Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Unió Hivatalos Lapja"

Átírás

1 906 HU XIII. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovénia 1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA L 0083: Az Európai Parlament és a Tanács november 6-i 2001/83/EK irányelve az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (HL L 311. szám, , 67. o). A 2001/83/EK irányelvben megállapított minőségi, biztonsági és hatásossági követelményektől eltérve, a szlovén jog alapján az (e melléklet A. függelékében Szlovénia által egy nyelven rendelkezésre bocsátott) listákon szereplő gyógyszerekre a csatlakozás időpontját megelőzően kiadott forgalomba hozatali engedélyek, amíg a közösségi vívmányokkal, valamint a fent említett listán meghatározott időkerettel összhangban megújításra nem kerülnek, de legkésőbb december 31-ig érvényben maradnak. Az irányelv III. címének 4. fejezetében foglaltak ellenére, az ezen eltérés alá tartozó forgalomba hozatali engedélyeket a tagállamokban nem illeti meg a kölcsönös elismerés mindaddig, amíg ezek a termékek nem rendelkeznek az EU-jogszabályokkal összhangban lévő engedéllyel. 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA Az Európai Közösséget létrehozó szerződés L 0360: A Tanács október 15-i 68/360/EGK irányelve a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről (HL L 257. szám, , 13. o.), az alábbi utolsó módosítással: N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241. szám, , 21. o.); R 1612: A Tanács október 15-i 1612/68/EGK rendelete a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról (HL L 257. szám, , 2. o.), az alábbi utolsó módosítással: R 2434: A Tanács i 2434/92/EGK rendelete (HL L 245. szám, , 1. o.); Azok a szlovén állampolgárok, akik a csatlakozás időpontjában jogszerűen vállalnak munkát valamely jelenlegi tagállamban, és megszakítás nélkül legalább 12 hónapig munkavállalóként lehetnek jelen az adott tagállamban, jogosultak munkát vállalni ebben a tagállamban, de a nemzeti jogszabályaikban foglalt rendelkezéseket alkalmazó egyéb tagállamokban nem. Ugyanezek a jogok illetik meg azokat a szlovén állampolgárokat is, akik a csatlakozás időpontját követően a jelenlegi tagállamok valamelyikében megszakítás nélkül legalább 12 hónapig munkavállalóként lehetnek jelen. Azok a fenti második és harmadik albekezdésben említett szlovén állampolgárok, akik az adott tagállam munkaerőpiacát önszántukból elhagyják, elvesztik az ezen albekezdésekben foglalt jogaikat. Ezek a jogok nem illetik meg azokat a csatlakozás időpontjában vagy a nemzeti jogszabályokban foglalt rendelkezések alkalmazásának ideje alatt valamely jelenlegi tagállamban jogszerűen munkát vállaló szlovén állampolgárokat, akik e tagállamban 12 hónapnál rövidebb ideig jogosultak munkát vállalni L 0071: Az Európai Parlament és a Tanács december 16-i 96/71/EK irányelve a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 18. szám, , 1. o.). (3) A csatlakozás időpontját követő kétéves időszak vége előtt a Tanács, a Bizottság jelentése alapján, felülvizsgálja a (2) bekezdésben meghatározott átmeneti rendelkezések érvényesülését. (1) A munkavállalók szabad mozgásával és a 96/71/EK irányelv 1. cikkében meghatározott, a munkavállalók ideiglenes mozgásával járó szolgáltatások nyújtásának szabadságával összefüggésben az EK-Szerződés 39. cikkét és 49. cikkének (1) bekezdését egyrészről Szlovénia, másrészről Belgium, a Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság között csak a (2) (14) bekezdésben foglalt átmeneti rendelkezésekre is figyelemmel kell teljes mértékben alkalmazni. E felülvizsgálat befejeztével, és legkésőbb a csatlakozás időpontját követő kétéves időszak végéig, a jelenlegi tagállamok értesítik a Bizottságot arról, hogy továbbra is a nemzeti jogszabályaikban vagy a kétoldalú megállapodásokban foglalt rendelkezéseket alkalmazzák, vagy ezután az 1612/68/EGK rendelet 1 6. cikkét alkalmazzák. Ilyen értesítés hiányában az 1612/68/EGK rendelet 1 6. cikkét kell alkalmazni. (4) Szlovénia kérelmére egy további felülvizsgálat végezhető. Az eljárásra a (3) bekezdést kell alkalmazni, és azt Szlovénia kérelmének kézhezvételétől számított hat hónapon belül le kell folytatni. (2) Az 1612/68/EGK rendelet 1 6. cikkétől eltérve, a csatlakozás időpontját követő kétéves időszak végéig a jelenlegi tagállamok a nemzeti jogszabályaikban vagy a kétoldalú megállapodásokban foglalt rendelkezéseket alkalmazzák a szlovén állampolgárok területükön való munkavállalási jogosultságára. E rendelkezések alkalmazását a jelenlegi tagállamok a csatlakozás időpontját követő ötéves időszak végéig fenntarthatják. (5) Az a tagállam, amely a (2) bekezdésben említett ötéves időszak végéig fenntartja a nemzeti jogszabályaiban vagy a kétoldalú megállapodásokban foglalt rendelkezések alkalmazását, amennyiben a munkaerőpiac súlyos zavara alakul ki, vagy ennek kialakulása fenyeget, a Bizottság értesítését követően, a csatlakozás időpontját követő hétéves időszak végéig alkalmazhatja ezeket a rendelkezéseket. Ilyen értesítés hiányában az 1612/68/EGK rendelet 1 6. cikkét kell alkalmazni.

2 HU 907 (6) A csatlakozás időpontját követő hétéves időszak végéig azok a tagállamok, amelyekben a (3), (4) és (5) bekezdés értelmében a szlovén állampolgárokra az 1612/68/EGK rendelet 1 6. cikkét kell alkalmazni, és amelyek ebben az időszakban a munkavállalás figyelemmel kísérése céljából a szlovén állampolgárok részére munkavállalási engedélyt adnak ki, azt mérlegelés nélkül kötelesek kiadni. (9) Amennyiben a 68/360/EGK irányelv egyes rendelkezései nem választhatók el az 1612/68/EGK rendelet azon rendelkezéseitől, amelyek alkalmazását a (2) (5), valamint a (7) és (8) bekezdésben foglaltak értelmében elhalasztják, Szlovénia és a jelenlegi tagállamok a (2) (5), valamint a (7) és (8) bekezdés alkalmazásához szükséges mértékben eltérhetnek ezektől a rendelkezésektől. (7) A csatlakozás időpontját követő hétéves időszak végéig azok a tagállamok, amelyekben a (3), (4) és (5) bekezdés értelmében a szlovén állampolgárokra az 1612/68/EGK rendelet 1 6. cikkét kell alkalmazni, az alábbi albekezdésekben meghatározott eljáráshoz folyamodhatnak. (10) Amennyiben a fenti átmeneti rendelkezések értelmében egy tagállam a nemzeti jogszabályokban vagy kétoldalú megállapodásokban foglalt rendelkezéseket alkalmazza, Szlovénia az érintett tagállam vagy tagállamok vonatkozásában ezekkel egyenértékű rendelkezéseket tarthat hatályban. Amennyiben az első albekezdésben említett tagállam munkaerőpiacán fellépő vagy előrelátható zavarok komolyan veszélyeztethetik az életszínvonalat vagy a foglalkoztatottságot egy adott régióban vagy egy adott szakma tekintetében, a tagállam értesíti erről a Bizottságot és a többi tagállamot, és biztosítja számukra az összes vonatkozó információt. A tagállam ezen információk alapján kérheti a Bizottságtól, hogy az adott régióban vagy az adott szakma tekintetében a rendes állapot helyreállítása érdekében részben vagy egészben függessze fel az 1612/ 68/EGK rendelet 1 6. cikkének alkalmazását. A Bizottság a kérelem kézhezvételétől számított két héten belül határoz a felfüggesztésről, valamint annak időtartamáról és alkalmazási köréről, és határozatáról értesíti a Tanácsot. A Bizottság határozatának meghozatalát követő két héten belül bármely tagállam kérheti a Tanácstól a határozat megsemmisítését vagy módosítását. A Tanács az ilyen kérésről két héten belül, minősített többséggel határoz. A első albekezdésben említett tagállam sürgős és kivételes esetekben maga is felfüggesztheti az 1612/68/EGK rendelet 1 6. cikke alkalmazását, amiről utólag indokolással ellátott értesítést küld a Bizottságnak. (11) Ha bármely jelenlegi tagállam felfüggeszti az 1612/68/EGK rendelet 1 6. cikkének alkalmazását, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország vagy Szlovákia tekintetében Szlovénia a (7) bekezdésben meghatározott eljáráshoz folyamodhat. Az ebben az időszakban a Szlovénia által a cseh, észt, lett, litván, magyar, lengyel vagy szlovák állampolgárok részére a munkavállalás figyelemmel kísérése céljából kiadott munkavállalási engedélyeket mérlegelés nélkül kell kiadni. (12) Bármely jelenlegi tagállam, amely a (2) (5) és (7) (9) bekezdés értelmében a nemzeti jogszabályaiban foglalt rendelkezéseket alkalmazza, a nemzeti joga alapján a személyek mozgásának a csatlakozás időpontjában létezőnél nagyobb szabadságát biztosító szabályokat vezethet be, beleértve a teljes munkavállalási szabadságot is. A csatlakozás időpontjától számított harmadik évet követően bármely, a nemzeti jogszabályaiban foglalt rendelkezéseket alkalmazó tagállam bármikor úgy határozhat, hogy ezek helyett az 1612/68/EGK rendelet 1 6. cikkét alkalmazza. Erről a határozatról értesíteni kell a Bizottságot. (8) Amíg a fenti (2) (5) és (7) bekezdés értelmében az 1612/68/EGK rendelet 1 6. cikkének alkalmazása felfüggesztés alatt áll, Szlovéniában a jelenlegi tagállamok állampolgáraira, illetve a jelenlegi tagállamokban a szlovén állampolgárokra a rendelet 11. cikkét az alábbi feltételekkel kell alkalmazni: a munkavállalónak a rendelet 10. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett családtagjai, akik a csatlakozáskor a munkavállalóval együtt jogszerűen a tagállam területén laknak, a csatlakozás után azonnal jogosultak munkát vállalni az érintett tagállamban. Ez nem vonatkozik a munkavállaló családtagjaira abban az esetben, ha a munkavállaló 12 hónapnál rövidebb ideig jogosult munkát vállalni az adott tagállamban; (13) Németország, illetve Ausztria a munkaerőpiacukon egy adott régióban a 96/71/EK irányelv 1. cikke szerinti transznacionális szolgáltatásnyújtásokból eredően egyes érzékeny szolgáltatási ágazatokban fellépő vagy fenyegető súlyos zavarok esetében, ameddig a szlovén munkavállalók szabad mozgására a fenti átmeneti rendelkezések értelmében a nemzeti jogszabályaiban vagy kétoldalú megállapodásokban foglalt rendelkezéseket alkalmazza, a Bizottság értesítését követően eltérhet az EK-Szerződés 49. cikkének (1) bekezdésében foglaltaktól, annak érdekében, hogy a Szlovéniában letelepedett társaságok által nyújtott szolgáltatások körében korlátozza azon munkavállalók ideiglenes mozgását, akik munkavégzésre való jogosultságára Németországban, illetve Ausztriában a nemzeti jogszabályokat kell alkalmazni. Ez az eltérés az alább felsorolt szolgáltatási ágazatokra vonatkozhat: a munkavállalónak a rendelet 10. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett családtagjai, akik a csatlakozás időpontját követően, de az átmeneti rendelkezések alkalmazásának ideje alatt a munkavállalóval együtt jogszerűen a tagállam területén laknak, akkor jogosultak munkát vállalni az adott tagállamban, ha legalább 18 hónapig jogszerűen az adott tagállamban laknak, illetve ha az korábbi a csatlakozás időpontját követő harmadik évtől kezdve. A fenti rendelkezések nem érintik a nemzeti jogszabályokban vagy a kétoldalú megállapodásokban foglalt kedvezőbb rendelkezéseket. Németországban: Szolgáltatási ágazat Építőipar, ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is Ipari takarítás, tisztítás Egyéb szolgáltatások NACE-kód ( 1 ) (eltérő jelölés hiányában) ; a 96/71/EK irányelv mellékletében felsorolt tevékenységek Ipari takarítás, tisztítás Kizárólag belső dekoráció tervezése

3 908 HU Ausztriában: Szolgáltatási ágazat NACE-kód ( 1 ) (eltérő jelölés hiányában) Kertészeti szolgáltatások Kőmegmunkálás 26.7 E bekezdés alkalmazása a Németország, illetve Ausztria és Szlovénia között transznacionális szolgáltatásnyújtás érdekében ideiglenesen mozgó munkavállalók tekintetében nem eredményezhet szigorúbb feltételeket, mint amelyek a csatlakozási szerződés aláírásának időpontjában fennállnak. (14) A (2) (5) és (7) (12) bekezdés alkalmazása a szlovén állampolgárok számára a jelenlegi tagállamokban való munkavállalás jogosultsága tekintetében nem eredményezhet szigorúbb feltételeket, mint amelyek a csatlakozási szerződés aláírásának időpontjában fennállnak. Fémszerkezetek és szerkezetelemek gyártása Építőipar, ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is ; a 96/71/EK irányelv mellékletében felsorolt tevékenységek Az (1) (13) bekezdésben foglaltak alkalmazása ellenére, a nemzeti jogszabályokban vagy kétoldalú megállapodásokban foglalt rendelkezések alkalmazása során a jelenlegi tagállamok a munkavállalási jogosultság tekintetében előnyben részesítik a tagállami állampolgár munkavállalókat az olyan munkavállalókkal szemben, akik harmadik országok állampolgárai. Biztonsági tevékenységek Ipari takarítás, tisztítás Házi betegápolás Szociális ellátás elhelyezés nélkül Olyan mértékben, amilyen mértékben Németország, illetve Ausztria a fenti albekezdésekkel összhangban eltér az EK-Szerződés 49. cikkének (1) bekezdésétől, Szlovénia a Bizottság értesítését követően ezzel egyenértékű intézkedéseket tehet. A jogszerűen valamely másik tagállamban lakó és munkát vállaló szlovén migráns munkavállalókra és családtagjaikra, illetve egy másik tagállam jogszerűen Szlovéniában lakó és munkát vállaló migráns munkavállalóira és családtagjaikra nem vonatkozhatnak szigorúbb korlátozások, mint a harmadik országoknak az adott tagállamban, illetve Szlovéniában lakó és munkát vállaló állampolgáraira. Ezen túlmenően, a közösségi preferencia elvének alkalmazásaként a harmadik országokból származó, Szlovéniában lakó és munkát vállaló migráns munkavállalók nem részesíthetők kedvezőbb bánásmódban, mint Szlovénia állampolgárai. ( 1 ) NACE: lásd R 3037: A Tanács október 9-i 3037/90/EGK rendelete az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról (HL L 293. szám, , 1. o.), amelyet legutóbb módosított: R 0029: A Bizottság i 29/2002/EK rendelete (HL L 6. szám, , 3. o.). 3. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK SZABADSÁGA L 0635: A Tanács december 8-i 86/635/EGK irányelve a bankok és más pénzügyi intézmények éves és összevont (konszolidált) beszámolójáról (HL L 372. szám, , 1. o.), az alábbi módosítással: L 0009: Az Európai Parlament és a Tanács március 3-i 97/9/EK irányelve a befektető-kártalanítási rendszerekről (HL L 84. szám, , 22. o.) L 0065: Az Európai Parlament és a Tanács i 2001/65/EK irányelve (HL L 283. szám, , 28. o.). A 86/635/EGK irányelvet december 31-ig Szlovénia esetében nem kell alkalmazni az február 20-a előtt létrehozott takarékpénztárakra L 0019: Az Európai Parlament és a Tanács május 30-i 94/19/EK irányelve a betétbiztosítási rendszerekről (HL L 135. szám, , 5. o.). A 97/9/EK irányelvtől eltérve, december 31-ig a valamely másik tagállam befektetési szolgáltatója által Szlovéniában nyújtott biztosítás szintje és köre nem haladhatja meg a megfelelő szlovéniai kártalanítási rendszer által biztosított szintet és kört L 0012: Az Európai Parlament és a Tanács március 20-i 2000/12/EK irányelve a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról (HL L 126. szám, , 1. o.), az alábbi módosítással: A 94/19/EK irányelvet december 31-ig Szlovénia esetében nem kell alkalmazni az február 20-a előtt létrehozott takarékpénztárakra L 0028: Az Európai Parlament és a Tanács i 2000/28/EK irányelve (HL L 275. szám, , 37. o.). A valamely másik tagállam hitelintézete által Szlovéniában nyújtott biztosítás köre és szintje december 31-ig nem haladhatja meg a megfelelő szlovéniai biztosítási rendszer által biztosított kört és biztosítási szintet. A 2000/12/EK irányelvet december 31-ig Szlovéniában nem kell alkalmazni az február 20-a előtt létrehozott takarékpénztárakra.

4 HU A TŐKE SZABAD MOZGÁSA Szerződés az Európai Unióról; Az Európai Közösséget létrehozó szerződés. Az ingatlanpiac vonatkozásában Szlovénia legfeljebb a csatlakozás időpontjától számított hét évig igénybe veheti az ezen okmány 37. cikkében meghatározott általános védzáradékot. 5. MEZŐGAZDASÁG A. MEZŐGAZDASÁGI JOGSZABÁLYOK R 0136: A Tanács szeptember 22-i 136/66/EGK rendelete az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozásáról (HL L 172. szám, , o.), az alábbi utolsó módosítással: R 1513: A Tanács i 1513/2001/EK rendelete (HL L 201. szám, , 4. o.). c) A Bizottság az a) pontban meghatározott szabályok alkalmazását két további borászati évre meghosszabbíthatja, különösen ha ez az időszak nem elég hosszú ahhoz, hogy a C. II. övezetre előírt követelményeknek való megfelelésről reprezentatív adatok álljanak rendelkezésre. d) A Teran PTP Kras tekintetében a Bizottság külön értékeli a Teran PTP Kras termelése céljából betelepített területek felkészültségét a C. II. övezetre meghatározott 9,5 térfogat-százalékos minimális természetes alkoholtartalomnak való megfelelésre. A 136/66/EGK rendelet 33. cikkétől eltérve, a csatlakozás időpontjától öt évig Szlovénia állami támogatásban részesítheti az olajtöktermelést, a következő fokozatosan csökkenő arányoknak megfelelően: az első három évben 100 %, a negyedik évben 80 %, az ötödik évben 50 %. Az állami támogatási intézkedések végrehajtásáról Szlovénia évente jelentést nyújt be a Bizottságnak, amelyben feltünteti a nyújtott támogatások formáját és összegét R 1493: A Tanács május 17-i 1493/1999/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről (HL L 179. szám, , 1. o.), az alábbi utolsó módosítással: e) Legkésőbb a harmadik, 2006/2007-es borászati év vége előtt három hónappal Szlovénia részletes jelentést nyújt be a Bizottságnak a Teran PTP Kras termeléséhez használt szőlőfajták minimális természetes alkoholtartalmáról. E jelentés alapján az átmeneti időszak vége előtt a Bizottság értékeli a Teran PTP Kras alkalmasságát a C II. övezetre meghatározott minimális természetes alkoholtartalomnak való megfelelésre, és adott esetben megteszi a szükséges intézkedéseket. f) A Primorska borvidék szőlőültetvényeire vonatkozó szerkezetátalakítási támogatással kapcsolatban a Bizottság az 1493/1999/EK rendelet 14. cikkében előírt objektív kritériumokat fogja alkalmazni, figyelembe véve a különleges helyzetet és szükségleteket. Szlovénia a 2004/2005-ös borászati évtől kezdve részesül ebben a szerkezetátalakítási támogatásban R 2585: A Tanács i 2585/2001/EK rendelete (HL L 345. szám, , 10. o.). B. ÁLLAT- ÉS NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK a) Az 1493/1999/EK rendelet V. melléklet C. szakasza 2. pontjának e) alpontjától és a VI. melléklet E. szakasza 3. pontjának e) alpontjától eltérve, a Primorska borvidéken a három egymást követő, 2004/ 2005-ös, 2005/2006-os és 2006/2007-es borászati évben el lehet térni a C. II. övezetbe tartozó asztali borokra és az m.t. minőségi borokra vonatkozóan előírt térfogatszázalékban mért minimális természetes alkoholtartalomtól, ha a rendkívül kedvezőtlen időjárási és szőlőtermesztési körülmények lehetetlenné teszik a C. II. övezetre meghatározott térfogatszázalékban mért minimális természetes alkoholtartalom elérését. Ugyanakkor a minimális természetes alkoholtartalom nem lehet alacsonyabb, mint a C. Ia. övezetbe tartozó asztali borokra és m.t. minőségi borokra meghatározott érték. b) Legkésőbb a harmadik, 2006/2007-es borászati év vége előtt három hónappal Szlovénia részletes jelentést nyújt be a Bizottságnak a Primorska borvidéken használt szőlőfajták minimális természetes alkoholtartalmáról. E jelentés alapján a harmadik, 2006/ 2007-es borászati év vége előtt a Bizottság értékeli a Primorska borvidék felkészültségét a C. II. övezetre meghatározott minimális természetes alkoholtartalomnak való megfelelésre, és adott esetben megteszi a szükséges intézkedéseket. I. ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK L 0074: A Tanács július 19-i 1999/74/EK irányelve a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (HL L 203. szám, , 53. o.) december 31-ig az e melléklet B. függelékében felsorolt szlovéniai létesítmények használatban tarthatják az 1999/74/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének 4. és 5. pontjában meghatározott minimumkövetelményeknek nem megfelelő ketreceket, feltéve, hogy alapterületük legalább 65 %-án legalább 37 cm magasak, és bármely pontjukon legalább 31 cm magasak, valamint a padló lejtése nem haladja meg a 16 %- ot. A csatlakozás időpontjában tojó tyúkokat abban az esetben lehet az 5. cikk (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott minimumkövetelményeknek nem megfelelő ketrecekben tartani, ha ezekben tyúkonként legalább 450 cm 2 ketrecterület biztosított. Szlovénia biztosítja, hogy a minimális ketrecterület az új termelési ciklus kezdetén és legkésőbb december 1-jén maradéktalanul megfelel az 5. cikk (1) bekezdése 1. pontjának.

5 910 HU II. NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK L 0053: A Tanács június 13-i 2002/53/EK irányelve a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről (HL L 193. szám, , 1. o.); L 0055: A Tanács június 13-i 2002/55/EK irányelve a zöldségvetőmagok forgalmazásáról (HL L 193. szám, , 33. o.). A csatlakozás időpontját követő ötéves időszakra Szlovénia elhalaszthatja az 2002/53/EK és 2002/55/EK irányelv alkalmazását az olyan fajták vetőmagjainak területén való forgalmazása tekintetében, amelyek szerepelnek a mezőgazdasági növényfajok vagy zöldségnövény-fajok országos fajtajegyzékében, azonban hivatalosan nem az említett irányelvek rendelkezéseivel összhangban engedélyezték őket. Ebben az időszakban az ilyen magok a többi tagállamban nem hozhatók forgalomba. 6. ADÓZÁS L 0388: A Tanács május 17-i 77/388/EGK hatodik irányelve a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás (HL L 145. szám, , 1. o.), az alábbi utolsó módosítással: L 0038: A Tanács i 2002/38/EK irányelve (HL L 128. szám, , 41. o.). a) A 77/388/EGK irányelv 12. cikke (3) bekezdésének a) pontjától eltérve, Szlovénia i december 31-ig, illetve amennyiben az irányelv 28l. cikkében említett átmeneti időszak korábban lezárul, annak utolsó napjáig, legalább 8,5 %-os kedvezményes hozzáadottértékadó-kulcsot alkalmazhat az ételkészítésre, és ii december 31-ig legalább 5 %-os kedvezményes hozzáadottértékadó-kulcsot alkalmazhat a nem a szociálpolitika keretében biztosított lakóingatlan-építési, -felújítási és -karbantartási szolgáltatásokra (kivéve az építőanyagokat). b) A 77/388/EGK irányelv 28. cikke (3) bekezdésének b) pontja értelmében Szlovénia fenntarthatja az irányelv F. mellékletének 17. pontjában említett nemzetközi személyszállításra vonatkozó hozzáadottértékadó-mentességet, ameddig a 28. cikk (4) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, illetve ha az a korábbi ameddig bármelyik jelenlegi tagállam ugyanilyen mentességet alkalmaz L 0079: A Tanács október 19-i 92/79/EGK irányelve a cigaretták adójának közelítéséről (HL L 316. szám, , 8. o.), az alábbi utolsó módosítással: L 0010: A Tanács i 2002/10/EK irányelve (HL L 46. szám, , 26. o.). A 92/79/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, december 31-ig Szlovénia elhalaszthatja az szálra megállapított 60 eurós általános jövedékiadó-minimum alkalmazását a legkeresettebb árkategóriájú cigaretták vonatkozásában, ha jövedékiadó-kulcsait ebben az időszakban fokozatosan hozzáigazítja az irányelvben meghatározott általános jövedékiadó-minimumhoz. A jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló 92/12/EGK tanácsi irányelv ( 1 ) 8. cikkének sérelme nélkül, és a Bizottság értesítését követően, a fenti eltérés alkalmazásának ideje alatt a tagállamok a harmadik országból származó importra alkalmazottal azonos mennyiségi korlátozást tarthatnak fenn az Szlovéniából a területükre kiegészítő jövedékiadó-fizetési kötelezettség nélkül behozható cigaretta vonatkozásában. Az e lehetőséggel élő tagállamok lefolytathatják a szükséges ellenőrzéseket, feltéve, hogy ezek nem érintik a belső piac megfelelő működését. ( 1 ) HL L 76. szám, , 1. o. A legutóbb a 2000/47/EK irányelvvel (HL L 193. szám, , 73. o) módosított irányelv. 7. FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM L 0188: A Tanács május 12-i 86/188/EGK irányelve a munkájuk során zajjal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (HL L 137. szám, , 28. o.), az alábbi utolsó módosítással: L 0322: A Bizottság május 29-i 91/322/EGK irányelve a munkájuk során vegyszerekkel, fizikai és biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 80/ 1107/EGK tanácsi irányelv végrehajtása céljából javasolt határértékek megállapításáról (HL L 177. szám, , 22. o.) L 0024: A Tanács i 98/24/EK irányelve (HL L 131. szám, , 11. o.). A 91/322/EGK irányelvet december 31-ig Szlovénia esetében nem kell alkalmazni. A 86/188/EGK irányelvet december 31-ig Szlovénia esetében nem kell alkalmazni.

6 HU L 0024: A Tanács április 7-i 98/24/EK irányelve a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 131. szám, , 11. o.). A 98/24/EK irányelvet december 31-ig Szlovénia esetében nem kell alkalmazni L 0039: A Bizottság június 8-i 2000/39/EK irányelve a Tanács a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról (HL L 142. szám, , 47. o.). A 2000/39/EK irányelvet december 31-ig Szlovénia esetében nem kell alkalmazni L 0054: Az Európai Parlament és a Tanács szeptember 18-i 2000/54/EK irányelve a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 262. szám, , 21. o.). A 2000/54/EK irányelvet december 31-ig Szlovénia esetében nem kell alkalmazni. 8. ENERGIA L 0414: A Tanács december 20-i irányelve az EGK tagállamainak minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről (HL L 308. szám, , 14. o.), az alábbi utolsó módosítással: szintje, a 2. cikkben felsorolt valamennyi kőolajtermék-kategóriára nézve, legalább az alább megjelölt napok számáig megfeleljen az 1. cikk (1) bekezdése szerint meghatározott átlagos napi belföldi fogyasztásnak: L 0093: A Tanács i 98/93/EK irányelve (HL L 358. szám, , 100. o.). a csatlakozás időpontjáig 66 nap; A 68/414/EGK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, december 31-ig a kőolajtermék-készletek legalacsonyabb szintjére vonatkozó követelményt Szlovénia esetében nem kell alkalmazni. Szlovénia gondoskodik arról, hogy kőolajtermék-készleteinek legalacsonyabb december 31-ig 75 nap; december 31-ig 90 nap. 9. KÖRNYEZETVÉDELEM A. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS B. VÍZMINŐSÉG L 0062: Az Európai Parlament és a Tanács december 20-i 94/62/EK irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (HL L 365. szám, , 10. o.). A 94/62/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjától eltérve, december 31-ig Szlovénia a következő közbenső célokkal teljesíti a hasznosítási és újrafeldolgozási célkitűzéseket a következő csomagolóanyagok tekintetében: műanyagok újrafeldolgozása: tömeg szerint mért 11 % a csatlakozás időpontjáig, 12 % 2004-re, 13 % 2005-re és 14 % 2006-ra; teljes hasznosítási arány: tömeg szerint mért 36 % a csatlakozás időpontjáig, 40 % 2004-re, 44 % 2005-re és 48 % 2006-ra L 0271: A Tanács május 21-i 91/271/EGK irányelve a települési szennyvíz kezeléséről (HL L 135. szám, , 40. o.), az alábbi módosítással: L 0015: A Bizottság i 98/15/EK irányelve (HL L 67. szám, , 29. o.). A 91/271/EGK irányelv 3., 4. cikkétől és 5. cikke (2) bekezdésétől eltérve, december 31-ig a településiszennyvíz-elvezető művekre és a települési szennyvíz kezelésére vonatkozó előírásokat Szlovénia esetében, a következő közbenső célkitűzésekkel összhangban, nem kell teljes mértékben alkalmazni: december 31-ig kell az irányelvben foglaltakat a lakosegyenértéket meghaladó, érzékeny területen található agglomerációkban teljesíteni;

7 912 HU december 31-ig kell az irányelvben foglaltakat a lakosegyenértéket meghaladó agglomerációkban teljesíteni.. Komunala Nova Gorica, Nova Gorica, október 30.; Komunala Trbovlje, Trbovlje, október 30.; C. IPARI SZENNYEZÉSCSÖKKENTÉS ÉS KOCKÁZATKEZELÉS L 0061: A Tanács szeptember 24-i 96/61/EK irányelve a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (HL L 257. szám, , 26. o.). A Tanács 96/61/EK irányelve 5. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, a meglévő létesítményekre kiadandó engedélyekre vonatkozó előírásokat Szlovénia esetében a következőkben felsorolt létesítményekre a létesítményenként megjelölt időpontokig nem kell alkalmazni, amennyiben ezek arra a kötelezettségre vonatkoznak, amely szerint ezen létesítmények üzemeltetésének a rendelkezésre álló legjobb technikák alapján meg kell felelni a 9. cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott kibocsátási határértékeknek, azokkal egyenértékű műszaki paramétereknek és műszaki intézkedéseknek: Radeče papir, Radeče, október 30.; Industrija usnja Vrhnika, Vrhnika, október 30.; Ljubljanske mlekarne, Ljubljana, október 30.; Kmetijski kombinat Ptuj, Ptuj, október 30.; Farma Ihan, Domžale, október 30.; SŽ Acroni, Jesenice, október 30.; SŽ Metal Ravne, Koroškem, október 30.; IMP Livar, Ivančna Gorica, október 30.; Mariborska livarna, Maribor, október 30.; IGM Zagorje, Zagorje, október 30.; Steklarna Rogaška, Rogaška, október 30.; Farma Stična, Stična, október 30.; Ljutomerčan Cven, Cven, október október 30-ig ezekre a létesítményekre teljességgel összehangolt engedélyek kerülnek kibocsátásra, amelyek az irányelvnek való teljes megfelelés érdekében kötelező jellegű határidőket szabnak az egyes létesítményekre vonatkozóan. Ezeknek az engedélyeknek biztosítaniuk kell, hogy az irányelv 3. cikkében meghatározott, az üzemeltetők alapvető kötelezettségeire irányadó általános elvek október 30-ig megvalósuljanak.

8 HU 913 A. függelék a XIII. melléklet 1. fejezetének megfelelően (*) (*) Lásd HL C 227 E,, o.

9 914 HU B. függelék A XIII. melléklet 5. fejezete B. szakaszának I. alszakaszában hivatkozott (*) (*) Lásd HL C 227 E,, o.

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

II. III. I/HU 2 ZÁRÓOKMÁNY

II. III. I/HU 2 ZÁRÓOKMÁNY RÓMAI SZERZŐDÉSEK ZÁRÓOKMÁNY A KÖZÖS PIACRÓL ÉS AZ EURATOMRÓL RENDEZETT KORMÁNYKÖZI KONFERENCIA, amelyet a Belga Királyság, a Németországi szövetségi Köztársaság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA EURÓPAI UNIÓ A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA 2010. MÁRCIUS 2010.3.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 83/1 E U Sz. AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

A Bizottság 364/2004/EK rendelete

A Bizottság 364/2004/EK rendelete A Bizottság 364/2004/EK rendelete (2004. február 25.) a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról AZ EURÓPAI

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG,

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

Részletesebben

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára European Trade Union Confederation (ETUC) Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Katrin Distler, DGB & Ger Essers, FNV Európai Szakszervezeti

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A KÖZPONTI BANKOK EURÓPAI RENDSZERE ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ALAPOKMÁNYÁRÓL A KBER LÉTREHOZÁSA A KBER CÉLKITŰZÉSEI ÉS FELADATAI

JEGYZŐKÖNYV A KÖZPONTI BANKOK EURÓPAI RENDSZERE ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ALAPOKMÁNYÁRÓL A KBER LÉTREHOZÁSA A KBER CÉLKITŰZÉSEI ÉS FELADATAI JEGYZŐKÖNYV A KÖZPONTI BANKOK EURÓPAI RENDSZERE ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ALAPOKMÁNYÁRÓL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy megállapítsák az Európai Közösséget létrehozó szerződés 8. cikkében

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 A BIZOTTSÁG 1234/2008/EK RENDELETE (2008. november 24.) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali

Részletesebben

A TANÁCS 1999. május 17-i 1493/1999/EK RENDELETE a borpiac közös szervezéséről

A TANÁCS 1999. május 17-i 1493/1999/EK RENDELETE a borpiac közös szervezéséről A TANÁCS 1999. május 17-i 1493/1999/EK RENDELETE a borpiac közös szervezéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 36. és 37. cikkére, tekintettel

Részletesebben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben 2014 Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Bevezetés Az egészségügyi ellátást az Európai Unió polgárainak

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS 2013.6.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 175/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS az egységes

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003/59/EK IRÁNYELVE. (2003. július 15.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003/59/EK IRÁNYELVE. (2003. július 15.) 07/7. kötet 441 32003L0059 L 226/4 AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 2003.9.10. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003/59/EK IRÁNYELVE (2003. július 15.) egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást

Részletesebben

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 09sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.11.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 293/1 I (Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1082/2013/EU HATÁROZATA (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

Nyugdíj az Európai Unióban

Nyugdíj az Európai Unióban Nyugdíj az Európai Unióban Az Európai Unió szociális biztonsági rendszerekre vonatkozó szabályozásáról 2 Mit kell tudni az egyes nyugellátásokra vonatkozó szabályozásról? 9 Gyakori kérdések a magyar nyugdíjrendszer

Részletesebben

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/2/04 REV2 HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM

Részletesebben

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet - 1 - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek

Részletesebben

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2014. május 31. V. évfolyam 5. szám EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK... 3 KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK...3 BÜNTETŐ

Részletesebben