A dualizmus korszaka. Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A dualizmus korszaka. Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék"

Átírás

1 A dualizmus korszaka Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék

2 Követelmények Tematika 1. Út a kiegyezésig ( ) kül- és belpolitikai tényezők 2. A kiegyezés és a kialakult közjogi rendszer; A Monarchia működése 3. A kiegyezés utáni idők és a Tisza-korszak 4. A gazdasági forradalom és Baross Gábor munkássága 5. A századforduló Magyarországa ( ) 6. Társadalmi kérdések, városfejlődés, nemzetiségek, egyházak 7. Az ellenzék győzelmétől az első világháborúig ( ) 8. Az első világháború ( ) 9. Pártrendszer, választási rendszer és a választások Kötelező irodalom: Estók János: Magyarország története Nemzeti Tankönyvkiadó, vagy Katus László: A modern Magyarország születése ( ) (269. oldaltól) és Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában. Csokonai Kiadó, 1998.

3

4

5 Előzmények Osztrák-Magyar Birodalom: Ausztria, Magyarország, Cseh- és Morvaország, Galícia (1772 után), Horvátország, Észak-Itália (Lombardia, Velence); 30,7 millió lakos 1848: a forradalmak éve: Bécs, Prága, Pest Buda, nemzetiségi törekvések Áprilisi törvények lépés a liberális polgári jogállam irányába Forradalom és szabadságharc augusztus 13. Világosi fegyverletétel Görgei Artúr A vezetők elmenekülnek: dél felé (Törökország) Vidinben, majd Kütahyában telepednek le (kb fő) Föderalizmus, vagy centralizmus: 1. Föderalizmus: Windischgrätz tartományi gyűlések, az arisztokrácia uralma megmarad (magyar konzervatív nemesség (Apponyi György, Dessewfy, Somssich) támogatja, 1850, 1857 memorandumok elhatárolódás a forradalomtól) 2. Centralizmus: Schwarzenberg hivatalnokok, katonatisztek, a polgári közigazgatás kialakulása (hivatalos nyelve a német) abszolutizmus

6

7 A megtorlás ( ) Hadi és ostromállapot (Haynau-rémuralma, Schwarzenberg), jogeljátszás-elmélet Rögtönítélő hadbíróságok Kivégzések ( fő), (Aradi 13, Batthyány Lajos) orosz tiltakozás, nemzetközi felháborodás Börtönbüntetések (1500 fő), kényszersorozás ( fő) Nemzeti törekvések (románok, csehek, szlovákok, szerbek, magyarok) centralizáció, katonai közigazgatás, leválasztják Magyarországról Erdélyt, Temesi Bánságot, Szerb Vajdaságot, Horvátországot és Szlavóniát; Olmützi alkotmány (az uralkodó jogkörei rendkívül szélesek lesznek, sérti a nemzetiségeket, jobbágyfelszabadítás, népképviselet március 4.) Sajtó- és könyvcenzúra Csendőrség létrehozása (vidéken) Kerületek irányítása: kerületi főispánok, megyefőnökök, járási szolgabírák Budapest: Helytartóság felállítása (A kormányzó Albrecht főherceg 1851-től) Adminisztratív terror: Bach-rendszer (konzervatív diktatúra) (Alexander Bach belügymin.) rendőrállam kiépítése, besúgó-rendszer, csendőrség (Kempen báró), Bach-huszárok, a katolikus egyház megerősítése konkordátum a pápával (1855) 1854: általános amnesztia konzervatív tiltakozások, ezer nemesi család Passzív ellenállás kialakulása (Deák Ferenc vezetésével), szakállviselet, adófizetés megtagadása, közhivatal vállalás megtagadása Nyílt tiltakozás: külföldi szervezkedések (Kossuth, Klapka), hazai ellenállás: Makk József, Török János Székelyföld, Noszlopy Gáspár, Libényi János Vidini levél (Kossuth szerint Görgei áruló?), Kossuth-kultusz megjelenése (művészetekben, folklórban is) 1851: Kossuth Lajos kütahyai alkotmányterve: alkotmány, liberális reformok, önkormányzatiság, általános választójog, nyelvi alapon alakított helyi önkormányzatok, nemzetiségi jogok megadása

8 1850-es évek Megszűntették a belső vámhatárt (kettős vámhatár lépett életbe: birodalmi és külső) Úrbéri pátens: a földek kiosztása a jobbágyok között (kb. a földek 25%-a), a nagybirtok érintetlen maradt (súlyos aránytalanságot eredményez a földbirtok szerkezetben) kárpótlások elindítása Adóreform (föld, ház, jövedelem után kell adózni) ez a cenzus alapja is Szállítás forradalma (Dunai Gőzhajózási Társaság 1831), gőzhajó, vasút (külföldi tőke), gépgyártás, bányászat, új típusú vállalkozók megjelenése Krími-háború: orosz török, angol, francia (orosz vereség), szárd- piemonti részvétel francia-osztrák ellentét, III. Napóleon Savoyát és Nizzát kéri, ígéretet tesz Kossuthnak is Magyar Nemzeti Igazgatóság létrejötte (emigráns kormány:kossuth, Teleki László, Klapka György), Magyar Légió létrehozása casus belli Itáliai háború: osztrák vereség Piemonttól (Magenta, Solferino) Villafranca-i béke, Lombardia elvesztése (az osztrákok nyitnak a magyar elit felé) Elhúzódó belpolitikai válság (tiltakozási hullám Magyarországon + Vörösmarty halála 1855., Széchenyi halála, Döbling 1860.) Bachot felmentik Konzervatív restaurációs kísérletek (föderatív, alkotmányos átszervezés terve) Októberi Diploma (1860) képviseleti gyűlés összehívásának, a Birodalmi Tanács újjászervezésének terve kevés, tiltakozási hullám Schmerling-provizórium (Februári Pátens lenne birodalmi gyűlés, de kormány nincs, új birodalmi alkotmány, 1861.) megélénkül a magyar politikai élet ezek hatására

9

10

11 1860-as évek, út a kiegyezésig 1861-es ogy. összehívása határozat, vagy felirat (Teleki László Deák Ferenc) A koronázás előkészítése a cél! Név szerinti szavazást kérnek. Teleki öngyilkossága, önleszavazás, Várady-féle felirati javaslat: F.J. nem király! Újra bevezetik a katonai közigazgatást, létrejön a Szélbal (Böszörményi, Kállay) Az utolsó kísérlet: Dunai Konföderáció terve egy Duna-menti együttműködés megteremtéséről (Kossuth Lajos) nemzetiségi és magyar elutasítás egyaránt Újabb konzervatív tervek: egyenjogú dualizmus, közös ügyek, közös miniszterek nem tárgyal velük az uralkodó, Deák az egyetlen esély Belső viszonyok: letartóztatási hullám, erdélyi ogy. Nagyszebenben román többség, magyar megdöbbenés, a passzív ellenállás kifulladása, Augusz Antal Deák titkos találkozó Külső viszonyok: német egység tervek (kisnémet egység porosz vezetéssel, nagynémet egység osztrák vezetéssel), a birodalom nagyhatalmi státusa a magyarok érdeke is, osztrák vereség Königgratznél a poroszoktól, nagynémet egység kútba esik : titkos tárgyalások sora (Pesti Napló: Húsvéti cikk 1865, közös ügyek, delegációk, ogy. joga 1865 választások: Deák-párt (kiegyezés párti), Balközép, szélbal (elutasító álláspont), Deák elutasítja az alkotmányos terveket, Kasszandra-levél (Kossuth Deákot bírálja benne) Több megoldási lehetőség: Belcredi: nemzetfeletti föderalista arisztokrata vezetés, Ferenc József: centralista-militáns alkotmány, Beust, Deák: dualista álláspont, közös ügyek

12 A Kiegyezés 1867 A tárgyalások: előbb az alkotmány visszaállítása és utána tárgyalások? Balközép (Tisza Kálmán) ragaszkodik hozzá, 209 szavazattal megszavazza az országgyűlés a közösügyi javaslatot Koronázás: június 8. (F. J. a legfőbb hadúr is egyben) Kiegyezés: dualista államberendezkedés: közös az uralkodó + közös ügyek (külügy, hadügy és az ezek fedezését biztosító pénzügy), közös miniszterek, magyar kormány kinevezése: Andrássy Gyula miniszterelnök lesz Kompromisszumos megoldások, a kiegyezést ideiglenesnek szánták Osztrák és magyar elitek kiegyezése Ausztria-Magyarország Pragmatica Sanctióból (1723) levezetett közös ügyek az uralkodó szokatlanul széles jogkörei (előszentesítés, ogy. feloszlatása, miniszterek kinevezése, a hadsereg parancsnoka) Kvóta: gazdasági kiegyezés: 30-70%, később 36%-64%, vámunió, vám- és kereskedelmi szövetség (10 évente felül kell vizsgálni) Paritás elve alapján: delegációk: fő (egyharmadukat a főrendiház delegálta), egyéves megbízás, közös ügyek és pénzügyek ellenőrzése a feladatuk, egyet nem értés esetén együttes ülésen, vita nélkül szavaztak, költségvetést kell megállapítaniuk Közös minisztertanács Bécsben közös ügyek tárgyalása (4-4 magyar miniszter a korszakban) 80-as évektől: miniszterelnöki csúcsok Véderőreform (1868) 10 évre szól bevezették a hadkötelezettséget, fős közöd sereg, magyar, az újonctartalékot minden évben törvényben kellett rögzíteni. Közös hadsereg, közös haditengerészet. K. und K. (császári és királyi haderő) német jellege megmarad, német a vezényleti nyelv + magyar honvédség (gyalogos és lovas alakulatok) + osztrák Landwehr

13 Az Andrássy-kormány Osztrák-Magyar Monarchia: 36 millió lakos, km 2 Magyarország: 15,5 millió lakos Andrássy Gyula, majd Lónyai Menyhért, Szlávy József, Bittó István : meg kellett teremteni a kiegyezés által létrehozott állam jogi kereteit és konszolidálni a belpolitikai viszonyokat folytatódik az ország modernizálása és a polgári jogállam kiépítése (hatalmas kiadást jelent) A kereskedelmi és vámszövetség Közös pénzrendszer; vámunió; közlekedés, posta, mértékrendszer egységesítés (nagy és középbirtokosoknak jó) A vámbevételek a közös ügyek fedezésére mentek (egyharmadát fedezte) Államadósság fedezése nagy kérdés (Magyarország is hozzájárult) Komparatív előnyök: külső vámok védik a gazdaságokat (mindegyik ország abban a gazdasági ágban tud fejlődni, amihez megvannak az adottságai) Közös jegybank (forint van forgalomban 1892-ig, a korona bevezetéséig) 1868: horvát kiegyezés, horvát belső ügyek teljes autonómia, közös ügyek: gazdasági és pénzügyek, külügy, 40 horvát képviselő a magyar ogy.-be, széles körű nyelvhasználati jogok, horvát bán kinevezése; Fiume külön test, a korona alá tartozott Magyarország és Erdély újraegyesülése megtörténik (szászok önkormányzati jogainak tiszteletben tartásával) Gazdaság: (Gründzeit hatalmas gazdasági konjunktúra) Hitelintézetek alakulnak, ipari fejlődés megindul, külföldi tőke országba áramlása, kölcsönös előnyök és hátrányok pl. piaci kényelem, tőke és munkaerő szabad áramlása, magyar ipari fejlődés lelassítása, technológiai fejlesztések elől való elzárkózás (ipari forradalom kezdete) Átmeneti társadalom (feudális és polgári elemek keveredése)

14 Pártok Klubpártokról beszélhetünk (tömegpárt kezdetben nincs) Politikai váltógazdaság nem létezik: a közjogi 67-es alap az alap, nem lehet ettől eltérni lényegesen Deák Párt: 67-es alapok (erdélyi és felvidéki földbirtokosok, értelmiség, nagypolgárság) Balközép: Tisza Kálmán (elutasítja a delegációkat és a közös ügyeket) (magyar középosztály, földbirtokosok) Szélbal: Irányi Dániel (radikális reformok, a kiegyezés elutasítása) (parasztság, kispolgárság) 1879: az Egyesült Ellenzék szétesik, létrejön a Mérsékelt Ellenzék (homályos 67-es program), később felvette a Nemzeti Párt nevet (Apponyi Albert) A Szélbalból kialakul a 48-as és Függetlenségi Párt (a szavazatok 15-20%-a): önálló hadsereg, önálló vámterület, önálló külügy, magyar vezényleti nyelv a közös hadseregben Korai munkásszervezetek létrejötte: 1868: Általános Munkásegylet, a munkásság képviselete, sajtószabadság, választójog (Frankel Leó, Külföldi Viktor) Nemválasztók Pártja, Magyarországi Munkáspárt Magyarországi Szociáldemokrata Párt létrejötte (Engelmann Pál), ez az első tömegpárt, szervezett tagsággal a radikális agrárszocialisták később kiválnak és önálló pártot alakítanak Polgári Demokrata Párt Vázsonyi Vilmos (általános választójog) Parasztpárt Áchim L. András (földkérdés, választójog) Keresztényszocialista Párt (Giesswein Sándor) Polgári radikálisok megjelenése (Pulszky Ágost, Somló Bódog, Jászi Oszkár)

15 Közjogi ellentét 48-as és 67-es pártok, az uralkodóhoz és a kiegyezéshez fűződő viszony, nemzeti jelszavak, alkotmányosság, nemzeti intézmények, választójog, vallás, hadsereg, gazdasági és pénzügyek, nemzetiségekhez fűződő viszony Kormánypárt mélyülő válsága: Lónyay, Szlávy, Bittó min. elnöksége (korrupciós ügyek, panamák) Balközép, szélbal: tehetős birtokosok, középpolgárság, kereskedők, radikálisabb 67-esek (Tisza Kálmán bihari pontok: önálló magyar hadsereg és pénzügyek, közös minisztériumok megszüntetése) 1874: Balközép egy része és a 48-asok (szélbal) létrehozzák a 48- as Függetlenségi Pártot 1875: a Deák-párt és a Balközép Tisza-féle csoportjának egyesüléséből létrejön a Szabadelvű Párt (elsöprő győzelem a 3 évenként tartott választásokon 1905-ig) 1887-től 5 évente vannak választások

16 A polgári jogállam A hatalmi ágak szétválasztása, a polgárosodó társadalom fejlődésének megteremtése Kormány és törvényhatóságok hatáskörének rendezése (megyék, városok, községek) Kétkamarás ogy.: képviselőház (413 fő 413 választókerület) + főrendiház Törvényhozás: képviselőház főrendiház uralkodó (költségvetés megállapítása, újonctartalék), obstrukció fogalma (képviselői adminisztratív tiltakozás, véget nem érő beszédek, a századfordulótól már általánossá válik) Főrendiház: születési előjogok: mágnások, főispánok, főpapok; 1884-es reform: vagyoni cenzus bevezetése, 50 főt az uralkodó nevez ki, bevett vallások képviselői, főispánok kikerülnek Választások: választójog: régi jog, vagyoni cenzus (ház, birtok), jövedelmi cenzus, értelmiségi cenzus; az összes állampolgár 5,2-6,4%-a a korszakban; választójogi tv: 1848-as, módosítás: 1874-ben és 1913-ban; választókerületek arányosításának kérdése, nyílt szavazás nem követi a társadalmi, demográfiai változásokat 1887-ig 3 évente, onnantól 5 évente tartanak választásokat (karhatalmi terror, fizetett kortesek; nemzetiségek lakta részek problémái; választókerületek arányosításának szükségessége Közigazgatás (Tisza Kálmán kormányzása idején egységesítik erőteljes centralizáció) Alapszint: vármegye: Élén főispán (képviseli a megyét) Operatív munka: alispán (a megyei küldöttgyűlés vezetője) Megyei küldöttgyűlés: fele választott (6 évente), másik fele virilisták (legnagyobb vagyonnal rendelkezők) (rendeletet alkothatott) Járások járási főszolgabíró + jegyzők, körjegyzők Törvényhatósági jogú városok (23 db) törvényhatósági bizottság irányítja 1873-ban létrejön Budapest mint főváros.

17 A polgári jogállam 2. A magyarok aránya Magyarországon 1867-ben: 41,2% Nemzetiségi törvény: kollektív nyelvi és kulturális jogokat kapnak (20%- os számarány felett), de politikailag nem ismerik el őket: egy politikai nemzet fogalma marad a fő elv (soviniszták megjelenése), területi autonómiáról nem tárgyalnak; a megyei közgyűlés határozza meg a hivatalos nyelvet, a kisebbségi nyelv lehet a második hivatalos nyelv a törvényhatóságok ügyviteli nyelve a magyar felekezetek iskolaalapítási joga 1880-as évek elejéig nem kötelező a magyar nyelv oktatása Liberális elvek: minden nép és egyén egyenjogú, nem kell területi autonómiáról és kollektív politikai jogokról egyeztetni Emancipációs törvény: zsidóság egyenlősítése (a századfordulón majdnem 1 millió fő)

18 Tisza Kálmán kormányzása Pénzügyi konszolidáció a legfontosabb feladata, az elve: csak nem bolygatni, kamatgarancia terhei és a közös költségek fedezetének előteremtése A dualizmus és a polgári intézmények megerősítése 1873: a globális pénzügyi válság begyűrűzik a Monarchiába is, Tisza felmondja a vám és kereskedelmi uniót és új szerződést köt (magasabb agrárvámokat akar) Államkötvény kibocsátása (szanálni kell a költségvetést) államcsőd fenyeget, kölcsönök kellenek Új adónemek bevezetése: általános jövedelmi pótadó, forgalmi adó, bányaadó, tőkeadó, szállítási adó Gazdasági kötélhúzás Ausztriával hova folyjon be a fogyasztási adó, ipari és agrárvámok növelése: ipari vámok, luxusadó pl. kávé, déligyümölcsök, kakaó Állami Számvevőszék felállítása Közös jegybank felállítása, soknyelvű bankjegyek (Osztrák-Magyar Bank) Közigazgatási reformok: központosítási törekvések, szakszerű állami közigazgatás létrehozása (közigazgatási bizottságok létrehozása), főispán jogkörének bővítése, megyék és törvényhatósági jogú városok számának csökkentése, a jász és hajdú területek kerületesítése Létrejön a Függetlenségi és 48-as Párt (cél: csak perszonálunió, elutasítja a közös ügyeket) BTK megalkotása (1878), Csemegi Kódex (Csemegi Károly) Magyar csendőrség létrehozása (1881) tiszaeszlári gyilkosság (Solymosi Eszter) antiszemita zavargások (Országos Antiszemita Párt létrejötte 1883, Istóczy Győző, Ónody Géza) Nemzetiségek passzivitása (nem vesznek részt a politikai közügyekben)

19 Külpolitika osztrák-német kiegyezés Három császár szövetsége: osztrák, orosz, porosz (1873) kettős szövetség Balkán: orosz-osztrák szembenállás, nemzetiségi és függetlenedési mozgalmak erejének növekedése törökellenes felkelés Hercegovinában: orosz támadás Töröko. ellen, orosz győzelem, Anglia a Monarchiát kapacitálja San Stefanoi béke, Berlini Konferencia (Andrássy műve): Szerbia, Bulgária függetlenné vált, Románia növelte területét 1878 Bosznia-Hercegovina megszállása (okkupációja) hatalmas költségek, egy millió fővel gyarapodó népesség (Oroszo. Bulgáriában, OMM B-H.-ban kap szabad kezet) Nagy Véderővita hadseregreform, a közös hadsereg létszámának növelése (1889) időbeli korlátok nélkül támadások érik a kormányt, nemzeti jelszavak Tisza bukása: honossági törvény, azaz az emigránsok elveszítik magyar állampolgárságukat, Tisza szeretné, hogy ez Kossuthra ne vonatkozzon!

20

21 A gazdaság Fő alapelv: gazdasági liberalizmus Küzdelem a merkantilista (ipari) és agrárius csoportok között a Szabadelvű Párton belül. Ipartámogató törvények: adó- és illetékmentesség, különféle kedvezmények, ipartestületek létrehozása, szabályozták a termelés és a kereskedelem feltételeit Közegészségügyi és állategészségügyi törvény születik 1850-es évek: kereskedelmi és iparkamarák felállítása GYOSZ: Gyáriparosok Országos Szövetsége OMKE: Országos Magyar Kereskedelmi Egyesület Vasútfejlesztések: Baross Gábor (a Vasminiszter), zónatarifa bevezetése, egységes árudíjszabás bevezetése, a magánvasutak államosítása, létrejön a MÁV (1868) + villamosítása is megindul Folyamszabályozás, ármentesítés, belvizek levezetése második honfoglalás Postaszolgáltatás, telefonközpontok létrehozása (3200 település) Forgalmi adók, jövedéki adók és illetékek emelése Nehézipar és gépipar fejlődése (Ganz Művek, Óbudai Hajógyár, Weiss Manfréd Művek (Csepel), Kühne Ede, Schlick-Nicholson, Röck, MÁV Gépgyár (Bp.) Szénbányászat fellendülése: Dunai Gőzhajózási Társaság Pécs, Dél-Erdély, Bánát, Ajka Vasérc bányászat, kohászat, acélgyártás: Krassó-Szörény, Rimamurány, Resica, Diósgyőr, Salgótarján, Temesvár, Arad

22 A gazdaság 2. Külföldi tőke beáramlása (német, francia, osztrák, belga, cseh) (államkötvények kibocsátása) élelmiszeripar fejlesztése (malomipar, cukoripar) Mo. a világ 2. legnagyobb lisztexportőre lesz A vámokat fokozatosan emelik a századforduló időszakában (vámháború) Földművelésügyi Minisztérium létrehozása (Darányi Ignác) Mezőgazdaság gépesítése (gőzeke, cséplőgép, aratógép) filoxéra járvány (a szőlőtermelés megtorpan); 22 borvidék hegyvidéki akció (peremterületek fejlesztése) Kukorica, búza, árpa, komló, cukorrépa; szarvasmarha, sertés, juh A mzg. a foglalkoztatás 62%-át, a GDP felét adja; gabona és liszt exportja Gabonaháború olcsó tengerentúli gabona Európába áramlása Szállítás forradalma 10 ezer km vasútvonal épült 1900-ig + kikötőfejlesztések (Fiume - Rijeka, Póla - Pula) Állandó szakemberhiány szakiskolák támogatása, külföldi szakemberek beáramlása Export és import jelentősége: Ausztria, Németország, Franciao., Svájc, Balkán felé és felől Bankok, hitelintézetek nyílnak: Creditanstalt (Rotschild), Magyar Hitelbank, Anglo-Magyar Bank, Franko-Magyar Bank stb. + takarékpénztárak vidéken (Postatakarékpénztár) Élelmiszeripar és könnyűipar fejlődése (malomipar, szeszipar, dohányipar, sörgyártás); faipar, papírgyártás, műtrágyagyártás, textilipar (fonodák, posztógyártás, selyem) Nyomdaipar fejlődése

23 Társadalom Demográfiai forradalom: : 35%-os népességnövekedés (15,5 m 20,9 m lesz Magyarország lakossága) - természetes szaporodás + asszimiláció (főként városokban) A magyarok számaránya 54,5% lesz 1910-re. A várható élettartam: 40 év Társadalmi átalakulások: polgárosodás, munkásság megjelenése Elit csoportok: nagybirtokosok (1000 hold feletti birtok), arisztokrácia (bárók, grófok), nagypolgárság (vállalkozók) (német, magyar, zsidó asszimilálódnak, magyar neveket vesznek fel) Középosztály: dzsentri (leszakadó nemesség, kisbirtokosok városokba vándorolnak és közhivatalokban + hadseregben találnak megélhetést), kispolgárság, kisiparosok, katonatisztek, csendőrök (magyar) Alsó rétegek: Parasztság (nagy része törpebirtokos 5 hold alatt), cselédek, napszámosok, részesaratók, munkásság (gyári munkások, nyomdászok, az életszínvonaluk folyamatosan emelkedik) (magyar, román, ruszin, szlovák) : 1,5 millió fő kivándorol (egyharmaduk hazatér) a kivándorlás főként a nemzetiségeket és a peremterületeket sújtja

24 Urbanizáció 1880 után felgyorsult az urbanizáció! 1. Belső vándorlás: vidékről a városokba 2. Kivándorlás (Amerika) A) Iparvárosok (Pécs, Bp., Győr, Miskolc, Vajdahunyad) B) Agrárvárosok (Békéscsaba, alföldi városok, Szabadka stb.) C) Bányavárosok (Beszterce, Pécs, Ajka, Ózd) D) Kereskedővárosok (Fiume, Brassó, Bp., Szeged) E) Tanyavilág (Alföld) F) Majorságok (egykori nagybirtok helyén (aprófalvak) Vályog, kő, tégla, nád Budapest: Pest, majd Buda lakossága növekszik, vasúti csomópont, két új híd épül (Margit és Erzsébet, majd később Ferenc József ma Szabadság), új sugárutak épülnek, emeletes házak a Duna partján nagy etnikai-nyelvi olvasztótégely, az asszimiláció központja (millenniumi ünnepségek új épületek (pl. Hősök tere)

25 Oktatás, kultúra Oktatási intézményrendszer fejlődése: népiskolai rendszer felállítása: elemi iskola (4, majd 6 osztály), középiskolák, egyetemek, szakképző intézetek, óvónőképzők (3000 új intézmény alakul) Civil szervezetek fejlődése: egyletek, klubok alakítása, szalonok alakítása Folyóiratok, újságok, magazinok száma 10-szereződik változások az irodalomban (1908. a Nyugat megalakulása Ady, Babits, Kosztolányi, Tóth, Juhász, Ignotus, Karinthy) Megindul a belföldi turizmus (Balaton, Horvátország és Budapest a fő célpontok) Világutazók: Afrika, Ázsia (Széchenyi Béla, Almássy, Kittenberger, Teleki Sámuel, Vámbéry Ármin, Xantus János) Festészet és szobrászat világszínvonalú alkotók: Székely Bertalan, Madarász Viktor, Benczúr Gyula, Zichy Mihály, Munkácsy Mihály (historizmus), Czóbel Béla és a Nyolcak (avantgárd), Szinyei Merse Pál, Rippl-Rónai József (szecesszionista), Csontváry Kosztka Tivadar, Izsó Vilmos Zene: Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán Szórakozás: színház, kabaré, szalonok, lóverseny, filmszínház, tömegsport megjelenése, Angolpark, operett, labdarúgás, vándorcirkuszok, vásárok

26 Egyházak és vallások Rendkívül vegyes vallású lakosság: 1. Római katolikusok (magyarok, németek, horvátok, szlovákok, szlovének) 2. Görög katolikusok (Északkelet-Mo., ruszinok, románok) 3. Protestánsok (a képviselők nagy része) A) Reformátusok (Tiszántúl, Erdély, magyarok, németek, szlovákok) B) Evangélikusok (Nyugat-Mo., Felvidék, németek, szászok) 4. Ortodoxok (görög keleti vallásúak) (Délvidék, Dél-Erdély, szerbek, románok) 5. Izraeliták (zsidók) nagyobb városokban (Dunántúl, Erdély, Kárpátalja, Galícia, magyarok, németek, lengyelek) komoly belső ellentétek (modernekneológok és ortodoxok), cionizmus megjelenése (Theodor Herzl) Konkordátum a pápával: római kat. egyház elsőbbségének elismerése (nem hivatalos), de királyi tetszvényjog és főkegyúri jog megtartása Felekezeti törvény vallások egyenjogúak, bevett és elismert felekezetek; a felekezeti iskolákat az állam finanszírozza Egyház és állam szétválasztása: liberális reformok + katolikus reneszánsz időszaka (katolikus egyletek megjelenése) + keresztényszocailizmus megjelenése (Prohászka Otttokár, Giesswein Sándor) Keresztényszocialista Párt megalakulása

27 Nemzetiségek Nemzetiségi törvény (gyakorlatilag nem tartják be) egységes magyar politikai nemzet kialakítása a cél A nemzetiségek fokozatosan kiszorulnak a közigazgatásból, a passzivitást választják (nem sikeres) elszakadásról nincs szó, csak autonómiáról Felekezeti iskolák létrehozása 1879-től oktatják a magyar nyelvet Egyesületek, kulturális intézmények: Matica Srpska (szerb), Matica Slovenska (szlovák), Astra, Liga Culturala (román), Szent Bazil Társulat (ruszin) Memorandum ügy

28 Liberális reformok, új pártok Szapáry-kormány: újabb ipartámogató törvények, vámok emelése ( ) Megindul a nagy kultúrharc : Egyházpolitikai küzdelmek: vegyesházasságokból származó gyermek vallása Wekerle-kormány ( ): szabad vallásgyakorlás, állami anyakönyvezés, izraelita vallás egyenjogúsítása (bevett felekezet lett), polgári házasságkötés, gyermek vallása Valutareform: aranyalapra való áttérés: korona bevezetése 1892-re helyreáll az államháztartás egyensúlya, a költségvetés szufficites lesz Nemzetiségi sajtóperek: Replika-per, Memorandum-per (román Liga Culturala, Ioan Ratiu) (1892), nemzetiségi panaszok közvetlenül Ferenc Józsefnek Új pártok, szervezetek megjelenése: szakad a Mérsékelt Ellenzék: létrejön a Nemzeti Párt (mérsékelt 67-es alapok, Apponyi Albert), Ugron-frakció (ellenzéki agrárius szerveződés századfordulón megerősödnek), 1896 Magyar Gazdaszövetség létrejötte 1898 Hangya Szövetkezet (vidéki agrárszövetkezet), Katolikus Néppárt (Zichy Nándor), II. Internacionálét követően MSZDP (uralkodó osztályok hatalmának megszüntetése, magántulajdon megszüntetése, demokratikus szabadságjogok kiterjesztése) Agrárszocialista mozgalmak megjelenése (befejeződnek a nagy munkálatok, a gépesítés miatt kevesebb emberi erő kell és felére csökken az aratás ideje): Viharsarok, Tolna-Baranya, Dél-Alföld tüntetések, arató- és cselédsztrájkok, zavargások (battonyai, orosházi sortűz) Szántó Kovács János, Várkonyi István, Mezőfi Vilmos a vezetők Bánffy-kormányzat ( ) erőszakos lépések az ellenzékkel és a nemzetiségekkel szemben 1896 Millenniumi ünnepségsorozat kezdete (kisföldalatti, Vígadó, Szabadság híd, Hősök tere) óriási problémák törnek a felszínre

29 A századforduló Millenniumi ünnepségek 1896-os választások: minden addiginál komolyabb karhatalmi erőszak, durva nemzetiségi politika (korlátozták a sajtó- és gyülekezési szabadságot), magyar nemzetállam megteremtésének eszménye tiltakozási hullám, folyamatos obstrukció ben lejár a vám és kereskedelmi szerződés megújítására nincs esély (magyar követelések önálló vámterület), osztrák tiltakozás ischli klauzula: a kiegyezés automatikusan fennmarad 1903 után is Mo. az önálló vámterület jogi állapotába lépett megbénul a kormányzat, nincs ktg.vetés (ex lex állapot állt be 1899.) Széll-csend : Széll-kormányzat ( ) megegyezik az ellenzékkel, Apponyiék belépnek a kormánypártba (agrárérdekek erősödése), a vámközösség fennmaradt, de Mo. önálló vámterület állapotában volt + emelkedik a közös kvóta is 1901: képviselői összeférhetetlenségi törvény: gazdasági összeférhetetlenség Új véderővita: újonclétszám emelése: cserébe magyar vezényleti nyelv, magyar állomásoztatás, magyar katonai iskolák Széll Kálmán megbukik Tisza István ( ) célja a politikai válság megoldása: házszabály módosítás, az obstrukció letörése (ugrai levél, zsebkendőszavazás) ellenzéki összefogás (egyesült ellenzék, Vezérlő Bizottság: Kossuth Ferenc, ifj. Andrássy Gyula, Apponyi Albert, Ugron Gábor), kiírják az új választásokat Győz az ellenzék, de az uralkodó újra Tiszát, majd Fejérváry Gézát bízza meg kormányalakítással ( darabontkormány, amíg a koalíció fel nem adja követeléseit (katonai, gazdasági) passzív ellenállás kibontakozása, állandósuló tüntetések, Kristóffy-Garami paktum (választójog ígérete a szocdemeknek)

30 A koalíció évei Ötperces audiencia: az uralkodó feltételei a kormányra kerülésre: gazdasági kiegyezés elérése, a hadsereg létszámának emelése Nincs közeledés: Kriegsfall U (Magyarország lerohanásának terve) katonaság oszlatja fel az ogy.-t kifullad az ellenállás, a koalíció elfogadja a feltételeket feloszlik a Szabadelvű Párt, választások: elsöprő ellenzéki győzelem Wekerle-kormányzat: látszatcselekvések, kompromisszumok Adórendszer reformja: adócsökkentés, bevezették a balesetbiztosítás intézményét; elmarad a választójogi reform (pluralista tervezet több szavazata lenne egy embernek) Lex Apponyi: el kell sajátítani a magyar nyelvet a negyedik osztályig, ha a diákok fele magyar, a nyelv automatikusan magyar (1907), magyar zászlót és magyar címert ki kell tenni minden iskolában Vasúti szolgálati pragmatika: csak magyarul beszélő vehető fel a MÁV-hoz Növekszik a kvóta, nem lesz önálló nemzeti bank (osztrák elutasítás) megbukik az ellenzéki koalíció Kivándorlás problematikája: peremterületekről leginkább (félmillió kivándorló) Létrejön a Nemzeti Munkapárt (Tisza István) és 1910-ben megnyeri a választásokat

31 Az első világháború előtt Birodalom átszervezési tervek: a német hegemónia biztosítása (a kiegyezés szerkezete omladozik) Ferenc Ferdinánd trónörökös és a Műhely (föderalista átszervezés ötlete csak a látszat) Új politikai erők: Radikális Párt (Jászi Oszkár), MSZDP megerősödése, parasztpártok létrejötte (Nemzeti Parasztpárt) 1904 az antant létrejötte (entente cordiale), 1907: angol-orosz szövetség velük szemben a hármas szövetség: osztrák, porosz, olasz Balkáni háborúk: I. Sándor szerb uralkodó meggyilkolása, utódja oroszbarát, szerb-magyar vámháború (disznóháború); Ifjútörök forradalom győzelme a Monarchia annektálja B-H.-t, hatalmas feszültség, orosz-japán háború (orosz vereség) I. Balkáni háború 1912: Szerbia, Bulg., Görögo., és Töröko. (török vereség) II. Balkáni háború 1913: Szerbia, Görögo., Töröko. és Bulgária (bolgár vereség) Magyar hatásai

32 Az első vh. kapujában Katonai javaslatok, új véderővita obstrukció, házszabálymódosítás utcai tüntetések, sztrájkok ( vérvörös csütörtök 1912) Tisza minden javaslatot átvisz + kivételes törvények (1912), internálás, cenzúra, beszolgáltatási rendszer, statárium 1913 új választójogi törvény: leszállítják a cenzust, módosítják a kerületek határait soha nem tartanak választásokat ezen törvény alapján Nemzetiségi engedmények: későn születik meg, a románok és szerbek elutasítják Szarajevói merénylet: június 28. (Ifjú Bosznia, Fekete Kéz) Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolása

33 Az első világháború július 28. hadüzenet Szerbiának Osztrák sürgetés, Tisza aggodalmai (nincs önálló magyar katonai erő, nemzetiségi ellentétek), pusztítsátok el Ausztriát formula Oroszország szerepe Két front: északon Galícia, délen Szerbia katonai kudarcok, lassú mozgósítás (utánpótlás szerepe fontos, hátország problémái) Törökország belép a központi hatalmak oldalán Olaszország belép az antant oldalán (harmadik front) Állóháború alakul ki

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 344 19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 1849 1849. október 24-től Magyarország területi felosztása során öt katonai kerületet alakítottak ki: Pest- Buda, Pozsony, Sopron,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes 15 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867 Deák Ágnes DEÁK AGNES Polgári átalakulás és neoabszolutizmus 1849-1867 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta:

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

AZ ÖNKÉNYURALOM KORA (1850-1865)

AZ ÖNKÉNYURALOM KORA (1850-1865) AZ ÖNKÉNYURALOM KORA (1850-1865) 1. Ferenc József 1850 nyarán meneszti a közutálatnak örvendő Haynaut. (Egész Európa megvetette Ausztriát Haynau módszerei miatt.) 2. A terrort az önkényuralom követi: két

Részletesebben

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Rövidített változat publikálva a ( Trianoni Szemle 2011. január, III.évf. 1. sz. 65-71. old.) Bevezetés: Problémafelvetés a határon

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba

Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba A Rákóczi szabadságharc veresége után az uralkodó III. Károly (1711-1740) osztrák császár és magyar király megtartja a szatmári békében rögzített pontokat.

Részletesebben

A NÉMETEK ÉS MAGYAROK TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA

A NÉMETEK ÉS MAGYAROK TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA A NÉMETEK ÉS MAGYAROK TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA Csapatösszeállítás a labdarúgó-világbajnokság döntıjében, 1954 Donauschwäbisches Zentralmuseum, Ulm (DZM 9881) 375-843 A népvándorlás korától a Keleti Frank

Részletesebben

Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon

Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon University of Miskolc Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék SZAKDOLGOZAT Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon Név: Domina Viktor Igazgatásszervező Nappali tagozat Konzulens: Hallók

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Felvilágosodás: A XVIII. század eszmerendszere. Angliában bontakozik ki, majd Franciaországban teljesedik ki. Előzménye: a természettudományok fejlődése és a racionalizmus

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON

MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON 1. MAGYARORSZÁG A HÁBORÚ VÉGÉN A Központi hatalmak 1918 őszén teljes katonai vereséget szenvedtek. Béketárgyalási javaslatot tettek Wilsonnak,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 2 TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Az érett középkor gazdasága és gazdaságpolitikája Magyarországon...4 2. A magyar gazdaság

Részletesebben

BELVEDERE. Indivisibiliter BELVEDERE. MMVII február március. Történelem és társadalomtudományok. XIX. évfolyam, 1 2. szám 2007/XIX. 1 2.

BELVEDERE. Indivisibiliter BELVEDERE. MMVII február március. Történelem és társadalomtudományok. XIX. évfolyam, 1 2. szám 2007/XIX. 1 2. RI ME A LE N DIO Történelem és társadalomtudományok XIX. évfolyam, 1 2. szám Indivisibiliter Írások az Oszták Magyar Monarchia történetéből. A tematikus rovat szerkesztője: M ER N IDIO A LE 2007/XIX. 1

Részletesebben

A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig. Niamessny Mihály. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből.

A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig. Niamessny Mihály. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből. Niamessny Mihály A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből. Franklin-Társulat Nyomdája Budapest 1928 E-könyvek igény szerint Könyvek milliói

Részletesebben

Kovács Attila Tátrai Ágnes Magyarok a Muravidéken 1918-1945. Kronológia

Kovács Attila Tátrai Ágnes Magyarok a Muravidéken 1918-1945. Kronológia Kovács Attila Tátrai Ágnes Magyarok a Muravidéken 1918-1945 Kronológia 1 2 Kovács Attila, Tátrai Ágnes Magyarok a Muravidéken 1918-1945 Kronológia 2013 3 CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in

Részletesebben

Gazdaságtörténet tantárgyi kalauz

Gazdaságtörténet tantárgyi kalauz Fülöp Tamás Gazdaságtörténet tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Gazdaságtörténet tantárgyi kalauz A kalauz a következő könyvhöz készült: Kaposi Zoltán: Magyarország gazdaságtörténete 1700-2000.

Részletesebben

MAGYAR KATASZTRÓFA 1918-19

MAGYAR KATASZTRÓFA 1918-19 MAGYAR KATASZTRÓFA 1918-19 FEJEZET A NAGY VILÁGÉGÉSBŐL KIADATLAN LEVÉLTÁRI OKMÁNYOK ÉS ISMERETLEN FELJEGYZÉSEK ALAPJÁN ÍRTA SZENDE ZOLTÁN 1933. MADÁCH KÖNYVKIADÓ BUDAPEST. Minden jog a szerzőé, beleértve

Részletesebben

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon Szerkesztette:

Részletesebben

ALKOTMÁNYTÖRTÉNET ELTE-ÁJK

ALKOTMÁNYTÖRTÉNET ELTE-ÁJK MAGYAR ALKOTMÁNYTÖRTÉNET ELTE-ÁJK Bolondok 2012-1 - Alkotmánytörténet/1. tétel A magyar nomád állam és a honfoglalás (17-35. oldal) I. Nemzetségi szervezet kora A társadalmi szerveződés kezdetei - i.e.

Részletesebben

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN "Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem

Részletesebben

VÁLASZTÓJOG-TÖRTÉNETI KRONOLÓGIA

VÁLASZTÓJOG-TÖRTÉNETI KRONOLÓGIA Magyarország VÁLASZTÓJOG-TÖRTÉNETI KRONOLÓGIA Európa és a nyugati világ 1445 választójogi törvény Angliában (freeholderek választójoga (franchise) meghatározott jövedelem esetén ténylegesen: követküldés

Részletesebben

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYARORSZÁG A POLITIKAI-GAZDASÁGI HELYZET MEGSZILÁRDULÁSA

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYARORSZÁG A POLITIKAI-GAZDASÁGI HELYZET MEGSZILÁRDULÁSA I. ELŐZMÉNYEK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYARORSZÁG A POLITIKAI-GAZDASÁGI HELYZET MEGSZILÁRDULÁSA 1919 őszétől Magyarország új útra lépett. A háborús vereség s a nyomában kialakult forradalmi válság az

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: 8 osztályos gimnázium Évfolyam: 7. Vizsga típus: írásbeli, szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL. A szerb kérdés a magyar országgyűlésben, 1690 1918

FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL. A szerb kérdés a magyar országgyűlésben, 1690 1918 FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL A szerb kérdés a magyar országgyűlésben, 1690 1918 Dejan Mikavica, az Újvidéki Egyetem történelem tanszékének vezetője több mint egy évtizede kutatja

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Gimnázium 11-12. Történelem Ált. és info+ Belügy+Nyelvi humán 11. évf. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 108 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Év eleji ismétlés 0 1 1 2. Társadalmi ismeretek 4 1

Részletesebben

A magyar kultúra ezer esztendeje

A magyar kultúra ezer esztendeje MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA www.kum.hu A magyar kultúra ezer esztendeje A magyar nép a kelet-európai pusztákról sok évszázados vándorlás után érkezett el a Kárpát-medencébe, végleges hazájába,

Részletesebben

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 Szerkesztette: GERGELY ANDRÁS ' Korona Kiadó, Budapest, 1998 TARTALOM i. A Habsburg Birodalom és Magyarország (Gergely András-Pajkossy Gábor) a birodalom területi

Részletesebben