Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapjáneljárva az alábbiakat rendeli el: 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat tevékenységére és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetésiintézményekre terjed ki. 2. (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szerint 1-től 6-ig. (2) Az Önkormányzatköltségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz igazodó feladatok külön-külön önálló címet alkotnak, szerint 7-től 25-ig. (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz nem kapcsolódó kiadások és bevételek külön-külön önálló címet alkotnak. 3. Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes költségvetésének k ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k ö l t s é g v e t é s i k i a d á s a h i á n y a ezen belül: belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány) működési célú felhalmozási célú belső finanszírozású kiadás (értékpapírvásárlás) működési célú felhalmozási célú külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) működési célú felhalmozási célú külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés) működési célú felhalmozási célú ezer forint, ezer forint, ezer forint, ezer forint, ezer forint, 0 ezer forint, 0 ezer forint, 0 ezer forint, 0 ezer forint, ezer forint, 0 ezer forint, ezer forint, ezer forint, 0 ezer forint, ezer forint. 4. A 3. -ban megállapított bevétel forrásonkénti, valamint önként és kötelező jelleg szerinti megbontását az 1. és a 10. ú melléklet tartalmazza. 5. A költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező

2 feladatokhoz kapcsolódó kiadási ai (a 2. ú melléklet szerinti részletezettséggel): a működési költségvetés tekintetében ezer Ft, ezen belül: ezer Ft Személyi juttatások, ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok, ezer Ft Dologi kiadások, ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai, ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre, ezer Ft Tartalékok, a felhalmozási költségvetés tekintetében e rendelet ában részletezettek szerint. 6. A 2014 évi felújítási kiadási okat e rendelet 3. ú melléklete tartalmazza ezer Ft összegben. 7. A Képviselő-testület a beruházási és fejlesztési kiadások, felhalmozási célú támogatások összegét ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. ú melléklete szerint feladatonként részletezve. 8. A hitel-és kötvénytartozások törlesztése ezer Ft e rendelet 5. ú melléklete szerinti részletezettséggel. 9. A céltartalék ezer Ft, melyből ezer Ft a működési és ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. ú mellékletében felsoroltak szerint. 10. Az Önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. ú melléklete tartalmazza. 11. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények költségvetési támogatása ezer Ft e rendelet 8. ú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása ezer Ft. 12. Az Önkormányzat évben várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről szóló -felhasználási ütemtervet e rendelet 9. ú melléklete tartalmazza. 13. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei szerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 11. ú melléklete tartalmazza. 14. A költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. ú melléklete tartalmazza

3 15. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létkeretét 461,875 főben állapítja meg2014. január 1-jétől, melyből 362,0 fő szakmai és 99,875 fő intézményüzemeltetési lét a 13. ú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően. (2)A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létát 425,0 főben állapítja meg a 13. ú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően. 16. Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) ú Korm. rendelet 2. (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a rendelet 14. ú melléklete tartalmazza. 17. Az Önkormányzat intézményeinél évben alkalmazandó élelmezésinyersanyag-normákat a 16. ú melléklet tartalmazza. 18. Az Önkormányzat évben e rendelet 17. ú mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást. 19. (1)Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények törvény szerint kötelesek beszedni a megállapított és megállapítható működési (saját) bevételt. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény munkáltatója közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony megszűnéséről, megszüntetéséről, illetve létesítéséről a tervezett intézkedést megelőzően köteles egyeztetni az irányító szerv képviselőjével. Üres álláshely betöltése csak a polgármester előzetes hozzájárulásával lehetséges. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények feladataik csökkenése esetén kötelesek javaslattal élni a Képviselő-testület felé az álláshelyek ának csökkentésére a feladatcsökkenés mértékéhez igazodóan. (4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény működési vagy felhalmozási célú pályázatának beadásához, azt megelőzően kiírótól függetlenül a tervezett pályázat részleteinek ismertetésével köteles az irányító szerv döntését, illetve az irányító szerv képviselőjének jóváhagyását kérni. 20. A záradás során képződő szabad (feladattal nem terhelt) pénzmaradvány az intézményektől elvonásra kerül,abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie. 21. (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények saját módosítási hatáskörében az irányító szerv engedélyével bevételi és kiadási - 5 -

4 ának főösszegét, a kiemelt okat felemelheti: a) tervezett összes ot meghaladó többletbevételéből, b) pénzmaradványából az irányító szerv jóváhagyását követően. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt követően az irányító szervet képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban tesznek eleget. 22. (1) Az Önkormányzatnak az év közben elért bevételi többletét elsősorban a hiány fedezetére kell fordítania, az ezen felül keletkező egyéb többlet felhasználása képviselő-testületi döntést igényel. (2) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményeit a Polgármesteri Hivatalon keresztül kiskincstári rendszerben finanszírozza, melynek működési rendjét e rendelet 18. ú melléklete szabályozza. 23. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 10 millió Ft összeghatárig vis maior esetekben e rendelet 6. ú melléklete 6. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak tényleges bekövetkezéséről, összegéről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni kell. (3) A költségvetési hiány fedezetéül ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület határozatban dönt. 24. A Képviselő-testület a civil szervezetek támogatásának elosztási jogát az alapítványok kivételével a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságára ruházza át. 25. Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott Dologi kiadások kiemelt on belül szereplő Reprezentációs keret felhasználásáról a polgármester egyedileg dönt. 26. E rendelet 15. ú mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél évben kifizetendő jubileumi jutalom, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímeken tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pót formájában biztosítja az érintett intézmények költségvetésében. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve. 27. (1) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követeléseikről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig az irányító szerv felé

5 (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elkészített időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek megküldeni az Önkormányzat részére, első alkalommal április 10-ig. 28. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott, december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek. 29. (1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat mérlegsoronként minden évben leltározni kell és leltárral kell alátámasztani. (2) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az önkormányzati költségvetési intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást mennyiségi felvétellel elegendő három évenként végrehajtani. 30. (1) A Képviselő-testület a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 9/2009. (IV. 20.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a költségvetési évre felfüggeszti. (2) A Képviselő-testület a Dr. László Elek díj Orosháza egészségügyéért kitüntető cím alapításáról szóló 28/2007. (XII. 22.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a költségvetési évre felfüggeszti. (3) A Képviselő-testület a Thék Endre díj Orosháza gazdaságáért kitüntető cím alapításáról szóló 5/2008. (II. 27.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a költségvetési évre felfüggeszti. 31. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban január hó 1. napjától kell alkalmazni. / Dr. Dancsó József / / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária / polgármester címzetes főjegyző Kihirdetve:2014. január 31-én. / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária / címzetes főjegyző - 7 -

6 OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK ALAKULÁSA ezer forintban Melléklet a M E G N E V E Z É S előzetes javasolt Változás az előzetes adatokban a 2013-es ei-hoz képest Változás a javasolt adatokban a 2014-es ei-hoz képest 2. Önkormányzati intézmények bevételei 495, , , % -1.88% 1. Önkormányzat bevételei 6,763,563 2,849,470 5,884, % % A.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: 7,258,662 3,323,875 6,370, % % B.) KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI IGÉNYE (C-A): 883,618 1,623, , % % 2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai 1,143,417 1,360,108 1,248, % 9.20% 3. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 741, , , % -7.48% 4. Önkormányzat működési kiadásai 1,082,786 1,651,050 1,430, % 32.13% 5. Központi kezelésű felújítási kiadások 44, ,026 88, % % 6. Beruházási, fejlesztési kiadások, pénzeszközátadások, egyéb folyó kiadások 4,805, ,530 3,617, % % 7. Hitel-és egyéb tartozások kiadásai 129,904 33,982 20, % % 8. Céltartalékok 195, , , % % 8. Általános tartalék % 0.00% C.) K I A D Á S I FŐÖSSZEG: 8,142,280 4,947,823 7,261, % % Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (A+B-C): Fedezet hiánya miatt nem javasolt fejlesztési kiadások 722,807

7 T Á J É K O Z T A T Ó OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ADATAIRÓL ezer forintban Sor MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK december 31-ig várható előzetes javasolt 01 Intézményi működési bevételek (91.) 720, , , , , , Polgármesteri Hivatal működési bevételei 29,415 16,287 25,214 21,175 18,020 21, Önkormányzat működési bevételei (91.) 28, ,789 28, ,457 32,686 32, Helyi adókból származó bevételek (922.) 1,103,000 1,333,687 1,383,000 1,243,344 1,325,000 1,326, Átengedett központi adók (923.) 737, ,533 80,000 78,775 80,000 80, Különféle bírságok ( ) 2,452 5,186 1,000 10,823 1,000 1, Egyéb sajátos folyó bevételek (929.) 115, ,862 90, , , , Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.) 1,229,947 1,156, ,664 1,128,331 1,088,814 1,177, Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.) 7, , Központosított ok (944.) 0 33,493 16,574 25,951 12,552 16, Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.) 0 321, , Működési célú, támogatásértékű bevételek (464.) 2,901,369 1,432,017 79, ,826 77,292 95, Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.) 0 17, , Működési célú bevételek összesen (1+ +12): 6,876,041 6,315,660 3,112,335 4,233,908 3,187,579 3,309, Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ból) #REF! 153, , ebből: pénzügytechnikai elolás 0 65, , ebből: ténylegesen felhasználható 0 88, , Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ból) #REF! 225, , ,460 ebből: pénzügytechnikai elolás 0 155, , ebből: ténylegesen felhasználható 0 70,00 16 Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből) #REF! #REF! Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből) 84, , ,000, Működési célú finanszírozási műveletek bevételei ( ): #REF! #REF! 0 1,326, , MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18): #REF! #REF! 3,112,335 5,560,270 3,187,579 3,446,632 ezer forintban

8 Sor FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK december 31-ig várható előzetes javasolt 20 Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből) #REF! 5, Önkormányzat vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből) 25,260 25,983 23,780 22, Önkormányzat beruházáshoz kapcs.áfa visszatérülések (919-ből) 109,061 44, , , , Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.) 0 24 Pénzügyi befektetések bevételei (933.) #REF! 1, , Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből) 95,846 97,975 66,815 28,380 62,098 62, Központosított ok (944.) 30,998 31, , Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.) , Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek (465.) 991, ,697 3,091,021 1,979,676 74,198 2,325, Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.) 1,238,916 17, ,085 26, Felhalmozási célú bevételek összesen ( ): #REF! 932,886 4,089,817 2,632, ,296 3,060, Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ból) #REF! 13, ebből: pénzügytechnikai elolás 0 ebből: ténylegesen felhasználható 0 13, Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ból) 0 66,782 56, ebből: pénzügytechnikai elolás 0 ebből: ténylegesen felhasználható 0 66, Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből) #REF! 34 Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ból) 459,137 84, , , Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei ( ): #REF! 164, , , FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34): #REF! 1,097,412 5,029,945 2,632, ,296 3,815, KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (13+30): #REF! 7,248,546 7,202,152 6,866,221 3,323,875 6,370, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35): #REF! #REF! 940,128 1,326, , KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (66-37): #REF! #REF! 810, ,729 1,589, , BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (37+38): #REF! #REF! 8,142,280 8,192,883 3,323,875 7,262,592

9 T Á J É K O Z T A T Ó OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSI ADATAIRÓL ezer forintban Sor MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK december 31-ig várható előzetes javasolt 41 Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.) 1,944,859 2,241,179 1,143,417 1,289,765 1,330,748 1,247, Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.) 2,913,808 1,142, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.) 637, , , , , , Önkormányzat működési kiadásai (51-58.) 671,129 1,361, ,818 1,485, , ,506 ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 5, Működési célú, támogatásértékű kiadások (373.) 22, ,865 5, ,466 93,057 92,327 ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(intézményi) #REF! 65, ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(hivatal) #REF! 150, Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (381.) 461, , , , , , Intézményi működési célú tartalékok (59-ből) #REF! #REF! Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből) 309,245 #REF! 145, ,343 80, Működési célú kiadások összesen ( ): #REF! #REF! 3,112,335 4,362,338 3,763,925 3,444, Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből) #REF! #REF! Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből) #REF! 758, , Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51): #REF! #REF! 0 579, MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52): #REF! #REF! 3,112,335 4,941,607 3,763,925 3,444,132 ezer forintban Sor FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK december 31-ig várható előzetes javasolt 54 Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.) 1,297,823 45,101 1,000 7,769 29,360 1, Egyéb folyó kiadások (573-ból a felhalmozási célú) #REF! #REF! 96,042 76, Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.) 1,293, ,971 4,735,481 2,715,163 1,057,191 3,692, Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások (374.) 115,904 63, ,

10 58 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (382.) 85, ,721 17,518 1,907 13,365 13, Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből) #REF! #REF! Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből) 50,000 #REF! 50, ,000 90, Felhalmozási célú kiadások összesen ( ): #REF! #REF! 4,900,041 2,814,612 1,149,916 3,797, Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből) 0 63 Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ból) 106, , , ,471 33,982 20, Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63): 106, , , ,471 33,982 20, FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64): #REF! #REF! 5,029,945 2,962,083 1,183,898 3,817, KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (49+61): #REF! #REF! 8,012,376 7,176,950 4,913,841 7,241, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64): #REF! #REF! 129, ,740 33,982 20, KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (66+67): #REF! #REF! 8,142,280 7,903,690 4,947,823 7,261,352 I. MŰKÖDÉSI KÜLÖNBÖZET (13.SOR 49.SOR): #REF! #REF! 0-128, , ,960 II. FELHALMOZÁSI KÜLÖNBÖZET (30.SOR 61.SOR): #REF! #REF! -810, ,299-1,013, ,167 III. KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (I+II=39.SOR): #REF! #REF! -810, ,729-1,589, ,127

11 1. ú melléklet OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE KÖZÖTT ezer forintban M E G N E V E Z É S Sor előzetes javasolt I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP támogatás nélkül) ,323 #REF! 474, ,786 I. fejezet: Intézmények felhalmozási bevételei 02 1,297,823 #REF! 0 0 I. fejezet: OEP támogatás (Városi Kórház működtetéséhez) 03 2,660,971 II. fejezet: Önkormányzat bevételei ( ) 04 5,201,267 7,647,181 2,849,470 6,776,806 Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek 05 3,175 3,175 20,936 20,936 ÁFA visszatérülés adóhatóságtól , , ,129 Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek ( ) , , , ,328 Lakbérek 08 42,000 42,000 38,500 42,000 Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak 09 52,424 52,424 53,340 53,340 Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei 10 8,890 8,890 8,890 8,890 Fürdő vagyon hasznosításából származó bevétel ,540 2,540 2,540 Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján 12 95,846 64,275 59,558 59,558 Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek 13 1, Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen ( ) 14 1,211,103 3,422, ,590 2,423,239 Közterülethasználati díj 16 6,000 6,000 6,000 6,000 Kamatbevétel 17 5,000 5,000 5,000 5,000 Út-és közműfejlesztési hozzájárulás Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása) 19 2,452 1,000 1,000 1,000 Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek 20 32,875 7, Fejlesztési célú pénzeszközátvételek ( ) ,278 3,327,231 74,198 2,325,638 a. Dankó utcai védőerdő telepítése b. T-4 kút pályázat (KEOP) 23 67, c. SBO korszerűsítése (DAOP) 24 21,

12 ezer forintban M E G N E V E Z É S Sor előzetes javasolt d. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP) ,000 2,086, ,817,786 e. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP) , , f. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (Viziközmű) , ,773 g. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő , , ,375 h. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása (DAOP) , i. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán , j. Földművelők emlékműve (NKA és Gazdakör) ,000 7,000 k. Báthory Júlia üveggyűjtemény I. ütem (NKA) ,000 30,000 l. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése ,063 37,063 m. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök , ,506 Működési célú pénzeszközátvételek ( ) ,398 75,509 72,392 85,601 a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz (OEP) 36 1,530 1,511 1,751 1,751 b. Központi bérintézkedések állami támogatásához ,806 47,265 23,140 23,140 c. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez 38 41, e. KEF működtetésének támogatásához 40 2, f. Oktatási intézmények informatikai fejlesztése pályázat (TIOP) 41 5, g. Viharsarki esélyek pályázat (TÁMOP) 42 61,000 1, h. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG) 43 22,199 22, ,400 i. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP) ,269 7,269 j. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP) ,482 39,482 k. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök 46 3,700 2, ,909 Helyi adókból származó bevételek ( ) 47 1,103,000 1,383,000 1,325,000 1,326,000 Építményadó 48 85,000 95, , ,000 Magánszemélyek kommunális adója , Iparűzési adó 51 1,000,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 Idegenforgalmi adó 52 11,000 11,000 17,000 17,000 Pótlékok, bírságok 53 7,000 7,000 8,000 9,000 Átengedett központi adókból származó bevételek ( ) ,554 80,000 80,000 80,000

13 ezer forintban M E G N E V E Z É S Sor előzetes javasolt Személyi jövedelemadó helyben maradó része , Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére , Gépjárműadó ,000 80,000 80,000 80,000 Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó) Állami támogatásokból származó bevételek ( ) 59 1,268, ,238 1,101,366 1,193,869 Normatív állami hozzájárulások, támogatások 60 1,237, ,664 1,088,814 1,177,626 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Központosított ok 62 30,998 16,574 12,552 16,243 Egyéb központi támogatások Ingatlanértékesítésből származó bevételek (65+66) 64 25,260 23, Önkormányzati lakások értékesítése 65 11, Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése 66 13,820 23, Adósságkonszolidációval kapcsolatos bevételek (68+69) Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Hitelműveletek bevételei ( ) , , ,095 Működési célú hitelfelvétel (működési hiány rendezésére) 71 84, Felhalmozási célú hitelfelvétel (felhalmozási hiány rendezésére) , , ,341 Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel 73 85,697 0 Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel 74 82,533 66, ,754 Önkormányzat pénzmaradványa (82+83) , ,460 Működési célú pénzmaradvány ,460 Felhalmozási célú pénzmaradvány , Értékpapírműveletek bevételei BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ): 79 9,910,384 #REF! 3,323,875 7,262,592

14 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGKÖZPONT ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ezer forintban ezer forintban cso-port KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE december 31- ig várható előzetes javasolt cso-port KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE december 31- ig várható előzetes javasolt B E V É T E L E K Működési költségvetés B E V É T E L E K Saját bevétel 219, , , , , ,000 Saját bevétel 28,556 32, ÁFA bevételek, visszatérülések 9,000 10,395 9,000 10,000 10,000 10,000 0 Hozam- és kamatbevételek Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás 0 18, , , Pénzmaradvány 0 29, , , Felhalmozási és tőke jellegű bevételek , Cím bevételei összesen: 228, , , , , ,000 Cím bevételei összesen: 28, , INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 317, , , , , ,989 INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 665, , Központi ebből: költségvetésből kapott támogatás 244, , , , , ,010 ebből: 404, , Önkormányzati támogatás 73,904 86,343 45,667 49, ,079 43, , ,31 K I A D Á S O K Működési költségvetés K I A D Á S O K Személyi juttatások 335, , , , , , , ,83 Munkaadókat terhelő járulékok 87,450 82,906 87,019 81,126 89,961 89, , , Dologi kiadások 119, , , , , ,002 77, , Pénzeszközátadás, egyéb támogatás , Ellátottak juttatásai 4,000 5,720 3,080 3,050 3,300 3, , Felhalmozási és felújítási kiadások 0 4, , , Cím kiadásai összesen: 545, , , , , ,989 Cím kiadásai összesen: 694, , Engedélyezett lét (fő) Engedélyezett lét (fő) ebből: szakmai lét ebből: szakmai lét technikai lét technikai lét Megjegyzés: a évi korrigált ból levonásra kerültek az egyházaknak átadott intézményekben ellátott gyermekek után járó normatívák összegei. Továbbá a évi tényleges i adatok a két Tagintézmény 8/12 rész adatait (mind bevételben és kiadásban) szintén magukban foglalják. A évi adatok az OVÁI és a TMG együttes adatait tartalmazzák.

15 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR GYERMEK- ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ezer forintban ezer forintban cso-port KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE december 31- ig várható előzetes javasolt cso-port KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE december 31- ig várható előzetes javasolt B E V É T E L E K Működési költségvetés B E V É T E L E K Saját bevétel 2,500 2,515 2,500 4,030 2,500 2,500 Saját bevétel 144, , , , , ,885 ÁFA bevételek, visszatérülések 2,107 2,861 2,000 1,496 1,400 1,400 64,000 80,310 75,000 77,411 75,000 75,000 Hozam- és kamatbevételek Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás 0 6, , , Pénzmaradvány 0 3, , , , Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 Cím bevételei összesen: 4,607 15,510 4,500 18,849 3,900 3,900 Cím bevételei összesen: 208, , , , , ,885 INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 26,731 36,749 26,731 28,929 34,666 28,666 INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 106, ,887 83,936 69, , ,814 Központi ebből: költségvetésből kapott támogatás 0 1, ,411 12,191 12,191 ebből: 45,220 49,631 78,438 80,853 36, ,814 Önkormányzati támogatás 26,731 35,002 26,731 14,518 22,475 16,475 61,281 78,256 5,498-11,397 79,812 0 K I A D Á S O K Működési költségvetés K I A D Á S O K Személyi juttatások 21,010 22,115 20,582 25,600 20,789 20,789 70,383 76,275 73,979 73,530 77,402 77,402 Munkaadókat terhelő járulékok 5,692 5,853 5,692 6,406 5,632 5,632 19,176 20,571 17,272 18,282 20,042 20,042 Dologi kiadások 4,636 14,456 4,957 9,661 12,145 6, , , , , , ,255 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 1, , ,98 Ellátottak juttatásai 0 0 Felhalmozási és felújítási kiadások 0 0 Cím kiadásai összesen: 31,338 43,973 31,231 43,626 38,566 32,566 Cím kiadásai összesen: 314, , , , , ,699 Engedélyezett lét (fő) Engedélyezett lét (fő) ebből: szakmai lét ebből: szakmai lét technikai lét technikai lét

16 LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ezer forintban ezer forintban cso-port KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE december 31- ig várható előzetes javasolt cso-port KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE december 31- ig várható előzetes javasolt B E V É T E L E K Működési költségvetés B E V É T E L E K Saját bevétel 12,000 12, Saját bevétel 29,415 15,094 20,075 21,175 17,750 20,750 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 1,171 5,139 4, Hozam- és kamatbevételek Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás ,200 4, ,304 4,900 10,081 Pénzmaradvány 0 9, , Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 5, Cím bevételei összesen: 12,000 21, Cím bevételei összesen: 29,415 25,663 29, ,042 22,920 31,101 INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 62,447 56, INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 608, , , , , ,585 Központi ebből: költségvetésből kapott támogatás 48,253 51, ebből: 31,517 45, , ,656 Önkormányzati támogatás 14,194 5, , , , , , ,929 K I A D Á S O K Működési költségvetés K I A D Á S O K Személyi juttatások 55,458 53, , , , , , ,723 Munkaadókat terhelő járulékok 14,888 14, , , ,922 90,149 92,043 92,043 Dologi kiadások 4,101 6, , , , , , ,920 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 4, , Ellátottak juttatásai 0 0 Felhalmozási és felújítási kiadások ,617 1,000 5, Cím kiadásai összesen: 74,447 79, Cím kiadásai összesen: 637, , , , , ,686 Engedélyezett lét (fő) Engedélyezett lét (fő)

17 ebből: szakmai lét ebből: szakmai lét technikai lét technikai lét SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ezer forintban ezer forintban cso-port KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE december 31- ig várható előzetes javasolt cso-port KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE december 31- ig várható előzetes javasolt B E V É T E L E K Működési költségvetés B E V É T E L E K Saját bevétel 900 1, , Saját bevétel 439, , , , , ,235 ÁFA bevételek, visszatérülések , ,172 95,809 91,939 97,305 87,470 87,470 Hozam- és kamatbevételek Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás 0 10, , ,947 4, ,022 4,900 10,081 Pénzmaradvány 0 4, , , , Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 9, , Cím bevételei összesen: 1,700 26,873 1,700 49,400 1,600 1,700 Cím bevételei összesen: 516, , , , , ,786 INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 19,833 20,474 19,833 22,609 29,027 19,927 INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 2,065,542 2,354,424 1,390,408 1,180,893 1,578,487 1,448,508 Központi ebből: költségvetésből kapott támogatás , ebből: 899, , , , , ,938 Önkormányzati támogatás 19,833 20,178 19,833 15,088 29,027 19, , ,827 97,729 94, ,653 84,641 K I A D Á S O K Működési költségvetés K I A D Á S O K Személyi juttatások 13,002 14,800 13,123 21,067 14,806 14,806 1,549,811 1,629,345 1,005, ,795 1,030,920 1,030,920 Munkaadókat terhelő járulékok 3,540 3,677 3,365 4,697 4,146 4, , , , , , ,641 Dologi kiadások 4,991 16,121 5,045 32,276 11,675 2, , , , , , ,173 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás , , ,

18 Ellátottak juttatásai 0 4,000 16,007 3,080 3,050 3,300 3,300 Felhalmozási és felújítási kiadások 0 9, , ,723 1,000 7,769 29,360 1,260 Cím kiadásai összesen: 21,533 44,191 21,533 60,634 30,627 21,627 Cím kiadásai összesen: 2,582,368 2,982,260 1,885,507 2,010,735 2,052,892 1,934,294 Engedélyezett lét (fő) Engedélyezett lét (fő) ebből: szakmai lét ebből: szakmai lét technikai lét technikai lét NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ezer forintban cso-port KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE december 31- ig várható előzetes javasolt B E V É T E L E K Működési költségvetés Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések 0 Hozam- és kamatbevételek Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás 0 5, , Pénzmaradvány 0 23, , Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Cím bevételei összesen: , , INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 229, , , , , ,527 Központi ebből: költségvetésből kapott támogatás 126, , , , , ,267 Önkormányzati támogatás 103, , ,653 20,260 4,260

19 K I A D Á S O K Működési költségvetés Személyi juttatások 162, , , , , ,474 Munkaadókat terhelő járulékok 44,033 45,632 47,093 49,770 59,817 59,817 Dologi kiadások 23,027 34,245 28,289 29,295 32,156 15,176 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 11, , Ellátottak juttatásai 0 Felhalmozási és felújítási kiadások ,260 Cím kiadásai összesen: 230, , , , , ,727 Engedélyezett lét (fő) ebből: szakmai lét technikai lét GAZDASÁGI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ezer forintban cso-port KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE december 31- ig várható előzetes javasolt B E V É T E L E K Működési költségvetés Saját bevétel 2, ÁFA bevételek, visszatérülések 1, Hozam- és kamatbevételek Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás 0 Pénzmaradvány 0 1,

20 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 Cím bevételei összesen: 3,765 1, INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 29,000 34, Központi ebből: költségvetésből kapott támogatás 0 41 Önkormányzati támogatás 29,000 33, K I A D Á S O K Működési költségvetés Személyi juttatások 17,311 5, Munkaadókat terhelő járulékok 4,679 1, Dologi kiadások 10,775 4, Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 Ellátottak juttatásai 0 Felhalmozási és felújítási kiadások 0 Cím kiadásai összesen: 32,765 11, Engedélyezett lét (fő) ebből: szakmai lét technikai lét

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben