Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/ Letenye Város Önkormányzatának évi költségvetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/ Letenye Város Önkormányzatának évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

2 Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.) számú rendelete Letenye Város Önkormányzat évi költségvetésérıl Letenye Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CII. törvény, valamint az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján a évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A rendelet hatálya kiterjed a képviselıtestületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, polgármesteri hivatalra, valamint a város önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeire. 2.. (1). A Képviselıtestület a költségvetés címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2). A Polgármesteri Hivatal alkot egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül a kisebbségi önkormányzatok, az igazgatási feladatok, a körzeti igazgatási feladatok, az okmányirodai feladatok, illetve a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı intézmények. (3). A címrendet a költségvetési rendelet számú mellékletei tartalmazzák. 3.. (1). A Képviselıtestület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi fıösszegét eft-ban állapítja meg. Ezen belül: mőködési bevételek eft önkormányzatok sajátos mőködési bevételei eft költségvetési támogatások + SZJA eft felhalmozási és tıke jellegő bevételek eft támogatásértékő bevétel mőködési célra eft támogatásértékő bevétel felhalmozási célra eft véglegesen átvett pénzeszköz mőködési célra eft véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra eft támogatási kölcsönök visszatérülése 396 eft mőködési célú hitel eft elızı évi pénzmaradvány eft ebbıl: mőködési pénzmaradvány eft felhalmozási pénzmaradvány 704 eft (2). A bevételi fıösszeget bevételi nemenkénti és forrásonkénti bontásban a számú mellékletek tartalmazzák. 4.. (1). A Képviselıtestület az önkormányzat évi költségvetésének kiadási fıösszegét eft-ban állapítja meg. (2). A kiadási fıösszeget kiemelt onként a számú mellékletek tartalmazzák.

3 5.. A Képviselıtestület a kiemelt kötött okat az alábbiak szerint állapítja meg: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszköz átadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Beruházási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási tartalék eft eft eft eft eft eft eft 761 eft eft eft eft 222 eft eft 6.. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 681 eft. 7.. A Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 974 eft. 8.. A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 788 eft. 9.. A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok részére Letenye Város Önkormányzata kisebbségi önkormányzatonként 100 eft támogatást biztosít elsısorban rendezvények tartására (1). Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények mőködési költségvetési kiadásait a hivatal az igényeknek megfelelıen naponta finanszírozza, maximum havi 1/13 részben. (2). Az intézményi felhalmozási kiadások finanszírozása a hivatalnak bemutatott kollaudált számlák alapján történik. (3). A Kisebbségi Önkormányzatok részére a támogatások havi egyenlı részletekben utalhatók A Képviselıtestület a polgármester részére 200 eft támogatási keretet biztosít egyesületek támogatására. A keret nem tartalmazza a sportegyesületek (5000 eft), a polgárırség (200 eft), az önkéntes tőzoltóság (200 eft) részére juttatható támogatást, azt a Képviselıtestület hagyja jóvá költségvetési rendeletében A felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlegét a 16. számú melléklet tartalmazza Az önkormányzatot megilletı Normatív állami hozzájárulást a 17. számú melléklet, a Személyi Jövedelem Adó bevételt az 18. számú melléklet tartalmazza A nem lakás célú bérlemények hasznosításából befolyt bérleti díjak az önkormányzat tulajdonában lévı intézmények és a nem lakás célú bérlemények felhalmozási kiadásaira használható fel.

4 15.. Az önkormányzat köztisztviselıinek illetményalapja január 1-tıl Ft (1). A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél alkalmazható létszámkeretet számú mellékletek állapítják meg. (2). Az intézményvezetık a megüresedı álláshelyek létszámmal való betöltése elıtt a Képviselıtestülettel egyeztetni kötelesek A évekre prognosztizált költségvetés bevételi és kiadási összegeit a 19. számú melléklet tartalmazza Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselıtestület, szabályszerőségéért a polgármester a felelıs Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (intézmények) költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerőségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetıje a felelıs (1). A Képviselıtestület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja. (2). A Képviselıtestület bizottságai átruházott hatáskörüknek megfelelıen rendelkeznek költségvetési ok felett, de a kifizetések csak idıarányosan teljesíthetıek. (3). A kiemelt okon belül valamennyi intézmény és a polgármesteri hivatal szabadon gazdálkodhat Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek módosítást kezdeményezhetnek saját bevételi többletük terhére a félévi, a III. negyedévi beszámolóval egyidejőleg. A módosításokkal együtt a költségvetési rendeletet is módosítani kell A 2009/2010. évi normatív állami hozzájárulás igényléséhez az intézményvezetık által szolgáltatott adatok 5%-osnál nagyobb mértékő eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntetı kamat terheli, az intézményvezetı felelısségét vizsgálni szükséges. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség esetén az érintett intézmény pénzmaradványa terhére kell teljesíteni a visszafizetést. Amennyiben ilyen összeg nem áll rendelkezésre, akkor az intézmény kiadási ából kell a visszafizetést teljesíteni Az intézmények és a polgármesteri hivatal használatában lévı ingatlan és ingó vagyontárgyakra a biztosítást a hivatal köti meg és finanszírozza, kivétel a Tőzoltóság (1). A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályát, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközeit kedvezı kamatozású, 3 hónapnál rövidebb idejő betétben helyezze el. (2). A felhalmozási bevételekbıl képzıdı átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket

5 a kötelezıségeket figyelembe véve 3 hónapnál hosszabb idejő betétben is el lehet helyezni Az önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok mőködıképességének megırzését szolgáló központi keretbıl támogatást igényel. A mőködési hiány összege eft A Képviselıtestület az önkormányzati feladatok megoldására eft mőködési hitel felvételével egyetért. A hitel felvétele elıtt a hitelfeltételek, futamidı, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselıtestület külön döntést hoz (1). Az önkormányzat és költségvetési szervei a beruházási, felújítási és karbantartási feladatainak megvalósítására eft értékhatár felett versenytárgyalást kötelesek kiírni. (2). Az intézményi felújítási, karbantartási munkák amennyiben meghaladják a 100.eFt értékhatárt, csak a polgármesteri hivatal mőszaki osztályvezetıjének írásos hozzájárulása alapján rendelhetı meg. Ez nem vonatkozik a mőködést gátló azonnali beavatkozást igénylı feladatokra. A munkák kifizetése a bemutatott, mőszaki osztályvezetı által igazolt számla alapján történhet (1). A költségvetési intézmény vezetıjének ideértve a polgármesteri hivatalt is, havonta tájékoztatni kell a Képviselıtestületet arról az intézmény által elismert tartozásállományról, amely az esedékességet követı 30. napig nem nyert kiegyenlítést. (2). Amennyiben az (1). bekezdés szerinti tartozásállomány eléri az 1.000,-eFt-ot, a Képviselıtestület Önkormányzati biztost jelöl ki a költségvetési szervnél. További kötelezettségvállalás illetve kifizetés e csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése mellett lehetséges Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezetthez képest, és ezáltal a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselıtestület soros ülésén indokolt esetben rendkívüli ülésén a polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet a bevételkiesés okáról, mértékérıl, véglegességérıl vagy átütemezésérıl, a javasolt intézkedésrıl a hiány kezelésére A évi pénzmaradványt felül kell vizsgálni és a kötött pénzmaradványon kívüli összeg felhasználására a költségvetés tervezése során javaslatot kell adni. Kötött pénzmaradványnak kell tekinteni a felhalmozási pénzmaradványt, amely összeget a költségvetés tervezésénél figyelembe kell venni. A mőködési célú pénzmaradvány összegét az intézményeknél a évi bevételek között figyelembe kell venni, ezen összegeket csak intézményi mőködési kiadásokra lehet felhasználni A polgármesteri hivatal és az intézményei a bevételeiket és kiadásaikat csak az OTP Bank Nyrt. letenyei fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik Az önkormányzat költségvetési intézménye - hitelt nem vehet fel, - kezességet nem vállalhat,

6 - értékpapírt nem vásárolhat, - fizetési eszközként csak készpénzt illetve azt helyettesítı megbízást fogadhat el Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások felsorolását a 21. számú melléklet mutatja be Letenye Város Önkormányzatával körjegyzıséget alkotó önkormányzatok amennyiben az év során fizetési problémákkal küzdenek, úgy részükre gazdálkodási nehézségeik áthidalására pénzeszközöket lehet átvezetni, amelyhez a polgármester egyetértése szükséges. A kölcsönadott pénzösszegeket legkésıbb december 31-ig vissza kell vezetni Az önkormányzat hivatala és intézményei gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a évi költségvetésrıl szóló CII. törvény, az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvényben elıírtak az irányadók A évi költségvetés elfogadásáig eltelt átmeneti idıszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek Jelen rendelet mellékleteivel együtt kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-tıl kell alkalmazni. A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Letenye, március 4. Halmi Béla polgármester Baloghné Dr. Andel Zsuzsanna városi jegyzı

7 Szöveges indoklás a évi költségvetéshez Tisztelt Képviselıtestület! Az Országgyőlés az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 28. -a alapján fogadta el a Magyar Köztársaság évi központi költségvetését. Letenye Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a város évi költségvetési koncepcióját november 27-i testületi ülésén hagyta jóvá 120/2008. számú határozatával. A költségvetési törvény által biztosított állami támogatás, valamint a saját források lehetıségeinek figyelembe vételével készítettük el a költségvetési rendelet-tervezetet. A tervezésnél próbáltuk figyelembe venni még az ÖNHIKI pályázat elıírásait is. A Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló törvény költségvetési tervezésre gyakorolt hatását az alábbiakban ismertetjük: A köztisztviselıknél az illetményalap január 1-tıl forint. A közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja forint. A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak kiemelt munkavégzéséért járó pótléka évben forint/fı/hónap. A pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként évben Ft/fı/év összeget kell az intézményfenntartónak biztosítania a normatív állami hozzájárulásból a Kormány által meghatározott feltételek szerint. A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az adómentesen adható juttatások összege nem változott, így a közalkalmazottak forintos, a köztisztviselık forintos étkezési jegyet kapnak havonta. Az egészségügyi hozzájárulás összege továbbra is forint, a TB járulék 29 %, a munkaadói járulék 3%. A termıföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA 100 %-a a földterület fekvése szerinti önkormányzatot illeti meg. Azonban az öt évre vagy ennél hosszabb idıre kötött bérleti szerzıdések után ezt az adót nem kell megfizetni. A kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a az önkormányzatot illeti meg. A belföldi gépjármővek után a települési önkormányzat által beszedett gépjármőadó összege 100 %-ban az önkormányzatnál marad. A szabálysértés miatt eljáró más szervek által jogerısen kiszabott helyszíni bírságoknak a települési önkormányzat jegyzıje által behajtásból származó bevétel 100 %-a továbbra is az önkormányzatot illeti meg. BEVÉTELEK Letenye Város Önkormányzat évi tervezett bevétele a mőködési és felhalmozási hitelfelvétellel együtt eft.

8 Az összes bevételbıl 24,4 %-ot a normatív állami hozzájárulás, 11,6 %-ot a Személyi Jövedelemadó bevétel, 10,0 %-ot a felhalmozási bevétel teszi ki. Az önkormányzat további bevételei intézményi mőködési bevételekbıl, átvett pénzeszközökbıl, elızı évi pénzmaradványból, OEP finanszírozásból tevıdnek ki. Az állami támogatások mellett a legjelentısebb önkormányzati és intézményi bevételek az iparőzési adóból, bérleti díjakból, gépjármőadóból, térítési díjakból tevıdnek össze. Ebben az évben, az iparőzési adóban jelentıs csökkenés várható, az országos gazdasági válság hatása helyben is érezhetı. A kamatbevételek a az elızı évi hez képest jelentısen alacsonyabb összeggel kerülhetett tervezésre, mivel a pénzügyi nehézségeink miatt továbbra sem tudunk pénzeszközöket lekötni. A nem lakás célú építményeink bérleti díj bevétele 9580 eft összeggel szerepel a költségvetésben közterület használatból 1000 eft bevételt tervezünk. Az igazgatási feladatok között jelentkezik a 3 községi önkormányzat feladatainak ellátása is, illetve a cigány, horvát és német kisebbségi önkormányzat gazdálkodási és egyéb feladatainak ellátása. A három községi önkormányzat a tervezett igazgatási költségekhez külön megállapodás alapján hozzájárulást biztosít, amelynek összege megegyezik az elızı évi hozzájárulás összegével. A körjegyzıség mőködésébıl eredı feladatok ellátását nagyban segíti a körjegyzıségi támogatás központilag biztosított összege. Az önkormányzatunk gazdálkodásához segítséget nyújt a központosított támogatások igénybevételi lehetısége is, a határátkelıhelyek fenntartásának támogatása címén, szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra, települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása címén vehetünk igénybe. További igénybevételi lehetıségek is lehetnek, de ezek csak év közben jelentkeznek a feladatok, illetve a pályázatok figyelembe vételével. Az intézmények esetében a bevételi lehetıségek köre nem változott jelentısen az elızı évihez viszonyítva. Továbbra is a térítési díj képezi a bevételek jelentıs részét. Ebben az évben is folytatódik az iskolatej program, a költségvetésben az iskolatej program bevételeit az elızı évi szintnél magasabb összeggel terveztük meg a kiadásokkal együtt. A Mővészeti iskola esetében a térítési díjakból származik bevétel 1854 eft. Az általános iskolában a tanfolyamokra igénybe vett helyiségek bérletébıl származik bevétel, valamint az étkezési térítési díjbevételekbıl. A Mővelıdési Ház évi nyári rendezvényeire nem terveztünk támogatási bevételt, mert ez még nem ismert. Továbbra is jelentkezik a pedagógiai szakszolgálat ellátása három fı dolgozóval, elıre láthatólag augusztus 31.-ig. A foglalkoztatásukhoz igénybe vehetı állami támogatás, valamint a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulástól érkezik még hozzájárulás, amelyet mőködési kiadásokra használhat fel az intézmény. A Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulástól feladatainkhoz az alábbi támogatásokat vesszük még át: - óvodába bejáró és helybeli gyermekek után forint - általános iskolába bejáró és helybeli gyermekek után forint - nappali intézményi ellátás, házi segítségnyújtás, étkeztetés igénybevételéhez forint - mozgókönyvtári feladatok ellátásához a támogatás még nem ismert.

9 KIADÁSOK A tervezett kiadási összegek a település és intézményeink mőködését tudják biztosítani, de a fedezete a bevételi oldalon jelenleg nem áll 100%-ban rendelkezésre. A település és az intézményeink mőködéséhez a tervezett létszámokra és kiadásokra feltétlenül szükség van, de ezáltal jelentıs összegő mőködési hiánnyal kell számolni. A tervezett hiány összege eft, amelyhez jelentısen hozzájárultak a következık: - az állami támogatás mértékének jelentıs csökkenése - iparőzési adóbevétel jelentıs csökkenése - a kamatbevételek ának csökkenése - bérleti díjbevételek csökkenése - közmődíjak drasztikus emelkedése - önkormányzat saját bevételeinek csökkenése Jutalomra egyhavi besorolás szerinti bér 25 %-ának megfelelı összeg került tervezésre minden intézménynél. Kifizetésre azonban csak azok részére kerülhet sor, akik plusz munkát végeznek, illetve sikeres pályázatot készítenek. Ehhez az intézményeknek külön szabályozást kell készíteni. A munkaruha juttatás a köztisztviselık esetében az illetményalap 200 %-ával került tervezésre. A közszolgálati szabályzatban a köztisztviselık részére adható juttatások közül az alábbiak kerültek tervezésre: - beiskolázási támogatás, szociális segély, családalapítási támogatás, temetési segély. - A közalkalmazottak esetében is kerültek tervezésre szociális juttatás ok intézményenként forint összegben. Továbbá beiskolázási támogatásra forintok kerültek tervezésre személyenként. A képviselıi tiszteletdíjak illetve az alpolgármester tiszteletdíja nem került emelésre. A polgármester illetményét a tavalyi évhez hasonlóan a minimum szorzószámmal tervezzük a költségvetésben. A Gyámhivatali feladatok között a hivatásos gondnokok részére a megbízási díjakat Ft-tal terveztük személyenként. A normatív támogatások között idén nem szerepel a közfoglalkoztatás (közcélú foglalkoztatás) támogatása. Ez eredeti ban tervezhetı, a rendelkezésre álló keret azonban nem ismert. A foglalkoztatni tervezettek létszáma a megváltozott jogszabályi feltételekhez igazodva, átlagosan évi 30 fı. A Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás tagdíjára állandó lakosonként 550 forint összeggel számoltunk, amely eft-ot tesz ki. A Termálfürdı mőködési kiadásaihoz közel eft-ot kell átutalni az ÉKKÖV Kft. részére a évi mőködési kiadások finanszírozásához. A évi mőködtetés veszteségének finanszírozására eft ot terveztünk.

10 A sportegyesületek részére eft-tal terveztük a támogatásokat, amely felosztását a képviselıtestület határozza meg. A polgárırség támogatására 200 eft, az önkéntes tőzoltó egyesület támogatására 200 eft támogatást javaslunk. Az alapítványok támogatására 100 eft a támogatási keret, amelynek felosztása a Képviselıtestület hatásköre. A Humán Bizottság részére a rendezvények díjazására, azok kiadásaira 150 eft ot terveztünk. A tervezett felhalmozási kiadásaink forrásai az elızı évi pénzmaradványból, lakossági kölcsönök visszafizetésébıl, bérlakás értékesítésbıl, bérleti díjakból, pályázati támogatásból, ingatlanok eladásából, tevıdik össze a legnagyobb részben. A beadni tervezett pályázatokhoz szükséges saját források nem kerültek tervezésre. A felhalmozási kiadásoknál a tüdıgondozó épületének értékesítéséig illetve a bevétel megérkezéséig az alábbi fejlesztési feladatok nem kerülhetnek megvalósításra: - Bérlakás eladásból pénz.eszk.átadás Rendırségnek 171 eft - Általános iskola tetıfelújítás eft - Óvoda eszközbeszerzés (fejlesztési terv szrt.) eft - Általános iskola hőtıbeszerzés 288 eft - Tőzvédelmi alapítvány támogatása 222 eft - Lakásépítés, vásárlás helyi támogatás eft Az intézmények esetében a törvény szerint járó személyi juttatások kerültek tervezésre. Túlórára illetve helyettesítésre az elızı évhez viszonyítva csökkentett összeg került tervezésre az intézményeknél. A dologi kiadások tervezése az intézmények részérıl leadott, nem túlzott igények alapján történt. A megtakarítások között jelentkezik a dologi kiadások ának csökkenése, mivel az emelkedés mértéke nem éri el az infláció mértéket, mindösszesen 3,4 %-os emelkedés került engedélyezésre a jelentıs tavalyi és idei kb % közötti energiaár emelés ellenére is. Természetesen figyelembevételre került az elızı évi is. A 20.éves a Város kiadásaira összesen 900 eft került tervezésre. Az oktatási intézmények elfogadott fejlesztési terveiben szereplı beszerzések pályázataihoz a szükséges saját források a dologi kiadások között tervezésre kerültek. Nem került tervezésre a szakmai, informatikai fejlesztésre igénybe vehetı állami támogatás az évközi igénylés miatt a hozzá kapcsolódó kiadásokkal együtt. Az általános iskola költségvetése tartalmazza a HEFOP pályázat tavalyi évben már betervezett, de idénre várható 3094 eft-ot. Az elızı évben elnyert pályázati támogatások egy része áthúzódik erre az évre, így az azokkal kapcsolatos kiadások is tervezésre kerültek. A szociális ellátások kiadása az évek folyamán fokozatosan növekszik, amely a lakosság egyre romló anyagi helyzetére utal. Ezen feladatok ellátása minden évben nagy terhet ró az önkormányzatra. Az ápolási díj egy része 90 %-ban visszaigényelhetı illetve a rendszeres segélyekhez is 90 %-os állami támogatás igényelhetı továbbra is. Azonban a megváltozott rendszernek köszönhetıen részben megszőnik a rendszeres szociális segély, amelyet közcélú foglalkoztatással, vagy rendelkezésre állási támogatással kell ellentételezni.

11 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre eft a tervezett kiadás. Ápolási díjra eft-ot tervezünk, amely teljes egészében önkormányzati forrásból finanszírozandó. A normatív módon fizetendı ápolási díj eft, amelybıl 90 %-os támogatás igényelhetı. Idıskorúak járadékára eft összeget, rendszeres szociális segélyre (67 %-os rokkant) eft összeget terveztünk. Rendelkezésre állási támogatásra eft a tervezett kiadás, amelyet az állam 80%-ban finanszíroz. BURSA HUNGARICA ösztöndíjra eft az, amely összegek 100 %-ban önkormányzati forrásból finanszírozandók. Lakásfenntartási támogatásra eft összeget terveztünk.. Lakbértámogatásra 600 eft az összege. Az eseti segélyeknél beiskolázási támogatásra 1200 eft, egyéb támogatásra 350 eft, bérlettámogatásra 350 eft, átmeneti segélyekre eft, temetési segélyre 800 eft, köztemetésre eft, közgyógyellátásra 450 eft az. Mozgáskorlátozottak támogatására 500 eft-ot terveztünk. Az átmeneti segélyek összege tartalmazza a szociális földprogramban résztvevık támogatását forinttal. A tőzoltóság 2009-as mőködését biztosítani fogja az állami támogatás. Az épület mőködtetésével és a mőködési kiadásokkal kapcsolatos költségek fedezete biztosított. A mőködési hiányunk finanszírozására ebben az évben is benyújtásra tervezzük az ÖNHIKI pályázatot, amelyet az elıleg igénylés esetén kötelezı az elsı fordulóban benyújtani. A pályázati eredmény illetve a támogatás megérkezéséig külön intézkedés készül arra vonatkozóan, hogy mely személyi és dologi kiadások kerülnek addig visszatartásra, azaz nem történhet meg a felhasználásuk. Ennek betartása minden intézményre és minden költségvetési tételre vonatkozóan kötelezı érvényő. Valamint folyamatban vannak a tervezett intézményi reformok is, amelyek további költségcsökkentést eredményezhetnek. Összességében megállapítható, hogy Letenye Város évi költségvetése a realitások figyelembevételével került összeállításra, amely a kötelezıen ellátandó feladatokon alapszik. Ennek megfelelıen jelentıs mőködési hiány keletkezett, amely meghatározza majd az éves gazdálkodásunkat. Feladatainkat csak úgy tudjuk teljesíteni, hogy igénybe vesszük a folyószámlahitel lehetıségét, illetve pályázatot nyújtunk be az ÖNHIKI támogatásra. Ez azonban hosszú idıre meghatározza településünk további fejlesztési lehetıségeit. Letenye, március 4. Halmi Béla polgármester Baloghné Dr. Andel Zsuzsanna városi jegyzı

12 Letenye Város Önkormányzat önálló és részben önálló intézményei Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı intézmények Részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı intézmények Polgármesteri Hivatal Városi Óvoda Andrássy Gyula Általános Iskola Letenye Város Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Mővelıdési Ház és Könyvtár Tőzoltóság Gondozási Központ

13 1.számú melléklet 1.oldal ezer Ft-ban Letenye Város Önkormányzata 2009.évi költségvetési bevételek összesítés Megnevezés Intézményi mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Mőködési ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja Felhalm. kiadáshoz kapcs.áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszk.imm.javak ÁFA-ja Felhalmozási kamat bevétel Mőködési kamat bevétel Intézményi mőködési bevételek összesen: Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Idegenforgalmi adó 350 Iparőzési adó ideiglenes jelleggel Iparőzési adó állandó jelleggel Pótlék, bírság 900 SZJA helyben marasó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Környezetvédelmi bírság 160 Építésügyi bírság 200 Talajterhelési díj 1000 Bérlakások lakbére 4010 Helyszíni bírság Megnevezés Közmőfejlesztési hozzájárulás Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen: Megnevezés Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív állami hj.lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. feladatmutatóhoz kötött Központosított állami támogatások ÖNHIKI Mőködésképtelen önk. egyéb támogatása Kiegészítı támogatás közoktatási feladatokhoz Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóság támogatása Egyéb központi támogatás Címzett fejlesztési célú támogatás Céltámogatás fejlesztési Területi kiegy.szolgáló fejlesztési célú támogatás (TEKI) Céljellegő decentrralizált támogatás (CÉDE) Önkormányzat költségvetési támogatásai összesen:

14 Megnevezés Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Ingatlanok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Egyéb vagyoni értékő jog értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkejellegő bevételi Felhalmozási és tıkejellegő bevételek összesen: Megnevezés Támogatások, átvett pénzeszközök Támogatás mőködési központi ktg.vetéstıl Támogatás mőködési fejezettıl hazai programra Támogatás mőködési fejezettıl EU-s programra Támogatás mőködési fejezettıl egyéb Támogatás mőködési TB alaptól Támogatás mőködési elk.állami alaptól Támogatás mőködési önkormányzattól Támogatás mőködési TKT.-tól Mőködési célú támogatás összesen: Átvett pénzeszk.mőködésre vállalkozástól Átvett pénzeszk.mőködésre háztartásoktól Átvett pénzeszk.mőködésre non-porfit szervtıl Átvett pénzeszk.mőködésre EU költségvetésbıl Átvett pénzeszk.mőködésre összesen: Támogatás beruházási fejezettıl hazai program Támogatás beruházási fejezettıl EU programra Támogatás beruházási fejezeti egyéb Támogatás beruházási összesen: Támogatás felújítási fejezettıl hazai program Támogatás felújítási fejezettıl EU programra Támogatás felújítási fejezettıl egyéb Támogatás felújítási összesen: Beruházási célú pénzeszk.átvét.háztartástól Beruházási célú pénzeszk.átvét.eu kltg.vetésbıl Beruházási célú pénzeszk.átvét.non-profit-tól Beruházási pénzeszk.átvét.összesen: Felújítási célú pénzeszk.átvét.non-profit-tól Felújítási célú pénzeszk.átvét.vállalkozás-tól Felújítási célú pénzeszk.átvét. EU ktg.vetésbıl Felújítási pénzeszk.átvét.összesen: Mőködési célú kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Kölcsön visszatérülés összesen: Mőködési célú likvid hitelek Felhalmozási célú hitelek felvétele Hitelek felvétele összesen: Elızı évi pénzmaradvány mőködési célra Elızı évi pénzmaradvány felhalmozási célra Elızı évi pézmaradvány összesen: Önkormányzati bevételek összesen: 2.oldal ezer Ft-ban

15 2.számú melléklet 3.oldal ezer Ft-ban Letenye Város Önkormányzata 2009.évi költségvetési kiadások összesítés Kiadások megnevezése Mőködési kiadások 1 Személyi kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol.támogatás Támogatások TKT.-nak Pénzeszköz átadás vállalkozásoknak Pénzeszköz átadás non-profit szervnek Tartalék 0 11 Mőködési célú kiadások Beruházási támogatás közp.ktg.vetésnek Beruházási támogatás TKT:-nak Beruházási pénzeszk.átad.háztartásnak Felújítási pénzeszk.átad.non-profit-nak Felújítás Beruházás Felhalmozási tartalék Felhalmozási célú kiadások Átlaglétszám (fı) 181 Üres álláshely 1 Önkormányzati kiadások összesen:

16 ezer Ft-ban 3.számú melléklet Letenye Város Önkormányzat évi költségvetési bevételek-kiadások Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység Polgármesteri Hivatal (Igazgatás) 1 Intézményi mőködési bevételek ÁFA visszatérülés 3 Kiszámlázott termékek ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 5 Kamat (mőködési) Mőködési bevételek összesen: Mőködési tám. önkormányzattól Mőködési tám. TKT-tól 9 Kölcsön visszatérülés(felhalm.) Pénzmaradvány 11 ebbıl mőködési célú ebbıl felhamozási célú 13 Bevételek megnevezése Polgármesteri Hivatal bevételek összesen: Kiadások megnevezése Polgármesteri Hivatal (Igazgatás) 1 Személyi kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Támogatások 7 Pénzeszköz átadások 8 Mőködési célú kiadások Támogatások 10 Pénzeszköz átadások 11 Felújítás Beruházás Felhalmozási célú kiadások 4850 Átlaglétszám (fı) 26 Üres álláshely 1 14 Polgármesteri Hivatal kiadások összesen:

17 ezer Ft-ban Gyámhivatal 4.számú melléklet Letenye Város Önkormányzat évi költségvetési bevételek-kiadások Bevételek megnevezése Gyámhivatal 1 Intézményi mőködési bevételek 2 ÁFA visszatérülés 3 Kiszámlázott termékek ÁFA-ja 4 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 5 Kamat (mőködési) 6 Mőködési bevételek összesen: Mőködési tám. önkormányzattól 8 Mőködési tám. TKT-tól 9 Kölcsön visszatérülés(felhalm.) 10 Pénzmaradvány 11 ebbıl mőködési célú 12 ebbıl felhamozási célú 13 Gyámhivatal bevételek összesen: Kiadások megnevezése Gyámhivatal 1 Személyi kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Támogatások 7 Pénzeszköz átadások 8 Mőködési célú kiadások Támogatások 10 Pénzeszköz átadások 11 Felújítás 12 Beruházás 13 Felhalmozási célú kiadások 0 Átlaglétszám (fı) 3 Üres álláshely 0 14 Gyámhivatal kiadások összesen:

18 ezer Ft-ban 5.számú melléklet Letenye Város Önkormányzat évi költségvetési bevételek-kiadások Építés Hatóság Bevételek megnevezése Építési Hatóság 1 Intézményi mőködési bevételek 2 ÁFA visszatérülés 3 Kiszámlázott termékek ÁFA-ja 4 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 5 Kamat (mőködési) 6 Mőködési bevételek összesen: Mőködési tám. önkormányzattól Mőködési tám. TKT-tól 9 Kölcsön visszatérülés(felhalm.) 10 Pénzmaradvány 11 ebbıl mőködési célú 12 ebbıl felhamozási célú 13 Építési Hatóság bevételek összesen: Kiadások megnevezése Építési Hatóság 1 Személyi kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Támogatások 7 Pénzeszköz átadások 8 Mőködési célú kiadások Támogatások 10 Pénzeszköz átadások 11 Felújítás 12 Beruházás 13 Felhalmozási célú kiadások 0 14 Átlaglétszám (fı) 3 Üres álláshely 0 Építési Hatóság kiadások összesen:

19 ezer Ft-ban 6.számú melléklet Letenye Város Önkormányzat évi költségvetési bevételek-kiadások Okmányiroda Bevételek megnevezése Okmányiroda 1 Intézményi mőködési bevételek ÁFA visszatérülés 3 Kiszámlázott termékek ÁFA-ja 4 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 5 Kamat (mőködési) 6 Mőködési bevételek összesen: Mőködési tám. önkormányzattól 8 Mőködési tám. TKT-tól 9 Kölcsön visszatérülés(felhalm.) 10 Pénzmaradvány 11 ebbıl mőködési célú 12 ebbıl felhamozási célú 13 Okmányiroda bevételek összesen: Kiadások megnevezése Okmányiroda 1 Személyi kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Támogatások 7 Pénzeszköz átadások 8 Mőködési célú kiadások Támogatások 10 Pénzeszköz átadások 11 Felújítás 12 Beruházás 13 Felhalmozási célú kiadások 0 Átlaglétszám (fı) 3 Üres álláshely 0 14 Okmányiroda kiadások összesen:

20 ezer Ft-ban 7.számú melléklet Letenye Város Önkormányzat évi költségvetési bevételek-kiadások Cigány Kisebbségi Önkormányzat Bevételek megnevezése Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 Intézményi mőködési bevételek 2 ÁFA visszatérülés 3 Kiszámlázott termékek ÁFA-ja 4 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 5 Kamat (mőködési) 3 6 Mőködési bevételek összesen: Központosított állami támogatás Mőködési tám.önkormányzattól Kölcsön visszatérülés 10 Pénzmaradvány 11 ebbıl mőködési célú 7 12 ebbıl felhamozási célú 13 Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételek összesen: Kiadások megnevezése Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 Személyi kiadások Munkaadókat terhelı járulékok 4 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Támogatások 7 Pénzeszköz átadások 8 Mőködési célú kiadások Támogatások 10 Pénzeszköz átadások 11 Felújítás 12 Beruházás 13 Felhalmozási célú kiadások 0 Átlaglétszám (fı) 0 Üres álláshely 0 14 Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadások összesen:

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/0. (II. 05.) önkormányzati rendelete " +,!!! " #$%&'( ) ( * - egységes szerkezetbe foglalva a 9/0. " %&#'( ) (' ( - (II.5.) számú és a 8/0. (IX.0.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 19. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete. Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete. Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben