Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/ Letenye Város Önkormányzatának évi költségvetése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/ Letenye Város Önkormányzatának évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

2 Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.) számú rendelete Letenye Város Önkormányzat évi költségvetésérıl Letenye Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CII. törvény, valamint az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján a évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A rendelet hatálya kiterjed a képviselıtestületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, polgármesteri hivatalra, valamint a város önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeire. 2.. (1). A Képviselıtestület a költségvetés címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2). A Polgármesteri Hivatal alkot egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül a kisebbségi önkormányzatok, az igazgatási feladatok, a körzeti igazgatási feladatok, az okmányirodai feladatok, illetve a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı intézmények. (3). A címrendet a költségvetési rendelet számú mellékletei tartalmazzák. 3.. (1). A Képviselıtestület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi fıösszegét eft-ban állapítja meg. Ezen belül: mőködési bevételek eft önkormányzatok sajátos mőködési bevételei eft költségvetési támogatások + SZJA eft felhalmozási és tıke jellegő bevételek eft támogatásértékő bevétel mőködési célra eft támogatásértékő bevétel felhalmozási célra eft véglegesen átvett pénzeszköz mőködési célra eft véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra eft támogatási kölcsönök visszatérülése 396 eft mőködési célú hitel eft elızı évi pénzmaradvány eft ebbıl: mőködési pénzmaradvány eft felhalmozási pénzmaradvány 704 eft (2). A bevételi fıösszeget bevételi nemenkénti és forrásonkénti bontásban a számú mellékletek tartalmazzák. 4.. (1). A Képviselıtestület az önkormányzat évi költségvetésének kiadási fıösszegét eft-ban állapítja meg. (2). A kiadási fıösszeget kiemelt onként a számú mellékletek tartalmazzák.

3 5.. A Képviselıtestület a kiemelt kötött okat az alábbiak szerint állapítja meg: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszköz átadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Beruházási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási tartalék eft eft eft eft eft eft eft 761 eft eft eft eft 222 eft eft 6.. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 681 eft. 7.. A Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 974 eft. 8.. A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 788 eft. 9.. A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok részére Letenye Város Önkormányzata kisebbségi önkormányzatonként 100 eft támogatást biztosít elsısorban rendezvények tartására (1). Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények mőködési költségvetési kiadásait a hivatal az igényeknek megfelelıen naponta finanszírozza, maximum havi 1/13 részben. (2). Az intézményi felhalmozási kiadások finanszírozása a hivatalnak bemutatott kollaudált számlák alapján történik. (3). A Kisebbségi Önkormányzatok részére a támogatások havi egyenlı részletekben utalhatók A Képviselıtestület a polgármester részére 200 eft támogatási keretet biztosít egyesületek támogatására. A keret nem tartalmazza a sportegyesületek (5000 eft), a polgárırség (200 eft), az önkéntes tőzoltóság (200 eft) részére juttatható támogatást, azt a Képviselıtestület hagyja jóvá költségvetési rendeletében A felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlegét a 16. számú melléklet tartalmazza Az önkormányzatot megilletı Normatív állami hozzájárulást a 17. számú melléklet, a Személyi Jövedelem Adó bevételt az 18. számú melléklet tartalmazza A nem lakás célú bérlemények hasznosításából befolyt bérleti díjak az önkormányzat tulajdonában lévı intézmények és a nem lakás célú bérlemények felhalmozási kiadásaira használható fel.

4 15.. Az önkormányzat köztisztviselıinek illetményalapja január 1-tıl Ft (1). A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél alkalmazható létszámkeretet számú mellékletek állapítják meg. (2). Az intézményvezetık a megüresedı álláshelyek létszámmal való betöltése elıtt a Képviselıtestülettel egyeztetni kötelesek A évekre prognosztizált költségvetés bevételi és kiadási összegeit a 19. számú melléklet tartalmazza Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselıtestület, szabályszerőségéért a polgármester a felelıs Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (intézmények) költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerőségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetıje a felelıs (1). A Képviselıtestület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja. (2). A Képviselıtestület bizottságai átruházott hatáskörüknek megfelelıen rendelkeznek költségvetési ok felett, de a kifizetések csak idıarányosan teljesíthetıek. (3). A kiemelt okon belül valamennyi intézmény és a polgármesteri hivatal szabadon gazdálkodhat Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek módosítást kezdeményezhetnek saját bevételi többletük terhére a félévi, a III. negyedévi beszámolóval egyidejőleg. A módosításokkal együtt a költségvetési rendeletet is módosítani kell A 2009/2010. évi normatív állami hozzájárulás igényléséhez az intézményvezetık által szolgáltatott adatok 5%-osnál nagyobb mértékő eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntetı kamat terheli, az intézményvezetı felelısségét vizsgálni szükséges. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség esetén az érintett intézmény pénzmaradványa terhére kell teljesíteni a visszafizetést. Amennyiben ilyen összeg nem áll rendelkezésre, akkor az intézmény kiadási ából kell a visszafizetést teljesíteni Az intézmények és a polgármesteri hivatal használatában lévı ingatlan és ingó vagyontárgyakra a biztosítást a hivatal köti meg és finanszírozza, kivétel a Tőzoltóság (1). A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályát, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközeit kedvezı kamatozású, 3 hónapnál rövidebb idejő betétben helyezze el. (2). A felhalmozási bevételekbıl képzıdı átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket

5 a kötelezıségeket figyelembe véve 3 hónapnál hosszabb idejő betétben is el lehet helyezni Az önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok mőködıképességének megırzését szolgáló központi keretbıl támogatást igényel. A mőködési hiány összege eft A Képviselıtestület az önkormányzati feladatok megoldására eft mőködési hitel felvételével egyetért. A hitel felvétele elıtt a hitelfeltételek, futamidı, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselıtestület külön döntést hoz (1). Az önkormányzat és költségvetési szervei a beruházási, felújítási és karbantartási feladatainak megvalósítására eft értékhatár felett versenytárgyalást kötelesek kiírni. (2). Az intézményi felújítási, karbantartási munkák amennyiben meghaladják a 100.eFt értékhatárt, csak a polgármesteri hivatal mőszaki osztályvezetıjének írásos hozzájárulása alapján rendelhetı meg. Ez nem vonatkozik a mőködést gátló azonnali beavatkozást igénylı feladatokra. A munkák kifizetése a bemutatott, mőszaki osztályvezetı által igazolt számla alapján történhet (1). A költségvetési intézmény vezetıjének ideértve a polgármesteri hivatalt is, havonta tájékoztatni kell a Képviselıtestületet arról az intézmény által elismert tartozásállományról, amely az esedékességet követı 30. napig nem nyert kiegyenlítést. (2). Amennyiben az (1). bekezdés szerinti tartozásállomány eléri az 1.000,-eFt-ot, a Képviselıtestület Önkormányzati biztost jelöl ki a költségvetési szervnél. További kötelezettségvállalás illetve kifizetés e csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése mellett lehetséges Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezetthez képest, és ezáltal a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselıtestület soros ülésén indokolt esetben rendkívüli ülésén a polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet a bevételkiesés okáról, mértékérıl, véglegességérıl vagy átütemezésérıl, a javasolt intézkedésrıl a hiány kezelésére A évi pénzmaradványt felül kell vizsgálni és a kötött pénzmaradványon kívüli összeg felhasználására a költségvetés tervezése során javaslatot kell adni. Kötött pénzmaradványnak kell tekinteni a felhalmozási pénzmaradványt, amely összeget a költségvetés tervezésénél figyelembe kell venni. A mőködési célú pénzmaradvány összegét az intézményeknél a évi bevételek között figyelembe kell venni, ezen összegeket csak intézményi mőködési kiadásokra lehet felhasználni A polgármesteri hivatal és az intézményei a bevételeiket és kiadásaikat csak az OTP Bank Nyrt. letenyei fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik Az önkormányzat költségvetési intézménye - hitelt nem vehet fel, - kezességet nem vállalhat,

6 - értékpapírt nem vásárolhat, - fizetési eszközként csak készpénzt illetve azt helyettesítı megbízást fogadhat el Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások felsorolását a 21. számú melléklet mutatja be Letenye Város Önkormányzatával körjegyzıséget alkotó önkormányzatok amennyiben az év során fizetési problémákkal küzdenek, úgy részükre gazdálkodási nehézségeik áthidalására pénzeszközöket lehet átvezetni, amelyhez a polgármester egyetértése szükséges. A kölcsönadott pénzösszegeket legkésıbb december 31-ig vissza kell vezetni Az önkormányzat hivatala és intézményei gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a évi költségvetésrıl szóló CII. törvény, az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvényben elıírtak az irányadók A évi költségvetés elfogadásáig eltelt átmeneti idıszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek Jelen rendelet mellékleteivel együtt kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-tıl kell alkalmazni. A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Letenye, március 4. Halmi Béla polgármester Baloghné Dr. Andel Zsuzsanna városi jegyzı

7 Szöveges indoklás a évi költségvetéshez Tisztelt Képviselıtestület! Az Országgyőlés az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 28. -a alapján fogadta el a Magyar Köztársaság évi központi költségvetését. Letenye Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a város évi költségvetési koncepcióját november 27-i testületi ülésén hagyta jóvá 120/2008. számú határozatával. A költségvetési törvény által biztosított állami támogatás, valamint a saját források lehetıségeinek figyelembe vételével készítettük el a költségvetési rendelet-tervezetet. A tervezésnél próbáltuk figyelembe venni még az ÖNHIKI pályázat elıírásait is. A Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló törvény költségvetési tervezésre gyakorolt hatását az alábbiakban ismertetjük: A köztisztviselıknél az illetményalap január 1-tıl forint. A közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja forint. A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak kiemelt munkavégzéséért járó pótléka évben forint/fı/hónap. A pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként évben Ft/fı/év összeget kell az intézményfenntartónak biztosítania a normatív állami hozzájárulásból a Kormány által meghatározott feltételek szerint. A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az adómentesen adható juttatások összege nem változott, így a közalkalmazottak forintos, a köztisztviselık forintos étkezési jegyet kapnak havonta. Az egészségügyi hozzájárulás összege továbbra is forint, a TB járulék 29 %, a munkaadói járulék 3%. A termıföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA 100 %-a a földterület fekvése szerinti önkormányzatot illeti meg. Azonban az öt évre vagy ennél hosszabb idıre kötött bérleti szerzıdések után ezt az adót nem kell megfizetni. A kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a az önkormányzatot illeti meg. A belföldi gépjármővek után a települési önkormányzat által beszedett gépjármőadó összege 100 %-ban az önkormányzatnál marad. A szabálysértés miatt eljáró más szervek által jogerısen kiszabott helyszíni bírságoknak a települési önkormányzat jegyzıje által behajtásból származó bevétel 100 %-a továbbra is az önkormányzatot illeti meg. BEVÉTELEK Letenye Város Önkormányzat évi tervezett bevétele a mőködési és felhalmozási hitelfelvétellel együtt eft.

8 Az összes bevételbıl 24,4 %-ot a normatív állami hozzájárulás, 11,6 %-ot a Személyi Jövedelemadó bevétel, 10,0 %-ot a felhalmozási bevétel teszi ki. Az önkormányzat további bevételei intézményi mőködési bevételekbıl, átvett pénzeszközökbıl, elızı évi pénzmaradványból, OEP finanszírozásból tevıdnek ki. Az állami támogatások mellett a legjelentısebb önkormányzati és intézményi bevételek az iparőzési adóból, bérleti díjakból, gépjármőadóból, térítési díjakból tevıdnek össze. Ebben az évben, az iparőzési adóban jelentıs csökkenés várható, az országos gazdasági válság hatása helyben is érezhetı. A kamatbevételek a az elızı évi hez képest jelentısen alacsonyabb összeggel kerülhetett tervezésre, mivel a pénzügyi nehézségeink miatt továbbra sem tudunk pénzeszközöket lekötni. A nem lakás célú építményeink bérleti díj bevétele 9580 eft összeggel szerepel a költségvetésben közterület használatból 1000 eft bevételt tervezünk. Az igazgatási feladatok között jelentkezik a 3 községi önkormányzat feladatainak ellátása is, illetve a cigány, horvát és német kisebbségi önkormányzat gazdálkodási és egyéb feladatainak ellátása. A három községi önkormányzat a tervezett igazgatási költségekhez külön megállapodás alapján hozzájárulást biztosít, amelynek összege megegyezik az elızı évi hozzájárulás összegével. A körjegyzıség mőködésébıl eredı feladatok ellátását nagyban segíti a körjegyzıségi támogatás központilag biztosított összege. Az önkormányzatunk gazdálkodásához segítséget nyújt a központosított támogatások igénybevételi lehetısége is, a határátkelıhelyek fenntartásának támogatása címén, szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra, települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása címén vehetünk igénybe. További igénybevételi lehetıségek is lehetnek, de ezek csak év közben jelentkeznek a feladatok, illetve a pályázatok figyelembe vételével. Az intézmények esetében a bevételi lehetıségek köre nem változott jelentısen az elızı évihez viszonyítva. Továbbra is a térítési díj képezi a bevételek jelentıs részét. Ebben az évben is folytatódik az iskolatej program, a költségvetésben az iskolatej program bevételeit az elızı évi szintnél magasabb összeggel terveztük meg a kiadásokkal együtt. A Mővészeti iskola esetében a térítési díjakból származik bevétel 1854 eft. Az általános iskolában a tanfolyamokra igénybe vett helyiségek bérletébıl származik bevétel, valamint az étkezési térítési díjbevételekbıl. A Mővelıdési Ház évi nyári rendezvényeire nem terveztünk támogatási bevételt, mert ez még nem ismert. Továbbra is jelentkezik a pedagógiai szakszolgálat ellátása három fı dolgozóval, elıre láthatólag augusztus 31.-ig. A foglalkoztatásukhoz igénybe vehetı állami támogatás, valamint a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulástól érkezik még hozzájárulás, amelyet mőködési kiadásokra használhat fel az intézmény. A Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulástól feladatainkhoz az alábbi támogatásokat vesszük még át: - óvodába bejáró és helybeli gyermekek után forint - általános iskolába bejáró és helybeli gyermekek után forint - nappali intézményi ellátás, házi segítségnyújtás, étkeztetés igénybevételéhez forint - mozgókönyvtári feladatok ellátásához a támogatás még nem ismert.

9 KIADÁSOK A tervezett kiadási összegek a település és intézményeink mőködését tudják biztosítani, de a fedezete a bevételi oldalon jelenleg nem áll 100%-ban rendelkezésre. A település és az intézményeink mőködéséhez a tervezett létszámokra és kiadásokra feltétlenül szükség van, de ezáltal jelentıs összegő mőködési hiánnyal kell számolni. A tervezett hiány összege eft, amelyhez jelentısen hozzájárultak a következık: - az állami támogatás mértékének jelentıs csökkenése - iparőzési adóbevétel jelentıs csökkenése - a kamatbevételek ának csökkenése - bérleti díjbevételek csökkenése - közmődíjak drasztikus emelkedése - önkormányzat saját bevételeinek csökkenése Jutalomra egyhavi besorolás szerinti bér 25 %-ának megfelelı összeg került tervezésre minden intézménynél. Kifizetésre azonban csak azok részére kerülhet sor, akik plusz munkát végeznek, illetve sikeres pályázatot készítenek. Ehhez az intézményeknek külön szabályozást kell készíteni. A munkaruha juttatás a köztisztviselık esetében az illetményalap 200 %-ával került tervezésre. A közszolgálati szabályzatban a köztisztviselık részére adható juttatások közül az alábbiak kerültek tervezésre: - beiskolázási támogatás, szociális segély, családalapítási támogatás, temetési segély. - A közalkalmazottak esetében is kerültek tervezésre szociális juttatás ok intézményenként forint összegben. Továbbá beiskolázási támogatásra forintok kerültek tervezésre személyenként. A képviselıi tiszteletdíjak illetve az alpolgármester tiszteletdíja nem került emelésre. A polgármester illetményét a tavalyi évhez hasonlóan a minimum szorzószámmal tervezzük a költségvetésben. A Gyámhivatali feladatok között a hivatásos gondnokok részére a megbízási díjakat Ft-tal terveztük személyenként. A normatív támogatások között idén nem szerepel a közfoglalkoztatás (közcélú foglalkoztatás) támogatása. Ez eredeti ban tervezhetı, a rendelkezésre álló keret azonban nem ismert. A foglalkoztatni tervezettek létszáma a megváltozott jogszabályi feltételekhez igazodva, átlagosan évi 30 fı. A Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás tagdíjára állandó lakosonként 550 forint összeggel számoltunk, amely eft-ot tesz ki. A Termálfürdı mőködési kiadásaihoz közel eft-ot kell átutalni az ÉKKÖV Kft. részére a évi mőködési kiadások finanszírozásához. A évi mőködtetés veszteségének finanszírozására eft ot terveztünk.

10 A sportegyesületek részére eft-tal terveztük a támogatásokat, amely felosztását a képviselıtestület határozza meg. A polgárırség támogatására 200 eft, az önkéntes tőzoltó egyesület támogatására 200 eft támogatást javaslunk. Az alapítványok támogatására 100 eft a támogatási keret, amelynek felosztása a Képviselıtestület hatásköre. A Humán Bizottság részére a rendezvények díjazására, azok kiadásaira 150 eft ot terveztünk. A tervezett felhalmozási kiadásaink forrásai az elızı évi pénzmaradványból, lakossági kölcsönök visszafizetésébıl, bérlakás értékesítésbıl, bérleti díjakból, pályázati támogatásból, ingatlanok eladásából, tevıdik össze a legnagyobb részben. A beadni tervezett pályázatokhoz szükséges saját források nem kerültek tervezésre. A felhalmozási kiadásoknál a tüdıgondozó épületének értékesítéséig illetve a bevétel megérkezéséig az alábbi fejlesztési feladatok nem kerülhetnek megvalósításra: - Bérlakás eladásból pénz.eszk.átadás Rendırségnek 171 eft - Általános iskola tetıfelújítás eft - Óvoda eszközbeszerzés (fejlesztési terv szrt.) eft - Általános iskola hőtıbeszerzés 288 eft - Tőzvédelmi alapítvány támogatása 222 eft - Lakásépítés, vásárlás helyi támogatás eft Az intézmények esetében a törvény szerint járó személyi juttatások kerültek tervezésre. Túlórára illetve helyettesítésre az elızı évhez viszonyítva csökkentett összeg került tervezésre az intézményeknél. A dologi kiadások tervezése az intézmények részérıl leadott, nem túlzott igények alapján történt. A megtakarítások között jelentkezik a dologi kiadások ának csökkenése, mivel az emelkedés mértéke nem éri el az infláció mértéket, mindösszesen 3,4 %-os emelkedés került engedélyezésre a jelentıs tavalyi és idei kb % közötti energiaár emelés ellenére is. Természetesen figyelembevételre került az elızı évi is. A 20.éves a Város kiadásaira összesen 900 eft került tervezésre. Az oktatási intézmények elfogadott fejlesztési terveiben szereplı beszerzések pályázataihoz a szükséges saját források a dologi kiadások között tervezésre kerültek. Nem került tervezésre a szakmai, informatikai fejlesztésre igénybe vehetı állami támogatás az évközi igénylés miatt a hozzá kapcsolódó kiadásokkal együtt. Az általános iskola költségvetése tartalmazza a HEFOP pályázat tavalyi évben már betervezett, de idénre várható 3094 eft-ot. Az elızı évben elnyert pályázati támogatások egy része áthúzódik erre az évre, így az azokkal kapcsolatos kiadások is tervezésre kerültek. A szociális ellátások kiadása az évek folyamán fokozatosan növekszik, amely a lakosság egyre romló anyagi helyzetére utal. Ezen feladatok ellátása minden évben nagy terhet ró az önkormányzatra. Az ápolási díj egy része 90 %-ban visszaigényelhetı illetve a rendszeres segélyekhez is 90 %-os állami támogatás igényelhetı továbbra is. Azonban a megváltozott rendszernek köszönhetıen részben megszőnik a rendszeres szociális segély, amelyet közcélú foglalkoztatással, vagy rendelkezésre állási támogatással kell ellentételezni.

11 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre eft a tervezett kiadás. Ápolási díjra eft-ot tervezünk, amely teljes egészében önkormányzati forrásból finanszírozandó. A normatív módon fizetendı ápolási díj eft, amelybıl 90 %-os támogatás igényelhetı. Idıskorúak járadékára eft összeget, rendszeres szociális segélyre (67 %-os rokkant) eft összeget terveztünk. Rendelkezésre állási támogatásra eft a tervezett kiadás, amelyet az állam 80%-ban finanszíroz. BURSA HUNGARICA ösztöndíjra eft az, amely összegek 100 %-ban önkormányzati forrásból finanszírozandók. Lakásfenntartási támogatásra eft összeget terveztünk.. Lakbértámogatásra 600 eft az összege. Az eseti segélyeknél beiskolázási támogatásra 1200 eft, egyéb támogatásra 350 eft, bérlettámogatásra 350 eft, átmeneti segélyekre eft, temetési segélyre 800 eft, köztemetésre eft, közgyógyellátásra 450 eft az. Mozgáskorlátozottak támogatására 500 eft-ot terveztünk. Az átmeneti segélyek összege tartalmazza a szociális földprogramban résztvevık támogatását forinttal. A tőzoltóság 2009-as mőködését biztosítani fogja az állami támogatás. Az épület mőködtetésével és a mőködési kiadásokkal kapcsolatos költségek fedezete biztosított. A mőködési hiányunk finanszírozására ebben az évben is benyújtásra tervezzük az ÖNHIKI pályázatot, amelyet az elıleg igénylés esetén kötelezı az elsı fordulóban benyújtani. A pályázati eredmény illetve a támogatás megérkezéséig külön intézkedés készül arra vonatkozóan, hogy mely személyi és dologi kiadások kerülnek addig visszatartásra, azaz nem történhet meg a felhasználásuk. Ennek betartása minden intézményre és minden költségvetési tételre vonatkozóan kötelezı érvényő. Valamint folyamatban vannak a tervezett intézményi reformok is, amelyek további költségcsökkentést eredményezhetnek. Összességében megállapítható, hogy Letenye Város évi költségvetése a realitások figyelembevételével került összeállításra, amely a kötelezıen ellátandó feladatokon alapszik. Ennek megfelelıen jelentıs mőködési hiány keletkezett, amely meghatározza majd az éves gazdálkodásunkat. Feladatainkat csak úgy tudjuk teljesíteni, hogy igénybe vesszük a folyószámlahitel lehetıségét, illetve pályázatot nyújtunk be az ÖNHIKI támogatásra. Ez azonban hosszú idıre meghatározza településünk további fejlesztési lehetıségeit. Letenye, március 4. Halmi Béla polgármester Baloghné Dr. Andel Zsuzsanna városi jegyzı

12 Letenye Város Önkormányzat önálló és részben önálló intézményei Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı intézmények Részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı intézmények Polgármesteri Hivatal Városi Óvoda Andrássy Gyula Általános Iskola Letenye Város Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Mővelıdési Ház és Könyvtár Tőzoltóság Gondozási Központ

13 1.számú melléklet 1.oldal ezer Ft-ban Letenye Város Önkormányzata 2009.évi költségvetési bevételek összesítés Megnevezés Intézményi mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Mőködési ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja Felhalm. kiadáshoz kapcs.áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszk.imm.javak ÁFA-ja Felhalmozási kamat bevétel Mőködési kamat bevétel Intézményi mőködési bevételek összesen: Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Idegenforgalmi adó 350 Iparőzési adó ideiglenes jelleggel Iparőzési adó állandó jelleggel Pótlék, bírság 900 SZJA helyben marasó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Környezetvédelmi bírság 160 Építésügyi bírság 200 Talajterhelési díj 1000 Bérlakások lakbére 4010 Helyszíni bírság Megnevezés Közmőfejlesztési hozzájárulás Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen: Megnevezés Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív állami hj.lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. feladatmutatóhoz kötött Központosított állami támogatások ÖNHIKI Mőködésképtelen önk. egyéb támogatása Kiegészítı támogatás közoktatási feladatokhoz Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóság támogatása Egyéb központi támogatás Címzett fejlesztési célú támogatás Céltámogatás fejlesztési Területi kiegy.szolgáló fejlesztési célú támogatás (TEKI) Céljellegő decentrralizált támogatás (CÉDE) Önkormányzat költségvetési támogatásai összesen:

14 Megnevezés Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Ingatlanok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Egyéb vagyoni értékő jog értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkejellegő bevételi Felhalmozási és tıkejellegő bevételek összesen: Megnevezés Támogatások, átvett pénzeszközök Támogatás mőködési központi ktg.vetéstıl Támogatás mőködési fejezettıl hazai programra Támogatás mőködési fejezettıl EU-s programra Támogatás mőködési fejezettıl egyéb Támogatás mőködési TB alaptól Támogatás mőködési elk.állami alaptól Támogatás mőködési önkormányzattól Támogatás mőködési TKT.-tól Mőködési célú támogatás összesen: Átvett pénzeszk.mőködésre vállalkozástól Átvett pénzeszk.mőködésre háztartásoktól Átvett pénzeszk.mőködésre non-porfit szervtıl Átvett pénzeszk.mőködésre EU költségvetésbıl Átvett pénzeszk.mőködésre összesen: Támogatás beruházási fejezettıl hazai program Támogatás beruházási fejezettıl EU programra Támogatás beruházási fejezeti egyéb Támogatás beruházási összesen: Támogatás felújítási fejezettıl hazai program Támogatás felújítási fejezettıl EU programra Támogatás felújítási fejezettıl egyéb Támogatás felújítási összesen: Beruházási célú pénzeszk.átvét.háztartástól Beruházási célú pénzeszk.átvét.eu kltg.vetésbıl Beruházási célú pénzeszk.átvét.non-profit-tól Beruházási pénzeszk.átvét.összesen: Felújítási célú pénzeszk.átvét.non-profit-tól Felújítási célú pénzeszk.átvét.vállalkozás-tól Felújítási célú pénzeszk.átvét. EU ktg.vetésbıl Felújítási pénzeszk.átvét.összesen: Mőködési célú kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Kölcsön visszatérülés összesen: Mőködési célú likvid hitelek Felhalmozási célú hitelek felvétele Hitelek felvétele összesen: Elızı évi pénzmaradvány mőködési célra Elızı évi pénzmaradvány felhalmozási célra Elızı évi pézmaradvány összesen: Önkormányzati bevételek összesen: 2.oldal ezer Ft-ban

15 2.számú melléklet 3.oldal ezer Ft-ban Letenye Város Önkormányzata 2009.évi költségvetési kiadások összesítés Kiadások megnevezése Mőködési kiadások 1 Személyi kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol.támogatás Támogatások TKT.-nak Pénzeszköz átadás vállalkozásoknak Pénzeszköz átadás non-profit szervnek Tartalék 0 11 Mőködési célú kiadások Beruházási támogatás közp.ktg.vetésnek Beruházási támogatás TKT:-nak Beruházási pénzeszk.átad.háztartásnak Felújítási pénzeszk.átad.non-profit-nak Felújítás Beruházás Felhalmozási tartalék Felhalmozási célú kiadások Átlaglétszám (fı) 181 Üres álláshely 1 Önkormányzati kiadások összesen:

16 ezer Ft-ban 3.számú melléklet Letenye Város Önkormányzat évi költségvetési bevételek-kiadások Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység Polgármesteri Hivatal (Igazgatás) 1 Intézményi mőködési bevételek ÁFA visszatérülés 3 Kiszámlázott termékek ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 5 Kamat (mőködési) Mőködési bevételek összesen: Mőködési tám. önkormányzattól Mőködési tám. TKT-tól 9 Kölcsön visszatérülés(felhalm.) Pénzmaradvány 11 ebbıl mőködési célú ebbıl felhamozási célú 13 Bevételek megnevezése Polgármesteri Hivatal bevételek összesen: Kiadások megnevezése Polgármesteri Hivatal (Igazgatás) 1 Személyi kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Támogatások 7 Pénzeszköz átadások 8 Mőködési célú kiadások Támogatások 10 Pénzeszköz átadások 11 Felújítás Beruházás Felhalmozási célú kiadások 4850 Átlaglétszám (fı) 26 Üres álláshely 1 14 Polgármesteri Hivatal kiadások összesen:

17 ezer Ft-ban Gyámhivatal 4.számú melléklet Letenye Város Önkormányzat évi költségvetési bevételek-kiadások Bevételek megnevezése Gyámhivatal 1 Intézményi mőködési bevételek 2 ÁFA visszatérülés 3 Kiszámlázott termékek ÁFA-ja 4 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 5 Kamat (mőködési) 6 Mőködési bevételek összesen: Mőködési tám. önkormányzattól 8 Mőködési tám. TKT-tól 9 Kölcsön visszatérülés(felhalm.) 10 Pénzmaradvány 11 ebbıl mőködési célú 12 ebbıl felhamozási célú 13 Gyámhivatal bevételek összesen: Kiadások megnevezése Gyámhivatal 1 Személyi kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Támogatások 7 Pénzeszköz átadások 8 Mőködési célú kiadások Támogatások 10 Pénzeszköz átadások 11 Felújítás 12 Beruházás 13 Felhalmozási célú kiadások 0 Átlaglétszám (fı) 3 Üres álláshely 0 14 Gyámhivatal kiadások összesen:

18 ezer Ft-ban 5.számú melléklet Letenye Város Önkormányzat évi költségvetési bevételek-kiadások Építés Hatóság Bevételek megnevezése Építési Hatóság 1 Intézményi mőködési bevételek 2 ÁFA visszatérülés 3 Kiszámlázott termékek ÁFA-ja 4 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 5 Kamat (mőködési) 6 Mőködési bevételek összesen: Mőködési tám. önkormányzattól Mőködési tám. TKT-tól 9 Kölcsön visszatérülés(felhalm.) 10 Pénzmaradvány 11 ebbıl mőködési célú 12 ebbıl felhamozási célú 13 Építési Hatóság bevételek összesen: Kiadások megnevezése Építési Hatóság 1 Személyi kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Támogatások 7 Pénzeszköz átadások 8 Mőködési célú kiadások Támogatások 10 Pénzeszköz átadások 11 Felújítás 12 Beruházás 13 Felhalmozási célú kiadások 0 14 Átlaglétszám (fı) 3 Üres álláshely 0 Építési Hatóság kiadások összesen:

19 ezer Ft-ban 6.számú melléklet Letenye Város Önkormányzat évi költségvetési bevételek-kiadások Okmányiroda Bevételek megnevezése Okmányiroda 1 Intézményi mőködési bevételek ÁFA visszatérülés 3 Kiszámlázott termékek ÁFA-ja 4 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 5 Kamat (mőködési) 6 Mőködési bevételek összesen: Mőködési tám. önkormányzattól 8 Mőködési tám. TKT-tól 9 Kölcsön visszatérülés(felhalm.) 10 Pénzmaradvány 11 ebbıl mőködési célú 12 ebbıl felhamozási célú 13 Okmányiroda bevételek összesen: Kiadások megnevezése Okmányiroda 1 Személyi kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Támogatások 7 Pénzeszköz átadások 8 Mőködési célú kiadások Támogatások 10 Pénzeszköz átadások 11 Felújítás 12 Beruházás 13 Felhalmozási célú kiadások 0 Átlaglétszám (fı) 3 Üres álláshely 0 14 Okmányiroda kiadások összesen:

20 ezer Ft-ban 7.számú melléklet Letenye Város Önkormányzat évi költségvetési bevételek-kiadások Cigány Kisebbségi Önkormányzat Bevételek megnevezése Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 Intézményi mőködési bevételek 2 ÁFA visszatérülés 3 Kiszámlázott termékek ÁFA-ja 4 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 5 Kamat (mőködési) 3 6 Mőködési bevételek összesen: Központosított állami támogatás Mőködési tám.önkormányzattól Kölcsön visszatérülés 10 Pénzmaradvány 11 ebbıl mőködési célú 7 12 ebbıl felhamozási célú 13 Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételek összesen: Kiadások megnevezése Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 Személyi kiadások Munkaadókat terhelı járulékok 4 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Támogatások 7 Pénzeszköz átadások 8 Mőködési célú kiadások Támogatások 10 Pénzeszköz átadások 11 Felújítás 12 Beruházás 13 Felhalmozási célú kiadások 0 Átlaglétszám (fı) 0 Üres álláshely 0 14 Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadások összesen:

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.18.)Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.18.)Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.18.)Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzat

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata. 2011. évi költségvetésének. I-III. negyedévi teljesítése

Letenye Város Önkormányzata. 2011. évi költségvetésének. I-III. negyedévi teljesítése Letenye Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése 1 Szöveges indokolás a 2011. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséhez Tisztelt Képviselıtestület! Az államháztartásról

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása Baloghné Komlósi Ilona Pribék Gábor Gazdálkodási Osztály Pénzügyi Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981 LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981. napirendi pont ELİTERJESZTÉS Letenye Város Képviselı-testületének 2011. október 6-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000. Épületek, építmények adója 1.900.

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000. Épületek, építmények adója 1.900. (eredeti ) Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 30.000 Igazgatási szolgáltatási díj 30.000 Bírság

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege 1 1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Önkormányzat 2008/2007. 2008. évi Sor. Megnevezés Eredeti el irányzata

Részletesebben

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi 1 sz. táblázat Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként Bevételi forrás megnevezése Eredeti elıirányzat Elıirányzatok és teljesítés Módosított Háromnegyedévi

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 1 Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2010.() önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok 2. számú melléklet Önkormányzat összesen 2005. évi tervezett bevétel I. Mőködési bevételek 183.573 1. Intézmény mőködési bevételek 31.498 - Alaptevékenység bevételei 21.392 - Alaptevékenységgel összefüggı

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény:

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az Önkormányzat címrendje Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország

Részletesebben

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat 1 Mány község önkormányzata 2009. B E V É T E L E K működési célú felhalmozási célú eredeti előirányzat Mósosított 1. sz. melléklet ezer forint Teljesítés % a módosított Előírányza I. fejezet: Önkormányzati

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

II. Támogatások

II. Támogatások Gomba Község Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 1. sz. melléklet évi évi teljesítés KIADÁSOK teljesítés I. Működési bevételek I. Működési kiadások

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárospatak

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 1/0. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a 0. évi költségvetésr l szóló 1/0. (III. 0.) önkormányzati rendelete módosításáról K vágóörs Község Önkormányzata

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben