KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36."

Átírás

1 XIX. évfolyam 1. szám február 20. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS II. 12.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

2 SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2009. (II. 12.) Kgy. h. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet igazgatójának nyugdíjazása 3 II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 1/2009. (II. 20.) Kgy. r. A Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának módosításáról 4 2/2009. (II. 20.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének 7 módosításáról (VI. számú módosítás) 3/2009. (II. 20.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésérıl 29 4/2009. (II. 20.) Kgy. r. A megyei közgyőlés által alapított kitüntetı címrıl és díjakról szóló 91 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet módosításáról 5/2009. (II. 20.) Kgy. r. A megyei önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-oktatási 92 intézményekben térítési díj és tandíj megállapításáról és fizetésének szabályairól szóló 11/1995. (IV. 27.) Kgy. rendelet módosításáról 6/2009. (II. 20.) Kgy. r. A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást 93 nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételérıl szóló 12/1998. (V. 1) Kgy. rendelet módosításáról 7/2009. (II. 20.) Kgy. r. A megyei közgyőlés tagjainak és a bizottságok nem képviselı 95 tagjainak juttatásáról szóló 14/2003. (VIII. 27.) Kgy. rendelet módosításáról 8/2009. (II. 20.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendı 96 gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjáról szóló 34/2005.(XII. 23.) Kgy. rendelet módosításáról 9/2009. (II. 20.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális 97 intézményekben fizetendı intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 33/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosításáról III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 1/2009. (II. 12.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült elıterjesztésekhez 3/2009. (II. 12.) Kgy. h. A Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának módosításához kapcsolódó feladatok végrehajtása 4/2009. (II. 12.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtása 5/2009. (II. 12.) Kgy. h. A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására kiírt pályázat benyújtása 6/2009. (II. 12.) Kgy. h. A megyei önkormányzat tulajdonában lévı viziközmő rendszerek mőködési tapasztalatai, illetve az elvégzett karbantartási, felújítási munkák 7/2009. (II. 12.) Kgy. h. A Nógrád megye lakosságát ellátó ivóvíz távvezetékek egységes üzemeltetésének vizsgálata, a megye területén lévı víztározók önkormányzati tulajdonba vételének érdekében lefolytatott tárgyalások és a Pásztó várost megkerülı ivóvíz expressz vezeték térítésmentes átadás-átvételére tett intézkedések

3 8/2009. (II. 12.) Kgy. h. Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának módosítása 9/2009. (II. 12.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata tulajdonában lévı egyes gépjármővek intézményi tulajdonba adása 10/2009. (II. 12.) Kgy. h. Az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenırzésérıl Nógrád Megye Önkormányzatánál tárgyú Állami Számvevıszéki jelentéshez kapcsolódó intézkedési terv végrehajtása 11/2009. (II. 12.) Kgy. h. A évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása, a évi ifjúságpolitikai cselekvési program 12/2009. (II. 12.) Kgy. h. A évi nemzetközi kapcsolatok célkitőzéseinek megvalósításáról szóló beszámoló elfogadása

4 I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2009. (II. 12.) Kgy. Tárgy: a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet igazgatójának nyugdíjazása HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Bódi Györgyné dr. (sz: Simon Zsuzsanna 3100 Salgótarján, Damjanich út 67.) közalkalmazotti jogviszonyát október 31. napjával a Kjt. 30. (1) bekezdés e) pontja alapján felmentéssel megszünteti. Az intézményvezetı felmentési ideje február 28. napjától október 31. napjáig tart. A testület az intézményvezetıt - az ıt megilletı éves szabadság idıarányos részének letöltését követıen - felmentési idejének teljes tartamára mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól. 2. A testület megállapítja, hogy Bódi Györgyné dr. az intézmény vezetésével összefüggı szakmai programját, a pályázatában megfogalmazott céljait a könyvtári és közmővelıdési közösség együttmőködésével megvalósította, melyért a Közgyőlés köszönetét fejezi ki. 3. A testület utasítja elnökét, hogy a jogviszony megszüntetésével összefüggı ideértve az egyéb munkáltatói jogkörébe tartozó - munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidı: február 28. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Salgótarján, február 12. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 3

5 II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 1/2009. (II. 20.) Kgy. r e n d e l e t e a Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának módosításáról 1. A Közgyőlés a 32/2008. (XII. 4.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 24/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép. 2. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejőleg a 32/2008. (XII. 4.) Kgy. rendelet 7. -a hatályát veszti. Salgótarján, február 12. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 4

6 Szent Lázár Megyei Kórház A L A P Í T Ó O K I R A T A Az 1/2009.(II. 20.) Kgy. rendelet melléklete 1. Alapító szerv: Nógrád Megye Közgyőlése 2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye: 2.1. Székhelye: Szent Lázár Megyei Kórház, 3100 Salgótarján, Füleki út Az intézmény telephelyei: a) Tüdıgondozó (3170 Szécsény, Haynald út 19.) b) Orvosi rendelı (2651 Rétság, Korányi Frigyes út 6/A.) 3. Az intézmény mőködési területe: Nógrád megye 4. Az intézmény alapításának célja: Az évi LXV. törvény 70. (1) bek. b) pontjában elıírt alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátás biztosítása, valamint az évi CLIV. törvény 152. (3) bekezdésben elıírt feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai): Fekvıbeteg- ellátás (Szakágazat: ) Járóbeteg-ellátás (Szakágazat: ) Fogorvosi szakellátás (Szakágazat: ) Egyéb humán egészségügyi ellátás (Szakágazat: ) Könyvtári, levéltári tevékenység (Szakágazat: ) Betegszállítás (TEÁOR 46.90) 5.1 A kórház megelızı, gyógyító és gondozási feladatokat lát el. A kórház ellátási területén a) a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerzıdésben rögzített ágyszámon aktív és krónikus fekvıbeteg ellátást biztosít, valamint járóbeteg és fogászati szakellátást végez; b) Egészségügyi Szőrı- és Gondozóhálózatot, valamint Központi Gyógyszertárat mőködtet, c) A mőködési engedélyben meghatározott területen végzi a megye lakosságának tüdıszőrését és kiegészítı szőrését, d) A mőködési engedélyben meghatározott területen közremőködik a TBC-s betegek környezete fokozott védelmének megteremtésében, e) A szécsényi kistérség körzetében gondoskodik a TBC és tüdıbetegek felkutatásáról, kivizsgálásáról, szükség esetén kórházba utalásáról, ambuláns gyógyításáról, gondozásáról. f) A szécsényi kistérség körzetében járóbeteg szakellátásokat biztosít. 5.2 A kórház a fekvıbeteg-ellátás és gondozás körében speciális szakellátásokat biztosít. 5.3 Az egészségbiztosítási pénztárral kötött finanszírozási szerzıdésben foglaltak szerinti kapacitás mértékéig betegszállítási tevékenységet folytat. 5.4 A kórház nyilvános szakkönyvtárat mőködtet. 6. Az intézmény vállalkozási tevékenységei: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 5

7 7. Az intézmény felügyeleti szerve: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése; Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a Közgyőlés szociális és egészségügyi bizottsága hagyja jóvá. 8. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az ok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. 9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által megállapított költségvetésbıl látja el, melyhez az Egészségbiztosítási Alap támogatást biztosít. 10. Az intézményt egyszemélyi felelıs fıigazgató vezeti, akit a Közgyőlés - nyilvános pályázat útján a vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott idıtartamra bíz meg. A fıigazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a Közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. 11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó. 12. Az intézmény jogi személy. 13. Az intézmény általános jogutódja az 1870-ben a Salgótarjáni Kıszénbánya RT. Bányapénztára által alapított Társpénztári Bányakórháznak, illetve az 1871-ben a Rimamurányi - Salgótarjáni Vasmő RT. Társpénztára által alapított Acélgyári Kórháznak, valamint a Nógrád Megyei Tanács VB. által 1951-ben Megyei Kórházi rangra emelt salgótarjáni összevont kórháznak és az 1967-tıl a jelenlegi székhelyén mőködı Nógrád Megyei Tanács Kórházának, továbbá a Nógrád Megyei Tanács V. B. által 1958-ban alapított Nógrád Megyei Tanács TBC és Tüdıbeteg Gyógyintézetének, amely tıl Megyei Tüdıgyógyintézetként mőködött. Salgótarján, február 12. Becsó Zsolt s.k Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 6

8 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2009. (II. 20.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (VI. számú módosítás) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -a, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. (1) bekezdése alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) évi költségvetésérıl szóló 5/2008. (II.19.) Kgy. sz. rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A Kvr. 1. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat évi költségvetésének kiadási fıösszegét bevételi fıösszegét hiányának összegét E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépı e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül mőködési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza. 2. (1) Az 1. (1) bekezdésében megállapított bevételi fıösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt ok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépı e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. (2) Az 1. (1) bekezdésében megállapított kiadási fıösszeg címenkénti, kiemelt ok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5. sz. mellékletei tartalmazzák. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit visszamenılegesen december 31. napjával kell alkalmazni. Salgótarján, február Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 7

9 Nógrád Megye Önkormányzatának évi tervezett mérlege 1.sz. melléklet évi évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv E Ft Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz Munkaadót terhelı járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett SZJA bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb önkormányzati bevételek Mőködési célú kamatok Mőködési célú pénzmaradvány Egyéb mőködési célú kiadások Általános tartalék Müködési bevételek Müködési kiadások Mőködési hitelmőveletek bevételei 8. Mőködési hitelmőveletek kiadásai I. Müködési bevételek összesen I. Mőködési kiadások összesen Intézményi fejlesztési bevételek Felújítások Címzett támogatás Felhalmozási kiadások Támogatási értékő felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési tartalék Fejlesztési célú pénzmaradvány Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások Fejlesztési célú hitelmőveletek Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai 633 II. Fejlesztési bevételek összesen II. Fejlesztési kiadások összesen III. Bevételek összesen III. Kiadások összesen IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

10 Nógrád Megye Önkormányzatának évi tervezett mőködési mérlege 1/1.sz. melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi V. módosított Módosítás évi VI. módosított I. BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek Intézményi mők.c.átvett pénz Illetékbevétel Önkormányzati kamat bevétel Intézményi kamat bevételek Egyéb önkormányzati bevétel Normatív állami támogatás Átengedett SZJA bevétel Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatási értékő mőködési bevétel Mőködési célú átvett pénzeszköz Központosított Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala Mőködésképtelen önkormányzatok kiegészítı támogatása I/A Mőködési bevételek összesen Átmeneti,rövid lejár. hitelfelvétel - I/B Mőködési hitelmőveletek bevételei összesen E Ft Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi mőködési kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Mőködési kiadások összesen Hitelmőveletek kiadásai II/B Mőködési hitelmőveletek kiadásai Kiadások összesen I/A-II/A Mőködési bevételek és kiadások egyenlege I/B-II/B Mőködési hitelmőv.bevét. és kiadásainak egyenlege III. Egyenleg (Mőködési c.hitel)

11 Nógrád Megye Önkormányzatának évi tervezett fejlesztési mérlege 1/2.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi V. módosított Módosítás évi VI. módosított I. BEVÉTELEK 1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek Osztalék Vagyon értékesítésbıl, hasznosításból származó bevétel Kórház rekonstrukció - 5. Salgótarjáni 150 fh. Idısek Otthona címzett támogatása Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja Támogatási értékő felhalmozási bevétel Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel Munkáltatói lakáskölcsön alap Hatályon kívül - I/A Fejlesztési bevételek összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel Belföldi értékpapírok bevételei I/B. Fejlesztési hitelmőveletek bevételei összesen E Ft Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Fejlesztési kiadások összesen Hitelmőveletek kiadásai II/B Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai összesen Kiadások összesen I/A-II/A Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege I/B-II/B Feljesztési hitelmőv. bevételeinek és kiad. egyenlege III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)

12 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi bevételi ai 3/a.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékő Mőködési c. Tám.értékő Felhalmozási Mőködési Fejlesztési Összesen mőködési bevételek tıke jellegő mőködési felhalm. Alaptól átvett mőködési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. Kiemelt ok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Március 1-jétıl Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján célfeladat:palócföld mőködése Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN E Ft * Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított a: Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat E Ft E Ft 1

13 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi kiadási ai 3/b.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen juttatások terhelı kiadások mőködési mőködési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt ok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Március 1-jétıl Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján célfeladat:palócföld mőködése Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN E Ft 1

14 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Összesen Összesen E Ft "C"épület mőtı folyosó feletti tetırész Gépkocsi beszerzés E Ft Parkoló Gázellátó rendszer bıvítése Alaptevékenységhez kapcsoló beszerzések Számítástechnikai infrastruktúra Térségi diagnosztikai szőrıközpont Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye Összesen 645 Összesen Bátonyterenyei épület 645 Számítógép 202 Program 151 Fax készülék 78 Televízió 151 Mosógép 62 Fénymásológép 430 "Baglyaskı" Idısek Otthona Összesen 612 Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi Számítógép 393 Program 219 Összesen II.jelő épület emeleti körfolyosói biztonságos lezárása Reménysugár Otthon, Balassagyarmat Összesen 744 Összesen 226 Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenı Hőtıkamra 419 Számítógép 226 Vízlágyító 325 Összesen Összesen 859 Fızıüst 670 Pavilon épület módosított építési engedélyezési tervdokumentáció 458 Vizesblokk Számítástechnikai eszközök 233 Mosógép 311 Szövıszék 168 Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Összesen Bercel 566 Összesen 473 Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat Melegítıkonyha 566 Számítástechnikai eszközök 473 Összesen Szakmai, informatikai eszközök Fénymásológépek 803 Összesen Szakmai, informatikai eszközök 139 Hangszerek

15 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján E Ft Összesen Összesen Fáy A.Sz.Sz.K.fıépület Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Lorántffy Zsuzsanna Kollégium egy szintje Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Fáy A.Sz.Sz.K.tornaterem tetı 400 BLSZSZK Fáy A.Sz.I. Szakipari szakmacsoportok, gépek., szerszámok Lorántffy Zsuzsanna Kollégium AJKPSZP Informatikai eszközök E Ft Kollégium eszközfejlesztés BLSZSZK Lorántffy Zs.K.informatikai fejlesztés AJKP Eszköz fejlesztés AJKPSZP Eszköz fejlesztés Eszköz fejlesztés 418 Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye Összesen 68 Összesen Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó Számítástechnikai eszközök 68 Fénymásoló 172 Szakmai, informatikai eszközök 346 AJKP. Számítástechnikai eszközök vásárlása 764 Összesen Összesen Kollégium Informatikai fejlesztés Jármővek 459 Egyéb gépek beszerzése Tenyészállat 408 Szakmai, informatikai eszközök 409 Mezıgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerz Összesen Összesen Villámvédelem (Rákóczi út 1.) 286 Informatikai eszközök, hálózatfejlesztés Csapadékvízelvezetés (Fı út 58.) Kompetencia alapú oktatás fejlesztéséhez szükséges eszközfejlesztés2 054 Vizesblokk (Fı út 58.) Szakmai, informatikai eszközök 695 Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Összesen Összesen Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, Salgótarján Pedagógiai Intézet iroda helyiségek Közmőfejlesztési hozzájárulás 200 Balassagyarmat főtés 107 HEFOP pályázatból számítástechnikai és ügyviteli eszközök Összesen 861 Számítógépes hálózat kialakítása 861 2

16 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján Összesen Összesen E Ft Palóc Ház zsupptetı Video megfigyelı rendszer (Bányamúzeum kültéri kiállítóhely) 558 E Ft NTM fényképezıgép, nyomtató, szoftver, számítógép 991 Régészet: nyomtató 32 Régészeti tároló eszközök 120 Állományvédelmi berendezés (Balassagyarmat) 430 Palóc Ház biztonságtechnikai rendszer 387 Palóc Múzeum számítógép, videoprojektor, digitális fényképezıgép 437 Palóc Múzeum mőtárgy környezetét javító berendezések 415 Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján Összesen Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet, Salgótarján Salgótarjáni telephely "B" épület villámvédelem Videiprojektor 320 Objektív 319 Fényképezıgép 120 Video megfigyelı rendszer (Bátonyterenyei részleg) Összesen Irkakészítı motoros 215 Digitális fénymásoló Számítástechnikai eszközök 59 Ellátó Szervezet Salgótarján, Összesen Összesen Megyeh., üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.felújítások Mikrobusz Megyeh., üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.eszk.-k, berend.-k Védelmi Iroda Összesen ÖSSZESEN: Védelmi igazgatáshoz kapcsolódó beszerzések

17 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok évi V. módosított I. Intézményi támogatások évi VI. Módosítás módosított E Ft II/A. Önkormányzati szintő, intézményeket érintı feladatok 1. Int. átszerv.kjt,ktv-bıl,ág.jogsz-ból. eredı kiadások Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen Árváltozások részbeni konpenzációjára Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Intézményi vezetık többlettelj. elismerése Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Intézményi dolgozók továbbképz,kredit pont jutalma Személyi kiadás - - Munkaadói járulék - - Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen VIS - MAIOR keret(karbant.,felújítás) Dologi kiadás - - Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Normatív és kötött felhasználású támogatások Személyi kiadás - - Munkaadói járulék - - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Érettségi és vizsga díjak Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - - Mőködési kiadások összesen Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása Felhalmozás Egyéb - - Fejlesztési kiadások összesen Elızı évrıl áthúzódó köt.feladat, pály önerı vállalás (Borbély,Pásztó) Dologi kiadás - Mőködési kiadások összesen Felújítás - - Fejlesztési kiadások összesen Intézm.érintésvéd.felülvizsg.,kockázatértékelés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 1

18 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok évi V. módosított Módosítás évi VI. módosított 12. Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen fh szociális otthon építés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 17. Helyben központosított közbeszerzésekhez szakértıi feladatok Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen N. T. M., Bányamúzeumi, Bányászati Skanzen kapcs.elık.felad Dologi kiadás - Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem) Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Borbély Lajos Sz.,Sz. és Koll.utólagos akadálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben utólagos akadálymentesítés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen II/B. Megyei fenntartású egészségügyi intézményekkel kapcsolatos feladatok, céltámogatások Szent Lázár Megyei Kórház Hatályon kívül helyezve Egészségügyi tanácsadói feladatok Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen E Ft III. Önkormányzati belsı kiemelt feladatok 1. Önkormányzat vagyon biztosítása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Pénzintézeti költségek Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Társasági, jogi képviseleti díjak Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Állami támogatások elszámolása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Önkormányzati pályázatok saját erıs része Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen

19 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok évi V. módosított Módosítás évi VI. módosított 6. Könyvvizsgálat Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve - 8. Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (viziközmő szolgalmi jog) Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen ÁFA befizetések Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Egyéb - Fejlesztési kiadások összesen Gépkocsi cserék Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Eszköz beszerzés Dologi kiadás - - Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Választási kiadások Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - - Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 15. Kötvény kibocsátás szakértıi díja, egyéb költségei Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen E Ft IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok 1. Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület mőködési támogatása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

20 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok évi V. módosított Módosítás évi VI. módosított 4. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felújítás - Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Megyehatár táblák Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Viziközmő vagyon felülvizsgálatához kapcsolódó szakértı Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen V. Gazdaság, befektetés ösztönzés 1. Befektetésösztönzési rendszer mőködtetése Személyi kiadás - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Nógrád megye befektetési lehetıségei Személyi kiadás - Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Nógrád Megyei Gazdasági Kerek Asztal Személyi kiadás - Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen E Ft VI. Média, marketing, kommunikáció 1. Marketing és kommunikációs rendszer mőködtetése Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen Honlap, informatika, TEIR Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen VII. 1. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok Kiállitások, vásárok, Road-showk (Utazás kiállítás, Besztercebánya, Balatonfüred, ) Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - - Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen

21 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok évi V. módosított Módosítás évi VI. módosított 2. Turisztikai desztinációs szervezet felállítása, Palóc út, "Nógrádi tavasz, nyár, ısz" rendezvénysorozat, egyéb kiadványok, promóció Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Nógrád, a varázslatos világ elnevezéső marketingakció Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen E Ft VIII. Szolidaritási programcsomag 1. Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Ösztöndíj rendszer felsıfokú okt.int. járó diákok részére Személyi kiadás Dologi kiadás - Mőködési kiadások összesen Ösztöndíj rendszer elızı évrıl áthúzódó kiadásai Személyi kiadás Dologi kiadás - - Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve Mecénás Alapítvány Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Nógrád Sportjáért Alapítvány Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Cigány kisebbs.konzultációs tanács programjaira, mőködésére Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Idısügyi tanács munkájának támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Ifjúsági, diáksport feladatok Személyi kiadás - - Munkaadói járulék - - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen

22 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok évi V. módosított Módosítás évi VI. módosított 10. PSZF tanulmányi díj Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Szolgálati lakások értékesítésébıl elkülönített keret Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Munkáltatói lakáskölcsön alap Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Egyéb Fejlesztési kiadások összesen BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.mők.tám Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifjúsági Alapítvány visszatér.tám Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen E Ft IX. Nógrádi identitás fejlesztés 1. A nógrádi identitást elısegítı kiadványok, programok Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Rendezvények, kiállítások díjai Személyi kiadás Munkaadói járulék 8 8 Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Megyei kiemelt rendezvények Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Elnöki keret Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen

23 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok évi V. módosított Módosítás évi VI. módosított 6. Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen "Virágos Nógrádért" cím Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen X. Hitelmőveletek 1. Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Egyéb Fejlesztési kiadások összesen Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Pályázatok utófinanszírozásának pü. fedezetére Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen E Ft XI. Tartalékok 1. Általános tartalék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból) Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen ÖSSZESEN ( II..XI.) Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen MINDÖSSZESEN (I..XI) Kontroll összeg:

24 TÁJÉKOZTATÓ 5. sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata éven túli hiteltartozásainak alakulásáról Év Megnevezés Gépjármő vásárlás Fejlesztési hitelfelvétel Fejlesztési hitelek összesen E Ft Kötvény kibocsátás Tıke Kamat Összesen Tıke Kamat Összesen Tıke Kamat Összesen Tıke Kamat Összesen Tıke Kamat Összesen Mindössz. Tıke Kamat Összesen A kamatterhek számított BUBOR figyelembe vételével kerültek megállapításra. A kötvény kibocsátásból eredı kötelezettség a kamatlábak és a Ft/CHF árfolyam függvényében változik.

25 T Á J É K O Z T A T Ó 1. sz. tábla az intézmények saját hatáskörő változtatásairól Intézmény megnevezése Mőködési Fejlesztési Intézményi Támogatás- Támogatásmőködési, értékő és Társadalom- értékő és kamat és mőködési c. bizt. Alapból felhalmozási felhalmozás átvett átvett pénz c. átvett bevétel pénzeszköz pénzeszköz Bevételi jogcím Intézményfinanszírozás Összesen Kiadási jogcím Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadás Támogatásértékő és mőködési c. átadott pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozás, felújítás, felhalmozási támogatásértékő és átad.p. E Ft Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján Védelmi Iroda Összesen

26 Nógrád Megye Önkormányzata átvett pénzeszközeinek részletezése 2.sz.tábla Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása 1/1.sz.m.10.sor Támogatási értékő mőködési bevétel Átvett pénzeszköz célja Átadó megnevezése 2008.évi V. módosított 2008.évi VI. módosított St. várostól könyvtárra átvett pénz Salgótarján M.J. Város St. Várostól idısek átmen. ellát. és klubja üzemelt. átvett pénz Pásztó várostól a múzeumhoz átvett pénz Salgótarján M.J. Város Pásztó Város Pásztó várostól 2007.évben átvett oktatási feladatokhoz kapcs.megállapodás módosítása Pásztó Város Közalapítvány fenntartási támogatása Megye városai Ped.szakszolg.,nevelési tanácsadás Szécsény Kistérs.Társ Népszavazás, idıközi választás Önkorm.és Területfejlesztési Min Diósjenıi int. szociális foglalkoztatására Szoc.és Munkaügyi Minisztérium Mőködı lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának támogatása Szoc.és Munkaügyi Minisztérium Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása Települési önkormányzat "Nógrád a varázslatos világ " marketingakció Önkorm.és Területfejlesztési Min Érettségi vizsgák támogatás Okt. és Kult. Minisztérium Munkatapasztalatos támogatás Munkaügyi Központ BURSA ösztöndíj elszámolás Okt. és Kult. Minisztérium Tám.kez.I Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda támogatás Szoc.és Munkaügyi Minisztérium Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában Önkormányzati Minisztérium Önkormányzati sportcélú feladatai támogatása Önkormányzati Minisztérium Halmozottan Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programja NSZFI Összesen: E Ft /1.sz.m.12.sor Központosított Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása Prémium évek program támogatása Létszámcsökkentési intézkedések támogatása havi illetmény 6 havi összege évi bérpolitikai intézkedések támogatása Érettségi szakmai vizsgák támogatása Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése (I., II.ütem) Felzárkóztató oktatás támogatása Beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdı gyermekek, tanulók felkészítése Alapfokú mővészetoktatás támogatása

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2009. IX. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2009. IX. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI XIX. évfolyam 7. szám 2009. szeptember 28. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. IX. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 6. szám 2008. Június 30. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008. VI. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI I.

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 3. szám 2009. május 5. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. IV. 29.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

II. KÖTET III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI

II. KÖTET III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2008. (II. 14.) Kgy. h. A PALÓCFÖLD c. folyóirat fıszerkesztıi 4 megbízásáról 3/2008. (II. 14.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és 5 Kollégium

Részletesebben

KÖZLÖNYE R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 8. szám 2008. Szeptember.30. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008.IX.25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és

Részletesebben

126/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI

126/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 126/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratórium elnökének és tagjainak megválasztásáról, Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 3. szám 2010. május 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. IV. 29-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi mérlege 1.sz. melléklet Ssz. Bevételek 2011.évi 2011.évi terv Ssz. Kiadások terv E Ft E Ft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Intézményi működési bevételek 2 376 038 1. Személyi

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 1. szám 2010. február 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. I. 28.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete I. RENDELETEK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban:

Részletesebben

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén 1/1. sz. melléklet / 1. oldal C Í M Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet X/a. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mérlege. 2007. évi 2007. évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv

Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mérlege. 2007. évi 2007. évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mérlege 1.sz. melléklet 2007. évi 2007. évi Bevételek terv Kiadások terv 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Intézményi működési bevételek 1 313 890 1. Személyi juttatások

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete RENDELETEK 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Önkormányzatának

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet XIV. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET XXI. évfolyam 1. szám 2011. február 23. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. II. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. SZEMÉLYI RÉSZ 21/2007. (IV. 19.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Bíróság és a Területi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek, valamint a Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökének megválasztásáról 3 22/2007. (IV. 19.)

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 4. szám 2008. Április 30. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008. IV. 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Lócs Községi Önkormányzat

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 5. szám 2010. június 25. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. VI. 24-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3/2007. (III. 30.) számú rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3/2007. (III. 30.) számú rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3/2007. (III. 30.) számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IV. 28.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI I. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IV. 28.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI I. KÖTET XXI. évfolyam 2. szám 2011. április 29. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IV. 28.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI I. KÖTET NÓGRÁD

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a 2006. évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek 1.sz.melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól M e g n e v e z é s 2004 2005 2006 Bevételek Saját bevételek Intézmányi müködés bevétele 1660 1760 1870 Helyi adók 1000 1200 1200

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI XXI. évfolyam 4. szám 2011. június 29. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 10. szám 2008. December.4. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008.XI.27.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Balatonkenese Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 538 093 538093 2. I/1.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 4. sz. napirendi pont 53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László Javaslat az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 53-90 /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 285/2008. (IX.25.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Szakképzésszervezési

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS V. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATA ÉS RENDELETEI I. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS V. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATA ÉS RENDELETEI I. KÖTET XXI. évfolyam 3. szám 2011. június 1. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. V. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATA ÉS RENDELETEI

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

53-51/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes:

53-51/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 53-51/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László J A V ASLAT a Szent Lázár Megyei Kórház és Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I Személyi rész 2 II Önkormányzati rendeletek 2 III Közgyűlési határozatok 5 IV Tájékoztató 7 2 I Személyi rész Heves Megye Közgyűlése a 171/2008 (XI 28) közgyűlési

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - a 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2010.() önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása Baloghné Komlósi Ilona Pribék Gábor Gazdálkodási Osztály Pénzügyi Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben