1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA"

Átírás

1 TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben megfogalmazta mőködésének alapcéljait, közülük kiemelve a város mőködıképességének biztosítását, ezen kívül a gazdálkodással, szakmai mőködéssel, szociális ellátórendszerrel, városfejlesztéssel, az önkormányzat külsı kapcsolataival összefüggı célokat. Jelen beszámoló elkészítésére jogszabály nem kötelezi önkormányzatunkat, azonban szükségesnek érezzük összefoglalni, értékelni, elemezni az elmúlt négy évi tevékenységünket. Az alábbiakban témakörönként csoportosítva tárom Önök elé összegzésünket. 1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA A költségvetés fıösszegeinek alakulását a vizsgált idıszakban az 1. számú melléklet szemlélteti ben a teljesítéseket, 2010-ben az eredeti elıirányzatot vizsgálva megállapítható, hogy a 2007-es fıösszeg kiugróan magas a többi évhez képest ben még jelentıs összegő címzett, TERKI, TRFC és EU-s támogatással megvalósított beruházások kivitelezése, pénzügyi elszámolása tartott (szennyvízberuházás, városközpont rehabilitáció, bölcsıde rekonstrukció, kerékpárút). Intézményi bevételek és kiadások fıösszegei tekintetében nagymértékő változás nem tapasztalható, ugyanakkor belsı szerkezetüket vizsgálva jelentıs változások figyelhetık meg. Jelentıs mértékő csökkenést eredményeztek az alábbiak: Intézmény- és feladatátadások Megtett takarékossági intézkedések hatása (pl.: Városi Kincstár megalakítása) Személyi juttatások emelésének elmaradása, 13. havi juttatás csökkenése. A segélyezés központi rendszerének változása miatt 2009-tıl csökkent az önkormányzat segélyekkel kapcsolatos kiadása (táblázatban a támogatások soron szerepel). Ezzel egyidıben csökkenés azért nem tapasztalható az önkormányzati bevételekrıl szóló táblázat támogatás során, mert belépett a közcélú foglalkoztatás támogatása, melynek kiadási vonzata az intézményi mőködési kiadások között szerepel. Önkormányzati bevételek tekintetében megállapítható, hogy az elızıekben említett beruházások miatt a év végösszege kiugróan magas a többi évhez képest ban jelentıs mértékő ingatlan értékesítésbıl növeltük felhalmozási és tıkejellegő bevételeinket, melynek egy részét Szorgalmatos Községgel történt vagyonmegosztás részleges pénzügyi rendezésére fordítottuk, másik részébıl késıbbi fejlesztések önerejét képeztük. A kapott támogatásokat részletesebben a 2. számú melléklet mutatja. Önkormányzatunk a vizsgált idıszakban új adónemet nem vetett ki. Saját elhatározásból a kivetett adók mértékén nem változtatott, kedvezmények viszont megszőntetésre kerültek. A tárgyévi elıirányzatok összegét az aktuális költségvetések tartalmazzák. A hátralékok állományának csökkenése terén nem tudtunk jelentıs eredményt elérni. Az Adócsoport által nyilvántartott június 30-i adó, késedelmi pótlék és talajterhelési díj hátralék összege eft. Önkormányzati kiadások alakulása a bevételhez hasonló ban jelentıs kiadási tételként szerepelt a Szorgalmatos Községgel történt vagyonmegosztás pénzügyi rendezése, mely eft kiadással bírt ben a kölcsönök nyújtása terén emelkedést okozott a

2 Magyarországi Magiszter Alapítvány részére biztosított normatív támogatást megelılegezı kölcsönünk, mely határidıben megtérült. A vizsgált idıszakban a központi költségvetés által az önkormányzatunk számára biztosított normatív támogatások összege reálértéken nem növekedett, így a jelentıs számban hozott megtakarítást elıidézı intézkedésünk ellenére is csak növekvı mértékő likviditási hitel igénybevétele mellett tudtuk feladatainkat ellátni. A hitelállomány jelenlegi mértékérıl a hitelekrıl szóló cím alatt írunk. Az Önkormányzat felhalmozási és tıkejellegő bevételei alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza. Az évek közötti jelentıs különbözet az elsı bekezdésben említett nagyobb beruházások jelentıs része pénzügyi rendezésének évi lezárásával magyarázható. HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA Tiszavasvári Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását, a hitel céljának szerinti bontásban a 4. sz. melléklet tartalmazza december 31. és június 30. közötti idıszakban a hitelállományban jelentıs változások történtek. Tiszavasvári és Szorgalmatos szennyvízcsatornázása és tisztító telep bıvítés tárgyú beruházás megvalósításához az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében eft hitel került felvételre. A munkálatok október hónapban megkezdıdtek. A végleges mőszaki átadás július hónapban megtörtént. A hitel elsı törlesztı részletének megfizetése IV. negyedévében volt esedékes. Beruházás a 21. századi iskolába pályázattal kapcsolatosan felvett hosszúlejáratú kedvezményes kamatozású hitel december 31. elıtt folyósításra került, a vizsgált idıszakban már törlesztés alatt állt. Ezen hitel hozzájárult ahhoz, hogy a Tiszavasvári Általános Iskola jogelıdje a Kabay János Általános iskola négy tanteremmel bıvüljön június 06. napján Kölcsönszerzıdés jött létre a Tiszavasvári Csatorna Víziközmő Társulat és az OTP Bank Rt. között, mely szerint a Bank eft összegő éven túli víziközmő társulati hitelt nyújt a Társulat tagjai által a késıbbi években fizetendı érdekeltségi hozzájárulás megelılegezéseként. A Társulat megszőnése után január 08-án eft tıketartozás és járulékai átvezetésre került az Önkormányzat részére november 16. napján Kölcsönszerzıdés jött létre a Tiszavasvári Üdülıterületi Csatorna Víziközmő Társulat, a Raiffeisen Bank Zrt. és Tiszavasvári Város Önkormányzata között eft összegő, állami kamattámogatásos, hosszú lejáratú kölcsön felvételével kapcsolatosan, mely a Társulat területén szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás célját szolgáló vízi létesítmények létrehozása és fejlesztése érdekében a lakossági érdekeltségi hozzájárulások megelılegezését szolgálta. Tiszavasvári Város Önkormányzata a kölcsön visszafizetéséért készfizetı kezességet vállalt. A Társulat megszőnése után, december 03-án kelt Megállapodás alapján eft hitel átvezetésre került az Önkormányzat részére. A Polgármesteri Hivatal feladatellátásának biztosítása végett szükségessé vált egy személyautó beszerzése. A Skoda Octavia Tour 1.6 típusú személyautó megvásárlásához eft deviza alapú hitel felvételére került sor márciusában a CIB Credit Zrt-tıl 36 hónapos futamidıre egyenletes törlesztés mellett. 2

3 2009. augusztusában Város Strandfürdı fejlesztéséhez eft összegő hitelkeret megnyitására került sor, melybıl még nem történt lehívás. Annak érdekében, hogy a likviditási gondokat az önkormányzat orvosolni tudja, az elmúlt években elkerülhetetlenné vált a folyószámlahitel igénybe vétele. A folyószámla hitelkeret futamideje maximum 1 év lehet. Jelenleg az OTP Bank Nyrt december 1-jétıl november 30-ig eft összegő folyószámla hitelkeretet tart az önkormányzat rendelkezésére június 30. napján eft folyószámlahitel igénybe vételére került sor. Tájékoztatásul közlöm, hogy a 2010-es költségvetésben döntés született eft hosszú lejáratú hitel felvételére, mely a folyamatban lévı beruházások önerejének biztosítását szolgálja június 30-ig felvétel még nem történt meg. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK ALAKULÁSA ÖSSZESÍTETT ADATOK ALAPJÁN Az önkormányzat vagyonának alakulását a vizsgált idıszakban az 5. számú melléklet mutatja be. A vagyonváltozásra ható tényezık részletes ismertetésére jelen beszámoló más fejezetében kerül sor. Összességében megállapítható, hogy a vizsgált idıszakban 20 %-ot meghaladó mértékben nıtt az önkormányzat vagyona, köszönhetıen különösen a 2007-ben befejezett két nagyberuházásnak. A szennyvízberuházás az üzemeltetésre átadott eszközök, a városközpont rehabilitáció az ingatlanok állományát növelte jelentısen az eszköz oldalon. Ugyanitt csökkent folyamatosan a lejáratoknak megfelelıen az államkötvény állományunk. Az adósok állománya jelentısen növekedett. Ebben közrejátszott az átvett szennyvízberuházások miatti követelések, a lakbérhátralékok, illetve a helyi adókkal, pótlékokkal, bírságokkal, idegen tartozásokkal kapcsolatos hátralékok állományának növekedése. Forrás oldalon a tıkeváltozások növekedése összhangban van az aktivált beruházások értékével. A beruházásokkal együtt megemelkedett a fejlesztési hitelek állománya, ezzel együtt csökkentek a szállítókkal szembeni kötelezettségek. A mőködési hiány finanszírozásához szükséges rövidlejáratú hitelállomány növekedése tapasztalható. A jelentısebb önkormányzati kötelezettségvállalásokat, melyeknek a megvalósítási határideje a következı ciklusra tolódik át a 6. sz. melléklet tartalmazza. 2. VAGYONHASZNOSÍTÁS, VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS Az önkormányzati mőködés egyik alapfeltétele a feladatellátáshoz szükséges vagyon léte, annak a funkciók ellátására való alkalmassága. A vagyon rendeltetésszerő mőködtetése érdekében folyamatosan törekszünk a jó karbantartásra. A szervezet átalakításával, a karbantartói feladatok egy intézménybe való szervezésével, a lakásüzemeltetési feladatok Városi Kincstár részére történı átadásával törekedtünk az ingatlanvagyon hatékony mőködtetését elısegíteni. Az ingatlanok állagmegóvása érdekében lehetıség szerint a saját források kiegészítésére igyekeztünk különféle pénzalapokból támogatásokat igényelni (fıként intézményi ingatlanok), a lakásfelújítások esetén a bérlık közremőködését igénybe venni. A Képviselı-testület, az önkormányzat éves költségvetésében, a lehetıségek függvényében felújítási elıirányzatot biztosít a felújításokra. A felújítási kereten belül minden évben 3

4 pénzalapot képeztünk az önkormányzati lakások felújítására, illetve a Felújítási Tervben évente elıirányozzuk a legszükségesebb feladatok elvégzését. Az Önkormányzat tulajdonában lévı forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyont az alapellátási feladatok ellátására hasznosítjuk, míg a forgalomképes, azaz vállalkozói vagyont törekszünk bérleti szerzıdésekkel hasznosítani. A vagyonhasznosításról való beszámoló kapcsán említést kell tenni arról, hogy Szorgalmatos Község 2002-ben önálló településsé vált. Az önállóvá válás miatt az önkormányzati vagyon és a közigazgatási terület lakosságarányosan a két önkormányzat között megosztásra került. A vagyonmegosztást megelızıen a közigazgatási terület megosztásában kellett megoldást találni. Mivel a két önkormányzat a közigazgatási határvonal kijelölésében nem tudott megállapodni, ezért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság hozott döntést, melyet a jogorvoslati kérelmünk ellenére a Debreceni Ítélıtábla helybenhagyott. A jogerıs bírósági döntésben foglaltakat a két önkormányzat közös megegyezéssel módosította, melynek keretében mintegy 30 ha nagyságú külterületi ingatlan közigazgatási hovatartozását változtatták meg. A vagyonmegosztás kérdésében a két önkormányzat hosszú tárgyalások eredményeként megállapodásra jutott. A megállapodás szerint Szorgalmatos Község Önkormányzata tulajdonába került a közigazgatási területén lévı összes önkormányzati ingatlanvagyon, és ezen túl Tiszavasvári Város Önkormányzata a vagyonközösség teljes és végleges megszüntetése fejében forintot fizetett Szorgalmatos Község Önkormányzata számára. A Szorgalmatos Község Önkormányzata részére készpénzben fizetett kompenzációhoz biztosítanunk kellett a pénzügyi fedezetet. Ehhez, a likviditási célokat szolgáló hitelkeret nyújtotta lehetıséget vettük igénybe. Az e célra felhasznált likvidhitel mérséklése érdekében törekedtünk a sérülésmentes önkormányzati feladatellátáshoz nélkülözhetı és mobilizálható önkormányzati vagyon értékesítésére. Ennek keretében a Képviselı-testület megvételre felkínálta az önkormányzati bérlakások bérlıi számára az általuk lakott lakásokat. Az ajánlatot követıen 28 lakást értékesítettünk, mintegy 130 millió forint értékben. A még hiányzó források elıteremtése érdekében több egyéb önkormányzati ingatlant is értékesítettünk, melynek eredményeként több mint 71 millió forint folyt be (az értékesített lakó és nem lakás célú ingatlanok értékesítésérıl szóló részletes kimutatást a 7. és 8. számú melléklet tartalmazza). Az ismertetett ingatlanértékesítés miatt csökkent az ingatlanvagyon hasznosításából származó bevételünk. A vagyongazdálkodási tevékenységrıl szóló beszámoló alkalmával említést kell tenni az Önkormányzat tulajdonába került, illetve az Önkormányzat által vásárolt ingatlanokról is. Az Önkormányzat ajándékba kapott két lakóingatlant 1/1 tulajdoni és egy lakóingatlant ½ tulajdoni arányban. Térítésmentesen kaptuk meg a Gyári lakótelep közterületeit. Pályázati célok megvalósításához több lakóingatlant vásároltunk, valamint ipari célokat szolgáló terület kialakításához vásároltunk területet. A Városi Köztemetı bıvítését szolgálta az úgynevezett Pente lakás megvásárlása, és kegyeleti célokat szolgált a Bajcsy Zsilinszky utcai lezárt református temetı térítésmentes átvétele is. Ingatlanokat vásároltunk a Tiszavasvári Szorgalmatos Tiszalök településeket összekötı kerékpárút tulajdonjogi helyzetének rendezéséhez, a Szilágyi utca és Vásártér utca 4

5 közlekedési célú összekötéséhez, valamint közterületrıl meg nem közelíthetı - egyes ingatlanok közterületi kapcsolatának biztosításához. Említést kell tenni arról is, hogy a volt Hazafias Népfront székházának közel húsz évig tartó tulajdonjogi vitáját sikerült az érintett felek közös megelégedésével lezárni. LAKÁSFENNTARTÁS, LAKÁSÉPÍTÉS A Képviselı-testület ebben a ciklusban alkotta meg az önkormányzati tulajdonban lévı lakásokkal való gazdálkodás feltételeit tartalmazó Lakáskoncepciót. A Testület a Koncepcióval való összhang biztosítása érdekében, felülvizsgálta a Lakásrendeletét. A Lakásrendeletben alapvetıen új szabályok jelentek meg, mint például az, hogy a Képviselıtestület - új lakáshasznosítási módként bevezette a városi közérdekbıl történı bérbeadást és a nem szociális célú lakáshasznosítást, - a korábbi, egységes lakásbérleti díj helyett bevezette a különféle lakáshasználati módokhoz kapcsolódó külön tételő lakbért (ilyenek a szociális, a költségelvő, a piaci alapon megállapított lakbér), - a lakásbérlet szabályai között általános feltételként állapította meg az öt éves, határozott idıtartamú lakásbérletet. A fiatal házas és az idıs, nyugdíjas korú személyek új élethelyzetének megoldásában való közremőködés keretében kínáltuk számukra a fecske és nyugdíjas lakás programban való részvétel lehetıségét. A fecske és nyugdíjas lakások tervei elkészültek, a megvalósításhoz hatósági engedéllyel rendelkezünk, azonban kellı érdeklıdés hiányában nem sikerült a lakásokat felépíteni. BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS Ebben a ciklusban indult a szennyvízberuházás keretében megvalósult szennyvízelvezetı rendszer és a szennyvíztisztítómő próbaüzeme. A szennyvízelvezetı rendszer és a tisztítómő sikeres próbaüzemét követıen a beruházás eredményeként létrejött vagyont a TIVA-Szolg. Kft. üzemeltetésébe adtuk át. Viziközmő társulati formában és években valósult meg az üdülıtelepi szennyvízelvezetı rendszer, amely beruházás a sikeres próbaüzem után Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonába és a TIVA-Szolg. Kft. üzemeltetésébe került. Az elızı ciklusban kezdıdött Tiszavasvári, Szorgalmatos, Tiszalök települések közös beruházásában a településeket összekötı kerékpárút. A forgalomba helyezés megtörtént, a Tiszavasvári Város Önkormányzatát megilletı vagyont a pénzügyi nyilvántartásunkban aktiváltuk. A Városi Strand továbbépítésének keretében folyamatban van egy 16 x 24 méter nagyságú strandmedence, egy 272,5 m2 nagyságú amıba formájú termálmedence építése, és mintegy 650 m2 térkıburkolat megvalósítása. A Városi Strand költséghatékonyabb mőködésének elısegítése érdekében egy hideg víz nyerésére alkalmas kutat fúrtunk és vettünk használatba. Elkészült a kör alakú termálmedence körbeépítésének és lefedésének tervdokumentációja, melynek megvalósulását követıen biztosított lesz a Városi Strand egész évben való látogatásának lehetısége. Ezen túl megépítettünk hat üzlethelyiséget és vizesblokkot magában foglaló üzletsort. A Városi Strand üzemeltetésével kapcsolatosan szólni kell arról is, hogy a célirányos üzemeltetés érdekében létrehoztuk a Strandüzemeltetési Kft-t. 5

6 Részben jogszabályi elıírás, részben vagyonvédelmi, de nem utolsósorban esztétikai megfontolásból kerítést építettünk a Városi Temetınél, az Általános Iskola Petıfi utcai egységénél, és a Vasvári Pál utcai egységénél, a Gimnáziumnál, Szakközépiskola mellett az Erdı utca felıli oldalán, a Sportpálya körül, a Szociális Otthonnál, a Városi Piac mellett, a Gyári lakótelepen lévı teniszpálya körül. Említést kell tenni a Kossuth utcán a város központjában a járda és a 36. számú közút közötti betonrengeteg felszámolásáról és parkosításáról, a Gimnázium elıtti park és szökıkút felújításáról, a Városi Strand felé vezetı úton, a Hortobágy Fıcsatornán átívelı híd felújításáról. A Városunk fejlıdésének elısegítése érdekében belterületbe csatoltuk a Vágóhíd utca Hortobágy csatorna és a benzinkút közötti területet, egyben gondoskodtunk annak mővelésbıl történı kivonásáról. Ehhez hasonlóan ipartelepítésre alkalmassá tettük az Alkaloida melletti önkormányzati tulajdonban lévı gyep területet is azzal, hogy megváltoztattuk annak mővelési ágát. A Város fejlesztési elképzeléseire vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzat számtalan rendelkezést tartalmaz. Az aktuális és támogatható igények megvalósítása érdekében több alkalommal gondoskodtunk a Helyi Építési Szabályzat módosításáról. Az önkormányzat által benyújtott pályázatok felsorolását a 9. sz. melléklet tartalmazza. Közlekedés Városunk közlekedési helyzetének felmérését és a fejlesztési elképzeléseinket tartalmazza a Képviselı-testület által 2007-ben megalkotott Közlekedési Koncepció. A koncepcióban szereplı elképzelések közül megvalósult a 36-os számú fıközlekedési úton a forgalomlassítási célokat szolgáló sebességmérı készülékek kihelyezése, kisajátítási eljárás keretében sikerült biztosítani a Szilágyi és Vásártér utak közlekedési célú kapcsolatát, engedélyes terveink vannak Tiszavasvári Bődi városrészén egy buszforduló (tiszadobi úton) és egy közlekedési csomópont (Temetı, Tolbuchin és Széchényi utak keresztezıdésére, valamint Déryné, Vasvári Pál és tiszadobi út keresztezıdésére vonatkozóan) kialakítására. A pénzügyi lehetıségeink keretei között törekedtünk a Város úthálózatának javítására. Ennek során kátyúzási munkálatokat, illetve részleges és teljes útfelújításokat végeztünk. A ciklusban megvalósult a Jázmin utca, Kiss utca, Nagybecskerek utca teljes felújítása (5.160 m2), a Gyóni Géza u., a Mártírok u., a Köztársaság u., a Táncsics zsák u., a Scönhercz u., a Vasút u., a Benczúr u., a Balassi u., a Csokonai u., a Hısök u. (mindösszesen m2 felületen). Ezen túl felújítottuk a Madách utcát (Széles úttól), a Hétvezér utcát, az Irinyi utcát, a Berzsenyi utcát, a Deák Ferenc utcát, a Salétromkert utcát, a Dobó Katalin utcát, az Ifjúsági Táborhoz vezetı bekötı utat. Parkolót alakítottunk ki a Gimnázium mellett, az ABC mögött (Krúdy parkoló), felújítottuk a Szociális Otthon elıtti parkot, járdát építettünk, valamint játszóteret létesítettünk. Rendeztük a Bődi ABC környékét. A belterületi utak felújításán túl figyelemmel kísértük a településünk környezı településekkel való közlekedési kapcsolatának milyenségét. Kezdeményeztük az állami tulajdonú utak kezelıinél az utak felújítását. Ebben a ciklusban valósult meg a Tiszavasvári Rakamaz, összekötı út felújítása. Ebben a projektben megújult a Bajcsy Zsilinszky utca, mivel az 6

7 aszfaltburkolat felújítása mellett új csapadékvíz elvezetı folyóka került kialakításra. Sajnálatos módon a Tiszavasvári Hajdúnánás összekötı út csak a megyehatárig került teljes felújításra, az ezen túli szakasz valamint a Tiszavasvári Tiszadob összekötı utak minıségét az útfenntartó csak kátyúzással tudta javítani. Környezetvédelem A Kelet-Környezet Kft. városunk területén folyamatosan biztosította a települési szilárd hulladékbegyőjtést és a múlt évvel bezáróan a hulladékkezelést. Folyamatosan biztosítjuk a szelektív hulladékgyőjtés lehetıségét, melynek keretében a városban 15 helyen kialakított győjtıponton rakható le a papír, mőanyag, az üveg hulladék. Az illegális hulladéklerakók keletkezését megelızendıen a közterületeinken 20 db 4 m3-es konténert helyeztünk ki. A 2009-es évben történt jogszabályi elıírások változása következtében a Városi Kommunális Hulladéklerakó telep bezárását követıen, a telepen továbbra is le lehet adni a szelektíven győjthetı hulladékokat, illetve ezen túl az elektronikai-, a gumi- és az inert hulladékot. A volt Alkaloida Hulladéklerakó kármentesítési munkálatai: A tiszavasvári, 0301/2, 0302, 0303, 0304 valamint 0305 hrsz-ú ingatlanok az Alkaloida Vegyészeti Gyár privatizációja során az önkormányzat tulajdonába kerültek. A TIKÖFE a privatizációs program egyeztetésének keretén belül határozatban kötelezte Tiszavasvári Város Önkormányzatát a jóváhagyott tervek alapján kármentesítési munkálatok végzésére valamint azt befejezve további üzemeltetésre és között az érvényes hatósági határozat valamint az üzemeltetési utasításnak megfelelıen Önkormányzatunk folyamatosan üzemeltetett, s mindenkor betartotta a törvényileg elıírt feladatait ban a TIKÖFE részletes tényfeltárásra kötelezte önkormányzatunkat, melyet a Wessling Hungary Kft. végzett el. A záró dokumentáció elfogadását követıen a zöldhatóság 660/03/210 számú határozatában módosította korábbi határozatait illetve ezen határozatban az üzemeltetés eddigi tapasztalatai alapján ésszerősítette az elvégzendı feladatokat. Az üzemeltetési feladatokat a Tiszamelléki Kft. végzi (közbeszerzési eljárás lefolytatása alapján) december 31-ig, érvényes szerzıdés keretein belül. A kármentesítési feladatokhoz kapcsolódó mindennemő költséget a Magyar Állam fedez, a mögöttes állami kárfelelısség alapján, így tehát önkormányzatunknak külön fedezetet a feladatok ellátására nem kell biztosítania re vonatkozóan is érvényes pénzeszköz átadásra vonatkozó megállapodással rendelkezünk. Napjaink és a közeljövı feladata, hogy január 1-vel kezdıdıen az üzemeltetéshez szükséges forrásokat megtaláljuk, így folyamatos egyeztetést folytatunk az MNV Zrt. és a Vidékfejlesztési képviselıivel. 3. AZ INTÉZMÉNYRENDSZER HELYZETE, VÁLTOZÁSAI, ELÉRT EREDMÉNYEI A társadalmi-gazdasági változások szükségessé tették helyi szinten is az önkormányzatok által ellátandó feladatok, szolgáltatások rendszerbe szervezését, rendszerszemlélető, holisztikus megközelítés alapján. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselı-testülete a évi költségvetés elfogadásával egyidejőleg rendelkezett arról, hogy intézkedéseket kell tenni az intézmények racionalizálására. Az elıkészítések során többoldalú elemzést végeztünk szakmai és gazdasági integráció céljából. 7

8 A leglényegesebb kérdések mérlegelésével több alternatíva, átszervezési modell mőködıképességének elemzésével foglalkoztunk szaktanácsadók, intézményvezetık véleményének meghallgatásával. Az önkormányzat által fenntartott városi közoktatási intézmények átszervezésének célja 2007/2008. tanévtıl: Az élethosszig tartó tanulást elısegítı, minıséget garantáló iskolarendszer mőködtetése. A legnagyobb mértékő lemaradást mutató réteg számára alternatív iskolai programot kell kínálni a tanulási folyamatok átszervezésével, annak érdekében, hogy képessé váljanak középiskolai végzettséggel a munkaerıpiacon megjelenni. Esélyteremtı szervezeti rendszerre, az oktatási folyamatok tartalmi megújítására van szükség, amely döntést a fenntartónak kell meghozni. Az élethosszig tartó tanuláshoz további segítı iskolai programkínálatokat legyen képes a város hozzárendelni: jó minıségő, általános iskolai alapozással, középfokú oktatással, akkreditált OKJ-s szakképesítésekkel, felsıfokú oktatási programok helyi szervezésével. Racionalizálás az általános iskolák szintjén Elsı lépésként az általános iskolák tekintetében került sor átszervezésre. A Képviselı-testület áprilisában döntött arról, hogy július 1. napjától az általános iskolákat (Kabay János Általános Iskola, Pethe Ferenc Általános Iskola és a Vasvári Pál Általános Iskola) szervezetileg összevonja, és a továbbiakban egy önálló közoktatási intézményként tartja fenn. Ennek eredményeképpen jött létre a Tiszavasvári Általános Iskola tavaszán a Képviselı-testület megvizsgálta a közoktatási intézmények kistérségi fenntartásának lehetıségét, de szakmai és pénzügyi megalapozottság hiányában elvetette ezen mőködtetés lehetıségét. Racionalizálás a középiskolák szintjén Az önálló Váci Mihály Gimnázium és a Vasvári Pál Középiskola, Szakiskola és Kollégium intézmények esetében egyre nagyobb problémát okoz a folyamatosan csökkenı gyermek-és tanulólétszám, a csökkenı mértékő normatívák, az egyre növekvı önkormányzati anyagi hozzájárulás. Tiszavasvári központi kistérségi szerepének megırzése érdekében nem lehetett cél egyik intézmény megszüntetése sem, ezért a Képviselı-testület júliusában a hatékonyabb feladatellátás érdekében, döntött a Váci Mihály Gimnázium és a Vasvári Pál Középiskola, Szakiskola és Kollégium összevonásáról. Az új szervezeti felépítés elınye az egységes pedagógiai program kialakítása, a hatékonyságot segítı horizontális szakmai együttmőködés, a továbbképzési rendszer egységesítése, a kevés óraszámú tantárgyak esetén,,áttanítás, azaz változó munkahelyre kinevezett pedagógusok alkalmazása és a vezetıi megbízások számának racionalizálása. Így jött létre a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Alapítványi feladatellátás az oktatásban A város fontos feladata a hátrányos helyzető gyermekek, fiatalok életesélyeinek növelése, így nem zárkózott el a különbözı alternatív nevelési-pedagógiai programok elıl. Több megoldást megvizsgálva a Képviselı-testület a Magyarországi Magiszter Alapítvánnyal kötött Közoktatási megállapodást májusában. A Magyarországi Magiszter Alapítvány által szeptember 1-tıl mőködtetett Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola általános mővelıdési központ keretei között óvodai, általános iskolai, alapfokú mővészetoktatási, felnıttképzési- és oktatási, közmővelıdési alapfeladatokat vállal, kiegészítı feladatai között pedig kiemelt figyelmet fordít a családokkal való kapcsolattartásra, a halmozottan hátrányos és hátrányos helyzető gyerekekrıl, fiatalokról való gondoskodásra. A komplex feladatok olyan életpálya modell megvalósítását igyekeznek 8

9 szolgálni, amely elısegítheti a valamilyen oknál fogva hátrányba került emberek, városrészek felemelkedését célzó programok beindítását, realizálását. Az önkormányzat rendelkezésére álló segítı szolgáltatásokon túl a civil szervezet által mozgósítható erıforrásokra is alapozni kíván. A Városi Kincstár megalakulása Tiszavasvári Város Önkormányzata évi költségvetésérıl és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendeletben döntöttek a Városi Kincstár szervezeti és mőködési rendszerének kialakításról. A Városi Kincstár az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, mely a többi önállóan mőködı költségvetési szerv esetében együttmőködési megállapodás alapján ellátja azok pénzügyi-gazdasági feladatait. A Városi Kincstár által ellátott feladatok: Tervezés, elıirányzat felhasználás, hatáskörébe tartozó elıirányzat módosítás Könyvvezetés, készpénzkezelés, pénzügyi feladatok, beszámolás, adatszolgáltatás Intézményi üzemeltetés, fenntartás, vagyon használat (karbantartás, takarítás, gépjármővek üzemeltetése, anyag- és eszközbeszerzés, szolgáltatások megrendelése, főtés) Munkaerı gazdálkodás Közhasznú és közcélú foglalkoztatás (parkgondozás, köztisztasági feladatok, belvízelvezetı csatornák karbantartása, utak, útpadkák rendbetétele, intézmény felújítások, városüzemeltetés) Segélyek kifizetése Közétkeztetési feladatok ellátása júliustól szeptemberig a Kornisné Liptay Elza Szoc. és Rehab. Kht. egymás mellett két eltérı feladatot látott el: szociális tevékenységet és az egyes intézmények étkeztetési feladatait szeptembertıl a szociális feladatellátást a Tiszavasvári Szociális Egészségügyi és Szolgáltató Központja vette át, ezért ezt követıen a Kht. Tiszavasvári Város Közétkeztetési Közhasznú Társasággá való átalakítását hagyta jóvá a Testület. Ezzel egyidejőleg - a közhasznú fokozat további megtartása érdekében - az önkormányzat és a Kht. között a feladat ellátásra vonatkozó megállapodás köttetett meg, amely azóta mint Kft.-vel érvényes szerzıdés van életben. A megállapodás az Önkormányzat, a Kht. és az intézmények közötti együttmőködés részleteit szabályozza. A közelmúltban független szakértı hatáselemzést készített a feladat ellátásáról, mely - a gazdaságosságot, hatékonyságot pozitívan ítélve meg - megállapította, hogy a közétkeztetés az elvárt minıségben és nagyságrendben történik. Sportlétesítmények átadása Az államháztartás hatékony mőködését elısegítı szervezeti átalakítások az országos gyakorlatot követıen helyben is utolérték sporttal foglalkozó szervezeteket. A korábbi intézményt a Tiszavasvári Sportegyesület üzemelteti évtıl. Az egyesület általi mőködtetés nem jelentett megváltozott tulajdonosi viszonyokat, hiszen a sportintézmények tulajdonosa továbbra is az önkormányzat maradt, a feladatokat a mai napig üzemeltetési szerzıdéssel látja el a szervezet. Szociális és egészségügyi feladellátás Tiszavasvári település szociális és egészségügyi feladatellátásai átadásra kerültek: szeptember 1-tıl a Tiszavasvári Szociális és 9

10 Egészségügyi Szolgáltató Központja Tiszavasvári, Vasvári Pál 87. szám (továbbiakban: TITKIT SZESZK) részére. TITKIT SZESZK: fenntartás keretében, az egészségügyi ellátásokat a kistérség 5 településének lakosai számára biztosítja. Önálló gazdálkodású költségvetési szerv, vezetıje Tarnai Zoltán, aki felett a munkáltatói jogokat a Társulás elnöke, Rozgonyi Attila gyakorolja. Normatív támogatást: Munkaszervezete igényli, az egészségügyi feladatok finanszírozását közvetlenül a SZESZK kapja. Ellátandó egészségügyi ellátások a következık: önkormányzati intézmények ellátó, kisegítı szolgálatai, kiegészítı alapellátási, szakellátási szolgáltatások, járóbeteg szakorvosi ellátás, védınıi szolgálat, iskola egészségügy, egészségügyi ellátás egyéb feladatai. Az intézmény feladatai: Mőködési területén biztosítja az egészségügyi alapellátás feltételeit, figyelemmel kíséri az egészségügy átalakulásának, átszervezésének jogszabályi változásait és intézményen belül realizálja azok megvalósítását, Tiszavasvári város kistérségében biztosítja egyes járóbeteg szakellátási formák igénybevételének lehetıségét, 2008 évtıl tevékenységei kiegészültek az ingó és ingatlan bérbeadással. Egészségügyi alapellátás A képviselı-testület - kötelezı önkormányzati feladat révén - évente értékelte az alapellátás tevékenységet (írásbeli beszámolókban megadottak alapján) és mőködési színvonalának javítása érdekében célkitőzéseket határozott meg. Célkitőzések: - Az egészségügyi alapellátás színvonalas szervezése mellett szélesebb körő nyilvánosságot kell teremteni a pedagógusok, szakhatóságok, védınık, szociális munkások, civil szervezetek, gyógyszerészek és önkéntes segítık kistérségi szinten történı együttmőködésének. - Keresni kell a városi egészségügyi centrum megépítésének projekt lehetıségét. - A betegek biztonságérzetének javítása érdekében az orvosi ellátás napi 24 órában való elérhetıségét biztosítani kell. - Az alapellátás keretében vállalkozó orvosok évente egyszer írásban számoljanak be munkájukról, a jegyzı által kiadott szempontrendszer alapján. - A város egészségtervében megfogalmazott célkitőzéseket meg kell ismertetni az érintettekkel és közremőködésükkel a helyi kommunikációs csatornákon keresztül terjeszteni kell. - A fizikoterápia és gyógytorna vonatkozásában a gazdaságosabb mőködtetés miatt vizsgálni kell a feladat továbbadás lehetıségét. - Ellátási területünkhöz szükséges kapacitás (óraszám) bıvítés igénylés szakorvosokkal történı egyeztetés alapján- kerüljön benyújtásra. Megvalósulásuk: - Megszólításra került a szélesebb körő nyilvánosság a civil szervezeteken keresztül, Egészségkoalícióba való belépésre és a folyamatos partneri együttmőködésre. - A háziorvosokkal - az egészségügyi alapellátás mőködtetése tárgyában kötött megállapodásokat a képviselı-testület a évben felülvizsgálta és módosította. - I. számú háziorvosi körzet vonatkozásában kötött megállapodást nyugdíjba vonulás miatt megszüntette és pályázatot írt ki az állás betöltésére. A háziorvosi körzet mőködtetésével kapcsolatos feladatok ellátását a TITKIT SZESZK-nek adta át július 1-tıl az új háziorvossal megállapodás került megkötésre. - A háziorvosok részére évente két alkalommal szakmai fórumot szervezünk, az alapellátás értékeléséhez beszámolójuk jegyzı által kiadott szempontrendszer szerint készül. 10

11 - Ellátások elérhetıségérıl, elıadásokról, rendezvényekrıl folyamatos tájékoztatást nyújtunk a helyi médián keresztül. Települési egészségterv elkészítésének szükségszerőségérıl a lakosság akaratát összegzı társadalmi viták, fórumok lebonyolításáról döntött a testület. A Települési Egészségterv elkészült, benne megfogalmazott fıbb célkitőzések felmérésen és lakossági igényeken alapulnak, a terv teljes egészében a város honlapján megtalálható. Az egészséges életmódra nevelés a MOZOG AZ EGÉSZ VÁROS sport és egészséghét minden évben megszervezésre kerül, mely nagy tömegeket vonz és tartalmas programokat kínál. A konkrét programterv kidolgozására a képviselı-testület létrehozott egy munkacsoportot, melynek kezdeményezésére Egészségkoalíciós megállapodások születtek. Fertızı betegségek, a tetvesség visszaszorítása is kiemelt helyet kap. Önkormányzati egészségfejlesztési célok is megfogalmazódnak a részterületeket érintı célzott koncepciókban: - Városi drogstratégia, Kulturális Koncepció, Esélyegyenlıségi Terv, Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció, Gazdasági program, Integrált Városfejlesztési Stratégia, Közfoglalkoztatási Program Közfoglalkoztatási Program. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról: Az ügyeleti ellátás vállalkozásba adására az Önkormányzat a Szolgáltatást végzı TITKIT SZESZK közremőködésével tett próbálkozást. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után viszont a korábbi ellátó rendszert megtartása mellett döntött, különbözı biztosítékok elıírásával. A megújult háziorvosi ügyelet központi telephellyel a Központi Orvosi Rendelı épületében mőködik. Az ügyeleti ellátás költségeinek csökkentése érdekében vizsgáljuk a további lehetıségeket. Egészségügyi szakellátás A szakrendelés vonatkozásában folyamatosan vizsgáljuk a racionalizálási lehetıségeket. A szakellátás keretében végzett feladatok ellátásának vállalkozásba átadása is vizsgálat tárgyát képezte, jelenleg is van kiírt ajánlattételi felhívás a gyógytorna és a fizikoterápia feladatellátást érintıen. Folyamatban van egyes szakorvosi szolgáltatások Rakamaz és Tiszalök telephelyen történı biztosítása. Célunk az ellátott létszám, és szakorvosi óraszám növelésével történı bevételnövelés. Szolgáltató váltás miatt nagyobb összegő eszközbeszerzésekre került sor a szakrendelı vonatkozásában. Új szolgáltatás a központi orvosi rendelıben mőködı gyógymasszázs. Pályázatok: - Egészségügyi Komplexum építése Tiszavasváriban címő pályázat háromszori elıkészítés mellett két alkalommal került benyújtásra. A pályázatok nem nyertek, ezért vizsgáljuk további lehetıségeinket elsısorban az alap (háziorvosi orvosi rendelık, védınık) másodsorban a szakellátás optimális elhelyezése vonatkozásában. - Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel és az ÁNTSZ Kistérségi Intézetével együttmőködve preventív szőréseket (kardiovaszkuláris, tüdı, koleszterin, légzés stb.) és elıadásokat (tetvesség visszaszorítása, H1N1, egészséges életmódra nevelés stb.) szerveztünk és tervezünk a jövıben is. - Kézenfogva Alapítvány: Fogadd el, fogadj el közvélemény formáló nap. - Kistelepülésen lakók komplex népegészségügyi szőrésének elısegítésére vonatkozó pályázati forrásból mammográfiai szőrésre Nyíregyházára történı eljutáshoz szervezett ingyenes utazást biztosítottunk. - ING a Gyermekegészségügyért Alapítványhoz a TITKIT SZESZK-el két alkalommal pályáztunk, beszerzésre került 50%-os önrésszel az iskolavédınık által használt szemléltetı eszközök és vizsgálati modellek. 11

12 Szociális feladatellátás A szociális segélyezési rendszert érintı generális törvénymódosítás jelen ciklusban a rendszeres szociális segélyezés területén következett be. A korábbi szabályozás 2006 júliusától vezette be a család szerkezetéhez igazodó ún. fogyasztási egység alapján történı családi segélyezést. Innentıl kezdve egy családon belül egy személy válhatott jogosulttá a segélyre. Ez azt jelentette, hogy a jogosultság elbírálása nem az egy fıre, hanem a fogyasztási egységre vetített jövedelem alapján történt. A segély nem volt fix összegő, hanem a nyugdíjminimum 90 %-ig egészítette ki a család jövedelmét. Ennek a változtatásnak a célja az volt, hogy a segély összege a legszegényebb családok esetében legyen a legnagyobb. A segély a család meglévı jövedelmét egészítette ki, így annak folyósításával nem fordulhatott elı, hogy annak folyósításával azok a családok hátrányos helyzetbe kerüljenek, akik szinte semmilyen jövedelemmel nem rendelkeztek, azokkal szemben, akik a jövedelemhatárhoz közeli összegbıl éltek. Ebben az idıszakban több szociális témájú felterjesztéssel élt a képviselı-testület a szakminisztérium felé. A meglévı tapasztalatok alapján több esetben kezdeményezte a szociális törvény módosítását, a fent ismertetett családi jövedelemhatár összegének számításánál, a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok módosítását, csökkentését. A város speciális társadalmi berendezkedésébıl adódóan ugyanis olyan hatást ért el bizonyos társadalmi réteg körében a meglévı rendszer, amely a nagycsaládos családmodellt támogatta, a társadalomba-, a munka világába történı beilleszkedést azonban nem. További javaslatként fogalmazódott meg a megélhetési családfenntartás ösztönzése helyett, az adókedvezmény visszaállítása, valamint három gyermek után a családi pótlék összegének degresszív csökkentése. Támogatta továbbá a testület a kormány fıbb intézkedési között propagált, a munkaerıpiacra való bejutást és az egyéni erıfeszítések megtételének ösztönzését célzó intézkedések közül a családi pótlékra vonatkozó javaslatot, mely szerint a 14 és 18 év közötti gyermekek után járó ellátás képzési támogatássá alakult volna, azaz ha a gyermek nem jár iskolába, akkor a támogatás sem jár. A kialakult rendszert alapjaiban változtatta meg január 1. napjától a szociális törvény módosítása. A fogyasztási szerkezet szerint történı jövedelemszámítási módot a jogosultság megállapításánál meghagyta a jogalkotó, de a rendszeres szociális segély kategóriát megbontotta. Ettıl az idıponttól kezdve beszélünk rendelkezésre állási támogatásról (rövidített nevén: rát.) és rendszeres szociális segélyrıl (rövidített nevén: rszs.). Ez a módosítás megteremtette a segélyezettek foglalkoztatásának kereteit, mely az Út a munkához program címet kapta, s amelynek célja, hogy komplex intézkedésekkel járuljon hozzá ahhoz, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres jövedelemhez jussanak, és közelebb kerüljenek a munka világához. A foglalkoztatásban részt vevık rátosok - számarányát, az elvégzendı feladatokat a képviselı-testület határozza meg azzal, hogy elfogadja az adott évi közfoglalkoztatási programot, melyet a szociális törvény értelmében kötött tartalommal és meghatározott idıtartamra tárgyév kell elkészíteni. A közfoglalkoztatási terv készítésekor Tiszavasvári önkormányzata már évben is a teljes körő foglalkoztatás megvalósítását tőzte ki célul évben 350 fı foglalkoztatását tervezte a testület, az év végére a december napja között az Út a munkába program keretében munkaviszonyban állóként nyilvántartott személyek száma 456 fıre emelkedett. Mindez év májusában a költségvetés év közbeni módosítását eredményezte. A költségvetés szempontjából ettıl az idıponttól jelentkezett a hatása a közmunkaprogram beindulásának. Kevesebb lett a segélyezett és több a közfoglalkoztatott. A Tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye elıirányzaton belül a rendelkezésre állási 12

13 támogatás ezer Ft tervezett összege ezer Ft-tal csökkent. Tiszavasvári Város Önkormányzata évi Közfoglalkoztatási Terve módosítása alapján a évre tervezett bérköltség: ezer Ft volt. Ebbıl utólagos finanszírozás: ezer Ft, míg az önkormányzatot terhelı költség összesen: ezer Ft volt. A foglalkoztatás irányába ösztönözte a testületet az is, hogy míg a évi költségvetési törvény értelmében a közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei központi költségvetésbıl való utólagos - finanszírozása 95 %-os lett, addig a segély után járó központi támogatás mértéke csak 80 %. Az önerı így lényegesen magasabb a segélyezettek után. A közfoglalkoztatott munkabére nem haladhatja meg a teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelezı legkisebb összegének, illetve a jogszabályban megállapított garantált bérminimumnak és közterheinek az összegét. A közfoglalkoztatás évi kedvezı tapasztalatai ismeretében Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselı testülete, a évi közfoglalkoztatási tervet a munkaügyi központ, és a város szociális kerekasztal támogatásával 548 fıvel fogadta el. A év tapasztalatai szerint a munkahelyek elvesztését követıen, a munkanélküli járadék kimerítésével egyre több lakos válik segélyezetté. A foglalkoztatottak jelentıs része dolgozik az önkormányzat intézményeiben (2010. évi közfoglalkoztatási terv adatai alapján 125 fı). A foglalkoztatottak között közgazdász, jogász, pedagógus, informatikus is van. Munkájuk nélkülözhetetlen segítség az intézmények számra is. Fıként adminisztratív, de ügyintézıi munkakör is betöltésre került/kerül általuk. Ezen kívül olyan munkálatok elvégzésére is sor kerülhet, melyekre korábban nem volt megfelelı létszám. A foglalkoztatás várost érintı pozitív hatásai az alábbiak: - A foglalkoztatással hosszú távon nı a szegregált környezetben élı gyermekek jövıképe, valamint az ilyen körülmények között élı családokban a munkaképes felnıttek vonatkozásában a munkára ösztönzı, nevelı hatás, a munka világába történı visszavezetés elengedhetetlenül fontos és megvalósítható törekvéssé fejleszthetı; - Életvezetési problémákat kezelı, társadalomba való beilleszkedést segítı hatása van. - Körülbelüli becslések alapján évi 156 MFt vásárlóerıt generál a megnövekedett kereslet, ami a város gyarapodását szolgálja, nagy segítség a helyi vállalkozóknak; - A szabálysértési pénzbírságok behajtásának eredményessége 14 %-al nıtt. A helyi adók behajtása szintén sikeresebb; - Az önkormányzati, intézményi programok megvalósításában (pl.: élelmiszersegély osztást 2009/2010. évben három alkalommal is) nagy szerepet kaptak az intézményekben dolgozó adminisztratív foglalkoztatottak. Számtalan beruházás, városszépítés, pályázat munkaerıforrásaként számításba vehetı ez a létszám. - Sok szakképzett, diplomás személy tartható a városban. Csökken a fluktuáció. Fentiek alapján a program társadalomnevelı és gazdasági hatása rendkívül fontos, és annak hosszútávú kormányzati támogatottsága esetén további lehetıségek megteremtésével, a program fejlesztésével, kiterjesztésével, mindenképpen támogatandó a késıbbiek során is évben a közfoglalkoztatásra tervezett éves költségvetés eft Ebbıl utólagos finanszírozás (95 %): eft. Önkormányzatot terhelı költségek összesen (5 %): eft. A költség a foglalkoztatottak számának év közbeni változásától függ. Amennyiben a tervezet és a ténylegesen foglalkoztatottak aránya 10 %-al eltér egymástól a terv módosítása szükséges. A rendelkezésre állási támogatás éves elıirányzata: eft. Ennek az önereje (20 %): 9600-eFt évben a képviselı-testület döntésétıl függıen adható szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások köre költségtakarékossági szempontból szőkült. A szociális rendelet módosításával kikerült az adható támogatások körébıl a temetési segély (650-eFt 100%-os önkormányzati finanszírozás mellett), a kamatmentes kölcsön (évi 500-eFt/2009. év 100 %- os önkormányzati finanszírozás mellett; visszafizetett összeg 2009-ben: 79-eFt), és a 13

14 felsıfokú oktatási intézményekben tanulók támogatása ( Ft/2009. év 100 %-os önkormányzati finanszírozás mellett). Javaslatként felmerül a méltányossági ápolási díj megszüntetése, és a helyi lakásfenntartási támogatás egy fıre jutó összegének csökkentése, ezeket a módosító javaslatokat azonban a testület nem fogadta el. A képviselı-testület lehetıség szerint preferálja a támogatások természetbeni formában nyújtását decemberében jogszabályi felhatalmazás alapján a testület az óvodáztatási támogatás természetbeni formában történı nyújtásáról döntött. Így a gyermekjóléti szolgálat segítségével a támogatás garantáltan arra fordítható, hogy a gyermekek felkészüljenek az óvoda megkezdésére. Polgármesteri kezdeményezésre évtıl háromszor került sor Európai Uniós Élelmiszersegély osztásra az MVH és a Magyar Élelmiszerbank közremőködésével alkalmanként 2000 fı részére évtıl a szociálisan rászoruló gyermekek (2009. évben 408 fı részére Ft-os keretbıl; évben: 434 fı részére Ft-os keretbıl) nyári étkeztetése a maximális 54 munkanapra - melegétkeztetés formájában biztosított, a Tiszavasvári Nonprofit Közétkeztetési Kft. megbízásával. 4. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA Ebben a ciklusban indult el városunk honlapja, mely folyamatosan frissített tartalommal várja látogatóit. Megtekinthetık többek között az aktuális városi eseményekkel, az Önkormányzattal, a helyi szervezetekkel, közszolgáltatásokkal kapcsolatos információk. Ugyanebben az idıszakban kezdte meg a mőködését a Városi Televízió. A szolgáltatás a kábeltelevízió rendszeren vehetı igénybe, mely a közelmúltban jelentıs technikai fejlesztésen esett át, illetve teljeskörővé vált a lefedettsége városunkban. Tiszavasvári Város Önkormányzata szerzıdéses kapcsolatban áll a Tiszavasvári Városi Televízió üzemeltetıjével, ennek eredményeként a nyilvános testületi ülések megtekinthetıek a televízióban. E mellett a televízió rendszeres mősorstruktúrával rendelkezik, ahol információt kaphat a lakosság a város életének fontosabb eseményeirıl, sportrendezvényekrıl, intézmények, civil szervezetek tevékenységérıl. A televízió mősoridején kívül a folyamatosan mőködı képújságból informálódhat a lakosság. Újraindult városunk rádiója Best of Radio néven, melynek mőködtetıje a Tiszavasvári Média Egyesület. Rendszeresen jelentkezı mősoraival az egész város lakossága számára elérhetı módon szolgáltat mősort a nap 24 órájában. A Vasvári Hírmondó jelentıs átalakuláson esett át az elmúlt idıszakban. Korábbiakhoz képest kibıvült tartalommal közöl információt, tájékoztat, illetve szórakoztatja a város lakosságát. Új szolgáltatásként a VH online cím alatt az interneten megtekinthetık a Vasvári Hírmondó korábbi lapszámai egészen az januári számig. Így akinek nem áll módjában megvásárolni a Vasvári Hírmondót, némileg késleltetve ugyan, de folyamatosan informálódhat városunk történéseirıl. 14

15 MELLÉKLETEK: 1. sz. melléklet: A költségvetés fıösszegeinek alakulása 2. sz. melléklet: Állami támogatások 3. sz. melléklet: Felhalmozási és tıkejellegő bevételei 4. sz. melléklet: A hitelállomány és a hitelek törlesztése 5. sz. melléklet: Az önkormányzat vagyonának alakulását 6. sz. melléklet: Jelentısebb kötelezettségvállalások 7. sz. melléklet: Értékesített önkormányzati ingatlanok 8. sz. melléklet: Az önkormányzat tulajdonába került ingatlanok 9. sz. melléklet: Az önkormányzat által benyújtott pályázatok A fentiekben tudtam összefoglalni az elmúlt négy esztendı eredményeit. Amennyiben a leírtakkal kapcsolatban kérdésük, észrevételük merülne fel, azt nyilvánosan megtehetik a július 29-én, csütörtökön, órakor tartandó Közmeghallgatáson. Tiszavasvári, július 22. Rozgonyi Attila s. k., polgármester 15

16 Tiszavasvári Város Önkormányzata évek bevételi elıirányzatai és teljesítésük 1. sz. melléklet Megnevezés I. félév Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Eredeti I. Intézményi bevételek - alaptevékenység bevételei felhalmozási bevételek pénzeszk. átv. mőködésre pénzeszk. átv. felhalmozásra pénzforg. nélk. bevételek függı bevételek I. Összesen: II. Önkormányzati bevételek - mőködési bevételek felhalm. és tıke jell. bev önkormányzat támogatása sajátos mőködési bevétel pénzeszk. átv. mőködésre péneszk. átv. felhalmozásra kölcsönök visszatérülése rövidlej. hitelfelv. halmozott értékpapír eladás halmozott pénzforg. nélk. bevételek felhalm. és hosszú lej. hitel II. Összesen: függı bevételek I-II. Önkorm. mindösszesen: eft

17 Tiszavasvári Város Önkormányzata évek kiadási elıirányzatai és teljesítésük e Ft-ban Megnevezés év Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Eredeti I. Intézményi kiadások - mőködési kiadások felhalmozási kiadások felújítás tám., befiz., átadás függı kiadások OEP feladatok kiadásai I. Összesen: II. Önkormányzati kiadások - mőködési kiadások felhalmozási kiadások támogatások, befiz., átad kölcsönök nyújtása felhalmozási hitel törlesztése felújítás kiegyenlítı, függı, átfutó kiad részesedés vásárlás pénzforg. nélk. kiadások rövidlej. hitel visszafiz II. Összesen: függı kiadás I-II. Önkorm. mindösszesen

18 2. sz. melléklet ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK SZJA Normatív támogatások mőködési felhalmozási ÖNHIKI Összesen:

19 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (OEP körrel együtt) Az önkormányzat felhalmozási és tıkejellegő bevételei és kiadásai sz. melléklet adatok e-ft-ban Felhalmozási és tıkejellegő kiadások (OEP körrel együtt) Sorsz. BEVÉTELEK Sorsz. KIADÁSOK Támogatások (2+ +7) Felújítások (célonként ÁFA-val együtt) Címzett és céltámogatás közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj. 3. Leghátrányosabb helyz. kistérs. felzárkóztat. tám-a Beruházási kiadások (célonként ÁFA-val együtt) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Pénzügyi befektetések kiadásai ebbıl: mőködési célú vis maior (-) 27 Felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás értékő kiadás Központosított támogatásokból felhalmozási célú közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás 7. Egyéb támogatásokból felhalmozási célú 29 Fejlesztési célú hiteltörlesztés és kamata Társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása 30 Felhalmozási célú hitelek kamata 9. Lakáshoz jutás támogatása Értékesített tárgyi eszk. immateriális javak ÁFA befizetése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, tám. értékő bev Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 11 Magánszemélyek kommunális adója (csak fejlesztési bevételbıl vásárolt) Magánsz. által bef. építmény, telek- és luxusadó 20 %- 12 a 34 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafizetése Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Saját rezsis beruházás kiadásai 14 Áh-on kívülrıl szárm. befektetett pü-i eszk. kamata Fejlesztési célú köv. elengedés, tartozásátvállalás bev-e 16 Elızı évi maradvány, eredmény felhalmozási része Felhalmozási ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFAja Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejl. célú) Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételbıl lekötött) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( )

20 4. számú melléklet A hitelállomány és a hitelek törlesztése adatok: eft-ban Hitelállomány Hiteltörlesztés Megnevezés jún Infrastrukturális hitel (lejárat: 2025.) Beruházás a 21. sz. iskolába (lejárat:2015.) Viziközmőtársulati hitel-tiszavasvári (lejárat:2011.) Viziközmőtársulati hitel-üdülıterület (lejárat:2016.) Gépjármő vásárlási hitel (lejárat:2011.) Beruházási hitel Városi Strandfürdı fejl. (lejárat:2029.) Rövidlejáratú hitel Összesen:

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2006. évi Költségvetési beszámolója Debrecen, 2007. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2006. évi szakmai

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 139/2009.04.23. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2009. április 23-ai ülésére Esztergom Város 2008.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi mérlege A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi eredménykimutatása Statisztikai számjel: 18085600-6713-915-01 Befektetı-védelmi Alap Eredménykimutatás

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 2007.

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A négy év alatt a Képviselő-testület munkáját, üléseit éves munkatervek köré szervezte, melyekben a közmeghallgatások és ülések száma a törvényi

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Szıc Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Szıc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program Szıc Község Önkormányzata 2014 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...16 Célok...16 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2010. évben 2011. évben Állandó bejelentett lakosok száma:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A békéscsabai önkormányzati vállalatok egységes irányítási rendszerének kialakítása, valamint kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással

Részletesebben

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 14. melléklet a /2010.( ) önkormányzati rendelethez Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Enying Város Önkormányzata

Részletesebben