KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY"

Átírás

1 2007. évi 9. szám október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2 TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés október 25-ei ülése SZEMÉLYI HÍREK 276/2007. (X. 25.) sz. KH Személyi változás a Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottságban (Dr. Dezsényi Attila) 3 277/2007. (X. 25.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága vezetıjének megbízása (Dr. Fülöp Éva Mária) 3 RENDELETEK 20/2007. (X. 25.) sz. ÖR A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat - többször módosított évi költségvetésérıl szóló 5/2007. (III. 1.) sz. ÖR módosításáról 4 (A rendelet mellékletei megtalálhatók a vagy a weboldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.) 21/2007. (X. 25.) sz. ÖR Komárom-Esztergom megye címerének, zászlójának és pecsétjének használatáról, valamint a megyei fenntartású intézmények zászló használatáról szóló ÖR módosításáról és kiegészítésérıl 5 22/2007. (X. 25.) sz. ÖR A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) sz. ÖR módosításáról 6 23/2007. (X. 25.) sz. ÖR A megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló 12/1998. (IX. 24.) sz. ÖR módosításáról 9 HATÁROZATOK 256/2007. (X. 25.) sz. KH Sürgısségi indítványok napirendre tőzése /2007. (X. 25.) sz. KH Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról oldal

3 258/2007. (X. 25.) sz. KH A tatai és a kisbéri kistérség bemutatkozása, tájékoztató munkájukról és legfontosabb feladataikról /2007. (X. 25.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása /2007. (X. 25.) sz. KH Javaslat bankváltással kapcsolatos átmeneti likviditási problémák megoldására /2007. (X. 25.) sz. KH Javaslat a mőködési hitelállomány csökkentésére és a évekre kiterjedı fejlesztési feladatainkhoz szükséges forrás bevonás elindítására /2007. (X. 25.) sz. KH A megyei közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátásáról /2007. (X. 25.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága (Tata) alapító okirata /2007. (X. 25.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi közoktatási intézkedési tervének megállapítása 15 (A határozat melléklete a Komárom-Esztergom Megyei Közlöny évi 4. különszámában található.) 265/2007. (X. 25.) sz. KH Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Idısügyi Tanács tevékenységérıl /2007. (X. 25.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeinek évi belsı- és fenntartói ellenırzési munkaterve /2007. (X. 25.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal évi belsı ellenırzési terve /2007. (X. 25.) sz. KH Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek érvényesülésérıl /2007. (X. 25.) sz. KH Ingatlanhasznosítással kapcsolatos ügy 9/2007. Döntés a volt sportigazgatósági székház értékesítésére kiírt pályázatról /2007. (X. 25.) sz. KH A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 95. (2) bekezdésében foglaltak január 1-jei hatályba lépése érdekében felterjesztés a szociális és munkaügyi miniszter felé /2007. (X. 25.) sz. KH Alapító okiratok módosítása /2007. (X. 25.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Térítési Díj Szabályzata 21 (A határozat melléklete a Komárom-Esztergom Megyei Közlöny évi 5. különszámában található.) 2. oldal

4 EGYEBEK A Tatai Mecénás Közalapítvány tájékoztatója a részükre felajánlott 1 % SZJA felhasználásáról, valamint a évi közhasznú beszámoló mérleg fıbb adatai 21 A Szakmai Képzésért Közalapítvány tájékoztatója a részükre felajánlott 1 % SZJA felhasználásáról, valamint a évi közhasznú beszámoló mérleg fıbb adatai 21 SZEMÉLYI HÍREK 276/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat 1. a Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottság nem közgyőlési tag tagjának bábolnai lakost megválasztja. Dr. Dezsényi Attila 2. Felkéri a Megyei Önkormányzati Hivatalt, hogy a személyi változást a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 4. számú függelékében vezesse át. Határidı: október 26. Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 277/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága magasabb vezetıi feladatainak ellátásával Dr. Fülöp Éva Máriát bízza meg november 1. és október 31. közötti idıszakra. Illetményét november 1-jétıl az alábbiak szerint állapítja meg: Kjt. 1. sz. melléklete szerinti garantált illetmény (I. 10.) Kjt. 66. (2)-(3) bekezdése alapján 10 % Munkáltatói döntésen alapuló illetmény rész: Illetménye összesen (kerekítve): Magasabb vezetıi pótlék mértéke a pótlékalap 275 %-a évi CXL. tv. 94. (6) bek. alapján illetménypótlék, mely a pótlékalap 50 %-a: Járandóságok összesen: (kerekítve) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Határidı: november 1. Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 3. oldal

5 RENDELETEK 20/2007. (X. 25.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló - többször módosított - 5/2007. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról és kiegészítésérıl 1. (1) A R. 2. (2) bekezdésben hivatkozott 3., 3/a., 4. sz. mellékletek helyébe a jelen rendelet 3., 3/a., 4. sz. melléklete lép. 2. (1) A R. 3. (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjai helyébe a következı a), b), c) és d) pont lép: "3. (1) A Közgyőlés a) a megyei önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek fıösszegét ebbıl: a felhalmozási célú bevételek összegét a mőködési célú bevételek összegét E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban állapítja meg; b) a megyei önkormányzat költségvetési összes kiadását ebbıl: a felhalmozási célú kiadások összegét a mőködési célú kiadások összegét E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban hagyja jóvá. c) az elıre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot E Ft-ban hagyja jóvá. d) a 4. sz. mellékletben meghatározott célokra szolgáló céltartalékot évi költségvetésében E Ft-ban hagyja jóvá. (2) A R. 3. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek, valamint az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a évi költségvetési hiány összege E Ft. (3) A R. 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) a 3. (2) bekezdésében megállapított hiány fedezetére a) E Ft összegő felhalmozási célú b) E Ft összegő mőködési célú hitel felvételét engedélyezi. 4. oldal

6 3. A R. 5. -ában hivatkozott 7. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 4. A R. 6. -ában hivatkozott 1., 1/a., 1/b. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 1., 1/a., 1/b. számú melléklete lép. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 5. Tatabánya, október 25. Dr. Péntek Péter sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke A rendelet mellékletei megtalálhatók a vagy a weboldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján. 21/2007. (X. 25.) számú önkormányzati rendelete Komárom-Esztergom megye címerének, zászlójának és pecsétjének használatáról, valamint a megyei fenntartású intézmények zászló használatáról szóló - a 13/2005. (V. 26.) számú önkormányzati rendelettel módosított - 5/2005. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR) módosításáról és kiegészítésérıl Az ÖR címe a következıképpen módosul: 1. Komárom-Esztergom megye címerének, zászlójának és pecsétjének használatáról, valamint a megyei önkormányzat és a megyei fenntartású intézmények zászló használatáról 2. Az ÖR a következı új IV-V. fejezettel, illetve sal egészül ki, ezzel egyidejőleg a korábbi IV- V. fejezetek számozása VI-VII.- re, a korábbi oké pedig 8-9.-re változik: 5. oldal

7 IV. Komárom-Esztergom megye millenniumi emlékzászlójának használata 6. (1) A Magyar Köztársaság Kormánya által évben adományozott millenniumi emlékzászló (a továbbiakban: millenniumi zászló) kizárólag díszítı és utaló jelképként használható. (2) A millenniumi zászlót: - a Megyeháza tanácskozó termében állandó jelleggel, - kihelyezett ülés esetén - ha lehetıség van rá - a közgyőlés helyszínéül szolgáló tanácskozó teremben el kell helyezni. (3) A millenniumi zászló további használatáról a megyei közgyőlés elnöke dönt. V. Komárom és Esztergom város címeres zászlójának megyei vonatkozású használata 7. (1) Komárom és Esztergom városnak, a megye két névadó vármegyéje egykori központjának címeres zászlója - megyei vonatkozásban - kizárólag díszítı és utaló jelképként használható. (2) A két zászlót: - a közgyőlés üléseinek napján a Megyeháza épületére, - kihelyezett ülés esetén - ha lehetıség van rá - a közgyőlés elhelyezésére szolgáló épületre ki kell tőzni. 3. Ez a rendelet november 1-jén lép hatályba. Tatabánya, október 25. Dr. Péntek Péter sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke 6. oldal

8 22/2007. (X. 25.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 18. (1) bekezdése, valamint az évi LXXVII. törvény 27. -a alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban ÖR.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az ÖR. a következı XIII/A fejezettel egészül ki: XIII/A. Területi kisebbségi önkormányzatok 92. (1) Komárom-Esztergom megyében cigány, német és szlovák területi kisebbségi önkormányzat mőködik. A területi kisebbségi önkormányzati képviselık jegyzékét a rendelet 6. számú függeléke tartalmazza. (2) A Megyei Önkormányzat saját költségvetésének terhére biztosítja a Komárom-Esztergom megyei cigány kisebbség, német kisebbség és szlovák kisebbség területi önkormányzatai testületi mőködésének feltételeit a következı módon: a) a kisebbségi önkormányzat választása szerint vagy természetbeni szolgáltatás nyújtásával, vagy a természetbeni szolgáltatás becsült értékével megegyezı összegő költségtérítéssel biztosítja a kisebbségi önkormányzat testületi mőködésének feltételeit. A támogatási forma megváltoztatásának joga a kisebbségi önkormányzatot minden évben a megyei önkormányzat költségvetésének elfogadásától számított 15. napig illeti meg. b) A költségtérítés összegét a megyei közgyőlés évente, a tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg. c) A területi kisebbségi önkormányzatok részére ingyenesen juttatott vagyontárgyak körét a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. d) A területi kisebbségi önkormányzatokat kisebbségi közfeladataik ellátásában a megyei fıjegyzı által kijelölt nemzetiségi referens megnevezéső munkakörben foglalkoztatott köztisztviselı segíti. Az a) pontban foglaltak részletes meghatározására a Megyei Önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok által kötendı megállapodásban kerül sor. 93. (1) A területi kisebbségi önkormányzat a gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó külön a részére és kizárólagos használatára megnyitott - alszámlán köteles bonyolítani, más pénzintézetnél bankszámlát nem nyithat. (2) A területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Komárom-Esztergom megyei Önkormányzati Hivatal látja el a megyei önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat között létrejött megállapodásban rögzítettek szerint. 7. oldal

9 A területi kisebbségi önkormányzat mőködését szolgáló állami támogatás az önkormányzat számlájára történı beérkezését követıen haladéktalanul, egy összegben továbbutalásra kerül a területi kisebbségi önkormányzat alszámlájára. Az állami támogatás összege felett rendelkezni kizárólag a kisebbségi önkormányzat jogosult. A 92. számozása 94. -ra változik és helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A megyei önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét a területi kisebbségi önkormányzatnak véleményezésre meg kell küldeni. (2) A megyei önkormányzat éves költségvetésérıl a közgyőlés rendeletet alkot. (3) A közgyőlés elnöke a megyei önkormányzat gazdálkodásának idıszakos helyzetérıl tájékoztatja a közgyőlést. (4) A közgyőlés a zárszámadásról rendeletet alkot, melynek tartalmaznia kell a megyei önkormányzat vagyoni állapotát is. (5) A területi kisebbségi önkormányzatnak a költségvetési (zárszámadási) határozatát a megyei önkormányzat költségvetési (zárszámadási) rendelet-tervezetének elkészítéséhez legkésıbb a megyei önkormányzat munkatervében annak tárgyalására megjelölt ülésnapnál rögzített törvényességi határidıig kell megküldenie. A számozása ra változik. 3. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 4. Tatabánya, október 15. Dr. Péntek Péter sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke Melléklet A 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet 9. számú melléklete A területi kisebbségi önkormányzatok részére térítésmentes használatra átadott vagyontárgyak köre I. Ingatlan A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tulajdonát képezı Tatabánya, Fı tér 4. szám alatti ingatlan III. emeleti tárgyalója (berendezési tárgyakkal együtt: zárható szekrény és az irodabútorok) a kisebbségi önkormányzat képviselıtestületi és bizottsági üléseihez igazodóan 8. oldal

10 II. Ingóságok A területi cigány kisebbségi önkormányzat ingyenes használatába adja a következı ingó vagyontárgyakat: 1 db 10 részes irattartó szekrény 1 db számítógép asztal 1 db számítógép konfiguráció ( számítógép+ billentyőzet + egér) 1 db /a LG monitor 1 db HP 940 nyomtató 1 db szünetmentes tápegység 1 db íróasztal 1 db lemezszekrény 1 db villanyszámológép 1 db Canon IR 1210 fénymásoló 1 db tárgyalóasztal 10 db párnázott szék 1 db Sanyo diktafon 1 db forgószék Függelék A 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet 6. számú függeléke A Komárom-Esztergom Megyében megalakult területi kisebbségi önkormányzati képviselık jegyzéke 1. Kozák Oszkár 2. Rácz István 3. Zsolnai Béla 4. Bihari József 5. Vörös István 6. Sztojka Attila 7. Kissné Oláh Anita 8. Danó Ibolya 9. Sütı Miklós CIGÁNY TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZLOVÁK TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. Nagy Mária 2. Crnecski Ivánné 3. Keveházi István 4. Gaálné Kara Valéria 5. Huberné Kisgyıri Katalin 6. Szabó Istvánné 7. Hévizi Pál 8. Minczér Kálmán 9. Urbanics Vilmos 9. oldal

11 NÉMET TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. Mercz Gáspár 2. Hárs Gyuláné 3. Frank György 4. Gáspár Tibor 5. Fülöp István 6. Menoniné Pillmann Teréz 7. Waldmann-né Baudentisztl Éva 8. Bıhmné Krüpl Etelka 9. Zavarkó Balázs Jánosné 23/2007. (X. 25.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló 12/1998. (IX. 24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint a kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 86. alapján hozott és a 21/2005. (IX. 29.) számú, valamint a 16/2007. (VI. 7.) számú önkormányzati rendelettel módosított 12/1998. (IX. 24.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: ÖR.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az ÖR. 1. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 1. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat jogszabály által elıírt közmővelıdési feladatait a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága, illetve megbízás alapján egyéb szervezetek útján látja el. 2. E rendelet november 1-jén lép hatályba, egyidejőleg a 16/2007. (VI. 7.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül kerül. Tatabánya, október 25. Dr. Péntek Péter sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke 10. oldal

12 HATÁROZATOK 256/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat a sürgısségi indítványokat elfogadva napirendre tőzi a Javaslat a mőködési hitelállomány csökkentésére és a évekre kiterjedı fejlesztési feladatainkhoz szükséges forrás bevonás elindítására és a Javaslat a bankváltással kapcsolatos átmeneti likviditási problémák megoldására tárgyú elıterjesztést. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 257/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat 1. Elfogadja a következı közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést: 107/2007. (IV. 26.) 237/2007. (IX. 27.) 213/2007. (VI. 28.) 242/2007. (IX. 27.) 226/2007. (IX. 27.) 243/2007. (IX. 27.) 231/2007. (IX. 27.) 244/2007. (IX. 27.) 234/2007. (IX. 27.) 246/2007. (IX. 27.) 235/2007. (IX. 27.) 255/2007. (IX. 27.) /2007. (IX. 27.) 2. Hatályon kívül helyezi a 207/2007. (VI. 28.) számú közgyőlési határozatot és a 208/2007. (VI. 28.) számú közgyőlési határozat hatályba lépésének idıpontját szeptember 19-ében állapítja meg. Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 3. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrıl adott tájékoztatót. 258/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat köszönetet mond a többcélú kistérségi társulások elnökeinek a Tatai és a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról, legfontosabb feladataikról szóló elıterjesztés elkészítéséért, a kistérségek bemutatásáért. 259/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat elrendeli igénybejelentés benyújtását a mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 11. oldal

13 260/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat az OTP Bank Nyrt-vel szembeni bankváltásból adódó kötelezettségek teljesítése forrásának biztosítása érdekében hozzájárul, hogy az új számlavezetı ERSTE Bank Nyrt-vel a munkabérhitel szerzıdés és a folyószámlahitel szerzıdés október 30-ával megkötésre kerüljenek, és a hitel(ek) igénybevétele azonnal megtörténjen. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 261/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat mőködési adósságállományának csökkentésére és a évi fejlesztési feladataihoz szükséges források biztosítására elhatározza: 1. a gazdasági programjában foglalt célkitőzéseket és elveket is figyelembe véve az elıterjesztésben foglaltakkal egyetért, és felhatalmazza a közgyőlés elnökét, hogy az ERSTE BANK NYRT. számlavezetı bank, továbbá a hosszú lejáratú mőködési hitelt nyújtó OTP BANK NYRT. vezetıivel a tárgyalásokat kezdje meg és a (a 2006-ban felvett 500 M Ft-ra és a 2007-ben felvett 700 M Ft-ra vonatkozó megállapodás szerinti) 1,2 Mrd Ft hosszú lejáratú mőködési hitelszerzıdést mondja fel, mellyel egy idıben a számlavezetı bankhoz vezettesse át az aktuális, folyó mőködési folyószámlahitel összegét, a szerzıdés, illetve jelen határozat 2. pontja szerint módosított változata szerinti folyószámlahitel keret terhére, e határozat melléklete alapján. 2. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét, hogy a számlavezetı bankkal november 1-jétıl hatályba lépı új finanszírozási megállapodást, az esetlegesen költségvetési kiadás csökkentést megfogalmazó módosítással év végéig nem kompenzálható illetékbevétel elmaradás pótlása érdekében 400 M Ft rövid lejáratú, likvidhitel összeggel, a hatályos közbeszerzési elıírások figyelembevétele mellett egészítse ki. 3. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét, hogy írjon ki legfeljebb 4 Mrd Ft összegő, zárt forgalmazású, az ajánlattevıt terhelı azonnali kötvényfelvásárlási kötelezettséggel CHF LIBOR kamatbázisú, 5+15 év futamidejő kötvény kibocsátásra szóló versenyfelhívást úgy, hogy még a Közgyőlés novemberi ülésén a döntés elıkészítı elıterjesztés tárgyalható legyen. 4. Felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a változásokat a legközelebbi költségvetési rendeletmódosítás elıterjesztésben szerepeltesse. Határidı: tıl, ig Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı A 261/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat melléklete Jelenlegi mőködési célú hitelállomány költségei és jellemzıi: 1. Rövid lejáratú folyószámlahitel: (OTP-nél lejáró, ERSTE Banknál tıl megnyíló hitelkeret) E Ft-os összegő (amely az elmúlt években nem került felhasználásra, mert a hosszú lejáratú hitel lett helyette igénybe véve!) BUBOR + 0,15%, 7,55% kamatot jelent. 12. oldal

14 2. Hosszú lejáratú mőködési hitel: E Ft-os összege közel E Ft összeggel van kihasználva BUBOR + 0,2 ill. 0,3%, 7,65 ill. 7,75% kamattal, ami éves szinten, az eddig igénybe vett összegre vetítve 7,7%-os kamattal számolva E Ft-ot jelentett félévig, plusz 50 M Ft tıketörlesztéssel járt 2007-ben az 500 M Ft évi igénybevétele miatt. A megszüntetésben érintett hosszú lejáratú hitelszerzıdések: 2006.évi: E Ft/OTP Ebbıl felhasználva: E Ft 2007.évi: E Ft/OTP Ebbıl igénybe véve: E Ft Összesen: E Ft Ebbıl 2007-ben visszafizetve: E Ft Maradvány: E Ft Kötvénybıl visszafizetésre kijelölt, évrıl áthúzódó köt.: E Ft Erste Bank által megnyitott folyószámla terhére kifizetendı: E Ft 262/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat 1. A jogszabály által elıírt közmővelıdési feladatait a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága, illetve megbízás alapján egyéb szervezetek útján látja el. 2. A közmővelıdési feladatellátáshoz az intézmény költségvetésében évi 3 millió forintot biztosít, ebbıl évben az idıarányos rész áll rendelkezésre. 3. Hatályon kívül helyezi az 50/2007. (III. 1.) számú közgyőlési határozatot. Határidı: november 1. Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 263/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága (Tata) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY 1. Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága 2. Rövidített neve: Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Igazgatósága 3. Székhelye: 2890 Tata, Néppark 4. Postacíme: 2892 Tata, Pf Alapító szerve: Komárom Megyei Tanács 6. Alapítás éve: Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2800 Tatabánya, Fı tér Fenntartója: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2800 Tatabánya, Fı tér Jogállása, típusa: Önálló jogi személy, általános győjtıkörő közgyőjtemény 10. Gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv 13. oldal

15 11. Alaptevékenysége: Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme Illetékességi területén - A kulturális javak folyamatos győjtése, nyilvántartása, megırzése, restaurálása, a győjtemény tudományos feldolgozása, publikálása, kiállításokon történı bemutatása, - A régészeti lelıhelyek nyilvántartása, mentése, - Régészeti feltárások végzése. - Múzeumi szolgáltatás, kiállítás (múzeumi szolgáltatás, képzı-, ipar-, fotó- és egyéb mővészeti kiállítás). - Közösségi- mővelıdési szolgáltatás (közös ismeretterjesztés és ismeretszerzés). - Mőemlékvédelem. - Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás (tudományos, szakmai rendezvények, bemutatók, kiállítások szervezése). - Kiadói szolgáltatás (könyvkiadás). - Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés (történettudományi, régészeti, néprajzi, múzeológiai és mővészeti kutatás). Megyei közmővelıdési szakmai tanácsadás és szolgáltatási feladatok 12. Alaptevékenységét szolgáló kiegészítı tevékenységei: - Mőtárgymásolatok készítése, árusítása 13. Vállalkozási tevékenysége: Egyéb máshova nem sorolható kiskereskedelem (20%). (TEÁOR szám 52.63) 14. Vagyon feletti rendelkezési joga: Vagyonkezelési jogot gyakorol a feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vonatkozásában a fenntartó illetıleg a tulajdonos vagyonrendeletében foglaltak szerint. 15. A vezetı kinevezési rendje, idıtartama: A megyei múzeumi szervezet, egyben a Kuny Domokos Megyei Múzeum igazgatóját, mint az intézmény egyszemélyi felelıs vezetıjét a miniszter véleményének kikérésével a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés, nyilvános pályázat útján nevezi ki legfeljebb öt év idıtartamra. 16. Tagintézményei: Megyei Múzeum: 16/1.: Kuny Domokos Megyei Múzeum Tata, Öregvár, Váralja utca 3.; Helyrajzi szám: 1874/1.; Tulajdonos: Magyar Állam Győjtıköre: régészet, néprajz, történet (a céhek megszőnéséig), numizmatika, képzı- és iparmővészet, természettudomány. Győjtıterülete: Aka, Ácsteszér, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bársonyos, Csatka, Császár, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely, Ács, Bana, Bábolna, Csém, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlıd, Oroszlány, Szákszend, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos, Tata, Vértestolna, valamint Környe, Várgesztes és Vértessomló közigazgatási területe. A megyei múzeumi szervezet számára a régészet vonatkozásában jogszabályokban meghatározott, át nem ruházható, a megye egész területére kiterjedı feladat- és hatáskörök kivételével Közérdekő muzeális kiállítóhelyei: Görög-római Szobormásolatok Kiállítása 2890 Tata, Hısök tere 7.; Helyrajzi szám: 1649.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Német Nemzetiségi Múzeum 2890 Tata, Alkotmány utca 1.; Helyrajzi szám: 3119/2.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jászai Mari Emlékház Ászár, Jászai Mari u. 17.; Helyrajzi szám: 823/1.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Egyéb, a feladat ellátásához rendelt ingatlanok: Tata, Néppark (Kiskastély) Helyrajzi szám: 3306/4.; Tulajdonos: Magyar Állam 14. oldal

16 Tata, Mővész köz. 2. (Vaszary villa) Helyrajzi szám: 2984/4.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Deák Ferenc u. 3. (Központi raktár) Helyrajzi szám: 3426/96.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Siófok, Bocskai köz 20. (vendégház) Helyrajzi szám: 3158.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Területi múzeum: 16/2. Tatabányai Múzeum Tatabánya, Szent Borbála tér 1.; Helyrajzi szám: 11204/22.; Tulajdonos: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Győjtıköre: természettudomány, régészet, történet, numizmatika, néprajz, képzımővészet, ipar-, technikatörténet Győjtıterülete: Gyermely, Héreg, Szárliget, Szomor, Tarján, Tatabánya, Vértesszılıs települések közigazgatási területe. Ipar-, technikatörténet vonatkozásában Komárom-Esztergom megye egész területe Közérdekő muzeális kiállítóhelye: Tatabányai Múzeum Bányászati és Ipari Skanzen Tatabánya, Vágóhíd u.; Helyrajzi szám: 0970, 0967/6.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tematikus Múzeum 16/3. Klapka György Múzeum Komárom, Kelemen László u. 22.; Helyrajzi szám: 1458.; Tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata Győjtıköre: régészet Győjtıterülete: Komárom város közigazgatási területe Közérdekő muzeális kiállítóhelye: Római kori kıtár, lapidárium Komárom, Igmándi erıd; Helyrajzi szám: 1171.; Tulajdonos: Magyar Állam DDr. Juba Ferenc Tengerészeti kiállítás Komárom, Szabadság tér 1.; Helyrajzi szám: 1.; Tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata Czibor Zoltán emlékszoba Komárom, Sport u. 52.; Helyrajzi szám: 791.; Tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata Hatálybalépés idıpontja: november /2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat 1. Jóváhagyja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évekre szóló - melléklet szerinti - közoktatási intézkedési tervét. Határidı: azonnal Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 2. Megbízza a közgyőlés alelnökét, hogy a 2007-ben áttekintésre kerülı Komárom-Esztergom megye közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervébe önálló fejezetként építtesse azt be. Határidı: november Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke (A határozat melléklete a Komárom-Esztergom Megyei Közlöny évi 4. különszámában található.) 15. oldal

17 265/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat tudomásul veszi a Komárom-Esztergom Megyei Idısügyi Tanács tevékenységérıl készített tájékoztatóban foglaltakat és köszönetet mond annak összeállításáért. 266/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeinek évi belsı- és fenntartói ellenırzési munkatervét az 1-2. számú mellékletnek megfelelıen. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı (A határozat 1-2. számú melléklete a közlöny végén található.) 267/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal évi belsı ellenırzési tervét a melléklet szerint. Határidı: december 31. Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı (A határozat melléklete a közlöny végén található.) 268/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat elfogadja a megyei területrendezési terv követelményeinek érvényesülésérıl adott beszámolót, egyben megerısíti a Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Intézkedési Javaslatokról szóló 184/2005 (XI. 29.) számú közgyőlési határozatát, és kéri a végrehajtás folytatását. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 269/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat 1. Értékesíti a tulajdonában lévı Tatabánya, Népház u. 3. szám alatt található 2150/11/A-3 és 2150/11/A-1 helyrajzi számú társasházi ingatlanokat (ez utóbbiból a tulajdonában lévı ½ tulajdoni hányadot) a Magyar Állam (képviseli: Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ) javára, bruttó 40 millió Ft vételáron. Határidı: adásvételi szerzıdés megkötésére az elıvásárlásra jogosult nyilatkozatának beérkezését, illetve a határidı leteltét követı 5 naptári napon belül Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 2. Biztosítja természetbeni sporttámogatásként - a Komárom Esztergom Megyei Sportszövetségek és ezek Szövetsége számára telekkönyvön kívül a térítésmentes ingatlanhasználatot Tatabánya, Fı tér 4. szám alatt lévı irodaházában. A térítésmentes 16. oldal

18 használat december 1-jétıl kezdıdıen határozatlan idıre szól. Feljogosítja a megyei közgyőlés elnökét, hogy az évi XXXIII. törvényben foglalt tartammal a térítésmentes ingatlanhasználatról az állami szervekkel kötött szerzıdésekkel azonos tartamú megállapodást kössön. Határidı: szerzıdéskötésre legkésıbb november 30. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 270/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat 1. Kezdeményezi a gyermekvédelmi szakellátás megfelelı színvonalon történı ellátása érdekében a szociális és munkaügyi miniszternél annak képviseletét, hogy a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény azon rendelkezésének - amely kötelezıvé teszi a megyei jogú városok részére a gyermekjóléti alapellátás mellett illetékességi területükön a gyermekvédelmi szakellátás keretén belül az otthont nyújtó ellátás és az utógondozói ellátás biztosítását január 1-jétıl történı hatályba lépése ne kerülhessen ismételten elhalasztásra. 2. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét a felterjesztésnek a megszövegezésére, és a szociális és munkaügyi miniszterhez történı megküldésére. Határidı: november 15. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 271/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat 1. elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Tata), a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája (Komárom) valamint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottsága (Tatabánya) alapító okiratának módosítását azzal a feltétellel, hogy a fenti iskolák a módosítás miatt több osztályt nem indíthatnak és a fenntartónak emiatt többletkiadása nem lehet. 2. Hatályon kívül helyezi a következı közgyőlési határozatokat: - 193/2007. (VI. 28.) sz. KH - 240/2007. (IX. 27.) sz. KH - 275/2006. (XII. 21.) sz. KH Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 272/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Tata) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Rövidített név: Eötvös József Gimnázium Tata 17. oldal

19 Székhelye: 2890 Tata, Tanoda tér 5. Alapító szerve: Piarista Rend (Kegyes Tanítórend) Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény, gimnázium, szakközépiskola és kollégium Alaptevékenysége, feladatai: Négy és öt évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, érettségire épülı szakképzés, közoktatási típusú sportiskolai képzés, felnıttképzés, kollégiumi ellátás, szálláshely szabad kapacitás útján történı hasznosítása. Az oktatáshoz kapcsolódó iskolarendszeren kívüli tanfolyami oktatás, egyéb oktatást kiegészítı tevékenység, iskolai intézményi étkeztetés, diáksportköri tevékenység. Évfolyamok száma, tagozat: Gimnázium nappali tagozat Két tanítási nyelvő tagozat Hátrányos helyzető tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja Érettségi utáni szakképzés, szakközépiskola I/13., II/14. Az oktatott szakmák neve és OKJ száma: - ügyintézı titkár idegenforgalmi ügyintézı Az intézménybe felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszám: Gimnázium nappali tagozata: 910 fı Érettségi utáni szakképzés: 40 fı Kollégium: 180 fı Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv Feladat ellátását szolgáló vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben A vagyon feletti rendelkezési jog: az ingó vagyon a megyei közgyőlés tulajdona, az intézmény által használt ingatlanokat (Tata, Tanoda tér 5.) illetıen ingyenes használati jog jogosultja a megyei közgyőlés; a vagyon hasznosításáról a megyei közgyőlés elnökének ellenjegyzése mellett az intézmény vezetıje gondoskodik Vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év Hatálybalépés idıpontja: november /2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája (Komárom) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája Székhelye: 2900 Komárom, Klapka György u. 56. Alapító szerve: Komárom Városi Tanács Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2800 Tatabánya, Fı tér oldal

20 Mőködési területe: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe Típusa: közoktatási intézmény, szakközépiskola Alaptevékenysége: nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás; intézményi vagyon mőködtetése; diáksportköri tevékenység; nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás Évfolyamok száma: nyelvi elıkészítı évfolyam, 5. évfolyam (szakközépiskola) 6. évfolyam: emeltszintő szakképesítés Az oktatott szakmák neve és OKJ száma: Kifutó jelleggel: ügyviteli szakmacsoport: - ügyintézı titkár (középfok) ügyintézı titkár (felsıfok) szerkesztıségi ügyintézı titkár gyors és idegen nyelvő gépíró kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: - külkereskedelmi üzletkötı külkereskedelmi ügyintézı európai üzleti asszisztens informatikai szakmacsoport: - CAD-CAM tervezı, dokumentációkezelı információrendszer-szervezı informatikus számítástechnikai szoftverüzemeltetı A es tanévtıl történı beiskolázással induló szakképzések: Ügyvitel szakmacsoport: ügyviteli titkár (alapképzés) idegen nyelvi titkár (elágazás) iskolatitkár (elágazás) ügyintézıtitkár (elágazás) hatósági és közigazgatási ügyintézı (alapképzés) migrációs ügyintézı II. (elágazás) nyilvántartási és okmányügyintézı (elágazás) településfejlesztési szakelıadó (elágazás) irodai asszisztens (alapképzés) beszédleíró-gyorsíró (ráépülés) jegyzıkönyvvezetı (ráépülés) Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: kereskedelmi ügyintézı (alapképzés) külgazdasági ügyintézı (ráépülés) logisztikai ügyintézı (alapképzés) nemzetközi szállítmányozási ügyintézı (ráépülés) marketing- és reklámügyintézı (alapképzés) Informatika szakmacsoport: informatikai alkalmazásfejlesztı (alapképzés) internetes alkalmazásfejlesztı (elágazás) informatikai rendszergazda (alapképzés) számítógéprendszer-karbantartó (elágazás) webmester (elágazás) informatikus (alapképzés) térinformatikus (elágazás) Sportedzı (alapképzés): fitness-welness asszisztens (elágazás) sportedzı (ritmikus sportgimnasztika, torna, labdarúgás, floorball, kézilabda)(elágazás) rekreációs mozgásprogram-vezetı (ráépülés) Emeltszintő oktatás: idegen nyelv 19. oldal

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) Rendezvényszervezés (konferenciák) Protokoll események szervezése Kitüntetések, díjátadások Delegációk fogadása Hivatalos delegáció kiutazása Téma meghatározása) Elıadók felkérése Meghívottak listájának

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére 1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Id. Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol.

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 888-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben