Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 20.) Kt. rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 20.) Kt. rendelete"

Átírás

1 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 20.) Kt. rendelete a helyi adókról 1 (módosítással egybefoglalva és lezárva: I. 16.) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról alábbi rendeletet alkotja. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet Eljárási szabályok 1. (1) Az adózó az adókötelezettség megállapítása érdekében az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül adóbevallást köteles tenni. (2) Nem kell újabb bevallást tenni mindaddig, ameddig az adót (adókötelezettséget) érintő változás nem következik be. (3) Az adóalany köteles a bevezetett adó megállapításához szükséges valamennyi - az Önkormányzat bevallásában megjelölt adatot szolgáltatni. (4) Az e rendeletben megállapított adót az alábbi számlákra kell megfizetni: a) Építményadó beszedési számla b) Magánszemély kommunális adója c) Idegenforgalmi adó d) Iparűzési adó (5) 2 A változással kapcsolatos bejelentéseket és a kérelmeket írásban a megfelelő formanyomtatványon kell benyújtani. A használható nyomtatványok a rendelet függelékében találhatók. (6) Az adót és az adóelőleget adóév március 15. és szeptember 15. napjáig két egyenlő részletben kell megfizetni. 1 Hatályba lépés napja: április Módosította a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 1. Hatályba lépés napja:

2 MÁSODIK RÉSZ AZ EGYES ADÓRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK II. Fejezet Építményadó Az adókötelezettség 2. (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén (kül- és belterület) lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). (2) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges a település rendezési tervében előírt, a helyben szokásos mértéket meg nem haladó földrészlet. A helyben szokásos földrészlet mértékét az önkormányzat állapítja meg. (3) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül. Az adó alapja 3. Az adó alapja az építmény m 2 -ben számított hasznos alapterülete. Az éves adó mértéke: 700 Ft/ m 2. Az adó mértéke 4. 3 Adómentesség 5. A helyi adókról szóló évi C. tv. (továbbiakban: Htv.) 13. -ában felsoroltakon túl mentes az adó alól: (1) 4 a magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló épülethez tartozó, épületrész és kiegészítő helyiségei beleértve a bor tárolására szolgáló pincét, kivéve a vállalkozási tevékenységre használt lakás céljára szolgáló épület, épületrész és kiegészítő helyiségei (2) 5 3 A II. fejezet 4. helyébe a 48/2004. (XI.30.) Kt. rendeletben megállapított szöveg lép. Hatályba lépés napja: Módosította a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 2. Hatályba lépés napja: Hatályon kívül helyezte a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 3. Hatályon kívül helyezés napja:

3 Adókedvezmény 6. 6 (1) Adómérséklés esetén a hatályos adózás rendjéről szóló törvény alapján jár el az adóhatóság. A döntés meghozatala előtt magánszemély esetében környezettanulmány készítése kötelező. A kérelemhez csatolni kell kereseti igazolást ill. nyugdíj szelvényt, vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély esetében az előző évi személyi jövedelemadó bevallást (2) 50%-os kedvezmény illeti meg azt az adóalanyt, akinek építménye az alábbi övezetek valamelyikében található: I. Véndek-hegy hrsz. II. Szentgyörgy-hegy hrsz. III. Hajagos-hegy hrsz. IV. Csobánc-hegy hrsz. Eljárási szabályok 7. (1) 7 A bevallást (1.sz. függelék) ill. változással kapcsolatos bejelentést (2. sz. függelék) formanyomtatványon kell benyújtani. (2) Az építményadót az adóhatóság kivetés útján, határozattal állapítja meg. III. Fejezet Magánszemély kommunális adója Az adókötelezettség, az adó alanya 8. (1) Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az év első napján az Önkormányzat illetékességi területén: a) a lakás tulajdonosa, b) a beépítetlen belterületi földrészlet (továbbiakban: telek) tulajdonosa, c) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. 6 Módosította a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 4. Hatályba lépés napja: Módosította a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 5. Hatályba lépés napja:

4 (2) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. (3) Társasház esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok. (4) Amennyiben a lakást vagy a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiak együtt: tulajdonos.) (5) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a (2) bekezdésben leírtaktól el lehet térni. (6) A lakás használatának szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti. Az adó mértéke (1) Az adó mértéke az 8. -ban meghatározott lakásra, illetőleg lakásbérleti jogokra Ft. (2) Telek esetében az adó mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 25 %-a. Adómentesség 10. (1) Az önkormányzat jegyzője adómentességet ad az adóalany kérelmére a kommunális adó fizetésének kötelezettsége alól, ha az 1 főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg: a) 8 a családban élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét, b) az egyedülélő esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át. (2) 9 Mentes a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége alól a 70. életévet betöltött, egyedül élő magánszemély. Adókedvezmény 11. (1) Az Önkormányzat jegyzője 50%-os adókedvezményt ad az adóalany kérelmére, ha az 1 főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg: (2) 10 a) a családban élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, b) az egyedülélő esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át. 8 Módosította a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 6. Hatályba lépés napja: Módosította a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 7. Hatályba lépés napja: A III. fejezet 11.. (2) bekezdését a 48/2004. (XI. 30.) Kt. rendelete hatályon kívül helyezte. Hatályon kívül helyezés napja:

5 Eljárási szabályok 12. (1) Az adó az adóalany választása szerint havonta egyenlő részletekben is megfizethető. A havi egyenlő részletek fizetése esetén az adó első felét június 15-ig, az adó második felét december 15. napjáig kell megfizetni. (2) Adómentesség és adókedvezmény csak az adóalany által életvitelszerűen lakott lakásra adható. Nem részesíthető adókedvezményben az adóhátralékkal rendelkező adóalany. (3) A benyújtott jövedelemnyilatkozatban, igazolásban szereplő adatok valódisága az eljárás során szükség esetén környezettanulmány (helyzetértékelés) készítésével ellenőrizhető. (4) Amennyiben a család rendszeres, mérhető kiadásai meghaladják a kimutatott bevételt, a mentességre beadott kérelmet el kell utasítani. (5) 11 Adómérséklés esetén a hatályos adózás rendjéről szóló törvény alapján jár el az adóhatóság. A döntés meghozatala előtt magánszemély esetében környezettanulmány készítése kötelező. A kérelemhez csatolni kell kereseti igazolást ill. nyugdíj szelvényt, vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély esetében az előző évi személyi jövedelemadó bevallást. (6) A változással kapcsolatos bejelentéseket, a kérelmet ill. bevallást 3-8. sz. formanyomtatványokon kell benyújtani. (7) A magánszemély kommunális adóját az adóhatóság kivetés útján, határozattal állapítja meg. IV. Fejezet Idegenforgalmi adó Az adókötelezettség, az adó alanya 13. Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja A megkezdett vendégéjszakák száma. 14. Az adó mértéke 15. Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft. 11 Módosította a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 8. Hatályba lépés napja:

6 Adómentesség 16. A Htv ában felsoroltakon túl mentes az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettsége alól: a) aki 3 vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, együttes tartózkodásuk esetén, b) aki önálló keresettel, jövedelemmel nem rendelkező, szellemi illetőleg testi fogyatékos. Eljárási szabályok 17. (1) 12 A beszedett idegenforgalmi adót az adó beszedésére kötelezettnek a beszedést követő hó l5-ig kell az adóhatósághoz bevallania (9. sz. függelék) ill. befizetnie. (2) Befizethető ill. bevallható az idegenforgalmi adó az (1)-tól eltérő időben is, a negyedévet követő hó l5-ig, ha annak összege a beszedés hónapjában vagy halmozottan a Ft-ot nem éri el. (3) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének a megállapítására alkalmas idegenforgalmi adó nyilvántartást (továbbiakban: nyilvántartás) vezet és az adózónak bizonylatot (nyugtát) ad. (4) 13 A következő évi üres, hitelesített nyilvántartást tárgyév december 31-ig lehet átvenni a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál. A beszedett adó céljára szolgáló nyilvántartás nem helyettesíti a kereskedelmi szálláshelyen, vagy jogi személy által fenntartott egyéb szálláshelyen megszálló külföldiekről vezetendő nyilvántartást (vendégkönyvet). Számítógépes nyilvántartás esetén is a fenti adattartamú nyilvántartást kell értelemszerűen vezetni. (5) A nyilvántartást az adó beszedésére kötelezett a tárgyévet követő március 3l-ig köteles az önkormányzat jegyzője részére leadni. (6) Az adóhatóság alkalmazottja (továbbiakban: adóellenőr) a helyszíni ellenőrzés során ellenőrizheti a nyilvántartás vezetését. Ha a nyilvántartás nincs vezetve az adóellenőr jogosult a vendégek számáról más módon is meggyőződni. V. Fejezet Helyi iparűzési adó Adókötelezettség, az adó alanya 18. (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). (2) Az adó alanya a vállalkozó. 12 Módosította a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 9. Hatályba lépés napja: Módosította a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 10. Hatályba lépés napja:

7 (3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. Az adó mértéke 19. (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2,0%-a. (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37. (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként Ft. Adómentesség 20. (1) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek éves vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. (2) 14 Adókedvezmény 21. (1) 15 (2) 16 Eljárási szabályok 22. (1) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli. (2) 17 A bejelentést formanyomtatványon (10. sz. függelék) kell benyújtani. 14 Hatályon kívül helyezte a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 11. Hatályon kívül helyezés napja: Hatályon kívül helyezte a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 12. Hatályon kívül helyezés napja: Hatályon kívül helyezte a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 12. Hatályon kívül helyezés napja: Módosította a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 13. Hatályba lépés napja:

8 HARMADIK RÉSZ ÉRTELMEZŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK VI. Fejezet Értelmező rendelkezések 23. E rendelet alkalmazásában: (1) önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt - bel- és külterületet magában foglaló - térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed, (2) egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik, (3) család:egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók, (4) adóhátralék: az adóalany bármely adószámláján nyilvántartott, lejárt esedékességű tartozás, (5) életvitelszerűen lakott lakás: ahol a magánszemély 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik, (6) tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlannyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést a földhivatalhoz benyújtották - melynek tényét a földhivatal széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni, egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók, (7) az idegenforgalmi adó alkalmazásában üdülésre-pihenésre használt épület: az üdülő, továbbá minden olyan lakásnak nem minősülő épület, amelyben ideiglenesen üdülés, pihenés céljára tartózkodnak, ideértve az üdülőtől elkülönítve épített (önálló) építményt is (csónakház, kabin, horgásztanya, garázs stb.) (8) vendégéjszaka: vendégként eltöltött - éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt - legfeljebb 24 óra.

9 VII. Fejezet Záró rendelkezések 24. (1) 18 (2) A R. 5. (2) bekezdése alapján biztosított mentesség a január 01. után kiadott, jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező építményekre vonatkozik, nem visszamenőleges hatályú. (3) A R. 16. a) és b) pontjában biztosított adómentesség január 1-én hatályát veszti. (4) E rendelet június 1-től lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) az építményadóról szóló 23/2002. (XII.10.) Kr. sz. és a 13/2003.(V.23.)Kr. sz. rendelet, b) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 25/2002. (XII.10.) Kr. sz., 12/2003.(V.23.) Kr. sz. és a 25/2003.(XI.28.) Kr. sz. rendelet, c) az idegenforgalmi adóról szóló 26/2001. (XI.30.) Kr. sz. rendelet, d) az iparűzési adóról szóló 24/2002. (XII.10.) Kr. sz. rendelet. Jogharmonizációs záradék 25. Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. -ával összhangban, Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló évi XLII. törvényben ill. A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi L. törvényben kapott felhatalmazás alapján, megteremtette némi átmenet biztosításával az összhangot. Az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Tapolca, április 16. Ács János sk. polgármester Dr. Imre László sk. jegyző Egységes szerkezetbe foglalva: január 16. Dr. Imre László sk. jegyző 18 A VII. fejezet 24.. (1) bekezdését a 28/2005. (X.28.) Kt. rendelete hatályon kívül helyezte. Hatályon kívül helyezés napja:

10 1.sz. függelék TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.:87/ Fax: 87/ Ügyintéző: Cziglerné (162 mell.) ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító: KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI! B E V A L L Á S a nem lakás céljára szolgáló építményadó megállapításához 1. Adóalany adatai: Neve, cégneve: Leánykori neve: Anyja leánykori neve: Szül. ideje: Születési hely: Címe: város u. hsz. lh. em. a. Adóazonosító jele: Adószáma: - - Számlavezető pénzintézet neve, címe: Szla. száma: Az építményadó bevallás benyújtásának oka:* vásárlás, eladás, öröklés, csere, ajándékozás, lakcím változás, vagyonértékű jog szerzése, vagyonértékű jog megszűnése, építmény megszűnése, jognyilatkozat megváltoztatása, alapterület változás,építményadó bevezetése egyéb: Megjelölt esemény időpontja: 3. Az építmény: Címe: város u. hsz. lh. em. a. Hrsz.: / / / Ingatlannyilv. szerinti minősítése:* belterület-külterület 4. Az építmény használatbavételi vagy fennmaradási engedélyének kiadási ideje, ennek hiányában a tényleges használatbavétel időpontja (az adás-vételi szerződés dátuma): 5. Adóalany jogállása:* természetes személy(1) - állami vállalat(2) - jogi személyiségű társaság(3) - jogi személyiséggel nem rendelkező társaság(4) - magán vállalkozó(5) - egyéb(6): 6. Használat típusa:* kizárólagos tulajdonos(1) - résztulajdonos(2) - haszonélvező(3) - kezelői jogot gyakorló(4) bérlő(5) egyéb(6): Tulajdoni hányada: /

11 7. Az 1. pontban megnevezett adóalany mellett az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonostársak: a.) Neve Tulajdoni hányada: / Címe: város u. hsz. lh. em. a. b.) Neve Tulajdoni.hányada: / Címe: város u. hsz. lh. em. a. c.) Neve Tulajdoni.hányada: / Címe: város u. hsz. lh. em. a. d.) Neve Tulajdoni.hányada: / Címe: város u. hsz. lh. em. a. 8. Építmények és építményrészek: a.) műhely: m 2 b.) üzlethelyiség: m 2 c.) kereskedelmi szálláshely: m 2 d.) raktár: m 2 e.) műterem, iroda: m 2 f.) összes alapterület(a+b+c+d+e): m 2 g.) nem hasznos alapterület (-) m 2 h.) a tv alapján mentes alapterület (-) m 2 i.) önkormányzati rendelet alapján még levonható (-) m 2 j.) összes levonható alapterület (g+h+i): m 2 k.) adóalap(f-j): m 2 9. Az adózó jognyilatkozata az ingatlan teljes egésze utáni adókötelezettség vállalására: Vállalom a teljes tulajdoni hányad után az adókötelezettséget:* igen nem Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tapolca, *Kérem aláhúzással megjelölni! aláírás

12 TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.:87/ Fax: 87/ Ügyintéző: Cziglerné (162 mell.) ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító: 2.sz. függelék KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI! B E J E L E N T É S az építményadóban bekövetkezett változásról 1. Adóalany adatai: Neve, cégneve: Leánykori neve: Anyja leánykori neve: Szül. ideje: Születési hely: Címe: város u. hsz. lh. em. a. Adóazonosító jele: Adószáma: Az építmény adatai: Címe: város u. hsz. lh. em. a. Hrsz.: / / / 3. Az építményadó bejelentés benyújtásának oka:* eladás(4), csere(4), ajándékozás(4), vagyonértékű jog megszűnése(4), építmény megszűnése, használat jellegének megváltozása, egyéb: Megjelölt esemény időpontja: 4. Az új tulajdonos adatai: Neve, cégneve: Címe: város u. hsz. lh. em. a. Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tapolca, aláírás * Kérem aláhúzással megjelölni és az eseménynek megfelelő pontot kitölteni!

13 TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.:87/ Fax: 87/ Ügyintéző: Tatainé (162 mellék) ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító: 3.sz. függelék KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI! B E J E L E N T É S elhalálozásról Bejelentő: Név: Címe: város út hsz. em. ajtó alatti lakos bejelentem, hogy Elhunyt: Név: Címe: város út hsz. em. ajtó alatti adózó, akit kommunális adófizetési kötelezettség terhelt, napján e l h u n y t. Az adót a fenti ingatlan után. január 1. napjától: Név: Címe: város út hsz. em. ajtó alatti lakos terhére kérem megállapítani. Tapolca, bejelentő aláírása

14 TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.:87/ Fax: 87/ Ügyintéző: Tatainé (162 mell.) ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító: 4.sz. függelék KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI! B E J E L E N T É S ingatlan értékesítésről Bejelentem, hogy: Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: város út hsz. em. ajtó alatt található ingatlanomat, amely után kommunális adó fizetési kötelezettség terhelt, napján é r t é k e s í t e t t e m. A fenti lakásból: város út hsz. em. ajtó alá költöztem. Az új tulajdonos: Neve: Címe: város út hsz. em. ajtó Tapolca, bejelentő aláírása

15 TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.87/ Fax: 87/ Ügyintéző: Tatainé (162 mellék) ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító: 5.sz. függelék KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI! N Y I L A T K O Z A T az egyedül álló 70. életévet betöltött magánszemély részére Alulírott: Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési helye: Születési ideje: Adóazonosító jel : Címe: város út hsz. em. ajtó alatti lakos nyilatkozom, hogy a 9/2004. (VI.20.) Kt. rendelet 10. (2) bekezdés alapján jogosult vagyok a mentesség igénybevételére. Kijelentem, hogy háztartásomban egyedül élek. Tapolca, nyilatkozattevő aláírása

16 TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.87/ Fax: 87/ Ügyintéző: Tatainé (162 mell.) ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító: 6.sz. függelék KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI! K É R E L E M magánszemély kommunális adója mentesség ill. kedvezmény igényléséhez Alulírott: Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési helye: Születési ideje: Adóazonosító jele: Címe: város u. hsz. lh. em. a. alatti lakos kérem Tapolca Város Jegyzőjét, hogy az alábbi indokok alapján a magánszemély kommunális adójának fizetése alól mentesíteni vagy kedvezményben részesíteni szíveskedjen. (A megfelelő szót kérem aláhúzni!) Indokaim: Fenti indokaim alapján kérem még költségmentesség megállapítását. Családtagok: Név Szül. év, hó, nap Havi kereset, jövedelem Rokonsági fok

17 J Ö V E D E L M E K Munkaviszonyból származó nettó jöv. Nyugdíjszerű ellátásból szárm. nettó jöv. Családi pótlék GYED, GYES, GYET Gyermektartásdíj ( + kapok, - fizetek) Rendszeres szociális segély Kiegészítő családipótlék Napközi otthoni térítési díj Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás Munkanélküli járadék, jöv. pótló tám. Lakásfenntartási támogatás Vállalkozásból, egyéb forrásból származó jöv. Jövedelem összesen(saját és hozzátartozók) Saját Házastárs Élettárs Hozzátartozó Jövedelme Ft Adóhatóság tölti ki! Összes jövedelem: Fő: 1 főre jutó jöv.: Ft V A G Y O N N Y I L A T K O Z A T I. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek tulajdon ( vagy állandó ill. tartós használat): Címe: város u. hsz. lh. em. a. Alapterülete: m 2 Tulajdoni hányada: / Szerzés éve: Címe: város u. hsz. lh. em. a. Alapterülete: m 2 Tulajdoni hányada: / Szerzés éve: 2.Üdülőtulajdon és üdülő telek-tulajdon ( vagy állandó ill. tartós használat): Címe: város u. hsz. lh. em. a. Alapterülete: m 2 Tulajdoni hányada: / Szerzés éve:

18 2. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület, épület rész tulajdon ( vagy állandó ill. tartós használat): Megnevezése: zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, egyéb: Címe: város u. hsz. lh. em. a. Alapterülete: m 2 Tulajdoni hányada: / Szerzés éve: II. Egyéb vagyontárgyak 1. Gépjármű: a.)személygépkocsi: típus, rendszám szerzés éve: b.)tehergépjármű, autóbusz gépi meghajtású termelő- és munka eszköz: típus, rendszám szerzés éve: III. Havi rendszeres kiadások Törlesztő részlet: Ft, Lakbér: Ft, Fűtés: Ft Villany: Ft, Víz: Ft, Egyéb: Ft Összesen: Ft Kérelemhez csatolni kell: - aktív kereső esetében munkáltatótól 1 hónapnál nem régebbi kereseti igazolást, - nyugdíjas esetében utolsó havi nyugdíjszelvényt (folyószámla kivonat) és nyugdíjas igazolványt, - egyéb jövedelem esetében az annak összegét igazoló határozatot (pl. tartásdíj esetében bírósági határozatot), - vállalkozók esetében előző évi adóbevallás másolatát. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az adóigazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tapolca, kérelmező - nyilatkozattevő aláírása

19 TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.:87/ Fax: 87/ Ügyintéző: Tatainé (162 mell.) ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító: 7.sz. függelék KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI! B E V A L L Á S magánszemélyek kommunális adójának megállapításához 1. Az adótárgy adatai: Címe: város út hsz. em. ajtó Helyrajzi száma: / / / Jellege: Építmény Telek Lakásbérlemény (A megfelelő választ kérem aláhúzni!) 2. Az építmény használatbavételi vagy fennmaradási engedélyének kiadási ideje, ennek hiányában a tényleges használatbavétel időpontja: 3. A lakás előző tulajdonosának adatai: Neve: Új lakcíme: város út hsz. 4. Adás-vételi szerződés létrejöttének időpontja: 5. Adóalany adatai: Neve: Leánykori neve: Anyja neve: Szül. ideje: Címe: Születési helye: város út hsz. em. ajtó Adóazonosító jel:

20 Használat jellege: Kizárólagos tulajdonos Résztulajdonos Haszonélvező Kezelő jogot gyakorló Bérlő Egyéb Tulajdoni hányad: 1/1, 1/2, egyéb: (A megfelelő választ kérem aláhúzni!) 6. Az 5. pontban megnevezett adóalany mellett az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett tulajdonostársak, lakásbérleti jogviszony esetén a bérlőtársak: Neve: Címe: Tulajdoni hányada: város út hsz. em. ajtó Neve: Címe: Tulajdoni hányada: város út hsz. em. ajtó Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tapolca, aláírás M E G Á L L A P O D Á S Alulírottak megállapodunk, hogy a magánszemélyek kommunális adóját az 5. pontban megnevezett adóalany nevére állapítsák meg. Tulajdonos-, bérlőtársak, vagyoni értékű jog jogosultjainak: Neve Lakcíme Tulajdoni hányada Aláírása Tapolca, adókötelezettséget átvállaló aláírása

21 TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.87/ Fax: 87/ Ügyintéző: Tatainé (162 mellék) 8.sz. függelék ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító: KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI! K É R E L E M új építésű lakás adókedvezményének érvényesítéséhez Alulírott: Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési helye: Születési ideje: Adóazonosító jel : Kérem Tapolca Város Jegyzőjét, hogy a 9/2004.(IV.20.) Kt. rendelet 11. (2) bekezdés alapján a magánszemély kommunális adójának megfizetéséhez 50%-os kedvezményt biztosítani szíveskedjék. Adótárgy adatai: Címe: város út hsz. em. ajtó Használatbavételi engedély száma: Kiadásának dátuma: Tapolca, kérelmező aláírása

22 9.sz. függelék Beküldési határidő: beszedést követő hó 15. nap Beküldési hely: Tapolca Város Jegyzője 8300 Tapolca, Hősök tere l5. B E V A L L Á S az év hónapban beszedett idegenforgalmi adóról. l. Adó beszedésre kötelezett Neve:... Címe: város u. hsz. lh. em. a Adóazonosító jele: Adószáma: Szálláshely neve:... Címe: város u. hsz. lh. em. a 3. Helyi megbízott adatai: Neve:... Címe: város u. hsz. lh. em. a 4. Adóköteles vendégek száma: fő 5. Adóköteles vendégéjszakák száma: fő 6. Idegenforgalmi adó összege: fő 7. Adómentes vendégek száma: fő Tapolca, aláírás

23 TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.:87/ Fax: 87/ Ügyintéző: Dénes Emil (170 mell.) ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító száma: 10. sz. függelék B E J E L E N T É S a helyi iparűzési adóhoz egyéni és társas vállalkozások részére 1. A vállalkozó*/vállalkozás neve: -rövidített cégneve, üzlet megnevezése: -leánykori neve :* -születési helye, ideje:* -anyja neve:* -székhelye: város u. hsz. lh. em. a. -telephelye: város u. hsz. lh. em. a. -levelezési c: város u. hsz. lh. em. a. (Amennyiben a telephely és a levelezési cím megegyezik a székhely címével, akkor ezeket a rovatokat nem kell kitölteni!) -telefonszáma: - / - -adóazonosító jele*: adószáma: Alakulás időpontja: -alakulás módja: (A megfelelő válasz aláhúzandó!) 1.új vállalkozás 2.átalakulás 3.egyesülés 4.szétválás 5.kiválás 6. telephely létesítés -gazdálkodás módja: (A megfelelő válasz aláhúzandó!) 1. kft. 2. bt. 3. rt. 4. gmk. 5. kkt. 6. kht. 7. szövetkezet 8. egyéni vállalkozó 9. egyéb -vállalkozói igazolvány kiváltásának időpontja:* -cégnyilvántartásba történő bejegyzést elrendelő végzés száma: időpontja:

24 -ügyvezetőjének neve: -címe: -átalakulás esetén jogelőd neve: -adószáma: Tevékenység megnevezése: -KSH száma: megkezdésének időpontja: 4. Könyvvezetés módja: (A megfelelő válasz aláhúzandó!) -egyszeres -bevételi és költségnyilvántartás -kettős -bevételi nyilvántartás -iratőrzés h.: város u. hsz. lh. em. a. 5. Számláját vezető pénzintézet (ek) neve: elszámolási számlaszáma: évre várható adóelőlege: Ft 7. Kitöltésért felelős neve: -telefonszáma: - / -,.. (cégszerű) aláírás * Csak egyéni vállalkozó esetében kell kitölteni!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 20.) Kt. rendelete 1

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 20.) Kt. rendelete 1 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 20.) Kt. rendelete 1 a helyi adókról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. augusztus 08.) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2004. (XII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról 1

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2004. (XII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról 1 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2004. (XII. 27.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetbe foglalva 202. január 2., hatályos 202. január -től) Révfülöp Nagyközség

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó Tiszaüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5061 Tiszasüly, Kistéri út 21. Tel:56/497-000, fax: 56/497-019 Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t a helyi adókról Buzsák községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben 2 Eplény Községi

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 10/2012. (V. 22.), 22/2012. (XII. 11.) valamint a 15/2013. (XII.11.)

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE. a helyi adókról

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE. a helyi adókról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE a helyi adókról Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselő testülete (továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó Mátraballa Község Önkormányzata Körjegyzőség Mátraballai Hivatala 3247. Mátraballa, Iskola u. 5. Tel: 36/475-001. Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról /egységes szerkezetben/ Hegyesd község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011. (XII. 22.) és a 25/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelettel módosított

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011. (XII. 22.) és a 25/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelettel módosított Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011. (XII. 22.) és a 25/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról egységes

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2.

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2. Diósd Város Önkormányzata 19/2015. (X. 28) önkormányzati rendelete az építményadóról és a telekadóról (Egységes szerkezetben a 7 /2016. (II.25.) önkormányzati rendelettel) Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E. Az építmény- és telekadóról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E. Az építmény- és telekadóról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E Az építmény- és telekadóról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Az 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK 1 JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2003. (XII.01.) RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ Jászszentandrás község önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben a 19/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzata a helyi

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/1999. (V.25.) KT sz. rendelete a kommunális adóról (egységes szerkezetben) 1 A többször módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazása

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. II. fejezet. Építményadó. Adókötelezettség. Az adó alapja. Az adó évi mértéke

I. fejezet Általános rendelkezések. II. fejezet. Építményadó. Adókötelezettség. Az adó alapja. Az adó évi mértéke Pomáz Város Önkormányzata képviselőt-testületének 18/2014.(XII.17.), 1/2014.(II.6.) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 26/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Pomáz

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben) Csávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.), AZ 50/2010. (XI. 2.) AZ 57/2010. (XII. 17.) ÉS AZ 1/2011. (I. 31.) RENDELETTEL

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS A nem lakás céljára szolgáló építmény építményadó megállapításához ( az adó alapja az építmény hasznos alapterülete)

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS A nem lakás céljára szolgáló építmény építményadó megállapításához ( az adó alapja az építmény hasznos alapterülete) Benyújtandó: Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala 6086 Szalkszentmárton Jókai u. 2. ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS A nem lakás céljára szolgáló építmény építményadó megállapításához ( az adó alapja az

Részletesebben

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.), AZ 50/2010. (XI. 2.) ÉS AZ 57/2010. (XII. 17.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t a helyi adókról Buzsák községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1 egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 12/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelettel Nagycsepely Község

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához 12/2009.(XII.23.) Kt. sz. rendelet 2. számú mellékletet K É R E L E M átmeneti segély megállapításához A kérelem részletes indokolása:........... Személyi adataim: Név.. Lánykori név:... Szül.hely:......Szül.idő:...év...hó...nap

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre ( a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:.....

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORTJA

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORTJA ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORTJA H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: ado@etyek.hu B e v a l l á s A hatályos é p í t m é n y a

Részletesebben

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ

A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 20/2004.(V.3.) RENDELETÉNEK A 16/2007.(XI. 01.) RENDELETTEL, A 24/2007.(XII. 20.) RENDELETTEL, A 26/2008.(XI. 27.) RENDELETTEL,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

Hidegkút Község Önkormányzatának 3/2003. ( IV. 15. Ör. 9 számú rendelete az építményadóról. Az adókötelezettség

Hidegkút Község Önkormányzatának 3/2003. ( IV. 15. Ör. 9 számú rendelete az építményadóról. Az adókötelezettség Hidegkút Község Önkormányzatának 3/2003. ( IV. 15. Ör. 9 számú rendelete az építményadóról Hidegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1990. évi C. törvény 1. -ának /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

KÉRELEM Temetési támogatás

KÉRELEM Temetési támogatás KÉRELEM Temetési támogatás Az igénylő adatai: Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1..

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1.. Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE Helyi adókról - egységes szerkezetben - Dombrád Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben a 26/2010.(XII.30.) rendelettel) 1. AZ ADÓ BEVEZETÉSE 1. A helyi

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselõtestületének 9/2004.(IV.30.) r e n d e l e t e

Monoszló Község Önkormányzat Képviselõtestületének 9/2004.(IV.30.) r e n d e l e t e 1 Monoszló Község Önkormányzat Képviselõtestületének 9/2004.(IV.30.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2009. május 31.) * Kihirdetve: 2004. április

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben a 11/2008. (III.21.) a 38/2008.(XII.30.) a 21/2009.(XII.22.), az 1/2010. (I.4.), az 1/2011.

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002. (XII.10.) és 20/2004. (XII.07.) rendeletével módosított 1/1995. (I.31.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (a módosításokkal

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1.melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat 8/2015(I.18.) önkormányzati rendeletéhez Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. Kérelmező

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet 63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet a telekadóról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: A Képviselő-testület) a helyi adókról szló 1990. évi C. Törvény 1. és 6. -a alapján

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Siófok

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:..

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:.. 1. melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:.. Tartózkodási

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E. a magánszemélyek kommunális adójáról AZ ADÓ BEVEZETÉSE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E. a magánszemélyek kommunális adójáról AZ ADÓ BEVEZETÉSE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben a 26/2010.(XII.30.) és a 32/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem Tájékoztató: 1. A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: a.) Kérelem (formanyomtatványon) b.) Kitöltött jövedelemnyilatkozatot (formanyomtatványon) - A jövedelemnyilatkozatban

Részletesebben

BEVALLÁS. Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót!

BEVALLÁS. Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót! Almásfüzitő Község Polgármesteri Hivatala 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251/3-as mellék BEVALLÁS Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008.(III.27.) számú rendelete ( az idegenforgalmi adóról szóló

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (X. 28.) és 15/2015. (XI. 25.) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 4. Napirend Ügyiratszám: 13/5557/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE. a helyi építményadóról

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE. a helyi építményadóról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE a helyi építményadóról Az önkormányzatoknak a települési sajátosságokra tekintettel, eltérő mértékű források szükségesek

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

bevallás A magánszemély kommunális adójának megállapításához . évtől I. A bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott Nem megállapodás alapján

bevallás A magánszemély kommunális adójának megállapításához . évtől I. A bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott Nem megállapodás alapján Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály ADÓIRODA 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.:63/510-330 fax. 63/510-328 Számla száma: 12066007-00372965-00100007 Bevallás A magánszemély kommunális adójának

Részletesebben

A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!)

A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!) A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!) A magánszemélyek 20 évi magánszemélyek kommunális adójának megállapításához, a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény és Nagyrécse

Részletesebben

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete /Egységes szerkezetbe foglalva a 21/2014. (XI.26.) és a 31/2015. (XI.26.) önkormányzati rendeletekkel./ Mogyoród

Részletesebben

2. Eljárási rendelkezések. 3.

2. Eljárási rendelkezések. 3. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 20/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z I D E G E N F O R G A L M I A D Ó R Ó

Részletesebben

K É R E L E M. Települési lakhatási támogatás. 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):...

K É R E L E M. Települési lakhatási támogatás. 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):... K É R E L E M Települési lakhatási támogatás 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):... 2. Születési helye:.....ideje: év hó.nap 3. Állampolgársága:... 4. Anyja születési

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I. A kérelmező adatai: Neve:. Születéskori neve:.... Anyja neve:..... Születési helye és ideje:.. Állandó lakcíme:..... Tartózkodási helye:. TAJ szám: Állampolgárság:..

Részletesebben

II. fejezet Vagyoni típusú adók

II. fejezet Vagyoni típusú adók Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464 e-mail: igazgatas@szigetmonostor.hu Ügyintéző: Szilágyi Szabina Kérelem szociális ellátás

Részletesebben