések esetén Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. kizárólag abban az esetben jogosult a kamatot, a díjat és költséget egyoldalúan az Üzletfél számára kedveztlenül módosítani, ha az alábbiakban meghatározott módosításra okot adó objektív körülmények lehetvé teszik, és az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az árazási elveit írásban rögzítette. Azon objektív körülmények, amelyeknek a kölcsön vagy pénzügyi lízingszerzdés megkötésének idpontjában fennálló állapotához (mértékéhez) viszonyított megváltozása kihatással bírhat az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. által felszámított kamatra, díjra illetve költségekre: - az irányadó pénzpiaci kamatok szintje (a jegybanki alapkamat, a BUBOR, a LIBOR, az EURIBOR az MNB repo és betéti kamatlábak, a bankközi kamatok stb.) (a továbbiakban: referencia kamatok); - a hitelviszonyt megtestesít értékpapírok átlagos hozamszintje; 7

8 - az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. refinanszírozási kamatköltsége (beleértve azt az esetet is, ha a refinanszírozási kamatköltség változására a lejáró vagy id eltt visszafizetésre kerül refinanszírozási hitel más feltételekkel való meghosszabbítása vagy újrakötése miatt kerül sor); - bármilyen jogszabály, felügyeleti, vagy jegybanki rendelkezés megváltozása, bevezetése, ezek alkalmazásában bekövetkezett változás, illetve más tkemegfelelési, vagy tartalékolási elírásoknak való megfelelés, amely miatt az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-nél a szerzdéskötéskori állapothoz képest addicionális költségek merülnek fel a Szerzdés megkötésével illetve a Szerzdésbl ered kötelezettségek vállalásával, fenntartásával vagy teljesítésével összefüggésben; - az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. mködésével, vagy az általa nyújtott szolgáltatások adózásával vagy más adójelleg járulékával (pl. illeték) illetve jogszabály által elírt díjával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések hatálybalépése; - jogszabály által meghatározott díjak, költségtérítések, amennyiben annak megfizetésére részben vagy egészben az Üzletfél köteles, vagy az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által felszámított díjtétel egyébként azt magában foglalja. - az Üzletfél kockázati megítélésének megváltozása: a) az Üzletfél illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történ átsorolása az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jogszabályi elírásoknak megfelel eszközminsítési szabályzata, vagy bels adósminsítési szabályzata alapján különös tekintettel az Üzletfél pénzügyi helyzetében és fizetképességi stabilitásában bekövetkez változásokra -, ha azt az új kockázati kategóriába történ átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; b) az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. vonatkozó jogszabályoknak megfelel eszközminsítési szabályzata, vagy bels adósminsítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve Üzletfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változását teszi indokolttá; c) az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. vállalja, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon Üzletfélnél, aki szerzdési kötelezettségeit folyamatosan teljesítette, a hitel futamideje alatt nem esett fizetési késedelembe. d) a nyújtott kölcsön vagy pénzügyi lízing fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás. Kamatot, díjat, vagy költséget érint, egyoldalú, az Üzletfél számára kedveztlen módosítást - referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével - a módosítás hatálybalépését megelzen legalább hatvan nappal hirdetményben közzé kell tenni. A módosításról és a módosítást követen várhatóan fizetend törlesztrészletrl az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az Üzletfeleket a módosítás hatálybalépését legalább hatvan nappal megelzen feladott értesítéssel postai úton, vagy más, a szerzdésben meghatározott tartós adathordozón értesíti. Amennyiben valamely objektív körülmény változása a kamat-, díj-, vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, úgy az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. azt is érvényesíti az Üzletfél javára. Díjak és költségek egyoldalúan legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett elz évi éves fogyasztói árindex mértékével emelhetk. Az Üzletfél a kamat-, díj-, vagy költség számára kedveztlen egyoldalú módosítása esetén referencia kamatlábhoz kötött kamat esetén a referencia-kamatláb változásából ered kamatváltozás kivételével a módosítás hatályba lépését megelzen jogosult a szerzdés lezárási díjmentes felmondására. II Nem fogyasztóval kötött szerzdés esetén Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. kizárólag abban az esetben jogosult a kamatot, a díjat és költséget valamint az egyéb szerzdéses feltételt egyoldalúan az Üzletfél számára kedveztlenül módosítani, ha a kölcsön vagy pénzügyi lízingszerzdés megkötésének idpontját követen annak futamideje alatt az alábbi feltételek illetve körülmények valamelyike következik be az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. számára kedveztlen módon: 8

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.

Részletesebben

A Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános üzletszabályzata

A Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános üzletszabályzata A Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Társaság : Retail Prod Zrt. Société: Szabályzat nyilvántartási száma: RPZ_PRO 01_14 Le numéro d enregistrement du Réglement: Hatályba lépés dátuma: 2015. február 1. La date d

Részletesebben

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerzdési Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen üzletszabályzat és általános szerzdési feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat)

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szövetkezet Igazgatósága a 2012. május 16-i ülésén az 5-5/2012. számú határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta. A szövetkezet

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sorszám: ÁLT 15/2011.12.20. Elfogadó igazgatósági határozat száma/dátuma: Ig. 145/2011.12.20. Hatályon kívül helyezve: ÁLT 14/2011.11.29. Hatályos: 2012.

Részletesebben

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA... 1 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. Az Igazgatóság a 16/2-2/2009.sz. határozattal jóváhagyta. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2015. január 26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 4 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 01. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.

Részletesebben

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától . ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. május 2. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi hatálya... 3 2. Az Ügyfél fogalma... 3 3. Képviselet, azonosítás,

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041054 PSZÁF engedély száma: I-2061/2004. PSZÁF engedély dátuma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről ÜZLETSZABÁLYZAT a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád. székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13.

Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád. székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13. Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13. Felügyeleti hatóság: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest,

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről ÜZLETSZABÁLYZAT a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3.

ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. PREAMBULUM Jelen Üzletszabályzat a továbbiakban: Üzletszabályzat célja, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény a továbbiakban rövidítve:

Részletesebben

A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2015. január 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Cg. 14-02-000326 Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Elfogadva Igazgatóság V.4./2014.07.23.számú határozatával. Érvényes: 2014. július 23.napjától

Részletesebben

Kölcsönügyletekre vonatkozó üzletszabályzata

Kölcsönügyletekre vonatkozó üzletszabályzata HYPO ALPE-ADRIA LEASING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kölcsönügyletekre vonatkozó üzletszabályzata Elfogadva: 2010. augusztus 2. 1 FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

Hatályba lép: 2012. április 17-én

Hatályba lép: 2012. április 17-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 15/2012.(IV.17) számú határozatával

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT HODÁSZ-PORCSALMA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben) Jóváhagyta: a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 3/8/2011. számú határozatával. Hatályba lépés 2008. november 24. Módosítás

Részletesebben