Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 20.) Kt. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 20.) Kt. rendelete"

Átírás

1 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 20.) Kt. rendelete a helyi adókról 1 (módosítással egybefoglalva és lezárva: I. 16.) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról alábbi rendeletet alkotja. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet Eljárási szabályok 1. (1) Az adózó az adókötelezettség megállapítása érdekében az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül adóbevallást köteles tenni. (2) Nem kell újabb bevallást tenni mindaddig, ameddig az adót (adókötelezettséget) érintő változás nem következik be. (3) Az adóalany köteles a bevezetett adó megállapításához szükséges valamennyi - az Önkormányzat bevallásában megjelölt adatot szolgáltatni. (4) Az e rendeletben megállapított adót az alábbi számlákra kell megfizetni: a) Építményadó beszedési számla b) Magánszemély kommunális adója c) Idegenforgalmi adó d) Iparűzési adó (5) 2 A változással kapcsolatos bejelentéseket és a kérelmeket írásban a megfelelő formanyomtatványon kell benyújtani. A használható nyomtatványok a rendelet függelékében találhatók. (6) Az adót és az adóelőleget adóév március 15. és szeptember 15. napjáig két egyenlő részletben kell megfizetni. 1 Hatályba lépés napja: április Módosította a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 1. Hatályba lépés napja:

2 MÁSODIK RÉSZ AZ EGYES ADÓRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK II. Fejezet Építményadó Az adókötelezettség 2. (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén (kül- és belterület) lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). (2) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges a település rendezési tervében előírt, a helyben szokásos mértéket meg nem haladó földrészlet. A helyben szokásos földrészlet mértékét az önkormányzat állapítja meg. (3) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül. Az adó alapja 3. Az adó alapja az építmény m 2 -ben számított hasznos alapterülete. Az éves adó mértéke: 700 Ft/ m 2. Az adó mértéke 4. 3 Adómentesség 5. A helyi adókról szóló évi C. tv. (továbbiakban: Htv.) 13. -ában felsoroltakon túl mentes az adó alól: (1) 4 a magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló épülethez tartozó, épületrész és kiegészítő helyiségei beleértve a bor tárolására szolgáló pincét, kivéve a vállalkozási tevékenységre használt lakás céljára szolgáló épület, épületrész és kiegészítő helyiségei (2) 5 3 A II. fejezet 4. helyébe a 48/2004. (XI.30.) Kt. rendeletben megállapított szöveg lép. Hatályba lépés napja: Módosította a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 2. Hatályba lépés napja: Hatályon kívül helyezte a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 3. Hatályon kívül helyezés napja:

3 Adókedvezmény 6. 6 (1) Adómérséklés esetén a hatályos adózás rendjéről szóló törvény alapján jár el az adóhatóság. A döntés meghozatala előtt magánszemély esetében környezettanulmány készítése kötelező. A kérelemhez csatolni kell kereseti igazolást ill. nyugdíj szelvényt, vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély esetében az előző évi személyi jövedelemadó bevallást (2) 50%-os kedvezmény illeti meg azt az adóalanyt, akinek építménye az alábbi övezetek valamelyikében található: I. Véndek-hegy hrsz. II. Szentgyörgy-hegy hrsz. III. Hajagos-hegy hrsz. IV. Csobánc-hegy hrsz. Eljárási szabályok 7. (1) 7 A bevallást (1.sz. függelék) ill. változással kapcsolatos bejelentést (2. sz. függelék) formanyomtatványon kell benyújtani. (2) Az építményadót az adóhatóság kivetés útján, határozattal állapítja meg. III. Fejezet Magánszemély kommunális adója Az adókötelezettség, az adó alanya 8. (1) Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az év első napján az Önkormányzat illetékességi területén: a) a lakás tulajdonosa, b) a beépítetlen belterületi földrészlet (továbbiakban: telek) tulajdonosa, c) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. 6 Módosította a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 4. Hatályba lépés napja: Módosította a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 5. Hatályba lépés napja:

4 (2) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. (3) Társasház esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok. (4) Amennyiben a lakást vagy a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiak együtt: tulajdonos.) (5) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a (2) bekezdésben leírtaktól el lehet térni. (6) A lakás használatának szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti. Az adó mértéke (1) Az adó mértéke az 8. -ban meghatározott lakásra, illetőleg lakásbérleti jogokra Ft. (2) Telek esetében az adó mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 25 %-a. Adómentesség 10. (1) Az önkormányzat jegyzője adómentességet ad az adóalany kérelmére a kommunális adó fizetésének kötelezettsége alól, ha az 1 főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg: a) 8 a családban élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét, b) az egyedülélő esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át. (2) 9 Mentes a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége alól a 70. életévet betöltött, egyedül élő magánszemély. Adókedvezmény 11. (1) Az Önkormányzat jegyzője 50%-os adókedvezményt ad az adóalany kérelmére, ha az 1 főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg: (2) 10 a) a családban élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, b) az egyedülélő esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át. 8 Módosította a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 6. Hatályba lépés napja: Módosította a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 7. Hatályba lépés napja: A III. fejezet 11.. (2) bekezdését a 48/2004. (XI. 30.) Kt. rendelete hatályon kívül helyezte. Hatályon kívül helyezés napja:

5 Eljárási szabályok 12. (1) Az adó az adóalany választása szerint havonta egyenlő részletekben is megfizethető. A havi egyenlő részletek fizetése esetén az adó első felét június 15-ig, az adó második felét december 15. napjáig kell megfizetni. (2) Adómentesség és adókedvezmény csak az adóalany által életvitelszerűen lakott lakásra adható. Nem részesíthető adókedvezményben az adóhátralékkal rendelkező adóalany. (3) A benyújtott jövedelemnyilatkozatban, igazolásban szereplő adatok valódisága az eljárás során szükség esetén környezettanulmány (helyzetértékelés) készítésével ellenőrizhető. (4) Amennyiben a család rendszeres, mérhető kiadásai meghaladják a kimutatott bevételt, a mentességre beadott kérelmet el kell utasítani. (5) 11 Adómérséklés esetén a hatályos adózás rendjéről szóló törvény alapján jár el az adóhatóság. A döntés meghozatala előtt magánszemély esetében környezettanulmány készítése kötelező. A kérelemhez csatolni kell kereseti igazolást ill. nyugdíj szelvényt, vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély esetében az előző évi személyi jövedelemadó bevallást. (6) A változással kapcsolatos bejelentéseket, a kérelmet ill. bevallást 3-8. sz. formanyomtatványokon kell benyújtani. (7) A magánszemély kommunális adóját az adóhatóság kivetés útján, határozattal állapítja meg. IV. Fejezet Idegenforgalmi adó Az adókötelezettség, az adó alanya 13. Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja A megkezdett vendégéjszakák száma. 14. Az adó mértéke 15. Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft. 11 Módosította a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 8. Hatályba lépés napja:

6 Adómentesség 16. A Htv ában felsoroltakon túl mentes az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettsége alól: a) aki 3 vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, együttes tartózkodásuk esetén, b) aki önálló keresettel, jövedelemmel nem rendelkező, szellemi illetőleg testi fogyatékos. Eljárási szabályok 17. (1) 12 A beszedett idegenforgalmi adót az adó beszedésére kötelezettnek a beszedést követő hó l5-ig kell az adóhatósághoz bevallania (9. sz. függelék) ill. befizetnie. (2) Befizethető ill. bevallható az idegenforgalmi adó az (1)-tól eltérő időben is, a negyedévet követő hó l5-ig, ha annak összege a beszedés hónapjában vagy halmozottan a Ft-ot nem éri el. (3) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének a megállapítására alkalmas idegenforgalmi adó nyilvántartást (továbbiakban: nyilvántartás) vezet és az adózónak bizonylatot (nyugtát) ad. (4) 13 A következő évi üres, hitelesített nyilvántartást tárgyév december 31-ig lehet átvenni a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál. A beszedett adó céljára szolgáló nyilvántartás nem helyettesíti a kereskedelmi szálláshelyen, vagy jogi személy által fenntartott egyéb szálláshelyen megszálló külföldiekről vezetendő nyilvántartást (vendégkönyvet). Számítógépes nyilvántartás esetén is a fenti adattartamú nyilvántartást kell értelemszerűen vezetni. (5) A nyilvántartást az adó beszedésére kötelezett a tárgyévet követő március 3l-ig köteles az önkormányzat jegyzője részére leadni. (6) Az adóhatóság alkalmazottja (továbbiakban: adóellenőr) a helyszíni ellenőrzés során ellenőrizheti a nyilvántartás vezetését. Ha a nyilvántartás nincs vezetve az adóellenőr jogosult a vendégek számáról más módon is meggyőződni. V. Fejezet Helyi iparűzési adó Adókötelezettség, az adó alanya 18. (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). (2) Az adó alanya a vállalkozó. 12 Módosította a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 9. Hatályba lépés napja: Módosította a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 10. Hatályba lépés napja:

7 (3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. Az adó mértéke 19. (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2,0%-a. (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37. (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként Ft. Adómentesség 20. (1) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek éves vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. (2) 14 Adókedvezmény 21. (1) 15 (2) 16 Eljárási szabályok 22. (1) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli. (2) 17 A bejelentést formanyomtatványon (10. sz. függelék) kell benyújtani. 14 Hatályon kívül helyezte a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 11. Hatályon kívül helyezés napja: Hatályon kívül helyezte a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 12. Hatályon kívül helyezés napja: Hatályon kívül helyezte a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 12. Hatályon kívül helyezés napja: Módosította a 33/2005. (XI. 29.) Kt rendelet 13. Hatályba lépés napja:

8 HARMADIK RÉSZ ÉRTELMEZŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK VI. Fejezet Értelmező rendelkezések 23. E rendelet alkalmazásában: (1) önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt - bel- és külterületet magában foglaló - térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed, (2) egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik, (3) család:egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók, (4) adóhátralék: az adóalany bármely adószámláján nyilvántartott, lejárt esedékességű tartozás, (5) életvitelszerűen lakott lakás: ahol a magánszemély 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik, (6) tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlannyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést a földhivatalhoz benyújtották - melynek tényét a földhivatal széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni, egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók, (7) az idegenforgalmi adó alkalmazásában üdülésre-pihenésre használt épület: az üdülő, továbbá minden olyan lakásnak nem minősülő épület, amelyben ideiglenesen üdülés, pihenés céljára tartózkodnak, ideértve az üdülőtől elkülönítve épített (önálló) építményt is (csónakház, kabin, horgásztanya, garázs stb.) (8) vendégéjszaka: vendégként eltöltött - éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt - legfeljebb 24 óra.

9 VII. Fejezet Záró rendelkezések 24. (1) 18 (2) A R. 5. (2) bekezdése alapján biztosított mentesség a január 01. után kiadott, jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező építményekre vonatkozik, nem visszamenőleges hatályú. (3) A R. 16. a) és b) pontjában biztosított adómentesség január 1-én hatályát veszti. (4) E rendelet június 1-től lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) az építményadóról szóló 23/2002. (XII.10.) Kr. sz. és a 13/2003.(V.23.)Kr. sz. rendelet, b) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 25/2002. (XII.10.) Kr. sz., 12/2003.(V.23.) Kr. sz. és a 25/2003.(XI.28.) Kr. sz. rendelet, c) az idegenforgalmi adóról szóló 26/2001. (XI.30.) Kr. sz. rendelet, d) az iparűzési adóról szóló 24/2002. (XII.10.) Kr. sz. rendelet. Jogharmonizációs záradék 25. Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. -ával összhangban, Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló évi XLII. törvényben ill. A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi L. törvényben kapott felhatalmazás alapján, megteremtette némi átmenet biztosításával az összhangot. Az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Tapolca, április 16. Ács János sk. polgármester Dr. Imre László sk. jegyző Egységes szerkezetbe foglalva: január 16. Dr. Imre László sk. jegyző 18 A VII. fejezet 24.. (1) bekezdését a 28/2005. (X.28.) Kt. rendelete hatályon kívül helyezte. Hatályon kívül helyezés napja:

10 1.sz. függelék TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.:87/ Fax: 87/ Ügyintéző: Cziglerné (162 mell.) ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító: KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI! B E V A L L Á S a nem lakás céljára szolgáló építményadó megállapításához 1. Adóalany adatai: Neve, cégneve: Leánykori neve: Anyja leánykori neve: Szül. ideje: Születési hely: Címe: város u. hsz. lh. em. a. Adóazonosító jele: Adószáma: - - Számlavezető pénzintézet neve, címe: Szla. száma: Az építményadó bevallás benyújtásának oka:* vásárlás, eladás, öröklés, csere, ajándékozás, lakcím változás, vagyonértékű jog szerzése, vagyonértékű jog megszűnése, építmény megszűnése, jognyilatkozat megváltoztatása, alapterület változás,építményadó bevezetése egyéb: Megjelölt esemény időpontja: 3. Az építmény: Címe: város u. hsz. lh. em. a. Hrsz.: / / / Ingatlannyilv. szerinti minősítése:* belterület-külterület 4. Az építmény használatbavételi vagy fennmaradási engedélyének kiadási ideje, ennek hiányában a tényleges használatbavétel időpontja (az adás-vételi szerződés dátuma): 5. Adóalany jogállása:* természetes személy(1) - állami vállalat(2) - jogi személyiségű társaság(3) - jogi személyiséggel nem rendelkező társaság(4) - magán vállalkozó(5) - egyéb(6): 6. Használat típusa:* kizárólagos tulajdonos(1) - résztulajdonos(2) - haszonélvező(3) - kezelői jogot gyakorló(4) bérlő(5) egyéb(6): Tulajdoni hányada: /

11 7. Az 1. pontban megnevezett adóalany mellett az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonostársak: a.) Neve Tulajdoni hányada: / Címe: város u. hsz. lh. em. a. b.) Neve Tulajdoni.hányada: / Címe: város u. hsz. lh. em. a. c.) Neve Tulajdoni.hányada: / Címe: város u. hsz. lh. em. a. d.) Neve Tulajdoni.hányada: / Címe: város u. hsz. lh. em. a. 8. Építmények és építményrészek: a.) műhely: m 2 b.) üzlethelyiség: m 2 c.) kereskedelmi szálláshely: m 2 d.) raktár: m 2 e.) műterem, iroda: m 2 f.) összes alapterület(a+b+c+d+e): m 2 g.) nem hasznos alapterület (-) m 2 h.) a tv alapján mentes alapterület (-) m 2 i.) önkormányzati rendelet alapján még levonható (-) m 2 j.) összes levonható alapterület (g+h+i): m 2 k.) adóalap(f-j): m 2 9. Az adózó jognyilatkozata az ingatlan teljes egésze utáni adókötelezettség vállalására: Vállalom a teljes tulajdoni hányad után az adókötelezettséget:* igen nem Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tapolca, *Kérem aláhúzással megjelölni! aláírás

12 TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.:87/ Fax: 87/ Ügyintéző: Cziglerné (162 mell.) ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító: 2.sz. függelék KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI! B E J E L E N T É S az építményadóban bekövetkezett változásról 1. Adóalany adatai: Neve, cégneve: Leánykori neve: Anyja leánykori neve: Szül. ideje: Születési hely: Címe: város u. hsz. lh. em. a. Adóazonosító jele: Adószáma: Az építmény adatai: Címe: város u. hsz. lh. em. a. Hrsz.: / / / 3. Az építményadó bejelentés benyújtásának oka:* eladás(4), csere(4), ajándékozás(4), vagyonértékű jog megszűnése(4), építmény megszűnése, használat jellegének megváltozása, egyéb: Megjelölt esemény időpontja: 4. Az új tulajdonos adatai: Neve, cégneve: Címe: város u. hsz. lh. em. a. Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tapolca, aláírás * Kérem aláhúzással megjelölni és az eseménynek megfelelő pontot kitölteni!

13 TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.:87/ Fax: 87/ Ügyintéző: Tatainé (162 mellék) ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító: 3.sz. függelék KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI! B E J E L E N T É S elhalálozásról Bejelentő: Név: Címe: város út hsz. em. ajtó alatti lakos bejelentem, hogy Elhunyt: Név: Címe: város út hsz. em. ajtó alatti adózó, akit kommunális adófizetési kötelezettség terhelt, napján e l h u n y t. Az adót a fenti ingatlan után. január 1. napjától: Név: Címe: város út hsz. em. ajtó alatti lakos terhére kérem megállapítani. Tapolca, bejelentő aláírása

14 TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.:87/ Fax: 87/ Ügyintéző: Tatainé (162 mell.) ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító: 4.sz. függelék KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI! B E J E L E N T É S ingatlan értékesítésről Bejelentem, hogy: Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: város út hsz. em. ajtó alatt található ingatlanomat, amely után kommunális adó fizetési kötelezettség terhelt, napján é r t é k e s í t e t t e m. A fenti lakásból: város út hsz. em. ajtó alá költöztem. Az új tulajdonos: Neve: Címe: város út hsz. em. ajtó Tapolca, bejelentő aláírása

15 TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.87/ Fax: 87/ Ügyintéző: Tatainé (162 mellék) ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító: 5.sz. függelék KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI! N Y I L A T K O Z A T az egyedül álló 70. életévet betöltött magánszemély részére Alulírott: Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési helye: Születési ideje: Adóazonosító jel : Címe: város út hsz. em. ajtó alatti lakos nyilatkozom, hogy a 9/2004. (VI.20.) Kt. rendelet 10. (2) bekezdés alapján jogosult vagyok a mentesség igénybevételére. Kijelentem, hogy háztartásomban egyedül élek. Tapolca, nyilatkozattevő aláírása

16 TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.87/ Fax: 87/ Ügyintéző: Tatainé (162 mell.) ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító: 6.sz. függelék KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI! K É R E L E M magánszemély kommunális adója mentesség ill. kedvezmény igényléséhez Alulírott: Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési helye: Születési ideje: Adóazonosító jele: Címe: város u. hsz. lh. em. a. alatti lakos kérem Tapolca Város Jegyzőjét, hogy az alábbi indokok alapján a magánszemély kommunális adójának fizetése alól mentesíteni vagy kedvezményben részesíteni szíveskedjen. (A megfelelő szót kérem aláhúzni!) Indokaim: Fenti indokaim alapján kérem még költségmentesség megállapítását. Családtagok: Név Szül. év, hó, nap Havi kereset, jövedelem Rokonsági fok

17 J Ö V E D E L M E K Munkaviszonyból származó nettó jöv. Nyugdíjszerű ellátásból szárm. nettó jöv. Családi pótlék GYED, GYES, GYET Gyermektartásdíj ( + kapok, - fizetek) Rendszeres szociális segély Kiegészítő családipótlék Napközi otthoni térítési díj Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás Munkanélküli járadék, jöv. pótló tám. Lakásfenntartási támogatás Vállalkozásból, egyéb forrásból származó jöv. Jövedelem összesen(saját és hozzátartozók) Saját Házastárs Élettárs Hozzátartozó Jövedelme Ft Adóhatóság tölti ki! Összes jövedelem: Fő: 1 főre jutó jöv.: Ft V A G Y O N N Y I L A T K O Z A T I. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek tulajdon ( vagy állandó ill. tartós használat): Címe: város u. hsz. lh. em. a. Alapterülete: m 2 Tulajdoni hányada: / Szerzés éve: Címe: város u. hsz. lh. em. a. Alapterülete: m 2 Tulajdoni hányada: / Szerzés éve: 2.Üdülőtulajdon és üdülő telek-tulajdon ( vagy állandó ill. tartós használat): Címe: város u. hsz. lh. em. a. Alapterülete: m 2 Tulajdoni hányada: / Szerzés éve:

18 2. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület, épület rész tulajdon ( vagy állandó ill. tartós használat): Megnevezése: zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, egyéb: Címe: város u. hsz. lh. em. a. Alapterülete: m 2 Tulajdoni hányada: / Szerzés éve: II. Egyéb vagyontárgyak 1. Gépjármű: a.)személygépkocsi: típus, rendszám szerzés éve: b.)tehergépjármű, autóbusz gépi meghajtású termelő- és munka eszköz: típus, rendszám szerzés éve: III. Havi rendszeres kiadások Törlesztő részlet: Ft, Lakbér: Ft, Fűtés: Ft Villany: Ft, Víz: Ft, Egyéb: Ft Összesen: Ft Kérelemhez csatolni kell: - aktív kereső esetében munkáltatótól 1 hónapnál nem régebbi kereseti igazolást, - nyugdíjas esetében utolsó havi nyugdíjszelvényt (folyószámla kivonat) és nyugdíjas igazolványt, - egyéb jövedelem esetében az annak összegét igazoló határozatot (pl. tartásdíj esetében bírósági határozatot), - vállalkozók esetében előző évi adóbevallás másolatát. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az adóigazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tapolca, kérelmező - nyilatkozattevő aláírása

19 TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.:87/ Fax: 87/ Ügyintéző: Tatainé (162 mell.) ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító: 7.sz. függelék KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI! B E V A L L Á S magánszemélyek kommunális adójának megállapításához 1. Az adótárgy adatai: Címe: város út hsz. em. ajtó Helyrajzi száma: / / / Jellege: Építmény Telek Lakásbérlemény (A megfelelő választ kérem aláhúzni!) 2. Az építmény használatbavételi vagy fennmaradási engedélyének kiadási ideje, ennek hiányában a tényleges használatbavétel időpontja: 3. A lakás előző tulajdonosának adatai: Neve: Új lakcíme: város út hsz. 4. Adás-vételi szerződés létrejöttének időpontja: 5. Adóalany adatai: Neve: Leánykori neve: Anyja neve: Szül. ideje: Címe: Születési helye: város út hsz. em. ajtó Adóazonosító jel:

20 Használat jellege: Kizárólagos tulajdonos Résztulajdonos Haszonélvező Kezelő jogot gyakorló Bérlő Egyéb Tulajdoni hányad: 1/1, 1/2, egyéb: (A megfelelő választ kérem aláhúzni!) 6. Az 5. pontban megnevezett adóalany mellett az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett tulajdonostársak, lakásbérleti jogviszony esetén a bérlőtársak: Neve: Címe: Tulajdoni hányada: város út hsz. em. ajtó Neve: Címe: Tulajdoni hányada: város út hsz. em. ajtó Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tapolca, aláírás M E G Á L L A P O D Á S Alulírottak megállapodunk, hogy a magánszemélyek kommunális adóját az 5. pontban megnevezett adóalany nevére állapítsák meg. Tulajdonos-, bérlőtársak, vagyoni értékű jog jogosultjainak: Neve Lakcíme Tulajdoni hányada Aláírása Tapolca, adókötelezettséget átvállaló aláírása

21 TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.87/ Fax: 87/ Ügyintéző: Tatainé (162 mellék) 8.sz. függelék ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító: KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI! K É R E L E M új építésű lakás adókedvezményének érvényesítéséhez Alulírott: Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési helye: Születési ideje: Adóazonosító jel : Kérem Tapolca Város Jegyzőjét, hogy a 9/2004.(IV.20.) Kt. rendelet 11. (2) bekezdés alapján a magánszemély kommunális adójának megfizetéséhez 50%-os kedvezményt biztosítani szíveskedjék. Adótárgy adatai: Címe: város út hsz. em. ajtó Használatbavételi engedély száma: Kiadásának dátuma: Tapolca, kérelmező aláírása

22 9.sz. függelék Beküldési határidő: beszedést követő hó 15. nap Beküldési hely: Tapolca Város Jegyzője 8300 Tapolca, Hősök tere l5. B E V A L L Á S az év hónapban beszedett idegenforgalmi adóról. l. Adó beszedésre kötelezett Neve:... Címe: város u. hsz. lh. em. a Adóazonosító jele: Adószáma: Szálláshely neve:... Címe: város u. hsz. lh. em. a 3. Helyi megbízott adatai: Neve:... Címe: város u. hsz. lh. em. a 4. Adóköteles vendégek száma: fő 5. Adóköteles vendégéjszakák száma: fő 6. Idegenforgalmi adó összege: fő 7. Adómentes vendégek száma: fő Tapolca, aláírás

23 TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.:87/ Fax: 87/ Ügyintéző: Dénes Emil (170 mell.) ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító száma: 10. sz. függelék B E J E L E N T É S a helyi iparűzési adóhoz egyéni és társas vállalkozások részére 1. A vállalkozó*/vállalkozás neve: -rövidített cégneve, üzlet megnevezése: -leánykori neve :* -születési helye, ideje:* -anyja neve:* -székhelye: város u. hsz. lh. em. a. -telephelye: város u. hsz. lh. em. a. -levelezési c: város u. hsz. lh. em. a. (Amennyiben a telephely és a levelezési cím megegyezik a székhely címével, akkor ezeket a rovatokat nem kell kitölteni!) -telefonszáma: - / - -adóazonosító jele*: adószáma: Alakulás időpontja: -alakulás módja: (A megfelelő válasz aláhúzandó!) 1.új vállalkozás 2.átalakulás 3.egyesülés 4.szétválás 5.kiválás 6. telephely létesítés -gazdálkodás módja: (A megfelelő válasz aláhúzandó!) 1. kft. 2. bt. 3. rt. 4. gmk. 5. kkt. 6. kht. 7. szövetkezet 8. egyéni vállalkozó 9. egyéb -vállalkozói igazolvány kiváltásának időpontja:* -cégnyilvántartásba történő bejegyzést elrendelő végzés száma: időpontja:

24 -ügyvezetőjének neve: -címe: -átalakulás esetén jogelőd neve: -adószáma: Tevékenység megnevezése: -KSH száma: megkezdésének időpontja: 4. Könyvvezetés módja: (A megfelelő válasz aláhúzandó!) -egyszeres -bevételi és költségnyilvántartás -kettős -bevételi nyilvántartás -iratőrzés h.: város u. hsz. lh. em. a. 5. Számláját vezető pénzintézet (ek) neve: elszámolási számlaszáma: évre várható adóelőlege: Ft 7. Kitöltésért felelős neve: -telefonszáma: - / -,.. (cégszerű) aláírás * Csak egyéni vállalkozó esetében kell kitölteni!

UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2007. (XII. 14.) Kt. rendelete. a helyi adókról 123

UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2007. (XII. 14.) Kt. rendelete. a helyi adókról 123 UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (XII. 14.) Kt. rendelete a helyi adókról 123 (Egységes szerkezetben. Módosításokkal egybefoglalva és lezárva: 2011. február 17.) Uzsa Települési

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgáltatások

Részletesebben

I. fejezet. Építményadó

I. fejezet. Építményadó A Visegrádi Önkormányzat 22/2005. (XII. 16.) ör. rendelete a helyi adókról [egységes szerkezetben a *6/2006. (II. 23.), **17/2006. (XII. 1.), 12/207 (XI.22.), 15/2007 (XII.13.), a 16/2008 (XI.27.), valamint

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) számú rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) számú rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) a helyi idegenforgalmi adóról (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) bekezdés

Részletesebben

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. i C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 4. Napirend Ügyiratszám: 13/5557/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről (a 11/2013. (X.18.) és a 2/2014.(IV.11.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008.(III.27.) számú rendelete ( az idegenforgalmi adóról szóló

Részletesebben

Hatályos: 2010. adóévre

Hatályos: 2010. adóévre Az Esztergomi Önkormányzat többször módosított* 52/2005.(XII.15.) ör. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetbe foglalva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), és az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet 1.. Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 1. oldal 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. január 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 34/2009. (XI. 27.) számú R

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 55/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 55/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. november 6. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 55/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete az építményadóról

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006./XII.27/, 20/2007./XII.19./, 25/2008./XII.17./, 21/2009.(XII.16.), 16/ 2010.(XII.15.) rendeletei egységes szerkezetben a helyi adókról Balatonberény

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 49/2003. (XII.09.) ÖK. Rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alkossa meg rendeletét!

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alkossa meg rendeletét! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat a telekadóról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.)

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzata 10/1998. (XI.27). ÖR. sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL. Általános rendelkezések

Hajdúbagos Község Önkormányzata 10/1998. (XI.27). ÖR. sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL. Általános rendelkezések Hajdúbagos Község Önkormányzata 10/1998. (XI.27). ÖR. sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL Általános rendelkezések 1. Hajdúbagos Község Önkormányzata az Önkormányzati törvény 16.. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról I. Általános rendelkezések 1. Zsámbok Község Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban

Részletesebben

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11.

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11. Ügymenetleírások Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készült: 2010. augusztus 11. Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó...10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó alá...10 I.1.2 Építményadó bevallás...12

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben