E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 IKTATÓSZÁM: 03-3/792-9/2014. TÁRGY: BESZÁMOLÓ A POLGÁRMES- TERI HIVATAL ÉVI TEVÉ- KENYSÉGÉRŐL MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE december 10-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: ELŐADÓ: DR. LOVÁSZ ISTVÁN JEGYZŐ DR. MODROVITS SÁNDOR ALJEGYZŐ DR. LOVÁSZ ISTVÁN JEGYZŐ HIVATALI KOORDINÁTOR: - VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG SZÁMA: 32/2014. (12.09.) ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER

2 Tisztelt Közgyűlés! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának tevékenységét az önkormányzat számára biztosított feladat-és hatáskörök, valamint a polgármester és a jegyző számára előírt államigazgatási feladat- és hatáskörök határozzák meg. A napján hatályba lépett Magyarország helyi önkormányzatairól rendelkező évi CLXXXIX. törvény /Mötv./ 10. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat-és hatásköröket. Az Alaptörvény 34.cikk(1)bekezdése szerint a helyi önkormányzat részére kötelező feladat-és hatáskört törvény állapíthat meg. A helyi önkormányzat kötelező feladat-és hatásköreinek ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatásra jogosult. A kötelező feladat elnevezéséből következik, hogy ezen, törvényben meghatározott feladatok ellátása kötelező, amelyet több szabályozási elem garantál. A kötelező feladatok ellátása minden egyéb önkormányzati feladathoz képest elsőbbséget élvez. A Mötv. az önkormányzati feladatokon belül a kötelező feladatoktól élesen elkülöníti az önként vállalt feladatokat. A Mötv 10. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat- a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével- önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önkén vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat-és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. Önként vállalt feladatokról abban az esetben beszélhetünk, amennyiben a feladat ellátásáról való döntés kizárólag a helyi önkormányzat döntési feladat-és hatáskörébe tartozik. Az önként vállalt feladatok megjelenhetnek törvényekben is-egyes törvények ugyanis lehetővé teszik, de nem írják elő kötelezően, hogy az önkormányzatok meghatározott feladatokat ellássanak- azonban ezekben az esetekben is az önkormányzat döntési felelősségébe tartozik a feladat ellátása. Egy feladat önként vállalt jellegét nem befolyásolja az a körülmény, hogy arról az önkormányzat már rendeletet alkotott, hiszen a nem kötelező feladat ellátását a rendelete hatályon kívül helyezése mellett, megszüntetheti. A teljesség kedvéért meg kell említenünk egy sajátos önként vállalt feladatellátási formát az államtól történő önkéntes feladatátvállalást. A Mötv. 10. (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat-törvényben meghatározott esetekben- az állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról. Az képviselőtestület és szervei, ezen belül különösen a polgármesteri hivatal működtetéséhez, olyan speciális feladatok ellátása is szükséges, amelyek az önkor- 2

3 mányzati feladatellátáshoz képest bizonyos sajátosságot mutatnak. Ezek az ún. funkcionális feladatok. Funkcionális feladat: az igazgatási funkciók szerinti munkamegosztás alapján kialakított szervezeti egységek által ellátott szervi működést szolgáló, - nem szakmai feladatellátáshoz kötődő intézményfenntartási, valamint belső igazgatási feladat, különösen a humánpolitikai és humánerőforrásgazdálkodási, költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, jogi (peres képviseleti), nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására szolgáló, ellenőrzési, koordinációs, saját szervi működtetését szolgáló informatikai és informatikai rendszerfenntartási, kommunikációs feladatok, valamint a személyi, tárgyi, műszaki, pénzügyi feltételek biztosítását szolgáló műveletek. Ezek a feladatok azáltal tekinthetők kötelezőnek, hogy a közgyűlés szerveinek köztük a polgármesteri hivatalnak a létrehozása és működtetése kötelező. A funkcionális jelleghez hasonlóan további specifikációt jelenthetnek az ún. vezetést segítő funkciók vagy szervezeti egységek, feladatuk a vezetők közvetlen kiszolgálása a vezetési feladatok ellátásában. Ezek a titkárságok. Itt találhatók a vezető személyes adminisztrációját ellátó valamint előkészítő munkát végző munkatársak. A Mötv. 18. (1) bekezdése szerint törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester valamint a jegyző számára államigazgatási feladat-és hatáskört állapíthat meg. Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. /Mötv.41. (2) bek./ A képviselő-testület szervei: a polgármester, a képviselő testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a polgármesteri hivatal, a jegyző, továbbá a társulás. A Mötv. 84. (1) bekezdése szerint helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre. A Mötv /(3)bekezdése szerint a bizottságok működésének ügyviteli feladatait a polgármesteri hivatal látja el. A Mötv.95. (1) bek. szerint a társulási tanács munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el. A Mötv. 67. a.) pontja szerint a polgármester irányítja a polgármesteri hivatalt, míg a 81. (1)bek szerint a polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti. A Mötv. 81. (3) bek. f.) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselőtestületnek a polgármesteri hivatal tevékenységéről. Ilyen átfogó beszámolóra legutóbb 2013-ban került sor. Az elmúlt időszakban a közigazgatást érintő olyan jogszabályi változások következtek be, amelyek a polgármesteri hivatal által ellátott feladatok egy részét is érintették. A járási hivatalok kialakítása és az államigazgatási, hatósági feladatok folyamatos átszervezése a jegyzői feladatokban és polgármesteri hivatali feladatkörökben is lényeges változásokat hozott. Egyes feladatok (pl. szabálysértési ügyek, a környezet-és természetvédelem egy része, kommunális ügyek, a közlekedési-és hír- 3

4 közlési igazgatás egy része, a vízügyi igazgatás egy része, az okmányirodai ügyek, a menedékjogi ügyek, a gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás, az ipari igazgatás, földművelésügyi, állat- és növény egészségügyi igazgatás egy része, a honvédelmi igazgatás, és egyéb igazgatási ügyek.) járási hivatalokhoz való átkerülése, a köznevelési intézmények döntő részének önkormányzatoktól történő átvétele, ugyanakkor bizonyos múzeumi, könyvtári fenntartói feladatok megyei jogú városi szintre telepítése, a társulások munkaszervezeti feladatainak a hivatalhoz kerülése, a hivatal munkájának folyamatos átszervezését, újragondolását igényelte. Az államigazgatási feladatok ilyen megosztása a gyakorlatban jogalkalmazási nehézségeket is felvetett (pl:építésügyi hatáskörök szétosztottsága néhány esetben hatásköri értelmezési problémákat vet fel,különösen egyes fennmaradási engedélyezési illetve bontási ügyekben, és problémák mutatkoznak például a szociális területen is, de az állatvédelmi hatósági hatáskörök esetében is, stb.) Ennek megfelelően jó néhány estben a már kialakított rendszerek folyamatos korrekciója illetve a hatáskörök újratelepítése figyelhető meg. A teljesség igénye nélkül,néhány példa a határkörök- bizonyos esetekben még csak tervezett - változtatására: A társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény 27/A. -a szerint figyelemmel a évi XI. törvény által bevezetett módosításokra február 1. napjától a társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervezek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el, kivéve olyan ügyekben, melyekben bírósági, hatósági eljárásnak van helye. A Kormány által elfogadott, a központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló 216/2014. (VIII. 28.) Kormányrendelet új feladatként meghatározza a Központi Címregiszter rendszer január 1-i elindításához szükséges, a jegyzők által elvégzendő címellenőrzési feladatokat. Egy törvényjavaslat szerint az állami szabályozási hatáskörben nyújtott és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai elválasztásra kerülnek. A szociális törvény csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza majd. E körbe tartozik az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. A módosítást megelőzően kötelező ellátások közül a rendszeres szociális segély mint ellátási forma megszűnik, így az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályozás egységessé válik. A kötelező segélyek közül kikerül a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás. A kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az önkormányzat szabadon dönthet majd. 4

5 Egy másik törvényjavaslat szerint a magánfőzésben előállított párlat után a magánfőzőnek jövő évtől átalányadót kell fizetnie. A magánfőzésre beszedett adóbevételek a magánfőző lakhelye szerinti önkormányzatot illetik meg ugyanakkor az adóigazgatási eljárás,ellenőrzés lefolytatása is az önkormányzati adóhatóság feladata lesz. Bővül a települési önkormányzatok adómegállapítási mozgástere, így a helyhatóságok 2015-től egy vagy több települési adót is bevezethetnek, ha azt törvény nem tiltja. Az építésügyi hatáskörök egységesítése érdekében várhatóak még további változások, elképzelhető, hogy a jegyzők által intézett építésügyi hatáskörök is járási szintre kerülnek. Az elektronikus anyakönyvezés járási átvétele is felvetődött. Változásokat hozhat a polgármesteri hivatal életében a nemzeti közszolgáltató cégek létrejötte és ennek a közszolgáltatást koordináló hivatali feladatokra való kihatása. Ugyanakkor az új jogi szabályozás szerint a jegyző immáron a Közgyűlés szerve és önkormányzat ügyek ellátásával is megbízható. A korábbi, erősen az államigazgatási jogkörök irányába eltolt szerepe, pozíciója tehát módosult. A jegyző feladatai egyes államigazgatási hatáskörök kapcsán csökkentek, míg más tekintetben növekedtek. A feladat- és hatáskör változások részben érintették a Polgármesteri Hivatal szervezetét is : A Mötv. 67. d.) pontja szerint a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a közgyűlésnek a polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. A Polgármesteri Hivatal jelenlegi szervezeti felépítésének alapjait egy átszervezést követően a 189/2010.(04.29.) számú határozatával teremtette meg a Közgyűlés, majd az első jelentősebb változtatásra (Gyámhivatal, Ügyfélszolgálati Főosztály megszűnése, Hatósági Főosztály és Referatúra feladatainak változása) a járások kialakításával, a köznevelési rendszer átalakításával összefüggő, valamint egyéb törvényi változások (pl. szabálysértés, könyvtárak, múzeumok fenntartása stb.) miatt került sor napjától a 406/2012.(12.13.) normatív határozattal. Ezt követően már csak kisebb korrekciók történtek: a 318/2013.(10.17.) számú normatív határozattal az informatikai feladatok jegyző irányítása alá helyezéséről, valamint a 21/2014.(02.27.) számú normatív határozattal az Adóügyi Osztály átszervezéséről döntött a Közgyűlés. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a Polgármesteri Hivatal hatékonyabb működtetése, az egyes belső szervezeti egységek munkájának átláthatóbb szervezése és irányítása, az új testületi struktúrához való igazodás érdekében a hivatal szervezeti felépítésének módosítására volt szükség. A január 1. napjától hatályos szervezeti felépítést a Közgyűlés a 320/2014.(11.27) számú normatív határozatával fogadta el. A módosítás lényege, hogy a referatúrák megszűnnének és a tisztségviselők számára hatékonyabb, átláthatóbb irányítást biztosító, racionálisabb működést elősegítő hivatali struktúra alakulna ki, mely alapvetően a szakmai feladatellátás rendezőelve alapján szervezett és felépített. 5

6 A hivatal jelenleg hatályos szervezeti felépítését az 1. számú melléklet, a január 1-től hatályos struktúrát a 2. számú melléklet tartalmazza. A Közgyűlés a 321/2014.(11.27.) számú határozatával a feladatellátás költséghatékonyabb, racionálisabb megszervezése, érdekében elrendelte a Polgármesteri Hivatal létszámának (297 fő) 30 álláshellyel való csökkentését. A létszámcsökkentésre vonatkozó döntés egyidejűleg az álláshelyek megszűntetését is jelenti. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát (engedélyezet t álláshelyek számát) január 1. napjától 267 fő álláshelyben határozta meg. Az egyes szervezeti egységek létszámát és álláshelyeit a 3. számú melléklet tartalmazza. A év során a hivatal ügyiratforgalma az alábbiak szerint alakult: Főosztály Főszám (db) Alszám (db) Polgármesteri Kabinet Jogi és Önkormányzati Főosztály Humán Erőforrás Csoport Pénzügyi Főosztály Adóügyi Osztály Humán Főosztály I. Sz. Területi Szociális Központ II. Sz. Területi Szociális Központ III. Sz. Területi Szociális Központ IV. Sz. Területi Szociális Központ Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra Hatósági Főosztály Műszaki Osztály Igazgatási Osztály Vagyon-nyilvántartási Csoport Ellenőrzési Osztály Ellátási Igazgatóság Összesen Az egyes főosztályok, önálló osztályok évben végzett tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom: Polgármesteri Kabinet A Polgármesteri Kabinet alapvető feladata a tisztségviselők polgármester, alpolgármesterek valamint a bizottságok és a közgyűlés munkájának előkészítése, lebonyolítása, elemzések, visszajelzések készítése, döntés előkészítés koordinációja, a döntések végrehajtásának szupervíziója, továbbá közvetítő szerepet tölt be a tisztségviselők és a Polgármesteri Hivatal kapcsolatrendszerében. 6

7 A Polgármesteri Kabinet évi tevékenysége A évben a Polgármesteri Kabinet az alábbi kiemelt tevékenységeket végezte el: Belföldi és városi rendezvények: - A Polgármesteri Kabinet folyamatosan figyelemmel kísérte szervezte, egyeztetette a tisztségviselői programokat (ülések, tárgyalások, protokolláris rendezvények). A Kabinet feladata volt továbbá előkészíteni a helyi önkormányzati, hivatali rendezvényeket, fogadásokat, valamint részt venni az egyéb programok szervezésében és azok lebonyolításában. A városba érkező politikai, gazdasági és kulturális delegációk szakmai és protokolláris programjának és vendéglátásának előkészítése és megszervezése is a kabinet munkatársainak feladata volt. A 2014-es év folyamán a Polgármesteri Kabinet az alábbi 115 esemény előkészítésében, megszervezésében és lebonyolításában vett részt: Zsolnay váza sajtónyilvános bemutatása Magyar Kultúra Napja Honosítási ünnepség Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja Várady Ferenc-díj (korábban Pécs Város Sajtó Díja) AREV Nemzetközi Büro ülés szervezése Március 15-ei városi ünnepség Pécs Város Kulturális Nagydíj átadása Orbán Viktor miniszterelnök pécsi látogatása A Kőszívű ember fiai című premier előadás Áder János köztársasági elnök részvételével Középkori Egyetem épületének ünnepélyes átadása II. Világ Háború emléktábla avatás Horvát Színház megállapodás aláírása és alapkő-letétel Gasztropiac (Nick udvar) sajtóreggeli Szerb egyházművészet Baranyában kiállítás megnyitója Széchenyi tornacsarnok avató József Attila és Zsolnay Vilmos utcai óvodák átadása felújítás után Leonardo kiállítás megnyitó Vizilabda Világliga mérkőzés Ünnepélyes országgyűlési képviselői mandátum-átadó A kadet és junior párbajtőr világbajnokságon aranyérmet szerzett csapat tagjainak köszöntése Zsolnay Fesztivál Egyetemi Napok megnyitó Bringázz a munkába a városi kerékpározás népszerűsítésére 2 alkalommal Fűszerültetés Magyarok Kenyere adománygyűjtő akció a Dévai Szent Ferenc Alapítvány és a Pécsi Jótékony Nőegylet javára, 5 esemény Megemlékező Közgyűlés a Holokauszt 70. évfordulója alkalmából Pécs Város Bora választás 7

8 Hősök Napja a tanévben kiemelkedő eredményeket elért általános és középiskolai tanulók köszöntése Címzetes főorvosi kinevezések ünnepélyes átadása Mecsek-Dráva Kökény sajtónyilvános nap 30 éves az ANK Úszóklub POSZT versenylakatok elhelyezése Megyeri híd-avatás Arad-Pécs találkozó Rajczi Péter-díj átadás Magasház bontásával kapcsolatos események Kerékpár-tároló Balokány-liget átadó Hild udvar megnyitó Kökény Regionális Hulladékezelő Központ új flotta átadása Városi Tanévnyitó a város hivatalos tanévkezdő rendezvénye Tankerületi tanévnyitó Böjte Csaba gyerekek Pécsett Testvérvárosok Terei Iskola avató Koncert a Városháza erkélyéről Rácvárosi óvoda évnyitó Fűzy Ákos emléktábla avatás Pécs Város Napja Bányásznapi megemlékezések, koszorúzások Janus Pannonius Nemzetközi Költészeti Nagydíj Világversenyeken kiemelkedő eredményeket elért sportolók köszöntése Pécsi Napok KÉK-Zöld Iroda átadó Állatkert alapkőletétel Gosztonyi bölcsőde átadó Leőwey labor átadás Lehetőségautó átadás A pécsi és baranyai zsidóság történetét bemutató kiállítás megnyitója a Zsinagógában Waldorf megnyitó Területfejlesztési Konferencia PNSZ jegypénztár átadó ITSH Központ avató Szent Mihály Ház átadó ünnepség Mecseknádasdon Városi díjak átadása a Kodály Központban Jelnyelvi szakkör indítása Weisz Fanni közreműködésével Rovitex új gyáregység átadás 30 éves a Nyugdíjasház ünnepség Uráni mozi megnyitó előkészítése Mecsek Egyesület kiállítás megnyitó Csemetekert átadó Nendtvich tábla avató Kolozsvár Európa Ifjúsági Fővárosa lakatfal Rókaűzők váltó futóverseny 8

9 Mezőszél utcai óvoda ünnepélyes átadása Diabetológiai rendelők átadása Babits Mihály Gimnázium városvédő mobil applikáció bemutatása Belvárosi midibuszhálózat bemutatása Helyi értékeink rajzpályázat díjátadó Biogázüzem Műszaki átadás Alapkőletétel Medihotel Pécsi Déli Ipari Park megnyitó Nemzetközi Egyetemi központ aláírás Kisutca program Idrisz baba kútjának avatása Apolló Mozi megnyitó Sebészeti műtő átadás Pálosaink a fehér barátok kiállítás megnyitó Addiktológiai Gondozó megnyitó Európa Cantat 2015 kórusfesztivál előkészítése Weöres Sándor szoboravató PNSZ Tüke-kártya elfogadóhely Új buszok átadása, 4 alkalom Baranyai polgármesterek részvétele az árvízvédelemben Arad Napja Pécsett I. Világháborús emlékkiállítás előkészítése MJVSZ sporttalálkozó Értékes Pécs díjátadó Nemzetközi Turisztikai Újságírók kongresszusa pécsi látogatásának szervezése Pécs MJV Önkormányzata részvétele a szentlőrinci önkormányzat által szervezett Lobbi Partin Idősek Világnapja alkalmából a nyugdíjasok számára szervezett műsor (5 műsor) Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság határon túli magyar diákok számára Pécs, mint fő kiállító az Utazás Kiállítás évi rendezvényen Tüke-díj átadása Zsolnay Negyed és környéke közbiztonsági előkészületek Mecsek Rallye Tubes Nap, melynek keretében ünnepli Pécs Városa a helyi civilekkel közösen, hogy sikerült megakadályozni a NATO radar megépítését A Víz Ünnepe Pécsi Fűszerünnep gasztronómiai és borfesztivál Ezer Lámpás Éjszakája az eltűnt gyerekek világnapja alkalmából Horvátország Európa Uniós Csatlakozásának tiszteletére szervezett ünnepség Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes részvételével Október 23-ai városi megemlékezés Mecseki Láthatatlanok táblaavató Ünnepi Alakuló Közgyűlés MÜPA és Kodály Központ megállapodás aláírás előkészítése 9

10 Új épületszárny átadása a Leőwey Klára Gimnázium Magyar-Francia Két Tanítási Nyelvű Tagozatán Sajtókapcsolatok A Polgármesteri Kabinetnek feladata az Önkormányzatra vonatkozó nyilvánosság biztosításának megteremtése, sajtótájékoztatók, sajtóesemények szervezése és lebonyolítása. A 2014-es év folyamán 38 programajánló, 219 sajtómeghívó, 162 cikk, 31 háttéranyag, 105 sajtóanyag. A Pécsi Hírekbe összesen 345 cikk került megjelentetésre. db A fenti számok az alábbi tevékenységi köröket foglalják magukba: Több mint 100 sajtómegkeresés (az önkormányzat működésével, munkájával kapcsolatban kapcsolatfelvétel a témában a jegyzővel, a főosztályokkal, a válaszok egyeztetése, sajtó számára elküldése) 80 sajtótájékoztató és sajtóesemény szervezése: sajtómeghívó, háttéranyag, sajtóanyag, helyszín előkészítése, esemény moderálása, sajtóanyag (pl. Horvát színház alapkőletétel, Leonardo kiállítás, Középkori Egyetem megnyitás, Értékes Pécs programjai, köztársasági elnök látogatása, kerékpárút átadó stb.), Üzem- és gyáravatók előkészítése (sajtómeghívók, háttéranyagok elkészítése, forgatókönyv készítése, egyeztetése), Egyeztetések, összefoglaló anyagok készítése, Kapcsolattartás a Pécsi Hírekkel, anyagok átvétele, szerkesztése, egyeztetése, továbbítása, Dunántúli Napló tematikus oldalának összeállítása, egyeztetése, továbbítása 40 köszöntő, beszéd, levél összeállítása, Egyeztetések városmarketing, Utazás Kiállítás, Belváros újratöltve, Magyarok Kenyere, turisztika témakörökben, uniós fejlesztések kommunikációjáról, Nagy városi rendezvények szervezése, részvétel a lebonyolításban (pl. Magyarok Kenyere), országgyűlési, uniós és önkormányzati választás tájékoztató anyagainak eljuttatása a médiához. 10

11 január februá r márciu s április május június július augusz tus szepte mber októb er Pécsi Hírek anyagok novem ber Pécsi Hírek anyagok Nemzetközi kapcsolatok A Polgármesteri Kabinet éves tevékenységének jelentős részét teszi ki a nemzetközi kapcsolatok ápolása, fejlesztése a mindenkori önkormányzati, városfejlesztési céloknak és a nemzetközi kapcsolatfejlesztési koncepciónak megfelelően. Ennek keretében kerül intézésre és megszervezésre a tisztségviselők, önkormányzati képviselők és köztisztviselők külföldi kiküldetései, kapcsolattartás a diplomáciai testületekkel, helyi konzulátusokkal, valamint a Pécs testvérvárosaival és partnervárosaival közösen tervezett nemzetközi események lebonyolítása, a Polgármesteri Hivatal képviselete a feladatköréhez kapcsolódó hazai és nemzetközi konferenciákon, rendezvényeken. Feladata továbbá a város külkapcsolati adatbázisának frissítése, annak felhasználást segítő formában történő rendszerezése. Az idei év folyamán Európa több országában és Magyarországon lezajlott választások után nagyszámú udvariassági levélváltás történt. Franciaországban Aix-en- Provence, Dijon, Lyon, Grenoble; Törökországban Isztambul, Büyükcekmece; Csehországban Olmütz város polgármestereinek készültek köszöntő levelek. A október 12-én Magyarországon lezajlott önkormányzati választásokat követően 15 országban, 44 különböző címzett kapott értesítést a polgármester választás eredményéről. Idegen nyelvű anyagok fordítása Az Európa Zöld Fővárosa pályázattal kapcsolatban a Zöld Főváros honlapra készülő anyagok, a Zsolnay védjegy bejegyzésével kapcsolatos ügyintézésnél felmerülő dokumentáció fordítása, a Mecsek Rally honlapjára készülő anyagok, projektek idegen nyelvű anyagainak fordítása, egyéb levelek, meghívók fordítása. Nagyköveti látogatások, találkozások megszervezése, partnervárosi delegációk fogadása, vendégek kísérése A 2014-es év folyamán 24 delegáció tett látogatást a Városházán. Ezen delegációk érkezésekor a Kabinet nemzetközi referenseinek feladata a reprezentációs ajándékok beszerzése és összeállítása, reprezentációs ebédek, ill. vacsorák megszervezése, helyszín előkészítése, jegyzőkönyvek, feljegyzések készítése, vendégek kísérése, sajtótájékoztatók lebonyolítása és sajtóanyagok összeállítása: 11

12 - Sanghaj Nőszövetség Konferencia Pécsen Kínai Napok a Zsolnay Negyedben ( fő) - Aix-en-Provence és Vasarely Alapítvány ( fő) - Zágráb és Eszék delegációinak részvétele a Horvát színház alapkő letételén ( fő) - Kevin Dowling, Írország magyarországi nagykövetének látogatása ( fő) - Tokyo Medical University ( fő) - Chengdu (Kína) delegáció ( fő) - Olaszország magyarországi nagykövetének látogatása Pécsett ( fő) - India magyarországi nagykövetének családja látogatása Pécsett ( fő) - Grazi Hellén-Görög Társaság tervezett látogatása Pécsett ( fő) - Nemzetközi Népdal Konferencia ( fő) - India magyarországi nagykövete ( fő) - Rotary Club Widen ( fő) - Rosatom orosz delegáció látogatása Pécsett ( fő) - Ertunk Baykal Karatepe Thököly István és Zrínyi Ilona Magyar Baráti Társaság ( fő) - Pécs város napjára érkező külföldi delegációk: Beyoglu, Fellbach, Szamobor, Eszék, Zágráb, Namur ( fő) - Beyoglu delegáció ( fő) - Jingdezhen delegáció ( fő) - Jonathan Knott britt nagykövet ( fő) - Kolozsvár delegáció ( fő) - Fujian tartomány (Kína) ( fő) - Şakir Fakılı, Törökország magyarországi nagykövete ( fő) - Shaoxing vízügyi delegáció ( ) - Sanghaj/Jiading (Kína) közoktatási delegáció ( fő) - Küthaya (Törökország) ( fő) kiegészülve a delegáció budapesti, szigetvári és kaposvári programjainak szervezésével is Tisztségviselők, önkormányzati képviselők és köztisztviselők külföldi kiküldetéseinek ügyintézése Az elmúl év folyamán 24 kiküldetés készült 8 különböző ország területére 42 tisztségviselő, ill. önkormányzati képviselő és köztisztviselő részére. Közös projektek és együttműködések, koordináció és munkamegosztás érdekében kapcsolattartás és folyamatos egyeztetés a városban működő egyéb külügyi tevékenységet végző szervekkel, intézményekkel A külföldi partnerekkel fenntartott kapcsolatok mellett a nemzetközi kapcsolataihoz fűződő együttműködések tekintetében a Polgármesteri Kabinet közreműködött Malay Mishra, indiai nagykövet a Pécsi Tudományegyetemen tett látogatásakor, a október 2-án felavatásra kerülő Ghandi szobor ügyében. Ezen kívül együttműködés készül a Pécsi Tudományegyetemmel az 56-os forradalom évfordulója 12

13 alkalmából Graz városával közösen kiírandó pályázat kapcsán. Együttműködés áll még fenn a Francia Intézet pécsi igazgatóságával, a pécsi székhelyű tiszteletbeli olasz és finn konzulátussal, valamint a szigetvári török tiszteletbeli konzulátussal. Ezen kívül az idegen nyelv oktatását nemzetközi csereprogramokkal, támogatásokkal megvalósító iskolákkal, mint például a Leőwey Klára Gimnázium magyarfrancia kéttannyelvű tagozata, az ott működő francia munkaközösséggel és a kínai nyelvoktatást végző oktatókkal. A Kabinet segítséget nyújtott külföldi partnerkapcsolatok, látogatások megvalósításában is Civil Közösségek Házának, a Hajnóczy kollégiumnak, ill. a PTE Szociológia Tanszéke munkatársainak eleget téve így azon követelménynek, hogy a város, mint nemzetközi információs koordinációs központ is szerepet vállaljon. Nemzetközi együttműködési programok kezdeményezése, kidolgozása, kivitelezése különös tekintettel a sikeres EU - tagság szolgálatára Nemzetközi együttműködések és pályázatok tekintetében 11 pályázati lehetőség merült fel, melyek: - European Green Capital Award Ösztöndíj kiírása az 56-os forradalom 60. évfordulója alkalmából Graz városával együttműködésben - Europe for Citizens - Access City Award Europe Prize Your Eyes on Me - Poloniada - Finnugor Kulturális Főváros PanGeo Programme - Creative Europe - LIFE A fenti projektek közül kiemelkedő jelentőségű az European Green Capital Award 2017, Zöld Főváros pályázat, mely ez év október 20-án benyújtásra is került. A Zöld Főváros pályázat benyújtása két előterjesztés összeállítását is szükségessé tette. Az 56-os forradalommal kapcsolatos ösztöndíj kiírása a évre tolódott. Az Europe for Citizens program testvérvárosi találkozóira történő pályázat benyújtására a március 1-jei határidő került kiválasztásra. A felsorolásban szereplő többi 8 pályázat megvalósításával kapcsolatban már olyan tisztviselői döntés született, amelyek a projektek benyújtását nem támogatta. Az Európai Unió programjaira történő pályázásnak, az új szabályozás szerint, előfeltétele egy ún. ECAS regisztráció, amely a pályázót egy azonosítási rendszerbe helyezi el és egy regisztrációs számmal látja el. E regisztrációs szám nélkül pályázatot az Unióhoz nem lehet beadni. Ez a regisztráció az év folyamán megtörtént, Pécs MJV Önkormányzata rendelkezik az úgynevezett PIC kóddal. A 2013-as év folyamán elindított SEEMIG projekt a 2014-es évben is tovább folytatódott a pécsi projektmenedzseri feladatainak ellátásával, a projekttámogatás adminisztrációjának és felhasználásának felügyeletével, a projekt szakmai és önkormányzati munkatársai munkájának adminisztratív és koordinációs segítésével, ezen belül 13

14 két, a VÁTI majd Széchenyi Programiroda felé benyújtott projektelszámolás összeállításával. két, a SEEMIG pécsi projektpartnere rendezésében létrejött szakmai kerekasztal szervezésével és sajtókoordinációs munkáinak elvégzésével a külső szakértőkkel közösen. A SEEMIG projektet és a pécsi partnert népszerűsítő disszeminációs füzetek és pr-ajándékok gyártásának kiviteleztetése is ez év folyamán történt. A Pécs as időszakhoz kapcsoló SmartCity koncepcióhoz kapcsoló projektterv összeállítása, Szellem/Tér/Kép interaktív turistaösvény hálózat címen. Főépítészi és műszaki tanácsadói feladatok A főépítész a város egészére vonatkozóan kezdeményezte és irányította a településrendezéssel, a környezet épített és természetes elemeinek védelmével, összehangolásával kapcsolatos feladatokat, valamint az ezekkel összefüggő önkormányzati döntések előkészítését és végrehajtását. Irányította a településfejlesztési koncepció, a szabályozási terv, az integrált városfejlesztési terv és településfejlesztési terv kidolgozásának folyamatait. Koordinálta a PÉSZ módosítással kapcsolatos feladatokat. Koordinálta az önkormányzat által kezdeményezett városfejlesztési, ingatlanfejlesztési, városépítészeti és építészeti beruházásokat. A városrendezéssel kapcsolatos feladatok A főépítész irányította a településtervezési eszközök tervezését, biztosította helyes működésüket és együttműködésüket. Ezen tevékenységi körében a városvezetéssel egyeztetve előkészítette a településrendezéssel és településfejlesztéssel kapcsolatos döntéseket, kezdeményezte és irányította a kapcsolódó tervezési feladatokat. Koordinálta az ezekhez kapcsolódó államigazgatási eljárás menetét, törvényi és önkormányzati felhatalmazás alapján képviselte ezekben az eljárásokban a várost. Felügyelte a partnerségi terv készítését és a partnerségi egyeztetés megvalósításának a folyamatát, képviselte az önkormányzatot az ehhez kapcsolódó fórumokon. A városvezetéssel egyeztetve képviselte a várost a településtervezési eszközökkel összefüggő magasabb rendű területrendezési, területfejlesztési és ágazati tervek készítésében. Egy-egy településtervezési eszköz változásakor kezdeményezte a településtervezési eszközök összhangját biztosító tervezési feladatokat. Nyomon követte a településtervezési eszközök működését, annak tanulságai alapján kezdeményezte a településtervezési eszközök módosítását. Nyilvántartást vezetett a településrendezési és településfejlesztési eszközökről. A településfejlesztési dokumentumok elkészítésével kapcsolatos feladatok Kidolgozásra került a Pécs 2030 Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) és mindkét a város számára kiemelkedő jelen- 14

15 tőségű dokumentum széles körű véleményezése. Mindkét dokumentum a Közgyűlés szeptemberi ülésén elfogadásra került. A város által kezdeményezett ingatlanfejlesztési, városépítészeti és építészeti beruházásokkal kapcsolatosan végzett feladatok Előkészítésre kerültek az egykori pécsi szennyvíztelep helyére tervezett Nemzetközi Kosárlabda Akadémia engedélyezési és beruházási feladatai. A Füzes dűlő, Expo Center és környezete fejlesztésének első projektje a kosárlabda centrum létrehozása. Az előkészítés során a városi feladatokat jelentő közművesítési és infrastrukturális munkák előkészítése történt meg (egyeztetés, ajánlatkérés, vizsgálati anyagok készítése, koordináció). A 2014-es év folyamán került sor a Magasház bontási eljárásának előkészítésére, a hulladék elhelyezésével kapcsolatos egyeztetésekre, a döntés előkészítésére, megalapozására. A településkép védelmével és az Önkormányzati Tervtanács működésével kapcsolatos feladatok Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és az önkormányzati tervtanács működtetéséről szóló 11/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelet szerint a főépítésze részt vett a településképi véleményezési eljárások, valamint a településképi bejelentési eljárások lefolytatásában. A bejelentési eljárásokban szereplő építési tevékenységekkel, reklámelhelyezésekkel kapcsolatos szakmai vélemény kialakításával segítette a településképi igazolások kiadását. 11/2013. (III. 18.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, egyes véleményezéshez kötött ügyekben a polgármester településképi véleményének kialakítását főépítészi szakmai véleménnyel segítette. Pécs Megyei Jogú Város és Villány Város Közös Önkormányzati Tervtanácsának elnökeként ugyancsak a főépítész vezette a településképi véleményezési eljárásokhoz kapcsolódó, jellemzően kéthetente tartott tervtanácsi üléseket, segítette a tervtanács véleményének megfogalmazását. Felmerülő igény esetén a véleményezendő tervekkel kapcsolatban főépítészi konzultációt biztosított, megszervezte a tervtanácsi ülés keretében tartandó konzultációt. Az épített környezet, az építészeti örökség védelmével kapcsolatos egyéb feladatok A Központi Építészeti Tervtanácsban szavazati joggal képviselte a várost az I.-II. bírságolási kategóriájú műemléki épületek esetében. A Területi Tervtanácsban szavazati joggal képviselte a várost a III. bírságolási kategóriába tartozó műemléki épületek esetében. A Polgármesteri Kabinet műszaki tanácsadói feladatokat látott el a Pécs Holding Zrt.-vel együttműködésben: - a 2014 évre szóló Közfeladat-átadási megállapodásban szereplő keretszámok, lakáscélú műszaki ráfordítások tervezetében való közreműködés kapcsán, 15

16 - a 200 eft-t meghaladó javítási-karbantartási munkák műszaki tartalmának ellenőrzése, szükség szerinti módosítása, jóváhagyása során. - a Szántó Tibor utcai épülettömb szigetelés előkészítésének koordinálása, szakértővel, szakhatóságokkal történő egyeztetések alkalmával. - a Pécs Holding Zrt. lakásállománnyal kapcsolatos utalványainak teljesítési igazolása kapcsán. A Pécs, Szabadságharc u. 1. sz. alatti közösségi ház (Szt. Mihály ház) kialakításával kapcsolatban ellátott feladatok: - Műszaki ellenőrrel, műszaki vezetővel és statikus tervezővel történő egyeztetések. - Elektronikus építési napló (ÉTDR) megrendelői és részleges kivitelezői vezetése. - Közmunkaprogramban szereplő munkások és kivitelezők munkamenetének egyeztetése, folyamatos újratervezéssel, anyagbeszállítóval építőanyag deponálásával történő ütemezés. - Használatbavételi eljárás lefolytatása. Térfigyelő hálózattal kapcsolatban végzett feladatok: - Kamerarendszer karbantartási és javítási munkafolyamat teljesítésigazolása, bekövetkező eseti zavarok megoldásában részleges közreműködés. - Térfigyelő-hálózat bővítésének kialakításában való közreműködés, alpolgármesterrel és rendőrséggel való egyeztetése. - Átjátszók, kamerák telepítésénél idegen tulajdonú helybiztosítókkal történő egyeztetés. (Önkormányzati tulajdonú, társasházi, Táblabíróság, Ítélőtábla helyszínek) - Ideiglenes közbiztonsággal foglalkozó bizottsághoz anyag-összeállítás. Egyéb feladatok: - Vis maior kertből támfalak javítási munkáinak műszaki felügyelete, költségvetéseinek racionalizálása. - Egyéb vihar és beázási károk elhárításának végrehajtatása, ellenőrzése. - Közterület-felügyeletet és Biokom Kft-t érintő feladatok, problémák egyeztetése, koordinálása. - Beruházásokhoz meghívandó műszaki ellenőrök kiválasztása, alpolgármesteri egyeztetéssel. - Horvát Színház felújítását megelőző államtitkári egyeztetések. - Volt Bóbita Bábszínház épületének minisztériumi forrásból történő hasznosításához szükséges műszaki közreműködés. - Pécsi Nemzeti Színház jegypénztár kialakítási munkáinál felmerült problémák egyeztetése, tulajdonosi képviselet. - Beruházásokat, felújításokat előkészítő bíráló bizottságokban történő részvétel. - Leőwey Klára gimnázium beruházási munkák előkészítésében közreműködés. - Pécs, Zsolnay Vilmos u (ZION) épület hasznosításához szükséges felmérés elkészítése. 16

17 Gazdasági tanácsadói feladatok és Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás hulladékgazdálkodási program Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás igazgatási működtetése, Társulási Tanács bizottsági és tanácsüléseinek megszervezése, bonyolítása, adminisztrálása. - Pécs M.J.V. Önkormányzat költségvetésének készítésében részvétel, a városvezetés és a Kabinethez tartozó kiadási kötelezettségek felmérése, illetőleg ezek sorolása. Költségvetési egyeztetéseken, bizottsági üléseken történő részvétel. Részvétel a költségvetési módosítások elkészítésében, mely a fentiekben jelzett költségvetési körhöz tartozik. -. Az Ellenőrzési Osztály által készített ellenőrzési anyagok teljes áttekintése, szükség esetén amennyiben a polgármester, alpolgármesterek vagy a kabinet feladatkötelezettségeket tartalmaz az intézkedési terv felelős személyénél ezek jelzése érdekelt felé, intézkedések nyomon követése. - Az ÁSZ által készített és elvégzett vizsgálatok áttanulmányozása, vezetők felé megfelelő egyeztetésen történő részvétel. - Közbeszerzési eljárásokban, a bizottságban eseti tagként részvétel. -. Részvétel az önkormányzat gazdasági társaságaival költségvetési, pénzügyi témában folytatott egyeztetéseken. - Banki kapcsolattartás és részvétel a bankokkal kapcsolatos tárgyalásokon, valamint hiteligénylések koordinálása, egyeztetése. Pannon Európai Területi Társulással kapcsolatos feladatok: Az Pannon Európai Területi Társulás működésével összefüggő városi feladatok folyamatos előkészítése és végrehajtása. Városmarketing, turizmus, befektetés-ösztönzés A Hivatal érintett szerveivel együttműködve közreműködés az önkormányzat városmarketing és turisztikai koncepciójának kidolgozásában. A város turizmusban érdekelt szereplőivel állandó egyeztetés, koordináció. A város befektetésvonzó képességének növelése, vonzó befektetési célpontként történő kommunikálása a város hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerein keresztül. A potenciális befektetőkkel való kapcsolattartás, információszolgáltatás, a befektetési szándékkal érkező, vagy potenciális beruházók letelepedésének elősegítése, aktuális, naprakész információval való ellátása. A Tüke Kártya programmal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása. A 2014-es év folyamán megvalósult, a városmarketing területét érintő grafikai feladatok: Pécs város megújult honlapja tervezésének és kivitelezésének koordinálása, anyagok begyűjtése és arculati profil meghatározása. A október közepén az 17

18 internetre került új honlap november 5-én első helyezést ért el az országos Efestival 2014 rendezvényen, Kormányzat/Turisztika kategóriában. A pecs.hu új város honlap dinamikus közösségi média támogatásául szolgáló Pécsi/Szelet blog létrehozása és heti szintű frissítése. Pécs város megújult honlapja mellett a Pécsi Zöld Főváros pályázat online háttértámogatásául szolgáló zoldfovaros.pecs.hu honlap tartalmi és arculati elemeinek megtervezése és a kivitelezés koordinálása. A VisitPécs Szellemtérkép, az Országos Turisztikai Kiállításra készületi Pécsi imázskiadvány szöveges elemeinek és szerkesztésének összeállítása. Az Irány Pécs Nonprofit Kft. "VISIT PÉCS SZELLEM/TÉR/KÉP" című kiadványa az Iránytű Turizmus Trend kommunikációs versenyén országos első helyezést ért el város imázs, területi marketing/print kategóriában. Városunk reprezentációs céllal kiadásra kerülő csokoládé-bonbonjainak grafikai megtervezése. Több mint harminc meghívó, ajándék-utalvány, rendezvényekkor használatos megkülönböztető grafikai jelvény megtervezése. Jogi és Önkormányzati Főosztály A Főosztály tevékenységének lényeges eleme, hogy, a jegyző mellett egy olyan kifejezetten szakmai törzskar működik, amely képes a jegyző testületi munkát előkészítő, a hivatal tevékenységét szervező, valamint az önkormányzat és szervei működésének törvényességét biztosító tevékenységét hatékonyan ellátni. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a szükséges operatív szakmai intézkedések megtétele, a problémák gyors lereagálása, az ügyek hivatalon belüli megoldása a jegyzői törzskar közreműködésével eredményesen volt megoldható. Ki kell emelni a Főosztály munkájának fontosságát a hivatal főosztályai közötti koordinációban is. Egyre több az olyan önkormányzati feladat, amely több főosztály szoros együttműködését igényli. Ezen nem profil tiszta ügyek megoldásához igénylik a Főosztály koordinálását. A Főosztályon belül gyakorlatilag egy helyen találhatók meg az önkormányzat működésével kapcsolatos közvetlen szervező és technikai előkészítő feladatok és itt valósul meg a jogi kontroll is. Jogi Csoport Választásokkal és a közgyűlés megalakulásával kapcsolatos feladatok: a választások éve. A Jogi csoport, mint a jegyző munkájának közvetlen támogatói aktívan közreműködött mind három választás lebonyolításában. Már a jelölt állítás időszakától kezdve segítette a választási bizottságok munkáját, biztosítva annak törvényességét. A választások napján részt vett a szavazásról készült 18

19 jegyzőkönyvek átvételében és a jegyzőkönyvek megfelelőségének ellenőrzésében. Rendeletek szabályzatok: A helyhatósági választásokat követően, a Jogi csoport tagjai dolgozták ki a Szervezeti és Működési Szabályzatot, elkészítették valamennyi bizottság ügyrendjét. A jogi csoport munkatársai számos önkormányzati rendelet jogi előkészítésében vettek részt, rendszeresen figyelemmel kísérték az önkormányzati rendeletek hatályosulását, szükség esetén kezdeményezték módosításukat vagy felülvizsgálatukat. Az önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt érintő jogi szabályozás áttekinthetősége érdekében a Csoport 2014 ben is koordinálta az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalását és az önkormányzat honlapján történő megjelentetését. A kodifikáció elősegíti a jogszabályi változások naprakész követését, az aktualizálást, amelyet a csoport a Jogi és Önkormányzati Főosztály részét képező Informatikai Csoporttal együttműködve fontos feladatának tekint. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának a szervezeti változásokhoz történő igazítása ugyancsak a csoport feladata volt. A Jogi csoport elvégezte a belső szabályzatok jogszabályi megfelelőségének ellenőrzését, illetve aktualizálásuk figyelemmel kísérését. A Közbeszerzési szabályzat elkészítése is a csoport feladata volt. Ugyancsak a csoport végezte el a szabályzatok rendszerezését és honlapon történő megjelenítését. Egységes joggyakorlat kialakítása: Az egységes joggyakorlat elősegítése érdekében a csoport munkatársai számos jogi állásfoglalás elkészítésében működtek közre. A jogi iránymutatások iránti igényt elsősorban a hatósági munkavégzés során tapasztalható jogszabályértelmezési problémák (pl.: építési hatósági engedélyezési eljárásban ki minősül ügyfélnek, idegen ingatlanon történő építkezés esetén kinek a hozzájárulása szükséges stb.) indokolták. Ugyanakkor gyakran adtak a csoport munkatársai iránymutatást önkormányzati szolgáltató társaságok és fogyasztók között felmerült vitás ügyben önkormányzati rendelet értelmezésével kapcsolatban is. Természetesen mindezek mellett mindennaposak az egyes főosztályok munkatársai részére adott szóbeli jogsegélyek. Elsődleges cél, hogy a hivatal valamennyi főosztályán színvonalas jogi tevékenység folyjon Testületek munkájának segítése, a törvényesség biztosítása: 19

20 A Jogi Csoport munkatársai folyamatosan részt vettek a közgyűlési előterjesztések törvényességi ellenőrzésében. Jellemző hogy a testületi ülések előtt tömegével kerülnek az előterjesztések az egyes ügyintézőkhöz. Rövid idő áll rendelkezésre a törvényességi ellenőrzésre ezért nagyobb az esélye annak, hogy lényeges hibát nem vesz észre az ellenőrzést végző. A Jogi csoport tagjai rendszeresen felhívták az előterjesztők figyelmét arra, hogy az előterjesztés elkészítésére vonatkozó szabályokat, illetve az eljárási rendet tartsák be. Gyakran tapasztalható, hogy igen jelentős, sokszor anyagi kihatással járó témát tartalmazó előterjesztés is pótlólagos vagy kiosztásos anyagként kerül a közgyűlés elé. A Jogi Csoport munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérték az önkormányzat állandó bizottságainak munkáját. Áttekintették az egyes ülések napirendjére előterjesztett anyagokat. Szükség esetén felhívták az előterjesztő figyelmét az esetleges jogszabálysértésre, vagy az előterjesztés egyéb alaki, illetve tartalmi hibáira. Súlyosabb esetben írásos feljegyzést készítettek az érintett bizottság elnöke részére. Indokolt esetben indítványozták az előterjesztés napirendről történő levételét. Törvényességi ellenőrzés: A Közgyűlési és Bizottsági előterjesztéseken túlmenően a törvényességi ellenőrzés másik nagy területe az önkormányzat által kötendő szerződések, megállapodások tervezeteinek véleményezése, illetve a szerződések jogtanácsosi ellenjegyzése volt. Az önkormányzat évente különféle tárgykörökben igen nagyszámú szerződést, illetve megállapodást köt. A jogi csoport munkatársai minden esetben ellenőrizték, hogy a megkötendő szerződés vagy megállapodás alaki és tartalmi szempontból megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve kellőképpen megjeleníti-e az önkormányzat érdekeit. Ellenőrizték, hogy a szerződés a megfelelő testület véleménye illetve javaslatának figyelembe vételét, valamint testületi jóváhagyást követően kerül-e aláírásra. Apróbb hibák esetén az előterjesztővel való egyeztetést követően történt a szerződéstervezet véleményezése, súlyosabb esetekben a csoport tagjai írásba foglalták aggályainkat. A törvényességi ellenőrzésnek meg kell előznie a szerződés tisztségviselő által történő aláírását. Több esetben előfordult, hogy törvényességi ellenőrzésre tisztségviselői aláírást követően nyújtották be a szerződéseket. Ilyen esetekben a csoport tagja felhívták az ügyintéző figyelmét, hogy az eljárási protokollt a következőkben tartsa be. A Jogi Csoport kíséri figyelemmel, hogy azok a szerződések, melyek közzétételét jogszabály rendeli el, megjelennek-e az önkormányzat honlapján. 20

21 A Jogi csoport igyekezett elérni, hogy az önkormányzat által kötendő szerződések, házon belül készüljenek, és ne a szerződéses partner szerződés-mintájának adaptálására kerüljön sor. A cél az, hogy a szerződések tartalmazzák mindazokat az elemeket, melyek az önkormányzat érdekeit jelenítik meg, és hibás-, vagy nem szerződésszerű teljesítés esetére kellő biztosítékokat tartalmazzanak. Vannak olyan szerződő partnerek (pl. a bankok, vagy a pályázati alapok kezelői) melyek, saját belső szabályzataik alapján, csak az általuk kidolgozott szerződést írhatják alá. A jogi kontrollt végző munkatársak ezen szerződéseket is megvizsgálják, és ha az önkormányzat érdeke úgy kívánja korrekciót javasolnak. A Csoport tagjai csak olyan szerződéseket engedtek aláírásra benyújtani, amelyek egyrészt jogszerűek, másrészt az önkormányzat számára megfelelő biztosítékot tartalmaztak. Peres ügyekben jogi képviselet ellátása: A jogi csoport látja el a polgári, büntető, munkaügyi, gazdasági és közigazgatási peres valamint nem peres bírósági eljárásban az önkormányzat és szervei jogi képviseletét. Képviselőként eljár cégbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben. Figyelemmel kíséri az önkormányzatot érintő ítélkezési gyakorlatot, elemzi a tapasztalatokat és ennek alapján tájékoztatást ad, intézkedést kezdeményez. A csoport tagjai évben a beszámoló elkészültéig közel 76 peres ügyben képviselték az önkormányzatot. A perek több mint felénél, az önkormányzat felperesi pozícióban van. Ezen perek kereseteinek petitumai önkormányzati bérlakás kiürítésére és bérleti díj hátralék megfizetése irányulnak( 48 db lakás-kiürítési per). A kereseteknek a bíróság általában az I. fokú eljárás során helyt adott, mindössze néhány per jutott el fellebbezés folytán másodfokú döntésig. A bérlők által felmondás érvénytelenségének megállapítása vagy cserelakás biztosítása iránti igény tárgyában indított perekben, az Önkormányzat pernyertes lett. Tulajdonjogi vonatkozású birtokháborítás, elbirtoklás megállapítása, tulajdonjog megállapítása, telki szolgalom alapítása évben folyó perek száma 8 db. A folyamatban levő közigazgatási perek száma 4 db. A kártérítés iránti perekben az Önkormányzat legtöbbször alperesi pozíciót tölt be, Ebben az évben 9 db. ilyen per volt, illetve van folyamatban. A fennmaradó 7 db per tárgya, vegyes.(sajtó helyreigazítás, kisajátítási kártalanítás, kötbér megfizetés, társasházi működés törvényességének biztosítása stb.,) Ezen túlmenően felszámolási és csődeljárásokban folyó nem peres eljárások során ellátott jogi képviseletre is sor került. A jogi csoport a perek döntő többségében sikeresen képviseli az önkormányzatot. A kártérítési perekre jellemző, hogy amennyiben elmarasztalással zárul is, a fizetendő kártérítés összege jóval alatta marad a felperes által kért összegnek. A jogi csoport közreműködött a jogerős ítéletek végrehajtására vonatkozó eljárásban is, mind a végrehajtóknál, mind a bíróságokon. Ez egyrészt adminisztrációs, 21

22 másrészt személyes közreműködéssel járó tevékenységet jelentett (pl. foglalás végrehajtási cselekménynél részvétel). A végrehajtási eljárásokban több esetben kellett a végrehajtóval egyeztetnie, végrehajtási kifogást vagy más jogorvoslati kérelmet benyújtania Fontos, hogy a csoport jogtanácsosait az ágazati főosztályok már a perek előkészítő szakaszába bevonják, illetve, hogy perek csak jogi- szakmai megalapozottság esetén induljanak. A csoport a perek tapasztalatait rendszeresen elemzi, és erről tájékoztatja a perrel érintett ágazati főosztályokat. Az önkormányzat intézményeinek képviselete: Meghatalmazás alapján a jogi csoport feladatkörébe tartozik az önkormányzat intézményei peres ügyeinek képviselete is. Idén 4 ilyen ügyben látta el a képviseletet a jogi csoport. Nem peres eljárások: A jogi csoport feladata a Önkormányzat által kezdeményezett fizetési meghagyások kibocsátása iránti kérelmeknek a közjegyzői kamarához elektronikus eszközön keresztül történő benyújtása ban eddig 16 ilyen eljárás indult, részben fizetési meghagyás kibocsátása(2) részben végrehajtás elrendelése (14) tárgyában. Valamennyi kérelmet kibocsátotta az illetékes közjegyző. Az eljárásokban hiánypótlásra nem került sor. A jogi csoport, az érintett főosztályokkal történő folyamatos konzultáció biztosításával igyekszik a fizetési meghagyásokat a lehető legalacsonyabb szinten tartani, mert a fizetési meghagyással érintett követelés 3 %-át eljárási költségként meg kell fizetnie az önkormányzatnak ahhoz, hogy a fizetési meghagyást a közjegyző kibocsássa. Elsősorban peres úton hajtjuk be a követeléseket, mert az önkormányzat személyi illetékmentességet élvez, ezért a peres út nem jár költséggel. Főosztályok munkájához jogi segítségnyújtás A jogi csoport napi kapcsolatban van áll a főosztályokkal. Segítséget nyújt főosztályok (belső szervezeti egységek) között felmerülő hatásköri, jogértelmezési viták eldöntésében. Koordinálja a Hivatalban tevékenykedő jogtanácsosok munkáját, szükség esetén szakmai iránymutatásokat ad részükre. Ellenőrzésekben való közreműködés A Jogi csoport folyamatosan közreműködött az általános és céljellegű törvényességi ellenőrzésben. Elemezte az önkormányzat egyes tevékenységeinek ellenőrzéséréről készült jegyzőkönyveket, jelentéseket (ÁSZ, NAV). A jelentések alapján intézkedési tervet dolgozott ki a feltárt hiányosságok és hibák kiküszöbölése érdekében és figyelemmel kísérte az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását. 22

23 A Jogi csoport elemezte az Ellenőrzési Osztály által végzett célvizsgálatok, szabályszerűségi vizsgálatok és utóellenőrzések jegyzőkönyveit A jegyzőkönyvben foglalt észrevételek alapján javaslatot tett a szükséges intézkedések megtételére. Közbeszerzések, beszerzések: A Jogi Csoport munkatársának feladata az önkormányzat és intézményei által lefolytatandó közbeszerzési eljárások törvényességének figyelemmel kísérése, illetve lehetőség szerinti biztosítása. Feladatkörébe tartozik a közbeszerzési eljárások kapcsán esetlegesen induló jogorvoslati eljárások során az önkormányzat képviseletében történő közreműködés Az önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolítását megbízás alapján a PRV Dunántúl Kft. látja el, de az eljárások előkészítésében és a döntéshozatalt megelőző bírálati eljárásban a jogi csoport vezetője aktívan részt vett. A Jogi csoport vezetője működött közre a beszerzési eljárások előkészítésében és bírálatában is. Egyéb feladatok: A Jogi Csoport figyelemmel kísérte az információszabadságról és az információbiztonságról szóló jogszabályok végrehajtását. Gondozta a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzatot, segítséget nyújtott a szabályzat rendelkezéseinek betartásához, adatfelelősi feladatokat látott el. Felügyelte, hogy az Önkormányzat honlapja megfeleljen az információszabadságról szóló törvény, és a végrehajtása tárgyában kiadott egyéb jogszabályok előírásainak. A csoport készíti elő a városi rendőrkapitány és a tűzoltóparancsnok által készített éves beszámolók a közgyűlés elé terjesztését, valamint az Év Rendőre és az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozását megelőző teljes eljárást A Jogi Csoport az önkormányzat közreműködésével létrejött alapítványok nyilvántartásával, illetve a változások bírósághoz történő bejelentésével kapcsolatos adminisztrációs teendőket is ellátott. Az alapítványokkal való teendők csökkenő tendenciát mutatnak. Ennek oka, hogy a hatályos jogi szabályozás már nem teszi lehetővé közalapítványok létrehozását.a Jogi Csoport munkatársai a polgármester, illetve az alpolgármesterek felkérése alapján részt vettek különféle az önkormányzat és külső szervezetek által folytatandó tárgyalások előkészítéseként előkészítő anyagok előzetes véleményezésében, felkérés alapján segítséget nyújtottak tárgyalások alkalmával. A csoport tagjai rendszeresen közreműködtek jogszabály tervezetek előzetes véleményezésében, az önkormányzati érdekképviseleti szervezetek részére összefoglaló anyagok készítésében. Jelentős volt a Megyei Jogú Városok Szövetsége kérése alapján végzett ilyen irányú tevékenységük. 23

24 Önkormányzati és Választási Csoport A csoport alapvető feladata a testületi - közgyűlési, bizottsági, részönkormányzati - munka feltételeinek biztosítása volt, az ülések előkészítése, megszervezése, a jegyzőkönyvek elkészítése. A testületi munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokon túl gondoskodtak az önkormányzat rendeleteinek kihirdetéséről, közlönyének összeállításáról, megjelentetéséről. Elkészítették a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést. Napi tevékenységük során a számos hozzájuk forduló, elsősorban önkormányzati rendeletek, határozatok iránt érdeklődő állampolgár ebbéli igényeinek kielégítése, valamint az önkormányzati képviselők részére a munkájához szükséges információk biztosítása is feladatuk volt. A évi testületi munka statisztikáját az alábbi táblázat tartalmazza január 1-től november 20-ig Önkormányzati testületi ülés döntések száma Testületek típusa, megnevezése nyílt zárt ÖR./ Hat. / Áf. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS nyílt zárt ÖR./ Hat. KÖZGYŰLÉSE BIZOTTSÁGOK nyílt zárt Hat. / Állásf. Népjóléti és Sport Bizottság (291) Oktatási és Kulturális Bizottság (142) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (430) Pécsi Értéktár Bizottság (6) Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság (75) Városfejlesztési és Kommunális Bizottság (128) Összesen: ( ) 1072 TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT ülés Hat. / Állásf. Hird Mecsekszabolcs Nagyárpád

25 Patacs Pécsbányatelep Pécsújhegy Postavölgy Somogy Üszög Vasas Összesen: A évi választásokkal kapcsolatban elvégzett feladatok A csoport fontos feladata volt a 2014.évi országgyűlési, önkormányzati, polgármester, és nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítása. Országgyűlési képviselők választása Pécsett a 01. sz. országgyűlési egyéni választókerületben 86, a 02. sz. választókerületben 85 választópolgár szándékozott jelöltként indulni az országgyűlési képviselők választásán. A választási iroda a jelöltek, jelölő szervezetek részére db ajánlóívet adott át, melyből 409 db sorsa volt ismeretlen, ugyanis 12 jelölt, jelölő szervezet nem tett eleget az ajánlóívek visszaszolgáltatási kötelezettségének. A választási bizottság az elmulasztott kötelezettség miatt összesen Ft bírságot szabott ki. Az országgyűlési képviselők választásán az említett 171 fő jelöltből a 01. sz. választókerületben 18, a 02. sz. választókerületben 15 főnek sikerült a kellő számú érvényes ajánlást összegyűjtenie. A választási iroda elvégezte a szavazatszámláló bizottságok tagjainak felkészítést is, mely 2 helyszínen került megtartásra, kb fő részvételével. A választási iroda tagjai számára több alkalommal is felkészítő oktatás került megtartásra. A választások lebonyolítása eredményesen zajlott, az eredmény megállapítása ellen jogorvoslat nem érkezett. A választáson a 01. sz. egyéni választókerületben fő jelent meg ( fő került névjegyzékbe vételre). Mindezek mellett a választókerületet érintően fő szavazott átjelentkezéssel és a külképviseleteken. A 02. sz. egyéni választókerületben fő jelent meg ( fő került a névjegyzékbe) fő választópolgár szavazott e választókerületet érintően átjelentkezéssel és a külképviseleteken. Európai Parlament tagjainak választása Az ajánlással, nyilvántartásba vétellel kapcsolatos feladatok előkészítését a Nemzeti Választási Iroda végezte, a helyi választási iroda hatáskörébe csak a szavazatszámláló bizottságok, illetve a választási iroda tagjainak felkészítése és a vá- 25

26 lasztás lebonyolítás tartozott. A szavazatszámláló bizottságok felkészítése szintén 2 helyszínen került megtartásra, kb fő részvételével. Mindezek mellett hasonlóan az országgyűlési képviselők választásának előkészítéséhez - a választási iroda tagjai számára több alkalommal is felkészítő oktatás került megtartásra. A választások lebonyolítása eredményesen zajlott, a szavazóköri eredmények megállapítása ellen jogorvoslat nem érkezett. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása A választások előkészítése során kialakításra kerültek az önkormányzati egyéni választókerületek. Pécsett választópolgárt kellett alapul venni a választókerületi struktúra kialakításánál, mely megfelelt a törvényben foglalt feltételeknek. A választáson 153 fő választópolgár kívánt jelöltként indulni, melyek közül 143 fő tudta összegyűjteni a kellő számú érvényes ajánlást. A jelöltként indulni szándékozó választópolgárok számára db ajánlóív került kiadásra. Bírság kiszabására mindössze 4 esetben került sor, a le nem adott 5 db ajánlóív miatt. A bírság összeg a megváltozott jogi szabályozás miatt 10 ezer Ft volt. A választások előkészítése során hasonlóan az előzőekhez - szintén sor került a szavazatszámláló bizottságok tagjainak felkészítésére, mely 2 helyszínen került megtartásra, kb fő részvételével. Ezen túlmenően a választási iroda tagjai számára több alkalommal is felkészítő oktatás került megtartásra. A választás lebonyolítása során 9 db jogorvoslat érkezett, melyek közül 2 esetben a Pécsi Ítélőtáblának kellett döntést hoznia, illetve egy esetben az indítványozók alkotmányjogi panasszal is éltek. A jogorvoslatok eredményeképpen egy szavazókörben kellett megismételni a választást. Települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása A népszámlálási adatok alapján a Nemzeti Választási Bizottság 10 nemzetiség vonatkozásában tűzte ki Pécsett a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását. A választások megtartására azonban csak kilenc nemzetiség számára került sor, ugyanis az ukrán nemzetiség választása jelöltállítás hiányában elmaradt. A választáson 51 fő indult jelöltként, részükre 132 db ajánlóív került kiadásra, melyek közül minden ajánlóív vissza is érkezett a választási irodához, így bírság kiszabására nem került sor. A választások előkészítése során szintén sor került a 3 szavazatszámláló bizottság tagjainak felkészítésére. A választási iroda tagjai számára több alkalommal is felkészítő oktatás került megtartásra. A választáson fő regisztrálta magát valamely nemzetiséghez tartozónak, melyből 890 fő jelet meg a választáson. A választások eredményesek voltak, az eredmények ellen jogorvoslat nem érkezett. 26

27 Humán Erőforrás Csoport A csoportnak 2014-ben is rendszeresen felmerülő feladatai voltak az alábbiak: az újonnan felvett köztisztviselők kinevezési okmányainak elkészítése, a közszolgálati jogviszony beszámítása és a MÁK felé az összes nyomtatvány elkészítése. - a közszolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos iratok elkészítése. - Polgármesteri Hivatal teljes állományára vonatkozó átsorolások kezelése és azok jelzése a főosztályok felé. - a jubileumi és törzsgárda jutalmak előkészítése és azok kifizetésének kezdeményezése. - a MÁK és a hivatal közötti illetmény számfejtési KIR3 program kezelése valamint a WINTISZT személyügyi nyilvántartó rendszerben a köztisztviselőkkel kapcsolatos változások naprakész rögzítése - negyedévente a Pénzügyi Főosztály számára a rehabilitációs jelentéshez szükséges statisztikai adatok elkészítése. - létszámgazdálkodással kapcsolatos kimutatások készítése. - GYES és a hat hónapon túli távollétek nyilvántartása. - köztisztviselőik tájékoztatása az éves Cafetéria keretről, a beküldött nyilatkozatok alapján havonta a juttatásokról kimutatások elkészítése, a Cafetéria online portál kezelése. - SZÉP-kártyák havonta történő feltöltésének indítása online az OTP felé. - Önkéntes egészségpénztári és nyugdíjpénztári utalások havonta történő legyűjtése és elküldése a MÁK felé. - a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásaira vonatkozó következő évi költségvetés elkészítése és továbbítása a Pénzügyi Főosztály felé. - a köztisztviselők értesítése év elején az adott évi szabadságukról, februárban az alapilletmény százalékos beállási szintjéről. - a hivatal munkatársait érintő szabályzatok elkészítésében (autóbuszbérlet, adatvédelmi, Cafeteria szabályzat, stb.) való közreműködés.. - a közigazgatási alap-, szak és ügykezelői vizsgákra történő jelentkezések intézése, a tanfolyamon történő részvételek megszervezése. - az adózással kapcsolatos nyilatkozatok, igazolások kiadása, illetve továbbítása a MÁK felé, valamint annak számítógépre történő rögzítése - a polgármester utasítása alapján az állandó bizottságok mellé rendelt szakértők megbízási szerződéseinek elkészítése - a képviselők és a tanácsnokok tiszteletdíjával kapcsolatos feladatokat lekezelése. - a nemzetiségi önkormányzatok bolgár, cigány, görög, lengyel, horvát, német, örmény, ruszin, szerb, ukrán képviselői megbízási szerződéseinek elkészítése - a jegyző és a polgármester utasításai alapján a megbízási, vállalkozási és munkaszerződésekkel kapcsolatos feladatok ellátása. - a közgyűlés állandó bizottságai mellett tevékenykedő gyakornokok megbízási szerződéseinek elkészítése - a Polgármesteri Hivatal képzési tervének összeállítása, a képzésekkel kapcsolatos feladatok lebonyolítása - a Probono Vizsgaportál naprakész követése: a Hivatal intézményi éves normatívából finanszírozott pontkeret összeállítása, 27

28 a közszolgálati, a minősített szakmai és a vezetőképzések nyomon követése, a tisztviselők felé a kötelező képzési időszak alatt a tanulmányi pontok éves felbontásával kapcsolatos tájékoztatás, a vizsgaportálon a közszolgálati jogviszonyok és a kötelező képzésen felül a közigazgatási alap-, szakvizsgákkal kapcsolatos teendők ellátása, a hivatal belső képzéseinek megszervezése. - a vizsgadíjak számláival kapcsolatos ügyintézés. - az egyetemi hallgatók kötelező szakmai és a nyári gyakorlatának teljes körű lebonyolítása. - a teljesítményértékelésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása TÉR rendszerben. - a Hivatal munkatársainak táppénz nyilvántartása, kezelése és annak jelentése a MÁK felé. - a Hivatal nyugdíjba vonult dolgozóinak nyugdíjas találkozón való részvétele megszervezése és lebonyolítása. - a köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi ellátásra történő beutalása. - a hivatali dolgozók konferenciákon, továbbképzéseken való részvételének intézése, a jelentkezési lapok továbbítása. - a köztisztviselők és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos feladatok ellátása, vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, értesítő levelek kiküldése, igazolások kiadása. - munkáltatói igazolások kiadása kérelem alapján. - a kötelező tűz és munkavédelmi képzések megszervezése a hivatal köztisztviselői számára. - a baleseti jegyzőkönyvek elkészítése, annak továbbítása és az ezzel kapcsolatos jelentések elkészítése. - a jegyző engedélye alapján a hivatal köztisztviselőinek közlekedési költségtérítésének intézése (távolsági autóbuszbérlet, helyi buszjegy, összvonalas autóbuszbérlet) - a személyi anyagok naprakész nyilvántartása. - a Hivatalhoz beérkező önéletrajzok iktatása, nyilvántartása. A felsorolt feladatellátás mellett a csoport számára új feladatot jelent a 2015 évben bevezetésre kerülő új számfejtő program (KIRA). Az új programban a munkáltatók feladata lesz a munkaügyi iratokkal, távollétekkel kapcsolatos adatbázis teljes körű vezetése, így a csoport feladatai nagymértékben megnövekednek. A csoportnak november 03. napig az iktatási rendszerben 701 főszámon és 1057 alszámon futó elintézett ügyirata volt. Informatikai Csoport Az Informatikai Csoportban 2014 januárjában két személyi változás történt. A csoport vezetésére új dolgozó került kinevezésre, illetve 1 fő informatikus csatlakozott az Adóügyi Osztályból. Ezt követően az év során 5 fő köztisztviselői jogviszonyban álló dolgozó látta el az informatikai feladatokat a hivatal 7 telephelyén, illetve az intézményeknél a Forrás (pénzügyi) rendszer működtetésével kapcsolatos nagy- számú eseti feladatot. 28

29 Az informatikai csoportban a vezetőváltás után munkaszervezési, üzemeltetési, informatikai infrastrukturális változások, fejlesztések valósultak meg illetve vannak folyamatban. Újragondolásra került a belső feladatmegosztás annak érdekében, hogy a mindennapi informatikai feladatok ellátása hatékonyabban történjen. Az áttekinthetőbb üzemeltetés érdekében több szoftver megoldás került bevezetésre. Megkezdődött az elavult informatikai eszközpark költséghatékony felújítása, illetve cseréje. Az informatikai csoport napi szintű, folyamatosan ellátandó feladatai: biztosítani a Hivatal egésze számára a megfelelő számítástechnikai eszközellátottságot, valamint az informatikai szolgáltatások igénybevételének lehetőségét biztosítani a Hivatal egésze, valamint az Önkormányzati intézményekre kiterjedően az alábbi 7*24 órás üzemelést megkövetelő szolgáltatásokat: o Önkormányzat hivatalos weboldala o Exchange alapú Hivatali levelezőrendszer o LoGo e-önkormányzati rendszer o Forrás integrált pénzügyi rendszer biztosítani az egyes szervezeti egységek egyedi számítástechnikai igényeinek teljesítését Hivatal informatikai eszközparkjának rendszeres karbantartása Helpdesk szolgáltatás Az informatikai csoport feladatai a 2014-es évben három csoportba voltak sorolhatók. Az üzemeltetési és fejlesztési munkák mellett a választások informatikai támogatása is feladatként hárult a csoport tagjaira. Üzemeltetési feladatok 2014 áprilisában megszűnt a támogatás az Windows XP operációs rendszerre. A támogatás megszűnésével már nem volt több frissítés és biztonsági javítás erre az operációs rendszerre. Szükségessé vált ezen operációs rendszerek cseréje. Az asztali számítógépek cseréje, felújítása több ütemben zajlott. Első körben tavaszszal 89 használatban lévő számítógép felújítását és újratelepítését végezték el az informatikus kollégák. A júliusi számítógép-beszerzés után az új számítógépek kiosztása, a lecseréltek újratelepítése és újra kihelyezése összességében 147 munkaállomást érintett. A jól szervezett munka két hónapig tartott, nagyrészt munkaidő után volt lehetőség a gépcserék végrehajtására. Mostanra a Hivatal minden munkaállomásán Windows 7 operációs rendszer fut. Október utolsó hetében az Adóügyi Osztályon működő eszközpark cseréjében volt szükség az informatikai csoport munkatársaira. Az év során felszabaduló használt szerver költséghatékony felújítása, majd telepítése után lecserélésre került az Adóiroda kiszolgáló szervere. A Windows 2000 szervert egy új telepítésű Windows 2012 szerver váltotta ki. A telepítés és a régi szerverről történő adatmigráció után bevezetésre került a Microsoft WSUS (Windows Server Update Services) szolgáltatás, ami a kliens gépek Windows és Office frissítéseinek hatékonyabb elérését 29

30 volt hivatott megoldani. (Az alacsony sávszélesség miatt lassú a frissítések letöltése, ami a működés rovására ment.) A szerver cseréje mellett 20 új beszerzésű asztali számítógép beüzemelése, további 34 munkaállomás újratelepítése, memóriabővítése történt meg. A szervercserével egy időben kihelyezésre került egy hálózati adattároló, ami a mentések tárolását biztosítja. Ennek köszönhetően a szerver adatállománya minimum 7-10 napra visszamenőleg elérhető, az onkado program mentései pedig akár hónapokkal korábbról visszakereshetőek. Az intézmények Forrás ügyviteli rendszer elérését támogató IP Complex szolgáltatás mára elavulttá, több helyen okafogyottá vált. Alapos felmérés után 46 telephelyen lemondásra került ez a szolgáltatás, mellyel jelentős anyagi megtakarítás volt elérhető. A helyi önkormányzati választások után az új testületek felállása, valamint a belső szervezeti átalakítások jelentős informatikai vonatkozású feladatot is generáltak. Ezen változások lekövetése érdekében az e-közgyűlési rendszer, a LoGo rendszer paraméterezése mellett, a szavazórendszer újrakonfigurálása történt meg. A Hivatal üzemeltetése számokban: asztali számítógép telepítések: 290 darab szerver cserék, telepítések: 12 darab eszközmozgások, eszközcserék: 1232 darab (számítógép, monitor) nyomtató kellékanyag cserék: 423 darab Adóiroda iktatási feladatainak támogatása: érkeztetett irat iktatása, előadói ívek készítése Fejlesztési feladatok Az év első felében megfogalmazott, a Hivatal biztonságos üzemelését biztosítani hivatott célok folyamatosan kerültek megvalósításra, melyeket az alábbiak jellemzik: A Hivatal szerverszobájában megvalósult az áramellátás korszerűsítése, a szünetmentes áramforrások hatékonyabb elosztása, az archiváló rendszerek (nagy kapacitású adattárolók) fizikai elkülönítése a kiszolgáló szerverektől. Az év során a Hivatal kiszolgáló szerverei folyamatosan kerültek újratelepítésre, cserére. Az elsődleges tartományvezérlő szerveren Windows 2008 operációs rendszer helyett már Windows 2012R2 fut. A fájlkiszolgáló szerver elavultsága, alacsony tárkapacitása miatt egy szintén használt szerver beállítására volt szükség. Jelenleg beszerzés alatt áll két darab új szerver, amelyek szintén kritikus rendszerek cseréjét jelentik várhatóan december hónapban. Kiemelt jelentőségű változást jelentett a LoGo szerver infrastruktúra költözése. Július hónapban a 2006-os évben üzembe helyezett kilenc szerverből álló szerver park vmware virtualizációs technológiával migrálásra került a huawei blade szerverekre. Ez jelentős előrelépést, gyorsaságot és stabili- 30

31 tást jelentett a már nagyon rossz állapotban lévő LoGo szerverekhez képest. A rendelkezésre álló eszközök felhasználásával újragondolásra kerültek a kiszolgálószerverek mentési algoritmusai is, amivel jelenleg a szerverekről visszamenőleg 7-10 nap adatállománya érhető el. Szintén használt szerverre több asztali számítógépen futó kisebb kiszolgáló szerver került virtualizálásra. Okai a stabilabb működés megteremtése és az áramfogyasztás csökkentése voltak. A LoGo rendszer részét képező adóérték nyilvántartó program újrafejlesztésére került sor az év második felében. Technológiaváltás mellett, a program hatékonyabb használata érdekében, több egyedi igény is megvalósítása került. A LoGo e-közgyűlési modulban több kisebb-nagyobb fejlesztés valósult meg a felhasználói igényeket kielégítendő, illetve a hatékonyabb informatikai támogatás biztosítása érdekében, melyek a teljesség igénye nélkül az alábbiak: A közgyűlési előterjesztéseket tárgyaló bizottság kijelölésére az első folyamatlépésben van lehetőség. Publikálandó csatolmányok kezelése új eljárás szerint történik. A Jegyzői jóváhagyás után új folyamatlépés került bevezetésre Publikálandó és bizottsági csatolmányok feltöltése elnevezéssel. Ebben a folyamatlépésben a publikálandó csatolmányokat az első lépésben kijelölt tárgyaló testületek (Közgyűlés és bizottságok) szerinti bontásban kell feltölteni. A polgármesteri, illetve bizottsági elnöki engedélyezés elvégzését az adott ülés adatlapján is figyelemmel lehet kísérni. A Kiméra Szociálpolitika - Népjóléti rendszer, valamint a Nemzeti Rehabilitációs És Szociális Hivatal rendszere a Pénzbeli És Természetbeni Ellátások Rendszer továbbiakban: (NRSZH) között fejlesztésre került egy interface, amely segítségével a Kiméra programban dolgozó ügyintézőknek az adatokat csak a Kiméra rendszerbe kell berögzíteniük, amelyek tömegesen áttölthetők az NRSZH rendszerébe. Az interface funkciói folyamatosan bővülnek az ügyintézők munkájának megkönnyítése érdekében. A Forrás Ügyviteli Rendszerben az idei év során kettő új adatbázis kialakítása történt meg. Elkészült az ezzel kapcsolatos jogosultsági mátrix kialakítása, valamint a telephelyeken a kliensprogram telepítése. A 2014-es könyvviteli változásokhoz szükséges adatbázisok elkészültek, összehangolásuk az idei struktúrával megtörtént. Folyamatosan zajlik a jogosultsági igények kielégítése, munkaállomások telepítése, mentésfelügyelet. Havi szinten teljes rendszerkarbantartás, negyedévente program és adatbázisfrissítés történt. Folyamatban van a gyűjtős adatbázisok kialakítása, amely során évtől a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények adatai már külön külön adatbázisba lesznek szervezve. Ez jelenti a gyűjtő adatbázis, a view-s adatbázisok létrehozását (részgyűjtőkkel együtt), külső táblák beállítását, törzsek egységesítését, a rendszertáblák létrehozását a gyűjtős egységesítési szempontok szerint. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény és végrehajtási rendeleteiben előírt, közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségeknek 31

32 megfelelve átalakításra került az önkormányzat hivatalos weboldala a gov.pecs.hu. Letisztázásra került a menürendszer, az adattartalom felülvizsgálását követően megtörténtek a hiányzó adatok rögzítései. Szeptember hónapban az oldal dizájnjában is megújult. Fejlesztési munkák számokban: A LoGo rendszerben 45 darab hibajegy került javításra. A Hivatal szerverparkjának 60%-a került újratelepítésre. Szerver virtualizacióval 7 darab szerver és 4 darab asztali számítógép került kiváltásra. Választásokkal kapcsolatos feladatok A 2014-es év során három választás informatikai támogatása is feladata volt az Informatikai Csoportnak. Részt vett egyrészt a választások előkészítési munkáiban úgymint: az önkormányzat weboldalán a választással kapcsolatos információk publikálása, a rendszerek üzemeltetése, az ajánlóívek ellenőrzése, nyomtatványok készítése, az informatikai próbák lebonyolítása. Kiemelendő a választási előkészületeket támogató adatbázis készítése, amely a tömeges iratkészítést volt hivatott segíteni. Másrészt a választásnapi adatfeldolgozás megszervezésében és annak biztosításában kellett helyt állnia. Valamennyi választás esetében elmondható, hogy a napközbeni jelentésekkel és az eredmény megállapítással kapcsolatos informatikai, adatrögzítési feladatok is hibamentesen, fennakadás nélkül zajlottak. Egyéb jelentősebb informatikai támogatást igénylő feladatok: évi online beküldhető űrlapok fejlesztése év elejei, az Adóügyi Osztályt érintő feladatok támogatása (évzárás, évváltás, adómértékek beállítása, kiszámítása, beterhelése, tömeges határozatok legyűjtése) térinformatikai alaptérkép frissítése csoportházirend beállítások alkalmazása (kliens gépeken automatikus internetkapcsolat, böngésző kezdőoldal, hálózati meghajtó csatlakoztatás, levelezőszerver tanúsítvány telepítés, energiagazdálkodási beállítások megadása) távoli segítségnyújtási funkció bevezetése a hatékonyabb hibaelhárítás érdekében évi leltár informatikai támogatása LoGo KKV modul féléves statisztikáinak elkészítése A csoport a 2014-es év során három nagyobb volumenű beszerzést is lebonyolított. Beszerzésre kerültek a Hivatal számítógépparkján futó Windows alkalmazások licencei, 150 darab új asztali számítógép és monitor, valamint a jövő évi fejlesztési irányok teljesítését megkezdve kettő darab kiszolgáló szerver. Összegzés A 2014-es év tapasztalatai alapján elmondható, hogy a megbízható és stabil informatikai működés/működtetés legalapvetőbb elemei megvalósultak. A következő években további beruházásokra és fejlesztésekre van szükség annak érdekében, hogy a javarészt elavult informatikai infrastruktúra a megfelelő szintet elérhesse. Ugyanakkor anyagi költségvonzat nélküli lépések megtétele is szükséges annak 32

33 érdekében, hogy a Hivatal dolgozói hatékonyan, magabiztosan tudják használni a rendelkezésre álló technikákat/technológiákat, amelyek megvalósításához célzott oktatásokat kell szervezni. Pénzügyi Főosztály A Pénzügyi Főosztály két nagy részre bontható, egyrészt a gazdasági szervezetet alkotó Költségvetési és Pénzügyi Controlling Osztályra és a Pénzügyi és Számviteli Osztályra, másrészt az Adóügyi Osztályra. Főosztályvezető Költségvetési és Pénzügyi Controlling Osztály Pénzügyi és Számviteli Osztály Adóügyi Osztály A Költségvetési és Pénzügyi Controlling Osztály, valamint a Pénzügyi és Számviteli Osztály A Pénzügyi Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Controlling Osztálya, valamint Pénzügyi és Számviteli Osztálya látja el a gazdasági szervezet feladatait. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 9. (1) bekezdése rendelkezik a gazdasági szervezet feladatairól: A gazdasági szervezet a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység. A jogszabályban megfogalmazottaknak megfelelően a Pénzügyi Főosztály az alábbi feladatokat látja el. A költségvetési koncepció összeállítása Az Áht. 24. (1)-(4) bekezdései, valamint az Ávr ában meghatározottak szerint készíti a Főosztály a költségvetési koncepciót. A Közgyűlés a évi költségvetési koncepciót 103/2013. (04.18.) számú határozatával fogadta el. 33

34 Az éves költségvetés tervezése, a költségvetési rendelet tervezetének összeállítása Az Áht. 23. és az Ávr. 24., 27 alapján állítja össze a Főosztály a költségvetési rendeletet. Pécs M.J.V. Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.10) önkormányzati rendelete tartalmazza a Város évi költségvetését. A költségvetési rendelet módosításának összeállítása Az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának szabályait az Áht. 34., 35., továbbá az Ávr. 42., 43/A. tartalmazza. A költségvetés módosítása ebben az évben eddig két alkalommal történt meg: egyrészt Pécs M.J.V. Önkormányzata Közgyűlésének 24/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelete, másrészt 32/2014. (IX.23.) önkormányzati rendelete tartalmazza a évi költségvetés módosításait. A módosítások mind az Önkormányzat, a részönkormányzatok, mind pedig a nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában elkészültek. Ennek során, a beszámolási időszakban, összesen db előirányzat-módosító tétel lett lekönyvelve. A zárszámadás és a beszámolók elkészítése Az évközi kimutatások és a beszámolás rendjét az Áht , valamint az Ávr b) pontja, 161., 162, tartalmazzák. P.M.J.V. Önkormányzata Közgyűlésének 13/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelete tartalmazza a Város évi költségvetésének végrehajtását. A Főosztály elkészítette Pécs M.J.V. Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóját is. Normatív állami támogatások megalapozó igénylése, pótigénylése és lemondása Az Áht ai, az Ávr ai határozzák meg a normatív állami támogatások megalapozó igénylésének, módosításának és lemondásának rendszerét évre vonatkozóan is nyújtott be az önkormányzat igénylést, melynek nagyságrendjét, jogcímeit az alábbi táblázat tartalmazza: Támogatás évi eredeti előirányzat (ezer Ft) évi módosított előirányzat (ezer Ft) Változás (+) (-) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. Általános feladatok támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása I.2. Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása III.2. - Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után II. A települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

35 III. II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok támogatása Óvodapedagógusok 8 havi támogatása Óvodapedagógusok 4 havi támogatása Segítők támogatása Segítők 8 havi támogatása Segítők 4 havi támogatása Óvodapedagógusok támogatása (pótlólagos összeg) II.2. Óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekek átmeneti intézményei III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítő munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Janus Pannonius Múzeum) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása (Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása Előadó-művészeti szervezetek támogatása Színházművészeti szervezetek támogatása (Pécsi Nemzeti Színház N. Kft.) Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (Bóbita Bábszínház N Kft.) Zenekarok támogatása (Pannon Filharmonikus Zenekar) Központosított előirányzatok Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

36 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Üdülőhelyi feladatok Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Helyi közösségi közlekedés támogatása Központi források mindösszesen: Törzskönyvi nyilvántartás A törzskönyvi nyilvántartás rendjét az Áht , és az Ávr. 167/A.-167/L. szabályozza. A Főosztály a Közgyűlés által hozott döntések alapján folyamatosan küldi meg a módosításokat az Önkormányzat, a Hivatal, az Elszámolóház és a többi intézmény vonatkozásában a Magyar Államkincstár felé. Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos nyilvántartási feladatok 2014-ben 90 db beruházás és 3 db EIB-hitelhez kapcsolódó beruházás nyilvántartását végezték és jelenleg is végzik Pénzkezelés Pécs M.J.V. Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok összesen 110 db OTP-nél kezelt bankszámlával rendelkeznek, melyeket a Főosztály kezel október 31-ig db átutalást teljesítettek. Az Önkormányzat nevében 630 db számlát, a Hivatal nevében 864 db számlát bocsátottak ki október 31-ig. Pénzellátás Az Önkormányzat és a Hivatal számára működik házi pénztár a Városházán. Az intézményi finanszírozás havi és heti finanszírozási terv alapján cash-pool rendszerben történik. Könyvvezetés Az Önkormányzat, a Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok számára végeznek könyvvezetést. Adatszolgáltatások Az elfogadott költségvetésről az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni. A Pénzügyi Főosztály az időközi költségvetési jelentést a költségvetési év első három hónapjáról, április 20-áig, azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 36

37 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-éig a Magyar Államkincstárnak küldi meg. A Pénzügyi Főosztály az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően juttatja el az Államkincstárhoz. A Központi Statisztikai Hivatal felé idén 5 alkalommal teljesítettek adatszolgáltatást évben db ÁFA bevallást adtak/adnak be mind az Önkormányzat, mind a Hivatal vonatkozásában. Ezen kívül összesen 5 db, Egyes adókötelezettségek államháztartással szemben (ide tartozik pl.: a cégautó adó) bevallást nyújtottak be a NAV-nak ben sor került NAV ellenőrzésre is. Nyugdíjfolyósító felé 10 db GYET igazolást adtak be. Vagyonbiztosítási feladatok A Főosztály kezeli az Önkormányzat, az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat által fenntartott ingatlanok vagyonbiztosítási szerződéseit. Ehhez kapcsolódóan a Főosztály október 31-ig 124 db káreseménnyel kapcsolatos ügyintézésben működött közre. Hitelfelvételi, kötvény-kibocsátási feladatok, az állami adósságátvállalás lebonyolításával kapcsolatos feladatok Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) ai rendelkeztek a települési önkormányzatok és társulásaik adósságának évi átvállalásáról. Ezek alapján az állam a települési önkormányzatok pénzügyi intézmények felé fennálló tartozásainak december 31-én fennálló összegű adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékai összegét február 28-ig átvállalta. Ennek érdekében az önkormányzatok december 5-én fennállt folyószámlahitel állományából legfeljebb a december 20-án fennálló állományt az átvállalás érdekében december 31-ig, legkésőbb december 31-én lejáró futamidejű működési hitellé kellett alakítani. Az állam az adósság egyes elemeinek átvállalását, ezer Ft-nál, 815 ezer CHF-nél, vagy 660 ezer EUR-nál kisebb öszszegű tartozás esetében, vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtásával teljesítette. Az átvállalás előkészítése során Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata adatot szolgáltatott a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a december 31-én fennálló, és a február 28-i várható adósságállományáról. Az Államkincstár ellenőrzését követően az államháztartásért felelős miniszter gondoskodott az adósságelemek február 28-ig történő átvállalásáról, melynek érdekében a ezer Ft-nál, 815 ezer CHF-nél, vagy

38 ezer EUR-nál kisebb összegű tartozások kivételével megállapodást kötöttek Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával és hitelezőinkkel. A Magyar Állam az Önkormányzat adósságállományából Ft öszszegű tőkeadósságot és ehhez kapcsolódóan Ft járulékot vállalt át az alábbi bontásban: Törlesztési célú állami támogatással Bank Tőke Járulékok Összesen OTP Bank Nyrt Ft Ft Ft Raiffeisen Bank Zrt Ft Ft Ft ÖSSZESEN Ft Ft Ft Átvállalással Bank Tőke Járulékok Összesen OTP Bank Nyrt. rövid lejáratú Ft Ft Ft OTP Bank Nyrt. hosszú lejáratú Ft Ft Ft OTP Bank összesen Ft Ft Ft Unicredit Bank Ft Ft Ft EIB Ft - Ft Ft ÖSSZESEN Ft Ft Ft Az EIB hitel ( Euro) átváltása a MÁK által megadott február 27-i hivatalos MNB árfolyam alapján történt (1 euro=311,56 Ft) Részönkormányzatok gazdálkodási feladatainak ellátása A Főosztály ellátta a 10 részönkormányzat mindennemű gazdálkodási feladatait. Nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási feladatainak ellátása Az Áht. 26. (1) bekezdése, a 27. (2) bekezdése, továbbá az Ávr. 29. (1) bekezdései alapján a Hivatal látja el a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási feladatait. Pécs városában 10, a október 12-ei önkormányzati választásokat követően 9 nemzetiségi önkormányzat működik, amelyek gazdálkodási feladatait költségvetés, beszámolók, zárszámadás, könyvvezetés, szabályzatok készítése, pénzkezelés a Pénzügyi Főosztály végzi. Társulások gazdálkodási feladatainak ellátása Az Áht. 26. (1) bekezdése, a 27. (4) bekezdése, továbbá az Ávr. 29. (3) bekezdései alapján a Hivatal látja el a társulás gazdálkodási feladatait július 1. napjától Pécs Többcélú Agglomerációs Társulás a Hivatal keretei között működik, amelynek következtében a Főosztály létszáma 2013-ban 2 fővel növekedett. A Főosztály a Viziközmű Társulat ISPA I. ütemébe tartozó háztartás részére igényelte meg a közműfejlesztési támogatást 2013-ban, mellyel az utalást követően az Államkincstár felé el kellett számolni ben az igénylés már csupán a 38

39 hátralékosok után történik. A Főosztály tevékenységi körében nyilvántartja a hátralékosokat és közreműködik a hátralékok adók módjára történő behajtásában. A hivatali, önkormányzati előterjesztések, határozati javaslatok pénzügyi szempontból történő véleményezése október 30. napjáig a Pénzügyi Controlling Osztály 39 db önkormányzati rendeleti, 276 db közgyűlési határozati és bizottsági (összesen db) előterjesztés pénzügyi szempontból történő véleményezését végezte el. Leltározás, selejtezés A Főosztály dolgozói közreműködtek a tárgyi eszköz leltározásában évben db tárgyi eszköz selejtezésére került sor. FORRÁS SQL integrált pénzügyi rendszer rendszer-adminisztrátori feladatainak ellátása Az Önkormányzat, a Hivatal, az intézmények, valamint szerződés alapján, Szigetvár és Siklós önkormányzatai részére végzik a rendszeradminisztrátori tevékenységet. Szabályzatok készítése Az Ávr. 13. (2) bekezdése, illetve a számvitelről szóló évi C. törvény rendelkezik a kötelezően elkészítendő belső szabályzatokról. A Főosztály a tevékenységi körébe tartozó, alábbiakban felsorolt szabályzatok, jogszabályi változásoknak megfelelő folyamatos módosítását végzi: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Belföldi kiküldetési Szabályzat Eszközök és források értékelési Szabályzat Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének Szabályzat Leltározási és leltárkészítési Szabályzat Önköltségszámítási Szabályzat Pénzgazdálkodás rendjéről szóló Szabályzat Pénzkezelési Szabályzat Reprezentációs Szabályzat Számlarend Számviteli politika Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belföldi kiküldetési Szabályzat Eszközök és források értékelési Szabályzat Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének Szabályzat Gazdasági Szervezet Ügyrendj 39

40 Leltározási és leltárkészítési Szabályzat Önköltségszámítási Szabályzat Pénzgazdálkodás rendjéről szóló Szabályzat Pénzkezelési Szabályzat Reprezentációs Szabályzat Számlarend Számviteli politika Gazdasági Szervezet vagyongazdálkodási Ügyrendje Egyéb szabályzatok Településrészi Önkormányzatok Gazdálkodási Szabályzata Belső kontroll Kézikönyv Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Pénzgazdálkodási Szabályzata Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Pénzkezelési Szabályzata Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Önköltségszámítási Szabályzata Adóügyi Osztály Az önkormányzati adóhatósági feladatokat az Adóügyi Osztály látja el. A Város illetékességi területén ben vezették be a helyi adók közül az építményadót, a helyi iparűzési adót és az idegenforgalmi adót, amelyek igaz többször is módosítva, vagy új rendeletet alkotva a mai napig is bevezetett helyi adónak minősülnek évben került bevezetésre a telekadó. Az elmúlt két év adókoncepciói arra tettek kísérletet, hogy a lakosság és a vállalkozások 2012-ben jelentősen megnövekedett adóterhein mind 2013-ban, mind 2014-ben enyhítsenek. A évi Adókoncepció már azt is lehetővé tette, hogy a telekadó vonatkozásában visszamenőleges hatállyal (július 1-jei hatállyal) igénybe vehessenek bizonyos adózói körök telekadó-kedvezményeket. Valamennyi adókoncepció kidolgozása az Adóügyi Osztályhoz beérkezett kérelmek, fellebbezések, egyéb beadványok, valamint a szakmai érdekképviseleti szervek jelzései, az önkormányzati képviselők fogadóóráin megjelent polgárok kérései alapján történt a jogszabályi lehetőségek figyelembe vételével. Annak ellenére, hogy a tényleges adómértékeket a Közgyűlés a évi Adókoncepció alapján csökkentette, a évi tényleges adóbevétel várhatóan nem fog csökkenni egyrészt az Adóügyi Osztály létszámának növekedése, másrészt pedig a végrehajtási munka hatékonyságának növelése okán. A személyi állomány bővítésének köszönhetően 2014-ben Pécs Városa az első helyen szerepelt a megyei jogú városok nyilvántartott adózói és adótárgyai számának havi statisztikájában. A többletlétszám segítségével évben a korábban nem adóztatott vagyontárgy (épület, épületrész) vonatkozásában feltárt új adótárgyakból három és fél ezret vontak be az adóztatás rendszerébe. Az újonnan adóztatás alá került vagyontárgyak adó alá vonásával a pótlólag kivetett vagyoni típusú adó összege évben meghaladta a 295 millió forintot. 40

41 2014. év során -, annak ellenére, hogy ez évben három választási időpontra is figyelemmel kellett lenni - négy alkalommal nyújtottunk be a számlavezető pénzintézeteknek hatósági beszedési megbízást adózó számlájára. Az év hónapjában a tényleges végrehajtási munka számszerűsített összege meghaladta az 539 millió forintot. Polgármester úr áprilisában kérte fel az Adóügyi Osztályt, hogy készítse el a évre vonatkozó helyi adó rendeletek módosításával kapcsolatos előzetes tanulmányokat. Az Adókoncepció kialakításánál elsődleges szempont volt, hogy évben tovább kell folytatni az adócsökkentésnek azt az irányát, amelyet évben a Közgyűlés meghatározott. Az adómértékek csökkentésének ellentételezéseként szolgálhat az Adóügyi Osztály tapasztalati tényeken nyugvó álláspontja szerint az, hogy a évben is folytatódjon a évben elkezdett feltáró tevékenység, amellyel a jövő év végére mintegy 98%-ossá válhat a Városban az építményadó alá vont ingatlanok száma. A még adó alá nem vont ingatlanok adóztatásával cca. 100 M Ft többletadót lehet megállapítani a jövő évben. A feltárási tevékenységen túl egyre nagyobb hangsúlyt kap a jövő évben a már feltárt és bevallott építmények hasznos alapterületének, de leginkább a használati módjának ellenőrzése. Ez egyrészt az Adóügyi Csoporton belül működő Feltáró Munkacsoport feladatkörének bővítésével, másrészt a márciusi SZMSZ módosítással létrejött Jogi és Ellenőrzési Csoport bevonásával, a Várost laptoppal járó és a bevallásokat a helyszínen ellenőrző ellenőrök segítségével lehet megoldani. E módszerekkel cca. 100 M Ft többletadót lehet megállapítani a jövő évben. A bevételek emelkedéséhez járulhat hozzá a Végrehajtási Csoport létszámának júliusi növelésével a végrehajtási tevékenység jóval intenzívebbé válása is. A végrehajtási tevékenység fokozásával, az eddig nem alkalmazott gépjárművek végrehajtás alá vonásával helyi adó hátralékok kapcsán, valamint a hatósági beszedési megbízások fokozott alkalmazásával előreláthatólag mintegy M Ft-tal emelkedhet a végrehajtással beszedett hátralékok összege a jövő évben. A évi Adókoncepció és az általa megfogalmazott javaslatok mintegy 310 millió forint bevételkiesést eredményeznek, a fent kifejtett feltárási, ellenőrzési és végrehajtási munka koncentrált elvégzésével azonban a kiesést úgy kell pótolni, hogy a Város költségvetésében ez tényleges bevételkiesést nem eredményezhet. A feltárási munka eredményeként elmondható, hogy novemberére, a munka júliusi megkezdésétől számítottan elérték a 39 ezres számot az újonnan feltárt, évig adómentes, de be nem vallott, illetőleg az adóköteles és be nem vallott építmények/épületrészek adó alá vonása tekintetében. A feltárás során továbbra is különös figyelmet fordítottak arra, hogy egy korábban be nem vallott építmény tulajdonosának valamennyi egyéb más ingatlana is bevallásra kerüljön. 41

42 Az alábbi táblázat szemlélteti az egy adózóra eső adóköteles adótárgyak számát, és annak változását évhez viszonyítva. Egy adózóra eső adótárgyak számának alakulása építményadóban 2013 % 2014 % Kivetett adó összesen 1 adótárgy db 65,30% db 64,50 % Ft 2 adótárgy db 24,89% db 24,81 % Ft 3 adótárgy db 6,43% db 6,70 % Ft 4 adótárgy db 1,94% db 2,21 % Ft 5 adótárgy 397 db 0,68% 515 db 0,82 % Ft 6-9 adótárgy 333 db 0,57% 454 db 0,73 % Ft adótárgy 81 db 0,14% 111 db 0,18 % Ft 20- adótárgy 23 db 0,04% 34 db 0,05 % Ft Összesen: db 100,00% db 100,00% Ft Az Adóügyi Osztály bevételi előirányzatának tervét napjáig 10,571 milliárd forintra teljesítette, melyből a szétutalások után (kimutató hatóságoknak átutalt egyéb, idegen: ,- Ft) a Pénzügyi Főosztályra felutalt összeg ,- Ft volt. Ez összességében közel 83,78 %-os teljesítést jelent. Az egyéb, idegen számlára beszedett és a kimutató hatóságnak át nem utalt maradó rész kapcsán a Pénzügyi Főosztályra felutalt, tervekben nem szereplő összeg november 19-éig ,- Ft volt ban az iparűzési adó előirányzat nem teljesedése ellenére 7,1 milliárd forintra lett tervezve az iparűzési adó évi előirányzata. A teljesítés aránya, illetőleg a Pénzügyi Főosztályhoz felutalt összeg nagyságrendje jónak tekinthető, különösen, ha figyelembe vesszük azt az objektív tényezőt is, mely szerint a Közgyűlés 2013.szeptemberében a évi vagyoni típusú adó előírást 300 millió forintos nagyságrenddel szűkítette be az adómértékek csökkentése révén. Az alábbi táblázat a tisztán költségvetés felé utalt összegeket tartalmazza. Ezen felül Osztályunk még beszedte a központi költségvetést megillető gépjárműadó részt, mely Ft. Az iparűzési adóbevallások túlfizetéseinek visszautalása pedig Ft volt. Tárgyévi teljesítés alakulása ( óra) Adónem 2014 Előirányzat Teljesítés ( ) Teljesítés % Építményadó ,64% Telekadó ,15% Idegenforgalmi adó ,12% 42

43 Iparűzési adó ,67% Termőföld Szja ,00% Gépjármű adó (Önkormányzati) ,43% Pótlék és Bírság ,80% Talajterhelési díj ,99% Illeték (utalás MÁK-nak) ,00% Összesen (illeték nélkül): ,78% Gépjárműadó összesen: Gépjármű adó (Kp.-i költségvetés ) Gépjárműadó (Nincs megosztva) Végrehajtási letéti számla egyenlege ( napján) év során, az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan, az alábbi területek kaptak prioritást a munkánkban: építményadó tekintetében folyamatos a feltáró tevékenység, illetve folytatódik a következetes bevallásra történő felszólítás is; a megerősített feltárási és ellenőrzési tevékenység mellékhatásaként évrőlévre egyre magasabb a pótlék és bírság bevétel is; a rendeleti és jogszabályi változások következtében az Adóügyi Osztály ügyfélszolgálatának forgalma továbbra is megnövekedett; a megnövekedett kintlévőségek csökkentése egy erőteljes végrehajtási tevékenység. Iktatás, érkeztetés Az alábbi táblázatok szemléltetik az Adóügyi Osztály munkateljesítményének számadatait iktatás szempontjából (1-10 havi adat). Tárgy Főszám Alszám Összes iktatott ügyiratok száma Főszámból: Gépjárműadó Iparűzési adó Kérelem (fizetési könnyítés, méltányosság) Szabálysértés Vagyoni típusú adók (építmény- és telekadó) Végrehajtás Biokom hátralék (gyűjtőszámon) Változás bejelentés Adó- és értékbizonyítvány (helyrajzi számra vetítetten) Adóigazolás Hagyaték Ügyirat statisztika db db db db db db db db db db 950 db 2124 db db db 43

44 A táblázatból látható, hogy az ügyiratok jelentős részét az iparűzési adó, valamint a telekadót és építményadót tartalmazó vagyoni típusú adók, valamint végrehajtási ügyiratok teszik ki. Ügyfélszolgálat, telefonos ügyintézés Az új Ügyfélszolgálati Irodában 3 ügyintéző lát el folyamatosan ügyfélszolgálati teendőket. Az Ügyfélszolgálat év tavaszi bővítése után az ügyfélpultok száma 7-re emelkedett, ennek következtében a 3 állandó ügyfélszolgálati ügyintéző mellett további ügyintézők is bekapcsolódnak az ügyfélszolgálati teendők ellátásába amennyiben azt főleg a dömping időszakban - az ügyfelek száma igényli. Ellenőrzési tevékenység Évről évre emelkedik az ellenőrzések száma és az ebből származó előírt és befolyt adóhiány összege évben továbbra is kiemelt figyelmet fordít az Osztály az ellenőrzések során az eddig be nem vallott 200 m 2 feletti alapterületű lakóházakra. Az iparűzési adó ellenőrzések során kiemelt szempontként kezelik az adóalapot csökkentő alvállalkozói teljesítményekként elszámolt, de jogszabály szerint ténylegesen nem elszámolható költségek ellenőrzésére. Az alábbi táblázat szemlélteti a évben, eddig előírt ellenőrzéssel kapcsolatos megállapítások, bírságok összegeit. Adóhiány Adóbírság Mulasztási bírság Pótlék Ft Ft Ft Ft A évben bevezetett gyakorlatot folytatják akkor, amikor az új Jogi és Ellenőrzési Csoport igen nagy számban végez egyszerűsített ellenőrzéseket, a többszöri felszólítás ellenére bevallást elmulasztók adókötelezettségeinek megállapítása céljából. A Csoport további feladata, hogy kidolgozza a már feltárt és bevallott építmények hasznos alapterülete, de leginkább a használati módja ellenőrzésének módszerét évben a már korábban említett adócsökkentések ellentételezésének egyik forrása ugyanis, az ellenőrök helyszíni ellenőrzései által feltárt adóhiány kell, hogy legyen. Idegenforgalmi adó A KSH éves jelentései szerint jelentősen nőtt a hazánkba látogató és itt vendégéjszakát eltöltő turisták száma. Ez a dinamika Pécs Városát tekintve sajnos kevéssé mutatható ki a szálláshelyeket üzemeltető vállalkozások adóbevallásaiból, bár a bevallott vendégéjszakák számának növekedése egyértelműen bizonyított. 44

45 A évhez hasonlóan 2014-ben sem sikerült ellenőrzéssel feltárni azt az anomáliát, hogy a bevallott összes vendégéjszakák számát figyelembe véve miért olyan magas a mentes vendégéjszakák száma. Az alábbi táblázat alapján az Adóügyi Osztály feladatai között 2015-ben továbbra is prioritás az idegenforgalmi adó bevallások fokozott ellenőrzése. Évszám Bevallott éjszakák Ebből mentes % Köteles Összes adó , Ft , Ft , Ft Végrehajtási feladatok A végrehajtási tevékenység az Adóügyi Osztály feladatainak ütemezéséhez igazodóan történik. A év hónapját tekintve a hatósági átutalási megbízásokból eddig több mint 478 millió forint folyt be a helyi adók Adóügyi Osztályon vezetett számláira. Az egyéb végrehajtási cselekményekkel, illetőleg a NAV-tól, az önálló bírósági végrehajtóktól, valamint a felszámoló szervezetek részéről átutalt összegekkel a végrehajtás eredménye összességében meghaladta az 539 millió forintot. A végrehajtók az alábbi végrehajtási cselekményeket foganatosították évben: Végrehajtási cselekmény típusa Intézkedés (db) hátralék összesen pénz db Befolyt pénz 1 Inkasszó Ft Ft 2 Készpénz felvétel Ft 3 Munkabér letiltás Ft 4 Nyugdíj letiltás Ft Ft 5 Követelés lefoglalás Ft 6 Átjelentés Ft 7 Idézés Ft 9 Nemleges foglalás Ft 10 Ingó foglalás Ft 11 Elszállítási értesítés Ft 13 Jelzálogjog bejegyzés Ft 14 Ingatlan végrehajtás Ft 15 Földhivatal megkeresése 2 35 Ft 16 BM gépjármű adatkérés Ft 17 Lakcímnyílvántartó Ft 19 Telefonon egyeztetés Ft 20 Felhívás Ft 21 Pénzintézet megkeresése Ft 24 Gj. forgalomból kitiltás Ft 45

46 26 Helyszíni megkeresés Ft 27 Jegyzőkönyv Ft 28 Egyéb Ft 29 Végrehajtás visszavonása Ft 30 Visszajelentés kimutatónak Ft 32 Szabálysértés visszajelentés kimutatónak Ft 33 Jelzálogjog törlés Ft 34 Végrehajtási jog törlés Ft 35 Végrehajtási költség megállapítása Ft 37 Gj kitiltás visszavonása Ft 39 Kimutató szerv tájékoztatása Ft 43 BH törlés Ft 44 Egyéb kimutatott tart visszajelentés Ft 46 Letiltás visszavonása Ft 47 Bankszámlaszám ellenőrzés Ft 48 Sürgetés Ft 50 Inkasszó visszavonás Ft 5A Jogtalan inkasszó visszavonása Ft 51 Törvényességi fel. kezdeményezése 1 79 Ft 53 NYUFI megkeresés Ft 57 További ügyintézésre átadva Ft 59 Feljegyzés Ft 60 Eredménytelen inkasszó Ft 61 Beltag kötelezése 2 60 Ft 62 Elévülés Ft 63 Illetékesség Ft 64 Hatáskör Ft 65 Jogerősítés Ft 66 MEP megkeresés Ft 67 BH visszaállítás 1 65 Ft 68 Letiltás felfüggesztése 1 0 Ft 70 NAV megkeresés Ft 71 Eredménytelen letiltás Ft 73 Letiltás rab keresetéből Ft 74 NYUFI eredménytelen megkeresés Ft 75 Kimutatás vidékre Ft 76 Túlfizetés átvezetése Ft 77 Vh. eljárás szüneteltetése Ft 78 Vh. eljárás felfüggesztése Ft 79 Eredménytelen jelzálogjog bejegyzés 1 0 Ft 81 Eredménytelen MEP megkeresés Ft 84 Végrehajtási költségátalány törlése Ft 85 NAV visszavonás Ft 86 Cégnyilvántartó lekérdezése Ft 89 Bírósági végrejható megkeresése Ft 46

47 90 Végrehajtási eljárásba való bekapcsolódás Ft 91 Követelés lefoglalás visszavonása Ft Készpénzátutalási megbízás személyesen 92 átadva Ft 94 Letiltás módosítása Ft 95 NAV eredménytelen megkeresés Ft 96 TakarNet lekérés Ft 97 Befizetések rögzítése Ft 98 Végrehajtási eljárás költségei Ft NAV visszatartási jog Ft Ft Összesen: Ft Év elején kiküldött határozatok és az év közben kiküldött egyenlegértesítők Ahhoz, hogy az adózók határidőben tudják teljesíteni befizetési kötelezettségüket és a meghozott határozatok kövessék a jogszabályi változásokat, az év eleji határozatok és egyenlegértesítők hosszantartó előkészítő munka során kerülnek kiküldésre évben az alábbi határozatok kerültek kiküldésre: Építményadó határozatok száma: db; Telekadó határozatok száma: db; Gépjárműadó határozatok száma: db évben már csak azon adózók kaptak határozatot a fenti adónemekben, akiknek az éves adófizetési kötelezettsége a évitől eltért. Osztályunk júliusban szokta kiküldeni a jogszabályi előírás szerinti éves tájékoztatási kötelezettségként az ún. egyenlegértesítőket, melyeknek a kiküldése magalapozza a szeptemberi, II. félévi adóbefizetéseket. Ebben az évben db értesítést postáztunk ki. Jogi tevékenység évi alakulása Az Adóügyi Osztályhoz benyújtott méltányossági és fizetési könnyítési kérelmek száma, az elmúlt évekhez hasonlóan tovább növekedett, és számuk folyamatosan magas. A növekedés egyik oka a gazdasági recesszió mellett az, hogy a feltáró munka eredményeképpen, visszamenőlegesen több évre megállapított építményadó öszszegét az adózók egy összegben nem tudják megfizetni. Így a jogerős, de átütemezett fizetési kötelezettségek jelentősen csökkentik ugyan a tárgyévi befolyt helyi adó összegét, azonban önkéntes megfizetés esetén magában hordja a jövő évi építményadó tervezett bevételének részbeni fedezetét. A évben tovább nőtt a felszámolási illetőleg a végelszámolási eljárásokkal megszűnő adóalanyok száma. A megnövekedett adózói létszámmal egyenes arányban, szintén jelentős összeggel nőtt az Adóügyi Osztály végrehajtási eljárással továbbiakban már nem csökkenthető adó-, bírság-, késedelmi pótlék hátraléka. Ez a hatályos jogszabályi előírások alapján elévülési időn belül nem is kerülhet törlésre, így a tényleges hátralékállományon túl jelentős statisztikai adóhátralékot jelent. 47

48 A felszámolási eljárások során évben is nőtt az adóhatóságunk által a felszámoló szervezetek részére korábban hitelezői igényként bejelentett követelésekből kielégített összeg nagysága. A felszámolással megszűnt cégek folyószámláinak rendezését, illetőleg a nem rendezett hátralékok elévülési időig való nyilvántartását szintén a jogi feladatot ellátó kollégák végzik. Ennek a hátraléknak a nagyságrendje megközelíti a 1,8 milliárd forintot. Referatúra Városfejlesztési és Kommunális Referatúra A városüzemeltetéssel összefüggő rendeletalkotás A közterület-használatról szóló 2008.(X.15.) önkormányzati rendelttel kapcsolatos tevékenység: A 2013 év végi közterületi rendezvények- részben negatív- tapasztalatainak elemzése után a februári közgyűlésen újra kellett szabályozni a rendezvények utáni takarítás szabályait és szankcióit, továbbá a díjmentes rendezvények esetén olyan pótdíj szabályokat kellett beépíteni a rendeletbe, amelyek azt szankcionálják, amikor az előre lefoglalt területen a rendezvényt nem kezdik el időben, vagy a megadott időtartamot túllépik. A rendeletnek a pótdíjra vonatkozó teljes alcíme újraszabályozásra került. A május 22.-i Közgyűlésen a hirdetőberendezésekre vonatkozó szabályok változtak a közterületi piacokon történő árusításra vonatkozó feltételek, valamint a lassú járművek közterület- használata díjváltozásának és új fajtájának a rendeletbe történő beiktatásával együtt. A júniusi Közgyűlésre került be az egyes közterület- használattal kapcsolatos rendeletek módosítása és ennek keretében azon közterületek meghatározása, ahol az életvitelszerűen közterületen való tartózkodás tilos. A rendeletet a Közgyűlés ekkorr még nem tudta megalkotni,azonban a szeptember 25.-én tartott közgyűlésen elfogadott rendelet módosítás eredményeként tételesen kijelölésre kerültek a fent említett közterületek. (Belváros, EKF-városrészek közterületei.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 8/2013.(III.18.) Ör-rel kapcsolatos tevékenység: Még év végén kifogásolta a Kormányhivatal a rendeletnek a díjmegállapításra vonatkozó szabályi törvényességét. A szabályok megváltoztatásának a lehetőségéről a kifogások teljesítésének hatásairól és a rendelet- módosítás határidejének a megállapításáról többszöri egyeztetések és levélváltások történtek. A rendelet díjképzési szabályai a Kormányhivatallal egyeztetett módon megtörténtek a február 27-i Közgyűlésen. Ide tartozik még a közgyűlési határozatban megfogalmazott azon feladat is, hogy a díjképzéssel kapcsolatos jogszabályi ellentmondások feloldása érdekében az országgyűlési képviselőkön keresztül levélben forduljon az Önkormányzat az illetékes főhatóságokhoz. Pécs város parkolási szolgáltatását szabályozó 49/ 2011.(X.31.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban a következő tevékenységekre került sor: 48

49 A BIOKOM Kft.-vel egyeztetett korábbi lakossági jelzések alapján az egyes fokozottan védett övezetbe eső területekre a napi, összesen 30 perc behajtást, a nap minden szakában lehetővé tette az új szabály. Könnyítések és adminisztrációs egységesítések történtek a díj- és a pótdíjfizetéssel kapcsolatban, továbbá a kizárólagos várakozási helyek díjai minden zónába és övezetbe beiktatásra kerültek. A közrend és a külterületi ingatlanok vagyon-biztonsági helyzetének az erősítésére a Közterület felügyelettel előkészítették a mezei őrszolgálatról szóló új önkormányzati rendeletet, amelyet a Közgyűlés a május 22.-i ülésen alkotott meg. A temetőfenntartást és a temetkezést szabályozó 42/2005.(XI.29.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos tevékenység: Az alaprendeletet módosító 33/2014.(IX.29.) Ör. megalkotásának az előkészítése a Pécsi Temetkezési Kft. történt. Új jogintézményként bevezetésre került a védett sírok kategóriája, továbbá az egyes erre érdemes sírok védetté nyilvánításának a mechanizmusa, a véleményező testület létrehozásának és feladatainak a meghatározása, valamint egy ad hoc bizottság felkérése az első védett sírokra vonatkozó javaslat megtételéről. Módosításra került a közterületek felbontása és a közúton folytatott munkálatok szabályairól szóló 16/2012.(III. 23.) önkormányzati rendelet. Szabályozási terv -módosítás: A településrendezési tervek készítése, módosítása során a évben befejezésre és rendelettel jóváhagyásra került a PÉSZ évi 4. sz. eljárása, valamint a évi 5. és 6. sz. eljárásai. Jelenleg folyamatban van a PÉSZ évi 7. és 8. sz. eljárásának ügyintézése. A 7. sz. eljárás (3 db kiemelt ügy) véleményeztetési dokumentációinak kidolgozása folyamatban van, míg a 8. sz. eljárás (79 db ügy) véleményeztetése a beszámoló készítésének idején kezdődik el. A rendeletalkotásra év első negyedévében kerülhet sor. A évi 4. sz. eljárás során 2 db, a évi 6. sz. eljárás során ugyancsak 2 db településrendezési szerződés köttetett, amelyek eredményeképpen a két módosítási eljárás tervezési költséget nem jelentett az önkormányzat számára, ugyanakkor a megvalósuló beruházások gazdaság-élénkítő hatása miatt az önkormányzat adóbevételei növekedhetnek, illetve fontos városfejlesztési célok is megvalósulnak magán és pályázati pénzek befektetésével. Jelenleg előkészítés alatt van a PÉSZ újraalkotására vonatkozó tervezési feladatokra kiírandó közbeszerzési eljárás. A városüzemeltetéssel összefüggő közszolgáltatási szerződések és módosításaik A Tüke Busz Zrt.-vel a helyi autóbusszal történő személyszállítási közszolgáltatás biztosítására kötött közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos tevékenység: 49

50 január február március április május június július augusztus szeptember október november december A közszolgálati szerződés úgy került kiegészítésre a polgárőrök kedvezményes utazására vonatkozó szabályok, valamint a polgárőr bérlet beiktatásával, hogy a menetrendszerinti helyi autóbusz -közlekedési viteldíjak, pótdíjak, valamint a helyi autóbusz különjáratok díjai című mellékletet a korábbi 4 módosítással egységes szerkezetbe kellett foglalni, hogy áttekinthetővé váljon a szerződésnek a viteldíjakra vonatkozó legfontosabb melléklete. A Mecsekszabolcsi Részönkormányzat munkájának dokumentálása A részönkormányzat 2014-ben is általánosságban havi rendszerességgel ült öszsze. A testületi munkát érintő 2014 évi kiemelt projekt az egykori iskolaépület közösségi házzá történő átalakítása volt a Pécs, Szabadságharc utca 1. szám alatt (Szent Mihály Ház). Ennek kapcsán a testület figyelemmel kísérte a beruházást és az üzemeltetés kérdését. Az önkormányzat támogatatásával, a részönkormányzati költségvetés felhasználásával a helyi civilek több sikeres rendezvényt is lebonyolítottak, melyek közül kiemelendő volt a Bányász napi, a Szent György napi és Szent Mihály napi program VÁKOBI A különböző testületi ülések megoszlása január és november hónapok között (ábra: Gáspár Róbert) vélemény készült. Tervtanács 2014-ben november hónapig 36 db tervtanácsi Településkép védelem A tárgyévben a rendelet alapján 31 db településképi bejelentési eljárás került lefolytatásra. A településképi véleményezési eljárásokhoz kapcsolódóan 9 db főépítészi vélemény készült ben 45 db településképi véleményt adott ki a Referatúra. Fejlesztések előkészítése Az egykori pécsi szennyvíztelep helyére tervezett Nemzetközi Kosárlabda Akadémia engedélyezi és beruházási feladatainak előkészítése megtörtént. A Füzes dűlő, Expo Center és környezete nagyívű fejlesztési elemének első projektje a kosárlabda centrum létrehozása. A Hungária utcai tömb fejlesztésével kapcsolatos vizsgálati anyag elkészült. A tanulmány a Szigeti külváros Hungária utca - Alkotmány utca - Kóczián Sándor utca által határolt tömb önkormányzati érdekeltségű ingatlanainak hasznosítására tesz javaslatot. 50

51 Vizsgálati dokumentáció készült a Pécs nyugati városrészében tervezett tűzoltóőrs telepítése tárgyában. Az anyagban négy lehetséges helyszín került meghatározása. Beruházások előkészítése, megvalósítása A Leőwey Klára Gimnázium rekonstrukciós munkáinak lebonyolításában vesz részt a Referatúra ben elkezdődtek a Magasház bontásával kapcsolatos ügyintézési feladatok. A bontáshoz szükséges közbeszerzések kiírásra kerültek, az előzetes telephely engedélyezési eljárás megindult. Helyi védelem 2014-ben 2 db új vizsgálati dokumentáció, valamint egy korábban készített dokumentáció felülvizsgálata készült el, amelynek eredményeképpen 3 db ingatlan védelem alá helyezéséhez szükséges eljárás fog elindulni rövidesen. Ingatlanértékesítések városrendezési szempontú véleményezése 38 db ingatlan értékesítését végezte el a Városfejlesztési és Kommunális Referatúra a Népjóléti Sport és Lakás Referatúra részére. A Pénzügyi és Gazdasági Referatúra számára 25 vélemény került kiadásra. Képviselői keretek felhasználása Az idei évben az egyéni képviselői választókörzeti keretek felhasználására vonatkozóan államháztartáson kívüli szervezetek részére átadni kívánt 64 db pénzeszköz-átadási megállapodás került megkötésre. Az átadott pénzeszközökről készült beszámolók ellenőrzést követően a szükséges igazolások kiadásával az Ellenőrzési Osztály felé kerülnek továbbításra. Kedvezményes parkolások, behajtás Pécs Megyei Jogú Város forgalomcsillapított övezeteire és fizető parkolóhelyeire szóló kedvezményes parkolási engedélyekből 149 db került kiadásra. Vis maior keret felhasználása Az Önkormányzat 2014-ben 10 helyszínen rendelt meg helyreállítási, állagmegóvási és károsodásvizsgálati munkákat közel Ft értékben, ennek részét képezi a történelmi városfal szakaszos helyreállítása három helyszínen, valamint statikai megerősítése egy helyszínen. A Sas dűlőben leomlott egy támfal és megcsúszott földrézsű. A Szent István tér 1. sz. alatt található támfal omlásveszélyének elhárítása megtörtént, a Cserkúti út 58. előtti partfal omlása helyreállításra került. A Rókus sétány mentén található Tervezők Háza épületénél a csapadékés talajvízbetörések megszüntetése érdekében intézkedés történt. A augusztus 3-i esőzések során végzett kárfelmérés és helyszíneléseket követően benyújtásra került egy vis maior pályázat a Belügyminisztériumhoz, melynek tárgya a 51

52 Batvölgyi út menti árok/vízfolyás közel Ft értékű kár helyreállításához forrás szerzése. Közterületek felbontása 2014-ben eddig 421 db közterület igénybevételével járó felbontási engedély került kiadásra. Parlagfű-mentesítés A és évi parlagfű-mentesítésre fordított és a Biokom Nonprofit Kft-nek átadott források maradványösszegeinek felhasználása megtörtént, az idei évben pedig e célra új szerződést kötött az Önkormányzat a BIOKOM-mal. Városi térfigyelő kamerarendszer bővítése: Az Európa Kulturális Fővárosa 2010 program keretében megvalósult 33 db térfigyelő kamerát, 11 db átjátszó állomást és egy rögzítő központot tartalmazó városi térfigyelő kamerarendszer márciusban további 6 db kamerával és 1 db átjátszóval bővült, majd ezt követően nyáron még további 9 db kamera telepítésére került sor. Közterületek használata és hasznosítása vonatkozásában: A beérkezett kérelmek alapján 21 db vendéglátó-ipari egység előkertjéhez, 6 db pavilon telepítéséhez, 8 db emléktábla-emlékfal, hirdetőoszlopok és egyéb köztéri elemek (kerékpártárolók, információs és műemlékleíró táblák, reklámhordozók stb.) kihelyezéséhez adott tulajdonosi hozzájárulást az Önkormányzat. Tüskésréti tó átalakítási munkái: A Pannon Hőerőmű Zrt. és az Önkormányzat között közérdekű kötelezettségvállalás tárgyában megállapodás került megkötésre, melyben foglaltak szerint a Pannon Hőerőmű Zrt. mint kötelezettségvállaló egyszeri alkalommal Ft összegű, ingyenesen vagyoni szolgáltatást teljesített az Önkormányzat javára, melyből az Önkormányzat a Tüskésréti tó szabadidős és sport célok igénybevételének érdekében fejlesztéseket hajt végre. Az Önkormányzat a fejlesztések vonatkozásában, a vállalásának megfelelően a tó nettó Ft összegű átalakítási munkáit (tórendezés, partfalrendezés, műtárgyak építése, tereprendezés stb.) ez évben megkezdte és 2015 tavaszán befejezi. Közösségi közlekedés A Tüke Busz Zrt. által végzett közösségi közlekedés menetrendjét 3 ízben, (a nyári, őszi menetrend és az eseti vonali változás kapcsán több alkalommal) tárgyalta Bizottság ben eddig 5 alkalommal, több mint 50 autóbuszvonalon történt menetrend módosítás. Egyes bérletfajták kivonására és a polgárőr bérlet bevezetésére is sor került. Együttműködés a Közterület-felügyelettel A Referatúra koordinálásával 41 alkalommal történt egyeztetés a Közterületfelügyelet tevékenységével kapcsolatosan. Részben ennek is köszönhetően sokkal szorosabb az együttműködés a városüzemeltetés szereplői és a Felügyelet között. Forgalmi rend változások Lakossági oldalról kezdeményezett forgalmi rend változtatás 2014-ben öt helyszínen történt. Az Alkony utca, a Garay utca, a Benke dűlő, a Juhász Gyula utca, és az István utca forgalmi rendjének lakossági egyeztetését követően a módosításokat a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság hagyta jóvá. Autómentes nap Az Autómentes nap előkészítő munkálatai után az Ökováros - Ökorégió Alapítvánnyal közös előkészítő tárgyalás alapján a Referatúra a szóróanyagok déldunántúli elosztását valamint a Pécsi rendezvény utókövetését is végezte. 52

53 Gyalogátkelők létesítése 2014-ben Pécsett az alábbi helyszíneken létesült gyalogátkelőhely: A Honvéd utca déli vége, Árnyas utca, Malomvölgyi út, Ifjúság útja, Illyés Gyula utca. További két helyszínen a gyalogátkelő létesítésének előzetes vizsgálata és terveztetése indult meg: Felsővámház utca, Ady Endre utca. Viziközmű rekonstrukció Az idei évben a városi tulajdonban levő hálózaton a Tettye Forrásház Zrt Ft értékben végez rekonstrukciót. Az idei évtől ennek teljes műszaki ellenőrzését is a Referatúra látja el. Nagyobb rekonstrukciós munkák a Berkenyés utcai-, Víg utcai-, Táncsics M. utcai-, és a Szőlő utcai vízvezeték felújítása, Nagyszeben utca szennyvízelvezetés felújítása a Pellérdi szennyvíztelep egységeinek átalakítása, rekonstrukciója. Továbbá a Pellérdi és Tortyogói vízbázison lévő víztermelő kutak felújítása volt. Utólagos vízbekötések 2014-ben 49 db utólagos víziközmű bekötés megrendelésére került sor. Ezek mindegyike a megvalósulást követően az Önkormányzat tulajdonába kerül. Tűzcsaptelepítés 2014-ben 2 db tűzcsap került telepítésre. Közműfejlesztés Az Önkormányzat anyagi szerepvállalása mellett megkezdődött a közművel még el nem látott városi területek közművesítése. A tényleges kivitelezés megkezdése előtt a szükséges engedélyeztetési és társulat megalakítási eljárások megtörténtek. A közműfejlesztési terv részeként az idei évben az alábbi helyszínek közművesítése kezdődik meg: Munkaterület megnevezése Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) 1 Pécs, Erdőalja u. vízellátása: 113 fm Dk ,- 110 KPE vízvezeték építése 2 Pécs, Szabadságharc u. szennyvíz elvezetése: ,- 105 fm Dk63 KPE nyomott szv. vezeték, 329 fm Dk90 KPE nyomott szennyvíz vezeték, 3 Pécs, Sándor u. 23, 24, 25, 26. szennyvíz ,- elvezetés: 97,1 fm DN-200 KG-EM PVC szennyvíz csatorna; 25,8 DN160 KG-EM PVC szennyvíz bekötővezeték. 4 Pécs, Sülevölgy víz- és szv.ellátása: 226,2 fm Dk 110 KPE vízvezeték, 224,9 NA 200 KG-PVC szennyvíz csatorna, 16,3 fm DK 200 KG-PVC szennyvíz csatorna, 12,3 fm Dk 160 KG-PVC ,- 53

54 szennyvíz csatorna 5 Pécs, Matakovics u. vízellátása: 416, ,- fm DN 100 KPE vízvezeték. 6 Pécs, Pálos dűlő szennyvíz elvezetése: ,- 143,9 fm Dk 63 KPE nyomott szennyvíz vezeték építése védőcsőben 7 Pécs, Baranyavár u szennyvíz ,- elvezetése: 42,96 fm Dk 63 KPE nyomott szennyvíz vezeték. 8 Pécs, Damjanich u. 33,35,39,41 ingatlanok ,- szv.elvezetése: 87,7 fm Dk 63 KPE nyomott szennyvíz vezeték. 9 Pécs, Selmec u. vízellátása: 105 fm Dk ,- 110 KPE vízvezeték, 84,2 fm Dk 63 KPE vízvezeték. 10 Pécs, Szövetkezet u. szennyvíz elvezetése: ,- 262,7 fm Dk 63 KPE nyomott szennyvíz vezeték. 11 Pécs, Törpe u. szennyvíz elvezetése: ,- 47,7 fm DN 200 KG-PVC szennyvíz csatorna. 12 Pécs, Álmos u. szv.elvezetése: 124, fm DN 200 KG-PVC szennyvíz csatorna; 36,16 fm DN 200 KG-PVC szennyvíz csatorna, 50,9 fm DN 160 KG-PVC szennyvíz csatorna. Összesen: ,- A közműfejlesztés részeként az önkormányzati lakások belső szennyvízhálózatának kiépíttetése is folytatódott. Az év folyamán 30 db nem önkormányzati beruházásban megvalósuló víziközmű fejlesztéshez készített elő tulajdonosi hozzájárulást a Referatúra. ISPA szavatossági és társulati ügyek 2014-ben 25 egyéni ügyben kellett eljárnia a Referatúrának a Tettye Forrásház, illetve a Társulatok bevonásával. A Referatúra feladata az ISPA kapcsán létrehozott víziközmű társulatokban az Önkormányzat érdekeinek képviselése. 5 db helyszínen utólagos társulati beruházás valósult meg. Csapadékvíz elvezetés A Városban több kritikus hely található csapadékvíz elvezetés szempontjából. Ezek megszűntetése érdekében 2014-ben átadásra került a BIOKOM NKft-nek bruttó 26 M Ft. A referatúra közreműködésével lehatárolásra kerültek a kritikus területegységek és meghatározásra kerültek a kárismétlődés felszámolása érdekében megvalósítandó fejlesztések. A létesítmények terveztetése megkezdődött. A tervek várhatóan az idei évben elkészülnek, és a jövő év tavaszán indulhatnak a kivitelezések. Az ágazatot érintően 10 db tulajdonosi hozzájárulás került kiadásra. 54

55 Vezetékes földgáz és villamos energia beszerzés A Pécsi Tudományegyetemmel közös pályáztatással sikeresen megvalósult, a december 31-ig terjedő időszakra, az Önkormányzathoz tartozó cégek és intézmények, valamint a közvilágítás villamos-energia közbeszerzése. A 2015.évre vonatkozó közbeszerzési eljárás is kiírásra került már. A Pécsi Tudományegyetemmel közös pályáztatással sikeresen megvalósult, a június 30-ig terjedő időszakra, az Önkormányzathoz tartozó cégek és intézmények földgáz közbeszerzése. Közvilágítás korszerűsítés Megkezdődött Pécs közvilágításának rekonstrukciója, melynek fedezetét részben hitel biztosítja. Első ütemben 7023 db lámpatest cseréjére kerül sor. A beruházáshoz szükséges pályáztatás, és engedélyezési eljárások megkezdődtek. Emellett a második fejlesztési ütem előkészítése is elindult, melynek hasonló nagyságrendű kontingens a műszaki tartalma. A két ütemben megvalósuló fejlesztés eredményeként kizárólag LED-es és kompakt fénycsöves világítótestek lesznek Pécsett. Közvilágítás fejlesztési igények és panaszok év folyamán, a város különböző területeiről, eddig 49 új lakossági közvilágítás fejlesztési igény jelentkezett, melyek közül a képviselői keret terhére, vagy cég által, vagy lakossági összefogás által biztosított fedezetből, kivitelezői pályáztatások útján, 10 helyszínen valósult meg bővítés. A év folyamán eddig 41 helyszínről érkezett közvetlenül az Önkormányzathoz közvilágítási hiba bejelentés, melyek vagy a Biokom NKft-n keresztül a Közvil 2013 konzorciumon, vagy passzív hiba esetén az EON Áramhálózati Zrt. keresztül, majdnem teljességében elhárításra kerültek. Energetikai és távközlési közművekhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások évben eddig összesen 11 db földgáz-, 1 db távhő-, 12 db távközlési-, és 22 db villamos kivitelezési munkához került tulajdonosi hozzájárulás kiadásra. Nyilvános illemhelyek Több év alkalmi nyitvatartását követően 2014-től, képviselői támogatás bevonásával, állandó nappali nyitvatartással üzemel a Széchenyi téren, a nyilvános illemhely. Oktatási és Kulturális Referatúra Az Oktatási és Kulturális Referatúra az oktatási és kulturális feladatok mellett ellátta a választókörzeti keret terhére kötendő támogatási szerződések, a sporttámogatások kezelését, az Értéktár Bizottság ügyeit. 55

56 Köznevelés A Referatúra előkészítette az állami fenntartású köznevelési intézmények átszervezésével, feladatának megváltozásával, nevének megállapításával kapcsolatos döntések előzetes véleményezését. Az átszervezések hét intézményt érintettek. Előkészítette véleményezésre az állami fenntartású köznevelési intézmények vezetői megbízására tett javaslatokat, hét intézmény vonatkozásában. Koordinálta a Pécsi Kulturális Központ, a Pécsi Tankerület és az iskolák együttműködését a balatoni táborok és a PKK által szervezett nyári napközi zavartalan lebonyolítása érdekében. A költségigényt felmérve előkészítette a táborok finanszírozására vonatkozó közgyűlési döntést. Folyamatosan együttműködött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerületével az óvodai és az iskolai beíratás megszervezésében, a sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek speciális fejlesztésének biztosításában, az óvodapszichológusi hálózat koordinációjában valamint az óvodások logopédiai ellátását érintően. Együttműködési megállapodás megkötésére került sor az óvodaiskola program működtetése érdekében. Rendszeresen figyelemmel kísérte a köznevelési intézmények rendezvényeit, részt vett az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közös ünnepségeinek szervezésében, minden városi kiterjedésű programban kapcsolatot tartott a nem állami és nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekkel. Műsort szervezett ünnepi alkalmakra, jubiláló művészek, díszdiplomás pedagógusok köszöntésére, emléktábla-avatásra. Koordináló szerepet töltött be a város nagy rendezvényeinek, fesztiváljainak, nemzeti ünnepeinek szervezésében. Részt vett köznevelési vonatkozású, az oktatás megújítását szolgáló pályázatok bírálóbizottságának munkájában. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény alapján négy iskolafenntartó tekintetében ellenőrizte a nemzeti vagyon használójának az átvett vagyonnal való gazdálkodását, a beszámolókat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elé terjesztette. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében foglaltak szerint önkormányzati feladat az óvodai ellátás biztosítása. Az óvodai beíratás eredményeképpen 2014 szeptemberétől 179 csoportban 4221 férőhelyen 3960 gyermek jár óvodába. Az óvodai férőhelyek bővítésére került sor a Nyugati Városrészi Óvoda Rácvárosi Tagóvodájában és a Közraktár utcai Sportóvodában. A születések száma és az óvodai férőhelyek alapján megállapítható, hogy Pécs városában elegendő férőhely áll rendelkezésre évre, amikortól kötelező óvodába járnia minden 3. évét betöltött gyermeknek. Az alábbi diagram mutatja a születések számának változását. 56

57 gyermek 1381 gyermek 1266 gyermek 1282 gyermek év év év év január 1-jétől 68 új álláshellyel növekedett az óvodai álláshelyek száma, így óvodapszichológus, pedagógiai asszisztens és óvodatitkár segíti az óvodapedagógusok munkáját. Az Oktatási és Kulturális Referatúra elkészítette az óvodák alapító okiratának - a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet előírásaihoz igazodó - módosítását augusztus 31-től az Aradi Vértanúk Úti és az Óvoda Utcai Óvoda a Pécsi Egyházmegye fenntartásába került. A két ingatlanra az önkormányzat 50 évre szóló haszonélvezeti jogot biztosított a Pécsi Egyházmegye számára. A döntések előkészítését a referatúracsoport végezte. A döntés eredményeképpen megváltozott a Városközponti Óvoda és a Keleti Városrészi Óvoda szervezeti struktúrája, melyhez igazodóan a Referatúra elkészítette a módosító okiratokat és az új alapító okiratokat. Az óvodák átszervezéséhez igazodóan, az óvodavezetőkkel történt egyeztetést követően előkészítette a módosult óvodai körzetjegyzéket. Együttműködött a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-vel és az intézményekkel a Rácvárosi Óvoda felújításában és bővítésében, a Nyugati Városrészi Óvoda energetikai korszerűsítésében, a József Attila utcai óvoda külső felújításában. A munkálatok ideje alatt biztosította az óvodai nevelés folyamatosságát. Koordinálta a Pécsi Sport Nonprofit ZRT-vel a nagycsoportos óvodások ingyenes úszásoktatását és részt vett az ovi-foci program elindításában. A köznevelési intézmények vezetőinek tájékoztatására, az aktuális tanügyigazgatási feladatok megbeszélésére havi rendszerességgel vezetői értekezletet tartott. Bekérte az óvodai munkaterveket, beszámolókat, statisztikákat, továbbképzési programokat és beiskolázási terveket és ellenőrizte azokat. Folyamatosan végezte a jegyzői és a fenntartói adatszolgáltatást a közoktatás információs rendszerében. 57

58 Közművelődés A Referatúra folyamatosan ellátta az önkormányzat által fenntartott közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények Csorba Győző Könyvtár, Janus Pannonius Múzeum, Pécsi Horvát Színház, Pécsi Kulturális Központ, Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ - átszervezésével, működtetésével, szakmai munkájának irányításával, felügyeletével kapcsolatos önkormányzati fenntartói feladatokat. Rendszeresen elvégezte a közgyűjteményi és közművelődési intézmények alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának szakmai szempontból történő felülvizsgálatát és szükség esetén aktualizálását. Koordinált az általa felügyelt intézmény, a szakbizottság és a Polgármesteri Hivatal illetékes egységei között. Rendszeresen figyelemmel kísérte az intézmények programjait, rendezvényeit, a város zenei, irodalmi, képzőművészeti életét, a könyvtári és múzeumi munkát, a színházakat, a hivatásos és amatőr művészeti csoportokat, a kulturális feladatot ellátó civil szervezeteket, valamint a szórakoztató és ismeretterjesztő tevékenységeket. A Janus Pannonius Múzeum működésével összefüggő egyedi kérdésekben előkészítette a múzeum működési támogatásának megemelését, tárgyalásokat folytatott polgármesteri útmutatás alapján Schrammel Imre életmű-kiállításának helyszínéről. A Referatúra részt vett a Pálos rend újbóli magyarországi megtelepedésének 80. évfordulója alkalmából a Nagy Kiállítótérben rendezett nagyszabású kiállítás szervezésében. A Janus Pannonius Múzeum új telephellyel bővül, a Természettudományi Osztály kiállítása a felújított Állatkert része lesz, a tárgyalásokat az érintettekkel az Oktatási és Kulturális Referatúra koordinálta, a döntésnek megfelelően módosult a múzeum alapító okirata. A Szent Mihály Ház átadásával új közösségi házzal, közművelődési térrel bővült a város, jelentősen enyhítve e téren a területi egyenlőtlenségeket. A többfunkciójú ház kulturális célokat szolgáló része a Pécsi Kulturális Központ telephelyeként működik. Az erről szóló döntést a csoport készítette elő. Kultúra, támogatások A Referatúra terjesztette elő az önkormányzati tulajdonú kulturális gazdasági társaságok (a Pannon Filharmonikusok-Pécs Nonprofit Kft., a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft., a Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft., a Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft., valamint a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.) évi szakmai beszámolóit az Oktatási és Kulturális Bizottság üléseire, valamint igazolta a gazdasági társaságok számára nyújtott önkormányzati támogatások szakmai teljesítését. 58

59 Közreműködött az önkormányzat nemzetközi kulturális kapcsolatainak szervezésében, a város kulturális koncepciója megújításának előkészítésében. Kezdeményezte és végrehajtotta a közművelődési rendelet módosítását, a közművelődési megállapodások megkötését, törvényességi ellenőrzését. Figyelemmel kísérte és szakmai tanácsaival segítette a Közművelődési Tanács munkáját, újjáalakulását. Az Oktatási és Kulturális Referatúra kulturális célú támogatási kérelmek elbírálásához, közel 200 ügyet terjesztett határozathozatal céljából szakbizottság, illetve Közgyűlés elé ben,11 kulturális támogatás tárgyú előterjesztés kapcsán folytatott folyamatos egyeztetést a bizottsági elnökkel, a tisztségviselőkkel, valamint a Hivatal különböző főosztályaival. A határozatok végrehajtása során elkészítette a kulturális-oktatási ágazathoz tartozó támogatási szerződéseket, kiállította a szakmai teljesítésről szóló igazolásokat, valamint gondoskodott a 172 db szerződés nyilvántartásba történő felvezetéséről. A város évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete 10. mellékletében, a céltartalékok között nevesített Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások" keret terhére az Oktatási és Kulturális Referatúra által kötött szerződések száma 65 db volt. Az Oktatási és Kulturális Referatúra ellátta a céltartalékok között nevesített Választókörzeti keret felhasználásának összehangolását a települési képviselők, a kötelezettségvállalást előkészítő referatúracsoportok, valamint a Pénzügyi Főosztály között. Továbbá elkészítette a Választókörzeti keret terhére történő kulturális-köznevelési támogatások szerződéseit. A Város évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete 10. mellékletében nevesített Választókörzeti keret terhére az Oktatási és Kulturális Referatúra által kötött szerződések száma 77db. Előkészítette a pénzeszköz-átadási megállapodásokat a pécsi művészeti élet kiemelt együtteseivel (Mecsek Táncegyüttes, Mecsek Kórus, Nevelők Háza Kamarakórusa, Bartók Béla Férfikar, Mátyás Király Utcai Gyerekkórus, Tanac Táncegyüttes, Pécsi Ércbányász Fúvószenekar, Vasutas Fúvószenekar), és azon közművelődési megállapodással rendelkező civil szervezetekkel, melyek a feladat ellátásáért hozzájárulást kapnak, kiadta a szakmai teljesítésről szóló igazolásokat. KULTURÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK SZERZŐDÉSSZÁMAI (összesen: 172 db) 59

60 Pénzeszköz-átadási megállapodás Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások keret Választókörzeti keret A civil szervezetek által benyújtott támogatási kérelmek, valamint a szerződések gondozása, a kérdések és panaszok megválaszolása folyamatos feladat. A kérésekre, információk megadására az ügyintéző kiemelt figyelmet fordít. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról szóló 44/2012. (IX.24.) önkormányzati rendelet 4. e) pontja szerint a Közgyűlés művészlakásokat biztosít. Jelenleg a művészlakás-keret 21 bérlakásból áll, melyek a művészeti tevékenységet ellátó gazdasági társaságok (Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft., Pannon Filharmonikusok-Pécs Nonprofit Kft.) munkavállalói számára vannak fenntartva. A bérlőkijelöléssel kapcsolatos szakmai fenntartói feladatokat az Oktatási és Kulturális Referatúra látta el. A bérleti szerződések évadonként felülvizsgálatra kerültek, melyekről bizottsági határozat született. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 527/2008. (11.20) számú határozatában döntött az ALPOK-ADRIA Ösztöndíj megalapításáról. Az Alpok Adria Ösztöndíjat az egyetem és a város alapította az Alpok-Adria Rektori Konferencia (AARC) társegyetemein hallgatói státusszal rendelkező hallgatók számára, a 2008/2009-es tanév első félévétől kezdődően határozatlan időtartamra, tanulmányi félévenként egy-egy fő részére a Pécsi Tudományegyetemre szóló tanulmányi ösztöndíj létesítésére. Az Oktatási és Kulturális Referatúra, az ALPOK- ADRIA Ösztöndíj félévenkénti odaítélésével kapcsolatos előkészítő feladatokat végezte, valamint az odaítélést követően elkészítette a Pécsi Tudományegyetemmel a támogatási szerződéseket, kiállította a teljesítésről szóló igazolásokat. Az Oktatási és Kulturális Referatúra a következő kulturális közalapítványokkal kapcsolatos ügyeket gondozza: Pécs Története Alapítvány, Középkori Egyetem Alapítvány, Eck Imre Alapítvány, Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány Zlatko&Vesna Prica Művésztelep Közhasznú Alapítvány. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi LXV. törvény 1. e) pontja alapján, a közalapítvány működéséről az alapítónak évente köteles beszámolni. Erre való tekintettel az Oktatási és Kulturális Referatúra az önkormányzat által alapított, kulturális-oktatási tevékenységet folytató közalapítványokkal kapcsolatos szakmai, fenntartói feladatokat végzett (pl. évenkénti szakmai beszámoltatás, alapító okiratok módosítása, közhasznú jogál- 60

61 lás megszerzéséhez szükséges bizottsági, közgyűlési előterjesztések elkészítése stb.) Rendezvények A Referatúra összeállította a közterületek használatáról szóló 31/2008. ( X.15.) önkormányzati rendelet alapján, több mint ötven programgazdával történt egyeztetést követően, a város évi rendkívül színes és gazdag, közel 100 eseményt kínáló Fesztivál-naptárát, amelyet a szervezők kérése miatt, 3 alkalommal kellett aktualizálni. Időközben megkezdődött a évi Eseménynaptár előkészítése, az elmúlt évben programokat rendező szervezők bevonásával. Harmonizálta a történelmi belvárosban szervezett - a Fesztiválnaptárba be nem került - programokat a kérelmezővel, az egyházi felekezetetekkel, a Közterületfelügyelet,a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft, Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft, Pécsi Sport Nonprofit Zrt., illetve a Biokom Nonprofit Kft. munkatársaival egyeztetve. Indokolt esetekben a közterület-használati kérelmeket az Oktatási és Kulturális Bizottság elé terjesztette. Lebonyolította az Itthon vagy - Magyarország szeretlek című pályázatban való részvétel alapján megvalósult program pályázati elszámolását. A Kodály Központ Működési Kódexében foglaltak szerint lezajlott az I. félévre vonatkozó civil pályázat, mely alapján a Baranyai Horvátok Egyesülete, a Mozgáskorlátozottak Baranyai Megyei Egyesülete, valamint a Magyarországi német néptánc-hagyományok ápolása Alapítvány kapott ingyenes lehetőséget rendezvényük lebonyolítására a központban.. A II. félévre vonatkozó pályázati kiírás elkészítése jelenleg folyik. Lebonyolította és döntésre előkészítette az 57/2012.(XII.14.) Pécs város jelképeiről, a város nevének és jelképeinek használatáról, a középületek és közterületek fellobogózásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján, az engedélyeztetési eljárásokat, a város nevének és jelképeinek használatával kapcsolatosan. Értéktár A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény alapján a Pécsi Értéktár Bizottság munkáját segítve 4 érték került felvételre a Pécsi Értéktárba a év során. Lebonyolításra került továbbá a Helyi értékeink nyomában című rajz- festmény- és fotópályázat, amelyre 123 pályamű érkezett. A programban résztvevő gyermekek teljesítményét - a Közgyűlés termében tartott nagyszabású díjátadó ünnepség keretein belül a Pécsi Értéktár Bizottság oklevéllel ismerte el. A pályázattal és az ünnepséggel kapcsolatos szervezőmunkát az Oktatási és Kulturális Referatúra végezte. Sport Előkészítette a város életében jelentős szerepet betöltő 50 támogatásra pályázó sportszervezet anyagát, a Népjóléti és Sport Bizottság számára. A bizottsági döntéseket követően megkötötte a szerződéseket. 61

62 év Sport Értéktár Kulturális ügyek Közterület használat Címer és névhasználat Humánpolitika, emléktáblák, szobrok Ellátta az Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési, kulturális és közgyűjteményi intézményvezetőkkel kapcsolatos személyzeti munkát. Elkészítette az e körbe tartozó vezetők személyügyi okmányait, nyilvántartotta személyi anyagukat. Ezen belül elvégezte a teljesítményértékelésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, a hivatalos távollétekkel, a közalkalmazottak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos feladatokat. Megszervezte a nyugdíjba vonuló intézményvezetők búcsúztatását. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2007.(02.15.) rendelete alapján előkészítette a közterületen felállításra kerülő szobrok, emléktáblák, művészeti alkotások elhelyezésével összefüggő rendeleteket, elvégezte az ehhez kapcsolódó operatív munkát ben több jelentős műalkotás felállításában működött közre a referatúra: Dr. Keserü János, Baranya vármegye utolsó szabadon választott alispánjának emléktáblája, a Pécsi Tudományegyetem egykori tanárának, Dr. Herczeg Gyulának az emléktáblája, az újonnan elhelyezésre kerülő Angster-emlékmű, Weöres Sándor szobra, Dr. Flerkó Béla orvosprofesszor emléktáblája, az 56-os Mecseki Láthatatlanok emléktáblája. Az Oktatási és Kulturális Referatúra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján ellátta a köznevelési, kulturális és közgyűjteményi intézményvezetők/gazdasági vezetők pályáztatásával összefüggő feladatokat. Előkészítette pályázat kiírását a Csorba Győző Könyvtár gazdasági vezető beosztásának betöltésére. A pályázati eljárás eredményeként, dr. Bilonka Boglárka április 30-ig látja el az intézményben a pénzügyi vezetői feladatokat. Előkészítette és lebonyolította a Janus Pannonius Múzeum igazgatói pályázati eljárásával kapcsolatos teendőket. A Közgyűlés két alkalommal eredménytelennek nyilvánította a pályázatokat. Új pályázat kiírására még nem került sor. A pályázati 62

63 eljárás eredményes lezárásáig a Közgyűlés Walterné Müller Juditot, a múzeum igazgató-helyettesét bízta meg az igazgatói teendők ellátásával. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény figyelembevétel,előterjesztette pályázat kiírását a Pécsi Harmadik Színház ügyvezetői beosztásának ellátására. Összehangolta a pályázati eljárás folyamatát. Figyelemmel a szakmai bizottság véleményére, a Közgyűlés 243/2014. (09.25.) számú határozatával Vincze Jánost nevezte ki a posztra,2015. január 1-től december 31. napjáig. Egyéb Az Oktatási és Kulturális Referatúra végezte Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 226/2002.(05.16.) sz. határozatával alapított Polgármesteri Ösztöndíjjal kapcsolatos teendőket. Képviselői javaslatra előkészítette a pályázati felhívás, ezen belül a az elbírálás szempontrendszerének módosítását, az objektivitás kiteljesítése érdekében. Intézte a pályázatok kiírását, a beérkezett pályázatok feldolgozását követően pedig javaslatot tett a díjazottak névsorára. A pályázat kiírására minden évben két alkalommal kerül sor tavaszán az érvényes pályázatok között 24 felsőoktatási és 12 középiskolai volt. A polgármester úr a Bizottság javaslata alapján - 8 fő hallgatót és 4 fő középiskolai tanulót részesített Ösztöndíjban őszén 37 fő adott be érvényes pályázatot, melyek feldolgozása folyamatban van. A referatúracsoport gondozta a pedagógus díszdiplomák ügyét, a beérkező igényeket eljuttatta a jogutód Kaposvári Egyetem részére, majd a díszdiplomák kiállítását követően megszervezte az átadó ünnepséget november 6-án, a Városháza dísztermében ünnepélyes keretek között, 45 nyugdíjas pedagógus vehette át az arany, gyémánt, vas és rubint diplomáját. A csoport mentorálta az Oktatási és Kulturális Bizottság gyakornokát, a gyakornok záró-dolgozatát a Bizottság elé terjesztette. Folyamatos kapcsolatot tartott az adott szakterület képviselőivel. Egyedi képviselői kérések esetén intézkedést kezdeményezett. A jogszabályi változásokból eredő megváltozott feladatok miatt új bizottsági ügyrendet terjesztett az Oktatási és Kulturális Bizottság elé. Előkészítette a szakbizottság szakmai munkáját, elkészítette éves munkatervét. Segítette a bizottsági tárgyalást igénylő előterjesztések szervezeti és időbeli koordinálását, közreműködött a bizottsági meghívók összeállítását megelőző egyeztető folyamatokban. 63

64 Elősegítette a társbizottságok és a hozzájuk kapcsolódó szakreferatúrák közötti együttműködést. A évi CXII.- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló- törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételének rendjére vonatkozó szabályzatokban előírt követelményeknek megfelelően, az Oktatási és Kulturális Referatúra által kötött támogatási szerződések vonatkozó, adatainak feltöltési, aktualizálási, közzétételi feladatai is teljesültek. Lebonyolította az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum üléseit, elkészítette a jegyzőkönyveket, a felügyelete alá tartozó ágazatok vonatkozásában képviselte az Önkormányzat szakmai álláspontját. Sor került az önkormányzati érdekegyeztetésben résztvevő reprezentatív szakszervezetek megválasztására. A referatúra részt vett a reprezentatívitás megállapításának munkájában. Állampolgárok egyedi ügyekben benyújtott panaszait, kérdéseit kivizsgálta, szükség esetén továbbította az illetékes helyre. A csoport által intézett ügyek számát területenkénti bontásban az alábbi grafikon mutatja: év Köznevelési ügyek Humánpolitikai ügyek Kulturális-művészeti ügyek Kulturális támogatások Sporttámogatások Értéktár Bizottság ügyei Pénzügyi és Gazdasági Referatúra A Pénzügyi és Gazdasági Referatúra évben a feladatjegyzékben foglalt alábbi feladatokat végezte, továbbá feladatait meghatározó alábbi stratégiai döntések és kiemelt egyedi ügyek kerültek ügyintézésre, melyek 340 főszámon kerültek iktatásra és intézésük során összesen 263 db bizottsági és közgyűlési előterjesztést készített: Az Önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozóan évben a korábbi években meghozott stratégiai döntéseket tartalmazó határozatokkal kijelölt irányok, valamint a vagyongazdálkodási rendszer átalakításáról, továbbá a közép 64

65 és hosszú távú vagyongazdálkodási terv, és irányelvei elfogadásáról szóló határozat, majd a 102/2013. (04.18.) számú, a évi vagyongazdálkodás irányelveinek elfogadásáról szóló határozatban megfogalmazottak végrehajtása folyamatos volt. Ezen döntések kijelölték a gazdasági társaságok irányában megfogalmazandó elvárásokat, az ingatlanvagyon valamint nyilvántartása felülvizsgálatát. A Közgyűlés évre vonatkozó vagyongazdálkodási koncepciót 83/2014. (03.13.) számú határozatával fogadta el. Előkészítés alatt áll a évi vagyongazdálkodás irányelveinek Közgyűlés elé terjesztése. Az Önkormányzat többségi valamint kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságokkal kapcsolatosan a törvény által előírt kötelezően meghozandó döntések (FEB, könyvvizsgáló, igazgatósági tagok választása, üzleti tervek, mérlegbeszámolók jóváhagyása) mellett az alábbi kiemelt ügyek, témakörök szerepeltek a Közgyűlés és az illetékes szakbizottságok napirendjén évben: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. Vagyonkezelési szerződés megkötése a Társaság használatában lévő, az Önkormányzat tulajdonát képező ingóságok tekintetében. Pannon Filharmonikusok Pécs Nonprofit Kft. A Pannon Filharmonikusok Pécs Nonprofit Kft. Fenntartói Közszolgáltatási Szerződésének módosítása. Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása. ZSÖK NKft. Közszolgáltatási szerződés megkötése a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-vel. Döntés a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. folyószámlahitel szerződéséről. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletének (Vagyonrendelet) 32. (3) a) 16. pontja értelmében az Önkormányzat Közgyűlése dönt a társasági vagyon elidegenítéséről, megterheléséről azon értékhatár felett, melyről a döntést az alapító okirat a társaság legfőbb szervének hatáskörébe utalja. Ez alapján az alábbi ügyekben hozott határozatot a Közgyűlés: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő takarítási épületek munkáinak ellátása tárgyában megkötendő szerződés, Turisztika attrakciók és szolgáltatások fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó kivitelezés tárgyában megkötendő szerződés, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó interaktív mobil applikáció készítése tárgyában megkötendő szerződés, Értékes Pécs pályázat PR feladatainak teljes körű ellátása ügynökségi szolgáltatás keretében tárgyában megkötendő szerződés, 65

66 Zsolnay Júlia váza USD vételáron történő megvétele céljából kötendő adásvételi szerződés. A Gyugyi gyűjtemény kiegészítése céljából a gyűjtő, és más magánszemély által ajándékként felajánlott tárgyak elfogadásáról előterjesztés készült az illetékes Pénzügyi és Gazdasági bizottság ülésére. Pécs Holding Zrt. A Társaság folyószámlahitelének hosszabbítása. A vásártér területének több ütemben történő értékesítése következtében szükséges ingatlanrendezések csere jogcímén, valamint telekalakítási eljárások tárgyában együttműködés a Társasággal. Döntés a Társaság hitelállománya felülvizsgálatának szempontjairól, felhatalmazás a cégvezetés részére a szükséges előkészítő tárgyalások lefolytatásához. Közös kintlévőség kezelése /Pécs Holding Zrt., Pétáv Kft., Tettye Forásház Zrt.,/ érdekében Egyesülés létrehozása történt meg a Közgyűlés döntésével, mely megkezdte munkáját, a követelések értékének szakértő általi meghatározása és apportálása előkészítés alatt áll. BIOKOM NKft. Hulladékkezelési díj kintlévőségből eredő követelés pénzügyi rendezése a BIOKOM Nonprofit Kft. felé. TÜKE Busz Zrt. A Pécsi Buszcsere Program folytatására, buszpark megvásárlása céljából, a Magyar Fejlesztési Bank Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Programja keretében kiírt közbeszerzési eljárás lezárása. A helyi közösségi közlekedési központi költségvetési támogatásának igénylése. Döntés a Társaság hitelállománya felülvizsgálatának szempontjairól, felhatalmazás a cégvezetés részére a szükséges előkészítő tárgyalások lefolytatásához. Pécsi Vízmű Zrt. A Társaság jogutód nélküli megszűnésének, felszámolásnak kezdeményezése. Döntés a zárómérleg elfogadásáról és a társaság közgyűlésén a tulajdonosi döntés képviselete. Tettye Forrásház Zrt. Biztosíték nyújtása a Tettye Forrásház Zrt. hitelfelvételéhez. Zsolnay Manufaktúra Zrt. Döntés a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.-t érintő vizsgálatról, melyre a Közgyűlés felkérte a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. felügyelő bizottságát. Tulajdonosi képviselet ellátása meghatalmazással a társaság közgyűlésein. Az MFB hitelszerződés módosításának előkészítése folyamatban van. Sport Nonprofit Zrt. A Társasággal megkötött ingatlan vagyonkezelői szerződés módosítása. 66

67 A Hullám fürdő Társaság részére történő átadásának előkészítése, a Pécs Holding Zrt.-vel történő együttműködéssel. Horvát Színház Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a tulajdonában álló, 7621 Pécs, Anna u. 17 (Hrsz: hrsz) színház épület felújítására nyílt lehetősége. A projekt 100 %-ban a Magyar Állami Költségvetés által Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére nyújtott támogatási forrásából kerül megvalósításra. A projekt megvalósításához az alábbi ügyekben szükségeltetetett közgyűlési, vagy bizottsági döntéshozatal: Pécsi Horvát Színház felújításával kapcsolatos Támogatási Szerződés megkötése, A Pécsi Horvát Színház meglévő Pécs Anna u. 17. szám alatti épületének átalakítása, felújítása és új épületszárnnyal való bővítése tárgyában közbeszerzési eljárás lebonyolítása, A Pécsi Horvát Színház meglévő Pécs Anna u. 17. sz. alatti épületének átalakításával, felújításával és új épületszárnnyal való bővítésével kapcsolatos tervezői művezetői feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása, Pécsi Horvát Színház felújításához és bővítéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás lebonyolítása, továbbá a munkálatok idejére a Pécs, Mária u. 18. és a Perczel u. 2. szám alatti ingatlanok használatba adása a Pécsi Horvát Színhát részére. Közbeszerzések, beszerzések évben: Gépjárművek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása, a Hivatal részére. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére GPS alapú segélyhívó mobilalkalmazás kifejlesztése és üzemeltetése tárgyában indított közbeszerzési eljárás lefolytatása. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére kommunikációs szolgáltatás ellátása tárgyában indított beszerzési eljárás lefolytatása. Pécs Megyei Jogú Város és intézményei által saját forrásból és működésükhöz kapcsolódóan lefolytatandó a nemzeti értékhatárt elérő és azt meghaladó értékű közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása és szakmai támogatása tárgyában indított beszerzési eljárás lefolytatása. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a évre Pénzügyi tanácsadói szolgáltatás beszerzése. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére számítógépek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása. "Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére szoftverek beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása. Egyéb feladatok Lantos Ferenccel ajándékozási szerződés megkötése: 67

68 A művész felajánlást tett Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, miszerint Életmű kiállításához rendelkezésre bocsátott alkotásait Pécs Városának ajándékozza. Uránia Mozi üzemeltetése: A Pécs Kreatív Központ Kft. vállalta, hogy az Uránia Moziban október 2. napjától filmszínházat üzemeltet, mely évente legalább 50 filmet bemutat, és legalább 350 előadást tart. A Társaság jogosult az Uránia Mozi tekintetében a szolgáltatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében beruházásokat végezni. A beruházásokkal kapcsolatban valamennyi költség viselésére a Társaság kötelezett. A mozi üzemeltetésének elősegítésére az Önkormányzat Közfeladat ellátási szerződést kötött a Társasággal, továbbá a már fennálló haszonbérleti szerződést meghosszabbította. Nemzeti Kosárlabda Sport központtal (Rátgéber Kosárlabda Akadémia ügyével) kapcsolatos döntések: A Kormány 1088/2014. (II.28). számú határozata alapján a Pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia Rátgéber Akadémia megvalósításához az Emberi Erőforrás Minisztériuma 1900 millió forint összegű támogatást biztosít. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a beruházáshoz kapcsolódó hozzájárulása feladata a következőket foglalja magában: - szerződéses keretek között biztosítja az ingatlanhoz kapcsolódó vagyonkezelési jogot a Magyar Állam részére az NSK-n keresztül; - előkészíti a területet a beruházás megvalósításához, melynek keretében gondoskodik a szükséges bontások elvégzéséről, biztosítja a szükséges parkolókat és közműkapcsolatokat. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala évi közbeszerzési tervének, összegzésnek elkészítése, a társfőosztályok megkeresését követően. Ingatlan hasznosítási ügyek: - A költségvetéshez szükséges bevételi tervben az ingatlan értékesítésekből származó bevételek fedezetét biztosító ingatlan lista összeállításra és a Közgyűlés által elfogadásra került. Az Önkormányzat tulajdonában álló forgalomképes ingatlanok nagy része jelzálogjoggal terhelt, illetve használatba adott, emiatt igen nagy nehézséget okoz évente a megfelelő értékben értékesítésre javasolható ingatlanok listájának összeállítása. A Közgyűlés 56/2012.(02.23.) számú határozata alapján án a Pécs Holding Zrt.-vel aláírásra került a megállapodás az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátására év folyamán a hirdetéshez, értékesítéshez, ingatlanok bemutatásához szükséges közreműködés folyamatos a Pécs Holding Zrt. illetékes csoportjával. - Egyedi kérelem alapján 12 db szerződés került megkötésre, további 10 db ügy van folyamatban. A hasznosítást a Pécs Holding Zrt. végzi, de minden esetben szükséges az előzetes vizsgálat a hasznosítás feltételeiről, városrendezési szakvélemény kérése, a vételár, bérleti díj tekintetében vélemény közlése, bizonyos esetekben az ingatlan minősítésének rendeleti módosítása, illetve elővásárlással kapcsolatos ügyintézés bonyolítása, esetlegesen helyszíni bejárás. - Felépítmény (iroda) használat céljából több szóbeli és írásbeli kérelem is (éves szinten kb db) érkezett a csoporthoz, a kérések teljesítése érdekében a 68

69 Főosztály kezelésében üresen álló, alkalmasnak ítélt ingatlanok bemutatásra kerültek, illetve a Pécs Holding Zrt.-t is több esetben megkeresték segítségüket kérve, hogy az tulajdonukban áll-e a megkeresés tárgyának alkalmas ingatlan. Több esetben nem állt módjukban teljesíteni a kérést, alkalmas ingatlan hiányában évben 15 db felépítményre vonatkozó haszonbérleti szerződés került megkötésre. A használatba adáshoz szükséges döntések meghozatala céljából készített Közgyűlési előterjesztéseket haszonbérlet esetén a Természeti és Emberi Erőforrás Bizottság is megtárgyalta, több esetben javaslatot téve annak módosítására, a kérelmezők meghallgatását követően. Az ingatlanok átadás-átvételét, a közüzemi átjelentések intézését elvégezték. - Nem lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos bérbeadások előkészítése és bonyolítása. - Forgalomképes, mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlan elidegenítése: pécsi, külterületi hrsz.-ú ingatlan tárgyában. A Referatúra kezelésében álló ingatlanokkal kapcsolatos ügyek intézése évben 14 db üresen álló ingatlan állt kezelésükben. Az épületek kulcsait hivatalukban őrzik, szükség esetén az ingatlanok bemutatják. Az épületek állagmegóvása folyamatos feladatot ad, kiemelten a volt Puskin téri kollégium valamint a Csaba utcai ingatlan, ahol a folyamatos betörések, lopások miatt a rendőrségi feljelentések, a biztosítással kapcsolatos ügyintézések folyamatosak. Néhány épületük riasztóval ellátott, ahol riasztás esetén munkatársuk a nap 24 órájában a helyszínen rendelkezésre kell álljon, (kivétel ez alól a Puskin téri kollégium, ahol gondnokot alkalmaznak). Több esetben az elhanyagolt beépítetlen területek miatt érkeztek bejelentések, ezek kaszálásának, lomtalanításának megrendelését ellátták. Ezen ingatlanokra érkező közüzemi számlák ellenőrzése folyamatos, gyakoriak a számla korrekciók, fizetési felszólítások. - A Referatúra által bérbe adott ingatlanok esetében a közüzemi díjak ellenőrzésén túlmenően, azok továbbszámlázásra előkészítése, a használt terület arányában a díjak meghatározása is havi szintű feladat. (pl.: Váradi A. u 11., Percezel u. 2.) A bérlőktől rendszeresen érkező, tulajdonost terhelő karbantartási munkálatok megrendelése, ügyintézése, esetleg bérleti díjba történő beszámítása is rendszeres.(pl.: Váradi A. 11., Verseny u. 19., Rét u. 4.,). - Az Önkormányzat által ingyenesen használatba adott ingatlanok száma jelenleg 52 db. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. Törvény III. Fejezet 10. (2) pontja a vagyongazdálkodás alapelvei között kimondja, hogy A tulajdonosi joggyakorló rendszeresen ellenőrzi a nemzeti vagyon használójának a nemzeti vagyonnal való gazdálkodását. Az ingatlanok használatának ellenőrzése céljából a használóktól bekérésre az alábbiakra vonatkozó nyilatkozatok kerültek: 1. az ingatlan szerződésben meghatározott célú használata milyen módon valósul meg, 2. használat kezdete óta milyen jellegű felújítást, állagmegóvást végeztek, terveznek végezni illetve milyen egyéb ráfordításokat eszközöltek, 69

70 3. az ingatlanra vonatkozó közüzemi költség fizetési kötelezettség teljesítésének igazolása a szolgáltatóktól kért nyilatkozattal, 4. köztartozás mentesség igazolása a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól 30 napnál nem régebbi nyilatkozat benyújtásával. -Az Önkormányzatunk által civil szervezetek részére haszonbérbe adott ingatlanok száma: 43 db. Önkormányzati tulajdonú ingatlant haszonbérleti szerződés keretében használó civil szervezet az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatairól az alábbiak szerint köteles beszámolni: 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 30 napnál nem régebbi igazolása a köztartozás mentességről (benyújtási gyakoriság évente), 2. beszámoló az ingatlanban végzett tevékenységről (benyújtási gyakoriság évente), 3. közüzemi szolgáltatók által kiállított igazolások az ingatlant terhelő közüzemi díjak díjtartozásairól (benyújtási gyakoriság félévente), 4. éves beszámoló, mérleg, közhasznúsági jelentés szervezettől függően (benyújtási gyakoriság évente), 5. helyszíni szemle (gyakoriság évente), 6. Az arra jogosult aláírásával ellátott nyilatkozatot arról, hogy a szervezet megfelel az Nvtv. 3. (1) bekezdés b) és c) pontjaiban, valamint a 11. (10) és (11) bekezdéseiben foglalt követelményeknek. A szervezetektől beérkezett részletes beszámolót elkészítettük, melyről a Természeti és Emberi Erőforrás Bizottság a részére készített előterjesztést megtárgyalta. A vagyonkezelésbe adott ingatlanokkal kapcsolatos szintén megtörténik a beszámolók bekérése, a használat céljának ellenőrzése tárgyában. Követelések kezelése A bérbe adott ingatlanokkal kapcsolatos bérleti díj fizetési elmaradások kezelése, fizetési felszólítások küldése, részletfizetési kedvezményre vonatkozó kérelmek előterjesztése a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésére. A behajtás foganatosítása ügyében intézkedés, behajthatatlannak minősülő követelések törlése ügyében Pénzügyi és Gazdasági Bizottság felé előterjesztés készítése. Hitelezői igény bejelentése felszámolási eljárás során a Darázs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal, mint adóssal szemben fennálló, bérleti jogviszonyból eredő díjhátralék-követelés érvényesítése érdekében. Mezőgazdasági haszonbérbe adott ingatlanok A Pécs Holding Zrt. és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között mezőgazdasági haszonbérletekre vonatkozó feladatok ellátására megbízási szerződés van érvényben. A 335 db-os ingatlanlista folyamatos karbantartást igényel, ügyfél kérelmére indokolt esetben bővítik a bérbe adható ingatlanok számát vagy egyéb hasznosítás esetén csökkenhet a haszonbérbe adható ingatlanok száma. A megbízási szerződés két -évente kerül megújításra, melyről a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határoz. 70

71 Mezőgazdasági haszonbérleti szerződés kötése a pécsi, külterületi 01162/5 hrsz.- ú, művelés alatt álló, földingatlan tekintetében. Kormányhivatal részére ingatlanhasználat biztosítása - Hosszas előkészítő munkát, egyeztetéseket valamint a helyszín több alkalommal történő bejárását követően a Közgyűlés döntött a Baranya Megyei Kormányhivatal részére történő ingatlan biztosítása ügyében, az Önkormányzat tulajdonában lévő, pécsi hrsz-ú, /Pécs, Szabadság utca szám alatti/ ingatlanon, a TIOP /1 kiemelt projekt keretében munkaügyi kirendeltség megvalósításához - A Közgyűlés döntött arról, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező Pécs, Vargha Damján u. 2. szám alatti ingatlan 265,63 m² nagyságú ingatlanrészéből 1 db 17,82 m² nagyságú irodát a Gyámhivatal 4 fő hivatásos gondnokai elhelyezése közfeladat céljára ingyenesen a Baranya Megyei Kormányhivatal használatába ad, a szerződés 6 havonta kerül megújításra. Külföldiek ingatlantulajdon-szerzési ügyeiben a Polgármester által kiadandó nyilatkozatokat ügyintézése Ez évben 10 db kérelem érkezett Önkormányzatunkhoz, melyek mindegyikében 15 napon belül Polgármester úr jogszabályban előírt nyilatkozata megküldésre került a Baranya Megyei Kormányhivatal részére. Egyéb tulajdonosi nyilatkozatok: - elővásárlási jogról történő lemondás, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság állásfoglalása alapján, - az önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó, és az Önkormányzatot egyéb ingatlanok tekintetében megillető fellebbezési jogról való lemondás, illetve fellebbezési jogról szóló lemondó nyilatkozatok beszerzése a jogosult /szomszédos ingatlanok tulajdonosai és az eljárásba bevont szakhatóságok/ részéről. - használatba adott önkormányzati ingatlanokon polgármester hatáskörébe tartozó beruházások megvalósításához hozzájárulás, - Alapítványok, egyesületek által benyújtott kérelmek ügyintézése Önkormányzati ingatlanban történő székhelyhasználathoz, Közgyűlési előterjesztés, tulajdonosi hozzájárulás készítése a cégbírósági ügyintézés céljából. - az önkormányzati ingatlanok közüzemi ügyintézéséhez tulajdonosi hozzájárulások kiadása. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel szemben fennálló kötelezettségek teljesítése: A Magyar Államtól ingyenesen tulajdonba kapott ingatlanok használatáról 15 éven keresztül, éves beszámoló készítése és megküldése az MNV Zrt. részére, a hatáskörrel rendelkező bizottság határozata alapján, minden év december 31-ig. A Magyar Állam tulajdonában álló pécsi 46942, hrsz-ú ingatlanok ellenérték nélküli önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése. 71

72 Előzetes állásfoglalás kérése az MNV Zrt.-től az ½ tulajdoni hányadban a Magyar Állam tulajdonában álló pécsi hrsz-ú ingatlan ellenérték nélküli önkormányzati tulajdonba adása tárgyában. Egyéb ingatlanhasznosítási ügyek: - A Bányászati Múzeum ingatlanjának /Pécs, Káptalan u. 3./ és ingóságainak vagyonkezelésbe vételéről döntés, a Janus Pannonius Múzeum vagyonkezelőnek kijelölése. - A Magyar Állam tulajdonában lévő múzeum ingatlanok, és ingóságok tulajdonjogának Önkormányzat részére történő átadásához szükséges törvény módosítás előkészítése céljából együttműködés az MJVSZ-el. - A KLIK-kel megkötött oktatási célú ingatlan használati, valamint vagyonkezelési szerződések módosítása. - A Tüskésréten megvalósítandó wakeboard pálya beruházás tárgyában folyamatos kapcsolattartás a bérlővel, bérleti szerződés módosítása az ingatlanok összevonását követően, tulajdonosi nyilatkozatok kiadásának döntésre előkészítése az építési engedélyezési eljárásokhoz, az engedélyezési eljárás során közreműködés, fellebbezési jogról történő lemondások beszerzése. - Felhatalmazás a polgármester részére, és fedezet biztosítása a Magasház tárgyában kiírt pályázat céljából. - Pécs-Kertvárosi Plébániával hajléktalan ellátás céljából megkötött haszonkölcsön szerződés módosítása. - Pécsi hrsz-ú ingatlan javára szolgalmi jog alapítása. - Kisajátítási és kártalanítási ügyekben az Önkormányzat képviselete. - Tettyei Borház valamint a Park Pavilon /EKF beruházások/ üzemeltetésével kapcsolatos ügyintézések. Nyilvántartások - Az Önkormányzat által kötött ingatlan-vagyont érintő szerződések folyamatos nyilvántartása, megkeresésre adatszolgáltatás. - A Pénzügyi és Gazdasági Referatúra Csoport által kötött szerződések elektronikus nyilvántartásba történő rögzítése, közzététele. - A használatba (haszonbérbe, haszonkölcsönbe, bérbe, egyéb módon történő hasznosításra) adott ingatlanok nyilvántartása, a használatba adás lejáratának figyelemmel kísérése. Az ügyfelektől, hivatalból, képviselőktől naponta több ügyben személyesen, valamint telefonon érkezett kérésekre- az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról történő-információk megadása. Folyamatos együttműködés a sajtótól érkező szakmai tárgyú megkeresések kapcsán a Kabinettel. Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra évben 3969 főszám és 7194 alszám került iktatásra, valamint 292 darab új lakásigénylési kérelem nyilvántartásba vételére került sor. 72

73 A Csoport október 31-ig 2489 lakásigénylést tart nyilván az alábbi megoszlásban: Az érvényes bérbevételi kérelemmel rendelkezők bérleti típusok szerinti megoszlása 100,00% 95,50% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 3,60% 0,90% ,00% Szociális Garzon-, és fecskeházi nyugdíjasházi A lakásigénylők által benyújtott kérelmek gondozása, a panaszok megválaszolása, az ügyek bizottság elé terjesztése folyamatos feladat. A Csoport 4151önkormányzati tulajdonban lévő lakás és 462 nem lakás célú helyiség bérbeadói jogának gyakorlásával kapcsolatos feladatokat látja el, illetve tulajdonosi nyilatkozatait készíti elő. Önkormányzati bérlakások megoszlása bérleti típusok szerint nyugdíjasházi; Garzon-, és 5,00% fecskeházi ; 13,00% Szociális Garzon-, és fecskeházi nyugdíjasházi Szociális; 82,00% 73

74 A bérbeadói jogok gyakorlása során 234 bérbeadói nyilatkozatot adtak ki, melyből lakásbérleti szerződés felmondása 32 db, állampolgárok közötti lakáscsere szerződés jóváhagyása 9 db volt, egyéb bérbeadói nyilatkozat (tartási szerződés jóváhagyás, részletfizetési kedvezmény megadása stb.) 193 db volt. Szociális I. II. és költségelvű lakbérek megállapításával kapcsolatban október 1-e óta fogadják a kérelmeket ügyfélfogadási időn kívül is. Az előző évek tapasztalatai alapján várhatóan darab bérbeadói nyilatkozat kiadását kell december 31-ig a csoportnak elvégezni, hogy 2015.január 1-től az üzemeltető a lakbércsekkeket postázni tudja. A Népjóléti és Sport Bizottság elé 224 ügyet terjesztettek határozathozatal céljából. Egy-egy előterjesztés sokszor kérelemről való döntést tartalmazott, melyekről az érintetteket értesítették és az ügyekben az eljárásokat (szükséglakásban történő elhelyezés, használati szerződések megkötése, bérleti szerződések meghosszabbítása, lakbértámogatás juttatása stb.) lefolytatták. A bentlakó bérlők lakásvásárlási kérelmét, valamint az üresen álló lakások értékesítésre történő kijelölését folyamatosan végzik. A Közgyűlés elé 14 ügyet terjesztettek, melyek ingatlancserék, lakás értékesítések, egyéb nem lakás célú helyiség értékesítésre történő kijelölése voltak Minden hónapban meghirdették az üresen álló garázsokat, és egyéb helyiségeket liciteljáráson történő bérbeadásra. A garázsokat az eredményesen licitálóknak bérbe adták. Pályázatokat hirdettek megüresedő garzonházi lakásokra, melyeket a Bizottság elbírált és így 21 garzonházi lakás és 12 fecskeházi és 11 nyugdíjasházi lakás bérbeadására került sor a sikeresen pályázók részére. Lakbértámogatásban az év folyamán 34 család részesült a bizottság döntése alapján. Az év folyamán műszakilag felújításra szoruló lakásokra kétszer hirdettek pályázatot. A lakásokra a túljelentkezés 8-10-szeres volt. A pályázatokat a Népjóléti és Sport Bizottság bírálta el, melyet követően a pályázókat értesítették, a lakásbérleti szerződéseket megkötötték ben október 31-ig 73 lakás bérbeadására kerül sor, míg a második pályázat elbírálására december elején kerül sor, mely a bizottság döntésétől függően család bérlakáshoz jutását teszi lehetővé, így csökkentve az üresen álló lakások fenntartási költségeit. A csoport folyamatosan részt vett a DDOP pályázat keretében 3 városrész szociális rehabilitációjával kapcsolatos feladatok előkészítésénél. Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra Pécs MJV Önkormányzata stratégiai, fejlesztési jellegű projektjeinek előkészítésével és menedzsmentjével kapcsolatos feladatokat a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. (PVF Zrt.) látja el. 74

75 A Társasággal történő kapcsolattartás, a projektek, pályázatok Polgármesteri Hivatalon belüli ügyintézése, a vonatkozó bizottsági és közgyűlési előterjesztések gondozása a Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra feladata. Az Önkormányzat megvalósult projektjeinek fenntartási időszakára vállalt kötelezettségeit a Referatúra csoport a PVF Zrt. bevonásával látja el év folyamán az Önkormányzat a PVF Zrt-vel összesen 4 db új Feladatátadási megállapodást kötött, melyek adott projektek előkészítésére adnak megbízást. Pécs MJV Önkormányzata a Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra és a PVF Zrt-vel közösen kezelt pályázatainak alakulását évben az alábbi táblázat tartalmazza: évi pályázatok (2014 novemberéig) év folyamán beadásra került pályázatok 2014-ben támogatást nyert pályázatok 2014 novemberében elbírálás alatt álló, vagy tartaléklistán szereplő pályázatok 2014 novemberében megvalósítás alatt álló pályázatok 2014-ben lezárult pályázatok Beadott, de 2014-ben elutasított/nem támogatott projektek száma száma (db) projekt összköltség szükséges önerő Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft (melynek egy része önerőtámogatásból finanszírozott) Egyéb intézményi pályázatok: A kulturális intézményekhez kötődő, pályázatokra irányuló kapcsolattartást, az intézmények pályázatainak nyilvántartását, a szükséges közgyűlési döntés előkészítését a Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra végzi. Pécs MJV Önkormányzata pályázati rendjéről szóló szabályzat alapján amennyiben a pályázat fejlesztési célú, illetve benyújtásához szükséges önrész részben vagy egészben az Önkormányzat költségvetéséből kerül biztosításra, illetve a projekt tárgyéven túli pénzügyi elkötelezettséget jelent, és a pályázat eredménye a költségvetésre hatással lesz, a Közgyűlés dönt a pályázaton való részvételről. 75

76 Szociális Városrehabilitációval kapcsolatos pályázatok: - TÁMOP / Benned a létra c. projekt - TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása: Az Önkormányzat TIOP A-13/ azonosító számú, Lakhatási körülmények javítása Pécs György-telepen című pályázata a támogatói döntés értelmében Ft támogatásban részesült 100 %-os támogatási intenzitás mellett. A projekt célja, a György-telepi volt bányászkolónia területén egészséges lakhatási feltétel megteremtése, a lakókörnyezet rendezése a helyi lakosok aktív közreműködésével. A felújítások révén az alacsony jövedelmi viszonyokkal rendelkező háztartások anyagi teherviselő képességéhez igazodva, alacsony rezsiköltséggel üzemeltethető, a mai kor elvárásainak és jogszabályi előírásoknak megfelelő komfortos önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások alakulnak ki a telepen. Az épület-felújításokon túl, rendezésre kerül György-telep felszíni csapadékvíz-elvezetése, a telepen lévő rossz állapotú támfalak felújítása és a szűken vett városrész központjának számító Hősök tere megújítása is. Az elnyert támogatás eredményeként az Önkormányzat Támogatási Szerződést kötött a projekt megvalósítására, és beszerzési eljárás keretében kiválasztott tervezővel elkészítette a felújítások kiviteli terveit. Az ismertetett TIOP A-13/1 pályázat szervesen kapcsolódik az Önkormányzat TÁMOP / Benned a Létra - Komplex humán kapacitás fejlesztés és társadalmi részvétel feltételeinek biztosítása Pécs - György Telep szegregációs krízisterületén, és környezetében című pályázatához.) A fenti két projekt hosszabb távon alkalmazható modellt jelent Pécs számára a szegregáció kezeléséhez, és a leszakadó városrészi folyamatok megállításához. A projektek mind hazai, mind nemzetközi téren magas szintű érdeklődést és elismerést váltottak ki. - DDOP-4.1.2/B-13 pályázatok: A Dél-Dunántúli Operatív Program keretében december 21-én 2 lépcsős rendszerű, első körben regisztrációs és az azt követő rendes pályázat került kiírásra Lakhatási integrációt modellező szociális célú településrehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása címmel. A pályázat szegregációval sújtott városi területek rehabilitációjára ad lehetőséget. A támogatható célok között hangsúlyosan szerepel a lakókörnyezet infrastrukturális fejlesztése (közterületek, közművek, természeti környezet, közösségi intézmények) a társadalmi felzárkóztatás komplex eszközeinek alkalmazása, és a lakáscélú ingatlanokon végzett beavatkozások is. A támogatás intenzitása 100%, utófinanszírozott formában. A pályázaton az Önkormányzat 3 projektje nyert, összesen 962 millió forint támogatási összeget. A programok Pécs-Somogy és Rücker-akna, Pécsbánya-telep, Hősök tere környéke szegregációs területein valósulnak meg, széleskörű konzorciumi partnerségben augusztus 1-vel a programok megkezdődtek, és tervezetten június 30-án zárulnak. - UNDP-OSF Pécs projektek: 76

77 A hátrányos helyzetű közösségek számára indított lakhatási és integrációs pécsi mintaprojekt Az ENSZ Fejlesztési Programja - United Nations Development Programme (UNDP) és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával novemberében indította el a hátrányos helyzetű közösségek számára lakhatási és integrációs mintaprojektjét. A projektet az OSF MtM Nyílt Társadalom Alapítvány (OSF) "EU forrásokkal a romák integrációjáért" (MtM) programja támogatja. A projektben partner szervezetként működik közre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség. A projekt 3 fázisban valósul meg, az első előkészítő szakaszban ENSZ Fejlesztési Programja - United Nations Development Programme (UNDP) volt a program koordinátor, míg a második és harmadik szakaszban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A projekt célja, hogy támogassa Pécs városának hosszú távú, a hátrányos helyzetű emberek (különösen, de nem kizárólag a romák) társadalmi integrációját célzó programjait (DDOP, TÁMOP, TIOP); fókuszban a fejlesztésekben érintett 3 szegregált terület (Pécs, Hősök tere és környéke, Pécsbányatelep, Pécs-Somogy Bányatelep és Rücker akna) közösségeinek, lakosainak felkészítése arra, hogy értésék és aktívan részt is vegyenek a társadalmi integrációs kezdeményezések, projektek tervezésében és megvalósításában. A projekt több szakaszban valósult/valósul meg: 1. szakasz: november augusztus 2. szakasz: december május 3. szakasz: június december 2014-ben a projekt tevékenységei hangsúlyt helyeztek a pécsi önkormányzat fejlesztési integrációs programjainak (TÁMOP, TIOP, 3 DDOP) támogatására, valamint a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának elősegítésére. 1. Közösségi szintű beavatkozások megvalósítása Pécs Keleten (Szabolcs), a hátrányos helyzetű közösségek részvételének biztosítása a lakhatási feltételek javítását, szegregáció oldását célzó projekt(ek) és Pécs város hosszú távú társadalmi integrációs stratégiájának tervezésében és megvalósításában: helyi lakosok tájékoztatása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának társadalmi integrációt elősegítő projektjeiről, lakosok felkészítése és aktivizálása ezen programokba történő részvételre, közösségi munkacsoport létrehozása a szegregált területen élőkből, mely munkacsoport partnerként vesz részt a projektek megvalósításában, közösségi akciók szervezése a helyi munkacsoporttal közösen, a saját lakókörnyezetük helyi erőforrásból és helyi lakosok részvételével történő fejlesztése érdekében 2. Pécsett a fejlesztésben érintett szereplők felkészítése, együttműködésük erősítése a lakhatási feltételek javítását célzó projekt(ek), és a város társadalmi integrációs stratégiájának sikeres megvalósítása biztosítása érdekében 77

78 workhopok szervezés társadalmi integrációs témakörökben, Pécsett dolgozó szakemberek részére a 3 DDOP projekthez kapcsolódóan lakossági fórumok és tervezői workshopok szervezésében való közreműködés (2014. első harmadában) 3. A lakhatási körülmények javítását célzó fenntartható kísérleti komplex projekt(ek) és a város hosszú távú társadalmi integrációs stratégiájához kapcsolódó részvételen alapuló tervezési folyamat támogatása és minőségbiztosítása: A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkaerőpiaci tanulmányt készített a szegregátumokban élő, helyi hátrányos helyzetű/roma emberek foglalkoztatási szintjének növeléséhez szükséges helyi feltételekről Alacsony társadalmi státuszú csoportok önfenntartó és értékteremtő foglalkoztatásának feltételei Pécs szegregált területein címmel. A DDOP projektek célterületeinek munkaerőpiaci fókuszú elemzését a három célterület helyi népessége vonatkozásában optimalizált 2001-es népszámlálási, illetve 2013-as UNDP háztartási és személyi kérdőívek és fókuszcsoportos interjúk alapján készítette el Dr. Füzér Katalin szociológus. 4. Modell program létrehozása hasonló magyarországi és közép- és keleteurópai kezdeményezésekhez, a programtervező hálózat becsatolása más, már meglévő terület-alapú hálózatokba a nemzeti határokon átnyúlóan: Kapcsolatfelvételre került sor a UNDP Horvátországban kezdeményezett társadalmi integrációs projektjeinek megvalósítóival, valamint Varazdin megye alelnökével, Alan Kisic úrral. A Hősök terei munkacsoport bekapcsolódott a ProFilantróp Alapítvány által koordinált Kis Közösségek átalakulóban című projektjébe, melyben 15 példaértékű magyarországi közösségi kezdeményezés kapott lehetőséget arra, hogy átadják tapasztalataikat, más településeknek, szervezeteknek, közösségeknek. 5. A 3 célterületen élő, hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának, munkaerőpiaci integrációjának elősegítése, a munkavállalásra való felkészülés támogatása a 2. szakaszban végzett fókuszcsoportos interjúk és coaching során azonosított problémák megoldására alapozva, védett, mentorált környezetben: Fogászati kezelések, fogpótlások támogatása a hátrányos helyzetű emberek egészségének és foglalkoztathatóságának javítása érdekében. A munkavállalással, munkahely kereséssel összefüggően a szegregátumokban élő hátrányos helyzetű lakosok helyi közlekedésének támogatása Munkatapasztalat szerzés elősegítése, Egyszerűsített foglalkoztatás és Közfoglalkoztatáshoz szükséges önrész biztosításával a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál. Előzetes megvalósíthatósági tanulmány és/vagy üzleti terv kidolgozása a részvételi tervezés eszközeivel egy, az akcióterületen élők által kijelölt termékpályára fókuszáló szociális vállalkozás elindítását megalapozandó. 78

79 A projektben eddig megvalósított tevékenységek eredményei és kimenetei országos figyelmet kaptak, többek között a széleskörű, szektorok, szervezetek közötti összefogás és a közösség fejlesztés keretében alkalmazott speciális coaching módszertannak köszönhetően. - Helyi Esélyegyenlőségi Program: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény alapján a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Kormányrendelet a települési önkormányzatok, így Pécs Megyei Jogú Város számára is feladatul szabta települési/helyi esélyegyenlőségi programjának (HEP) elkészítését. A HEP elkészítésének részletes szabályairól alkotott 2/2012.(VI.5.) EMMI rendelet meghatározza azokat az esélyegyenlőségi területeket, amelyek lehatárolják a helyzetelemzés, illetve a kidolgozásra kerülő intézkedési terv célcsoportjait: - mélyszegénységben élők és romák helyzete; - a gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység; - a nők helyzete, esélyegyenlősége; - az idősek helyzete, esélyegyenlősége; - a fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége. A törvény értelmében az öt évre szóló HEP-et ötévente a települési önkormányzat köztisztviselői vagy közalkalmazottak készítik el, képzésüket a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) végzi. A Pécs HEP elkészítésébe polgármesteri felkérés alapján mintegy 60 szervezet került bevonásra, körükből mintegy 80 szakember önkéntes részvételével a dokumentum 2014 nyarán elkészült, azt a Közgyűlés 210/2013.(06.20.) fogadta el. A dokumentumot kétévente felül kell vizsgálni és aktualizálni, melyhez - nyertesség esetén - segítséget nyújt majd a Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra által gondozott, az Önkormányzat által az ÁROP- 1.A kódszámú, Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című kiírásra benyújtott pályázat. - ROMAD-ROMED II. program: Az Európai Unió Bizottsága és az Európa Tanács partnerségben programot indított a as időszak támogatásainak előkészítéseként a roma népesség integrációjának elősegítésére. Pécs azon hét magyar település között került kiemelésre, amely megkezdte és sikeresen hajt végre és készít elő további társadalmi felzárkóztatási programot. A ROMAD-ROMED II. programban való részvétel a UNDP program folytatásaként az intézmények, hivatali és társadalmi szervezetek, a roma szervezetek és a helyi közösségek együttműködését segíti elő mentorok közreműködésével. Ez a folyamat elősegíti majd a as időszak európai uniós forrásainak megpályázását a társadalmi integráció és befogadás tárgykörében. A tekintettel arra, hogy Pécs 5 szegregátumában indultak meg az elmúlt időszakban fejlesztések, de ezek a pályázati feltételek miatt nem tudták érinteni István aknát, a ROMED II-ROMACT program soft, társadalmi felkészítési lehetőségeit erre a szegregátumra koncentráltuk. A program keretében október 6-án sikerült tréning találkozóra került sor a lakosokkal István aknai közösségi hely hiányában a György-telepi projekt keretében felújított Jószerencsét Ház épületében. A társadalmi felzárkóztatás előkészítését a projekt által alkalmazott mediátor koordinálja. A lakók jelenleg a problémák 79

80 közül a tömegközlekedési nehézségeket és a közösségi ház hiányát tartják a legsúlyosabbnak. A megoldásra vonatkozóan az egyeztetések megkezdődtek. A megalakult egy Közösségi Akciócsoport, mely a helyi problémák feltárását és kezelési lehetőségeinek kialakítását kívánja segíteni. Az Akciócsoport működéséhez, a helyi társadalomban való megjelenéshez a ROMED II-ROMACT program tréningeket biztosít a munkacsoport tagjainak. Összességében a program segítséget nyújt ahhoz, hogy meginduljon István akna, mint szegregátum kezelésének városi szintű előkészítése. Környezetvédelem: A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében városunk területén 162 db szelektív gyűjtősziget került kialakításra. Ezen kívül 2 db hulladékudvar létesült, illetve Kökény területén felépült a Regionális Hulladékkezelő központ. A hulladékgazdálkodási szolgáltatás minőségének javítása érdekében benyújtásra került a pályázat a KEOP-1.1.1/C/13 pályázati kiírásra, A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett című pályázat, amely a pécsi hulladékkezelésben jelenleg tapasztalható, alapvetően informatikai és beruházási hiátusokat hatékonyan pótolja az alábbi módon: A Mecsek-oldali háztartások mintegy bevonása a házhoz menő szelektív gyűjtésbe (csomagolóeszköz és zöldhulladék), gyűjtőjárművek, edényzet beszerzése. A meglévő vegyes gyűjtési járműpark leamortizálódott gépjárműveinek cseréje. Lomtalanítás eszközparkjának kiegészítése. A gyűjtési logisztikát optimalizáló informatikai rendszer (hardver, szoftver) beszerzése. Lakossági szemléletformálás. A évben elindított Élőhelyrehabilitációs célú kotrás és bálványfa irtás a Mecseki Parkerdő területén című kétfordulós pályázat az évben megvalósult. A 100 %-os támogatási intenzitás mellett megvalósult az Égervölgyi-tó kotrása, beszerzésre és kivitelezésre került 7 db vandálbiztos sorompó, amelyek a védett erdei utakra történő gépjárműves bejutást hivatottak megakadályozni elejét véve a károkozásoknak, valamint a falopásoknak. A pályázat keretin belül kialakításra került egy új tanösvény illetve a meglévő tanösvények felújítására is sor került. Szintén a pályázat segítségével a parkerdő területén és annak közelében, a gyomfának minősülő bálványfaegyedek irtását is elvégeztük. Ezek a fák invazivak, ezért veszélyt jelentenek az őshonos állományokra Mecseki Ökoturisztikai élménypark kialakítása a pécsi állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és a kerékpár-turisztikai infrastruktúra fejlesztésével tárgyú projekt esetében elkezdődtek a kivitelezési munkálatok az állatkert területén A projekt előre láthatólag nyár elejéig lezárul és a látogatók már egy új, európai normáknak megfelelő, színvonalas állatkertet tekinthetnek meg. 80

81 A Város levegőminőségének javítása érdekben elkészült az Önkormányzat, mint helyi rendeletalkotó, több helyi közszolgáltató cég tulajdonosa, valamint Pécs város infrastrukturális fejlesztésért felelős szervezet, által tervezett beavatkozásokra, intézkedésekre vonatkozó anyag. Ennek keretében jelenleg is zajlanak a Siklósi út mentén tervezett fásítási program munkálatai, amely során a BIOKOM Kft. és az Ökováros-Ökorégió Alapítvány koordinálásával közel 300 facsemete kerül elültetésre. Önkormányzatunk az idei évben saját faiskolát hozott létre, amelynek üzemetetését a BIOKOM Nkft végez. A városi faiskolában fa és cserje csemete került elültetésre abból a célból, hogy a közterületi faültetések növényigénye innen lesz a jövőben fedezhető, ezáltal az üzemeltetési költségek csökkenthetővé vállnak. A Város faállományának fejlesztése, illetve ennek kontrollálhatósága érdekében a fás szárú növények védelméről és területek biológiai aktivitás érték egyensúlyának fenntartásáról szóló 9/2011. (II.21) Ör. ismételten módosításra került. Ennek köszönhetően a Városi Faalapba befolyt összeg január 1-től az Önkormányzathoz folyik be. Így az összeg effektívebben felhasználhatóvá válik. Önkormányzatunk az idei évben pályázatot nyújtott be az Európai Zöld Főváros cím elnyerése érdekében. A pályázat keretében 12 témakörben bemutatásra kerültek városunk környezetvédelem területén tett erőfeszítései, tevékenységei. A pályázat elbírálása és eredményhirdetése a 2015-ös évben várható. Civil szférához kapcsolódó feladatok: évben kiírt Lépj Légy Pécs Jövője című pályázat, Pécs MJV Önkormányzatának pályázata civil közösségek támogatására: A pályázat célja olyan programok támogatása, melyek tevékenyen közreműködnek az élhető és fenntartható városi környezet és társadalom kialakításában. A városi tér fenntartható használata, a városi közösségek együttműködése, a természeti környezet értékeinek és az urbanizált városi lét kulturális és szociális értékeinek egyensúlyban tartása azok a prioritások, melyekre a pályázóknak reflektálnia kellett. A pályázat 2014-ben 2 körös benyújtást tett lehetővé. Az első körben 48 pályázatot nyújtottak be civil szervezetek, melyek közül 31 kapott támogatást. A második körben 55 pályázati projektötlet támogatására érkezett be igény. - Civil Kapuk Hálózata Pécs, 2013., Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata meghívásos pályázata városrészi civil szolgáltató és módszertani központok létrehozására céljából: A pályázat kiírója, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Civil Kapuk, azaz városrészi civil szolgáltató központok működési feltételeinek megteremtéséhez, előkészítéséhez biztosított támogatást, mely a szervezetek felkészülést kívánja megalapozni. A pályázaton nyertes szervezetek május 31-ig nyújtották be beszámolójukat, melyet hiánypótlást követően elfogadásra kerültek. A létrehozandó Civil Kapuk működésüket ezt követően nem kezdték meg, mivel további támogatásban nem részesültek. A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok: 81

82 A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok ügyintézése a Polgármesteri Hivatalon belül Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra feladatát képezte. A feladatkör teljesítése az alábbiakra terjedt ki: A pécsi nemzetiségi önkormányzatok törvényes működésének elősegítése; Közreműködés a nemzetiségi önkormányzatok szabályzatainak megalkotásában; A nemzetiségi önkormányzatok jegyzőkönyveinek szerkesztése, iktatása; A nemzetiségi önkormányzatokkal történő hivatalos levelezések lebonyolítása; Folyamatos kapcsolattartás, aktuális ügyeik rendezésében történő közreműködés; A nemzetiségekkel kapcsolatos döntések előkészítése; A nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos adatok kezelése; Nemzetiségi önkormányzati jegyzőkönyvek publikálása az Interneten a közzétételi szabályzatnak megfelelően; A Kormányhivatal által, a nemzetiségi önkormányzatoknak tett törvényességi felhívásokkal (3db) kapcsolatos ügyintézés; A Nemzetiségi Önkormányzatok üléseiről készült, atermészeti és Emberi Erőforrás rreferatúra számára benyújtott jegyzőkönyvek alapján az alábbi statisztika áll rendelkezésünkre: Nemzetiségi Önkormányzat Ülések száma Döntések száma Pécsi Bolgár Önkormányzat Pécs MJV Görög Önkormányzat 4 17 Pécsi Horvát Önkormányzat 6 32 Pécsi Lengyel Önkormányzat 8 54 Pécsi Német Önkormányzat Pécsi Örmény Önkormányzat Pécs MJV Roma Önkormányzata 9 48 Pécsi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 9 20 Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Pécsi Szerb Önkormányzat nincs adat 32 Stratégiák: - Településfejlesztési Koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia: A Dél-dunántúli Regionális Operatív Programból támogatott pályázati forrásból elkészült Pécs város új településfejlesztési koncepciója és új Integrált Településfejlesztési Stratégiája. Mindkét fejlesztési dokumentum társadalmasítása a Közgyűlés által elfogadott partnerségi terv alapján széles társadalmi részvétellel valósult meg. A társadalmasítás mellett megtörtént a jogszabályi előírások alapján lefolytatott kötelező államigazgatási jóváhagyási folyamat is. A széles körben véleményezett két városfejlesztési stratégiai dokumentumot a Közgyűlés 261/2014. (09.25.) számú határozatával elfogadta. 82

83 Humán Főosztály A Főosztály az alábbi rendelet-tervezeteket terjesztette a Közgyűlés elé elfogadásra. 1. A Közgyűlés módosította a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 49/2013. (Xl.18.) önkormányzati rendeletet, mely a rászorultságtól függő szociális és gyermekvédelmi támogatásokat szabályozza. A területi szociális központok felmérést készítették el a tekintetben, hogy évben az 5-8. osztályos tanulók közül hányan tanulnak körzetes általános iskolában, vagy speciális nevelési igényű köznevelési intézményben, melyet csak autóbusz igénybevételével tudnak megközelíteni. Mivel ez a szám több százat tett ki ennek megfelelően az alábbi módosítást fogadta el a Közgyűlés: (4) Méltányosságból részesülhet tanulói bérlettérítésben szülője vagy törvényes képviselője kérelmére az a nappali rendszerű oktatásban résztvevő 5-8. évfolyamos általános iskoláskorú tanuló (a magántanuló kivételével), aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és a) abba az iskolájába jár, amelynek felvételi körzetébe tartozik, vagy sajátos nevelési igényű tanulók oktatását biztosító köznevelési intézményben tanul, melyet csak autóbusz igénybevételével tud megközelíteni, vagy b) igazoltan, rendszeresen sport vagy művészeti tevékenységet folytat, melynek helyszíne csak autóbusz igénybevételével közelíthető meg. Módosítás történt a tekintetben is, hogy a bérlettérítés felhasználását igazolni kell, oly módon, hogy a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a szociális központokba le kell adni a bérletek megvásárlásáról szóló, a gyermek nevére kiállított számlát, valamint a gyermek igazolványszámával ellátott lejárt, havi bérletet. Amennyiben a szülő az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az ellátást az elmaradt elszámolás hónapjának első napjától meg kell szüntetni, és a megszüntetéstől számított 4 hónapon belül ismételten nem lehet megállapítani. A rendelet módosításával az utazási költségekhez jelentős támogatást kapnak a leginkább rászoruló családok nagyobb gyermekei, ezáltal a körzeti iskolába járásuk tömegközlekedéssel megoldott, illetve a város egy-egy pontján található sajátos nevelési igényű tanulók oktatását biztosító köznevelési intézménybe autóbuszszal könnyebben eljutnak. Ezzel együtt a hátrányos helyzetű gyermekek sport, illetve művészeti tevékenységének támogatása is megvalósul. Azáltal, hogy a támogatásban részesülőknek igazolni kell a jogszerű felhasználást a gyermek nevére szóló számlával és a lejárt bérlet leadásával, a bérlettérítés célirányosan, ténylegesen a gyermek utazására kerül felhasználásra. A nevelési oktatási intézményekbe járó és ott étkezést igénybe vevő gyermekek részére a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi 83

84 XXXl. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. (9) bekezdése lehetővé teszi, hogy a gyermek lakóhelye szerinti önkormányzat a gyermek egyéni rászorultsága alapján az étkezéshez a normatív kedvezményeken kívül további kedvezményt állapíthasson meg. Gyermekétkeztetés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8 évfolyamos nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek, valamint fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó intézményben elhelyezett gyermekek után a térítési díj 100%-át, egyéb rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után, valamint három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, illetve tartós beteg vagy fogyatékos gyermekek után az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani. Indokolt volt e körön kívüli rászoruló gyermekek családját is támogatni azzal, hogy az iskolai, óvodai étkezéshez hozzájárulást nyújt az önkormányzat étkezési támogatás címen. Az étkezési kedvezményre az alábbi gyermekek jogosultak a rendelet szerint. Akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, illetve akit szülője vagy törvényes képviselője egyedül nevel és az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át. 2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. (1)-(2) bekezdése, a, valamint a Gyvt a alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátások térítési díját azaz az intézményi térítési díjat az intézményt fenntartó állapíthatja meg. Mind a gyermekvédelem, mind a szociális ellátások területén a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani, így a térítési díj rendeletet megalkotni. A fenti kötelezettségnek eleget téve a Közgyűlés megalkotta a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított szolgáltatások térítési díjairól szóló 12/2014. (lll.17.) önkormányzati rendeletét, mely április 01-jén lépett hatályba. 3. A Közgyűlés megalkotta új 20/2014. (lv.23.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és szociális szolgáltatásokról. A fontosabb változások melyek az új rendelet megalkotását indokolták, az alábbiak voltak: - Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvényes módosításáról szóló évi CXCII. törvény értelmében január 1. napjától a gyermekvédelmi szakellátási feladatokat az állam látja el. Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények azonban nem tiszta profilú szakellátási intézmények voltak, hanem ezen feladatok mellett gyermek- 84

85 jóléti alapellátási feladatokat is biztosítottak (a Pécsi Gyermekotthon gyermekek átmeneti otthona szolgáltatást, a Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Fészek Gyermekotthon és Bölcsődéje a bölcsőde mellett csecsemőotthon szolgáltatást is biztosított.) Fentiek miatt Önkormányzatunknak az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCII. törvény módosításáról szóló évi CLXXXIV. törvény az átvétel határidejéül január 1. napját jelölte meg. - A szociális és gyermekjóléti intézmények közül a Kisgyermek Szociális Intézmények, és az Integrált Szociális Intézmény fenntartója Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Integrált Nappali Szociális Intézmény, valamit az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ fenntartója pedig a Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás. A július 1. napjától hatályos Társulási Megállapodás szerint a társult önkormányzatok megállapodtak abban, hogy a Társulás által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételének feltételeit Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének mindenkori hatályos önkormányzati rendelete határozza meg. Ennek alapján az elkészített rendelet hatálya kiterjed a két intézmény által ellátott személyekre is, ha a társult önkormányzatok területén található lakóhelyük, illetve tartózkodási helyük. A rendelet szerint amennyiben az ellátott az intézményvezető döntését vitatja, vagy méltányosság gyakorlását kéri, abban az esetben a hatáskört Pécs Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja, az előkészítő eljárást pedig a lll. számú Területi Szociális Központ végzi el. - A rendelet tartalmazza az intézményekben működő érdekvédelmi fórum, valamint a Szociálpolitikai Kerekasztal működésének lényeges szabályait. - A rendelet 1. mellékletében soroljuk fel az egyes szolgáltatásokat biztosító intézményeket, valamint azok telephelyeit, melyben az önkormányzati, valamint társulási fenntartásban működő intézmények mellett megtalálhatóak az egyes szolgáltatásokat ellátási szerződés útján biztosító civil szervezetek is. A korábbi rendelethez képest új szolgáltatóként jelent meg a Pécs-Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia, melynek Remény Háza a Tüskésréti út 8. szám alatt biztosít nappali ellátást, valamint éjjeli menedékhelyet. A Humán Főosztály szervezeti egységén belül helyezkedik el az l. számú Területi Szociális Központ, a ll. számú Területi Szociális Központ, a lll. számú Területi Szociális Központ, valamint a lv. számú Területi Szociális Központ. A központokban a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatokat jegyzői, illetve polgármesteri felhatalmazás alapján végzik. A területi szociális központok vezetői teljes körű kiadmányozási joggal rendelkeznek a központ feladatkörébe tartozó valamennyi ügykört érintően. A szociális központok jegyzői felhatalmazás alapján az alábbi feladatokat látják el: 1. aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás és rendszeres szociális segély), 2. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény elbírálása, 3. családbafogadó gyám részére pénzbeli ellátás elbírálása, 85

86 4. óvodáztatási támogatás elbírálása, 5. hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet elbírálása, 6. lakásfenntartási támogatás elbírálása és 7. jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátások visszafizetése, csökkentése, elengedése, részletekben történő fizetés engedélyezése. A szociális központok a Közgyűlés (polgármester) felhatalmazása alapján az alábbi feladatokat látják el: 1. önkormányzati segély elbírálása 2. ápolási díj elbírálása 18. év feletti tartósan beteg ápolása esetén, 3. közgyógyellátás elbírálása az Szt. 50. (3) bekezdése értelmében 4. étkezési támogatás elbírálása 5. tanulói bérlettérítés elbírálása, 6. köztemetés elrendelése, 7. az adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendelet által meghatározott feladatok ellátása, 8. jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátások visszafizetése, elengedése, csökkentése, részletekben történő fizetés engedélyezése, 9. személyi térítési díjak (szociális otthon, átmeneti otthon, átmeneti gyermekotthon, szociális étkeztetés, házi szociális gondozás) felülvizsgálata, méltányossági kérelem esetén a térítési díj mérséklése, elengedése, A szociális központok az alábbi egyéb feladatokat is ellátják a vonatkozó jogszabályok alapján: 1. elvégzik a munkához szükséges helyszíni vizsgálatokat, azokról környezettanulmányt készítenek, 2. nyilvántartásokat vezetnek (KIMERA, Logo), 3. az egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról ápolási díj, és aktív korúak ellátása ügyében nyilvántartást vezetnek és teljesítik az ezzel kapcsolatos jelentési kötelezettséget, 4. a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist kezelik, és a Családtámogatási Információs Rendszerből adatok kérdeznek le. 5. belföldi jogsegélyt kérnek és teljesítenek, 6. hulladékszállítási díjhátralékkal rendelkezők és díjmérséklésre jogosultak szociális rászorultságát vizsgálják, és erről igazolást állítanak ki, 7. kiadják a szociálisan rászoruló védendő fogyasztók részére az igazolást, 8. a Nemzeti Eszközkezelő részére hatósági bizonyítványt adnak ki, 9. elvégezik a szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos éves ágazati és hatósági statisztikát, június 23. napjától augusztus 22. napjáig biztosította az önkormányzat a szociális nyári gyermekétkeztetést 1000 gyermek részére. Az igénybevételhez kapcsolódó teendőket a központok látták el. 11. PTR országos nyilvántartó program kezelése, 12. végrehajtás megindítása, ha a kötelezettség teljesítése határidőre nem történik meg, 13. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati B típusú ösztöndíjak évenkénti felülvizsgálata. A négy központban és a Főosztályon az alábbiak szerint alakultak a fő és alszámok: 86

87 főszám alszám I. Központ II. Központ III. Központ IV. Központ: Főosztály Fő- és alszámok alakulása IV. Központ III.Központ II. Központ I. Központ Főosztály októberig alszám októberig főszám alszám főszám A fenti ügyekben az alábbiak szerint alakultak a döntésszámok: hatás- közgyűlési (polgármesteri) jegyzői hatáskörben körben I. Központ II. Központ III. Központ IV. Központ: összesen

88 Döntések száma I. Központ II. Központ III. Központ IV. Központ Az ügyintézők munkáját tovább nehezíti a január 1. napjától életbe lépő eljárási határidő csökkentés önkormányzati segély ügyekben. Az ügyintézési határidő 21 napról 15 napra módosult. Tapasztalataink szerint egyre több az aktív korúak ellátását igénylők száma. Ennek következtében megnövekedett a feladat az aktív korúak közfoglalkoztatásban és képzésekben való részvétele miatt, mivel ez az ellátás szüneteltetését és továbbfolyósítását vonta maga után. Különösen az ő számukra szerveződött a közfoglalkoztatás, melyet az önkormányzat a Főosztályon keresztül biztosít. Egyedi szociális ügyek másodfokra történő felterjesztése: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 49/2013. (XI.18.) önkormányzati rendelet 2. (3) bekezdése értelmében, ahol a polgármester, vagy a Népjóléti és Sport Bizottság gyakorolja átruházott hatáskörben az elsőfokú hatáskört, határozata (végzése) ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül Pécs Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett fellebbezésnek van helye. Átmeneti segély ügyben 1, méltányossági közgyógyellátás ügyben 4, önkormányzati segély ügyben 2, ápolási díj ügyben 1, személyi térítési díj csökkentése és elengedése tárgyában 1 alkalommal történt meg a polgármester által első fokon hozott határozatok megfellebbezése. Az elsőfokú határozatokat a Közgyűlés minden esetben helybenhagyta. A másodfokú döntéssel szemben a Pécsi Törvényszék előtt egyetlen esetben sem indítványozták a határozat felülvizsgálatát. Köztemetésekkel kapcsolatos ügyintézés: 88

89 Azokban a köztemetéses ügyekben, amelynek az elhunytnak ingó vagy ingatlan vagyona maradt, az Önkormányzat a köztemetés költségének értékéig az örökséggel szemben hagyatéki hitelezői igényt nyújt be. Az idei évben 54 esetben kerestük meg az örökösöket köztemetéssel kapcsolatosan a köztemetés költségének megtérítése ügyében. Ezekben az ügyekben, 20%-ban kerül sor az örökösökkel egyezség megkötésére, 15%-ban az örökössel nem sikerült felvenni a kapcsolatot (ismeretlen helyre költözött, stb.), a többi esetben egyeztetés zajlik az örökösökkel a hagyatékkal szembeni tartozások megfizetése felől. Közfoglalkoztatás: évről évre áthúzódó Önkormányzati Hosszabb Időtartamú Közfoglalkoztatási Programok: Önkormányzati ingatlan karbantartása a keleti városrészben (fokhagyma projekt) 16 fő bevonásával október 16. napjától február 28. napjáig, a 40201/26/ számú hatósági szerződés alapján. Önkormányzati ingatlan karbantartása, átépítése (vidámpark bontás projekt) 25 fő bevonásával november 1. napjától április 30. napjáig, a 40201/26/ számú hatósági szerződés alapján. Adminisztrációs projekt 10 fő bevonásával október 28. napjától február 28. napjáig, a 40201/26/00649.számú hatósági szerződés alapján. Téli síkosság-mentesítés 50 fő bevonásával november 1 napjától február 28. napjáig, a 40201/26/ számú hatósági szerződés alapján. Segítő Kezek idősügyi program 30 fő bevonásával december 1. napjától február 28. napjáig, a 40201/26/ számú hatósági szerződés alapján. Iratmegsemmisítés projekt 134 fő bevonásával november 1. napjától április 30. napjáig, a 40201/26/ számú hatósági szerződés alapján. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási Program kéthavonta 35 fő bevonásával, május 1. napjától február 28. napjáig, a 40201/26/ számú hatósági szerződés alapján. A Téli Közfoglalkoztatás, november 8. napjától indult és április 30. napjáig tartott. A munkaszerződések úgy készültek, hogy a november 30. napjáig történő foglalkoztatást követően december 1. napjától március 30. napjáig a dolgozók a Munkaügyi Központ által szervezett képzésen vettek részt. A Téli Közfoglalkoztatási Programban három hatósági szerződés alapján mindöszszesen 1642 fő álláskereső foglalkoztatás történt meg. A 40201/26/ számú hatósági szerződés alapján 954 fő november 8. napjától április 30. napjáig, 40201/26/ számú hatósági szerződés alapján 329 fő november 12. napjától április 30. napjáig, valamint a 40201/26/ számú ható- 89

90 sági szerződés alapján 349 fő, december 1. napjától április 30. napjáig évről áthúzódó Startmunka Programelemek: Téli és egyéb értékteremtő projekt (szociális) 36 fő bevonásával, március 11. napjától február 28. napjáig, a /2013. számú hatósági szerződés alapján. Téli és egyéb értékteremtő projekt (gazdasági) 70 fő bevonásával, március 11. napjától február 28. napjáig, a /2013. számú hatósági szerződés alapján. Többfunkciós közösségi épület felújítása kreatív (kiemelt, helyi) programelem 35 fő bevonásával, április 1. napjától február 28. napjáig, a /2013. számú hatósági szerződés alapján. A Polgármesteri Hivatal, a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pécsi Kirendeltségéhez történt kérelem benyújtását követően, a 40201/26/00597 számon megkötött hatósági szerződés értelmében május 1. és február 28. napja közötti időszakban kéthavonkénti bontásban fő közfoglalkoztatottat alkalmazott, a dolgozók bérének 90%-os finanszírozása mellett. Dologi költségek finanszírozására nincs lehetőség évi Startmunka Programok: Startmunka Program Mezőgazdasági Programeleme március 4. napjától indult el a Belügyminisztérium és a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pécsi Kirendeltségének támogatásával, melynek előkészítése, tervezése decembere óta zajlott. A Programban 35 fő foglalkoztatása zajlik március 4. napjától február 28. napjáig, a 40201/26/ számú hatósági szerződés alapján. Ezen Programelemben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ft támogatás kapott, melyből Ft bér- és járulékköltség, Ft pedig beruházási és dologi költségekre fordítandó. Programelem tartalma: A program célja: a meglévő önkormányzati földterület és üvegház mezőgazdasági célú hasznosítása. Fő programelem bio-fokhagyma termesztése étkeztetési célokra. A vetésforgóból adódó lehetőségeket kihasználva egyéb zöldségek termesztése (pl.: káposzta, stb.), valamint a területen lévő gyümölcsfák (almafák) gondozása, pótlása, újak telepítése helyi szociális célú felhasználásra. Helyben működő civil szervezetek és önkormányzati intézmények konyháján, közétkeztetési célokra valamint a szociálisan rászorulók részére természetbeni juttatásként. A program időtartama 11 hónapot meghaladó, tekintettel a termények időszakosságára tavasszal és ősszel is vetésre kerülne a fokhagyma, valamint az ehhez kapcsolódó földmunkák elvégzése teljes évben szükséges. A termények feldolgozását és felhasználását is a program keretében bonyolítanánk. A program önfenntarthatóságának előkészítése (akár szociális szövetkezet keretén belül történő kialakításának lehetősége) az értékesítés lehetőségeinek felmérése is megkezdődne a projekt lebonyolítása során. Start Téli és Egyéb Értékteremtő Programelem 2014.május 1. napjától szeptember 30. napjáig 188 fő álláskereső bevonásával, a 40201/30/ számú hatósági szerződés alapján, összesen Ft összegű támogatással, 90

91 melyből Ft bér és járulékköltség, Ft beruházási és dologi költségekre. Programelem tartalma: A projekt keretében az alábbi programelemek megvalósítás történt: 1.) A belvízelvezetési és a közutak karbantartása programok megvalósításához betonelemek (árokburkoló beton-idomkövek, betonlapok stb.) gyártása. 2.) A program keretében az önkormányzati tulajdonú bérlakások átépítése, átalakítása, melynek eredményeként minél nagyobb számú bérlakás lakhatóvá tétele, mely lakások hasznosításra kerülhetnek a rászoruló, és évek óta érvényes bérbevételi kérelemmel rendelkező igénylők körében. 3.) Továbbá rövid távú intézmény-átalakítási, átépítési feladatok elvégzése, elsősorban a nyári időszakban. Óvodák, iskolák, szociális intézmények átépítése elsősorban a nyári szünet ideje alatt. A bérlakás-átalakítási program, az önkormányzati tulajdonban levő, de rossz műszaki állapotú, jelenleg használaton kívüli ingatlanok bevonásával valósul meg, a évben megkezdett projekt folytatásaként. Start Többfunkciós közösségi épület felújítása kreatív (kiemelt, helyi) programelem, május 1. napjától szeptember 30. napjáig, 38 fő álláskereső foglalkoztatásával, a 40201/30/ számú hatósági szerződés alapján, összesen Ft összegű támogatással, melyből Ft bér és járulékköltség, Ft beruházási és dologi költségekre. Programelem tartalma: Pécs, Szabadságharc utca 1. szám alatti volt iskolaépület átalakítása, többfunkciós közösségi épületté történő átépítése II. üteme. A fejleszteni kívánt épület Pécs egyik peremkerületi részén korábban iskolaépület volt. A Pécs-Szabolcsi több mint 10 éve kiüresedett, és az óta funkció nélküli kétszintes, szintenként 400 m 2 -es, átépítésre szoruló iskolaépület átalakításával megvalósulna közösségi funkciók fejlesztése a városrészben. Az épület átalakítását, átépítést követően közösségi és közszolgáltató funkciót látna el, melynek keretében az épületben elhelyezésre kerülne többek között háziorvosi szolgálat, közösségi ház stb., ezáltal az oktatási-, kulturális-, közművelődési tevékenység és egyéb szolgáltatások biztosítása egy helyen lesz megoldható. Az épület átépítése a évi Startmunka program keretében megkezdődött. Az épület átépítésének befejezését kívánjuk a II. ütem keretében megvalósítani Start Illegális Hulladéklerakók Felszámolása Programelem, 2014.augusztus 1. napjától február 28. napjáig, 30 fő álláskereső bevonásával, a 40201/30/ számú hatósági szerződés alapján, összesen Ft. összegű támogatással, melyből Ft bér és járulékköltség, Ft beruházási és dologi költségre. Programelem tartalma: Az illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása, megszüntetése, az ismétlődő lerakások megakadályozása, melyhez szorosan kapcsolódik cserjés területek, lombozat ritkítása, eltávolítása. Közterületen szemétgyűjtés, hulladékgyűjtő edények valamint kutya WC-k ürítése. Az elmúlt évek tapasztalata alapján komoly feladatot jelent az önkormányzat által szervezett fesztiválok, és rendezvények utáni állagmegóvási munkák kivitelezése, valamint a takarítási feladatok ellátása. Start Belterületi Közutak Karbantartása Programelem, augusztus 1. napjától február 28. napjáig, 160 fő álláskereső bevonásával, a 40201/30/ számú hatósági szerződés alapján, összesen Ft. összegű támoga- 91

92 tással, melyből Ft bér és járulékköltség, Ft beruházási és dologi költségre. Programelem tartalma: Az önkormányzat kezelésében lévő közutak elérik a 479 km-t. Ennek a hálózatnak jelentős része folyamatos karbantartásra, javításra szorul. A program elem során a legrosszabb állapotú város permén lévő, sok esetben aszfalt burkolattal nem rendelkező utak kezelése. A parlagfű-mentesítés kiemelt feladattá vált az elmúlt évek során. Az egészségmegóvás és értékteremtés során az önkormányzati területek és telkek időben történő kaszálása, gyomeltávolítása a teljes lakosság egészségmegőrzéséhez nyújt segítséget. A város m 2 -nyi beépítetlen területének 2/3-án várható parlagfüves szennyezettség ezért az augusztustól októberig terjedő időszakban legalább 3 hetente ismétlődő kaszálását, parlagfű-mentesítés biztosítása. Start Belvízelvezetés Programelem, augusztus 1. napjától február 28. napjáig, 275 fő álláskereső bevonásával, a 40201/30/ számú hatósági szerződés alapján, összesen Ft. összegű támogatással, melyből Ft bér és járulékköltség, Ft beruházási és dologi költségre. Programelem tartalma: Az önkormányzat tulajdonában megközelítőleg 500 km hosszú nyílt és zárt csatornahálózat van. Ebből közterületen lévő vízelvezetők hossza hozzávetőleg 309 km, mely folyamatos karbantartást igényel. Kiemelten azon vízelvezetők környékén, ahol az önkormányzati tulajdon és a magánterületek között olyan keskeny sáv húzódik, hogy a gépi tisztítás nem valósulhat meg. A projekt lebonyolítása során a belvízelvezető árkok tisztítása történik kézi erővel, a munkanormák alapján hozzávetőleg 120 km hosszúságú szakaszon (5fm/fő/nap. Start Téli és Egyéb Értékteremtő Programelem október 1. napjától február 28. napjáig 188 fő álláskereső bevonásával, a 40201/30/ számú hatósági szerződés alapján, összesen Ft összegű támogatással, melyből Ft bér és járulékköltség, Ft beruházási és dologi költségekre. Programelem tartalma: A projekt keretében az alábbi programelemek valósulnak meg. A belvíz-elvezetési és a közutak karbantartása programok megvalósításához betonelemek (árokburkoló beton-idomkövek, betonlapok stb.) gyártása. A közfoglalkoztatási programok egészére vonatkozóan koordinációs és adminisztrációs feladatok ellátása. A Startmunka program során felmerülő összetett és sokrétű feladatok hatékony elvégzése érdekében szükséges a koordinációs és szervezési tevékenységek ellátáshoz adminisztrációs munkaerő biztosítása. A sokrétű feladatok megvalósításához szükséges magasabb létszámban munkavezetők alkalmazása. A program keretében az önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása, karbantartása történik, melynek eredményeként minél nagyobb számú bérlakás lakhatóvá tétele valósul meg, mely lakások hasznosításra kerülhetnek a szociálisan rászoruló, és évek óta érvényes bérbevételi kérelemmel rendelkező igénylők körében. Továbbá rövid távú intézmény-felújítási, karbantartási feladatok elvégzésére van lehetőség. Óvodák, iskolák, szociális intézmények felújítására kerül sor. A szociális bérlakásfelújítási program, az önkormányzati tulajdonban levő, de rossz műszaki állapotú, 92

93 jelenleg használaton kívüli ingatlanok bevonásával valósul meg, megkezdett projektek folytatásaként. Start Többfunkciós közösségi épület felújítása kreatív (kiemelt, helyi) programelem, október 1. napjától február 28. napjáig, 38 fő álláskereső foglalkoztatásával, a 40201/30/ számú hatósági szerződés alapján, összesen Ft összegű támogatással, melyből Ft bér és járulékköltség, Ft beruházási és dologi költségekre. Programelem tartalma: Pécs, Szabadságharc utca 1. szám alatti volt iskolaépület felújítása, többfunkciós közösségi épületté történő átépítése II. ütemének folytatása. A fejleszteni kívánt épület Pécs egyik peremkerületi részén korábban iskolaépület volt. A Pécs- Szabolcsi több mint 10 éve kiüresedett, és az óta funkció nélküli kétszintes, szintenként 400 m 2 -es, átépítésre szoruló iskolaépület felújításával megvalósul a közösségi funkciók fejlesztése a városrészben. Az épület a felújítást, átépítést követően közösségi és közszolgáltató funkciót lát el, melynek keretében az épületben elhelyezésre kerül többek között háziorvosi szolgálat, közösségi ház stb., ezáltal az oktatási-, kulturális-, közművelődési tevékenység és egyéb szolgáltatások biztosítása egy helyen lesz megoldható. Az épület átépítése a évi Startmunka program keretében megkezdődött. Az épület átépítésének befejezését kívánják a II. ütem folytatása keretében megvalósítani. A évi Startmunka Programok teljes költségvetése Ft, mely tartalmazza a munkabérek, illetve a projektek lebonyolításához szükséges kis- és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésének, valamint a dologi kiadások költségeit. A projektek 100%-ban finanszírozottak évi Önkormányzati Hosszabb Időtartamú Közfoglalkoztatási Programok: május 1. napjától szeptember 30. napjáig tartott a 40201/26/ számú hatósági szerződés alapján 211 fő álláskereső bevonásával. A Munkaügyi Központ 80%-os bértámogatásával, mely Ft-ot jelentett. Ezen öszszeghez tett hozzá Pécs Megyei jogú Város Önkormányzata a Népjóléti és Sport Bizottság 153/2014. (06.24.). számú határozata alapján Ft önerőt június 10. napjától július 31. napjáig tartott a 40201/26/ számú hatósági szerződés alapján, 200 fő álláskereső foglalkoztatásával, 100%-os finanszírozással. A Program teljes költségvetése Ft volt, melyből Ft bér és járulékköltség, Ft pedig beruházási és dologi költség július 15. napjától augusztus 31. napjáig tartott a 40201/26/ számú hatósági szerződés alapján, 200 fő álláskereső foglalkoztatásával, 100%- os finanszírozással. A Program teljes költségvetése Ft volt, melyből Ft bér és járulékköltség, Ft pedig beruházási és dologi költség szeptember 1. napjától november 30. napjáig tart a 40201/26/ számú hatósági szerződés alapján, 107 fő álláskereső foglalkoztatásával, 100%- os finanszírozással. A Program teljes költségvetése Ft mely csak bér és járulékköltséget tartalmaz december 1. napjától február 28. napjáig fog tartani várhatóan a 40201/26/ számú hatósági szerződés alapján, 40 fő álláskereső bevonásá- 93

94 val, 100%-os finanszírozással.. A Program teljes költségvetése Ft mely csak bér és járulékköltséget tartalmaz. A évi Önkormányzati Hosszabb Időtartamú Közfoglalkoztatási Programok teljes költségvetése Ft, mely tartalmazza a munkabérek, illetve a projektek lebonyolításához szükséges kis- és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésének, valamint a dologi kiadások költségeit. Fenti összegből Ft támogatás és Ft önerő. Valamennyi közfoglalkoztatási program havi elszámolású, a kifizetett bérekről és beszerzésre kerülő tárgyi eszközökről havonta elszámolást kell a Munkaügyi Központ felé benyújtani, továbbá a projektek lebonyolításáról havonta előrehaladási jelentést kell készíteni. A közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói feladatok elvégzése is a Főosztály feladatai közé tartozik (közfoglalkoztatási szerződések elkészítése, megszüntetése, módosítása, munkaköri leírások elkészítése, táppénzek nyilvántartása, munkáltatói igazolások kiadása, bérszámfejtéshez adatok szolgáltatása, stb.). Továbbá a Munkaügyi Központ felé a munkaerő igények folyamatos benyújtása a dolgozók igen magas fluktuációja miatt. Közfoglalkoztatási létszám adatok Sorozatok Sorozatok1 Az önkormányzati közfoglalkoztatási feladatok részbeni átadása kapcsán a Népjóléti és Sport Bizottság döntései értelmében ez évben 50 civil szervezettel, valamint 8 saját intézménnyel kötött megállapodást az Önkormányzat. A szervezetek és intézmények saját maguk kötöttek hatósági szerződést közfoglalkoztatás biztosítására a Munkaügyi Központtal, melynek feltétele volt az önkormányzattal előzetesen megkötött együttműködési megállapodás. Nyári diákmunka: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pécsi Kirendeltségéhez történt kérelmek benyújtását köve- 94

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. május 28-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel tartja ülését a Városháza nagytermében, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Önkormányzati és Szervezési Iroda A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 7. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető 4. A TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, illetve a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektek keretében Pécs MJV tulajdonában lévő Pécs, Csontváry

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését! ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 2280/2015. Tárgy: Beszámoló a Csanádpalotai Közös i Hivatal 2014. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora 2013. évre vonatkozóan 1. sz. melléklet Intézmények megnevezése Pécsi Horvát Színház 11 Nyugati Városrészi Óvoda 11 Kertvárosi Óvoda 11 Egyesített

Részletesebben

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző Városi feladatkörök Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Dr. Gerendás Gábor jegyző I. Mit értünk a Város alatt? Szentendre Városának működéséért, a különböző közszolgáltatások

Részletesebben

J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának átalakítására

J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának átalakítására J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának átalakítására Ózd, 2015. szeptember 24. Előterjesztő: Ózd Város Polgármestere Előkészítő: Jegyző Tisztelt Képviselő-testület! I. Magyarország

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására

Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006 JANUÁR 26-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006 JANUÁR 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2-140/2006. TÁRGY: A PÉCS EKF-2010 PROGRAM IRÁNYÍTÁSI SZERKEZETÉNEK KIALAKÍTÁSA ÉS I. NEGYEDÉVES RENDEZVÉNYEINEK FINANSZÍROZÁSA MELLÉKLET: 2 DB E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/346-4/2013. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása 1.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében féléves munkatervet készít, féléves

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/211/2016. TÁRGY: "A KELETI VÁROSRÉSZI ÓVODA HIRDI TAGÓVODÁJA FELÚJÍTÁSA" TÁRGYÚ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP 6.2.115) MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE JANUÁR 30. - A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése - A Polgármester beszámolója átruházott hatáskörben

Részletesebben

A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök. Szervezeti egység Munkakör Létszám

A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök. Szervezeti egység Munkakör Létszám A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök 2. sz. melléklet Pécs M.J. Város Polgármesteri Hivatala Polgármester Alpolgármester Jegyző Aljegyző Jogi és Önkormányzati Főosztály Jogi Csoport

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/342/2016. TÁRGY: ZSOLNAY NEGYED TÜSKÉSRÉTI TÓ KERTVÁROS KERÉKPÁRÚT MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP6.4.115) MELLÉKLET: 1 DB E L Ő T E R J E S

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalról E rendelet kihirdetve: Várpalota, 1999. október 29. Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. Előterjesztés a 2015. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Előadó: Jegyző Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóiroda Előterjesztés a Szentendre

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11.

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11. Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék 2015. november 11. 1 Helyi önkormányzatok (3197) Települési önkormányzatok (3178) Területi önkormányzatok (20) Községek (2809) Városok (346) (ebből járásszékhely

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének 2015. évi munkaterve 2. számú melléklet I. Intézményellenőrzések 1. Intézmények kockázatelemzés alapján 1.1. Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ 2014.

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: IV-76/4593/2013. sz. határozat 1. melléklet Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: Humán Főosztály Ápolási díj: Összesen 294

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB/389/2014 Ügyintéző : dr.berényi Judit ELŐTERJESZTÉS - a

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(V.02.) rendelete

Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(V.02.) rendelete Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(V.02.) rendelete a településkép véleményezési eljárásról Egységes szerkezetben az 5/2014.(II.21), a 12/2014.(VIII.28.) és a 12/2016.(IV.21.)

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

...á._..._...4.~:...~.~... Faragóné Széles Andrea. , '\/f,\ NyíREGYHÁZA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

...á._..._...4.~:...~.~... Faragóné Széles Andrea. , '\/f,\ NyíREGYHÁZA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +3642524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés év II. félévi üléstervére és a év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés év II. félévi üléstervére és a év I. félévi ülésterv-tervezetére 84-3/2016/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2016. év II. félévi üléstervére és a 2017. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 140- /2010. Előkészítő: Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2010. november 18-i

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 22-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 02-1028/2006. TÁRGY: EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PROGRAM FEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK ELŐKÉSZÍTÉSE MELLÉKLET: 1 E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 22-I

Részletesebben