Véleménymegosztó szubkultúra: emo! Jelige: SZTARCSI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Véleménymegosztó szubkultúra: emo! Jelige: SZTARCSI"

Átírás

1 Véleménymegosztó szubkultúra: emo! Jelige: SZTARCSI

2 Tartalom A témaválasztás, a dolgozat célja... 3 Mit nevezünk szubkultúrának, és mit kell tudni róla?... 3 Szubkultúrába kerülés útjai.. 6 Sajátos szubkultúrák A manapság egyre jobban terjedő, véleménymegosztó, szubkultúra: az emo!... 8 Az emo történeti áttekintése, zenei hullámai... 8 Az emo kultúra Magyarországon... 9 Az emo, mint divat Az emo írásmód..11 Kik azok a poserek? 12 Az emót elutasítók véleménye, azaz mit mondanak az "antik"? A probléma vizsgálata, hipotézisek A vizsgált minta A kutatás választott módszerei Az eredmények bemutatása Mit mondanak a stílus követői? G története Konklúziók és a hipotézisek elemzése Összegzés Bibliográfia

3 A témaválasztás, a dolgozat célja A dolgozat témájául napjaink sajátos szubkultúráit, ezen belül az emót választottam. Célom, hogy dolgozatomban bemutassam, hogy mit tart a tudomány szubkultúrának, ezek közül melyek a legjellemzőbbek. Foglalkozom az egyre jobban terjedő emóval, annak jelentésével, történetével, magyarországi megjelenésével, és divattá válásával. Lakókörnyezetemben, Tapolcán éves fiatalok körében végzett vizsgálattal szerzett ismeretek birtokában szeretnék eloszlatni, vagy éppen megerősíteni minél többet az ezzel a témával kapcsolatban keringő vélekedések, tévhitek közül. Tanulmányaiból merítve és tapasztalatom szerint is mondhatom, hogy az emberek hajlamosak arra, hogy a sztereotípiákat megerősítő, és nem az azokat cáfoló bizonyítékokat keressenek egy - egy probléma megítélésében. Interakcióik során ezen általánosító véleménnyel egyező információt fogják kiválasztani, amikor kapcsolatba kerülnek az előítéleteket viselő személyekkel. Még ha olyan információkhoz jutnak is, amelyek nyilvánvalóan nem felelnek meg ezen általánosító véleményeknek, azok akkor is változatlanul fennmaradhatnak, mert hajlamosak megmagyarázni a meg nem egyezést, a hétköznapi szabályoktól való eltérést. Törekvésem szerint az emo jelenség körül kialakuló előítéletekkel kapcsolatban is szeretnék a dolgozat végén válaszokra találni. Mit nevezünk szubkultúrának, és mit kell tudni róla? Egy verőfényes napon, Nagy Sándor a Mediterránium meghódításának csúcsán, egy patakpartján békésen ülő férfihez lépett: Sándor vagyok, tehetek valamit érted? A férfi lassan kinyitotta a szemét, és csak ennyit mondott: Igen, kérlek, ne állj a rám vetülő fény útjába! Diogenész válasza egyértelműen jellemzi az ellenkultúrák állásfoglalását a mindenkori hatalomra vonatkoztatva: akadályozza az előre hatoló fényt. Ha Sándor nem mozdult volna Diogenészre eső fény útjából, a filozófus valószínűleg inkább elmozdult volna a hódító árnyékából, mintsem birokra kelt volna vele. Tehát az ellenkultúrák elsődleges célja nem a rombolás, egy külső hatalom gyeplőjének megszerzése, vagy hadviselés azok ellen, akik azt a kezükben tartják bár a történelem során előfordult, hogy ilyen jellegű törekvéseit is tapasztalhattuk. Az ellenkultúrák inkább főképp azt keresik, hogy hol, és milyen módon lehetséges élni egyéni alkotó akarattal, minél felszabadultabban a hatalom kényszerei alól. És mikor emberek az ilyen szabadságot elkötelezettséggel és erővel gyakorolják, szabaddá teszik 3

4 a fény útját, hogy a következő generációk sütkérezhessenek ragyogásában. (Goffman Ken 2004) A szubkultúra azonban megelégszik az ellenállás néhány szimbolikus formájával, vagy a stílust meghatározó tevékenységekkel (kitűzők, beszéd, nyelv, öltözködés, divat stb.). A gyermekkor és a felnőttkor közötti erőteljes átalakulási folyamatokat, biológiai és pszichoszociális kihívások tarkítják, amelyek fokozott adaptációra késztetik a fiatalokat. Sok esetben csak a problémákat látjuk, hiszen ebben a forrongó állapotban igen erős a változtatásra irányuló késztetés, az énhatárok feszegetése, a felnőttség viselkedési elemeinek próbálgatása. A fiatalok viselkedése pedig, korunk kultúrájának, társadalmi- gazdasági és társadalom- lélektani folyamatainak lenyomata. (Pikó 2005) Ahogyan a kultúra fogalmának meghatározásaiban is bővelkedik a tudomány, az ellenilletve a szubkultúrára vonatkozó megközelítéseknek is gazdag választéka áll rendelkezésünkre. Tanulmányaim szerint: a szubkultúrához tartozó kulcsszó a kirekesztettség, mely zömében jogi, vallási, nemi, etnikai vagy szexuális viszonyulás miatt jön létre. A szubkultúra tagjai szeretnének a többségi társadalomhoz tartozni, de ez utóbbi nem fogadja el őket. Tehát az el nem fogadás a többségi társadalmat jellemzi. Az ellenkultúra esetében pedig egy kisebbség tudatosan különíti el magát a társadalmi többségtől. Értékei, hagyományai ellen lázad, felkínál egy alternatív értékrendet, életmódot. A szubkultúra a társadalom többségének kultúrájától eltérő kultúra. A legegyszerűbb esetek a különböző anyanyelvű, különféle etnikumhoz tartozó, különböző vallású társadalmi csoportok szubkultúrái. A mai fejlett társadalmakban más elválasztó vonalak mentén is differenciálódhatnak kulturálisan a különböző csoportok: pl. életkor szerint (ifjúsági szubkultúrák), nemek szerint (női szubkultúrák), vagy a deviáns szubkultúrák (a bűnözők bizonyos csoportjai, kábítószer-fogyasztók, stb.). Az anómia és elidegenedés következménye a társadalomból való tényleges vagy szimbolikus kivonulás, hogy "a hasonló problémákkal találkozó, hasonlóképpen ezektől szabadulni igyekvő és egymással kölcsönös interakcióban álló fiatalok közös megoldást dolgoznak ki, mely szándékaiktól, motivációiktól és törekvéseiktől elválik." (Rácz (1989), hivatkozik Cohen, (1955). Szubkultúra: Egy nagy társadalmon belül élő kisebb társadalmi csoport kultúrája, mely eltér a többség kultúrájától. (Andorka, o.) "A kultúra egészének keretein belül, a szubkultúra sajátos életvitelt, ideológiát, viselkedési szabályt és normát jelent. A szubkultúra nincs teljes mértékben elszigetelve az 4

5 uralkodó kultúrától, így azok az értékek, szabályok és viselkedési formák, melyeket az uralkodó kultúra kialakított és tisztel ugyanúgy érvényesek rá. "A szubkultúrák azokat a jellegzetességeket fejezik ki, melyek a viselkedési formákat, öltözködést, ízlést, szórakozást, szabadidős tevékenységet, zenét, sportot meghatározzák." A szubkultúrát értékrendjének különbözősége határolja el a domináns és legitim kultúrától, melyet a szociológia gyakran nevez szülő- vagy anyakultúrának. "Az együttélés formája, kiváltképp az életstílus és a csoportok sorsa adják az alapot a szubkultúra kialakulásához, mely nem elszigetelődést jelent, hanem megelőlegezi a különbözőséget. A szubkultúrák azért keletkeznek, mert lehetetlen megteremteni ugyanazokat az életkörülményeket egy társadalom minden tagja számára." (Takács, , 162.o.) "A szubkultúra - Matza szerint - bizonyos "élvezeti" értékeket testesít meg." Ezek az ún. domináns kultúrából sem hiányoznak, csak ott rejtettek, háttérben maradnak. A szubkultúra ezeknek az értékeknek a karikatúraszerű megjelenítését szolgálja." (Rácz, o.) A legtöbb esetben nem is az az érdekes, amit egy-egy szubkulturális csoport tesz, hanem ahogyan teszi és amilyen szimbolikus jelentést tulajdonít a cselekedetnek. A szubkultúra fő terméke a csoport, illetve a résztvevők kollektív problémamegoldása. A folyamat nem feltétlenül a fiatalok problémáinak megoldását vagy feldolgozását jelenti, hanem sokszor csak az élményvilág publikus életre keltését A szubkultúrák nem helyezkednek szembe a globális rendszerrel, csak meghatározott értékek köré szerveződnek, amelyek kiváltképp fontosak a csoport tagjai számára, ám társadalmilag is elfogadottak. A szubkultúrák aktív törekvést képviselnek a kultúrában, az uralkodó kultúra ugyanis csak azt hajlandó elfogadni, ami már beépült a szociokultúrába. A szubkultúrák jelzik a hibát a rendszerben, jelzik az összhang megbomlását és beharangozzák a normák szimbolikus áthágását. (Rácz, 1998) A szubkultúra értelmezések két utat követnek. Az egyik a szembehelyezkedést, a valamivel szembeni többnyire a domináns középosztállyal szembeni lázadást emeli ki. A szubkultúra fő terméke a csoport, illetve a résztvevők kollektív problémamegoldása. A másik irányzat a szimbólumrendszer és a jelentéskészlet kialakulására helyezi a hangsúlyt, melyek a fiatalok másságának a hordozói. Ezen irányzat szerint a szubkultúra nem lázad valami ellen, hanem az eleve adott másságát fejezi ki. (Szabó, o.) 5

6 A szubkultúrába kerülés útjai A szociális vákuum és fojtogató kontroll sokszor egyidejűleg van jelen a fiatalok életében. Úgy érzik, sorsukat nem tudják befolyásolni, irányítani, mert azokat mások (intézmények, társadalmi elvárások) szabják meg, ezért szabadságuk korlátozott. Ezt a fojtogató érzést sokszor úgy élik meg, hogy az államhoz, rendőrséghez, kötik, ami elől menekülnek a szubkultúrába. Ezt az érzést külsőségekben is láthatóvá teszik, viszont ez nem nevezhető megoldásnak. Ezekben a szférákban nincsenek meghatározott normák, a fiatalok magányosak. Lehetséges ok egy kirekesztettség-érzés a kortársaktól különbözőnek érzik magukat valamilyen sikertelenség miatt. Elsősorban iskolai normákkal, értékrenddel, teljesítményorientáltsággal kerülnek ellentétbe. Más esetekben egyszerűen kilépnek egy alternatív valóságba, ez inkább a majdnem 20 éves fiatalokra. Az intézményekből kikerülve egy szubkultúrába kerülnek, mely egyfajta önszocializáció. Egyszerre jellemzi az individualizáció és valahova tartozás: ezek tulajdonképpen ellentmondó érzések, melyek pszichológiai szempontból teljesen normálisan előforduló serdülőkori konfliktusok. Ezt a szubkultúra a következőképpen oldhatja meg: a két ellentétes irányú vágy egyidejű megélésének lehetőségét a hagyományos/konvencionális csoportból való kilépés biztosítja, mely az individualizáció igényére a válasz, valamint az átlagos kortárs csoporttól igencsak különböző csoporthoz való tartozás adja meg a valahova tartozás igényét. Az öltözködésnek, külsőségeknek is felettébb fontos a szerepe, mely egyben jelenti az individuációt, vagyis az önkifejezést és egyben a másságot, és a valahova tartozást is. (Rácz 1998) Sajátos szubkultúrák Minden szubkultúrának megvannak a maga sztárjai, szórakozóhelyei, öltözködési és életvezetési szokásai. Ezek nélkül mindössze csoportosulásról beszélhetünk. A zene fontos, jellemző dolog. 1. Egy bizonyos zenei stílus kifejez valamiféle életérzést, életstílust, amivel a rajongók legalábbis nagyrészük és legalábbis valamennyire azonosul. 2. A szórakozóhelyek zenei alapon különülnek el egymástól, tehát a bulizó fiatal akarvaakaratlanul is, hasonló ízlésűek közé kerül. 6

7 Az utcán és a szórakozóhelyen látható fiatalok különböző közösségeit próbáltam számba venni, az alábbi eredménnyel: alternatívok: alapvetően a művészeteket önmagáért szerető, minden meghatározható irányvonaltól magát filozófiai szempontból függetlennek valló, humán szempontból művelt réteg ál-alternatívok: kevésbé meghatározható jellemzőkkel rendelkező csoport, fő meghatározó elemük, hogy külsőségekben egyéni stílust követnek, de gondolkodásukra a divat és a trendek jobban hatnak, mint az eredetiség poszt-rockerek: a néhai rock nemzedék leszármazottai, főként munkáscsaládok lemorzsolódott tagjai, vidéken nőnek fel punkok: társadalmilag az előző réteghez hasonlatosak, de ők rendelkeznek az államtagadásának ideológiájával skinheadek: szélsőjobboldali eszmék csírájából kinőtt, a haza és a nemzet felsőbbrendűségében hívő militáns társaság, az előző rendszerben magát ideológiai okokból üldözöttnek hívő, a magyarság "életterének" elvesztését és annak visszaszerzésének szándékát valló gyökerekkel poszt-darkosok és poszt-depesmódosok: a nyolcvanas évek elejei rituálés techno-kultuszban felnőtt és azok köré csapódott kisebb mértékben művelt, gárda, akikre az előző pontban említettek súlyos behatásokat gyakorolnak (itt megemlítendő a jelentős informatikus és műszakis bázis, amely a számítógép által vezérelt zene eredetéből származtatható) ganxstások: (black power), amerikai fekete gettók mintájára a külső kerületek fiatal etnikum ill. fél-etnikum tagjainak identitástudatát megjelenítő gondolat-, eszme- és stílusirányzat HC, Acid Jazz, Drum and Base irányzatok: neoliberális, humán műveltségű, megfelelő anyagi háttérrel rendelkező fiatalok rap, soul & funky: amerikanizálódott fehér fiatalok, kevésbé intellektuális, de sokszor vagyonos közegből aktuális fiú együttest imádó fanatikus lányok csoportja: ahogy a cím is mondja (társadalmilag inkább feljebb állnak). EMO-k: emocionális, túlérzékeny fiúk és lányok 7

8 A manapság egyre jobban terjedő, véleménymegosztó, szubkultúra: az emo! Mit is jelent a szó, emo? Az emo szó az angol emotional kifejezésből ered, ami érzelgősséget jelent. Általánosan úgy lehetne megfogalmazni, hogy ez egy stílus, melyhez erősen kötődnek különböző stílusjegyek, mint például az öltözködés, a hajviselet, a zenei ízlés, stb. Az emo képviselőinek lelki világát a különböző vélekedések általában nagyon érzékenynek tartják. Emiatt ezek az emberek nem a megszokott módon tekintenek a világra. Máshogy gondolkodnak az élet és halál fogalmakról is. Szokatlan és feltűnő öltözködésük és hajviseletük felhívja a figyelmet egyfajta lázadó magatartásra, de ez egyszerre segélykiáltás is, a velük való foglalkozásra felhívva az emberek figyelmét. Az emótudat kisajátította magának a lelki szenvedést és a személyiséget felőrlő spleent (világfájdalmat), erényként állítva be azt az önmagukat kereső tizenéves fiúk és lányok számára. Az emo fiatalok érzékenyebbek az átlagnál, többet sírnak, zárkózottak, verseket írnak, elmondásuk szerint az emberek nemtörődömsége ellen lázadnak. Origo.hu (2007) Index.hu (2007) Az emo történeti áttekintése, zenei hullámai Az első hullám ( ) Az új műfaj jellemzői: A legelső zenekar hivatalosan a Rites of Spring, mert rájuk mondták először, hogy emocore, vagyis emotional (érzelmes) hardcore. Valószínűleg azért nevezték őket és más hasonló zenét játszó zenekarokat érzelmesnek mert a zenéjük jobban érthető és dallamosabb, mint korábbi zenekaroké. A közönség nem agresszív, a szövegek pedig érzelmes világot közvetítenek. Rövid időn belül az emo hangzása más együttesekre is hatással volt, úgymint a Moss Icon, a Nation of Ulysses, a Dag Nasty, a Soulside, a Shudder To Think, a Fire Party, a Marginal Man, a Gray Matter. Az emo kifejezést a Rites of Spring tagjai említették a Flipside Magazinnak adott 1985-ös interjújukban. 8

9 A második hullám( ) Ahogy ezek a zenekarok egyre népszerűbbé váltak a korai '90-es évek underground indie köreiben, számos új együttes jött létre. A Jimmy Eat World volt talán a legelső nagykiadós emo zenekar,de ők se jutottak be a mainstreambe. Az évtized végére az emo szó bekerült a mainstreambe nyarán, a Teen People magazin az emot a legújabb menő zenei stílusnak titulálta, és a The Promise Ringet említette, mint olyan bandát, amit figyelni érdemes. A harmadik hullám(2000- ) Három alkotóelem kellett az emo újrafogalmazásához és mainstreambe jutásához. A hangzást a Jimmy Eat World hozta (mint nagykiadós zenekar, ők jutottak el a legtöbb hallgatóhoz), a szövegeket (ezúttal szirupos, romantikus ömlengéseket) a Dashboard Confessional, egy Chris Carrabba nevű fiú szólóprojektje, a népszerűséget pedig mind a kettő. Harmadik hullámos emo az Alkaline Trio, a Hot Water Music, valamint a Lifetime örökségét előszeretettel használó Long island-i zenekarok: a The Movielife, a Brand New, a Taking Back Sunday és a Thursday (wikipedia hu.) Az emo kultúra Magyarországon Magyarországra nem jutottak el az első-második hullámos underground stílus, csak ritka kivétellel. A harmadik hullámmal és az interneten keresztül jutott be Magyarországra 2005 körül. Gábor Kálmán ifjúságkutató szerint a kilencvenes években, hazánkban is felgyorsult a fiatalok korai önállósodása, legalábbis a pénzköltés és szabadidőtöltés tekintetében. A szülőkkel egy lakáson osztozó, de önálló életvitel ma tizenkét-tizenhárom éves korban elkezdődik, és elhúzódik a harmincas évekre. A korai önállósodás része az is, hogy az iskolai és a szülői tekintély meggyengülésével párhuzamosan fölerősödik a média befolyása a fiatalok értékválasztására. A felkészületlen életkorban rájuk zúduló fogyasztói kultúra szinte maga alá temeti és kihasználja őket. (Gábor, Szemerszki (2006)) A Tokio Hotel-hisztéria hozta át az Elbán az emot, amikor a hétköznapi magyar fiatalok is tudomást szerezhettek a dologról. A Tokio Hotel valami olyan az emonak, ami a 9

10 Fekete Pákó a popnak: olcsó vicc balkáni kiegészítőkkel, ahol az eredeti háttér teljesen a semmibe vész. ( saját adat: részlet egy tizenegyedikes gimnazista kérdőívéből) Tokio hotel http//people.com/ 1. kép Az emo, mint divat Az emo jelenségkörről írt különböző tanulmányokban a szerzők egyetértenek abban, hogy a évesek körében ma az emo számít menőnek. Az emók túlnyomó többsége feltehetően csak a külsőségeket utánozza, míg egy ideologizáló kisebbség az öngyilkosságot és a homoszexualitást eszményíti. Úgy tűnik, a zeneipar és a média a mostani tinikben egy fogékony korcsoportot talált erre a kultúrára. Jelenleg a legsikeresebb magyar emo zenekarok: Anit Fitness Club és No, Thanx.. (Music Television (2008) A külsőségeiben és életérzésében egyaránt a tiniket megcélzó divat jellegzetes külső ismertetőjegyei között szerepel, az egyik legmeghatározóbb látvány a hajviselet. Ez néha extrém, teljesen egyedülálló hajkölteményeket foglal magába, sok esetben semmilyen szabályt nem követve. A frizura általában aszimmetrikus, sötét színű, fekete vagy sötétbarna, világosabb rózsaszín, vörös és a kék árnyalatú tincsekkel, néha felborotvált sávokkal. Az emo stílusú frizura elkészítéséhez tulajdonképpen nincs szükség semmilyen útmutatásra, a lényeg, hogy mindenki úgy csinálja, ahogy neki tetszik. A 2. kép végeredmény legyen extrém, kihívó, és minél szokatlanabb. 10

11 A cipő márkája általában Converse, de gyakori a Vans, a DC és az Etnies is. Sokan saját maguknak készítenek ruhát vagy a már meglévőt alakítják át saját ízlésükre. Lányoknál előfordul a rikító színű nagy mintás miniszoknya, illetve az ugyanilyen színű/mintájú harisnya. Az emo stílushoz, hozzátartoznak a kiegészítők is, mint a smink, a testékszerek, a táskák, kitűzők, kendők, karkötők, övek, sál, napszemüveg. Tari (2008) Kép: http//xxwendeexx.mindenkilapja.hu Az emo írásmód Az emókra jellemzőek a rövidítések és selypítő, nyávogó hanghordozás. De ezek a furcsaságok nem csak a beszédjükben fordul elő, hanem az írásukban is. Néhány példa: Pontozás: nagyon.sokszor.a.szóköz.helyett.pontot.raknak.ebben.az.a.zavaró.hogy.se.nagybetűt. se.vesszőt.se.mondatvégi.írásjelet.nem.raknak. Egybeírás: előfordulhogyazegészszövegetegybeírjákdeeztáltalábancsakrövidebbszövegeknélteszik Kisbetű-nagybetű váltakozás: SoKsZoR FORduL ElŐ A kisbetű nagy BeTű VálTaKoZás. AmI valljuk be elég idegesítő, LeGaLáBbIs NekEm. Emo jelek: Vannak kifejezetten emók által használt szmájlik és jelek. Ilyen például a <3, ami szívet jelenti, a ^^ ami egy nagyon mosolygó valamit jelöl, csakúgy, mint az XD, amit írnak ikszdének is. A három x jelentése No alkohol, No cigaretta, No drog. Emo szavak, kifejezések: - Luw, law: az angol "love" szóból keletkezett, valószínűleg így: love -> lav -> law (-> luw) - - Cíp, cípecke: bármily meglepő, ez egy magyar szóból keletkezett, mégpedig a "szép"-ből, valószínűleg így: szép -> cép -> cíp (-> cípecke) - Köccy, köcce, köffi: csak megköszön valamit. Keletkezése: köszi -> köci -> köcci -> köccy (köcce) -> köffi Cuppy, cuppa, puxy, puxa, puxx: megpuszil. 11

12 Emo nevek: Az emo nevek között gyakran előfordul valamilyen étel neve, de megtalálható benne az emo, az emogirl és a princess szó, de szinte minden második emo lány neve Amy vagy Emily. - x-ek a név előtt és után. - <3 vagy ^^ a név után. Emo nevek az intenetről: XXXxxxBettyBaBBaxxxXXX /?/_ŚxXx_MaSnIs_?_PiCi_//--- ŚxxXEmilyXxxŚ, ŚxxXemogirlXxx XxNocikaxX EMO girl xx i'm a mother f******princess Észrevettem, hogy ez a szmájli használat egyébként elég ragályos. Nemrég írtam egy üzenetet az édesanyámnak és a végére oda biggyesztettem egy mosolygó fejet: :) Az amúgy fiatalos édesanyámnak fogalma nem volt mi bajom van, mi az a kettős pont zárójel a mondanivalóm végén. Kik azok a poserek? A szótár szerint olyan, aki egy stílusirányzatot divatból követ, nem meggyőződésből, s azért, mert hisz benne, és ez az életformája. (www.nepszotar.com) Őket nevezik divat emóknak. Az interneten megfigyelhető, hogy a stílust követők mindegyike azt állítja ő az igazi emo, és rajta kívül mindenki más poser. Az emók elutasítják a posereket, lenézik őket. Néhány vélemény a kérdőívekből: Én személy szerint utálom a pózereket! Pl: Jajj de cutte kockás övcsid van, nekem is kell olyan!!!mert ettől azt hiszik, hogy kenik vágják az emo dolgokat.aztán vki leszólja hogy hülye emo,erre besértődik és másnap csilibili cuccokban pompázik Hát láccik azért h ki pózer és ki nem az a suliba is a 8.osok fele azzal piszkált h te emos vagy?? hagytam őket általába rájukse néztem aztán egyszer elegemlett és válaszolam nemvagyok emos nincs olyan emovagyok nemteccik nemkell rámnézni aztán 2csaj is azzal jött h te hülye emos mibajod van a világgal?? hát ahhoz képest most úgy egy hónappal később fekete fehér kockás emokra jellemző ruhákban járkálnak fufrutvágattak fekete körmeikvannak szal minden megvan ami egy emoban csak az életérzésük hiányzik vagyis nem igazi emok 12

13 Valószínűleg azért van ennyi pózer, mert most ez lett a divat ergo minden boltban emo cuccok vannak. De nyugi mindjárt kimegy a divatból, és akkor nyugodtan lehet hordani csőnacit anélkül hogy le pózereznének :) (Saját vizsgálati anyagok) Az emót elutasítók véleménye, azaz mit mondanak az antik? Magyar Anti- Emo Szövetség. Igen- igen létezik ilyen, sőt, hivatalos honlapjuk is van, ahol kezdésként ezt írják: Az oldalon nem lesz sok minden feltüntetve, csak apróságok, amiről a fórumon TI tudtok beszélgetni! Használjátok ki, mondjátok meg a magatokét!.. Nekünk nem azokkal az emós emberekkel van bajunk, akiket nem is ismerünk, hanem az egész stílussal, életfelfogással. És persze hogy vannak emósok, akik nem ilyenek. De a nagyrészük ilyen. Ennyi. És ne mondja senki, hogy nem bántottak minket az emósok. Nagyon sok stílusból másoltak, és akinek a stílusát ellopták, azt pont ugyanúgy emónak nézik, pedig semmi közük egymáshoz... (hc-sek, rockerek, punkok, stb) Szervezetünk célja az emósok elleni küzdelem! Ez a háború még várat magára, de mire eljön az idő, hogy örökre elpusztítsuk a Hello Kitty öves, jelvényes, tornacipős ferdehajú (nemritkán ferdehajlamú) egyéneket, készen kell állnunk! (Úgyhogy ha emo-s vagy és ezt olvasod, akkor kérlek, vágd fel az ereidet, abban úgy is jó vagy, hogy ne legyen olyan sok dolgunk, megértésedet köszönjük.) (http://www.antiemo.atw.hu/) 3. kép 13

14 A probléma vizsgálata, hipotézisek Kérdőíves és interjúmódszerrel végzett vizsgálatom célja az volt, hogy közelebbről is megismerkedjek az emo világával. Elsősorban arra kerestem a választ, hogy mi motiválja a fiatalokat arra, hogy vállalják az emo feltűnő külsőségeit, és az emósággal együtt járó szerepeket, valamint a környezetükben ezekkel kapcsolatban kialakuló előítéleteket. A motivációk, indokok mellett próbáltam választ kapni arra is, hogy mit szól a fiatalok közvetlen környezete, az iskolai, osztály közösség a nem éppen hétköznapi megjelenésükhöz. Az is felkeltette az érdeklődésemet, hogy a különböző társadalmi háttérből érkező fiatalok (város falu) között vannak- e az emóval kapcsolatos felfogásbeli különbségek, és találok-e érzékelhető eltérést a gimnáziumban illetve szakiskolába tanuló fiatalok között. Természetesen az osztályközösségek kikérdezése kapcsán azt is szerettem volna megtudni, hogy bizonyos értékekhez, például a tanuláshoz, a családhoz, barátokhoz való viszonyulásukban különböznek e kortársaiktól. Vizsgálataimat megelőzően a következő hipotéziseket vetettem fel: 1. Az osztályközösségek elfogadják az emo társaikat. 2. A vizsgált korosztály elfogadóbb a homoszexualitás iránt, mint a társadalom tobbsége. 3. Az emók megengedőbbek az autóagresszióval és az öngyilkossággal kapcsolatban 4. Az emo gondolatiságának és külsőségeinek inkább a városi fiatalok a követői 5. Az általános értékekkel való azonosulásokban az emo különbözik nem emo társaitól 14

15 A vizsgált minta Lakóhelyemen, a Veszprém megyei Tapolcán volt lehetőségem az érintett fiatalok csoportjait vizsgálni. Három önkormányzati iskolában, az osztályfőnökök segítségével sikerült a kérdőíveket eljuttatni az ott tanulókhoz, és kitöltetni. Iskola Osztály létszám(fő) Visszaérkezett Általános Iskola osztály Kérdőív Szakképző Iskola , illetve Technikus oszt Gimnázium osztály Összesen: Fiú-leány arány A vizsgált minta arányai 47% 53% Fiúk Leányok 30% 26% Általános iskolás Szakiskolás+ technikus 44% Gimnazista 1. ábra 2.ábra A 267 kérdőívből 197 tartalmazott használható adatokat. Az adatok feldolgozásánál és egymással való összehasonlításánál elsősorban a százalékértékekkel dolgoztam 15

16 A kutatás választott módszerei Kutatásaimhoz (az értékválasztások elemzésénél) kvantitatív és (az interjúelemzéseknél) kvalitatív módszereket egyaránt hasznosítani kívánom. A kérdőívben egyszerű feleletválasztós és nyitott szöveges kérdések, valamint értékelő skálák szerepeltek. A kérdőívek kitöltésére 2010 márciusában az osztályfőnöki órákon került sor a jelenlétemben. A fiatalok általában 20 perc alatt töltötték ki. A hét osztályban a kitöltésekhez - az egyeztetések miatt - összesen 4 hétre volt szükség. Az adatokat táblázatokba gyűjtöttem, ahol lehetséges és az elemzés szempontjából szükséges volt, ott diagramokban is bemutatom. Az interjúm segítségével félig strukturált módszerrel történt az adatgyűjtés, amelynek során két nagy kérdéscsoport köré építettem fel a beszélgetést. az első az emóvá válás körülményeit firtató kérdések körét tartalmazza, a második a megjelenéssel kapcsolatos reakciókat, és a társadalmi megítélés kérdéseit boncolgatták. Interjúalanyomat, G-t az interneten keresgélve találtam. Szimpatikusnak tűnt, ezért felkerestem az általa megadott címen. Ő válaszként megadta az msn címét. Elmondtam neki, hogy milyen dolgozathoz, milyen témakörben keresem a válaszokat. Azt mondta szívesen válaszol, és elmeséli a történetét. 16

17 Az eredmények bemutatása Az egyik fontos cél az volt, hogy kiderüljön, hogy a vizsgált mintában hányan vallják magukat emónak. Ez akár a külső jegyekből is megfigyelhető lett volna, de az iskolai környezetben erre nem volt lehetőség, illetve az iskolában való megjelenés is jelentős mértékben függ az előírásoktól és a tanárok megfogalmazott, vagy hallgatólagosan meglévő elvárásaitól is. 3. ábra Az általános iskolások közel 10 %-a mondta magáról, hogy emo. A szakiskola első osztályában ez az arány csökkent, majd a 16 éves kor körül közelítette a 20 %-ot. A 10. osztályos szakiskolások és a 9. osztályos gimnazisták aránya szinte megegyezett, majd a gimnázium 11. osztályában szinte eltűnt, 6 %-ra visszaesve. Feltételezem, hogy ez utóbbi adat részben a közelgő érettséginek is szól, de az értékválasztások között, a tanulás, mint érték ezen korosztályban megfigyelhető emelkedésével is alátámasztható a feltételezés. Érdekes kiegészítő adat lehet, az internetes - emóval foglalkozó - honlapokon tett megfigyelés, miszerint ezeken a helyeken elvétve lehet találkozni felnőtt (18 év feletti) kommentelőkkel. Személyes tapasztalatom, hogy az egyetemi éveim alatt az évfolyamtársaim között, vagy később a fiatalabb évjáratokban elvétve találkoztam emóssal. 17

18 4. ábra Érdekes adat a városban élő, vagy a környező falvakból bejáró tanulók aránya az emo identitást vállalók között. Minden iskolatípusban kétszeres a városi és vidéki fiatalok aránya. Jelen dolgozatnak nem témája, nem is vizsgáltam, de a jelentős eltérés mögött feltételezhető a falusi és városi szocializációs kultúra különbözősége, a falusi fiatalok közvetlenebb és erőteljesebb társadalmi kontrollja. 5. ábra A kutatás egyik fontos dimenziója az értékválasztás volt. A feladat szerint a fiatalok számára általában fontos értékekről kellett ötfokozatú skála segítségével véleményt nyilvánítani. A skála két szélső értéke a legfontosabb és az egyáltalán nem fontos volt. Az értékelésnél csak a középiskolások és szakiskolások adatait tudtam használni, és csak a legfontosabbnak választott értéket dolgoztam fel. Az emók adatait különválasztva hasonlítottam a nem emók, a többiek eredményeivel. Az elemzésnél jól megfigyelhetők az azonos hasábon megjelenő aránytalanságok és eltérések. Mindhárom csoportban magas a barátok, család, szerelem választása. Ezt követi a szabadidő, mint érték, majd a tanulás, pénz 18

19 és sport. Megfigyelhető, hogy a barátok mindhárom csoportban nagyjából azonos értékben jelenik meg, a család és a tanulás, mint érték néhány százalékkal erőteljesebb a gimnazisták körében, a szerelem az emók választásaiban magasabb, a sport ugyan a teljes választásban alul reprezentált, de a szakiskolások erőteljesebb értékválasztása kitűnik. A 6. ábrán az értékválasztás százalékos megoszlása szemléletesebben mutatja a három csoport saját értékskáláját. 6. ábra A szakiskolásoknál a barátok, család, szabadidő emelkedik ki a saját átlagból. A gimnazista csoportban a barátok, család, szerelem, tanulás, míg az emók esetében barátok, szerelem csúcs figyelhető meg. Az értékátlagtól való elmaradás is fontos tényező, hiszen a sport szinte alig jelenik meg főleg az emók és a gimnazisták értékei között, de a tanulás is jelentős elmaradást mutat a szakiskolások, de az emók választásaiban is. Viszonyulás az emo-hoz 16% 21% Kedveli az emókat 19% 38% Ellenszenvesek az emók 6% Az osztályközösségek viszonyulása az emo társaikhoz az alábbi (7. ábra) ábrán jól követhető. Választási lehetőség volt a szimpátia (kedveli az emókat), vagy a másik véglet, az ellenszenv, vagy unszimpátia. Lehetőség volt a kérdőíven a semleges álláspont, vagy vélemény kifejtésére is. Ennél a kérdésnél kellett, vagy lehetett az emót, mint identitást is felvállalni. 19

20 Az arányok szerint a közösségek megoszlanak, közel 40% ellenszenvesnek tartja őket, (a 16%-nyi emót) közel egyötöd elfogadó, de nem rokonszenvező és közel egyötöd kifejezetten rokonszenvezik velük. Hat százalék úgy nyilatkozott, hogy nem ismer ilyen fiatalt. Számtalan sztereotípia él a köztudatban az emókról. Az egyik ilyen az, hogy gyakran kísérelnek meg öngyílkosságot, vagy sértik meg magukat szándékosan (falcolnak). A kérdőíven az önmagukat emónak vallókat kérdeztem erről. Öngyilkoság, önsértés 4% 96% Már próbálkozott Elutasítja 8. ábra A válaszokból kitűnik, hogy mindösszesen 4 % (egy tanuló) az aki a közhiedelem szerint az emo kulturához, életérzéshez tartozó öngyilkosságot, vagy önsértést mint szándékot és cselekedetet elfogadja, sőt állítása szerint már próbálkozott is vele. Vélemények a fekete színről 4% 3% 14% 14% 14% 44% A fekete szín, mint az emóhoz köthető jelkép vagy szimbólum az emóval sztereotípiák kapcsolatos része. Kiváncsi voltam, hogy a kérdezett fiataloknak mit jelent a fekete szín, mi jut eszükbe először a szó hallatán. A válaszolók közel felének először a gyász, a halál jutott eszébe. Az emo csak 14 %-nál volt az első gondolat. Érdekes adat, hogy azok közül, akik emónak mondták magukat, csak néhányan jeleztek a fekete színre emót, ők is inkább halált, gyászt és depressziót írtak. 7% Halál, gyász Sötétség Semmi Emo Nem válaszol Depresszió, betegség Elegancia 20

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll Kultúra és szubkultúra A KULTÚRA FOGALMA A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll A kultúra magába

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről

Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről KIDSCREEN-52 Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről Szülői kérdőív Page 1 of 7 Kedves Szülő, Dátum: év hónap Hogy van a gyermeke? Hogy érzi magát? Ezeket szeretnénk most megtudni Öntől.

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Szubkultúrák megjelenése az oktatás világában

Szubkultúrák megjelenése az oktatás világában Szubkultúrák megjelenése az oktatás világában Kik kopogtatnak az egyetemek kapuin? Nagy Zoltán Dr. habil. Kálmán Anikó A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI.

Részletesebben

" JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT " Tartalom

 JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT  Tartalom 1 Tartalom I. A TELJES (MAGYAR ÉS SZERB) MINTA ÖSSZETÉTELE... 3 1. Nemzetiség szerint... 3 2. Az adatfelvétel helyszíne szerint... 4 3. Nemek szerint... 5 II. MAGYAR MINTA ÖSSZETÉTELE... 6 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens SÉRÜLÉS FORMÁI A REHABILITÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSI SAJÁTOSSÁGOK:

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése Rövid összefoglaló - Összességében elmondható, hogy a fiatalok elégedettek voltak a csoportvezetők teljesítményével, hisz átlagos érékelésük sehol

Részletesebben

Értjük egymást? Értjük egymást? konferencia 2013 november 23. Kölöknet-Ofoe-T-Tudok

Értjük egymást? Értjük egymást? konferencia 2013 november 23. Kölöknet-Ofoe-T-Tudok Értjük egymást? Értjük egymást? konferencia 2013 november 23. Kölöknet-Ofoe-T-Tudok On-line kutatás a pedagógusok és szülők kommunikációjáról Lannert Judit 1 A kutatásról Majdnem 1500 fő (1469) válaszolt

Részletesebben

Kérdőív diákok részére

Kérdőív diákok részére TUDJUNK EGYUTTÉLNI MÁSOKKAL: megismerni és elfogadni az egyéni különbségeket, európai elkötelezettség 112569-CP-1-2003-1-ES-comenius-C21 Kérdőív diákok részére Biztosan értesültél arról, hogy szeretnénk

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA Kérdőívek A fogyasztó a motívumai alapján határoz és cselekszik. Ha így van, akkor a reklámokkal ezeket a fogyasztói késztetéseket, szükségleteket

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Családi vállalkozásokról

Családi vállalkozásokról REORGANIZÁCIÓ VAGYONKEZELŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT WWW.REORGANIZACIO.COM Családi vállalkozásokról KVK Horváth Dénes, MBA 2015.02.25. Budapest Forrás: Reorganizáció Vagyonkezelő és Tanácsadó KO. 2 Mi számít családi

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET 1024 Budapest, Buday László u. 1 3 Telefon: (36 1) 345 6320, FAX: (36 1) 345 1115 e-mail: nki@demografia.hu ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI Ezt a címet

Részletesebben

Készítette: Tantárgy: Témakör: Az óra anyaga: Az óra típusa: Fogalmak: Fejlesztési célok: Az óra közvetlen célja: A kompetenciafejlesztés fókuszai:

Készítette: Tantárgy: Témakör: Az óra anyaga: Az óra típusa: Fogalmak: Fejlesztési célok: Az óra közvetlen célja: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan 5. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Hogyan látnak mások? Hogyan látok másokat? Az óra típusa: Alkalmazó, rendszerező Fogalmak:

Részletesebben

Sikos Ágnes politikai elemző

Sikos Ágnes politikai elemző 2013. október 3. Sikos Ágnes politikai elemző 1 A Jobbik a fiatalok vezető ereje A Jobbik a legnépszerűbb mind az egyetemisták, mind a fiatalok körében. A párt szavazóbázisának vizsgálatakor az elsődleges

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Minden jog fenntartva www.onlinesikertitkok.hu 1 Ez a tanulmány olyan ideális lehetőségek felkutatásában fog segítséget adni, amelyek jó alapot adhatnak egy online

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS?

KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS? KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS? AVAGY AZ ISKOLÁK ÉS A CIVILSZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL Sajnos az iskolák még mindig nem támaszkodhatnak a háttérként a szülőkre. Erre kellene az iskola vezetőségének nagyobb

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

Győri Lóránt, Mikolai Júlia

Győri Lóránt, Mikolai Júlia És mégis ifjúságkutatás? Közönség és kultúrafogyasztás a Művészetek Völgyében Előadók: Győri Lóránt és Mikolai Júlia Készítette: Antók Péter, Bak Anita, Győri Lóránt, Hordósy Rita, Mikolai Júlia Előzmények

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport Meglátni az Meglátni embert az embert Resztoratív gyakorlatok a büntetés-végrehajtásban Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport végrehajtásban Dr. Fellegi

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Május 25-én tartják az eltűnt gyermekek világnapját az 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és társaira emlékezve.

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat A devianciák értelmezése Társadalomtudományok 1 Tud.ág Kezdete Kutatója Tárgya Módszer Demográfia XVII. sz. közepe John Graunt népesedés statisztika Politikatudomány

Részletesebben

Értelmi sérült fiatalok felnőtté válása. Ismerkedés a munka világával és a család

Értelmi sérült fiatalok felnőtté válása. Ismerkedés a munka világával és a család Értelmi sérült fiatalok felnőtté válása Ismerkedés a munka világával és a család Bevezetés Esettanulmány Értelmi sérült fiatalok sérülés szerinti alcsoport 16 és 20 éves kor között Bevezetés Intézménytelenítés

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Az Együttható Egyesület által tartott rendkívüli szülői értekezlet értékekelése elégedettségi kérdőív alapján

Az Együttható Egyesület által tartott rendkívüli szülői értekezlet értékekelése elégedettségi kérdőív alapján Az Együttható Egyesület által tartott rendkívüli szülői értekezlet értékekelése elégedettségi kérdőív alapján Populáció: Liszt Ferenc Általános Iskolában szülői N: 47 fő Mintavétel: önkényes, nem reprezentatív

Részletesebben

Elvándorlás lélektana

Elvándorlás lélektana Elvándorlás lélektana Kiss Paszkál ELTE Társadalom és Neveléspszichológiai Tanszék Két kérdés Ki szeretne néhány hónapra külföldre menni? Ki volt már rövid ideig külföldön tanulni, dolgozni? 100% 90% 80%

Részletesebben

Tehetséggondozás az általános iskola 4-6. osztályában Dr. Csóka Géza, Győr

Tehetséggondozás az általános iskola 4-6. osztályában Dr. Csóka Géza, Győr Dr. Csóka Géza: Tehetséggondozás az általános iskola 4-6. osztályában Tehetséggondozás az általános iskola 4-6. osztályában Dr. Csóka Géza, Győr Kilencedik éve vezetek győri és Győr környéki gyerekeknek

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Etikai Kollégiumának

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Etikai Kollégiumának A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Etikai Kollégiumának A hajléktalan betegek ápolói (szakdolgozói) ellátásának legfontosabb etikai kérdései tárgyában kialakított 1/2009. számú állásfoglalásának

Részletesebben

Szociometria vizsgálat Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola Pusztamérges

Szociometria vizsgálat Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola Pusztamérges Szociometria vizsgálat Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola Pusztamérges Készítette: Turcsányi Nelli EJF NTK Tanító szakos hallgatója II. évfolyam 2012. április 12. Lacob Lévy Moreno (amerikai pszichiáter)

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján SZERKESZTETTE: Münnich Ákos Budapest, 2003 A könyv a Debreceni Egyetem, a GYISM (pályázati kód: KAB-KT-02-34),

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban

Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban Történelemtanítás a gyakorlatban Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban Repárszky Ildikó Saját családi fényképeim alapján néhány elképzelhető téma, illetve az odatartozó képek elemzési szempontjai,

Részletesebben

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK Grezsa Ferenc KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK (témavázlat) Belső használatra! lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda) Emberi közösség hiánya egzisztenciális

Részletesebben

Szorongás és an,szemi,zmus. Prazsák Gergő

Szorongás és an,szemi,zmus. Prazsák Gergő Szorongás és an,szemi,zmus Prazsák Gergő Holokauszt- emlékezet és an,szemi,zmus a közvéleményben Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola 2014 december 18 An#szemi#zmus 2013 N=1008

Részletesebben

Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején

Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején Fókuszban a Család konferencia Pécs, 2015. május 14 15. Blaskó Zsuzsa, PhD tudományos főmunkatárs blasko@demografia.hu A transznacionális család fogalma

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

A BÁNTALMAZÁS MEGJELENÉSI FORMÁI A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VILÁGÁBAN

A BÁNTALMAZÁS MEGJELENÉSI FORMÁI A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VILÁGÁBAN A BÁNTALMAZÁS MEGJELENÉSI FORMÁI A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VILÁGÁBAN A KUTATÁS KERETEI A KUTATÁS MÓDSZERE Kvantitatív online kérdőíves empirikus vizsgálat 55 item Témakörök: a használat gyakorisága, időtartama,

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

A Facebook nem politikai csodafegyver

A Facebook nem politikai csodafegyver A Facebook nem politikai csodafegyver a Nézőpont Intézet Médiaműhelyének legfrissebb elemzése Készült: 01. december 18. 1 01. december 18. A FACEBOOK NEM POLITIKAI CSODAFEGYVER Választók a Facebook on

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu Érdemes még hírlevelet írni? Kérdőíves felmérés Nemrég készítettem egy kérdőívet, mert érdekelt, hogy mennyire megalapozott az az állítás, hogy a hírlevél halott, és nem érdemes már foglalkozni vele. A

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Az alkohol veszélyei Javasolt évfolyam: 7 8. Időbeosztás

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Cégvezetési trendek 2015 KKV- AKADÉMIA BKIK IX. Osztály Piac & Profit 2015. április 29. Bemutatkozás Akadémia Üzleti tanácsadás + execusve coaching Karitatív

Részletesebben

Devianciák a Zala megyei középiskolások körében

Devianciák a Zala megyei középiskolások körében kutatás közben 699 maguknak, amelyek az egyéni megnyilvánulásra, kreativitásra, valamint felelősségvállalásra épülnek, továbbá lehetőséget kínálhatnak a szervezet életével kapcsolatos döntési folyamatokban

Részletesebben

A serdülőkorú fiatalok alkoholfogyasztása

A serdülőkorú fiatalok alkoholfogyasztása A serdülőkorú fiatalok alkoholfogyasztása Várkonyi Erika 2011 Fejlődéslélektanilag a serdűlőkor kritikus időszaknak tekinthető. A biológiai, hormonális és pszichoszociális változások mellett ez a káros

Részletesebben

This is the beginning of a beautiful friendship vagy valami más? A Sziget Fesztivál, mint a jövő fogyasztói társadalmának laboratóriuma

This is the beginning of a beautiful friendship vagy valami más? A Sziget Fesztivál, mint a jövő fogyasztói társadalmának laboratóriuma This is the beginning of a beautiful friendship vagy valami más? A Sziget Fesztivál, mint a jövő fogyasztói társadalmának laboratóriuma 1 Az előadás céljai Nyomon követni, hogy miként települt rá a fogyasztói

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma Krekó Péter, igazgató, Political Capital Institute 2012. március 28. 1 Szélsőjobb: régi vagy új? Populizmus népszerű témák, stílus és kommunikáció

Részletesebben

Osztályok száma az egyes rétegekben. Tanulók száma az egyes rétegekben

Osztályok száma az egyes rétegekben. Tanulók száma az egyes rétegekben YRBS (Youth Risk Behavior Survey) Ifjúsági kockázati magatartáskutatás Székesfehérváron 2014. Kutatási beszámoló Tartalomjegyzék 1. Kutatás háttere... 3 2. Az empirikus adatfelvétel módszertana... 5 3.

Részletesebben

Dr. Hídvégi Márta: Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek vizsgadolgozat

Dr. Hídvégi Márta: Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek vizsgadolgozat Dr. Hídvégi Márta: Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek vizsgadolgozat Strukturált interjú készítése egy SNI-s 7. vagy 8. osztályos tanulóval, vagy szakiskolás tanulóval Lipusz Péter (HBGMNC) hallgató,

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

Roma média-kép a Mónika show és a Joshi Bharat című műsorokban. Pécs, 2012. május 4-5.

Roma média-kép a Mónika show és a Joshi Bharat című műsorokban. Pécs, 2012. május 4-5. Roma média-kép a Mónika show és a Joshi Bharat című műsorokban Pécs, 2012. május 4-5. A két országos televízión futó délutáni kibeszélő show műsorokkal szemben megfogalmazott kifogások, panaszok : 1. Verbális

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben