Terítéken a modern vasalók 10. oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Terítéken a modern vasalók 10. oldal"

Átírás

1 OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG AJÁN LÓ Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek VIII. év fo lyam 6. szám június Lakásfelújítás tanulságokkal 2. oldal A próba kockázata 3. oldal Libamájfesztivál immár harmadszor 4. oldal Terítéken a modern vasalók 10. oldal Kelendő-e a fülzsíros sajt 12. oldal Minőségi kifogások érvényesítése az új termékkel kapcsolatban 4. oldal Országos konferencia Magyarország fogyasztóvédelmi politikájáról Középpontban a fogyasztó áll: alapvető szemléletváltás szükséges Szerencsére nem mindegyik bank ilyen Egy döbbenetes banki történet A Fogyasztóvédelmi Egyesü le tek Országos Szövetsége (FE OSZ) június 16-ára országos konferenciát szervezett, amelynek keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium által nemrég közzétett Magyarország IV. középtávú ( ) Fogyasztó vé del mi Politikai stratégiájának tervezetét vitatta meg. A stratégia a fogyasztóvédelem megreformálását állítja a megvalósítók elé. Az új Fogyasztóvédelmi Politika egyértelműen a jelenlegi Európai Közösségi Fo gyasztóügyi Politikai Stratégia nyomdokain halad és valóban új, európai értékeket hordoz. A jelenlegi állóvizet kívánja felkavarni és a fogyasztóvédelem megreformálását tűzi célul, annak keretein belül, pedig a fogyasztót állítja középpontba. Ennek részeként egy olyan fogyasztóvédelmi intézményrendszer kialakítását tartja fontosnak, amelyben a fogyasztóvédelem szereplői a fogyasztót ténylegesen védő fogyasztóvédelmi tevékenységet fejtenek ki. A konferencia előadói a szemléletváltás szükségességét hangsúlyozták, amit a Fogyasztóvédelmi Politika tervezete is kiemelten ajánl. A fő cél az, hogy a fogyasztót egyformán magas szintű védelemben részesítsék, vásároljon bárhol az országban, akár a sarki boltban, akár egy webshopon keresztül. Egyetértés volt a tekintetben is, hogy ahhoz, hogy a fenti jelentős célkitűzések hathatós eredménnyel párosuljanak, szükség van a rendelkezésre álló eszközök megújítására. Emiatt a jelenlegi, már elavult fogyasztóvédelmi jogszabályokat felül kell vizsgálni, illetve a fogyasz tóvédelmi oktatás alapjaiban történő megváltoztatására van szükség a minél tudatosabb fogyasztói magatartás eléréséhez. Az sem volt kétséges, hogy az új Fogyasztóvédelmi Politika nem nélkülözheti a fogyasztóvédelem szereplőinek szánt feladatok átértékelését és ennek kapcsán új prioritások felállítását. Ez a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezeteket érinti leginkább, amelyeknek el kell fogadniuk azoknak a tevékenységeknek a háttérbe szorítását, amelyek nem vagy alig jártak eredménnyel. Elhangzott, hogy a fogyasztóvédelmi civil szervezeteknek szorosabb szakmai együttműködésre kell törekedniük, továbbá hogy a pályázati forrásokat jobban kihasználhassák, ne azonos témájú programokat, és eszközöket alkalmazzanak a munkájuk során. El kell érni, hogy a társadalmi szervezetek nagyobb összefogással, folyamatos ráhatással legyenek a törvénykezési folyamatokra, hogy a szabályok felállításának főbb irányaiban meghatározó tényezőként tudják hangjukat hallatni. A konferencia tapasztalatai alapján világosan kirajzolódik, hogy a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek érdekfeltárási feladatait kell erősíteni, amely tevékenységet a szakmaiságnak kell áthatnia. Az általános szerződési feltételek figyelemmel kísérésének feladata ismét a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek sajátja kell, hogy legyen, amit szintén hatékonyabbá kell tenni. Foly ta tás az 5. ol da lon október hónapjának sötét, ködös napja. Három gyermekét egyedül nevelő, fiatalos, ám rendkívül megtört nő, a postás csengetésére kimegy az anyagi nehézségei miatt fűtetlen házából és átveszi a levelét. Kinyitja és kis híján rosszul lesz, annak tartalmától: egyetemleges adóstársként a Bank kéri kötelezni, egy olyan tartozásért, mely volt férjét 3 évvel ezelőtti hitelfelvétele és annak nem fizetése következtében terheli. Nem hisz a szemének, elolvassa még egyszer. Látja, hogy a volt férjének volt egy kezese is, a hitelt három évvel ezelőtt vette fel, de mivel nem fizette, egy évvel később a hitelszerződésüket a bank megszüntette. Tovább lépve, a papírokban azt is látja, hogy a Bank, 2009-ben fizetési meghagyás kibocsátását kérte, immár nemcsak az adós és kezese ellen, hanem őellene, a volt feleség ellen is, rögtön másodrendű alperesként, amelyről szintén nem volt semmiféle tudomása. Feltehetően volt férje ellentmondással élt a fizetési meghagyás ellen; szerencséjére, mert ha nem így lett volna, akkor tudomása nélkül egészen egyszerűen elárverezték volna a kizárólagos tulajdonát képező házat is, feje és három gyereke feje fölül!). És akkor elolvasta a Bíróság figyelmeztetését is: amennyiben házasságban élt a volt férjével június 22-én (azaz akkor, amikor a férje a hitelt felvette), akkor nem menekülhet a vagyoni felelősség alól, annak ellenére, hogy a hitelről nem tudott és férjével nem is élt házassági vagyonközösségben, és erről szabályos, ügyvéd által ellenjegyzett okiratban nyilatkoztak a hitelfelvétel előtt, cca. 10 évvel, február 17-én! Előbb azt hitte, ez valami rossz tréfa, ilyen nem történhet meg Magyarországon, különösen nem úgy, hogy a saját különvagyonát képező házát fogják elárverezni a feje felől, egy általa soha nem hallott tartozás fejében. Szó sincs róla, nem utálta a férjét, hiszen három gyermeket vállalt tőle. Ám az évre nyilvánvalóvá vált, hogy nem tudnak vagyonközösségben élni, tekintve, hogy más gazdasági elképzeléseik voltak az életről, majd közel tíz évvel később már érzelmileg is elhidegültek egymástól. Mivel házában a földszinten volt egy önálló kis lakrész is, és férje így közelebb maradhatott a gyermekekhez, nem volt akadálya annak, hogy ott lakjon - gondolta év elején kimondták a válást, majd októberben veszélybe került a háza is! Foly ta tás a 3. ol da lon Törekvés a teljes emberi életre Harminc éves a MEOSZ Az Országos Széchényi Könyvtár múltja és szolgáltatásai A szolgáltató Széchenyi Könyvtár Három évtized a történelemben csak egy pillanat, de egy szervezet életében már történelem. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége harminc évvel ezelőtt alakult meg 17 önálló jogi személyiségű tagszervezet kezdeményezésére. A MEOSZ-nak ma közel 200 ezer tagja van. A múltról, a jelenről és a jövőről is szó volt azon a jubileumi küldöttközgyűlésen, amit a szervezet Siófokon, az Ezüstpart Hotelben rendezett meg a közelmúltban. Az eseményen az ország minden részéből 350 vezető tisztségviselő és küldött vett részt. A küldöttközgyűlésen dr. Hegedűs Lajos elnöktől megtudtuk: tagegyesületeik száma jelenleg 106, amelyek 944 körzeti csoportot működtetnek. Kiemelkedően közhasznú szervezetként a MEOSZ és tagegyesületei természetesen minden rászoruló számára biztosítják a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, tekintet nélkül a tagsági viszonyra. Tevékenységük az ország egész területére kiterjed, s a szolgáltatásaik minden nagyobb településen elérhetők. A tagegyesületek demokratikus, jogi és gazdasági szempontból teljesen önállóan dolgoznak. A MEOSZ Központ szakmai, módszertani segítséget nyújt az országosan egységes elvek és minőségbiztosítási követelmények alapján tevékenykedő hálózat működtetéséhez. Legfontosabb tevékenységeik közé tartoznak: a közösségteremtés a fogyatékossággal élő emberek számára; a helyi és országos szintű érdekérvényesítés és érdekképviselet; közreműködés az egyes állami támogatások fogyatékos emberekhez való eljuttatásában; a közoktatási, felnőttképzési, szociális, egészségügyi, foglalkozási rehabilitációt segítő és konkrét foglalkoztatást biztosító szolgáltatások nyújtása. A Szövetség és a tagegyesületei mintegy 60 intézményt tartanak fenn az ország egész területén, amelyekben több ezer fogyatékos embernek nyújtanak szolgáltatást. Foly ta tás a 3. ol da lon Nemzeti könyvtárunkat, az Országos Szé chényi Könyvtárat 1802-ben alapították. Létrejöttét egy hazafias érzésű, felvilágosult mágnásnak, gróf Széchényi Ferencnek kö szönhette, fenntartását pedig, hosszú időn át, csaknem kizárólag a haladó szellemű ma gyar társadalom áldozatkészsége tette lehe tővé. Ma egyik legnépszerűbb könyvtárunk, amely gyűjti: a Magyarországon kiadott bármilyen nyelven, Magyarországon kiadott magyar nyelven, magyar vagy magyar származású szerzőtől bárhol kiadott, bármilyen nyelven, tartalmát tekintve Magyarországról illetve a magyarokról szóló köteteket, valamint gyűjti még az egyetemes civilizáció alapműveit (tudomány, irodalom, művészetet. És amit néhányan nem tudnak: az OSZK dokumentumait csak helyben lehet használni, a könyvtár jellegéből adódóan nem kölcsönöz. A ha zai könyvírás és - gyűjtés hosszú, egészen a XI. századig visszanyúló történetre tekint het vissza. A kolostorokban és királyi kan celláriákban kibontakozott középkori könyv kultúrából, annak szerves folytatásaként jött létre a XV. század közepén Mátyás király ( ) világhírű udvari könyvtára, a Bibliotheca Corviniana, s mellette a királlyal versengő humanista főpapjaink (Vitéz János, Janus Panonnius, Kálmáncsehi Domo kos, Nagylucsei Dóczy Orbán, Váradi Péter) szá mos gazdag gyűjteménye. Hogy e művelődési központok nem máról holnapra keletkeztek, arról I. (Nagy) Lajos király ( ) udvarában készült nagyszerű kódex-kin csünk, a Képes Krónika is tanúskodik. A kódexek mellett, első egyetemeink (Pécs 1367, Óbuda 1389, Pozsony 1467) alapítása, valamint a királyi udvar kötelékében meg nyílt legkorábbi könyvnyomtató műhelyünk működése is (világszerte értékelt és ismert kiadványa az 1473-ban megjelent Budai Krónika) virágzó középkori műveltségre utal. Foly ta tás a 6. ol da lon Fo gyasz tó ként ért sé rel me it, pa na sza it il le tő en ke res se fel hon la pun kat: Kér dé se i re szak jo gá szunk vá la szol.

2 2 A KONTROLL VIII. évf. 6. szám Mesterek és kóklerek Lakásfelújítás tanulságokkal Itt a tavasz, itt a nyár és akinek már összejött a pénze egy lakásfelújításra, valamint lelkileg is elszánta magát a nagy macerára, az belevág a kalandba. Hogy miért nevezhető kalandnak egy lakásfelújítás, azt csak az tudja igazán, aki már átverekedte magát egy ilyen sok ismeretlenes műveleten. Hogy mi a legnehezebb ebben? Az anyagbeszerzés? A nagy rendetlenség elviselése hosszabb időn keresztül? A rengeteg szemét összetakarítása? Véleményem szerint a megfelelő szakember kiválasztása teszi próbára leginkább a lakástulajdonost. De nemcsak, már lakott lakást lehet felújítani, hanem megvásárolt lakás is felújításra szorulhat, sőt tapasztalatom szerint minden megvásárolt lakást igyekszik szebbé tenni az új tulajdonosa, mert nem szeretné azt a tapétát nézegetni, amit az előző lakók is nézegettek. A fürdőszobáról nem is beszélve! Magam is egy ilyen kalandon vagyok túl, mert a lányomék dolgoznak, pénzt kell keresni, apuci meg ugye nyugdíjas, ráér, csak három területen dolgozik, legyen ő az építésvezető. Elkezdtük, befejeztük. Miután még hozzáértő műszaki emberként is számos olyan tapasztalatra tettem szert, ami hasznos lehet mindazoknak, akik ezután vágnak bele a nagy macerába, úgy gondoltam, megosztom ezeket a Tisztelt Olvasóval. A tanulságokat külön kiemeltem. A lakás: Budapest egyik külvárosának központjában 10 emeletes toronyház 10. emeletén két szobás, nagyerkélyes, olyan állapotban, hogy az erkélyrácstól az előszoba ajtóig mindent fel kell újítani. A lakás üres, könnyű benne dolgozni, majd ha kész, be is kell rendezni. Erkélyrács: A 6 méter hoszszú, 1,20 méter széles erkély rácsának vízszintes elemei ijesztően elrozsdásodtak, cserélni kell. A lakatost egy szomszéd ajánlja. Megnézem a munkáját a szomszéd erkélyén. Hibátlan, szépek a hegesztések is, jöhet. A mester jó benyomást kelt, a segítője is. A vízszintes korlátelemek lebontásakor térdig ér a sárga drótüvegek kerete, de csak határozott fellépésemre kötik ki magukat a szakemberek biztonsági kötéllel. Október van, 10 emelet. A munka szép lett, jó lett, de az egyetlen probléma tavasszal derült ki. A segítő nem zsírtalanította a nyers acélfelületeket és a festésen apró hólyagocskák jelzik; le kell csiszolni az egészet és újra kell festeni. Kültéri acélszerkezetek korrózióvédelmének lépései: Zsírtalanítás zsíroldó folyadékkal. Rozsdátlanítás rozsdamaró folyadékkal. A rozsdás felületek drótkefézése. Kültéri festékkel alapozó festés. Kültéri zománcfestés. Ha bármelyik művelet kimarad, rövidesen kezdhetjük elölről. Erkélyrács üvegezés: Az öt darab, acélkeretbe foglalt sárga drótüveg mindegyike törött, repedt, cserélni kell. Első ajánlat: forint számla nélkül. Második ajánlat: forint számla nélkül. Harmadik ajánlat forint számlával. Ők nyertek, a munka is hibátlan. Tanulságok: - Nem szabad beleugrani az első ajánlatba. - A kerek számra végződő árajánlatok mindig gyanúsak, mert nem korrekt kalkuláció alapján készülnek. - Ragaszkodni kell a számlához. Például a rosszul beszerelt drótüveg feszülhet, repedhet, cserélni kell. Esővető az erkély fölé: Ez a lakatos sem akarja kikötni magát a szereléskor, a segítője sem. Elérjük a létráról! Pedig a munkája szép, szakmailag hibátlan. Megnéztem hármat is egy másik házon. Nálam is jól dolgoztak, szigorúan kötélbiztosítással. Tanulság: egy szakember számára többnyire a legjobb ajánlólevél a megtekintett korábbi munkája és a megbízók véleménye. Erkély járólapozása: Esős hideg idő jön, gyorsan kell egy szakember. Az első burkoló rávágja; forint! Ez munkadíj! Amikor elmondom, hogy forint az átlag négyzetméter ár munkadíjban, ez pedig 7000 forint/négyzetméter, akkor hirtelen elenged forintot. Nem ő kapta a munkát. Tanulság: egy munka megrendelés előtt ajánlatos tájékozódni a munkadíjakról, ezzel likvidálhatjuk a szemérmetlen rablókat. Nyílászáró csere: A faltólfalig érő, 30 éves faszerkezet elhasználódott, műanyag keretre kell cserélni, hő és hangszigetelő üvegezéssel. Első ajánlat egy megsárgult, kissé gyűrött kockás papíron, némi rajzolgatással a helyszínen, tíz perc alatt; forint. Második ajánlat a helyszínen; forint. Gyanúsan olcsó. Az üzletkötőnek a szeme se áll jól. Harmadik kivitelező mindent gondosan felmér, kérdez, majd három nap múlva érkezik az Interneten egy tételekre bontott, részletes árajánlat; forint. Ez a reális ár, megrendeltem, a munka is kifogástalan. Tanulság: Ha előzetesen tájékozódunk több kivitelezőnél, megrendelőnél, védettek leszünk az irreális ajánlatokra. Ajtók mázolása: Több mázolótól is kértem ajánlatot a helyszínre hívva őket. Itt csak egyet említek. Két fickó jelenik meg, rájuk pillantva már tudom, nem ők lesznek a nyerők. Kiugrasztom a nyulat a bokorból. Mondom nekik; aztán csiszolni nem kell ám, mert abból por van! Mondják, hogy jó. A munkát egy másik páros kapja, akik sötétben, egy szál villanykörténél végeznek, megnézem, fizetek. Világosban látom; a sarkoknál megfolyt a festék. Hívom a mobiljukat, nem veszik fel. Később sem, máskor sem. Tanulság: Egy igényes szakember csiszolás, glettelés, alapozás nélkül nem vállal el mázolást. Ne foglalkoztassunk olyan szakembert, akinek csak egy mobiltelefon száma van, és sötétben ne vegyünk át semmilyen munkát. Fűtésszerelés: Ismert, korrekt szakember, ő vásárolja meg az anyagokat, hozza a számlát. Tanulság: Nincs. Így kell ezt csinálni. Burkoló munkák: Konyha, előszoba, WC, fürdőszoba. Nem kis munka, nagyon oda kell figyelni ki, és mennyiért fogja végezni. Burkoló 1 ajánlata: kerek forint. Burkoló 2 ajánlata forint. Kapok egy nevet és telefonszámot a parkolóban egy ismerőstől, nála dolgozott, bátran ajánlja, megnézhetem a fürdőszobáját. Hí vom a burkolót, kellemes, udvarias a hang. Megjelenik nálam, látom cigány származású, leginkább Mága Zoltánra hasonlít. Kulturáltságban is. Nem dohányzik, gyorsan, nagyon szépen dolgozik, csak felsőfokban tudok róla beszélni. Munkája 1800 Ft/négyzetméter, összesen forint. Sosem hirdet, őt kézről-kézre adják. Én is két szomszédnak ajánlom. Tanulság: Az olvasóra bízom. Kábeltévé: Valamikor, valaki szakszerűtlenül, pocsék módon vezette be a kábelt a lakásba. A kábelszolgáltató kiküld egy szerelőt, aki úgy vezeti, rögzíti, csatlakoztatja a kábelt, ahogy a nagykönyvben le van írva. Közli, ő villanyszerelő. Megbízom a villanyszerelő munkákkal, amit munkaidején kívül kiválóan elvégez. Még számlát is ad. Tanulság: A legtöbbet az árul el egy mesteremberről, ha látjuk, hogyan dolgozik. Szobafestés: A szobafestő fiatalember is ajánlásra érkezik. Az édesapja ajánlására, aki portás a közeli művelődési házban. A mester nemcsak érti a szakmáját, de a gondosságából látom, hogy szereti is. Öröm nézni, ahogy dolgozik. Tanulság: Egy szakemberről már az első tíz percben látszik, milyen szakember. Ha nem kelt jó benyomást, nem érdemes tovább kísérletezni vele. Vigyázat! Az építőiparban sok a szakképzetlen kókler! De a jó szakember is! Meg lehet őket különböztetni. Beépített bútorok bontása: Bontóember megérkezik, szemügyre veszi a munkát, megegyezünk az árban, majd közli, holnap jön egy segítővel. Meg ér kezik. Mindent bontanak, amit kérek, kivéve a konyhaszekrény alsó részét, mert nem tudjuk kikötni a vízórákat. Ígéri, ha kiköttettem, szom baton visszajön érte. Kifizettem a teljes munkát, de szombaton a bontóember nem jön. Többször hívom, ígérget, de nem jön. Tanulság: Minden munkát csak akkor fizessünk ki, ha az valóban készen van. Konyhaszekrény, gardrobszekrény: Nincs az áruházakban a szükséges méret, tehát csináltatni kell. Csak műhelycímmel, városi telefonnal rendelkező asztalosokat hívok. Egyikük autóval jön bemutatkozó ajánlattételre és piaszaga (!) van. A másik, amikor elmondom, milyen szekrények készítését kérem, hümmög, majd megszólal: a végén megmondom, majd mennyibe kerül. Megegyezünk uram!... Tanulság: italos emberrel még véletlenül se dolgoztassunk, de azzal se, aki a végén akarja közölni a fizetendőket. Előszobaajtó cseréje: Ebből túlkínálat van, viszont ugyanazt az egyébként jó minőségű kínai gyártmányú ajtót tág öszszeghatárok között hirdetik. A kiválasztott kivitelező munkájával nincs gond, viszont a megrendelt cseresznye borítású ajtó helyett a sötétbordó mahagónit hozzák és rá akarnak beszélni, hogy az cseresznye. Jelzem, ne nézzenek baleknak, de szép a mahagóni is, építsék be. Tanulság: A lakásfelújító szakemberek körében bőven találkozunk olyanokkal, akik fergeteges szövegeléssel próbálják bebizonyítani a feketéről, hogy az fehér. Ne tűrjük el! Összegzés Az eddig felsoroltak korántsem ismertetik az összes hasznos tanulságot, de talán elegendőek ahhoz, hogy felkeltség a figyelmet a lakásfelújítás számos buktatójára. Még néhány általános jó tanács: - Ne menjünk bele egy több szakmát egybefoglaló nagy öszszegű vállalásba, ha nem ismerjük a részletmunkadíjakat és az anyagköltségeket. - A szakembereket sose hagyjuk felügyelet nélkül, mert az utólagos reklamálás általában eredménytelen. - Egyszerre lehetőleg csak egy szakma dolgozzon a lakásban. - Alaposan tájékozódjunk a házhoz szállítókról, mert van, amelyik leteszi a bútort, a csempét, a mosógépet a ház előtt és közli, csak külön pénzért viszi be a házba. A másik udvarias, készséges és a fuvardíjában benne van a lakásba való beszállítás is. - Mindig a lakástulajdonos, vagy népes családjának fusimunkája kerül a legtöbbe. Tóth I. Gábor Vízhiánytól a vízmérgezésig Pótolhatatlan élelmiszer a víz Egészségére!- mondhatnánk joggal minden elfogyasztott pohár víz után. Mert a víz, mint lételem, valóban az egészség nélkülözhetetlen feltétele. De az általános szokásmód szerint vízivás közben nem koccintunk senkinek az egészségére. Bizony lenne rá okunk,- állítja Balázs Brigitta, a Bajcsy Kórház dietetikusa, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének szerkesztőbizottsági tagja. - Bár igen gyakran beszélünk a szervezet folyadékszükségletének a fontosságáról, sokan nem veszik komolyan. Az, hogy a víz alapvető életelem, nem közhely, fontos egészségügyi alaptétel. Amikor vízkincsről beszélnek a tudósok, és annak megőrzéséről, igen fontos figyelmeztetést fogalmaznak meg, hiszen Bolygónk vízkészletének csupán egyetlen százaléka a fogyasztásra rendelkezésünkre álló édesvíz tartalék. A tiszta ivóvíz az egyetlen olyan élelmiszer, ami semmi mással nem pótolható, nem helyettesíthető. És mi természetesnek találjuk, hogy folyik a csapból, fellelhető kútjainkban, de a világnak nem minden részén ilyen könnyen hozzáférhető az életet jelentő víz. Az ENSZ előrejelzése szerint 2025-re a világ népességének 35 százalékát fenyegeti vízhiány, és már jelenleg is minden ötödik ember vízhiányban szenved, vagyis nem fér hozzá ivóvízhez. - Ez a rendkívül egyszerű folyadék, miért olyan fontos az emberi szervezet számára? Szervezetünk nagy részét víz alkotja, és ez az egyszerűnek tűnő anyag igen sokat tud, mivel szervezet-felépítő vegyület. Az újszülöttek testének 70 százaléka víz, felnőtt korban ez 60 százalékra csökken, és időskorban 50 százalék vizet tartalmaz csak a szervezet. A víznek rendkívül sokrétű élettani szerepe van. A megfelelő hidratáltság azért nélkülözhetetlen, mert a legfontosabb élettani folyamatok vizes közegben mennek végbe. Többek között a szervezetben lévő víz teszi lehetővé a vérkeringést, befolyásolja a vér összetételét, biztosítja a megfelelő vérnyomást, részt vesz az emésztési, és felszívódási folyamatban, valamint a salakanyagok kiválasztásában. Ezen kívül segíti a testhőmérséklet szabályozását, és az egészséges sav-bázis egyensúly megtartását. Oldószerként is szerepet játszik testünkben, vivőanyag, és hőtároló folyadék. - Mennyi vízre van szüksége naponta szervezetünknek? A szervezet víztartalma viszonylag állandó, de folyamatosan cserélődik. A napi átlagos vízveszteség 2-2,5 liter. Egészséges ember szervezetében a vízveszteség és vízfelvétel egyensúlyban van. A szervezet vízháztartását összetett ideg- és hormonális folyamatok szabályozzák. A vízfelvétel alapvető ingere a szomjúságérzet. Ha a vízháztartás egyensúlya megbillen, csökken a vízfelvétel, vagy a szervezet több folyadékot veszít, mint amennyit felvesz, akkor kiszáradás veszélye fenyeget. - Hogyan vesszük észre, ha baj van a vízháztartással? A dehidratáció jellemző tünetei lehetnek a száraz nyelv és nyálkahártyák, aláárkolt szemek, hűvös végtagok, sápadt bőr, és csökkent vizeletmenynyiség. Ha ez az állapot tartósan fennáll, gyorsulnak az öregedési folyamatok, lerakódnak a szervezetben a salakanyagok, és vesekő is kialakulhat, besűrűsödhet a vér, melynek következtében testünk egyes részei oxigénhiányos állapotba kerülhetnek. Már akár 2 százalékos folyadékvesztés is zavarokat okozhat a szervezetben, csökken a fizikai és szellemi teljesítőképesség, fejfájás és koncentrációzavar léphet fel. Ha pedig testtömegünk folyadéktartalmának 5 százalékát veszítjük el, akkor munkaképességünk 30 százalékkal is csökkenhet, 10 százalék folyadékveszteség zavarodott állapothoz vezet, sérülhetnek az agyi erek, bevérzések, bénulások és izomgörcsök keletkezhetnek. A test 20 százalékos folyadékvesztése esetén leállhatnak a vesék, és a keringés, ami halálhoz vezet. - Meddig képes az emberi szervezet nélkülözni a vizet? A víz hiányára sokkal érzékenyebben reagál a szervezet, mint a szilárd étel megvonására. Étel nélkül akár néhány hétig is élhetünk, a víz megvonása azonban 4-5 nap alatt is végzetessé válhat. Különböző életkorokban másként érzékeljük a szomjúságot, a folyadék hiányra leginkább a gyerekek és idősek érzékenyek. - Létezik-e kóros túlivás? Vagyis lehet-e ártalmas a túlzott mennyiségű folyadék bevitel? Mindenképpen. Nagy menynyiségű folyadékbevitel esetén ugyanis a testnedvek felhígulnak. Ilyenkor beszélünk vízmérgezésről. A nagymennyiségű vizet a vesék képtelenek kiválasztani, így az kiáramlik a sejtekbe, eszméletvesztést, kómát és görcsrohamot okozva. Folyadékszükségletünk egyénenként változó, függ a külső és belső hőmérséklettől, a levegő páratartalmától, és az életkortól is, valamint táplálkozásunktól, fizikai aktivitásunktól és a verejtékezés nagyságától. Egy felnőtt embernek naponta általában 2-3 liter folyadékra van szüksége, amit részben víz és más folyadék fogyasztásával, részben a táplálkozás során magas víztartalmú ételekkel,- levesek, főzelékek, gyümölcsök, zöldségek - fedez. Szerencséseknek mondhatjuk magunkat, mert Magyarország vízkészlete kiemelkedő méretű. A felszín alatti vizek, így az ivóvíz minősége 70 százalékban kifogástalannak mondható. Egy ember általában évente 1000 liter vizet iszik, és bármennyire is bővelkedünk benne, az ivóvízzel történő takarékoskodás, a felelős gazdálkodás mindanynyiunk valóságos létérdeke. (leopold)

3 A KONTROLL VIII. évf. 6. szám 3 Fülkék jótékony homályában A próba kockázata Ugorjon csak bele drágám nyugodtan - naponta elhangzó, viszszatérő mondat, és nem csak a szabadpiaci elárusító helyeken, hanem jó nevű áruházakban is. És folyik önfeledten a próba, olykor több pár cipőt is kiválaszt, lábra vételez egy-egy vásárló. Nyári melegben, izzasztóan felfelé kúszó hőfokoknál, harisnya, és zokni nélkül, nem is gondolva rá, vajon előtte már hányan végezték el a cipővásárlással járó kötelező, nélkülözhetetlen műveletet. Nem csak a keleti piacok lezser engedékenysége teszi lehetővé, hogy ruhát, esetleg még intim alsóneműt, vagy fürdőruhát is csupasz testre próbáljon fel a nagyérdemű vevőjelölt, hanem nagy bevásárlóközpontok divatcikkei is áldozatul esnek e Szerencsére nem mindegyik bank ilyen Egy döbbenetes banki történet Folytatás az 1. oldalról Vajon hamis-e a banki nyilatkozat? Ez azért is volt különös a számára, mert maga is bankban dolgozik, és tudomása van róla, hogy ha valaki házas létére hitelt vesz fel, akkor nyilatkoztatni kell a házasság, és külön nyilatkozattal a vagyonközösség fennállására is. Náluk, az ő bankjukban komolyan veszik, hogy a házastársak egyetértésével lehet csak a közös vagyonról rendelkezni! De, mint utóbb kiderült minden Bank más szabályokat alkot. És még egyszer elolvasta a levelet: megdöbbenéssel tapasztalta, hogy ez a Bank a Bíróságnak azt állította, hogy I.r. és II. r. alperes a kölcsönszerződés megkötésekor magukat házastársaknak nyilatkozták, így a szerződéskötés időpontjában, azaz év június hó 22. napján a házastársi viszonyból fakadóan a házastársi vagyonközösségre vonatkozóan vélelem áll fenn. De hiszen még a Bank nevét sem hallotta soha, a hitelszerződés tényét sem, annak székhelyén sohasem járt, és ennek a Banknak soha nem tett semmiféle nyilatkozatot! Valóban volt rá példa, hogy volt férjén segíteni akart és vállalta a kezességet érte, más hitel kapcsán, melyeknél az általa ismert módon nyilatkoztatták is, vállalta is a felelősséget, de nem a házassági anyakönyvi kivonatért, hanem magáért, az ott megismert szerződésért. Hogy is kerülhetett ebbe a történetbe? Az idézés kézhezvételét követően kérdőre vonta volt férjét, mert azt nem is merte feltételezni, hogy van olyan bátor Bank, amely hamis nyilatkozatot tesz a kereseti kérelemben és akár ilyen áron is az ő házán akarja végrehajtani a tartozást! Volt férje határozottan állította, hogy soha nem nyilatkozott a házasságukra és nem kért meg senkit, hogy az ő nevében nyilatkozatot tegyen, vagy írjon alá (mintegy hamis személyazonosság igazolásával). Ezért még mindig jóhiszeműen feltételezte, hogy a Bank bizonyára fel fogja ismerni, hogy a gyakorlattal ellentétben, itt elmulasztották nyilatkoztatni az ügyfelet és vége is lesz az eljárásnak, elnézést fognak tőle kérni a vétlen hazugságért. De nem így történt! Noha a Bank láthatta a vagyonjogi szerződés alapján, hogy házassági vagyonközösség nem állt fenn kettejük között a gyakorlatnak, s olykor rúzs vagy szemfesték foltoknak, melyek a próba egy óvatlan pillanatában kerülnek az árura. Esztétikusnak nem mondható, és egészségesnek még kevésbé sem, az ilyenfajta próbálgatás, és valóban az cselekszik helyesen, aki, ha a próba rizikóját nem is tudja elkerülni, de a hazavitt új szerzeményt azonnal kimossa, kivasalja, hogy a benne esetleg megbúvó parazitáktól megszabadítsa. Kíváncsi voltam, vajon miként vélekedik a ruha, és cipőpróbának e szabados módjáról az illetékes hatóságnak. - Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Közegészségügyi Főosztálya részéről meg is érkezett a válasz, melyből idézek: a cipők, ruhák, fürdőruhák vásárlásakor szerződés időpontjában, és ellenőrizhette azt is, hogy hamis nyilatkozatot tett a keresetlevélben, amikor azt állította, hogy az Asszony bármilyen nyilatkozatot is tett, továbbra is perelte az Asszonyt és bölcsen hallgatott arról, hogy hamis nyilatkozata alapján indult meg az eljárás! Nézzük csak, ki hibázott? - A Bank hibázott, amikor a hitelfelvételnél nem kérdezett rá a hitelfelvevő házassági viszonyaira, ez nem lett volna probléma, egészen addig, amíg saját szabályszegéséből nem akar hasznot húzni, 3-4 évvel később. - A Bank voltaképpen bizonyította az Asszony igazát, amikor valamennyi felszólításban csak a volt férjet és a kezest jelölte meg, valamint őket értesítette a hitelszerződés megszüntetéséről is, valamint arról, hogy a hitelösszeg esedékessé vált, - A Bank törvénysértést követett el akkor, amikor ezt követően, feltehetően az ingatlan-nyilvántartásból, - az adatkezelési jogosultsága céljától eltérő használata során - adatot szerzett be egy a hitelbe be nem vont ingatlan tulajdonosáról (A bankoknak közvetlen hozzáférésük van az ingatlan-nyilvántartáshoz, annak érdekében, hogy tudomást szerezhessenek arról, ha valaki a hitel fedezetéül, közjegyzői okiratba foglalva felajánlott ingatlant elidegeníti. De csak abból a célból, nem pedig azért, hogy a hitelről mit sem tudó hármadik személyek ingatlanját elhappolhassák!). - A Bank rosszhiszeműen járt el, amikor az asszonynév azonossága miatt feltételezte az ingatlan tulajdonosa lehet akár a volt férj is, de kifejezetten hazudott akkor, amikor ebből vélelmezte a vagyonközösséget is! A ház ugyanis óta kizárólagosan az Asszony tulajdonát képezte, és a Bank, az ingatlannyilvántartásból ezt automatikusan látta is, és megtudta, hogy nem képezi vagyonközösség tárgyát a ház sem. - A Bank gépkocsi megvásárlásához folyósította a hitelt, mely kizárólag a volt férj tulajdonát képezte: tehát tudnia kellett, hogy nem közös vagyon még a fedezet sem. - A Bank törvényt sértett akkor, amikor fizetési meghagyás kibocsátását kérte az Asszony ellen is (és még a kezest is megelőzően jelölte meg tartozónak!). A fizetési meghagyást csak lejárt tartozás fejében lehet kérni, és csak a kötelezettel szemben, miközben az Asszony ez ideig nem volt kötelezett ebben a szerződésben és nem is közöltek vele szemben tartozást, így lejárt követelésről semmiképpen sem beszélhetünk vele szemben. - A Bíróság számára hamis nyilatkozatot tett a Bank annak érdekében, hogy a Bíróság azt higgye, az Asszony felelőssé tehető. - A Bank arra hivatkozott, hogy a házassági vagyonközösséget vélelmezte az asszony, soha nem tett nyilatkozata alapján, és a bírósági eljárás során írásban kérte, hogy az Asszony minden vagyonát (beleértve a mindig is kizárólag saját tulajdonát képező házat) és az ezt követően folyósított valamennyi havi fizetését is és szerzeményét!) végrehajtás alá vonhassa a volt férj hiteléért! - A Bank, a családjogi törvényre hivatkozva, az Asszony kontójára összekalapált tartozást megfejelte a hitel kamataival, a hitelszerződés és annak megszüntetése adminisztrációs költségeivel és mindezek késedelmi kamataival is. Ez mintegy félmillió forint olyan költség, amely a ház elárverezését indokolja, és amelyről a bank maga is elismeri, hogy soha nem tájékoztatta arról az Asszonyt. Az ítélet és döntő tényezője Az Asszony rettegve várta az ítéletet: elveszik-e a házát, a férje és a Bank közötti, általa ismeretlen szerződés miatt, vagy sem?! A Bank ugrásra készen várta az ítéletet, hogy elvehesse a házat az Asszonytól sorozatos jogszabálysértésre alapított jogi hókusz-pókusszal. A Bíróság azonban lehetőséget adott arra, hogy az Asszony tanúkkal is bizonyítsa, hogy sem házastársi vagyonközösségben, sem szexuális kapcsolatban nem állt a volt férjjel, 2007-ben! Igen, jól látják! Ezt kellett bizonyítania az Asszonynak a tanúkkal, különben Mi is történt volna különben? A bíróság, már a tanúkihallgatások előtt is tudta, hogy a házasság felbontását más bíróság már kimondta, és ekkor az a másik bíróság leszögezte, hogy a házasság felbomlásakor nem volt közös vagyon, valamint érvényesnek ismerte el a Felek közötti 1996-os vagyonjogi szerződést. Tehát a döntő momentum nem lehetett a közös vagyon megléte, vagy mértéke, hanem csak a szexuális az általános higiénés szabályok betartása elvárható az adásvétel résztvevőitől. A kereskedőknek az előbb említett termékek próbálásához megfelelő körülményeket kell biztosítani, - próbafülke, próba zokni, próbaharisnya. A fürdőruhákba, fehérneműkbe pedig, már a gyártás során védőfóliát helyeznek az intim részekre. A cipők, ruhák és fürdőruhák forgalmazására vonatkozóan egyébként nincs külön egészségügyi követelmény, illetve jogszabály. Vagyis, ha jól értem, mindenki a saját felelősségére próbálgat, és vásárol. A bizonyos elemi követelmények, melyek elvárhatóak a hatóság szerint, vagy teljesülnek, vagy nem. Egyébként az eladók által kötelezően biztosítandó próba zokni, vagy harisnya legalább annyi fertőzésveszélyt garantál, mintha mezítlábra húznánk fel a kiszemelt cipőt. - A KÖJÁL válaszában igyekszik megnyugtatni, hogy a higiénés szabályok mellőzésének sem várhatóak súlyos következményei. Környezetünkben, és a bőrünk felületén nagy számban élnek baktériumok, gombák, melyek nem okoznak semmiféle betegséget. A baktériumok nagy része ártalmatlan, sőt egyenesen hasznos. Az egészségre káros következményekkel járó megbetegedés, fertőzés létrejöttének valószínűsége csekély, és az ismert, általános szabályok betartásával megelőzhető. Hát itt van a kutya elásva, mert megelőzhető, elkerülhető, kapcsolat léte, vagy hiánya (melyről eddig azt gondoltuk volna, hogy annak kizárólag a házasság felbontásakor van jelentősége ). Csak arra következtethetünk, hogy az Asszony a meglévő teljes és jövendő vagyonával is felelt volna a volt férj tartozásáért, ha csak egy alkalommal (vagy többször?) is elgyengült volna és szexuális kapcsolatot létesített volna a volt férjével Szerencséjére azonban a tanúk nem látták őket közösen a hálószobába távozni, és azt nyilatkozták, hogy nem hiszik, hogy történt ilyen, azt pedig, a körülmények ismeretében valószínűnek tartották, hogy külön kasszán éltek. Ezért az Asszony megmenekült: a Bíróság kimondta, hogy mivel nem élt házassági közösségben a volt férjével, így nem tartja jogosnak a tartozás és járulékai követelését az Asszony által nem tudott szerződésért! E történet felvetődő további kérdései: Milyen jogcímen jutott hozzá a Bank az Asszony adataihoz, 2009-ben, egy, ő általa ismeretlen, között fennálló szerződés kapcsán? Milyen jogcímen használta fel azokat fizetési meghagyás kibocsátására, egy általa még soha meg nem szólított személlyel szemben? Felelősséggel tartozik-e a Bank, vagy bárki más, a bíróság előtt tett hamis nyilatkozataiért? Felelősséggel tartozik-e a Bank, azért, hogy a központi nyilvántartó hivatalokat megtévesztette az adós személyéről? Milyen vagyonjogi következményei lehetnének a volt férjjel folytatott esetleges szexuális kapcsolatnak, vagy bármilyen erre utaló jelnek? Bennem azonban erősödik a rettegés attól, hogy kapok egy fizetési meghagyást valakinek a tartozásáért, esetleg kórházi, vagy egyéb tartózkodásom alatt már a végrehajtás is megindul a lakásomra, és mivel konkrétan magam nem tudom bizonyítani, hogy az általam ismeretlen tartozásért nem tartozom felelősséggel, egyszer mégiscsak az utcán találom magam gyermekeimmel. Pedig fizetem a hiteleimet. Vagy lehet, hogy pont a fizetőképességem vélelme miatt fognak kiszemelni? Dr. Ivanics Éva abban az esetben, ha az általános szabályokat mindenki betartja, figyel a másikra, felelősséget érez embertársa iránt. De a tisztaságról, a személyi higiénéről alkotott vélemények erősen megoszlanak, és amint a Szakhatóság válaszából kiderül, senki nem ellenőrzi, hogy az elvárható követelmények teljesülnek-e egy ruha, vagy cipőpróba esetében. Na persze, nem várható el, hogy minden próbafülke előtt áruházi alkalmazott posztoljon, lesve, vajon előírás szerint ölti-e magára a potenciális vásárló a bikinit, vagy kétes tisztaságú lábára akar-e cipőt venni. Megnyug tatásul csak annyit közölnek az illetékesek, hogy bejelentés esetén a népegészségügyi szakigazgatási szerv minden közegészségügyet érintő Törekvés a teljes emberi életre Harminc éves a MEOSZ Folytatás az 1. oldalról Hat nonprofit közhasznú gazdasági társaságot működtetnek az ország területén, ezekben több mint 6 ezer megváltozott munkaképességű ember dolgozik. Ezek az adatok is bizonyítják, hogy a MEOSZ Magyarország egyik legnagyobb, országos hálózattal rendelkező, sokrétű feladatot ellátó, az állam és az önkormányzatok tevékenységét segíteni képes civil szervezete. Talán kevesen tudják, hogy a Szövetség, alapító tagja a Társadalmi Uniónak is. Dr. Kósa Ádám siket európai parlamenti képviselő arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy milyen szerteágazó feladatot lát el az unión belül a fogyatékossággal élő emberek érdekérvényesítését szolgálva, dr. Tapolczai Gergely, az első magyar hallássérült parlamenti képviselő, pedig ismertette, hogy ő a Magyar Ország gyű lés ben miként tudja segíteni a hazai fogyatékosügyet. Dr. Szőke László, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fogyatékosságügyi főosztályvezetője arról adott számot, mi mindent tett a főosztály a megalakulása (az elmúlt év nyara) óta a fogyatékos emberek életkörülményeinek javításáért, esélyegyenlőségük biztosításáért, társadalmi integrációjukért. Kedves gesztus volt, hogy az ünnepi küldöttközgyűlés végén a MEOSZ aktivistái kitüntetést és oklevelet kaptak a sokéves, áldozatos munkájukért. A jubileumi rendezvényt továbbképzések követték, amelyeken nemcsak szakmai ismeretekkel gyarapodtak a résztvevők, módjuk volt a tapasztalatcserére is a sorstársakkal. Az egyik program szünetében ismerkedtem meg Nász Margittal, a MEOSZ elnökségének tagjával, aki gyermekkorában Heine-Medin kóron esett át, s a járványos gyermekbénulás következtében kerekesszékbe kényszerült. A Rákóczifalván élő aktivista mégis tele van tervekkel és segíti a Bice-Bóca Alapítvány tevékenységét, amelyet a mozgássérült gyermekekért hozott létre 1990-ben a MEOSZ. A Szövetség Ifjúsági Tagozatában is sokan dolgoznak. Miként aktivistájuk, Vid Natasa elmondta, az Ifjúsági Tagozat célja a közösségépítés és egy országos, integrált, ifjúsági kapcsolati hálózat létrehozása, amelynek tagjai aktívan részt panasz bejelentést kivizsgál a kereskedelem területén is. Ha tehát valakinek váratlanul bőrpír, kiütés jelentkezik a bőrén, gombás fertőzés a lábán, panaszt tehet a szakhatóságnál, de nyilvánvalóan esélytelen a vétkes cipő, vagy ruha fellelése, azaz az eső után köpönyeg tipikus esete áll fenn. Tehát mint mindenütt, ezekben az esetekben is a megelőzés lehetne egyedül elfogadható, ami nem mellőzheti a fokozott ellenőrzést a próbafülkék tájékán, és azokon kívül. Mert ellenkező esetben a próba szerencse ismert szlogen könnyen átváltozhat hoszszú ideig tartó kellemetlenségre a ruha, és cipőpróbák nem előírásszerű lebonyolítása során. (leopold) vállalnak az ifjúsági programok, szolgáltatások szervezésében. A rendezvényszervezéssel kapcsolatban elhatározták, hogy a programokat érdeklődési körök alapján dolgozzák ki, mert ez tarthat össze egy integrált közösséget és nem a sérültség ténye. E sorok írója a MÚOSZ Fogya tékossággal élők a médiában szakosztálya elnökeként beszélt azokról a célokról és törekvésekről, amelyek életre hívták ezt az új tagozatot a Magyar Újságírók Országos Szövetségén belül. Mint elmondta, munkájukkal azt is szolgálják, hogy a fogyatékossággal élő emberek életét megismertessék a nyilvánossággal, s azt is, hogy az újságírók ismereteit gyarapítsák. Fontos, hogy a tollforgatók vagy az elektronikus médiumok tudósítói felkészültebben számoljanak be a fogyatékos emberek mindennapjairól, az őket foglalkoztató problémákról. A Tagozat, éppen a fogyatékosok, mint sokszor hátrányos helyzetű fogyasztók érdekében, együttműködik a TU-MUOSZ fogyasztóvédelmi újságíró klubjával. A képzések befejeződésével, esténként színvonalas kulturális programok várták a jelenlévőket, többek között a Gördülő Tánccsoport műsora szórakoztatta a vendégeket. Senki ne gondolja, hogy azért, mert valaki kerekes széket használ, még nem szeretne táncolni. Ezt, pedig nemcsak a profi módon pergőforgó és mindig új táncelemeket felvonultató Gördülők mutatták be, hanem maguk a civil mozgáskorlátozottak is. A jó zene hallatára sokan táncra perdültek botjukkal vagy a kerekes székükkel, néha egy kis segítséggel, de igazán vidám hangulatot teremtve. Szakály József, a MEOSZ főtitkára dr. Hegedűs Lajossal egy időben, tizennégy évvel ezelőtt kezdte a szövetségbeli munkáját. Fáradhatatlanul dolgozott ennek a rendezvénynek a sikeréért is és azért, hogy aki eljött, elmondhassa: jó társaságban töltött néhány napot és a tudását is gyarapíthatta. Garamvölgyi Annamária A Társadalmi Unió Elnöksége szívből gratulál a MEOSZ Elnökségének, Főtitkárának, Tagságának és különösen Elnö kének, Dr. Hegedűs Lajosnak, a Társadalmi Unió elnöksége tagjának. Kívánunk további erőt és sikereket a küzdelmükhöz.

4 4 A KONTROLL VIII. évf. 6. szám Libamájszövetség alakult Libamájfesztivál immár harmadszor A tájékozott fogyasztó nem kiszolgáltatott Minőségi kifogások érvényesítése az új termékkel kapcsolatban A magyar hízott libamáj világhírű, hiszen az 1800 tonnás hazai termelés a világtermelés 80%-a. Ezzel hazánk világelső ebben a szektorban. Évente hatmillió libát és kacsát értékesítenek, ami milliárd Ft árbevételt jelent. Ebből 8 milliárd Ftot tesz ki a liba-, és kacsamáj értékesítés. Egy olyan étekről van szó, amely a hazai ínyenc- turizmus egyik legfőbb mozgatórugója; a libamájból készült ételek a hazai éttermek étlapjainak 95%-án megtalálhatók. Szívesen fogyasztják Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Spanyolországban, Kanadában, Svájcban, Szaúd-Arábiában, de a távoli Kínában és Japánban is ínyencségnek számít. A magyar libamáj presztízse viszont a különféle, a libatömést állatkínzásnak minősítő, lejárató kampányok miatt, elsősorban külföldön, csökkent. A híresztelés a konkurencia érdekét szolgálja. Tudni kell azonban, hogy a libának sem a hízlalás, sem a ban - érvel a libatömő szakma Magyarországon, a szakértők szerint is, régi hagyományai vannak a libatartásnak- és hízlalásnak, amelyet a legkorszerűbb módon, a legszigorúbb európai uniós állatvédelmi és termelési előírások betartásával, kíméletes technológiával végeznek. A kormányzat is felismerte a probléma súlyosságát, ám ahhoz, hogy hatékony megoldás szülessen, szükség van a civil szféra és a szakma találkozására, illetve a külföldi piacvédő szabályozások megismerésére. A libamáj fellegvárában, Orosházán júniusban immár harmadízben rendezték meg a Libamáj fesztivált, amely széles körben népszerűsítette ezt a különlegességet, évről évre több érdeklődő részvételével. Idén nemcsak libamájból, hanem libahúsból készült ételkülönlegességeket is kóstolhattak a látogatók. Ebben az évben, első ízben, mindegyik Magyarországra akkreditált nagykövetet is meghívták a rendezvényre, amelyen különféle szórakoztató családi programokon, koncerteken, sőt, libaolimpián is részt lehetett venni. Az ingyenes rendezvény végső célja Magyarország egyik védjegyének, a hízott libamájtermelésnek a védelme, népszerűsítése, presztízsének növelése bel- és külföldön egyaránt. Minden eddiginél többen voltak kíváncsiak az orosházi libamáj fesztiválra a hétvégén, ahol a három nap alatt 1 tonna libamáj fogyott el, és mintegy 18 ezren kóstolták meg a négy étte- Gyakran előfordul, hogy a megvásárolt árucikk a gondos használat ellenére is elromlik, meghibásodik, illetve olyan hiányosságokat mutat, amelyek következtében még az alapvető rendeltetésének sem tud eleget tenni. Ezekben a helyzetekben csalódottnak érezzük magunkat, hiszen pénzünkért nem azt kaptuk, mint amit joggal elvárhattunk volna. Jogszabályaink azonban ma már számos olyan rendelkezést tartalmaznak, amelyek alapján hatékonyan fel tudunk lépni a hibás árucikk eladójával szemben. Az alábbiakban ezek a fogyasztóvédelmi szempontból különösen jelentős szabályok kerülnek bemutatásra. Minőségi kifogásainkat a szavatosság, illetve jótállás (köznapi nyelven: garancia) szabályai szerint intézhetjük. Szavatosságról minden termék esetében beszélhetünk, a pár forintos apróságoktól egészen a luxuscikkekig. Nem jogszerű, ha az eladó a szavatosságot csak egy bizonyos értékhatár felett biztosítja, illetve, ha kizárja a felelősségét egyes árucikkek (például intimtermékek) tekintetében. A leértékelt, értékcsökkent vagy akciós árucikkek hibái miatt ugyancsak helyt kell állnia az eladónak. Kivétel ez alól, ha a hiba jellegét, okát még a vásárlás előtt közölte velünk. Így például, a szépséghibásként eladott kabát a festékfoltja miatt nem kifogásolható, a tönkrement cipzárja miatt viszont igen. Szavatossági jogaink érvényesítésére az árucikk vásárlásától számított két év áll rendelkezésünkre. A bizonyítási teher szempontjából ez az időszak nem egységes. Az első hat hónapban ugyanis a bizonyítási teher az eladó oldalán van. Az ezen időszakban felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy az már a vásárláskor fennállt, azaz hibás teljesítés történt. Amennyiben ezt vitatja az eladó, az ellenkezőjét neki kell bizonyítania. A vásárlást követő hat hónap elteltével viszont a bizonyítási teher a mi oldalunkra kerül. Azaz bizonyítanunk kell a hibás teljesítés megtörténtét, ha kifogásunkkal az eladó nem ért egyet. Bizonyítási kötelezettségünknek legegyszerűbben úgy tudunk eleget tenni, ha állításaink alátámasztására szakvéleményt szerzünk be az arra jogosult szervtől. A hibás árucikkel kapcsolatban, két lépcsőben, összesen négyféle szavatossági igényt érvényesíthetünk. Első lépcsőben, választásunk szerint a hiba kijavítását vagy az árucikk kicserélését kérhetjük. Nem választhatunk, ha a szavatossági igény kielégítése lehetetlen (például a miatt, mert a terméket már nem gyártják) vagy, ha annak teljesítése az eladóra aránytalan többletterhet róna. A második lépcsőben foglalt szavatossági igények az árleszállítás és az elállás közül szintén mi választhatunk. Jelentéktelen hiba miatt azonban nem állhatunk el. Árleszállítást vagy elállást akkor kérhetünk, ha kijavításra vagy kicserélésre a lehetetlenség miatt nem volt módunk, vagy ha a kijavítás vagy kicserélés elvégzésének az eladó nem akart vagy nem tudott eleget tenni. - Árleszállítás esetén a vételárat olyan mértékben kell csökkenteni, amely a felmerült hibát kellőképpen kompenzálja. - Elálláskor az eladónak az árucikk visszavételével egyidejűleg vissza kell adnia a teljes vételárat, így nem számolhat fel, például semmilyen költséget az árucikk (természetes) elhasználódására hivatkozva. A vételárat pénzben kell megkapnunk, nem vagyunk kötelesek tehát, elfogadni azt, ha az eladó az árucikk árának levásárlását ajánlja fel. - Fontos tudnunk, hogy kijavítás esetén a szavatosság határideje tehát a két év annyi nappal hosszabbodik meg, ahány nap a hiba közlésétől a kijavítás elvégzéséig eltelt. - Az árucikk kicserélésekor, pedig a határidő újból kezdődik. Itt kell megjegyeznünk, hogy kijavítás, illetve kicserélés iránti igényeinket mindaddig érvényesíthetjük, ameddig az adott árucikknél hiba áll fenn. Az eladó tehát nem korlátozhatja azt, hogy hány alkalommal élhetünk a kijavítás, illetve kicserélés iránti igényünkkel. A szavatossági igények teljesítésével kapcsolatos költségeket az eladónak kell viselnie. Ennek alapján például nem vagyunk kötelesek megtéríteni az eladónak azokat a kiadásait, amelyek számára az árucikk szervizhez való eljuttatásából, a szükséges alkatrészek beszerzéséből, vagy a javítási munka elvégzéséből adódtak. Minőségi kifogásainkat mint említettük a jótállás alapján is érvényesíthetjük. Jótállás azonban csak arra az árucikkre vonatkozik, amelyre azt jogszabály előírja (kötelező jótállás), vagy amelyre vonatkozóan szerződés vagy reklám ilyen tartalmú kötelezettségvállalást tartalmaz (önkéntes jótállás). Előfordulhat az is, hogy egy árucikk esetében egyaránt fennáll szavatosság, kötelező-, illetve önkéntes jótállás is. Azt, hogy kifogásainkat ezek közül melyikre alapítjuk, mi dönthetjük el. Jótállás alapján az eladónak a jótállás időtartama alatt felmerülő minden hibáért helyt kell állnia. E felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka az átadást követően lépett fel, például a nem rendeltetésszerű használat miatt. A jótállás fennállása alatt tehát a szavatosságtól eltérően a bizonyítási teher mindvégig az eladó oldalán van. A kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékek körét a 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet állapítja meg. Ezek a termékek jellemzően műszaki cikkek (például televíziók, fényképezőgépek, telefonok), azonban kötelező jótállás vonatkozhat még a járművekre (gépkocsik, robogók, kerékpárok), a tűzhelyekre, a varrógépekre, a babakocsikra, a gyógyászati segédeszközökre, az órákra, vagy éppen a bútorokra is. A kötelező jótállás időtartama egy év, amelyet a vásárlástól, illetve az üzembe helyezéstől (amenynyiben azt az eladó végezte el) kell számítanunk. A jótállásnál is alkalmazandóak azok a szabályok, amelyeket a szavatosságnál említettünk. Ugyanazokat az igényeket kijavítás, kicserélés, árleszállítás vagy elállás érvényesíthetjük, ugyanazokkal a feltételekkel, mint szavatosság esetén. A jótállás időtartama meghosszabbodik a kijavítási idővel, kicseréléskor pedig, újból indul, hasonlóan a szavatossághoz. Az igények teljesítésével járó költségek viselésére jótállás esetén is az eladó köteles. A kötelező jótállásra azonban számos olyan szabály vonatkozik, amely a szavatossághoz képest többletkedvezményt nyújt számunkra. Ilyen szabály például az, amelynek alapján a vásárlást követő első három munkanapon belül az eladó köteles kérésünkre kicserélni a hibás terméket, kivéve, ha annak teljesítése lehetetlen. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket a járművek kivételével az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha pedig a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az eladónak kell gondoskodnia. Jótállásnál a termék kijavítása iránti igényünkkel nem csak az eladóhoz fordulhatunk, hanem a szervizhez is. Fontos továbbá az is, hogy a jótállás keretében történt javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Jótállási igényeinket a jótállási jegy alapján érvényesíthetjük. Az igényérvényesítéshez nem szükséges egyéb dokumentum megléte. Ha azonban nem rendelkezünk jótállási jeggyel, a pénzári blokkot is elegendőnek kell tekinteni. Szavatossági kifogásaink érvényesítésére a pénztári blokk felmutatásával van módunk. Az eladó sem szavatosság, sem jótállás esetében nem gördíthet egyéb akadályokat az igényérvényesítésünk elé. Így például nem követelheti meg tőlünk az eredeti doboz vagy csomagolás visszaszolgáltatását. Akár a szavatosság, akár a kötelező jótállás alapján érvényesítjük kifogásainkat, az eladónak jegyzőkönyvet kell felvennie a panaszunkról. Ha erről megfeledkezne az eladó, figyelmeztessük őt erre, hiszen ez a dokumentum fontos szerepet tölthet be a későbbi jogérvényesítésünk során. Amennyiben az eladó nem foglalkozik a szóbeli panaszunkkal, kérjük ki a vásárlók könyvét. A vásárlók könyvében bejegyzett panaszra ugyanis az eladónak írásban kell reagálnia. Ha az eladó a panaszintézésünk során nem megfelelően jár el, keressük fel az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséget, aki eljárás keretében vizsgálhatja azt, hogy az eladó eleget tett-e a fogyasztóvédelmi rendelkezésekben foglaltaknak. Ha az eladóval nem tudunk megegyezni a kifogásintézés során, a vita eldöntése érdekében békéltető testületivagy bírósági eljárást kell kezdeményeznünk. A békéltető testülethez fordulást az eljárás egyszerűsége, olcsósága, illetve gyorsasága teheti számunkra kedvezőbbé. Dr. Ütő Kristóf Benjámin Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Az uborka-esetnek tanulsága is van Kiben bízhat a fogyasztó? tömés nem okoz sem fizikai fájdalmat, sem betegséget. Mint több madárfajnál, a libánál is az energiaraktározás természetes, fajra jellemző módja a májban való felhalmozódás - ez az emlősökkel ellentétben nem kóros elváltozás. És mivel ezeknek az állatoknak nincs lágy szájpadlása, ezért a tömés során sem alakul ki kellemetlen érzés az állat- rem által kínált libamáj-ínyencségeket. A harmadik orosházi libamájfesztivál sikerét a számok mellett az is mutatja, hogy bejelentették: megalakul a Libamáj szövetség. A szervezet megalakulását Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter is támogatta, aki a pakisztáni nagykövettel együtt járta végig a fesztivált. Szádvári Lídia Az elmúlt hetekben javában dúlt az uborkabotrány. Igazán a mai napig sem derült ki, hogy pontosan mi volt a fertőzés oka, bár a legújabb hírek szerint a különböző csírák voltak a felelősek. Szerencsére nálunk nem fordultak elő olyan súlyos esetek, mint amilyenek például Német or szágban. Az elmúlt években gyakran hallottunk híreket az állat-egészségügyi és állatorvosi szolgálat akcióiról, amikor illegális vágóhidakat számoltak fel, ahol undorító volt a higiénia. E felszámolásokkal mindenki egyetértett. Sajnos azonban a kereskedők akár külföldi árukat is beszerezhetnek és eladhatnak bárhol, hiszen az Európai Unión belül nincsenek vámhatárok. Tehát az uniós tagországok bármelyikéből érkezhet a zöldség. A magyar vásárlók többsége, pedig azt a zöldséget vagy gyümölcsöt veszi meg, ami olcsóbb. A mostani eset mindenesetre rávilágított arra, hogy milyen sokat jelent a termelők iránti bizalom. Idehaza elkerülhetők ezek a botrányok, ha a fogyasztó attól az őstermelőtől vásárol, akiben megbízik, akit évek óta ismer. A szakemberek nem győzik elégszer hangsúlyozni, hogy a vásárló bizalmát megszerezni nem könnyű, hanem meg is kell(ene) tartani azt. A korábbi évtizedekben a reklám-propaganda tanfolyamokon külön hangsúlyt fektettek a goodwillra (bizalom). Szinte külön tantárgyként tanították a leendő reklámszakembereknek. Manap ság erről szinte elfeledkeznek. Általános szabályként megfogalmazható, hogy minden termék - legyen az húskészítmény, vagy zöldség és gyümölcs -, amit házilagosan állítanak elő, kevésbé van kitéve a külső fertőzés veszélyeinek, ha betartják a termék-előállítási technológiát és higiéniát. Terjed a szemlélet, hogy a termelők is rendelkezzenek HACCP-vel, vagy valamilyen más élelmiszerbiztonsági minősítéssel. Sok termelő már kirakja a standjára, hogy van HACCPje, vagy éppen bio minősítése. Fontos azonban megjegyezni, hogy attól függetlenül, hogy megbízunk-e az adott termelőben és árujában, mindenképpen jól meg kell mosni fogyasztás előtt a megvásárolt zöldséget vagy gyümölcsöt. Persze száz százalékos biztonsággal ekkor sem állítható, hogy nem lesz gondunk a termék elfogyasztásával. De legalább mi mindent megtettünk, rajtunk nem múlhat semmi sem. Bízzunk saját ítélőképességünkben, a vásárlási ösztöneinkben és az általunk jól ismert környékbeli őstermelőben! Ilonka Mária

5 A KONTROLL VIII. évf. 6. szám 5 Országos konferencia Magyarország fogyasztóvédelmi politikájáról Középpontban a fogyasztó áll: alapvető szemléletváltás szükséges Folytatás az 1. oldalról Rendkívül fontosnak tartották a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek képviselői az érdekegyeztető fórumokon való részvétel fontosságát. Minél többször hallatják ugyanis a szervezetek hangjukat a felsőbb szinteken, annál biztosabb az, hogy a szervezetek szócső szerepükből adódó funkciójukat be tudják tölteni, és védeni tudják a fogyasztók érdekeit. A fogyasztóvédelmi társadalmi szervezeteknek erősíteni kell a közérdekű keresetindítási tevékenységüket is, meg kell teremteni az ennek megfelelő jogszabályi hátteret és biztosítani szükséges azt, hogy az ilyen perek folyamán a bíróságtól az alperes kereseti kérelmének megfelelő elmarasztalását kérhessék a keresetindítók. Újabb fontos feladat a jogszabály-véleményező és módosító tevékenység ösztönzése, valamint a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában való részvétel és annak figyelemmel kísérése. Az elhangzott előadások alapján az erre adott válasz az, hogy ki kell használni korunk technikai fejlettségét és online fogyasztóvédelmi magazinok, tematikus közösségi fórumok számának növelésével is tájékoztatni kell a fogyasztókat, a mindennapi életüket alapvetően befolyásoló hírekről, aktualitásokról. A fogyasztók tájékoztatása mellett a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek oktatási tevékenysége is rendkívül fontos annak érdekében, hogy a fogyasztói tudatosságot erősítsék. A magabiztos és fogyasztói jogaival tisztában lévő vásárló ugyanis nem jön zavarba akkor, ha egy kereskedővel jogvitába keveredik, mivel egyrészt tudatában van annak, hogy őt milyen jogosítványok illetik meg a vállalkozással szemben, másrészt ismeri és használja a számára adott jogérvényesítési fórumokat. Ehhez kapcsolódóan a konferencián elhangzott, hogy a Nemzeti Alaptantervet felül kell vizsgálni és a fogyasztóvédelmi ismereteket külön tantárgy keretében kell oktatni az iskolákban. Egyöntetű volt az előadók azon elképzelése is, hogy ebben tevékeny szerepet kell biztosítani az akkreditált képzési programmal rendelkező fogyasztóvédelmi társadalmi szervezeteknek azért, hogy a szakmaiság jelen legyen az oktatás során. Az előadók a békéltető testületek fogyasztói jogviták rendezésében betöltött szerepéről elismerően nyilatkoztak, nem vitás szögezték le, hogy a fogyasztók számára ingyenes és gyors békéltető testületi eljárás igénybe vétele reális alternatívát nyújt a drága és hosszadalmas bírósági eljárásokkal szemben. Ezt alátámasztja az is, hogy a békéltető testületek előtt lévő ügyek száma újfent növekedést mutatott: 2009-ről 2010-re 25%- kal nőtt. A konferencia tapasztalatai is azt mutatják, hogy növelni kell e testületek ismertségét, és biztosítani kell azt, hogy a költségvetési törvény alapján a működési feltételekhez szükséges anyagi erőforrásokat időben megkapják. Rámutattak arra is, hogy ösztönözni kell a vállalkozásokat a békéltető testületi eljárásokban való részvételre és arra, hogy általános alávetési nyilatkozatot tegyenek. Az együtt nem működő vállalkozásokról vezetett listát országosan egyesíteni szükséges és ismertebbé kell tenni. Az együttműködést motiválni szándékoznak azzal, hogy kidolgozzák egy fogyasztóbarát embléma odaítélésének kritériumrendszerét, és egy pozitív lista bevezetését, folyamatos közzétételét is tervezik. A lista azon vállalkozásokat fogja tartalmazni, amelyek tisztességes kereskedői magatartást folytatnak, teljes egészében a jogszabályi előírásoknak megfelelően működnek, és eljárásaikban, panaszos ügykezeléseikben együtt működnek azon jogi vitafórumokkal, amelyek a reklamációt békés úton törekednek rendezni. E fórumok ajánlásait, pedig elismerik, betartják az egyezségben foglaltakat. A fentieken túl olyan jogszabályi környezetet szükséges teremteni, amely a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság számára fogyasztóvédelmi eljárás indítását teszi kötelezővé abban az esetben, ha a vállalkozás megsérti a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglalt, békéltető testületekkel szembeni kötelezettségeit. Országgyűlési Állandó Bizottság a fogyasztókért Az érdekegyeztető fórumokon való aktív részvétel tehát feltétlenül szükséges, ennek kapcsán a szervezetek képviselői üdvözölték az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottságának létrejöttét, állandó működését, amely ülései során rendkívül pozitív módon működött együtt a társadalmi szervezetekkel, fogadta azok véleményét, és figyelembe vette azok javaslatait. Simon Gábor, az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottságának elnöke előadásában hangsúlyozta, hogy a bizottság célja továbbra is fenntartani azt az irányvonalat, hogy a fogyasztóvédelem ügye ne kerüljön pártpolitikai csatározások színterére. Elmondta, hogy az előző fogyasztóvédelmi stratégiához képes új elem a partnerség erősítése a civilszervezetekkel, valamint a partnerség kialakítása a gazdaság szereplőivel. Szükségesnek véli a jogalkotás dimenzióinak szélesítését, valamint alternatív és preventív eszközök alkalmazását a fogyasztóvédelemben. Követendő új elemként kiemelte az ajánlás eszközét, a pozitív vállalkozói lista bevezetését, és a fogyasztóbarát embléma kidolgozását, működtetését. Fontosnak tartja egyértelműen konkretizálni és a fogyasztó tudomására hozni, ha problémája van, azzal kihez fordulhat, azaz pontos, és feladatok, jogkörök tekintetében egyértelmű munkamegosztást kell kialakítani. A joghézagok megszüntetése terén a jogalkotói munka során van még tennivaló tette hozzá. Lényegesnek tatja elérni, hogy a civilszervezetek érdemi szereplőként vegyenek részt a fogyasztóvédelemben, amihez a szükséges szakmai és anyagi támogatást biztosítani kell. Vélemé nye szerint a stratégia súlyát, megvalósíthatóságát a mellérendelt eszközök adják meg. Véleménye szerint a stratégia súlyát, megvalósíthatóságát a mellérendelt eszközök adják meg. Horváth Zsolt, az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának tagja új fogyasztóvédelem születését vázolta fel. A törvénykezés ellőtt álló feladatokat elsősorban képviselőként közelítette meg és felhívta a figyelmet arra, hogy a törvények eredeti szándékát nagyban megváltoztathatják a rendeletek. Arra a kérdésre, hogy mi az ok és a cél a fogyasztóvédelemben, röviden válaszolt: egy fogyasztói társadalmon működésének biztosítása. Ennek megvalósítását a tisztuló versenyben látja, ami elsősorban a normaszegések megakadályozásával, ellenőrzésekkel, szankciókkal, történő visszaszorításával elérhető. Véleménye szerint a kisközepes vállalkozásoknál a normakövetést kell törvényekkel elérni, míg a multi vállalkozások esetében, amelyek nagyadózóként privilégiumot élveznek, a jogalkotónak teljesen más eszközöket kell alkalmaznia. Cél az egységes feltételrendszer kialakítása. Dr. Mozolai Mónika, a Nemzetgazdasági Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős osztályvezetője is a békéltető testületek szerepét hangsúlyozta előadásában, aki az alternatív vitarendezési fórumok - békéltető testületek - létét, tevékenységét országos kampányok keretében javasolja ismertebbé tenni. Ehhez alátámasztásként ismertette a Fogyasztóvédelmi Politikai Stratégia célkitűzéseit, miszerint a jövőben a békéltető testületek konkrét jogi tanácsokat is adhatnak a fogyasztók és vállalkozások számára. Kiemelte, hogy a vállalkozások egyelőre kevésbé együttműködők a békéltető testületekkel, ezért is szerepel a kitűzött célok között a fogyasztóbarát embléma bevezetése során az egyik lényeges kritériumi elemként meghatározni a velük való együttműködés készségét. Az osztályvezető előadásában kitért a társadalmi szervezetek szerepére, és jelenlegi tevékenységük tükrében eredményesség növelését tartja szükségesnek. Meglátása, hogy ebben az egyik lényeges eszköz, a pályázati támogatási összegek odaítélése, a kiírás szempontrendszerének hatékonyabbá tétele is szerepet játszik. Fontosnak tartja a szervezeteket véleményezési jogkörrel bevonni a törvénykezési folyamatba. Előadásában kitért az oktatás fontosságára is, a tudatos fogyasztóvá válás segítésére és a szakmai továbbképzések indításának szükségszerűségére. A tudatosságra való figyelem ráirányítást, a célzott oktatási tevékenységet ki kell terjeszteni a védendő fogyasztói körre (gyerekek, fogyatékossággal élők, idősek), mert e területen komoly hiányosságok tapasztalhatók hangsúlyozta. Dr. Baranovszky György, a konferenciát szervező FEOSZ elnöke előadásában a békéltető testületek, és a fogyasztóvédelmi társadalmi szervetek előtt álló kihívásokat elemezte. Meglá tá sa szerint, az állam nem vonult ki a fogyasztóvédelemből, ellenkezőleg, kezébe vette a fogyasztóvédelem vezetését. Központosít és irányít. Helyes döntések születtek, közülük kiemelte új és rendkívül pozitív elemként, hogy megalakult az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottsága, az Európai Fogyasztói Központot a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ható sághoz telepítették, továbbá a pénzügyi vitás kérdések megoldására önálló békéltető testület alakult. Kiemelt eredménynek tartja a fogyasztóvédelem szempontjából, hogy Magyarország Alaptörvénye kimondja: (1) Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik. (2) Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Magyarország fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait. Fogyasztóvédelem nem létezhet együttműködő vállalkozások nélkül szögezte le. Vallja, hogy a társadalmasítással szemben profizmus és számon kérhetőség az alapértékek egyike. Az állam a civilektől nem követelhet ugyan, de a finanszírozás feltételeinek meghatározásával irányíthat, és feltételeket szabhat. A békéltető testületek viszont állami szervek, az állam meg is határozza működésük minden lényeges elemét. Előadása végén a FEOSZ elnöke beszámolt új kezdeményezésükről, miszerint Fogyasztók Lapja néven új, digitális fogyasztóvédelmi magazint hoztak létre. (fogyasztoklapja. hu) Pintér István, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság főigazgatója, többek között az oktatás területének jelentőségét hangsúlyozta előadásában is, és a pedagógusi kör kinevelésében látja a lehetőségét annak, hogy a - sokat emlegetett - közoktatásban tanítani lehessen a fogyasztóvédelmi ismereteket. A fogyasztóvédelmi kérdések nemzeti alaptantervbe történő beépítéséhez szükség van a tanárok felkészítésre, az oktatható tananyag kidolgozására. A konferencia lényeges kérdésként kezelte, hogy a vállalkozói oldal hogyan látja a fogyasztóvédelmet. Dr. Vándor Béla vezető jogtanácsos a MKIK képviseletében, valamint Dr. Kohuth Viktor, a BKIK előadója hasonlóan kifejtette: jó és célravezető iránynak tartják a fogyasztóbarát embléma és a pozitív vállalkozói lista bevezetését, amelynek alapvető eleme a vállalkozói körrel való folyamatos együttműködés, a kritériumrendszer kidolgozásában való részvétel, majd az abban foglaltak szerinti működés folyamatos monitorozása. A fogyasztóvédelmi konferencián elhangzottak szerint a IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikai stratégia tervezete a tudatos fogyasztóvá válást, és a fogyasztók biztonságát teremti meg a törvényekkel, a fogyasztóvédelem szereplőinek, pedig olyan feladatokat, hatásköröket szándékozik adni, amellyel a vitás esetek során történő békés megegyezés biztosított lesz. Vajda Márta (Forrás: FEOSZ sajtóközlemény)

6 6 A KONTROLL VIII. évf. 6. szám Az Országos Széchényi Könyvtár múltja és szolgáltatásai A szolgáltató Széchenyi Könyvtár Folytatás az 1. oldalról Ez az udvari kultúra azonban - amely nálunk is kiindulópontja lehetett volna egy nemzeti könyvtár és nemzeti múzeum kialakulásának - sajnos a XVI. század köze pén néhány évtized alatt elenyészett. Az 1526 utáni másfélszázados török hódoltság, az ugyanakkor megkezdődött, a nemzettől idegen Habsburg-ház királyainak csaknem négyszáz éves uralkodása alatt a hazai művelődés fenntartása és továbbfejlesztése a társadalomra hárult. A reformáció és ellen reformáció korszakának mégis megvolt az a nagy eredménye, hogy az ország vezető is kola-városaiban nagy tudományos könyv tárakat hívott életre, így a nagyszombati, később budapesti egyetemi könyvtárat, a debreceni, sárospataki, kolozsvári és több más főiskolai könyvtárat. Széchényi Ferenc gróf ( ) - a magyarországi felvilágosodás és a közelgő reformkor törekvéseinek szellemében - a régi nemzeti könyvkincset országszerte fel kutatta, nagy anyagi áldozatvállalással szer ves gyűjteménnyé egyesítette, majd közhasz nálatra bocsátotta. A könyvtárszervezés hőskora ( ) A Széchényi Ferenc által létrehozott Or szágos Széchényi Könyvtár (Bibliotheca Széchényiano Regnicolaris) alapítóokmánya november 25- én nyerte el a királyi megerősítést, maga az intézet, pedig Pesten, augusztus 20-án nyílt meg a közönség használatára. Az, hogy a nagy értékű gyűjteményből - amely mintegy nyomtatott könyvet és 2000 kéziratos művet, valamint sok száz térképet és metszetet ölelt fel - életképesen működő könyvtár válhasson, még nagy erőfeszítést kívánt. Az intézmény fenntartásához szükséges pénzügyi alap megteremtését a társadalom vállalta magára. Országgyűlési felhívásra (1807, 1827, 1836) a vármegyék és városok közönsége előbb önkéntes megajánlások, majd kötelező járulékok formájában bocsátotta rendelkezésre a legszükségesebb össze geket. Az összegyűlt tőkevagyonra tá maszkodva 1808-ban az országos rendek életre hívták a Magyar Nemzeti Múzeumot, a Széchényi Könyvtárat, pedig ennek kere tébe illesztették be. Ettől kezdve intézetünk a Nemzeti Múzeum Könyvtára nevet vi selte. A rendek kezdeményezésére ru házta fel az intézetet a király 1804-ben kö telespéldány-joggal, vagyis az újonnan meg jelenő nyomdatermékek ingyenes elnye résé nek kiváltságával. Ez az intézkedés terem tette meg - a kezdeti hiányos beszolgálta tás ellenére - a nemzeti könyvtár műkö dé sének egyik legfontosabb feltételét, a folya matos és rendszeres hazai gyarapítást. Részben magán ajándékok, részben vásárlás által néhány évtized alatt nagymértékben sikerült a Széchényi-állo mányt kiegészíteni. Külö nösen Jankovich Miklós híres gyűjteményeinek megvétele (1832) juttatta páratlan értékű kincsek birtokába a könyvtárat. De jelentős volt gróf Illésházy István és Horváth István hagyatékának megszerzése is (1835, 1846). Mind ezek eredményeként az állomány a feudális korszak végéig (1848) mintegy kötetnyire gyarapodott, nemzetközi jelentőségű kódexekkel, ősnyomtatványokkal és egyéb ritkaságokkal gazdagodott. A társadalmi áldozatkészség harmadik, maradandó értékű tanúbizonysága az intézetünknek ma is otthonul szolgáló Múzeumpalota felépítése volt. E szép klasszicista épület Pollack Mihály tervei alapján ban készült el. Korábbi alkalmatlan szállásai után itt talált a könyvtár kincsei számára biztonságot nyújtó, állományának felállítását és használatát lehetővé tevő méltó elhelyezésre. A fiatal intézmény még az indulás nehézségeivel küszködött, amikor 1838 tavaszán az egész várost elöntő árvíz hosszú időre meg akadályozta működését. Hogy a feudális korszaknak e válságos utolsó szakaszában minden nehézség elle nére is sikerült a Széchényi Könyvtárat a fejlődés útján tartani és a polgári korszakra átmenteni, a Múzeum elnökén, a ma gyar kulturális fejlődés nagy pártfogóján, József nádoron ( ) kívül két tudós könyvtárőr, Miller Jakab Ferdinánd ( ) és utóda, Horvát István ( ) lelkes, ügybuzgó munkájának volt köszön hető. A polgáriasult múzeumi könyvtár ( ) A magyar államiságot megszüntető, s a polgári rend kibontakozását megakadályozó Habsburg politikai hatalom nem támogatta a nemzeti intézményeket. A könyvtár veze tője, Mátray Gábor ( ) egy évti zeden át egyetlen munkatársára támaszkod va, a maga erejéből igyekezett használ hatóvá tenni a gyűjteményeket. A könyvtár állományát az Új Múzeum-palotában azon ban - berendezés és elegendő személyzet hí ján - évekig sem felállítani, sem rendsze rezni, sem katalogizálni nem lehetett. A kényszerű pangás állapota csak a po litikai feszültség enyhülésével, 1860 körül kezdett megváltozni. A nemzeti társadalom körében gyűjtés indult a könyvtár berende zésének megteremtésére, a kormány, pedig öt főre emelte az eddig kétfőnyi személyzetet. Ennek köszönhető, hogy lehetővé vált a hungarika-állomány egy részének rende zése és a könyvtár 80 férőhelyes olvasóter mének - 28 évi zárva tartás után történt - megnyitása a közönség számára (1866). A megváltozott idők jele volt, hogy ekkor már nem csupán a tudósok és írók szűk köre, hanem a művelődni vágyó közönség is szép számban - több mint 5 ezer személy - ke reste fel a könyvtárat, mintegy 15 ezer kö tetet forgatva egy évben. A magyar nemzeti államhatalom kivívása után (1867) és a polgári társadalmi rend kialakulása során az egész országra kiterjedő munka kezdődött a nemzeti közműveltség nek polgári igényekhez mért kifejlesztése érdekében. Az új kor optimista hangulatá ban művelődésügyünk nagyérdemű minisz tere, Eötvös József a Széchényi Könyv tár hungarika gyűjtésének hagyományos koncepcióját nem érezte többé elégségesnek, az intézetet a nemzetközi tudományosság ál talános jellegű gyűjteményévé kívánta for málni. Ennek érdekében elrendelte az állo mánynak oly módon való rendezését, felál lítását és katalogizálását, ahogy azt a leg modernebbnek tartott müncheni Hof- und Staatsbibliothek már, megvalósította. Ettől kezdve az intézetet egyszerűen Nemzeti Múzeumi Könyvtárnak nevezték. Az állomány teljes feltárásával és a mün cheni szakrendszer meghonosításával azon ban még nem értek véget a reformmunkálatok. A századfordulóig Fraknói Vilmos, Mailáth Béla és Fejérpataky László igazga tása alatt sor került a gyűjtemények könyv történeti és könyvtártechnikai szempontú differenciálódására is. A már korábban önállósult Kézirattár mellett kialakult a Levél tár (1882) és a Hírlaptár (1884). A polgári tudományosság és közművelő dés igényeihez képest ilyen módon átszer vezett Múzeumi (Széchényi) Könyvtár 1875-től kezdve immár teljes állományával ren delkezésére állt az olvasóközönségnek. A lá togatók száma és a használt kötetek, hírla pok, kéziratok mennyisége állandóan növekedett. A szükséges anyagi alapot csak az erőteljes és rendszeres támogatás teremthette meg: en nek megfelelően 1879-től kezdve az egész Múzeum állami költségvetési szerv lett. Fontos, a könyvtár további fejlődése szem pontjából az 1897-es kötelespéldány-törvény életbelépése is, amely a hazai kiadványok beszolgáltatásának hatékonyságát nagy mér tékben fokozta. Az intézet fennállásának centenáriuma idején - az 1867 óta végbement szervező munka eredményeként - a könyvállomány mennyisége megközelítette a köte tet, a hírlapoké a évfolyamot, a kéz iratoké a tékát, a levéltáré a , a kisnyomtatványoké a egységet, a térképeké, pedig a 3000 lapot. Ugyanakkor már 1100 ősnyomtatványt és 400 középkori kódexet, az utóbbiak közül 11 Corvin-kódexet is őrzött a könyvtár. A fejlődés másik bizonyítéka, hogy e gyűjte mény gondozására és kezelésére ekkor már 15 főnyi tudományos és 12 főnyi segédsze mélyzet állt rendelkezésre. Az 1867-től 1914-ig terjedő időszak tehát nagy jelentőségű az intézmény életében: a könyvek és egyéb dokumentumok részben használhatatlan halmazából sikerült rende zett és szabályszerűen működő nemzeti könyvtárat kialakítani. Ez elsősorban a tu dományos kutatást szolgálta, amelynek vég zésébe - munkatársai révén - maga az intézmény is aktívan bekapcsolódott. E tevé keny sé géről egyrészt az 1876-ban, saját ki adásában megindított, máig is fennálló Ma gyar Könyvszemle című könyv tártudományi folyóirat - Európa egyik legrégibb ily nemű szaklapja -, másrészt bibliográfiai és könyv tártörténeti kiadványainak sorozata tanús kodik. A két világháború közötti korszak ( ) A háborúvesztést követő súlyos anyagi gondok, az állami szubvenciók jelentékeny leszállítása arra késztették a könyvtárat, hogy visszatérjen a hungarikakönyvtár reá lis elvi alapjára. A gyűjtés teljességét azon ban még e területen sem tudta biztosítani: anyagi eszközök hiányában és egyéb nehéz ségek következtében a külföldi magyar kiadványok beszerzését csak hiányosan lehe tett megvalósítani. Gyarapítási szempont ból ugyanakkor kiemelkedő jelentőségű volt Todoreszku Gyula és felesége, Horváth Aranka régi magyar könyvgyűjteményének (1919), valamint gróf Apponyi Sándor kül földi hungarika-gyűjteményének (1925) ajándékként való elnyerése, úgyszintén a Habsburg-uralom évszázadaiban a bécsi ud vari könyvtárba került 33 nagy értékű kö zépkori kódexnek, közöttük Anonymus Gesta Hungarorum-nak, a Képes Króniká nak és 16 Corvin-kódexnek visszaszerzése (1932). Sikerrel járt az új kötelespéldány-törvény kieszközlése (1929), és ennek nyomán a ha zai nyomdatermékek teljesebb begyűjtése, majd Fitz József könyvtár-igazgatósága ide jén ( ) a gyakorlati munkák javítása, korszerű átszervezése is. Ennek ke retében került sor a külön-gyűjteményi rész legek folytatólagos kiépítésére, újabb osztá lyok létrehozására. Megtörtént az elavult müncheni szakrendszer kiküszöbölése, és helyette az Egyetemes Tizedes Osztályozás, va lamint a folyószámos raktári elhelyezés bevezetése. Jelentős technikai reformot jelen tett a korszerű adréma sokszorosítás segítségével történő cédula-előállítás megszer vezése, és ennek nyomán új szak- és betű rendes katalógusok felállítása. Kezdeti lé péseket tett a könyvtár a tervszerű bibliog ráfiai munkálatoknak (évenként kiadott nemzeti bibliográfia, hírlap-bibliográfia), a könyvtári szolgáltatások sorába iktatására, úgyszintén a tudományos kiadványok soro zatának folytatására. Mindez megkönnyí tette a könyvtár használatát és fokozta a közönség érdeklődését is. A működést alapjában gátló tényezőt - a helyhiányt - azonban most sem sikerült kiküszöbölni. A húszas években szép tervek születtek a nemzeti könyvtár méltó elhelye zésére, többek között egy dél-budai új pa lota felépítésére, ezek azonban ismét nem valósulhattak meg. A közelgő második világháború előtti években egyre kedvezőtlenebbé vált a könyvtár helyzete, megszűnt az előrelépés lehetősége, és a háború válságos időszaká ban már csak az állomány védelméről, a könyvkincsek biztonságba helyezéséről lehe tett gondoskodni. Valóságos korszakváltás: immár önálló nemzeti könyvtár (1945-) A Budapestet is sújtó háborús események a Széchényi Könyvtár állományában szeren csére csak részleges károkat okoztak, de azért évekig tartott, amíg az intézet szabá lyos működését sikerült helyreállítani. A háborút követően ben jelent meg az a fontos rendelet, amely az intézet nek új jogállást biztosított, és egyben rendel tetését is tisztázta. Ennek értelmében a Szé chényi Könyvtár kivált a Magyar Nemzeti Múzeum szervezetéből, és hivatalosan is nemzeti könyvtárrá nyilvánítva, önálló ál lami intézménnyé vált. A nagyobb lehetőségekhez jutott könyvtár szervezetének kialakítása természetesen nem történhetett meg egyszerre: évek alatt foko zatosan ment végbe. Ami a belső strukturális változásokat il leti, e tekintetben fordulópontot jelentett az év, amikor az Országos Könyvtári Központ megszűnése kapcsán a kormány a Széchényi Könyvtárra ruházta az országos feladatok egész sorát: a nemzetközi csere szervezését, a belföldi könyvforgalmi és köz ponti katalógusra vonatkozó feladatok ellátását, valamint a tudományos és közművelő dési könyvtárak módszertani irányítását. A rendkívüli funkcióbővülés, valamint három vidéki (a keszthelyi, zirci és gyöngyösi) mű emlékkönyvtárnak a Széchényi Könyvtár gondozása alá helyezése, további tárak szer vezése (színháztörténeti gyűjtemény, mikro filmtár) szükségessé tette az intézet általá nos reorganizációját. - A könyvtárnak alapításától kezdve ér vényesülő kötelessége, hogy állományát az utókor számára, mint a magyar könyv múzeuma megőrizze. Ennek megfelelően gyűjt, és katalógusaiban feltár minden hazai nyomtatványt és írásban rögzített, vagy bármely úton sokszorosított dokumentumot, va lamint a hasonló külföldi kiadványokat, ha azok magyar nyelvűek vagy magyar vonat kozásúak. Újabban állományába iktatja a hanglemezeket is. A Magyarországon meg jelent sajtótermést teljes egészében köteles példányként kapja meg, a külföldön magya rul megjelent, magyar szerzőktől származó, vagy Magyarországról szóló műveket be szerzi. Válogatva gyűjti - jelentőségük- è

7 A KONTROLL VIII. évf. 6. szám 7 höz képest - a legkiemelkedőbb irodalmi és hu mán jellegű tudományos alkotásokat, füg getlenül nyelvüktől és megjelenési helyük től. A régi könyvek vonatkozásában nem zetközi igénnyel gyarapítja állományát. Az intézet széles körű felvilágosító tevé kenységet is végez. Vállalja természetesen a legmagasabb szintű tájékoztatási felada tok megoldását is: hatóságok, bel- és kül földi társintézmények, kutatóintézetek ré szére bibliográfiákat állít össze, és ezzel a tevékenységével már a tényleges kutató munka részesévé, támogatójává válik. Eb ben a munkában nagymértékben vesznek részt az intézet külön-gyűjteményei. - A második csoportba az országos könyvtárügyi feladatok tartoznak: a ma gyarországi és külföldi magyar vonatkozású sajtótermékek bibliográfiái feltárása, ennek nyomán a magyar nemzeti bibliográfia kü lönféle típusú kurrens és retrospektív soro zatainak szerkesztése és kiadása, a magyar könyvtárak állományát tükröző központi könyvés folyóirat katalógusok szerkesztése. A külföldről beszerzett könyvek és perio dikumok címjegyzékének folyamatos közreadása, a könyvtárközi kölcsönzés, a nem zetközi kiadványcsere intézése, a nemzeti tulajdonba került könyvek szétosztása és a könyvtárak fölös példányainak újraelosztása, a könyvtártudományi kutatómunka összefogása, a legjobb könyvtári munkamódszerek elterjesztése, könyvtárosképző és továbbképző tanfolyamok szervezése és irányítása. Az Országos Széchényi Könyvtár szolgáltatásai: Különgyűjtemények, tárak: Kézirattár Plakát- és Kisnyomtatvány Tár Fénykép- és Fotóművészeti Tár Régi nyomtatványok Tára Színháztörténeti Tár Térképtár Zeneműtár Történeti Interjúk Tára Fénymásolás: - a fénymásoló keddtől péntekig ig - pénteken óráig tart nyitva. Online katalógusok: NEKTÁR - Központi Katalógus. Az Országos Széchényi Könyvtár központi online katalógusa az OSZK gyűjteményének, a Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyv tárának, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának állományában nyújt egyszerű és részletes keresési lehetőségeket. E-RMK - Elektronikus Régi Magyar Könyvtár és a Kézirattár katalógusai, az OSZK Kézirattárának és a Régi Nyomtatványok Tárának számos segédlete és katalógusa, valamint könyvészeti, könyvtártörténeti témájú, teljes szövegűen digitalizált művek elektronikus változata érhető el innen. Audiovizuális dokumentumok Az audiovizuális köteles-példányok bibliográfiai katalógusa. A keresési funkciók audiovizu ális dokumentumtípusok és azok főbb jellemzői szerint érhe tőek el. MNB - Magyar Nemzeti Bibliográfia. A Magyar Nemzeti Bibliográfia oldalain, közös felületen gyűjtik össze a hungarikum fogalma alá tartozó dokumentumokat leíró nemzeti bibliográfiáink közül az eredetileg nyomtatott, de már digitalizált formában interneten is elérhetőket, az adatbázisokat, valamint az e-folyóiratként közreadottakat. Helyben elérhető katalógusok, kutatási segédletek: - Cédulakatalógusok - Különgyűjtemények katalógusai, kutatási segédletek A legnépszerűbb szolgáltatás a Születésnapi csomag: Egy adott nap sajtójából kínál összeállítást. A csomagokat fekete-fehér vagy színes másolatokból állítják össze, mindkét típusból kérhető alap- vagy prémiumcsomag. A csomagot azon ban nem csupán születésnapra, de ballagásra, osztálytalálkozóra és bármilyen évfordulóra A szolgáltatás megrendelhető személyesen vagy on-line módon. A személyes megrendelés helye: OSZK bolt - a főbejárattól közvetlenül balra. A személyes megrendelés leadható keddtől péntekig, óráig. Információ: Telefon: Ingyenes Számítógéphasználat Az Országos Széchényi Könyvtár olvasói számára Árlista Fekete-fehér másolatok alapcsomagban 5400 Ft Fekete-fehér másolatok prémiumcsomagban -15 oldalig 7600 Ft - további oldalak, oldalanként 100 Ft Színes másolatok alapcsomagban 6800 Ft Színes másolatok prémiumcsomagban - 15 oldalig 9800 Ft - további oldalak, oldalanként 270 Ft Gólyahír 500 Ft Bővített gólyahír 1500 Ft Fotó / db 500 Ft Színes dosszié 1000 Ft Műbőrkötés 6200 Ft Bársonykötés Ft Füzet formátum (papír, ragasztott) 1500 Ft Felirat (aranyozott) a kötésen újabb sor esetén 600 Ft Felirat (aranyozott) a kötésen eltérő szöveg esetén 1200 Ft mintegy 100 számítógépes munkaállomás ingyenes használatát biztosítja olvasótermekben elhelyezett terminálokon elsősorban irodalomkutatáshoz és tanulmányok megírásához. Ezeket a munkaállomásokat Olvasói Professzionális Munkaállomásoknak, röviden OPM-nek nevezzük. Az Internet hozzáféréssel ellátott olvasótermi számítógépeken az OSZK összes elektronikus adatbázisa, elektronikus könyve és katalógusa elérhető, valamint rendelkeznek szöveg-, táblázat-, képszerkesztő és e-book olvasására alkalmas programokkal. A könyvtár immár 10 e-book olvasóval is rendelkezik, amelyek kölcsönözhetők. A számítógépeken elérhető adatbázisokról, katalógusokról a Katalógusok, adatbázisok, a digitálisan elérhető állományainkról a Digitális könyvtár menüpontban tájékozódhat. Éves belépőkártyával rendelkező olvasóink számára 150 MB tárhelyet biztosítunk saját munkaanyaguk tárolására, amelyre az OPM adminisztrátor által beszkennelt dokumentumok fájljait is továbbíthatjuk. A tárhelyen elhelyezett dokumentumokat, szerkesztett szövegeket, a webről letöltött anyagokat az OPM adminisztrátor kizárólag az általunk forgalmazott mágnes- vagy kompakt lemezre díjfizetés ellenében át is másolja. (Az olvasók saját adathordozóikat a vírusveszélyre való tekintettel sem adatleolvasásra, sem másolásra nem használhatják). A dokumentumok nyomtatására fekete-fehér vagy színes térítés ellenében szintén van lehetőség. Az Országos Széchényi Könyvtár valamennyi szolgáltatását felsorolni nem volna elegendő az A Kontroll terjedelme sem, de rendelkezésére áll az állampolgárok mindegyikének. Bóka B. László Élik a mindennapi életet Látás nélkül meghódított világ Beszélő személy- és konyhai mérleg, beszélő vérnyomásmérő. Mind a látássérült emberek életvitelének megkönnyítésére szolgálnak. Csak úgy, mint a képernyőolvasó szoftver, amely a számítógépen megjelenő szöveget hangzó anyagként jeleníti meg a vak emberek számára. Ezeket az eszközöket is elhozták a Hajdú-Bihar megyéből érkezett vendégek június 7-én a Magyar Újság írók Országos Szövetségének székházába, a Fogyatékossággal élők a médiában szakosztály rendezvényére. Dr. Szabó Miklós vak ügyvéd, a kiemelkedően közhasznú Fehér Bot Alapítvány vezetője és munkatársai voltak a vendégeink ezen a napon. E sorok írója a szakosztály elnökeként üdvözölte a megjelenteket, s mint elmondta, különleges életutat ismerhetnek meg a jelenlévők. A szakosztály, az életből vett példákkal szeretné a téves ismereteket és az előítéleteket eloszlatni, és egyben érzékenyíteni a társadalmat a fogyatékossággal élő emberek iránt az újságírók segítségével, a sajtó útján. Dr. Szabó Miklós tizenhat évesen, zöldhályog következtében veszítette el a látását. Másodikos gimnazista volt akkor, s tanárai nem hitték, hogy folytatni tudja a tanulmányait. De a fiatalember semmiképpen nem akarta abbahagyni a középiskolát. Osztálytársai siettek a segítségére, s felolvasták neki a tananyagot. A jeles érettségi után az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karára vezetett az útja, amit summa cum laude minősítéssel fejezett be. Amikor szülővárosában, Hajdúdorogon munkára jelentkezett, a termelőszövetkezet vezetője azt mondta: félemberre nincs szükségük. A kistermetű vezető, akit magassága miatt inkább lehetett volna félembernek tekinteni, aztán mégis kénytelen volt belátni, hogy dr. Szabó Miklós vakon is képes kiváló teljesítményt nyújtani. Húsz éven keresztül látta el a jogászi teendőket a téeszben. A rendszerváltás az ő életében is meghatározó volt: felvették az ügyvédi kamarába és Hajdú dorogon megkezdte praxisát. Ezt, ma már a fia viszi tovább és édesapja örömére a városban működő négy ügyvédi iroda között megőrizte vezető helyét. Dr. Szabó Miklós, ahogy fogalmazott, egy szívinfarktus után kisebbre vette a lángot, s inkább a Fehér Bot Alapítvány ügyeivel foglalkozott. Ez az alapítvány az idén 15 esztendős, dr. Szabó Miklóssal együtt öt magánszemély hozta létre. Mindannyian erősen elkötelezettek voltak a vak és gyengénlátó emberek rehabilitációja iránt. Az alapítók eredetileg az Északhajdúságban (Hajdú böszörmény ben, Hajdúdorogon és Hajdúnánáson) élő mintegy 400 vak és 200 gyengénlátó ember rehabilitációjának és művelődésének támogatását, társadalmi integrációjának elősegítését tűzték ki célul. Az elmúlt tizenöt év során a tevékenységi körük jelentősen kiszélesedett. Ma már, több mint száz munkatárssal dolgoznak nemcsak Hajdúdorogon, hanem Debrecenben, Nyíregyházán és Szolnokon is a fogyatékossággal élő embertársaikért. Több, mint ezer ügyfelüknek szociális támogatást nyújtanak, segédeszközöket kölcsönöznek nekik; képzési és átképzési feladatokat valósítanak meg; foglalkozási rehabilitációs intézményt működtetnek; kulturális programokat szerveznek. Foglalkoztatási rehabilitációjuk olyan eredményes, hogy évente vak és gyengénlátó embert tudnak elhelyezni a nyílt munkaerőpiacon, ami azért is nagy szó, mert a térségben átlagosan 25 százalékos a munkanélküliség. Dr. Szabó Miklósnak, ahogy fogalmazott, látás nélkül is sikerült meghódítania a világot. Nagyon sokan elismerik és szeretik. Ékes példáját mutatja ennek, hogy június első hetében, szülővárosában átvehette a Hajdúdorog Város Díszpolgára kitüntető címet. Egyszer, még egy rádióinterjúban mesélte, hogy amikor 16 éves korában megvakult, édesanyja a következő szavakkal vigasztalta: Ne sírj, fiacskám, meglásd, szép lesz az életed és szeretni fognak az emberek!. Lám, milyen igaza lett az édesanyának! És ő sosem adta fel az életbe vetett hitét és erre buzdítja sorstársait is. A MÚOSZ-ba elkísérték őt: Fodor Antalné ügyvezető, Kerékgyártóné Kiss Ilona szo ciál pedagógus, a hajdúdorogi rehabilitációs központ vezetője, valamint Balogh Gabriella, Csáki Anett és Erdei Viktor rehabilitációs tanárok. A látók szemét fekete szemtakaróval bekötötték és úgy próbálhattuk ki a látássérültek által használt mindennapos eszközöket. A fehér bottal való közlekedést, az almahámozást, a pénzérmék felismerését, az illat alapján a fűszerek megkülönböztetését, stb. A tanárok nagy türelemmel magyarázták el, melyik eszköz mire való és miként célszerű azt használni. Az újságírók, fotóriporterek, akik a szakosztályunk meghívásának eleget tettek, nem bánták meg, hogy eljöttek, hiszen olyan ismereteket szerezhettek a látássérült emberek életéről, amikre addig aligha tehettek szert. S megállapíthattuk, hogy mindez a mindennapi lét más területén is hatalmas segítség a nem látó embereknek, hiszen üzletekbe járnak, vásárolnak, beszerzik a szükséges élelmiszereket, eszközöket, azaz fogyasztók és ekként is helyt kell állniuk. Garamvölgyi Annamária

8 8 A KONTROLL VIII. évf. 6. szám A Tár sa dal mi Unió Fo gyasz tó vé del mi Ta nács adó Iro dái és Klub jai A T. U. Székesfehérvári Fogyasz tóvédelmi Klub és Tanács adó Iroda a tárgyidőszak során az előre meghatározott időpontokban; minden héten, kedden ig, valamint szerdánként ig állt a fehérvári irodához forduló panaszosok, vásárlók rendelkezésére. Ezen kívül minden hónap páros hét keddjén tól ig a fogyasztóvédelmi tanácsadás mellett tartotta meg a klubfoglalkozásokat a Székesfehérvár, Ősz u. 6. szám alatt június 1 jétől május 31 ig. A június 1-jétől május 31-ig terjedő időszakban a klub irodáját közel 600 fő kereste meg panaszával (melyekből néhány panaszról bejegyzés is készült) a többi tanácsadás bejegyzést nem igényelt. A T. U. Székesfehérvári Fogyasztó védelmi Klub és Tanács adó Irodához személyesen, telefonon, en keresztül eljuttatott panaszok között még mindig leggyakrabban a kereskedelemmel kapcsolatos ügyek fordultak elő, a második helyen továbbra is a szolgáltatókkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák szerepeltek. Előfordulásuk szerint a harmadik helyen az üzleten kívüli kereskedelemmel és az építőiparral kapcsolatos ügyek találhatóak (valószínűleg a megyeszékhelyen a korábbi években nagy számban elvégzett épület felújítási munkálatoknak és a teljesített felújítási pályázatokkal kapcsolatos garanciális bejárásoknak köszönhetően). A negyedik helyre kerültek az élel miszerrel kapcsolatos ügyek: hibás árfeltüntetési prob lémák, szavatosság, címkézés. A bejegyzésre került, kereskedelemmel kapcsolatos panaszok között előfordultak lábbelivel, táskával, takarítógéppel, számítógéppel foglalkozó panaszok ugyanúgy, mint a használt gépjármű kereskedéssel, az internetes kereskedelemmel, valamint az üzleten kívüli kereskedelemmel foglalkozó bejelentések egyaránt. Érdekes módon a es elszámolási évben előfordult panaszok között megjelentek a banki szolgáltatással és a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos ügyek is. A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Klub és Tanácsadó Iroda munkatársai jó kapcsolatokat ápolnak évek óta a megyeszékhelyen és a megyében működő fogyasztóvédelmi- és egyéb társszervezetekkel (pl. NFH Közép-dunántúli Regionális Felügye lő sége, 2010 év végétől: Fejér Me gyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelő ség; Székesfehérvári Fogyasztó vé delmi Egye sület, OFE régiós szervezete; Civil Szervezetek Székesfe hérvári Regionális Szö - vetsége; Székesfehérvári Nagycsaládosok Egyesülete; Fejér Megyei Esély egyenlőségi Koordinációs Iroda - Esélyek Háza; Almamag Ma gyar almásért Egyesület). A megyeszékhely önkormányzatának (Székesfehérvár Város Polgármesteri Hivatala, Civil Kapcso latok Iroda); a régió egyik településének (Magyaralmás Ön kormányzat) munkatársaival. A megyeszékhely és a környező települések oktatási intézményeinek munkatársaival (Munkácsy Mihály Általános Iskola, Nemes Nagy Ágnes Kol légium, József Attila Középis kolai Kollégium, Magyaralmás Általános Iskola - Tóvárosi Álta lános Iskola tagintézménye). A Kulturális intézmények: VOKE Vörösmarty Mi hály Művelődési Ház, Magyar almás Faluház munkatársaival. A T. U. Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Klub és Tanács adó Iroda az elszámolási időszak alatt minden hónapban továbbította a Kontroll aktuális lapszámait a megyeszékhely és a környező települések önkormányzatainak, a megyében működő vállalkozásoknak, érdeklődő magánszemélyeknek, a megyeszékhely oktatási és egyéb diáknevelő intézményeinek, társszervezeteknek Detki Sándorné Májusban orrhosszal vezettek a UPC szolgáltatásaival kapcsolatos panaszok. - K.M. né, mint minden évben, ezúttal is szerette volna szüneteltetni a TV szolgáltatást októberig, amikor ismét Budapesten tartózkodik, ám ez csak igen nagy nehézségek árán sikerült. Az utazás előtt egy héten keresztül szinte csak azzal foglalkozott, hogy időpontot egyeztessen a céggel, számtalan telefon eszmecsere eredményeként mégsem történt semmi, szerelő nem jött, a TV adás maradt. Újabb telefonváltások után -immár vidékről - a UPC felvette a kapcsolatot a ház gondnokával, a szerelők bejutottak a lakásba, kikapcsolták a TV-t. A probléma tehát megoldódott. De nem lehetett volna egyszerűben, úgymond ügy fél barátibb módon elintézni a dolgot? - Sz.D. ügye a UPC vel viszont hónapok alatt sem intéződött el, jóllehet immár ezzel foglalkozik a család aprajanagyja. Április óta boldog élvezői a cég szolgáltatásainak, úgyis, mint TV és Internet. Ám egyik sem működik tökéletesen, a TV sok esetben élvezhetetlen, az Internet hol használható, hol nem. Számtalanszor vették igénybe a javító szolgálatot, a helyzet azonban mit sem változott. Legutóbb arról tájékoztatta a szakember a panaszost, hogy a hiba okozója az időjárás, ha ugyanis fúj a szél, a ház előtti oszlopon rögzített alkatrész elmozdul. Hogy kié az oszlop, arról nem esett szó. Az ezzel kapcsolatos kérdésünkre a UPC mindeddig nem válaszolt. Bár még mindig levegőben marad a kérdés, ki a felelős a széljárásért? - Sajátságos problémával küzd az egyik kerületi közösségi ház. Egy éve szerződést kötöttek a UPC vel, a díjat is kifizették, a cég viszont egyik napról a másikra megszüntette a szolgáltatást. A közösségi ház működése szinte megbénult, s a miértre immár több, min egy hete nincs válasz. Lapunkban is több ízben hangot adtunk a Beck Reisen utazási irodájának akciójáról, ahol többen nyertek ingyenes Nílusi hajóutat. Igaz, a számítások szerint az ingyen út költsége megközelítette a fél millió forintot. Öröm az ürömben: az illetékes hatóság 8 millió forintos büntetést rótt ki a cégre a reménybeli utasok megtévesztése miatt. - Sz.K. hoz amerikai vendég érkezett, aki, egyetemista lévén diákszállást keresett magának. Talált is az Interneten napi 12 euróért. A helyszínen viszont közölték vele, hogy az ár 16 euró. A hirdetésre hivatkozva reklamált, s ezek után szemrebbenés nélkül elfogadták a 12 eurós árat. A próbálkozás azonban nem öregbíti hírünket a világban. - I.J. a közelmúltban olyan gyümölcsszörpöt vásárolt, amelyen a gyártó és forgalmazó neve mellett igaz, elég apró betűkkel azt is feltüntették, hogy gyermek tevékenységére és figyelmére káros hatást gyakorolhat. Márpedig az ember, szörpöt többnyire a gyerekeknek vásárol. Kérdésemre Gréczí János, a gyártó Kft. vezetője azt válaszolta, hogy EU előírás a felirat feltüntetése, ennek híján más festéket kellene használni, s a termék jóval drágább lenne. Ám így is fogyaszthatják, akár gyerekek is. A magyarázat nem túl meggyőző, I.J. családjában mindenesetre a felnőttek fogyasztották el a szörpöt, igaz, semmi bajuk nem lett Medvegy Magdolna Pécsi Fogyasztóvédelmi Klu bunk 2011-ben is a megszokott helyen üzemel az Origó-Házban, 7629 Pécs, Komlói út alatt, ahol az eddigi szolgáltatásokkal, konferencia terem bérbeadással, hírlapárusítással, internetkávézó üzemeltetésével várják a betérőket. Hétköz na pokon 8 16:30 óráig várjuk az érdeklődőket, észrevételeiket, fogyasztóvédelmi panaszaikat az Origó Házban. Rádióműsorainkban, mely már a Kisközösségi rádió címszó alatt interneten is hallható. (Origó-Ház Rádió FM 87,8 MHz) Min den fórumunkon, személyesen, interneten telefonon (72/ ) állunk a panaszosok rendelkezésére, segítésére, mind Fogyasz tóvédelmi Klubunk, mind rádióműsoraink, valamint újságcikkeink által a nagyobb nyilvánosság elérésének érdekében. B.Z. pécsi karosszérialakatos egyéni vállalkozó tette az alábbi bejelentést. Egy karambolos gépjármű javítását a totálkár elkerülése végett a kárszakértővel és az Allianz Biztosítóval történő többszöri egyeztetés után megelégedéssel elvégezte. Az Allianz Hungária Biztosító ZRT. vel számos telefonbeszélgetés, és e mail váltások után elismerte felelőségét, és engedélyt adott a javításra. Erre sajnos egy hónapot várniuk kellett a hosszadalmas ügyintézés miatt. A számlák, dokumen tációk benyújtása után, a fizetési határidő lejártán túl értesítették a vállalkozót, hogy nem fizetik ki a javítás teljes összegét, azt csak a márkaszerviz által kibocsátott írásos szakvélemény után teszik meg. Ezt a panaszos jogtalannak tartotta és kérte, az Allianz Hun gária Biztosító ZRT. rendelje be az autót átvizsgálásra saját szakértőikkel annak igazolására, hogy a munka megfelelően lett elvégezve, a beszerelt alkatrészek jó minőségűek, a számlákkal bizonyított tételeknek megfelelnek. Előzetes engedélykérésekor ilyen és hasonló szankciókat nem említettek, a márkaszervizzel való bevizsgáltatás plusz költséget ró a vállalkozóra. Ha viszont visszatartják a számlán szereplő összeg egy részét, a javítás a panaszosnak került volna több mint százezer forintjába. A bejelentést követően felkerestük a biztosító társaság kárrendezési képviselőjét, aki ezt követően ígérte az ügy megnyugtató rendezését. Tudomásunk szerint az utalás ezt követően is csúszott, minden ok nélkül, mert már elfogadták a kárigényt. Más vállalkozókkal történő egyeztetések után kiderült, ezt a fajta csúsztatás bevett módszer a biztosítótársaságok részéről, ezzel lehetetlenítve el az egyéni vállalkozásokat. - M.J. A pécsi TESCO áruházban kirakott akciós kapálógépet kívánta megvásárolni nejével. Az elárusító hátrament a raktárba és háromnegyed órai keresgélés után, kihozott egy sokkal gyengébb minőségűt, hogy az akciós, nem az a kapálógép, amin kint volt az ára. A vásárló közölte az eladóval, hogy annyiért kell az árut eladni, ami ár ki van írva rá, de nem adták oda. Feleslegesen vártak több mint egy órát, mert még csak elnézést sem kértek, csak attól félt az eladó, hogy megszűnik a munkája annak, aki rossz árat tett ki a gépre. Végül a panaszos neje megelégelte a várakozást és a bosszúságot, arra kérte párját, hagyják az egészet és vásárolják meg máshol a kapálógépet. Így is történt, azonban a keserű szájíz a TESCO-val szemben megint csak megmaradt. Kis Varga István a Fogyasztóvédelmi Klub és a Pécs Baranyai Origó Ház Egyesület elnöke Az utolsó klubnapunkat (pénteken) május 13.-án tartottuk. Sajnálattal kell közölnöm azt a szomorú tényt, hogy a Társadalmi Unió, sok éves ténykedés után e klubok működését gazdasági okok miatt szünetelteti, vagy megszűnteti. Még a hónap elején reménykedtük némi (Állami) segítségben, hiábavaló és most már mondhatom reménytelen helyzetnek titulálható a folytatás. Klubnapunkon beszéltünk a fogyasztóvédelmi klubhálózat és az A Kontroll megmentésének lehetőségéről is, de arra a következtetésre jutottunk, hogy nagyon nagy munka és energia ráfordítással egyáltalán nem biztos a siker. Akár az önkormányzatokhoz, akár helyi vállalkozókhoz fordulnánk segítségért, nagyon össze kell hangolni a támogatási szisztémát ahhoz, hogy az összes irodánk megfelelően tovább működjön. Úgy érzem, hogy a tudatos vásárló megformázása egész Euró pában elkészített terv alapján működik, sajnos nekünk ez nem engedtetett meg. A cél megvalósítására e nemzet még nincs felkészülve sem társadalmilag, sem anyagilag. Ezúttal szeretnék mindenkitől, elsősorban fogyasztói közösségünk tagjaitól elköszönni, kívánva sok, sok egészséget és türelmet. Segítségért ezután, kérem, forduljanak bátran a fogyasztóvédelemi hatóság irodáihoz. Fodor Gyula Május hónap során klubfoglakozásainkon a gyermekjátékokkal kapcsolatos problémákat jártuk körbe, illetve a játszótereken tartott fogyasztóvédelmi ellenőrzések fontosságát hangsúlyoztuk. Klub tag jaink közül többen is találkoztak már, olyan gyermekjátékokkal, amelyeken szerepelt a CE jelzés mégis lepattogzott, vagy lefolyt róla a festék, könnyen eltört. Ezek többsége olcsón megvásárolt piacról származó termék volt, némelyekről még a kötelező feliratok is hiányoztak. Igyekeztünk hangsúlyozni annak fontosságát, hogy a játék, bababoltokban vásárolt termékek fokozottan ellenőrzöttek, így kisebb a valószínűsége, hogy hibás árut vegyünk. A másik fő téma, ami felmerült a hónap során, a játszótereken tartott fogyasztóvédelmi ellenőrzések fonottsága volt. Debrecenen belül is több olyan játszótér található, ahol még ott vannak a 80-as években gyártott mászókák, melyek a mai előírásoknak már nem felelnek meg. Több játszótéren megrongálódott játékok vannak, sok helyen cigaretta csikkekkel és más eldobált szeméttel van tele a környék. - M. Sándor klubtagunk szerint a homokozókban nincs homok, ahol mégis ott kutyapiszokkal van teli. Kértük klubtagjainkat, hogy amennyiben ilyen, vagy ehhez hasonló dolgokkal találkoznak, azt feltétlenül jelentsék a megfelelő hatóságnak, vagy illetékesnek. Ráczné Szabó Györgyi Tanácsadó iroda vezetője Májusban is megtartottuk klubfoglalkozásainkat, illetve működött tanácsadó irodánk. Klubfoglalkozásaink témája a devizában eladósodott hitelesek problémája volt, hiszen ebben egyesületünk is érdekelt. Mi is vettünk fel hitelt gépkocsi vásárlásra, már több mint két éve fizetjük a törlesztő részleteket és az árfolyam különbözetet, mégis többel tartozunk a LOMBARD LIZING nek, mint amennyit a kezdetekkor igénybe vettünk. Ráadásul a gépkocsit is elvitték, mert az árfolyam különbözetet csak késve tudtuk megfizetni. Sajnos, értjük a devizában eladósodottak problémáját, a mi kérdésünk csak az, miért csak a lakáshiteleseket segítik? Hiszen mások is kárvallottak! - L. Róza panaszosunk tett bejelentést, mivel a megszokott teljes kiőrlésű lisztből készült kenyér eltűnt a polcokról. Kérdésére azt a választ kapta, hogy nincs kereslet az említett cikkre, ezért nem rendelnek belőle. Felkerestük az üzlet vezetőjét, aki alátámasztotta az elmondottakat. Az üzletnek nem érdeke, hogy kis mennyiségben rendeljen árut, és nem érdeke, hogy szűkebb fogyasztói érdekeket kiszolgáljon. Szo mo rúan vettük tudomásul a tényeket. Gondot tapasztaltunk a helyi kisfalvak önkormányzatainál, amikor a hátrányos helyzetű lakosoknak kellene segíteni. Azt tapasztaltuk. hogy az embereket tudatlanoknak könyvelik el és ezzel el van intézve. Sokaknak segítettünk a nyugdíjazás és adózás témakörében az ügyintézésben, szívesen tettük, de véleményünk szerint ez önkormányzati feladat lett volna. Örömünkre szolgált, hogy munkánknak meg lett a gyümölcse, hiszen sokak ügyét sikerült elintézni. Pihenőházunkban ismét együtt töltöttünk egy hétvégét, ami nagyon jó alkalom volt a közösség építésére. Továbbra is szívesen végezzük munkánkat, és terjesztjük a fogyasztóvédelmi kiadványokat, újságokat. Váliné Hohl Klára a Fogyasztóvédelmi Klub és, a Szőlőtő Egyesület titkára K.J. Budapesten a Humanic cipőboltban vásárolt , Ft ért egy női divatcipőt. Egy hét után tapasztalta, hogy a cipő talpa teljesen elkopott. A cipőt visszavitte a vásárlási blokkal együtt az üzletbe, és kérte a cipő cseréjét vagy az árát. Az eladó közölte vele, hogy ez egy Spanyolországból behozott cipő, amelyet nem használatra terveztek, hanem halottak lábára. Panaszosunk megrökönyödve vette ezt tudomásul, hiszen őt sem szóban sem írásban nem tájékoztatták. è Fo gyasz tó ként ért sé rel me it, pa na sza it il le tően ke res se fel hon la pun kat: Kér dé se i re szak jo gá szunk vá la szol.

9 A KONTROLL VIII. évf. 6. szám 9 A Tár sa dal mi Unió Fo gyasz tó vé del mi Ta nács adó Iro dái és Klub jai Az eladó azzal érvelt még, hogy el kellett volna vinni egy cipészhez és egy utcai használatra alkalmas anyagból talpat kellett volna rá tetetni. Javaslatunkra a hölgy leírta a panaszát az üzlettel szemben és személyesen elvitte, újból kérve a cserét, vagy a pénzt. Levelében azt is leírta, hogy ha nem teljesítik a kérését bírósághoz fordul. Ezek után belátták tévedésüket és sor kerülhetett a cipő cserére. - K.I , Ft ért számítógépet vásárolt, amely rövid használat után meghibásodott. Elküldte a szervizbe, ahol megjavították, de a számítógép újból s újból meghibásodott. Ezt az úr megunta, hiszen a javításnak semmi eredménye nem mutatkozott, és visszakérte a számítógép árát vagy esetleg egy cserét. Ehhez sajnos az úrnak szüksége van a szervíztől egy tanúsítványra, amely szerint a számítógép javíthatatlan. Amennyiben a szerviz nem hajlandó ezt a tanúsítványt kiállítani, akkor egy jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben leírják, hogy a számítógép többszöri javítás után sem működőképes. Ha ezek után sem tud zöldágra vergődni a kereskedőkkel, akkor a Békéltető Testülethez fordul. Lipták Zoltánné - Cs,I, anyagi megfontolásból négy évvel ezelőtt váltott át szén és fatüzelésű fűtési megoldásra. A gázt ugyan nem használja az óta sem. Nem köttette ki, azonban az alapdíjat rendesen fizeti. A készenléti díj havonta 1250,-Ft. Akkor érte a meglepetés, amikor a közelmúltban kézhez kapott egy 15173, Ft os hátralékról illetve kikapcsolásról szóló értesítőt. Ezt az állítólagos tartozást kifizették, annak ellenére, hogy nem értettek vele egyet. Mindketten dolgoztak, amikor haza érkeztek a szomszédok jelezték, hogy itt járt két ember a gázművektől, akik kikötötték a gázórát Miután reklamáltunk a gázszolgáltatónál következő nap kijöttek és visszakötötték a gázórát. Ezek után sem használtunk gázt és a következő hónapban, a készenléti díjon felül, ismét kaptunk egy , Ft os tartozásról szóló számlát. Tanácstalan vagyok - mondta az úr. Az ügygyel kapcsolatban megkerestük a gázszolgáltató Kommunikációs Osztályát és későbbre ígértek pontos tájékoztatást. - B.K. személygépkocsival haladt Szolnokon a munkahelye felé. Kikanyarodott egy mellékutcából, maximum 30 km/h sebességgel haladt, amikor a jobb szeme sarkából megpillantott egy fejnehéz tartású alakot, aki jobbra nézett, tehát a balról érkező személygépkocsit nem látta. A következő lépessel már neki lépett a gépkocsinak, amelynek megsérült a jobb sárvédő felső része, valamint a feje a tehetetlenségtől nekicsapódott a szélvédő felső sarkának, amely betört. A férfi hajléktalan, és alkoholos állapotban volt. A mentők elszállították. A kárt, azonban nincs, aki megtérítse. Amennyiben lenne lakása, akkor a lakásbiztosításra megtérítenék, vagy ha lenne nyugdíja levonnák, ebben az esetben a hajléktalan egyikkel sem rendelkezett. A szemben lévő padról átjött néhány hajléktalan, akik ismerték, ott suttogtak egymás között, lehet, hogy szeretett volna ágyban aludni és meleg levest enni, ugyanis őt még a hajléktalan szállásra sem engedik be. A személygépkocsi vezetője nagyon megrendült, nagy segítségére volt a mellette ülő kolléganője Frank Endréné, aki azonnal hívta a mentőket és a rendőrséget. Mindkét szervezet szakemberei profi szaktudásukról, és hallatlan intelligenciájukról tettek tanúbizonyságot. Önzetlen segítségéért a személygépkocsi vezetője nagyon hálás a szembe közlekedő személygépkocsi vezetőjének, aki azonnal megállt felajánlotta segítségét, mondta, hogy hajlandó tanúskodni és segíteni. Őt Fodor Györgynek hívják. A többi autós, akik látták a történteket egy pillanat alatt kámforrá váltak. A balesetet okozó hajléktalan, vállalta, hogy ő a felelős a történtekért. A kórházból azt az információt kaptuk, hogy jól van. Lipták Zoltán Ebben a hónapban a cipővel kapcsolatos fogyasztói panaszok tették ki klubunkat felkereső panaszosok problémáinak zömét. - K.A. nevű ügyfelünk MBT cipőkkel kapcsolatban keresett meg bennünket. A cipő minőségével kapcsolatban volt kifogása. A varrásnál feslésnek indult a Ft os cipő. Hiába vitte vissza a forgalmazónak, szóba sem akart állni vele. - N né SZ.A. nevű panaszosunk gyermekének vett csizmát még novemberben a Deich mann cipő üzletben. 1 hónapig nem használta a gyermek, majd az első használat után teljesen átázott. Hiába vitte vissza az üzletbe, ott elutasították, hogy a címkén rajt van, mérsékelten vízálló téli lábbeli. Bár a vásárlás a zalaegerszegi üzletben történt, de panaszosunk Somogy megyei és egyszerűbben elérhető volt számára a Somogy megyei Békéltető Testület, így panaszát oda adta be. - Sajnos sokszor előfordul, hogy bár helyileg ugyanott található egy cipőüzlet, de tulajdonosváltás miatt az üzlet nem kezeli a fogyasztói panaszt. Így járt Sz.A. nevű ügyfelünk is, ki a Kossuth L. utcán lévő cipőboltban vásárolt. A Ft os áron vásárolt cipő másfél év után szakadt el, de az üzlet szóba sem állt az ügyféllel tulajdonosváltás miatt. Az ügyfelet szakértőhöz irányítottuk, mivel szakvélemény kérési kötelezettsége az ügyfélnek van. - Pozitív példáról is tehetünk említést. P.P. nevű ügyfelünk tavaly augusztusban vásárolt Vans márkájú cipőt, a zalaegerszegi Lowrider Shop ban. 2 hónap használat után a cipő a lábfej részen a varrásnál elengedett. Tavaszszal vitte vissza ügyfelünk a cipőt, amikor a szavatossági szabályok szerint a szakvéleménykérés, már őt terheli. A cipész szakvélemény beszerzése után az üzlet minden további nélkül kicserélte a cipőt. Ez egy fogyasztóbarát pozitív példa, mindenképpen kiemelést kíván. Fekécs Imre Egészségünkért nyáron is Az utcai ételfogyasztásról Budai Vár, rendezvény. Tömeg. Tűző napsütés. A pultokon különféle sütemények, az egyik kupacon légy mászik. Nem tudtam szó nélkül megállni és megkértem az árust, takarja már le. Kissé kelletlenül tette, hiszen a hirtelen előkapott fehér vászonkendő kevésbé mutatós és vevő csalogató, mint a sütemények kavalkádja. Természetesen vásárlás nélkül távoztam. Rohanó hétköznapjaink során gyakran megesik, hogy nincs időnk, vagy lehetőségünk egy kiadós étkezésre, csak bekapunk valamit egy utcai büfében. Bármely évszakban, de különösen a nyári melegben érdemes odafigyelni arra, hogy hol enyhítjük éhségünket és mivel. A görög konyha remeke a gyros. A függőlegesen forgó nyársra rátűzött hússzeletekből folyamatosan szelik le mindig azt a réteget, amely már szép pirosra sült. A hasábkrumpli alakú húscsíkoknak a négy oldala közül az egyik ropogós, a másik három, pedig puha. A török konyha ugyanezt az ételt döner kebabnak nevezi. Akárhogy is hívjuk, csalogató a sülő hús illata. Ha azonban közelebb megyünk, és azt látjuk, hogy nincs átsütve egyenletesen a nyárs minden oldala, vagy ha már előre leszeletelt húst kínál nekünk az árus, akkor nyugodtan gyanakodjunk arra, hogy a félig sült, vagy az állott húsban baktériumok vannak, és ne kockáztassuk meg a vásárlást. Ugyancsak rossz előjel, ha már az üzlet nyitásakor, egy megkezdett nyársról származó húst akarnak nekünk eladni. Ha köretet is kérünk, kívánságunkra az árus köteles azt átforrósítani. Bármilyen ennivalót, vagy üdítőt vásároljunk is, arra mindig szánjunk időt, hogy egy pillantást vessünk a helyszínre; ha piszkos, elhanyagolt, vagy az eladó keze, köpenye kétes tisztaságú, netán azt látjuk, hogy ugyanazzal a kézzel veszi el a pénzt, mint amivel az ételt adja, akkor keressünk másik helyet. Utcán árult, már előre kifacsart narancslevet és egyéb gyümölcslevet nem ajánlatos venni, ki tudja, mióta áll ott, kitéve az erjedésnek. Bármennyire kedveljük, a darált húst, húsos tölteléket, tojást tartalmazó ételek fogyasztását érdemes meggondolnunk, különösen nyáron. Ha végre itt a nyár és meleg az idő, az ember strandra jár, vagy a most divatos aqua-parkban, vagy egyéb vízparti helyen megéhezik. A strandbüfékben valahogy még mindig a tejfölös lángos a sláger, meg a mustáros kolbász, a hamburger, a pizza, a palacsinta. Ha a lángos sütöde környékén átható olajszag terjeng, azt jelzi, hogy már a sokadik eresztést sütik benne. A tejfölös-sajtos variáció nagyon népszerű, de nyári hőségben nem a legszerencsésebb választás. A lángos forrón, frissen jó, a nyúlós, langyos példányt hagyjuk ott. Ugyanez elmondható a palacsintáról is. Szerencsére általában főtt kukorica is kapható, ami egy kevés sóval megszórva kockázatmentes nyári éhségűző csemege. Fagyi helyett, pedig jobban járunk a pálcás jégkrémekkel; bár drágábbak, de biztonságosabb a fogyasztásuk. Ha mégis a fagyi mellett döntünk, legalább arról győződjünk meg, hogy tiszta vízben öblítik-e az adagoló kanalat. Azokat a tiszta strandbüféket, kifőzdéket célszerű tehát megkeresnünk, ahol friss, forró ételt vásárolhatunk. Ha otthonról viszünk ennivalót a strandra, vagy nyári rendezvényre, a gyorsan romló felvágottak helyett inkább téli vagy paprikás szalámi, sonkafélék, kemény vagy félkemény sajtok legyenek a szendvicsben. A hőségben a legjobb, ha ásványvízzel, teával, vagy limonádéval oltjuk a szomjunkat. A tejes italokat, gyümölcsturmixokat lehetőleg kerüljük. Nyáron még inkább oda kell figyelnünk a higiénés szabályok betartására, vonatkozik ez az otthoni ételkészítésre, vendéglői étkezésre és az utcán kutyafuttában bekapott falatokra, gyümölcsre egyaránt. Ha kézmosásra nincs is lehetőségünk, legalább szalvétával fogjuk meg az ételt. Jó szolgálatot tehetnek a drogériában kapható fertőtlenítő kéztörlők is. A nyári ételmérgezések többségéért a szalmonella baktériumok felelősek. A fertőzést általában a helytelenül tárolt, nem megfelelően elkészített (például félig nyers) ételek, a mosatlan zöldség-gyümölcs, a baromfihús, kolbász, disznósajt, tojás, tej, fagylalt és az ezekből készült ételek okozzák. A szalmonellafertőzés rossz közérzettel, hányással, hasmenéssel jár. Sokat tehetünk azért, hogy biztonsággal elkerüljük! Szádvári Lídia Vezet a sör és a vodka Nemzetközi italtrendek Az idén Nürnbergben, november 9-11 között kerül sor az italgyártók legnagyobb technológiai szakvásárára. A vásár közelmúltban tartott sajtótájékoztatóján, egyebek között, elhangzott, hogy Közép- és Kelet-Európában évi 1,5 százalékkal emelkedik a sörfogyasztás, egy brit prognózis szerint. Az alkoholmentes italok fogyasztásából 30 százalék jut, az úgynevezett csomagolt vízre. Az égetett szeszesitalok közül vodkából fogyasztottak legtöbbet tavaly szerte a világon. Az 1300 kiállító 40 százalékát, míg a mintegy 32 ezer látogató egyharmadát Németországon kívülről várják a szervezők. Az italfogyasztás új nemzetközi trendjeiről Gert Erhardt, a nürnbergi vásár szaktanácsadója hangsúlyozta: - Az Európában korábban tipikus vodka-, sör- és borfogyasztási zónák felbomlottak az utóbbi időben. Az északi országok lakói egyre jobban kedvelik a bort, míg délen kevesebb bort isznak, és lassanként egyre nagyobb teret nyer a sör. Oroszországban pedig sokan váltottak vodkáról sörre. Rámutatott, hogy kontinensünk országainak többségében csökken az alkoholfogyasztás. Ennek következtében főleg a sörgyártók számára egyre nagyobb problémát okoz a jövedelmezőség. A feleslegessé vált gyártó-kapacitások növelik a vállalatok költségeit. A kisebb kereslet miatt, sok sört adnak el akciós áron, promócióban, ami viszont lefelé nyomja az átlagos fogyasztói árakat. A gyártó és kereskedelmi vállalatok a hatékonyságot igyekeznek növelni, a megoldás érdekében. A szakember ezután Ismertette a Canadean brit piackutató cég prognózisait. Arra számítanak, hogy a sörfogyasztás világszerte évente körülbelül 3 százalékkal emelkedik, 2015-ig - Ázsiában és Afrikában 5, míg Közép- és Kelet-Európában évi 1,5 százalékkal. Gert Erhardt elmondta, hogy az alkoholmentes italok fogyasztása a gyengén sikerült 2009 es évhez viszonyítva, világszerte 4 százalékkal emelkedett tavaly: - Kétszámjegyű növekedés jellemzi az energiaitalok piacát, és az úgynevezett csomagolt víz is figyelemre méltóan terjed. Kisebb mértékben bővült a A TU Fo gyasz tó vé del mi Klu bok cí mei, el ér he tő sé ge a 11. ol da lon ol vas ha tók gyümölcslevek, sportitalok és szénsavas üdítőitalok eladása. Összességében a fogyasztás mintegy 2,2 százalékos növekedését jelzi előre a Nemzetközi Bor és Égetett Szeszesital Kutató Intézet (IWSR) 2010 és 2014 között. Ennek duplája az Ázsiában várható növekedési ráta. Már ma Ázsiára jut a világon elfogyasztott égetett szeszesital 44,6 százaléka. A világszerte legnagyobb mennyiségben fogyasztott égetett szeszes ital 2010-ben a vodka. Az értékesítési trendekhez igazodik a Brau Beviale kiállítóinak kínálata. Az italgyártás technológiai fejlesztései, új berendezések és megoldások képviselik a legnagyobb súlyt. Ebben érdekelt a kiállító vállalatok csaknem fele tájékoztatott Petra Trom mer, a Nürnberg Messe sajtófőnöke. Várhatóan szintén sokan érdeklődnek majd az italgyártás nyersanyagai iránt. A marketing témakörében a vállalatok az értékesítést növelő koncepciókat és módszereket mutatnak be. A logisztikai cégek csarnokában, első sorban korszerű haszonjárművek várják a látogatókat. Elek Lenke A KONT ROLL, or szá gos fo gyasz tó vé del mi tár sa dal mi új ság (Meg je le nik min den hó utol só hét főjén) Főszer kesz tő: Sza bó Mik lós Tör de lőszer kesz tő: Jován Lász ló Fo tó ro vat ve ze tő: Bud Lász ló Szer kesz tő sé gi tit kár: Var ga Sándorné Lap igaz ga tó: Szé che nyi Lász ló Ki ad ja: a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um tá mo ga tá sá val a Tár sa dal mi Unió. Cím: 1055 Bu da pest, Falk Mik sa u. 13. I/4. Tel./fax: , E mail: ISSN: Ked ves Ol va sónk! Mi ko mo lyan ves szük az Ön fo gyasz tó ként szer zett ta pasz ta la ta it, pa na sza it és javas la ta it. Kér jük, for dul jon hoz zánk le ve lé vel és szá mít hat az ér de mi vá lasz ra. A Kont roll szer kesz tői

10 10 A KONTROLL VIII. évf. 6. szám A faszéntől a cekászig Terítéken a modern vasalók Hol vannak ma már az izzó bendőjű, súlyos faszenes vasalók, nagyanyáink korának mindennapos eszközei? Eltűntek, vagy csak átalakultak? A vasaló készülékek totális evolúciós változáson mentek keresztül a villamosításnak köszönhetően és már nagyon régen felváltották őseiket, azokat technikatörténetté téve. A vasalás technikája, követelményei a mai napig is változatlanok, de a gyökeres változáson átment eszközök is folyamatosan fejlődtek, egyre kifinomultabbá váltak, új funkciókkal bővültek, valamint egyre formatervezettebbek. Lehet, hogy a ma már csak a szekrény tetején, virágtartóként, illetve antik dekorációként szolgáló eszközök, csak dísztárgyak, emlékek a múltból, de ugyanúgy magukban hordozzák az ősi alapokat, a tudás alapköveit. Mi változott meg, hogyan fejlődtek a vasalók és milyen készülékek állnak rendelkezésünkre? Néhány gondolat erejéig ezekre a kérdésekre keressük a választ. nyon belüli felfűtési szakaszok. Továbbá, nem a teljesítménymaximum kapcsolgatásával kell a kívánt hőmérsékletet tartani. A folyamatos, mérsékelt energia-bevitel, a megfelelő igény fenntartása, sokkal hatékonyabb, mint az állandó, maximális energiaközlés, csúcs üzemű bevitele. Szó esett a vasalótalpról minden szempontból. A fontos momentumok listájának még nincs vége. Elengedhetetlen a vasalás technikájának, pontos megismerése. Ehhez hozzátartoznak a tevékenység részét nem közvetlenül alkotó, de ahhoz kapcsolódó, a kezelendő, kisimítandó szövet, ruhaanyag kezelési módjainak a fortélyai is. Mielőtt azonban a téma részletes boncolgatásba kezdenénk, meg kell értenünk a vasalás műveletének lényegét, értelmét. A ruhák kisimításáról, ránctalanításáról van szó, melyet magas hőmérsékleten, egy sima felülettel való nyomással végzünk el. Tehát a vasalás eredménye, sikeressége függ a nyomás erejétől, vagyis a vasaló súlyától, valamint a simítófelület hőmérsékletétől. Minél magasabb a hőmérséklet, vagyis minél melegebb a vasalótalp, annál jobb lesz a simítás eredménye. Az ősi faszenes vasalóknál mindkét feltétel teljesült, mert az öntöttvas vasalótest súlyából eredően létrejött a megfelelő nyomóerő, az izzó faszén pedig, gondoskodott a megfelelő hőmérsékletről. Nem elégített ki minden igényt a két feltétel teljesülése, mivel azokon túl számos járulékos kellemetlenség is értelemszerű velejárója volt a vasalásnak, melyek nemcsak károsak, de még hátráltató hatásúak is. Például az eszköz vasalótalpának fűtését biztosító faszén betöltése, begyújtása, esetlegesen annak kiszóródása, nagyon kellemetlen és hátrányos volt a komfort szempontjából, mivel az a tiszta ruhák ismételt szennyezéséhez is vezethetett. Hosszabb művelet esetén elkerülhetetlen volt a faszén utántöltése. Azonban az egyik legnagyobb hátrány, hogy nem volt szabályozható a vasalótalp hőmérséklete. Ezért, csak adott ideig lehetett egyegy vasalandó területen elidőzni, mivel a szövet könnyedén túlmelegedett és kiégett volna. A fő problémát maga a vasaló és a vasalótalp anyaga jelentette. Öntöttvas anyagból készültek az egykori készülékek, ezért könnyen átmelegedtek. Ezért alkalmaztak fa vasalónyelet, mivel az, jó hőszigetelő volt. Bronzból, rézből is készültek vasalók. Nem minden vasaló volt belső fűtésű, vagyis faszenes. Voltak tűzhelyre helyezhető, melegítős vasalók is. Ezek az eszközök nagy tömegű, tömör anyagból voltak, a nagyobb hő-kapacitás elérésének érdekében. Az ilyen vasalót mindig a tűzhelyre helyezték vissza, hogy megtartsa hőjét. Így nagyon nagy figyelmet igényelt a vasaló oldalának a véletlen érintése, mivel könnyedén égési sérüléseket lehetett szerezni. A magas hőmérséklet és a benedvesített ruha miatt beindult a korróziós folyamat, rozsdásodott, oxidálódott a vasalótalp, ezért azt sűrűn kellett tisztítani. Ellenkező esetben a vasalt szövet, ruha szennyezetté, esetlegesen visszafordíthatatlanul foltossá válhatott. Azért annyit érdemes tudni, hogy Európában az első vasalók nem adtak hőt. Igen, hidegvasalást alkalmaztak. Ez abból eredt, hogy búzakeményítőt használtak a ruhák mosáskori előkezelésénél. A búzakeményítő megsárgul hő hatására, ezért esztétikai szempontok miatt elkerülték a meleg-vasalást. Később már más keményítőanyagokat használtak, így fokozatosan elterjedt a hő alkalmazása. Megjelennek a villanyvasalók Modern gőzölős vasalótalpak villamos földeléssel Nem szabad azt hinnünk, hogy az elektromos vasalók 1920-as években történő megjelenése egyik pillanatról a másikra megszűntette a korábbi problémákat. A villamos energia felhasználása valójában, kezdetben csak a magas hőmérséklet fenntartásának komfortos megoldását jelentette. A kíméletes vasalást azonban csak a hőfokszabályzó egységek, az ikerfémes, illetve bimetálos szabályzóegységek beépítése jelentette. A villanyvasalók felépítése nagyon egyszerű volt. A vasalótalpat egy porcelángyűrűs villamos szigeteléssel ellátott cekászból készült izzószál, vagyis fűtőbetét tartotta melegen. A fűtőbetét teljesítményét úgy számították ki, hogy a vasalótalp általi folyamatos hőleadás mértéke megakadályozta a fűtőbetét és a vasalótalp egy adott hőmérséklet fölé való hevülését. Az igazi áttörést a már előzőekben említett, az 1940-es évekre elterjedt termosztát-egységek alkalmazása jelentette. A beépített bimetá los termosztát lehetővé tette a vasalótalp hőmérsékletének szabályzását, így a létező összes szövettípus vasalhatóságát. Főleg nagy szerepe volt ennek később, a műanyag-szálas szövetek elterjedésével. Sokak számára ismeretes a helytelenül megválasztott, túl magas talphőmérséklet esetén, a műszálas anyag vasalótalpra való ráolvadásának esete. A hőfokszabályzógombon a készülékgyártók feltűntetik a különböző szövettípusokhoz tartozó beállítási tartományokat. Nemcsak a vasalás komfortjának növelését tette lehetővé a termosztát alkalmazása, hanem az energiafogyasztás csökkentését is. Lehetséges ez? Az ikerfémes termosztátok működési elve a szakaszos üzemen alapszik. A beállítóelem által a szabályozott hőmérséklet középértékét lehet állítani. A ki-és bekapcsolási hőmérséklet középértéke a szabályozott hőfok. Ez abból ered, hogy a termosztát egy hiszterézis szerint végzi a ki és a bekapcsolást. A stabil működés értelemszerűen csak úgy biztosítható, hogy nem ugyanazon a hőfokon kapcsol be-és ki az egység. Néhány fokos eltérésnek kell lennie a két érték között, különben oszcilláció jönne létre, nem szabályzás. A kikapcsolási hőmérséklet elérésekor, amíg a termosztát kikapcsolja a fűtőbetétet, addig nincs villamos-energiafelvétel. Ettől a pillanattól Bimetálos vasalótermosztát kezdve folyamatosan kezd hűlni a vasalótalp, míg az el nem éri a bekapcsolási hőmérsékletet és a termosztát ismét vissza nem kapcsolja a fűtőbetétet. A két üzemállapot közötti idő a hiszterézis-tartomány szélesítésével növelhető ugyan, de csak bizonyos keretek között, mert a túl nagy hőingás károsan befolyásolja a vasalás komfortját. Ezért a megoldás a komfort megtartása mellett a vasalótalp hőtároló-képességének növelése. A stabil, energia hatékony működést a megfelelő hő-kapacitású, hőtároló képességű vasalótalp biztosítja. A talp mindig vastag fém anyagból készül, vagy belső kerámiabetéttel megoldott hőtárolóegységgel. A nagy tömegű vasalótalp növeli a kisimítás hatékonyságát, de ennek ellenére nem igazán teszi könnyűvé a használatot. Tehát motorblokk vastagságú, ólomtömb súlyú vasalók nem igazán válnának közkedvelté. Éppen ezért meg kellett találni a megfelelő kompromisszumot a tömeg és a szükséges hő-kapacitás között. Ezért igyekeztek a gyártók minél könnyebb anyagokat kifejleszteni. A korszerű villamos vasalókban már alumíniumöntvény talpat alkalmaztak a kis súly érdekében. A nagyon modern, korszerű vasalókban a kerámiák alkalmazását is bevezették. Gondoljunk csak a hőtárolós kályhákra, cserépkályhákra. A nagy hő-kapacitás a ritkább bekapcsolást és a stabil talphőmérsékletet biztosítja. A termosztát egységeknek, nagy szerepük van a vasalókészülékek energiafogyasztásának csökkentésében. A legkorszerűbbek A napjaink korszerű készülékeinek egy-egy csúcsmodellje között találhatók olyanok, melyek abszolút elektronikus, sőt digitális termosztáttal ellátottak. Itt nem elektromechanikus, bimetálos szabályzás történik, hanem félvezetőkből felépülő elektronikus szabályzóegység gondoskodik a megfelelő talphőmérsékletről. Vannak olyan csúcsmodell készülékek, ahol nem analóg, hanem digitális vezérlés végzi ezt a feladatot. Egyes, ugyanebbe a kategóriában tartozó felsőkategóriás vasalók elektronikus hőfokszabályzása nem a szakaszos működtetés elvén alapul, hanem a fűtőteljesítmény fokozatmentes szabályozásán. A termosztát hő fok szabályzó eleme által beállított, kívánt hőmérsékletet a fűtőbetét folyamatos teljesítményszabályzása valósítja meg, így nincs olyan időpillanat, amikor a fűtőbetét energia-felvétele megszűnik, de ennek ellenére a hatásfok sokkal jobb, mint a szakaszos működtetés esetén, mivel nincsenek a hiszterézis-tartomá- A vasaló talpak és a gőzölős vasalók A vasalótalpak kivétel nélkül jellegzetes csúcsos orral, egyfajta hajóformájú kivitellel készülnek. Ez nem véletlen, mivel a tipikus forma segíti a talp könnyed csúszását, valamint a vasalandó ruha kényes részeinek kikerülését, vagy éppen elérését. Például gombok, cipzárak, tépőzárak, patentek...stb. Azonban van ennél fontosabb is, méghozzá a talp anyagának tapadó-képessége. A jobb siklás érdekében sokszor alkalmaznak rozsdamentes acél (INOX) talpat, vagy lemezbevonatot. Ennél sokkal érdekesebb, amikor a konyhatechnikában is elterjedt teflonréteggel látják el a vasalótalpat. És, ha már a teflon szóba került, akkor biztos, hogy sokak az étel, edényre való ráégését megakadályozó megoldásra asszociálnak. Hasonló dologról van szó. Tudva levő, hogy vasaláskor kisebb szövetszálak, bolyhok tapadhatnak a vasalótalpra, és hosszú, esetlegesen magasabb hőmérsékletű vasalásnál lassan ráéghetnek arra, barnás, feketés színű, kátrányos felkenődő foltbevonatot képezve. Ez később átragadhat, beleéghet a vasalandó ruhákba. A ráégett szövetszálakat ezért a vasalás megkezdése előtt a felhevült talpról kell eltávolítani dörzsöléssel, esetleg speciális tisztítókendővel, tisztítóanyaggal. A teflonbevonat az ilyen kellemetlen műveletektől kíméli meg a felhasználót. Hasonló jó tulajdonságokkal rendelkeznek a kerámiatalpas vasalók is. Ez most a legújabb megoldások közé tartozik. A vasalótalpnál maradva, a biztonság szemüvegén keresztül szemlélve a szempontokat, nagyon fontos az érintésvédelem. A kereskedelmi forgalomba hozott, bevizsgált, engedélyezett vasalók villamos szempontból földeltek. A földelés a készülék fém részegységeire vonatkozik, nem pedig, a már önmagában is villamos szigetelő műanyag búrára. A fő fémegység a vasalótalp. A fűtőbetét porcelán szigetelése, mely a cekász izzószálnak a fém talptól való villamos elválasztását biztosítja, esetlegesen elpattanhat, eltörhet, és ez által a fűtőszál közvetlenül a talppal érintkezhet. Így könnyedén hálózati feszültség alá kerülhet, mely a talp véletlen érintése által halálos áramütést okozhatna, ha a védőföldelés nem lenne rákötve. Termé szetesen senki nem fogdossa a forró vasalótalpat, de az esetlegesen benedvesített, felgőzölt ruha villamos vezetővé válhat. Valamint a vasalóállvány fém részeivel is è

11 A KONTROLL VIII. évf. 6. szám 11 érintkezik a félretett, parkoltatott vasaló, így egy zárlat esetén egy fém állvány a hálózati fázis alá kerülhet. Az ehhez hasonlatos balesetek elkerülésének érdekében csakis megbízható, ellenőrzött eredetű, bevizsgált, megfelelő tanúsítványokkal ellátott, engedélyezett készüléket szabad megvásárolni. Semmiképp nem ajánlatos kétes eredetű, piacokon árusított, ellenőrizetlen, földeletlen készüléket venni, mert Gőzölős vasalók tragikus kimenetele lehet egy ilyen döntésnek. Más, a vasalással összefüggő, de nem kimondottan annak műveletét képező technikák, fortélyok is léteznek a megfelelő eredmény elérésére! Már a faszenes és melegítős vasalók korában is vizezték, permetezték a vasalandó ruhát. A nedves ruhára helyezett forró vasalótalp gőzfejlődést eredményez, mely segít a makacsabb ráncok eltűntetésében. Ez a módszer már nagyon régen bevált és hatásosan is alkalmazták. Ezt a kis trükkös fortélyt építették be egyes vasalókba. Az első gőzölős vasalók ban jelentek meg. Az akkor és több évtizeden keresztül különleges komfortot jelentő felszereltség mára megszokottá vált. A gőzölős vasalók egy víztartállyal rendelkeznek, melyet fel kell tölteni és a gőzölési funkció aktiválásakor a készülék onnan, automatikusan adagolja a vizet. A gőz, a vasalótalpon kialakított kifúvató-nyílásokon keresztül, távozik. A gőzölő funkció csak egy bizonyos hőmérsékleti értéktől kezdődően működik. Igaz, hogy így a szövet nagyobb hő-terhelésnek van kitéve, de a kiáramló gőz megakadályozza a magasabb hőmérsékletből eredő roncsolódást, elszíneződést. A víz, a vasaló normál vízszintes helyzetében kezd el szivárogni a forró talp felé. A függőleges parkoló-pozícióba helyezett állapotban a funkció inaktív rendszerint. Azok a vasalók, amelyek rendelkeznek függőleges helyzetű támasztó-talppal, kimondottan így funkcionálnak. Az ilyen készülékeket általában vízzel teli állapotban, kikapcsolt helyzetben nem tanácsos vízszintesen tárolni, mert a tartályból a víz a talp gőznyílásain keresztül kifolyik, és az esetleg eláztathat valamit, amiben kárt tehet. Léteznek olyan készülékek is, melyek kimondottan rendelkeznek függőleges pozícióban történő gőzölési funkcióval. Ennek az üzemmódnak a felakasztott ruhák, lelógó textíliák, kisimításában van elengedhetetlen szerepe. Például vállfára akasztott öltönyök, függönyök, vásznak ráncta la ní tására, felületi kisimítására lehet alkalmazni. A gőzölős készülékek rendelkeznek gőzmennyiség szabályzóval, valamint úgynevezett spriccelő, vagy spray-funkcióval is. Ez annyit jelent, hogy egy pumpás rendszerrel, gombnyomásra lehet vizet permetezni, porlasztani a ruhára közvetlenül. Ennek a szolgáltatásnak a makacsabb ráncok, gyűrődések kisimításában van szerepe. A betöltött víz milyensége, keménysége egyes készülékeknél számít, míg másoknál nem. Sok esetben a gyártó a használati utasításban figyelmezteti a felhasználót a kemény víz kerülésére, illetve a biztonság kedvéért a desztillált víz alkalmazására. Magyarországon kemény a víz, így intenzív vízkőlerakódás alakulhat ki. Egyes gőzölős vasalókban ez eltömődést okozhat. Más gyártók viszont külön kiemelik termékeik használati utasításában az automatikus vízkőmentesítést, mint alaptudást. Az ilyen vasalókba gond nélkül önthető közvetlenül a csapvíz is. A használat során a képződő vízkő a gőzkifúvató nyílásokon keresztül hullik ki fokozatosan. Így valósul meg az automatikus vízkőmentesítés funkciója. Az életbiztonságért A vasalók másik, nagyon kritikus eleme a hálózati zsinór, mivel a vasalási művelet következtében a zsinór folyamatosan mozog, hajlik, csavarodik, leng, erős igénybevételnek van kitéve. A már megszokott textilbevonatos hálózati kábelek általában különleges törésgátlós kivezetővel vannak ellátva, így a vasalóból történő kilépési helyen hosszú használat során sem törnek meg. A felsőbb kategóriás vasalóknál már speciális törésgátlós, csuklómechanizmusos kábelkivezetőt építenek be. Ezzel a megoldással hosszú ideig garantált a hálózati zsinór épsége. Vasalórendszerek Szárazvasalók A vasalókat is lehetne különböző halmazokba sorolni, de valójában ezek a kategóriák az alkalmazás igényei szerint alakultak ki és nincs semmilyen tudományos, vagy műszaki alapjuk. Az egyik ilyen csoportot az egyszerű, vagy száraz vasalók, míg a másikat a gőzölős vasalók alkotják. A harmadik csoportba az úgynevezett Úti vasalók tartoznak. Az úti vasalók tulajdonképpen az egyszerű vasalóknak a könnyített kisméretű változatai. A cél a könnyű szállíthatóság, csekély helyigény, kis súly. Nem komoly műveletekre, nagy mennyiségű ruha gyors kivasalására lettek tervezve, hanem azért, hogy egy utazás, nyaralás alkalmával a szállodában, üdülőben, egy-egy ruhadarab kisimítására tökéletesen megfelelnek. Bár újabban már e kategória egyes tagjai is fel lettek készítve a gőzölő funkcióra. És az árak: Az árak tekintetében nagyon széles a paletta és számos tényezőnek van árbefolyásoló hatása. Átlagban 4-25 ezer forint között kaphatunk minden típusú vasalót, legyen az bármilyen kategóriájú is. Ezt az ársávot jóval meghaladó, kategóriába tartozó vasalók, illetve már úgynevezett vasalórendszerek is kaphatók, melyek nemcsak a készüléket, hanem az ahhoz tartozó, kapcsolódó, bizonyos funkciók tekintetében célorientált kiegészítőket is jelentik. Nem érdemes a legkülönfélébb extrém megoldásokat külön taglalni, mert azok bemutatása szinte lehetetlen is. Az újdonságok szinte egyik pillanatról, a másikra követik egymást a fejlesztők, gyártók ötleteinek köszönhetően. Nincs megállás az extrémitás terén. A jól bevált alapelvek soha nem fognak megváltozni, mert az anyagok mindig ugyanúgy fognak viselkedni. Igaz, nagyon különleges szövetszerkezeteket, textíliákat fejlesztettek ki már, amelyek kevésbé hajlamosak a gyűrődésre és szinte önmaguktól kisimulnak száradás után, de nem biztos, hogy ugyanazt a komfortot, érzést nyújtják viselőjüknek, mint a hagyományos anyagok. Persze, ami késik, nem múlik és lehet, hogy egyszer a jövőben olyan különleges szövetszálakból fognak készülni a ruháink, melyek minden tekintetben a mai anyagoknak megfelelő tapintást, érzést és viseletet biztosítanak és semmilyen utólagos meleg-simítást, vasalást, kezelést nem igényelnek, így kihalásra kényszerítik a vasalókat. Azonban, amíg eljönnek ezek az ideális állapotok, addig is gondoljunk ruháink kellően ápolt küllemére, megjelenésére, ráncmentes simaságára és a számunkra megfelelő vasaló vásárlásával igyekezzünk fenntartani ezt a tökéletes esztétikai állapotot! Balogh Dezső A TU fo gyasz tó vé del mi ta nács adó iro dák és klu bok TU-MUOSZ Új ság írói klub és iro da Dr. Mé rő Éva Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-1064 Bu da pest, Vö rös mar ty u. 47/a. Bu da ke szi Fe ke te Csa ba Tel: (+36 23) Fax: (+36 23) Iro da és klub: H-2092 Bu da ke szi, Fő u Ta nács adás: hét főn, szer dán, pén te ken: órá ig, ked den és csü tör tö kön 9-14 órá ig Klub nap: ugyan ott, ugyan ak kor. Bu da pest Medvegy Mag dol na Tel: (+36 30) Iro da: H-1112 Bu da pest, Cir mos u. 8. Ta nács adás: ked den és csötörtökön órá ig Klub: H-1119 Bu da pest, Ete le út 38/a fsz.4. Klub nap: pá rat lan hé ten szer dán órá ig Ceg léd Kő hal mi De zső Tel: (+36 30) Iro da: H-2700 Ceg léd, Rá kó czi út 37/a Ta nács adás: hét főn és ked den órá ig Klub: Kos suth Mû ve lő dé si Köz pont és könyv tár H-2700 Ceg léd, Kos suth tér 5. Klub nap: a hó nap el ső és utol só előt ti szom ba ton órá ig. Csabrendek - Sü meg Ta nai Tamásné Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-8474 Csab rendek, Rá kó czi út 14/a. Ta nács adás: a hét min den nap ján órá ig Klub nap: min den má so dik csütörtö kön órá ig Deb re cen Klub- és iro da ve ze tő: Ráczné Sza bó Györ gyi He lyet te se: Zenkovics Zoltánné El ér he tő ség: 4031 Deb re cen, Ist ván u. 51. Tel.: 52/ Mo bil: 06-20/ Ta nács adás: pá rat lan hé ten hét főn órá ig Klub nap: pá ros hé ten hét főn órá ig Győr Iroda- és klubvezető: Török Antal Tel/Fax: (+36 96) Tel: (+36 20) Iroda és klub: H-9024 Győr, Kálvária u Tanácsadás: szerdán óráig Klubnap: a hónap első és utolsó szerdán ugyanakkor, ugyanott. Jász be rény Lipták Zol tán Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-5100 Jász be rény, If jú ság út 24. Ta nács adás: hét főn és szer dán 9-11 órá ig Klub nap: szer dán órá ig Nyír egy há za Pál Istvánné Tel: (+36 20) Iro da és klub: H-4400 Nyír egy há za, Re ze da u. 79/a. Ta nács adás: hét fő től-pén te kig órá ig, de idő pont egyez te tés sel szük ség sze rint. Klub nap: min den ked den órá ig Pécs-Ba ra nya Kiss Var ga Ist ván Tel: (+36 72) Tel: (+36 20) Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-7629 Pécs, Kom lói út (Origó-Ház) Ta nács adás és klub nap: hét fő től-pén te kig 8-17 órá ig Száz ha lom bat ta - Érd Kis tér sé gi Fo gyasz tó vé del mi Klub J-né Sza bó Éva Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-2440 Száz ha lom bat ta, Csenterics út 4. Ta nács adás: hét főn: órá ig Klub nap: min den má so dik ked den órá ig. Szé kes fe hér vár Detki Sán dorné Tel: (+36 20) Iro da és klub: H-8000 Szé kes fe hér vár, Ősz ut ca 6. Ta nács adás: ked den ig és szer dán ig Klub nap: a pá ros hé ten ked den órá ig Szol nok Lipták Zoltánné Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-5000 Szol nok, Saj tó u. 10.I.3. Ta nács adás: ked den és szer dán órá ig Klub nap: két he ten ként egyez te tés sze rint Szombathely Iroda és Klubvezető: Gyarmati Norbert Tel: (+36 94) mobil: (+36 30) Iroda és Klub: H-9700 Szombathely, Bem József u. 9. Tanácsadás: minden hétfőn óráig Klubnap: ugyanott, ugyanakkor. Ta pol ca Fo dor Gyu la Tel: (+36 20) Ta nács adás: min den hét főn órá ig. Klub nap: min den pá ros hé ten pén te ken órá ig Iro da és klub: H-8300 Ta pol ca, Fő tér 10. (Köny ves bolt) Ta ta Hohl Klá ra Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-2890 Ta ta, Ka zinc bar ci ka út 4/c Ta nács adás: szer dán órá ig Klub nap: ugyan ott, ugyan ak kor. Tö rök bá lint - Bu da örs Kistér sé gi Schmidt Mó ni ka Tel: (+36 70) Iro da és klub: H-2045 Tö rök bá lint, De ák Fe renc u. 51. Ta nács adás: ked den órá ig il let ve te le fo nos be je lent ke zés alap ján. Klub nap: pá ros hé ten csü tör tö kön órá ig Za la eger szeg Fekécs Im re Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-8900 Za la eger szeg, Kert u. 8. Ta nács adás: hét főn és pén te ken órá ig Klub nap: hét fő től-pén te kig 9-12 órá ig

12 12 A KONTROLL VIII. évf. 6. szám A Nielsen jelentés Nem csökkent itthon az élelmiszer és háztartási vegyi áruforgalom Az élelmiszer-kiskereskedelem magyarországi forgalma értékben 3 százalékkal nőtt az első negyedévben, a tavaly januármárciushoz viszonyítva. Mennyiségben stabil az eladás, így a növekedés az átlagár emelkedésének következménye. Európában az ötödik helyen áll élelmiszerkereskedelmünk ezzel az eredménynyel - többek között ezt állapítja meg a Nielsen piackutató vállalat 21 európai országban végzett felmérése. A magyar trend hasonlít a vizsgált országok átlagához tájékoztat Szalókyné Tóth Judit, a Nielsen igazgatója. - Ugyanis a 21 európai piac átlagosan 2 százalékkal bővült értékben, az első negyedév során, a múlt évi első három hónaphoz képest. Mennyiségben stabil az eladás. Az átlagár viszont 2 százalékkal nagyobb idén január-márciusban, mint a tavalyi hasonló periódusban. Értékben az európai növekedés átlaga folytatja a tavalyi harmadik és negyedik negyedév trendjét. Kevésbé kedvező az összkép mennyiség szempontjából. Múlt év harmadik és negyedik negyedévében 1-1 százalékkal emelkedett az eladott áru mennyisége, míg idén az első-harmadik hónapban stagnált. Szalókyné Tóth Judit rámutat, hogy a magyar piac nominális növekedési üteme földrészünkön az ötödik legnagyobb; Törökország, Csehország, Szlovákia és Ausztria után következik a magyarországi mutató. Fontosnak tartja megjegyezni, hogy csak nálunk és Szlo vá kiában származik áremelkedésből a boltok nagyobb bevétele az első negyedév során. A Top 5-be tartozó piacok közül, ha a mennyiséget nézzük, Törökországban 6 százalékkal adtak el több élelmiszert, háztartási vegyiárut és kozmetikumot, Csehországban 2, Ausztriában pedig 1 százalékkal. Értéket tekintve, hat európai országban csökkent az élelmiszerkereskedelem idei első negyedévi forgalma, a tavalyi hasonló időszakhoz viszonyítva. Ennél a mutatónál a sereghajtó Görögország előtt Svájc áll, majd Németország, Norvégia és Svéd ország. Említést érdemel, hogy Svájcban, csupán az alacsonyabb átlagár miatt, mért nominálisan kisebb forgalmat a Nielsen. Mennyiséget tekintve kevesebb árut adtak el az élelmiszer-üzletek Görögországban, Finn országban, Németor szág ban, Norvégiában, Svédország ban, Írországban, Dániában és Nagy-Britanniában első három hónapja alatt. E. L. Forrás: Nielsen piackutató vállalat Néhány ország élelmiszer és háztartási vegyi áru, kozmetikum - mennyiségben mért - kiskereskedelmi forgalmának alakulása a legutóbbi negyedévek során. (Százalékban, mindig az előző év hasonló időszakához képest.) Ország 09 I. 09 II. 09 III. 09 IV. 10 I. 10 II. 10 III. 10 IV. 11 I. Európai átlag Magyarország Szlovákia Csehország Lengyelország Ausztria Görögország Néhány ország élelmiszer és háztartási vegyi áru értékben mért - kiskereskedelmi forgalmának alakulása a legutóbbi negyedévek során, nominálisan. (Százalékban, mindig az előző év hasonló időszakához képest.) Ország 09 I. 09 II. 09 III. 09 IV. 10 I. 10 II. 10 III. 10 IV. 11 I. Európai átlag Magyarország Szlovákia Csehország Lengyelország Ausztria Görögország Nem mindig jobb, ami modern Takarítás ősanyáink módszerével le ne égjen a házatok! A tűzveszély elkerülhető! Tűzre, vízre vigyázzatok, le ne égjen a házatok! egykor, minden este felhangzott az utcákon a bakter jellegzetes éneklő hangja, figyelmeztetve azokra a veszélyekre, melyek a feledékeny, gondatlan emberekre leselkednek. Amikor szinte naponta kapunk híreket olyan tűzesetekről, melyek elkerülhetők lettek volna, sajnáljuk, hogy a bakter intézménye kiment a divatból, bár mai, modern korunk igencsak bővelkedik tűzveszélyben. Télen leginkább az égve hagyott gyertyák, alkalmi fűtőalkalmatosságok, disz égők okoznak tüzet, nyáron a kerti partik, a baráti, rokoni összejövetelek, a száraz levél és fű, avar égetése lobbantja fel a megfékezhetetlen lángokat. A Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság tűzmegelőzési szakértője hangsúlyozza, hogy a veszélyes tüzek megelőzése sokkal könnyebb, mint azok eloltása. - A tűzgyújtás biztonságára a nyári szárazság idején fokozottan kell ügyelni. A nyári lakok, hétvégi házak többsége erdők közelében, fás, ligetes területeken épül, ahol a tűzgyújtási feltételek megteremtése fokozott odafigyelést igényel. Ilyenkor az illetékes minisztérium tűzgyújtási tilalmat is elrendelhet, mind az erdők területére, mind pedig, az erdők szélétől számított 200 méteren belüli területre, de nagy szárazság, aszály idején a normális lakóterületen is fokozott figyelmet igényel a tűzgyújtás. A grillezés divat lett, már nem csak a szabadban, a hagyományos faszéntüzelésű grillrácsokon, hanem panellakások erkélyein is felfelcsapnak a lángok, és a tűzvarázs olykor tűz okozta tragédiákba torkollik. De a tüzeskedésnek vannak szabályai. A legfontosabbak: a tervezett tűzgyújtási területen legyen biztonságos távolság a tűz fészke, és a körülötte lévő éghető, gyúlékony anyagok között. Csak engedélyezett, a kereskedelmi forgalomban legálisan kapható begyújtó anyagot használjunk a tűz meggyújtásához. A nem alkalmas gyújtóeszközök, mint például a benzin, hígító, festék, oldószer- alacsony lobbanáspontjuk miatt robbanásszerűen égnek el, és a közelben tartózkodó személyeknek könnyen okozhatnak égési sérüléseket. A tűz folyamatos figyelését mindig felnőttnek kell végeznie, lehetőleg még mielőtt alkoholt fogyasztott volna, és rendelkezik megfelelő önkontrollal, és mindig készenlétben kell tartani néhány liter vizet, ami oltásra alkalmas, vagy csapra szerelt kerti locsolót. A porral, vagy gázzal oltó készülékek az ilyen jellegű tüzek - tábortüzek - oltására nem alkalmasak, mert a láng elfújását követően a szilárd anyag,- fa- izzása miatt a tűz újragyulladhat. Az összejövetel végén a tüzet mindig úgy kell eloltani, hogy parázs ne maradjon a területen, mert a későbbiek során az esetlegesen feltámadó szél újralobbanthatja a szunnyadó parazsat. Szaknyelven úgy mondjuk. A tűz lefeketítése minden esetben kötelező. Ebben az évszakban nem csak flekken, szalonna és más ínycsiklandozó falatok sülnek szabad tűzön, hanem sokan telkükön égetik el a gazt, levágott füvet, lehullott falevelet is. E téren mi a teendő? - a lakóterületen történő gaz, és kerti hulladék égetése általában helyi önkormányzati rendeletben szabályozott, ezért az égetés megkezdése előtt meg kell győződni annak hivatalosan előírt időpontjáról. Ezekben az esetekben valóban csak kerti hulladék égethető el, szigorúan tilos műanyag, bútor, festékmaradvány ilyen módon történő megsemmisítése. A tervezett égetési terület, és a körülötte lévő éghető anyagok között minimálisan 3 méter széles területnek kell lennie. Érdemes még szólni az ugyancsak veszélyes, gyakran szakszerűtlenül alkalmazott B gázpalackokról is, melyeknek használata nyaralókban elterjedt. A propánbután gázpalackok cseréjét szakszerűen kell elvégezni, palackcsere előtt meg kell győződni a palack zárt állapotáról. Minden alkalommal gondoskodni kell a tömítőgyűrű cseréjéről. Az új palack felszerelése után szappanos vízzel, vagy gázszivárgást vizsgáló habbal meg kell győződni a nyomáscsökkentő biztonságos működéséről, ugyanis szivárgás esetén a propán-bután gáz a helyiség alsó részében gyűlik össze, és akár egy hűtőgépből kipattanó elektromos szikrától is berobbanhat. A főzés közben ott felejtett étel, zsiradék, olaj begyulladása esetén a legfontosabb, hogy az ételt nem éghető anyagú fedővel takarjuk le, és az égés környezetét a levegőtől, oxigéntől zárjuk el. A tűz igen régóta segítője, barátja, nélkülözhetetlen eszköze az embernek. De a tűzzel nem szabad játszani. Ha kellő óvatossággal, felelősséggel bánunk vele, komolyan vesszük, mindennapi kényelmünket, életünket szolgálja, szelíd segítőnk lesz, és nem tragédiák okozója. A kis svindli is svindli Kelendő-e a fülzsíros sajt? (leopold) Az előző cikkünkben ígértük, hogy a takarítást vesszük nagyító alá legközelebb. - Ősanyáink által már használt, vegyszer mentes takarításnak több módszerébe is beavatom Önöket mondta Kiss Anna életmód tanácsadó. Aztán mindenki kiválaszthatja magának a számára leginkább kivitelezhető módszert. - Mibe kerül jelenleg a vegyszeres takarítás, gondoljuk csak végig? Elsősorban nem csak a pénzre gondolok, hanem arra, hogy milyen levegőt szívnak be az emberek, például a takarítás során? - Az egyik legősibb tisztító szerünk a gőz - folytatta Kiss Anna. Emlékszünk talán arra, hogy alig éve még kifőzték a pelenkát és az ágyneműt? A fertőtlenítés nagyon fontos volt már akkor is. Az is fontos, hogy vegyszermentesen kitakaríthatjuk vele az egész lakást. Minden felületre alkalmazható, a megfelelő odafigyeléssel. Még a virágokról is lefújható a por a gőztisztítókkal. Nagyon sok gőzzel tisztító eszközt lehet kapni. Érdemes alaposan megvizsgálni az adott készülékre jellemző összes adatot és utána kiválasztani a legmegfelelőbb modellt. Addig is egyszerűen meggyőződhetünk a gőz hatékonyságáról úgy, hogy egy gőzvasalóra felerősítünk egy műszálmentes anyagot és lemosunk vele egy piszkos felületet! A másik ősi módszer az ecettel való tisztítás. - Mire használhatjuk például? - Remek vízkőoldó hígítás nélkül. Általános takarításra hígítva használjuk kő, csempe, mosdó, W (a perem alatt is), fém, üveg, műanyag stb. tisztítására. Ehhez szükséges egy olyan flakon, amellyel fröcskölni, vagy porlasztani lehet. Egy virágpermetező tökéletesen megfelel erre a célra. Töltsük majdnem félig vízzel, adjunk hozzá a vízzel azonos mennyiségű 10 %-os ecetet és egy kis kupaknyi (kb. 2cl) mosogatószert. Rázzuk alaposan össze, és máris kezdődhet a takarítás. Az így kapott tisztítószert szórjuk a tisztítandó felületre, majd néhány perc után töröljük le. Megdöbbentően jó az eredmény! - Új fajta tisztító eszköz a mikroszálas kendő? Mit érdemes erről tudni? - Ez az új és modern eszköz is rendelkezésünkre áll a vegyszermentes takarításhoz. Alapvetően három féle van. Az egyik vizesen használható: mosogatás, felmosás, lemosások során. A másik nyirkosan tisztít: üveg, tükör tisztításánál. A harmadikat, pedig szárazon bútorok portörlésére, elektromos berendezések tisztítására használhatjuk. Van, már konyharuhának használható is. Számomra a felmosás volt az egyik legmeggyőzőbb. Két kutyám van, így egyrészt fontos a vegyszermentesség, másrészt, pedig a kutyaszőrön a felmosók átsiklanak. Na, de nem így a mikroszálas felmosóval. A teljesen tisztának tűnő padlót átmosom a mikroszálas felmosóval, ami egy kis marék szőrt szed rögtön össze. Nagyon sokféle kendő van már a piacon. Ezért a körültekintő vásárlást, alapos utánajárást javaslom a kiválasztásnál. Van olyan mikroszálas kendő is, amelyet mosakodásra lehet használni. A következő témánk az lesz, hogy a testünket, hogyan tudjuk megkímélni a vegyszerektől. Pintér Matild Az áruházakat járó emberek szemfülesek, különösen azok, akik az akciós termékeket keresik. Ők időnként igazi gyöngyszemeket találnak és kapnak lencsevégre az áruházakban. Ön megenné a fülzsíros sajtot? Kovács Rita budapesti olvasónk két olyan árcédulát küldött a cikk szerzőjének, amely mindenképpen mosolyra fakasztó. A sajtok ára az utóbbi időben nagyon megdrágult. Az akciós termékek között óriási árdifferenciák vannak: akad olyan áruház, amely a félzsíros sovány túrót 50 százalékkal olcsóbban adta a lejárat napján. Nemcsak az 50 százalékos ár-leszállítású tejtermékeket, hanem még a 25 százalékosakat is megveszik a karcsú pénztárcájú emberek. Egyre többen követik a sok kicsi sokra megy elvet. Hovatovább ritkaságnak számít, ha egy kilogramm eidami sajtot 1 forint híján 899 forintért adnak. Azonban egy nagyáruházbeli árcédula akár a visszájára fordíthatja a fogyasztók érdeklődését. Mint azt olvasóink is láthatják, az árleszállításról tudósító árcédula alapján a 899 forintos eidami sajt nem félzsíros, hanem fülzsíros. A véletlen betűhiba miatt nem is csodálkozhatunk azon, ha valakinek elmegy a kedve attól, hogy megvegye ezt az akciós sajtot. Melyik csokiszelet az igazi? A másik érdekesség egy csokiszelet. Az egyik felületi címke azt mutatja, hogy 10 százalékkal nagyobb mennyiséget kínálnak akciósan az ismert csokiból. Szemfüles olvasó egymás alá helyezte azt a csomagolást, amely nem akciós. Összeha son lításként láthatja mindenki a két csomagolás közti különbséget, azaz a semmit, mert egyáltalán nincs különbség. Hiszen nem nagyobb a csoki, tehát csak ráírták a csomagolásra, hogy 10 százalékkal Csoki - amikor a több nem több nagyobb a tömeg. A kérdés ugyanakkor egyelőre megválaszolatlan maradt: ez a véletlen műve, esetleg figyelmetlenség, avagy átverés a javából? Ilonka Mária Fo gyasz tó ként ért sé rel me it, pa na sza it il le tően ke res se fel hon la pun kat: Kér dé se i re szak jo gá szunk vá la szol.

Panaszkezelési kiskáté

Panaszkezelési kiskáté Panaszkezelési kiskáté Milyen jogszabályok vonatkoznak a panaszkezelésre? A kiskereskedelmi egységekben a panaszkezelési tevékenységet elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997. évi CLV. törvény)

Részletesebben

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS Ha a szolgáltatott dolog minőségileg hibás, az szerződésszegést jelent és a hibás teljesítés következményeit, szavatossági, jótállási igényeket von maga után. A szavatosság és a

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai A shop.kezmu.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA 25 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket?

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket? FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS 2015 Mikor vihetem vissza a hibás terméket? Készítette: A Forum Controll Egyesület a támogatásával A leggyakoribb téves tájékoztatások: A pénztártól való távozás után reklamációt

Részletesebben

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BÍRÓSÁGI JOGESET 1. Borsod Megyei Békéltető Testület még nem vesztett pert 15 év alatt A vállalkozás az

Részletesebben

CIVILISZTIKA IV. HIBÁS TELJESÍTÉS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, TERMÉKSZAVATOSSÁG. Kőhidi Ákos

CIVILISZTIKA IV. HIBÁS TELJESÍTÉS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, TERMÉKSZAVATOSSÁG. Kőhidi Ákos CIVILISZTIKA IV. HIBÁS TELJESÍTÉS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, TERMÉKSZAVATOSSÁG Kőhidi Ákos Hibás teljesítés - 6:157-178. Visszterhes szerződéseknél De ingyenes szerződéseknél is lehet a kötelezettnek

Részletesebben

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu JÓTÁLLÁSI JEGY Termék megnevezése:... Termék típusa/cikkszáma: Termék gyártási száma : Vásárlás id pontja: 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A reklamáció intézése - Kis boltokban az eladó feladata - Nagyobb kereskedelmi egységekben a vezető intézi

Részletesebben

Előadó: Dr. Haverla Szandra LL.M Budapest, Bartók Béla út 15/B I.5.

Előadó: Dr. Haverla Szandra LL.M Budapest, Bartók Béla út 15/B I.5. Az Autoport24 bemutatása, rövid kitekintés a használtautó kereskedelem legfontosabb jogi kérdésére garancia/szavatosság, ízelítő az európai joggyakorlatból Előadó: Dr. Haverla Szandra LL.M. 1114 Budapest,

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma* : *Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya

Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya Amit tudni illik a szavatosság, jótállás és panaszkezelés szabályairól dr. Pethő Hajnalka Katalin Gyomaendrőd, 2016. április 20. JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2014-BEN: Új Ptk. (2013. évi V. törvény) MÁRC. 15.

Részletesebben

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25.

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25. A szavatosság-jótáll llás s szabályai és s a fogyasztói panaszok intézésének nek rendje Dr. Fülöp F p Zsuzsanna szóviv vivı,, osztályvezet lyvezetı Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budaörs, 2012. április

Részletesebben

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA a WEBER- nél 1., A reklamáció bejelentése a szerződött fél felé. Ez történhet szóban, vagy írásban (levél, e-mail). Szóbeli bejelentést utólag írásban meg kell erősíteni. 2.,

Részletesebben

OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER. Használati útmutató

OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER. Használati útmutató OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER Használati útmutató 1. ÜZEMBE HELYEZÉS Ez a játékgép tölthető elemekkel működik. Óvatosan helyezze be az elemeket az elemtartóba, és töltse a készüléket 12 órán át az első

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

HATÁROZAT. k ö t e l e z i,

HATÁROZAT. k ö t e l e z i, Iktatószám: Tárgy: BA/001/00657-0005/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Full Sunny KFT-t

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1 OV-3WINNER Termék jellemzők ELEMMEL TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉS Elemek behelyezése Távolítsa el a készülék hátulján található elemtartó fedelet és helyezze be a tölthető elemeket.

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet: Iktatószám: Tárgy: BA/001/00854-0013/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Gigamatrac Kft.-t

Részletesebben

Rovarvéd alumínium ajtó

Rovarvéd alumínium ajtó Rovarvéd alumínium ajtó Szerelési útmutató Magyar Akció idtartama: 04/2012 Típus: 36112/36113 Eredeti kezelési útmutató QA137 Nagyonköszönjük,hogyarovarvédajtó megvásárlásamellettdöntött. Impresszum Akezelésiútmutatókiadója:

Részletesebben

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Iktatószám: Tárgy: HE/001/00105-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1609k-00005 H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN?

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN? SZERZŐDÉSSZEGÉS MIKOR ÁLL FENN? A kötelezett késedelembe esik, ha A szerződésben megállapított / a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt más esetekben,

Részletesebben

J. P. Mali Kft. Kerékpár jótállási jegy_ JÓTÁLLÁSI JEGY

J. P. Mali Kft. Kerékpár jótállási jegy_ JÓTÁLLÁSI JEGY JÓTÁLLÁSI JEGY JAVÍTÓ SZOLGÁLAT NEVE ÉS CÍME: A/z/ gyártmányú típusú, Magyarország területén vásárol új kerékpárra a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő, a 72//2005. (IV.21.)

Részletesebben

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Iktatószám: Tárgy: BK/FO/00517-0006/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Az elektronikus kereskedelem jogi háttere WWW.ORMOSNET.HU

Az elektronikus kereskedelem jogi háttere WWW.ORMOSNET.HU Az elektronikus kereskedelem jogi háttere Dr. Ormós Zoltán Ormós Ügyvédi Iroda 2010. 04. 14. AZ ELŐADÁS VÁZLATA Fogyasztóvédelem az elektronikus kereskedelemben áttekintés Leggyakoribb problémák a webboltokkal

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

JÓ, HA TUDJUK. Ünnepek előtt és után

JÓ, HA TUDJUK. Ünnepek előtt és után JÓ, HA TUDJUK Ünnepek előtt és után Vásárlás előtt A vásárlásra való felkészülést érdemes már otthon elkezdeni: számba venni, hogy mit is szeretnénk vásárolni, hol és körülbelül mennyi pénzt szánunk a

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Fogyasztóvédelem

Összeállította: Sallai András. Fogyasztóvédelem Összeállította: Sallai András Fogyasztóvédelem A fogyasztóvédelem szereplői Állam Szabályozás Finanszírozás Ellenőrzés Jogok Ha a termék megfelel CE jelölést kap CE jelöléssel kell ellátni az EU-ban a

Részletesebben

Elállási/Felmondási jog

Elállási/Felmondási jog Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön

Részletesebben

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43.

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA www.evp.hu A víz az élet forrása: víz nélkül nincs, és nem is lehetséges egészséges élet. A víz lehetővé teszi a vérkeringést, segíti a sejtek működését és a test méregtelenítését,

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy mielőbb

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI JEGY ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

JÓTÁLLÁSI JEGY ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ JÓTÁLLÁSI JEGY ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Medencetető www.wellis.hu Jótállási jegy Gyártási szám: Típus: Üzembe helyezést végző személy neve:. Az üzembe helyezés időpontja: Nagykereskedő A vásárlás napja: Aláírás:

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT.

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy

Részletesebben

OV-MAXIPLAYER 2. Használati útmutató

OV-MAXIPLAYER 2. Használati útmutató OV-MAXIPLAYER 2 Használati útmutató 1.1: Funkció gombok A gombok rövid áttekintése: D Irányító gomb A gomb Megerősítés gomb B gomb Speciális funkciók gomb AV kimenet TV-hez történő csatlakoztatás Fülhallgató

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I.

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai dr. Fehér Mónika 2015. március 19. ALAPVETÉS A jelenlegi jogszabályi háttér ÚJDONSÁGOK 1. Egységesítés 2. Hosszabb elállási határidő 3. A vételár

Részletesebben

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Közvetlen előzmények 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről Magyar Országgyűlés: 1.

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni?

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Az általános árfeltüntetési szabályoknak megfelelően a webshopban kínált termékek esetében is a fogyasztó által ténylegesen

Részletesebben

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ CSOK CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ Meghatározás: új lakás vagy családi ház vásárlására, építésére igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege

Részletesebben

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok Sebõ Elektronik - Sebõ Attila e.v. internetes csomagküldõ kereskedelem Általános fizetési rendelési és szállítási feltételek és tájékoztató a panaszkezelés módjáról Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL ERSTE Lakáslízing Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-046409

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján XXIV. Fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás

Részletesebben

Kihez forduljunk, ha a megvásárolt termékkel kapcsolatban minőségi kifogásunk van?

Kihez forduljunk, ha a megvásárolt termékkel kapcsolatban minőségi kifogásunk van? Fogyasztói jogok hibás termék esetén Minden ember életében előfordul, hogy a legnagyobb körültekintés ellenére olyan terméket vásárol meg, melyről utóbb kiderül, hogy hibás vagy nem felel meg szerződésben

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató az internetes vásárlásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Mit is jelent az online vásárlás?

Fogyasztóvédelmi tájékoztató az internetes vásárlásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Mit is jelent az online vásárlás? Fogyasztóvédelmi tájékoztató az internetes vásárlásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Mit jelent az internetes (online) vásárlás? Mit is jelent az online vásárlás? Az internetes vásárlás a távollévők

Részletesebben

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György Budapest, 2014. december 4. Mi alapján ítél a fogyasztó? - Szempontok A hétköznapokban nyert saját tapasztalatok. A média, mint hírforrás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló)

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

árubemutatók kockázatai

árubemutatók kockázatai Az árubemutatók kockázatai Ön is kapott már meghívót kellemes buszos utazásra ingyenebéddel egybekötve? Esetleg azzal hívták Önt telefonon, hogy nyert egy utazást? Sok esetben teljesen más a megkeresések

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték. Részvételi- és Játékszabályzata

A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték. Részvételi- és Játékszabályzata A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A Nyereményjáték szervezője a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Kellékszavatosság Termékszavatosság Jótállás Kártérítés Jogszavatosság Hibás teljesítés különös szabályai

Kellékszavatosság Termékszavatosság Jótállás Kártérítés Jogszavatosság Hibás teljesítés különös szabályai 2014. november 17. Általános szabályok Fogalma Hibás teljesítési vélelem Jogkövetkezmények Kellékszavatosság Termékszavatosság Jótállás Kártérítés Jogszavatosság Hibás teljesítés különös szabályai A kötelezett

Részletesebben

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A KÖTELEM TELJESÍTÉSE 6:34. [A teljesítés általános szabálya] A szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni. A teljesítés fogalma

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Az ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 4 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A S z a b á l y z a t c é l j a : A Szabályzat az ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft. (Továbbiakban: ÁRGUS-SECURITY) üzleti tevékenységével és működésével

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 7/2006.(III.01.) Alap Felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

AJÁNLÁST. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatát is.

AJÁNLÁST. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatát is. A-PBT-A-63/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület dr. D-né dr. S.M. ügyvéd (xxx) által képviselt M.G-nek és M.G-nének (yyy szám alatti lakosok; a továbbiakban együttesen: Kérelmezők) az ABC Bank (zzz;

Részletesebben

I. Az üzemeltető adatai: Név: Meskete2015 Kft. továbbiakban üzemeltető. Székhely: 8174, Balatonkenese, Arany János utca 13

I. Az üzemeltető adatai: Név: Meskete2015 Kft. továbbiakban üzemeltető. Székhely: 8174, Balatonkenese, Arany János utca 13 A Mesepont webáruház böngészésével és használatával Ön tudomásul veszi a honlap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési és felhasználási feltételeket, az adatkezelési feltételeket

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése:

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: 1.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18.

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18. Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 3 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)... 3 II. LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZERZŐDÉS... 4 2. A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

Vedd a neten! webshop minősítő workshop. 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban. dr. Kriesch Attila Igazgató

Vedd a neten! webshop minősítő workshop. 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban. dr. Kriesch Attila Igazgató Vedd a neten! webshop minősítő workshop 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban (2013. március 6. ) dr. Kriesch Attila Igazgató Az előadás célja Új, hazánkban 2014-től alkalmazandó uniós

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00833-0027/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma:13338037-2-44) kötelezem

Részletesebben

hitelszerződés felmondásakor? Mit tegyünk a

hitelszerződés felmondásakor? Mit tegyünk a Mit tegyünk a hitelszerződés felmondásakor? Otthona elvesztéséhez is vezethet, ha a pénzügyi szolgáltató felmondja a hitelszerződést. Ha azonban tájékozódik és együttműködik, azzal sokat tehet a probléma

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE Európai Szociális Alap A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 azonosító számú,

Részletesebben

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A házasság vagyonjogi kérdései 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A törvényes házastársi vagyonközösségi rendszer: Csjt. 27. Csjt. 28. Házassági vagyonjogi rendszer: VEGYES RENDSZER Házastársak közös vagyona

Részletesebben

az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2015. évi tevékenységéről

az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2015. évi tevékenységéről Beszámoló az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2015. évi tevékenységéről Munkánk során találkoztunk olyan problémákkal, melyek orvoslását feltétlenül szükségesnek tartanánk

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. Készítette: Dr. Baranovszky György elnök

BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. Készítette: Dr. Baranovszky György elnök BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. Készítette: Dr. Baranovszky György elnök 1 I. Bevezetés A Budapesti Békéltető Testület a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Hasznos információk fizetési nehézséggel rendelkező ügyfelek számára

Hasznos információk fizetési nehézséggel rendelkező ügyfelek számára Hasznos információk fizetési nehézséggel rendelkező ügyfelek számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 14/2012. (XII.13.) számú - a követeléskezelők számára a követeléskezelési gyakorlatuk

Részletesebben

Ft, azaz ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi,

Ft, azaz ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi, Iktatószám: Tárgy: BA/001/00269-0006/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop)

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop) Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus

Részletesebben

Internetjogi változások 2014.

Internetjogi változások 2014. Dr. Keisz Nikolett Dr. Krausz Miklós Dr. Garai Zsófia ügyvéd Dr. Rácz József ügyvéd Dr. Pál Zoltán ügyvédjelölt Net-jog Internetjogi Tanácsadó Iroda Internetjogi változások 2014. Összefoglaló 2014. jelentős

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek INCHEM ZRT. Industrial Chemicals 1. Ajánlat, megrendelés 1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. 1.2.

Részletesebben