Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény felhatalmazása, és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl a következı rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a.)a Megyei Közgyőlésre és bizottságaira, a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalra, b.)a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervekre. (2) A Területi Kisebbségi Önkormányzatok, valamint a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás költségvetésére vonatkozóan a Fejér Megyei Önkormányzat nem rendelkezik döntési jogosultsággal, költségvetésük határozataik alapján épülnek be a megyei önkormányzat költségvetésébe. (3) A Fejér Megyei Önkormányzat költségvetésében az Önkormányzati Hivatal, a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás és az önkormányzat intézményei alkotnak egy-egy címet. II. A költségvetés bevételei és kiadásai, a hiány finanszírozása 2. (1) A közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése Bevételi fıösszegét (finanszírozási célú pénzügyi bevételek, pénzmaradvány nélkül) Ft-ban mőködési bevételt Ft-ban felhalmozási bevételt Ft-ban Kiadási fıösszegét (finanszírozási célú pénzügyi kiadások nélkül) Ft-ban mőködési kiadást Ft-ban felhalmozási kiadást Ft-ban

2 2 Hiány összegét (költségvetési bevételek, kiadások különbözete) Ft-ban mőködési egyenleget Ft-ban felhalmozási egyenleget Ft-ban Finanszírozási kiadásokkal növelt hiány összegét finanszírozási kiadásokkal növelt mőködési hiányt finanszírozási kiadásokkal növelt felhalmozási hiányt Ft-ban Ft-ban Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyőlés a Ft mőködési hiány - külsı finanszírozására forint mőködési hitel felvételét, Ft felhalmozási hiány - belsı finanszírozására forint elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználását, (3) A Közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy a hiány külsı finanszírozása, a jelenlegi tartozásállomány átütemezése érdekében tárgyalásokat folytasson a pénzintézetekkel, s felkéri, hogy a tárgyalások eredményeként realizált banki ajánlatot a Közgyőlés elé terjessze. (4) A Közgyőlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények évi költségvetési támogatását Ft-ban állapítja meg. III. A költségvetés szerkezete 3. (1) A Közgyőlés a költségvetés kiemelt bevételi és kiadási elıirányzatait, az önkormányzati hivatal és az intézmények költségvetését e rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A Közgyőlés a 2. -ban megállapított finanszírozási célú mőveletek és elızı évek pénzmaradványának összegével növelt kiadási és bevételi fıösszegeket, valamint az önkormányzati költségvetési szervek elıirányzatait e rendelet 1-3. számú mellékleteiben részletezettek szerint hagyja jóvá. (3) A központi támogatások évi alakulását a rendelet 4. számú mellékletei mutatják be. (4) A Közgyőlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények és az önkormányzati hivatal évre engedélyezett létszámadatait az 5. számú mellékletekben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

3 3 (5) Az adósság és hitelállomány adatait a 6. számú melléklet, a több évet érintı kötelezettségeket a 7. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat a 9. számú melléklet, az önkormányzat hitelképességét a 10. számú melléklet mutatja be. (6) A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleget a 11. számú melléklet tartalmazza. (7) A Közgyőlés az elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének mőködési és felhalmozási mérlegét a 13. számú melléklet tartalmazza. (9) A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérleti díját a 14. számú melléklet szerint állapítja meg. (10) A Területi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozatait a 15. számú mellékletek, a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás költségvetési határozatát a 16. számú melléklet mutatja be. IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyőlés, a gazdálkodás szabályszerőségéért a Közgyőlés Elnöke felelıs. (2) A Közgyőlés az önkormányzati hivatal és az intézmények költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi elıirányzatok teljesítését e rendelet 12. számú melléklete szerinti elıirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. (3) A központi költségvetési, valamint az OEP és a Fejér Megyei Szent György Kórház között létrejött megállapodásban rögzített finanszírozási elıírások figyelembevételével az önkormányzati hivatal az elemi költségvetés összeállításával egyidejőleg, illetve szükség szerint konszolidált likviditási ütemtervet készít. (4) A likviditási ütemtervnek a feladatfinanszírozáson felül biztosítani kell az adósságszolgálati kötelezettségek határidıben történı teljesítését is.

4 4 (5) Az intézmény mőködési költségvetési támogatását érintı finanszírozása során az intézmény likviditási tervétıl történı eseti és/vagy célfeladat miatti eltérést a Közgyőlés Elnöke engedélyezheti. 5. (1) Az önkormányzat pénzeszközeit kezelı Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) és az önkormányzat irányítása alatt mőködı intézmények (továbbiakban: intézmények) költségvetésüket érintı pénzforgalmukat az önkormányzat által választott pénzintézet kijelölt fiókjánál nyitott önálló költségvetési elszámolási számlán bonyolítják. Az intézmények a készpénzforgalom zökkenımentes lebonyolítása érdekében pénzforgalmi betétkönyvet nyithatnak, ügyfélkártyát válthatnak, illetve házi pénztárat mőködtethetnek. Az intézmények részére költségvetési alszámla nyitását a Közgyőlés Elnöke engedélyezheti. (2) A hivatal és az intézmények a költségvetésen kívüli idegen pénzeszközök (ellátotti, gondozotti pénzeszközök) kezelésére a Közgyőlés Elnökének elızetes tájékoztatása mellett letéti számlát nyithatnak. (3) Az intézményi feladatok finanszírozása a 4. (2)-(5) bekezdés szerint biztosított források és a tényleges feladatok arányában, az elıirányzat felhasználási ütemterv alapján megállapított havi keretösszeg biztosításával történik. 6. (1) A megyei önkormányzat (e rendelet 3. számú mellékletében szereplı) felújítási és beruházási, illetve pályázati cél/feladat elıirányzatainak felhasználására a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában e rendelet és a feladatokhoz kapcsolódó közgyőlési határozatok figyelembevételével a Közgyőlés Elnöke hatáskörében intézkedik, a Közgyőlés tájékoztatási kötelezettsége mellett. (2) E rendelet 1-3. számú mellékleteiben kimutatott bevételi elıírások és kiadási lehetıségek elıirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történik. (3) A Közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy az önkormányzat mőködési kiadásai között tervezett Társadalom-szolidaritási keret Megyei rendezvények, közérdekő események lebonyolítása forint elıirányzat felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön. (4) A külkapcsolatok finanszírozására elıirányzott Ft a Közgyőlés Elnökének hatáskörében, az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai építése során felmerülı feladatait szolgálja, a közgyőlés részére történı tájékoztatási kötelezettség mellett.

5 5 (5) E rendelet 3. számú mellékletének VII. fejezetében felsorolt jogcímek, feladatok teljesülésére vonatkozó kötelezettségvállalást az Elnök az érvényben lévı megállapodások, közgyőlési határozatok és rendeletek figyelembevételével hatáskörében teljesíti. 7. (1) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell elıírni, a részükre nem szociális ellátásként juttatott összegek rendeltetésszerő felhasználásáról. (2) Az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV tv.10.. (1) bekezdés d. pontja alapján a Közgyőlés elrendeli, hogy a költségvetésben tervezett keretek terhére alapítványok részére történı pénzeszköz átadására csak elızetes közgyőlési döntést követıen kerülhet sor. (3) A költségvetés részletes kiadási és bevételi elıirányzatait megalapozó számításokat az önkormányzati hivatal és az önkormányzati intézmények elemi költségvetésében kell rögzíteni. A közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy az elemi költségvetés összeállításához e rendelet alapján külön intézkedést adjon ki. 8. (1) A Közgyőlés az önkormányzati hivatal köztisztviselıi évi illetményalapját Ft-ban, illetménykiegészítését és a vezetık pótlékait a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény idevonatkozó elıírásaival összhangban állapítja meg. (2). Fejér Megye Közgyőlése a Közgyőlés Elnökét megilletı cafetéria juttatás éves összegét a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX törvény 59. (3) bekezdésében rögzített maximális összegben határozza meg. A Közgyőlés Elnöke tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. (3) Az Önkormányzati Hivatal költségvetésében az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 90. (5) bekezdésében rögzített jogcímre összességében a rendszeres személyi juttatások elıirányzatának 10 %-a tervezhetı. V. Az Önkormányzat gazdasági stabilizációját elısegítı rendelkezések 9. (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi elıirányzatok tejesítésének kötelezettségét és a kiadási elıirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel elıirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthetı, a kiadási elıirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

6 6 (2) Bevételkiesés esetén annak mértékére figyelemmel a Közgyőlés Elnöke elsısorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú elıirányzatának felhasználását korlátozza. 10. (1) Pénzügyi tartalmú, a költségvetés évében, illetve az azt követı években pénzügyi kiadással, elkötelezettséggel járó, valamint a bevételi oldalt csökkentı javaslatot tartalmazó elıterjesztések csak a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság támogató véleményezésével terjeszthetık a Közgyőlés elé. Az elıterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy az elıirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, valamint meg kell jelölni a többletkiadást ellentételezı bevételi forrást is. (2) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezıtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetıen veszélyeztetik, a Közgyőlés Elnöke a Közgyőlés utólagos jóváhagyása mellett a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a költségvetési gazdálkodás stabilizálása, a likviditás megırzése érdekében. 11. (1) A Közgyőlés kötelezi a költségvetési szervek vezetıit az elıírt bevételek beszedésére. A költségvetési szerv vezetıje a bevételek alakulásáról havi információs szolgáltatás keretein belül köteles az önkormányzati hivatalnak beszámolni. (2) A Megyei Közgyőlés felhatalmazza a Közgyőlés Elnökét, hogy a évi költségvetésben meghatározott, az önkormányzatot megilletı bevételek beszedésérıl gondoskodjon, valamint közremőködjön a többletbevételek megszerzésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében. (3) Az költségvetés végrehajtását az alapító okiratban elıírt, illetve engedélyezett, az intézményi költségvetésekben, valamint a szervezeti és mőködési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerő használata követelményének érvényesítésével, a gazdálkodási és számviteli elıírások betartásával kell biztosítani.

7 7 12. (1) E rendelet mellékleteiben meghatározott kiadási elıirányzatok nem léphetık túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható. A Közgyőlés Elnöke hatáskörében az elıirányzat felhasználását ideiglenesen felfüggesztheti, melyrıl a Közgyőlést a soron következı költségvetés-módosítási elıterjesztésben tájékoztatja. A felfüggesztett elıirányzatok zárolásáról, törlésérıl vagy csökkentésérıl a Közgyőlés Elnökének elıterjesztése alapján a Közgyőlés a költségvetés módosításával dönt. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények pénzmaradványának elszámolását az önkormányzati hivatal felülvizsgálja. A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegő pénzmaradványokat. (3) A évi költségvetési pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt (szabad) része, az év közben képzıdı mőködési többletbevételek, elsısorban a hiány csökkentésére fordíthatóak. A kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába be kell vonni. Az intézmények az átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként nem helyezhetik el, azokat be kell vonni a feladatfinanszírozásba, a folyószámlahitel és a kamatterhek csökkentése érdekében. 13. (1) Az intézményekben foglalkoztatott munkavállalók részére a jogszabályokban meghatározott garantált illetményt meghaladó illetmény, illetve pótlék kizárólag Közgyőlés Elnöke engedélye alapján adható. (2) Az intézmények január 15-i üres álláshelyeinek bérfedezete a Hivatal céltartalékában került megtervezésre. Ezen álláshelyek, valamint az év közben megüresedı álláshelyek betöltését a Közgyőlés Elnöke engedélyezi. (3) A költségvetési szervek vezetıi munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatás szükséges, különös tekintettel a szakmai struktúra átalakítására és a szakmai jogszabályok elıírásaira. (4) Az intézmények hatékonyabb mőködéséhez fel kell tárni a párhuzamos feladatellátás csökkentésének lehetıségét, a szakmai feladatok és a kisegítı gazdaságok felülvizsgálatával kialakítani a hatékonyabb és gazdaságosabb mőködési formákat. (5) Nem kötelezı többletfeladat évre történı engedélyezésére csak kivételesen, a prognosztizált mőködési kiadások ismerete és a szükséges finanszírozási fedezet rendelkezésre állása esetén kerülhet sor.

8 8 VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELİIRÁNYZAT-VÁLTOZTATÁSAINAK HATÁSKÖRI RENDJE 14. (1) Fejér Megye Közgyőlése az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendeletét legalább az idıszaki költségvetési beszámolók tárgyalását követıen, de legkésıbb december 31-i hatállyal a zárszámadás elkészítésének határidejéig módosíthatja. (2) A közgyőlés felhatalmazza Elnökét a céltartalékba elkülönített, illetve az évközi központi és céljellegő (pót-) elıirányzat költségvetési szervek és költségvetési feladatok közötti saját hatáskörben történı felosztására. (3) Az Elnöki hatáskörben engedélyezett (pót-) elıirányzatok megállapításáról az Elnök az érintett költségvetési szervek vezetıit a döntést követıen, a közgyőlést pedig a 14. (1) bekezdése szerinti idıszakokban tájékoztatja. 15. (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a (2)-(3) bekezdésekben foglaltak szerinti többletbevételbıl saját elıirányzat-módosítási hatáskörében az önkormányzati hivatal egyidejő tájékoztatása mellett, bevételi és kiadási elıirányzatának fıösszegét, a kiemelt elıirányzatokat és a megfelelı részelıirányzatokat felemelheti. (2) Az önkormányzati költségvetési szerv, a 14. (1) bekezdés szerinti idıszakban ezen (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, a jóváhagyott mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, a mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi elıirányzatán felüli, jóváírt és ténylegesen befolyó többletbevételeit saját hatáskörében - a mőködési célú bevételeket elsısorban mőködési hiányok csökkentésére, dologi és egyéb folyó kiadásokra, a felhalmozási célú bevételeket felhalmozási, illetve felújítási kiadásokra használhatja fel. A céljellegő felhasználással kapott többletbevételeket a bevétel megszerzése, felhasználása során felmerülı költségek többletbevétel terhére történı elszámolása mellett az intézmény a kitőzött célra és a jogszabályi elıírások szerint használhatja fel. (3) Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 100/B (1. a.) bekezdése felhatalmazása alapján az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) kormányrendelet 3/A (1) bekezdés bad) pontjában meghatározott bevételi jogcímek elıirányzatain felül keletkezett, éves szinten összesen Ft-ot meg nem haladó ténylegesen realizált többletbevétel saját hatáskörben felhasználható, elsısorban mőködési hiányok csökkentésére, dologi és egyéb folyó kiadásokra.

9 9 (4) A költségvetési szerv (2-3) bekezdésben szabályozott eseteken felül teljesült bevételi elıirányzaton felüli többletbevételt a közgyőlés elnökének jóváhagyását követıen, a jóváhagyás szerint használhatja fel. (5) Az intézmények ellátási díjbevételeit támogatásértékő bevételként kell figyelembe venni, azok elıirányzatai intézményi hatáskörben nem módosíthatóak. 16. (1) A közgyőlés az általa jóváhagyott kiemelt- és részelıirányzatok között, alkalmanként Ft összeghatárig a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságot, Ft összeghatárig pedig a Közgyőlés Elnökét átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül hatáskörönként legfeljebb Ft erejéig, a 14. (1) bekezdés szerinti idıszakban történı tájékoztatási kötelezettség mellett. 17. E rendelet 16 számozott mellékletet tartalmaz. 18. E rendelet február 25-én lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-tıl kell alkalmazni. Székesfehérvár, február 24. A fıjegyzı távollétében: Vargha Tamás közgyőlés elnöke dr. Molnár Krisztián aljegyzı A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Székesfehérvár, február 25. dr. Molnár Krisztián aljegyzı a fıjegyzı távollétében

10 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési bevételei 1/1. sz. melléklet / 1. oldal Ft-ban Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáso n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási Tény kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Várható Támogatás miatti korrekció Terv Tény Várható Hivatal összesen Terv Tény Várható FM-i Szakképzésszervezési Társulás Terv Tény Várható Intézmények összesen Terv Tény Várható Szent György Kórház Székesfehérvár Terv Tény Várható FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta Terv Tény Várható Terv

11 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési bevételei 1/1. sz. melléklet / 2. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Intézmények Önkormányzat FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáso n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Tény Várható Iskola és Gyermekotthon Velence Terv Tény Várható Oktatási intézmények összesen Terv Tény Várható Martonvásári Iskola Terv Tény Várható Vajda J. Gimnázium Bicske Terv Tény Várható József A. Iskola Bicske Terv Tény Várható Prelúdium Zeneiskola Bicske Terv Tény Várható Terv

12 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési bevételei 1/1. sz. melléklet / 3. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Önkormányzat Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáso n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Tény Várható Kossuth Zs. EGYMI Sárbogárd Terv Tény Várható Táncsics M.Gimnázium Mór Terv Tény Várható Terv Perczel M. Szakképzı Mór Tény Várható Gárdonyi G. Iskola Mór Terv Tény Várható Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs Terv Tény Várható FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Terv Tény Várható Terv Velencei Szakképzı Iskola Tény Várható Terv

13 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési bevételei 1/1. sz. melléklet / 4. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Önkormányzat FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáso n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Tény Várható Közmővelıdési és közgyőjt. int.össz. Terv Tény Várható Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Terv Tény Várható Megyei Levéltár Székesfehérvár Terv Tény Várható Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Terv Tény Várható Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár Terv Tény Várható FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár Terv Tény Várható Terv

14 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési kiadásai 1/2. sz. melléklet / 1. oldal Intézményi támogatások Támogatás értékő Átadott pénzeszköz Ft-ban Intézmények Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások mőködésre felhalmozásra mőködési felhalmozási Elızı évi ei.-maradvány, pénzmaradvány átadása mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Önkormányzat mindösszesen kiadás mőködésre felhalmozásra Tény Várható Támogatás miatti korrekció Terv Tény Várható Hivatal összesen Terv Tény Várható FM-i Szakképzésszervezési Társulás Terv Tény Várható Terv Intézmények összesen Tény Várható Szent György Kórház Székesfehérvár Terv Tény Várható FMÖ Integrált Szociális Intézménye Székesfehérvár FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár Terv Tény Várható Terv Tény Várható Terv

15 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési kiadásai 1/2. sz. melléklet / 2. oldal Intézményi támogatások Támogatás értékő Átadott pénzeszköz Ft-ban Intézmények Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások mőködésre felhalmozásra mőködési felhalmozási Elızı évi ei.-maradvány, pénzmaradvány átadása mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Velencei Önkormányzat Iskola és Gyermekotthon kiadás mőködésre felhalmozásra Tény Várható Oktatási intézmények összesen Terv Tény Várható Martonvásári Iskola Terv Tény Várható Vajda J. Gimnázium Bicske Terv Tény Várható Terv József A. Iskola Bicske Tény Várható Prelúdium Zeneiskola Bicske Terv Tény Várható Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd Terv Tény Várható Kossuth Zs. EGYMI Sárbogárd Terv Tény Várható Terv

16 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési kiadásai 1/2. sz. melléklet / 3. oldal Intézményi támogatások Támogatás értékő Átadott pénzeszköz Ft-ban Intézmények Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások mőködésre felhalmozásra mőködési felhalmozási Elızı évi ei.-maradvány, pénzmaradvány átadása mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások kiadás mőködésre felhalmozásra Önkormányzat Táncsics M.Gimnázium Mór Tény Várható Perczel M. Szakképzı Mór Terv Tény Várható Gárdonyi G. Iskola Mór Terv Tény Várható Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Velencei Szakképzı Iskola Terv Tény Várható Terv Tény Várható Terv Tény Várható FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár Terv Tény Várható Terv

17 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési kiadásai 1/2. sz. melléklet / 4. oldal Intézményi támogatások Támogatás értékő Átadott pénzeszköz Ft-ban Intézmények Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások mőködésre felhalmozásra mőködési felhalmozási Elızı évi ei.-maradvány, pénzmaradvány átadása mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Közmővelıdési Önkormányzat és közgyőjt. int.össz. kiadás mőködésre felhalmozásra Tény Várható Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Terv Tény Várható Megyei Levéltár Székesfehérvár Terv Tény Várható Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár Terv Tény Várható Terv Tény Várható Terv Tény Várható Terv

18 Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének bevételei 2. sz. melléklet / 1. oldal Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek Bevétellel járó feladatok I. Mőködési bevételek Bérleti díjak Kamatbevételek Egyéb mőködési bevétel hivatalnál Önkormányzat sajátos mőködési bevételei SZJA részesedés Illetékbevételek II.Központi költségvetéstıl kapott támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. állami támogatás III. Önkorm. felhalm. és tökejell. bev Ingatlanok és földterület értékesítés

19 Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének bevételei 2. sz. melléklet / 2. oldal Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek IV. Átvett pénzeszközök Területfejlesztési Tanács költségeihez Területi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Gyermekvédelmi feladatok megyei jogú városoktól térített összege Petıfi Sándor Gimnázium rekonstrukciójára Sárbogárdi járóbeteg szakellátó rendszer fejlesztése Bérkompenzáció (Kórház) V. Önkormányzati hitelek, kölcsönök visszatérülése és értékpapír bevételek Rövid lejáratú mőködési hitel V. Elızı évi felhalmozási pénzmaradvány

20 Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének kiadásai 3. sz. melléklet / 1. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi és egyéb folyó kiad. Intézményi támogatások Támogatásértékő mőködési felhalmozási kiadás Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás és felhalmozás összesen Kiadással járó feladatok I. Intézményfinanszírozás II. Hivatal közvetlen kiadásai Hivatali feladatok finanszírozása III. Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás és adósságterhek Forráskiegészítı hitel Forráskiegészítı hitel kamatai Fejlesztési hitel törlesztés Fejl. hitel kamata és kötvény adósságterhe IV. Közgyőlés közvetlen kiadásai Közgyőlés mőködésének kiadásai V. Önkormányzat mőködésével kapcsolatos kötelezı feladatok Kötelezı feladatok önkormányzati költségvetésen kívüli ellátásának támogatása Szakszervezet támogatása Sportági SZÖV. SZÖV. sportigigazgatási feladatok Sportági SZÖV. SZÖV. szabadidıs és diáksport feladatok Területi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Területi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén 1/1. sz. melléklet / 1. oldal C Í M Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete RENDELETEK 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Önkormányzatának

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete I. RENDELETEK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban:

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 30/2009.(XII.18.) K.r.sz. r e n d e l e t e. A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról

Fejér Megye Közgyőlése 30/2009.(XII.18.) K.r.sz. r e n d e l e t e. A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése 30/2009.(XII.18.) K.r.sz. r e n d e l e t e A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA

I. KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA I. KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA Fejér Megye Közgyőlése FEJÉR MEGYE DÍSZPOLGÁRA kitüntetı címet adományozott DR. CSONKI ISTVÁNNAK a Fejér megyei vízkárelhárításban hosszú idın át folytatott kiemelkedı munkásságáért,

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 4/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 4/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete RENDELETEK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 4/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 30/2009.(XII.18.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 52.

TARTALOMJEGYZÉK 30/2009.(XII.18.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 52. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 6. 29/2009. (XII.17.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL SZÓLÓ 4/2009. (II.26.) K.R. SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 7. 30/2009.(XII.18.)

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40 TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésnek 1/2011. (I.19.) rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r.sz.

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország

Részletesebben

Martonvásár Város Képviselő-testület 9/2011 (III. 9.) rendelete Martonvásár Város Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

Martonvásár Város Képviselő-testület 9/2011 (III. 9.) rendelete Martonvásár Város Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról Martonvásár Város Képviselő-testület 9/2011 (III. 9.) rendelete Martonvásár Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Martonvásár Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

a megyei fenntartású intézmények egyes vagyonelemeire vonatkozó használati jog megvonásáról

a megyei fenntartású intézmények egyes vagyonelemeire vonatkozó használati jog megvonásáról F.M. Közgyőlése 172/2009. (V.21.) K.h.sz. határozata a megyei fenntartású intézmények egyes vagyonelemeire vonatkozó használati jog megvonásáról A Megyei Közgyőlés az önkormányzat fenntartásában mőködı

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - a 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárospatak

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az államháztartásról

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 285/2008. (IX.25.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Szakképzésszervezési

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (13.), 3/2007. (IV.12.), 8/2007. (VI.04.) és 12/2007. (IX.25.) sz. rendelettel módosított 10/2008. (IV.29.) sz. Önkorm. rendelete a Berekfürdő

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert,

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben