Tartalom Február 29.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. 2012. Február 29."

Átírás

1 Érdi II. évfolyam. 3. szám Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonáról 2 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 2 7/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 20/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 3 8/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 8 9/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 6 II. Határozatok 8 A Közgyűlés február 23-ai ülésén hozott határozatok 8 III. Mellékletek 16 Melléklet a 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez 16 Melléklet a 7/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez 24 Melléklet a 9/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez 46 Melléklet a Közgyűlés 42/2012. (II.23.) határozatához 47 Melléklet a Közgyűlés 43/2012. (II.23.) határozatához 49 Melléklet a Közgyűlés 52/2012. (II.23.) határozatához 52 Melléklet a Közgyűlés 53/2012. (II.23.) határozatához 53 Melléklet a Közgyűlés 55/2012. (II.23.) határozatához 73

2 I. Rendeletek ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. Jelen rendelet célja, hogy meghatározza Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonát, amelynek önkormányzati tulajdonban történő megőrzése hosszútávon indokolt. 2. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában lévő és a tulajdonába kerülő nemzeti vagyonra. 3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat forgalomképtelennek minősülő vagyonából nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként kijelöli és egyben forgalomképtelen törzsvagyonnak minősíti az alábbi vagyonelemeket: a)magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai út 4 hrsz: b) Gesztelyi ház Érd, Alsó u. 2. hrsz: c) Kutyavári rom Érd, Kutyavári u. 42 hrsz: d) Érdi Kakukk-hegy hrsz: 24575/1 hrsz: 24576/1 hrsz: hrsz: hrsz: 24602/ A Rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a február 23-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, február 29. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 44. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tömören, napirendi pontonként tartalmazza vitát, a kérdésekre és felvilágosítás kérésekre adott választ, a hozzászólások lényegét, a javaslatok és az elfogadott határozatok pontos megfogalmazását, valamint a határozatképességre, a nyílt szavazás név szerinti eredményére, és a titkos szavazás eredményére vonatkozó adatokat. 2. A Rendelet 44. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A jegyzőkönyv mellékletei: a) a meghívó, b) a megtárgyalt előterjesztések, c) a benyújtott felvilágosítás kérés, d) az elfogadott rendeletek, e) valamennyi nyílt szavazás név szerinti eredménye, f) a jelenléti ív, g) az Ötv. 19. (2) b) pontja alapján a képviselő hozzászólása. 3. A Rendelet 46. kiegészül a következő (2) bekezdéssel: Az önkormányzat működése során keletkezett közérdekű adatok megismerésének biztosítása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései alapján történik. A jegyzőkönyvet a mellékleteivel együtt közzé kell tenni Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat hivatalos honlapján. 4. A Rendelet 56. (8) bekezdése az alábbira módosul: A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza valamennyi nyílt szavazás név szerinti eredményét és a titkos szavazás eredményét. A jegyzőkönyvet amely a bizottsági tag kérésére a kisebbségi véleményt is tartalmazza a bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 5. A Rendelet 74. (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 10. számú melléklet: Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai. 6. A Rendelet e rendelet melléklete szerinti 10. melléklettel egészül ki. 7. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a február 23-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, február 29. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző 7/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 20/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 20/2011. (III.10.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetése költségvetési bevételét eftban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét eft-ban, finanszírozási bevételét eftban, bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetése költségvetési kiadásait eft-ban, finanszírozási kiadásait eft-ban, kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. a) A bevételi főösszegből az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás évi költségvetési bevétele eft, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele eft, a finanszírozási 0 eft, a bevételi főösszege eft. A kiadási főösszegből az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás évi költségvetési kiadása eft, finanszírozási kiadása 0 Ft, kiadási főösszege eft. b) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett működési és/vagy fejlesztési hitel, és/vagy kötvénykibocsátás felvétele teremti meg. c) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi költségvetése hitelfelvétel és/vagy kötvénykibocsátás főösszegét ,- eft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A 2. (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata ,- eft, ebből általános tartalék ,- e Ft céltartalék ,- e Ft. 3. A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 4. Hatályát veszti a 76/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet. 5. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 4. kivételével december 31-étől kell alkalmazni. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a február 23-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, február 29. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző 2 3

3 I. Rendeletek 8/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 54. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 1. A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. Állandóan növényzettel fedett közterületen (különösen: közkert, közpark) a kijelölt utak kivételével kizárólag gyalogosan lehet közlekedni. 2. A Rendelet 13. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közterület-használati engedélyt vagy annak hiteles másolatát a jogosult köteles az engedélyben megjelölt helyszínen tartani, és ellenőrzésre, felszólításra bemutatni. 3. (1) A Rendelet 14. (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:] 9. A 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó különleges gépjármű, valamint ezek vontatmányai, továbbá járműszerelvény elhelyezésére, azzal, hogy mindezek tekintetében legfeljebb 30 napos időtartamra szóló engedély adható ki. (2) A Rendelet 14. (1) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 10. Az építtetőnek, ennek hiányában a tulajdonosnak az építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék tárolására, különböző méretű konténer elhelyezésére, állványozás, lakókocsi, lakókonténer tárolására; (3) A Rendelet 14. (1) 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lépjen: [Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:] 13. A 12. pontba nem tartozó nem városi rendezvény tartása esetén; (4) A Rendelet 14. (1) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 15. Nem az 1. és 8. pont szerinti eszközök igénybevétel történő reklámozásra, (különösen: szórólaposztás, szendvicsember, reklámcélú jármű elhelyezése) valamint üzlet előtti termékkihelyezés esetén; (5) A Rendelet 14. (3) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Nem adható közterület-használati engedély:] 11. Mozgóárusításra és az (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott járművek elhelyezésére az I. díjövezetben; 4. A Rendelet 21. (1) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Kérelemre díjkedvezmény adható:] b) a nem városi rendezvény tartása esetén az önkormányzat költségvetési szerveinek és gazdasági társaságainak, az irányadó díjtétel 99%-ának mértékéig. 5. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 6. A Rendelet március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban és a kiadott engedélyek tekintetében is alkalmazni kell. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a február 23-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, február 29. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző 1. melléklet a 8/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez A. B. C. D. díjtétel Közterület-használat díjövezeti besorolás jele Jogcíme I. II. 1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzatok (portálok), üzleti védőtető, ernyő-szerkezet, hirdetőtábla és cégjelzőtábla elhelyezésére; (Ft/m 2 /hó) 2. Kizárólag üzletbe történő szállítás miatt az áru ki- és berakodása céljára az elárusítóhely nappali nyitva tartásának időtartama alatt a közterület feltétlenül szükséges ideig történő igénybevételére; (Ft/m 2 /nap) 3. Alkalmi árusítás, alkalmi vásár, automata kihelyezés esetén; (Ft/m 2 /nap) Városi rendezvényhez kapcsolódó alkalmi árusítás, alkalmi vásár, automata kihelyezés esetén. (Ft/m 2 /nap) Kiemelt városi rendezvényhez kapcsolódó alkalmi árusítás, alkalmi vásár, automata kihelyezés esetén. (Ft/m 2 /nap) Mozgóárusítás esetén; (Ft/nap/jármű) TILTOTT A közterület kizárólagos igénybevételével járó film- és televízió felvétel céljára; (Ft/m 2 /nap) Cirkuszi, vidámparki tevékenység céljára; (Ft/nap) Városi rendezvényhez kapcsolódóan: , Hatósági jelzés nélküli, vagy közlekedésre alkalmatlan jármű legfeljebb 30 TILTOTT napig történő elhelyezésére. (Ft/gk/nap) Hirdető-berendezés, intézmények, valamint ipari és kereskedelmi 8. létesítmények céljelölő információs tábláinak közterületen történő elhelyezésére; (Ft/m 2 /hó) 9. A 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó kisteher gépjármű, teher- és különleges gépjármű, autóbusz, valamint ezek vontatmányai, továbbá járműszerelvény elhelyezésére, (Ft/m 2 /hó) 10. Építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék tárolására, különböző méretű konténer elhelyezésére, állványozás, lakókocsi, lakókonténer tárolására; (Ft/m 2 /nap) 11. Nem a posta által kihelyezett postai levél gyűjtőláda elhelyezésére; (Ft/db/hó) Non-profit, sport, kulturális rendezvények megtartására; (Ft/m 2 /nap) A 12. pontba nem tartozó nem városi események esetén (Ft/m 2 /nap) Tehergépjárművek és vontatmányaik, munkagépek, autóbuszok, mezőgazdasági vontatók, lassú járművek és járműszerelvények a város közterületein történő elhelyezéséhez, amennyiben a jármű megengedett legnagyobb össztömege 3500 kg 7500 kg között van; (Ft/m 2 /hó) TILTOTT

4 I. Rendeletek A. B. C. D. díjtétel Közterület-használat díjövezeti besorolás jele Jogcíme I. II Nem az 1. és 8. pont szerinti eszközök igénybevétel történő reklámozásra (különösen: szórólaposztás, szendvicsember, reklámcélú jármű elhelyezése illetve üzemeltetése) (Ft/nap/fő, ill. Ft/nap/m 2 ) Üzlet előtti termékkihelyezés esetén (Ft/nap/m 2 ) Utcazenélésre, mutatványos, művészeti és előadó-művészeti tevékenység végzésére (Ft/fő/nap) Pavilon elhelyezésére. (Ft/m 2 /hó) Rendezvényhez nem kapcsolódó vendéglátó-ipari egység (büfé) ideiglenes elhelyezéséhez, valamint vendéglátó előkert (terasz) céljára használt terület idényjellegű igénybevételére; (Ft/m 2 /hó) Köztárgyak (szobrok, emlékművek, díszkutak, díszburkolatok, alapzatos zászlórudak, kertészeti műtárgyak, utcabútorok stb.) elhelyezésére, mely alól kivételt képeznek az önkormányzat által megrendeltek köztárgyak. (Ft/m 2 /hó) Kijelölt közúti közlekedési szolgáltatás taxi állomáshelyek (droszt) igénybevétele személygépkocsinként. (Ft/gk/hó) A fenti közterület-használati díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák /2012. (II.29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. -ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az intézményvezető (tagintézmény-vezető) az ellátás igénybevételének megkezdése előtt a jogosulttal, vagy törvényes képviselőjével a Szoctv. 94/C. (3) bekezdésében és a Gyvt. 32. (7) bekezdésében meghatározott tartalmú megállapodást köt, melyről 15 napon belül értesíti a fenntartót. (2) A Rendelet 6. (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A Szoctv. 94/A. (3) bekezdésében és a Gyvt. 32. (4) bekezdésében foglalt esetekben a Közgyűléstől átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. 2. (1) A Rendelet 20. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Szoctv. 115/A -ban, valamint a Gyvt ban meghatározottakon túlmenően nem kell térítési díjat fizetni az alábbi ellátásokért: a) bölcsődei gondozás, b) házi szociális gondozás a 11. -ban foglalt esetekben, b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, c) nappali ellátást nyújtó idősek klubja ellátásában részesülők szállítása. (2) A Rendelet 20. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj összege: a) szociális és gyermekjóléti gondoskodás esetén a Szoctv /B. -aiban, valamint a Gyvt aiban foglaltak figyelembevételével megállapított összeg, kivéve a b) és c) pontban foglalt esetet; b) a családok átmeneti otthona esetén a személyi térítési díj felnőtteknek havi 5.000,-Ft, gyermekeknek havi 3.000,- Ft, mely azonban nem haladhatja meg a kötelezett jövedelmének 25 %-át. c) bölcsődei gondozás személyi térítési díja havi ,- Ft, azzal, hogy a gyermek intézményből való két hetet meghaladó, távolmaradása idejére mentesül annak megfizetése alól a térítési díj fizetésére kötelezett személy. 3. A Rendelet 22. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (6) A fizetendő személyi térítési díj összegét a térítési díj megfizetésére köteles személy a tárgyhó tekintetében előre, - kivételt képez a bölcsődei személyi térítési díj ahol utólag- a költségvetési szerv vezetője által átadott készpénz-átutalási megbízáson (csekken) az azon jelzett fizetési határidőig, vagy készpénzben az intézmények által kijelölt befizetési napokon, vagy átutalással az intézmények által meghatározott időpontig köteles megfizetni. A számlázás az intézményektől beérkezett adatszolgáltatás alapján a várható étkezési napok figyelembevételével történik. A hiányzások utólag kerülnek jóváírásra. 4. A Rendelet 1. melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete lép. 5. (1) A Rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével április 1. napján lép hatályba. (2) A Rendeletnek az e rendelettel megállapított 20. (2) bekezdés a) pontja augusztus 31. napján hatályát veszti. (3) A Rendeletnek az e rendelettel megállapított 20. (4) bekezdés c) pontja szeptember 1. napján lép hatályba. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a február 23-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, február 29. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző 6 7

5 II. Határozatok ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 41/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a folyószámlahitel felvételéről szóló, 429/2011. (XII.15.) KGY határozat módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 429/2011. (XII.15.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2011. (I. 27.) KGY határozata alapján kibocsátott, ,- Ft összegű, egy éves futamidejű működési kötvény visszafizetésére ,- Ft összegű folyószámlahitelt vesz fel. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a folyószámlahitel felvételével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint az ennek eredményeként létrejövő folyószámlahitel szerződés megkötésére. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel kamatait és egyéb költségeit a város költségvetésébe betervezi, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a város költségvetéséről szóló rendeletében már meglévő ,- Ft működési kötvényt a folyószámlahitelből március 1-ig visszafizeti. Határidő: a döntés továbbítására február 29. Felelős: T. Mészáros András polgármester 42/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a az Érdi Városfejlesztési Kft üzleti tervének módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról szóló, 4/2012. (I.26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési Társaság évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összege eft. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városfejlesztési Társasággal kötendő szerződéseket aláírja. A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés a évi költségvetés terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Városfejlesztési Társaság üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be. Határidő: a határozat továbbítására: február 29. költségvetési rendelet-tervezet előkészítése Felelős: T. Mészáros András polgármester 43/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a az Érdi Létesítmény-üzemeltető Kft. üzleti tervének módosításáról Érd megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft évi üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról szóló, 5/2012. (I.26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az Önkormányzat által biztosított forrás összege eft. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft-vel kötendő szerződéseket aláírja. A szerződések fedezete a évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés a évi költségvetés terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be. Határidő: a határozat továbbítására: február 29. költségvetési rendelet-tervezet előkészítése Felelős: T. Mészáros András polgármester 44/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program keretében Diósd és Tárnok önkormányzataival és a koncessziós eljárás nyertesével megkötendő koncessziós társasági szerződés elfogadásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Diósd Község Önkormányzatával, Tárnok Nagyközség Önkormányzatával és a kiírt koncessziós pályázat nyertesével közösen, az Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község, Tárnok Nagyközség közigazgatási területén már meglévő, valamint az Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-tisztítási Programban KEOP európai uniós támogatással megvalósuló, valamint a szerződés időtartama alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek koncessziós szerződés keretében történő üzemeltetésére a koncesszióról szóló évi XVI. tv a alapján létrehozza az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a társaság egyik tagja elfogadja az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jelen határozat mellékletét képező társasági szerződését. 3. A Közgyűlés a cégalapításhoz szükséges Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat ,- Ft törzsbetétének összegét az Önkormányzat évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 82/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete terhére biztosítja. 4. A Közgyűlés a Kft. Felügyelő Bizottságába 5 éves időtartamra Simó Károlyt (2030 Érd, Emma u. 4.) javasolja. 5. A Közgyűlés a Kft. könyvvizsgálójának 5 éves időtartamra C.C Audit Könyvvizsgáló Kft.-t (1148 Budapest, Fogarasi út 58.) javasolja. 6. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft. alakuló ülésén a fenti döntéseket képviselje, illetve a társaság ügyvezetőjének, felügyelő bizottsági tagoknak személye tekintetében a koncessziós szerződésben rögzítetteknek megfelelően szavazzon. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt tartalmú koncessziós társasági szerződést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében aláírja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 45/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés megszűnését követően, július 21. napjával kezdődően az Érdi Közterület-fenntartó Intézményt kívánja megbízni. Felkéri a Polgármestert, hogy a Közgyűlés márciusi ülésére készített előterjesztésben mutassa be a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásához szükséges, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feltételek biztosításának módját, annak finanszírozását, valamint terjessze elő az intézménnyel kötendő szerződés tervezetét. Határidő: a Közgyűlés márciusi ülése a határozat továbbítására: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 46/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a Érd Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben a 2012/2013. tanévben indítható osztályok, valamint első osztályok, kilencedik osztályok számának meghatározásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012/2013. tanévre az önkormányzat által fenntartott általános iskolákban és középiskolákban indítható osztályok számát az alábbiak szerint határozza meg: Iskolák neve Indítható osztályok összesen Ebből első/ ötödik/ kilencedik osztály Batthyány Általános Iskola és Sportiskola 17 3 Bolyai János Általános Iskola 28 4 Érdligeti Általános Iskola 34 4 Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 19 2 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 33 4 Teleki Sámuel Általános Iskola 21 4 Móra Ferenc Általános Iskola Külön közgyűlési határozat alapján Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 6 2 Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola 21 (22) 5 Összesen: 21 első osztály általános 1 ötödik osztály iskolai + 51 (52) + 12 kilencedik középiskolai osztály Az indítható osztályok számának módosításáról a Közgyűlés dönt. Határidő: a határozat közlésére február 29. Felelős: T. Mészáros András polgármester 8 9

6 II. Határozatok 47/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői teendőinek ellátására irányuló, a pályázat eredményes lebonyolításáig tartó megbízás adásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése március 9-től a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői teendőinek ellátásával a magasabb vezetői teendők ellátására kiírt pályázat eredményes lebonyolításáig Sebestyénné Majchrowska Ewát bízza meg. A Közgyűlés a magasabb vezetői megbízás idejére a megbízottat megillető magasabb vezetői pótlék összegét a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 3. számú mellékletének előírása alapján 225%-ban határozza meg. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: március 8. Felelős: T. Mészáros András polgármester 48/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a az Élni és Szeretni Holisztikus Segítő Közhasznú Egyesület --tel megkötött szolgáltatási szerződés megszüntetéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Élni és Szeretni Holisztikus Egyesülettel november 29-én megkötött szolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul és felhatalmazza a polgármestert a szerződés megszüntetés aláírására. Határidő: megállapodások aláírására 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 49/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a a Palánta Tanoda Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal szolgáltatási szerződés megkötéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése január 1. napjától augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra megállapodást köt a Palánta Tanoda Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal egy fő óvodás korú gyermek ellátására. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: a szerződés aláírására február 29. Felelős: T. Mészáros András polgármester 50/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a szolgáltatási szerződés megkötéséről a Napraforgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő közvetítő szolgáltatásra Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatási szerződést köt január 1. napjától december 31. napjáig a Napra Forgó Nonprofit Kft-vel a munkaerő piacon hátrányos helyzetben lévő személyek részére történő munkaerő-piaci tanácsadás céljából. A Közgyűlés a évi költségvetésében a feladat ellátására ,- Ft-ot biztosít, illetve az átmeneti gazdálkodás terhére a évi időarányos fedezetet biztosítja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: a szerződés megkötésére 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 51/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a városi drogprevenciós előadás szervezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a városi drogprevenciós előadás megrendezését március hónapban. A Közgyűlés a rendezvény megszervezéséhez Ft +ÁFA összeget biztosít, melyet a évi költségvetésben tervezni kell. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, továbbá az egyeztetések lefolytatására. Határidő: évi költségvetési rendelet elfogadása, majd folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester 52/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a Városfejlesztési és Értékvédelmi Alap létrehozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a településrendezés, településfejlesztés, és a helyi építészeti örökség értékeinek védelme érdekében a határozat melléklete szerinti működési szabályok alapján Városfejlesztési és Értékvédelmi Alap elnevezéssel elkülönített pénzügyi alapot hoz létre. Határidő: a évi költségvetés elfogadása Felelős: T. Mészáros András polgármester 53/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi CVIII. törvény 22. (1) bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát. Határidő: a határozat közlésére február 29. Felelős: T. Mészáros András polgármester 54/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a a Város Nyugalmáért Kiemelten Közhasznú Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító, A Város Nyugalmáért Kiemelten Közhasznú Közalapítvány Kuratóriumi elnöki tisztségére Bencze Pétert (2030 Érd Harangvirág u. 4.) választja meg. 2. A Kuratórium összetételének megváltozására tekintettel, továbbá a jogszabályok módosulása miatt Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Város Nyugalmáért Kiemelten Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat 1., 4., 7., 8/A., 11. pontja helyébe az alábbi lép: 1.) Az Alapítvány célja Az alapítvány létrehozásának célja Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott közbiztonság helyi feladatai ellátásának folyamatos biztosítása, védelme. 4.) Az Alapítvány vagyona és a vagyonnal való gazdálkodás: Ft azaz Egymillió forint, amely összeget az alapító rendelkezésre bocsátott. Az Alapítvány céljának megvalósítására rendelt vagyon, a fent nevezett anyagi eszközökből, és az alapítvány létrejötte után csatlakozó támogatók által rendelt anyagi eszközökből áll. Az Alapítvány részére történő befizetés módját, az Alapítványhoz csatlakozásra és támogatásra való felhívás szabályait a Kuratórium határozza meg. Az Alapítvány céljára rendelt vagyonból, minden olyan tevékenység támogatást kaphat, mely összhangban áll az Alapítvány céljával. A Kuratórium dönt az Alapítvány pénzeszközeinek felhasználásáról. Az Alapítvány pénzeszközeit az OTP Banknál kell elhelyezni. Az Alapítvány bankszámlájáról való utalványozáshoz együttes banki aláírók: Név: Lakcím: Kozma György Zsolt 2030 Érd, Kossuth Lajos u. 48/4 Dr. Király László 2030 Érd, Alispán u ) Az alapítvány jogállása: Az Alapítvány jogi személy, jogok és kötelezettségek alanya lehet. 7.) A Kuratórium: Elnöke: Bencze Péter Titkára: Kozma György Zsolt Tagjai: dr. Csőzik László Dr. Király László Polgár Tamás Az Elnököt, az Alapítvány Titkárát és a Kuratórium tagjait az Alapító választja. A Kuratórium munkáját az Elnök vezeti. Ülésezés: A Kuratórium üléseit negyedévenként tartja, de szükség esetén bármelyik tag kérésére össze kell hívni az ülést. A Kuratórium ülését a Kuratórium Elnöke hívja össze. A meghívót és a napirendi javaslatot az ülés időpontját megelőzően legalább öt nappal kell kézbesíteni. A Kuratórium napirendjére vonatkozóan a kuratóriumi tagok, illetőleg a Felügyelő Bizottság Elnöke a Kuratórium Elnökének írásban nyújtják be javaslataikat a Kuratórium ülése előtt legalább tíz nappal. Indokolt esetben a Kuratórium ülése telefonon is összehívható. A Kuratórium ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet. A Kuratórium kivételes esetben, és csak akkor tarthat zárt ülést, ha a nyílt ülés megtartása jogszabályban előírt titokvédelmi vagy egyébként személyhez fűződő jogokat sértene. Az állami felügyelő szerv, a Kuratórium összehívását határidő kitűzésével és a napirend megjelölésével elrendelheti. Döntéshozatal: A Kuratórium határozatképes, ha ülésein tagjainak több mint fele jelen van. A Kuratórium határozatit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazta dönt. A Kuratórium határozatait a személyi kérdések kivételével nyílt szavazással hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazással dönt. Beszámoló: A Kuratórium évente egy alkalommal köteles beszámolni tevékenységéről, és közhasznúsági jelentést készíteni az Alapítványt tevőknek, valamint ezzel egyidejűleg gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni, a helyi sajtó útján. Az éves beszámoló jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, melyek elfogadásához minősített többségű döntés szükséges

7 II. Határozatok Összeférhetetlenség: Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Jegyzőkönyv, nyilvántartás, döntések nyilvánossága A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A Kuratórium elnöke a Kuratórium döntéseiről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a vezető szerv döntésének tartalmát, számát, időpontját, hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát, amennyiben lehetséges nevét is. A Kuratórium döntéseit az ülést követően a Kuratórium titkára közli haladéktalanul az érintettekkel szóban, vagy írásban. A lakosságot, érdeklődőket az Alapítvány a helyi sajtó útján tájékoztatja döntéseiről. Az Alapítván tevékenységét, valamint gazdálkodásának legfontosabb adatait köteles nyilvánosságra hozni a helyi sajtó útján. Az Alapítvány működésével kapcsolatos, személyiségi jogokat nem érintő iratanyagokba bárki betekinthet. A betekintésre a Kuratórium elnökével történt előzetes egyeztetés után kerülhet sor. Az évente kötelező közhasznúsági jelentést bárki számára hozzáférhetővé kell tenni (betekintés és saját költségre másolat készítése). 8.) Az alapítvány képviselete Az Alapítvány képviselője a Kuratórium mindenkori Elnöke. 8./A) Felügyelő Bizottság Az Alapítvány gazdálkodásának, számvitelének és ügyvitelének ellenőrzésére az alapító Felügyelő Bizottságot hoz létre. A Felügyelő Bizottság: Elnöke: Klész László (2030 Érd, Hortobágy u. 8.) Tagjai: Antunovics Antal (2030 Érd, Alsó u. 20.) Kellner Mária (2030 Érd, Bakonyi u. 50.) A Felügyelő Bizottság hatásköre, működése: ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a közalapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. a felügyelő bizottság tagja az Alapítvány vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet. a felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. A Felügyelő Bizottság a Kuratóriumra kötelező döntést nem hozhat. A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint tartja, évente egyszer azonban kötelező összehívni az ülését a közhasznúsági jelentés véleményezése érdekében. A Felügyelő Bizottság ülését az Elnök hívja össze a napirend megjelölésével. A meghívót írásban a Felügyelő Bizottság ülését megelőzően legalább 5 nappal kézbesíteni kell az érintettek részére, rendkívüli esetben a Bizottság telefonon is összehívható. A Felügyelő Bizottság ülései nyíltak, zárt ülést rendelhet el a tagok több mint felének igen szavazatával. A Bizottság ülésein bárki részt vehet. A Kuratórium tagjai a Bizottság üléséről meghívót kapnak. A Felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság döntéseiről az Elnök nyilvántartást vezet, abba a Kuratórium tagjai bármikor betekinthetnek. Összeférhetetlenség: Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 8./B) A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító határozatlan időre választja. 11.) Az Alapítvány működése: Az Alapítvány nyílt, ahhoz bárki kül-és belföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapító okiratban foglaltakat elfogadja és erről nyilatkozatot tesz. Az alapítványi cél megvalósítására az alapítványi vagyon és hozadéka (kamatok) használhatók fel elsősorban. Az Alapítvány vagyonával úgy kell gazdálkodni, hogy annak értéke , Ft alá nem csökkenhet. A vagyon felhasználásához egyhangú kuratóriumi döntés szükséges. A vagyon felhasználás elsősorban: Közbiztonsági célok megvalósítása érdekében a rendőrség és a polgárőrség támogatására történhet. Az alapítványi vagyon felhasználásáról a Kuratórium határoz. A Kuratórium pályázatokat írhat ki az alapítványi célok megvalósítására, ezek elfogadásáról a Kuratórium dönt. Meghatározhatják, hogy a pályázatoknak részletes költségvetési tervezetet is tartalmazniuk kell. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosított Alapító Okirat aláírására és a Bíróság előtti eljárásra. Határidő: határozat közlésére: azonnal Felelős: Polgármester 55/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 56/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a az Oktatási és Művelődési Bizottság évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Oktatási és Művelődési Bizottság évben végzett munkájáról szóló beszámolót

8 II. Határozatok 57/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság évi tevékenységének elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolót. 58/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló, Visegrádi Alap Kispályázatok (Small Grants) c. pályázathoz való csatlakozásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részt vesz a Visegrádi Alap Kispályázatok Kulturális Fesztivál Lubaczów 2012 c. projektben azzal, hogy a pályázatot Lubaczów Városa nyújtja be a Visegrádi Alaphoz. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázat benyújtásához Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről szükséges 200,- eurót a évi átmeneti finanszírozás terhére biztosítja. A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a projektben való részvételhez szükséges szándékmegerősítő levél és társfinanszírozási kötelezvény aláírására, valamint a pályázat előkészítéséhez és benyújtásához szükséges további intézkedések, illetve nyilatkozatok megtételére. Határidő: a pályázat benyújtására március 1. Felelős: T. Mészáros András polgármester 59/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím adományozásáról 60/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a Érd Város Életmű Díj adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete alapján Szalay Jenő részére Érd Város Életmű Díjat adományoz. A határozat közzétételére vonatkozóan az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 48. (5) bekezdését alkalmazni kell. Határidő: a díj átadására március 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester 61/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a Érdi Tudományos Díj adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete alapján Stencinger Norbert részére Érdi Tudományos Díjat adományoz. A határozat közzétételére vonatkozóan az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 48. (5) bekezdését alkalmazni kell. Határidő: a díj átadására március 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester 63/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a házszámrendező határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról Önkormányzati hatósági ügy A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS! dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző 64/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a engedély nélküli csoportos ebtartást megtiltó határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról Önkormányzati hatósági ügy A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS! T. Mészáros András s.k. polgármester Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete alapján Dr. Kubassek János részére Érd Város Díszpolgára Kitüntető Címet adományoz. A határozat közzétételére vonatkozóan az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 48. (5) bekezdését alkalmazni kell. Határidő: a díj átadására március 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester 62/2012. (II.23.) h a t á r o z a t a házszámrendező határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról Önkormányzati hatósági ügy A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS! 14 15

9 III. Mellékletek Melléklet a 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez Kötelező feladat Önként vállalt feladat Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK - helyi építészeti örökség értékeinek védelme - településrendezés helyi közterületek fenntartása, köztisztaság, településtisztaság biztosítása települési szilárd hulladékok kezelése települési folyékony hulladékok kezelése hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása közterületen elhagyott hulladék elszállítása, hasznosítása, ill. ártalmatlanítása évi LXXVIII. tv. 6. (1) b), 57. (2) 14/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet évi LXXVII. tv. 6. (7) tervtanács 252/2006. (XII. 7.) Korm. rend. működtetése 41/2007. (IX.21.) önkormányzati rendelet településfejlesztés évi CVII. tv. 1. (1) évi LXXVIII. tv. 6. (1) a./ város-rehabilitációs feladatok közút építése közúti közlekedésfejlesztési tervek, koncepciók - kistérségi társulásban részvétel évi LXV. tv. 8. (1), 37/2009.(IV.30.) önkormányzati rendelet évi I. tv. 31., 28/2009.(IV.24.) önkormányzati rendelet, 50/2009.(IX.11.) önkormányzati rendelet évi I. tv. 10., 11. (1) évi LXV. törvén y 1. (6) c) TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS, KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 260/2004. (XI.18.) ÖK. határozat 23/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet évi XLIII. tv. 21. (1), (3) a) 23/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet évi XLIII. tv. 21. (1), (3) b) 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet évi XLIII. tv. 21. (1) 23/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet évi XLIII. tv. 30. (2) közterület tisztán tartása évi XLIII. tv. 31. (1) hulladékgazdálkodási terv készítése évi XLIII. tv. 35. (1), (3) /2012. (. ) önkormányzati rendelet évi LXV. tv 8. (4) köztemető fenntartása és üzemeltetése évi LXIII. tv. 5. (3) (ÉKF útján) 31/1991. (XI.29.) önkormányzati rendelet egészséges ivóvíz biztosítása évi LXV. tv 8. (4) vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés évi LVII. tv. 4. (1) f./ ár- és belvízvédekezés évi LVII. tv. 17. (4) árvízmentesítés évi LVII. tv. 4. (1) f./ helyi vízkárelhárítás évi LVII. tv. 4. (1) f./ belvízmentesítés évi LVII. tv. 4. (1) f.) csatornázás évi LVII. tv. 4. (2) b) közvilágítás díszkivilágítás évi LXV. tv. 8. (4) helyi közutak fenntartása évi LXV. tv. 8. (4) évi I. tv. 8. (1) helyi közlekedés biztosítása közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása helyi közutak közútkezelői feladatainak ellátása (önkormányzat képviselőtestülete) az utak forgalmának szabályozása közúti jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése, eltávolítása gyalogos átkelőhelyek megvilágítása, gyalogos átkelőhelyhez vezető szilárd burkolatú járda, gyalogút, gyalogos felállóhely, és gyalogos biztonsági berendezések létesítése, fenntartása, valamint vasúti gyalogos átkelőhely létesítése távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok szúnyog és rágcsálóirtás fás szárú növények fenntartása, kezelése, faápolási munkák Helyi közlekedés támogatása évi LXV. tv. 8. (1) évi LXV. tv. 8. (4), évi I. tv. 9/D évi XX. tv. 92. (10) a) alapján az évi I. tv. 15. (2), 29. (3), 31., 34. (1), (2), (5), 35., 43. (1), 45. (1) 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet évi I. tv. 33. (1) c), 20/1984.(XII.21.) KM rendelet 2. (1) 35/2003. (XI.10.) önkormányzati rendelet évi I. tv. 33. (1) c), 20/1984.(XII.21.) KM rendelet 2. (1) 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 2. (5) évi XVIII. tv. 6., 2/2088.(I.25.) önkormányzati rendelet évi CLIV. tv. 73., 18/1988.(VI.3.) NM rendelet 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 4., 5. játszóterek üzemeltetése, fenntartása 78/2003. (XI.27.) GKM rend. 1., 7., 9. utca, tér és névtábla kataszter elkészítése önkormányzati intézményi ingatlanok évi LVIII. törvény karbantartási feladatai kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatás biztosítása 313/2011.(IX.15.) KGY. határozat évi XLII. törvény 2., 4. (5) 13/2005. (IV.4.) önkormányzati rendelet 16 17

10 III. Mellékletek EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS Háziorvosi ellátás (ellátási évi CLIV. tv szerződéssel) Házi gyermekorvosi ellátás (ellátási évi CLIV. tv szerződéssel) Fogorvosi alapellátás vegyes- (ellátási évi CLIV. tv szerződéssel) Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti évi CLIV. tv ellátás (ellátási szerződéssel) Védőnői ellátás évi CLIV. tv Iskola-egészségügyi ellátás évi CLIV. tv Járóbeteg szakellátás CLIV. tv (3) évi CLV tv. 79. (1) Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Általános iskolai nappali oktatás Iskolafogászat, ifjúsági fogászat Sportorvosi ellátás évi CLIV. tv évi CLIV. tv. 43., 215/2004. (VII.13.) Korm.rendelet 3. OKTATÁSSAL ÉS NEVELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK évi LXXIX. tv. 86. (1) évi LXV. tv. 8. (1) évi LXXIX. tv. 86. (1) évi LXXIX. tv. 86. (1) évi LXV. tv. 8. (1) SNI nappali rendszerű ált. iskolai évi LXXIX. tv. 87. (1) nevelése-oktatása szegregált Napközi és tanulószoba működtetése évi LXXIX tv. 86. (2) Pedagógia szakszolgálat működtetése nevelési tanácsadás logopédiai szolgálat működtetése gyógy-testnevelés biztosítása korai fejlesztés konduktív pedagógiai ellátás évi LXXIX. tv. 86. (3) évi tv. LXXIX. tv 86. (3),89/A évi tv. LXXIX. tv. 86. (3) évi LXXIX. tv. 86. (3) 1993.évi LXXIX. tv. 87. (1),89/A évi LXXIX. tv. 87. (1) Szakiskolai ellátás (Kós) évi LXXIX. tv. 86. (3) Középiskolai ellátás (VMG, Gárdonyi, Kós) gimnáziumi, szakközépiskolai ellátás évi LXXIX. tv. 86. (3) Alapfokú művészeti oktatás (Lukin AMI) Integrált SNI óvodai és általános iskolai nevelés, oktatás felnőttképzés, szakképzés évi LXXIX. tv. 86. (3) évi LXXIX. tv. 86. (3) évi LXXIX. tv. 86. (2) KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS, KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA Közművelődési tevékenység ellátása, közművelődési intézmény biztosítása: Szepes Gyula Művelődési Központ Települési könyvtári feladatok ellátása Csuka Zoltán Városi Könyvtár Aktívkorúak ellátása foglalkoztatást helyettesítő támogatás Aktívkorúak ellátása rendszeres szociális segély mentesített Aktívkorúak ellátása rendszeres szociális segély egészségkárosodott Muzeális intézmény fenntartása: Magyar Földrajzi Múzeum évi LXV. tv. 8. (1) CXL. tv CXL. tv. 78 (2) CXL. tv. 39. (1) CXL. tv. 64 (1) (2) SZOCIÁLIS- GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS Ápolási díj méltányossági alapon Százévesek támogatása Étkezési térítési díj Temetési segély Újszülöttek támogatása Tüzelő támogatás Vis maior támogatás Tanulóbérlet biztosítása szennyvízhálózatra való csatlakozás, hálózat kiépítésének támogatása tanulmányi ösztöndíj biztosítása évi III. törvény 43/B. 26/2004. (VII.5) önkormányzati rendelet évi III. törvény /2004. (VII.5) önkormányzati rendelet évi XXXI. törvény 18. (2) 37/1997. (XII.1.) önkormányzati rendelet évi III. törvény /2004. (VII.5) önkormányzati rendelet évi XXXI. törvény 18. (2) 37/1997. (XII.1.) önkormányzati rendelet évi III. törvény /2004. (VII.5) önkormányzati rendelet évi III. törvény 1. (2) 31/2003. (X.27) önkormányzati rendelet 316/2011. (IX.15.) határozat évi III. törvény /2010. (II.26.) önkormányzati rendelet 13/2004. (IV.28.) önkormányzati rendelet évi III. törvény /G. 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet évi III. törvény /G. 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet évi III. törvény /G. 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet Ápolási díj normatív évi III. törvény 41. Időskorúak járuléka évi III. törvény 32/B. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás évi III. törvény 20/B. Lakásfenntartási támogatás évi III. törvény 38. RGYVK egyszeri évi XXXI. törvény 20/A. TB járulék normatív ápolási díj után évi III. törvény 44. (3) 18 19

11 III. Mellékletek Óvodáztatási támogatás évi XXXI. törvény 20/C. 149/1997. (IX.17.) Korm.rendelet 68/F. Átmeneti segély évi III. törvény 45. Mozgáskorlátozottak támogatása 164/1995. (XII.27.) Korm.rendelet évi XXXI. törvény 21. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 37/1997. (XII.1.) önkormányzati rendelet 8-8/B. Adósságkezelési szolgáltatás évi III. törvény 55-55/C. 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet /2006. (VI.23.) önkormányzati rendelet Köztemetés évi III. törvény 48. Közgyógyellátás évi III. törvény 50. (3) Családsegítő Szolgálat családsegítés évi III. törvény 64. támogató szolgálat évi III. törvény 65/C utcai szociális munka évi III. törvény 65/E. szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása évi III. törvény 65/A. Módszertani Gyermekjóléti Központ évi XXXI. törvény 40. Átmeneti Ellátást Biztosító Központ Férfi-női Átmeneti Szálló évi III. törvény 80. Éjjeli Menedékhely évi III. törvény 80. Családok Átmeneti Otthona évi XXXI. törvény 51. Nappali Melegedő évi III. törvény 65/F. Habilitációs Központ Fogyatékosok nappali ellátása évi III. törvény 65/F. Szociális foglalkoztatás Időseket Ellátó Központ Idősek Otthona évi III. törvény 67. Házi segítségnyújtás évi III. törvény 63. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évi III. törvény 65. Étkeztetés évi III. törvény 62. Idősek nappali ellátása évi III. törvény 65/F. Bölcsődei ellátás évi XXXI. törvény 42. Gyermekek átmeneti gondozása, helyettes szülői hálózat évi XXXI. törvény 45., otthont nyújtó és utógondozói ellátások biztosítása évi XXXI. törvény 95. (1), (2) pszichiátriai, szenvedélybetegek nappali ellátása évi III. törvény 86. (2) bekezdés e) pont időskorúak gondozóháza, évi III. törvény 86. (2) bekezdés e) pont fogyatékos személyek gondozóháza évi III. törvény 86. (2) bekezdés e) pont pszichiátriai betegek gondozóháza évi III. törvény 86. (2) bekezdés e) pont szenvedélybetegek átmeneti otthona, évi III. törvény 86. (2) bekezdés e) pont két további intézmény típus biztosítása a lakossági igények alapján (pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, rehabilitációs intézmények) Otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás A környezeti állapot figyelemmel kísérése, adatnyilvántartás és -szolgáltatás teljesítése Környezetvédelmi feladatok megoldása Környezetvédelmi program kidolgozása, jóváhagyása, az illetékességi terület környezeti állapotának elemzése, értékelése, a lakosság tájékoztatása; a környezetvédelmi programban foglaltak végrehajtása, folyamatos felülvizsgálata Stratégiai zajtérkép és intézkedési terv készítése A helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartása, természeti állapot fejlesztése, őrzés (Fundoklia völgy) Kiemelt oltalmuk biztosítása érdekében természeti értékek védetté nyilvánítása évi III. törvény 90. (2) évi XXXI. törvény 95. HELYI KÖRNYEZE0T- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM zaj- és rezgésvédelem hulladéklerakó rekultivációja Tárnok Környezetvédelmi Alap Fundoklia tanösvény Tőzike tanösvény évi LIII. tv. 12. (3) 61/2009. (X.16.) önkormányzati rendelet 301/2010. (X.28.); 94/2011. (III.24.) határozat évi LIII. tv. 46. (1) b), e), 47. (2) évi LIII. tv. 46. (4) 280/2004. (X. 20.) Korm. r. 2. (1) évi LIII. törvény 58. (1) 40/1996. (XII.19.) önkormányzati rendelet évi LIII. törvény 62.. (2) bek. 9/1999. (V.21.) önkormányzati rendelet évi LIII. törvény 22.. KÖZBIZTONSÁG, POLGÁRI VÉDELEM, KATASZTRÓFAVÉDELEM Térfigyelő-rendszer fenntartása, működtetése 94/2005. (IV.21.) határozat Polgárőrség támogatása Körzeti megbízotti irodák Mezei őrszolgálat 1/2008. (I.25.) önkormányzati rendelet Közterület-felügyelet fenntartása évi LXIII. törvény 1. (1) Helyi védelmi bizottság működtetése évi CXIII. tv Honvédelmi igazgatás és felkészítés évi CXIII. tv. 29. Katasztrófavédelmi igazgatás és felkészítés évi CXXVIII. Tv

12 III. Mellékletek Polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos ügyintézés évi CXXVIII. Tv Települési polgári védelmi szervezet létrehozása és alkalmazása évi CXXVIII. Tv Tűzvédelem évi XXXI. Tv. 19. Munkavédelem évi XCIII. tv. 54. Vagyonvédelem évi CXXXIII. Tv. A helyi sportfejlesztési koncepció meghatározása, a sport-szervezetekkel való együttműködés biztosítása, sportlétesítmények fenntartása, iskolai testnevelés és sporttevékenység feltételeinek biztosítása Érdi Létesítmény-üzemeltető Kft Érdi Sport Kft. támogatása A közoktatási törvény alapján az önkormányzati iskolai sportkörök működési feltételeinek biztosítása Vagyongazdálkodás SPORT ÉS IFJÚSÁGI FELADATOK NEMZETISÉGI FELADATOK Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Roma ösztöndíj EGYÉB FELADATOK A lakosság önszerveződő közösségei (társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések,) támogatása Egyházak, felekezetek és vallási közösségek támogatása évi LXV. tv. 8. (1) évi I. tv. 55. (1) 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 299/2009. (X.5.) határozat 326/ (XI.19.) határozat évi I. tv. 55. (2) költségvetési rendelet költségvetési rendelet évi LXV. tv. 8. (5) 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 13/2007. (III.26) önkormányzati rendelet évi LXV. törvény 1. (4) bekezdés b.) 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. (1) Alaptörvény 32. cikk (1) f ) pont évi XX.tv.138. (1) j) pont évi CXCVI tv. 1. (1) (Nvtv.) évi CXCV. tv. 23. ; 91. (Áht.) évi CVIII. tv. (Kbt.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása Közgyűlés működésének biztosítása Közterületek elnevezése évi LXV. tv. 8. (1) évi LXXVII. tv. 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet Vásárok, piacok fenntartása ÉKF 260/2004. (XI.18.) határozat 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet Lakásért életjáradék 79/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet program Kitüntetések évi LXV. törvény 1. (6) a) adományozása 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet Önkormányzati jelképek: évi LXV. törvény 1. (6) a) zászló, címer 36/1997. (XII.1.) önkormányzati rendelet Önkormányzati lapkiadás 28/1990. (XII.10.) határozat Érdi Újság, 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet Érdi Közlöny Érdi Városi Televízió Kft. 111/2005. (V.26.) határozat Érdi Városfejlesztési és 2/2009. (I.13.) határozat Szolgáltató Kft. Vállalkozások támogatása Testvérvárosi kapcsolatok ápolása Poynton (Nagy-Britannia) Lubaców (Lengyelország) Szászrégen (Románia) Léva (Szlovákia) Szabadka (Szerbia) Xuzhou (Kína) Képviselők tiszteletdíjának biztosítása 1998/2006/EK rendelet 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet 51/2008. (XI.11.) önkormányzati rendelet 90/2003. (V.22.) határozat 91/2003. (V.22.) határozat 131/2005. (V.26.) határozat 60/2009. (III.26.) határozat 132/2010. (V.20.) határozat 268/2011. (VII.8.) határozat 12/2009. (IV.23.) határozat (külkapcs. strat.) évi LXV. törvény 20. (2) 36/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelet évi LXV. törvény 12/2000. (III.21.) önkormányzati rendelet 22 23

13 I. évfolyam 10. szám szeptember 20. III. Mellékletek I. évfolyam 10. szám szeptember 20. Melléklet a 7/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként Polg. Hivatal Intézmények Önkorm. összesen Érd és Térs. Szennyv. Társulás e Ft-ban Mind-összesen 1. Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Tartósan adott kölcsönök Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 43., VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN Fők. szla Fők. szla Polg. Hivatal Intézmények évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Önkorm. összesen 1. számú melléklet Érd és Térs. Szennyv. Társulás Mind-összesen 1. Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Tartósan adott kölcsönök Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 43., VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételek részletes bontásban Fők. szla évi eredeti előirányzat e Ft-ban évi módosított előir. 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatások bevétele Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel Bírságból származó bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások bevétele Egyéb sajátos bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lízingdíj bevételek Kötbér, egyéb kártérítés bevételei Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevételek Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Illetékek Helyi adók Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Pótlékok Bírságok Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része és a megyei önkorm. részesedése Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Különféle bírságok Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzati lakások lakbérbevétele Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel Egyéb különféle sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése Föld értékesítése Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozamok Tartós tulajd. rész. jelentő befekt., részvények, részesed. ért Belföldi államkötvények értékesítése Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek Üzemeltetésből származó bevételek Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás 1. Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Központosított előirányzatok terhére igénybe vehető támogatás Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Céljellegű decentralizált támogatás Vis maior tartalékból kapott támogatás Egyéb központi támogatás Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen Támogatásértékű bevételek 1. Előző évi közp-i költségv. kieg., visszatér Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel Működési célú, támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevételek összesen Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. Működési célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér Felhalmozási célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Működési célú kötvénykibocsátás Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen Finanszírozási bevételek összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN számú melléklet 24 25

14 e Ft-ban Érdi Közlöny I. évfolyam 10. szám szeptember 20. III. Mellékletek I. évfolyam 10. szám szeptember számú melléklet 4. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként e Ft-ban Személyi juttatások Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Szakfeladamozásvetési adott lejáratú lejáratú mozási vetési adott lejáratú lejáratú Felhal- Költség- Tartósan Hosszú Rövid Felhal- Költség- Tartósan Hosszú Rövid Működési Sajátos Támog.ért. Péneszközátvételeradvány Összesen bevételek bevételek bevét. átvételek radvány Összesen Pénzma- Működési Sajátos Támog.ért. Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek bevét. bevételek támogatás kölcsönök kötelez. hitel bevételek támogatás kölcsönök kötelez. hitel Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Önkormányzati jogalkotás Országűlési képviselő választásokhoz tart. tev. Önkorm.-i képviselő választásokhoz tart. tev. Kisebbségi önk.-i képv választásokhoz tart. tev. Európai Parl. képviselőválasztásokhoz tart. tev Orsz. és helyi népszavazáshoz kapcs. tev Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev. Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Önk. és többc. kistérs. társ pénzügyi igazg. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Statisztika tevékenység Településpolitikai támog és tevékenys. Közlekedés fejleszté-sének támogatása Önk. közbesz. eljár. leb összefüggő szolg. Közvilágítás Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám. Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program és egyéb tám. Közcélú foglalkoztatás Fők. szla. Polg. Hivatal évi eredeti előirányzat Érd és Térs. Intézmények Összesen Szennyv. Társulás e Ft-ban 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ; 4. Felhalmozási kiadások Tartalék előirányzatok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások 43., VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Fők. szla. Polg. Hivatal évi módosított előirányzat Érd és Térs. Intézmények Összesen Szennyv. Társulás Mindösszesen Mindösszesen 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ; 4. Felhalmozási kiadások Tartalék előirányzatok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások 43., VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Közhasznú foglalkoztatás Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sporttevékenység támogatása Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN

15 I. évfolyam 10. szám szeptember 20. III. Mellékletek I. évfolyam 10. szám szeptember számú melléklet 6. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként Fők. szla évi eredeti előirányzat e Ft-ban évi módosított előirányzat 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Egészségbiztosítási hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Dologi kiadások Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénzbeli ellát Működési kiadások összesen Támogatásértékű kiadások 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad Működési célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1. Működési célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Garancia és kezességvállalás Áht-n kívülre Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 11-13(5);17; Felújítások 12-13(6).; Tartósan adott kölcsönök Felhalmozási kiadások összesen Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék Céltartalék Tartalék előirányzatok összesen Költségvetési kiadások összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen Finanszírozási kiadások összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként e Ft-ban e Ft-ban évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Szakfeladakat terhelő ellát. és Tartalék lejáratú lejáratú kat terhelő ellát. és Tartalék lejáratú lejáratú Munkaadó- Szoc.pol. Hosszú Rövid Munkaadó- Szoc.pol. Hosszú Rövid Személyi Dologi Egyéb folyó Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. Összesen juttatás kiadások kiadások kiadások átadások zási kiad. Összesen Személyi Dologi Egyéb folyó Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás kiadások kiadások kiadások átadások járulékok egyéb jutt. kötelez. hitel járulékok egyéb jutt. kötelez. hitel Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Önkormányzati jogalkotás Országűlési képviselő választásokhoz tart. tev. Önkorm.-i képviselő választásokhoz tart. tev. Kisebbségi önk.-i képv választásokhoz tart. tev. Európai Parl. képviselőválasztásokhoz tart. tev Orsz. és helyi népszavazáshoz kapcs. tev Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev. Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Statisztika tevékenység Településpolitikai támog és tevékenys. Közlekedés fejleszté-sének támogatása Önk. közbesz. eljár. leb összefüggő szolg. Közvilágítás Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program és egyéb tám. Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sporttevékenység támogatása Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN 28 29

16 e Ft-ban Érdi Közlöny I. évfolyam 10. szám szeptember 20. III. Mellékletek I. évfolyam 10. szám szeptember számú melléklet 8. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai évi évi Fők. szla eredeti módosított előirányzat előirányzat I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 1. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad Működési célú támogatásértékű kiadások 1. Központi költségvetési szervnek Helyi önkormányzatok és költségv. szerveinek Települési és ter. kisebbségi önkorm. támog Görög táncház támogatása - Polg. keretből Lengyel néptáncegyüttes tám. - Polg. keretből 0 50 Széchenyi I. Ált. Isk. megszűnés miatti átv Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek Működési célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 1. Központi költségvetési szervnek Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekultivációjára Fejezeti kezelésű előirányzatoknak Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 7. sz. út Helyi önkormányzatok és költségv. szerveinek Fővárosi Önkormányzat támog. visszafizetés Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - csatorna projekt 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Működési célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Aszaló Község Önkormányzata: árvízi természeti csapás által okozott károk enyhítése céljából Pénzügyi vállalkozásoknak Egyéb vállalkozásoknak Szippant-Hat Konzorcium támogatása Septem Patika támogatása Érdi Sport Kft. - sport tev. szervez., koordinációja Háztartásoknak Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat Ösztöndíj program Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj Vörösiszap katasztrófa miatt 2 család támog Polgármesteri keret magánszemélyek Kulturális Alap - Joó László: Nyelvünk virága c verses DVD/CD lemez kiadása Érdi Rendőrkapitányság: szolgálatteljesítés közben megsérült 2 fő részére támog Non-profit szervezeteknek Érdi Kistérség Többcélú Társulás Érdi Kistérségi Fejlesztési Társulás Közép-Mo. Reg. Fejlesztési Tanács Érd és Térs. Szennyvízelv. Önkorm. Társulás Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft Corvnius TISZK működési hozzájárulás Nyugdíjas klubok támogatása Egyházközösségek támogatása Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatása Civil alap: Tartalék Civil alap: Működési keret Civil alap: Pályázati önrész Civil alap: Egészségügyi keret Civil alap: Szociális keret Civil alap: Kulturális keret Civil alap: Sport- és ifjúsági keret Civil alap: Idegenforg., EU-s és nemz.i kapcs.ker Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret Civil alap: Közrendvédelmi keret Kulturális alap Művészeti alap Magyarok Öröksége Alapítvány (Pesovár AMI) Marianum Általános Iskola támogatása Polgármesteri keret: Magyar Írószövetség Pesovár F. AMI Testépítő és Erőemelő SE Görög Kisebbségi Önkormányzat Harmónia Vegyeskar Érdi Gimnázium Alapítvány Érdi Gazdakör Bolyai Nyugdíjas Kör Rosenbrucke énekegyüttes ÉMNÖSZ évi tagdíj Szerb Ortodox Egyház Bolgár Iskola és Óvoda Bolgár Orsz. Önk, Haemus 9/2011/IV Bolgár Országos Önkormányzat Balgarszki Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Városszépítő és Honismereti Egyesület Bukovinai Székely Népdalkör Érd Zenekultúrájáért Alapítvány Bonton Tánc Sport Egyesület Érdi Kamarazenekar Egyesülete Magyar Földrajzi Múzeum Múzeumbarát Köre Kőrösi Cs. S. Á. I. - Humán és Művészet mkv Kisgazda Örökség és Levéltár Alapítvány kiadványok Buda-környéki Látássérültek közhasznú Egyesülete- rendezvényszervezés, támogatás 51. Környezetvédő Egyesület Bolgár Ifjúsági Egyesület Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda Bolgár Nyelvoktatási Kisebbségi Iskola Jantra Néptánc Egyesület Magyarországi Bolgárok Egyesülete Vöröskereszt Budapesti Lengyel Ház Országos Ruszin Önkormányzat Ruszint Kalendárium Sportiskola Alapítvány Kertbarát Kör Érdi Első Lions Klub Ága-Boga Nagycsaládosok Egyesülete TREFF 07 Egyesület Érd Ligeti Református Egyház Magyar Vöröskereszt Érdi Hendikep Futókör Dévai Szent Ferenc Alapítvány Emberi Hang Alapítvány Érdi Lengyel Magyar Kulturális Közhasznú Egy Érdi Rendőrkapitányság Pincetulajdonosok Érd-Ófaluért Egyesület Érdi Baseball Team Delta SE Dabas Város Harangtorony építés hozzájár Egyéb külföldieknek Működési célú pénzeszközátadások összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Érdi Csatornamű és Vígazdálkodási Társulat Pénzügyi vállalkozásoknak Egyéb vállalkozásoknak Háztartásoknak Béket ér 3. Társasház - Panelprogram támog Béket ér 4. Társasház - Panelprogram támog Non-profit szervezeteknek Egyéb külföldieknek Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen Garancia és kezességvállalás Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen POLG. HIV. I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft-ban évi évi Fők. eredeti módosított szla előirányzat előirányzat 1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása Szellemi termékek vásárlása Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás Földterületek vásárlása Telkek vásárlása Csér, Csíz, Cinke Cankó, Deák F. u. kisaj Svájci Alap pályázathoz kapcsolódó szolgalmi jog alappítása 3. Csatorna pályázathoz kapcsolódó ing.vás /22 hrsz. Ingatlan Épületek vásárlása, létesítése Épületek vásárlása, létesítése (Önk. Igazg.) Ingatlan vásárlás, kártalanítás Önk. ingatlanok egyéb jogi rendezése Vegyes tulajd. ingatlanok felszámolása Egyéb épületek vásárlása Bíró András életjáradéki szerződés szer Kistérségi járóbeteg szakellátás KMOP Mihályffy ház vásárlása Harkály u. Óvoda bővítése (Holló u. 3.) Természettudományos oktatás módszertanának TÁMOP /1 11. Harkály u. óvoda kiváltása Egyéb építmények vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Ökig.) 0 0 Érd MJV Városközpont KMOP B-2f Közösségi közlekedés felt. fejl KMOP B Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója SH/3/32 5. Csaba u-i gyalogátkelőhely közvilágítás Egyéb építmények vásárlása (Cégek) Retyezáti u. útépítése Facélia u. útépítés Belterületi csapadékvízelvezetés és gyűjtés KMOP B RÁVNA 10. Szakorvosi parkoló 0 71 Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 7. sz. út Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás Természettudományos oktatás módszertanának TÁMOP /1 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. vás db zagyszivattyú beszerzése Egyéb gépek, berend. és felszerel. vás. (Cégek) Szakorvosi eszközbeszerzés Szennyvízátemelő Óvoda bútor beszerzés Képzőművészeti alkotások vásárlása Hangszerek vásárlása Járművek vásárlása Részvények, részesedések, államkötvények Részvények, részesedések vásárlása Különféle államkötvények vásárlása Beruházási kiadások Beruházási kiadások ÁFA-ja Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA befizetés Beruházási kiadások összesen Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Épületek felújítása (Vg.) Hunyadi Ált. Isk. épületfelújítás Fibi ház garanciális munkák) Harkály u. Óvoda felújítása (Holló u. 3.) 0 0 Természettudományos oktatás módszertanának TÁMOP /1 6. Érd, Vörösmarty u. 31. sz. ingatlan felúj Polg. Hiv. villámvédelem kiépítése Érd MJV Városközpont KMOP B-2f Érd, Intéző u lakások nyílászárók csseréje Egyéb építmények felújítása Egyéb építmények felújítása (ÉTV) Egyéb építmények felújítása (Önkorm.igazg.) Egyéb építmények felújítása (Cégek) Egyéb építmények felújítása (Út) Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása Képzőművészeti alkotások felújítása Hangszerek felújítása Járművek felújítása Felújítási kiadások Felújítási kiadások ÁFA-ja Felújítási kiadások összesen Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs Pénzügyi vállalk. nyújtott műk. célú tám Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök Tartósan adott kölcsönök összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN

17 I. évfolyam 10. szám szeptember 20. III. Mellékletek I. évfolyam 10. szám szeptember számú melléklet 10. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai e Ft-ban évi eredeti előirányzat évi mód. előirányzat Fők szla Fejezeti és ált. Fejezeti és ált. tartalékok elsz. tartalékok elsz Általános tartalék Céltartalékok Működési célú céltartalékok Polgármesteri Hivatal céltartalékai Polgármesteri/alpolgármesteri keret Védelmi feladatok Ifjusági- és drogmegelőzési program Nevelőszülői hálózat kiépítése Foglalkoztatottak évi kompenzációja Idősügyi Tanács működési költségei ÁROP 211/2010 "Készségfejlesztés az önkormányzatoknál" a Polg. Hiv. 7. köztisztviselőinek képzése pályázat HPV vírus szűrés Közfoglalkoztatás önrész 6-8 órás Közfoglalkoztatás önrész 4 órás Városi sportrendezvények Támogatáskezelő 21/2010 (V.13.) számú OKM rendelet - oktatási 12. intézmények informatikai eszközbeszerzése Testvérvárosok polgárainak talákozói című pályázat kiadásaihoz hozzájárulás Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázathoz szükséges önrész: 14. Budafoki úton történő gyalogos átkelőhely kialakítása Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázathoz szükséges önrész: 15. Balatoni úton 3 biztonságos gyalogátkelőhely kialakítása Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma által 16. közzétett pályázathoz szükséges saját forrás és nevezési díj: Magyar Földrajzi Múzeum felújítása 17. Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás kiadásai Buszöböl KMOP-2.3.1/B KAB-KEF-11 "A" kat. pályázathoz önrész biztosítása KAB-KEF-11 "B" kat. pályázathoz önrész biztosítása Peres eljárás kiadásai Intézményi feladatok céltartalékai Pedagógiai szakszolgáltatások szervezésének támogatása Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat Nyári napközis tábor Helyi önk. által fenntartott múzeumok szakm. tám. p. önr. (Alfa program) Vörösmarty Mihály Gimnázium - TÁMOP / pályázat 6. nem elszámolható kiadásai /2010.OKM Rendelet (képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés OKM - Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés Működési célú céltartalékok összesen Felhalmozási célú céltartalékok 1. Polgármesteri Hivatal céltartalékai Lakossági hozzájárulással megvalósuló járdaépítés önrész Fundoklia-völgy évi természetvédelmi feladataira "30T Köz-Tér Revitalizációs pályázat" szolg. Áfa Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok "TÁMOP A-10/1 c. pályázat ASP előkészítés költségei "Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata" című 6. KEOP /A számú pályázat előkészítési költsége "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" KEOP és KEOP pályázatok előkészítési költségei Belvízvédelmi pályázati önrész (Képviselői keret) Képviselői keret Életjáradék Kerékpáros intézkedési terv A KMOP kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra, KMOP azonosító számon 12. benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása A KMOP kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Érdliget Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról A KMOP kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP azonosító számon benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Bolyai Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról A KMOP kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP azonosító számon 15. benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Szivárvány Óvodában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása 16. Testvérvárosok polgárainak talákozói című pályázat kiadásaihoz hozzájárulás Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás kiadásai Intézményi feladatok céltartalékai Tűzoltóság pályázati önrész Közoktatási eszközfejlesztés Érd Városi Tanuszoda pályázati önrész Felhalmozási célú céltartalékok összesen Polgármesteri Hivatal céltartalékai összesen Intézményi feladatok céltartalékai összesen Céltartalékok összesen 3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei e Ft-ban évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Bevételek összesen Támogatás Támog.ért. bevét. Felhalm. bevételek Működési bevételek Bevételek összesen Támogatás Támog.ért. bevét. Felhalm. bevételek Működési bevételek Péneszközátvételek Pénzmaradvány Péneszközátvételek Pénzmaradvány Sorszám Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ Szakorvosi Rendelőintézet Érd Városi Tűzoltóság Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk Batthyány Ált. Isk. és Sportisk Bolyai J. Ált. Isk. összesen Széchenyi I. Ált. Isk. saját Hunyadi M. Ált. Isk Széchenyi I. Ált. Isk. összesen A Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium Teleki S. Ált. Isk Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN 32 33

18 I. évfolyam 10. szám szeptember 20. III. Mellékletek I. évfolyam 10. szám szeptember számú melléklet 12. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai e Ft-ban évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Kiadások összesen Felhalmozási kiad. Pénzeszk. átadások Támog.ért. kiad. Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások M.adókat terhelő járulékok Személyi juttatás Kiadások összesen Felhalmozási kiad. Pénzeszk. átadások Támog.ért. kiad. Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások M.adókat terhelő járulékok Személyi juttatás Sorszám Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ Szakorvosi Rendelőintézet Érd Városi Tűzoltóság Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk Batthyány Ált. Isk. és Sportisk Bolyai J. Ált. Isk. összesen Széchenyi I. Ált. Isk. saját Hunyadi M. Ált. Isk Széchenyi I. Ált. Isk. összesen A Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium Teleki S. Ált. Isk Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK Cigány Német Szerb Bolgár Görög Lengyel Horvát Ruszin e Ft-ban Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás BEVÉTLEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK Cigány Német Szerb Bolgár Görög Lengyel Horvát Ruszin Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás BEVÉTLEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai Fők. szla Fők. szla évi eredeti előirányzat Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat évi módosított előirányzat Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat Összesen Összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 I. évfolyam 10. szám szeptember 20. III. Mellékletek I. évfolyam 10. szám szeptember számú melléklet 14. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Összevont költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások Fők. szla Fők. szla. eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. Intézményi működési bevételek Működési kiadások Sajátos működési bevételek Támogatásértékű kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ; Központi költségv. kapott költségv. támog Felhalmozási kiadások Támogatásértékű bevételek Tartalék előirányzatok Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Tartósan adott kölcsönök Előző évi előir.-, pénzmar. igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú bevételek e Ft-ban Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről Működési célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Hosszú lejáratú működési hitel 0 Működési célú kötvénykibocsátás Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú kiadások Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szoc.pol. ellátások és egyéb jutt., tb pénz.ellátás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafizetése Működési célú céltartalékok és általános tartalék Felhalmozási célú bevételek Működési célú kiadások összesen: e Ft-ban Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú feljesztési célú hitel Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Felhalmozási célú kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYAZT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK év év év II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK év év év Felhalmozási célú bevételek összesen: Beruházások kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetése Felhalmozási célú céltartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Város bevételei összesen: Város kiadásai összesen: Megjegyzés: Az Érdi Szennyvíízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege nélkül

20 I. évfolyam 10. szám szeptember 20. III. Mellékletek I. évfolyam 10. szám szeptember számú melléklet 16. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete évi Bevételek évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 0 1 Személyi juttatás 0 0 Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 Pénzeszközátvételek 0 0 Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások 0 0 Támogatás Támogatásértékű kiadások 0 0 Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 0 Felhalmozási kiadások 0 0 Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 0 47 Személyi juttatás 0 0 Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 Pénzeszközátvételek Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások 0 0 Támogatás Támogatásértékű kiadások 0 0 Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások 0 0 Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Szerb Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 0 15 Személyi juttatás 0 0 Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 Pénzeszközátvételek 0 0 Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások 0 6 Támogatás Támogatásértékű kiadások 0 0 Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 50 Felhalmozási kiadások 0 0 Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 0 21 Személyi juttatás 0 0 Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 Pénzeszközátvételek 0 0 Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások 0 0 Támogatás Támogatásértékű kiadások 0 0 Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások 0 0 Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 0 15 Személyi juttatás 0 0 Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 Pénzeszközátvételek 0 0 Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások 0 10 Támogatás Támogatásértékű kiadások 0 0 Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 0 Felhalmozási kiadások 0 0 Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 0 38 Személyi juttatás 0 0 Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 Pénzeszközátvételek 0 0 Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások 0 0 Támogatás Támogatásértékű kiadások 0 0 Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 60 Felhalmozási kiadások 0 0 Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 0 7 Személyi juttatás 0 0 Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 Pénzeszközátvételek Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások 0 0 Támogatás Támogatásértékű kiadások 0 0 Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 0 Felhalmozási kiadások 0 0 Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban évi Bevételek évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 0 13 Személyi juttatás 0 0 Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 Pénzeszközátvételek 0 0 Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások 0 0 Támogatás Támogatásértékű kiadások 0 0 Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 16 Felhalmozási kiadások 0 0 Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Sorszám évi engedélyezett létszám évi módosítottt létszám évi közcélú fogl. létszám 1.1. Polgármesteri Hivatal 246,00 246, Polgármesteri Hivatal - Településőrök Polgármesteri Hivatal - Közcélúak - 19,00 2. Vörösmarty Mihály Gimnázium 68,00 73,50 5,00 3. Kós Károly Szakképző Iskola 41,00 41,00 1,00 4. Szepes Gyula Művelődési Központ 22,00 22,00 6,00 5. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 19,50 19,50 2, Családsegítő Szolgálat 24,00 24, Gyermekjóléti Központ 17,00 17, Átmeneti Ellátást Biztosító Központ 13,00 13, Habilitációs Központ 8,00 8, Időseket Ellátó Központ 35,00 35, Bölcsődei Ellátás 43,00 43, Gazdasági csoport 24,00 24,00 6. Szociális Gondozó Központ 164,00 164,00 11,00 7. Szakorvosi Rendelőintézetintézet 200,10 200,10 6,00 8. Érd Város Hivatásos Tűzoltóság 121,00 121,00 9. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 127,00 117,00 10, Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 35,00 35,00 6, Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 1, Magyar Földrajzi Múzeum 12,00 12,00 4, Szivárvány Óvoda saját 37,00 37, Kisfenyves Óvoda 18,00 18, Meseház Óvoda 11,60 11, Napsugár Óvoda 12,00 12, Tusculanum Óvoda 24,50 24, Szivárvány Óvoda összesen 103,10 103,10 17, Kincses Óvoda saját 23,00 23, Riminyáki Tagóvoda 5,80 5, Kutyavári Tagóvoda 21,80 21, Tállya Tagóvoda 8,80 8, Fácán Tagóvoda 14,80 14, Harkály Tagóvoda 8,80 8, Tündérkert Tagóvoda 11,75 11, Ófalusi Tagóvoda 11,75 11, Kincses Óvoda összesen 106,50 106, Intézményi Gondnokság összesen: 263,60 263,60 28, Bolyai János Általános Iskola saját 60,50 60,50 3, Móra Ferenc Általános Iskola 29,50 29, Batthyány Általános Iskola és Sportiskola 41,75 41,75 5, Bolyai János Általános Iskola összesen 131,75 131,75 8, Széchenyi István Általános Iskola saját 58, Hunyadi Mátyás Általános Iskola 30, Széchenyi István Általános Iskola összesen 88, a Érdligeti Általános Iskola - 88,00 7, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját 67,25 68,25 5, Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 43,66 47,30 4, Teleki Sámuel Általános Iskola 48,25 48,25 2, Lukin László Alapfokú Művészetokatási Intézmény 35,10 35, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen 194,26 198,90 11, Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önkorm. Társ. 3,00 3,00 Mindösszesen 1 689, ,35 114,

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért Alapítvány létrehozásáról Alulírott jogi személyiségű alapítók: A Vadászok és

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET

MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Budapest, 2014. április 7. ALAPSZABÁLY A Mobil És Internetes Kommunikáció az X Generációnak

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 1 IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Jászapáti, 2012. december 14. 2 Időseinkért Alapítvány alapító okirata változásokkal egységes szerkezetben melyben a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben