Nyelvi adalékok Szentivánéj ünnepéhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyelvi adalékok Szentivánéj ünnepéhez"

Átírás

1 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 3 Nyelvi adalékok Szentivánéj ünnepéhez Dr. VÉGVÁRI JÓZSEF Az alábbi vizsgálódások közben igyekszünk követni a Hintalan László és Pap Gábor cikkeiben (lásd a Dobogó előző három számát) az ünneppel kapcsolatban kijelölt irányt. Eléggé természetesnek tűnik, hogy magával az elnevezéssel kezdjük, hiszen erről még Bálint Sándor is úgy tanítja Ünnepi kalendáriumában, hogy: A nyelvünkben máig élő Szent Iván név még föltétlenül a bizánci egyház kultikus befolyására emlékeztet. Más kutatóknak is föltűnik a név szlávos hangzása, és általában azzal intézik el a dolgot, hogy mint közismert egyházi szakszókincsünk tetemes része szláv eredetű. Ezzel az ügyet megnyugtatóan elintézettnek vélik, és nem is nyomoznak tovább. A kissé elhamarkodott megjegyzést pedig lehet aztán nyakra-főre idézgetni, hajtogatni, amíg eljutunk Dömötör Teklához, aki szerint Liungman úgy találja, hogy a magyar és nyugati szláv szokások közt igen sok az egyezés s hogy mindkettő délszláv hatás alatt fejlődhetett ki. Liungman felfogása megegyezik a magyar kutatók többségének véleményével is. Az ünnep szlávos Szent «Iván» neve mely az egyházi használatban szokásosabb Szent János név mellett makacsul fenntartotta magát kétségtelenné teszi, hogy itt igen régen begyökerezett átvételről van szó. Azt hisszük, hogy az ünnep s a hozzá fűződő szokások átvétele a kereszténység igen korai, még bizánci hatás alatt álló korszakában történhetett meg Liungman felfogásával szemben haladva, én mégis szeretnék tovább nyomozni. Ugyanis nem lenne jó, ha Szentivánéj ugyanolyan elintézésben részesülne, mint pl. huszár szavunk. Erről a Nemzeti vágta kapcsán újra az orrunk alá dörgölték, amit a TESZ tanít, nevezetesen hogy szerb-horvát eredetű, ahol husarь rablót jelent, a régi oroszban pedig хусарь tengeri rabló, kalóz. Ezek ősszláv alapszava valószínűleg a gót hansa sereg, csapat jelentésű szó átvétele. Az amúgy sem rokonszenves értelmű szerb-horvát alapszó ezután összekeveredett a szintén tengeri rabló jelentésű latin corsarius szlávosított alakjával, sőt hatott rá egy, fosztogatót jelentő bizánci görög szó is. A TESZ munkatársai adataikat a Vasmer-féle nagy orosz szófejtő szótárból (1973) veszik, de sajnos nem jártak el elég alaposan. Pedig még csak nem is kell nagyon jól tudni oroszul ahhoz, hogy egy H betűvel kezdődő magyar szó orosz megfelelőjét ne az orosz X (erősen ejtett, a német CH-hoz hasonló hang), hanem a Г (azaz G) betűvel kezdődő szavak között keressük. Vasmer szótárában rögtön meg is találjuk a гусар szócikkét, melyben az orosz származású német nyelvész e szót határozottan magyar eredetűnek tekinti, a magyar húsz számnévből vezeti le, és elveti a végső germán eredetet is. Vagyis magyarázata lényegileg megegyezik a Czuczor Fogarasi szótár, illetve a magyar Wikipédia szócikkeivel. Még tovább megy Preobrazsenszkij, a másik nagy orosz szófejtő szótár (1914) írója, mert nemcsak hogy kiáll a szó magyar eredete mellett (visszavezetve Mátyás király rendeletére), hanem, mint mondja, nem szabad összekeverni a TESZ szócikkében kiinduló pontnak tekintett - rabló, kalóz jelentésű latin és szláv szavakkal, melyek végső forrását ő egy görög szóban találja meg. A két nagy orosz nyelvész ráadásul nem is magyar forrásokat idéz, hanem korábbi, nagy nyugati gyűjteményes szakmunkákat, tehát évvel ezelőtt a huszár magyar eredete közismert lehetett tudományos körökben. Kettejük között abban van eltérés, hogy egyikük magyarázatában húsz telek után kellett kiállítani egy újoncot, a másik szerint húsz újoncból egy lehetett lovas katona. És nemcsak a nagy régi, többkötetes szótárak, hanem pl. a közkedvelt, többször kiadott egykötetes Sanszkij-féle iskolai szófejtő szótár is hasonló magyarázatot közöl, szintén magyarból származtatva. Akkor most ki van lemaradva a tudományos fejlődésben? Térjünk vissza Szentivánéj kérdéséhez, és vizsgáljuk meg, hogy a szlávos hangzás mellett szól-e még valami ünnepünk szláv eredete mellett? Hát nagyon kevés szól mellette. Iván valóban a mi Jánosunk orosz megfelelője, de ez még nem magyaráz semmit. Az már magyarázna valamit, ha ők is így hívnák a nyári napfor- Megjelenik minden páros hónap utolsó napján Fõszerkesztõ: Sárosi Zoltán Kiadja: Két Hollós Könyvesbolt Felelõs kiadó: a kiadó vezetõje Nyelvi helyesség: Császár László Elõfizetéssel kapcsolatos információk: A lap elõfizethetõ rózsaszínû postautalványon a Két Hollós Dobogó Mitikus Magyar Történelem (VIII. évfolyam 5. szám) Könyvesbolt címén (Bp. Kenyérmezõ u. 3/a, 1081). Elõfizetési díj egy évre: 5000 Ft. világháló: villámlevél: HU ISSN (nyomtatott) HU ISSN (online) A lapban megjelent cikkekért felelõsséget vállalunk!

2 4 Dobogó duló ünnepét. Csakhogy ők nem így hívják! Ennek még senki sem járt utána? Az ünnep magyar neve pontosan lefordítható oroszra: ночь Святого Ивана (a három elemet az oroszban birtokos szerkezettel lehet visszaadni), vagy magyar betűkkel átírva: nocs Szvjatovo Ivana. Ha ezt a kifejezést beírjuk a Világhálón a Google kereső rendszerbe, pontosan 3, azaz három találatot kapunk, mindegyik idegenforgalmi szöveg, és a spanyol ünneppel foglalkozik. Tehát akkor hogy nevezik ők az ünnepet? Kétféleképpen: az egyik szinte tükörfordítása lehetne a mi ünnepünk egyházi megnevezésének, tehát Keresztelő Szent János születése - ahogyan az orosz egyházi naptárban szerepel: 7 июля Рождество пророка (vagy: святого) Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. Pontos fordításban: János prófétának (vagy: Szent Jánosnak) és előfutárnak, az Úr megkeresztelőjének születése. Vannak azonban különbségek is: ha igaz az, hogy az Iván név a bizánci egyház kultikus befolyására emlékeztet (Magyar Katolikus Lexikon), akkor azt várnánk, hogy az ünnep orosz nevében előfordul az Iván név. Nem fordul elő, helyette Joann szerepel, mely a János régi orosz változata (János evangélista is ezen a néven ismert), és ma csak vallási szövegkörnyezetben találkozunk vele. A kisebb jelentőségű eltérés a próféta, és a hírnök (vagy előfutár) mint János állandó jelzői az orosz egyházban. A Szent Iván (святой иван) elnevezést a nép (illetve a néprajz) sem ismeri, de ha sokat keresgélünk a Világhálón, akkor bizonyos szövegkörnyezetekben mégis elénk kerül. Ha Szent Iván napját írjuk be a keresőbe, akkor nem három, hanem 72 találatot kapunk, ha csak Szent Ivánt, akkor jóval többet, de ezek igen ritkán utalnak az orosz ünnepre. Többnyire Rilai Szent Iván bolgár szentről, más országok (szláv, balti és nyugateurópai) ünnepeiről, a Bulgáriához tartozó Szent Iván szigetről, illetve néhány esetben a Gellért-hegyben található Szent Iván barlangról történik említés. Van az ünnepnek egy másik elnevezése, de az egyházi források erről mélyen hallgatnak. Ez pedig Ivan Kupala, méghozzá majdnem mindegyik szláv nyelvben megvan, és kiejtve is majdnem ugyanúgy hangzik. Az Oroszországi Néprajzi Múzeum honlapja felsorolja az ünnep sokféle névváltozatát: Iván napja, Virágos Iván, Gyógyfüves Iván, Füves Iván, Varázsló Iván, Szerelmes Iván, Tisztaságos Iván, Vidám Iván, Fürdőző Iván, Bojtorjános Iván, Mulatós Iván, Koszorús Iván, Jégverő Iván, stb. Szent Iván nincs közöttük. A szöveg a továbbiakban az ünnep két fontos mozzanatát emeli ki: a szláv naptár egyik fontos ünnepe: június 24-e, illetve július 7-e a nyári napforduló napja, a keresztény hagyományban pedig Keresztelő Szent János születésnapja. Az orosz hagyományban Keresztelő Jánost inkább Iván Kupala néven ismerjük, mivel a keresztény szent születésének ünnepét hozzáigazították Kupala pogány ünnepéhez. Kupala ünnepe az egyik legfényesebb és leginkább tisztelt ünnepe volt a keleti szlávoknak. Évszázadokon át megőrizte pogány arculatát, amire gyakran rámutattak az egyházi emberek Ezek után két feladatunk lesz: 1) kideríteni, mit takar a Kupala elnevezés, és 2) milyen egyezésekeltérések mutatkoznak az orosz (szláv) és magyar ünnep között. 1) Egyesek szerint Kupala nem más, mint ősi pogány istenség a szláv mitológiában függetlenül a név nyelvi elemzésétől. A mai hivatalos tudomány nem osztja ezt a nézetet; az orosz Wikipedia szócikke szerint ennek egy félreértés az alapja. Ugyanis Gusztinja-i Krónika (Ukrajna, 1670 körül) egyik szerzője az ünnep népi elnevezését istennévnek vélte, majd az ő tévedését a későbbi másolók és elemzők fenntartották. Ma az úgynevezett újpogányok (orosz nevük: rodnoverü), akik büszkén vállalják hitüket és egyre jobban megszerveződnek, valóban a sokistenhiten alapuló ősi hit egyik fontos alakjaként tisztelik, mint a termékenység, szerelem és az aratás istenét. Az orosz Wikipedia is pogány eredetű népi nyári ünnepnek véli. Megjegyzendő, hogy a formális meseelemzéseiről világszerte ismert orosz kutató, V. Propp egyik könyvében ha nem is istenségnek, de az istenné válás útján járó alaknak tartja, tehát mindenképpen többnek, mint az ünnep puszta megszemélyesítőjének. Úgy tűnik, a többségi vélemény Oroszországban az, hogy a keresztény ünnep valami módon összehangolódott a napfordulós szertartás népi nevével. Ennek nyelvi háttere az, hogy a Kupala szó könnyen összekapcsolható az orosz fürdeni купать(ся) igével, de nem annak múlt idejéről van itt szó, hanem igető+ла képző összekapcsolásáról, mely a cselekvés végrehajtóját (ágens) jelenti, vagyis ebben az esetben: fürdőző vagy fürdető. (Hasonlóan képzett szavak: объедала nagyevő, запевала előénekes, stb.) Minthogy ily módon tekinthető akár a görög baptistēs szószerint bemerítő tükörfordításának is, érthetővé válik az a fentiekhez képest másik szélsőséget képviselő vélemény, miszerint az Iván Kupala név keresztény eredetű. Hiszen Keresztelő Szent János tényleg megfürdette Jézus Urunkat a Jordán vizében bár mi magyarok úgy tudjuk, hogy az nem a nyári napfordulón történt. 2) Ez a megjegyzés már átvezet következő pontunk-

3 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 5 hoz, a magyar és orosz ünnep között mutatkozó, gyökeres eltérésekhez. Az egyik eltérés kétségtelenül a víz rendkívül nagy szerepe, mondhatnánk túlsúlya a szláv ünnep idején, és az ebből következő rituális fürdés, mosakodás a szabadban. Ez a pravoszláv naptárban is tükröződik, mert a Keresztelő János előtti nap fürdőző Agrafena (Аграфена-купальница) napja, jelezve azt az időpontot, melytől kezdve már ajánlható a szabadban való fürdés. Fontos szerepet töltenek be más országokban a fürdésre, vízbemerülésre vonatkozó hiedelmek és szokások is. Ezeket hazánkban csak elvétve találjuk meg. Különösen a keleti szlávokra jellemzők ezek (Kupala ünnep) írja Dömötör Tekla is. Orosz néprajzosok az ünnepet általában a két nagy őselem: tűz és víz összekapcsolódásaként jellemzik. A szertartások a nap esküvőjének tiszteletére történnek, amikor a nap megfürdik a vizekben írja a Múzeum szócikke. Érdekes módon történik egy (sikertelen) kísérlet arra, hogy ehhez a kozmikus egyesüléshez nyelvi alapot találjanak: a купать(ся) fürdik, fürdet és кипеть forr, pezseg, forrong igék hasonló hangzása alapján közös gyökre következtetnek. Csakhogy Afanaszjev (a nagy mítoszgyártó, akit a rodnoverek egyik szellemi atyjuknak tekintenek) mitológiai munkájához írott jegyzeteiben Zsuravljov kimutatja, hogy ez lehetetlen, mert az előbbit csak orrhangot tartalmazó ószláv gyökből lehet levezetni (lásd kǫpati), míg a másiknál nem lehetett orrhang. Olvassuk tovább a Múzeum honlapját: A Kupalaünnep mitológiájának keretében a tűz és a víz fivérként és nővérként tételeződik, akik a keleti szlávoknál Iván és Marja névre hallgatnak; ők ketten szerelemre gyulladnak egymás iránt, amit számos nép vérfertőzésnek tekint, és szigorúan tilt De ezen az éjszakán nem érvényesek a tilalmak, szabad a csók, a csapatos meztelen fürdőzés és minden egyéb Bátran nevezhetjük a legerotikusabb orosz ünnepnek írja a Múzeum honlapja. Az orosz Wiki Kupala szócikkében szemléltetés gyanánt egy lengyel festő, Wojciech Gerson ( ) Kupala című festményét mutatják be, melyen meztelen nők láthatók vízparton, fejükön koszorú. Hát ebből a koszorú nálunk is megvan, de a vérfertőzés meg a meztelenség valahogy kimaradt és nem álszeméremből! Hiszen a szerelemnek nálunk is van szerepe és helye: jóslások, varázslás, tűzugrás párban, stb. És a víz? Az vajon miért marad ki nálunk? Nos, ennek megint csak nyelvi okai vannak. A víz ünnepe nálunk máskor van: január 6-án, amit mi Vízkeresztnek nevezünk eléggé egyedülálló módon, mert többnyire Megjelenésnek (epiphania) vagy a Három királyok ünnepének nevezik más nyelveken. Ekkor a vizek aranyossá válnak (vagy borrá), megidézve Jézus bemerítkezését a folyóban. De az is egyedülálló nyelvileg, hogy ezt az összetett szót meg is tudjuk fordítani, és akkor lesz belőle keresztvíz ; más nyelveken többnyire a görög baptein bemerít, fürdet igéből képzett kifejezéseket használnak, melyeknek viszont semmi köze a szintén görög-latin eredetű epiphaniához. Ebből azért jól látszik a különbség a szerves és szervetlen jelrendszerek között: az előbbiekben pl. nincs kitüntetett olvasási irány, ami szintén a szervességből következően viszont nem jelentheti azt, hogy minden összetett szó megfordítható. Még (legalább) négy területen lehetne összehasonlításokat tenni: tűz, füvek, énekek és varázslás. Ami az éneklést illeti, biztosra vehetjük, hogy a 12 tételből álló szentiváni éneknek nincs másutt megfelelője ha lenne, nem hallgatnák el. A többi hármat illetően valószínűleg apróbb eltéréseket találnánk, mint pl. a tűzrakás helye: nálunk inkább dombon, oroszoknál folyó mellett, vagy a tűzgyújtás módja: oroszoknál dörzsöléssel gyújtják meg, stb. Érdekes különbségek adódnának a felhasznált (vagy keresett) füvek tekintetében mintha egyedül az orbáncfű lenne közös. Az orosz néprajzosok többet foglalkoznak azzal, hogy melyik növényhez milyen hiedelmek, szokások kapcsolódnak, erről sokat lehet olvasni. Kiemelném az erdei pajzsikát, melynek virága segít kincset találni, láthatatlanná válni és érteni az állatok-növények nyelvén (növénytanilag a virágtalanokhoz tartozik), és a kétvirágú kéküstökű csormolyát, melynek mind orosz elnevezése - иван-да-марья János és Mária mind pedig megjelenése (sárga virágok és ibolyaszínű felső levelek) további megerősítését nyújtja a vérfertőző ikrek mítoszának. Mindez nagyon szép és érdekes, de mégis mi szükségünk van nekünk magára az Iván névre? Miért kellett ezt nekünk kölcsönvenni a szlávoktól? Nem elég nekünk a János? Cz F szerint ugyan SZENT-IVÁN (1) Igy nevezik különösen keresztelő Szent Jánost, különböztetésül más Jánosoktól, de mégse elégedjünk meg ezzel a válasszal. A kérdésre szerencsére nem kell válaszolnom, mert ezt megtette Pap Gábor a Dobogó előző számában. Röviden fogalmazva, az Iván névre hangtani szempontból volt szükségünk azért, hogy

4 6 Dobogó egy szócsalád kiteljesedhessen. Kellett egy váltóhang, amely áthidalja a befúvó és jelíró hangcsoport közötti távolságot, tehát olyan szavak között, mint LáNY és FéNY, FeNN és LeNN. Amíg JáNoS és LáNYoS kapcsolata világos (ez torzul vérfertőző ikermítosszá a szlávoknál), a jelíró hangok önmagukban nem képesek behozni a FéNYt a rendszerbe. Ehhez kell a lengyelben megőrződött, Łł betűkkel jelölt ősi váltóhang, melyet úgy ejtünk, mint az angol Ww betűvel jelölt hangot szó vagy szótag elején (pl. a wet, war, window szavakban); ez a hang kötheti össze a jeles hangokat (J, L, LY) a befúvókkal vagy más néven a pöfögősökkel (B, P, F, V). SZeNT iván nevével tehát a SZeNT FéNYt tudjuk a szócsalád és a szertartás központjába helyezni. Ezenkívül magyarázhatóvá válnak a népnevek köréből olyan szópárok mint, węgier lengyel, sváb szláv, egy további lépésben pedig akár a lándor nándor páros, és valószínűleg még sok minden. A szlávos hangzású Iván ily módon mintegy hazatér nyelvünk szerves rendszerébe, egy fontos szócsalád fő tagjaként. Hiszen az oroszban amúgy sem a fény szavaival (свет, луч) alkot szócsaládot, hanem éppen a fürdéssel (ванная fürdőszoba, баня [gőz]fürdő) és a koszorúval (köznyelvi венок és nyelvjárási вен), vagyis a Kupala ünnep fő elemeivel. Nálunk pedig egyes helyeken magát a tüzet is ivánkának hívják (MNT, 289). Végül röviden Iván Kupala egyéb olvasatairól. Még a tavalyi keszthelyi tanácskozáson fölmerült, hogy keleti nyelvekben iwan (tehát dupla v-vel írva) jelenthet boltívet az építészetben. Mit olvashatunk az angol Wikipediában? Az iwan (perzsa: eyvān, arab: iwan) négyszögletű, rendszerint boltíves csarnok, mely egyik oldalon teljesen nyitott Az iwan a pártus birodalom (Kr.e. 247 Kr.u. 224) védjegye volt Ha már építészet, akkor idetartozik a kupola, mint szintén íves képlet (gyakran az iwan fölött). Ezt a kupával együtt a latin cūpa hordó, kád szóból szokták eredeztetni, ami igaz lehet a kupolára és az orosz купель keresztelő medence szavakra, de aligha igaz Kupa vagy Koppány vezér nevére. Ő bizonyára nem a latinból kölcsönözte nevét, amely inkább olyan szavakkal mutat rokonságot, mint koponya vagy pogány de nem istentagadó értelemben, hanem amint erről Pap Gábor egyik cikkében olvashatunk (Gondolatok a szkíta népi-nemzeti szertartásrendről Rasdi mesél) a Dobogó egyik régebbi számában. Abban a reményben fejezzük be írásunkat, hogy talán sikerült megcáfolni a bizánci egyház feltétlen befolyásáról és az igen régen begyökerezett átvételről széltében-hosszában terjesztett és mint fentebb láttuk, teljességgel megalapozatlan tévtanokat. IRODALOM BS: Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I-II. Budapest : Szent István Társulat, CzF: Czuczor Gergely Fogarasi János: A magyar nyelv szótára I IV: Pest : Emich Gusztáv, ; V-VI: Pest, illetve Budapest : Athenaeum, (Újabban CD-n is az Arcanum Adatbázis Kft. kiadásában, illetve a Világhálón többféle formátumban.) Dömötör Tekla: Magyar népszokások. Budapest : Neumann Kht., IWAN: Magyar Katolikus Lexikon: MNT: Magyar Népzene Tára II. Budapest - Akadémiai, 1953.) Oroszországi Néprajzi Múzeum (Szentpétervár) honlapja: ethnomuseum.ru/section62/2092/2089/4263.htm Preobrazsenszkij, A.G.: Etimologicseszkij szlovar russzkovo jazüka. I- II. köt.: Moszkva : G. Lisszner - D. Szovko, ; III.köt.: Moszkva Leningrád: SZTA, Propp, V.Ja.: Russzkije agrarnüje prazdnyiki. Szentpétervár : Azbuka - Terra, 1995 (1963). Sanszkij, N.M. et al.: Kratkij etimologicseszkij szlovar russzkovo jazüka. Moszkva : Proszvescsenyije, TESZ: A magyar nyelv történeti etimológiai szótára I-III. Budapest Akadémiai, Tokarev, Sz. A. (szerk.): Mitológiai enciklopédia I-II. Budapest : Gondolat, Vasmer, Max: Etimologicseszkij szlovar russzkovo jazüka I-IV. Ford. O.N.Trubacsov. Moszkva : Progressz, Zsuravljov, A.F.: Jazük i mif. Lingvisztyicseszkij kommentarij k trudu Afanaszjeva Paetyicseszkije vozzrenyija szlavjan na prirodu. Moszkva Indrik, old. Kerecsenfészek (Bp. III. Csobánka tér 1.) Lélekigazgató, múltfaggató, értékmentő műhely Nov. 13. Egyed Zoltán (Pajzsvivő): Városállam a Pilisben Nov. 20. Váry István: Rejtélyek, talányok a pilisi térképeken Nov. 27. Aradi Lajos: A Pilis mitikus titkai I. (a sorozat jövőre folytatódik) Dec. 18. Orbán Lajos: Új fejlemények az őstörténetben A vetített, képes előadások délután 3 órakor kezdődnek. Támogatás: 800 Ft Mindenkit szeretettel várunk!

5 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 7 Mert nem az árt neked, amit nem tudsz, hanem amit rosszul tudsz! A tudomány jövője a jövő tudománya GÉCZY GÁBOR Az emberek jelentős része mára kiábrándult a tudományból. Elegük lett az egymásnak homlokegyenest ellenkezőt állító szakértőkből, a tudomány kreálta, élelmiszerként, gyógyszerként, kozmetikumként ránk zúduló mérgekből, a szőnyeg alá söpört problémákból, a hazudozásból. Egyre többünkben merül fel a kérdés: van-e jövője a tudománynak? A mindenkori hatalmat elvtelenül kiszolgáló, jelenleg kifejezetten életellenes erőként működő elitklubok helyett létre jöhet-e az emberiség valós céljait segítő, az életet és csak az életet szolgáló társadalmi mozgalom: az új tudomány? Melyek a szabályai, mik a korlátai, milyen erkölcsökre épülhet a jövő tudománya? Lehet-e egyszerű, mindenki által érthető? Képes-e választ adni az emberiség valódi kérdéseire? Segít-e az előttünk álló nehéz idők túlélésében? Új sorozatunkban ezekre a kérdésekre keressük együtt a választ, és aki keres talál! Mert nem az árt neked, amit nem tudsz, hanem amit rosszul tudsz! Miért építünk sokmilliárdos szennyvíztisztítókat, amikor a pár deszkából összetákolt budi környezetkímélőbb? Miért gátaljuk el, öljük meg a folyóinkat, amikor az ezzel okozott kár sokszorosa a remélt haszonnak? Miért tömjük tele magunkat gyógyszerként törzskönyvezett mérgekkel, amikor látványosan romlik tőle az egészségünk? Miért születnek gyermekeink távol otthonaiktól, mesterséges szüléssel, amikor az anyák és csecsemőik is belebetegszenek? Miért betegítjük meg gyermekeinket védőoltásokkal, amikor rég bebizonyosodott káros és maradandó hatásuk? Miért kell betegen és boldogtalanul élni a civilizált világokban, amikor a természeti népek harmóniában és egészségben élnek? Cikksorozatunk reméljük megadta a választ: szenvedéseik forrása a hibás tudásokban keresendő! Vegyük a természeti népeket. Az antropológusok szerint pl. a Kalahári-sivatagban (a Föld talán leglehetetlenebb élőhelyén) élő busmanok napi 1,5-2 órát dolgoznak, azaz ennyi idő szükséges számukra az életfeltételeik biztosítására. Valamit nagyon rosszul tudunk, ha sokkal jobb természeti feltételek mellett napi órát kell dolgozzunk Mit csinálnak busmanjaink a maradék időben? Ahogy a legendás Istenek a fejükre estek című filmben is láthattuk, beszélgetnek, viccelődnek, zenélnek és táncolnak, vagyis velünk ellentétben élnek! Pontosabban: éltek, ugyanis a botswanai kormány a kilencvenes években szülőföldjükről barakkokba telepítette e vidám emberkéket, azzal az indokkal, hogy nem lehet a busmanokat kizárni a civilizációból és a fejlődésből. Természetesen a döntésről senki nem kérdezte meg ezeket a hihetetlen ősi gyökerekkel rendelkező embereket, akiknek nagy része egyszerűen belehalt a kényszerű átültetésbe. Viszont van egy jó hír: a helyüket elfoglaló gyémántbányák hála a gazdasági válságnak remekül prosperálnak! A természeti népek tudása sokezer éves kipróbált tudás. Nem ötletszerű, pár ember által demokratikusan elfogadott elméletekre épül, hanem tapasztalatokra, a természetben élő, vele együttműködő soksok generáció élettapasztalatára. A természetben a hibás tudás azonnal lelepleződik. Ott nincs helye az elméleteknek, ott csak egyszer lehet mérges gombát enni A hibás tudások kialakulásában kulcsszerepet játszanak a mítoszok. Mint senki által meg nem kérdőjelezett és kérdőjelezhető vallási tételek szövik át mindennapjainkat. Használjuk őket, hivatkozunk rájuk, és soha nem gondolkodunk el igazságtartalmukon. A FEJLŐDÉS MÍTOSZA Busmanok a tűz körül. Archív felvétel. Mára valószínűleg alkoholisták, drogosok, prostituáltak... Elérte őket a civilizáció. Az emberiség fejlődik. Egyre több eszközt készít, egyre nagyobb a tudása, egyre tovább él Biztos? Nem lehet, hogy az elmúlt korok embere azért nem készített eszközöket, mert nem volt szüksége rájuk? Nem lehet, hogy több és mélyebb ismerete volt a Teremtésről, mint nekünk, ezért mindent megkapott a természettől? Nem lehet, hogy azért kell tovább él-

6 8 Dobogó nünk, hogy hosszabb időnk legyen élettapasztalatunk gyűjtésére, mert nem élünk? A tudomány látszólag csupa érdekes kérdésre ad választ: milyen pályaenergiák tartoznak a hidrogén atom elektronjához, milyen szexuális szokásai vannak a királypingvineknek, milyen kráterek találhatók a Hold túloldalán De ad-e választ a valóban fontos kérdésekre: miért vagyok a Földön? Miért azok a társaink az életben, akik? Hogy kerüljem el a pofonokat az életemben? Mi a célja az életnek a Földön? Hogy éljük túl önnön özönvizünket? Fejlődés, vagy visszafejlődés? Egyre több ember teszi fel ezt a kérdést Ne hamarkodjuk el válaszainkat! Őseink tapasztalata alapján az álom az egyik legjobb tudásszerzési mód, úgyhogy aludjunk rá egyet A TUDOMÁNY MÍTOSZA A tudomány tévedhetetlenségébe vetett hitem egyetemista koromban ingott meg először. Laborgyakorlaton egy radioaktív forrást kellett kimérnem. Tisztességesen végigmértem, de a gyakorlatvezető tanár szerint rossz eredmény jött ki. Még egyszer végigmértem, de ismét ugyanazt kaptam. Harmadszorra megkértem a professzorasszonyt: mérjük ki együtt. Együtt is a hibás eredményt kaptuk. Az eltérést kutatva kiderült, hogy az általunk mért sugárforrást öt évvel azelőtt kicserélték, és a diákok minimum öt évfolyamon keresztül egymás füzetéből másolták az előző sugárforrás adatait Látszólag csak egy bosszantó malőr, de mára a tudomány nagy része sajnos így működik. Hivatkozunk a hivatkozás hivatkozásának a hivatkozására, és senki nem veszi a fáradtságot az eredeti forrás ellenőrzésére! Súlyosbítja a helyzetet a tudomány hierarchikus felépítése: minél több hivatkozás történik a forrásra, minél több tudományos fokozattal rendelkezik az adatközlő, annál kevésbé ildomos az ellenőrző kutatás. Így került a szőnyeg alá a Contergan, a DDT, a génmódosított élőlények utóélete, a védőoltások hatása Így múlik a tudományos világ dicsősége. AZ OKTATÁS MÍTOSZA Megfigyeltek már játszadozó állatkölyköket? Ugye milyen gondtalanok, aranyosak? Pedig az életük múlik az így megszerzett és begyakorolt tudáson. Valaha a gyermekek is így tanultak a felnőttek mellett játszva, őket utánozva, boldogan. Az életből tanulva elsődleges tudást szereztek, aktívan, teljes lényükkel (test, lélek, szellem) tanultak. A mai padban-ülős iskolarendszer életidegen és életellenes. A gyermeket természetes környezetéből és életritmusából kizökkentve könyvekből, és egyéb másodlagos forrásokból adja az ismereteket. A tanuló passzívan, külső szemlélőként ismeri meg az őt körülölelő világot. A gyermek még Isten tenyerén él, így ösztönösen érzi, hogy az elveszett gyermekkora helyett kapott tudás nagy része élete szempontjából lényegtelen, csak a televíziós kvízműsorok során viszszaböföghető tudás. Kötelezővé azt kell tenni, amit magától ösztönösen elkerül az ember. Nem véletlen, hogy Magyarországon dicstelen uralkodónk, Mária Terézia vezette be a kötelező oktatást, szellemi önvédelmünk teljes megtörése céljából. Ennek következményeként tagadtuk meg múltunkat, loptuk össze nyelvünket, ennek következménye Trianon, de ennek következménye hazánk jelenlegi gyarmati sorsa is. Most akarják bevezetni 3 éves kortól a kötelező oktatást A Gyermek nem arra vágyik, hogy ismereteket szerezzen az életről, hanem hogy élje azt (Hintalan László) Érdemes megnézni az oktatási rendszer kimenetét is: fiataljaink legproduktívabb éveiket padban görnyedve töltik. Mire két-három diploma megszerzése után testileg, lelkileg, szellemileg is kiégve kikerülnek az életbe, semmijük sincs. Tudásuk jelentős része addigra elavul, se házuk, se gyermekük, se munkahelyük hála túlképzésüknek. Talán őket is meg kellene kérdezni előtte, mint a busmanokat AZ EGÉSZSÉGÜGY MÍTOSZA végtaghiánnyal született gyermek. Az ötvenes évek CONTERGAN-botránya mögött a Henkel gátlástalan nyereségvágya és a tudósok felelőtlensége állt. Az emberiséget romboló legtöbb hibás tudás az egészségügyben halmozódott fel. Mivel ez a rendszer a betegek száma után kapja a támogatást, elemi érdeke a betegségek létrehozása és fenntartása. Nagy-

7 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 9 szüleink még csak meghalni mentek a kórházba, mi meg lassan odaköltözünk. Az ember természetes állapota az egészség, de ma a gyógyszergyártás a legnagyobb üzlet a világban, 2009-ben összforgalomban megelőzte az eddig vezető hadiipart. Ezért kell tele cekkerekkel hazahordanunk halálunkat a patikából Az orvostudomány az embert, mint bonyolult gépezetet szemléli, amelyben időnként alkatrészeket kell cserélni, mert elkopik, időnként életfolyamatokba kell belepiszkálni, mert elállítódik. Az autószerelő egy alátétet nem hagy ki a javítás során mert tudja, hogy okkal van ott, hiánya később bajt okozhat. Kórházainkban egész szerveket dobnak ki Isten nem barkácsol! Az ember mint minden élő rendszer tökéletes öngyógyító és önreprodukáló képességgel rendelkezik. Ha mégis elkezdi lebontani magát azt jelzi, hogy valahol megsérült a külvilággal a harmónia, már nem teljes az Egész-ség. Az ember az Egész része. Az Egész táplálja, védi, tanítja amíg ellátja feladatát. Ha már nincs szükség rá lebontja. Részét és részesedését vagyis feladatát az Egészben mindenki maga szabja meg, ahogy az útjára emlékeztető pofonok mértékét is maga állítja be. A betegség a legjobb barátunk, mert sosem pofozkodik ok nélkül! Ha ezeket a jelzéseket megpróbáljuk megszüntetni olyan, mintha autónkon az olajnyomás jelző lámpát leragasztanánk egy ragtapaszszal: besül a motor! Nézzünk egy-két példát a ragtapaszokra. Ma már évesek állnak sorba csípőprotézisért. Az egészségügy szerint elkoptak az ízületei. Őseink 90 évig kapáltak protézis nélkül. Az élő rendszerek nem tudnak elkopni, de a nem használt részeket a természet lebontja. A kevés mozgás miatt az ízületek beszűkülnek, arra figyelmeztetve, hogy ők mozgásra készültek. A megoldás a feladat visszaadása, a mozgás/mozgatás lenne A másik nagy sláger a vérnyomás beállítás. A szervezet a vér nyomását öngyógyító folyamatként, védekezésből emeli meg, hogy az általában az élelmiszeripar szervetlen vegyületeitől elsalakosodott vért eljuttassa a szervekhez. A vérnyomás csökkentés hatására lelassult vér a hordalékokat kirakja az érfalakra, tehát újabb gyógyszert kapunk: valamilyen koleszterin csökkentőt. Ez felhígítja a vért, tehát jöhet az újabb gyógyszer: a vízhajtó Végállomás idő előtt a temető, de a gyógyszeripar jól jár. Betegségeink arra figyelmeztetnek, hogy szervezetünkbe (testünkbe, lelkünkbe, szellemünkbe) valami nem oda illő került. Ha méreg kerül belénk, hányással vagy hasmenéssel, ha kórokozó lázzal és izzadással, ha lelki pofon sírással, könnyekkel próbálunk tőle megszabadulni. Az egészségügy ezeket a folyamatokat csillapítja, befelé fordítja, ezért húzódik el a gyógyulás, ezért keletkeznek általában nagyobb bajok. Minden gyógyító hagyomány, így népi gyógyászatunk is azon alapul, hogy a nem oda illő dolgokat minél előbb kivezesse a szervezetből. A NEM TEHETEK SEMMIT MÍTOSZA Lehet, hogy olybá tűnik, de nem a tudósokkal, pedagógusokkal, orvosokkal van bajom. Az ember Isten képmására, tökéletesnek születik. Földre száll, hogy közösségét emelje, gyógyítsa, tanítsa Majd szülei, környezete, iskolái segítségével elkezdi gyűjteni a hibás tudást. Előbb-utóbb persze rájön, hogy képtelen a választott feladatot ellátni, de a rendszer apró zavarainak, vagy saját hiányosságainak tudja be. Cinikussá válik, vagy eluralkodik rajta a nem tehetek semmit mítosza. Egyszer egy barátom azt mondta: A világ baja nem az, hogy valamit rosszul csinálunk, a baj az, hogy rosszat csinálunk. Ha a rosszat akarjuk jobban csinálni, az eredmény csak nagyobb rossz lesz. Vagyis egyre több tudás a semmiről, egyre több gyógyszer haldoklásunk fenntartásához, életfogytig tartó tanulás az élet helyett. A mindenkori hatalom sajnos a rosszat jobban csinálni folyamatában érdekelt, hiszen a hibás tudásnak köszönheti létrejöttét, és a tudás állandó manipulálásának köszönheti fennmaradását. Ezért nem számíthatunk rá! Az egyénen múlik minden, a megoldás a világ bajaira az egyéni döntésekben keresendő. Az egyénnek szabad akarata van, de a szabad akarat a döntés felelősségével jár! A busmanoktól a hajléktalanokig sok utat megtapasztaltunk, kitapogattuk lehetőségeinket, most választásra kényszerülünk. Szerencsénkre Agócs József professzor idézete folytatódik: Ha végre jót csinálunk (akár rosszul is), az eredmény csak jó lehet! Jól csak a szívével lát az ember. A valódi tudás megszerzéséhez ösztöneinkre kell hallgassunk, melyek az élet forrására hangolt finom műszerek. A Teremtés az életből fakad, az életet szolgálja, az élet a célja. Minden, ami életellenes, pusztulásra van ítélve benne. Bármikor megújíthatjuk tudásunkat (és vele életünket), ha ösztöneinkre hallgatva megváltoztatjuk az élethez való viszonyunkat. Amíg nem érezzük a helyes válaszokat, addig is nemesednünk kell. Meg kell tanulnunk NEM-et mondani olyan egyéni és közösségi utakra, melyek életellenesek, melyeknek végén csak fájdalmat és boldogtalanságot tapasztaltunk. Mert most még tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. (1Kor 13,12) (folytatjuk) Kelt Gombán, az Úr évében, Földanya havában

8 10 Dobogó Könyvajánló KARDOS GÉZA Pap Gábor: Lúdas Matyi avagy a magyar nemes megigazulása Megszámoltam! szeptember 15-én a soroksári Líra könyváruház Ezoterika feliratú polcán 425 könyv volt (nem ennyi kötet, hanem ennyi különböző címszó). Aztán megkérdeztem, hogy Pap Gábor művei közül mit kínálnak a betérőnek. A pult mögött ülő fiatal hölgy készségesen utánanézett a számítógépes nyilvántartásban, és a válasz is jött hamar: semmit! Legutoljára a Hazatalálás és a Mag hó alatt télutón című könyvek voltak kaphatók. Emlékszünk, ugye? 1999, illetve 2003 volt az említett könyvek megjelenésének éve. Ne csodálkozzunk! Ez maga a vászonba, mű-, esetleg valódi bőrbe csomagolt Tesco. A polcok tele ócska import holmival, ami pedig magyar és értékes az nincs! Azt elsüllyesztik olyan mélyre, amilyen mélyre csak lehet. Osho mester ki tudja, hány századik könyvével, vagy a túlvilágról egy amerikai (!) házaspárnak folyamatosan üzengető Seth persze ott vannak mindenütt. Akárcsak az új sztár, Anasztázia, a szibériai remeteasszony, aki mily véletlen! egy csődbe ment orosz üzletember, Vlagyimir Megre személyében találta meg az ideális médiumot, aki ezzel egy új, valószínűleg a korábbiaknál is jövedelmezőbb vállalkozást tudhat magáénak. Olyan ez az egész, mint az óceánpart: aki apály idején gumicsizmában begázol a partra vetett szemétbe, csak véletlenül talál igazi értéket. És talán jól is van ez így! Az igazgyöngyért le kell a mélybe menni, és nem visszafordulni akkor sem, ha úgy érezzük, fogytán a levegő. Mert nem fogunk megfulladni, csak gyógyulni. Hiszen beteg ez a hordalékban keresgélő felszín. Ott keres, ahol csak a részlegességet találhatja, onnan akar bölcsességet importálni, ahol magyarul sem tudnak! Lemondva ezzel legnagyobb kincsünkről: anyanyelvünk értékteremtő, értékfeltáró erejéről. Hogy jön ide Lúdas Matyi? Úgy, hogy nem jöhet máshová: csakis ebből a kizökkent, értékromboló, magyartalanító közegből indulhat el a maga beavatási útvonalán, s indíthatja el a magyarságot is ugyanezen a megtisztító úton. Elő hát a Merkúr-pálcával, a caduceus -szal (Pap Gábor zseniális trouvaille -ja, hogy én is kérkedjek egy kicsit az import-tudással, még ha az maga a par excellence nagyképűség is), hadd verje bele Matyi a hovatartozás tudatát az arra érdemesbe, és hadd verje ki vele a betolakodó, parazita, nemzetpusztító érdemteleneket! Egyet fizet, ötöt kap! Ne ijedjünk meg: ez itt most nem Tesco-szlogen, hanem az igazság. Aki megveszi Pap Gábor legújabb könyvét, az öt páratlan értékkel lesz gazdagabb. Fazekas Mihály az eredetinek pontról-pontra megfelelő írásmóddal lejegyzett halhatatlan elbeszélő költeményén kívül kapunk egy tankönyvet : a Bemelegítés címet viselő fejezetet, a- mely tartalmazza mindazt az ismeretet, tudást, ami nemcsak ahhoz szükséges, hogy megértsük a világdrámává emelt Lúdas Matyi legmélyebb üzenetét, hanem ahhoz is, hogy el tudjunk igazodni ebben a számunkra egyre idegenebbnek és ellenségesebbnek tűnő mai világban. Először furcsállottam, hogy minden ismerősöm, aki belekezdett a könyv olvasásába, úgy érezte, hogy most valahogy sokkal könnyebben emészthető ez, a korábban oly nehéznek tűnő tananyag. Pedig ezt kétszeri olvasás után bizton állíthatom ez a szöveg semmivel sem kevésbé tudományos, mint a korábbiak. Hol van hát a titok nyitja? És akkor egyszer csak rájöttem: a hangvételben! Az magától értetődik, hogy Lúdas Matyi okán nem lehet ugyanazon a hangon megszólítani az olvasót, mint mondjuk a finnországi templomi freskók, a Nagyszentmiklósi kincs, Bánk bán vagy Az ember tragédiája okán. Na de itt! Itt mesét hallunk, és számon kért diákból hirtelen unokává válunk. És ezzel lehullik a minden tanuló előtt tornyosuló legfőbb gát, az ezt nekem most meg kell jegyeznem! nyomasztó kényszere, és visszakerülünk a legfogékonyabb korba, a mesére rácsodálkozó gyermekkorba. Hogyan éri ezt el a szerző? Erre a kérdésre nem tudok válaszolni, maradjon ez az ő titka. Csak egy, a zeneirodalomból vett hasonlat jut eszembe: Schumann Kinderszenen ( Gyermekjelenetek ) című műve. Ebben a tizenhárom tételes zongoradarabban érzi az ember azt a meghitt kandalló-meleget, ahol minden olyan egyszerűvé, természetessé, szorongásmentessé válik. A zeneköltő a teljes utolsó tételt magának tartja fenn ( Der Dichter spricht A költő beszél ) Pap Gábor csak egyszer szólja el magát, amikor az Első nekifutás egyik mondatát így kezdi: Vagy elmondtam már, vagy sem.... Hát lehet ezek után görcsölni? A szerző itt, a Bemelegítés -ben fejti ki minden eddiginél részletesebben a művek háromféle a művész, a mű és a műélvező üzenetével kapcsolatos gondolatait. És bár tudja, hogy ezért (is) eretneknek fogják bélyegezni le meri írni, hogy őt bizony a művész üzenete vajmi kevéssé érdekli. Ismét egy igazolása annak, hogy Pap Gábor gondolatainak egyik legnagyobb értéke, hogy azonnal, a szó legjobb értelmében aprópénzre válthatók. Vagyis segítenek a mindennapok útvesztőjében való eligazodásban! Hiszen szinte mást sem hallunk neves előadóművészektől maradva a zenei példánál, mint hogy az én legfontosabb feladatom a zeneszerző minél hívebb szolgálata. És be-

9 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 11 dőlünk ennek a rossz szövegnek, s ha valami nem tetszik, akkor csak magunkban keressük a hibát, ahelyett, hogy számon kérnénk a mű üzenetét, a műélvezetről már nem is beszélve! Egyet fizet, ötöt kap!, ígértem. Kettő már megvolt. A harmadik a mű, mármint Fazekas Mihály Lúdas Matyijának elemzése, vagyis a mű üzenetének megfejtése. Figyeljünk fel rá, hogy két fejezetre osztja mondanivalóját a szerző. Óhatatlanul eszébe jut az embernek a Nagyszentmiklósi kincs -ről írt könyv Függeléke. A tagolás ott is, itt is azt sugallja: ne tekintsük lezártnak e páratlan értékű emlékeink üzenetének felszínre hozását. Felvillanyozó újdonság a Mátyás ugrásával kapcsolatos fejtegetés, és némiképp lehangoló legalábbis számomra annak ismételt, kényszerű tudomásul vétele, hogy milyen hézagos az antik műveltségem. És ráadásul mindez a ludak kapcsán! Csekély vigasz, hogy erre a hiányosságomra már a Magyar Ilonáról szóló tanulmányában, a Heléna név elemzése során is rádöbbentett Pap Gábor! Negyediknek egy álhőst kapunk a zsákutcából : a nippuri szegény embert. Erre a Kr. e. 701-re datált aszszír mesére vezeti vissza a hivatalos irodalomtörténet Fazekas Mihály Lúdas Matyiját. Megvallom, engem ez a fejezet kavart fel legjobban. Itt döbben rá ugyanis az ember, hogy milyen rombolást végzett az elmúlt fél-, de inkább másfél évszázad a lelkünkben, tudatunkban. Mert vajon hányan veszik észre, hogy ennek a mesének az elején nincs megtorlandó jogtalanság, verés, javak elkobzása, így a folytatás sem lehet ezek jogos visszafizetése. Ami viszont van: az hátsó szándék, haszonlesés, na meg bosszú, bosszú, boszszú... S mivel mindkét mű szereplői kitalált személyek, ha valaki ezután Lúdas Matyi és a nippuri szegény ember történetében a mai magyar valóságra rímelő öszszefüggéseket vélne felfedezni, nos... az csupán a véletlen műve. Három a magyar igazság, és egy a ráadás. Az ötödik pedig az ajándék. A könyv utolsó fejezete Pap Gábor Fazekas Mihály Lúdas Matyija nyomán írt, azonos című bábjátékának forgatókönyve. Ez a mű harmadik üzenete: a műélvezőé. Önálló, szuverén alkotás, akár Bornemisza Péter Magyar Elektrája, ahol a szerző az eredeti művet csupán nyersanyagként kezeli, hogy olyan fontos gondolatokat fogalmazzon meg, amelyek az eredetiben nem lelhetők fel. Pap Gábor legfontosabb üzenete a zsarnokságszolgaság kapcsolatáról szól. Hol lehetne pontosabban érzékeltetni a függőségi viszonyokat, mint egy bábjátékban? Gondoljunk csak Az ember tragédiája londoni színére: ott idéződik fel a paradicsomi bűnbeesés jelenete egy bábjátékban. S ott válnak nyilvánvalóvá a függőségi viszonyok, lévén ez egy marionett-játék. Pap Gábor azonban nem felfüggesztett, hanem kesztyűs bábokat használ. Nála az élő szereplők tenyerükön hordozzák a hozzájuk rendelteket pontosan jelezve ezzel az embertársainkkal szembeni két alapvető megnyilvánulási mód közti különbséget. Ószövetség-Újszövetség, törvény kora-kegyelem kora; hihetetlen, mi mindent lehet érzékeltetni a legegyszerűbb eszközökkel! Van a hálószobánkban egy polc. Tíz ilyen könyvnek van rajta hely. Bánk bán mellé most odakerült Lúdas Matyi. Egymásnak vetett háttal ők ketten már biztosan állnak a lábukon. És türelmetlenül várják további nyolc társukat. Ahogy türelmetlenül várjuk mi is, épülni, nemesedni kívánó magyarok. Mert biztosan tudjuk: ha teljes lesz a létszám, sorsunk is jobbra fordul! Úgy legyen! (A könyvet a Két Hollós Könyvesbolt adta ki a Magyar irodalom gyöngyszemei csillagmítoszi foglalatban sorozat 2. részeként szeptember 9-én) Ha egészségügyi problémái vannak és nem akar vegyszerektől vagy kimondhatatlan nevű technikáktól meggyógyulni: Forduljon hozzám bizalommal! Reumás- és izületi fájdalmak, nyirokrendszeri problémák, visszerek, idegbecsípődés, fejfájás, nyaki panaszok, zsibbadások, hatékony megszüntetése különleges masszázzsal. Belső szervi problémák enyhítése, megszüntetése reflexmasszázzsal. Szabó Edit okleveles gyógymassző Cím: Bp. IV. kerület, Kassai u /b 1/5 Kapucsengőn: Élet Virága. Telefon:

10 12 Dobogó A finnugor áfium ellen... HALASY-NAGY ENDRE Megkérdőjelezem a hagyományos finnugor/uráli elmélet érvényességét, és érvekkel támasztom alá, hogy a finnugor/uráli elmélet inkább fikció, mint tudomány. Nem magyar nyelvész mondta ki, hogy a hagyományos és hivatalos uráli nyelv-elmélet nem csak történelem előtti tényként megalapozatlan, hanem pusztán nyelvészeti szempontból sem állja meg a helyét. Angol egyetem nyelvész-professzora támogatja személyében és elméletében azokat a magyarokat, akár laikusok, akár nyelvészek, vagy más humán tudományok tudósai akik soha nem hittek nyelvük uráli elméletében. Szépszámú hallgatóság előtt tartott a Magyar Őstörténeti Munkaközösség felkérésére Angela Marcantonio egyetemi tanár (Cambridge) előadást nyelvészeti kutatásainak megállapításairól az ELTE BTK. Múzeum krt. 6-8 alatt, a 252-es teremben. Mondandójára a finnugrista nyelvész-szakemberek közül senki sem volt kíváncsi, csak levélben üzentek, amit felolvastattak. Az előadást követő felkért hozzászólások közül talán a legmeglepőbbet, amely joggal tarthat igényt a magyar nyelv iránt érdeklődő olvasók érdeklődésére, szó szerint közöljük. Tisztelt Professzorasszony, hölgyeim és uraim! A harmadik évezred első esztendejében, egyféle nyitányaként a beharangozott újnak, már a rendszerváltozottnak lódított időkben, a legolvasottabbnak mondott hazai napilapunk hasábjain olvashattuk azt a mindannyiunknak szóló figyelmeztetést, hogy: A tudomány ott végződik, ahol a magyar nyelv finnugor eredetét elkezdik kétségbe vonni. Eddig a pontig tart a tudomány. Ami ezen túl van, az a politikai és szellemi alvilág. 1 Bizonyára ennek a figyelmeztetésnek a következménye, hogy 2006-ban a magát magyarnak és demokratikusnak hirdető újság egy nyugati egyetemen tanító nyelvész-szakembernek a finnugrista nyelvészetet bíráló írását nem volt hajlandó közölni! Tisztelt Professzorasszony, hölgyeim és uraim! Kedves mindannyian, akik a szellemi és politikai alvilág képviseletében itt megjelentek. Az előbbi idézet felemlegetése időszerű és szükségszerű, mert a professzorasszony már korábban írásban és szóban egyaránt kinyilvánította álláspontját, mely szerint: Megkérdőjelezem a hagyományos finnugor/uráli elmélet érvényességét, és érvekkel támasztom alá, hogy a finnugor/uráli elmélet inkább fikció, mint tudomány. 2 Az előadó nem tekinti a történeti összehasonlító nyelvészetet az őstörténet-kutatás egyik ágának. 3 Tehát cáfolja Leibniz tételét, mely szerint 4 a népek eredetének kérdéseire a nyelvek összehasonlítása, a nyelvek rokonságának bemutatása deríthet fényt. Mindezek tükrében szeretnék, mert hogy érdemes volna, egy röpke visszapillantást tenni az elmúlt 182 év egynehány nyelvészeti törekvésére. 182 esztendővel ezelőtt az országgyűlésen gróf Széchenyi István egy éves jövedelmét ajánlotta fel a magyar nyelvet ápoló tudós társaság megalapítására. A Magyar Tudományos Akadémia, a legnagyobb magyar alapításaként a magyar nyelv művelésére alapított közintézményből az alapító minden jó szándéka ellenére, a magyar nyelvvel foglalkozó, tudomány-politikai társulattá vált. A halzsíros atyafiság ellenzőit előbb csak kigúnyolták, azután már szégyentelenül kicsúfolták, majd tudományosan cáfolták, és üldözni kezdték, végül ellehetetlenítették, külföldre kergették, vagy vidéki magányba száműzték. Az akadémiára benyújtott munkáikat elfektették, sőt megsemmisítették, elégették. Arany János lemondásának (aki az Akadémia titoknokaként nem tudta a titkot magában tartani), egyik oka, éppen Paul Hunsdörfer égetési tevékenysége volt, aki elhamvasztatta Szentkatolnai Bálint Gábornak az akadémiához benyújtott nyelvészeti értekezéseit. 5 Ez az akadémia, Vámbéry Ármin tevékenységét egyszerűen csak szellemi betyárságnak minősítette 6, de persze adós maradt mindmáig Vámbéry téziseinek cáfolatával. De nem tudtak Fischer Károly Antal tanulmányával sem boldogulni, így azt csak elhallgatták. Szegény Fischer jogos felháborodását érdemes idézni: Én, aki a történettudományt nem kenyérkeresetből gyakorlom... joggal kérdezhettem és kérdezhetem: miért nem méltatták bírálatra a könyvemet, mely bár lehetne, s vannak is fogyatkozásai mégis kézzel fogható, szemmel látható igazságokat tartalmaz... A felelet, mint mondám, az volt, hogy ellenkezik mindenben, mit valónak hisznek. S mi ez a való? Ez a való a finnugor leszármazás elmélete, amelyet az `50-es évek elején, Schlözer nyomán, az importált német és cseh professzorok csempésztek be hozzánk, akiknek buzgó apostolaik a mostani finnugor atyafisággal ellenkező véleményt lábra kapni nem engednek Fischer munkájának cáfolatára minden valamirevaló finnugrista nyelvészeti munka kitér, de az irodalomjegyzékben elfelejti a tanulmány címét és Fischer nevét közölni. 7 Figyelemre méltó egykori kultuszminiszterünknek, Trefort Ágostonnak idevonatkozó nyilatkozata, misze-

11 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 13 rint: Tisztelem az urak álláspontját, nekem azonban mint miniszternek az ország érdekeit kell néznem, és ezért a külső tekintély szempontjából előnyösebb, a finnugor származás princípiumát fogadom el, mert nekünk nem ázsiai, hanem európai rokonokra van szükségünk. A kormány a jövőben csakis a tudomány ama képviselőit fogja támogatni, akik a finnugor eredet mellett törnek lándzsát. 8 Így előzmények után kerülhetett előtérbe a nagyszombati egyetem csillagászának munkája, amelynek a magyar nyelvészeti szakirodalomban a XVIII. század végéig semmi hatása nem volt. Az Új Magyar Nagylexikon így méltatja az uráli nyelvészet címszónál: Sajnovics a magyar és a lapp nyelv rokonságát bizonyította, mégpedig módszeresen. 9 Pusztay János nagy finnugrista nyelvész szerint is: A finnugor összehasonlító nyelvészet határköve Sajnovics Demonstraciója. Sajnovics János Demonstratio-ját, amelyet Koppenhágában nyomtattak ki, és a dán királyi tudós társaságban ismertették először 1770-ben, nos ezt a művet a legtöbb magyar nyelvész nem is ismeri. A latin nyelven írott és néhány unikális példányban fennmaradt kiadványt csak 1994-ben fordították le magyar nyelvre. Mindaddig ez a mű csak latinul volt olvasható. A magyar összehasonlító nyelvészet bibliája, minden finnugrista nyelvész apostolának sokat idézett, de általában senki nyelvész által soha el nem olvasott alapműve így kezdődik. Csodálkozik talán a Királyi Tudós Társaság, hogy én, aki egyébként matematikai tudományokkal és főleg csillagászati tanulmányokkal foglalkozom, grammatikai értekezést dolgoztam ki. De ha a dolgot méltóztatik mélyebben megvizsgálni, meg fogja érteni: senki mástól nem várhat több joggal ilyen értekezést, mint tőlem. Majd így folytatja: Noha finnmarchiából visszatérvén illő szerénységgel tagadtam, hogy érteném a lappok beszédét (tudniillik ez a hír terjedt el), ugyanakkor azonban azt állítottam, hogy a magyar és a lapp nyelv azonos. Hanem ezt csakis valami írásművel lehet bebizonyítani, különösen azoknak, akik egyik nép nyelvében sem járatosak... hozzájutottam egynémely híres szerző művéhez is, amelyekben a magyar, valamint a lapp nyelv egyezését, ha nem is bizonyítják, de világosan állítják. Így ezen a téren nem követelhetem magamnak a felfedezés dicsőségét. S noha távolról sem az én feladatom e nyelv őseredetét nyomozni s azt hiszem, senki sem várja ezt el tőlem, mégis, úgy vélem, hálás lesz az olvasó, ha tárgyamtól kissé eltérvén, előadom, amit minap közölt velem levélben T. HELL atya, kiemelkedő tehetségéhez méltón és a dolgok egymáshoz illesztésében való nagy jártasságával, nem kevésbé éleselméjű, mint finom módon kigondolva. Azon a véleményen van: a kínaiak az ősei vagy minden ázsiai népnek, sőt a magyaroknak is, vagy legalábbis az ázsiai nyelveknek, azaz: a magyarok legősibb dialektusát a kínai dialektusokban kell keresni. Senki sem kétli, hogy a kínaiakkal szomszédos volt ez a nép, amelyet DEGUINES hunnak nevez. Végül: a tatár nyelv nagyrészt megegyezik a kínaival, továbbá a törökkel, a török pedig a magyarral, tehát a kínai is a magyarral... Kíváncsi lévén arra, úgymond, hogy mit jelent és honnan ered a lapp same, sabme vagy samelets szó (ti.: a lappok nem a lapp, hanem a Same, Sabme vagy Sabmelets névvel illették magukat), amellyel a lappok önmagukat nevezik meg, Kircher atya China illustrata c. könyvét forgattam, amelyben van egy térkép a Kínával szomszédos vidékekről is. Megnéztem a térképet, elolvastam Kircher beszámolóját misszionáriusaink útjáról, s a 65. oldalhoz érve egy homokos, kietlen, a kínaiaktól északra fekvő pusztaság leírását olvastam, amelyet a könyv szerint Lop-nak vagy Lap-nak neveznek, a tatárok pedig ugyanezt a pusztát Samo-nak hívják... Úgy tűnik tehát, hogy a lappok ezt tartják őshazájuknak, amikor magukat Samelets-nek nevezik. Márpedig, ha eképp a lappok egykor a kínaiak szomszédai voltak, az is ideillő állítás, hogy a lappok egykor a kínaival egyazon népet alkottak (több más súlyos bizonyítékom is van arra, hogy a lappok és általában a finnek, Finnország elfoglalása előtt egy népet alkottak a kínaiakkal). S ha egyazon nép voltak, a lappok nyelvének azonosnak kellett lennie a kínaiak nyelvével. Mivel pedig bizonyított dolog, hogy a magyar és a lapp nyelv azonos, ezért a magyarnak is valamilyen módon egyeznie kell a kínaival. 10 Tisztelettel kérem a mosolygás megszüntetését, mert az igazán nevetséges nem maga a mű, hanem az abból a tudomány számára levont állítás! Százötven éven keresztül rendre-másra hivatkoztak rá, idézték széltében-hosszában, magyaráztak vele, és elhitetni próbálták azt, amit ép elmével senki sem hihet, ami nem állja ki, nemhogy a tudományosság, de a józan ész kritikáját sem! Az nyelvészeti szaktudományok művelői közül manapság igen kevesen olvassák a tudományágat megalapító, a mai modern finnugor összehasonlító nyelvészeti tudomány kizárólagos alapjait lefektető műveket, míg alkotóikat a nyelvtudomány parnasszusára emelve, nevüket áhítatos tisztelettel idézik. A finnugrisztika őseinek tekintett Sajnovics, Reguly és Budenz mellett a nyelvkoncepció igazi alapjait lefektető Franz Miklosich és Gregor Dankovszky neve legfeljebb csak Arany Jánosnak az Ortológusokra írott verseiből ismerhető meg. Az 1833-ban megjelentetett Magyaricae Linguae lexicon critico-etimologicum a szerzők számára a Magyar Tudományos Akadémia tagságát jelentette. Szófejtéseik színvonalára jellemző, hogy a kopoltyú szót a szláv rákolló jelentésű klepeto szóból származtatták. A honfoglalók ménjének párját a szláv kanicá-ból eredeztették. Munkájuk fő mondanivalója, és a finnugor származáselmélet lényege, hogy az úgynevezett finnugor népek művelődésre, politikai, társadalmi, műszaki alkotásokat csakis más népek hatására és vezetésével képesek.

12 14 Dobogó Erre alapozva lett a XIX. században a magyar-ugor összehasonlító nyelvészetnek tanszéke, s rajta elsőként 1868-ban Budenz a magyar-ugor összehasonlító nyelvészet magántanára ben felállítják az altáji összehasonlító nyelvészeti tanszéket, amely csak ezt követően lett idővel Finnugor Nyelvtudományi Tanszék, amely a legjobb budenzi hagyományokat folytatta. Van-e annál szomorúbb ezekre a rokon tudományokra nézve, de feltehetnénk a kérdést úgy is, hogy tudomány-e egyáltalán az, amelyik nem észérvekkel vitázik, nem tényekkel bizonyít, egyáltalán nem meghallgat, hanem eltilt, ellenvéleményeket elhallgattat, a vitába szállót politikai ellenfélnek és szellemi alvilágbélinek titulálja? Nem ellenzékének, hanem ellenségének tekinti a neki ellentmondót, és nyílt háborút indít ellenük. E harc győzedelmi dicshimnuszát énekelte meg Pusztay János nyelvész az Ugor-török háború után címmel megírt művében. 11 Az elméleti alap belső következetlensége a jelenkori összehasonlító nyelvtudomány minden területén észlelhető. A nyelvtudomány atyjainak első tételei és fogalmai nem lévén módjuk megszületni a tanítványok számára egytől-egyig apriorivá váltak. Sehol sem olyan erős a hajdani nagy nevek kultusza, mint a nyelvészet tudományában. Kívül állónak vagy kívül rekesztettnek nem nehéz észrevenni, hogy a finnugor összehasonlító nyelvészeti bizonyítások egyszerű körkörös érvelések tipikus és egyértelmű halmaza, ahol az egyik mondvacsinált érvvel erősítik a másik csak sejtést, az egyik elképzelt nyelvi fejlődéssel bizonyítják a másik alaphipotézist. Idehaza a finnugor nyelvészet továbbra is hivatalosan elfogadott, hivatalos elméletté tett nézet kizárólagos, teljesen a magyar alkotmánnyal szembenálló módon és az egyetemeken egyedül tanítható, államilag támogatott, és alkalmazásában kizárólagos tudomány. Idehaza igen, ugyanakkor az elmélettel szemben megfogalmazódó kétségek és cáfolatok egyre inkább teret hódítanak az európai nyelvészeti tudományban. A finnugrizmus összehasonlító nyelvészttudományának egyre inkább való ellehetetlenülésével új maszlag van dagasztás alatt: az uráli nyelvészet és annak altájai. Az uralisztika felvet korábban nem vizsgált nyelvészeti kérdéseket is. Az uralisztika sok tekintetben lényeges különbséget jelent a finnugrisztikához képest. Jelentős előrelépés tapasztalható, látókörtágulás, módszerbővülés figyelhető meg. Ugyanakkor az uralisztikában minden egyes újítás felhasználja a nagy hagyományú, sok eredményt elért szülő, a finnugrisztika üzenetét. Újabban eddig soha nem látott színskála-bővülés tanúi lehetünk. Az uráli nyelvészetet hazánk határain túl szerte a világon művelik. A helyi kutatási sajátosságok rányomják bélyegüket a vizsgálatokra. Így az uráli nyelvek kutatói élnek az amerikai és a szovjet strukturalizmus eszközeivel, felhasználják a transzformációsgeneratív nyelvi elemzést, sőt az algebrai és gépi nyelvészet módszereit, eljárásait is. 12 Erről a bizonyos Ural-altáji nyelvcsalád-ról az új magyar nagylexikon tömören csak annyit ír, hogy: hipotetikus, vitatott nyelvcsalád. Az urali nyelveket kapcsolatba hozták az altaji nyelvcsaláddal és feltételezték egy még korábbi ural-altáji nyelvcsalád létezését.az ural-altáji nyelvcsalád létét a tudósok többsége elveti. 13 Az urali alapnyelvről ugyanitt: a Kr. e előtt létezett nyelvállapot, amelyből a finnugor és a szamojéd nyelvek származnak. Az írott források hiányában a maga természetes valóságában nem ismerhető meg, csak a történeti-összehasonlító nyelvészet módszereivel lehet következtetni szókincsére, nyelvtani rendszerére. Az alapnyelvi szókészlet nagyságára szintén csak következtetni lehet. Ebből a hipotetikus urali nyelvcsaládból eredeztetik a finnugor nyelvcsaládot. Itt tartunk most. És csak reménykedhetünk. Talán ez a harc lesz a végső. Szót kell ejtenünk, ha röviden is, a hazai nyelvészeti tudomány szakembereinek bőszületét kiváltó sumermagyar nyelv-összehasonlítók kritikájáról is. Valószínű, hogy Ady Endrének kevés költeményét olvasták azok a legingerültebb, már-már a lovagiasság minden szabályát, az európai viselkedés minden alapvetőnek kívánt viselkedésformáját és szókincsét felrúgó nyelvtudósok, akik a sumér nyelvet náluknál valamivel jobban ismerőkről, amatőrnek, hazafiatlannak, dilettánsnak, sarlatánnak és sok minden más egyébnek tituláltakról Magyarországon megjelentettek. Amilyen igyekezettel keresik a párhuzamokat, az esetleges hasonlóságokat a sumer nyelvnek magyar nyelvben esetleg fennmaradt maradványainak lehetséges elemeit egyes tudósok, ugyanolyan vehemenciával tagadják szinte őrjöngve a hazai nyelvész szakemberek. A legnemtelenebb eszközökkel kifigurázott, délibábosnak csúfolt, a sumér-magyar nyelv rokonságát felvető, esetleges kapcsolatait vizsgáló, azokról különböző helyeken értekező, igen magas szellemi kvalifikációkkal rendelkező személyek megaláztató illetve a magát tudományos fellegvárának egyre inkább elefántcsonttornyába zárkózó nyelvészek tudását lekicsinylő, személyét becsmérlő kritikáknak csak bibliográfiai felsorolása kisebb könyvet is megtöltene. Csak két rövid idézetet szeretnék közreadni, a leghitelesebbnek tartott nyelvész és történész szakember nagy példányszámban megjelent műveiből. A sumér-magyar rokonságnak minden részletét is elvető, még a puszta gondolatát is tagadó Pusztay János könyvében a következő áll: a sumer és a magyar szó nagyon távol áll egymástól. Ugyanakkor viszont találunk csodálatos épségben és azonosságban fennmaradt szavakat is (isten, úr, szab, ugar, kapa, nap, eme). 14 Pusztay nem elégséges ledorongolására, és egyes eltévelyedett külföldi szakemberek nem kellőképpen történő elítélésére (mint például Kramer, aki azt írta, hogy: a sumér nem sémi, de nem is indoeuró-

13 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 15 pai nyelv. Az úgynevezett agglutináló típusú nyelvek közé tartozik, amilyen például a török, a magyar. ) indult be Komoróczy Géza külsőleg is vezérelt belső öklendezése. Ami belőle kijött, az a Sumer és magyar? című pamfletjében olvasható. A tudományos szakember-szerző csak, mintegy mellékesen jegyzi meg, hogy az életfa -jelkép Mezopotámiában valószínűleg ismeretlen volt. A könyvének egyik vezérmotívuma, a bagdadi múzeum tárlójában (a legutóbbi bombázásokban megsemmisült, de addig) látható, holmi puli-féle kutya alabástrom szobrocskája volt. Úgy vélte, hogy a puli megtalálásával, és figurájának múzeumi tárlóba helyezésével a sumér-magyar rokonságnak immáron nem csak képzelt nyelvi, de létező tárgyi bizonyítéka is lett. Ahogyan írja: a puli sumer eredetét, s ezzel persze a sumer-magyar rokonságot Pálfalvy Sándor a mezopotámiai ásatások leleteivel akarta bizonyítani. A sumer-magyarológus szerzők bibliográfiáiban a szakirodalmi hivatkozásoknak egy másik fajtáját is felismerhetjük. Sűrűn idéznek olyan műveket, amelyek egyszerűen nem léteznek. Minden adatot a sumer-magyarológus szerző ötlött ki. Előfordul azonban, hogy igazi könyveket idéznek, de a szerzők mondanivalóját vagy nem értették meg, vagy durván félremagyarázták. 15 Befejező mondatként, nem durva félremagyarázásként, csupán csak egyszerű tényként, a Magyar Tudományos Akadémia konzultatív szerkesztőbizottsága által szerkesztett, és a Magyar Nagylexikon Kiadó által 2002-ben Budapesten, Göncz Árpád fővédnökségével megjelentett Új Magyar Nagylexikon tizenötödik kötetében, a 182-ik oldalon a puli címszónál írottakat idézném. Ott szó szerint ez áll: Puli (Canis familiaris ovilis villiosus hungaricus): középnagy testű, terelő típusú magyar pásztorkutya. Legközelebbi rokonai a tibeti pásztorkutyák (a tibeti terrier és a lhassa apsos). Kialakulása és fennmaradása a népvándorlás kora óta a pásztoroknak köszönhető. Neve sumer nyelven támadva terelő Az ugatás, mint mondják, nem hallatszik az égig. Szegény puli mit is válaszolhatna asszirológus szakemberünk tudomány-átitatta vakkantására, miközben a hebraisztika tanszékvezető egyetemi tanára szerint Mezopotámiában nem létező életfa tövét feltartott hátsó lába alól boldog csaholással megöntözi? Jegyzetek: 1 Engel Pál: Úrigyerekek tévúton. Népszabadság, május A magyarság eredetének nyelvészeti kérdései. Táltos Kiadó oldal. 3 A magyarság eredetének nyelvészeti kérdései című tanulmánykötet 115. oldal. Táltos Kiadó Sepsiszentgyörgy. A finnugor elmélet és a magyar nyelv eredete című tanulmányában.) 4 Gottfried Wilhelm von Leibniz ( ) filozófus volt, aki meghirdette a tételt, hogy) a népek eredetének kérdéseire a nyelvek öszszehasonlítása, a nyelvek rokonságának bemutatása deríthet fényt. 5 Az Arany által csak égetőnek titulált Hunfalvyról nagyszalontai magányában írta meg Josef Budenzhez címezve epigrammáját: Igazi vasfejű székely ez a Bálint, nem arra megy, amerre Hunfalvy Pál int Az égetés tényét Bártfai Szabó László leveleiből tudjuk, ő írja le, hogy Bálint Gábor kutatási eredményeit Hunfalvy az irodájába kérte, és ott, mint égetnivaló sületlenséget beosztottjával elégette. 6 az évi május 24-én tartott ülésén 7 Fischer Károly Antal: A hunok és magyarok fekete illetve fehér elnevezésének megfejtése. Budapest, Idézi Erdélyi István: A magyar őstörténet néhány alapproblémája. Kelet-Kutatás, ősz., 19.o. Trefort Ágoston vallás és közoktatásügyi miniszter nevéhez fűződik a magyar nyelv, mint tantárgy oktatásának kötelezővé tétele a népiskolákban évi törvénycikk. Az MTA-nak elnöke volt, 1888-ban bekövetkezett haláláig. 9 Új magyar Nagylexikon. 18. kötet 11-ik oldal. 10 Remek szó-összehasonlítási példákat is hoz erre: kínaiul az ég az ge, kínaiul az éj az ye, az út az tu, a szív kínaiul syn, stb. 11 Pusztay János: Az ugor török háború után Magvető Kiadó, Gyorsuló idő, Budapest 1977., Pusztay János: Az ugor török háború után Magvető Kiadó, Gyorsuló idő, Budapest 1977., Új Magyar Nagylexikon, 18. kötet 10-ik oldal.) 14 Pusztay János. Az ugor-török háború után. Magvető Kiadó, Gyorsuló Idő sorozat, Budapest oldal. 15 Sumer és magyar? Gyorsuló idő, Magvető Kiadó, Budapest 1976., 95. oldal.) Van a Magyar nyelvtudósoknak egy soha ki nem magyarázható közös vétkük, éspedig az, hogy Sajnovics Jánost a Finn-ugor nyelvrokonság megteremtőjének kiáltják ki, holott Sajnovics a már említett Demonstráció c. dolgozatában a Magyar, Lapp, Finn, török, kínai nyelvrokonságot mutatja be. Ezek szerint Sajnovics nem a neki tulajdonított Finn-ugor rokonság hanem a turanizmus megteremtője volt. Ezért a szégyenletes zűrzavar nyelvtudományunk terén Bárczy Géza, Sajnovics János emlegetése során nemigen ejtenek szót arról, hogy ő korántsem állt meg a lapp-magyar nyelvhasonlításnál, hanem szorgalmazta a magyar nyelvnek más északi vagy keleti nyelvekkel való összehasonlítását: bizonyos értelemben tehát a turanizmus előfutárának tekinthető. Nagyfalusy Lajos: Sajnovics János és a kínai nyelvhasonlítás. Kalocsai S.J. Gimnázium évi értesítője. HELYREIGAZÍTÁS! Sajnos előző számunk egyik igen fontos írásába hiba csúszott. Az utolsó mondat utolsó része lemaradt. A hiányzó rész szövege a következő: sosem volt bizonyítékát a történészek. Így a teljes mondat így hangzik: Sem tőle, sem a félrevezető műsorától nem óhajt elhatárolódni a nyelvészek közül senki, hiába cáfolták a vogul és a magyar nyelv rokonságának ezt a sosem volt bizonyítékát a történészek. Olvasóinktól és a szerzőtől ezúton kérünk elnézést!

14 16 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM Impériumváltás Dr. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF Magyarország kormánya ben látványosan átértékelte a nemzetstratégiai fontossági szempontokat. Ennek alapvető eleme, hogy a transzatlanti kapcsolatok elsődlegessége és kizárólagossága megszűnik és az ázsiai, közel-keleti, oroszországi és harmadik világbeli gazdasági és politikai kapcsolatok fontossága az atlanti kapcsolatok mellé emelkednek. Mit jelent ez? A realista és őszinte elemezők leírják, hogy a globalizációs küzdő térben, ahol a tét a föld és lakossága feletti gazdasági és így politikai hatalom, befolyás megszerzése, az elsődleges alakító tényező az a hatalom, amit monetárisnak neveznek. A monetáris hatalom a magánbanki hitelezésre alapozott ipari termelés és kereskedelem. Látványos és ismert, hogy ennek a korunkra globális hatalommal bíró hatalomnak jellemzője a spekuláció, amely következménye, hogy az ipar és a kereskedelem számára kiszolgáltatott lesz, sőt azt még önpusztító módon lehetetlenné is teszi. A globális és a lokális politika pedig lealacsonyodik a komprádor szerepre. A XIX. században H. G. Wells még azt írta a William Clissold világá -ban (H.G. Wells: William Clissold világa. I II. kötet. II. kötet o. Pantheon, Budapest.), hogy a nemzetközi ipari tőke átveszi a helyi kormányoktól a hatalmat. A XX. századra pedig a monetáris hatalom az ipari kereskedelmi tőkétől, és végül a kormányoknak csak a költségvetésük maradt, a bankoknak meg pénzük. Ebben a helyzetben az elsődleges befolyású hitelező központ továbbra is a London New York is tengely, amelynek hatalmas ereje a Szovjetunió eltűnése után letagadhatatlanná vált. Elsődleges, de nem kizárólagos. Kiderült, hogy létezik még európai, elsődlegesen Németországhoz köthető hitelezői és termelői tőke, amely ugyan függ az atlanti központoktól, mégis önálló befolyásra vágyik. A putyini Oroszország is kialakított egy saját mozgás teret a gorbacsovi jelcini éra után. Aztán itt van Kína és az arab államok pénze is. A latin-amerikai önálló útkeresések háttere az atlanti tengellyel és ezen belül a London-New York tengelylyel szembeni elsődlegesen ázsiai ellenállás. Ezeknek az erő központoknak, vagy alközpontoknak a sorsa, jövője sok szemponttól függ. Az első kérdés, hogy melyik erő központ valutája (marad) az irányadó. Ez függhet a termeléstől, de alapvetően a foszilis energiák és más erőforrások (föld, víz) uralásától, a technológiai, és katonai potenciáltól, valamint aranykészletektől. A különböző erőközpontok ezért a hitelezéssel, az erőforrások uralásával, a titkosszolgálatikommunikációs, valamint a katonai jelenléttel ezért egy időben, bár nem egyenlő súllyal az egyes meghatározott országokban egyszerre is jelen lehetnek, amely sajátossága a mostani globális uralmi rendnek. Jelen vannak és kiépítik pénzügyi hatalmuk politikai, média és más reprezentációját. Mindegyik a sajátját ugyanabban az országban. Az euró sorsa megmutatja majd, hogy milyen ereje lehet a London-New York tengelynek. Mennyire képes részben önálló útra Európa. Ki az erősebb. Kína, bár hitelezője a fél világnak mégis mind tőke forrását, mind piacát tekintve, sőt tartalékait tekintve függője az Egyesült Államoknak. Azt mondják, hogy kölcsönös a függés, ami igaz, de egyelőre nem egyenlő súlyú felek között áll fenn ez függő viszony. Nem véletlen a versenyfutás az arany begyűjtéséért és az energia, nyersanyag és élelmiszerforrásokért, az Egyesült Államok és Kína között. Kína sorsa függ attól, hogy mennyiben tudja a továbbiakban foszilis forrásait Iránban, az arabafrikai világban, illetve Oroszországgal és a köztes országok által biztosítani. Az iráni háttér kiemelten fontos. Az arab világ a pénzét nyugati, amerikai bankokban tartja és dollárért adja az olajat. (Szaddam euroért akarta adni, Kadhafi pedig aranyért adta.) A mediterrán átrendeződésből kiderül, hogy mennyi az amerikai, mennyi az európai a befolyás, mi a közös érdek és mi marad a többieknek (Kína, Oroszország). Az erők most világszerte összefeszülnek. Van egy úgy eleme is a játszmának. Perez miniszterelnök 2007-ben kijelentette, hogy immár függetlenek (értsd: az Egyesült Államoktól) és önálló építkezésbe is fogtak. Ezen belül Magyarország, mint cél, előkelő helyen szerepel. Az Egyesült Államokban Izrael támogatása és biztonsága mindig a legelső szempontok közé tartozott. Ugyanakkor abban már nincs egyetértés, hogy a függő Izraelt, vagy a függetlenedő zsidó államot kívánja a nagy testvér támogatni és védeni. Obama nem oka, hanem következménye az eddigi amerikai álláspontnak. Ez az áthangolódás az önálló lábakra álló Izraellel kapcsolatban, már a Bush adminisztráció idején kezdett kirajzolódni. Valószínűnek tartom, hogy az Egyesült Államok egyik legelső katonai és politikai szövetségesének számító Törökország megváltozott politikája is inkább ennek tudható be, nem pedig a keletre fordulásnak. Figyelmeztetés. A jövőben eldőlhet, hogy melyik erőnek nagyobb a befolyása az Egyesült Államokban, az amely a független Izraelt, vagy a függő helyzetűt akarja, vagy esetleg annak, amely csak legfeljebb eszköznek, vagy áldozatnak tekinti a zsidó államot. Továbbá az is eldőlhet, hogy Németországban és Franciaországban a transzatlanti szövetség, vagy a kelettel, így Oroszországgal kapcsolatot kereső önállósodni

15 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 17 kívánó erői maradnak porondon, illetve melyik válik erősebbé. Magyarországon sem most kezdődött el az átállás, de most érett be. Láthatjuk, hogy a transzatlanti egyoldalú kapcsolat rendszer kizárólagosságát nagy ütemben kezdi leváltani az izraeli, valamint a vele szövetkezett németországi és oroszországi eredetű monetáris és ipari hatalom közös üzleti, politikai szövetségének az uralma. Ezt a nagy lépést egy a Kínával kötött üzlet erősítette meg. (Megjegyzem ezt az átállást tisztán lemodellezi a Honvédelmi Minisztérium által követett politika 2010 óta.) Úgy látszik szomszédaink közül Csehország, Lengyelország és Románia a transzatlanti szövetség erejében bízik elsődlegesen. A következő kérdések merülnek fel. Ez az impériumváltás segíti-e a magyar termőföld, ivóvíz hasznosítás, és a lakásvagyon megőrzését magyar kézben? Hiszen ezek maradtak meg nekünk az elmúlt húsz év után és ezek a biológiai megmaradás feltételei is. Növekszik-e, vagy megmarad (tehát legalább nem lesz rosszabb) a magyarországi bennszülött lakosság életszínvonala, vagy pedig semmi nem változik, csak az uraink? (A magyarországi palettán, a nagy pártok esetén a párton belül is be lehet azonosítani a különböző elkötelezettség embereit.) Tudnunk kell, hogy bármilyen globális szerepet és súlyt betöltő hatalomról van szó (és függő csatlósaikról), keletiről, vagy nyugatiról, mind területünket, forrásainkat akarja. Ebben nincs különbség. A kérdés csak az, hogy melyik tudja leginkább a békét fenntartani és hagy-e valamelyik erő nekünk, magyaroknak is valamiféle életet. A palesztin állam kikiáltása a globális erőtérben folyó küzdelmeket még inkább élessé teheti. Ez a későbbiek szempontjából egy Ferenc Ferdinánd gyilkosságszerű politikai tettnek is bizonyulhat, amely az eseményeket is felgyorsíthatja. A következő kérdés, hogy miként érintheti ez Magyarországot? Meg lehet-e Magyarországon őrizni a stabilitást, vagy az összeütközés egyik színhelye leszünk? Meg maradhat-e ilyen körülmények között az ország legalább annyira magyarnak, mint most? Azonban a nagy kérdésre még senki nem adta meg a választ, illetve nem ismerjük, ha van ilyen. Mi lesz a mostani civilizáció sorsa, az emberiség biológiai megmaradásának további biztosítója, ha igen rövid időn belül, még a mi életünkben, elfogynak azok az energiaforrások, amelyek kizárólagosságára és hatékonyságára épül a mai világrend. Ne legyenek illúzióink, a gyors leállás, különösen a peremvidékeken nem a felszabadulást, hanem a megsemmisülést, a hosszúra nyúló pusztulást hozzák el. Különösen, ha nem készülünk erre a nagyon is közeli helyzetre. Fizessen elő a Dobogóra! Hisszük, valljuk, hogy csak a nemzet emlékezetében élő tudás mentheti meg hosszú távon hazánkat a világ számára. Ezért mi csak olyan kutatókat engedünk megszólalni, akiknek tudását megkérdőjelezhetetlennek tartjuk. Nálunk nem fog sok apró színes hírt, olvasni, annál inkább tanulmányokat, tényeken alapuló kutatásokat múltunkról, hagyományainkról. Állandó szerzőink: Molnár V. József, Szelestey László, Tóth Zoltán József, Tóth Ferenc, Born Gergely, Fellegi Béla, dr. Végvári József, Harangozó Imre, Bradák Károly, Grandpierre Attila, Vetráb József, és akiknek tanításait követjük: Pap Gábor, Molnár V. József és Szántai Lajos Megjelenési időpontok: február, április, június, augusztus, október, december, az adott hónap utolsó napja. Terjedelem, formátum: 36 oldal, A/4, színes borítóval Terjesztés: nemzeti könyvesboltok, magánterjesztők Előfizetési díj 5 éve változatlanul! egy évre: 5000 Ft, ami tartalmazza a postaköltséget is. Európába: 7000 Ft, Tengeren túlra: Ft. Minden esetben kérjük tüntesse fel pontosan lakcímét! Előfizethető rózsaszín postautalványon, vagy személyesen is, Két Hollós Könyvesbolt, Budapest, Kenyérmező u. 3/a. Bármilyen előfizetéssel kapcsolatos kérdéssel hívja a Két Hollós Könyvesboltot ( ).

16 18 Dobogó MEGJEGYZÉSEK A HUN ÉS SZKÍTA NYELVKÖNYVEK ÖRMÉNY FORRÁSAIHOZ Dr. VÉGVÁRI JÓZSEF Szeretek utána járni a forrásoknak, sőt egy időben azt hittem, mások is szeretnek. Hamar kiderült, hogy ez nem így van, mert sokan fárasztónak találják az utánjárást. E tevékenységben engem nem a leleplezés vágya vezet, hanem a puszta kíváncsiság. Első körben másokhoz hasonlóan eleve föltételezem, hogy a közlés szavahihető, megbízható forrásokon alapszik. Így voltam a hírhedt Bowring-idézettel, amikor csupán azt akartam megtudni, hogyan hangzanak a magyar nyelvet magasztaló sorok eredetiben, vagyis angolul. Én voltam legjobban meglepve, hogy a hivatkozott helyen nyomát sem találtam az idézetnek, hogy Sir John Bowring effélét sohasem mondott vagy írt. Tehát az idézetet valaki kitalálta lehet, hogy jó szándékkal, de ezzel most nem foglalkozom. Annak is megpróbáltam utána járni, mondta-e G. B. Shaw angol-ír drámaíró nyelvünkről azt, amit Mit mondtak a külföldiek a magyar nyelvről? cím alatt a Világhálón évek óta keringő idézetgyűjtemény közöl. Mint kiderült, Shaw ilyet sohasem mondott (annak alapján, amit angol szakosként tudok Shaw-ról, meg is lepődtem volna), sőt a hivatkozott interjú sem hangzott el a kanadai rádióban. (Egyébként az idézetek legalább kétharmada szintén kitaláció.) Hasonló a helyzet az Észak-Amerikában magyarul beszélő lakotákkal (Simon Péter nyomán), illetve Dél-Amerikában a szintén magyarul beszélő suárokkal (Móricz János nyomán). Lehet, hogy sokaknak nagy csalódás, de bizony a lakoták leginkább lakota nyelven beszélnek, a suárok pedig suár nyelven, és e két nyelvnek bizony nincs sok köze a magyarhoz, amint ezt bárki ellenőrizheti (mindkét népnek saját honlapjai vannak, a Global Recordings Network honlapon pedig hangfelvételeket lehet hallgatni). Tehát nem leleplezni akarok, nem érdekel a szándék vagy a cél, és a közreadók személye sem. Nem ismerem Detre Csabát sem, aki nyilvánosságra hozta az úgynevezett hun és szkíta szövegeket, illetve szótárakat, melyek elérhetők a Turán című folyóiratban és a Világhálón, mindenek előtt a Filozófiai Vitakör honlapján, melynek a geológus képzettségű Detre az alapító elnöke. Én csupán a forrásokat akartam ellenőrizni, meg aztán nagyon érdekel a dolog mikéntje tehát az, hogyan készül el egy ilyen szellemi építmény, milyen a tervrajza? Detre közlése szerint a hun, illetve szkíta szövegek egyik forrása az úgynevezett iszfaháni kódex, a másik pedig egy magyar származású, örmény tudós szerzetes. Minthogy Iszfahán létező város Iránban, és egy vele készített interjúban Kiszely István megerősíti e kódex létezését, mondván hogy az 1860-ban került elő, adódik a következtetés, hogy egy ilyen kódexnek ismertnek kell lennie a nemzetközi tudományos életben is. Tehát írjuk be a Világhálón a Google kereső rendszerbe, előbb angolul: Codex of Isfahan, majd franciául is, mire kapjuk a következő üzenetet: Nincs találat a következőre: Codex d'ispahan. (Az ügy kapcsán még jó néhányszor kaptam ilyen üzenetet.) Hogyan lehetséges ez? Az egyik válasz az, hogy a kódex nem létezik, soha nem is létezett, Kiszely és Detre pedig füllentenek. A másik válasz viszont az összeesküvés elméletek felé visz bennünket: a hun-szkíta felismerésektől rettegő globalista világhatalom informatikusai nagy titokban beépítettek egy programot a Világhálóba, amely a kódexre rákeresőknek a fenti üzenetet küldi vissza. De az hogy lehet, hogy ha magyarul írjuk be, igen sok találatot kapunk? Vagyis az iszfaháni kódex csak magyar honlapokon, bejegyzésekben, stb. szerepel, idegen nyelveken már nem. Én szeretem az összeesküvés elméleteket, de ez nekem már bonyolult egy kicsit, vagyis hogy miért csak idegen nyelvekre vonatkozik a letiltás? Ráadásul amit letiltanak, azt szintén Detre közlése szerint az iráni állam nemzeti kincsének tekinti (a Világhálón azonban ennek sincs nyoma)! Következő adat: állítása szerint Detre az Iszfahán tartománybeli Szurb Khács kolostorban tanulmányozhatta a titokzatos kódexet de nem másolhatta le. Vajon létezik-e a kolostor? Továbbra is a Világhálón keresgélünk. Ilyen nevű kolostor több is van, a nagy baj az, hogy egyik sincs Iránban: a leghíresebb a Krímfélszigeten található, de van még ilyen néven (a kolostor nevének jelentése az örményben: Szent Kereszt) Rosztovban (Oroszország) és Törökországban (az angol nyelvű kereséshez Surb vagy Surp Khach alakban kell beírni). A Világháló ezzel kapcsolatos magyar bejegyzéseit átnézve rá kellett jönnöm, hogy eddig mások is eljutottak. Nibiru nevű honlapon a következőket olvashatjuk: Sajnos az a legvalószínűbb, hogy nincsen iszfaháni kódex, csak Detre Csaba képzeletében. Hogy az «iszfaháni kódex» szójegyzékét honnan vette, az rejtély, de valószínű, hogy az egész koholmány csupán. Czakó Gábor író honlapjáról ( Újság menüpont alatt) pedig ezt tudjuk meg: Hun-magyar szótár és nyelvtan. A hamisítvány mesterkézre vall: az illető ismeri az ún. ómagyar szövegeket: ezekből dolgozott. Magam is

17 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 19 bedőltem neki... Évekig dolgoztam az ügyön dr. Detrével... Iszfahán mellett nincsen Szurb Khács nevű örmény kolostor, sőt, egész Iránban sincs. «Iszfaháni kódexet» az iráni történészek nem ismernek. Végül Perkupai Pető Imre ezt írja Átértékelő nyilatkozatában: Mivel sem a belföldi, sem a külföldi kapott információk nem erősítették meg D. Cs. eddigi állításainak valóságtartalmát, sem pedig ő személyesen nem tartotta fontosnak erről megnyugtatni az érdeklődő és benne bízó honfitársait, a végleges esetleges kanonizáció előtt ideiglenesen felfüggesztem a hun-szkíta nyelvi anyagként oldalainkon áttekintett gyűjtemény eddigi minősítését, illetve meghatározását. Most lássuk a szintén titokzatos örmény tudósszerzetes ügyét! Róla viszonylag sokat tudhatunk de kizárólag magyar nyelvű honlapokról. Ő segített volna Detrének a hun anyag összegyűjtésében, illetve a szkíta szövegek az ő neve alatt futnak, Detre fordításában. Vajon létező személy-e? Ha azt nézzük, hogy nekrológot írtak róla, akkor létezőnek kell tekintenünk. Ebből megtudjuk, hogy Szongott Dénes néven 1932-ben született az erdélyi Erzsébetvárosban, örmény-magyar családban. A család a háború után külföldre menekül, Szongott Velencében tanul, ahol 1957-ben pappá szentelik, s belép a Mechitarista Rendbe [örmény bencések]. Ekkor veszi fel családja eredeti nevét, Astvatzaturian, amelyet II. József törölt el 1784-ben, s kényszerítette a családra annak német tükörfordítását: Sohn- Gottes [= Isten fia]. A rend 1958-ban Libanonba küldi, a Tyrosi Örmény Egyetemen örmény nyelvet és indogermán összehasonlító nyelvészetet tanít. Itt már van egy kis baj, ugyanis Türosz városban nincsen örmény egyetem, csak Bejrútban. Menjünk tovább: között megújítja az ősi szervezet, a Société Arménienne de Zarytos történészi kutatásait. Itt mintegy 80 kiváló, többnyire örmény származású történész-régész-nyelvész kutatásait irányítja között libanoni kulturális attasé az Iráni Császárságban. Itt már nagyobb baj van, ugyanis a Zarütoszi Örmények Egyesülete ahogyan egyes magyar nyelvű honlapokon fordítják hangzatos francia neve ellenére egyszerűen nem létezik, ugyanúgy nincs nyoma a Világhálón mint az iszfaháni kódexnek, akár angol, akár francia honlapokon keresgélünk. Ráadásul Zarütosz nem Libanonban, hanem Tunéziában van, mégpedig Bizerta város ókori neve (egyébként Türoszből érkező főníciaiak alapították). Ezenkívül Libanonnal ellentétben, Tunéziában nincs számottevő örmény közösség, a Wikipedia Örmény diaszpóra szócikkében meg sem említik az országot utolsó helyen Ecuador áll örmény lakossal. Találtam egy újsághírt, mely szerint idén januárban kilenc örmény diák tanult Tunéziában. Tehát nem létezik az a tudományos társaság, mely állítólag összegyűjtötte a hun és szkíta nyelvemlékeket! Vajon létezik-e maga Astvatzaturian professzor, a nyelvtudományok legendás művelője, az ókor-tudományok világklasszisa, ahogy a nekrológ írja? Lehetséges, hogy volt egy Szongott Dénes nevű személy, aki később örmény nevet vett föl. De tudósként biztosan nem létezett, ugyanis nemcsak angol, francia és német honlapok, de orosz és örmény nyelvűek sem tudnak róla. Van egy világklasszis örmény-magyar tudósunk, akiről csak magyar honlapok írnak! A nekrológ állításai ellenére nem szerepel sem az Örmény Tudományos Akadémia, sem a Jereváni Egyetem díszdoktorai között. A nekrológ felsorolja három nyelvészeti tárgyú főművét (francia nyelvűek), de egyikről sem tud a világ egyetlen könyvtára sem, beleértve a legnagyobb örmény gyűjteményeket: A nyelvek evolúciós dinamikája (1973), A pún nyelv (1981) és A szkitoid nyelvek (1985) mindegyik címmel van egy kis bajom, de ez messzire vezetne. A legtöbb nagy könyvtár katalógusa elérhető ma a Világhálón, lehet szabadon keresgélni bennük, és ezek a művek sehol sem szerepelnek! Magával a nekrológgal már csak annyi baj van, hogy három helyen találtam meg, és három különböző név szerepel a végén aláírásként: Nagy Baka György, akiről azt lehet tudni, hogy kolozsvári informatikus-szakíró, Szongott Klára (Argentína) és Detre Csaba (Budapest). A professzor vajon melyiküknek a negyedfokú unokatestvére? Esetleg mindhármuknak? Azon pedig már nem lepődünk meg, hogy nincs nyoma a Vitakör honlapján említett Orosz Szkíta Intézetnek, vagy a Kormotheosz-nak, amely Detre szerint az örmény tudós fő filozófiai műve. Mi szükség van ekkora méretű hamisításra? Netán Detre ezzel a kitalált Astvatzaturiannal íratta meg azokat a könyveket, amelyeket ő szeretett volna megírni? Végül föl kell tennünk a kérdést: vajon a hun és a szkíta nyelv létezett-e abban az alakban, ahogyan Detre hamisítványai elénk tárják? Nagyon remélem, hogy nem. Maradék kevés hajamat is kitépném, ha őseim ezen a kitalált nyelven beszéltek volna egymással. Detre mint a magyar Tolkien? Magával a szótárral és a nyelvkönyv szövegeivel nem foglalkozom (elérhetők többek között a címen, ugyanott a többi, itt említett írás vagy elnevezés is), szemelgessünk inkább a nyelvtani magyarázatokként feltálalt sületlenségekből. Szerzőjük az Ashkatan Lezukuna első részének 7. oldalán kijelenti: Az alapvető etalon itt (is) a latin grammatika, amelynek feldolgozottsága valamennyi nyelvét felülmúlja. Ezért ne lepődjön meg az olvasó, hogy az első összehasonlítás a legtöbb esetben a latin grammatikához igazodik. Túltesszük magunkat azon a kérdésen, hogy vajon miért kellene a hajlító nyelvek közé tartozó latint etalonnak tekinteni egy ragozó és szervesnek tételezett ősi nyelv esetében, és megvizsgáljuk, mennyire sikerült az igazodás? Az igeragozásokban páratlan esetgazdagság észlelhető írja a nem létező Vahan atya nevében Detre. Nos, az igeragozásban nem beszélhetünk esetekről, hiszen esetei csak a névszónak lehetnek de ennek is csak a hajlító nyelvekben van értelme. Ugyanis eset

18 20 Dobogó szavunk nyelvtani szakszóként a latin casus tükörfordítása, a cado=esni igéből. Ragozó nyelvekben esetekről csak feltételesen, korlátozásokkal beszélhetünk, hiszen nálunk a névszóknál is ragok vannak mint az igéknél, ezen túl pedig a névszói ragozás nyitott rendszer (míg a hajlító nyelvekben zárt), az esetek számának alsó korlátja van, de felső elvileg nincs. A mi névszóink esetei nem el-hajlanak, nem el-esnek az alapnak (mintegy függőlegesen álló oszlopnak) tekintett alanyesettől, hanem felismerhető és szétválasztható ragokat kapnak. Ez a ragasztás, ragozás (illesztés) lényege, melynek semmi köze a hajlításhoz. Menjünk tovább: Kiemelő névutó: A magyar kiemelő névelő az, a helyett az ashkatan minden változatában névutót használ: pl. az ember=mar-ed. Itt az ed névutó jelenti a kiemelést. A kiemelő névutó a szerző találmánya, nem elfogadott nyelvészeti műszó. Amiről ő beszél, azt a nyelvészetben végartikulusnak hívják; határozottságot fejez ki, és a névszó végén áll, vele egybeírva. Névutónak semmiképpen se nevezzük, az egészen mást jelent. Ilyen van a románban, más balkáni nyelvekben, és a skandináv nyelvekben. Nem látom, mi szükség van bevezetésére a hun-szkíta szövegekben. Ha szkíta-hun-magyar nyelvi folytonosságot tételezünk föl, nagyon nehéz dolgunk lesz, mert az ed végartikulusből nem vezethető le a magyar (határozott) névelő. Tudomásom szerint a török nyelvekben se névelő, se végartikulus nincs. Nem kellett volna a (ki)talált szóanyagot és nyelvtant a mai török nyelvekhez illeszteni valami módon? Esetleg a sumérhoz, vagy talán mindkettőhöz? Ez nyilván hatalmas munka lenne, melyre magam nem vállalkoznék. Többes szám postpositio jele: szó+kh, illetve szó +ekh. Postpositio=névutót jelent, és nem kellene összekeverni a többes szám jelével (latinul a többesszám=pluralis, ha már igazodni akarunk). Ezzel már itt vagyunk a szkíta-hun névszóragozás rendszerénél, melybe Detre valamilyen oknál fogva csak négy esetet vesz föl ha már mindenképpen használni akarjuk az eset szakkifejezést: alanyeset, tárgy-, részes- és birtokos eset. Ez azért furcsa, mert a személyes névmásoknál sokkal több esetet vesz föl szerzőnk: társ- és eszközhatározói, valamint sok egyéb határozói ragot (de a névmások bemutatásában is vannak értelmezhetetlen szakkifejezések, ilyen a postpositio genitivi ). A magyar nyelvtanok egyébként 17 vagy 18 esetet sorolnak fel, ez az alsó határ. A négy szkíta eset hogy szaporodott így fel? És ha már az igeragozásba megjelentek az esetek, most láthatjuk a fordítottját is, amikor a második füzet 28. oldalán egyes főnevek coniugatiója vagy jelentési derivatioja olvasható. Mivel coniugatio a latinban igeragozást jelent, a főnevekhez nem lehet köze, a jelentési derivatio pedig értelmezhetetlen. Szerzőnknek sajnos nem sikerült igazodni a latin etalonhoz. Még oldalakon át sorolhatnám a torz vagy nem értelmezhető, minden szempontból szakszerűtlen megfogalmazásokat. Következne a legnehezebb: az értékelés és a következtetések levonása. Nem tudom megítélni, hogy az ilymódon nyilvánosságra került hun-szkíta szövegek mennyit ártanak a nemzeti ügynek, a szerves műveltség és a magyar néphagyomány fenntartása ügyének. Mennyit ártanak azoknak, akik hozzám hasonlóan mélyen hisznek a szkíta-hun-avar-magyar szellemi-műveltségbeli folytonosságban, és szeretnének hinni a nyelvi folytonosságban is? Nagy kérdés, hogy létezik-e, létezhet-e erre meggyőző bizonyíték? Vajon megnyugtató-e számunkra az, hogy akadémikus és egyetemi körökben legalább olyan arányban vannak hozzá nem értők és csalók, mint a nemzeti oldalon mert a Magyar(talanító) Tudomány(talan) Akadémia nyilván nem ehhez az oldalhoz tartozik, mert nem tud és nem akar ehhez az oldalhoz tartozni. Annyi a különbség, hogy ott ezért fizetés jár, míg a mi oldalunkon önkéntesek munkálkodnak, és hoznak létre többnyire jó szándékkal komoly szellemi építményeket, melyek néha légváraknak bizonyulnak. Dühítő, hogy még mindig a Hunsdorfer-féle vonal parancsol, nemcsak a magyar nyelv, hanem a történelem dolgában is, hogy még mindig Glatz, Ormós és Kristó (holtában is) mondja meg a magyart és történelmet tanítóknak: mit taníthatnak őstörténelmünkről, Trianonról, az 56-os forradalomról, és egyebekről. A mi oldalunkkal ellentétben ott halovány jelét sem látjuk a tisztulni akarásnak. Nyolc évvel Angela Marcantonio olasz nyelvész angol nyelvű könyvének megjelenése (és öt évvel a magyar változat kiadása) után, melyben ízekre szedi a finnugor elméletet, és kimutatja, hogy nincsenek mellette szóló komoly szakmai érvek, lehet úgy tenni, mintha a könyv és a szerző nem létezne: a finnugor rokonsággal foglalkozó négy nagyobb szócikk közül (a fentebb hivatkozott világhálós lexikonban) csak egy említi meg futólag a (valóban nemzetközi hírű és valóban létező!) olasz nyelvtudóst, míg az angol Wikipedia szócikkei érdemben tárgyalják munkásságát és ugyanígy jár Marácz László. Ehhez tudni kell, hogy a magyar Wikipediát ugyanaz a liberális bagázs irányítja, mint amelyik az MTA-t, a Nyelvtudományi Intézetet, és egyetemeink-főiskoláink nagy többségét. (Bakró-Nagy Marianne, akivel bírálatot írattak Marcantonio könyvéről etikailag marasztalja el az angolszász kiadót Publications of the Philological Society 35, Blackwell Publishers, Oxford-Boston amiért egyáltalán merészelte megjelentetni a finnugrász-ellenes művet!) Ugyanez a társaság oktat ki bennünket hetente a tudományos tisztességről, etikáról és magyarságról. Vajon ki követi el a nagyobb bűnt: aki gyakran jószándékkal forrásműveket hamisít, vagy aki a létező, alapvető forrásműveket agyonhallgatja, letagadja, de még a könyvespolcról is lehazudja nagyszámú hallgatóság előtt, hiszen igen sokan tájékozódnak a Wikipediából. Döntse el a tisztelt olvasó. Debrecen-Kismacs, évben, Kisboldogasszony napján

19 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 21 FÉNYTEMPLOMOK ÚTJÁN FINNORSZÁGBAN Azt mindenki tudja, hogy Magyarország tele van fénytemplomokkal. De azt már kevesebben, hogy Finnországban is található jónéhány ilyen szent hely. Pap Gábor erről írt könyvet két évvel ezelőtt "Fényre éledő üdvtörténet" címmel. Idén gondoltunk egy merészet és úgy döntöttünk a könyv szerzőjével együtt, hogy a helyszínen szeretnénk látni ezeket a templomokat és az üzeneteiket hordozó freskókat. Sajnos ezévben ez nem jött össze... De most újra megpróbáljuk! Hátha van néhány megszállott "szervesműveltség-rajongó", aki ugyanúgy gondolja mint mi... Mert higyjék el, a helyszínen látni a dolgokat egészen más, mint könyvben nézegetni róluk képeket! Ezt már megtapasztaltuk Szíriában, Libanonban, Egyiptomban, Szicíliában, Törökországban és még számos más helyen. Tartson velünk ezen a soha vissza nem térő kiránduláson! április A túrán részt vesz: Pap Gábor művészettörténész Utazás: a MALÉV menetrendszerinti járatával. Szállás: 3 éjszaka Helsinkiben (Atthur Hotel), 1 éjszaka Turkuban (Holiday Inn Turku) Ellátás: félpanzió (reggeli büfé rendszerben + vacsora 3 fogásos) Program: 1 nap: Az érkezés után helsinki városnézés, majd szállás, vacsora. 2.nap: Helsinki, Korppoo, Kaarina, Turku. Èjszaka Turkuban. 3.nap: Nousiainen, Rymättylä, Inkoo, Lohja és Espoo Szállás Helsinkiben. 4.nap: Helsinki, Sipoo, Porvoo, Pernaja, Pyhtää, Szállás Helsinkiben. 5.nap: Kora délelőtt az espooi templom (ha előzőleg nem fért volna bele a harmadik nap menetrendjébe) utána a Nemzeti Múzeum. Délután szabad idő a repülő indulásáig. Ár: Ft mely MINDEN költséget tartalmaz! (repülőjegy, reptéri illeték, transzferek, buszköltség, szállás a megadott szolgáltatással, belépők, biztosítás, idegenvezetés) Jöjjön el egy csodálatos utazásra térben és idoben!

20 22 KISS JÓZSEF GYÖRGY A radiesztéziában használatos inga jelzéseit sokan kétségbe vonják, nem tudnak elfogadható bizonyítékot kapni a valós működésre. Magam is így voltam, amíg nem gondoltam arra, hogy hogyan lehetne bizonyítani az igazat. Arra gondoltam, azt tapasztaltam, hogy az inga nagyon érzékeny a külső hatásokra, a felfüggesztés labilitására, illetve a kéz rezgéseire, mozgására gondoltam, ami az ingát működésbe hozza. Felmerült bennem a kérdés, hogyan és mivel bizonyítható, hogy mitől jön mozgásba az inga. Dobogó Az inga működésének fizikai bizonyítékai Ha rezgés, akkor van valamilyen hullámhossza. Ha a hullámhossznak vagy a fél-hullámhossznak megfelelő rezonátort tudok az ingához rendelni, akkor annak a lengésben meg kell nyilvánulni. Vegyünk egy henger alakú edényt, pl. egy hengerpalástú poharat. Az ingával közelítsünk a pohár kerülete felé. Akkor körkörös mozgást kapunk. Ha az ingát a pohár belsejébe lassan leeresztjük, akkor a lengése egyenes irányúvá válik. Első kísérlet: Egy frissen készült ingával a kezemben a szobán végig haladva, egy helyen ferde irányú lengésre lettem figyelmes. A kiváltó okot kezdetben a kéz remegése által kiváltott jelenségnek gondoltam. A kéz remegése gondolván vagy rám merőleges, vagy párhuzamos irányban lehetséges. Ha távolabb mentem kb. 2,4m távolságra a lengés ismét beindult, ugyanabba az irányba. Akkor még nem tudtam mi ez, de a ferde irány és a 2,4m-re való megismétlődés, illetve a helyhezkötöttség foglalkoztatott. Elindultam a lengési sík irányába, a lengés megmaradt, előre-hátra, mindkét irányba a lengési sík vonalában. Ugyan ezt tapasztaltam 2,4m-rel távolabb is, a párhuzamos irányban. Lehet talán, hogy a testem két irányban is rezeg, ennek az eredője adhat ilyen lengési irányt. Akkor kérdés miért nem leng a közbülső sávon belül? Ezek gondolkoztattak, hogyan tudnám kizárni, hogy a testem rezgése adja az ingának a gerjesztést? Ha a testemet 90 fokkal elfordítom valamely irányba, akkor az ingalengés síkjának is követnie kellene az elfordulást, ha a testrezgésem váltja ki. De nem ez történt. Az inga megtartotta a lengési irányát. A lengési sík határozottan azzal a ferde vonallal esett egybe, amit először észleltem. Az elfordulásom pedig mozgással járt, ami megzavarhatta volna a lengési irányt. Ez az észlelés csak azt jelentheti, hogy ott ahol a lengés beindul, valamilyen erőhatás éri az ingát, határozott irányítottsággal. Ez az erőtér, a sokak által ismert Hartmann háló egy vonulata volt. Konklúzió: az inga mozgását nem a test illetve a kéz rezgése hozta mozgásba, hanem egy meghatározott irányú külső erőtér. Lassan leeresztve azt tapasztaljuk, hogy az ingalengés síkja fokozatosan elfordul, a pohár közepén már 90 fokkal, az aljához érve 180 fokkal. Ez az észlelés egyértelműen hullámjelenségre utal. Gondoljunk a TV úgynevezett Yagi antennájára, annak a dipoljára. Ott is az antenna, azt az adót veszi a legjobban, ha irányban áll, amelyiknek az adási frekvenciához tartozó hullámhossza megegyezik a dipólus méretének kétszeresével, ugyanis a dipólus fél-hullámhosszra van méretezve. Elektromos tér, (l= /2) félhullámú burkolója Második kísérlet:abból indultam ki, hogy ez nem egy sztatikus erőtér, amit az inga detektál, hanem valamilyen rezgés adja a gerjesztést. Felmerül, hogyan bizonyítható ez? Jelkimenet elvezetései, szalagkábel Dipólus antenna, fém rudak

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest A fordítás alapjául szolgáló mű Creativity. Flow and the Psychology of Discovery

Részletesebben

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Vallásszociológiai tanulmány vitéz Dr. Balogh Sándor, Prof. Emeritus, USA Szent Korona Lovagrend tagja Tartalom: Megjegyzés. I.

Részletesebben

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. Leszkoven László A lélek nyelvén Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. 2 I. fejezet Bevezetés mi dolgunk a lelkünkkel? Definíciókkal jobb végezni, mint kezdeni írja egyik művében (Játékfilozófia) Babits Mihály.

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT. Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT. Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu Anyanyelvünk 2012. DECEMBER XXXIV. ÉVF. 5. SZÁM A TARTALOMBÓL: Málnási Ferenc: Áprily Lajos Zimányi

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 4 Voigt Vilmos A MAGYAR ŐSVALLÁSKUTATÁS KÉRDÉSEI Budapest 2003 1 2 A Vallástudományi Tanulmányok ez alkalommal új típusú feladatot vállal a hazai vallástörténeti és kutatástörténeti

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 46. magyar nyelv hete Nyelvünk, a hungarikum Anyanyelvünk 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: Grétsy 80 Büky László: Érces idézetek

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

konzervatív pedagógiai folyóirat

konzervatív pedagógiai folyóirat konzervatív pedagógiai folyóirat Ára: 1000 Ft 2007. november Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 16. szám IDEGEN NYELVEK 2004. május 1-jén az Európai Unió tagországa lettünk.

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA DR. VICTOR JÁNOS A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA (Eredetileg megjelent: Az Út című református hetilapban, folytatásokban, 1950 1952 között.) (Jelen gyűjteményhez csatoltunk egy

Részletesebben

Ingyenes közéleti lap. különszám

Ingyenes közéleti lap. különszám II. évfolyam, ELÉG A 2. szám, MÚLTUNK 2012. április-május MEGHAMISÍTÁSÁBÓL! 2. II. évfolyam, 4. szám, 2012. augusztus, különszám Amíg a kormány finnugor világtalálkozót szervez és a több évtizedes történelemhamisításban

Részletesebben

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba Csorba Csaba Búcsú Dankó Imrétől Kemény hidegben álltam (s körülöttem még legalább százan-százötvenen) a debreceni temetőben 2009. január 5-én. Miközben a szép református zsoltárokat énekeltük, alig tudtam

Részletesebben

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

TEHETSÉG. XX. évfolyam 2012/3. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból:

TEHETSÉG. XX. évfolyam 2012/3. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból: XX. évfolyam 2012/3. szám TEHETSÉG A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa A tartalomból: A kiválóság kritériuma azt jelenti, hogy az egyénnek egy vagy több területen a kortársaihoz képest különbnek

Részletesebben

Férfinak és nőnek teremtette

Férfinak és nőnek teremtette 2 Férfinak és nőnek teremtette Kedves Testvérkék! Mitől nő a nő? Mitől férfi a férfi? Mindez puszta biológia kérdése vagy ennél több? Csernus Imre két vaskos könyvet szentelt ezeknek és ehhez hasonló nagy

Részletesebben

Dr. Lenkei Gábor, 2009. Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-06-7328-0. Megjelent a Free Choice Kft. gondozásában. 1. kiadás, 2009

Dr. Lenkei Gábor, 2009. Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-06-7328-0. Megjelent a Free Choice Kft. gondozásában. 1. kiadás, 2009 Dr. Lenkei Gábor Dr. Lenkei Gábor, 2009 Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-06-7328-0 Megjelent a Free Choice Kft. gondozásában 1. kiadás, 2009 Grafikai tervezés és tördelés: Lukács Emese Nyomta és kötötte:

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN Szilágyi N. Sándor ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN különös tekintettel a fonológiára Kolozsvár, 2004 ELŐSZÓ 1973-ban, mikor témát választottam doktori értekezésemhez, tervezett dolgozatomnak még az

Részletesebben

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR A képszerkesztő jegyzete Advent ereje Karácsony. Mindannyian ismerjük e gyönyörű ünnep történetét, kulturális hagyományát. Ez a közös tudás összeköt minket, amikor ünnepelünk. Mégis, bizonyára mindenkinek

Részletesebben

A teljesítmény lélektana

A teljesítmény lélektana Brian Tracy Phoenix szemináriuma A teljesítmény lélektana Bevezető... 2 A hét lelki törvény... 7 Képességeink Kibontakoztatása... 16 Tudat alatti erıforrások... 25 Vegyük kezünkbe sorsunkat!... 29 A negatív

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 VIII. évf. 5. szám 2007. október A TARTALOMBÓL: Szenvedélyeink Az Elengedésrõl Bevezetés a szenvedélybetegségek fogalomkörébe A szociális munkás

Részletesebben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 7. szám 2005. február 13. Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) Ára: 164 Ft a Mindentudás Egyetemén a vallási tematikájú elõadásokkal egy üzenetet fogalmaztunk meg arról,

Részletesebben

PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel!

PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel! PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel! DR. TÓTH CSABA Jaffa Kiadó Budapest, 2012 Hungarian edition Jaffa Kiadó, 2012 Minden jog fenntartva! A könyvben közölt, tudományosan alátámasztott állítások

Részletesebben

AZ INTERNETHASZNÁLAT TÁRSADALMI ÉS KULTURÁLIS HATÁSAI, KÉT ANALÓGIÁN KERESZTÜL BEMUTATVA

AZ INTERNETHASZNÁLAT TÁRSADALMI ÉS KULTURÁLIS HATÁSAI, KÉT ANALÓGIÁN KERESZTÜL BEMUTATVA AZ INTERNETHASZNÁLAT TÁRSADALMI ÉS KULTURÁLIS HATÁSAI, KÉT ANALÓGIÁN KERESZTÜL BEMUTATVA Berezvai Dániel, Ropolyi László Első, lektoláratlan kiadás! 1. ELŐADÁS Előadó: Ropolyi László Előismeretek Ajánlott

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. HÚSVÉT 21. évfolyam 79. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja xx-xx. oldal Tartalom Kiss Péter O.Cist.: Húsvét 1 Páprádi Bíborka (10.E): Akik még mindíg randiznak... 2-3 Csontos

Részletesebben

misszió magazin 2001/3. szám

misszió magazin 2001/3. szám Missziói Magazin 2001/3 misszió magazin 2001/3. szám Főlap Impresszum Imádkozzunk! Contents Pünkösdi provokáció Tanít a missziótörténet Hierotheosz, a magyarság első misszionáriusa Tanuljuk a missziót

Részletesebben

Tartalom. Anyanyelvünk éve

Tartalom. Anyanyelvünk éve Anyanyelvünk éve Lassan múlik a tél s föllebben újra a függöny kígyóként karikáznak a szűzek a zsenge fiúkkal tompán búgnak a mélyből vággyal telt fuvolák s ímhol a luk a fából készült szikla tövében tisztán

Részletesebben