Optimális kvantálás additív zajszűrés esetén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Optimális kvantálás additív zajszűrés esetén"

Átírás

1 SZTIPÁNOVITS JÁNOS BME Műszer- és Méréstechnika Tanszék Optimális kvantálás additív zajszűrés esetén ETO 62.37S.S4: : Az additív zajszűrés vagy jelátlagolás elterjedten alkalmazott méréstechnikai eljárás periodikusan ismétlődő vagy triggerelhető zajos jelek mérésére. A digitális jelátlagoló berendezések árát és a jel felső határfrekvenciáját alapvetően befolyásolja a bemeneten levő A/D átalakító egység. A következőkben megvizsgáljuk az A/D átalakító paraméterei és az elérhető jel/zaj viszony növekedés közti összefüggést és a paraméterek optimális kiválasztásának feltételeit. y yt i i *; X. Az optimális kvantálás megfogalmazása \H306~SJ\ Analóg jelek digitális csatornán történő továbbításánál, digitális mérés- és adatfeldolgozásnál az idő- és amplitúdókvantálás segítségével úgy redukáljuk az analóg jel információtartalmát, hogy illeszkedjék a véges kapacitású digitális csatorna átviteli tulajdonságaihoz, illetve a digitális adatfeldolgozó rendszer megkívánt adatpontosságához. Az időbeli kvantálást végző mintavételező egység az X analóg forrás kimenőjelét, az x(t) sztochasztikus folyamatot egy {x(f,)} sorozattá alakítja át, amire teljesül, hogy i=» CO 0l 7 ha x(r) sávkorlátozott és T kielégíti a mintavételi tételt. A továbbiakban a mintavételi tétel teljesülésével, illetve a véges mintavételi számból eredő approximációs hibával nem foglalkozunk. Az {x(t,)} sorozat felfogható egy jeltér x vektoraként is. A kvantáló a jeltér folytonos koordinátáihoz (a mintavételi értékekhez) diszkrét értékeket rendel, azaz a jelteret leképzi egy diszkrét jeltérre. Ha az összes mintavételi értéket ugyanazzal az eszközzel kvantáljuk, a nemlineáris leképzést egyértelműen leírhatjuk a kvantálási szintek {x,} és a kimeneti értékek {y,} halmazának megadásával (. ábra). A továbbiakban az {x,} és {(/,} halmazokat tekintjük a kvantáló paramétereinek. Az optimális kvantálás problémája ezek után a következőképpen fogalmazható meg: Legyen s(t) és x(t) két sztochasztikus folyamat, amiket az s és x vektorokkal írunk le. Tekintsük az s(t) folyamatot jelnek, az x(t) folyamatot a mérhető adatnak. A digitális mérő- és adatfeldolgozó berendezéssel vagy a jelből származtatható vektort vagy az Beérkezett: 974. V. 2. jj=0[s] (2) y=f[s]. ábra jellemzőt akarjuk meghatározni, ahol 0[x] egy operátor és F[x] egy funkcionál. Az adatfeldolgozás elvégzésére rendelkezésünkre áll az x vektor, ami valamilyen statisztikai kapcsolatban van s-sel. Az adatfeldolgozás során az U=0'[x] y=v[x] (3) eljárásokkal y és ;/ becslését hozzuk létre, ahol az 0'[x] operátor és F'[x] funkcionál általában nem egyezik meg 0[x] és F[x]-szel. Az 0'[x] és F'[x] meghatározását úgy kell elvégezni, hogy y és y valamilyen értelemben optimális becslések legyenek []. Ha az adatfeldolgozást a kvantált XQ adatvektorokon hajtjuk végre, természetesen: y Q =0'[x Q ]^=0'[x] y Q = F'[x Q ]? íy=f[x]. A kvantáló optimalizálás célja, hogy rögzített N kvantumszám mellett úgy válasszuk meg a kvantáló {x,} és {(/,} paramétereit, hogy az y és y Q vagy y és í/ Q közötti eltérés minimális legyen. Az eltérés, illetve a kvantáló teljesítőképességének mértéke leggyakrabban ahol e h = E{h(g-y Q )} (5) /, = a teljesítőképesség /i(x)-ra vonatkoztatott mértéke h(x) = skalár-vektor súlyfüggvény y~yq=a y hibavektor E{x} = a súlyfüggvénnyel képzett várható érték s szerint, W 79

2 HÍRADÁSTECHNIKA XXVI. ÉVF. 3. SZ. Látható, hogy az (5) szerinti optimalizálás nem foglalkozik a kvantáló paramétereinek és az 0'[x] operátornak, illetve F'[x] funkcionálnak együttes optimalizálásával, ami a kvantáló nemlinearitása miatt igen bonyolult lenne. Az optimális kvantálás legjobban kidolgozott területe az y=s és x=s (6) eset, azaz mikor a feladat, a jel optimális kvantálásának elvégzése. Ekkor: e h =E{h(s-s Q )}, (7) A (7) eltérési mérték szerinti optimalizálást végezte el J. 0., Max [2] arra az esetre, mikor a mintavételi értékek függetlenek és azonos valószínűségsűrűségfüggvénnyel rendelkeznek. Ha teljesülnek az y=s es x s+n (8) összefüggések, ahol n valamilyen additív zaj, akkor 0[x] optimalizálása az optimális zajszűrés témakörhöz tartozik []. Abban az esetben, ha tehát y(ti) = s(ti) becslését az {#(/,)} adatoknak csak a t t időpontban felvett értéke alapján végezzük el, az optimális becslést létrehozó kvantáló felfogható egy optimális, zéró memóriájú szűrőnek, aminek {x,}, {y,} paramétereit az (9) módszerekkel [5]. Ha az átlagolást digitális berendezéssel végezzük: i M _ - (4) és a két becslő közötti eltérés függ a kvantáló paramétereitől. Mivel a kvantáló nemlineáris elem, a frekvenciatartománybeli vizsgálatnak nincs értelme, így a továbbiakban statisztikai módszereket használunk. Legyen a kvantáló teljesítőképességének az átlagos négyzetes eltérés: mértéke (5) és optimalizáljuk a kvantáló paramétereit a (5) összefüggés szerint. Rögzítsük a jelek statisztikai tulajdonságait az alábbi módon: Az {i/} = {s í ; + n l } Si = S, adathalmazban az (n,) zajok függetlenek egymástól és az s jeltől, és várható értékük nulla. Mivel a gyakorlatban alkalmazott additív zajszűrőknél, valamennyi mintavételi értéket ugyanaz a kvantáló kvantálja, a mintavételi értékek eloszlását egy közös p s (s) valószínűségsűrűségfüggvénnyel jellemezve a (5) összefüggést egydimenziósra redukálhatjuk: Legyen p s (s) e 2 = E{(s-s Q y} folytonos, ekkor +~ í = J ( s -s Q ) 2 p s (s) ds (6) (7) e^et/ksft)-*^)} (0) átlagos eltérés alapján optimalizáljuk. Ilyen optimalizálási problémával foglalkozott L. I. Bluestein 3] a h{x)=\x\ () súlyfüggvény mellett. 2. Az optimális kvantálás problémája additív zajszűrésnól Vizsgáljuk a (8) összefüggés szerinti esetet, mikor a feladat egy s(t) jel mérése, valamilyen n(t) additív zajjal terhelt x(f) folyamat alapján. A becslés elvégzéséhez rendelkezésünkre álló adathalmaz: A becslést, az K}~{s,- + /j,); í=l,... M \ M _ s = irf 2 xi (2) (3) egyszerű lineáris operációval végezzük el. Az operátor tulajdonságainak vizsgálata történhet frekvenciatartománybeli leírással [4], illetve statisztikai 2. ábra A vizsgált rendszer modellje a fentiek alapján a 2. ábrán látható, ahol x=s+n Aí Vizsgáljuk meg részletesebben a (6) összefüggést, a 2. ábra szerinti modellre alkalmazva: ahol 2=E{ S 2}-2E{s.s Q } + E{s Q y (8) E{*.S Q } = E js-l f y^{s.y} és (9) (20) 80

3 SZTIPÁNOVITS J.: OPTIMÁLIS KVANTÁLÁS ADDITÍV ZAJSZŰRÉS ESETÉN tehát az átlagolások számától a (8) összefüggésnek Mivel az additív zajszűrők túlnyomórészt egyenletes csák a harmadik tagja függ. Mivel SQ az {y,} diszkrét kvantálót tartalmaznak, további vizsgálatainkat valószínűségi változók összegéből nyert valószínűségi változó, és y,-k egy adott s-nél azonos eloszlásúak egyenletes kvantálóra végezzük el. és függetlenek, a becslő feltételes négyzetes középértéke, ha az átlagolások száma M: 3. Az egyenletes kvantáló optimális paraméterei E{s% s} = E 2 {y\s} + ± [E{if s}-e% s}], (2) így az átlagos négyzetes eltérés M esetén * átlagolásszám e 2M = E{ S z}-2e{ S y} + E{E{ms}}. (22) Ha az átlagolások száma : e 2 =E{(s - y)*} = E{s 2 } - 2E{sy} + Efe 2 }. (23) Ha az átlagolások száma tart a végtelenhez: e 2H = lim e 2M = E{s 2 } -2E{ S y} + E{E%}}. (24) A (2), (22), (23) és (24) összefüggések egybevetéséből megállapítható, hogy tetszőleges M-hez tartozó átlagos négyzetes eltérés meghatározható e 2 segítségével: Legyen az egyenletes kvantáló átviteli karakterisztikája a 3. ábrán látható szokásos A/D átalakító karakterisztika. y ^ H i /c ábra i : f 2 H + M ^ 2 l _ F? 2H)- (25) A kvantálási szintek ÍV kvantumszámnál: Ez az összefüggés igen fontos a továbbiak szempontjából, hiszen azt jelenti, hogy elég az e 2H és e 2 átlagos négyzetes eltéréseket vizsgálnunk. Ha a kvantáló az. ábrán látható átviteli karakterisztikával rendelkezik, az {a:,} és {y,} paraméterekkel a (23) és (24) összefüggésben szereplő tagok: K{s 2 } = j s 2 p s (s) ds X / = l_i+^) 9 - -K i = 2,...N XN+Í + c (27) ahol K = a kvantáló mérési tartományának középértéke, q= a kvantumnagyság +- A) dn} ds és a mérési tartományból felfelé vagy lefelé kieső jeleket az első, illetve az utolsó kvantumba soroljuk. A kimeneti értékek: E{s-y}= s 'P 5 (s)', Íffi- Pn(n s) (26) ( + N \ q + K i=í,... N (28) ds E{y 2 } = j p s (s) í/ 2 J p n («- s) dn E{E 2 {y} = p s (s). x ' X Í+I p 2" í/r J Pn(n s) dn ds tehát minden kvantumhoz (az első és az utolsó kivételével) a középértékét rendelik hozzá. Behelyettesítve a (26) összefüggésekbe az egyenletes kvantáló paramétereit az átlagos négyzetes eltérésekre az alábbi összefüggéseket kapjuk: C 2 N + 2 Hh+«-jg-xj j* Pn(n-s)dn + oo + s~\ ^ \q-k\ j Pn{n- -s) dn + i (-^ -) q ~ K \ j Pn(n s) dnj ds (29) (f-x)? +K 8

4 HÍRADÁSTECHNIKA XXVI. ÉVF. 3. SZ. FC 2H- ^ Ps(s)-{s- N Z -j g+jcj J p (n-s) H4W dn- -N q+k ] J p n (n s) dn- ^2^j g + X] J -s) dnj ds. (30) A (29) összefüggésbe behelyettesítve a zajmentes esetnek megfelelő p n (ri) = d(ri) valószínűség-sűrűségfüggvényt (ahol ő(x) a Dirac-operátor): <=2T N-I r = 2 ^ 0-4) 9+K K ) ^ \ ( N+l\ f f f fl-iv^l p s Ii 2 p s ( s ) d s + J [s-yltji-k s (s) ds + + J N-I s- 2~ p s (s) ds (3) a Max-féle egyenletes kvantáló átlagos négyzetes eltérését kapjuk. A (29) és (30) összefüggésekből látszik, hogy E 2 rögzített N kvantumszám mellett, az egyenletes kvantáló q és K paramétereinek függvényei, a paraméterek optimalizálása tehát kétváltozós szélsőérték-keresést jelent. Tételezzük fel, hogy a jel p s (s) és a zaj p n (n) sűrűségfüggvénye a várható értékre szimmetrikus és egy csúcsa van. Igazolható, hogy e 2 abszolút minimuma a K= j sp(s) ds=e{s} (32) helyen található, ami azt a szemléletileg is kézenfekvő tényt jelenti, hogy a legkisebb átlagos négyzetes eltérést a kvantálási tartománynak, a jel várható értékére szimmetrikus elhelyezésével lehet elérni. A (25) összefüggés értelmében viszont az összes átlagolásszámra is teljesülnie kell a (32) feltételnek, tehát szimmetrikus sűrűségfüggvények esetén a kétváltozós szélsőérték-keresés egyváltozósra redukálható. Egy adott N kvantumszám melletti optimális kvantumnagyságot meghatározhatjuk a (29) és (30) összefüggés q szerinti differenciálásából nyert, ^-ra implicit egyenlet megoldásával vagy közvetlenül az átlagos négyzetes eltérésfüggvények paraméterezett vizsgálatával. Mivel a kvantumnagyság és az átlagos négyzetes eltérések közötti összefüggés a szélsőértékhelyének meghatározásain kívül is lényeges eredményeket ad, célszerű az utóbbi módszert választani. A vizsgálat eredményeiből a következő kérdésekre akarunk választ kapni: Egy adott jel/zaj viszonynál milyen kvantumszámú kvantálót érdemes használni ahhoz, hogy egy adott additív zajszűrő berendezéssel maximális jel/zaj viszony javulást tudjunk elérni? Mi az optimális kvantálási tartománybeállítás? Ahhoz, hogy áttekinthető, jól értékelhető eredményeket kapjunk, az 2 átlagos négyzetes eltéréseket egy adott jel/zaj viszonynál (J), a kvantumszám (N) és a kvantumnagyság (q) függvényében határozzuk meg. A közölt példában a zajt Gauss-eloszlásúnak és a jelet egyenletes eloszlásúnak tételezzük fel. (A kiszámítást végző számítógépprogram természetesen más jel és zaj sűrűségfüggvények vizsgálatára is alkalmas). Az adott esetben tehát: Ps(s) = A jel/zaj viszony 2S ha 0 ( 'máshol. Pn(n) = Y2ttGn exp 2o* J- al 3ff2 (33) A cr -re normált t' 2X (N, q'), és e' w (N, q'), felületek egyenlete a (32) feltétel behelyettesítése után: 82

5 SZTIPÁNOVITS J.: OPTIMÁLIS KVANTÁLÁS ADDITÍV ZAJSZŰRÉS ESETÉN.')=> '»g) (iv: = _ 7 íy n 2S'/2jr J l,é 2 -S' «) ' - ' exp- dn' + ÍV J exp \~nr\ dn' + J N-l s' ^ q' exp- ds' (34) ^q)= ^=^mi\ s ~^[[ l ~~r\ J e x d p-l-2j n- («-l- T J í -s' ahol rendre elvégeztük az helyettesítéseket. s S'-- n'=, q = A (34) és (35) összefüggésekkel meghatározott felületek láthatók a 4. ábrán. J=l esetben. Egy realizált additív zajszűrő berendezéssel el- érhető maximális jel/zaj viszony javulást természetesen nemcsak a kvantálásból eredő torzítás korlátozza, hanem a mintavételezési idő, a bemeneti erősítés stb. bizonytalansága is [5]. Jelöljük e 2Hm -mel azt az átlagos négyzetes eltérést, amit egy adott berendezéssel, valamilyen kezdeti jel/zaj viszonyból el lehet érni, ahol e 2fIm nem tartalmazza a kvantálási torzítást. (Az elérhető maximális jel/zaj viszony javulás az additív zajszűrők specifikációjához tartozik, a HP 5480 A típusú jelanalizátornál ez az érték ~60 db [6].) Ha berajzoljuk a 4. ábrába az adott e 2Hm -hez tartozó e' 2H = e 2fím síkot, közvetlenül összehasonlíthatjuk a különböző (N, q') paraméterű kvantálókkal elérhető minimális átlagos négyzetes eltérést (e' 2H ) az adott berendezéssel elérhető átlagos négyzetes eltéréssel (e 2Hm ). Legyen feltételünk a kvantáló paramétereinek kiválasztásánál, hogy 4. ábra \H-30S-SJ4\ azaz a kvantáló ne korlátozza számottevően az elérhető jel/zaj viszony javulás nagyságát. Az e' m ~ = e 2Hm síkból az e' zh (N, q') felülettel kimetszett A tartomány foglalja magában azokat az (N, q') paramétereket, amik mellett a (37) feltétel teljesül. (A választható (N, q') paramétereknek az A tartomány széleitől való távolsága az e 2Hm E^H" különbségtől függ.) Az ábra alapján tehát a következő kérdésekre kapunk választ: Mekkora a ininimális kvantumszám, ami mellett a (37) feltétel teljesülhet? Egy adott kvantumszám mellett milyen határok között változtathatjuk a kvantumnagyságot, azaz milyen érzékeny az átlagos négyzetes eltérés a méréshatár beállítására! A vizsgálat különböző jel/zaj viszonyok és különböző p s (.s) sűrűségfüggvények melletti elvégzésével átfogó képet nyerhetünk az additív zajszűrőkben alkalmazott kvantálók tulajdonságairól. 83

6 HÍRADÁSTECHNIKA XXVI. ÉVF. 3. SZ. I R O D A L O M [] Athanasios Papoulis: Probability Random Variables and Stochastic Processes. New York: McGraw-Hill, 965. [2] Joel Max: Quantizing for Minimum Distortion. IRE Trans. Inform. Theorv, vol. IT 6, March 960, pp [3] L. I. Bluestin: Asymptotically Optimum Quantizers and Optimum Analóg to Digital Gonverters for Continuous Signals. IEEE Trans. Inform. Theory, vol. IT 0, April 964, pp [4] C. R. Trimble: What is Signal Averaging? Hewlett- Packard Journal, April 968, pp [5] J. Bodo: Response Averaging Methods their Effectiveness and Limitations. Proceedings of the 96 Data Acquisition and Processing in Biology and Medicine Rochester Gonference Vol. 2. Pergamon Press. [6] Hewlett-Packard 970 Electronics for Measurement Analysis Computation pp

VIZSGADOLGOZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI KAR DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS 2004. MÁJUS

VIZSGADOLGOZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI KAR DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS 2004. MÁJUS VIZSGADOLGOZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI KAR DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS 2004. MÁJUS Konzulens: Oláh András Csercsa Richárd Magony Andor TARTALOM 1.Bevezetés... 3 2.Folytonos

Részletesebben

Sztochasztikus folyamatok

Sztochasztikus folyamatok Sztochasztikus folyamatok Pap Gyula, Sz cs Gábor Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet, Sztochasztika Tanszék Utolsó frissítés: 2014. február 8. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Sztochasztikus folyamatok

Részletesebben

Nemlineáris optimalizálás

Nemlineáris optimalizálás Nemlineáris optimalizálás Rapcsák Tamás 2007. 3 Előszó A Nemlineáris optimalizálás című anyag a gazdaságmatematikai elemző közgazdász hallgatók számára készült és egyrészt a matematikai alapozó kurzusokra

Részletesebben

Pere Balázs. a fizikában

Pere Balázs. a fizikában Pere Balázs Variációs elvek és módszerek a fizikában Győr, 1998 2 3 Tartalomjegyzék Előszó 5 1. Variációszámítás 7 1.1. A brachisztochron-probléma................... 7 1.2. A legegyszerűbb variációs probléma...............

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldása Szakdolgozat Soós Ivett Matematika B.Sc., Matematikai elemz szakirány Témavezet : Mincsovics Miklós

Részletesebben

Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn

Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn 1. fejezet Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn 1.1. Prediktív következtetés Bayes-hálókban Mint láttuk, a Bayes-hálók elsődleges célja, hogy az általuk reprezentált valószínűségi

Részletesebben

A futómûvek üzemeltetési megbízhatóságának és rendelkezésre állásának elemzése az üzemeltetési folyamat Markovés szemi-markov modelljének segítségével

A futómûvek üzemeltetési megbízhatóságának és rendelkezésre állásának elemzése az üzemeltetési folyamat Markovés szemi-markov modelljének segítségével A futómûvek üzemeltetési megbízhatóságának és rendelkezésre állásának elemzése az üzemeltetési folyamat Markovés szemi-markov modelljének segítségével Dr. Csiba József A futómûvek, mint komplex mûszaki

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Bevezetés, rendszeranaĺızis az időtartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

NEMLINEÁRIS OPTIMALIZÁLÁS

NEMLINEÁRIS OPTIMALIZÁLÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 8. Rapcsák Tamás NEMLINEÁRIS OPTIMALIZÁLÁS Budapest 2006 Rapcsák Tamás NEMLINEÁRIS OPTIMALIZÁLÁS Javított kiadás OPERÁCIÓKUTATÁS No. 8 A sorozatot szerkeszti: Komáromi Éva Megjelenik

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

A centrális határeloszlás tétel problémaköre Lie csoportokon

A centrális határeloszlás tétel problémaköre Lie csoportokon A centrális határeloszlás tétel problémaköre Lie csoportokon Pap yula Doktori értekezés tézisei Debrecen 1997 1 Az értekezés tárgya, előzmények Dolgozatomban Lie csoportbeli valószínűségi változókra vonatkozó

Részletesebben

Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék Tartalom 1. Bevezetés 3 2. Kockázati modellek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezető... 3. 1. Optimalizálás 5 1.1. Főbb részterületek... 5 1.2. Globális optimalizálás... 7

Tartalomjegyzék. Bevezető... 3. 1. Optimalizálás 5 1.1. Főbb részterületek... 5 1.2. Globális optimalizálás... 7 Tartalomjegyzék Bevezető....................................... 3 1. Optimalizálás 5 1.1. Főbb részterületek............................... 5 1.2. Globális optimalizálás............................ 7 2.

Részletesebben

Információ- és kódelmélet

Információ- és kódelmélet Információ- és kódelmélet Györfi László Győri Sándor Vajda István 2002. november 29. Tartalomjegyzék Előszó 7. Változó szóhosszúságú forráskódolás 9.. Egyértelmű dekódolhatóság, prefix kódok.............

Részletesebben

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék FELTÉTELES OPTIMALIZÁLÁS DR. NAGY TAMÁS egyetemi docens Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4...B-0//KONV-00-000 jel½u projekt részeként az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

3. rész. Két változó kapcsolatának vizsgálata. Minden összefügg mindennel!? Komputerstatisztika kurzus

3. rész. Két változó kapcsolatának vizsgálata. Minden összefügg mindennel!? Komputerstatisztika kurzus Két kapcsolatának vizsgálata Minden összefügg mindennel!? Komputerstatisztika kurzus Barczy Mátyás Informatikai Kar Debreceni Egyetem 1 A témái 1 2 3 4 5 6 2 A kapcsolat természete A statisztikai k (adatbázisok

Részletesebben

Sztochasztikus folyamatok a gazdaságban (előadás vázlat)

Sztochasztikus folyamatok a gazdaságban (előadás vázlat) Sztochasztikus folyamatok a gazdaságban (előadás vázlat) Sinkovicz Péter PhD hallgató S t 0 0 50 00 50 00 50 t 0 0 04 Sinkovicz Peter BEVEZETÉS Statisztikai alapfogalmak Események valószínűségének értelmezése.....................................

Részletesebben

Többszempontú döntési problémák

Többszempontú döntési problémák Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék Rapcsák Tamás Többszempontú döntési problémák Egyetemi oktatáshoz segédanyag

Részletesebben

A Newton és Gauss-Newton módszerek alkalmazása egyenletrendszerek megoldására és nemlineáris optimalizálásra

A Newton és Gauss-Newton módszerek alkalmazása egyenletrendszerek megoldására és nemlineáris optimalizálásra A Newton és Gauss-Newton módszerek alkalmazása egyenletrszerek megoldására és nemlineáris optimalizálásra Veress Krisztián veresskrisztian@gmail.com 2007. július 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1.

Részletesebben

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n Határeloszlástételek és korlátlanul osztható eloszlások. I. rész Az alapvető problémák megfogalmazása. A valószínűségszámítás egyik alapvető feladata a következő kérdés vizsgálata: Legyen ξ 1,ξ 2,... független

Részletesebben

A volatilitás elõrejelzése és a visszaszámított modellek

A volatilitás elõrejelzése és a visszaszámított modellek Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. június (519 542. o.) ZSEMBERY LEVENTE A volatilitás elõrejelzése és a visszaszámított modellek A volatilitással és annak kockázatával az elmúlt másfél-két évben nemcsak

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész)

A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész) A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész) Cebe László Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Összefoglalás ^ / Cikkünk első részében a szinusz függvények két- és többdimenziós

Részletesebben

tudjuk biztosítani a majdnem biztos nyerést, de nem érdemes akkor, ha ehhez 100000

tudjuk biztosítani a majdnem biztos nyerést, de nem érdemes akkor, ha ehhez 100000 Az információszámítás néhány fontos fogalma és eredménye. 1. Az entrópia és feltételes entrópia fogalma és tulajdonságai. Annak érdekében, hogy megértsük az entrópia fogalmát és azt, hogy milyen problémák

Részletesebben

Döntéstámogatás a médiainformatikában

Döntéstámogatás a médiainformatikában Döntéstámogatás a médiainformatikában Nemhivatalos jegyzet v0.2 A jegyzet még nem teljes, folyamatosan bővül és javul, kb. a pótzh idejére ér el egyfajta kiforrott formát. Nem véletlenül van verziószámozva,

Részletesebben

Üzleti kapcsolatok modellezése

Üzleti kapcsolatok modellezése Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. július augusztus (677 699. o.) GELEI ANDREA DOBOS IMRE KOVÁCS ERZSÉBET Üzleti kapcsolatok modellezése Ebben a tanulmányban az ellátási láncok egyik építőelemét, az

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal

Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Műszaki menedzser szak Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal ZÁRÓDOLGOZAT Készítette Konzulens Dr. Ormos

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben