Fontosabb közérdekû határozatok a képviselô-testület januári és februári ülésérôl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fontosabb közérdekû határozatok a képviselô-testület 2003. januári és februári ülésérôl"

Átírás

1 Kedves Olvasók! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Pannonhalmi Hírek elsô számának megjelenését bejelenthetem Önöknek. Pannonhalma Város Szervezeti és Mûködési Szabályzata elôírja a lakosság tájékoztatását. Ennek megfelelôen 2003 elején a képviselô testület úgy döntött, hogy az elmúlt évek próbálkozásai után, az önkormányzat támogatásával, de civil szerkesztôbizottsággal Pannonhalma minden lakójához szóló kulturális és információs kiadványt jelentet meg. Ehhez a nem könnyû feladathoz az Önkormányzat Kulturális Bizottságának sikerült egy lelkes, tettvágytól égô munkacsoportot felkérnie a szerkesztési teendôk elvégzésére. Köszönet illet mindenkit, akik a születendô lap megjelenésénél bábáskodtak. Nem biztos, hogy ez a végleges forma, de az Önök esetleges építô jellegû kritikájával még szebb lehet ez a kiadvány. Bízom abban, hogy az egyelôre negyedévenként megjelenô újságunk településünk minden lakójának valós híreket, kulturális értékeket közvetít, s méltó lesz hiánypótló szerepének betöltésére. Tisztelettel: Pánczél Benedek polgármester

2 JANUÁR 3/2003. (I. 28.) sz. Kt. határozatával elfogadta a képviselô-testület évi munkatervét. A március - május közötti ülésekre elfogadott napirend: MÁRCIUS NAPIREND ELÔTT Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrôl NAPIREND 1. Pannonhalma Város Önkormányzatának évi költségvetési zárszámadása 2. A temetô fenntartásával, korszerûsítésével kapcsolatos feladatok meghatározása 3. A évi fejlesztések, felújítások, prioritások meghatározása 4. A évi kitüntetô díjak adományozása Munkatervben nem szereplô napirendi javaslatok ÁPRILIS NAPIREND ELÔTT Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrôl. NAPIREND 1. Az SZMSZ felülvizsgálata, módosítása 2. Pannonhalma Város Önkormányzatának gazdasági programja 3. Szociális rendelet felülvizsgálata 4. A háztartási kommunális hulladék szállításával, elhelyezésével kapcsolatos tájékoztatás, távlati feladatok meghatározása 5. Tájékoztató a kábel-tv felújítási munkálatairól, üzemeltetésérôl Munkatervben nem szereplô napirendi javaslatok MÁJUS NAPIREND ELÔTT Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrôl Ö N K O R M Á N Y Z A T Fontosabb közérdekû határozatok a képviselô-testület januári és februári ülésérôl NAPIREND 1. A képviselôi tiszteletdíj, juttatások felülvizsgálata 2. A polgármester költségtérítésének, premizálási rendszerének elfogadása 3. Az oktatással kapcsolatos feladatok távlati meghatározása, gyermekétkeztetés. Munkatervben nem szereplô napirendi javaslatok 7/2003. (I. 28.) sz. Kt. határozatával: az önkormányzat tulajdonában álló lakás bérlôjének saját költségén a közmûfejlesztési hozzájárulás megfizetését követôen engedélyezte a gáz központi fûtés bevezetését. 8/2003. (I. 28.) sz. Kt. határozatával: a Magyarországi Jehova Tanúi Egyház Pannonhalmi Gyülekezete részére a 847 hrsz-ú ingatlan kiegészítésére az önkormányzat tulajdonában álló 846/4 hrsz-ú ingatlanából 62 m² területet 800,- Ft/m² áron értékesített. 9/2003.(I. 28.) sz. Kt. határozatával: hozzájárult, hogy az önkormányzat tagja legyen a Közoktatási Társulásnak. 10/2003 (I. 28.) sz. Kt. határozatával: elhatározta, hogy Pannonhalmi Hírek címmel negyedévente lakossági tájékoztatót jelentet meg. 11/2003. (I. 28.) sz. Kt. határozatával: megbízta a Pannon-Net Kft-t a képviselôtestületi ülések kábeltévében történô közvetítésére, kísérleti jelleggel 6 hónapra.. 12/2003. (I. 28.) sz. Kt. határozatával: támogatja és a hatályos rendezési tervvel egyezônek tartja a Sokoró Alapítvány Pannonhalma-Sokoróaljai Borvidék növényvédelmi elôrejelzô és értékelô rendszer címû fejlesztését, amelynek keretén belül a településünkön meteorológiai állomás létesülne. 13/2003.(I. 28.) sz. Kt. határozatával: támogatja Tényô község csatlakozását a Pannonhalmi Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Intézményhez. FEBRUÁR 2/2003. (II. 26.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat évi költségvetését: Ft bevétellel és kiadással. 3/2003. (II. 26.) sz. rendeletével a települési önkormányzati képviselôk tiszteletdíját havi ,-Ft-ban állapította meg. 15/2003. (II. 25.) sz. Kt. határozatával: elfogadta a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága évi programjára tett javaslatot. 16/2003.(II. 25.) sz. Kt. határozatával: elfogadta Pannonhalma Város évi kulturális programjáról szóló javaslatot. 20/2003. (II. 25.) sz. Kt. határozatával a Településrendezési, Közrend- és Közbiztonsági Bizottság külsôs tagjának megválasztja Németh Józsefné (Tóthegy 57. sz.) és Huszár Levente (Petôfi u. 1. sz.) lakosokat. 24/2003. (II. 25.) sz. Kt. határozat: Rendezési terv: Pannonhalma Város Önkormányzat képviselô-testülete a PAN- NON- INGATLAN 2002 Kft kérelmére a rendezési terv módosítását támogatja. KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK 1.) Az ivóvíz- és csatornadíj-szolgáltatás díja január 1-tôl: Ivóvíz: 120,-Ft/m % áfa; Csatornadíj: 175,- Ft/m % áfa 2.) Változás a gépjármûadóadózásban A gépjármûadó alsó mértéke: 800,-Ft/ 100kg A kedvezményi rendszer módosulása: január 1-jétôl megszûnik a nem szabályozott katalizátorral ellátott benzin-diesel üzemû gépjármûvek, valamint az EURO 1 elôírásnak megfelelô tehergépjármûvek, autóbuszok utáni 25 %-os adókedvezmény. Szintén megszûnik a nem szabályozott katalizátorral ellátott benzin üzemû gépjármû után biztosított 50 %-os kedvezmény is. 20 %-ra nyergesvontató esetében 30 %-ra csökken a szabályozott katalizátorral ellátott benzin üzemû elôírásnak megfelelô diesel üzemû gépjármûvek, valamint az EURO 2 elôírást teljesítô autóbuszok, tehergépjármûvek utáni adókedvezményi mérték március 2

3 Ö N K O R M Á N Y Z A T 30 %-os adókedvezmény illeti meg a legalább ENSZ-EGB elôírásnak megfelelô gépjármûvet, valamint a legalább EURO 3 elôírásnak megfelelô autóbuszt, tehergépjármûvet. 50 %-os adókedvezmény jár továbbra is a kizárólag elektromos meghajtású, a hibrid meghajtású és a tiszta gázüzemû személyszállító gépjármûvek után tól az adókedvezmény igénybevételének elôfeltételéül továbbra is a gépjármûre kiadott, a Gjt. szerinti mûbizonylat tartalma szolgál alapul, pontosabban az abban megjelölt környezetvédelmi osztály-jelzés. A jövôben mûbizonylaton a zöldkártya, a forgalmi engedély vagy a közlekedési felügyelet egyéb igazolása értendô. Kommunális, iparûzési, idegenforgalmi és építményadó vonatkozásában a évben nincs változás. Fontos: az adózó részérôl mindennemû változást (tulajdonos, név, lakcím stb.) 30 napon belül be kell jelenteni. Adózással kapcsolatos felvilágosítás kérhetô Lüvi Józsefné ügyintézôtôl. 3.) Gyermekétkeztetés után fizetendô térítési díj napi összege: Óvoda: 202,-Ft/nap/fô; Napközi: 208,-Ft/nap/fô; Menza: 178,- Ft/nap/fô Kedvezmények: Alanyi jogon megilletô önkormányzat által biztosított kérelem nélküli kedvezmények tôl ig: Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülô családok gyermekei részére a napi térítési díj 50 %-a. Gyámság alatt családba fogadott gyermekek térítésmentesen vehetik igénybe az intézményi étkeztetést. 3 vagy többgyermekes családok a központi 50 %-os kedvezmény mellett további 25 %-os kedvezményben részesülnek. Fogyatékos gyermek kedvezménye 75 %. Kérelem alapján biztosított kedvezmények: Azon családok gyermekei, ahol az 1 fôre jutó jövedelem a minimálbér 120 %-át jelenleg: ,-Ft-ot nem haladja meg, meghatározott összegû napi kedvezményben részesülhetnek. Kérelemhez formanyomtatvány az óvoda vezetôjétôl, illetve az iskola igazgatójától igényelhetô. A kérelmet az intézményvezetôknél kell március leadni, kedvezmény a kérelem benyújtását követô hónap elsô napjától illeti meg az étkeztetést igénybevevô gyermeket. 4.) Súlyos mozgáskorlátozottak részére megállapítható támogatások: közlekedési személygépkocsi szerzési gépjármû átalakítási parkolási engedély Támogatási feltételek: az egy fôre jutó támogatás összege nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének jelenleg: ,- Ft 2,5- szeresét. A kérelem benyújtásának határideje: április 30. Ügyintézô: Imre Lászlóné 5.) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltétele: Az egy fôre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét jelenleg: ,- Ft nem haladhatja meg. Ügyintézô: Hajdú Ákos 6.) Változás az útlevél-ügyintézés során: Általános eljárási szabályok: Magánútlevél iránti kérelem a körzetközponti okmányirodai polgármesteri hivatal jegyzôjénél, a BM Központi Hivatalnál nyújtható be. Az a kérelmezô, aki a körzetközponti jegyzô hivatalába való utazással járó személyes megjelenésében életkora vagy egészségi állapota miatt akadályozott, kérelmét a lakóhelye v. tartózkodási helye szerint illetékes polgármesteri hivatalban is elôterjesztheti. Határátlépési engedély iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes jegyzônél kell benyújtani. Magánútlevél soron kívüli kiállítására vonatkozó kérelmet csak a körzetközponti polgármesteri hivatalban vagy a BM Központi Hivatalánál lehet elôterjeszteni. Meghatalmazott útján is elôterjeszthetô a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmezô egészségi állapota kezelôorvos igazolása szükséges nem teszi lehetôvé. Az útlevélkérelemkor csatolni kell: A kérelmezô birtokában lévô elôzô útlevelét. (Mellôzhetô a kérelmezô elôzô útlevelének a kérelemhez történô csatolása, ha az érvényes, és a kérelmezô utazási szándékkal kéri annak visszahagyását. A visszahagyott útlevelet az új útlevél személyes átvételekor kell leadni.) Meghatározott összegû illetékbélyeget Amennyiben a kérelmezô nem személyesen jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell két darab fekete-fehér v. színes fényképet, útlevéligénylô lapot. Kiskorú v. gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a szülôknek (törvényes képviselônek) a közjegyzô, a gyámhatóság v. útlevélhatóság elôtt tett, útlevél kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát. Az útlevél iránti kérelem elôterjesztésekor be kell mutatni, illetve rendelkezésre kell bocsátani a kérelmezô érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy mást, a személyazonosságának igazolására alkalmas más hatósági igazolványt személyi azonosításról és a lakcímrôl szóló hatósági igazolványt értesítési címet, lakcímet saját kezû aláírását arcképmását elôzô, érvényes útlevelét, ha annak viszszahagyását kérte. Kiskorú, valamint a cselekvôképességet kizáró gondnokság alatt álló kérelmezô esetén a fentiek mellett a szülôk (törvényes képviselô) állandó személyazonosító igazolványát vagy más személyazonosságot igazoló érvényes hatósági igazolványt. Érvényesség díj 4 év alatt 2 év Ft 4-18 év 5 év Ft év 70 év felett 5 év Ft 10 év Ft 5 év Ft 10 év Ft 7.) A kommunális adó összege Ft/év 8.) Az iparûzési adó összege az éves bevétel 1,4%-a 9. Az idegenforgalmi adó öszzege Ft/fô/vendégéjszaka

4 2003 májusában lesz öt éve, hogy a festôi szépségû németországi Engen városával hivatalosan is megköttetett a partnerkapcsolat. Ennek tiszteletére akárcsak öt évvel ezelôtt május 1-4-ig ünnepi rendezvényre kerül sor Pannonhalmán, majd szeptemberben Engenben. Tekintsük át röviden, hogyan kezdôdött és alakult a két város barátsága, s mi minden történt az elmúlt öt esztendôben ôszén Manfred Sailer, Engen polgármestere felfedezôútra küldött egy háromtagú csoportot, hogy partnervárost keressenek Magyarországon. A következô év elején levél érkezett Engenbôl Horváth Endréhez, Pannonhalma polgármesteréhez, kapcsolatfelvétel céljából. A képviselô-testület elfogadta az ajánlatot, s 1996 tavaszán egy delegációval Engenbe látogatott, ahol meg is tették az elsô lépéseket a partnervárosi kapcsolat létrehozásához. Az év augusztusában Manfred Sailer vezetésével küldöttség érkezett Pannonhalmára. Ekkor konkretizálódtak az iskolai cserekapcsolatról szóló elképzelések is. Ennek eredményeként októberben az engeni iskolások Pannonhalmára utaztak, majd 1997 májusában a mi általános iskolás tanulóink látogattak Engenbe. Mivel Engen partnerkapcsolat-felelôse, a kapcsolat fáradhatatlanul és szívvel-lélekkel dolgozó motorja, Ulrich Scheller az ottani iskola igazgatója is, nagyon gördülékenyen és komplikációmentesen folytatódtak az iskolai események ôszére máris hagyományt teremtetô erejûvé vált az iskolai cserekapcsolat, minden tanévben megszervezésre kerül az oda- és visszautazás ban már hetedik alkalommal kirándulhatnak mindkét iskola végzôs tanulói egymás városába, s tölthetnek el négy teljes napot a cserecsaládoknál, és szerzik életre szóló élményeiket és tapasztalataikat egymás társaságában. A pannonhalmi gyerekek útiköltségét minden évben Engen városa vállalja magára azért, T E S T V É R V Á R O S I H Í R E K Ötéves a partnervárosi kapcsolat hogy a Radnóti Miklós Általános Iskola minden tanulója 8. osztályos korában eljuthasson Németországba. A partnerkapcsolat azonban nem korlátozódik az iskolai szálra, ez csupán az elsô és legbiztosabb pontja volt és lesz is a szándéknyilatkozatban rögzített elképzeléseknek: Mindkét városból be kell vonni a partnerkapcsolatba a lehetô legtöbb embert, a legtöbb csoportot, egyesületet, sôt a pannonhalmi fôapátságot is. Manfred Sailer polgármester idôközbeni nyugdíjba vonulása sem törte meg az engeniek lelkesedését, és az 1997-ben megválasztott új polgármester, Johannes Moser fiatalos lendülettel folytatta elôdje munkáját, s még ez év augusztusában megtette elsô hivatalos látogatását Pannonhalmán. Novemberben pedig a Szent Márton-szobor avatásakor Ludwig Wachter alpolgármester érkezett Pannonhalmára Urich Schellerrel együtt, hogy elôkészítsék a kapcsolat hivatalossá válásához szükséges tennivalókat. Az ünnepélyes rendezvényekre amelyeken a két város polgármestere, Johannes Moser és Horváth Endre aláírta a partnervárosi kapcsolatról szóló szerzôdést 1998 májusában került sor Pannonhalmán több mint kétszáz engeni, szeptemberben pedig Engenben szintén ugyanennyi pannonhalmi polgár részvételével. Még ebben az évben egyhetes közös nyaraláson vettek részt a két település fiataljai Balatonszárszón, s ez is hagyományt teremtett: évrôl évre érkezik Engenbôl egy-egy csoport a balatoni táborba márciusában Pánczél Benedek, Pannonhalma új polgármestere elsô hivatalos engeni látogatása során új távlatokat nyitott polgármester kollégájával a partnerkapcsolat továbbépítésérôl. Ennek folytatásaként júniusban ismét Ludwig Wachter alpolgármester és Ulrich Scheller részvételével került sor Pannonhalmán a konkrét feladatok megbeszélésére. Ezután indult el a nyári szakmai gyakorlatok megszervezése tehetséges pannonhalmi fiatalok számára Engenben szakmai ismereteik és nyelvtudásuk fejlesztése céljából. Azóta többen élhettek már, és sokan élhetnek még ezentúl is ezzel a lehetôséggel. Az akkori megbeszélésen vetôdött fel a nyugdíjas korosztály számára tervezett engeni kirándulás gondolata, mely októberben valósult meg, s olyan pozitív hatással volt a résztvevôkre, hogy hazaérkezésük után hamarosan megalakult Pannonhalmán Engen-Pannonhalma Baráti Kör néven egy új közösség, melynek tagjai mindig készenlétben állnak a partnerkapcsolati programok során szükséges feladatok és teendôk elvégzésére. Novemberben az Idôsek Éve alkalmából szervezett rendezvénysorozatnak résztvevôje volt Pannonhalmán az engeni Trachtenfrauen (népviseletes asszonyok) csoport néhány tagja. A 2000-es év is eseményekben gazdagnak bizonyult. Márciusban Hans-Peter Lehr, gazdasági szakember Pannonhalmára látogatásakor sok hasznos gondolat született várossá válni készülô községünk fejlôdési lehetôségeirôl. Áprilisban az engeni idôsebb korúak viszonozták a mieink elôzô évi kirándulását, májusban pedig ismét egy hivatalos pannonhalmi küldöttség utazott Engenbe. Pánczél Benedek polgármester vezetésével Baden-Württemberg egyik nagyszabású kiállításán (Landes-gartenschau) képviselték Pannonhalmát, egy kis ízelítôt nyújtottak Magyarországból: néptánc, fazekasmesterség, népviselet, bográcsgulyás. (A polgármester saját kezûleg készített fôztjét több százan kóstolhatták meg, s méltán aratott nagy sikert.) Augusztusban a városavató ünnepség díszvendégeként érkezett Pannonhalmára Johannes Moser polgármester és Ulrich Scheller partnerkapcsolat-felelôs vezetésével egy engeni küldöttség, októberben pedig Pánczél Benedek polgármester kapott meghívást arra az ünnepélyes programra, melyet engeniek franciaországi partnervárosukkal, Trilport-ral rendeztek partnerkapcsolatuk hivatalossá tétele alkalmából. Fontos eseményként könyvelhetjük el 2001-ben, amikor városunk vendége volt a Konstanzi Járási Közigazgatási Hivatal vezetôje, Frank Hämmerle, egy hattagú engeni delegáció élén. Ekkor merült föl részükrôl az a kérés és ajánlat, miszerint magyar (lehetôleg pannonhalmi) ápolónôk kaphatnak lehetôséget németországi munkavállalásra. Így került ezen az ôszön elôször Engenbe bébiszitterként (az ápolónôi munkához szükséges megfelelô nyelvtudás elsajátítása céljából), majd az elvárt nyelvtudás birtokában Radolfzellbe ill. Konstanzba ápolónôként Roll Ildikó. Ô jelenleg is ott dolgozik, és összesen másfél évet dolgozhat szakmájában. Júliusban baráti látogatásra hívta Trilportba Pánczél Benedek polgármestert Engen francia partnervárosának polgármestere, március 4

5 T E S T V É R V Á R O S I H Í R E K Michel Vallier, aki a következô év nyarán viszonozta is ezt a látogatást Pannonhalmán, s egy kisebb körutazást is tett feleségével Magyarországon szeptemberében ünnepelték Engenben a környékükön vívott napóleoni csata emlékét, melyre ismét egy delegációt vártak Pannonhalmáról is, így a képviselô-testületbôl és a partnerkapcsolat iránt érdeklôdô lakosságából egy 40 fôs csoport vett részt a nem mindennapi élményt nyújtó rendezvényen februárját a Generációk találkozása teszi felejthetetlenné nemcsak a pannonhalmiaknak, hanem azoknak az engenieknek is, akik vendégként, ill. aktív résztvevôként gasztronómiai bemutatkozásukkal is képviseltették magukat. Mintegy viszonzásképpen delegálta magát Pannonhalma júliusban Welschingenben (Engen egyik társtelepülésén) 1250 éves évfordulóján, ahol Horváth György és felesége kerámiaés fazekasmunkáikat mutathatták be az ottani közönségnek. Októberben Németország újraegyesítésének évfordulóján Ulrich Scheller Strasbourgba szervezett egy továbbképzést saját és partneriskolái pedagógusainak. Témája az Európai Parlament és az Európa Tanács intézményeinek megtekintése és munkájának megismerése volt. Erre kapott meghívást a pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola két tanára is, hogy a magyar partneriskolát képviseljék. Az EU Parlamentben elhangzott elôadások során többször kihangsúlyozták, milyen fontos a pedagógusok szerepe abban is, hogy az európaiság tudatát átadjuk fiataljainknak egy biztos, békés, harmonikus jövô érdekében. A továbbképzésnek magyarországi aktualitását tekintve nagy jelentôsége volt nemcsak a résztvevôk, hanem Pannonhalma számára is. Ennyi dióhéjban az öt év története, melyet joggal mondhatunk sikeresnek és gyümölcsözônek. Az események természetesen folytatódnak, ha lehet még nagyobb lendülettel, tettre készséggel, újabb ötletekkel ra az alábbi programokat vázolta fel a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága: Március : A Radnóti Miklós Általános Iskola 8. osztályosainak kirándulása Engenbe Március 29 április 3.: Az engeni Hauptschule mit Werkrealschule végzôs diákjainak utazása Pannonhalmára Április 4-6.: Német-magyar partnervárosok 4. konferenciája Pannonhalmán a Kazinczy Ferenc Mûvelôdési Házban. (A konferencia a Bonnban székelô Európai Partnerkapcsolatok és Nemzetközi Együttmûködés Intézete szervezésében, az EU támogatásával kerül megrendezésre.) Május 1-4.: A partnervárosi kapcsolat ötéves évfordulójának megünneplése Pannonhalmán Július vége-augusztus eleje: Engeni fiatalok nyaralási szándéka Balatonszárszón Szeptember: Magyarország kincsei címmel kiállítás nyílik az Engeni Városi Múzeum és Galériában a Pannonhalmi Fôapátság gyûjteményeibôl, melyet az öt éve fennálló partnervárosi kapcsolat tiszteletére készítenek, s egybekötik a jubileumi ünnepséggel. Mészárosné Szanati Erzsébet március

6 Árpád vezér és nemesei táborba szállának Szent Márton hegye mellett, és Sabaria forrásból mind ôk, mind barmaik ivának, és a hegyre fölmenvén s Pannónia szépségét látván, fölötte örvendenek. Árpád és kísérete déltájban léptetett föl az Öreg hegyre. Délkeleti irányból jöttek, követve a Rezi-oldal ösvényeit. A tetôn nyeregbôl szálltak, kicsit nyújtóztatták a tagjaikat, húztak egy jót a Sabaria-forrás vizével töltött tömlôkbôl, és hosszabban falatoztak. Jóllakva pedig körüljárták a hegyet, a ligeterdô fáit-bokrait kerülgetve szemrevételezték a tájat. Bizony elteltek a látvánnyal: szemközt nyugaton sötétes-erdôs vonulat, alattuk széles völgy, melynek tengelyében patak kígyózik, vize meg-megcsillan a földet harangszerûen beborító napsugarak böködésétôl. Északrakeletre a már korábban birtokba vett terület irányában síkságra tárul a térség. Ez melengeti a szívet: a korábbi sztyeppei nép génjei még ódzkodnak a nagyobb magaslatoktól, mint amilyenek most is idekomorlanak délrôl, az ottani nagy hegy láncolatának vaskosabb szemeiként, az erôs fénytôl kissé megfakult kékes-lilában. Mivel pedig az itteni föld láttára a nagy nyelvcsettintésekbôl már idejövet kihallatszott a szokatlanul nagy tetszés, Árpád kegyosztó volt. Hadd jusson a társak mindegyikének egy darabka a tájból: a játék kedvéért mi lenne, ha alapon egyezkedni kezdene velük a szívük vágyáról. - Emlékeztek a halmokra? Melyekkel akkor találkoztunk, mikor errefelé vettük utunkat? No, szívesen vernél-e ott tanyát, mondjuk te, Tápán? Azt állítja ez a szôke vezetônk- Milakának nevezted magad ugye?-, hogy ott avarok élnek, te pedig jól bírod anyelvüket. - Utóbbi igaz, elôbbi szép lenne, Nagyúr. - De még elôtte a síkon valaki sûrûn és felajzottan forgatta a fejét, jártatta tekintetét a kerek erdôkön, a víz melletti tocsogókon. Nemde te voltál az, Örs? Mit gondolsz, nyájaid is jól éreznék ott magukat? - Bizonyára, Árpád Úr. - Itt a közelben meg a kaptatónál Csák vitéz úgy feliramlott az útba esô domb tetejére, mintha már célunkhoz érkeztünk volna.így H E L Y T Ö R T É N E T Ábrahám Imre: Honfoglalás Elôszó Ez a rovat alappillére kíván lenni az újra születô újságunknak. Rohanó világunkban közvetlen környezetünk és történetének ismerete egyre fontosabb szerepet kap. Fogynak a mesélô nagymamák, nagypapák, kevesebb idônk van a városban és környékén barangolni. Egyre kevesebben tudják, hol is van a Packalló, milyen területrészt takart az Alsok név, és sorolhatnánk órákig az egyre inkább feledésbe tûnô neveket. A fellelhetô források közül a legátfogóbb munkát Ábrahám Imre bácsi neve fémjelzi. Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni neki és segítôinek a hiánypótló munkáért. Papp László rovatfelelôs volt? Tetszett a hely, vitézem? - Meglehetôsen is, kegyes Urunk. - Fürkész merész birtokosa után ácsingózik a nekünk szemközti Sokoró alsó szakasza. Másik útmutatónk, ez a Lelkának szólítandó szolga, ottani sûrû rengetegrôl beszélt. Elébe állnál-e a kihívásnak, jó Gencse? - Én igen, ha már a vesémbe láttál, Vezér. - Most is szerényen meghúzódó, hozzánk csapódott fogadott testvérünk, Berény, mondd, az a nyiladék és környéke a szemünk vonalában, emlékeztet-e ôseid földjére? Mert ha igen, oda helyezhetnénk téged és tieidet, meglehet jólélekkel, talán jót akarón is. - Szelídség a mi látszatunk, de keményebb népet utánatok keresve se találnál, nyíltszívû Befogadónk. Égi urunk legyen érte is, mostani kecsegtetésedért is jó hozzátok. - Ecse, Ecse, úgy látjuk, hogy a te szemeid meg a fölül terpeszkedô, de tán ritkásabb növénytakaróval bíró, hideg-melegnek vélhetô völgyekkel tarkított erdôség titkát kutatják. Megszállni is volna kedved a terepet? - Szívembôl szóltál most is, való, hogy odaképzelném a népemet, nyájamat. - És ha még föntebbre meregetjük tekintetünket, oda, azon a pilisen is túlra, mintha onnan meg Szemere integetne vissza, barátságosan. Hm? - Ezt az oldalát a hegysornak látom, de vonzani a még messzebb valók, fôleg a mögöttiek vonzanak. Beszélhetek így? - Beszélhetsz, jó hívünk. Azokon a téreken is meghúzhatod magad, egy lehetsz a vágyaiddal. Annál is inkább, hogy jól érthetô tipródásával Ekese már szinte ott jár az elôbb megcélzott medencék peremén. Mondd, hogy nem így van, kisebb szolgánk! - Dehogy is mondom, mikor kedvemre történt Szemere elkanyarodása ezekrôl a bödör hajlatokról. - De forduljunk kissé északnak-keletnek is. Jól tudva, hogy ránk néznek azok a nem kevésbé kies távolok is Látok én itt velünk átellenben egy erre dûlô lankát, ott, ahol a már tekintélyesebb Sabarja-víz átbukfencezni készül a buckák nyergén: tiszteletre méltó Poton Úr, jól érezné-e magát ahelyt a te házad népe nyájastól? - Nekem gazdagnak tûnôbbet aligha mondhatnál, Atyámfia zöldellô mezôben ezüstös folyondár Istenünktôl se kaphatnék különb szállásvidéket. - Szépen szóltál a mi szavunkra Téged meg, nyájas Bercel ecsénk, nem árválkodásra kívánunk kárhoztatni, nem, téged sem. Testvéresülnél-e a jobbunk iránt ágaskodó, csak magában fölhuzakodó szép halommal, ha könnyedén öledbe hullana? Ezer jó, ezer kincs rejlik annak a két összetartó hosszú oldalán, jutalmad is lennének ifjúkori türelmedért. - Köszönném is nagylelkûségedet, bôkezû Ajándoklónk. - Ha fölemelhetjük mi is szavunkat, kérdve kérdezzük: mit tennél eljátszó gondolataidban a mi szállásainkkal, Ponanvcával, kit Sabarjának mondtál vagy a hason nevekre hallgató víz fölsô sarkánál jól látható Precsével, vérünk és nyelvünk sorsainak helyeivel? hozakodott elô mondandójával az idegen kalauzolók egyike. - De hiszen az elôbbiekben ott lakoznak a nekünk kedves, merthogy rokon türükös avar maradékok is, mûvelve hutás és verô mesterségeiket. No hát éljétek azt is, a mást is velük is békében, urotokul a tarjánok és a saját mogyeriek közül valókat kaptok majd. A megszólítottak láthatóan nem tréfára vették az elhangzottakat, nehezen mozdultak a vezéri nógatásra, mert hisz úgy el voltak foglalva magukkal. - Lássunk az erdô közepe felé is szólt Árpád, és megindult a most már rövidke emelkedôn. A vezetôk nyitották elôtte az utat. - Ím itt meg egy kôasztal hever félrevetve, amoda ellenben takaros kis menedék vagyon, úgyszint kôbôl rakva hangzott a mögötte jövôknek szánva a figyelemfelkeltés. - A kôasztal pogány isteneknek áldozók köve volt vették át a szót felelet készen az idevaló szláv fölfogadottak, annak kiválasztott helyén áll a mi keresztény hitünk kápolnája. Úgy mondják, erre jártában egykor a nagy frank király állíttatta, merthogy az ô hazájában szolgált még régebben az általa különösen is tisztelt szentlélekû Márton püspök, aki nem máshol született, mint itt, a mi vidékünkön. - Urak, sokat láttunk, sok kedvezôket is tapasztaltunk, illô hát, hogy derûs lélekkel adjunk hálát a magunk Istenének, hogy várhassunk tôle szebb napokat az immár sajátnak foglalt határ eljövendô idejében fûzte hozzá a napot is berekesztve Árpád, a honfoglalók fejedelme. Ôsi helyneveink ismeretében és egy ilyesféle történeti továbbgondolással fölvázolva akár ekként is eshetett volna a Szent Márton-hegy körül elterülô táj birtokba vétele. Egy látomásban elbeszélve, mely pótolni kívánta Anonymus hiányzó tudósítását, és amely törekedett simulni az ô tendenciózus irodalmi felfogásához is március 6

7 Az egyesületet 120 évvel ezelôtt, 1883-ban alapították. Jelenlegi taglétszáma 30 fô, amelybôl a felnôtt raj 11 fô, az utánpótlás iskolás raj pedig 9 fiú és 10 lány. Minden évben részt veszünk a megyei szinten megrendezésre kerülô versenyeken. A tavalyi évben a felnôtt raj és az utánpótlás fiúcsapat Nagybajcson mutathatta be szakmai felkészültségét, az idei évben májusban pedig Ság ad otthont a versenynek. A tûzoltószertár felszereltsége a környezô települések közül a legmodernebb technikával rendelkezik ben 6 kivonulásunk volt, ezek közül a legtávolabbi helyszín, ahová E G Y E S Ü L E T I H Í R E K 120 ÉVES A PANNONHALMI TÛZOLTÓ EGYESÜLET segíteni indultunk, Koroncó volt. A 2001-es év rekordévnek mondható, mivel 21 esetben riasztottak bennünket, és munkánk elismeréseként a Megyei Parancsnokságtól dicséretben részesültünk. A mentési feladatok mellett az iskolával együttmûködve különbözô bemutatókat, tûz- és bombariadó próbákat, gyakorlatokat is tartottunk. Az idei évben a 120 éves évforduló mellett további ünneplésre is lehet okunk, hiszen 4 olyan tagunk is van, akik már több mint tíz éve látnak el önkéntes szolgálatot: Gyurkovics Csaba, Nemoda Szabolcs, Mohácsi László, Tolnai István. A tavalyi évben társadalmi munkában, a helyi polgárôrség segítségével a szertárban felújítás történt: mosdót, WC-t, teakonyhát alakítottunk ki. Terveink és reményeink szerint a további felújítás folytatódni fog, szükség lenne ugyanis a garázsban a fûtés beszerelésére is. Szerény keretek között mûködik az egyesületünk, az üzemanyagköltségünket az önkormányzat fedezi, azonban egyenruhára is szükségünk lenne, ezért köszönettel vennénk további támogatásokat is. Kovács József parancsnok A SZENT MÁRTON POLGÁRÔRSÉG MUNKÁJÁRÓL 1997-ben alakult a Szent Márton Polgárôr Egyesület, a gyôri Arrabona Polgárôrség után másodikként a megyében. A kezdetekkor a tagság 13 fôbôl állt, és akkor még egy héten háromszor volt éjszakai járôrözés. Az eredményeket látva azonban többen is jelentkeztek sorainkba, így a jelenlegi létszámunk 43 fô. Ma már a hónap minden napján, szombaton és vasárnap is van éjszakai járôrözés. Feladataink közé tartozik a bûncselekmények megelôzése, a bûnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása, a bûnelkövetést elôsegítô körülmények feltárása, a lakosság biztonságérzetének növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erôsítése. Ezért a helyi rendôrôrs vezetôivel és beosztottaival is jó az együttmûködésünk, információt cserélünk egymással, valamint közös járôrszolgálatokat szervezünk, így segítünk a létszámhiánnyal küzdô rendôrôrsnek, mi magunk pedig tapasztalatokat szerzünk. Több ízben igényelte már a rendôrség a Megyei Polgárôr Szövetség által pályázaton nyert számítógépes, gépkocsi felismerô mûszerét, amely jelenleg a pannonhalmi polgárôrség alelnökének gépkocsijába van beépítve. Az éjszakai járôrözés minden esetben a polgárôr saját gépkocsijával történik. Éjszakáként km utat járunk be. Anyagi helyzetünktôl függôen félévkor és év végén a gépkocsi tulajdonosának szerény üzemanyag-hozzájárulást fizetünk. A tárgyi feltételeink biztosítottak: van tavaszi és nyári egyenruhánk, ôsszel pedig 43 db félkabátot vásároltunk. Minden polgárôrnek vásároltunk nagy hatású rúdlámpát, és 3 db gépkocsira szerelhetô mágneses POLGÁRÔRSÉG feliratú adaptert. Állandó telephelyet alakítottunk ki az önkormányzat által engedélyezett tûzoltószertárban. Nem kevés társadalmi munkával most már elmondható, egy teljes közmûvel ellátott, tiszta, barátságos helyiségben tudjuk megtartani minden hónap utolsó péntekén gyûléseinket. Úgy gondoljuk, eddigi munkánk eredményesnek mondható, bár néha-néha történik még nem kívánatos esemény. Úgy érzem, ha nem mûködnénk, ezek sokkal gyakoribbak lennének. Munkánk elismeréseként az Országos Parancsnokságtól több alkalommal kaptunk elismerô oklevelet és díszplakettet egyénenként és egyesületi szinten is. Ahhoz, hogy anyagi feltételeinket biztosítani tudjuk, maximálisan támaszkodunk az önkormányzat költségvetésében a polgárôrségnek megszavazott összegre. Ezen kívül a Posta, a Takarékszövetkezet, valamint a Gyôri Áfész járul hozzá szerény anyagi támogatással mûködésünkhöz. Természetesen még további szponzorokat próbálunk szerezni, és mivel egyre többen ismerik el tevékenységüket, adományokból is növelni tudjuk éves munkánkat. Horváth Endre Elnök március Kultúrforrás Pannonhalma Egyesület Egyesületünk 2002 augusztusában alakult meg. Jelenlegi taglétszámunk 10 fô. Polgári kezdeményezésünkkel célunkká kívánjuk tenni, hogy más hazai kisvárosok, hasonló adottságú környezete példáján is, Pannonhalma, szûkebb pátriánk, a Kisalföld szimbólumává váljék. Szervezzük azokat az erôket, szándékokat és akaratot, amelyekkel Pannonhalma sokszínû, hangulatos városi arcot mutató, sokak számára vonzó, idegenforgalmi célponttá válik. Célunk elôsegíteni, hogy a már valamilyen kezdeményezô formában jelen levô értékek tovább gazdagodjanak, és így méltó rangot adjanak városunknak, többek között legyen ismét híres a bora, virágzó a kereskedelme. Mind több szorgalmas szôlô- és bortermelô család váljék részesévé az egész környéket, térséget átölelô borturizmusnak, vendéglátásnak. Szeretnénk újra feléleszteni a hagyományokat, a vonzalmat a képzômûvészetek, a kézmûvesség iránt. Hagyományt kell teremteni Pannonhalmán a mûvészeti eseményeknek, fesztiváloknak, hogy ezáltal is legyen Pannonhalma összefogó, támogató térségi centrum. Szeretnénk, hogy a város valamennyi része: a Város, a Majorság, a Váralja, a Tabán, a Cseider, a Tallián megújuló külsôvel, emlékei helyreállításával vonzza az idegen kultúrát, a más környezetet, ízeket, szokásokat oly nagy élvezettel keresô, természeténél fogva kíváncsi emberek ezreit. Annak érdekében, hogy a célratörô szervezô munkánk kellôen hatékony legyen, felkutatjuk és feltárjuk mindazokat a kulturális, mûvészeti és kézmûves tevékenységi lehetôségeket, és elôsegítjük azok megvalósulását, amelyekkel Pannonhalma a régió kulturális központjává válhat. Segítjük mindazon szabadidôs programok szervezését, amelyek célja az egészséges életmód, a környezet és a tájvédelem propagálása, valamint a tömegsport és a turizmus fejlesztése. Közremûködünk azon lehetôségek, befektetések felkutatásában és elômozdításában, amelyekkel Pannonhalma lakosságának foglalkoztatottsága, szociális helyzete javulhat, a gazdasági élet felpezsdülhet, Pannonhalma igazi, tradicionális kisvárossá fejlôdhet. A történelmi település szellemiségének fejlôdéséhez együtt szeretnénk mûködni az Apátsággal. Más civil szervezetekkel, alapítványokkal, amelyek bármilyen módon kapcsolódnak a szándékainkhoz, szintén keressük a kapcsolatot. A lehetôségek mind teljesebb kihasználása érdekében pályázatok útján szeretnénk elérni a kormányzatok által meghirdetett, céljainkhoz kapcsolható és felhasználható pénzforrásokat. Az egyesület további tagokat is vár soraiba, akik céljainkkal egyetértenek, és erkölcsi, valamint anyagi támogatással is segítenék további munkánkat Pannonhalmáért. Tassy Andrásné titkár

8 A Pannonhalmi Pándzsa Klub a városért E G Y E S Ü L E T I H Í R E K Ma már nem szorul bemutatásra a Pannonhalmi Pándzsa Klub lokálpatrióta egyesület, ahol a tagokat a közösségben végzett munka és a szoros helyi kötôdés köti össze. Az egyesület alapszabályában megfogalmazza, hogy ápolni akarja a településhez kötôdô történelmi személyek és a közelmúlt kimagasló személyiségeinek emlékét. Saját lehetôségeivel tesz is azért, hogy ez a célkitûzés tettekben is megvalósuljon. Így került sor dr. Szombathelyi Károly, legendás hírû körzeti orvosunk Köztársasági Elnök által adományozott posztumusz kitüntetésére, róla közterület elnevezésére és emléktábla állításra. A Kelemen Krizosztom egykori fôapátnak a településért végzett gigászi erôfeszítéseire emlékeztetô emlékmû állításának sajátossága, hogy azt nem építtette az egyesület, hanem saját kezûleg építették a tagok. Egyedülállóan sikeres fesztivált szerveztünk a városhoz kötôdô személyek különbözô generációinak. A Generációk Találkozása 2002 fesztivál sikeréhez a város lakóinak példaértékû aktivitása elengedhetetlen volt, amit a szervezôk ezúton is megköszönnek. Az egyesület alapszabálya tartalmazza a rászorulók megsegítését is, melynek több formában tettünk eleget. Ezek közül a gyermekek táboroztatásának támogatása a tevékenységi kör állandó elemévé vált. Ezeken kívül több más és ismert eredménye is van az egyesületnek. A Pannonhalmi Pándzsa Klubot az 1972 óta mûködô azonos nevû táncegyüttes tagjai alapították azzal a céllal, hogy a több évtizedes közösségben végzett alkotó munkát szûkebb pátriánk érdekében kamatoztassuk. Emellett nem hagytuk abba a néptánchagyományok ápolását sem, olyannyira, hogy úttörô módon öregfiúk csoportot alakítottunk a klaszszikussá vált koreográfiák színpadon tartása érdekében. Ezt a formációt az egyesület tartja fenn, és a 30 éves jubileumi gálamûsor sikerén felbuzdulva mára már veterán együttesrôl is beszélhetünk. A gyermek néptáncosok munkáját és mûködésük feltételeit a magunk lehetôségeivel szintén segítjük ban hagyományteremtô szándékkal rendezzük meg a május 1-jei majálist, ahol a város amatôr mûvészeti, sport és egyéb csoportjai kapnak bemutatkozási lehetôséget, és felelevenítjük az egykor élt hagyományokat, köztük a májusfaállítást és a hozzá kapcsolódó szokásokat. A már említett történelmi személyek emlékének ápolása sorában Pándzsa parti Pándzsa-party néven Szent László napi (aki 1077-ben országgyûlést tartott Pannonhalmán) vadételfôzô fesztivált szervezünk (idén június 28-án), ugyancsak az évenkénti megismétlés szándékával, ahol bárki megmutathatja a szabadtûzön végrehajtott ételkészítô képességét tól a város lakosai számára megszervezzük a Márton napi bált, a hozzá kapcsolódó hagyományok felelevenítésével. A Generációk Találkozása 2002 fesztivál folytatását 2004-ben tervezzük, melynek elôkészületeit megkezdte a szervezôbizottság. Fesztivál jellegû rendezvényeink sorát bôvítjük, hogy a város lakóinak szórakozási, kulturális és közösségteremtô programjait gazdagítsuk. Így is elôsegítve fiatal-ôsi városunk központi szerepének erôsödését és az itt élôk, valamint az elszármazottak ismételt és folyamatos találkozását, ahol a közös érdekek és célok megfogalmazódhatnak, illetve azok megvalósítása érdekében lehetôség nyílik a tenni akarók közös munkájára. A rendszeresen megrendezett és újonnan tervbe vett programjaink megvalósítása a szervezô készség mellett anyagi és egyéb támogatást is feltételez. Kérjük a város minden lakóját, erkölcsi, illetve fizikai értelemben is megvalósuló segítségnyújtással járuljon hozzá a Pannonhalma város érdekében végzett tevékenységünk sikeréhez. Az egyesület vezetôsége Farsangi bál A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola az idei évben is sikeresen rendezte meg szokásos farsangi bálját. A jelmezes felvonulás, a vidám, hangulatos játékok, valamint a dzsessz-balett csoport fellépése tette felejthetetlenné a rendezvényt. Vezetésünk és diákjaink nevében köszönjük az SZM vezetôségének és tagjainak azt a munkát és támogatást, amit a színvonalas rendezvényen kaptunk. Külön köszönjük Krajczár János úrnak, a GYÔRI ÁFÉSZ Kereskedelmi és Vállalkozási Osztály vezetôjének és Lajkó Sándor úrnak, a helyi 152. MAXI COOP áruház vezetôjének, hogy az üzleten keresztül szendvicskenyeret biztosítottak számunkra. Felajánlásukkal nagymértékben hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. Diákönkormányzati vezetô A Védônôi Szolgálat munkája 2001 óta településünk védônôi munkáját 2 fô látja el. Új kolléganônk, Csáfordiné Borbély Judit pályázat útján nyerte el a Pannonhalma II. körzet védônôi állását. Feladataink közé tartozik a meghatározott földrajzi területeken (körzetekben) életvitelszerûen tartózkodó családok számára a nôvédelem (pl.: rákszûrés), várandós anyák gondozása, 0-6 éves korú gyermekek gondozása, 7-16 éves korú gyermekek gondozása az oktatási intézményekben. Munkánk jelentôs része a családlátogatás, a védôoltások megszervezése és tanácsadás; iskolában, óvodában szintén a védôoltások, szûrôvizsgálatok, tisztaságvizsgálatok elvégzése. Rendszeres elôadások tartása osztályfônöki órákon a helyes táplálkozás, tisztálkodás, biológiai érés stb. témakörökben. Munkánkat az orvosi rendelô tanácsadó helyiségében végezzük, ami jól elkülönített a betegrendelôtôl. Tanácsadó helyiségünk jól felszerelt, munkánk elvégzéséhez minden mûszer, eszköz a rendelkezésünkre áll. Egy éve ismét mûködik a Baba-Mama Klub a mûvelôdési házban, heti rendszerességgel. Összetartó közösség sok hasznos elôadást hallgatnak, tornára is lehetôség van gyógytornász segítségével. Érdemes áttekinteni a születések számának alakulását pár évre visszamenôleg. A két körzetben összesen: fô fô fô fô fô Kapcsolatot tartunk a Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat és a Gyámhivatal munkatársaival. Jelzô rendszerünk jól mûködik, egymás hasznos tapasztalatait, észrevételeit együtt próbáljuk megoldani. Így ha szükséges, a rászoruló családoknak ruha-, kelengye-, babakocsi-gyûjtést stb. szervezünk. Részt veszek a Szociális Bizottság munkájában, nagyon igyekszünk minden segítséget megadni a családoknak, hogy anyagi okok miatt egyetlen gyermek se kerüljön hátrányos helyzetbe. Védônôi munkámon kívül a KALÁSZ közösség munkáját vezetem, mely továbbra is rendszeresen mûködik szombatonként fô részvételével. Ide többnyire az általános iskolások járnak. Ennek a közösségnek szeretnék segíteni a szabadidô helyes kihasználásában és a keresztény értékrendnek megfelelô helyes viselkedés kialakításában. Nyári táborokat szervezünk és sokat kirándulunk. Koczka Józsefné március 8

9 2002. február elsején alakult meg a Pannonhalmi Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Intézmény. Egy fô vezetôvel és négy fô családgondozóval mûködünk 6 település lakosságát segítve. A társult településeink: Pannonhalma, Écs, Ravazd, Tarjánpuszta, Gyôrasszonyfa, Sokorópátka. Székhelyünk Pannonhalmán, a Kazinczy Ferenc Mûvelôdési Házban található, itt kaptunk irodát. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert külön helyiséget vehetünk igénybe rendezvényekre és elôadásokra is. A kultúrház igazgatójával rengeteg segítséget adunk egymásnak. Az elsô hónapunk takarítással, az irodánk berendezésével, díszítésével, az alapvetô eszközök beszerzésével és egymás megismerésével telt. Március elsejétôl felvettük a kapcsolatot az önkormányzatokkal, polgármesterekkel, jegyzôkkel, iskolákkal, óvodákkal, orvosokkal, és felosztottuk magunk között a területet. A védônôktôl, önkormányzatoktól, iskoláktól és óvodáktól kaptunk egy-egy listát a hátrányos helyzetû és veszélyeztetett családokról, akikre leginkább oda kell figyelni. Ezt egészítettük ki saját tapasztalataink alapján azokkal a gyermekekkel és családokkal, akik szerintünk több törôdést, tanácsot, támaszt, segítséget igényelnek. Ezek alapján megírtuk a szükséges dokumentumokat. Az elmúlt esztendôben két olyan beruházás is elkezdôdött, melyek az elkövetkezô idôszakban fontos pillérei lesznek az apátság gazdaságának. Még az elmúlt évtizedben alakultak ki azok az elképzelések, melyek a szôlôtermesztés és borászat újjáélesztésében, valamint a látogatók fogadásának korszerûsítésében jelölték meg a fejlesztések irányát. A második világháborút követô államosítások elpusztították a közel ezer évig virágzó apátsági szôlô- és bormûvelô hagyományt. A közelmúltban visszavásárolt, egykori apátsági szôlôterületeken indult újra a telepítés, szôlôtermesztés október 25-én, Pannonhalmi Szent Mór ünnepén, az apátsági épület gazdasági udvarának keleti lejtôjén helyezték el egy új apátsági pince és borház épületének alapkövét. A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt-vel közösen létrehozott gazdasági társaság feladata a szôlô mûvelése mellett a borkészítés és - értékesítés szervezése, lebonyolítása lesz. Az építkezést várhatóan 2003-ban befejezik, s megkezdi mûködését az apátság legújabb vállalkozása. Az alapokba helyezett dokumentum, és az Asztrik fôapát úr beszédébôl idézett mondat azonban jól rávilágít arra, hogy nem pusztán vállalkozásról van itt szó: A borkultúra sok minden egyébbel gyökereinket jelenti. A külsô kényszer miatt megszüntetett, mégis töretlen tradíció újjáélesztése egyben visszatalálást is jelent gyökereinkhez. Az apátság idegenforgalmának fejlesztési tervét ben készítették el. Ebben szerepelt sok mással együtt március I N T É Z M É N Y E K Egy éve alakult a Pannonhalmi Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Intézmény Alapelvünk, hogy nem a kliens helyett oldjuk meg a feladatokat, hanem segítô támogatással hozzásegítjük ôt ahhoz, hogy eredményesebben és önállóbban éljen és képviselje önmagát. Szolgálatunk szemlélete egységes: a legnagyobb hangsúlyt a prevencióra helyezzük. A gyermekvédelem célja a megelôzés, a gyerekek hátrányos helyzetének csökkentése és a veszélyeztetettség kialakulásának megelôzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetésében segítségnyújtás, együttmûködés a különbözô szakemberekkel. Szórólapokkal és kábeltévéhirdetésekkel hívtuk fel magunkra a lakosság figyelmét. Bemutatkozó látogatást tettünk a segítségre szoruló családoknál, elmeséltük, miért jöttünk létre, miben tudunk segíteni, miben kérhetik támogatásunkat. Azóta eltelt egy év, megismertük az önkormányzat dolgozóit, a községek lakóit, a felmerülô problémákat, azok megoldására a választ, illetve felvettük a kapcsolatot több gyôri iskolával is, mint például a Radó Tibor Általános Iskolával és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézet és Gyermekotthonnal. Igen jó kapcsolatot alakítottunk ki a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, az Eötvös József Általános Iskolával, a Lukács Sándor Szakképzô Iskolával és Pannonhalma Város Gyámhivatalával. Építkezések a Fôapátságban egy olyan fogadóépület, ahol a látogatók nem csupán a belépôjegyüket tudják megváltani, de egy kiállításon, vagy filmvetítéssel lehetôséget kapnak bepillantani az apátság azon részeibe is, amelyeket a tárlatvezetések során nem látogathatnak, s kulturált körülmények között tölthetik el a látogatásig fennmaradó idôt. A tavalyi évben kezdôdtek az építkezési munkálatok a Kosaras-dombon, s a pályázaton elnyert támogatások segítségével, a tervek szerint 2003-ban megnyitják az új idegenforgalmi létesítményt. A többszintes épületben az eddigi szolgáltatások pénztár, ajándékbolt, nyilvános mosdók, bankautomata mellett kialakításra kerül egy információs központ, ahol szóbeli és írásos tájékoztatást kaphat az érdeklôdô az apátsági tudnivalókon kívül a környék rendezvényeirôl, vendéglátóhelyeirôl, látnivalóiról. Az épület legfelsô szintjén egy vetítô- és konferenciaterem lesz, ahol az érdeklôdôk részletesebben megismerkedhetnek az apátság mindennapi életével, s igény szerint elôadásokat, bemutatókat tartanak majd. Tavasztól ôszig szinte napi problémát jelent a gépjármûvel közlekedôk számára a parkoló és az apátság közötti gyalogforgalom. A fogadóépületbôl az út felett átívelô hídon lehet majd átsétálni arra a domboldalban kialakított gyalogútra, amely a fôapátság bejáratához, illetve a látogatás végén a fogadóépülethez vezet, szétválasztva a gépjármû és a gyalogos forgalmat. Baki László Nem mondhatjuk, hogy mindent meg tudunk rögtön oldani, nem állíthatjuk, hogy minden családon tudunk segíteni. Azonban szívvel-lélekkel csináljuk mindannyian, és elkeseredünk, ha valami nem sikerül úgy, ahogy mi szeretnénk. Minden családnak szeretnénk segíteni, legtöbben örülnek is ennek, de akadnak olyanok is, akik elzárkóznak elôlünk. Úgy érezzük, lelkileg nagyon megvisel bennünket egy-egy eset, de tudjuk, hogy az erôsen negatív élmények után fel kell keresnünk olyan családokat, ahol pozitív hatás érhet bennünket, s máris helyrebillenhet lelki egyensúlyunk. Az év folyamán több alkalommal szerveztünk szabadidôs programokat, játszóházakat, biciklitúrát, kulturált diszkót. Három-négyhetente ruhaosztásra jöhetnek hozzánk az érdeklôdôk. Karácsonykor kisebb ajándékcsomagokkal sikerült meglepnünk gondozott családjaink gyermekeit. Ezeket a lehetôségeket Pannonhalma lakóinak köszönhetjük, akik ruha-, játék- és édességadományaikkal támogatták kezdeményezéseinket. Szeretnénk minél több segítséget nyújtani a hozzánk forduló családoknak, s reméljük, hogy mi öten összefogva a társintézményekkel meg is tudjuk valósítani elképzeléseinket. Kiss Róbertné megbízott intézményvezetô SZM-bál A Szülôi Munkaközösség február 1-jén tartotta a pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola SZM bálját. A jó hangulatú rendezvényen a Kolostor vendéglô kiváló vendéglátással és zenével, a dzsessz-balett csoport színvonalas fellépéssel tette színessé a rendezvényt. Köszönetet mondunk az SZM vezetôségének, Németh Anettnek és Akaróné Roll Csillának valamint az SZM valamennyi tagjának, akik lelkes munkájukkal felejthetetlenné, sikeressé tették e programot. Köszönjük mindazoknak, akik tombolatárgyakkal támogatták a bál bevételét, melyet az SZM teljes egészében az iskola nevelô-oktató munkájának segítésére fordít. Iskolavezetés

10 KULTURÁLIS PROGRAMOK PANNONHALMÁN ÉS A KÖZELI FALVAKBAN Pannonhalma (Tel.: ) Április 4-6. Partnervárosi konferencia Április 18. Húsvéti játszóház Április 19. Locsolóbál Április 21. Szilágyi Gyula orgonahangversenye Április 22. A Föld Napja Április 30. Anyák napi játszóház Május: Tájképfestô majális Május 1. Majális, májusfaállítás Május 8-9. Radnóti Napok Május 28. A Kihívás Napja Május 25. Gyermeknap Állandó programok a Mûvelôdési Házban: Diabates Klub: Minden hónap elsô szerdáján órakor Nyugdíjas Klub: Minden páros hét csütörtökjén órakor Madarász Klub: Minden hónap elsô szombatján órakor Baba-Mama Klub: Minden csütörtökön 9.30 órakor Pachwork tanfolyam: Minden szerdán órakor Tarjánpuszta Április Húsvéti tojásfestés, ünnepi készülôdés játszóház kicsiknek és nagyoknak. Helyszín: Boros József Általános Iskola. Hegysori tavasz Tápon Minden tavaszon megrendezésre kerül Tápon, a régi parasztházakból álló utcasoron a Hegysori Tavasz elnevezésû kulturális rendezvény. Ilyenkor egy napra újra élettel telik meg a Hegysor utcája. A jelenlevôk megidézik a régi idôket, visszaemlékeznek a falu múltjára. A gyerekeket bábszínház és kézmûves foglalkozások, a felnôtteket kiállítások, néprajzi témájú elôadások várják. Ha sikerült felkelteni az érdeklôdésüket, szeretettel hívjuk és várjuk Önöket a Hegysorra! A rendezvény idôpontjáról és részletes programjáról plakátok útján értesítjük Pannonhalma lakosait. Écs Május 3. Majális játszóház és kézmûves-foglakozások, ének zene tánc este bál. Helyszín: Mûvelôdési Ház. K U L T Ú R A A tisztább környezetért! A Föld Napja - Április 22. Az elmúlt évben az általános iskola 2. osztálya benevezett a Hulladék Munkaszövetség által kiírt tájsebészeti versenyre, melynek célja a lakóhelyeken lévô illegális szemétlerakó telepek felszámolása volt. Az akcióban részt vevô lelkes gyerekek végigjárták Pannonhalmát, és számos helyen fedeztek fel szemétkupacokat, törmelékhalmokat. Ezeknek a helyét, összetételét rögzítették, és az önkormányzat dolgozói elszállították. Ezalatt a diákok az iskola környékén szemetet szedtek, és összegyûjtötték az avart. A város fiataljai a mûvelôdési ház elôtt gyülekeztek vödrökkel, seprûkkel, hogy megtisztítsák a városban lévô hirdetôtáblákat, buszmegállókat, és eltávolítsák a választási plakátokat. Kora délutánra sikerült lemosni és megtisztítani az összes hirdetôtáblát, buszmegállót. A versenyben az elôkelô 4. helyen végzett Pannonhalma, jutalomként a gyerekek értékes ajándékokat kaptak. A tavalyi sikeren felbuzdulva ebben az évben is csatlakozunk az akcióhoz, mivel szeretnénk, hogy minél tisztább és szebb környezetben élhessünk. Ezért kérünk mindenkit, aki kezdeményezésünket támogatni kívánja, hogyha környezetében tud illegális szemétlerakóról, az a mûvelôdési ház as számán tudassa velünk, így segítve hatékonyabb munkánkat. Akik pedig csatlakozni szeretnének várostakarítási akciónkhoz, azokat szeretettel várjuk április 19-én reggel 9 órakor a mûvelôdési ház elôtt. Kérjük, hozzanak magukkal vödröt, tisztítóeszközöket is. Reméljük, minél többen segíteni fogják munkánkat, és kezdeményezésünk az elkövetkezô években is életképes lesz. Horváth Roland Elektronikus helytörténeti fotógyûjtemény a könyvtárban A Nyugdíjas Klub néhány tagja segítségével, és korábbi gyûjtésbôl Pannonhalma város közéletét, épületeit, utcáit ábrázoló fotók gyûjtését kezdtük el a könyvtárban. Szeretnénk a még fellelhetô képeket összegyûjteni, és mindenki számára hozzáférhetôvé tenni, ezért kérjük azokat, akiknek ilyen témájú fényképei vannak, hozzák el a könyvtárba néhány perc alatt számítógép segítségével feldolgozzuk, így az eredeti képeket vissza is kapják. Az összegyûjtött anyagból még ebben az évben nyilvános diavetítést szerkesztünk. PANNONHALMI TOURINFORM IRODA IRÁNYTÛ MAGYARORSZÁGON Immár 5 éve mûködik a mûvelôdési házban a Tourinform Iroda, ahol tájékoztatást kaphatunk magyarországi szálláshelyekrôl, közlekedésrôl, programokról, látnivalókról, szolgáltatásokról. Irodánkban hozzájuthat különbözô nyelveken ingyenes turisztikai kiadványokhoz is. Szeretettel várunk minden érdeklôdôt irodánkban a következô nyitvatartási idôpontokban: Június 1-ig: Hétfôtôl péntekig óráig Szombat, vasárnap: zárva június 1-tôl október 1-ig: mindennap 9-18 óráig Hangszeres együttes alakulna, ha Várjuk azoknak a felnôtteknek a jelentkezését, akik valamilyen hangszeren zenélnek, vagy zenélni tanulnak, és szívesen tennék ezt másokkal együtt. Jelentkezés és bôvebb információ a könyvtárban! Pannonhalmi fúvószenekar (1950-es évek közepe) Pannonhalma Linux Users Group Szabadságra vágysz? Érdekel a linux? Nincs, aki segítsen? Csatlakozz PLUG-hoz! Ingyenes! Érdeklôdj a Városi Könyvtárban! március10

11 H A S Z N O S I N F O R M Á C I Ó K Okmányiroda /tel.: / Munkaügyi Központ /tel.: / Orvosi rendelô /tel.: / Fogorvosi rendelô /tel.: / Gyermekorvosi rendelô /tel.: / Védônôi tanácsadás /tel.: / Könyvtár /tel.: / Mûvelôdési Ház /tel.: / március Intézmények nyitva tartási rendje: hétfô kedd szerda csütörtök péntek szombat 8-16 szünnap zárva zárva zárva zárva zárva zárva 8-9 Koczkáné 9-10 Csáfordiné 8-12 Mindketten 8-10 Gyôr zárva zárva zárva zárva

12 BETÉT AKCIÓ! TAKARÉKSZELVÉNY: (3 hónapos lekötési idô, sávos napi kamatozás) 1 hónap: évi 2 % 2 hónap: évi 4 % 3 hónap: évi 12 % Hozam: é v i 6,02 % Ebkm: 6,02 % MATRAC BETÉTJEGY: 3 hónapos elhelyezés esetén: fix évi 5,50 % Ebkm:5,530 % 6 hónapos elhelyezés esetén: fix évi 6,00 % Ebkm:6,045 % AKTUÁLIS HITEL AJÁNLATOK: - FOGYASZTÁSI HITEL már Ft-ig max. 5 évre! - LAKÁSCÉLÚ, ÁLLAMI KIEGÉSZÍTÕ KAMATTÁM. HITEL - JELZÁLOG TÍPUSÚ HITEL Bôvebb felvilágosítással várjuk Tisztelt Ügyfeleinket a pannonhalmi kirendeltségen. STOP AUTÓCENTRUM ÉCS, Fô út 78. Tel.: , Utazzon a biztonságra!!! Tavaszi akciók márc. ápr. - Akkumulátor akció! - A fékalkatrészek árából 10-20% engedmény - Fékpadi mérés: 800 Ft! - Ha nálunk javítatja a féket, akkor a fékmérés ingyenes! - Mûszeres elôvizsga 2300 Ft! (Fék, lengéscsillapító, futómû, fényszóró vizsgálat + átvizsgálás) - Zöldkártya készítés (benzin-diesel)! - A nálunk vásárolt olajat ingyen cseréljük! Nyitva tartás: hétköznap tôl ig szombaton tól ig A nyári nagy melegben oltsa szomját Pannon üdítôitalokkal Pannonhalma, Dallos S. u. 3. Szénsavas üdítôitalaink 8 féle ízben akciós áron kaphatók: 95,- Ft/2 liter Málna Eper Narancs Szôlô Citrom Sárgabarack Meggy Limo Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig: óráig szombaton: óráig - Kávéház - Kisvendéglô Nyitva: mindennap óráig Rendezvények, fogadások, családi összejövetelek,eküvôk rendezése. - Totózó - Lottózó Feladási lehetôség: hétfôtôl-péntekig óráig szombaton óráig - Élelmiszer ABC Nyitva: hétfôtôl-péntekig óráig szombaton óráig vasárnap óráig Tel.: Élelmiszer ABC , Kávéház és lottózó Ezen az oldalon Ön is megjelentetheti hirdetését! - HENSEL szekrények - Vezetékek, kábelek, földkábelek - Fôelosztók, kismegszakítók, áramvédôk - Energiatakarékos izzók (1 év gar.) - Csavarok stb. Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat. Pannonhalma, Kisfaludy u. 13. Tel.: DÁVID-AUTÓSBOLT Pannonhalma, Benzinkút Telefon: Nyugati, keleti és japán autóalkatrészek, akkumulátorok, autófelszerelési és -ápolási cikkek kaphatók. Egész évben mindig más akciókkal és folyamatosan bôvülô árukészlettel várjuk vásárlóinkat. Autóalkatrészeket és bármit, ami az autójához kell, minimum 2 óra, maximum 24 óra alatt beszerezzük! Aki ezt a hirdetést az üzletünkben bemutatja, 5% kedvezményt kap a vásárláskor! Pannonhalma, Vár 1. Tel.: , Fax: Vállaljuk rendezvények, családi összejövetelek, esküvôk színvonalas lebonyolítását. Éttermünk egész évben várja a kedves vendégeket. Rendezünk lakodalmat, fogadásokat és egyéb társas összejöveteleket. Elôfizetéses étkezési lehetôség: 360 Ft/nap A szerkesztôbizottság tagjai: Baki László, Izer Zoltán, Mészárosné Szanati Erzsébet, Pálfi Mária Éva, Papp László A lap ezen száma az elôzô ciklus képviselô-testületi tagjának, Erdélyi Antalnak anyagi támogatásával készült.

A LEGFONTOSABB ESEMÉNYEK KRONOLÓGIÁJA

A LEGFONTOSABB ESEMÉNYEK KRONOLÓGIÁJA A LEGFONTOSABB ESEMÉNYEK KRONOLÓGIÁJA 1999 Pánczél Benedek, Pannonhalma 1998-ban megválasztott új polgármestere, aki akárcsak elődje, Horváth Endre szintén szívügyének tekintette a két város hivatalos

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.)

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 438/2012. (XII. 20.) Kt. számú határozatával. JANUÁR 2013. január 12-én 10.00 órakor

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2016. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Juhász Csilla jogász Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/9 Döntéshozatal

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 27/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben