Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata"

Átírás

1 Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekrl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 207. alapján az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. rendszeresen végzett tevékenységére vonatkozó általános szerzdési feltételeket tartalmazza. I. Bevezet rendelkezések I.1. Az Üzletszabályzat hatálya Az Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed az Üzletfélre és az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt-re (a továbbiakban együtt: Felek). Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. teljes neve: MKB-Euroleasing Autóhitel Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkören Mköd Részvénytársaság. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. székhelye: 1022 Budapest, Bimbó u. 56. Üzletfél az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy szervezet, valamint magánszemély, aki részére az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt., mint pénzügyi vállalkozás üzletszer gazdasági tevékenységi körébe tartozó szolgáltatást nyújt, beleértve azt a lízingbevevtl eltér - személyt is, aki nyíltvég pénzügyi lízingszerzdés esetén a futamid végén lízingtárgy megvételére kijelölésre kerül, valamint akivel az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. biztosítéki szerzdést (kezesi szerzdés, zálogszerzdés, stb.) köt. Az Üzletszabályzat idbeli hatálya az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. igazgatóságának elfogadását követen hacsak az igazgatóság késbbi idpontot nem állapít meg az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. ügyfélforgalom számára nyitvaálló üzlethelyiségében való közzétételt követ naptári nap 0 órakor lép hatályba. Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan szerzdésre, amely az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. és az Üzletfél között az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. üzletszer gazdasági tevékenysége körébe tartozó szolgáltatásra létrejön. Üzletszabályzat Üzletfél számára nem kedveztlenül egyoldalúan is módosítható, míg a kamat-, díj és költségek Üzletfél számára kedveztlen módosítására a jogszabály rendelkezései alapján a II.8.2. fejezet rendelkezései szerint kerülhet sor. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jogosult az Üzletféllel szemben a megkötött kölcsön/lízingszerzdésben meghatározottaktól az Üzletfélre kedvezbb feltételeket alkalmazni, vagy a kölcsön/lízingszerzdést a Hpt (14) bekezdése alapján az Üzletfélre nem kedveztlenül egyoldalúan módosítani, így különösen, ha a kedvezbb feltétel a szerzdésben meghatározott törlesztrészletnél alacsonyabb fizetési kötelezettséget eredményez. A kedvezbb szabályok alkalmazásáról és az egyoldalú módosításról az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. írásban értesíti az Üzletfelet. Az Üzletfél az értesítés kézhezvételét követ 15 napon belül kifogásolhatja a kedvez szabályok alkalmazását, vagy az egyoldalú szerzdésmódosítást, amely esetben a finanszírozó a kedvez szabályok alkalmazását megszünteti, illetve a szerzdésmódosítást hatályon kívül helyezi, és a szerzdés eredeti rendelkezései szerint jár el. I.2. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. tevékenysége Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (és jogeldjének) 454/1997. (1997. szeptember 26.) és I-324/2001. sz. (2001. április 27.) határozatában foglalt engedélyével az alábbi üzletszer tevékenységeket végzi: - pénzkölcsön nyújtása (Hpt. 3. (1) bekezdés b. pont) - kezességvállalás (Hpt. 3. (1) bekezdés f. pont 1

2 - pénzügyi lízing (Hpt. 3. (1) bekezdés c pont) Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. magára nézve köteleznek elfogadta a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexet. A Magatartási Kódex szövege a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének honlapján megtalálható. II. Általános rendelkezések Az Üzletszabályzat jelen fejezete tartalmazza azokat a rendelkezéseket, amelyek irányadóak minden olyan szerzdésre, amely az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. pénzügyi szolgáltatása vagy kiegészít pénzügyi szolgáltatása körében az Üzletfelekkel létrejött. II.1. Az Üzletszabályzat nyilvánossága Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. Üzletfelek számára nyitva álló helyiségében az üzleti órák alatt. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. írásbeli kérelmére bárkinek küld Üzletszabályzatot üzleti kapcsolat létrejötte eltt is az Üzletfél által megjelölt címre. II.2. A Felek képviseli Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében bármikor meggyzdhet az Üzletfél nevében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról. Üzleti tárgyalások folytatásakor vagy a Szerzdéses ügymenet során az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. bármikor kérheti a képviseleti jog megfelel, hitelt érdeml igazolását. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jogosult az Üzletfél által hozzá bejelentett képvisel(ke)t, illetve az egy vagy több képvisel aláírását mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog megsznésérl, visszavonásáról vagy az új képvisel képviseleti jogáról szóló - a szükséges okiratokkal megersített - írásbeli értesítés hozzá meg nem érkezett. Az Üzletfél az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. képviseljének tekintheti ellenkez bizonyításig azokat a személyeket akik a szerzdéses ügymenet során keletkez értesítéseket egyéb okiratokat nevében aláírják. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt-nek az Üzletfelek számára nyitva álló helyiségében dolgozó alkalmazottait - hacsak a körülményekbl más nem következik - az ilyen helyen szokásos ügyletek megkötése tekintetében az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. képviseljének lehet tekinteni. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. képviseljének kell tekinteni a vele együttmködési kapcsolatban lév gépjárm kereskedés ügyvezetjét, illetve kijelölt alkalmazottait a szerzdéses ügymenet során azon keretek között, melyeket az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. és az Üzletfél között létrejöv Szerzdés, illetve az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. és a gépjárm keresked között meglév együttmködési 'megállapodás meghatároz. II.3. Értesítések A Felek az egymásnak szóló értesítéseket, valamint a Szerzdéseket, illetve azok módosításait kötelesek írásba foglalni, illetve írásban megersíteni. Azokat az értesítéseket, nyilatkozatokat, amelyek érvényességéhez jogszabály írásbeli alakot nem rendel, az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jogosult nem cégszeren aláírva, illetve aláíráspecséttel ellátva is megküldeni az Üzletfélnek. Ezen értesítések illetve nyilatkozatok a cégszer aláírás hiányában is érvényesnek tekintendk. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az Üzletféllel fennálló kapcsolatára és a konkrét ügyre tekintettel a telefonon, telefaxon, telexen adott értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket is elfogadja, ha errl az Üzletféllel kifejezetten, írásban megállapodott. A telexen, telefaxon, telefonon érkezett és az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által teljesített kérelmeket minden esetben az Üzletféltl származónak kell tekinteni. 2

3 A telefonon vagy más, nem írásbeli formában kapott közlés írásbeli visszaigazolása esetén a másik fél azonnal köteles jelezni a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. nem felel azért a kárért, amely a telefon, távíró-, telefax- vagy telexkapcsolat során elforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye, hacsak a kár nem az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. hibájából ered. II.4. Közremködk igénybe vétele Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a szerzdések teljesülése érdekében jogosult harmadik személy közremködését igénybe venni, ha ez a követelésének érvényesítéséhez vagy üzleti érdekének védelméhez szükséges. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az általa igénybevett közremködért az általa adott megbízás keretein belül úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. tájékoztatja Üzletfeleit, hogy a Társaság által átadott minták és adatbázisok szerint a tömeges mennyiség ügyféllevelek és értesítések elállítására, borítékolására és postára történ feladására, valamint ügyfeleknek szóló tömeges mennyiség értesítések kiküldésére, a Hpt. 13/A.. alapján kiszervezés keretében megbízottat vesz igénybe. A megbízott társaság a Díjbeszed Holding Zrt. és a Díjbeszed Nyomda Zrt. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. tájékoztatja továbbá Üzletfeleit, hogy az irattárolási, iratkezelési valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatásokra, a Hpt. 13/A.. alapján kiszervezés keretében megbízottat vesz igénybe. A megbízott társaság az Iron Mountain Magyarország Kft. (székhely: 1094 Budapest, Tzoltó u em., fióktelep: 2360 Gyál, Prologis raktár hrsz: 7100). Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. tájékoztatja Üzletfeleit, hogy az Euroleasing Kft. (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 56.) a Hpt. 13/A.. alapján kiszervezés hatálya alá tartozó információs technológiai szolgáltatásokat nyújt az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. számára. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. tájékoztatja Üzletfeleit, hogy az ügyfélminsítési rendszer szolgáltatását mint technikai segítségnyújtást (RatingExplorer technológia és Rating Services Unit) valamint az ügyfélszolgálati pénztári befizetések kezelését kiszervezés keretében az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) megbízott szolgáltatja. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. tájékoztatja Üzletfeleit, hogy Hírlevelek szerkesztése, Dm levelek perszonalizálása, offset és digitális nyomtatás, etikett nyomtatás, borítékolás, méretre hajtogatás, egyedi boríték gyártás tevékenységekre kiszervezés keretében megbízottakat vesz igénybe. A megbízott társaságok a Smart Press Kft. (1025 Budapest, Csalán u. 33.) és a Madison Reklámügynökség Kft-vel (1026 Budapest, Küküll u. 12.). II.5. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. felelssége Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a tevékenysége során mindenkor az Üzletfél érdekeinek - az adott körülmények között lehetséges - figyelembe vételével, valamint a tle elvárható körültekintéssel és gondossággal jár el. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. nem felel az abból fakadó következményekért, hogy az Üzletfél vagy a nevében eljáró személy olyan valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használ fel a szerzdésekkel kapcsolatos ügymenet során, amelynek a valótlan, hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügyintézés során alkalmazott vizsgálattal sem lehetett felismerni. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. nem felel az olyan károkért, amelyek olyan ok miatt következnek be, amelynek az elhárítására vagy befolyásolására az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-nek nincs lehetsége. Nem felel az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha a teljesítést az Üzletfél és harmadik személy közötti jogvita vagy az Üzletfél, illetve harmadik személy felróható magatartása akadályozza. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. nem köteles az Üzletféllel szerzdést kötni, így az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. jogosult bármiféle indokolás vagy magyarázat nélkül a szerzdéskötést 3

4 megtagadni, vagy attól elzárkózni. Amennyiben az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az ajánlatra (hitelkérelem, szerzdéskötésre való felhívás, stb.) nem válaszol, úgy, azt a szerzdéskötéstl való elzárkózásnak kell tekinteni, ebbl fakadó mindennem felelsségét kizárja az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. felelsségének a jelen Üzletszabályzatban foglalt korlátozása vagy kizárása nem érinti az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt-nek azt a felelsségét, amelyet szerzdésben érvényesen nem lehet korlátozni vagy kizárni. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. felhívja az Üzletfél figyelmét arra, hogy az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. meghatalmazottjaként eljáró gépjármkereskedk, ügynökségek kizárólag a jelen üzletszabályzat hatálya alá tartozó, és az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által rendszeresített formaszerzdések megkötésére rendelkeznek meghatalmazással. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. nem vállal felelsséget semmiféle olyan megállapodásért, egyezségért, nyilatkozatért, amely az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. írásbeli jóváhagyása nélkül eltérne az alkalmazott formaszerzdés rendelkezésétl és a jelen Üzletszabályzattól. II.6. Együttmködés, tájékoztatás Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. és az Üzletfél az üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttmködve, egymás érdekeit is figyelembe véve kötelesek eljárni. Az Üzletfél késedelem nélkül köteles a valóságnak megfelelen tájékoztatni az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-t a fennálló Szerzdéses kapcsolatuk szempontjából jelents körülményekrl, tényekrl és adatokról - különösen az Üzletfél azonosításához szükséges adatokról (pl. KSH-szám, adószám, cégjegyzékszám, stb.) - illetve azok változásáról. A tájékoztatási kötelezettség vonatkozik különösen az Üzletfél személyét, jogi-, gazdasági és pénzügyi helyzetét vagy azonosító adatait érint változásra, címváltozásra és a bejelentett képvisel(k) személyének megváltozására. Az Üzletfél az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-vel szembeni tartozásának fennállása alatt köteles rendszeresen az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. rendelkezésére bocsátani az éves beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, azok kiegészít mellékleteit, üzleti jelentését - ha auditálandók, a könyvvizsgáló nyilatkozatával vagy záradékával együtt), továbbá az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. kérésére évközben is köteles megadni minden, a vagyoni-pénzügyi jövedelmi helyzetének megítéléséhez az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által szükségesnek ítélt információt. Az Üzletfél az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-vel szembeni tartozásának fennállása alatt elre, illetve a tudomásszerzését követen haladéktalanul köteles tájékoztatni az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-t - az átalakulási, kiválási, szétválási, egyesülési és beolvadási szándékáról; - ha csd- vagy felszámolási eljárást kíván kezdeményezni maga ellen, illetve ennek a jogszabályi feltételei fennállnak; - ha bármilyen módon a tudomására jut, hogy harmadik személy felszámolási eljárás megindítását kezdeményezte vele szemben; - ha gazdasági társaságot akar létrehozni, vagy vagyonának egy részét gazdasági társaságba akarja bevinni, továbbá ha valamely gazdasági társaságban fennálló részesedését harmadik személyre kívánja átruházni, amennyiben a legutóbbi tájékoztatáshoz képest a változás (intézkedés) gazdasági, illetve jogi hatása az Üzletfél jegyzett tkéjének -- esetenként vagy összességében - 20%-os vagy azt meghaladó változását eredményezné; - a tulajdonosai körében az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. részére adott legutolsó tájékoztatás óta bekövetkezett, a jegyzett tkéjének 25%-át esetenként vagy összességében meghaladó változásról, ha az az Üzletfél tudomására jut; - a gazdálkodásban, vagyoni és pénzügyi helyzetében bekövetkez minden lényeges változásról; - vezet tisztségviseli és vezet beosztású dolgozói körében bekövetkez minden lényeges változásról; - ha az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-vel szemben esedékessé vált vagy a jövben esedékessé váló tartozásának megfizetését bármilyen egyéb körülmény veszélyezteti. 4

5 Az Üzletfélnek lehetvé kell tennie, hogy üzleti könyveit és nyilvántartásait az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. titoktartási kötelezettség mellett bármikor megvizsgálhassa, ha a köztük keletkez, illetve már fennálló valamely szerzdéses követelés biztonságának megítéléséhez azt szükségesnek tartja. A tájékoztatás elmaradásából, késedelmébl, valamint a hibás, félreérthet, illetve félrevezet tájékoztatás adásából származó károk és többletköltségek az Üzletfelet terhelik, azokért az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. nem felel. A tájékoztatási kötelezettség megszegése súlyos szerzdésszegésnek minsül, és az Üzletfél felel a tájékoztatási kötelezettségének megsértésébl ered kárért. II.7. Értesítések Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az Üzletfél részére szóló iratokat (okmányokat, nyilatkozatokat, értesítéseket, stb.) arra a címre küldi meg, amelyet az Üzletfél a Szerzdésben megadott. Ilyen cím hiányában az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az Üzletfél általa ismert címére is küldheti az iratokat. Ha az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. rendelkezésére semmilyen cím nem áll, az értesítés elmaradásából származó károkért az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. nem felel. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-a kívülálló okból, a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen. Az Üzletfél által közölt hibás cím miatti téves postázásból adódó károk és többletköltségek az Üzletfelet terhelik, és a felmerülésükkor azonnal esedékesek. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az Üzletfél részére szóló iratokat hacsak jogszabály eltéren nem rendelkezik nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott példánya az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. birtokában van, avagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, feladóvevény vagy az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által e célból vezetett nyilvántartása igazolja. Belföldi cím esetén a postára adást követ 5., európai cím esetén a postára adást követ 10., Európán kívüli cím esetén a postára adást követ 20. postai munkanap elteltével az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jogosult úgy tekintetni, hogy az írásos értesítést az Üzletfél megkapta, azaz a kézbesítés megtörtént. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a közleményérl székhelyén, az Üzletfelek részére nyitva álló helyiségében történ kifüggesztése (a továbbiakban: Hirdetmény) útján is értesítheti Üzletfeleit abban az esetben, ha a közleményben foglaltak az Üzletfelek széles körét érintik. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. Üzletszabályzatának és korábbi Hirdetménye tartalmának a változásairól kifüggesztés útján valamint ha jogszabály más értesítési módot is elír, akkor ilyen módon is értesíti Üzletfeleit. A Hirdetményt hacsak jogszabály eltéren nem rendelkezik azon a munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, amelyet megelz munkanapon az üzleti órák alatt a kifüggesztés megtörtént. Az Üzletfél köteles 10 naptári napon belül értesíteni az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-t, ha valamely általa az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt-tl várt értesítés nem érkezett meg. E határid elmulasztásának következményei az Üzletfelet terhelik, és az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. nem felel a 10 naptári napot meghaladó fenti késedelembl ered kárért. Az Üzletfél az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. részére szóló küldeményeket az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. székhelyére vagy ügyfélszolgálati címére köteles megküldeni. 5

6 Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt-hez érkezett küldemények érkezési ideje tekintetében az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. nyilvántartása az irányadó. II.8. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. szolgáltatásainak ellenértéke a kamatszámítás módja Az Üzletfél az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. szolgáltatásaiért a Szerzdésben megjelölt kamatot, jutalékot, illetve díjat (továbbiakban együtt: ellenérték) fizet. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által az Üzletfél részére teljesített szolgáltatásoknak a szokásos mértéket meghaladó költségei - különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, a közremköd igénybevételének költségei, a jogi és egyéb szakérti költségek, postaköltségek, illetékek - az Üzletfelet terhelik. Az ellenérték mértékét beleértve a kamatszámítás részletes algoritmusát az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. és az Üzletfél között létrejött szerzdések tartalmazzák. Az esedékes kamat fentiek szerint számított összegérl az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. fizetési értesítben vagy kamattájékoztatóban értesíti az Üzletfelet. A felszámított kamatot az Üzletfél az esedékesség idpontjáig köteles megfizetni. Az egyes szerzdésekben rögzített ellenérték mértékét csak a jogszabályban meghatározott esetekben és módon lehet egyoldalúan megváltoztatni, amely rendelkezéseket a II.8.2. fejezet tartalmazza. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a kamatot naptári napokra, a következ számítási képlet alapján számolja: tke x kamatláb x naptári napok száma A felek a fizetési kötelezettségük késedelmes teljesítése esetén - szerzdéses kamat esetén azon felül - késedelmi kamatot kötelesek fizetni, amely késedelmi kamat a késedelembe esés els napjától kerül felszámításra. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által az egyes ügylettípusoknál felszámított késedelmi kamat mindenkori mértékét a Szerzdések tartalmazzák. A késedelmi kamat mértékének meghirdetése, kikötése hiányában a törvényes (a jogszabályban meghatározott) mérték az irányadó. Az ellenérték megfizetése a Szerzdésben foglaltak szerint esedékes. Egyedi esetekben, illetve az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által meghatározott szolgáltatások körében az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jogosult a szolgáltatás nyújtását az ellenértéknek részben vagy egészben egyidej, illetve elre történ megfizetéséhez kötni. Amennyiben a kölcsön biztosítékául szolgáló gépjárm a szerzdés alapján vagyonbiztosítási (CASCO) fedezet alatt áll, és az Üzletfél erre vonatkozó szerzdésmódosítással mentesülni kíván a CASCO fenntartási kötelezettsége alól, úgy a kockázatvállalás növekedésének ellenértékeként az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a szerzdésmódosítás elfogadását a szerzdésben vagy az üzletszabályzatban meghatározott díj megfizetéséhez kötheti. Önmagában a díj megfizetésének felajánlása az Üzletfél részérl, nem jelenti az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a szerzdésmódosítást elfogadja. A CASCO mentességre vonatkozó szerzdésmódosítás annak írásba foglalását követen, a díj megfizetésével lép hatályba. A CASCO mentesség elfogadására vonatkozó szerzdésmódosítás díja - hacsak a felek másképp nem állapodnak meg az eredetileg folyósított kölcsönösszeg 3 százaléka, de minimum ,- Ft. Hacsak az Üzletféllel kötött szerzdés vagy jogszabály eltéren nem rendelkezik, a MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az alábbi díjak felszámítására jogosult: 6

7 a.) Amennyiben a kölcsön/lízingszerzdés bármilyen okból a megjelölt határozott idpont eltt kerül lezárásra, vagy az szerzdésmódosítással átütemezésre kerül, az Üzletfél átütemezési, illetve lezárási díjat köteles fizetni. A díjak mértéke mindkét esetben az eredeti finanszírozási összeg 3%-ának megfelel összeg amennyiben az átütemezés, illetve lezárás a szerzdés aláírását követ egy éven belül történik, egyéb esetekben ezen díjak mértéke az eredeti finanszírozási összeg 2%-ának megfelel összeg. b) Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. elzetes írásbeli hozzájárulása esetén a szerzdésbl ered, Üzletfelet terhel kötelezettségek harmadik személyre átruházhatók a szerzdésben foglaltak szerint abban az esetben, ha az átadás idpontjáig az Üzletfélnek hátralékos tartozása nem áll fenn az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt-vel szemben. A kölcsönszerzdésbl fakadó kötelezettség csak a gépjárm tulajdonjogának, az átvev harmadik személy részére történ átruházásával egyidejleg adható át. Ez esetben az átvállaló átvállalási díj fizetésére köteles, melynek mértéke az eredeti kölcsön 3%-ának megfelel összeg. II.8.1. Piacváltozás Ha a Szerzdés megkötésére vonatkozó kérelem befogadása, illetve az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. indikatív vagy kötelez ajánlatának (a továbbiakban együtt: Ajánlat) megtétele, és a Szerzdés megkötése közötti idszakban, az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt-tl független, küls körülmények megváltozása miatt az Ajánlatban rögzített ügyleti kamatláb nem tükrözi reálisan a hasonló kondíciójú kölcsön/lízingügyletek pénzpiacon kialakult kamatlábát, illetve, ha az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. költségei jegybanki intézkedések, jogszabály, pénzpiaci változások hatására, vagy egyes refinanszírozást biztosító intézmények intézkedéseinek következtében növekednek, az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a piaci körülmények körültekint elemzése után az Ajánlatban meghatározott kamatrés mértékét a változás növekedésének arányában megemelje. Ez esetben az Üzletfél a Szerzdés megkötésére nem köteles. Ha az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a kölcsön/lízingmvelet teljesítését megelzen arról értesíti az Üzletfelet, hogy valamely, a Szerzdésben meghatározott devizanemben az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. részérl történ teljesítés nem lehetséges, mert az adott devizanem a bankközi piacon nem elérhet, vagy csak aránytalan költséggel érhet el, az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jogosult az Üzletfélnek más devizanemben (elssorban forintban) történ finanszírozást felajánlani. Amennyiben az Üzletfél él a felajánlott lehetséggel, a teljesítésre a szerzdés módosítását követen kerülhet sor. Amennyiben az Üzletfél az alternatív teljesítést nem fogadja el, a MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a teljesítés elmaradásáért nem tartozik felelsséggel. Amennyiben a Szerzdés az Üzletfél részére lehetséget biztosított különböz devizák közötti választásra illetve váltásra, és valamely deviza a fentiek szerint elérhetetlenné válik, úgy az Üzletfél választási lehetsége az adott deviza elérhetetlenségének fennállása alatt a Szerzdésben fennmaradó többi devizára korlátozódik, és az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. nem köteles újabb devizanemekben történ kockázatvállalást felajánlani. II.8.2. Kamat, díj és költségek egyoldalú módosítása II Fogyasztóval kötött kölcsön vagy pénzügyi lízingszerzdések esetén Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. kizárólag abban az esetben jogosult a kamatot, a díjat és költséget egyoldalúan az Üzletfél számára kedveztlenül módosítani, ha az alábbiakban meghatározott módosításra okot adó objektív körülmények lehetvé teszik, és az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az árazási elveit írásban rögzítette. Azon objektív körülmények, amelyeknek a kölcsön vagy pénzügyi lízingszerzdés megkötésének idpontjában fennálló állapotához (mértékéhez) viszonyított megváltozása kihatással bírhat az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. által felszámított kamatra, díjra illetve költségekre: - az irányadó pénzpiaci kamatok szintje (a jegybanki alapkamat, a BUBOR, a LIBOR, az EURIBOR az MNB repo és betéti kamatlábak, a bankközi kamatok stb.) (a továbbiakban: referencia kamatok); - a hitelviszonyt megtestesít értékpapírok átlagos hozamszintje; 7

8 - az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. refinanszírozási kamatköltsége (beleértve azt az esetet is, ha a refinanszírozási kamatköltség változására a lejáró vagy id eltt visszafizetésre kerül refinanszírozási hitel más feltételekkel való meghosszabbítása vagy újrakötése miatt kerül sor); - bármilyen jogszabály, felügyeleti, vagy jegybanki rendelkezés megváltozása, bevezetése, ezek alkalmazásában bekövetkezett változás, illetve más tkemegfelelési, vagy tartalékolási elírásoknak való megfelelés, amely miatt az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-nél a szerzdéskötéskori állapothoz képest addicionális költségek merülnek fel a Szerzdés megkötésével illetve a Szerzdésbl ered kötelezettségek vállalásával, fenntartásával vagy teljesítésével összefüggésben; - az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. mködésével, vagy az általa nyújtott szolgáltatások adózásával vagy más adójelleg járulékával (pl. illeték) illetve jogszabály által elírt díjával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések hatálybalépése; - jogszabály által meghatározott díjak, költségtérítések, amennyiben annak megfizetésére részben vagy egészben az Üzletfél köteles, vagy az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által felszámított díjtétel egyébként azt magában foglalja. - az Üzletfél kockázati megítélésének megváltozása: a) az Üzletfél illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történ átsorolása az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jogszabályi elírásoknak megfelel eszközminsítési szabályzata, vagy bels adósminsítési szabályzata alapján különös tekintettel az Üzletfél pénzügyi helyzetében és fizetképességi stabilitásában bekövetkez változásokra -, ha azt az új kockázati kategóriába történ átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; b) az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. vonatkozó jogszabályoknak megfelel eszközminsítési szabályzata, vagy bels adósminsítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve Üzletfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változását teszi indokolttá; c) az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. vállalja, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon Üzletfélnél, aki szerzdési kötelezettségeit folyamatosan teljesítette, a hitel futamideje alatt nem esett fizetési késedelembe. d) a nyújtott kölcsön vagy pénzügyi lízing fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás. Kamatot, díjat, vagy költséget érint, egyoldalú, az Üzletfél számára kedveztlen módosítást - referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével - a módosítás hatálybalépését megelzen legalább hatvan nappal hirdetményben közzé kell tenni. A módosításról és a módosítást követen várhatóan fizetend törlesztrészletrl az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az Üzletfeleket a módosítás hatálybalépését legalább hatvan nappal megelzen feladott értesítéssel postai úton, vagy más, a szerzdésben meghatározott tartós adathordozón értesíti. Amennyiben valamely objektív körülmény változása a kamat-, díj-, vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, úgy az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. azt is érvényesíti az Üzletfél javára. Díjak és költségek egyoldalúan legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett elz évi éves fogyasztói árindex mértékével emelhetk. Az Üzletfél a kamat-, díj-, vagy költség számára kedveztlen egyoldalú módosítása esetén referencia kamatlábhoz kötött kamat esetén a referencia-kamatláb változásából ered kamatváltozás kivételével a módosítás hatályba lépését megelzen jogosult a szerzdés lezárási díjmentes felmondására. II Nem fogyasztóval kötött szerzdés esetén Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. kizárólag abban az esetben jogosult a kamatot, a díjat és költséget valamint az egyéb szerzdéses feltételt egyoldalúan az Üzletfél számára kedveztlenül módosítani, ha a kölcsön vagy pénzügyi lízingszerzdés megkötésének idpontját követen annak futamideje alatt az alábbi feltételek illetve körülmények valamelyike következik be az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. számára kedveztlen módon: 8

9 - megváltozik az irányadó pénzpiaci kamatok szintje (a jegybanki alapkamat, a BUBOR, a LIBOR, az EURIBOR az MNB repo és betéti kamatlábak, a bankközi kamatok stb.) (a továbbiakban: referencia kamatok); - megváltozik a hitelviszonyt megtestesít értékpapírok átlagos hozamszintje; - megváltozik az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. refinanszírozási kamatköltsége (beleértve azt az esetet is, ha a refinanszírozási kamatköltség változására a lejáró vagy id eltt visszafizetésre kerül refinanszírozási hitel más feltételekkel való meghosszabbítása vagy újrakötése miatt kerül sor); - bármilyen jogszabály, felügyeleti, vagy jegybanki rendelkezés megváltozása, bevezetése, ezek alkalmazásában bekövetkezett változás, illetve más tkemegfelelési, vagy tartalékolási elírásoknak való megfelelés, amely miatt az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-nél a szerzdéskötéskori állapothoz képest addicionális költségek merülnek fel a Szerzdés megkötésével illetve a Szerzdésbl ered kötelezettségek vállalásával, fenntartásával vagy teljesítésével összefüggésben; - hatályba lépnek illetve módosulnak az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. mködésével, vagy az általa nyújtott szolgáltatások adózásával vagy más adójelleg járulékával (pl. illeték) illetve jogszabály által elírt díjával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések; - bevezetésre kerülnek vagy módosulnak jogszabály által meghatározott díjak, költségek, amennyiben annak megtérítésére részben vagy egészben az Üzletfél köteles, vagy az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által felszámított díjtétel egyébként azt magában foglalja; - az Üzletfél kockázati megítélésének megváltozása: a) az Üzletfél illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történ átsorolása az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jogszabályi elírásoknak megfelel eszközminsítési szabályzata, vagy bels adósminsítési szabályzata alapján különös tekintettel az Üzletfél pénzügyi helyzetében és fizetképességi stabilitásában bekövetkez változásokra -, ha azt az új kockázati kategóriába történ átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; b) az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. vonatkozó jogszabályoknak megfelel eszközminsítési szabályzata, vagy bels adósminsítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve Üzletfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változását teszi indokolttá; c) az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. vállalja, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon Üzletfélnél, aki szerzdési kötelezettségeit folyamatosan teljesítette, a hitel futamideje alatt nem esett fizetési késedelembe. d) a nyújtott kölcsön vagy pénzügyi lízing fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás. - módosulnak a postai díjszabások. Az Üzletfél számára kedveztlen kamat-, díjmódosítást a módosítás hatálybalépése eltt 15 nappal az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. hirdetményben közzéteszi. II Közös szabályok A szerzdésben meghatározott szabályok és számítási algoritmus alapján alkalmazott változó kamat (így különösen a kölcsön vagy a lízing alapjául szolgáló deviza irányadó kamatlábából vagy árfolyamváltozásából fakadó változó kamat) elszámolása és érvényesítése nem minsül az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. egyoldalú kamatmódosításának. II.8.3. Elháríthatatlan küls ok Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy elre nem látható rendkívüli körülmények bekövetkezése (ilyenek különösen: természeti katasztrófa, háború, forradalom, katonai támadás, terrorcselekmény, államosítás, kormányzati vagy hatósági döntés, blokád, embargó, a nemzetközi, illetve hazai gazdasági- vagy pénzpiaci körülmények jelents mérték, általános negatív változása) esetén lehetetlenülés címén a kölcsön/lízingmvelet végzését megtagadhassa, vagy a Szerzdést azonnali hatállyal felmondhassa, külön kártérítés, maradékszolgáltatás teljesítése, vagy megtérítés fizetése nélkül. E jogok gyakorlásának feltétele, hogy a gazdasági lehetetlenülés ne az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt-nek felróható okból következzen be. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az ebben a pontban írt jogai gyakorlását megelzen - a Szerzdésnek a bekövetkezett nem várt körülmények mellett történ teljesítése érdekében megkeresheti az Üzletfelet olyan megoldás közös 9

10 kidolgozására, amely alkalmas a Szerzdés teljesítése esetén a bekövetkezett körülmények okozta pénzügyi veszteséget ésszer mértékben csökkenteni. Ez esetben az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jelen pontban írt jogait csak az egyeztetések eredménytelensége esetén gyakorolja. II.8.4. A teljes hiteldíj mutató (THM) Fogyasztási kölcsön vagy fogyasztónak nyújtott lízing esetében a szerzdés tartalmazza a vonatkozó jogszabály alapján számított teljes hiteldíj mutató (THM) mértékét is. A THM kiszámítására vonatkozóan a következ képletet kell alkalmazni: C k : D l : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefügg, az els hitelfolyósításig fizetend költségekkel, az 1 sorszámú törlesztrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : az utolsó törlesztrészlet vagy díjfizetés sorszáma, t : az els hitelfolyósítás idpontja és minden ezt követ hitelfolyósítás idpontja közötti k idtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t = 0, 1 s : az els hitelfolyósítás idpontja és minden egyes törlesztrészlet vagy díjfizetés idpontja l közötti idtartam években és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. tájékoztatja az Üzletfelet, hogy a jelen Üzletszabályzat II.8.2. pontjában meghatározott objektív körülmények illetve feltételek esetén alkalmazott kamat-, díj vagy költségtétel módosítás egyben a hiteldíj változását is eredményezi. Deviza alapú kölcsönök esetén a THM meghatározására szolgáló képletben az Üzletfél által teljesített fizetéseket forintban kell számításba venni. A teljes hiteldíj mutató meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A teljes hiteldíj mutató értéke nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát. A teljes hiteldíj mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. II.9. Banktitkok és üzleti titok Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az Üzletféllel való kapcsolata során tudomására jutott banktitoknak minsül információkat a jogszabályi elírásoknak megfelelen banktitokként kezeli, és azokból az Üzletfél írásbeli meghatalmazásban, valamint az alábbiakban megjelölt esetekben és kereteken túl csak a jogszabályban meghatározott személyeknek, illetve csak a jogszabályokban meghatározott esetben szolgáltatja ki. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. felels az általa igénybevett jogi vagy egyéb képvisel, szakért és közremköd titoktartásáért, és a részükre történ adatszolgáltatáskor erre külön felhívja a figyelmüket. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az üzleti kapcsolatok megsznése után is - idbeli korlátozás nélkül - megrzi a banktitkot. Az Üzletfél ezennel kijelenti, hogy nem tekinti a banktitok megsértésének, ha az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. megkeresésére bármely más hitelintézet információt ad ki róla az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-nek. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. titoktartási kötelezettsége az így megszerzett információkra, adatokra is vonatkozik. Az Üzletfél köteles az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt-rl tudomására jutott üzleti titkokat bizalmasan kezelni. Üzleti titok - minden olyan, az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. pénzügyi szolgáltatási, kiegészít pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó - tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. méltányolható érdeke 10

11 fzdik. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. felhívja az Üzletfél figyelmét, hogy az üzleti titok megsértése polgári jogi illetve büntetjogi következményekkel járhat. II.10. A Szerzdésben foglalt fizetési kötelezettségek teljesítésének helye, ideje és módja A fizetés kötelezettségek teljesítésének a helye az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. és az Üzletfél kapcsolatában az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által a mindenkori esedékes számlán vagy terhelési értesítn megjelölt mindenkori bankszámlaszám, vagy a Szerzdésben foglalt külön nevesített esetekben az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által megbízott harmadik személy házi pénztára (Márkakeresked, Eurorisk Kft.). Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. felhívja az Üzletfél figyelmét arra, hogy a fentiektl eltér teljesítés a kétszeres fizetési kötelezettség veszélyével járhat. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. javára történ bármely fizetés teljesítésének idpontja az a nap, amelyen az összeget az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által megadott számlán jóváírták. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. fizetési kötelezettsége teljesítésének idpontja az a nap, amelyiken az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az összeget az Üzletfélnek kifizeti vagy az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. bankszámlája megterhelésre kerül. Az Üzletfél fogyasztási kölcsönszerzdés esetén - illetve egyéb kölcsönszerzdés esetén ha azt a szerzdés kifejezetten lehetvé teszi - élhet az elteljesítése jogával úgy, hogy a hátralév esedékes teljes tartozását egyösszegben megfizeti az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt-nek. Az elteljesítésre vonatkozó egyéb feltételeket a Szerzdések tartalmazzák. Az Üzletfél fizetési kötelezettségeit - eltér írásbeli megállapodás hiányában - magyar forintban köteles teljesíteni. II.11. Pénztárszolgálat Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. pénztárszolgálatot befizetések teljesítésére kiszervezés keretében a kiszervezett tevékenységet végz társaság ügyfélforgalom számára nyitva álló üzlethelyiségében a meghirdetett pénztári órák alatt biztosít. A pénztári órák a kiszervezett tevékenységet végz társaság ügyfélforgalom számára nyitva álló üzlethelyiségében kerülnek kifüggesztésre. Az ügyfélszolgálati pénztári készpénzkezelésre a kiszervezett tevékenységként pénztári szolgáltatást nyújtó társaság saját szabályzatai, szerzdési feltételei és hirdetményei az irányadóak. II.12. Kötelezettségek átruházása Az Üzletfél nem jogosult az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-vel kötött szerzdések alapján fennálló követeléseit, illetve Szerzdéses jogait, kötelezettségeit - az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. hozzájárulása nélkül - harmadik személy részére átruházni. II.13. Alkalmazandó jogszabályok Az Üzletféllel megkötött szerzdésben és a jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Hpt., a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérl szóló évi IV. törvény valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. II.14. Jogviták Az Üzletfél és az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. közötti szerzdéses jogviszonyból ered jogvitákra a Felek az általános illetékességgel rendelkez bíróság mellett vagylagosan kikötik hatáskörtl függen a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fvárosi Bíróság alávetésen alapuló illetékességét. II.15. A szerzdéseket biztosító mellékkötelezettségek 11

12 Az Üzletféllel kötött szerzdések biztosítékaként kikötésre kerülhet: - harmadik személy részérl kezességvállalás, - kézizálog, jelzálogjog; - ingó zálogjog, vagyont terhel zálogjog; - elidegenítési és terhelési tilalom; - opciós vételi jog; - feltételhez kötött adásvételi szerzdés; - a kölcsön fedezetéül szolgáló eszközre vonatkozó vagyonbiztosítás kötelez megkötése és fenntartása. A mellékkötelezettségek részletes szabályait az azokra vonatkozó szerzdés tartalmazza. II.16. Tájékoztatás KHR adatkezelésrl A központi hitelinformációs rendszerrel és azzal kapcsolatos jogorvoslati lehetségekkel kapcsolatos tájékoztatásnak az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint tesz eleget. II.17. Üzletfél-megismerés II Azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenrzése az üzleti kapcsolat idtartama alatt Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt., vagy az általa igénybe vett közremköd (a továbbiakban együtt: MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.) az üzleti kapcsolat létesítésekor írásban rögzíti az Üzletfélnek, a Képviselnek, a Meghatalmazottnak, valamint a rendelkezésre jogosultnak, továbbá - a kedvezmény megnyílásakor - a kedvezményezettnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelzésérl és megakadályozásáról szóló jogszabályok szerinti azonosító adatait (a továbbiakban: Azonosítás), valamint elvégzi a személyazonosság ellenrzését (a továbbiakban: személyazonosság igazoló ellenrzése). Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az Azonosítást és a személyazonosság igazoló ellenrzését minden olyan esetben is elvégzi, amikor azt jogszabály elírja, illetve ha a szerzdést, vagy rendelkezést az Üzletfél olyan Meghatalmazottja, illetve a nem természetes személy Üzletfél olyan Képviselje kívánja aláírni, akiknek azonosítása, vagy személyazonosságának igazoló ellenrzése még nem történt meg. Az Üzletfél, a Képviselje, illetve Meghatalmazottja, valamint a rendelkezésre jogosult az Azonosításhoz, valamint a személyazonosság igazoló ellenrzéséhez a jogszabályban meghatározott személyi azonosító okmányokat, egyéb okiratokat és nyilatkozatokat köteles az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-nek bemutatni, illetve az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. rendelkezésére bocsátani. II Az azonosító okiratok (okmányok) természetes személy Üzletfél esetében Magyar állampolgár esetében: a) személyi igazolvány, feltéve, ha az a lakcímet tartalmazza, vagy b) személyi igazolvány (kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy c) útlevél, a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy d) gépjármvezeti engedély (kizárólag kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt. Külföldi természetes személy esetében: a) útlevél, vagy b) külföldi hatóság által kiállított személyi azonosító igazolvány, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy c) magyarországi tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány. II Azonosságot igazoló okiratok (okmányok) nem természetes személy Üzletfél esetén Belföldi nem természetes személy esetében az azonosságot igazoló okiratok (okmányok) az alábbiak: a) gazdálkodó szervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonata, illetve ha a cég bejegyzésére még nem került sor, a bírósághoz benyújtott bejegyzési kérelme, továbbá alapító okirata 12

13 (társasági szerzdése), valamint az adóbejelentkezési lap (ha a cégkivonat az adószámot, a statisztikai számjelet nem tartalmazza), b) egyéni vállalkozó esetében arról szóló 30 napnál nem régebbi okirat -, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételrl szóló igazolás kiállítása megtörtént, adószáma,(adószám hiányában a hatósághoz benyújtott adóhatósági bejelentkezési kérelme); c) más szervezet esetén a nyilvántartásba vételrl szóló, hatóság vagy bíróság által 30 napnál nem régebben kiállított okirat, ennek hiányában a hatósághoz vagy bírósághoz benyújtott nyilvántartásba vétel iránti kérelme, továbbá alapító okirata (társasági szerzdése), valamint az adóbejelentkezési lap (ha a cégkivonat az adószámot, a statisztikai számjelet nem tartalmazza). Külföldi nem természetes személy esetében: A saját joga szerinti, a kiállítástól számított 30 napnál nem régebbi bejegyz okirat vagy annak igazolása, hogy nyilvántartásba vétele megtörtént, továbbá alapító okirata (társasági szerzdése), valamint az Üzletfél képviseletére jogosult természetes személy képviseleti jogának igazolására alkalmas dokumentum (ha a nyilvántartásba vételt igazoló okirat az Üzletfél képviseletére jogosultat nem tartalmazza). Kétség esetén az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az azonosítás, illetve a személyazonosság igazoló ellenrzésének elvégzéséhez egyéb okiratokat, okmányokat is bekérhet. Amennyiben az Üzletfél az azonosításhoz, illetve képviseleti jogának bizonyítására idegen nyelv okiratot bocsát az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. rendelkezésére, az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jogosult annak hitelesített magyar nyelv fordítását kérni, vagy azt - az Üzletfél hozzájárulásával - az Üzletfél költségére lefordíttatni. Az okirat hamis vagy hamisított voltából, téves fordításából ered esetleges károkért az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. kizárólag súlyos gondatlansága esetén felel. Külföldi hatóság által kiállított okirat esetén az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. kérheti, hogy az Ügyfél azt a kiállítás helye szerinti magyar külképviseleti hatóság által felülhitelesített, illetve a külföldön felhasználásra kerül közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellzésérl Hágában, az október 5. napján kelt egyezmény kihirdetésérl szóló évi 11. törvényerej rendelet szerinti ún. Apostille csatolásával másolatban nyújtsa be. II Kiemelt közszereplk üzletfél-megismerése Az üzletfél-megismerés során a külföldi lakóhellyel rendelkez természetes személy Üzletfél köteles írásbeli nyilatkozatot tenni a MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. részére arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplnek minsül-e. Amennyiben az Üzletfél kiemelt közszereplnek minsül, az írásbeli nyilatkozatának tartalmaznia kell, hogy a pénzmosásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint a kiemelt közszereplk melyik kategóriájába tartozik. A MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. megtagadhatja az üzleti kapcsolat létesítését, illetve fenntartását, valamint az ügyleti megbízás végrehajtását, amennyiben a külföldi lakóhellyel rendelkez természetes személy Üzletfél nem nyilatkozik írásban arról, hogy kiemelt közszereplnek minsül-e. II Az azonosító adatok és a tényleges tulajdonos bejelentése II Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a bemutatott okiratok alapján megismert adatkört, továbbá az Üzletfélnek az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-hez bejelentett aláírását veszi nyilvántartásba (továbbiakban: Azonosító adatok). A nyilvántartásba vétel magába foglalja azokat az adatokat, amiket az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. köteles rögzíteni a mindenkor hatályos jogszabályi elírások szerint, valamint az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jogosult rögzíteni a jogszabály elírása szerint rögzíthet adatként meghatározott további adatokat, amennyiben azokat a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása megelzése érdekében szükségesnek tartja, illetve ha felmerül annak kockázata, hogy a rögzíthet, kiegészít adatok nélkül nem végezhet el minden kétséget kizáróan, késedelem nélkül az üzletfél-megismerés. 13

14 II Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. köteles rögzíteni a távollev, valamint a kiemelt közszerepl Üzletfél Azonosítása során a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelzésérl és megakadályozásáról szóló mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott Azonosító adatok teljes körét. II Az Azonosítás során az Üzletfél köteles írásbeli nyilatkozatot tenni az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. részére arra vonatkozóan, hogy a saját vagy a tényleges tulajdonos nevében, érdekében jár el, illetve ad ügyleti megbízást. Amennyiben az ügyfél írásbeli nyilatkozata arra vonatkozik, hogy nem a saját nevében, hanem a tényleges tulajdonos nevében, illetleg érdekében jár el, úgy az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. köteles megtagadni az ügyleti szerzdés megkötését az Üzletféllel. II Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. ügyleti megbízást csak az Azonosítást követen fogad be. II Az Üzletfél köteles az általa az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. rendelkezésére bocsátott Azonosító adatokban bekövetkezett bármely változásról az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-t haladéktalanul értesíteni. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása súlyos szerzdésszegésnek minsül, az ezzel összefüggésben keletkezett károkat az Üzletfél viseli. II Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-nek jogában áll az Azonosítást vagy annak kiegészítését bármikor elvégezni. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. köteles megtagadni az üzleti kapcsolat létesítését, a szerzdés megkötését, illetve az ügyleti megbízás végrehajtását, vagy köteles megszüntetni a fennálló üzleti kapcsolatot, tehát az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jogosult az azonnali hatályú felmondásra, ha az Üzletfél, a Képvisel, a Meghatalmazott vagy a rendelkezésre jogosult a) a jogszabályban meghatározott személyi azonosító okmányokat nem mutatja be, vagy b) az okiratokat szerzdéskötéskor nem bocsátja az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. rendelkezésére, vagy c) az Azonosítást más módon megakadályozza, vagy d) az adatszolgáltatással indokolatlanul késlekedik, vagy e) valótlan adatot szolgáltat. II A természetes személy Üzletfél kivételével az Üzletfél az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. felhívására köteles tulajdonosi szerkezetét (beleértve közvetett tulajdonosait is) az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által elírtak szerint feltárni és megadni azon természetes személyek adatait, akik az Üzletfélben közvetlenül vagy közvetve 25%-ot elér tulajdoni hányaddal vagy szavazati joggal rendelkeznek (végs tulajdonosok). Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. ezen természetes személyek következ adatait tarthatja nyílván: a) családi és utónév (születéskori név), b) születés ideje és helye, c) lakcím, d) állampolgárság, e) anyja leánykori neve. II A tulajdonosi szerkezet feltárásának és/vagy a II pontban meghatározott közvetett tulajdonos természetes személyek adatai megadásának megtagadása, továbbá a hiányos vagy valótlan tartalmú teljesítés súlyos szerzdésszegésnek minsül, amely alapján az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jogosult az Üzletfél valamennyi, az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-vel kötött szerzdésének azonnali hatályú felmondására. II Más szolgáltató által elvégzett üzletfél-megismerési intézkedések, azonosított adatok átadása Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jogosult esetenként meghatározni, hogy a pénzmosás megelzése és a terrorizmus finanszírozása megelzésérl és megakadályozásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerint az üzletfél-átvilágítási intézkedések eredményeinek átadására jogosult bank(ok), egyéb szolgáltató(k) melyikétl fogadja el az üzletfél-megismerési intézkedések során rögzített adatokat, okmányok, illetve okiratok másolatát. 14

15 III. Különös rendelkezések A jelen Üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza a kölcsönszerzdésre (III.1.) a faktoring szerzdésre (III.2. ) valamint a pénzügyi lízingszerzdésre (III.3.) vonatkozó rendelkezéseket. III.1. Kölcsönszerzdés Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. kölcsönt, illetve fogyasztási kölcsönt az általa alkalmazott, forint és deviza alapú kölcsönszerzdések alapján nyújt. A kölcsönszerzdés megkötésére akkor kerülhet sor, ha az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az Üzletfél hitelképességét megfelelnek ítéli. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az Üzletfél hitelképességére vonatkozó vizsgálat szempontjait maga határozza meg, és azokat idrl idre módosíthatja, ha megítélése szerint a módosítás ésszer és szükséges. A hitelképesség megítéléséhez az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. elssorban Üzletfelével kialakított üzleti kapcsolatai során szerzett ismereteit, az Üzletfél által meghatározott idközönként szolgáltatott adatokat, információkat használja fel, de az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a jogosult bármely egyéb, az elbíráláshoz általa szükségesnek tartott adatot, információt, okiratot kérni. A hitelkérelem érdemi elbírálásának az a feltétele, hogy az Üzletfél a gazdálkodásáról az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. által kért szükséges információkat, adatokat és okiratokat idben, pontosan, az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által igényelt formában megadja. Üzletfélnek minsül az az Üzletfél, aki a kölcsönszerzdés aláírását követen a kölcsönt megkapta, valamint az Üzletfél teljesítéséért készfizet kezességet vállaló személy. A hitelkérelem érdemi elbírálásának az a feltétele, hogy az Üzletfél a gazdálkodásáról az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. által kért szükséges információkat, adatokat és okiratokat megadja. A hitelkérelmek befogadásának részletes rendjérl az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. tájékoztatja az Üzletfelet. Súlyos szerzdésszegés esetén az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jogosult a kölcsönszerzdést azonnali hatállyal felmondani. A kölcsönszerzdés felmondása esetén az Üzletfél köteles az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt.-vel szemben fennálló teljes tartozását haladéktalanul kiegyenlíteni. A kölcsönszerzdés alapján az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. arra vállalhat kötelezettséget, hogy az Üzletfél hitelkérelmének pozitív elbírálása esetén kölcsönt folyósít. A kölcsönszerzdés tartalmazza a kölcsön igénybevételének és visszafizetésének módját és feltételeit. III.1.1. A változó kamatozású kölcsönszerzdésre vonatkozó különleges feltételek A változó kamatozású kölcsönszerzdések esetében az Üzletfél által fizetend kamat a kölcsönszerzdésben foglaltak szerint változik, és azt az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a kölcsönszerzdésben részletezett felsorolt számítási algoritmus szerint számítja ki minden esedékességkor. A kamatok változására tekintettel a kölcsönszerzdésben a felek induló ügyleti kamatot és induló hiteldíjat jelölnek meg, mivel a hiteldíj a szerzdés folyamán a kamatok változása miatt folyamatosan változhat. III.2. Faktoring Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a Hpt. 2.sz. melléklet I b. pontja alapján az erre vonatkozó külön szerzdés alapján szerzdést köthet az Üzletféllel harmadik személy (Üzletfél) tartozásának megvásárlására. A faktoring szerzdés alapján az Üzletfelet a tartozás megvásárlásának ellenértéke mint vételár illeti meg. A követelés megvásárlásával a követelés jogosultjává az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. válik. 15

16 Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az Üzletféllel szembeni követelést az Üzletfél és az Üzletfél között létrejött jogviszony tartalma szerint vagy az Üzletféllel kötött külön kölcsönszerzdés alapján követelheti. Ez utóbbi esetben az Üzletfél és az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. közötti kölcsön jogviszonyra a jelen Üzletszabályzat rendelkezései irányadók. III.3. KEZESSÉGI SZERZDÉSEK Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. kezességet csak a vele tartós üzleti kapcsolatban lév, importri viszonteladói szerzdéssel rendelkez, gépjárm kereskedelemmel foglalkozó társaságok azon követeléseinek megfizetéséért vállal, amely követelések a vele viszonteladói szerzdést köt importrrel szemben merültek fel. A kezesség vállalás alapja az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az érintett importr (a továbbiakban: Importr), valamint az adott gépjárm márkakeresked között létrejött kezességi keretszerzdés, valamint az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. és az adott gépjárm márkakeresked (a továbbiakban: Üzletfél) között létrejött Megállapodás készfizet kezesség vállalásáról (a továbbiakban együtt: Kezességi szerzdések). A Kezességi szerzdések megkötésére akkor kerülhet sor, ha az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az adott Üzletfél hitelképességét megfelelnek ítéli. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a hitelképességére vonatkozó vizsgálat szempontjait maga határozza meg, és azokat idrl idre módosíthatja, ha megítélése szerint a módosítás ésszer és szükséges. A hitelképesség megítéléséhez az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. elssorban az Üzletféllel kialakított üzleti kapcsolatai során szerzett ismereteit, az Üzletfél által meghatározott idközönként szolgáltatott adatokat, információkat használja fel, de az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a jogosult bármely egyéb, az elbíráláshoz általa szükségesnek tartott adatot, információt, okiratot kérni. A Kezességi szerzdések megkötésének kiemelt feltétele, hogy az Üzletfél a gazdálkodásáról az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által kért szükséges információkat, adatokat és okiratokat idben, pontosan, az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. által igényelt formában megadja. A Kezességi szerzdések alapján létrejöv szerzdéses kapcsolat során az együttmködési és tájékoztatási kötelezettség megszegése súlyos szerzdésszegésnek minsül. Súlyos szerzdésszegés esetén az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jogosult a Kezességi szerzdéseket azonnali hatállyal felmondani. A Kezességi szerzdések alapján az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. arra vállalhat kötelezettséget, hogy készfizet kezességet vállal az Importr, mint jogosult irányában az Üzletfélnek az Importrrel szemben a Kezességi szerzdések aláírásának idpontjában már fennálló, valamint a Kezességi szerzdésekben meghatározott idtartama alatt keletkez, viszonteladói szerzdések alapján keletkez fizetési kötelezettségének teljesítéséért legfeljebb a Kezességi szerzdésekben meghatározott forint összeg (Maximált Keretösszeg) erejéig. A Maximált Keretösszeg a készfizet kezesi kötelezettség fennállásának idtartama alatt semmilyen körülmény bekövetkezése esetén nem növekszik, nem növekedhet, kivéve, ha a Maximált Keretösszeget az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az Importrhöz és az Üzletfélhez intézett írásbeli értesítésével megemeli. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. készfizet kezesi kötelezettsége nem terjed ki azon járulékos kötelezettségekre, így különösen késedelmi kamatra, esetleges perköltségekre vagy végrehajtási költségekre, melyek annak következtében állnak el, hogy az Üzletfél a Viszonteladói Szerzdés rendelkezéseit megszegi. Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a Kezességi szerzdésekkel arra vállal kötelezettséget, hogy ha az Üzletfél a Kezességi szerzdésekben megjelölt, Importrrel szemben fennálló követelésekhez kapcsolódó fizetési kötelezettségét a Viszonteladói Szerzdésben foglaltak szerint esedékességkor nem teljesíti, úgy az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az Importr ajánlott levélben érkez els fizetési felszólítására, melyben közli, hogy az Üzletfél a Viszonteladói szerzdés alapján t terhel fizetési kötelezettségének határidre nem tett eleget, az alapjogviszony vizsgálata nélkül 5 banki napon belül a Kezességi szerzdésekben foglaltakra tekintettel az adott követelés erejéig fizetést teljesít. Ha az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. az Importr felé a Kezességi szerzdések alapján kifizetést teljesít, ezzel egyidejleg megtérítési igénye keletkezik a teljesített összeg erejéig az Üzletféllel szemben. Ha az Üzletfél az esedékességtl számított 24 órán belül nem egyenlíti ki az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. 16

17 megtérítési igényét, az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatával megegyez késedelmi kamatot számít fel. Az Üzletfél az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. részére a Kezességi szerzdésekben meghatározottak szerint kezességvállalási jutalékot köteles fizetni. III.4. Lízingszerzdés A lízingszerzdéssel a MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. arra vállal kötelezettséget, hogy a Hpt. 2.sz. melléklet I.11. pontja alapján az üzletfélnek pénzügyi lízingszolgáltatást nyújt. A lízing során az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát, illetve vagyoni érték jogot az Üzletfél megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt az Üzletfél határozott idej használatába adja oly módon, hogy az az Üzletfél könyveiben kerül kimutatásra. A használatba adással az Üzletfél a) viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, b) a hasznok szedésére jogosulttá válik, c) viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is), d) zártvég pénzügyi lízing esetén kötelezettséget vállal arra, hogy a lízingszerzdésbl fakadó fizetési kötelezettségeinek teljesítésével a lízingtárgy tulajdonjogát megszerzi, míg nyíltvég pénzügyi lízing esetén jogosultságot szerez arra, hogy a szerzdésben kikötött idtartam lejártával a lízingdíj teljes tketörleszt és kamattörleszt részének, valamint a szerzdésben kikötött maradványérték megfizetésével a dolgon vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Ha az Üzletfél nem él e jogával, a lízing tárgya visszakerül az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. birtokába és könyveibe. Tekintettel arra, hogy a lízingtárggyal kapcsolatos közvetlen terheket a jogszabály, valamint a lízingszerzdés alapján az Üzletfél köteles viselni, ezért az ilyen közterhek összegét az MKB- Euroleasing Autóhitel Zrt. jogosult az Üzletfél felé áthárítani. Amennyiben a lízingszerzdés megsznésére a lízingtárgyra vonatkozó adófizetési kötelezettség esedékessége eltt kerül sor, azonban az Üzletfél által lízingelt lízingtárgy az adófizetési kötelezettség megállapítása szempontjából meghatározó idpontban már az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. tulajdonában volt, úgy a tárgyévben fizetend adó összegét az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. jogosult a lízingszerzdés megsznésekor az Üzletfélre kiterhelni, akár az adófizetési kötelezettség esedékessége eltt is. A Felek a szerzdésben kötik ki a lízingdíj tkerészét - amely a lízingbe adott vagyontárgy, vagyoni érték jog szerzdés szerinti árával azonos -, valamint kamatrészét és a törlesztésének ütemezését. III.4.1. A változó kamatozású lízingszerzdésre vonatkozó különleges feltételek A változó kamatozású alapú lízingszerzdések esetében az Üzletfél által fizetend kamat a lízingszerzdésben foglaltak szerint változik, és azt az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. a lízingszerzdésben részletezett felsorolt számítási algoritmus szerint számítja ki minden esedékességkor. A kamatok változására tekintettel a lízingszerzdésben a felek induló ügyleti kamatot és induló hiteldíjat jelölnek meg, mivel a hiteldíj a szerzdés folyamán a kamatok változása miatt folyamatosan változhat. IV. Záró rendelkezések Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. ezúton is felhívja az Üzletfelek figyelmét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének fogyasztóvédelmi honlapjára és az ott szerepl termékleírásokra, összehasonlítást segít alkalmazásokra (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program). Felhívjuk továbbá ügyfeleink figyelmét arra, hogy a hitel- illetve lízingtermék kiválasztásánál józan körültekintéssel járjanak el és számoljanak a törlesztrészletek esetleges növekedésével. A jelen Üzletszabályzatot az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. Igazgatósága 1/2013 (06.26.) sz. határozatával június 26. napján június 26. napi hatályba lépéssel elfogadta, és elrendelte az Üzletszabályzat és a Hirdetmények közzétételét a társaság ügyfélforgalom számára nyitvaálló 17

18 helyiségében. A jelen Üzletszabályzat hatálybalépésének idpontja a hirdetményi közzététel idpontját követen, június 26. nap 0 óra. Fejes László az Igazgatóság elnöke Alulírott.. mint az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. erre kijelölt alkalmazottja kijelentem, hogy a jelen Üzletszabályzatot.. napján az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. ügyfélforgalom számára nyitva álló üzlethelyiségében hirdetményként közzétettem.. aláírás 18

19 1. számú MELLÉKLET az Üzletszabályzathoz: HIRDETMÉNY Az MKB-Euroleasing Autóhitel Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. a gépjárm finanszírozási (kölcsön és lízing) szerzdésekkel kapcsolatosan felszámítható díjak és költségek összegét a jelen hirdetmény útján teszi közzé: február 1. napja eltt kötött szerzdések esetén február 1-jétl kezdden kötött szerzdések esetén Engedély kiadása forgalmi átírására név- és 3 000, ,- címváltozás miatt (hagyatéki eljárás esetén ingyenes) Engedély kiadása forgalmi átírására új/egyedi 3 000, ,- rendszám miatt Engedély kiadása forgalmi átírására 3 000, ,- vontatható tömeg változása miatt Engedély kiadása forgalmi átírására átalakítás 3 000, ,- miatt (szállítható személyek száma, gázüzem) Engedély kiadása forgalmi átírására 3 000, ,- vonóhorog le/felszerelése miatt Hozzájárulás kiadása vizsgáztatáshoz 3 000, ,- Hozzájárulás kiadása fuvarozáshoz 3 000, ,- Hozzájárulás kiadása újbóli forgalomba 3 000, ,- helyezéshez Hozzájárulás kiadása elveszett 3 000, ,- forgalmi/rendszám pótlásához (lopás esetén, rendrségi jegyzkönyv ellenében ingyenes) Hozzájárulás kiadása a gépjárm EU-n kívüli 3 000, ,- használatához Engedély kiadása a gépjárm taxiként történ , ,- üzemeltetéséhez Engedély kiadása üzembentartó , ,- bejegyzéséhez Engedély kiadása a gépjárm 3.személy általi , ,- használatához Egyéb engedélyek, hozzájárulások kiadása 3 000, ,- vagy egyéb nem nevesített rendkívüli ügyintézés Folyószámla kivonat kiállítása 2 000, ,- Pótlólagos készpénz-átutalási megbízás 300,- 370,- (csekk) küldése, darabonként Csoportos beszedési megbízás meghiúsulása Fogyasztónak Nem fogyasztónak Fogyasztónak Nem fogyasztónak miatti készpénz átutalási megbízás (csekk) minsül üzletfél minsül üzletfél minsül üzletfél minsül üzletfél megküldése darabonként esetén: esetén: esetén: esetén: 300,- 366,- 390,- 390,- Dokumentum másolat kiadása (szerzdés, 3 000, ,- törzskönyv, egyéb bizonylat) Törlési engedély ismételt kiadása 5.000, ,- Gépjárm finanszírozási szerzdésrl 1 500, ,- bankinformáció kiadása Egyenlegközl deviza alapú szerzdés id 2 000, ,- eltti lezárásához (évente az els két lekérdezés ingyenes, azaz az egyenlegközlés akkor díjmentes, ha a megelz naptári év azonos napjáig visszamen idszakban legfeljebb egy egyenlegközlésre került sor) Egyenlegközl forint alapú szerzdés 2 000, ,- lezárásához (évente egy lekérdezés ingyenes, azaz az egyenlegközlés akkor díjmentes, ha a megelz naptári év azonos napjáig visszamen idszakban egyenlegközlésre nem került sor) Szerzdés személyes lezárása elre nem 2.000, ,- egyeztetett idpontban Egyenlegközl átvállaláshoz 5.000, ,- Átütemezési ajánlat elkészítése (ha nem kerül 2.000, ,- sor átütemezésre) Limitált törlesztés deviza alapú kölcsön 2.000, ,- limitmódosítása Felszólító SMS 50,-/SMS 60,-/SMS 19

20 Telefonos beszedési intézkedés 500,-/alkalom 620,-/alkalom Felszólító levél kiállítása a szerzdéses 1 000, ,- kötelezettségek megszegése miatt Szerzdés felmondása a szerzdéses 5 000, ,- kötelezettségek megszegése miatt Felmondás hatálytalanítása (reaktíválás) , ,- Gépjárm forgalomból történ kivonatása , ,- Kötbér (pénztartozás beszedésének , ,- megbízott cég általi megkísérlése esetén a megbízási díjon felül, alkalmanként) Kötbér (a fedezetül szolgáló gépjárm , ,- visszahozatalának megbízott cég általi megkísérlése esetén a megbízási díjon felül, alkalmanként) Hitelfedezeti biztosítás Üzletfél általi 3.000, ,- megszüntetése a kölcsön futamidejének lejártát megelzen Integrált CASCO biztosítás megszüntetése, 3.000, ,- amennyiben az Üzletfél ezzel egyidejleg az Eurorisk Biztosítási Alkusz Kft. részére ad megbízást CASCO megkötésére Integrált CASCO biztosítás megszüntetésével , ,- kapcsolatos ügyintézés, amennyiben az Üzletfél ezzel egyidejleg saját maga köt CASCO biztosítást a gépjármre Az Eurorisk Biztosítási Alkusz Kft , ,- megbízásával megkötött biztosítás megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés, amennyiben az Üzletfél ezzel egyidejleg saját maga köt biztosítást a gépjármre Káreseményhez kapcsolódó kifizetési 1 000, ,- hozzájárulás kiadása az Üzletfél részére Törlesztési esedékesség naptári napjának 5.000, ,- módosítása Szerzdés lejártakor fennálló tartozás miatti törzskönyvtárolási költség 30 nap után ,- Ft/megkezdett év ,- Ft/megkezdett év Elektronikus ügyfélszolgálat díja regisztrált 500,- Ft/hó 500,- Ft/hó üzletfeleknek Zálogjogi bejegyzés és törlés a jogszabályban meghatározott díj a jogszabályban meghatározott díj A fent meghatározott díjtételek magyar forintban értendk és alkalmanként és tárgyi ÁFA mentesen kerülnek felszámításra a táblázatban meghatározott mértékben. A fenti díj- és költségtételek nem a hozzájárulások illetve engedélyek ellenértékét, hanem az azokkal kapcsolatosan felmerül ügyviteli többletköltségek ellentételezését képezik, és nem kerülnek figyelembe vételre a teljes hiteldíj mutató számításánál. A jelen Hirdetmény az MKB- Euroleasing Autóhitel Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Üzletszabályának módosításaként, az arra vonatkozó rendelkezések szerint június 26. napján lép hatályba. 20

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekrl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

Az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. általános üzletszabályzata

Az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. általános üzletszabályzata Az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekrl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 863/2017. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. február 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 10309/2016. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. február 1. Jelen Hirdetmény a 2017. február 1. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 2952/2017. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. április 01. Jelen Hirdetmény a 2017. április 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. június 30-ig befogadott

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1. em 7. Telefon 37/505-220, Fax 37/505-225 email kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság Egri Törvényszék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK Az EUROGATE 2000 Kft. (2013 Pomáz, Ipartelep hrsz. 3464), továbbiakban Kereskedelmi Szolgáltató, a kereskedelmi tevékenységét az alábbi rendelkezések szerint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 5595/2016. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. július 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott

Részletesebben

A Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános üzletszabályzata

A Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános üzletszabályzata A Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

Hatálybalépés napja: február 01.

Hatálybalépés napja: február 01. Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napot követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

Kamatfelár éves mértéke ,35% 2,25% - 4,25% 3,60% - 5,60% 3,82% - 5,94% ,35% 2,25% - 4,25% 3,60% - 5,60% 3,74%-5,87%

Kamatfelár éves mértéke ,35% 2,25% - 4,25% 3,60% - 5,60% 3,82% - 5,94% ,35% 2,25% - 4,25% 3,60% - 5,60% 3,74%-5,87% Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 81/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja:

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.11.01. Jelen Hirdetmény a 2016.10.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016.04.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.április 01. Jelen Hirdetmény a 2016. április 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. július 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

Hatálybalépés napja: április 01.

Hatálybalépés napja: április 01. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.08.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.08.31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. Takarék

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016.05.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja:

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.05.03. Jelen Hirdetmény a 2016.05.03. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2014.03.03. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

A Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános üzletszabályzata

A Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános üzletszabályzata A Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.06.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben