1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA"

Átírás

1 TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben megfogalmazta mőködésének alapcéljait, közülük kiemelve a város mőködıképességének biztosítását, ezen kívül a gazdálkodással, szakmai mőködéssel, szociális ellátórendszerrel, városfejlesztéssel, az önkormányzat külsı kapcsolataival összefüggı célokat. Jelen beszámoló elkészítésére jogszabály nem kötelezi önkormányzatunkat, azonban szükségesnek érezzük összefoglalni, értékelni, elemezni az elmúlt négy évi tevékenységünket. Az alábbiakban témakörönként csoportosítva tárom Önök elé összegzésünket. 1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA A költségvetés fıösszegeinek alakulását a vizsgált idıszakban az 1. számú melléklet szemlélteti ben a teljesítéseket, 2010-ben az eredeti elıirányzatot vizsgálva megállapítható, hogy a 2007-es fıösszeg kiugróan magas a többi évhez képest ben még jelentıs összegő címzett, TERKI, TRFC és EU-s támogatással megvalósított beruházások kivitelezése, pénzügyi elszámolása tartott (szennyvízberuházás, városközpont rehabilitáció, bölcsıde rekonstrukció, kerékpárút). Intézményi bevételek és kiadások fıösszegei tekintetében nagymértékő változás nem tapasztalható, ugyanakkor belsı szerkezetüket vizsgálva jelentıs változások figyelhetık meg. Jelentıs mértékő csökkenést eredményeztek az alábbiak: Intézmény- és feladatátadások Megtett takarékossági intézkedések hatása (pl.: Városi Kincstár megalakítása) Személyi juttatások emelésének elmaradása, 13. havi juttatás csökkenése. A segélyezés központi rendszerének változása miatt 2009-tıl csökkent az önkormányzat segélyekkel kapcsolatos kiadása (táblázatban a támogatások soron szerepel). Ezzel egyidıben csökkenés azért nem tapasztalható az önkormányzati bevételekrıl szóló táblázat támogatás során, mert belépett a közcélú foglalkoztatás támogatása, melynek kiadási vonzata az intézményi mőködési kiadások között szerepel. Önkormányzati bevételek tekintetében megállapítható, hogy az elızıekben említett beruházások miatt a év végösszege kiugróan magas a többi évhez képest ban jelentıs mértékő ingatlan értékesítésbıl növeltük felhalmozási és tıkejellegő bevételeinket, melynek egy részét Szorgalmatos Községgel történt vagyonmegosztás részleges pénzügyi rendezésére fordítottuk, másik részébıl késıbbi fejlesztések önerejét képeztük. A kapott támogatásokat részletesebben a 2. számú melléklet mutatja. Önkormányzatunk a vizsgált idıszakban új adónemet nem vetett ki. Saját elhatározásból a kivetett adók mértékén nem változtatott, kedvezmények viszont megszőntetésre kerültek. A tárgyévi elıirányzatok összegét az aktuális költségvetések tartalmazzák. A hátralékok állományának csökkenése terén nem tudtunk jelentıs eredményt elérni. Az Adócsoport által nyilvántartott június 30-i adó, késedelmi pótlék és talajterhelési díj hátralék összege eft. Önkormányzati kiadások alakulása a bevételhez hasonló ban jelentıs kiadási tételként szerepelt a Szorgalmatos Községgel történt vagyonmegosztás pénzügyi rendezése, mely eft kiadással bírt ben a kölcsönök nyújtása terén emelkedést okozott a

2 Magyarországi Magiszter Alapítvány részére biztosított normatív támogatást megelılegezı kölcsönünk, mely határidıben megtérült. A vizsgált idıszakban a központi költségvetés által az önkormányzatunk számára biztosított normatív támogatások összege reálértéken nem növekedett, így a jelentıs számban hozott megtakarítást elıidézı intézkedésünk ellenére is csak növekvı mértékő likviditási hitel igénybevétele mellett tudtuk feladatainkat ellátni. A hitelállomány jelenlegi mértékérıl a hitelekrıl szóló cím alatt írunk. Az Önkormányzat felhalmozási és tıkejellegő bevételei alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza. Az évek közötti jelentıs különbözet az elsı bekezdésben említett nagyobb beruházások jelentıs része pénzügyi rendezésének évi lezárásával magyarázható. HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA Tiszavasvári Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását, a hitel céljának szerinti bontásban a 4. sz. melléklet tartalmazza december 31. és június 30. közötti idıszakban a hitelállományban jelentıs változások történtek. Tiszavasvári és Szorgalmatos szennyvízcsatornázása és tisztító telep bıvítés tárgyú beruházás megvalósításához az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében eft hitel került felvételre. A munkálatok október hónapban megkezdıdtek. A végleges mőszaki átadás július hónapban megtörtént. A hitel elsı törlesztı részletének megfizetése IV. negyedévében volt esedékes. Beruházás a 21. századi iskolába pályázattal kapcsolatosan felvett hosszúlejáratú kedvezményes kamatozású hitel december 31. elıtt folyósításra került, a vizsgált idıszakban már törlesztés alatt állt. Ezen hitel hozzájárult ahhoz, hogy a Tiszavasvári Általános Iskola jogelıdje a Kabay János Általános iskola négy tanteremmel bıvüljön június 06. napján Kölcsönszerzıdés jött létre a Tiszavasvári Csatorna Víziközmő Társulat és az OTP Bank Rt. között, mely szerint a Bank eft összegő éven túli víziközmő társulati hitelt nyújt a Társulat tagjai által a késıbbi években fizetendı érdekeltségi hozzájárulás megelılegezéseként. A Társulat megszőnése után január 08-án eft tıketartozás és járulékai átvezetésre került az Önkormányzat részére november 16. napján Kölcsönszerzıdés jött létre a Tiszavasvári Üdülıterületi Csatorna Víziközmő Társulat, a Raiffeisen Bank Zrt. és Tiszavasvári Város Önkormányzata között eft összegő, állami kamattámogatásos, hosszú lejáratú kölcsön felvételével kapcsolatosan, mely a Társulat területén szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás célját szolgáló vízi létesítmények létrehozása és fejlesztése érdekében a lakossági érdekeltségi hozzájárulások megelılegezését szolgálta. Tiszavasvári Város Önkormányzata a kölcsön visszafizetéséért készfizetı kezességet vállalt. A Társulat megszőnése után, december 03-án kelt Megállapodás alapján eft hitel átvezetésre került az Önkormányzat részére. A Polgármesteri Hivatal feladatellátásának biztosítása végett szükségessé vált egy személyautó beszerzése. A Skoda Octavia Tour 1.6 típusú személyautó megvásárlásához eft deviza alapú hitel felvételére került sor márciusában a CIB Credit Zrt-tıl 36 hónapos futamidıre egyenletes törlesztés mellett. 2

3 2009. augusztusában Város Strandfürdı fejlesztéséhez eft összegő hitelkeret megnyitására került sor, melybıl még nem történt lehívás. Annak érdekében, hogy a likviditási gondokat az önkormányzat orvosolni tudja, az elmúlt években elkerülhetetlenné vált a folyószámlahitel igénybe vétele. A folyószámla hitelkeret futamideje maximum 1 év lehet. Jelenleg az OTP Bank Nyrt december 1-jétıl november 30-ig eft összegő folyószámla hitelkeretet tart az önkormányzat rendelkezésére június 30. napján eft folyószámlahitel igénybe vételére került sor. Tájékoztatásul közlöm, hogy a 2010-es költségvetésben döntés született eft hosszú lejáratú hitel felvételére, mely a folyamatban lévı beruházások önerejének biztosítását szolgálja június 30-ig felvétel még nem történt meg. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK ALAKULÁSA ÖSSZESÍTETT ADATOK ALAPJÁN Az önkormányzat vagyonának alakulását a vizsgált idıszakban az 5. számú melléklet mutatja be. A vagyonváltozásra ható tényezık részletes ismertetésére jelen beszámoló más fejezetében kerül sor. Összességében megállapítható, hogy a vizsgált idıszakban 20 %-ot meghaladó mértékben nıtt az önkormányzat vagyona, köszönhetıen különösen a 2007-ben befejezett két nagyberuházásnak. A szennyvízberuházás az üzemeltetésre átadott eszközök, a városközpont rehabilitáció az ingatlanok állományát növelte jelentısen az eszköz oldalon. Ugyanitt csökkent folyamatosan a lejáratoknak megfelelıen az államkötvény állományunk. Az adósok állománya jelentısen növekedett. Ebben közrejátszott az átvett szennyvízberuházások miatti követelések, a lakbérhátralékok, illetve a helyi adókkal, pótlékokkal, bírságokkal, idegen tartozásokkal kapcsolatos hátralékok állományának növekedése. Forrás oldalon a tıkeváltozások növekedése összhangban van az aktivált beruházások értékével. A beruházásokkal együtt megemelkedett a fejlesztési hitelek állománya, ezzel együtt csökkentek a szállítókkal szembeni kötelezettségek. A mőködési hiány finanszírozásához szükséges rövidlejáratú hitelállomány növekedése tapasztalható. A jelentısebb önkormányzati kötelezettségvállalásokat, melyeknek a megvalósítási határideje a következı ciklusra tolódik át a 6. sz. melléklet tartalmazza. 2. VAGYONHASZNOSÍTÁS, VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS Az önkormányzati mőködés egyik alapfeltétele a feladatellátáshoz szükséges vagyon léte, annak a funkciók ellátására való alkalmassága. A vagyon rendeltetésszerő mőködtetése érdekében folyamatosan törekszünk a jó karbantartásra. A szervezet átalakításával, a karbantartói feladatok egy intézménybe való szervezésével, a lakásüzemeltetési feladatok Városi Kincstár részére történı átadásával törekedtünk az ingatlanvagyon hatékony mőködtetését elısegíteni. Az ingatlanok állagmegóvása érdekében lehetıség szerint a saját források kiegészítésére igyekeztünk különféle pénzalapokból támogatásokat igényelni (fıként intézményi ingatlanok), a lakásfelújítások esetén a bérlık közremőködését igénybe venni. A Képviselı-testület, az önkormányzat éves költségvetésében, a lehetıségek függvényében felújítási elıirányzatot biztosít a felújításokra. A felújítási kereten belül minden évben 3

4 pénzalapot képeztünk az önkormányzati lakások felújítására, illetve a Felújítási Tervben évente elıirányozzuk a legszükségesebb feladatok elvégzését. Az Önkormányzat tulajdonában lévı forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyont az alapellátási feladatok ellátására hasznosítjuk, míg a forgalomképes, azaz vállalkozói vagyont törekszünk bérleti szerzıdésekkel hasznosítani. A vagyonhasznosításról való beszámoló kapcsán említést kell tenni arról, hogy Szorgalmatos Község 2002-ben önálló településsé vált. Az önállóvá válás miatt az önkormányzati vagyon és a közigazgatási terület lakosságarányosan a két önkormányzat között megosztásra került. A vagyonmegosztást megelızıen a közigazgatási terület megosztásában kellett megoldást találni. Mivel a két önkormányzat a közigazgatási határvonal kijelölésében nem tudott megállapodni, ezért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság hozott döntést, melyet a jogorvoslati kérelmünk ellenére a Debreceni Ítélıtábla helybenhagyott. A jogerıs bírósági döntésben foglaltakat a két önkormányzat közös megegyezéssel módosította, melynek keretében mintegy 30 ha nagyságú külterületi ingatlan közigazgatási hovatartozását változtatták meg. A vagyonmegosztás kérdésében a két önkormányzat hosszú tárgyalások eredményeként megállapodásra jutott. A megállapodás szerint Szorgalmatos Község Önkormányzata tulajdonába került a közigazgatási területén lévı összes önkormányzati ingatlanvagyon, és ezen túl Tiszavasvári Város Önkormányzata a vagyonközösség teljes és végleges megszüntetése fejében forintot fizetett Szorgalmatos Község Önkormányzata számára. A Szorgalmatos Község Önkormányzata részére készpénzben fizetett kompenzációhoz biztosítanunk kellett a pénzügyi fedezetet. Ehhez, a likviditási célokat szolgáló hitelkeret nyújtotta lehetıséget vettük igénybe. Az e célra felhasznált likvidhitel mérséklése érdekében törekedtünk a sérülésmentes önkormányzati feladatellátáshoz nélkülözhetı és mobilizálható önkormányzati vagyon értékesítésére. Ennek keretében a Képviselı-testület megvételre felkínálta az önkormányzati bérlakások bérlıi számára az általuk lakott lakásokat. Az ajánlatot követıen 28 lakást értékesítettünk, mintegy 130 millió forint értékben. A még hiányzó források elıteremtése érdekében több egyéb önkormányzati ingatlant is értékesítettünk, melynek eredményeként több mint 71 millió forint folyt be (az értékesített lakó és nem lakás célú ingatlanok értékesítésérıl szóló részletes kimutatást a 7. és 8. számú melléklet tartalmazza). Az ismertetett ingatlanértékesítés miatt csökkent az ingatlanvagyon hasznosításából származó bevételünk. A vagyongazdálkodási tevékenységrıl szóló beszámoló alkalmával említést kell tenni az Önkormányzat tulajdonába került, illetve az Önkormányzat által vásárolt ingatlanokról is. Az Önkormányzat ajándékba kapott két lakóingatlant 1/1 tulajdoni és egy lakóingatlant ½ tulajdoni arányban. Térítésmentesen kaptuk meg a Gyári lakótelep közterületeit. Pályázati célok megvalósításához több lakóingatlant vásároltunk, valamint ipari célokat szolgáló terület kialakításához vásároltunk területet. A Városi Köztemetı bıvítését szolgálta az úgynevezett Pente lakás megvásárlása, és kegyeleti célokat szolgált a Bajcsy Zsilinszky utcai lezárt református temetı térítésmentes átvétele is. Ingatlanokat vásároltunk a Tiszavasvári Szorgalmatos Tiszalök településeket összekötı kerékpárút tulajdonjogi helyzetének rendezéséhez, a Szilágyi utca és Vásártér utca 4

5 közlekedési célú összekötéséhez, valamint közterületrıl meg nem közelíthetı - egyes ingatlanok közterületi kapcsolatának biztosításához. Említést kell tenni arról is, hogy a volt Hazafias Népfront székházának közel húsz évig tartó tulajdonjogi vitáját sikerült az érintett felek közös megelégedésével lezárni. LAKÁSFENNTARTÁS, LAKÁSÉPÍTÉS A Képviselı-testület ebben a ciklusban alkotta meg az önkormányzati tulajdonban lévı lakásokkal való gazdálkodás feltételeit tartalmazó Lakáskoncepciót. A Testület a Koncepcióval való összhang biztosítása érdekében, felülvizsgálta a Lakásrendeletét. A Lakásrendeletben alapvetıen új szabályok jelentek meg, mint például az, hogy a Képviselıtestület - új lakáshasznosítási módként bevezette a városi közérdekbıl történı bérbeadást és a nem szociális célú lakáshasznosítást, - a korábbi, egységes lakásbérleti díj helyett bevezette a különféle lakáshasználati módokhoz kapcsolódó külön tételő lakbért (ilyenek a szociális, a költségelvő, a piaci alapon megállapított lakbér), - a lakásbérlet szabályai között általános feltételként állapította meg az öt éves, határozott idıtartamú lakásbérletet. A fiatal házas és az idıs, nyugdíjas korú személyek új élethelyzetének megoldásában való közremőködés keretében kínáltuk számukra a fecske és nyugdíjas lakás programban való részvétel lehetıségét. A fecske és nyugdíjas lakások tervei elkészültek, a megvalósításhoz hatósági engedéllyel rendelkezünk, azonban kellı érdeklıdés hiányában nem sikerült a lakásokat felépíteni. BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS Ebben a ciklusban indult a szennyvízberuházás keretében megvalósult szennyvízelvezetı rendszer és a szennyvíztisztítómő próbaüzeme. A szennyvízelvezetı rendszer és a tisztítómő sikeres próbaüzemét követıen a beruházás eredményeként létrejött vagyont a TIVA-Szolg. Kft. üzemeltetésébe adtuk át. Viziközmő társulati formában és években valósult meg az üdülıtelepi szennyvízelvezetı rendszer, amely beruházás a sikeres próbaüzem után Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonába és a TIVA-Szolg. Kft. üzemeltetésébe került. Az elızı ciklusban kezdıdött Tiszavasvári, Szorgalmatos, Tiszalök települések közös beruházásában a településeket összekötı kerékpárút. A forgalomba helyezés megtörtént, a Tiszavasvári Város Önkormányzatát megilletı vagyont a pénzügyi nyilvántartásunkban aktiváltuk. A Városi Strand továbbépítésének keretében folyamatban van egy 16 x 24 méter nagyságú strandmedence, egy 272,5 m2 nagyságú amıba formájú termálmedence építése, és mintegy 650 m2 térkıburkolat megvalósítása. A Városi Strand költséghatékonyabb mőködésének elısegítése érdekében egy hideg víz nyerésére alkalmas kutat fúrtunk és vettünk használatba. Elkészült a kör alakú termálmedence körbeépítésének és lefedésének tervdokumentációja, melynek megvalósulását követıen biztosított lesz a Városi Strand egész évben való látogatásának lehetısége. Ezen túl megépítettünk hat üzlethelyiséget és vizesblokkot magában foglaló üzletsort. A Városi Strand üzemeltetésével kapcsolatosan szólni kell arról is, hogy a célirányos üzemeltetés érdekében létrehoztuk a Strandüzemeltetési Kft-t. 5

6 Részben jogszabályi elıírás, részben vagyonvédelmi, de nem utolsósorban esztétikai megfontolásból kerítést építettünk a Városi Temetınél, az Általános Iskola Petıfi utcai egységénél, és a Vasvári Pál utcai egységénél, a Gimnáziumnál, Szakközépiskola mellett az Erdı utca felıli oldalán, a Sportpálya körül, a Szociális Otthonnál, a Városi Piac mellett, a Gyári lakótelepen lévı teniszpálya körül. Említést kell tenni a Kossuth utcán a város központjában a járda és a 36. számú közút közötti betonrengeteg felszámolásáról és parkosításáról, a Gimnázium elıtti park és szökıkút felújításáról, a Városi Strand felé vezetı úton, a Hortobágy Fıcsatornán átívelı híd felújításáról. A Városunk fejlıdésének elısegítése érdekében belterületbe csatoltuk a Vágóhíd utca Hortobágy csatorna és a benzinkút közötti területet, egyben gondoskodtunk annak mővelésbıl történı kivonásáról. Ehhez hasonlóan ipartelepítésre alkalmassá tettük az Alkaloida melletti önkormányzati tulajdonban lévı gyep területet is azzal, hogy megváltoztattuk annak mővelési ágát. A Város fejlesztési elképzeléseire vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzat számtalan rendelkezést tartalmaz. Az aktuális és támogatható igények megvalósítása érdekében több alkalommal gondoskodtunk a Helyi Építési Szabályzat módosításáról. Az önkormányzat által benyújtott pályázatok felsorolását a 9. sz. melléklet tartalmazza. Közlekedés Városunk közlekedési helyzetének felmérését és a fejlesztési elképzeléseinket tartalmazza a Képviselı-testület által 2007-ben megalkotott Közlekedési Koncepció. A koncepcióban szereplı elképzelések közül megvalósult a 36-os számú fıközlekedési úton a forgalomlassítási célokat szolgáló sebességmérı készülékek kihelyezése, kisajátítási eljárás keretében sikerült biztosítani a Szilágyi és Vásártér utak közlekedési célú kapcsolatát, engedélyes terveink vannak Tiszavasvári Bődi városrészén egy buszforduló (tiszadobi úton) és egy közlekedési csomópont (Temetı, Tolbuchin és Széchényi utak keresztezıdésére, valamint Déryné, Vasvári Pál és tiszadobi út keresztezıdésére vonatkozóan) kialakítására. A pénzügyi lehetıségeink keretei között törekedtünk a Város úthálózatának javítására. Ennek során kátyúzási munkálatokat, illetve részleges és teljes útfelújításokat végeztünk. A ciklusban megvalósult a Jázmin utca, Kiss utca, Nagybecskerek utca teljes felújítása (5.160 m2), a Gyóni Géza u., a Mártírok u., a Köztársaság u., a Táncsics zsák u., a Scönhercz u., a Vasút u., a Benczúr u., a Balassi u., a Csokonai u., a Hısök u. (mindösszesen m2 felületen). Ezen túl felújítottuk a Madách utcát (Széles úttól), a Hétvezér utcát, az Irinyi utcát, a Berzsenyi utcát, a Deák Ferenc utcát, a Salétromkert utcát, a Dobó Katalin utcát, az Ifjúsági Táborhoz vezetı bekötı utat. Parkolót alakítottunk ki a Gimnázium mellett, az ABC mögött (Krúdy parkoló), felújítottuk a Szociális Otthon elıtti parkot, járdát építettünk, valamint játszóteret létesítettünk. Rendeztük a Bődi ABC környékét. A belterületi utak felújításán túl figyelemmel kísértük a településünk környezı településekkel való közlekedési kapcsolatának milyenségét. Kezdeményeztük az állami tulajdonú utak kezelıinél az utak felújítását. Ebben a ciklusban valósult meg a Tiszavasvári Rakamaz, összekötı út felújítása. Ebben a projektben megújult a Bajcsy Zsilinszky utca, mivel az 6

7 aszfaltburkolat felújítása mellett új csapadékvíz elvezetı folyóka került kialakításra. Sajnálatos módon a Tiszavasvári Hajdúnánás összekötı út csak a megyehatárig került teljes felújításra, az ezen túli szakasz valamint a Tiszavasvári Tiszadob összekötı utak minıségét az útfenntartó csak kátyúzással tudta javítani. Környezetvédelem A Kelet-Környezet Kft. városunk területén folyamatosan biztosította a települési szilárd hulladékbegyőjtést és a múlt évvel bezáróan a hulladékkezelést. Folyamatosan biztosítjuk a szelektív hulladékgyőjtés lehetıségét, melynek keretében a városban 15 helyen kialakított győjtıponton rakható le a papír, mőanyag, az üveg hulladék. Az illegális hulladéklerakók keletkezését megelızendıen a közterületeinken 20 db 4 m3-es konténert helyeztünk ki. A 2009-es évben történt jogszabályi elıírások változása következtében a Városi Kommunális Hulladéklerakó telep bezárását követıen, a telepen továbbra is le lehet adni a szelektíven győjthetı hulladékokat, illetve ezen túl az elektronikai-, a gumi- és az inert hulladékot. A volt Alkaloida Hulladéklerakó kármentesítési munkálatai: A tiszavasvári, 0301/2, 0302, 0303, 0304 valamint 0305 hrsz-ú ingatlanok az Alkaloida Vegyészeti Gyár privatizációja során az önkormányzat tulajdonába kerültek. A TIKÖFE a privatizációs program egyeztetésének keretén belül határozatban kötelezte Tiszavasvári Város Önkormányzatát a jóváhagyott tervek alapján kármentesítési munkálatok végzésére valamint azt befejezve további üzemeltetésre és között az érvényes hatósági határozat valamint az üzemeltetési utasításnak megfelelıen Önkormányzatunk folyamatosan üzemeltetett, s mindenkor betartotta a törvényileg elıírt feladatait ban a TIKÖFE részletes tényfeltárásra kötelezte önkormányzatunkat, melyet a Wessling Hungary Kft. végzett el. A záró dokumentáció elfogadását követıen a zöldhatóság 660/03/210 számú határozatában módosította korábbi határozatait illetve ezen határozatban az üzemeltetés eddigi tapasztalatai alapján ésszerősítette az elvégzendı feladatokat. Az üzemeltetési feladatokat a Tiszamelléki Kft. végzi (közbeszerzési eljárás lefolytatása alapján) december 31-ig, érvényes szerzıdés keretein belül. A kármentesítési feladatokhoz kapcsolódó mindennemő költséget a Magyar Állam fedez, a mögöttes állami kárfelelısség alapján, így tehát önkormányzatunknak külön fedezetet a feladatok ellátására nem kell biztosítania re vonatkozóan is érvényes pénzeszköz átadásra vonatkozó megállapodással rendelkezünk. Napjaink és a közeljövı feladata, hogy január 1-vel kezdıdıen az üzemeltetéshez szükséges forrásokat megtaláljuk, így folyamatos egyeztetést folytatunk az MNV Zrt. és a Vidékfejlesztési képviselıivel. 3. AZ INTÉZMÉNYRENDSZER HELYZETE, VÁLTOZÁSAI, ELÉRT EREDMÉNYEI A társadalmi-gazdasági változások szükségessé tették helyi szinten is az önkormányzatok által ellátandó feladatok, szolgáltatások rendszerbe szervezését, rendszerszemlélető, holisztikus megközelítés alapján. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselı-testülete a évi költségvetés elfogadásával egyidejőleg rendelkezett arról, hogy intézkedéseket kell tenni az intézmények racionalizálására. Az elıkészítések során többoldalú elemzést végeztünk szakmai és gazdasági integráció céljából. 7

8 A leglényegesebb kérdések mérlegelésével több alternatíva, átszervezési modell mőködıképességének elemzésével foglalkoztunk szaktanácsadók, intézményvezetık véleményének meghallgatásával. Az önkormányzat által fenntartott városi közoktatási intézmények átszervezésének célja 2007/2008. tanévtıl: Az élethosszig tartó tanulást elısegítı, minıséget garantáló iskolarendszer mőködtetése. A legnagyobb mértékő lemaradást mutató réteg számára alternatív iskolai programot kell kínálni a tanulási folyamatok átszervezésével, annak érdekében, hogy képessé váljanak középiskolai végzettséggel a munkaerıpiacon megjelenni. Esélyteremtı szervezeti rendszerre, az oktatási folyamatok tartalmi megújítására van szükség, amely döntést a fenntartónak kell meghozni. Az élethosszig tartó tanuláshoz további segítı iskolai programkínálatokat legyen képes a város hozzárendelni: jó minıségő, általános iskolai alapozással, középfokú oktatással, akkreditált OKJ-s szakképesítésekkel, felsıfokú oktatási programok helyi szervezésével. Racionalizálás az általános iskolák szintjén Elsı lépésként az általános iskolák tekintetében került sor átszervezésre. A Képviselı-testület áprilisában döntött arról, hogy július 1. napjától az általános iskolákat (Kabay János Általános Iskola, Pethe Ferenc Általános Iskola és a Vasvári Pál Általános Iskola) szervezetileg összevonja, és a továbbiakban egy önálló közoktatási intézményként tartja fenn. Ennek eredményeképpen jött létre a Tiszavasvári Általános Iskola tavaszán a Képviselı-testület megvizsgálta a közoktatási intézmények kistérségi fenntartásának lehetıségét, de szakmai és pénzügyi megalapozottság hiányában elvetette ezen mőködtetés lehetıségét. Racionalizálás a középiskolák szintjén Az önálló Váci Mihály Gimnázium és a Vasvári Pál Középiskola, Szakiskola és Kollégium intézmények esetében egyre nagyobb problémát okoz a folyamatosan csökkenı gyermek-és tanulólétszám, a csökkenı mértékő normatívák, az egyre növekvı önkormányzati anyagi hozzájárulás. Tiszavasvári központi kistérségi szerepének megırzése érdekében nem lehetett cél egyik intézmény megszüntetése sem, ezért a Képviselı-testület júliusában a hatékonyabb feladatellátás érdekében, döntött a Váci Mihály Gimnázium és a Vasvári Pál Középiskola, Szakiskola és Kollégium összevonásáról. Az új szervezeti felépítés elınye az egységes pedagógiai program kialakítása, a hatékonyságot segítı horizontális szakmai együttmőködés, a továbbképzési rendszer egységesítése, a kevés óraszámú tantárgyak esetén,,áttanítás, azaz változó munkahelyre kinevezett pedagógusok alkalmazása és a vezetıi megbízások számának racionalizálása. Így jött létre a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Alapítványi feladatellátás az oktatásban A város fontos feladata a hátrányos helyzető gyermekek, fiatalok életesélyeinek növelése, így nem zárkózott el a különbözı alternatív nevelési-pedagógiai programok elıl. Több megoldást megvizsgálva a Képviselı-testület a Magyarországi Magiszter Alapítvánnyal kötött Közoktatási megállapodást májusában. A Magyarországi Magiszter Alapítvány által szeptember 1-tıl mőködtetett Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola általános mővelıdési központ keretei között óvodai, általános iskolai, alapfokú mővészetoktatási, felnıttképzési- és oktatási, közmővelıdési alapfeladatokat vállal, kiegészítı feladatai között pedig kiemelt figyelmet fordít a családokkal való kapcsolattartásra, a halmozottan hátrányos és hátrányos helyzető gyerekekrıl, fiatalokról való gondoskodásra. A komplex feladatok olyan életpálya modell megvalósítását igyekeznek 8

9 szolgálni, amely elısegítheti a valamilyen oknál fogva hátrányba került emberek, városrészek felemelkedését célzó programok beindítását, realizálását. Az önkormányzat rendelkezésére álló segítı szolgáltatásokon túl a civil szervezet által mozgósítható erıforrásokra is alapozni kíván. A Városi Kincstár megalakulása Tiszavasvári Város Önkormányzata évi költségvetésérıl és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendeletben döntöttek a Városi Kincstár szervezeti és mőködési rendszerének kialakításról. A Városi Kincstár az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, mely a többi önállóan mőködı költségvetési szerv esetében együttmőködési megállapodás alapján ellátja azok pénzügyi-gazdasági feladatait. A Városi Kincstár által ellátott feladatok: Tervezés, elıirányzat felhasználás, hatáskörébe tartozó elıirányzat módosítás Könyvvezetés, készpénzkezelés, pénzügyi feladatok, beszámolás, adatszolgáltatás Intézményi üzemeltetés, fenntartás, vagyon használat (karbantartás, takarítás, gépjármővek üzemeltetése, anyag- és eszközbeszerzés, szolgáltatások megrendelése, főtés) Munkaerı gazdálkodás Közhasznú és közcélú foglalkoztatás (parkgondozás, köztisztasági feladatok, belvízelvezetı csatornák karbantartása, utak, útpadkák rendbetétele, intézmény felújítások, városüzemeltetés) Segélyek kifizetése Közétkeztetési feladatok ellátása júliustól szeptemberig a Kornisné Liptay Elza Szoc. és Rehab. Kht. egymás mellett két eltérı feladatot látott el: szociális tevékenységet és az egyes intézmények étkeztetési feladatait szeptembertıl a szociális feladatellátást a Tiszavasvári Szociális Egészségügyi és Szolgáltató Központja vette át, ezért ezt követıen a Kht. Tiszavasvári Város Közétkeztetési Közhasznú Társasággá való átalakítását hagyta jóvá a Testület. Ezzel egyidejőleg - a közhasznú fokozat további megtartása érdekében - az önkormányzat és a Kht. között a feladat ellátásra vonatkozó megállapodás köttetett meg, amely azóta mint Kft.-vel érvényes szerzıdés van életben. A megállapodás az Önkormányzat, a Kht. és az intézmények közötti együttmőködés részleteit szabályozza. A közelmúltban független szakértı hatáselemzést készített a feladat ellátásáról, mely - a gazdaságosságot, hatékonyságot pozitívan ítélve meg - megállapította, hogy a közétkeztetés az elvárt minıségben és nagyságrendben történik. Sportlétesítmények átadása Az államháztartás hatékony mőködését elısegítı szervezeti átalakítások az országos gyakorlatot követıen helyben is utolérték sporttal foglalkozó szervezeteket. A korábbi intézményt a Tiszavasvári Sportegyesület üzemelteti évtıl. Az egyesület általi mőködtetés nem jelentett megváltozott tulajdonosi viszonyokat, hiszen a sportintézmények tulajdonosa továbbra is az önkormányzat maradt, a feladatokat a mai napig üzemeltetési szerzıdéssel látja el a szervezet. Szociális és egészségügyi feladellátás Tiszavasvári település szociális és egészségügyi feladatellátásai átadásra kerültek: szeptember 1-tıl a Tiszavasvári Szociális és 9

10 Egészségügyi Szolgáltató Központja Tiszavasvári, Vasvári Pál 87. szám (továbbiakban: TITKIT SZESZK) részére. TITKIT SZESZK: fenntartás keretében, az egészségügyi ellátásokat a kistérség 5 településének lakosai számára biztosítja. Önálló gazdálkodású költségvetési szerv, vezetıje Tarnai Zoltán, aki felett a munkáltatói jogokat a Társulás elnöke, Rozgonyi Attila gyakorolja. Normatív támogatást: Munkaszervezete igényli, az egészségügyi feladatok finanszírozását közvetlenül a SZESZK kapja. Ellátandó egészségügyi ellátások a következık: önkormányzati intézmények ellátó, kisegítı szolgálatai, kiegészítı alapellátási, szakellátási szolgáltatások, járóbeteg szakorvosi ellátás, védınıi szolgálat, iskola egészségügy, egészségügyi ellátás egyéb feladatai. Az intézmény feladatai: Mőködési területén biztosítja az egészségügyi alapellátás feltételeit, figyelemmel kíséri az egészségügy átalakulásának, átszervezésének jogszabályi változásait és intézményen belül realizálja azok megvalósítását, Tiszavasvári város kistérségében biztosítja egyes járóbeteg szakellátási formák igénybevételének lehetıségét, 2008 évtıl tevékenységei kiegészültek az ingó és ingatlan bérbeadással. Egészségügyi alapellátás A képviselı-testület - kötelezı önkormányzati feladat révén - évente értékelte az alapellátás tevékenységet (írásbeli beszámolókban megadottak alapján) és mőködési színvonalának javítása érdekében célkitőzéseket határozott meg. Célkitőzések: - Az egészségügyi alapellátás színvonalas szervezése mellett szélesebb körő nyilvánosságot kell teremteni a pedagógusok, szakhatóságok, védınık, szociális munkások, civil szervezetek, gyógyszerészek és önkéntes segítık kistérségi szinten történı együttmőködésének. - Keresni kell a városi egészségügyi centrum megépítésének projekt lehetıségét. - A betegek biztonságérzetének javítása érdekében az orvosi ellátás napi 24 órában való elérhetıségét biztosítani kell. - Az alapellátás keretében vállalkozó orvosok évente egyszer írásban számoljanak be munkájukról, a jegyzı által kiadott szempontrendszer alapján. - A város egészségtervében megfogalmazott célkitőzéseket meg kell ismertetni az érintettekkel és közremőködésükkel a helyi kommunikációs csatornákon keresztül terjeszteni kell. - A fizikoterápia és gyógytorna vonatkozásában a gazdaságosabb mőködtetés miatt vizsgálni kell a feladat továbbadás lehetıségét. - Ellátási területünkhöz szükséges kapacitás (óraszám) bıvítés igénylés szakorvosokkal történı egyeztetés alapján- kerüljön benyújtásra. Megvalósulásuk: - Megszólításra került a szélesebb körő nyilvánosság a civil szervezeteken keresztül, Egészségkoalícióba való belépésre és a folyamatos partneri együttmőködésre. - A háziorvosokkal - az egészségügyi alapellátás mőködtetése tárgyában kötött megállapodásokat a képviselı-testület a évben felülvizsgálta és módosította. - I. számú háziorvosi körzet vonatkozásában kötött megállapodást nyugdíjba vonulás miatt megszüntette és pályázatot írt ki az állás betöltésére. A háziorvosi körzet mőködtetésével kapcsolatos feladatok ellátását a TITKIT SZESZK-nek adta át július 1-tıl az új háziorvossal megállapodás került megkötésre. - A háziorvosok részére évente két alkalommal szakmai fórumot szervezünk, az alapellátás értékeléséhez beszámolójuk jegyzı által kiadott szempontrendszer szerint készül. 10

11 - Ellátások elérhetıségérıl, elıadásokról, rendezvényekrıl folyamatos tájékoztatást nyújtunk a helyi médián keresztül. Települési egészségterv elkészítésének szükségszerőségérıl a lakosság akaratát összegzı társadalmi viták, fórumok lebonyolításáról döntött a testület. A Települési Egészségterv elkészült, benne megfogalmazott fıbb célkitőzések felmérésen és lakossági igényeken alapulnak, a terv teljes egészében a város honlapján megtalálható. Az egészséges életmódra nevelés a MOZOG AZ EGÉSZ VÁROS sport és egészséghét minden évben megszervezésre kerül, mely nagy tömegeket vonz és tartalmas programokat kínál. A konkrét programterv kidolgozására a képviselı-testület létrehozott egy munkacsoportot, melynek kezdeményezésére Egészségkoalíciós megállapodások születtek. Fertızı betegségek, a tetvesség visszaszorítása is kiemelt helyet kap. Önkormányzati egészségfejlesztési célok is megfogalmazódnak a részterületeket érintı célzott koncepciókban: - Városi drogstratégia, Kulturális Koncepció, Esélyegyenlıségi Terv, Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció, Gazdasági program, Integrált Városfejlesztési Stratégia, Közfoglalkoztatási Program Közfoglalkoztatási Program. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról: Az ügyeleti ellátás vállalkozásba adására az Önkormányzat a Szolgáltatást végzı TITKIT SZESZK közremőködésével tett próbálkozást. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után viszont a korábbi ellátó rendszert megtartása mellett döntött, különbözı biztosítékok elıírásával. A megújult háziorvosi ügyelet központi telephellyel a Központi Orvosi Rendelı épületében mőködik. Az ügyeleti ellátás költségeinek csökkentése érdekében vizsgáljuk a további lehetıségeket. Egészségügyi szakellátás A szakrendelés vonatkozásában folyamatosan vizsgáljuk a racionalizálási lehetıségeket. A szakellátás keretében végzett feladatok ellátásának vállalkozásba átadása is vizsgálat tárgyát képezte, jelenleg is van kiírt ajánlattételi felhívás a gyógytorna és a fizikoterápia feladatellátást érintıen. Folyamatban van egyes szakorvosi szolgáltatások Rakamaz és Tiszalök telephelyen történı biztosítása. Célunk az ellátott létszám, és szakorvosi óraszám növelésével történı bevételnövelés. Szolgáltató váltás miatt nagyobb összegő eszközbeszerzésekre került sor a szakrendelı vonatkozásában. Új szolgáltatás a központi orvosi rendelıben mőködı gyógymasszázs. Pályázatok: - Egészségügyi Komplexum építése Tiszavasváriban címő pályázat háromszori elıkészítés mellett két alkalommal került benyújtásra. A pályázatok nem nyertek, ezért vizsgáljuk további lehetıségeinket elsısorban az alap (háziorvosi orvosi rendelık, védınık) másodsorban a szakellátás optimális elhelyezése vonatkozásában. - Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel és az ÁNTSZ Kistérségi Intézetével együttmőködve preventív szőréseket (kardiovaszkuláris, tüdı, koleszterin, légzés stb.) és elıadásokat (tetvesség visszaszorítása, H1N1, egészséges életmódra nevelés stb.) szerveztünk és tervezünk a jövıben is. - Kézenfogva Alapítvány: Fogadd el, fogadj el közvélemény formáló nap. - Kistelepülésen lakók komplex népegészségügyi szőrésének elısegítésére vonatkozó pályázati forrásból mammográfiai szőrésre Nyíregyházára történı eljutáshoz szervezett ingyenes utazást biztosítottunk. - ING a Gyermekegészségügyért Alapítványhoz a TITKIT SZESZK-el két alkalommal pályáztunk, beszerzésre került 50%-os önrésszel az iskolavédınık által használt szemléltetı eszközök és vizsgálati modellek. 11

12 Szociális feladatellátás A szociális segélyezési rendszert érintı generális törvénymódosítás jelen ciklusban a rendszeres szociális segélyezés területén következett be. A korábbi szabályozás 2006 júliusától vezette be a család szerkezetéhez igazodó ún. fogyasztási egység alapján történı családi segélyezést. Innentıl kezdve egy családon belül egy személy válhatott jogosulttá a segélyre. Ez azt jelentette, hogy a jogosultság elbírálása nem az egy fıre, hanem a fogyasztási egységre vetített jövedelem alapján történt. A segély nem volt fix összegő, hanem a nyugdíjminimum 90 %-ig egészítette ki a család jövedelmét. Ennek a változtatásnak a célja az volt, hogy a segély összege a legszegényebb családok esetében legyen a legnagyobb. A segély a család meglévı jövedelmét egészítette ki, így annak folyósításával nem fordulhatott elı, hogy annak folyósításával azok a családok hátrányos helyzetbe kerüljenek, akik szinte semmilyen jövedelemmel nem rendelkeztek, azokkal szemben, akik a jövedelemhatárhoz közeli összegbıl éltek. Ebben az idıszakban több szociális témájú felterjesztéssel élt a képviselı-testület a szakminisztérium felé. A meglévı tapasztalatok alapján több esetben kezdeményezte a szociális törvény módosítását, a fent ismertetett családi jövedelemhatár összegének számításánál, a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok módosítását, csökkentését. A város speciális társadalmi berendezkedésébıl adódóan ugyanis olyan hatást ért el bizonyos társadalmi réteg körében a meglévı rendszer, amely a nagycsaládos családmodellt támogatta, a társadalomba-, a munka világába történı beilleszkedést azonban nem. További javaslatként fogalmazódott meg a megélhetési családfenntartás ösztönzése helyett, az adókedvezmény visszaállítása, valamint három gyermek után a családi pótlék összegének degresszív csökkentése. Támogatta továbbá a testület a kormány fıbb intézkedési között propagált, a munkaerıpiacra való bejutást és az egyéni erıfeszítések megtételének ösztönzését célzó intézkedések közül a családi pótlékra vonatkozó javaslatot, mely szerint a 14 és 18 év közötti gyermekek után járó ellátás képzési támogatássá alakult volna, azaz ha a gyermek nem jár iskolába, akkor a támogatás sem jár. A kialakult rendszert alapjaiban változtatta meg január 1. napjától a szociális törvény módosítása. A fogyasztási szerkezet szerint történı jövedelemszámítási módot a jogosultság megállapításánál meghagyta a jogalkotó, de a rendszeres szociális segély kategóriát megbontotta. Ettıl az idıponttól kezdve beszélünk rendelkezésre állási támogatásról (rövidített nevén: rát.) és rendszeres szociális segélyrıl (rövidített nevén: rszs.). Ez a módosítás megteremtette a segélyezettek foglalkoztatásának kereteit, mely az Út a munkához program címet kapta, s amelynek célja, hogy komplex intézkedésekkel járuljon hozzá ahhoz, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres jövedelemhez jussanak, és közelebb kerüljenek a munka világához. A foglalkoztatásban részt vevık rátosok - számarányát, az elvégzendı feladatokat a képviselı-testület határozza meg azzal, hogy elfogadja az adott évi közfoglalkoztatási programot, melyet a szociális törvény értelmében kötött tartalommal és meghatározott idıtartamra tárgyév kell elkészíteni. A közfoglalkoztatási terv készítésekor Tiszavasvári önkormányzata már évben is a teljes körő foglalkoztatás megvalósítását tőzte ki célul évben 350 fı foglalkoztatását tervezte a testület, az év végére a december napja között az Út a munkába program keretében munkaviszonyban állóként nyilvántartott személyek száma 456 fıre emelkedett. Mindez év májusában a költségvetés év közbeni módosítását eredményezte. A költségvetés szempontjából ettıl az idıponttól jelentkezett a hatása a közmunkaprogram beindulásának. Kevesebb lett a segélyezett és több a közfoglalkoztatott. A Tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye elıirányzaton belül a rendelkezésre állási 12

13 támogatás ezer Ft tervezett összege ezer Ft-tal csökkent. Tiszavasvári Város Önkormányzata évi Közfoglalkoztatási Terve módosítása alapján a évre tervezett bérköltség: ezer Ft volt. Ebbıl utólagos finanszírozás: ezer Ft, míg az önkormányzatot terhelı költség összesen: ezer Ft volt. A foglalkoztatás irányába ösztönözte a testületet az is, hogy míg a évi költségvetési törvény értelmében a közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei központi költségvetésbıl való utólagos - finanszírozása 95 %-os lett, addig a segély után járó központi támogatás mértéke csak 80 %. Az önerı így lényegesen magasabb a segélyezettek után. A közfoglalkoztatott munkabére nem haladhatja meg a teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelezı legkisebb összegének, illetve a jogszabályban megállapított garantált bérminimumnak és közterheinek az összegét. A közfoglalkoztatás évi kedvezı tapasztalatai ismeretében Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselı testülete, a évi közfoglalkoztatási tervet a munkaügyi központ, és a város szociális kerekasztal támogatásával 548 fıvel fogadta el. A év tapasztalatai szerint a munkahelyek elvesztését követıen, a munkanélküli járadék kimerítésével egyre több lakos válik segélyezetté. A foglalkoztatottak jelentıs része dolgozik az önkormányzat intézményeiben (2010. évi közfoglalkoztatási terv adatai alapján 125 fı). A foglalkoztatottak között közgazdász, jogász, pedagógus, informatikus is van. Munkájuk nélkülözhetetlen segítség az intézmények számra is. Fıként adminisztratív, de ügyintézıi munkakör is betöltésre került/kerül általuk. Ezen kívül olyan munkálatok elvégzésére is sor kerülhet, melyekre korábban nem volt megfelelı létszám. A foglalkoztatás várost érintı pozitív hatásai az alábbiak: - A foglalkoztatással hosszú távon nı a szegregált környezetben élı gyermekek jövıképe, valamint az ilyen körülmények között élı családokban a munkaképes felnıttek vonatkozásában a munkára ösztönzı, nevelı hatás, a munka világába történı visszavezetés elengedhetetlenül fontos és megvalósítható törekvéssé fejleszthetı; - Életvezetési problémákat kezelı, társadalomba való beilleszkedést segítı hatása van. - Körülbelüli becslések alapján évi 156 MFt vásárlóerıt generál a megnövekedett kereslet, ami a város gyarapodását szolgálja, nagy segítség a helyi vállalkozóknak; - A szabálysértési pénzbírságok behajtásának eredményessége 14 %-al nıtt. A helyi adók behajtása szintén sikeresebb; - Az önkormányzati, intézményi programok megvalósításában (pl.: élelmiszersegély osztást 2009/2010. évben három alkalommal is) nagy szerepet kaptak az intézményekben dolgozó adminisztratív foglalkoztatottak. Számtalan beruházás, városszépítés, pályázat munkaerıforrásaként számításba vehetı ez a létszám. - Sok szakképzett, diplomás személy tartható a városban. Csökken a fluktuáció. Fentiek alapján a program társadalomnevelı és gazdasági hatása rendkívül fontos, és annak hosszútávú kormányzati támogatottsága esetén további lehetıségek megteremtésével, a program fejlesztésével, kiterjesztésével, mindenképpen támogatandó a késıbbiek során is évben a közfoglalkoztatásra tervezett éves költségvetés eft Ebbıl utólagos finanszírozás (95 %): eft. Önkormányzatot terhelı költségek összesen (5 %): eft. A költség a foglalkoztatottak számának év közbeni változásától függ. Amennyiben a tervezet és a ténylegesen foglalkoztatottak aránya 10 %-al eltér egymástól a terv módosítása szükséges. A rendelkezésre állási támogatás éves elıirányzata: eft. Ennek az önereje (20 %): 9600-eFt évben a képviselı-testület döntésétıl függıen adható szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások köre költségtakarékossági szempontból szőkült. A szociális rendelet módosításával kikerült az adható támogatások körébıl a temetési segély (650-eFt 100%-os önkormányzati finanszírozás mellett), a kamatmentes kölcsön (évi 500-eFt/2009. év 100 %- os önkormányzati finanszírozás mellett; visszafizetett összeg 2009-ben: 79-eFt), és a 13

14 felsıfokú oktatási intézményekben tanulók támogatása ( Ft/2009. év 100 %-os önkormányzati finanszírozás mellett). Javaslatként felmerül a méltányossági ápolási díj megszüntetése, és a helyi lakásfenntartási támogatás egy fıre jutó összegének csökkentése, ezeket a módosító javaslatokat azonban a testület nem fogadta el. A képviselı-testület lehetıség szerint preferálja a támogatások természetbeni formában nyújtását decemberében jogszabályi felhatalmazás alapján a testület az óvodáztatási támogatás természetbeni formában történı nyújtásáról döntött. Így a gyermekjóléti szolgálat segítségével a támogatás garantáltan arra fordítható, hogy a gyermekek felkészüljenek az óvoda megkezdésére. Polgármesteri kezdeményezésre évtıl háromszor került sor Európai Uniós Élelmiszersegély osztásra az MVH és a Magyar Élelmiszerbank közremőködésével alkalmanként 2000 fı részére évtıl a szociálisan rászoruló gyermekek (2009. évben 408 fı részére Ft-os keretbıl; évben: 434 fı részére Ft-os keretbıl) nyári étkeztetése a maximális 54 munkanapra - melegétkeztetés formájában biztosított, a Tiszavasvári Nonprofit Közétkeztetési Kft. megbízásával. 4. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA Ebben a ciklusban indult el városunk honlapja, mely folyamatosan frissített tartalommal várja látogatóit. Megtekinthetık többek között az aktuális városi eseményekkel, az Önkormányzattal, a helyi szervezetekkel, közszolgáltatásokkal kapcsolatos információk. Ugyanebben az idıszakban kezdte meg a mőködését a Városi Televízió. A szolgáltatás a kábeltelevízió rendszeren vehetı igénybe, mely a közelmúltban jelentıs technikai fejlesztésen esett át, illetve teljeskörővé vált a lefedettsége városunkban. Tiszavasvári Város Önkormányzata szerzıdéses kapcsolatban áll a Tiszavasvári Városi Televízió üzemeltetıjével, ennek eredményeként a nyilvános testületi ülések megtekinthetıek a televízióban. E mellett a televízió rendszeres mősorstruktúrával rendelkezik, ahol információt kaphat a lakosság a város életének fontosabb eseményeirıl, sportrendezvényekrıl, intézmények, civil szervezetek tevékenységérıl. A televízió mősoridején kívül a folyamatosan mőködı képújságból informálódhat a lakosság. Újraindult városunk rádiója Best of Radio néven, melynek mőködtetıje a Tiszavasvári Média Egyesület. Rendszeresen jelentkezı mősoraival az egész város lakossága számára elérhetı módon szolgáltat mősort a nap 24 órájában. A Vasvári Hírmondó jelentıs átalakuláson esett át az elmúlt idıszakban. Korábbiakhoz képest kibıvült tartalommal közöl információt, tájékoztat, illetve szórakoztatja a város lakosságát. Új szolgáltatásként a VH online cím alatt az interneten megtekinthetık a Vasvári Hírmondó korábbi lapszámai egészen az januári számig. Így akinek nem áll módjában megvásárolni a Vasvári Hírmondót, némileg késleltetve ugyan, de folyamatosan informálódhat városunk történéseirıl. 14

15 MELLÉKLETEK: 1. sz. melléklet: A költségvetés fıösszegeinek alakulása 2. sz. melléklet: Állami támogatások 3. sz. melléklet: Felhalmozási és tıkejellegő bevételei 4. sz. melléklet: A hitelállomány és a hitelek törlesztése 5. sz. melléklet: Az önkormányzat vagyonának alakulását 6. sz. melléklet: Jelentısebb kötelezettségvállalások 7. sz. melléklet: Értékesített önkormányzati ingatlanok 8. sz. melléklet: Az önkormányzat tulajdonába került ingatlanok 9. sz. melléklet: Az önkormányzat által benyújtott pályázatok A fentiekben tudtam összefoglalni az elmúlt négy esztendı eredményeit. Amennyiben a leírtakkal kapcsolatban kérdésük, észrevételük merülne fel, azt nyilvánosan megtehetik a július 29-én, csütörtökön, órakor tartandó Közmeghallgatáson. Tiszavasvári, július 22. Rozgonyi Attila s. k., polgármester 15

16 Tiszavasvári Város Önkormányzata évek bevételi elıirányzatai és teljesítésük 1. sz. melléklet Megnevezés I. félév Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Eredeti I. Intézményi bevételek - alaptevékenység bevételei felhalmozási bevételek pénzeszk. átv. mőködésre pénzeszk. átv. felhalmozásra pénzforg. nélk. bevételek függı bevételek I. Összesen: II. Önkormányzati bevételek - mőködési bevételek felhalm. és tıke jell. bev önkormányzat támogatása sajátos mőködési bevétel pénzeszk. átv. mőködésre péneszk. átv. felhalmozásra kölcsönök visszatérülése rövidlej. hitelfelv. halmozott értékpapír eladás halmozott pénzforg. nélk. bevételek felhalm. és hosszú lej. hitel II. Összesen: függı bevételek I-II. Önkorm. mindösszesen: eft

17 Tiszavasvári Város Önkormányzata évek kiadási elıirányzatai és teljesítésük e Ft-ban Megnevezés év Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Eredeti I. Intézményi kiadások - mőködési kiadások felhalmozási kiadások felújítás tám., befiz., átadás függı kiadások OEP feladatok kiadásai I. Összesen: II. Önkormányzati kiadások - mőködési kiadások felhalmozási kiadások támogatások, befiz., átad kölcsönök nyújtása felhalmozási hitel törlesztése felújítás kiegyenlítı, függı, átfutó kiad részesedés vásárlás pénzforg. nélk. kiadások rövidlej. hitel visszafiz II. Összesen: függı kiadás I-II. Önkorm. mindösszesen

18 2. sz. melléklet ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK SZJA Normatív támogatások mőködési felhalmozási ÖNHIKI Összesen:

19 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (OEP körrel együtt) Az önkormányzat felhalmozási és tıkejellegő bevételei és kiadásai sz. melléklet adatok e-ft-ban Felhalmozási és tıkejellegő kiadások (OEP körrel együtt) Sorsz. BEVÉTELEK Sorsz. KIADÁSOK Támogatások (2+ +7) Felújítások (célonként ÁFA-val együtt) Címzett és céltámogatás közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj. 3. Leghátrányosabb helyz. kistérs. felzárkóztat. tám-a Beruházási kiadások (célonként ÁFA-val együtt) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Pénzügyi befektetések kiadásai ebbıl: mőködési célú vis maior (-) 27 Felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás értékő kiadás Központosított támogatásokból felhalmozási célú közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás 7. Egyéb támogatásokból felhalmozási célú 29 Fejlesztési célú hiteltörlesztés és kamata Társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása 30 Felhalmozási célú hitelek kamata 9. Lakáshoz jutás támogatása Értékesített tárgyi eszk. immateriális javak ÁFA befizetése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, tám. értékő bev Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 11 Magánszemélyek kommunális adója (csak fejlesztési bevételbıl vásárolt) Magánsz. által bef. építmény, telek- és luxusadó 20 %- 12 a 34 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafizetése Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Saját rezsis beruházás kiadásai 14 Áh-on kívülrıl szárm. befektetett pü-i eszk. kamata Fejlesztési célú köv. elengedés, tartozásátvállalás bev-e 16 Elızı évi maradvány, eredmény felhalmozási része Felhalmozási ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFAja Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejl. célú) Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételbıl lekötött) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( )

20 4. számú melléklet A hitelállomány és a hitelek törlesztése adatok: eft-ban Hitelállomány Hiteltörlesztés Megnevezés jún Infrastrukturális hitel (lejárat: 2025.) Beruházás a 21. sz. iskolába (lejárat:2015.) Viziközmőtársulati hitel-tiszavasvári (lejárat:2011.) Viziközmőtársulati hitel-üdülıterület (lejárat:2016.) Gépjármő vásárlási hitel (lejárat:2011.) Beruházási hitel Városi Strandfürdı fejl. (lejárat:2029.) Rövidlejáratú hitel Összesen:

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Tájékoztatás. Fehér László Sk. Polgármester

Tájékoztatás. Fehér László Sk. Polgármester Tájékoztatás Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII tv. 50/A (4) szerint az alábbi jelentést teszem közzé a Celldömölk Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, valamint a képviselı-testület

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Remeteszılıs Község Zárszámadás

Remeteszılıs Község Zárszámadás 1. számú melléklet MÉRLEG 28-12-31 Eszközök s. Elızı év Tárgy év Források s. Elızı év Tárgy év 4 Szellemi termékek 4 4669 3554 1 Induló tıke 63 5 Immateriális javakra adott elılegek 5 2 Tıkeváltozások

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. Kötelezı feladatok ellátása Az önkormányzat a kötelezıen

Részletesebben

Jelentés az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetérıl

Jelentés az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetérıl Jelentés az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdés alapján a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek általános választását

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Sorszám Bevételek jogcímei Eredeti a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről év 5.számú melléklet Adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték 1 2 3 4 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

Részletesebben

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Balatonkenese Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 538 093 538093 2. I/1.

Részletesebben

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı testülete

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2010. évi eredeti előirányzat

2010. évi eredeti előirányzat Önkormányzat neve: Megye: No. Megnevezés 2009. évi költségvetési beszámoló szerinti tényadatok 2010. évi eredeti I. negyedév Április Május Június ezer forint Első félév összesen a féléves beszámoló alapján

Részletesebben

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) MÁK program Készült: 2008.03.05 14 óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet összesítő ( Szektorok együtt ) ***

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám Bakonyoszlop Községi Önkormányzat 6. melléklet a 4/2014. (V.15.)rendelethez VAGYONKIMUTATÁS értékkel szereplő eszközökről ezer forintban ESZKÖZÖK Bruttó Sorszám Könyv szerinti Becsült állományi érték A

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 19-i ülésére

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - a 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben