Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény felhatalmazása, és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl a következı rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a.)a Megyei Közgyőlésre és bizottságaira, a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalra, b.)a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervekre. (2) A Területi Kisebbségi Önkormányzatok, valamint a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás költségvetésére vonatkozóan a Fejér Megyei Önkormányzat nem rendelkezik döntési jogosultsággal, költségvetésük határozataik alapján épülnek be a megyei önkormányzat költségvetésébe. (3) A Fejér Megyei Önkormányzat költségvetésében az Önkormányzati Hivatal, a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás és az önkormányzat intézményei alkotnak egy-egy címet. II. A költségvetés bevételei és kiadásai, a hiány finanszírozása 2. (1) A közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése Bevételi fıösszegét (finanszírozási célú pénzügyi bevételek, pénzmaradvány nélkül) Ft-ban mőködési bevételt Ft-ban felhalmozási bevételt Ft-ban Kiadási fıösszegét (finanszírozási célú pénzügyi kiadások nélkül) Ft-ban mőködési kiadást Ft-ban felhalmozási kiadást Ft-ban

2 2 Hiány összegét (költségvetési bevételek, kiadások különbözete) Ft-ban mőködési egyenleget Ft-ban felhalmozási egyenleget Ft-ban Finanszírozási kiadásokkal növelt hiány összegét finanszírozási kiadásokkal növelt mőködési hiányt finanszírozási kiadásokkal növelt felhalmozási hiányt Ft-ban Ft-ban Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyőlés a Ft mőködési hiány - külsı finanszírozására forint mőködési hitel felvételét, Ft felhalmozási hiány - belsı finanszírozására forint elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználását, (3) A Közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy a hiány külsı finanszírozása, a jelenlegi tartozásállomány átütemezése érdekében tárgyalásokat folytasson a pénzintézetekkel, s felkéri, hogy a tárgyalások eredményeként realizált banki ajánlatot a Közgyőlés elé terjessze. (4) A Közgyőlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények évi költségvetési támogatását Ft-ban állapítja meg. III. A költségvetés szerkezete 3. (1) A Közgyőlés a költségvetés kiemelt bevételi és kiadási elıirányzatait, az önkormányzati hivatal és az intézmények költségvetését e rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A Közgyőlés a 2. -ban megállapított finanszírozási célú mőveletek és elızı évek pénzmaradványának összegével növelt kiadási és bevételi fıösszegeket, valamint az önkormányzati költségvetési szervek elıirányzatait e rendelet 1-3. számú mellékleteiben részletezettek szerint hagyja jóvá. (3) A központi támogatások évi alakulását a rendelet 4. számú mellékletei mutatják be. (4) A Közgyőlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények és az önkormányzati hivatal évre engedélyezett létszámadatait az 5. számú mellékletekben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

3 3 (5) Az adósság és hitelállomány adatait a 6. számú melléklet, a több évet érintı kötelezettségeket a 7. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat a 9. számú melléklet, az önkormányzat hitelképességét a 10. számú melléklet mutatja be. (6) A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleget a 11. számú melléklet tartalmazza. (7) A Közgyőlés az elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének mőködési és felhalmozási mérlegét a 13. számú melléklet tartalmazza. (9) A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérleti díját a 14. számú melléklet szerint állapítja meg. (10) A Területi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozatait a 15. számú mellékletek, a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás költségvetési határozatát a 16. számú melléklet mutatja be. IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyőlés, a gazdálkodás szabályszerőségéért a Közgyőlés Elnöke felelıs. (2) A Közgyőlés az önkormányzati hivatal és az intézmények költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi elıirányzatok teljesítését e rendelet 12. számú melléklete szerinti elıirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. (3) A központi költségvetési, valamint az OEP és a Fejér Megyei Szent György Kórház között létrejött megállapodásban rögzített finanszírozási elıírások figyelembevételével az önkormányzati hivatal az elemi költségvetés összeállításával egyidejőleg, illetve szükség szerint konszolidált likviditási ütemtervet készít. (4) A likviditási ütemtervnek a feladatfinanszírozáson felül biztosítani kell az adósságszolgálati kötelezettségek határidıben történı teljesítését is.

4 4 (5) Az intézmény mőködési költségvetési támogatását érintı finanszírozása során az intézmény likviditási tervétıl történı eseti és/vagy célfeladat miatti eltérést a Közgyőlés Elnöke engedélyezheti. 5. (1) Az önkormányzat pénzeszközeit kezelı Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) és az önkormányzat irányítása alatt mőködı intézmények (továbbiakban: intézmények) költségvetésüket érintı pénzforgalmukat az önkormányzat által választott pénzintézet kijelölt fiókjánál nyitott önálló költségvetési elszámolási számlán bonyolítják. Az intézmények a készpénzforgalom zökkenımentes lebonyolítása érdekében pénzforgalmi betétkönyvet nyithatnak, ügyfélkártyát válthatnak, illetve házi pénztárat mőködtethetnek. Az intézmények részére költségvetési alszámla nyitását a Közgyőlés Elnöke engedélyezheti. (2) A hivatal és az intézmények a költségvetésen kívüli idegen pénzeszközök (ellátotti, gondozotti pénzeszközök) kezelésére a Közgyőlés Elnökének elızetes tájékoztatása mellett letéti számlát nyithatnak. (3) Az intézményi feladatok finanszírozása a 4. (2)-(5) bekezdés szerint biztosított források és a tényleges feladatok arányában, az elıirányzat felhasználási ütemterv alapján megállapított havi keretösszeg biztosításával történik. 6. (1) A megyei önkormányzat (e rendelet 3. számú mellékletében szereplı) felújítási és beruházási, illetve pályázati cél/feladat elıirányzatainak felhasználására a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában e rendelet és a feladatokhoz kapcsolódó közgyőlési határozatok figyelembevételével a Közgyőlés Elnöke hatáskörében intézkedik, a Közgyőlés tájékoztatási kötelezettsége mellett. (2) E rendelet 1-3. számú mellékleteiben kimutatott bevételi elıírások és kiadási lehetıségek elıirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történik. (3) A Közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy az önkormányzat mőködési kiadásai között tervezett Társadalom-szolidaritási keret Megyei rendezvények, közérdekő események lebonyolítása forint elıirányzat felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön. (4) A külkapcsolatok finanszírozására elıirányzott Ft a Közgyőlés Elnökének hatáskörében, az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai építése során felmerülı feladatait szolgálja, a közgyőlés részére történı tájékoztatási kötelezettség mellett.

5 5 (5) E rendelet 3. számú mellékletének VII. fejezetében felsorolt jogcímek, feladatok teljesülésére vonatkozó kötelezettségvállalást az Elnök az érvényben lévı megállapodások, közgyőlési határozatok és rendeletek figyelembevételével hatáskörében teljesíti. 7. (1) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell elıírni, a részükre nem szociális ellátásként juttatott összegek rendeltetésszerő felhasználásáról. (2) Az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV tv.10.. (1) bekezdés d. pontja alapján a Közgyőlés elrendeli, hogy a költségvetésben tervezett keretek terhére alapítványok részére történı pénzeszköz átadására csak elızetes közgyőlési döntést követıen kerülhet sor. (3) A költségvetés részletes kiadási és bevételi elıirányzatait megalapozó számításokat az önkormányzati hivatal és az önkormányzati intézmények elemi költségvetésében kell rögzíteni. A közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy az elemi költségvetés összeállításához e rendelet alapján külön intézkedést adjon ki. 8. (1) A Közgyőlés az önkormányzati hivatal köztisztviselıi évi illetményalapját Ft-ban, illetménykiegészítését és a vezetık pótlékait a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény idevonatkozó elıírásaival összhangban állapítja meg. (2). Fejér Megye Közgyőlése a Közgyőlés Elnökét megilletı cafetéria juttatás éves összegét a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX törvény 59. (3) bekezdésében rögzített maximális összegben határozza meg. A Közgyőlés Elnöke tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. (3) Az Önkormányzati Hivatal költségvetésében az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 90. (5) bekezdésében rögzített jogcímre összességében a rendszeres személyi juttatások elıirányzatának 10 %-a tervezhetı. V. Az Önkormányzat gazdasági stabilizációját elısegítı rendelkezések 9. (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi elıirányzatok tejesítésének kötelezettségét és a kiadási elıirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel elıirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthetı, a kiadási elıirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

6 6 (2) Bevételkiesés esetén annak mértékére figyelemmel a Közgyőlés Elnöke elsısorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú elıirányzatának felhasználását korlátozza. 10. (1) Pénzügyi tartalmú, a költségvetés évében, illetve az azt követı években pénzügyi kiadással, elkötelezettséggel járó, valamint a bevételi oldalt csökkentı javaslatot tartalmazó elıterjesztések csak a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság támogató véleményezésével terjeszthetık a Közgyőlés elé. Az elıterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy az elıirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, valamint meg kell jelölni a többletkiadást ellentételezı bevételi forrást is. (2) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezıtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetıen veszélyeztetik, a Közgyőlés Elnöke a Közgyőlés utólagos jóváhagyása mellett a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a költségvetési gazdálkodás stabilizálása, a likviditás megırzése érdekében. 11. (1) A Közgyőlés kötelezi a költségvetési szervek vezetıit az elıírt bevételek beszedésére. A költségvetési szerv vezetıje a bevételek alakulásáról havi információs szolgáltatás keretein belül köteles az önkormányzati hivatalnak beszámolni. (2) A Megyei Közgyőlés felhatalmazza a Közgyőlés Elnökét, hogy a évi költségvetésben meghatározott, az önkormányzatot megilletı bevételek beszedésérıl gondoskodjon, valamint közremőködjön a többletbevételek megszerzésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében. (3) Az költségvetés végrehajtását az alapító okiratban elıírt, illetve engedélyezett, az intézményi költségvetésekben, valamint a szervezeti és mőködési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerő használata követelményének érvényesítésével, a gazdálkodási és számviteli elıírások betartásával kell biztosítani.

7 7 12. (1) E rendelet mellékleteiben meghatározott kiadási elıirányzatok nem léphetık túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható. A Közgyőlés Elnöke hatáskörében az elıirányzat felhasználását ideiglenesen felfüggesztheti, melyrıl a Közgyőlést a soron következı költségvetés-módosítási elıterjesztésben tájékoztatja. A felfüggesztett elıirányzatok zárolásáról, törlésérıl vagy csökkentésérıl a Közgyőlés Elnökének elıterjesztése alapján a Közgyőlés a költségvetés módosításával dönt. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények pénzmaradványának elszámolását az önkormányzati hivatal felülvizsgálja. A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegő pénzmaradványokat. (3) A évi költségvetési pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt (szabad) része, az év közben képzıdı mőködési többletbevételek, elsısorban a hiány csökkentésére fordíthatóak. A kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába be kell vonni. Az intézmények az átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként nem helyezhetik el, azokat be kell vonni a feladatfinanszírozásba, a folyószámlahitel és a kamatterhek csökkentése érdekében. 13. (1) Az intézményekben foglalkoztatott munkavállalók részére a jogszabályokban meghatározott garantált illetményt meghaladó illetmény, illetve pótlék kizárólag Közgyőlés Elnöke engedélye alapján adható. (2) Az intézmények január 15-i üres álláshelyeinek bérfedezete a Hivatal céltartalékában került megtervezésre. Ezen álláshelyek, valamint az év közben megüresedı álláshelyek betöltését a Közgyőlés Elnöke engedélyezi. (3) A költségvetési szervek vezetıi munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatás szükséges, különös tekintettel a szakmai struktúra átalakítására és a szakmai jogszabályok elıírásaira. (4) Az intézmények hatékonyabb mőködéséhez fel kell tárni a párhuzamos feladatellátás csökkentésének lehetıségét, a szakmai feladatok és a kisegítı gazdaságok felülvizsgálatával kialakítani a hatékonyabb és gazdaságosabb mőködési formákat. (5) Nem kötelezı többletfeladat évre történı engedélyezésére csak kivételesen, a prognosztizált mőködési kiadások ismerete és a szükséges finanszírozási fedezet rendelkezésre állása esetén kerülhet sor.

8 8 VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELİIRÁNYZAT-VÁLTOZTATÁSAINAK HATÁSKÖRI RENDJE 14. (1) Fejér Megye Közgyőlése az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendeletét legalább az idıszaki költségvetési beszámolók tárgyalását követıen, de legkésıbb december 31-i hatállyal a zárszámadás elkészítésének határidejéig módosíthatja. (2) A közgyőlés felhatalmazza Elnökét a céltartalékba elkülönített, illetve az évközi központi és céljellegő (pót-) elıirányzat költségvetési szervek és költségvetési feladatok közötti saját hatáskörben történı felosztására. (3) Az Elnöki hatáskörben engedélyezett (pót-) elıirányzatok megállapításáról az Elnök az érintett költségvetési szervek vezetıit a döntést követıen, a közgyőlést pedig a 14. (1) bekezdése szerinti idıszakokban tájékoztatja. 15. (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a (2)-(3) bekezdésekben foglaltak szerinti többletbevételbıl saját elıirányzat-módosítási hatáskörében az önkormányzati hivatal egyidejő tájékoztatása mellett, bevételi és kiadási elıirányzatának fıösszegét, a kiemelt elıirányzatokat és a megfelelı részelıirányzatokat felemelheti. (2) Az önkormányzati költségvetési szerv, a 14. (1) bekezdés szerinti idıszakban ezen (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, a jóváhagyott mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, a mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi elıirányzatán felüli, jóváírt és ténylegesen befolyó többletbevételeit saját hatáskörében - a mőködési célú bevételeket elsısorban mőködési hiányok csökkentésére, dologi és egyéb folyó kiadásokra, a felhalmozási célú bevételeket felhalmozási, illetve felújítási kiadásokra használhatja fel. A céljellegő felhasználással kapott többletbevételeket a bevétel megszerzése, felhasználása során felmerülı költségek többletbevétel terhére történı elszámolása mellett az intézmény a kitőzött célra és a jogszabályi elıírások szerint használhatja fel. (3) Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 100/B (1. a.) bekezdése felhatalmazása alapján az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) kormányrendelet 3/A (1) bekezdés bad) pontjában meghatározott bevételi jogcímek elıirányzatain felül keletkezett, éves szinten összesen Ft-ot meg nem haladó ténylegesen realizált többletbevétel saját hatáskörben felhasználható, elsısorban mőködési hiányok csökkentésére, dologi és egyéb folyó kiadásokra.

9 9 (4) A költségvetési szerv (2-3) bekezdésben szabályozott eseteken felül teljesült bevételi elıirányzaton felüli többletbevételt a közgyőlés elnökének jóváhagyását követıen, a jóváhagyás szerint használhatja fel. (5) Az intézmények ellátási díjbevételeit támogatásértékő bevételként kell figyelembe venni, azok elıirányzatai intézményi hatáskörben nem módosíthatóak. 16. (1) A közgyőlés az általa jóváhagyott kiemelt- és részelıirányzatok között, alkalmanként Ft összeghatárig a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságot, Ft összeghatárig pedig a Közgyőlés Elnökét átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül hatáskörönként legfeljebb Ft erejéig, a 14. (1) bekezdés szerinti idıszakban történı tájékoztatási kötelezettség mellett. 17. E rendelet 16 számozott mellékletet tartalmaz. 18. E rendelet február 25-én lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-tıl kell alkalmazni. Székesfehérvár, február 24. A fıjegyzı távollétében: Vargha Tamás közgyőlés elnöke dr. Molnár Krisztián aljegyzı A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Székesfehérvár, február 25. dr. Molnár Krisztián aljegyzı a fıjegyzı távollétében

10 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési bevételei 1/1. sz. melléklet / 1. oldal Ft-ban Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáso n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási Tény kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Várható Támogatás miatti korrekció Terv Tény Várható Hivatal összesen Terv Tény Várható FM-i Szakképzésszervezési Társulás Terv Tény Várható Intézmények összesen Terv Tény Várható Szent György Kórház Székesfehérvár Terv Tény Várható FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta Terv Tény Várható Terv

11 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési bevételei 1/1. sz. melléklet / 2. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Intézmények Önkormányzat FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáso n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Tény Várható Iskola és Gyermekotthon Velence Terv Tény Várható Oktatási intézmények összesen Terv Tény Várható Martonvásári Iskola Terv Tény Várható Vajda J. Gimnázium Bicske Terv Tény Várható József A. Iskola Bicske Terv Tény Várható Prelúdium Zeneiskola Bicske Terv Tény Várható Terv

12 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési bevételei 1/1. sz. melléklet / 3. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Önkormányzat Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáso n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Tény Várható Kossuth Zs. EGYMI Sárbogárd Terv Tény Várható Táncsics M.Gimnázium Mór Terv Tény Várható Terv Perczel M. Szakképzı Mór Tény Várható Gárdonyi G. Iskola Mór Terv Tény Várható Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs Terv Tény Várható FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Terv Tény Várható Terv Velencei Szakképzı Iskola Tény Várható Terv

13 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési bevételei 1/1. sz. melléklet / 4. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Önkormányzat FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáso n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Tény Várható Közmővelıdési és közgyőjt. int.össz. Terv Tény Várható Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Terv Tény Várható Megyei Levéltár Székesfehérvár Terv Tény Várható Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Terv Tény Várható Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár Terv Tény Várható FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár Terv Tény Várható Terv

14 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési kiadásai 1/2. sz. melléklet / 1. oldal Intézményi támogatások Támogatás értékő Átadott pénzeszköz Ft-ban Intézmények Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások mőködésre felhalmozásra mőködési felhalmozási Elızı évi ei.-maradvány, pénzmaradvány átadása mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Önkormányzat mindösszesen kiadás mőködésre felhalmozásra Tény Várható Támogatás miatti korrekció Terv Tény Várható Hivatal összesen Terv Tény Várható FM-i Szakképzésszervezési Társulás Terv Tény Várható Terv Intézmények összesen Tény Várható Szent György Kórház Székesfehérvár Terv Tény Várható FMÖ Integrált Szociális Intézménye Székesfehérvár FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár Terv Tény Várható Terv Tény Várható Terv

15 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési kiadásai 1/2. sz. melléklet / 2. oldal Intézményi támogatások Támogatás értékő Átadott pénzeszköz Ft-ban Intézmények Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások mőködésre felhalmozásra mőködési felhalmozási Elızı évi ei.-maradvány, pénzmaradvány átadása mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Velencei Önkormányzat Iskola és Gyermekotthon kiadás mőködésre felhalmozásra Tény Várható Oktatási intézmények összesen Terv Tény Várható Martonvásári Iskola Terv Tény Várható Vajda J. Gimnázium Bicske Terv Tény Várható Terv József A. Iskola Bicske Tény Várható Prelúdium Zeneiskola Bicske Terv Tény Várható Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd Terv Tény Várható Kossuth Zs. EGYMI Sárbogárd Terv Tény Várható Terv

16 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési kiadásai 1/2. sz. melléklet / 3. oldal Intézményi támogatások Támogatás értékő Átadott pénzeszköz Ft-ban Intézmények Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások mőködésre felhalmozásra mőködési felhalmozási Elızı évi ei.-maradvány, pénzmaradvány átadása mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások kiadás mőködésre felhalmozásra Önkormányzat Táncsics M.Gimnázium Mór Tény Várható Perczel M. Szakképzı Mór Terv Tény Várható Gárdonyi G. Iskola Mór Terv Tény Várható Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Velencei Szakképzı Iskola Terv Tény Várható Terv Tény Várható Terv Tény Várható FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár Terv Tény Várható Terv

17 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési kiadásai 1/2. sz. melléklet / 4. oldal Intézményi támogatások Támogatás értékő Átadott pénzeszköz Ft-ban Intézmények Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások mőködésre felhalmozásra mőködési felhalmozási Elızı évi ei.-maradvány, pénzmaradvány átadása mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Közmővelıdési Önkormányzat és közgyőjt. int.össz. kiadás mőködésre felhalmozásra Tény Várható Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Terv Tény Várható Megyei Levéltár Székesfehérvár Terv Tény Várható Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár Terv Tény Várható Terv Tény Várható Terv Tény Várható Terv

18 Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének bevételei 2. sz. melléklet / 1. oldal Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek Bevétellel járó feladatok I. Mőködési bevételek Bérleti díjak Kamatbevételek Egyéb mőködési bevétel hivatalnál Önkormányzat sajátos mőködési bevételei SZJA részesedés Illetékbevételek II.Központi költségvetéstıl kapott támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. állami támogatás III. Önkorm. felhalm. és tökejell. bev Ingatlanok és földterület értékesítés

19 Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének bevételei 2. sz. melléklet / 2. oldal Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek IV. Átvett pénzeszközök Területfejlesztési Tanács költségeihez Területi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Gyermekvédelmi feladatok megyei jogú városoktól térített összege Petıfi Sándor Gimnázium rekonstrukciójára Sárbogárdi járóbeteg szakellátó rendszer fejlesztése Bérkompenzáció (Kórház) V. Önkormányzati hitelek, kölcsönök visszatérülése és értékpapír bevételek Rövid lejáratú mőködési hitel V. Elızı évi felhalmozási pénzmaradvány

20 Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének kiadásai 3. sz. melléklet / 1. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi és egyéb folyó kiad. Intézményi támogatások Támogatásértékő mőködési felhalmozási kiadás Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás és felhalmozás összesen Kiadással járó feladatok I. Intézményfinanszírozás II. Hivatal közvetlen kiadásai Hivatali feladatok finanszírozása III. Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás és adósságterhek Forráskiegészítı hitel Forráskiegészítı hitel kamatai Fejlesztési hitel törlesztés Fejl. hitel kamata és kötvény adósságterhe IV. Közgyőlés közvetlen kiadásai Közgyőlés mőködésének kiadásai V. Önkormányzat mőködésével kapcsolatos kötelezı feladatok Kötelezı feladatok önkormányzati költségvetésen kívüli ellátásának támogatása Szakszervezet támogatása Sportági SZÖV. SZÖV. sportigigazgatási feladatok Sportági SZÖV. SZÖV. szabadidıs és diáksport feladatok Területi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Területi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 200. 31047 II. Törvények 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl* Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/0. (II. 05.) önkormányzati rendelete " +,!!! " #$%&'( ) ( * - egységes szerkezetbe foglalva a 9/0. " %&#'( ) (' ( - (II.5.) számú és a 8/0. (IX.0.)

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról A Közgyőlés a 17/2008. (IV.29.) rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Előszállás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET XXI. évfolyam 1. szám 2011. február 23. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. II. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 0. december 8., szerda 6. Tartalomjegyzék 0. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl 968 0. évi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben