58. számú elıterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "58. számú elıterjesztés"

Átírás

1 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjaik projekt megvalósításához szükséges önkormányzati fejlesztési hitel igénybevételérıl szóló újabb ajánlattételi felhívás jóváhagyása Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester Készítette: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı címzetes fıjegyzı Dr. Bakó Zoltán ügyvéd Deák Ügyvédi Iroda Törvényességi ellenırzést végezte: Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: március 25. Ügyrendi és Jogi Bizottság: március 25. KEB Bizottság: Tisztelt Képviselı-testület! A Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjaik projekt megvalósításához szükséges 300 millió forint önkormányzati fejlesztési hitel igénybevételérıl a képviselı-testület már korábban döntött. A hatályos Kbt. alapján, tekintettel arra, hogy a négy évre összeszámított kamat-törlesztés mértéke meghaladja a nyolc millió forintot, ezért közbeszerzési eljárás keretében kell a hitelfinanszírozót kiválasztani. A beszerzett információk alapján, tekintettel arra, hogy a felhasználás célja szerint eltérıek a kamatok a hitelösszegre, részajánlat tételre is lesz lehetıség a kiírás szerint. A meghirdetésre kerülı felhívásban tárgyalás tartására adnánk lehetıséget, az ajánlatok és feltételek pontosítása, az eredményes eljárás lefolytatása érdekében. Javasoljuk, hogy a képviselı-testület a mellékelt felhívás jóváhagyásával az eljárást indítsa meg. Javasoljuk továbbá, hogy az eljárás szakmai és törvényi megfelelıségének biztosítása érdekében a Deák Ügyvédi Irodával a mellékelt szerzıdést kösse meg az önkormányzat.

2 1. számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t : Közbeszerzési szakértı megbízása fejlesztési hitel közbeszerzésének bonyolítására Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testületet a DDOP-3.1.2/2F-2f Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjainak kialakítása tárgyú projekttel kapcsolatos önkormányzati fejlesztési célú hitel közbeszerzési eljárásának bonyolításával a Deák Ügyvédi Irodával (7100 Szekszárd, Jókai u. 22.) bízza meg, egyben az errıl szóló, a jegyzıkönyv mellékletét képezı Ft + ÁFA összegő megállapodás jóváhagyja. Határidı: június 30. Felelıs: Bognár Jenı polgármester Határozatról értesül: pénzügyi iroda, projektmenedzsment Deák Ügyvédi Iroda irattár 2. számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t : Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjának kialakítása (DDOP-3.1.2/2F 2f ) projekt kivitelezéséhez szüksége fejlesztési hitel igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjának kialakítása (DDOP-3.1.2/2F-2f ) projekt megvalósításához szükséges fejlesztési hitel igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárást megindítja, egyben az ajánlati felhívást a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A képviselı-testület felkéri a város polgármesterét a fejlesztési hitel megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására. Határidı: június 30. Felelıs: Bognár Jenı polgármester Határozatról értesül: építési és városüz. Iroda pénzügyi iroda Deák Ügyvédi Iroda irattár

3 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése (, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. -ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]; Kbt. 22. (1) bekezdés d) pontja d) az ajánlatkérı a Kbt. mely része, illetıleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza; Kbt. VI. fejezete e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt ának (5) bekezdésére vagy ának (2) bekezdésére vagy ának (3) bekezdésére]; Az eljárás becsült értéke: nettó forint f) ha a kérelmezı olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítıben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelezı, ezt a körülményt is; Kötelezı g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját. 2010/03/ (6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérı által meghatározott személy vagy szervezet kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztıbizottság a hiánypótlásra történı felhívást az ajánlatkérınek küldi meg. Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: A Kbt. 6. (2) bekezdése értelmében jelen hirdetmény ellenjegyzése megtörtént.

4 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [x] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Szolgáltatási koncesszió [ ] I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Bátaszék Város Önkormányzata Postai cím: Szabadság u. 4. Város/Község Bátaszék Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Bognár Jenı Polgármester Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): Postai irányítószám: 7140 Ország: Magyarország Telefon: 74/ Fax: 74/ A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

5 A dokumentáció a következı címen szerezhetı be: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA Központi szintő [ ] Közszolgáltató [ ] Regionális/helyi szintő [x] Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] [ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb [ ] I.3.) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN [x] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Védelem [ ] Szociális védelem [ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidı, kultúra és vallás [ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás [ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg): [ ] Egészségügy I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN [ ] Víz [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] [ ] Kikötıi tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Villamos energia [Kbt (1) bek.. a) pont] [ ] Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] [ ] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] [ ] Repülıtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont]

6 I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x] II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés Bátaszék Város Önkormányzata részére hitelfelvétel II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) [ ] Építési beruházás b) [ ] Árubeszerzés c) [x] Szolgáltatás [ ] Kivitelezés [ ] Tervezés és kivitelezés [ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek megfelelıen [ ] Adásvétel [ ] Lízing [ ] Bérlet [ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja/egyéb Szolgáltatási kategória 6 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul A teljesítés helye 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. NUTS-kód HU233 Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ] Keretmegállapodás megkötése [ ] II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevıvel [ ] A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel [ ] A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire

7 lehetséges): II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya Bátaszék Város Önkormányzata részére hitelfelvétel, kölcsönszerzıdés keretében II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fı szószedet Fı tárgy Kiegészítı szószedet (adott esetben) II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl szükség szerint több példány használható) igen [X] nem [ ] Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre [x] II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x] II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) I. részajánlati kör: MFB refinanszírozott beruházási hitel összege: 131 millió HUF A hitel célja: 3. Közoktatási célú beruházási célok A hitel alcélja: 3.1. Közoktatási intézmények mőszaki felújítása és rekonstrukciója - Futamidı: 20 év, 2 év türelmi idı figyelembe vételével - A hitel törlesztésének kezdete: a szerzıdés aláírásától számított 2 év. - Rendelkezésre tartási idı: a szerzıdés aláírásától számított 2 év. - Kamatláb: Évi 3 havi EURIBOR báziskamat + max 1,5 % kamatmarzs - Projektvizsgálati díj: egyszeri max 1,5% - Törlesztés: negyedéves törlesztési periódus, egyenlı részletekben, negyed év utolsó napján - Kamatfizetés negyedévente, negyed év utolsó napján - Elıtörlesztés: 10 nappal korábbi írásbeli értesítés alapján bármikor; díjtalanul - Folyósítási feltétel: forrásarányos finanszírozással - Biztosíték: az önkormányzat számláira vonatkozó azonnali beszedési megbízás - Fedezet: önkormányzat költségvetése II. részajánlati kör: MFB refinanszírozott beruházási hitel összege: 169 millió HUF A hitel célja: 8. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása A hitel alcélja: 8.6. Regionális Operatív Programok - Futamidı: 20 év, 2 év türelmi idı figyelembe vételével - A hitel törlesztésének kezdete: a szerzıdés aláírásától számított 2 év. - Rendelkezésre tartási idı: a szerzıdés aláírásától számított 2 év. - Kamatláb: Évi 3 havi EURIBOR báziskamat + max 1,5 % kamatmarzs - Projektvizsgálati díj: egyszeri max 1,5% - Törlesztés: negyedéves törlesztési periódus, negyed év utolsó napján - Kamatfizetés negyedévente, egyenlı részletekben, negyed év utolsó napján - Elıtörlesztés: 10 nappal korábbi írásbeli értesítés alapján bármikor; díjtalanul - Folyósítási feltétel: forrásarányos finanszírozással - Biztosíték: az önkormányzat számláira vonatkozó azonnali beszedési megbízás - Fedezet: önkormányzat költségvetése A dokumentációban részletezettek szerint.

8 II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az idıtartam hónap(ok)ban: 240 vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés (év/hó/nap) III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) A kölcsön késedelmes törlesztése esetén a késedelembe esés idıpontjától a Bank a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelı évi késedelmi kamatot számíthat fel. A kamat késedelmes megfizetése esetén a késedelem idejére felszámításra kerülı késedelmi kamat mértéke: ügyleti kamat + a mindenkori jegybanki alapkamat. Valamennyi további pénztartozás késedelmes megfizetése esetén az Adós köteles a késedelembe esés idıpontjától késedelmi kamatot fizetni, melynek mértéke az üzletági folyószámlahitel mindenkori irányadó kamata + a mindenkori jegybanki alapkamat. III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az ajánlatkérı az ellenszolgáltatást az alábbiak szerint teljesíti a Kbt (5) bekezdésének megfelelıen: - Törlesztés: negyedéves törlesztési periódus, negyed év utolsó napján - Kamatfizetés negyedévente, egyenlı részletekben, negyed év utolsó napján - Elıtörlesztés: 10 nappal korábbi írásbeli értesítés alapján bármikor; díjtalanul. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Nem követelmény. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [x] nem [ ] Ha igen, a különleges feltételek meghatározása évi CXII. törvény a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

9 III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezet, aki a Kbt. 62. (1) bekezdésének hatálya alá tartozik. Igazolási mód: A Kbt (3) bekezdésének megfelelıen, a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1./ Az ajánlattevı(k) és ha van úgy a 10% feletti alvállalkozó csatolja az elmúlt két lezárt gazdasági év számviteli jogszabályok szerinti, A számvitelrıl szóló 2000 évi C. törvénynek megfelelı módon elkészített beszámolójának mérlegét és eredménykimutatását, (ha az ajánlattevı és a 10% feletti alvállalkozó letelepedése szerinti ország joga elıírja közzétételét). 2./ Az ajánlattevı nyilatkozzon az elızı három évi (2007., 2008., 2009.) teljes forgalmáról, és ugyanezen idıszakban a közbeszerzés (önkormányzati beruházási hitelkihelyezés) tárgyának forgalmáról (nettó forintban), évenkénti bontásban, attól függıen, hogy az ajánlattevı mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak. (Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja). Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1./ Alkalmatlan az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevık, valamint a 10% feletti alvállalkozó külön- külön) mindkét részajánlati kör vonatkozásában, ha az elmúlt két lezárt gazdasági év jogszabályok szerinti beszámolója alapján bármelyik évben a mérleg szerinti eredménye negatív. 2.a./ Alkalmatlan az ajánlattevı, ha a teljes forgalma az elızı három évben (2007., 2008., 2009.) összesen nem éri el - az I. részajánlati kör vonatkozásában a nettó ,- Ft-ot. - a II. részajánlati kör vonatkozásában a nettó ,- Ft-ot. 2.b./ Alkalmatlan az ajánlattevı, ha az elızı három évben (2007., 2008., 2009.) a közbeszerzés tárgyából (önkormányzati beruházási hitelkihelyezésbıl) származó forgalma összesen nem érte el - az I. részajánlati kör vonatkozásában a nettó ,- Ft-ot. - a II. részajánlati kör vonatkozásában a nettó ,- Ft-ot. Közös ajánlattétel tekintetében a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei közül a 1. pontra vonatkozóan külön-külön, a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei közül 2. pont tekintetében együttesen kell megfelelni. A 10% feletti alvállalkozónak a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei közül az 1. pontban írtaknak külön kell megfelelnie, a 2.

10 pont tekintetében az alvállalkozók alkalmasságát nem vizsgálja Ajánlatkérı. III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1./ Az ajánlattevınek az ajánlatában be kell mutatnia és a Kbt. 68. (1) bekezdése szerint igazolnia az elızı három év (2007., 2008., 2009.) legjelentısebb önkormányzati beruházási hitelkihelyezésre vonatkozó referenciaigazolásait, melyben fel kell tüntetni a szerzıdéskötés idıpontját, a teljesítés idejét, a szerzıdést kötı másik fél nevét és székhelyét, a szolgáltatás tárgyát, olyan részletességgel, hogy abból az ajánlatkérı meg tudja ítélni az ajánlattevı alkalmasságát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét (a tıkén felül, a hitelért fizetendı éves díjat) vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével (a nyújtott hitel nagyságát). Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1./ Alkalmatlan az ajánlattevı, ha nem rendelkezik az elmúlt három évben (2007., 2008., 2009.) összesen legalább 2 db, önkormányzati beruházási hitelkihelyezésre vonatkozó referenciával, amelyek közül az egyik esetében - az I. részajánlati kör vonatkozásában legalább 100 millió Ft mértékő hitelösszeg került kihelyezésre vagy a legalább évi 3 millió Ft volt az ellenszolgáltatás összege (a tıkén felül, a hitelért fizetendı díj). - a II. részajánlati kör vonatkozásában legalább 130 millió Ft mértékő hitelösszeg került kihelyezésre vagy a legalább évi 4 millió Ft volt az ellenszolgáltatás összege (a tıkén felül, a hitelért fizetendı díj). A mőszaki, szakmai minimumkövetelményei tekintetében az Ajánlatkérı a 10% feletti alvállalkozónak alkalmasságát nem vizsgálja. III.2.4) Fenntartott szerzıdések A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x] A szerzıdés a Kbt szerint fenntartott igen [ ] nem [x] III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [x] nem [ ] Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás: évi CXII. törvény a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

11 Tárgyalás nélküli [ ] Tárgyalásos [X] IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli [ ] Tárgyalásos [ ] IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg) A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [x] VAGY Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint [ ] [ ] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x] Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén Elızetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje

12 Dátum: 2010/04/ (év/hó/nap ) Idıpont: Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét ( Ft + Áfa) az ajánlatkérı nevében eljáró, OTP Banknál vezetett számú számlájára átutalással lehet rendezni. IV.3.4) Az ajánlattételi határidı Dátum: 2010/04/ (év/hó/nap ) Idıpont: IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határidı lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2010/04/ (év/hó/nap ) Idıpont: Helyszín : Deák Ügyvédi Iroda, 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt a szerinti személyek V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: DDOP-3.1.2/2F-2f Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjainak kialakítása tárgyú projekttel kapcsolatos, a jelen eljárás alapján megkötésre kerülı szerzıdés ellenszolgáltatása nem EU alapokból finanszírozott. V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja: Az ajánlattételi határidı lejárát követı 25. nap óra. (Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követı elsı munkanap óra.) Helyszín: Deák Ügyvédi Iroda, 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2. Az ajánlatkérı az eredményhirdetésre ezennel meghívja az ajánlattevıket, további értesítést már nem küld. V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja:

13 Az eredményhirdetést (az írásbeli összegezés megküldését) követı naptól követı 20. nap, óra. (Helyszín: Bátaszék Város Polgármesteri Hivatala, 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.) V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) Az ajánlatkérı az I. részajánlati körben az ajánlattételi határidı lejártát követı 15. napon (amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követı elsı munkanapon) órától, a II. részajánlati körben - ugyanezen napon órától folytatja le a tárgyalást, valamennyi érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevıkkel együtt (közösen történı tárgyalás) 60 perces idıtartamban. A tárgyalás helye: Bátaszék Város Polgármesteri Hivatala, 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. I. emeleti Tanácsterem. Az ajánlatkérı elıreláthatólag csak egy tárgyalási fordulót kíván tartani, amennyiben szükségesnek tartja, az elsı tárgyalás végén dönt újabb tárgyalási forduló tartásáról. A tárgyalásos eljárásban a felek a szerzıdéses feltételekrıl tárgyalnak, mivel nem áll fenn az ajánlattevınek, illetıleg az ajánlatkérınek az ajánlati kötöttsége. A tárgyalás végén az ajánlattevık cégszerően aláírt ajánlati adatlapon nyújtják be végleges ajánlatukat, mely alapján az ajánlatkérı értékeli az ajánlatokat. A tárgyalásról a tárgyalás befejeztével jegyzıkönyv készül, melyet az ajánlattevık jelenlévı képviselıi is aláírnak, és a tárgyalási jegyzıkönyv 1 eredeti példányát a tárgyalás befejezésekor valamennyi ajánlattevı megkapja. A tárgyalás befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. Miután az ajánlatkérı az eljárás eredményét kihirdette, a szerzıdést a felhívásnak, illetıleg a dokumentációnak és az ajánlatnak a tárgyalás befejezésekori tartalma szerint fogja megkötni. V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen [x] nem [ ] V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció a felhívás megjelenése napjától az ajánlatkérınél rendelkezésre áll, és megigényelhetı. A dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele. A dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon történı megküldése az ajánlatkérı és az ajánlatkérı nevében eljáró részére. Amennyiben telefaxon kívánja az ajánlattevı megigényelni a dokumentációt, úgy az eredeti okmánynak az ajánlatkérı nevében eljáró postacímre történı megküldését is elıírja az ajánlatkérı, ennek elmaradása esetén az ajánlattevı nem hivatkozhat arra, hogy nem, vagy nem megfelelı idıben kapta kézhez a dokumentációt. Az igénylés tartalmazza az igénylı cég megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címet) a kapcsolattartó személy nevét, telefonszámát, fax számát, címét, és postai megkérés esetén postacímét, ahová az ajánlatkérı postai küldeményként, a dokumentációt megküldheti, továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt. A dokumentáció megvásárolható az ajánlattételi határidıig, személyesen is az átutalás banki kivonattal történı igazolásával az ajánlatkérınél, telefonon történı elızetes egyeztetést követıen, munkanapokon naponta 9-16 óráig, az ajánlattételi határidı lejártának napján óráig. V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı határa: V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

14 V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen [x] nem [ ] V.7) Egyéb információk: 1.) Az ajánlattevı - a Kbt. 4. 3/E. pontjában meghatározott körben - a szerzıdés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erıforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni azt, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. Az igénybe vett erıforrások tekintetében a rendelkezésre állást a Kbt. 65. (4) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni. Más szervezet erıforrásainak bevonása esetén az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést is igazolni kell az adott alkalmassági feltételnél elıírtak szerint! Az ajánlattevı ajánlatában külön nyilatkozatban pontosan jelölje meg, hogy mely alkalmassági feltételek tekintetében kíván erıforrásra támaszkodni. 2.) Az ajánlatkérı a Kbt. 91. (2) bekezdésének megfelelıen a szerzıdést az eljárás nyertesével vagy - visszalépése esetén, illetve az eljárás nyertesének a 60. (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében - az eljárás eredményének kihirdetésekor a következı legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérı, érvényes ajánlatot tevınek minısített szervezettel köti meg. 3.) Az ajánlatkérı kiköti, hogy személyesen ajánlatokat leadni csak munkanapokon óráig lehetséges elızetes, telefonon történı egyeztetés alapján, azzal, hogy az ajánlattételi határidı lejártának napján az ajánlatoknak óráig be kell érkeznie. Az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét arra, hogy az ajánlattevıknek az ajánlattételi határidı lejártának napján óráig be kell érkeznie. Az ajánlat beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevı köteles viselni! 4.) Az ajánlatkérı a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás alatt az alábbiakat értékeli. Az ajánlattevı köteles megadni az egyes hitelért fizetendı díjat a következık szerint. Kamatbázis (3 havi EURIBOR, jelen ajánlattételi felhívás megjelenésének napján érvényes %-os mértéke) + kamatfelár %-os mértéke. Ajánlattevık külön adják meg a kamatbázis, valamint a kamatfelár %-os mértékét. Az ajánlattevı ajánlatában a kamaton és az egyszeri projektvizsgálati díjon kívül más költséget nem érvényesíthet. Az összes költség megállapításánál az összehasonlíthatóság érdekében a teljes futamidın át a kamatbázis vonatkozásában a 3 havi EURIBOR, jelen ajánlattételi felhívás napján érvényes mértékét kell alkalmazni. Az összehasonlíthatóság érdekében feltételezzük, hogy a teljes fejlesztési hitel igénybevételére a szerzıdés aláírásakor kerül sor, a tıketörlesztés pedig a folyósítás után pontosan 24 hónappal kezdıdik meg. 5.) Ajánlatkérı a hiánypótlás lehetıségét a Kbt. szerint teljes körben biztosítja. 6.) Az ajánlati biztosíték mértéke ,- Ft. Az ajánlati biztosíték nyújtásának formája lehet készpénz befizetése (átutalása) az ajánlatkérı nevében eljáró személy AXA Banknál vezetett számú számlájára, vagy bankgaranciával, vagy teljesíthetı biztosítási szerzıdés alapján kiállított - készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak a szerzıdéskötés tervezett idıpontjáig érvényesnek, a lejáratig visszavonhatatlannak és a létrejöttét meghatározó jogviszonytól függetlennek kell lennie. Az ajánlati biztosíték összege nem csökkenthetı, az egy összegben hívható le. Az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló eredeti okiratot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítékot legkésıbb az ajánlattételi határidı lejártának a napjáig beérkezıleg kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlatkérı kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után

15 kamatot nem fizet. Az ajánlatkérı az eredményhirdetést követı 10 (tíz) napon belül intézkedik az ajánlati biztosíték visszautalásáról, illetve felszabadításáról, a nyertes és a második legjobb ajánlattevı kivételével. A második helyezett és a nyertes ajánlattevı ajánlati biztosítékának felszabadítására, ill. visszafizetésére a nyertes ajánlattevıvel való szerzıdéskötést követı 10 (tíz) napon belül kerül sor. 7.) Az ajánlattevınek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. (2) bekezdésére vonatkozóan, valamint a Kbt. 71. (1) bekezdés a) c) pontjaira és a (3) bekezdésére (nemleges nyilatkozat esetében is). 8.) Ajánlatkérı a hiánypótlás lehetıségét a Kbt. szerint teljes körben biztosítja. V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/03/ (év/hó/nap) A. MELLÉKLET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETİK BE Hivatalos név: Deák Ügyvédi Iroda Postai cím: Jókai u. 22. fszt Város/Község Szekszárd Postai irányítószám: 7100 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: 06/74/ Fax: 06/74/ Internetcím (URL): * II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETİ Hivatalos név: Bátaszék Város Önkormányzata Postai cím: Szabadság u. 4. Város/Község Bátaszék Postai irányítószám: 7140 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı Telefon: 06/74/ Fax: 74/ Internetcím (URL): III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: Deák Ügyvédi Iroda Postai cím: Jókai u. 22. fszt Város/Község Szekszárd Postai irányítószám: 7100 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: 06/74/

16 Címzett: dr. Bakó Zoltán Fax: 06/74/ Internetcím (URL): * B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA 3.1. Közoktatási intézmények mőszaki felújítása és rekonstrukciója hitelcél keretében 131 millió Ft MFB refinanszírozott beruházási hitel felvétele 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fı szószedet Fı tárgy Kiegészítı szószedet (adott esetben) 3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK MFB refinanszírozott beruházási hitel összege: 131 millió HUF A hitel célja: 3. Közoktatási célú beruházási célok A hitel alcélja: 3.1. Közoktatási intézmények mőszaki felújítása és rekonstrukciója - Futamidı: 20 év, 2 év türelmi idı figyelembe vételével - A hitel törlesztésének kezdete: a szerzıdés aláírásától számított 2 év. - Rendelkezésre tartási idı: a szerzıdés aláírásától számított 2 év. - Kamatláb: Évi 3 havi EURIBOR báziskamat + max 1,5 % kamatmarzs - Projektvizsgálati díj: egyszeri max 1,5% - Törlesztés: negyedéves törlesztési periódus, egyenlı részletekben, negyed év utolsó napján - Kamatfizetés negyedévente, negyed év utolsó napján - Elıtörlesztés: 10 nappal korábbi írásbeli értesítés alapján bármikor; díjtalanul - Folyósítási feltétel: forrásarányos finanszírozással - Biztosíték: az önkormányzat számláira vonatkozó azonnali beszedési megbízás - Fedezet: önkormányzat költségvetése A dokumentációban részletezettek szerint. 4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL A RÉSZ SZÁMA 2 MEGHATÁROZÁS

17 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA 8.6. Regionális Operatív Programok hitelcél keretében 169 millió Ft MFB refinanszírozott beruházási hitel felvétele 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fı szószedet Fı tárgy Kiegészítı szószedet (adott esetben) 3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK II. részajánlati kör: MFB refinanszírozott beruházási hitel összege: 169 millió HUF A hitel célja: 8. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása A hitel alcélja: 8.6. Regionális Operatív Programok - Futamidı: 20 év, 2 év türelmi idı figyelembe vételével - A hitel törlesztésének kezdete: a szerzıdés aláírásától számított 2 év. - Rendelkezésre tartási idı: a szerzıdés aláírásától számított 2 év. - Kamatláb: Évi 3 havi EURIBOR báziskamat + max 1,5 % kamatmarzs - Projektvizsgálati díj: egyszeri max 1,5% - Törlesztés: negyedéves törlesztési periódus, negyed év utolsó napján - Kamatfizetés negyedévente, egyenlı részletekben, negyed év utolsó napján - Elıtörlesztés: 10 nappal korábbi írásbeli értesítés alapján bármikor; díjtalanul - Folyósítási feltétel: forrásarányos finanszírozással - Biztosíték: az önkormányzat számláira vonatkozó azonnali beszedési megbízás - Fedezet: önkormányzat költségvetése A dokumentációban részletezettek szerint. 4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL (E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó) -----

18 Bátaszék Város Önkormányzata Deák Ügyvédi Iroda Bátaszék Város Önkormányzata részére hitelfelvétel tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása Ikt.szám: KBE 2009/118. Megbízási szerződés Jelen / összes oldal száma: 1/6 MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS A SZERZİDÉS ALANYAI Megbízó: Bátaszék Város Önkormányzata (továbbiakban: Megbízó) Képviseli: Bognár Jenı polgármester Címe: 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. Adószáma: Megbízott: Képviseli: Deák Ügyvédi Iroda (továbbiakban: Megbízott) Dr. Deák Krisztina irodavezetı ügyvéd Székhely: 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. Adószáma: Jelen Megbízási szerzıdés a Megbízó és a Megbízott (továbbiakban: Felek) között jött létre az alulírott napon, az alábbi feltételekkel: 1. A SZERZİDÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE 1.1. A Megbízó a DDOP-3.1.2/2F-2f Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjainak kialakítása projekthez kapcsolódóan a Bátaszék Város Önkormányzata részére hitelfelvétel tárgyú közbeszerzési eljárást kívánja megvalósítani A Megbízó ezennel megbízza a Megbízottat az 1.1 pontban részletezett beszerzések megvalósítása során a Kbt. 9. -ának (2) bekezdése és az ügyvédekrıl szóló évi XI. törvény (Ütv.) 5. (3) bekezdés i) pontja szerinti körben hivatalos közbeszerzési tanácsadói és az Ütv 5. (1) bekezdés keretében közbeszerzés- jogi tanácsadói tevékenység ellátásával. A Megbízott a hivatalos közbeszerzési tanácsadói és a jogi feladatok ellátását - a Megbízó igényeit figyelembe véve, a jelen Szerzıdésben rögzített feltételekkel - vállalja. 2. A MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 2.1. A Megbízott kijelenti, hogy Dr. Deák Krisztina és Dr. Bakó Zoltán ügyvédek a Közbeszerzések Tanácsa által, a hivatalos közbeszerzési tanácsadókról vezetett névjegyzékben szerepelnek A Megbízott a tanácsadói feladatok ellátásának részeként a következı tevékenységek kifejtésére köteles: a) a Megbízóval közösen a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelı közbeszerzési eljárás típusának meghatározása; b) az eljárás fajtájához igazodó felhívásnak a Megbízó által adott információk alapján történı elıkészítése, a felkérést követı 10 munkanapon belül; Tel: Tel: Fax: DEÁK ÜGYVÉDI IRODA Postacím: 7102 Szekszárd-2 Pf székhely: 7100 Szekszárd, Jókai u cím:

19 Bátaszék Város Önkormányzata Deák Ügyvédi Iroda Bátaszék Város Önkormányzata részére hitelfelvétel tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása Ikt.szám: KBE 2009/118. Megbízási szerződés Jelen / összes oldal száma: 2/6 c) igény esetén személyes részvétel biztosítása az eljárás megindítására vonatkozó felhívás elfogadásánál, d) a Megbízó által elfogadott felhívás megjelentetése, vagy megküldése az ajánlattevık számára, a hirdetményi díjak a Megbízót terhelik, de Megbízott azok megelılegezésére köteles, e) az eljárás fajtájához igazodó dokumentáció jogi munkarészének a Megbízó által adott információk alapján történı elkészítése, a felkérést követı 10 munkanapon belül, f) a Megbízó által megküldött észrevételek alapján a jogi dokumentáció véglegesítése, és a Megbízó által átadott szakmai (mőszaki és pénzügyi) részek felhasználásával a végleges és teljes dokumentáció elkészítése, az észrevételek és a szakmai anyagok megküldését követı 5 munkanapon belül, és az elkészült dokumentációk árusítása az ajánlattevık (jelentkezık) részére, g) az eljárás során a beérkezı ajánlattevıi (jelentkezıi) kérdések fogadása, a közbeszerzés - jogi természető válaszok elkészítésében való közremőködés, véleményezés, a Megbízó által elfogadott válaszoknak az eljárásban részt vevı valamennyi ajánlattevı (jelentkezı) részére történı megküldése, h) a beérkezett ajánlatok (jelentkezések) jogi kiértékelésében való közremőködés, ennek keretében javaslat készítése a Megbízó részére az esetleges közbeszerzés - jogi természető hiánypótlásokra, az anyagok beérkezését követı 10 munkanapon belül, a hiánypótlások megküldése az eljárásban résztvevık (ajánlattevık, jelentkezık) részére, i) a beérkezett hiánypótlások jogi szempontból történı kiértékelése, és ezek alapján a döntés elıkészítı, közbeszerzés - jogi szakvélemény összeállításában való közremőködés, a hiánypótlások beérkezését követı 5 munkanapon belül, j) igény esetén az eljárást lezáró döntés meghozatala során való személyes jelenlét, k) Megbízott feladata a tárgyalásos eljárás esetén az ajánlattevıkkel történı tárgyaláson való személyes részvétel biztosítása. l) az eljárás befejezéséhez szükséges okiratok elkészítése (összegezés, jelenléti ív, átvételi elismervény, jegyzıkönyv az eredményhirdetésrıl) a tájékoztató az eljárás eredményérıl elnevezéső hirdetmény feladása, és a szerzıdés teljesítésérıl szóló tájékoztató elkészítése, és átadása a Megbízó részére (a hirdetmény megjelentetése a Megbízó feladat a szerzıdés teljesítésekor) m) szükség esetén tanúsítvány kiadása az eljárás közbeszerzési törvénynek való megfelelıségérıl A Felek rögzítik, hogy a Megbízott fı szabályként személyesen köteles eljárni, Megbízó azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott más személy közremőködését is igénybe vegye, amennyiben a megbízás ellátása során szükséges. A Megbízott azonban az eljárásba bevont közremőködı tekintetében a Ptk. szabályai szerint felel. A közremőködıt terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a jelen Szerzıdés alapján a Megbízottat is terhelik A felek a közbeszerzési eljárás lezárásakor eredményhirdetéssel, illetve eredményes eljárás estén a szerzıdés megkötésével a jelen szerzıdésben foglalt feladatokat teljesítettnek tekintik, és a Megbízott ezzel egyidejőleg jogosult megbízási díjának leszámlázására. Tel: Tel: Fax: DEÁK ÜGYVÉDI IRODA Postacím: 7102 Szekszárd-2 Pf székhely: 7100 Szekszárd, Jókai u cím:

20 Bátaszék Város Önkormányzata Deák Ügyvédi Iroda Bátaszék Város Önkormányzata részére hitelfelvétel tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása Ikt.szám: KBE 2009/118. Megbízási szerződés Jelen / összes oldal száma: 3/6 3. A MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 3.1. A Megbízó kizárólagos joga és kötelezettsége a közbeszerzési eljárás során szükséges felhívás, dokumentáció, valamint egyéb iratok, hirdetmények szakmai (pénzügyi és mőszaki) tartalmának meghatározása, összeállítása és a Megbízott részére történı átadása, valamint az elkészült anyagok jóváhagyása A Megbízó kizárólagos joga és kötelezettsége továbbá a közbeszerzés során az ajánlattevık (jelentkezık) részérıl beadott anyagok (jelentkezések, ajánlatok) szakmai (pénzügyi és mőszaki) megfelelıségének értékelése (saját, vagy külsı szakértık közremőködésével) A Megbízott jelen szerzıdésbıl eredı kötelezettségeit fıszabály szerint saját székhelyén teljesíti, azonban amennyiben arra szükség van a személyes részvételt a Megbízó székhelyén is biztosítja A Megbízott a Megbízó jogsértı döntése esetén köteles ennek tényére a Megbízó figyelmét írásban felhívni. A Megbízott figyelmeztetése ellenére történı ismételıdı jogsértés esetén a Megbízott jogosult a Megbízónál a Felek kölcsönös elszámolási kötelezettségét nem érintve jelen Szerzıdés rendkívüli felmondással történı megszüntetését kezdeményezni. 4. A MEGBÍZOTT FELELİSSÉG VÁLLALÁSA 4.1 A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott tanácsadói tevékenységének ellátása során az Ügyvédekrıl szóló évi XI. törvényben, és a Polgári törvénykönyvben foglaltak szerint tartozik felelısséggel. 4.2 A felek megállapodnak abban is, hogy a Megbízó által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban a Megbízott felelıssége az eljárás során a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok közbeszerzési - jogi kidolgozására, az eljárás során keletkezı okiratok közbeszerzési - jogi véleményezésére, javaslattételre terjed ki. 4.3 A Megbízott felelıssége nem terjed ki a közbeszerzési eljárás elıkészítése során megvalósuló olyan cselekményekre, mint például az elızetes piackutatás, az elıkészítésbe az ajánlatkérı oldalán bevonandó személyek kiválasztása stb. továbbá az eredményhirdetést, illetve eredményes eljárás esetén a szerzıdés megkötését követı cselekményekre, valamint az eljárás során keletkezett anyagok (felhívások, dokumentációk, beérkezett ajánlatok, jelentkezések) nem jogi szempontból történı, szakmai (mőszaki pénzügyi) véleményezésére. 4.4 Továbbá a Megbízott felelıssége nem áll fenn, ha az eljárás során a Megbízó téves, vagy nem megfelelı adatszolgáltatása miatt az eljárási forma, vagy a beszerzés becsült értéke nem megfelelıen kerül megállapításra, valamint a Megbízottat nem terheli felelısség a Megbízó által rendelkezésre bocsátott információkon alapuló téves, vagy nem megfelelı következtetésekért. 4.5 A Megbízott felelıssége ugyanakkor beáll abban az esetben, amennyiben szakszerőtlen eljárása, illetve tanácsa folytán - amely a Megbízott gondatlanságára illetve szándékosságára vezethetı vissza - kár éri a Megbízót. Kár alatt a Felek a jogorvoslati eljárásban kiszabott, a bíróság által jogerısen megítélt bírságot értik kizárólagosan. A Megbízott kiköti, a Megbízó pedig elfogadja, hogy más, így különösen gazdasági hátrányért a Megbízott felelıssége nem áll fenn. Tel: Tel: Fax: DEÁK ÜGYVÉDI IRODA Postacím: 7102 Szekszárd-2 Pf székhely: 7100 Szekszárd, Jókai u cím:

irányítószám: 3100. Telefon: 32/314-315 Címzett: Tızsér Zoltán E-mail: z.tozser@salgotarjan.hu Fax: 32/311-813

irányítószám: 3100. Telefon: 32/314-315 Címzett: Tızsér Zoltán E-mail: z.tozser@salgotarjan.hu Fax: 32/311-813 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak szerint

Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak szerint Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 115 Ajánlatkérı: Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezıgazdasági, Gépészeti Szakképzı Iskola

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezıgazdasági, Gépészeti Szakképzı Iskola 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL 6. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmenykozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely

I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 77 Ajánlatkérı: Városi Kórház Keszthely Nyertes ajánlattevı: E-ON Energiaszolgáltató Kft. Teljesítés helye: I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o...

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o... 1. oldal, összesen: 6 Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2011 / 70 Ajánlatkérı: Mátrai Gyógyintézet Nyertes ajánlattevı: Budatech Hőtı és Klímatechnikai Kft és SZIN-KER Kereskedelmi

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 1. oldal, összesen: 8 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı

Részletesebben

Telefon: +36-63/577-021. Telefon: +36-20/946-0056

Telefon: +36-63/577-021. Telefon: +36-20/946-0056 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid=hirdetmen...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid=hirdetmen... Page 1 of 5 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/136.

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 1 / 7 2010.04.09. 17:10 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı

Részletesebben

Teljesítés helye: Gyıri Nemzeti Színház 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7.

Teljesítés helye: Gyıri Nemzeti Színház 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/36. lapszám

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 1 / 7 2010.08.06. 11:18 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérı

Részletesebben

Egyéb közlemény: Adószám: 15309989241 Az ajánlattételi felhívást ellenjegyzi: Strummer Zsuzsanna hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Egyéb közlemény: Adószám: 15309989241 Az ajánlattételi felhívást ellenjegyzi: Strummer Zsuzsanna hivatalos közbeszerzési tanácsadó Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 5 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés 6 Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/47.

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés 6 Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/75. lapszám

Részletesebben

Közbeszerzési Hatóság - Fıoldal

Közbeszerzési Hatóság - Fıoldal Page 1 of 5 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/16.

Részletesebben

Tamási Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: TAM BAU Kft. Teljesítés helye: Tamási, Szabadság u

Tamási Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: TAM BAU Kft. Teljesítés helye: Tamási, Szabadság u Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 42 Ajánlatkérı: Tamási Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: TAM BAU Kft. Teljesítés helye: Tamási, Szabadság u. 46-48. Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7 oldal

1. oldal, összesen: 7 oldal 1. oldal összesen: 7 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály H-1980 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6578, házi: 11350 / Fax: 461-6524,házi:11362 / E-mail:SchifnerM@bkv.hu

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Duna Aszfalt Kft.

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Duna Aszfalt Kft. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2011 / 15 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Duna Aszfalt Kft. Teljesítés helye: Balmazújváros Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály H-1980 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6578, házi: 11350 / Fax: 461-6524,házi:11362 / E-mail:SchifnerM@bkv.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Sefag Erdészeti Faipari Zrt. Nyertes ajánlattevı:

Sefag Erdészeti Faipari Zrt. Nyertes ajánlattevı: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 140 Ajánlatkérı: Sefag Erdészeti Faipari Zrt. Nyertes ajánlattevı: Honvédelmi Minisztérium Elektronikai Logisztikai és Vagyonkezelı Zrt. Teljesítés helye:

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály H-1980 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6578, házi: 11350 / Fax: 461-6524,házi:11362 / E-mail:SchifnerM@bkv.hu

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

II.2) A közbeszerzés értéke Az ellenszolgáltatás összege

II.2) A közbeszerzés értéke Az ellenszolgáltatás összege Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 144 Ajánlatkérı: Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevı: Balázs - Diák Kft Teljesítés helye: Puskás Ferenc Általános Iskola

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 7 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/92.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 9 Ajánlatkérı: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı:

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 103 Ajánlatkérı: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: RELABOR Foglalkozási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály H-1980 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6578, házi: 11350 / Fax: 461-6524,házi:11362 / E-mail:SchifnerM@bkv.hu

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés 6 Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid=hirdetmen...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid=hirdetmen... Page 1 of 5 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/144.

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 Email: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2/2006. (I. 13.) IM rendelet. a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról

2/2006. (I. 13.) IM rendelet. a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról 2/2006. (I. 13.) IM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL Telefon: 06/

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL Telefon: 06/ 6. melléklet /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 5. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011 Page 1 of 11 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 5 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/38.

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8

1. oldal, összesen: 8 1. oldal, összesen: 8 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Pallér Triász Építésziroda Kft. Balmazújváros, Debreceni utca 2. szám hrsz-ú.

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Pallér Triász Építésziroda Kft. Balmazújváros, Debreceni utca 2. szám hrsz-ú. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2011 / 54 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Pallér Triász Építésziroda Kft Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni utca 2.

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Nyertes ajánlattevı: Budapest III. ker. közigazgatási területe

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Nyertes ajánlattevı: Budapest III. ker. közigazgatási területe Közbeszerzési Értesítı Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 37 Ajánlatkérı: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Budapest III. ker. közigazgatási területe Beszerzés

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Regionális/helyi szintő [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 22. (2) bekezdés, 241. b) c) pont] [ ]

Regionális/helyi szintő [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 22. (2) bekezdés, 241. b) c) pont] [ ] 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: OTP Bank NyRt Budapesti Régió Önkormányzati Centrum Teljesítés helye:

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hukozbeszerzesek-tanacsa.hu~

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Nyertes ajánlattevő:

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 46 Ajánlatkérő: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Nagykovácsi Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa:

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2011.01.10. hird_32982_2010.html

2011.01.10. hird_32982_2010.html Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Egyéb közlemény: 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Egyéb közlemény: 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Page 1 of 7 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Mestermő Építı és Szerelı Kft. Teljesítés helye: 6722 Szeged, Béke u. 7-9.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Mestermő Építı és Szerelı Kft. Teljesítés helye: 6722 Szeged, Béke u. 7-9. Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 135 Ajánlatkérı: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Mestermő Építı és Szerelı Kft. Teljesítés helye: 6722 Szeged, Béke u. 7-9. Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ]

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ] KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt.

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: BÉVISZ GENERÁL KFT. Teljesítés helye: 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 9. hrsz.

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: BÉVISZ GENERÁL KFT. Teljesítés helye: 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 9. hrsz. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı 2010 / 92 száma: Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: BÉVISZ GENERÁL KFT. Teljesítés helye: 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 9. hrsz.:

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

1. 5/2009. (III.31.) IRM

1. 5/2009. (III.31.) IRM Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 127 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: KRISZAD Kft. Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés

Részletesebben

EM-325, 1.főszínpad, beépített forgóval, 2.mozgatható zenekari árok, 3.hátsószínpad rámpával Tartalom letöltése PDF-ben

EM-325, 1.főszínpad, beépített forgóval, 2.mozgatható zenekari árok, 3.hátsószínpad rámpával Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 46 Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Figura Faipari Kft. Teljesítés helye: 1136 Budapest, Pannónia u. 1. Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevı: I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely

Nyertes ajánlattevı: I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 50 Ajánlatkérı: Városi Kórház Keszthely Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely Beszerzés tárgya:

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítı száma: 2013/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítı száma: 2013/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Közbeszerzési Értesítı száma: 2013/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményérıl (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben