A mitokondriális DNS és mutációi: újabb ismeretek egy új területen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mitokondriális DNS és mutációi: újabb ismeretek egy új területen"

Átírás

1 A mitokondriális DNS és mutációi: újabb ismeretek egy új területen SÁFRÁNY ENIKÔ, CSÖNGEI VERONIKA, JÁROMI LUCA, MAÁSZ ANITA, MAGYARI LILI, SIPEKY CSILLA és MELEGH BÉLA DR. Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Genetikai és Gyermekfejlôdéstani Intézet, Pécs Az utóbbi két évtizedet tartják a klinikai mitokondriális DNS-kutatás aranykorának. Folyamatosan bôvül a patológiás variánsok száma, amelyek betegséggel társulnak, illetve bôvül az ismeretanyag azokról az entitásokról, melyek hátterében a mitokondriális DNS kóros elváltozásai állnak. A cirkuláris mitokondriális DNS öröklôdése eltér a Mendel-féle szabályoktól, anyai öröklésmenetet mutat; számos vonatkozásban eltérô sajátosságokkal rendelkezik a nukleáris DNS-hez viszonyítva. A molekuláris biológiai módszerek terjedésével egyre több kórkép ismerhetô fel, noha a diagnosztika manapság is komoly kihívást jelent. Napjainkban a mitokondriális medicina számos orvosi szubspecialitáshoz kapcsolódóan jelentôs elôrelépéseket mutatott; így körvonalazódott a mitokondriális gasztroenterológia, endokrinológia, otológia, oftalmológia, nefrológia, hematológia, onkológia, reproduktív medicina és pszichiátria, mintegy az adott szubspecialitás mitokondriális DNS-sel kapcsolatos, többé-kevésbé részleges önállósodással megjelenô territóriuma. A jelen összefoglaló közlemény a mitokondriális medicina rövid, általános összefoglalása mellett e fejezetekre próbál rátekintést nyújtani. Kulcsszavak: mitokondriális DNS, LHON, PEO, MELAS Mitochondrial DNA and its mutations: novel fields in a new era. The past two decades are considered as the golden age of the clinical research of mitochondrial DNA. The number of disease-associated pathologic variants is still expanding; the available knowledge about the entities caused by the abnormalities of the mitochondrial DNA is gradually increasing. The inheritance of the mitochondrial DNA exhibits maternal transmission; the properties are different from the nuclear genome in many respects. Albeit the establishment of correct diagnosis of several mitochondrial diseases still means diagnostic challenge, more and more entities can be identified due to the available molecular biology methods. Nowadays, significant progress of mitochondrial medicine can be observed in relation to several medical subspecialties; thus, mitochondrial gastroenterology, endocrinology, otology, ophthalmology, nephrology, hematology, oncology, reproductive medicine and psychiatry have been partially separated as the more or less circumscribed territory of the specific subspecialty. Besides the short overview of the general aspects of the mitochondrial medicine the present review provides an outlook to these chapters. Keywords: mitochondrial DNA, LHON, PEO, MELAS (Beérkezett: december 12.; elfogadva: március 14.) Rövidítések KSS = Kearns Sayre-szindróma; LHON = Leber-féle herediter opticus neuropathia; MELAS = mitokondriális myopathia-encephalopathia, laktátacidózis, stroke-szerû epizódok; MERRF = myoclonusos epilepszia szabdalt vörös rostokkal; MIDD = maternális öröklôdésû diabétesz és siketség; MILS = maternális öröklôdésû Leigh-szindróma; MNGIE = mitokondriális neurogastrointestinalis encephalomyopathia; mtdns = mitokondriális DNS; NARP = neuropathia, ataxia, retinitis pigmentosa; PEO = progresszív externalis ophthalmoplegia; POLG = DNS-polimeráz-γ; ROS = reaktív oxigéngyökök A mitokondriális genetika és a mitokondriális DNS-ben (mtdns) történt defektusok következtében kialakuló betegségek kutatása pár évtizede tartozott csak a genetika fô kutatási területei közé, hiszen az elsô mitokondriális betegséget Luft 1962-ben írta le [1]; az elsô mtdns-kötött betegség leírása 1988-ból való [2, 3]. A mtdns a nukleáris genomtól eltérô szabályok alapján öröklôdik, mivel csupán az anyától származó molekulák öröklôdnek tovább, az apa nem járul hozzá az utód 971 n DOI: /OH n 2007 n 148. évfolyam, 21. szám n

2 mitokondriális DNS-készletéhez. Mindemellett azok a klinikai szindrómák, amelyek hátterében a mtdns eltérései állnak, igen széles spektrumú megjelenési formát mutatnak. Napjainkban már a mitokondriális genom központi helyet foglal el az evolúciógenetikai tanulmányokban, mint például származástani kérdések megválaszolásában, és fontos szerepet tölt be az igazságügyi orvostanban is. Az ember mtdns-szekvenciáját elsôként Anderson közölte, ezért nevezik Anderson-, avagy a közlés helye után Cambridge-szekvenciának is [4]. A genetikai betegségek nagyon gyakran a mitokondriális genom rendellenességeire vezethetôk vissza. A mitokondriális betegségeket nukleáris génekben bekövetkezett mutációk (pontmutációk, deletiók, duplikációk és inverziók) is befolyásolhatják; sok más nukleáris kódolású fehérje is részt vesz a mitokondriális metabolizmusban és a mitokondriális mûködések szabályozásában [5]. A nukleáris génekben bekövetkezett mutációk gyakran ugyanolyan fenotípust idéznek elô, mint amilyenekkel azok a betegek rendelkeznek, akiknél mitokondriális defektusokat azonosítottak [6]. A mitokondriális genetika alapjai A mitokondriumok minden magvas sejtben megtalálható sejtalkotók, melyek az oxidatív foszforilációban az elektrontranszport-rendszer (komplex I IV) és az ATP-szintáz (komplex V) révén a celluláris ATP fô generátoraiként mûködnek. Funkcióik nukleáris és mitokondriális genomi szabályozás alatt állnak. Egy mitokondrium mátrixában 2 10 mtdns-kópia található, sejtenként pedig több száz mitokondrium van. A mitokondriális genom cirkuláris, emberben 16,6 kilobázispár (kb) hosszúságú, dupla szálú DNS-molekula, mely szekvenciája szinte teljes mértékben átíródik. A mtdns 13 esszenciális fehérjét és az organellumon belül zajló transzlációhoz szükséges 2 rrns- és 22 trns-molekulát kódol, amelyek közül az elôbbiek a mitokondriumban helyet foglaló, az oxidációban és az energiatermelésben szerepet játszó nagy fehérjekomplexek alkotórészei [7]. A többi alegység, valamint a DNS fenntartásában fontos egyéb fehérjék nukleáris kódolásúak, a citoplazma riboszómáin szintetizálódnak, majd specifikusan szállítódnak az organellumon belüli helyükre. A mtdns öröklôdése több szempontból is eltér a mendeli öröklésmenettôl, hiszen maguk a mitokondriumok preformáltan kerülnek be a petesejtbe, továbbá a spermium mitokondriális genomja nem jut tovább az utódba. A sejtmagi örökítô-anyaghoz képest a replikáció és a transzkripció szabályozása is eltérô [8]. Mind a replikáció, mind a transzkripció nagyon fontos a mitokondriális mutációk keletkezési mechanizmusának és biokémiai következményeinek megértésében. Ismeretes, hogy a mitokondriális repliszóma jó néhány fehérjébôl tevôdik össze. Közülük a heterodimer DNS-polimeráz-γ, az 5-3 helikázaktivitással rendelkezô egyszálú kötôfehérje (TWINKLE) és a transzkripciós faktor (TFAM) együttesen a mtdns nukleoid struktúrájának a megformálásáért felelôsek, amelynek a mitokondriális genom továbbörökítésében van szerepe [9, 10, 11]. Ahogyan az a korábbiakból részben következik, a mitokondriális genom sejtenként több ezer kópiaszámban van jelen. Ha az összes kópiája azonos, akkor homoplazmiáról beszélünk; ha azonban sejten belül a normális és a mutáns kópia egyaránt megtalálható, akkor heteroplazmia jelensége áll fenn [8]. E fogalmak jelentôsége akkor lényeges, ha betegséget kialakító mutációkról van szó. A heteroplazmiás mutáció küszöbértéke fontos lehet mind a betegség klinikai kifejezôdése, mind a biokémiai defektusok szempontjából [12]. A kóros fenotípus a mutáció magas, a kritikus küszöb feletti értékénél alakul ki. Ezek a mutációk random módon jönnek létre, és olyan kis mértékben lehetnek jelen, hogy sokszor a vérmintából izolált DNS szekvenciájában alig detektálhatók. Ezenkívül a heteroplazmia foka sejtenként és szövetenként is eltérô lehet. A mtdns betegségei Még ha a mitokondriális genomban bekövetkezett mutációk maternális öröklôdése végbe is megy, a betegség tüneteinek kialakulása egyéb nukleáris tényezôk, illetve környezeti faktorok együttes hatásától függ [13]. Abban az esetben, ha a mitokondriális mutáció homoplazmiás formában van jelen, a mutációt minden utód örökli, de a betegség nem mindenkiben fog egyforma súlyossággal kialakulni, erre példa lehet a Leber-féle opticus neuropathia (LHON) [14]. Az említett betegségben a tünetek körülbelül a férfiak 50, a nôk 10%-ánál alakulnak ki, ami egyéb befolyásoló tényezôk (pl. nukleáris faktorok) jelenlétére utalhat. Egy másik homoplazmiásan elôforduló mutáció, az A1555G a szenzorineuronális halláskárosodás egyik genetikai okozója, amely a 12S rrns-t kódoló gént érinti [15]. E mutáció klinikai expressziója függ a beteg aminoglikozid antibiotikummal történô kezelésétôl, ami azt sugallja, hogy a tünetek kialakulásában a környezeti faktoroknak is fontos szerepük lehet. A heteroplazmiás mitokondriális pontmutációk továbbörökítése már komplexebb folyamat. A nukleáris és környezeti faktorok ez esetben is majdnem biztosan befolyásolják a fenotípus kifejezôdését [16]. Ezeken kívül figyelembe kell vennünk azt a tényt is, miszerint a mutáns mtdns mennyisége az utódokba történô szegregáció során megváltozhat [17]. Mivel a mtdns rendellenességei bármely szervben, bármely életkorban kialakíthatnak eltéréseket, a betegségek klinikai prezentációja általában változatos [18]. Ritkán csak egyetlen szerv érintett, de idôvel multiszisztémás megjelenés is kialakulhat. Az érintett szervek változatos kombinációja vezetett a mitokondriális szindrómák meghatározásához, melyek rendszerint jól körülírható klinikai tünetekkel rendelkeznek (1. táblázat); ezek azonban sok esetben nem specifikusak. A mitokondriumok száma eltérô a különbözô szövetekben attól függôen, hogy az adott szövet vagy szerv milyen mértékben hasznosítja az oxidatív foszforiláció által termelt energiát. Emiatt a mitokondriális betegségek fôként a legnagyobb energiaszükséglettel rendelkezô vázizmot, szívizmot és a központi idegrendszert érintik, és a tünetek ennek megfelelôen e szervek rendellenességét tükrözik: izomhipotónia, a szívizom funkcionális zavarai és a központi idegrendszer betegségei. Azt mondhatjuk, hogy e szervek (külön-külön vagy együttes érintettsége) eltérései jelentik a klinikai betegségek több mint 90%- át; azonban valamennyi szervünk érintett lehet [8]. Mivel a 972 n 2007 n 148. évfolyam, 147. évfolyam, 21. szám 36. szám n

3 1. táblázat A klinikai betegségek kialakulásában szerepet játszó mtdns-mutációk Betegség Klinikai fenotípus Genotípus Érintett gén(ek) Megjelenési forma Öröklôdés Kearns Sayreszindróma progresszív myopathia, cardiomyopathia, ophthalmoplegia nagy kiterjedésû (4977 bp) mitokondriális deletio ATP8, ATP6, COIII, TRNG, TRNR, TRNH, TRNS, TRNL, ND3 5 heteroplazmiás sporadikus PEO ophthalmoplegia heteroplazmiás sporadikus Pearson-szindróma pancytopenia, laktátacidózis heteroplazmiás sporadikus MELAS myopathia, encephalopathia, laktátacidózis, stroke-szerû epizódok A3243G T3271C TRNL heteroplazmiás maternális MERRF myoclonusos epilepszia, myopathia A8344G T8356C TRNK heteroplazmiás maternális NARP neuropathia, ataxia, retinitis pigmentosa T8993G ATP6 heteroplazmiás maternális MILS az agyban található spongiosus elváltozások T8993C ATP6 heteroplazmiás maternális MIDD diabétesz, süketség A3243G TRNL heteroplazmiás maternális LHON opticus neuropathia G11778A G3460A T14484C ND1, 4, 6 homoplazmiás, kis részben heteroplazmiás maternális myopathia és diabétesz myopathia, izomgyengeség, diabétesz T14709C TRNE homo-, és heteroplazmiás maternális szenzorineuronális hallásvesztés süketség A1555G A7445G RNR TRNS homo-, és heteroplazmiás maternális mitokondriumok, illetve a mtdns defektusait rendkívül sok betegség hátterében azonosították, ezért talán nem meglepô, hogy az ezen alapuló tudományterület, a mitokondriális medicina az orvostudomány más területein is megjelent, így a gasztroenterológia, az endokrinológia, az otológia, az oftalmológia, a nefrológia, a hematológia, az onkológia, a reproduktív medicina és a pszichiátria is a vizsgálatok középpontjába került. Gasztroenterológia A betegekben megjelenô tipikus gasztroenterológiai tünetek a mitokondriális respirációs lánc defektusaira vezethetôk vissza [16]. A nagy variabilitást mutató tünetek, mint például nyelési nehézségek, hányás, hasi fájdalmak, a gyomor kóros motilitasa, a hasnyálmirigy endokrin funkciójának károsodása, hasmenés gyermekeknél és felnôtteknél egyaránt megjelenhet. A nyelési nehézség és a hányás mint résztünetek számos mitokondriális betegségleírásban szerepelnek: Kearns Sayre-szindróma (KSS); progresszív externális ophthalmoplegia (PEO); mitokondriális myopathia-encephalopathia, laktátacidózis, stroke-szerû epizódok (MELAS); Leigh-szindróma (MILS). A KSS-betegek izombiopsziás vizsgálatánál nagy kiterjedésû deletiókat, illetve ultrastrukturális és citokémiai eltéréseket találtak. A legismertebb és legnagyobb deletió 4,977 bp [19]. A már említett jellemzôkön kívül szem- (ophthalmoplegia), izom- és cardialis tünetek is felléphetnek, jellemzô lehet a cerebellaris ataxia, alacsony termet és növekedett fehérjekoncentráció a cerebrospinalis folyadékban [19]. A MELAS-szindróma változatos, sok szervet érintô tünetekkel járó mitokondriális anyagcsere-betegség, tünetei kialakulásában a Lys-, Trp-tRNS-gének mutációi játszanak fontos szerepet, az esetek 80%-ában azonban az A3243G tranzíció tehetô felelôssé a szimptómák kialakulásáért [20]. Hess és munkatársai megállapították, hogy a betegséget számos esetben ischaemiás colitis is kíséri [21]. Stenqvist és munkatársai T3271C-mutáció esetén izombénulást és lassú növekedést írtak le egy 18 éves betegben, mely utóbb a páciens halálához vezetett [22]. A Leigh-szindróma, mely egy progresszív, neurodegeneratív kórkép, születéskor és közvetlenül utána jelentkezik, ezért ennél a mitokondriális genetikai hátterû betegségnél a legszembetûnôbb a növekedésbeli elmaradás és a súlyvesztés. A vizsgálatok során gyakran egy bázispárcsere, a T8993G detektálható, amely a mitokondriális adenozin-trifoszfatáz enzim 6-os alegységét kódoló gént érinti [23]. Playan és munkatársai egy, ezt a mutációt hordozó hat hónapos fiúgyermeket vizsgáltak; tünetei között szerepelt a hipotónia, pszichomotoros fejlôdési zavar, hepatomegalia és hyporeflexia [24]. A genetikai analízis során kiderült, hogy a mutáció heteroplazmia-szintje magasabb volt, mint 95%. A mitokondriális hátterû pancreasbetegségek klasszikus tünetegyüttese a Pearson-szindróma, melynek kialakulásakor növekedésbeli elmaradás, hasmenés, malabsorptio jelentkezhet [25]. Genetikai vizsgálatokkal a mtdns nagy kiterjedésû delécióját lehet azonosítani a tünetekkel rendelkezô egyénekben [26]. Specifikus gasztroenterológiai eltérésekkel bíró betegség a mitokondriális neurogastrointestinális encephalomyopathia (MNGIE), amely gyermekkorban és középkorú felnôttekben gyakori [27]. Tünetei: kóros motilitas, hányás, hasmenés, súlyvesztés. Hátterében a mtdns-polimeráz-γ (POLG) defektusai állhatnak [28, 29]. n 973 n 2007 n 148. évfolyam, 21. szám

4 Endokrinológia A humán mitokondriális betegségeket változatos endokrinopathiák kísérik, melyek a mtdns mutációjának, valamint magi defektusoknak is köszönhetôk. Az endokrin funkcióvesztés, és ezen belül a diabétesz a mtdns-betegségek leggyakoribb megnyilvánulása [30]; Európában a diabéteszes esetek 1,5%- ának hátterében mtdns-mutációt azonosítottak [31]. A mitokondriális diabétesz (MIDD = maternally inherited diabetes and deafness) a cukorbetegség szokatlan formája: anyai öröklôdést mutat, és az inzulinszekréció hiányával, esetenként inzulinrezisztenciával jellemezhetô [32]. A már említett A3243G tranzíció esetében a heteroplazmia foka korrelál a diabétesz súlyosságával [33]. Mindemellett még hét további, részben a mitokondrium trns-génjeiben bekövetkezô mutáció is felelôssé tehetô a betegségért, így például a G3421A tranzíció [34, 35, 36]. Mitokondriális zavarok további endokrin betegségek kialakulásáért is felelôsek lehetnek, ilyen az alacsony termet, a hypogonadizmus és a hypoparathyroidizmus [37]. A hypogonadizmus tüneteiként gyengén fejlett másodlagos nemi jellegek, meddôség említhetôk. A hypothyroidizmus esetén merevgörcs, rohamok, súlygyarapodás, fáradtság, hidegintolerancia, száraz bôr, hajhullás és rendszertelen menstruáció léphet fel. Az adrenális elégtelenségben szenvedô betegeknél fáradékonyság észlelhetô, illetve a vér alacsony nátrium- és káliumszintje is kimutatható [38]. A hormonpótlás potenciális fiziológiai és fizikai elônyei jelentôsen javíthatják a mitokondriális betegek életminôségét. Mivel az endokrin rendszer szoros kapcsolatban áll a celluláris energetikával, rendkívül fontos az endokrin funkcióvesztés kezelése a mitokondriális betegségekben szenvedôknél. Otológia A mitokondriális megbetegedések egyik gyakori jellemzôje a halláskárosodás, mivel emlôsökben a stria vascularis és a szôrsejtek különösen érzékenyek a mtdns mutációira. Ez a tünet akár évekig is felderítetlenül maradhat, ugyanis egyéb akut, vagy más fizikai rendellenességek miatt háttérbe szorul, amennyiben azonban idôben felfedezik, viszonylag jól kezelhetô [39]. A mtdns rrns-génjében bekövetkezô nukleotidcsere (A1555G) mind homo-, mind heteroplazmiás formában szenzorineuronális hallásvesztést okoz. Korábbi kutatások alapján a hallásvesztést a másodlagos ATP-hiány idézi elô, amely biokémiai defektushoz vezet a sejtlégzés során [40]. A mitokondriális otopatológia vizsgálatai során derült fény egy KSS-betegségben szenvedô egyén belsô-fülében található elváltozásra, melynek során csaknem a teljes Corti-féle szerv hiányzott [37]. MELAS-szindrómás betegben a stria vascularis teljesen elsorvadt, valamint hiányosak voltak a külsô szôrsejtek is [37]. A mtdns Ser-tRNS-génjében bekövetkezô mutáció szintén elôrehaladott bilaterális szenzorineuronális hallásvesztést okoz [41]. Ezen betegség többnyire gyermekkorban jelentkezik, és az életkor elôrehaladtával súlyosbodik. A SertRNS-génben található T7511C, valamint a T7510C mutációk izolált nem szindrómás süketséget idéznek elô [42], de némely esetekben a keletkezett mutációhoz társulhatnak egyéb jellegek is, mint például az A7445G mutáció esetében palmoplantaris keratoderma [43], míg a mtdns 7472-es pozíciójában történt C-bázis-inszerciót összetett neuropathiás kórképek: ataxia, myoclonus is kísérhetik [44, 45]. A trns-ben bekövetkezô A7445G mutáció egy másodlagos mutációt is elôidézhet a 7444-es pozícióban, melyrôl a korábbi kutatások során kiderült, hogy kapcsolatban áll a Leber-féle opticus neuropathiával. A vizsgált család 13 tagja halláskárosodott volt, és néhányan a homoplazmiás mutáció jellegeit hordozták [46]. Oftalmológia A mitokondriális defektusok miatt bekövetkezô látásvesztés leginkább a retinát (retinális distrophia) vagy a ganglionsejteket (optikus atrophia) érinti [37]. Ezek mellett a külsô szemizmok nagy mitokondrium-tartalmuk miatt szintén sérülékenyek, ami magyarázatot ad arra, hogy miért a PEO az egyik leggyakoribb klinikai megnyilvánulási formája a mitokondriális eredetû betegségeknek [47]. A PEO a mitokondriális myopathiák leggyakoribb klinikai megjelenése, mely fiatal- vagy felnôttkorban egyaránt kialakulhat [48]. Az évek során lassan fejlôdik ki, teljes okuláris paralízishez vezethet. Újabb kutatások szerint különbözô méretû mtdns-deletiók külön-külön vagy együttes megjelenése is állhat a hátterében [49]. A látásvesztés nem szindrómás neuropathiaként nyilvánulhat meg, illetve mitokondriális szindrómák részét is képezheti. Nem szindrómás öröklött optikus neuropathiaként a már említett LHON-t tartják számon [50]. A betegség a látóideg atrophiája miatt kialakuló hirtelen látásvesztésként jelentkezik, leginkább a második vagy harmadik évtizedben, azonban nagyon ritkán gyermekkorban is kifejezôdhet. Elsôsorban a fiatal férfiakat veszélyezteti; látótérkieséshez és vaksághoz is vezethet. Genetikai hátterében a NADH-dehidrogenáz enzim egyes alegységeit kódoló génekben azonosítottak pontmutációkat [51, 52, 53, 54]. Napjainkban is fedeznek fel további mutációkat LHON-ban szenvedô betegeknél [55, 56], de a változatos penetranciája egyéb befolyásoló tényezôkre (nukleáris gének, környezeti faktorok) is következtetni enged. Újabban feltételezik egyes haplocsoportok hajlamosító jellegét is a betegség kialakulásában [57]. Optikus atrophia MERRF-szindróma (myoclonusos epilepszia szabdalt vörös rostokkal) esetében, míg retinális pigmentabnormalitások MELAS-szindróma kísérôjeként lehetnek jelen [58]. Kimutatták, hogy a mitokondriális NADH-dehidrogenáz gének pontmutációi gyakran társulnak a LHON egy szindrómás formájával vagy LHON/MELAS tünetegyüttessel [59]. A retina distrophiái elsôsorban KSS, MELAS, valamint a neuropathia, ataxia, retinitis pigmentosa tünetekkel jellemzett NARP-szindrómában gyakoriak. A NARP kezdetben súlyos szürkületi vaksághoz vezet, és késôbb optikus neuropathiával társulva látásvesztést okoz [60]. 974 n 2007 n 148. évfolyam, 147. évfolyam, 21. szám 36. szám n

5 Nefrológia A vese által végzett nagyfokú reabszorpcióhoz szükséges energia az oxidatív reakciók által termelt ATP-bôl származik. A mitokondriális oxidatív foszforiláció a vese ATP-termelésének 95%-át biztosítja. Összességében az ATP esszenciális a Na +, K + -ATPáz pumpák mûködésében, melyek létrehozzák az elektromos gradienst a proximális tubulusok epitheliumában és fenntartják az intracelluláris tér alacsony Na + -koncentrációját. Nem meglepô tehát, hogy a mitokondriális betegségekben fellépô leggyakoribb veseprobléma a proximalis tubulopathia, amely elsôsorban gyermekekben fordul elô és a DeToni Debré Fanconi-szindróma többé vagy kevésbé súlyos formájában nyilvánul meg [61]. Au és munkatársai egy Fanconi-szindrómában szenvedô kislányban 7,3 kb nagyságú deletiót mutattak ki a mtdns-ben [62]. Hasonló eseteknél a tünetek általában kétéves kor elôtt fejlôdnek ki, és a betegek több mint 40%-a meghal az elsô életév során. Extrarenalis tünetként megjelenhet myopathia, Pearson-szindróma, neurológiai tünetek, cardiomyopathiák [37]. A proximalis tubulopathia mellett a vizeletkoncentráló képesség csökkenésében megnyilvánuló tubulointerstitiális nephropathia is visszavezethetô a mtdns defektusaira. Ezen megbetegedések hátterében a mtdns pontmutációit és nagy átrendezôdéseit (2 10 kb) azonosították [63]. Az A608G mutációt tubulointerstitialis nephritisben és stroke-ban egyaránt szenvedô betegeknél mutatták ki [64]. Feigenbaum és munkatársai beszámolnak egy veseelégtelenségben szenvedô 8 éves kislány esetérôl, akinek teljes mitokondriális szekvenciaanalízise során három új mutációt is kimutattak: homoplazmiás T15458C és T15519C cserét a citokróm b-génjében és G5783A tranzíciót a Cys-tRNS-génben, utóbbit szintén közel homoplazmiás formában [65]. Hematológia és onkológia Mitokondriális DNS-eredetû rendellenességben szenvedô betegekben a csontvelô a genetikailag hibás mitokondriumokat tartalmazó sejtekkel szembeni szelekciójának köszönhetôen bizonyos mértékig kompenzálni tudja a funkcionális károsodást, a mutáns mtdns magas aránya esetén azonban drasztikus mûködészavar léphet fel [66]. A mutáns mtdns az ATP-, pirimidin- és hemszintézisre, illetve a sejtek apoptózisára kifejtett hatása révén befolyásolja a haemopoeticus rendszert. A sideroblasticus anémiával járó ritka kongenitális betegség, a Pearson-szindróma a mtdns nagyméretû deletiójára vezethetô vissza [67, 68]. A myelodisplasticus szindrómák [69, 70] ineffektív haematopoesissel, súlyos cytopeniával járó klonális myeloid rendellenességek, melyeknél a betegek mintegy felében mitokondriális RNS-t és polipeptideket kódoló gének pontmutációja mutatható ki [71]. A megnövekedett mutációs teher myeloblasticus leukémia kialakulásához vezethet. Szerzett idiopathiás sideroblasticus anémiában szenvedô betegeknél több, csontvelôt érintô klonális, heteroplazmiát mutató mtdns-mutációt tártak fel [72, 73, 74, 75, 76, 77]. Ezek egy része fehérjét (citokróm c oxidáz I és II alegység, citokróm b, NADH-dehidrogenáz 5-ös alegység, ATPáz 8-as alegység), mások mitokondriális trns-t (Ala, Leu, Ser, Gly, Lys, Thr, Pro, Ile, Trp), illetve rrns-t kódoló génekben lokalizálódik. A mitokondriumok az energia-háztartásban, a reaktív oxigéngyök-termelésben, valamint az apoptotikus folyamatok elindításában játszott szerepük miatt hamar a tumorképzôdést vizsgáló kutatások középpontjába kerültek. Az öregedési folyamat két lehetséges, egymással összefüggô komponensének a mtdns-ben bekövetkezô mutációkat, valamint azok klonális intracelluláris akkumulációját tartják, ezért az öregedô szövetek eltérô mitokondriális genotípusú, illetve fenotípusú sejtek mozaikjának tekinthetôk [78]. Matematikai modellek alapján feltételezhetô, hogy az öregedési folyamatokban, tumorokban és mitokondriális betegségekben azonos alapvetô celluláris mechanizmusok felelôsek a mutáns mtdns amplifikációjáért [79]. Az elmúlt években számos daganatban és tumorsejtvonalban azonosítottak szomatikus mtdns-mutációkat [80, 81]. A D-hurok nem-kódoló policitidin repeat szakaszában fokozott mértékben bekövetkezô szomatikus mutációk (insertio, deletio) többfajta tumor (vastagbél-, gyomor-, endometrium-, emlô-, tüdô-, prosztatatumor) kialakulásával állnak összefüggésben [82]. A citokróm c oxidáz I (MT-CO1) G6267A mutációja Ala122Thr-szubsztitúciót okoz. Ez az egészséges populációhoz képest kiugróan magas arányban (1:2264) elôforduló tumorspecifikus missense-mutáció a citokróm c oxidáz mûködését és a légzési láncot károsítja [83]. Akut, illetve krónikus leukémiában szenvedô betegek közel 40%-ánál a leukémiás sejtekben szomatikus mtdns pontmutáció mutatható ki [84]. Kutatások szerint ezek kialakulása komplex folyamat, mely részben a leukémia patofiziológiai sajátosságainak, részben a kemoterápiás hatásoknak köszönhetôen diverz genetikai variációkat eredményez [85]. Egyes vizsgálatok szerint a DNS-t károsító ágensekkel történô kemoterápia során megnövekedett ROS-szint primer leukémiasejtekben általában heteroplazmiát mutató mtdns-mutációk képzôdéséhez vezethet [86]. Reproduktív medicina A reproduktivitás és mtdns eltérései között fellépô esetleges összefüggésekrôl a szakirodalomban eddig kevés szó esett. A férfimeddôség oka az esetek többségében az alacsony spermiumszámban vagy a hímivarsejtek csökkent motilitásában rejlik [87]. A spermiumok mozgásához szükséges energiát a mitokondriumok oxidatív foszforilációja révén keletkezô ATP szolgáltatja. A spermiumok lassú motilitása összefüggésbe hozható a légzési lánc enzimeinek csökkent aktivitásával [88], a mitokondriális membrán alacsonyabb potenciáljával [89], a deletált mtdns megnövekedett arányával [90]. Meghatározók lehetnek még az oxidatív foszforiláció haplocsoportok közötti funkcióbeli eltérései is [91]. Az oocyták kialakulásához, életképességük megtartásához elengedhetetlenül fontos a mitokondriális oxidatív foszforiláció kifogástalan mûködése. Az oocytákban a mtdns kópiaszáma egyéntôl függôen alakul n 975 n 2007 n 148. évfolyam, 21. szám

6 [92]. Ez a szám az egyes szindrómákban (KSS, MILS) a mtdns-ben keletkezett pontmutációk, nagy átrendezôdések következtében, illetve az ezek miatt kialakuló elégtelen oxidatív foszforiláció révén drasztikusan lecsökken [93]. Pszichiátria Az agy sérülékenységébôl fakad, hogy az oxidatív metabolizmusok károsodása miatt gyakran jelentkeznek kognitív és egyéb pszichiátriai problémák a mitokondriális betegségekben. A kognitív defektusokat pl. demencia és neuropszichológiai regresszió mint fô alkotóelemeket ismerték fel a mitokondriális enchephalomyopathiákban [37]. Ennek ellenére a pszichiátriai rendellenességek mivel számuk jóval csekélyebb kevésbé jellemzettek. A depressziós tünetek nagy gyakorisággal utalhatnak a mtdns pontmutációira, amelyek érinthetik a fehérjeszintézis génjeit, illetve a fehérjekódoló géneket is [94]. A fehérjeszintézis génjeiben található eltérések hatására kialakuló MELAS kísérô tüneteként migrénszerû fejfájást, epilepsziát, depressziót is azonosítottak. A demencia gyakorisága ebben a tünetegyüttesben 12%-os [95]. A korábban már említett MERRF-szindróma neurológiai tünetei közé sorolható a demencia, illetve a nagyon gyakori grand mal rohamok [96]. Összefoglaló gondolatok A mtdns-betegségek patogenezisének megértését nagyban elôsegítette a mitokondriális genom legalapvetôbb folyamatainak tanulmányozása. Egyértelmû, hogy a mitokondriális mutációk a genetikai betegségek fontos okozói. A konzervatív orvosi szakterületek közül több stabilan önálló mûvelésû lett; ezek közül több már felismerte a mtdns-patológia jelentôségét és curriculumában meg is jelenítette egyrészt a korábban már ismert, de valójában szakmaspecifikus betegségeket, sôt, ezen spektrumot tovább gyarapították újabb megfigyelésekkel. E betegségek széles klinikai variabilitása a felismerésüket nagy kihívássá teszi. A megfelelô diagnózis felállítása az erre specializálódott centrumok segítségével kísérelhetô meg. Intézetünkben annak megalakulása, azaz 1999 óta foglalkozunk mtdns-diagnosztikával; jelen pillanatban a teljes mtdns szekvenálása lehetséges. Sajnálatos tény, hogy a mtdns-betegségekben szenvedô páciensek kezelésének arzenálja szerény, legfeljebb a tünetek enyhítésére terjed ki. Ugyanakkor komolyan remélhetô, hogy az experimentális biológia eredményei a mtdns-betegségek kezelését és ezek továbbörökítésének megelôzését adják a következô generáció számára. Irodalom [1] Luft, R.: Citation-Classic A case of severe hypermetabolism of nonthyroid origin with a defect in the maintenance of mitochondrial respiratory control A correlated clinical, biochemical, and morphological study. Current Contents/Clinical Practice, 1986, 19, 18. [2] Holt, I. J., Harding, A. E., Morganhughes, J. A.: Deletions of muscle mitochondrial-dna in patients with mitochondrial myopathies. Nature, 1988, 331, [3] Wallace, D. C., Singh, G., Lott, M. T. és mtsai: Mitochondrial- DNA mutation associated with Lebers hereditary optic neuropathy. Science, 1988, 242, [4] Anderson, S., Bankier, A. T., Barrell, B. G. és mtsai: Sequence and organization of the human mitochondrial genome. Nature, 1981, 290, [5] Battersby, B. J., Loredo-Osti, J. C., Shoubridge, E. A.: Nuclear genetic control of mitochondrial DNA segregation. Nature Genetics, 2003, 33, [6] Shoubridge, E. A.: Nuclear genetic defects of oxidative phosphorylation. Human Molecular Genetics, 2001, 10, [7] Schapira, A. H. V.: Mitochondrial disease. Lancet, 2006, 368, [8] Taylor, R. W., Turnbull, D. M.: Mitochondrial DNA mutations in human disease. Nature Reviews Genetics, 2005, 6, [9] Carrodeguas, J. A., Theis, K., Bogenhagen, D. F. és mtsai: Crystal structure and deletion analysis show that the accessory subunit of mammalian DNA polymerase gamma, Pol gamma B, functions as a homodimer. Molecular Cell, 2001, 7, [10] Spelbrink, J. N., Li, F. Y., Tiranti V. és mtsai: Human mitochondrial DNA deletions associated with mutations in the gene encoding Twinkle, a phage T7 gene 4-like protein localized in mitochondria. Nature Genetics, 2001, 29, 100. [11] Clayton, D. A.: Replication of animal mitochondrial-dna. Cell, 1982, 28, [12] Sciacco, M., Bonilla, E., Schon, E. A. és mtsai: Distribution of wild-type and common deletion forms of mtdna in normal and respiration-deficient muscle-fibers from patients with mitochondrial myopathy. Human Molecular Genetics, 1994, 3, 687. [13] Chinnery, P. F., Johnson, M. A., Wardell, T. M. és mtsai: The epidemiology of pathogenic mitochondrial DNA mutations. Annals of Neurology, 2000, 48, [14] Wallace, D. C., Singh, G., Lott, M. T. és mtsai: Mitochondrial- DNA, mutation associated with Lebers hereditary optic neuropathy. Science, 1988, 242, [15] Cortopassi, G., Hutchin, T.: A molecular and cellular hypothesis for aminoglycoside-induced deafness. Hearing Research, 1994, 78, [16] Gillis, L. A., Sokol, R. J.: Gastrointestinal manifestations of mitochondrial disease. Gastroenterology Clinics of North America, 2003, 32, [17] Brown, D. T., Samuels, D. C., Michael, E. M. és mtsai: Random genetic drift determines the level of mutant mtdna in human primary oocytes. American Journal of Human Genetics, 2001, 68, [18] Finsterer, J.: Overview on visceral manifestations of mitochondrial disorders. Netherlands Journal of Medicine, 2006, 64, [19] Zoccolella, S., Torraco, A., Amati, A. és mtsai: Unusual clinical presentation of a patient carrying a novel single 1.8 kb deletion of mitochondrial DNA. Functional Neurology, 2006, 21, [20] Goto, Y., Nonaka, I., Horai S.: A mutation in the transfer Rnaleu(Uur) gene associated with the Melas subgroup of mitochondrial encephalomyopathies. Nature, 1990, 348, [21] Hess, J., Burkhard, P., Morris, M. és mtsai: Ischemic colitis due to mitochondrial cytopathy. Lancet, 1995, 346, [22] Stenqvist, L., Paetau, A., Valanne, L. és mtsai: A juvenile case of MELAS with T3271C mitochondrial DNA mutation. Pediatric Research, 2005, 58, n 2007 n 148. évfolyam, 147. évfolyam, 21. szám 36. szám n

7 [23] Uziel, G., Moroni, I., Lamantea, E. és mtsai: Mitochondrial disease associated with the T8993G mutation of the mitochondrial ATPase 6 gene: A clinical, biochemical, and molecular study in six families. Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry, 1997, 63, [24] Playan, A., Solano-Palacios, A., de la Rosa, J. B. G. és mtsai: Leigh syndrome resulting from a de novo mitochondrial DNA mutation (T8993G). Revista de Neurologia, 2002, 34, [25] Pearson, H. A., Lobel, J. S., Kocoshis, S. A. és mtsai: New syndrome of refractory sideroblastic anemia with vacuolization of marrow precursors and exocrine pancreatic dysfunction. Journal of Pediatrics, 1979, 95, [26] Rotig, A., Cormier, V., Blanche, S. és mtsai: Pearson marrow pancreas syndrome A multisystem mitochondrial disorder in infancy. Journal of Clinical Investigation, 1990, 86, [27] Cormierdaire, V., Bonnefont, J. P., Rustin, P. és mtsai: Mitochondrial-DNA rearrangements with onset as chronic diarrhea with villous atrophy. Journal of Pediatrics, 1994, 124, [28] Van Goethem, G., Dermaut, B., Lofgren, A. és mtsai: Mutation of POLG is associated with progressive external ophthalmoplegia characterized by mtdna deletions. Nature Genetics, 2001, 28, [29] Winterthun, S., Ferrari, G., He, L. és mtsai: Autosomal recessive mitochondrial ataxic syndrome due to mitochondrial polymerase gamma mutations. Neurology, 2005, 64, [30] Chinnery, P. F., Turnbull, D. M.: Mitochondrial medicine. Qjm-Monthly Journal of the Association of Physicians, 1997, 90, [31] Suzuki, S., Oka, Y., Kadowaki, T. és mtsai: Clinical features of diabetes mellitus with the mitochondrial DNA 3243 (A-G) mutation in Japanese: Maternal inheritance and mitochondria-related complications. Diabetes Research and Clinical Practice, 2003, 59, [32] Hattersley, A. T.: Diagnosis of maturity-onset diabetes of the young in the pediatric diabetes clinic. Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism, 2000, 13, [33] Lu, J. X., Wang, D. W., Li, R. H. és mtsai: Maternally transmitted diabetes mellitus associated with the mitochondrial trna(leu(uur)) A3243G mutation in a four-generation Han Chinese family. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2006, 348, [34] Vandenouweland, J. M. W., Lemkes, H. H. P. J., Ruitenbeek, W. és mtsai: Mutation in mitochondrial transfer Rna(Leu(Uur)) gene in a large pedigree with maternally transmitted type-ii diabetesmellitus and deafness. Nature Genetics, 1992, 1, [35] Kadowaki, T., Kadowaki, H., Mori, Y. és mtsai: A subtype of diabetes-mellitus associated with a mutation of mitochondrial- DNA. New England Journal of Medicine, 1994, 330, [36] Chen, F. L., Liu, Y., Song, X. Y. és mtsai: A novel mitochondrial DNA missense mutation at G3421A in a family with maternally inherited diabetes and deafness. Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 2006, 602, [37] DiMauro, S., Hirano, M., Schon, E. A.: Mitochondrial Medicine Informa Healthcare, [38] Harvey, J. N., Barnett, D.: Endocrine dysfunction in Kearns Sayre syndrome. Clinical Endocrinology, 1992, 37, [39] Chinnery, P. F., Elliott, C., Green, G. R. és mtsai: The spectrum of hearing loss due to mitochondrial DNA defects. Brain, 2000, 123, [40] Cortopassi, G., Hutchin, T.: A molecular and cellular hypothesis for aminoglycoside-induced deafness. Hearing Research, 1994, 78, [41] Yamasoba, T., Tsukuda, K., Oka, Y. és mtsai: Cochlear histopathology associated with mitochondrial transfer RNA(Leu(UUR)) gene mutation. Neurology, 1999, 52, [42] Hutchin, T. P., Parker, M. J., Young, I. D. és mtsai: A novel mutation in the mitochondrial trna(ser(ucn)) gene in a family with non-syndromic sensorineural hearing impairment. Journal of Medical Genetics, 2000, 37, [43] Reid, F. M., Vernham, G. A., Jacobs, H. T.: A novel mitochondrial point mutation in a maternal pedigree with sensorineural deafness. Human Mutation, 1994, 3, [44] Toompuu, M., Tiranti, V., Zeviani, M. és mtsai: Molecular phenotype of the np 7472 deafness-associated mitochondrial mutation in osteosarcoma cell cybrids. Human Molecular Genetics, 1999, 8, [45] Tiranti, V., Chariot, P., Carella, F. és mtsai: Maternally inherited hearing-loss, ataxia and myoclonus associated with a novel point mutation in mitochondrial trna(ser(ucn)) Gene. Human Molecular Genetics, 1995, 4, [46] Reid, F. M., Vernham, G. A., Jacobs, H. T.: Complete mtdna sequence of a patient in a maternal pedigree with sensorineural deafness. Human Molecular Genetics, 1994, 3, [47] DiMauro, S.: Mitochondrial medicine. Biochimica et Biophysica Acta-Bioenergetics, 2004, 1659, [48] Ringel, S. P., Wilson, W. B., Barden, M. T.: Extra-ocular muscle biopsy in chronic progressive external ophthalmoplegia. Annals of Neurology, 1979, 6, [49] Houshmand, M., Panahi, M. S. S., Hosseini, B. N. és mtsai: Investigation on mtdna deletions and twinkle gene mutation (G1423C) in Iranian patients with chronic progressive external opthalmoplagia. Neurology India, 2006, 54, [50] Leber, T.: Über hereditäre und congenital-angelegte Sehnervenleiden. Archiv Ophtalmol., 2006, [51] Carelli, V., Ross-Cisneros, F. N., Sadun, A. A.: Mitochondrial dysfunction as a cause of optic neuropathies. Progress in Retinal and Eye Research, 2004, 23, [52] Sun, Y. H., Wei, Q. P., Zhou, X. és mtsai: Leber s hereditary optic neuropathy is associated with the mitochondrial ND6 T14484C mutation in three Chinese families. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2006, 347, [53] Phasukkijwatana, N., Chuenkongkaew, W. L., Suphavilai, R. és mtsai: The unique characteristics of Thai Leber hereditary optic neuropathy: analysis of 30 G11778A pedigrees. Journal of Human Genetics, 2006, 51, [54] Yen, M. Y., Wang, A. G., Wei, Y. H.: Leber s hereditary optic neuropathy: A multifactorial disease. Progress in Retinal and Eye Research, 2006, 25, [55] Zhou, X. T., Wei, Q. P., Yang, L. és mtsai: Leber s hereditary optic neuropathy is associated with the mitochondrial ND4 G11696A mutation in five Chinese families. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2006, 340, [56] Zhadanov, S. I., Atamanov, V. V., Zhadanov, N. I. és mtsai: A novel mtdna ND6 gene mutation associated with LHON in a Caucasian family. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2005, 332, [57] Panahi, M. S. S., Houshmand, M., Tabassi, A. R.: Mitochondrial D-loop variation in Leber hereditary neuropathy patients harboring primary G11778A, G3460A, T14484C mutations: J and W haplogroups as high-risk factors. Archives of Medical Research, 2006, 37, [58] Chinnery, P. F., Howell, N., Lightowlers, R. N. és mtsai: Molecular pathology of MELAS and MERRF The relationship between mutation load and clinical phenotypes. Brain, 1997, 120, [59] Blakely, E. L., de Silva, R., King, A. és mtsai: LHON/ MELAS overlap syndrome associated with a mitochondrial MTND1 gene mutation. European Journal of Human Genetics, 2005, 13, [60] Holt, I. J., Harding, A. E., Petty, R. K. H. és mtsai: A new mitochondrial disease associated with mitochondrial-dna het- n 977 n 2007 n 148. évfolyam, 21. szám

8 eroplasmy. American Journal of Human Genetics, 1990, 46, [61] Wang, L. C., Lee, W. T., Tsai, W. Y. és mtsai: Mitochondrial cytopathy combined with Fanconi s syndrome. Pediatric Neurology, 2000, 22, [62] Au, K. M., Lau, S. C., Mak, Y. F. és mtsai: Mitochondrial DNA deletion in a girl with Fanconi s syndrome. Pediatric Nephrology, 2006, 22, [63] Majander, A., Suomalainen, A., Vettenranta, K. és mtsai: Congenital hypoplastic-anemia, diabetes, and severe renal tubular dysfunction associated with a mitochondrial-dna deletion. Pediatric Research, 1991, 30, [64] Tzen, C. Y., Tsai, J. D., Wu, T. Y. és mtsai: Tubulointerstitial nephritis associated with a novel mitochondrial point mutation. Kidney International, 2001, 59, [65] Feigenbaum, A., Bai, R. K., Doherty, E. S. és mtsai: Novel mitochondrial DNA mutations associated with myopathy, cardiomyopathy, renal failure, and deafness. American Journal of Medical Genetics Part A, 2006, 140A, [66] Petty, R. K. H., Harding, A. E., Morganhughes, J. A.: The clinical features of mitochondrial myopathy. Brain, 1986, 109, [67] Rotig, A., Cormier, V., Blanche, S. és mtsai: Pearson marrow pancreas syndrome A multisystem mitochondrial disorder in infancy. Journal of Clinical Investigation, 1990, 86, [68] Rotig, A., Cormier, V., Koll, F. és mtsai: Site-specific deletions of the mitochondrial genome in the Pearson marrow pancreas syndrome. Genomics, 1991, 10, [69] Harris, N. L., Jaffe, E. S., Diebold, J. és mtsai: World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: Report of the Clinical Advisory Committee Meeting Airlie House, Virginia, November Journal of Clinical Oncology, 1999, 17, [70] Fontenay, M., Cathelin, S., Amiot, M. és mtsai: Mitochondria in hematopoiesis and hematological diseases. Oncogene., 2006, 25, [71] Linnartz, B., Anglmayer, R., Zanssen, S.: Comprehensive scanning of somatic mitochondrial DNA alterations in acute leukemia developing from myelodysplastic syndromes. Cancer Research, 2004, 64, [72] Gattermann, N., Retzlaff, S., Wang, Y. L. és mtsai: A heteroplasmic point mutation of mitochondrial trna(leu)(cun) in non-lymphoid haemopoietic cell lineages from a patient with acquired idiopathic sideroblastic anaemia. British Journal of Haematology, 1996, 93, [73] Gattermann, N., Retzlaff, S., Wang, Y. L. és mtsai: Heteroplasmic point mutations of mitochondrial DNA affecting subunit I of cytochrome c oxidase in two patients with acquired idiopathic sideroblastic anemia. Blood, 1997, 90, [74] Broker, S., Meunier, B., Rich, P. és mtsai: MtDNA mutations associated with sideroblastic anaemia cause a defect of mitochondrial cytochrome c oxidase. European Journal of Biochemistry, 1998, 258, [75] Gattermann, N.: From sideroblastic anemia to the role of mitochondrial DNA mutations in myelodysplastic syndromes. Leukemia Research, 2000, 24, [76] Wang, Y. L., Choi, H. K., Aul, C. és mtsai: The MERRF mutation of mitochondrial DNA in the bone marrow of a patient with acquired idiopathic sideroblastic anemia. American Journal of Hematology, 1999, 60, [77] Shin, M. G., Kajigaya, S., Levin, B. C. és mtsai: Mitochondrial DNA mutations in patients with myelodysplastic syndromes. Blood, 2003, 101, [78] Kraytsberg, Y., Nekhaeva, E., Bodyak, N. B. és mtsai: Mutation and intracellular clonal expansion of mitochondrial genomes: two synergistic components of the aging process? Mechanisms of Ageing and Development, 2003, 124, [79] Chinnery, P. F., Samuels, D. C., Elson, J. és mtsai: Accumulation of mitochondrial DNA mutations in ageing, cancer, and mitochondrial disease: is there a common mechanism? Lancet, 2002, 360, [80] Penta, J. S., Johnson, F. M., Wachsman, J. T. és mtsai: Mitochondrial DNA in human malignancy. Mutation Research- Reviews in Mutation Research, 2001, 488, [81] Tan, D. J., Chang, J., Liu, L. L. és mtsai: Significance of somatic mutations and content alteration of mitochondrial DNA in esophageal cancer. Bmc Cancer, 2006, 6, 93. [82] Van Trappen, P. O., Cullup, T., Troke, R. és mtsai: Somatic mitochondrial DNA mutations in primary and metastatic ovarian cancer. Gynecol Oncol., 2006, [83] Gallardo, M. E., Moreno-Loshuertos, R., Lopez, C. és mtsai: m.6267g > A: A recurrent mutation in the human mitochondrial DNA that reduces cytochrome C oxidase activity and is associated with tumors. Human Mutation, 2006, 27, [84] He, L., Luo, L., Proctor, S. J. és mtsai: Somatic mitochondrial DNA mutations in adult-onset leukaemia. Leukemia, 2003, 17, [85] Yao, Y. G., Ogasawara, Y., Kajigaya, S. és mtsai: Mitochondrial DNA sequence variation in single cells from leukemia patients. Blood, 2006, 109, [86] Carew, J. S., Zhou, Y., Albitar, M. és mtsai: Mitochondrial DNA mutations in primary leukemia cells after chemotherapy: clinical significance and therapeutic implications. Leukemia, 2003, 17, [87] Cummins, J. M., Jequier, A. M., Kan, R.: Molecular-biology of human male-infertility Links with aging, mitochondrial genetics, and oxidative stress. Molecular Reproduction and Development, 1994, 37, [88] Ruiz-Pesini, E., Diez, C., Lapena, A. C. és mtsai: Correlation of sperm motility with mitochondrial enzymatic activities. Clinical Chemistry, 1998, 44, [89] Kasai, T., Ogawa, K., Mizuno, K. és mtsai: Relationship between sperm mitochondrial membrane potential, sperm motility, and fertility potential. Asian Journal of Andrology, 2002, 4, [90] Kao, S. H., Chao, H. T., Wei, Y. H.: Mitochondrial deoxyribonucleic-acid 4977-bp deletion is associated with diminished fertility and motility of human sperm. Biology of Reproduction, 1995, 52, [91] Ruiz-Pesini, E., Lapena, A. C., Diez-Sanchez, C. és mtsai: Human mtdna haplogroups associated with high or reduced spermatozoa motility. American Journal of Human Genetics, 2000, 67, [92] Chen, X., Prosser, R., Simonetti, S. és mtsai: Rearranged mitochondrial genomes are present in human oocytes. American Journal of Human Genetics, 1995, 57, [93] Harvey, J. N., Barnett, D.: Endocrine dysfunction in Kearns Sayre syndrome. Clinical Endocrinology, 1992, 37, [94] Kaufmann, P., Sano, M. C., Jhung, S. L. és mtsai: Psychiatric symptoms are common features of clinical syndromes associated with mitochondrial DNA point mutations. Neurology, 2002, 58, A315 A316. [95] DiMauro, S., Hirano, M.: MELAS. GeneReviews at Gene Tests: Medical Genetics Information Resource [database online] ed: Seattle: University of Washington, 2003, 2003, [96] Sano, M., Polanco, Y., De Vivo, D. C.: Comparative clinical analysis of mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis, and stroke-like episodes and myoclonic epilepsy and ragged red fibers. Annals of Neurology, 1998, 44, (Melegh Béla dr., Pécs, Szigeti u. 12., n 2007 n 148. évfolyam, 147. évfolyam, 21. szám 36. szám n

Mitokondriális betegségek. Szarka András

Mitokondriális betegségek. Szarka András Mitokondriális betegségek Szarka András szarka.andras@med.semmelweis-univ.hu Mitokondriális genom 16569 bp 37 gén 13 gén fehérjét kódol 2 gén rrns-t 22 gén trns-t Mitokondriális betegségek 1. Mitokondriális

Részletesebben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben Tory Kálmán Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika A ~20 ezer fehérje-kódoló gén a 23 pár kromoszómán A kromoszómán található bázisok száma: 250M

Részletesebben

A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások. Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék

A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások. Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék Endoszimbiotikus gén-transzfer (Timmis et al., 2004, Nat Rev Gen) Endoszimbiotikus

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014 Április 8 Május 22 8th April 22nd May Hét / 1st week (9. kalendariumi het) Takács László / Fehér Zsigmond Magyar kurzus Datum/ido Ápr. 8 Apr. 9 10:00 10:45

Részletesebben

ELHÍZÁS MITOKONDRIÁLIS BETEGSÉGEK OSZTEOPORÓZIS

ELHÍZÁS MITOKONDRIÁLIS BETEGSÉGEK OSZTEOPORÓZIS ELHÍZÁS MITOKONDRIÁLIS BETEGSÉGEK OSZTEOPORÓZIS AZ ELHÍZÁS GENETIKÁJA ELHÍZÁS : a zsírszövet kóros felszaporodása energiabevitel nagyobb mint a leadás egy milliárd felnőtt túlsúlyos több mint 300 millió

Részletesebben

Hátterükben egyetlen gén áll, melynek általában számottevő a viselkedésre gyakorolt hatása, öröklési mintázata jellegzetes.

Hátterükben egyetlen gén áll, melynek általában számottevő a viselkedésre gyakorolt hatása, öröklési mintázata jellegzetes. Múlt órán: Lehetséges tesztfeladatok: Kitől származik a variáció-szelekció paradigma, mely szerint az egyéni, javarészt öröklött különbségek között a társadalmi harc válogat? Fromm-Reichmann Mill Gallton

Részletesebben

A POLG-gal kapcsolatos zavarok

A POLG-gal kapcsolatos zavarok IDEGTUDOMÁNYI KUTATÁSOK HATÁSA A KLINIKUMRA A POLG-gal kapcsolatos zavarok A nukleáris és a mitokondriális genom közötti kapcsolat defektusai Margherita Milone, MD, PhD Eduardo E. Benarroch, MD Lee-Jun

Részletesebben

Szakmai önéletrajz febr.16.

Szakmai önéletrajz febr.16. Szakmai önéletrajz Név: Dr. Milley György Máté Foglalkozás: általános orvos (79874) Beosztás: Ph.D. hallgató Jelenlegi munkahely: Semmelweis Egyetem (SE) Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete,

Részletesebben

A neurofibromatózis idegrendszeri megnyilvánulása

A neurofibromatózis idegrendszeri megnyilvánulása A neurofibromatózis idegrendszeri megnyilvánulása Molekuláris Medicina Mindenkinek Fókuszban a Neurofibromatózis Varga Edina Tímea SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Neurofibromatózis I.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: -2006: gimnáziumi érettségi a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban, kitűnő eredménnyel.

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: -2006: gimnáziumi érettségi a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban, kitűnő eredménnyel. Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Balicza Péter Cím: 1014 Budapest, Fortuna u. 25. Telefon: +36208242068 e-mail: baliczap@gmail.com Születési hely, idő: Salgótarján, 1987.04.19. Állampolgárság:

Részletesebben

Agyi kisér betegségek

Agyi kisér betegségek Agyi kisér betegségek Dr. Farkas Eszter 2016. december 1. Agyi kisérbetegségek Rosenberg et al., Lancet Neurology,, 2009 Vaszkuláris demencia Vaszkuláris kognitív rendellenesség Multi-infarktus demencia

Részletesebben

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.)

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.) Az I./2. rész (Gének és funkciójuk) rövid összefoglalója A gének a DNS információt hordozó szakaszai, melyekben a 4 betű (ATCG) néhány ezerszer, vagy százezerszer ismétlődik. A gének önálló programcsomagként

Részletesebben

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly feltételei: nincs szelekció nincs migráció nagy populációméret (nincs sodródás) nincs mutáció pánmixis van allélgyakoriság azonos hímekben

Részletesebben

Terhesség és emlőrák genetikai szempontok. Kosztolányi György PTE Orvosi Genetikai Intézet

Terhesség és emlőrák genetikai szempontok. Kosztolányi György PTE Orvosi Genetikai Intézet erhesség és emlőrák genetikai szempontok Kosztolányi yörgy PE Orvosi enetikai Intézet Előfordulás 1 emlőrák / 3000 várandós fokozódása várható: öröklődő emlőrák diagnózisa családon belül : I. generáció

Részletesebben

Vérszérum anyagcseretermékek jellemzése kezelés alatt lévő tüdőrákos betegekben

Vérszérum anyagcseretermékek jellemzése kezelés alatt lévő tüdőrákos betegekben http://link.springer.com/article/10.1007/s11306-016-0961-5 - Nyitott - Ingyenes Vérszérum anyagcseretermékek jellemzése kezelés alatt lévő tüdőrákos betegekben http://link.springer.com/article/10.1007/s11306-016-0961-5

Részletesebben

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 1. FORDULÓ BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 1. FORDULÓ BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA 1. Nukleinsavak keresztrejtvény (12+1 p) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. A nukleinsavak a.-ok összekapcsolódásával kialakuló polimerek. 2. Purinvázas szerves bázis, amely az

Részletesebben

A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló-

A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló- A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló- módszerek (első rész) Dr. Komoly Sámuel MTA doktora tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

Májátültetés és veleszületett anyagcsere betegségek. Dezsőfi Antal

Májátültetés és veleszületett anyagcsere betegségek. Dezsőfi Antal Májátültetés és veleszületett anyagcsere betegségek Dezsőfi Antal Öröklődő anyagcsere betegségek Az öröklődő anyagcsere betegségek döntő többsége a ritka betegségek közé tartozik. Ritka betegség, prevalencia

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

MUTÁCIÓK. A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik.

MUTÁCIÓK. A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik. MUTÁCIÓK A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik. Pontmutáció: A kromoszóma egy génjében pár nukleotidnál következik be változás.

Részletesebben

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! Örömmel jelentjük be Önöknek, hogy a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének egyik új projektje azon betegségek genetikai hátterének feltérképezésére irányul,

Részletesebben

Az élettani alapfogalmak ismétlése

Az élettani alapfogalmak ismétlése Anaemia - vérszegénység Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi kar 27.9.2009 hematmisk1.ppt Oliver Rácz 1 Az élettani alapfogalmak ismétlése A vér összetétele, vérplazma Hematopoézis A vvs-ek tulajdonsága

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62 Kockázatalapú karbantartás Új törekvések* Fótos Réka** Kulcsszavak: kockázatalapú karbantartás és felülvizsgálat, kockázatkezelés, kockázati mátrix, API RBI szabványok Keywords: risk-based inspection and

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Doktori értekezés. Reményi Viktória. Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola

Doktori értekezés. Reményi Viktória. Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola A mitochondriális betegségek hátterében álló mitochondriális genom és nukleáris gének defektusainak klinikai jelentősége: az epidemiológiától a diagnosztikán át a farmakogenomikáig Doktori értekezés Reményi

Részletesebben

Példák a független öröklődésre

Példák a független öröklődésre GENETIKAI PROBLÉMÁK Példák a független öröklődésre Az amelogenesis imperfecta egy, a fogzománc gyengeségével és elszíneződésével járó öröklődő betegség, a 4-es kromoszómán lévő enam gén recesszív mutációja

Részletesebben

ELEKTROLIT VIZSGÁLATOK 1. ELEKTROLITOK

ELEKTROLIT VIZSGÁLATOK 1. ELEKTROLITOK ELEKTROLIT VIZSGÁLATOK 1. ELEKTROLITOK - A SZERVEZET VÍZTEREI (KOMPARTMENTEK) -A VÉRPLAZMA LEGFONTOSABB ELEKTROLITJAI *nátrium ion (Na + ) *kálium ion ( ) *klorid ion (Cl - ) TELJES TESTTÖMEG: * szilárd

Részletesebben

III./3.2.3.3. Egyes dystonia szindrómák. III./3.2.3.3.1. Blepharospasmus

III./3.2.3.3. Egyes dystonia szindrómák. III./3.2.3.3.1. Blepharospasmus III./3.2.3.3. Egyes dystonia szindrómák III./3.2.3.3.1. Blepharospasmus A blepharospasmus jellemzője a szemrést záró izomzat (m. orbicularis oculi) tartós vagy intermittáló, kétoldali akaratlan kontrakciója.

Részletesebben

neuroophthalmológiai betegségek differenciáldiagnosztikájábaniáldi Dr. Molnár Mária Judit Molekuláris Neurológiai Központ Neurológiai Klinika

neuroophthalmológiai betegségek differenciáldiagnosztikájábaniáldi Dr. Molnár Mária Judit Molekuláris Neurológiai Központ Neurológiai Klinika Az EMG vizsgálat szerepe a neuroophthalmológiai betegségek differenciáldiagnosztikájábaniáldi Dr. Molnár Mária Judit Molekuláris Neurológiai Központ Neurológiai Klinika www.molneur.eoldal.hu Neuroophthalmologiai

Részletesebben

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése CSALÁDORVOSI GYAKORLAT Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése Müller Veronika dr. Gálffy Gabriella dr. Tamási Lilla dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN

MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN Összefoglaló közlemény Kovács Norbert 1, Balás István 2, Llumiguano Carlos 2, Aschermann Zsuzsanna 1, Nagy Ferenc 1, Janszky József

Részletesebben

A gidrán fajta genetikai változatosságának jellemzése mitokondriális DNS polimorfizmusokkal Kusza Szilvia Sziszkosz Nikolett Mihók Sándor,

A gidrán fajta genetikai változatosságának jellemzése mitokondriális DNS polimorfizmusokkal Kusza Szilvia Sziszkosz Nikolett Mihók Sándor, 1 A gidrán fajta genetikai változatosságának jellemzése mitokondriális DNS polimorfizmusokkal Kusza Szilvia Sziszkosz Nikolett Mihók Sándor, (Debreceni Egyetem Állattenyésztéstani Tanszék) A bármilyen

Részletesebben

HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) ÉS AIDS

HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) ÉS AIDS HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) ÉS AIDS Dr. Mohamed Mahdi MD. MPH. Department of Infectology and Pediatric Immunology University of Debrecen 2010 Történelmi tények a HIV-ről 1981: Első megjelenés San

Részletesebben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Papp Zoltán Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék Megmenthető a károsodott szív őssejtekkel? Funkcionális változások az öregedő

Részletesebben

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Éles Klára Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest, 2010. 12. 03. Epithelialis-mesenchymalis átmenet

Részletesebben

POSZTGENOMIKAI SZEMLÉLETVÁLTÁS ELSİ ELEMEINEK MEGJELENÉSE A MEDICINÁBAN

POSZTGENOMIKAI SZEMLÉLETVÁLTÁS ELSİ ELEMEINEK MEGJELENÉSE A MEDICINÁBAN POSZTGENOMIKAI SZEMLÉLETVÁLTÁS ELSİ ELEMEINEK MEGJELENÉSE A MEDICINÁBAN Kötelezı szinten tartó tanfolyam PÉCS 2009. október 14-16. PROGRAMFÜZET Kedves Kollégák! Közel egy évvel ezelıtt, 2008 júniusában

Részletesebben

Komplex pathológia 36 14 5fgy 55 8 30 Sz 22. Gyógyszer. kémia 45 30 5fgy 60 30 5fgy 34. O. mikrobiológia 50 30 Sz 49

Komplex pathológia 36 14 5fgy 55 8 30 Sz 22. Gyógyszer. kémia 45 30 5fgy 60 30 5fgy 34. O. mikrobiológia 50 30 Sz 49 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Gyógyszertechnológia 30 120 5fgy 30 120 5fgy 4 K K Orvosbiológia III. 39 13 Sz 20 Komplex pathológia 36 14 5fgy 55 8 30 Sz 22 Gyógyszer.

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma.

Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma. Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma. A magasvérnyomásos populációban emelkedett vércukor értéket (5,6 mmol/l

Részletesebben

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Szeretném megköszönni Szabó Professzor Úr véleményét, építő jellegű kritikáját és a doktori értekezés elfogadására tett javaslatát. A különböző témakörökkel

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

Kalcium, D-vitamin és a daganatok

Kalcium, D-vitamin és a daganatok Kalcium, D-vitamin és a daganatok dr. Takács István SE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Napi kalcium vesztés 200 mg (16% aktív transzport mellett ez 1000 mg bevitelnek felel meg) Emilianii huxley Immun

Részletesebben

A rák, mint genetikai betegség

A rák, mint genetikai betegség A rák, mint genetikai betegség Diák: Ferencz Arnold-Béla la Felkész szítı tanár: József J Éva Bolyai Farkas Elméleti leti LíceumL Mi is a rák r tulajdonképpen? A rák r k egy olyan betegség g ahol sejt

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Mixtard 30 40 nemzetközi egység/ml szuszpenziós injekció 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 injekciós üveg 10 ml-t tartalmaz, ami 400 NE-gel egyenértékű.

Részletesebben

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül I. A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül A rák legyőzése - 1. kötet: Az elképzelhetetlen megvalósítható 1. tény: Az iparosodott világban a harmadik leggyakoribb halálozási ok a rák A 21.

Részletesebben

De novo SNC1A géndeléció terápia rezisztens Dravet szindrómában

De novo SNC1A géndeléció terápia rezisztens Dravet szindrómában De novo SNC1A géndeléció terápia rezisztens Dravet szindrómában Bene Judit 1,2, Hadzsiev Kinga 1,2, Komlósi Katalin 1, Kövesdi Erzsébet 1,2, Mátyás Petra 1, Melegh Béla 1 1 Pécsi Tudományegyetem, Általános

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

RETINALIS IDEGROSTRÉTEG ÉS LÁTÁSFUNKCIÓK AZ MTDNS COMMON DELÉCIÓJA ÁLTAL OKOZOTT PROGRESSZÍV OPHTHALMOPLEGIA EXTERNA ESETÉBEN

RETINALIS IDEGROSTRÉTEG ÉS LÁTÁSFUNKCIÓK AZ MTDNS COMMON DELÉCIÓJA ÁLTAL OKOZOTT PROGRESSZÍV OPHTHALMOPLEGIA EXTERNA ESETÉBEN RÖVID KÖZLEMÉNY RETINALIS IDEGROSTRÉTEG ÉS LÁTÁSFUNKCIÓK AZ MTDNS COMMON DELÉCIÓJA ÁLTAL OKOZOTT PROGRESSZÍV OPHTHALMOPLEGIA EXTERNA ESETÉBEN Farzaneh NAGHIZADEH 1, VARGA Edina Tímea 2, MOLNÁR Mária Judit

Részletesebben

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db Testünk minden sejtjében megtalálhatók a kromoszómák, melyek a tulajdonságok átörökítését végzik. A testi sejtekben 2 x 23 = 46 db kromoszóma van. Az egyik sorozat apánktól, a másik anyánktól származik.

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

NANOS. Patient Brochure. Endokrin orbitopathia (Graves-Basedow-kór)

NANOS. Patient Brochure. Endokrin orbitopathia (Graves-Basedow-kór) NANOS Patient Brochure Endokrin orbitopathia (Graves-Basedow-kór) Copyright 2015. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These brochures are produced and made available as is

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

Hepatitis C vírus és cryoglobulinaemia

Hepatitis C vírus és cryoglobulinaemia Hepatitis C vírus és cryoglobulinaemia Dr Petrovicz Edina 2012.11.10. ESZISZL Kh. és Rendelőintézet Hepatitis C vírus (HCV) Flaviviridae család Hepacivirus nemzetség egyszálú RNS vírus Choo és Kuo 1989.

Részletesebben

Nemzeti Neurofibromatózis Regiszter létrehozása és felhasználási területei. Ideggyógyászati Szemle. Horváth András SE Neurológiai Klinika 2014.01.28.

Nemzeti Neurofibromatózis Regiszter létrehozása és felhasználási területei. Ideggyógyászati Szemle. Horváth András SE Neurológiai Klinika 2014.01.28. Nemzeti Neurofibromatózis Regiszter létrehozása és felhasználási területei Ideggyógyászati Szemle Horváth András SE Neurológiai Klinika 2014.01.28. Miért éppen a neurofibromatózis (NF)? Betegregiszterekhelyzetkép

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek az immundefektusok diagnosztikájában Primer immundefektusok A primer immundeficiencia ritka, veleszületett, monogénes öröklődésű immunhiányos állapot. Családi halmozódást

Részletesebben

Congenitalis adrenalis hyperplasia, 21-hidroxiláz defektus. Szülő- és betegtájékoztató

Congenitalis adrenalis hyperplasia, 21-hidroxiláz defektus. Szülő- és betegtájékoztató Bevezetés Congenitalis adrenalis hyperplasia, 21-hidroxiláz defektus Szülő- és betegtájékoztató Minden szülő azt várja, hogy gyermeke egészséges lesz. Így azután mélyen megrázza őket, ha megtudják, hogy

Részletesebben

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 ADATBÁNYÁSZAT

Részletesebben

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik.

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik. Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA BIOENERGETIKA I. 1. kulcsszó cím: Energia A termodinamika első főtétele kimondja, hogy a különböző energiafajták átalakulhatnak egymásba ez az energia megmaradásának

Részletesebben

Johann Gregor Mendel Az olmüci (Olomouc) és bécsi egyetem diákja Brünni ágostonrendi apát (nem szovjet tudós) Tudatos és nagyon alapos kutat

Johann Gregor Mendel Az olmüci (Olomouc) és bécsi egyetem diákja Brünni ágostonrendi apát (nem szovjet tudós) Tudatos és nagyon alapos kutat 10.2.2010 genmisk1 1 Áttekintés Mendel és a mendeli törvények Mendel előtt és körül A genetika törvényeinek újbóli felfedezése és a kromoszómák Watson és Crick a molekuláris biológoa központi dogmája 10.2.2010

Részletesebben

Alvászavarok. (Alvásmedicína) Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE

Alvászavarok. (Alvásmedicína) Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE Alvászavarok (Alvásmedicína) Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE Alvászavar (?) Következmények Terápia Másnapi hatások Alvás-ébrenlét ciklus zavara Aluszékonyság: gyakori, de az esetek többségében negligált

Részletesebben

Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet

Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet Molekuláris Medicina Mindenkinek Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika 2012. December 4. Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet Felosztás Neurofibromatózis I. (Recklinghausen

Részletesebben

Telomerek a lineáris kromoszómák végei

Telomerek a lineáris kromoszómák végei Telomer Telomeráz Telomerek a lineáris kromoszómák végei Repetitív DNS szekvencia, TTAGGG gerincesekben Speciális telomerkötő fehérjék Telomer méret Telomer-3D lineáris? A telomerek szerkezete: t &D hurok

Részletesebben

Mit tud a genetika. Génterápiás lehetőségek MPS-ben. Dr. Varga Norbert

Mit tud a genetika. Génterápiás lehetőségek MPS-ben. Dr. Varga Norbert Mit tud a genetika Génterápiás lehetőségek MPS-ben Dr. Varga Norbert Oki terápia Terápiás lehetőségek MPS-ben A kiváltó okot gyógyítja meg ERT Enzimpótló kezelés Őssejt transzplantáció Genetikai beavatkozások

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Evidenciákon alapuló D vitamin pótlás? Dr. Kovács Ákos gyermekorvos

Evidenciákon alapuló D vitamin pótlás? Dr. Kovács Ákos gyermekorvos Evidenciákon alapuló D vitamin pótlás? Dr. Kovács Ákos gyermekorvos Bizonyítékokra Alapozott Orvoslás A klinikai döntéshozatal egy formája, melynek során az elérhetőlegjobb tudományos bizonyítékok ismeretében,

Részletesebben

Ionizáló sugárzások egészségügyi hatásai. Dr. Vincze Árpád

Ionizáló sugárzások egészségügyi hatásai. Dr. Vincze Árpád Ionizáló sugárzások egészségügyi hatásai Dr. Vincze Árpád A sugárzás és az anyag kölcsönhatásai Fizikai hatások Kémiai hatások Biokémiai hatások Biológiai hatások Kémiai - biokémia hatások 3. Kémiai elváltozás

Részletesebben

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban).

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). 1. A GYÓGYSZER NEVE Zovirax 40 mg/ml belsőleges szuszpenzió 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). Ismert hatású segédanyagok:

Részletesebben

PRAC ajánlások a kísérőiratok frissítését igénylő szignálokkal kapcsolatban

PRAC ajánlások a kísérőiratok frissítését igénylő szignálokkal kapcsolatban 2015. január 22. Farmakovigilancia kockázatértékelő bizottság (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee- PRAC) PRAC ajánlások a kísérőiratok frissítését igénylő szignálokkal kapcsolatban A PRAC 2015.

Részletesebben

RNS-ek. 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán. 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek

RNS-ek. 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán. 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek RNS-ek RNS-ek 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek 3. Egy újonnan felfedezett RNS Világ: - szabályozó RNS-ek 4. Transzkripció Ősi

Részletesebben

2. SZ. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ PIR 2

2. SZ. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ PIR 2 Az Országos Onkológiai Intézet Norvég Finanszírozási mechanizmus keretében elnyert Kutatás Fejlesztési Pályázata Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon

Részletesebben

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje 1 Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje Írta és rajzolta: Hargitai Zsófia Ágota Munkában részt vett: Dr. Sarkadi Balázs, Dr. Apáti Ágota A szerkesztésben való segítségért

Részletesebben

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek Dr. Pikó Károly Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórháza

Részletesebben

Tudománytörténeti visszatekintés

Tudománytörténeti visszatekintés GENETIKA I. AZ ÖRÖKLŐDÉS TÖRVÉNYSZERŰSÉGEI Minek köszönhető a biológiai sokféleség? Hogyan történik a tulajdonságok átörökítése? Tudománytörténeti visszatekintés 1. Keveredés alapú öröklődés: (1761-1766,

Részletesebben

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5.

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Az agy betegségeinek molekuláris biológiája 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Alzheimer kór 28 Prion betegség A prion betegség fertőző formáját nem egy genetikai

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

2008. 12. 04. Sebık Ágnes

2008. 12. 04. Sebık Ágnes Öröklıdı izombetegségek 2008. 12. 04. Sebık Ágnes Izombetegség gyanúja esetén Anamnézis 1. Negatív és pozitív tünetek 2. Idıbeliség 3. Családi anamnézis 4. Kiváltó tényezık Fizikális vizsgálat 5. Az izomérintettség

Részletesebben

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján MOHR ANITA SIPOS RITA, SZÁNTÓ-EGÉSZ RÉKA, MICSINAI ADRIENN 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4. info@biomi.hu, www.biomi.hu TÖRZS AZONOSÍTÁS

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

Induló egyetemi spin-off vállalkozások mozgástere. Ferdinandy Péter. www.cardiovasc.com www.pharmahungary.com

Induló egyetemi spin-off vállalkozások mozgástere. Ferdinandy Péter. www.cardiovasc.com www.pharmahungary.com Induló egyetemi spin-off vállalkozások mozgástere Ferdinandy Péter kari innovációs igazgató, Orvostudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem, alapító, ügyvezet igazgató, PharmaHungary 2000 Kft e-mail: peter.ferdinandy@pharmahungary.com

Részletesebben

A domináns öröklődés. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem

A domináns öröklődés. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 12 A domináns öröklődés Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 2009. május 15. A londoni Guy s and St Thomas kórház, a Királyi Nőgyógyászati és Szülészeti Társaság

Részletesebben

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) A genom ~ 97 %-a két különböző egyedben teljesen azonos ~ 1% különbség: SNP miatt ~2% különbség: kópiaszámbeli eltérés, deléciók miatt 11-12 millió

Részletesebben

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. www.meetthescientist.hu 1 26

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. www.meetthescientist.hu 1 26 Hamar Péter RNS világ Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. 1 26 Főszereplők: DNS -> RNS -> fehérje A kód lefordítása Dezoxy-ribo-Nuklein-Sav: DNS az élet kódja megkettőződés (replikáció)

Részletesebben

Poligénes v. kantitatív öröklődés

Poligénes v. kantitatív öröklődés 1. Öröklődés komplexebb sajátosságai 2. Öröklődés molekuláris alapja Poligénes v. kantitatív öröklődés Azok a tulajdonságokat amelyek mértékegységgel nem, vagy csak nehezen mérhetők, kialakulásuk kevéssé

Részletesebben

39. Elmeszesedés (calcificatio)

39. Elmeszesedés (calcificatio) Elmeszesedés 39. Elmeszesedés (calcificatio) élettani elmeszesedés (calcificatio phisiologia) aktív calcifikációs folyamat csontokban Ca 3 (PO 4 ) 2 9 rész CaCO 3... 1 rész kóros elmeszesedés (calcificatio

Részletesebben

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek 08.30-09.30 09.00-10.30 Pátria terem 2005. november 10. csütörtök E1 MEGNYITÓ E2 1.Nemzeti Üléselnökök: Rákkontroll Kovács Attila, Program Csonka I. Csaba, Ottó Szabolcs E3 Kásler Ottó jellegzetességei,

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

HOMEOPÁTIÁVAL ELÉRT EREDMÉNY PSORIASISBAN DR. DÉRER CECILIA HOMEOPATA BAJA II.INTERDISZCIPLINÁRIS KOMPLEMENTER MEDICINA KONGRESSZUS A PSORIASIS GYAKRAN ELŐFORDULÓ BŐRBETEGSÉG. A BETEGEK 5-8 %-A SZENVED

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

NEUROCUTAN SZINDRÓMÁK

NEUROCUTAN SZINDRÓMÁK NEUROCUTAN SZINDRÓMÁK Heterogén betegségcsoport, amelyet a központi idegrendszer és a kültakaró eltérései jellemeznek. Többségük öröklődő természetű és a primitív ectoderma differenciálódásának zavarára

Részletesebben

MITOCHONDRIUM. Molekuláris sejtbiológia: Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

MITOCHONDRIUM. Molekuláris sejtbiológia: Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Molekuláris sejtbiológia: MITOCHONDRIUM külső membrán belső membrán lemezek / crista matrix Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Tudomány-történet

Részletesebben

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban BEVEZETÉS ÉS A KUTATÁS CÉLJA A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban (LCPUFA), mint az arachidonsav

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához?

Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához? Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához? Falus András Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Semmelweis Egyetem Antal Péter Hadadi Éva

Részletesebben

Normál mentalis fejlődéssel (MDC1: merosin deficiencia, Ullrich, Bethlem, RSMDC) Mentalis retardációval (Fukuyama, MEB, WWS)

Normál mentalis fejlődéssel (MDC1: merosin deficiencia, Ullrich, Bethlem, RSMDC) Mentalis retardációval (Fukuyama, MEB, WWS) Genetikailag meghatározott és szerzett myopathiák Pál Endre PTE KK Neurologiai Klinika, Pécs 1 Myopathiák Örökletes Szerzett Izomdystrophiák Myositisek ( Congenitalis dystrophiák Endokrin ( Congenitalis

Részletesebben

Öröklődő izombetegségek. Sebők Ágnes PTE Neurológiai Klinika

Öröklődő izombetegségek. Sebők Ágnes PTE Neurológiai Klinika Öröklődő izombetegségek Sebők Ágnes PTE Neurológiai Klinika Izombetegség gyanúja esetén Anamnézis 1. Negatív és pozitív tünetek 2. Időbeliség 3. Családi anamnézis 4. Kiváltó tényezők Fizikális vizsgálat

Részletesebben

Genetika 3 ea. Bevezetés

Genetika 3 ea. Bevezetés Genetika 3 ea. Mendel törvényeinek a kiegészítése: Egygénes öröklődés Többtényezős öröklődés Bevezetés Mendel által vizsgált tulajdonságok: diszkrétek, két különböző fenotípus Humán tulajdonságok nagy

Részletesebben