I. Kockázatkezelési elvek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Kockázatkezelési elvek"

Átírás

1 A CIB Bank Zrt és a CIB Bankcsoport ei beszámolójához kapcsolódó, a Hitelintézeti törvény ában elrendelt nyilvánosságra hozatala a kockázatkezelésrıl és a tıkemegfelelésrıl Az alábbi dokumentum a CIB Bank Zrt., valamint a CIB Bankcsoport kockázatkezelésérıl és tıkekövetelményének alakulásáról ad összefoglalót a 234/2007. (IX.4.) Kormányrendeletben elıírtaknak megfelelıen. A CIB Bankcsoport a tevékenysége során vállalt kockázatok kezelésére, mérésére, és csökkentésére a hitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályi elıírásokkal, valamint az Igazgatóság által jóváhagyott kockázatkezelési stratégiával összhangban különbözı, a kockázat típusával és mértékével összhangban álló módszereket alkalmaz. A kockázatkezelési elvek a nemzetközi sztenderdekkel és a tulajdonos Intesa SanPaolo Bankcsoport által kiadott irányelvekkel összhangban kerültek kialakításra, és a CIB Bankcsoport egészében azonosak. A CIB Bankcsoport 2011-ben valamennyi elsı pilléres kockázat tekintetében a Hpt. 76/A -ban leírt sztenderd módszert alkalmazta a szabályozói tıkekövetelmény meghatározására. A dokumentum függelékében szereplı táblázatok az adatokat általában millió forintban tartalmazzák, az ettıl eltérı mértékegységek jelölésre kerültek. I. Kockázatkezelési elvek A kockázatkezelés legfontosabb, és általános alapelve, hogy a tényleges kockázatvállalás az intézmény tudatosan meghatározott kockázati étvágyával, valamint a folyamatosan mért kockázatvállaló képességével összhangban kell álljon. Valamennyi kockázatkezelési elv és módszer, amelyet a CIB Bankcsoport alkalmaz, ezen általános alapelv hatékony megvalósítását szolgálja. A CIB Bankcsoport konzervatív kockázati étvággyal rendelkezik, és kiemelten fontosnak tartja egy kockázati és üzleti szempontból egyaránt fenntartható növekedési pálya kialakítását. A Bankcsoport a kockázatokat integráltan, a kockázatok egymásra hatását is figyelembe véve kezeli. A kockázatkezelés során törekszik a legfejlettebb kockázatkezelési eszközök és módszerek alkalmazására, és folyamatos visszaméréssel, az érintett szereplık felé történı kommunikációval, valamint a bankcsoporti folyamatokba és az erıforrás allokációba történı visszacsatolással biztosítja ezek hatékony mőködését. Ennek ellenırzése független kontrollfunkciók feladata. A CIB Bankcsoportban alkalmazott kockázatkezelési elvek a tulajdonos Intesa Sanpaolo által meghatározott, a legmagasabb nemzetközi sztenderdeknek megfelelı irányelvekkel összhangban, a helyi piaci körülményeket, illetve szabályozói elıírásokat is figyelembe véve kerültek kialakításra.

2 A kockázatkezelés szervezete A kockázatkezelést végzı területek vezérigazgató-helyettesi szintig elkülönülnek az üzleti területektıl, biztosítva ezzel a kockázatkezelési tevékenység függetlenségét. A kockázat kezelési feladatok a hálózat és a központi területek között megosztásra kerültek. Az Anyavállalat, valamint a CIB irányító testületei által meghatározott stratégiai célkitőzésekkel és irányelvekkel összhangban a központi kockázatkezelési terület határozza meg a kockázatkezelés keretrendszerét, az alkalmazott módszereket, eljárásokat és eszközöket, biztosítja az alkalmazott eljárások visszamérését, szükség esetén korrekcióját. A hálózat feladata ezen elvek, módszerek és eljárások prudens alkalmazása, valamint a gyakorlati tapasztalatok visszacsatolása a központi egységek felé. A kockázatkezelési tevékenység felügyeletét elsısorban a kockázati bizottságok, valamint a Bankcsoport irányító és stratégiai döntéshozó testületei látják el. A legfontosabb kockázati bizottságok az alábbiak: Csoportszintő Kockázati Bizottság Csoportszintő Vállalati Kockázati Bizottság Csoportszintő Retail Kockázati Bizottság Csoportszintő Problémás Eszközök Bizottsága Csoport Eszköz-Forrás Bizottság Csoportszintő Szabályozó Bizottság Csoport szintő Mőködési Kockázati Bizottság Operatív szinten a Bankcsoport a kockázatok azonosítását, mérését és kezelését folyamatba épített, valamint utólagos kontrollok révén biztosítja, amelyek egyedi ügyfél/ügylet/ügyfélcsoport és portfolió szinten is biztosítják a független kockázatkontrollt. A portfolió kontroll elsısorban rendszeres, valamint eseti riportok és elemzések formájában valósul meg. A hitelezési kockázat kezelésének elvei és módszerei A hitel-kockázatkezelési stratégia illeszkedik a bank általános kockázatkezelési stratégiájába és politikájába, és magában foglalja a rövid, közép és hosszú távú kockázatkezelési célokat, valamint a megvalósításukhoz szükséges eszközöket, biztosítva az egyensúlyt az üzleti és a kockázatkezelési szempontok között. Ennek megfelelıen a hitelezési kockázatvállalási politika konzervatív, a monitoring tevékenység pedig erıs, elısegítve az esetleges problémák kellı idıben történı felismerését és a szükséges megelızı lépések megtételét. Problémás hitelek kezelése esetében a cél minden esetben az, hogy a nehéz helyzetbe került ügyfelek fizetıképessége helyreálljon. A belsı szabályzatok tartalmazzák az ügyfelek szegmentálására, az ügyfelek és az ügyletek minısítésére, a kockázatvállalások jóváhagyására, a fedezetek befogadására és értékelésére, az egyedi és portfolió szintő monitoringra, valamint a problémás adósok kezelésére vonatkozó elveket és folyamatokat. A hitelezési kockázatok tekintetében két divízió, a Kockázatkezelés a keretrendszer kialakításáért -, és a Hiteljóváhagyás az ügyletszintő kockázatvállalási döntések meghozataláért felelıs a kockázatok kezeléséért. Mind a Kockázatkezelés, mind a Hiteljóváhagyás központi egységként látja el feladatait. A hitelkockázatok megfelelı szinten tartása, illetve csökkentése a belsı szabályzatok, eljárások egységes és következetes alkalmazása, a megfelelı kockázati kontrollok mőködtetése, valamint az üzleti területtıl független kockázatkezelési területek tevékenysége révén valósul meg. A hitel jóváhagyási, a monitoring és a work-out tevékenység során szerzett tapasztalatokat, valamint a folyamat visszamérések eredményét a Bankcsoport rendszeresen visszacsatolja az operatív mőködésbe.

3 Hitelkockázati fedezetek alkalmazása A CIB Bankcsoport, a kifejezetten eszközalapú finanszírozási formák pl. lízing konstrukció kivételével az ügyfél várható, legalább középtávú jövedelemgeneráló képessége alapján hitelez. Fedezeteket az ennek ellenére fellépı hitelezési kockázatok csökkentésére, a megtérülés másodlagos forrásaként alkalmaz. A CIB Bankcsoport egyes, váratlan árváltozásoknak különösen kitett, vagy megfelelıen nem értékelhetı eszköz (pl. mőkincs) kivételével minden biztosítékot befogad, a fedezeti értéket azonban a fedezet típusától, a megtérülési tapasztalatoktól, illetve egyéb tényezıktıl függıen meghatározott diszkontok figyelembe vételével határozza meg. Ez a megoldás biztosítja, hogy egy esetleges kényszerértékesítés során a nyilvántartott fedezeti érték és az elért megtérülés összhangban legyen egymással. A hitelek jóváhagyása során a Bankcsoport kockázatcsökkentı tényezıként csak a jogilag rendezett biztosítékokat fogadja el. A fedezetek hitelezési kockázat csökkentésére történı alkalmazása szempontjából kritikus azok értékének rendszeres aktualizálása, amit a Bankcsoport az óvatosság elvét követve, kontrollált folyamatban végez el. A kötelezettségvállalásról szóló döntés elıtt a Bank meggyızıdik a szükséges biztosítékok meglétérıl, valós értékérıl, likviditásáról, mobilizálhatóságáról, jogi érvényesíthetıségérıl, a fedezet és a hitel devizanemének eltérése esetén az árfolyamkockázat mértékérıl, az óvadékba adott pénzügyi fedezetek hozamfeltételeirıl. A hitel folyósítását követıen a Bank a hitel teljes visszafizetéséig nyomon követi a fedezetek meglétét, értékét és érvényesíthetıségét, és ezek alapján az ügyletek fedezettségét. Az ingatlanfedezetek kockázatcsökkentı tényezıként történı elfogadását a Bank megfelelı végzettséggel és szakmai kompetenciával rendelkezı értékbecslık által készített ingatlan értékeléshez köti. A hitelek fedezetét képezı ingatlanok és ingó tárgyak a kockázatvállalás teljes futamideje alatt biztosításra kerülnek. Piaci kockázatok A CIB Bank Zrt. és a CIB Bankcsoport egésze konzervatív a piaci kockázatvállalási hajlandóságot tekintve. A CIB arra törekszik, hogy elkerülje eredményének és nettó eszközértékének hirtelen és jelentıs mértékő ingadozásait. A Bank részvénytulajdonosai piaci kockázati limit meghatározásával konkrétan megfogalmazzák, milyen mértékő kockázatokat tartanak elfogadhatónak. A CIB Bank részvénytulajdonosait képviselı Igazgatóság a Bank mérlegében szereplı és a mérlegen kívüli tételekkel kapcsolatban felmerülı piaci kockázatok sajátosságai és nagyságrendje mélyreható megismerésére koncentrál. A piaci kockázatok legmagasabb szintő figyelemmel kísérése és felismerése érdekében a CIB Igazgatósága piaci kockázatkezelési stratégiákat és irányelveket hagy jóvá és gondoskodik arról, hogy a Bank felsı vezetése megtegye a kockázatok figyelemmel kísérése és ellenırzése érdekében szükséges intézkedéseket. Az Igazgatóság a piaci kockázatok figyelemmel kísérése és ellenırzése céljából negyedévente kap tájékoztatást. A piaci kockázatok mérése A CIB Bank mind a banki könyvben, mind a kereskedési könyvben szereplı ügyletekre vonatkozóan széleskörő és átfogó piaci kockázatmérı rendszert alakított ki. A piaci kockázatmérı rendszernek az alábbi alapkövetelményeket kell kielégítenie:

4 A rendszernek fel kell ismernie, és mérnie kell minden olyan piaci kockázatforrást, amely lényeges mértékben kihat a Bank nyereségére és saját tıkéjének piaci értékére. A kockázatkezelıknek, az Eszköz-Forrás Bizottság tagjainak, a Bank felsı vezetésének egyértelmően tisztában kell lennie a kockázatok mérésének logikai hátterével, a mérést alátámasztó feltételezésekkel. A piaci kockázatmérı rendszernek biztosítani kell az erre épülı hatékony limitrendszer kialakítását. A piaci kockázatmérı rendszernek támogatnia kell a hatékony stresszhelyzet elemzés elvégzését, szélsıséges piaci helyzetek elemzése útján. A piaci kockázat mérırendszernek hatékonyan kell mőködnie. A Bank a kockáztatott érték módszertant alkalmazza a piaci kockázatainak mérésére. A CIB Bank szimulációs modell segítségével becsli meg saját tıkéje piaci értékét és méri a nettó kamatbevétel érzékenységét, valamint a saját tıkéje piaci értékének kamatérzékenységét, valamint stressz teszteket alkalmaz mind a deviza-, mind a kamatpozíciókon, annak érdekében, hogy a saját tıkéje piaci értékének érzékenységét mérje rendkívüli körülmények esetén. A Bankcsoport átfogó, de könnyen áttekinthetı jelentéskészítési rendszert mőködtet, amely a Bankcsoport vezetısége számára a fenti célkitőzések elérését biztosítja. Mőködési kockázatkezelési elvek, módszerek A CIB Bank Zrt. elkötelezett a mőködési kockázatok és az abból fakadó veszteségek kezelése iránt. A mőködési kockázatok kezelése mind az ügyfélkiszolgálás, mind a Bank jövedelem megtartó képességének biztosítása szempontjából kiemelkedı fontosságú. A Bank az anyavállalat által meghatározottnál szigorúbb saját kockázatvállalási szintet határozott meg, és ennek, valamint a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak és az Igazgatóság által jóváhagyott belsı szabályozásnak megfelelıen, különféle kockázatkezelési módszereket alkalmaz. A kockázatkezelési módszerek biztosítják a kockázatok és veszteségesemények teljeskörő azonosítását, számszerősítését és monitorozását; a szükséges kontrollkörnyezet kialakítását; valamint a kockázatcsökkentı intézkedések megtételét. A fenti módszereket tartalmazó szabályzatok évente legalább egyszer felülvizsgálatra kerülnek. A mőködési kockázatkezelést végzı terület az üzleti területektıl elkülönülve, a Kockázatkezelési divízión belül mőködik, közvetlenül a felsı vezetésnek számol be. II. Javadalmazási politika június 16-án lépett hatályba a CIB Csoport javadalmazási politikája, mely többek között a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének a javadalmazási politika alkalmazásáról szóló ajánlásai, valamint az Intesa Sanpaolo Csoport által alkalmazott alapelvek figyelembe vételével készült. A hatályba lépett javadalmazási politika mint legmagasabb szintő szabályozás célja azoknak a legfontosabb, elvi szintő szabályoknak a megfogalmazása volt, melyek mind a potenciális kockázatok mérséklése, mind a Csoport hosszú távú érdekeinek úgy, mint a fenntartható növekedés és eredményesség biztosítása irányába hatnak. Ugyanakkor folyamatban van - s 2012 év elsı felében kiadásra kerül - a fent megfogalmazott alapelvek részletszintő szabályozását és gyakorlatba ültetését, továbbá a Tulajdonos által kiadott csoportszintő javadalmazási politikát is magába foglaló szabályzat elkészítése. III. A prudenciális szabályok alkalmazása A számviteli konszolidációs eljárásban teljes mértékig a számvitelrıl szóló 100/2000. tv elıírásait követi a Bank, így a felügyeleti konszolidációba bevont vállalkozások esetében is ezek az elvek érvényesülnek. A CIB Lízing Holding összevont felügyeleti engedélye év végén még nem állt rendelkezésre, azonban a hierarchiában betöltött szerepére tekintettel az összevont vagyoni részesedésekkel egy eljárásban kezeltük. A Di-Bas Leasing IFN s.a. tekintetében a csoport rendelkezett összevont felügyelésre vonatkozó határozattal, de az idıközben lecsökkent tulajdonosi részesedés miatt nem volt indokolt a bevonása.

5 Az összevont alapú felügyelet hatálya alá tartozó befektetések tekintetében a Bank nyilatkozza, hogy a szavatoló tıke átadásának és az esetleges kötelezettség visszafizetésének nincs akadálya. IV. Szavatoló tıke és tıkemegfelelés A belsı tıkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvek A Bankcsoport értelmezésében a belsı tıkemegfelelés értékelési folyamat a tıkemenedzsment keretrendszere, amelyet a CIB Bankcsoport az üzleti és a kockázati stratégiával összhangban alakít ki folyamán új keretrendszer került bevezetésre: a Csoport az azonosított releváns kockázatok mérésére specifikus modelleket dolgozott ki, és meghatározta azt a keretrendszert, amelyben a kockázatokat elıre meghatározott mérıszámok alapján rendszeresen monitorálja. A Csoport nemcsak a tıkemegfelelési mutatóit figyeli, hanem értékeli és folyamatosan figyelemmel kíséri a kockázathordozó kapacitását is. Ennek keretében az üzleti tervek, azok tıkeszükséglete, valamint a várható veszteség közötti optimális egyensúly létrehozása és megırzése a cél, így a Bankcsoport a tıkemenedzsmentet egy folytonosan fejlıdı folyamatként kezeli. A fenti összefüggésben a szabályozói tıkemegfelelés az belsı tıkemegfelelés értékelési folyamat részfeladata. Az ICAAP keretében a CIB Bankcsoport arra törekszik, hogy a Bankcsoport saját céljai eléréséhez biztosítson a tıkemenedzsment számára hasznos keretet és eszközöket. A tıkemenedzsment célja a folyamatos tıkeellátottság biztosítása annak érdekében, hogy a kockázati profilnak megfelelı tıkeellátottság folyamatosan biztosított legyen, a kritikus helyzetek kezelhetıek legyenek, és megfelelı eszközök álljanak rendelkezésre a tıkehelyzet rendezésére. A Bankcsoport a tıkét az egyes egységek értékteremtı képességhez való hozzájárulása alapján allokálja. Az allokáció megfelelıségének biztosítása érdekében belsı mérési rendszereket mőködtet, illetve folyamatosan fejleszti azt. A belsı tıkemegfelelés értékelés kizárólag csoportszinten értelmezhetı, ezért az alkalmazott elvek az Intesa SanPaolo által kialakított elvekbıl kerültek levezetésre, kiegészítve a helyi sajátosságokból fakadó kockázatok és szempontok értékelésével és kezelésével. Sztenderd módszer A CIB Bank a külsı nemzetközi minısítı-intézetek közül a Moody s, a Fitch és a Standard&Poor s intézetek minısítéseit fogadja el. Az országok minısítésekor és országkockázati limit megállapításakor illetve a hitelintézetekkel szemben vállalt partnerkockázati elemzéskor a 196/2007. (VII. 30.) Korm. Rendeletben foglaltak szerinti minısítés a meghatározó a rendelkezésre álló minısítések számának függvényében. Vállalati partnerkockázat elemzéskor szintén a Moody s, Fitch és S&P adatai a meghatározóak. Külsı minısítés hiányában, a száz százalékos súly, és a vállalkozás székhelye szerinti központi kormányzat kockázati súlya közül a magasabb szerint történik a tıkeallokáció. Kereskedési könyv A kereskedési könyvhöz kapcsolódó banki tıkeszükséglet a következık szerint alakult év végén: Pozíciókockázatok: Ebbıl: Kereskedési célú értékpapírok után millió Ft 536 millió Ft

6 Részvényportfólióra 28 millió Ft Deviza árfolyamkockázatra* millió Ft Árukockázat 5 milliló Ft Partnerkockázat millió Ft *A Deviza árfolyamkockázat tıkekövetelménye tartalmazza a jelzáloghitel állomány elıtörlesztéséhez kapcsolódó FX pozícióra számolt tıkekövetelményt is. A konszolidált alapon számolt tıkekövetelmény a deviza árfolyamkockázatra az év végi idıpontban millió Ft volt. Kereskedési könyvben nem szereplı részvények, pozíciók kezelése Alkalmazott számviteli és értékelési módszerek A CIB Bank a fedezeti ügylet részét nem képezı értékpapírokat ideértve a részvényeket - a valós értéken történı értékelés szempontjából a következı kategóriákba sorolja: kereskedési célú értékpapírok, értékesíthetı értékpapírok, lejáratig tartott értékpapírok. Emellett az értékpapírok mérlegbeli besorolása az értékpapírok befektetett eszközzé vagy forgóeszközzé történı minısítésével történik. A kereskedési célú értékpapírokat a Bank valós értéken értékeli. Az értékesíthetı kategóriába tartozó papírok esetében a Bank él a számviteli törvény lehetıségével és bizonyos, analitikában megjelölt papírok kivételével alkalmazza csak a valós értékén történı értékelést. A lejáratig tartott értékpapírok esetében a Bank nem alkalmazza a valós értéken történı értékelést. Részvények és más, változó hozamú értékpapírként kerülnek nyilvántartásra a Banknál a forgatási célú, tulajdoni részesedést jelentı befektetések közé tartozó részvények, üzletrészek, egyéb részesedések, valamint a tulajdoni részesedést jelentı befektetések közé tartozó más, változó hozamú értékpapírként a határozatlan futamidejő befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyek - forgatási célú és befektetési célú értékpapír bontásban-, amely tızsdén, illetve más elismert értékpapírpiacon vagy jogszabály, illetve tızsde által szabályozott piacon forgalmazott. A forgatási célú részvényeken és részesedéseken belül külön kiemelten kerülnek bemutatásra a beszámolóban a kapcsolt vállalkozás és az egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozás által kibocsátott értékpapírok. Befektetési célú részvényként, részesedésként kerülnek kimutatásra a tartós befektetési célú, befektetett eszköznek minısített tulajdoni részesedést jelentı befektetések (részvény, üzletrész), amelyek nem kapcsolt vállalkozás által kerültek kibocsátásra. Külön kiemelten kerül bemutatásra a hitelintézetekben lévı részesedések értéke és a részesedések értékhelyesbítése. Tartós, befektetési célú, tulajdoni részesedést jelentı befektetések között a könyvviteli nyilvántartásokban elkülönítetten kerülnek kimutatásra: - a tızsdetag hitelintézetnek - a tızsde által megállapított - egyszeri belépési díj címén befizetett összegek, valamint a más tızsdetagtól, illetve az árutızsdei szekciók bıvítésekor a vásárolt új kereskedési jogok megszerzéséért fizetett díjak összegei mindaddig, amíg a hitelintézet tızsdetagsága meg nem szőnik, a tızsdetagságot, illetve az adott szekcióhoz kapcsolódó kereskedési jogot át nem ruházza; - a befektetési vállalkozásban való részesedések; - valamint a más pénzügyi intézményben, biztosítóban való részesedések. A valós értéken értékelt értékpapírok és részesedések esetében a valós érték: - tızsdén jegyzett árfolyam, ha az értékpapír vagy részesedés a tızsdén forgalmazott és van tızsdén jegyzett ára, árfolyama, - két fél szabad megállapodása szerinti ár, ha az értékpapírnak, részesedésnek nincs tızsdén jegyzett ára, árfolyama, de tızsdén kívüli piacon kialakult, a piaci ár tendenciáját megfelelıen tükrözı

7 árajánlatokkal, illetve az üzleti év során történt értékesítés adataival rendelkezik, amely a piaci értékítéletet az értékelés idıpontjában megfelelıen jellemzi, - ha az elızıek hiányoznak, akkor az értékpapír, részesedés összetevıinek, vagy hasonló pénzügyi instrumentumoknak a piaci ára alapján meghatározott érték (számított piaci érték), - az általános értékelési eljárásokkal meghatározott, a piaci árat elfogadhatóan közelítı érték. Az értékpapírok és részesedések esetében a piaci árat elfogadhatóan közelítı érték meghatározásának módszere a a Bank Befektetési Szabályzatában meghatározottak szerint - a piaci hozamgörbék alapján számolt diszkontált cash-flow érték. Nem valós értéken értékelt értékpapírok, részesedések értékvesztését a Bank a következı értékelési elvek alapján határozza meg: A fenti eszközöknél, függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel, az óvatosság elvének megfelelıen, valamint a valós és hő kép biztosítása érdekében értékvesztést kell elszámolni abban az esetben, ha a mérlegkészítés napját megelızıen tartósan (legalább egy éven keresztül) a gazdasági társaság piaci értéke a befektetés nyilvántartási értéke alá csökken jelentıs mértékben. Ekkor a nyilvántartás szerinti értéket csökkenteni kell a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéknek megfelelıen. - A tızsdén jegyzett befektetés értékvesztésének, illetve értékének meghatározásánál - amennyiben a fenti idıintervallumban a csökkenés folyamatos a mérlegkészítéskor érvényes tızsdei árfolyam a meghatározó, kivéve, ha az éppen érvényes árfolyam eltér a tartós megítéléstıl. Amennyiben az árfolyam változása nem mutat folyamatos csökkenési tendenciát, hanem ingadozik és mindvégig a nyilvántartási érték alatt marad az árfolyam, akkor az árfolyamok közül a mérlegkészítéskor ismert legmagasabb a meghatározó az értékelésnél, illetve az értékvesztés meghatározásánál. - A tızsdén nem jegyzett részvény piaci értékét a kibocsátó vállalkozás értékének diszkontált cashflow (DCF) módszerrel történı meghatározása adja meg. Amennyiben az említett értékelési eljárás alkalmazása nem lehetséges, akkor a kibocsátó társaság saját tıke/jegyzett tıke arányát kell figyelembe venni a piaci érték meghatározásakor (összhangban a Bank Befektetési szabályzatával). Amennyiben a befektetésnek a mérleg készítéskori piaci értéke jelentısen és tartósan magasabb, mint a befektetés értékvesztéssel csökkentett könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a befektetés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a befektetés eredeti könyv szerinti értékét. Befektetett eszközök, illetve a forgóeszközök közé tartozó részesedések minısítése alapján elszámolt értékvesztést az egyéb pénzügyi szolgáltatások ráfordításaként, illetve a befektetési szolgáltatás ráfordításaként, az elszámolt értékvesztés visszaírását az egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeként, illetve a befektetési szolgáltatások bevételeként kell elszámolni. A külföldi pénzértékre szóló, tulajdoni részesedést jelentı befektetésnél az értékvesztés összegét, illetve az értékvesztés visszaírását devizában kell megállapítani, majd a nyilvántartási devizaárfolyamon kell azt forintra átszámítva a pénzügyi mőveletek ráfordításai, illetve bevételei között elszámolni. Ezt követıen kell a Számviteli törvény 60. -a szerinti árfolyamváltozás hatását megállapítani. A Banknak az alábbi kereskedési könyvön kívül esı részvénypozíciója volt a fordulónapon: Besorolás Értékpapír ISIN kód Mennyiség Beszerzési ár Piaci ár 11/12/30 Nem realizált eredmény AFS RÁBA Nyrt. HU

8 Az év során nem volt állományváltozás ebben a portfolióban. Partnerkockázat kezelése Partnerekkel kötött származtatott üzletek hitelkockázatát az alábbi kockázatvállalási limitek megállapításával korlátozza a Bank: Napi teljesítési limit ( Daily Settlement ): Napi teljesítési limitet az azonnali árfolyam- és derivatív (deviza, kamatláb és részvény) ügyletekre kell alapítani, amikor a Bank szállítási kockázatot vállal az ügyfélre az azonos lejárati idıpontra esı ügyletek esetén. Nem terheli a limitet az ügylet, ha a teljesítés módja DVP ( Delivery vs. Payment ). Forex: Forex Limitet az egy adott idıpontban fennálló, határidıs és opciós devizaügyletekbıl származó partner (ún. helyettesítési) kockázatra kell alapítani. MIR ( Marginal Interest Rate Risk ): MIR limitet kell alapítani azon kamat derivatív ügyletekre, ahol a Bank az egy idıpontban fennálló, kamat derivatív ügyletekbıl származó partner (helyettesítési) kockázatot vállal. A limitkihasználtság összegét a nyitott üzletek pozitív pótlási költsége, illetve a lehetséges jövıbeni hitelkockázatra megállapított szorzó faktor együttesen határozza meg. A derivatívák nyitott pozícióját (nettó jelenértéken) az év végére vonatkozóan az alábbi táblázat tartalmazza (millió forintban): Üzlettípus Banki könyv Kereskedési könyv Határidıs kamatmegállapodás Határidıs devizaügylet Devizaopció 0 2 Devizacsere-ügylet Kamatcsere-ügylet Összesen A nem Kereskedési Könyvi partnerkockázat tıkekövetelménye millió Ft. Kamatkockázat kezelése A Bank hagyományosan konzervatív az 1 éven túli kamatpozíciók vállalásával kapcsolatban. Az ügyfélhitelek és betétek között nagyon kevés az 1 évet meghaladó fix kamatozású ügylet. Devizák esetében szinte alig van nyitott kamatpozíció, ugyanis a bank a hitelekbıl és betétekbıl fakadó kamatpozícióját derivatív (IRS, FRA, FX swap, Cross Currency Swap) ügyletekkel fedezi. A forint portfolió esetén az Eszköz-Forrás Bizottság jóváhagyásával hosszabb lejáratú, tudatos kamatpozíció vállalás is történhet a banki könyvben: ennek tekinthetı az AFS és HTM portfoliókba vásárolt fix kamatozású magyar államkötvény állomány. A kamatkockázat mérése napi szinten átárazódási rések figyelésével, és 10 bázispontos hozamgörbe

9 elmozdulások jelenértékre gyakorolt változásának számszerősítésével történik. Havi szinten a kamatkockázat számszerősítésére alkalmazott módszerek a következık, melyek különbözı hozamgörbe szcenáriók mellett kimutatásra kerülnek: Átárazódási GAP limit (Banki könyv és Kereskedési könyv) A devizanemenkénti átárazódási GAP limitet a Bank naponta monitorozza, illetve havonta jelenti az Eszköz- Forrás Bizottságnak. Nettó Jelenérték változások (NPV) saját tıkére gyakorolt hatása A Nettó Jelenérték változást a Bank havonta számítja és jelenti az Eszköz Forrás Bizottságnak. Nettó Kamateredmény érzékenysége (NII) a következı 12 hónapra A nettó kamatérzékenységet a Bank havonta számítja és jelenti az Eszköz Forrás Bizottságnak. A Bank a számítások során a kölcsönök elıtörlesztésével nem számít, a lejárat nélküli betéteket pedig a legrövidebb átárazódási sávba sorolja a GAP és az NPV érzékenység elemezés során. Míg az Nettó Kamateredmény érzékenységének vizsgálatakor a Bank lejárat nélküli betéteket modellezi. A Banki könyv Nettó Jelenérték Változásának érzékenysége a hozamgörbék +100 bázispontos párhuzamos eltolása esetén (millió forintban): NPV érzékenység (+100 bázispont) EUR 58 USD 39 CHF 180 HUF -250 Egyéb deviza 5 Összesen 32 Mőködési kockázat 2008-tól a CIB Bank a sztenderd módszer alapján számolja a mőködési kockázat tıkekövetelményét. E számítás eredményeként a bank 2011-re mőködési kockázatokra millió Ft tıkét képzett, Bankcsoport szinten 20,244 milliárd Ft volt a mőködési kockázati tıke. A tervek szerint a CIB Bank 2012-ben benyújtja a jelentkezését a mőködési kockázati tıkekövetelmény fejlett módszertan szerinti számítására.

10 I. A CIB Bank Zrt-re vonatkozó adatok I/1.sz. melléklet CIB Bank Zrt. szavatoló tıke adatai én: Alapvetı tıke pozitív összetevıi: jegyzett tıke: tıketartalék : lekötött tartalék: általános tartalék: általános kockázati céltartalék adóval csökkentett értéke: eredménytartalék: könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény: Alapvetı tıke negatív összetevıi : immateriális javak: Alapvetı tıke: Járulékos tıke pozitív összetevıi: értékelési tartalék: alárendelt kölcsöntıke: alárendelt kölcsöntıke figyelembe nem vehetı része: Járulékos tıke: Levonások az alapvetı és járulékos tıkébıl: PIBv-ben lévı tıkebefektetések korlátozása miatt: Befektetési korlátozások miatti limittúllépések: Kockázatok fedezésére figyelembe vehetı szavatoló tıke: millió forint millió forint 245 millió forint 0 millió forint 0 millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint 111 millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint 403 millió forint millió forint

11 I/2.sz. melléklet A CIB Bank közvetlen és közvetett részesedéseit, azok osztályozását a konszolidációba való bevonás szempontjából én: Megnevezés Szavazati arány Konszolidálás módja Számviteli konszolidációba bevont? Összevont felügyeletbe bevont? CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. 100,00% Teljeskörő Igen Igen CIB Biztosítási Alkusz Kft. 100,00% Teljeskörő Igen Igen CIB Faktor Zrt. 100,00% Teljeskörő Igen Igen CIB Ingatlanlízing Zrt. 100,00% Teljeskörő Igen Igen CIB Lízing Zrt. 100,00% Teljeskörő Igen Igen CIB Rent Zrt. 100,00% Teljeskörő Igen Igen CIB REAL Zrt. 100,00% Teljeskörő Igen Igen CIB Autó Kft. 100,00% Teljeskörő Igen Igen Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 100,00% Teljeskörő Igen Igen Brivon Hungary Zrt. 100,00% Teljeskörő Igen Igen CIL MNM Kft. 96,67% Tıkearányos Igen Igen CIB Lízing Holding Kft 100% Teljeskörő Igen Igen Di-Bas Leasing IFN s.a. <5% Nem konszolidált Nem Igen Rába Nyrt <5% Nem konszolidált Nem Nem GIRO Elszámolásforgalmi Rt. <5% Nem konszolidált Nem Nem Garantiqua Hitelgarancia Zrt. <5% Nem konszolidált Nem Nem Mastercard <5% Nem konszolidált Nem Nem VISA <5% Nem konszolidált Nem Nem Budapesti Értéktızsde Zrt. <5% Nem konszolidált Nem Nem Focus <5% Nem konszolidált Nem Nem Hodikot Kötöttárut Gyártó Rt <5% Nem konszolidált Nem Nem Nógrád Kereskedelmi Rt. <5% Nem konszolidált Nem Nem Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kht. <5% Nem konszolidált Nem Nem

12 I/3.sz. melléklet A Hpt. 76 (1) szerinti kitettségi osztályok számviteli beszámítások utáni kitettség értéke és a hozzájuk tartozó tıkekövetelmény én a CIB Bankban Mio Ft-ban Szegmens Kitettség Tıkekövetelmény Központi kormány és központi bankok Regionális kormányok és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények 0 0 Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek 0 0 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvény formájában fennálló kitettség 0 0 Értékpapírosítási pozíció 0 0 Kollektív befektetési értékpapír 0 0 Egyéb tételek Összesen:

13 I/4.sz. melléklet A számviteli beszámítások utáni kitettségi értékeket a CIB Bank Zrt-ben kitettségi osztályonként valamint átlagos kockáztatott összegeket az egyes osztályokban a beszámolási idıszak végén Szegmens Kitettség millió Ft-ban Átlagos kitettség kitettségi osztályban Központi kormány és központi bankok Regionális kormányok és helyi önkormányzat Közszektorbeli intézmények 0 0 Multilaterális fejlesztési bank Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Egyéb tételek Összesen a

14 I/5.sz. melléklet A sztenderd módszer szerint számba vett kitettségek földrajzi megoszlása a CIB Bankban, a beszámolás idıpontjában, millió Ft-ban: Szegmens/Ország Központi kormány és központi bankok Regionális kormányok és helyi önkormányzatok Multilaterális fejlesztési bankok Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Amerikai Egyesült Államok Ausztrália 34 0 Ausztria Belgium Bulgária Ciprus Csehország Dánia Egyesült Királyság European Investment Bank Franciaország Ghana 0 5 Guinea 1 Hollandia Horvátország Indonézia 5 Írország Izrael Japán Kanada Kína Lengyelország Litvánia 7 Luxembourg Egyéb tételek

15 Magyarország Szegmens/Ország Központi kormány és központi bankok Regionális kormányok és helyi önkormányzatok Multilaterális fejlesztési bankok Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Malaysia 1 Ingatlannal fedezett kitettségek Moldova 0 8 Késedelmes tételek Németország Norvégia 23 0 Olaszország Oroszország Panama 1 Portugália Románia Seychelle-szigetek 1 0 Spanyolország Svájc Svédország Szerbia Szlovákia Szlovénia Törökország 30 0 Tunézia 12 Új-Zéland 1 0 Ukrajna Venezuela 6 0 Egyéb tételek Összesen

16 I/6.sz. melléklet A CIB Bank Zrt. nettó kitettségeinek ágazati eloszlása év végén az alábbi volt: Ágazat/Szegmens Központi kormány központi bankok és Regionális kormányok és helyi önkormányzatok Multilaterális fejlesztési bank Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Adminisztratív és szolgáltatás tám. tev Bányászat, kıfejtés Egyéb szolgáltatás Építıipar Feldolgozóipar Humán eü., szociális ellátás Információ, kommunikáció Ingatlanügyek Kereskedelem,jármőjavítás Közigazgatás, védelem, kötelezı TB Mezıgazdaság,vadgazd,erdıgazd, halgazd Mővészet, szórakoztatás, szabadidı Oktatás Pénzügyi, biztosítási tev Szakmai, tudományos, mőszaki tev Szálláshelyszolg, vendéglátás Szállítás, raktározás Termék elıállítása, szolgált-végzése saját fogyasztásra Területen kívüli szervezet 0 Villamosenergia-,gáz-,gız-, légkondicionálás Vízellátás, szennyvízgy,- kezelés, hulladékgazd Egyéb, nem közvetlen ügyfélkövetelés Grand Total Egyéb tételek

17 I/7.sz. melléklet A kitettségek hátralévı futamidı szerinti csoportosítását kitettségi osztályonkénti megbontását az alábbi táblázat szemlélteti: Szegmens/Lejárat Látra szóló 1 éven belüli 1-2 éven belüli 2 éven túli Lejárt Összesen Központi kormány és központi bankok Regionális kormányok és helyi önkormányzatok Multilaterális fejlesztési bank Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Egyéb tételek Összesen

18 I/8.sz. melléklet A CIB Bank Zrt ügyfél-kategóriánkénti késedelmes tételei, a képzett és felszabadított értékvesztések, céltartalékok alakulás 2011-ben: Ügyfélcsoport Késedelmes kitettségek Értékvesztés/céltartalék a késedelmes tételeken Nettó kitettségek késedelmes Pénzügyi vállalkozás Egyéni vállalkozó Bankok, intézmények Kisvállalkozás Lakosság Mikrovállalkozás Nagyvállalat Projektvállalat Összesen I/9.sz. melléklet A CIB Bank hitelminıség-romlást szenvedett és késedelmes kitettségei nettó könyv szerinti értéken, millió Ft-ban a beszámolási idıszak végén, földrajzi eloszlásban: Értékvesztéssel, céltartalékkal csökkentett Ország megnevezése kitettség Belgium 5 Ciprus Egyesült Királyság 134 Ghána 5 Hollandia 11 Horvátország Írország 493 Luxemburg Magyarország Németország 17 Olaszország 23 Románia 13 Szlovákia 48 Összesen

19 I/10.sz. melléklet A hitelminıség romlás miatt képzett, az állományváltozások és megtérülések miatt felszabadított értékvesztés és céltartalék állomány és az eredményre gyakorolt hatás 2011-ben az alábbiak szerint alakult: Ügyfélcsoport Értékvesztés és céltartalék nyitóállománya Értékvesztés és céltartalék képzés tárgyévben összesen Képzésbıl: árfolyamváltozás hatása Értékvesztés visszaírás, céltartalék felszabadítás tárgyévben összesen Felszabadításból: árfolyamváltozás hatása Értékvesztés és céltartalék záróállománya Bankok, intézmények Vállalkozók Egyéni vállalkozó Lakosság Külföld Egyéb Összesen

20 I/11.sz. melléklet Kitettségek, amelyek esetében készfizetı kezességet vagy garanciát vett figyelembe a Bank, mint hitelezési kockázat mérséklı tételt, illetve a fedezetek (volatilitási tényezıvel mérsékelt) értékének levonása után maradó kitettség: Szegmens Bruttó kitettség Figyelembe vett garancia Figyelembe vett pénzügyi biztosítékok értéke Nettósítás, fedezetekkel csökkentés utáni érték Regionális kormányok és helyi önkormányzatok Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Késedelmes tételek Összesen:

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt.

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. 2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. A közzétett adatok 2009.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések

Részletesebben

BASEL2 3. PILLÉR NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

BASEL2 3. PILLÉR NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL BASEL2 3. PILLÉR NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A KOCKÁZATKEZELÉSRŐL ÉS A TŐKEMEGFELELÉSRŐL 2013. december 31. CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt.

2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt. 2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések

Részletesebben

Bankunk 2009-ben a Hpt 76/A -ban leírt sztenderd módszert követte a tıkeszámításban. Kockázatkezelési elvek és módszerek

Bankunk 2009-ben a Hpt 76/A -ban leírt sztenderd módszert követte a tıkeszámításban. Kockázatkezelési elvek és módszerek A CIB Bank Zrt 2009.12.31-ei beszámolójához kapcsolódó, a Hitelintézeti törvény 235. -ában elrendelt nyilvánosságra hozatala a kockázatkezelésrıl, tıkemegfelelıségrıl Bankunk az alábbi dokumentumban ad

Részletesebben

2008. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok. Erste Bank Hungary Nyrt.

2008. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok. Erste Bank Hungary Nyrt. 2008. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. A közzétett adatok 2008.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban (MFt) került megadásra (az eltérések

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Erste Befektetési Zrt. alábbi közzététele a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) "Rábaközi" Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg

ESZKÖZÖK (aktívák) Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg a b d 1. 1. Pénzeszközök 279 102 306 514 2. 2. Állampapírok 1 567 938 2 325 317 3. a) forgatási célú 1 251 066 2 224 526 4. b) befektetési célú 316 872 100 791 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben MÉRLEG KSH:10044513-6419-122-09 Cg.:09-02-000068 Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatala

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatala Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatala A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) a Hpt. 137/A. -a és a 234/2007 Korm. rend. alapján nyilvánosságra

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010.

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010. VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010. Bonyhád, 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérõl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben elıírt kötelezettségének

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Seregdi László 2006. december 11. 2006. november 16. Előadás témái I. Bevezetés a hitelintézetek tőkekövetelmény számításába

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben elıírt

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2010. ÉVI ÜZLETI ÉVÉRİL SZÓLÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL

B E S Z Á M O L Ó A TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2010. ÉVI ÜZLETI ÉVÉRİL SZÓLÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL B E S Z Á M O L Ó A TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÉVI ÜZLETI ÉVÉRİL SZÓLÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL A TétiTakarékszövetkezet A hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL

A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL 2009 I. A nyilvánosságra hozatal célja A Bácska Takarékszövetkezet a Hitelintézeti törvény 137/A. -ában és a hitelintézetek

Részletesebben

A QUAESTOR Értékpapír Nyrt. kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó tájékoztatása

A QUAESTOR Értékpapír Nyrt. kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó tájékoztatása A QUAESTOR Értékpapír Nyrt. kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó tájékoztatása 1. Bevezetés A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhely:

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Közzététel. c) Alkalmazott informatikai rendszerek és kockázatkezelési alkalmazásuk

Közzététel. c) Alkalmazott informatikai rendszerek és kockázatkezelési alkalmazásuk Közzététel Az alábbi közzététel a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzétételéről szóló kormányrendeletnek való megfelelést szolgálja.

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012.

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012. HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012. Bonyhád, 2013. május 14. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

A Rábaközi Takarékszövetkezet tájékoztatója a 234/2007 kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl.

A Rábaközi Takarékszövetkezet tájékoztatója a 234/2007 kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl. A Rábaközi Takarékszövetkezet tájékoztatója a 234/2007 kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl. A Rábaközi Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása FOTEX HOLDING S.E. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ: Társaság: Fotex Holding Székhely: Capellen Cégjegyzékszám:

Részletesebben

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE A dokumentumban szereplő adatok a 2010.12.31-i állapotot tükrözik Vonatkozó jogszabályok és előírások: 1996. évi CXII. Törvény

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2011.

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2011. VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2011. Bonyhád, 2012. május 23. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

A Commerzbank Zrt.-re vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala a 2008. évre vonatkozóan

A Commerzbank Zrt.-re vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala a 2008. évre vonatkozóan A Commerzbank Zrt.-re vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala a 2008. évre vonatkozóan Kelt: 2009. május 29. 1 1. Bevezetés...3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek (KR 3. )...3 3. A prudenciális

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendelet alapján Vonatkozási idıpont: 2008.12.31 A Duna Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a hitelintézetekrıl

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Végrehajtási Politikája és Allokációs Szabályzata Hatályos: 2012. április 30. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 3 2. Az üzletkötésre

Részletesebben

Féléves jelentés 2016

Féléves jelentés 2016 Féléves jelentés 2016 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2016. 2015. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 29.102 35.616-18,29%

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi

Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi A mérlegelmezés A mérleg szerepe a vállalkozás számviteli rendszerében Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl az érdeklıdık számára. Tulajdonos Potenciális

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben elıírt szabályoknak történı

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendelet alapján Vonatkozási idıpont: 2009.12.31 A Duna Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a hitelintézetekrıl

Részletesebben

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. (1) bekezdés k) pontjában

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Kockázatkezelés stratégiája

Kockázatkezelés stratégiája Kockázatkezelés stratégiája A Hitelezési politika egy átfogó dokumentum az alapvetı kockázati fogalmakról, folyamatokról, felelısségi körökrıl. Tartalmazza a legjelentısebb kockázati kezelési alapelveket,

Részletesebben

Borotai Takarékszövetkezet

Borotai Takarékszövetkezet Borotai Takarékszövetkezet A Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007.(IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget téve az alábbiakban részletezett lényeges

Részletesebben

Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 2010. évi nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése

Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 2010. évi nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 2010. évi nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése Szatymaz, 2011. május 13. Csúri Péterné Elnök-ügyvezetı Sebık Istvánné Ügyvezetı TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

Féléves jelentés 2013

Féléves jelentés 2013 Féléves jelentés 2013 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2013. 2012. Kamat- és kamatjellegû bevételek 57.786 69.672 - készpénz és készpénz-egyenértékesek

Részletesebben

I. AZ ERSTE GROUP EREDMÉNYKIMUTATÁSA (IFRS SZERINT) II. RÖVIDÍTETT TELJESKÖRŰ ERDMÉNYKIMUTATÁS

I. AZ ERSTE GROUP EREDMÉNYKIMUTATÁSA (IFRS SZERINT) II. RÖVIDÍTETT TELJESKÖRŰ ERDMÉNYKIMUTATÁS I. AZ ERSTE GROUP EREDMÉNYKIMUTATÁSA (IFRS SZERINT) január január Változás Nettó kamatbevétel 2431,2 2651,7-8,3% Hitelek és előlegek kockázati céltartaléka -831,8-981,8-15,3% Nettó díj- jutalékbevétel

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft általános bemutatása A társaság neve: Kiskun-Művész Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Oktatatási Kft A társaság székhelye:

Részletesebben

Féléves jelentés 2015

Féléves jelentés 2015 Féléves jelentés 2015 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2015. 2014. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 35.616 42.658-16,51%

Részletesebben

A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele

A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. rendeletnek megfelelően

Részletesebben

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG DBH Investment Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás neve 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010.01.01-2010.12.31. üzleti évrıl. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben