Presented to the. LIBRARY ofthe UNIVERSITY OF TORONTO PROF. GEORGE BISZTRAY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Presented to the. LIBRARY ofthe UNIVERSITY OF TORONTO PROF. GEORGE BISZTRAY"

Átírás

1

2 Presented to the LIBRARY ofthe UNIVERSITY OF TORONTO by PROF. GEORGE BISZTRAY

3

4

5 JÓZSEF, AZ ÁCS

6 Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

7 KODOLÁNYI JÁNOS JÓZSEF, AZ ACS ATHENAEUM KIADÁS

8 KODOLÁNYI JÁNOS MÜVEI AZ ATHENAEUM KIADÁSÁBAN Szép Zsuzska Börtön Kántor József megdicsülése Szakadékok Két lányarc Feketevíz A vas fiai Boldog Margit Julianus barát József, az ács Athenaeum r.-t. könyvnyomdája, Budapest

9 HÖNAPOS SZOBA Egy nyálas, nyúlós, szi este Budapest egyik mellékutcájába sovány, hosszúkabátú fiatalember fordult be. Tétova, fáradt léptekkel ment a gyalogjárón s minduntalan megállt, hogy szemügyre vegyen egy-egy cédulát a kapun. Ilyenkor svilyos, ázott bröndjeit letette a síkos kövezetre, rövidlátók módján összecsípte a szemét, st még a tenyerével is beárnyékolta, hogy az utcai lámpák ne zavarják. De vizsgálódásaival nem volt megelégedve, mert minduntalan hangosan szólt : Hogy a fene enné meg! Aztán felvette megint súlyos bröndjeit és továbbcammogott. A szk, rosszkedv kis utcában alig járt valaki. Esernyjük alá húzódó, kajlabokájú asszonyságok, felhajtott kabátgallérjuk mögé bújó munkásemberek, egy-egy siet, karcsúlábú leány, két lengpajeszú ortodoxzsidó kaftánban, nagyritkán egy autó, szanaszét freccsentve a vizet, mindössze ennyi volt a keskeny utca forgalma. A távolabbi utcákból, a körútról, idehallatszott a villamosok állandó csilingelése, az autók bugása és tülkölése, a forgalom robogása, lármája. Itt azonban csak a lépések csettegése hallatszott a vizes aszfalton. A fiatalember megáut, elvette zsebkendjét s letörölgette a homlokát. Nagyot fújt. Els szempillantásra felismerhette benne mindenki a lakáskeres egyetemi hallgatót. Nem megyek tovább dünnyögte. Inkább leülk a járda szélére. De mégis csak nekihuzakodott újra a bröndöknek és továbbment.

10 Végre egy alacsony, koszos, barátságtalan ház elé ért. A ház úgy guggolt a félhomályban, mint egy elaggott kofa. Kapuja cédulákkal volt teliragasztva. A fiatalember megállt s végigböngészte a cédulákat. )»It egy szolid férfi ágyrajáró ágyat kaphat. I. 7. Az udvarban.*»itt magányos nnél csinos szoba kiadó. Fldszt. 3.Egy garantáltan tiszta szoba olcsón, disztingvált úrnak kiadó. I. 10. Volt még más cédula is. Ilyenek :»Eladó keveset használt ágy matraccal olcsón Kilinka cipésznél.»eladó keveset használt gramafon Király Ern lemezeivel, tvel együtt meghalgatható hátul az udvarban, föld. i Potomolcsó. A fiatalember elszántan megragadta a bröndöket s be. fordult a kapun. A lépcsházban nem égett világosság. A homályban látszott valami szürke klépcsféle, a fiatalember ösztönösen fölemelte a lábát, de kiderült, hogy a szürke sáv csak dísz. Majdnem orraesett. Viszont mikor felbátorodva továbbment, úgy belevágódott egy valóságos lépcsfokba, hogy szinte elharapta a nyelvét. Most már óvatos volt, gyufát vett el, megnézte a rozoga, kacskaringós lépcst, a görbe korlátot, aztán nekivágott a lépcsnek. Sikerült magát feltornásznia az els emeletre. Ott megint gyniát kellett gyújtania, hogy az ajtók fölé kitett számokat elolvashassa, mert a számtáblák barnák voltak s a számok is barnák. Körülment a keskeny folyosón, végül kiderült, hogy a számozás a lépcsnél két irányban kezddik, jobbra és balra. Odaért tehát vissza, ahonnét elindult. Végül megtalálta a tizes számú ajtót. Mire mindezt elintézte, olyan ideges, elkeseredett és fáradt lett, hogy a legszívesebben a puszta öklével törte volna be az idegen ajtót. A rozoga házban kis lakásokba zsúfolva, szegény emberek éltek. Itt harsány gyermeksírás, ott zsírsüstörgés, amott egy férfi monoton dörmögése, duruzsolása, másutt egy asszony visító, hisztériás tereferéje hallatszott. Néhol még sötét volt, néhol már sápadt villanylámpa égett. Hagymaszag, rongyszag, penészszag, brszag, moslékszag, patkányszag, poloskaszag, szóval : Pest-szag terjengett az udvarban. Mindez vajmi barátságtalan volt. A fiatalember azonban megesküdött, hogy egy lépést sem megy tovább.

11 ügy tekintett le bröndjeire, mint gályarab az evezspadra. Ismét gyufát gyújtott, mert az ajtó mögött sötét volt. Kereste a csenggombot. Meg is találta. Nyomkodni kezdte, de a cseng nem szólt. Dühösen nyaggatta, piszkálta, csiklandozta, böködte a gombot, hiába. A kis gomb végül megunta a bosszantó babrálást, mellyel megszólalásra akarták kényszeríteni, bennmaradt a lyukban s ki sem ugrott többet. Erre a fiatalember kocogni kezdett az ajtó üvegén. Csend. A folyosó végén egy lány vasalót hintázott, a szikrák félköröket írtak a homályban. A lány vékony, kedves hangon dalolt Meguntam magááát, a hazug szavááát, a htlen, bolondító, csalfa mosolyáát... Újra kocogott, most már hangosabban. Várt. Ekkor odabent ajtót nyitottak, világosság derengett az elszobában s egy reszkets, féls, reszels ni hang kiszólt Mi tetszik? A szoba miatt jöttem. Tessék csak várni. Rögtön. Pusmogás, lépések kopogása. Most kinyílt az ajtó, de csak annyira, hogy egy sovány, hegyesorrú, ráncos ni fej kikukkanthatott rajta. Villogó, szürke szemek foszforeszkáltak az ajtórésben. A fiatalember bosszúsan megfogta a kilincset és be akart lépni. A vénasszony ijedten s görcsösen szorongatta a kilincs másik felét odabent. Kiadó a szóba? szólt most már türelmetlenül a fiatalember. I... gen... de, tetszik tudni, manapság fél az ember. Olyan mindenféle népek járnak, tetszik tudni, az ember nem vigyázhat eléggé... Tessék... Végre odabent volt. A valószíntlenül sovány, csontos, keshedt vénasszony élesen és szaporán pislogva nézte a fiatalembert, az pedig bröndjeivel a kezében, iparkodott udvariasan mosolyogni, hogy türelmetlenségét, bosszúságát leplezze. A vénasszony, úgy látszik, meg volt elégedve a vizsgálattal, mert barátságosabb lett. Nyilván az nyugtatta meg, hogy a férfi bröndökkel jelentkezett. Máma olyan világot élünk, kérem, hogy az ember sohasem tudhatja magyarázta szaporán. Vannak népek, akik úgy elhagyták az Istent, hogy csak rabolnak, fosztogatnak, még ölnek is. Tetszett olvasni, máma is bent állt az Esti

12 8 Újságban, hogy egy trafikosnét leütöttek. Egy ilyen öregasszony, mint én, mit tehet kérem, ha beállít egy rabló? Még csak nem is védekezhet kérem. Igaz? A szobát szeretném látni. Igen. A szobát. Azonnal. Szép, nagy szoba, igazán szépen van berendezve és garantált tiszta. Nálunk nincs féreg, kérem. Aki eddig nálam lakott, az mind meg volt elégedve. De tessék csak mondani, hosszabb idre kell a szoba? Mert ugyebár, azt nekem tudnom kell... Rendkívüli kíváncsisággal meresztette elre sovány nyakát s vékony, vértelen ajka körül bizalomteljes mosoly játszadozott. A fiatalember valami visszataszítót érzett ebben a várakozásban, de azt hitte, a szobát csak néhány hétre adják ki s ez kellemetlen lett volna. Nem szeretett hurcolkodni. Gyorsan mondta : Kérem, ha nem lehet hosszabb idre, én akkor is kiveszem. Ha néhány hétrl, esetleg hónapról van szó. Ekkor az asszony megdöbbent. Maga elé meredt, az ajcán elkeseredés grimasza futott át, összeszorította foghíjjas állkapcsát, mellén a foldozott, rojtos kendt szorosan összevonta és kapkodni kezdett a szavak után. Akkor talán... igen... mert ha csak rövid idre tetszik... Kérem, akkor inkább ne tessék kivenni, mert én... tetszik tudni, az az úr is, aki itt lakott eddig, azt mondta, hogy marad és még sem maradt... En ezt nem szeretem. En csak annak adom ki, tetszik érteni, aki marad. Mert vannak olyan népek, hogy az ember mindent megtesz nekik és mégis elmennek. Becsapják az embert. Aki legutóbb itt lakott, ilyen ember volt, kérem. Becsapott. De asszonyom, szabadkozott a fiatalember én szívesen maradok akár egy évig is, ha jól érzem magam! En nem akarok hurcolkodni! De azt hittem... Kérem szépen, vannak népek, akik csak azt nézik, hogyan lehetne egy szegény asszonyt becsapni vágott közbe szaporán az asszony. En olyannak nem adom. A szoba az enyém, én megválogatom, hogy kinek adjam. Azért tessék megígérni, hogy itt tetszik maradni. De még nem is láttam a szobát. Ó kérem, a szobával meg lesz elégedve. Tiszta, meleg szoba, jó tágas. Csendes. Es én mindent megteszek, hogy a lakó jól érezze magát. Vannak népek, akiknek semmi sem jó. En olyannak nem is adnám. De amit a lakó kíván, azt én

13 9 megteszem. Én rajtam nem múlik. Tessék csak bátran szólni. Csak abba nem mehetek bele, hogy kivegye a szobát máma és két hét múlva elmegy. Az én szobám kérem, bocsánat, nem átjáróház. Azért tessék megmondani. Ha a szoba megfelel és jól érzem magam benne, maradok. Meg fog felelni. Jól tetszik magát érezni. Csak aztán ne tessék becsapni, mint az az úr is, aki elsején elment. Hát tessék. Erre tessék. Homályos elszobán botorkáltak végig, felaggatott ruhafélék, esernyk, volt vagy öt és ládák között. A kopott falon néhány kitömött madár és egy-két kisebbnagyobb agancs függött. Bent, a beszögeuésben pedig egy sas lógott alá a mennyezetrl kiterjesztett szárnyakkal s kitátott csrrel, karmai között kitömött nyulat szorongatott. A vénasszony kinyitott egy szk tapétaajtót, belépett s felcsavarta a viuanyt. Szk szobában voltak. A fiatalember azonnal letette holmiját, leült egy rozoga székre, egy kerek kis asztal mellé s fáradtan körülnézett. Az asszony büszkén pillantott körül. Szép szoba, úgy-e? Azért a bérért, amit én kérek, sehol sem kap ilyen szobát. Tágas... No... elég szk... Kérem, egy magányos úrnak nem is kell tágasabb. Az én szegény uram, amíg élt, nagyon szerette ezt a szobát. Tiszta... Kicsit kopott... Kérem, de tiszta! Nem is kopott, csak a színe ilyen. Nappal egészen más. Es hol lehet máma kapni egy garantált, tiszta szobát? Kérem, máma olyan népek vannak, hogy mindenféle büdös lyukat kiadnak, csak azért, hogy pénzt kapjanak érte. Itt van a Hanákné a földszinten. Nálam nem így van. Ez egy tiszta, féregmentes, tágas meleg szoba, kérem. Majd meg tetszik látni, milyen kevés ftés keu ennek a szobának. Az uram, is szegény, azért szerette. Hányszor mondogatta. Isten nyugtassa szegényt : Mucikám, ilyen jó, meleg kis szobát még nem láttam életemben... Pedig sokféle szobában megfordult legénykorában. Ügyvéd volt az uram.. Igen. Ügyvéd folytatta büszkén, szaporán s leült a másik székre.' A lámpa éles szögleteket festett vékony, ráncos képére, görnyedt alakjára. Szeme \állogott, mintha be-

14 10 lülrl kigyújtották volna. Csapzott sz haja lehullott csontos, alacsony homlokára. Korán meghalt szegény, alig éltünk özvegy vagyok... egymással három hónapig... Azóta Sóhajtott s élesen pillantott a fiatalemberre. Azért mondom, kérem, ne tessék eltitkolni, hogy esetleg néhány hétrl van szó. Csak tessék megmondani. Nos, tetszik a szoba? Megfelel, ugyebár? A fal mellett régi altdeutsch ágy. Mellette sárgaréz éjjeliszekrény. Szemben ablak, rajta bordó függöny kétfell. Homályos, aranykeretes tükör, a tükör keretébe felül régi páva tollat tztek. Nagy fénykép fekete rámában, kipödrött bajszú, nj^alka urat ábrázol, magas gallérral, hatalmas fekete nyakkendvel, felfelé fésült s kefeszeren nyírt hajjal s oldalt enyhe pofaszakállal. A nagy fénykép körül kisebb fényképek sorakoztak kacskaringós keretekben. Aztán egy festett gyékénydísz függött még a falon, afféle japán dolog, teletzdelve színes levelezlapokkal. Nápoly, a füstölg Vezúv... Terek és paloták... A szörny Bismarck-szobor. A tükör alatt kopott kis vasmosdó. Aztán a támolygó kerek asztal, két szék, amin most ültek meg egy régi-régi szép, egyszer szekrény. Ez volt a szobában. Nos, ugyebár, szép a szoba? Jaj, ezt a szobát nagyon szerették a lakók. Olyan barátságos. Ha valami tetszik, csak tessék szólni. s ugyebár, milyen szép az a levelezlaptartó a tükör mellett? Azt a sok levelezlapot mind én kaptam. Mert az uram, szegény, vlegénykorában külföldi úton is volt, látott az kérem, mindent. A tzhányót, meg Velencét, meg Berhnt, meg Párizsban is volt. Roppant ügyes, világlátott ember volt... Lehajtotta fejét és ismét nag>^ot sóhajtott. Talán uraságod is járt külföldön? Nemigen nyögte unottan a fiatalember. Bécsben voltam, meg persze, Csehszlovákiában, Zágrábban is... Majd ha elvégeztem a tanulmányaimat. Es mit tetszik zni, kérem? Orvosnövendék vagyok. Még két évem van. Á, igen, ez nagyon szép, kérem, az orvosok, azok egész más népek, kérem. Egy orvos, az doktor, kérem, ugyebár. Szegény férjem is doktor volt. Doktor juris. Egy doktor az egészen más, kérem. Hát szóval, tetszik maradni? Mi a bér? Ó, kérem, szót sem érdemel. Szegény özvegy vagyok,..

15 11 kérem, de nem azért adok ki szobát. Es ön, mint doktor... Nekem az a f, hogy a lakó be ne csapjon. Hogy maradjon meg. Ha kell valami, csak szóljon. Huszonöt peng igazán nem sok ezért a szép, meleg szobáért. Feszült várakozással, szinte rettegve nézett rá. Huszonöt!... ismételte a fiatalember. De kérem, ha sokallani tetszik... Mondjuk húsz. Orvosnövendék, bizonyosan szegény ember, szüksége van a pénzre... Es nem azért, tetszik tudni... Csak be ne tessék csapni. Hát húsz? Rendben van egyezett bele a fiatalember. Elvette pénztárcáját, alaposan összehajtogatott húszpengst vett ki belle. Kitette az asztalra. Az öregasszony lassan elvette, forgatta, nézegette, öntudatlanul játszott vele s szelíden, békésen, megelégedetten mosolygott. Szinte túlvilági mosoly volt ez. Elöntötte ráncos képét, sugárzott csapzott haja körül. Majd lassan felállt és barátságosan folytatta : Most a húgommal lakom együtt. Ö nem ment férjhez, tetszik tudni. Ha valamire szüksége lenne, csak tessék szólni. Akár nekem, akár neki. De inkább nekem. En adom ki a szobát, a lakás az enyém, minden az enyém. Kérem. De még be sem mutatkoztam nevetett a fiatalember megkönnyebbülten s felállt. Puskás Lajos vagyok. Özvegy Klincsekné. Klincsek Józsefné. Doktor Klincsekné suttogta az öregasszony s odanyújtotta sovány, csontos, hideg kezét a fiatalembernek, de nem fogta meg. Csak éppen odan5rujtotta, félénken, mintha attól tartana, hogy elveszik tle. S lesütötte a szemét s torkát kétszer is megköszörülte. Akkor én most magára is hagyom doktor urat. Kérem, nem rokona ön Puskás államtitkárnak? Nem tudok róla, asszonyom. Egész bizonyosan rokona. Látszik, hogy ön a jobb népek közé tartozik. Tétován megállt az ajtóban, keze a kihncsen nyugodott, kendjét összefogta a mellén. Törülköz van. Tiszta, kérem. Minden héten tisztát tetszik kapni. Nálam erre nagy súly van helyezve. Mosdóvíz van. Ivóvizet, poharat majd hozok. Igen. Hát csak tessék jól érezni magát. Hogy ne tessék elmenni tlem. Jóéjszakát. Jóéjt kívánok. Kiment, aztán megint benyitott.

16 12 Ha valami kell, csak tessék szólni Igen. Na, végre elment. A szekrény mögött ajtó volt, onnan a lakás másik részébl halk, szenvedélyes pusmogás hallatszott. Fojtott hangon vitázott a két öreg nö. A csendes, szk utcáról nagynéha lépések kopogása hangzott fel. A körút lármája csak megszrve szitált be ide. A fiatalember ledobta kabátját, kinyitotta bröndjét s szappant, szivacsot, fogkefét vett el. Nagy megkönnyebbülés ömlött el rajta. Ha a szoba nem lenne jó, lesz ideje másikat keresni. De miért ne lenne jó? Azért mégis csak furcsa, hogy a vénasszony nyomban elengedett öt pengt. Adott volna huszonötöt is érte. Valóban olcsó... s csendes hely. Az a f, hogy végre megmosakodhat s lefekhet. Fáradt volt, piszkosnak, kormosnak, izzadtnak érezte magát. Persze, ennyi bérért fürdszobát nem kívánhat. De jó lesz a mosdótál is. Ügy hányta le magáról a ruhát, mint vedl kígyó az összeszáradt, repecskes, megunt brét. A leveg üdíten simogatta meztelen mellkasát. Leült, kifüzte a cipjét, levetkzött meztelenre s a mosdótálhoz lépett. Szappanozni kezdte magát. Ekkor halk kopogtatás hallatszott az ajtón, olyan halk és szerény kopogtatás, hogy szinte észre sem vette. Mire szólhatott volna, már nyílt is az ajtó s a vénasszony feje kukucskált be rajta. Puskás maga elé kapta a törülközt s bosszúsan kiáltotta : Nem lehet. Mosdok! Kérem, csak tessék eltakarni magát motyogta az öregasszony szelíden. Csak azért zavarom, hogy a villanyt tessék nyugodtan használni, nem lesz külön felszámítva, ön orvosnövendék, önnek tanulnia kell. Jó, köszönöm hebegte a fiatalember, beburkolva derekát a törülközbe. De most mosdani szeretnék. Elég lesz a víz? Tessék csak bátran beleönteni a vödörbe és a kancsóból önteni másikat. Ott a kancsó a mosdó alatt. Igen, köszönöm. Hanem most mosdani szeretnék mondta nyomatékosan s elpirulva a dühtl. Tessék csak.! Jóéjt Az ajtó becsukódott s Puskás egyetlen ugrással ott termett, hogy bezárja. Kulcs azonban nem volt a zárban. Óvatosan kinyitotta az ajtót, hogy kívül is megnézze. Ekkor mintha látott volna valakit az elszoba félhomályában,

17 amint az ajtónyílásra visszahúzódott a sarokba s eltnt. Kulcs azonban nem volt kívül sem. Bosszúsan vakarta a fejét. Szóljon? Kérjen kulcsot? Most már mindegy. Majd kér holnap. Elég volt már ebbl a szegény, udvarias, félénk öregasszonyból. Hamar lefekszik s kialussza magát. Holnap majd kér kulcsot. Megint mosakodni kezdett. Állati örömmel locsolta magára a vizet. Fürdött benne, mint a ruca. Szappanhabot csapdosott magára. Majd letette a tálat a padlóra s beleállt. Talpát édesen csiklandozta a friss víz. Egészen felüdült. Lelki szemei eltt a Duna vize csillogott, testén a nyári fürd simogatását érezte, fülében a homokon hancúrozó leányok nevetése hangzott. Odalépett a tükörhöz s miközben törülközött, behajlítgatta a karjait, felfújta a mellkasát, összeillesztette izmos, szrös combjait és Olgicára gondolt, akivel közös csónakot béreltek a nyáron s feleveztek Vercéig s a szigeten aludtak. Olgica másodéves medika volt, izmos, feketehajú, nevet leány. Közben nem tudott szabadulni attól a kellemetlen érzéstl, hogy bármely pillanatban beléphet a csendes, 13 udvarias öregasszony. Minden zörrenésre összerezzent. Ha a heves suttogás megsznt a szekrény mögött, már felkapta a fejét, mint az erdei vad. Hamarosan magára kapta hálóingét s bröndjébl elvéve egy anatómiai jegyzetet, ágyba feküdt. Kéjesen nyúlt el a hvös lepedn s lehunyta a szemét. Amint elcsendesedett s magában kezdte végiggondolni a mai nap eseményeit, az ajtón ismét kopogtattak. fejét. Lehet kiáltotta fogcsikorgatva. De mire kimondta, az öregasszony már be is dugta a Mosolygott. Bocsánat, doktor úr... Nem akarom zavarni... De talán tetszene egy kispárna? Vannak, akik csak kapricon tudnak aludni. Szegény férjem csak kapricon aludt. Hát gondoltam... Nem, nekem így is jó mondotta Puskás kissé hangosabban, mint ahogy illett volna, de még mindig sokkal türelmesebben, mint ahogy szerette volna. Elvégre mégsem gorombáskodhat egy szegény öregasszonnyal. Egy alapjában véve kedves, udvarias, figyelmes öregasszonnyal. Egy ügyvéd özvegyével. Egy jóindulatú emberrel... Csak tessék mondani bátran, hogy hogyan szereti. Én azt akarom, hogy a doktor úr jól érezze magát. Mert

18 14 nem akai-om, hogy megint úgy járjak, mint azzal a színésszel, aki itt lakott. Hanem, asszonyom, ha lenne szíves, egy kulcsot... Kulcsot? Hová? Bámult a vénasszony csodálkozva. Hát az ajtózárba. Melyikbe, kérem? Ebbe, kérem. A szobám ajtajába! De minek? Eddig még senkinek sem kellett kulcs. Nincs is kulcs hozzá. Elveszett a kulcs, kérem. Csináltatni kellene, kérem... De nem érdemes, kérem... Itt önt nem zavarja senki, ez az ön szobája, azt teszi benne, amit akar. Mi pedig ketten vagyunk. En takarítok. el, kérem. Nem is azért! Félre tetszik érteni! Csak zárba, úgy-e, kulcs való... De ha nincs, kérem, mit csináljak... Már Semmi sem tnik hát, a akartam csináltatni, de valahogy elmaradt. Elöszobakulcsot tetszik kapni, az van kett, de más kulcs nincs. Gyámoltalanul, zavartan állt az ajtóban, naivan leeresztve összekulcsolt kezét és a szájaszélét nyalogatta. Köszönöm, akkor jó lesz így is. Bocsásson meg, nem úgy értettem, hogy eltnhet valami mentegetzött a fiatalember, szinte bnösnek érezve magát a vénasszonnyal szemben. Nem tetszik még valami? Semmi, semmi... Aludni szeretnék. Jóéjt! Jóéjt. Ha mégegyszer benyit, vagy hozzávágom a kancsót, vagy kiugróm az ablakon, gondolta Puskás, szinte reszketve dühében. Egyetlen védekezés az volt, hogy eloltja a lámpát és nem reagál többé semmiféle kopogtatásra. így is cselekedett. Csakhamar mély, egészséges, öntudatlan álomba merült. Mikor reggel felébredt, els pillantása az órára esett. Nyolc óra volt. Megszakítás nélkül aludt, egyetlen álomfoszlányra sem emlékezett. Kiugrott az ágyból és öltözködni kezdett. Amint a cipjéhez nyúlt, álla leesett a csodálkozástól. A sáros, vizes, elnytt cip ragyogott a tisztaságtól. Valaki kitisztította. Nyilván a vénasszony. Igen megörült a dolognak, bár a lelke mélyén valami viszolygást is érzett

19 egyidejleg. s a nadrágja... szépen kikefélve és élére összehajtogatva függött a széken. Kikopott sötétkék kabátja is a támlára volt akasztva, hogy a váua ne gyrdjék. Puskást mindez meglepte. Szokatlanul jól esett ez a kiszolgálás. Vidáman öltözött. De amint gondolkozni kezdett, rájött a kényelmetlen viszolygás okára. Míg mélyen aludt, az öregasszony lábujjhegyen járt a szobában. Kulcs nincs.,. Mégis csak kellemetlen dolog... Magához vette könyveit, jegyzeteit s eundult. A lakásban halálos csend. Csak amint az elszobán végigment, érezte, hogy a lakás másik ajtaján, a régi csipkével takart üvegen át kinéz valaki, figyeli t s ahogy az elszoba kilincsére tette a kezét, megjelent a vénasszony. Jó reggelt. Hogy aludt? Remélem, nem volt lárma? Nem, nem. Kitnen aludtam nyugtatta meg Puskás az aggódó asszonyt. Hanem arra szeretném kérni lelkendezett Csak tessék, csak tessék szólni! KHncsekné s elrenyújtotta a nyakát, összefogta mellén a kopott nagykendt. Hogy ne tessék a cipmet kitisztítani, a ruhámat kikefélni, én ehhez nem vagyok hozzászokva tett hozzá magyarázóan, mert megint végigviszolygott rajta a furcsa bntudat. Én magam szolgálom ki magamat, ne tessék fáradni.. Ó, kedves doktor úr nyögte megdöbbenve a vénasszony s ráncos képe furcsán elsötétült. Dehát miért, kérem? En mindent megteszek, hogy jól érezze magát. Én nem akarom, hogy két hét múlva máshova menjen. Talán nem volt jól kipucolva a cip? Nem, dehogy! Hát talán a ruhát nem keféltem ki jól? Maradt rajta valami? Csak tessék szintén szólni. Nem, nem, dehogy! Ne értsen félre! Nem vagyok hozzászokva ehhez. Kérem, én... tetszik tudni... ez ellen igazán nem lehet kifogás, kérem... én mindent megteszek. Amint Puskás a vénasszony szinte megtört, reménytelen, csalódott alakját látta, düh és sajnálat tört fel benne. Az ördög vinne el! mondotta magában. Csak ne is látnálak! De nyomban elítélte magát ezért a gondolatáért és legyintett.

20 16 Kérem, asszonyom, én nagyon hálás vagyok, de ezért a bérért, amit én fizetek... Ö, kedves doktor úr, kiáltotta Klincsekné felragyogva ne is tessék mondani! En szeretném, ha jól érezné magát! Csak tessék kérni, amire szüksége van. Nem alacsony a párna? Elég meleg volt a takaró? Adok dunyhát, ha jobb szereti. Vannak népek, akik csak dunyha alatt tudnak aludni, kérem... S várakozóan lesett rá, mint az egérlyuk eltt ül macska. Puskás megnyugtatta. Aztán átvette az elöszobakulcsot s elsietett. Bosszús volt, nem ért rá reggelizni sem, már éhes volt, mert nem evett vacsorát. Végre a hvös utcán megnyugodott és estére elfelejtette kényelmetlen érzéseit. Este késn ment haza. A Nemzeti Színház eltt találkozott Olgicával s mert az es elállt s szép csendes este volt, kimentek a Dunapartra sétálni. A lámpagyöngyökkel ékszerezett Dunaparton friss szél fújt, a raktárépületek sötéten bámultak a tisztaszín vízre, a Parlament homályos árkádjai alatt a párok csókolódzó árnyai suhantak el, egy uszály fekete, lomha orrán kicsiny kék lámpa himbálózott, a Citadella s egy-két templom fehér villanyfényben foszforeszkált a túlsó parton s a villamosok úgy futkostak ide-oda, mint a szentjánosbogarak. Mindez különösen szép volt. Puskás átkarolta Olgicát. Olgica hozzásimult Puskáshoz s csípjük ritmikusan súrolta egymást. Puskás elmesélte, hogy milyen szobában lakik, milyen furcsa vénasszony az rzangyala, Olgica izgatottan suttogta, hogy majd megnézi egyszer azt a szobát, hoz magával felvágottat, meg bort, együtt vacsoráznak s utána ottmarad reggelig. A mamájának majd hazudik valamit. Eladás, éjszakai szeminárium. Majd megtárgyalták.. egy professzor rigolyáit s áttértek némely ín- és idegbonc- tani kérdés megbeszélésére. Féltíz tájban elhatározták, hogy beülnek egy moziba s megnézik Marlene Dietrichet. Az olcsó kis moziban cukrot rágcsáltak. Mindenütt párocskák bújtak össze és csókolóztak. A jegyszed lányok odaültették a nézket, ahol éppen hely volt s maguk is odatelepedtek öt percre a magányos férfiak mellé. Olgica keze a Puskáséban volt. Puskás keze az Olgicáéban s amint az id haladt, egyre jobban követelte örömeit a szerelem. Milyen jó levendulaszagod van suttogta Puskás. Olgica összeszorította a fogát, görcsösen préselte ujjai közé Puskás ujjait. Melegük volt s boldogok voltak. Már

21 nem is látták a filmet, suttogva emlegették az elmúlt nyár szépségeit. Jó lenne elmenni hozzád mondta Olgica s haját odadörzsölte Puskás arcához. Jó lenne... Legutóbb olyan gyalázatos helyen laktam, hogy nem lehetett. De most mindent megtesz a háziasszonyom, csak maradjak. Elbb mégis tisztába jövök a helyzettel. Aztán feljössz... Drága... Éjféltájban elbúcsúztak az utcasarkon, kissé hosszasabban csókolva meg egymást, mint ahogy azt a pesti utca erkölcsei megengedik. Aztán Puskás hosszú léptekkel rohant hazafelé. A koszos ház házmestere mogorván cammogott el a sötét udvarból, összehúzott szemmel mérte végig a fiatalembert s döngve bevágta maga mögött a kaput. Puskás óvatosan dugta a zárba a kulcsot, mintha kamasz volna, akit az ajtó mögött vár a papa a bottal a kezében s az ebédlasztalnál kisírt szemekkel az aggódó mama. Valóban, éjfél már elmúlt. Hátha rárohan a vénasszony s valami szörny dolog fog következni? Hátha nekiugrik s 17 karmaiba ragadja, mint az a kitömött, moljdepte sas a nyulat az elszoba mennyezetén? Nem kellett volna ilyen késn hazajönni. Ez nem rendes dolog... Belépett. A vénasszony szobájában égett a lámpa. Klincsekné azonnal az ajtónál termett, s kedvesen, szerényen jóestét kívánt. Csak tessék egészen nyugodtan mondta szinte alázatosan. En úgysem alszom addig, míg itthon nem tetszik lenni. Míg mindenki az ágyban nincs... Hátha tetszik valamit akarni. Puskás tarkóját apró verejtékcsöppek lepték el. Tehetetlenül állt a sötét elszobában, fejét lehajtotta, rágta az ajkait és kabátja zsebében kotorászott. Hirtelen vágy száuta meg, hogy revolvert vegyen el s lelje Klincseknét. De nyomban meg is sajnálta. Szegény özvegy... öregasszony... mit akar... S egyébként is, mi köze neki hozzá. Puskásnak, a szobaúrnak, hogy mikor fekszik le a háziasszonya? Mi köze? Mi köze? Ezt már szinte ordítva gondolta. Jóéjt mondta szinte gorombán s bement a szobájába. Megállt az asztal eltt. Hallgatózott. Titokzatos pusmogás Ubegett a csendben, mint valami földalatti patak Eodolányi: József, az ács. ^

22 18 rohanása. Az ajtóra bámult, mintha kísértetet várna. A tükörre nézett, mintha valakinek az arcát lesne benne... Figyelt. Mintha valaki rá akarna törni, meg akarná fogni az érzéseit, gondolatait. Mintha itt minden zugban, minden szögletben, minden szobában valami láthatatlan lény okoskodnék. Puskás a falhoz lépett, leemelte a néhai ügyvéd úr és férj életnagyságú fényképét s falnak fordítva, a szekrény mögé tette. Majd kivette a megfakult pávatollat, egy hajdani, már feloszlott állat nászékességét s a kép után dobta. A japán gyékénybl kiszedte a levelezlapokat, az ügyvéd úr utazásának sztereotip emlékeit s bezárta ket az éjjeliszekrény fiókjába. Aztán vetkzni kezdett. Valamicskét megnyugodott. De miközben mosdott, minden neszre, a szenvedélyes suttogás minden megszakadására akaratlanul összerezzent s a törülközt maga elé kapta. Reggel természetesen a cipje, ruhája rendesen ki volt kefélve. Mikor az elszobán átment, kezdte humoros oldaláról nézni a dolgot. S mikor az ajtó mögül szempillantás alatt ott termett az öregasszony, cseppet sem csodálkozott. Kérdés nélkül elhadarta, hogy jól aludt, hogy nincs szüksége semmire. Szóval maradni tetszik lélekzett fel boldogan az öregasszony. Már nagyon aggódtam, hogy nem tetszik önnek a szoba. Azért egy kulcs mégse ártana mondta Puskás, mert Olgicára gondolt. Az öregasszony erre megdöbbent. Furcsa, merev arckifejezéssel bámult maga elé s a kendje csücskét babrálta, ajka szélét nyalogatta. Kulcs, édes doktor úr? Izé... kulcs nincsen, kérem, elveszett, kérem... Csináltatni kellene, de a lakatosok olyan népek, kérem, annyi pénzt elkérnek egy kulcsért, kérem, és olyan megbízhatatlanok... Az ördögnek kell egy lakatosnak megbízhatónak lennie! gondolta a fiatalember. Éppen elég egy lakatostól, ha kulcsot tud csinálni. De irtózott minden vitától ezzel a vénasszonnyal s megint csak legyintett. Nincs kulcs, hát nincs kulcs. S megint csak legyintett. Majd csak lesz valahog}'. S lám, tegnap este már be sem jött. Nem zavart. Este korán hazament s ekkor megpillantotta, bár csak futólag, Klincsekné húgát is. Éppen olyan kornélküli öreg-

23 asszony volt, mint Klincsekné, ugyanolyan kend volt a váuán s ugyanúgy villogott a szeme, csak még zárkózottabbnak látszott s egy kissé zömökebb is volt. Mikor meglátta Puskást, félszeg, ferde biccentéssel s lárvaszer mosouyal üdvözölte, menekülésszeren belépett az ajtón s becsapta maga mögött, hogy megcsörrentek az üvegek. Nyomban ezután szenvedélyes, élénk, szakadatlan pusmogás-suttogás kezddött. Puskás bement a szobájába s az asztalhoz ült. Kiterítette maga elé a jegyzeteit, könyveit s tanuláshoz látott. De mihamar rájött, hogy a szekrény mögül felhangzó suttogást figyeli. Belemerült a könyvbe. Nem értette, hogy mit olvas. Felkelt, cigarettára gyújtott s járkálni kezdett a szobában. Mit susognak ezek ketten? Miféle megtárgyalni valójuk lehet? Az ördög vigye el! Némulnának meg! A szekrénymögötti, földalatti suttogás, szenvedélyes locsogás, a mély barlangokban rohanó patak zúgása csak nem hagyott alább. Puskás törni kezdte a fejét ezen a problémán. Tenyerével rácsapott a jegyzetekre s káromkodott. Végre megsznt a hosszú vita, de csak azért, hogy nyomban kopogtatás zörrenjen az ajtón. Lehet! kiáltotta a fiatalember, de fölöslegesen, mert Klincsekné feje már be is nyomult a résen. Puskás úgy állt meg vele szemben, tehetetlenül, mint a végzet. Mi tetszik? kérdezte nyersen. Édes doktor úr kezdte alázatosan, megtörten a vénasszony. Kérem, miért tetszett levenni a képeket a falról, kérem? Azok a képek, kérem, meleggé teszik a szobát, kérem és még egy úrnak sem volt ellenük kifogása, kérem... Nekem nem tetszenek azok a képek felelte elszántan Puskás. És orvosi szempontból is fölöslegesek, mert csak a port szedik magukba. A vénasszony arca megmerevedett. Kínosan megrángtak vértelen ajkai. Kendjét izgatottan kapkodta össze magán s ide-oda topogott. Orvosi szempontból, tetszik mondani hebegte, mintha elszédült volna. 19 Az a fénykép az én megboldogult drága uram képe, kérem... és igazán... és a levelezlapokat az én megboldogult drága férjem küldte... Asszonyom, magyarázta kínos nyugalommal a fiatalember én belátom, hogy azokhoz a képekhez önt

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és odaadta a betegnek. A sápadt, már-már egészen kopasz férfi

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka ELEANOR H. PORTER Az élet játéka SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2007 A mő eredeti címe Pollyanna Fordította Forscher Irma ISBN 798 963 361 517 1 Farrar Straus & Giroux

Részletesebben

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng lobogott, ahogy éjjel szokott, egy hintó haladt végig

Részletesebben

Már reggeli hét óra volt, de a köd még mindig ott ült a város felett. Mintha fáztak volna a soproni házak és tornyok: az utcák és a templomok úgy

Már reggeli hét óra volt, de a köd még mindig ott ült a város felett. Mintha fáztak volna a soproni házak és tornyok: az utcák és a templomok úgy SZILVÁSI LAJOS EGYSZER-VOLT SZERELEM REGÉNY KOZMOSZ KÖNYVEK 1966 "Bujkál a hold" címû regényemben megírtam öt Kanadába szakadt soproni fiú sorsát. Azokról a soproni fõiskolásokról van szó, akik 1956 novemberében

Részletesebben

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus Nora Roberts Az elbűvölő mágus 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

TORMAY CÉCILE A RÉGI HÁZ REGÉNY

TORMAY CÉCILE A RÉGI HÁZ REGÉNY TORMAY CÉCILE A RÉGI HÁZ REGÉNY Singer & Wolfner, Budapest, 1917. Este volt. A tél fehéren hullott a földre. A havazáson át nagy jegenyék jöttek a kocsi elé. Kísértetiesen, lombtalanul jöttek a mozdulatlan

Részletesebben

ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN

ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN KATONA ÁGNES SARLÓS ZSUZSA SZÁNTÓ JUDIT ZSOLT ANGÉLA A

Részletesebben

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Wass Albert EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Az öreg nagyon oda volt. Nyögött, forgolódott a vackán. Barázdás arcából kiütköztek a csontok, gyér, szürke haja izzadtságtól csapzottan lógott a homlokába. - Mártonka

Részletesebben

Christine Pacheco Melegíts fel!

Christine Pacheco Melegíts fel! Júlia különszám 2000/6. kötet Kyle a motorján a nővére családjához tart a karácsonyi ünnepekre, de váratlanul hóviharba kerül. Összefagyva elbotorkál a legközelebbi házikóig, amely az útjába akad, és csak

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára Hedwig Courths-Mahler A becsület ára A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Perlenschnur Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: FALVAY

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

NNCL1490-521v1.0. Fekete István. Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS

NNCL1490-521v1.0. Fekete István. Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS NNCL1490-521v1.0 Fekete István Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS Fekete István jogutódja, 1970 ISBN 963 11 5138 7 Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest Felelős kiadó:

Részletesebben

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND ELSŐ FEJEZET

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND ELSŐ FEJEZET MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG ELSŐ FEJEZET amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös világ is észre nem veszi a

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG TARTALOM ELSŐ FEJEZET amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös világ is észre nem

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG TARTALOM ELSŐ FEJEZET amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös világ is észre nem

Részletesebben

NNCL1103-476v1.0 EVELYN MARSH. Torkodból a sikoly. General Press BUDAPEST 1992

NNCL1103-476v1.0 EVELYN MARSH. Torkodból a sikoly. General Press BUDAPEST 1992 NNCL1103-476v1.0 EVELYN MARSH Torkodból a sikoly General Press BUDAPEST 1992 SZERKESZTETTE LUKÁCS RÓZSA ARCULATTERV GREGOR LÁSZLÓ A BORÍTÓ ELSŐ OLDALÁT BOROS ATTILA TERVEZTE MOCSÁRI ERIKA 1992 ISBN 963

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ELSŐ RÉSZ...Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, Mint a nyíl s zuhogó patak. Berzsenyi Emmi nem Népszövetség, nem háború, nem találmány, nem Clark Gable és nem Upton Sinclair.

Részletesebben

Adjátok vissza a hegyeimet!

Adjátok vissza a hegyeimet! Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a hegyeimet! Bevallom őszintén: nem érdekel sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású

Részletesebben

Az én Finnországom. Gombár Endre összeállítása

Az én Finnországom. Gombár Endre összeállítása LVIII. évfolyam, 3. szám 2013. március Az én Finnországom Gombár Endre összeállítása TARTALOM VEIkkO HuOVInEn Egészségrendõrök (Gombár Endre fordítása)... 232 ALpO RuuTH Orvostól orvosig (Szakonyi Csilla

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK Oldal Tavasz (vers) 3 l. A kis harangvirág 4 2. Bajban a kis harangvirág 6 3. Rigóbigó megszökik 8 4. Rigóbigó eltéved 10 5. Cini egér 12 6. Cini egér kalandjai 14 7. Az ábrándos katicabogár

Részletesebben

Julie Garwood Ha eljő a tavasz

Julie Garwood Ha eljő a tavasz Julie Garwood Ha eljő a tavasz A Clayborne legenda folytatódik! Adam, Douglas és Travis boldog házasságban élnek, szeretett Rose mamájuk pedig el van ragadtatva a csodálatos hölgyektől, akiket fiai választottak.

Részletesebben

FJODOR MIHAJLOVICS DOSZTOJEVSZKIJ. Bűn és bűnhődés. Fordította Görög Imre és G. Beke Margit TARTALOM

FJODOR MIHAJLOVICS DOSZTOJEVSZKIJ. Bűn és bűnhődés. Fordította Görög Imre és G. Beke Margit TARTALOM FJODOR MIHAJLOVICS DOSZTOJEVSZKIJ Bűn és bűnhődés Fordította Görög Imre és G. Beke Margit TARTALOM ELSŐ RÉSZ MÁSODIK RÉSZ HARMADIK RÉSZ NEGYEDIK RÉSZ ÖTÖDIK RÉSZ HATODIK RÉSZ EPILÓGUS ELSŐ RÉSZ 2 1 Július

Részletesebben

Zentay László: Népleges napfogyatkozás

Zentay László: Népleges napfogyatkozás Zentay László: Népleges napfogyatkozás Felbolydult a város és mindenki lázban égett a hírre: habár mindenhol a világon csak részleges lesz a napfogyatkozás, innen, az ő városkájukból teljes napfogyatkozást

Részletesebben

Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA. Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi. 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A.

Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA. Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi. 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A. Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A., Milano Fordította: Matolcsi Balázs Eleonórának, mert szavak nélkül megígértem

Részletesebben

^ MAGYAR REGÉNYIRQK. S Ki ADÁS. MIK M KALM i

^ MAGYAR REGÉNYIRQK. S Ki ADÁS. MIK M KALM i ** ^ MAGYAR REGÉNYIRQK S Ki ADÁS MIK M KALM i MAGYAR REGÉNYÍRÓK KÉPES KIADÁSA Szerkeszti és bevezetésekkel ellátja MIKSZÁTH KÁLMÁN 58. KÖTET ELNÉMULT HARANGOK RÁKOS J Irta VIKTOR BUDAPEST FRANKLIN

Részletesebben