Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapjáneljárva az alábbiakat rendeli el: 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat tevékenységére és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetésiintézményekre terjed ki. 2. (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szerint 1-től 6-ig. (2) Az Önkormányzatköltségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz igazodó feladatok külön-külön önálló címet alkotnak, szerint 7-től 25-ig. (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz nem kapcsolódó kiadások és bevételek külön-külön önálló címet alkotnak. 3. Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes költségvetésének k ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k ö l t s é g v e t é s i k i a d á s a h i á n y a ezen belül: belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány) működési célú felhalmozási célú belső finanszírozású kiadás (értékpapírvásárlás) működési célú felhalmozási célú külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) működési célú felhalmozási célú külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés) működési célú felhalmozási célú ezer forint, ezer forint, ezer forint, ezer forint, ezer forint, 0 ezer forint, 0 ezer forint, 0 ezer forint, 0 ezer forint, ezer forint, 0 ezer forint, ezer forint, ezer forint, 0 ezer forint, ezer forint. 4. A 3. -ban megállapított bevétel forrásonkénti, valamint önként és kötelező jelleg szerinti megbontását az 1. és a 10. ú melléklet tartalmazza. 5. A költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező

2 feladatokhoz kapcsolódó kiadási ai (a 2. ú melléklet szerinti részletezettséggel): a működési költségvetés tekintetében ezer Ft, ezen belül: ezer Ft Személyi juttatások, ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok, ezer Ft Dologi kiadások, ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai, ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre, ezer Ft Tartalékok, a felhalmozási költségvetés tekintetében e rendelet ában részletezettek szerint. 6. A 2014 évi felújítási kiadási okat e rendelet 3. ú melléklete tartalmazza ezer Ft összegben. 7. A Képviselő-testület a beruházási és fejlesztési kiadások, felhalmozási célú támogatások összegét ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. ú melléklete szerint feladatonként részletezve. 8. A hitel-és kötvénytartozások törlesztése ezer Ft e rendelet 5. ú melléklete szerinti részletezettséggel. 9. A céltartalék ezer Ft, melyből ezer Ft a működési és ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. ú mellékletében felsoroltak szerint. 10. Az Önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. ú melléklete tartalmazza. 11. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények költségvetési támogatása ezer Ft e rendelet 8. ú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása ezer Ft. 12. Az Önkormányzat évben várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről szóló -felhasználási ütemtervet e rendelet 9. ú melléklete tartalmazza. 13. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei szerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 11. ú melléklete tartalmazza. 14. A költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. ú melléklete tartalmazza

3 15. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létkeretét 461,875 főben állapítja meg2014. január 1-jétől, melyből 362,0 fő szakmai és 99,875 fő intézményüzemeltetési lét a 13. ú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően. (2)A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létát 425,0 főben állapítja meg a 13. ú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően. 16. Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) ú Korm. rendelet 2. (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a rendelet 14. ú melléklete tartalmazza. 17. Az Önkormányzat intézményeinél évben alkalmazandó élelmezésinyersanyag-normákat a 16. ú melléklet tartalmazza. 18. Az Önkormányzat évben e rendelet 17. ú mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást. 19. (1)Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények törvény szerint kötelesek beszedni a megállapított és megállapítható működési (saját) bevételt. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény munkáltatója közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony megszűnéséről, megszüntetéséről, illetve létesítéséről a tervezett intézkedést megelőzően köteles egyeztetni az irányító szerv képviselőjével. Üres álláshely betöltése csak a polgármester előzetes hozzájárulásával lehetséges. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények feladataik csökkenése esetén kötelesek javaslattal élni a Képviselő-testület felé az álláshelyek ának csökkentésére a feladatcsökkenés mértékéhez igazodóan. (4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény működési vagy felhalmozási célú pályázatának beadásához, azt megelőzően kiírótól függetlenül a tervezett pályázat részleteinek ismertetésével köteles az irányító szerv döntését, illetve az irányító szerv képviselőjének jóváhagyását kérni. 20. A záradás során képződő szabad (feladattal nem terhelt) pénzmaradvány az intézményektől elvonásra kerül,abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie. 21. (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények saját módosítási hatáskörében az irányító szerv engedélyével bevételi és kiadási - 5 -

4 ának főösszegét, a kiemelt okat felemelheti: a) tervezett összes ot meghaladó többletbevételéből, b) pénzmaradványából az irányító szerv jóváhagyását követően. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt követően az irányító szervet képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban tesznek eleget. 22. (1) Az Önkormányzatnak az év közben elért bevételi többletét elsősorban a hiány fedezetére kell fordítania, az ezen felül keletkező egyéb többlet felhasználása képviselő-testületi döntést igényel. (2) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményeit a Polgármesteri Hivatalon keresztül kiskincstári rendszerben finanszírozza, melynek működési rendjét e rendelet 18. ú melléklete szabályozza. 23. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 10 millió Ft összeghatárig vis maior esetekben e rendelet 6. ú melléklete 6. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak tényleges bekövetkezéséről, összegéről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni kell. (3) A költségvetési hiány fedezetéül ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület határozatban dönt. 24. A Képviselő-testület a civil szervezetek támogatásának elosztási jogát az alapítványok kivételével a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságára ruházza át. 25. Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott Dologi kiadások kiemelt on belül szereplő Reprezentációs keret felhasználásáról a polgármester egyedileg dönt. 26. E rendelet 15. ú mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél évben kifizetendő jubileumi jutalom, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímeken tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pót formájában biztosítja az érintett intézmények költségvetésében. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve. 27. (1) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követeléseikről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig az irányító szerv felé

5 (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elkészített időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek megküldeni az Önkormányzat részére, első alkalommal április 10-ig. 28. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott, december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek. 29. (1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat mérlegsoronként minden évben leltározni kell és leltárral kell alátámasztani. (2) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az önkormányzati költségvetési intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást mennyiségi felvétellel elegendő három évenként végrehajtani. 30. (1) A Képviselő-testület a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 9/2009. (IV. 20.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a költségvetési évre felfüggeszti. (2) A Képviselő-testület a Dr. László Elek díj Orosháza egészségügyéért kitüntető cím alapításáról szóló 28/2007. (XII. 22.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a költségvetési évre felfüggeszti. (3) A Képviselő-testület a Thék Endre díj Orosháza gazdaságáért kitüntető cím alapításáról szóló 5/2008. (II. 27.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a költségvetési évre felfüggeszti. 31. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban január hó 1. napjától kell alkalmazni. / Dr. Dancsó József / / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária / polgármester címzetes főjegyző Kihirdetve:2014. január 31-én. / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária / címzetes főjegyző - 7 -

6 OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK ALAKULÁSA ezer forintban Melléklet a M E G N E V E Z É S előzetes javasolt Változás az előzetes adatokban a 2013-es ei-hoz képest Változás a javasolt adatokban a 2014-es ei-hoz képest 2. Önkormányzati intézmények bevételei 495, , , % -1.88% 1. Önkormányzat bevételei 6,763,563 2,849,470 5,884, % % A.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: 7,258,662 3,323,875 6,370, % % B.) KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI IGÉNYE (C-A): 883,618 1,623, , % % 2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai 1,143,417 1,360,108 1,248, % 9.20% 3. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 741, , , % -7.48% 4. Önkormányzat működési kiadásai 1,082,786 1,651,050 1,430, % 32.13% 5. Központi kezelésű felújítási kiadások 44, ,026 88, % % 6. Beruházási, fejlesztési kiadások, pénzeszközátadások, egyéb folyó kiadások 4,805, ,530 3,617, % % 7. Hitel-és egyéb tartozások kiadásai 129,904 33,982 20, % % 8. Céltartalékok 195, , , % % 8. Általános tartalék % 0.00% C.) K I A D Á S I FŐÖSSZEG: 8,142,280 4,947,823 7,261, % % Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (A+B-C): Fedezet hiánya miatt nem javasolt fejlesztési kiadások 722,807

7 T Á J É K O Z T A T Ó OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ADATAIRÓL ezer forintban Sor MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK december 31-ig várható előzetes javasolt 01 Intézményi működési bevételek (91.) 720, , , , , , Polgármesteri Hivatal működési bevételei 29,415 16,287 25,214 21,175 18,020 21, Önkormányzat működési bevételei (91.) 28, ,789 28, ,457 32,686 32, Helyi adókból származó bevételek (922.) 1,103,000 1,333,687 1,383,000 1,243,344 1,325,000 1,326, Átengedett központi adók (923.) 737, ,533 80,000 78,775 80,000 80, Különféle bírságok ( ) 2,452 5,186 1,000 10,823 1,000 1, Egyéb sajátos folyó bevételek (929.) 115, ,862 90, , , , Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.) 1,229,947 1,156, ,664 1,128,331 1,088,814 1,177, Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.) 7, , Központosított ok (944.) 0 33,493 16,574 25,951 12,552 16, Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.) 0 321, , Működési célú, támogatásértékű bevételek (464.) 2,901,369 1,432,017 79, ,826 77,292 95, Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.) 0 17, , Működési célú bevételek összesen (1+ +12): 6,876,041 6,315,660 3,112,335 4,233,908 3,187,579 3,309, Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ból) #REF! 153, , ebből: pénzügytechnikai elolás 0 65, , ebből: ténylegesen felhasználható 0 88, , Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ból) #REF! 225, , ,460 ebből: pénzügytechnikai elolás 0 155, , ebből: ténylegesen felhasználható 0 70,00 16 Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből) #REF! #REF! Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből) 84, , ,000, Működési célú finanszírozási műveletek bevételei ( ): #REF! #REF! 0 1,326, , MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18): #REF! #REF! 3,112,335 5,560,270 3,187,579 3,446,632 ezer forintban

8 Sor FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK december 31-ig várható előzetes javasolt 20 Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből) #REF! 5, Önkormányzat vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből) 25,260 25,983 23,780 22, Önkormányzat beruházáshoz kapcs.áfa visszatérülések (919-ből) 109,061 44, , , , Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.) 0 24 Pénzügyi befektetések bevételei (933.) #REF! 1, , Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből) 95,846 97,975 66,815 28,380 62,098 62, Központosított ok (944.) 30,998 31, , Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.) , Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek (465.) 991, ,697 3,091,021 1,979,676 74,198 2,325, Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.) 1,238,916 17, ,085 26, Felhalmozási célú bevételek összesen ( ): #REF! 932,886 4,089,817 2,632, ,296 3,060, Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ból) #REF! 13, ebből: pénzügytechnikai elolás 0 ebből: ténylegesen felhasználható 0 13, Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ból) 0 66,782 56, ebből: pénzügytechnikai elolás 0 ebből: ténylegesen felhasználható 0 66, Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből) #REF! 34 Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ból) 459,137 84, , , Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei ( ): #REF! 164, , , FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34): #REF! 1,097,412 5,029,945 2,632, ,296 3,815, KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (13+30): #REF! 7,248,546 7,202,152 6,866,221 3,323,875 6,370, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35): #REF! #REF! 940,128 1,326, , KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (66-37): #REF! #REF! 810, ,729 1,589, , BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (37+38): #REF! #REF! 8,142,280 8,192,883 3,323,875 7,262,592

9 T Á J É K O Z T A T Ó OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSI ADATAIRÓL ezer forintban Sor MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK december 31-ig várható előzetes javasolt 41 Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.) 1,944,859 2,241,179 1,143,417 1,289,765 1,330,748 1,247, Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.) 2,913,808 1,142, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.) 637, , , , , , Önkormányzat működési kiadásai (51-58.) 671,129 1,361, ,818 1,485, , ,506 ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 5, Működési célú, támogatásértékű kiadások (373.) 22, ,865 5, ,466 93,057 92,327 ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(intézményi) #REF! 65, ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(hivatal) #REF! 150, Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (381.) 461, , , , , , Intézményi működési célú tartalékok (59-ből) #REF! #REF! Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből) 309,245 #REF! 145, ,343 80, Működési célú kiadások összesen ( ): #REF! #REF! 3,112,335 4,362,338 3,763,925 3,444, Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből) #REF! #REF! Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből) #REF! 758, , Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51): #REF! #REF! 0 579, MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52): #REF! #REF! 3,112,335 4,941,607 3,763,925 3,444,132 ezer forintban Sor FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK december 31-ig várható előzetes javasolt 54 Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.) 1,297,823 45,101 1,000 7,769 29,360 1, Egyéb folyó kiadások (573-ból a felhalmozási célú) #REF! #REF! 96,042 76, Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.) 1,293, ,971 4,735,481 2,715,163 1,057,191 3,692, Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások (374.) 115,904 63, ,

10 58 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (382.) 85, ,721 17,518 1,907 13,365 13, Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből) #REF! #REF! Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből) 50,000 #REF! 50, ,000 90, Felhalmozási célú kiadások összesen ( ): #REF! #REF! 4,900,041 2,814,612 1,149,916 3,797, Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből) 0 63 Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ból) 106, , , ,471 33,982 20, Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63): 106, , , ,471 33,982 20, FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64): #REF! #REF! 5,029,945 2,962,083 1,183,898 3,817, KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (49+61): #REF! #REF! 8,012,376 7,176,950 4,913,841 7,241, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64): #REF! #REF! 129, ,740 33,982 20, KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (66+67): #REF! #REF! 8,142,280 7,903,690 4,947,823 7,261,352 I. MŰKÖDÉSI KÜLÖNBÖZET (13.SOR 49.SOR): #REF! #REF! 0-128, , ,960 II. FELHALMOZÁSI KÜLÖNBÖZET (30.SOR 61.SOR): #REF! #REF! -810, ,299-1,013, ,167 III. KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (I+II=39.SOR): #REF! #REF! -810, ,729-1,589, ,127

11 1. ú melléklet OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE KÖZÖTT ezer forintban M E G N E V E Z É S Sor előzetes javasolt I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP támogatás nélkül) ,323 #REF! 474, ,786 I. fejezet: Intézmények felhalmozási bevételei 02 1,297,823 #REF! 0 0 I. fejezet: OEP támogatás (Városi Kórház működtetéséhez) 03 2,660,971 II. fejezet: Önkormányzat bevételei ( ) 04 5,201,267 7,647,181 2,849,470 6,776,806 Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek 05 3,175 3,175 20,936 20,936 ÁFA visszatérülés adóhatóságtól , , ,129 Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek ( ) , , , ,328 Lakbérek 08 42,000 42,000 38,500 42,000 Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak 09 52,424 52,424 53,340 53,340 Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei 10 8,890 8,890 8,890 8,890 Fürdő vagyon hasznosításából származó bevétel ,540 2,540 2,540 Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján 12 95,846 64,275 59,558 59,558 Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek 13 1, Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen ( ) 14 1,211,103 3,422, ,590 2,423,239 Közterülethasználati díj 16 6,000 6,000 6,000 6,000 Kamatbevétel 17 5,000 5,000 5,000 5,000 Út-és közműfejlesztési hozzájárulás Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása) 19 2,452 1,000 1,000 1,000 Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek 20 32,875 7, Fejlesztési célú pénzeszközátvételek ( ) ,278 3,327,231 74,198 2,325,638 a. Dankó utcai védőerdő telepítése b. T-4 kút pályázat (KEOP) 23 67, c. SBO korszerűsítése (DAOP) 24 21,

12 ezer forintban M E G N E V E Z É S Sor előzetes javasolt d. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP) ,000 2,086, ,817,786 e. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP) , , f. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (Viziközmű) , ,773 g. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő , , ,375 h. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása (DAOP) , i. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán , j. Földművelők emlékműve (NKA és Gazdakör) ,000 7,000 k. Báthory Júlia üveggyűjtemény I. ütem (NKA) ,000 30,000 l. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése ,063 37,063 m. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök , ,506 Működési célú pénzeszközátvételek ( ) ,398 75,509 72,392 85,601 a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz (OEP) 36 1,530 1,511 1,751 1,751 b. Központi bérintézkedések állami támogatásához ,806 47,265 23,140 23,140 c. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez 38 41, e. KEF működtetésének támogatásához 40 2, f. Oktatási intézmények informatikai fejlesztése pályázat (TIOP) 41 5, g. Viharsarki esélyek pályázat (TÁMOP) 42 61,000 1, h. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG) 43 22,199 22, ,400 i. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP) ,269 7,269 j. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP) ,482 39,482 k. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök 46 3,700 2, ,909 Helyi adókból származó bevételek ( ) 47 1,103,000 1,383,000 1,325,000 1,326,000 Építményadó 48 85,000 95, , ,000 Magánszemélyek kommunális adója , Iparűzési adó 51 1,000,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 Idegenforgalmi adó 52 11,000 11,000 17,000 17,000 Pótlékok, bírságok 53 7,000 7,000 8,000 9,000 Átengedett központi adókból származó bevételek ( ) ,554 80,000 80,000 80,000

13 ezer forintban M E G N E V E Z É S Sor előzetes javasolt Személyi jövedelemadó helyben maradó része , Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére , Gépjárműadó ,000 80,000 80,000 80,000 Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó) Állami támogatásokból származó bevételek ( ) 59 1,268, ,238 1,101,366 1,193,869 Normatív állami hozzájárulások, támogatások 60 1,237, ,664 1,088,814 1,177,626 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Központosított ok 62 30,998 16,574 12,552 16,243 Egyéb központi támogatások Ingatlanértékesítésből származó bevételek (65+66) 64 25,260 23, Önkormányzati lakások értékesítése 65 11, Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése 66 13,820 23, Adósságkonszolidációval kapcsolatos bevételek (68+69) Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Hitelműveletek bevételei ( ) , , ,095 Működési célú hitelfelvétel (működési hiány rendezésére) 71 84, Felhalmozási célú hitelfelvétel (felhalmozási hiány rendezésére) , , ,341 Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel 73 85,697 0 Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel 74 82,533 66, ,754 Önkormányzat pénzmaradványa (82+83) , ,460 Működési célú pénzmaradvány ,460 Felhalmozási célú pénzmaradvány , Értékpapírműveletek bevételei BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ): 79 9,910,384 #REF! 3,323,875 7,262,592

14 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGKÖZPONT ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ezer forintban ezer forintban cso-port KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE december 31- ig várható előzetes javasolt cso-port KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE december 31- ig várható előzetes javasolt B E V É T E L E K Működési költségvetés B E V É T E L E K Saját bevétel 219, , , , , ,000 Saját bevétel 28,556 32, ÁFA bevételek, visszatérülések 9,000 10,395 9,000 10,000 10,000 10,000 0 Hozam- és kamatbevételek Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás 0 18, , , Pénzmaradvány 0 29, , , Felhalmozási és tőke jellegű bevételek , Cím bevételei összesen: 228, , , , , ,000 Cím bevételei összesen: 28, , INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 317, , , , , ,989 INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 665, , Központi ebből: költségvetésből kapott támogatás 244, , , , , ,010 ebből: 404, , Önkormányzati támogatás 73,904 86,343 45,667 49, ,079 43, , ,31 K I A D Á S O K Működési költségvetés K I A D Á S O K Személyi juttatások 335, , , , , , , ,83 Munkaadókat terhelő járulékok 87,450 82,906 87,019 81,126 89,961 89, , , Dologi kiadások 119, , , , , ,002 77, , Pénzeszközátadás, egyéb támogatás , Ellátottak juttatásai 4,000 5,720 3,080 3,050 3,300 3, , Felhalmozási és felújítási kiadások 0 4, , , Cím kiadásai összesen: 545, , , , , ,989 Cím kiadásai összesen: 694, , Engedélyezett lét (fő) Engedélyezett lét (fő) ebből: szakmai lét ebből: szakmai lét technikai lét technikai lét Megjegyzés: a évi korrigált ból levonásra kerültek az egyházaknak átadott intézményekben ellátott gyermekek után járó normatívák összegei. Továbbá a évi tényleges i adatok a két Tagintézmény 8/12 rész adatait (mind bevételben és kiadásban) szintén magukban foglalják. A évi adatok az OVÁI és a TMG együttes adatait tartalmazzák.

15 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR GYERMEK- ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ezer forintban ezer forintban cso-port KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE december 31- ig várható előzetes javasolt cso-port KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE december 31- ig várható előzetes javasolt B E V É T E L E K Működési költségvetés B E V É T E L E K Saját bevétel 2,500 2,515 2,500 4,030 2,500 2,500 Saját bevétel 144, , , , , ,885 ÁFA bevételek, visszatérülések 2,107 2,861 2,000 1,496 1,400 1,400 64,000 80,310 75,000 77,411 75,000 75,000 Hozam- és kamatbevételek Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás 0 6, , , Pénzmaradvány 0 3, , , , Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 Cím bevételei összesen: 4,607 15,510 4,500 18,849 3,900 3,900 Cím bevételei összesen: 208, , , , , ,885 INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 26,731 36,749 26,731 28,929 34,666 28,666 INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 106, ,887 83,936 69, , ,814 Központi ebből: költségvetésből kapott támogatás 0 1, ,411 12,191 12,191 ebből: 45,220 49,631 78,438 80,853 36, ,814 Önkormányzati támogatás 26,731 35,002 26,731 14,518 22,475 16,475 61,281 78,256 5,498-11,397 79,812 0 K I A D Á S O K Működési költségvetés K I A D Á S O K Személyi juttatások 21,010 22,115 20,582 25,600 20,789 20,789 70,383 76,275 73,979 73,530 77,402 77,402 Munkaadókat terhelő járulékok 5,692 5,853 5,692 6,406 5,632 5,632 19,176 20,571 17,272 18,282 20,042 20,042 Dologi kiadások 4,636 14,456 4,957 9,661 12,145 6, , , , , , ,255 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 1, , ,98 Ellátottak juttatásai 0 0 Felhalmozási és felújítási kiadások 0 0 Cím kiadásai összesen: 31,338 43,973 31,231 43,626 38,566 32,566 Cím kiadásai összesen: 314, , , , , ,699 Engedélyezett lét (fő) Engedélyezett lét (fő) ebből: szakmai lét ebből: szakmai lét technikai lét technikai lét

16 LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ezer forintban ezer forintban cso-port KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE december 31- ig várható előzetes javasolt cso-port KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE december 31- ig várható előzetes javasolt B E V É T E L E K Működési költségvetés B E V É T E L E K Saját bevétel 12,000 12, Saját bevétel 29,415 15,094 20,075 21,175 17,750 20,750 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 1,171 5,139 4, Hozam- és kamatbevételek Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás ,200 4, ,304 4,900 10,081 Pénzmaradvány 0 9, , Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 5, Cím bevételei összesen: 12,000 21, Cím bevételei összesen: 29,415 25,663 29, ,042 22,920 31,101 INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 62,447 56, INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 608, , , , , ,585 Központi ebből: költségvetésből kapott támogatás 48,253 51, ebből: 31,517 45, , ,656 Önkormányzati támogatás 14,194 5, , , , , , ,929 K I A D Á S O K Működési költségvetés K I A D Á S O K Személyi juttatások 55,458 53, , , , , , ,723 Munkaadókat terhelő járulékok 14,888 14, , , ,922 90,149 92,043 92,043 Dologi kiadások 4,101 6, , , , , , ,920 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 4, , Ellátottak juttatásai 0 0 Felhalmozási és felújítási kiadások ,617 1,000 5, Cím kiadásai összesen: 74,447 79, Cím kiadásai összesen: 637, , , , , ,686 Engedélyezett lét (fő) Engedélyezett lét (fő)

17 ebből: szakmai lét ebből: szakmai lét technikai lét technikai lét SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ezer forintban ezer forintban cso-port KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE december 31- ig várható előzetes javasolt cso-port KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE december 31- ig várható előzetes javasolt B E V É T E L E K Működési költségvetés B E V É T E L E K Saját bevétel 900 1, , Saját bevétel 439, , , , , ,235 ÁFA bevételek, visszatérülések , ,172 95,809 91,939 97,305 87,470 87,470 Hozam- és kamatbevételek Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás 0 10, , ,947 4, ,022 4,900 10,081 Pénzmaradvány 0 4, , , , Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 9, , Cím bevételei összesen: 1,700 26,873 1,700 49,400 1,600 1,700 Cím bevételei összesen: 516, , , , , ,786 INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 19,833 20,474 19,833 22,609 29,027 19,927 INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 2,065,542 2,354,424 1,390,408 1,180,893 1,578,487 1,448,508 Központi ebből: költségvetésből kapott támogatás , ebből: 899, , , , , ,938 Önkormányzati támogatás 19,833 20,178 19,833 15,088 29,027 19, , ,827 97,729 94, ,653 84,641 K I A D Á S O K Működési költségvetés K I A D Á S O K Személyi juttatások 13,002 14,800 13,123 21,067 14,806 14,806 1,549,811 1,629,345 1,005, ,795 1,030,920 1,030,920 Munkaadókat terhelő járulékok 3,540 3,677 3,365 4,697 4,146 4, , , , , , ,641 Dologi kiadások 4,991 16,121 5,045 32,276 11,675 2, , , , , , ,173 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás , , ,

18 Ellátottak juttatásai 0 4,000 16,007 3,080 3,050 3,300 3,300 Felhalmozási és felújítási kiadások 0 9, , ,723 1,000 7,769 29,360 1,260 Cím kiadásai összesen: 21,533 44,191 21,533 60,634 30,627 21,627 Cím kiadásai összesen: 2,582,368 2,982,260 1,885,507 2,010,735 2,052,892 1,934,294 Engedélyezett lét (fő) Engedélyezett lét (fő) ebből: szakmai lét ebből: szakmai lét technikai lét technikai lét NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ezer forintban cso-port KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE december 31- ig várható előzetes javasolt B E V É T E L E K Működési költségvetés Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések 0 Hozam- és kamatbevételek Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás 0 5, , Pénzmaradvány 0 23, , Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Cím bevételei összesen: , , INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 229, , , , , ,527 Központi ebből: költségvetésből kapott támogatás 126, , , , , ,267 Önkormányzati támogatás 103, , ,653 20,260 4,260

19 K I A D Á S O K Működési költségvetés Személyi juttatások 162, , , , , ,474 Munkaadókat terhelő járulékok 44,033 45,632 47,093 49,770 59,817 59,817 Dologi kiadások 23,027 34,245 28,289 29,295 32,156 15,176 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 11, , Ellátottak juttatásai 0 Felhalmozási és felújítási kiadások ,260 Cím kiadásai összesen: 230, , , , , ,727 Engedélyezett lét (fő) ebből: szakmai lét technikai lét GAZDASÁGI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ezer forintban cso-port KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE december 31- ig várható előzetes javasolt B E V É T E L E K Működési költségvetés Saját bevétel 2, ÁFA bevételek, visszatérülések 1, Hozam- és kamatbevételek Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás 0 Pénzmaradvány 0 1,

20 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 Cím bevételei összesen: 3,765 1, INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 29,000 34, Központi ebből: költségvetésből kapott támogatás 0 41 Önkormányzati támogatás 29,000 33, K I A D Á S O K Működési költségvetés Személyi juttatások 17,311 5, Munkaadókat terhelő járulékok 4,679 1, Dologi kiadások 10,775 4, Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 Ellátottak juttatásai 0 Felhalmozási és felújítási kiadások 0 Cím kiadásai összesen: 32,765 11, Engedélyezett lét (fő) ebből: szakmai lét technikai lét

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/213 önkormányzati e az Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 19/213. (VI. 28.) és 21/213. önkormányzati ekkel 7/213 (II. 5.) önkormányzati módosításáról

Részletesebben

2. (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 6-ig.

2. (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 6-ig. Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 13/2014. (VI.26.) önkormányzati

Részletesebben

6. A Képviselő-testület a 2011. évi felújítási kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá 103.958 ezer Ft összegben.

6. A Képviselő-testület a 2011. évi felújítási kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá 103.958 ezer Ft összegben. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/01. (III.8.) önkormányzati e az Önkormányzat költségvetéséről szóló, a 1/011. (VI. 8.), 0/011. (IX. 1.), /011. (X..) és a 0/011. önkormányzati ekkel

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 0/011. önkormányzati e az Önkormányzat 011 évi költségvetéséről szóló, 1/011. (VI. 8.) önkormányzati tel /011 (II.07) módosításáról Orosháza Város Önkormányzat

Részletesebben

2. (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 6-ig.

2. (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 6-ig. Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2015. (III.30.) önkormányzati

Részletesebben

2. (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 6-ig.

2. (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 6-ig. Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 13/2014. (VI.26.) önkormányzati

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/201. (IV.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/01. (IV..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról egységes 12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2 8/29. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló, többször 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

4/2009. (II. 24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

4/2009. (II. 24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 4/2009. (II. 24.) Orosházi Önkormányzati az Önkormányzat költségvetéséről egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati tel, 20/2009. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege 1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Működési bevételek összesen: 98 534 000

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben