MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 29., szerda Tartalomjegyzék 13/2014. (I. 29.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról /2014. (I. 29.) Korm. rendelet A Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 49,83%-os társasági részesedése MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről 801 6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 802 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet Egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek módosításáról /2014. (I. 29.) KIM rendelet Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról /2014. (I. 29.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről /2014. (I. 29.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről /2014. (I. 29.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről /2014. (I. 29.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről /2014. (I. 29.) Korm. határozat A Nemzeti Végrehajtási Intézkedés közzétételéről /2014. (I. 29.) ME határozat A Magyarország és Chile között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról (Working Holiday Program) szóló kétoldalú megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról /2014. (I. 29.) ME határozat Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról /2014. (I. 29.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata 1781

2 798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 13/2014. (I. 29.) Korm. rendelete egyes kormányrendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról A Kormány a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés l) pontjában, a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés f) pontjában, a 3. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41. (1) bekezdés j) pontjában, a 4. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés d) pontjában, a 5. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény 111. (1) bekezdés p) és q) pontjában, az 6. alcím tekintetében a menedékjogról szóló évi LXXX. törvény 93. (1) bekezdés a) pontjában, a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 8. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 80. b) pontjában, és m) pont mb) me) alpontjában, a 9. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló évi XCV. törvény 32. (4) bekezdés a) pontjában, a 10. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény 342. (1) bekezdés l) pontjában, a 11. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 31. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. A kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása 1. (1) A kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.1.) 16. (1) bekezdésében az a felelős őrzés szabályai (Ptk ) szövegrész helyébe a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó szabályai szöveg lép. (2) Az R (2) bekezdés d) pontjában a közeli hozzátartozója [685. b) pont] szövegrész helyébe az a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 8:1. (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozója, valamint élettársa szöveg lép. 2. A rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása 2. A rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: (Tilos szerződést kötni) b) olyan természetes személlyel, továbbá a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezettel, aki vagy amelynek tagja, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója a rendőri szerv vezetőjének; c) olyan, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezettel, amelynél a rendőri szerv vezetője tag, vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása 3. A temetőkről és a temetkezésről évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 17/A. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Földbetemetés esetén szociális temetési helyekre vonatkozóan a szabályzat egységes hantméretet vagy hant nélküli parcellát határoz meg. A szociális parcellákban a sír megjelölésére csak az állam által biztosított sírjel használható. A nemzeti sírkertbe tartozó temetési hely esetén a hantméretről és a sírjelről a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság dönt. 4. A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) szóló Korm. rendelet módosítása 4. A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) szóló Korm. rendelet 23. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A szállítási engedély iránti kérelemnek, illetve a belföldi átadási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell) a) a robbanóanyag szállításában közreműködők természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét, jogi személy, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég esetén az annak azonosításához szükséges adatokat, különösen megnevezését, székhelyének pontos címét; 5. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása 5. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a) 161. (3) bekezdésében a gondnoknak szövegrész helyébe a gyámnak, b) 162. (3) bekezdésében a gondnok szövegrész helyébe a gyám, a gondnokot szövegrész helyébe a gyámot, c) 163. (1) bekezdésében a gondok szövegrész helyébe a gyám szöveg lép. 6. A menedékjogról szóló évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása 6. A menedékjogról szóló évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a) 74. (3) bekezdésében az eseti gondnok szövegrész helyébe az eseti gondnok vagy eseti gyám, b) 76. (3) bekezdésében az eseti gondnok kirendelése iránt intézkedik szövegrész helyébe az eseti gondnok vagy eseti gyám kirendelése iránt intézkedik, az eseti gondnok kirendelése iránt a járási gyámhivatalt szövegrész helyébe az eseti gondnok vagy eseti gyám kirendelése iránt a járási gyámhivatalt szöveg lép. 7. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása 7. (1) A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.2.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában:) 1. építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés alapján más természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet működteti; (2) Az R a a következő 5. és 6. ponttal egészül ki: (E rendelet alkalmazásában:) 5. biztonságszervező: a Biztonságszervező, a Biztonságszervező I., vagy a Biztonságszervező II. szakképesítéssel rendelkező személy;

4 800 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám 6. személy- és vagyonőr: Személy- és vagyonőr vagy Biztonsági őr és Rendezvénybiztosító, vagy Személy- és vagyonvédő szakképesítéssel rendelkező személy. (3) Az R (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságszervező, legalább három tagja személy- és vagyonőr kell legyen. (4) Az R (3) bekezdésében az ügyfelek figyelmét, hogy távolmaradásuk szövegrész helyébe az ügyfél figyelmét, hogy távolmaradása szöveg lép. 8. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása 8. (1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.3.) 29. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A hatósági határozattal kijelölt gazdálkodó szervezet munkahelyi veszélyelhárítási tervet készít a gazdálkodó szervezet területén munkát végzők és az egyéb okból ott tartózkodók védelmére. (2) Az R d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A katasztrófariasztás elrendeléséért felelős:) d) a gazdálkodó szervezet területén a gazdálkodó szervezet vezetője, a polgármester és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének egyidejű tájékoztatásával. (3) Az R (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A védekezésbe, valamint a nemzetközi segítségnyújtásba bevont mentőszervezet költségtérítésre, valamint a Polgári Törvénykönyv szerződésen kívül okozott károkért való felelősségre vonatkozó szabályai szerint kártérítésre jogosult. (4) Az R.3. a) 5. e) pontjában a gazdálkodó szervek szövegrész helyébe a gazdálkodó szervezetek, b) 29. (2) bekezdésében a gazdálkodó szerv szövegrész helyébe a gazdálkodó szervezet, c) 29. (3) bekezdésében a gazdálkodó szervek szövegrész helyébe a gazdálkodó szervezetek, d) 29. (4) bekezdésében a gazdálkodó szerv szövegrész helyébe a gazdálkodó szervezet, e) 37. (2) bekezdés f) pontjában a gazdálkodó szerv szövegrész helyébe a gazdálkodó szervezet, f) 28. alcím címsorában a gazdálkodó szerv szövegrész helyébe a gazdálkodó szervezet, g) 40. -ában a gazdálkodó szerv szövegrész helyébe a gazdálkodó szervezet, h) 49. (3) bekezdés a) pontjában a gazdálkodó szervek szövegrész helyébe a gazdálkodó szervezetek, i) 53. (6) bekezdés g) pontjában a gazdálkodó szervek szövegrész helyébe a gazdálkodó szervezetek szöveg lép. 9. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása 9. (1) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.4.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában:) 7. engedélyes: e rendelet szerinti valamely engedéllyel rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet. (2) Az R (1) bekezdésében a Ptk c) pontja szövegrész helyébe a polgári perrendtartásról szóló törvény szöveg lép.

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása 10. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 21. (1) bekezdésben a közeli hozzátartozójának [a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685. b) pont] szövegrész helyébe a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozójának szöveg lép. 11. A gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítéséről szóló 305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése 11. Hatályát veszti a gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítéséről szóló 305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet. 12. Záró rendelkezések 12. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel március 15-én lép hatályba. (2) A január 2-án lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök A Kormány 14/2014. (I. 29.) Korm. rendelete a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 49,83%-os társasági részesedése MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 97. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 24/A. -a alapján az RWE Gas International N.V.-nek a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.; cégjegyzékszám: ) tulajdonolt 49,83%-os mértékű társasági részesedése MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út ; cégjegyzékszám: ) általi megvásárlását közérdekből így különösen a Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazott azon célkitűzés elérése érdekében, miszerint a fogyasztók megfizethető energiaellátásának biztosítása kizárólag az állami szerepvállalás megerősítésével, azon belül jelentős piaci részesedéssel rendelkező földgázpiaci társaságokban társasági részesedés megszerzésével érhető el nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

6 802 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 6/2014. (I. 29.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az 1 2. és a tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés c) pontjában, a tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés r) pontjában, a 3 7. tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a szakképzés tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosítása 1. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet (a továbbiakban: OM rendelet) 12. -a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: (2) Készségfejlesztő speciális szakiskola nem közismereti képzési célú évfolyamain az e rendeletben meghatározott, az Egyszerű munkafolyamatok elsajátítása és az Önálló életkezdésre felkészítés szakmai tantárgyi programok alkalmazandóak. 2. Hatályát veszti a) az OM rendelet 1. számú melléklet II. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák (1 8. évfolyam) előkészítő szakiskolák (9 10. évfolyam) speciális szakiskolák évfolyamai számára című kerettanterve, b) az OM rendelet 1. számú melléklete a II. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák (1 8. évfolyam) előkészítő szakiskolák (9 10. évfolyam) speciális szakiskolák évfolyamai számára című kerettanterve kivételével. 2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása 3. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról szóló rendelet) 3. alcíme a következő 15/A. -sal egészül ki: 15/A. (1) Országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni a tantárgygondozó szaktanácsadást. (2) Szaktanácsadó az lehet, aki a) az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel, b) pedagógus szakvizsgával rendelkezik, c) köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben legalább tízéves szakmai gyakorlatot szerzett, és d) a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján akkreditált pedagógus-továbbképzés keretében elvégezte az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által alapított, a szaktanácsadásban résztvevő személy szakterületéhez illeszkedő tantárgygondozói továbbképzést. (3) A (2) bekezdésben előírt feltételeket az is teljesíti, aki a) a (2) bekezdésben meghatározott pedagógus-továbbképzésben oktatóként részt vett legalább húsz óra időtartamban, vagy

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám 803 b) az adott szakterület nemzetközileg vagy országosan elismert képviselője. (4) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételnek való megfelelést szakmai önéletrajzzal és legalább két szakmai ajánlással, továbbá publikációs jegyzékkel kell igazolni. (5) Az országos tantárgygondozó szaktanácsadás szakmai irányítását az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet látja el. 4. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról szóló rendelet 26. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A szaktanácsadói tevékenységet az alábbi szakterületeken kell megszervezni: a) Tantárgygondozói szakterületek: aa) Óvodapedagógusi, ab) Tanítói, ac) Magyar nyelv és irodalom, ad) Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével), ae) Matematika, af) Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret, ag) Erkölcstan, Etika, Filozófia, ah) Biológia, Egészségtan, Természetismeret, ai) Fizika, Természetismeret, aj) Kémia, Természetismeret, ak) Földrajz, Természetismeret, al) Művészetek, am) Informatika, an) Technika, Életvitel és gyakorlat, ao) Testnevelés és sport, ap) Alapfokú művészetoktatási, ar) Szakképzési (a szakmacsoport megnevezésével), as) Kollégiumi, at) Iskolai könyvtári, b) Nemzetiségi szakterület (a nyelv megjelölésével), c) Intézményfejlesztési szakterület, d) Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület, e) Konfliktuskezelési szakterület, f) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület, g) Pedagógiai mérés-értékelési szakterület. 5. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról szóló rendelet 30. -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: (8) A Pedagógusképzés támogatása TÁMOP /12 elnevezésű kiemelt projekt megvalósítási időszakában az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közreműködhet a szaktanácsadás, tantárgygondozás, valamint a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítse pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásában. 6. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról szóló rendelet a) 11. (1) bekezdésében a hazai országos köznevelés-fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó szövegrész helyébe az intézményfejlesztési szöveg, b) 11. (2) (3) bekezdésében A köznevelés-fejlesztési pályázati szövegrész helyébe Az intézményfejlesztési szöveg lép. 7. Hatályát veszti a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról szóló rendelet 27. (3) (4), (6) (7) bekezdése és (9) (10) bekezdése.

8 804 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám 3. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása 8. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (a továbbiakban: kerettantervi rendelet) 2. -a a következő (7a) (7b) bekezdéssel egészül ki: (7a) Az iskola a magyar nyelv és irodalom tantárgyat magyar nyelv és irodalom tantárgyakra bonthatja. (7b) Az iskola a nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyat nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyakra bonthatja. 9. A kerettantervi rendelet 16. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 16. (1) A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet (a továbbiakban: OM rendelet) 1. számú mellékletében a évfolyamokra kiadott kerettanterveket, továbbá a 2. és 3. számú mellékletében kiadott kerettanterveket a (2) bekezdésben foglalt kivétellel augusztus 31-ig kifutó rendszerben lehet alkalmazni a nevelési-oktatási intézményekben a Nat. és az e rendelet alapján kiadott kerettantervek felmenő rendszerű bevezetéséhez igazodva. (2) Az OM rendelet 1. számú melléklet II. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák (1 8. évfolyam) előkészítő szakiskolák (9 10. évfolyam) speciális szakiskolák évfolyamai számára című kerettantervét kizárólag az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó előkészítő szakiskolák alkalmazhatják a 9. évfolyam vonatkozásában augusztus 31-ig, a 10. évfolyam vonatkozásában augusztus 31-ig kifutó rendszerben. 10. A kerettantervi rendelet a következő 17. -sal egészül ki: 17. A 8. mellékletet, a 10. melléklet A román nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei román nyelven alpontját és A szerb nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei szerb nyelven alpontját, valamint a 12. melléklet Kerettanterv a felnőttoktatás évfolyama számára alpontját első alkalommal a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben kell alkalmazni. 11. A kerettantervi rendelet 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 12. A kerettantervi rendelet 10. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 13. A kerettantervi rendelet 12. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 14. A kerettantervi rendelet 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 15. A kerettantervi rendelet 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 16. A kerettantervi rendelet 4. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 17. A kerettantervi rendelet 5. melléklete a 7. melléklet szerint módosul. 18. A kerettantervi rendelet 6. melléklete a 8. melléklet szerint módosul. 19. A kerettantervi rendelet 7. melléklete a 9. melléklet szerint módosul. 4. A 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet módosítása 20. A 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet (a továbbiakban: tanév rendjéről szóló rendelet) 2. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2013/2014. tanévre az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet hatálybalépését követő három napon belül iratkozhatnak be. 21. Hatályát veszti a tanév rendjéről szóló rendelet 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat B:24 mezőjében a gazdasági ismeretek, szövegrész.

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám Záró rendelkezések 22. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 2. a) pontja szeptember 1-jén lép hatályba. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere 1 9. melléklet a 6/2014. (I. 29.) EMMI rendelethez* * E rendelet 1 9. melléklete jelen közlöny mellékleteként, az MK_2014_11_6EMMIrend_mellekl.pdf fájlnév alatt található. A rendelet ezen részei jelen közlöny 806-tól 1694-ig oldalait képezik.

10 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám 1695 Az emberi erőforrások minisztere 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelete egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek módosításáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a 2. alcím, valamint a 8. és a 9. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 3. alcím tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 73. (2) bekezdés a), c), d) és e) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása 1. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában:) c) hatóanyag: a Gytv pontjában ekként meghatározott fogalom; 2. Az R. 8. (6) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A referencia készítmény az a meghatározott (fix) támogatási csoportba tartozó gyógyszer, amely] e) csoporton belüli forgalmi részesedése a 10. (4) bekezdése és a 10/A. (2) bekezdése szerint megindult fixesítési eljárás kezdőnapját megelőző hét hónapon belül ide nem értve a fixesítési eljárás kezdőnapját közvetlenül megelőző hónapot a DOT tekintetében legalább két hónapban a 3%-ot, a 10/A. szerinti eljárásban az 5%-ot elérte. 3. Az R. 8. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) Ha a referencia készítmény forgalomba hozatali engedélyének jogosultja a megrendeléseket bizonyítottan, egy hónapon keresztül nem tudja teljesíteni, az OEP a készítményt a társadalombiztosítási támogatásból kizárja, és az adott készítmény a következő referencia ár meghatározását követő kilenc hónapban nem részesíthető társadalombiztosítási támogatásban. 4. (1) Az R. 14. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A gyógyszer befogadásának egyéb feltételei:) e) biológiai gyógyszer, hasonló biológiai gyógyszer esetén ea) a Tfr. 2. (2) bekezdés 15. pontja szerinti generikumnak nem minősülő hasonló biológiai gyógyszer a támogatásba befogadott referencia biológiai gyógyszer termelői áránál legalább 30%-kal alacsonyabb termelői áron, az ez után a támogatási rendszerbe kerülő második hasonló biológiai készítmény ehhez képest további legalább 10%-kal, a harmadik készítmény a másodikként belépő gyógyszerhez képest további legalább 10%-kal alacsonyabb termelői áron, minden további belépő a már befogadott legalacsonyabb termelői árú gyógyszernél alacsonyabb termelői áron kerülhet be a támogatási rendszerbe;

11 1696 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám eb) ha a Tfr. szerinti referencia biológiai gyógyszer még nem részesül társadalombiztosítási támogatásban, de a Tfr. 2. (2) bekezdés 15. pontja szerinti generikumnak nem minősülő hasonló biológiai gyógyszer már támogatott, akkor a már támogatott készítménnyel azonos referencia biológiai gyógyszerrel rendelkező második hasonló biológiai készítmény legalább 10%-kal alacsonyabb termelői áron, minden további belépő a már befogadott legalacsonyabb termelői árú gyógyszernél alacsonyabb termelői áron kerülhet be a támogatási rendszerbe; (2) Az R. 14. (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A gyógyszer befogadásának egyéb feltételei:) k) ha az e) és f) pont alapján az első generikum, illetve generikumnak nem minősülő hasonló biológiai gyógyszer a már elsőként a támogatási rendszerbe vont azonos hatóanyagú gyógyszer, illetve a támogatásba befogadott referencia biológiai gyógyszer termelői áránál legalább 60%-kal alacsonyabb áron került befogadásra, akkor az ezután a támogatási rendszerbe kerülő további gyógyszerek az első generikumnál, illetve hasonló biológiai gyógyszernél alacsonyabb áron kerülhetnek be a támogatási rendszerbe. 5. Az R a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: (3a) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez ha az kedvezményezetti státusz megítélésére is irányul csatolni kell a Gyftv. 31/C. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 6. Az R. 22. (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: (Egyszerűsített eljárásrend alkalmazandó, amikor a kérelem) e) kedvezményezetti státusz megítélésére is (érkezett.) 7. (1) Az R a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: (11) A 3. számú melléklet EÜ pontja alapján február 1-jét megelőzően felírt vények február 1-jétől az egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek módosításáról szóló 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 3. melléklet 5. pontjával megállapított EÜ pont alapján válthatóak ki és számolhatóak el. (2) Az R a a következő (12) bekezdéssel egészül ki: (12) A 3. számú mellékletnek az egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek módosításáról szóló 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 10. b) pontjával hatályon kívül helyezett EÜ90 1/d. pontja alapján felírt vények április 30-ig válthatóak ki és számolhatóak el. (3) Az R a a következő (13) bekezdéssel egészül ki: (13) A 3. számú melléklet EÜ90 4/f. pontja alapján felírt vények EÜ 90 százalékos támogatással április 30-ig válthatóak ki és számolhatóak el. 8. Az R. a) 2. e) pontjában az a Tfr. szövegrész helyébe az az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet (a továbbiakban: Tfr.) szöveg, b) 5. (3) bekezdésében a gyógyszerhatóanyag szövegrész helyébe a hatóanyag szöveg, c) 8. (5b) bekezdésében a 10%-kal szövegrész helyébe a 15%-kal szöveg, d) 9. (4) bekezdés c) pontjában a 10%-kal szövegrész helyébe a 15%-kal szöveg, e) 10. (2) bekezdésében az (1a) szövegrész helyébe az (1a) és az (1b) szöveg, f) 10/A. (6) bekezdésében az Amennyiben szövegrész helyébe a Hatóanyag fix csoport esetén, ha szöveg, g) 10/B. -ában a 10/A. (3) bekezdés szövegrész helyébe a 10/A. (2) bekezdése szöveg, h) 10/E. (10) bekezdésében a 30%-kal szövegrész helyébe az 50%-kal szöveg, a maximalizált szövegrész helyébe a maximált szöveg, i) 20. (1) bekezdés a) pontjában a megállapítása szövegrész helyébe a megállapítása, a kedvezményezetti státusz megítélése szöveg lép. 9. (1) Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. (2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. (3) Az R. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul. (4) Az R. 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

12 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám 1697 (5) Az R. 3. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul. (6) Az R. 4. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul. (7) Az R. 6/a. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul. 10. Hatályát veszti az R. 3. számú melléklet a) EÜ és 23. pontja, b) EÜ90 1/d. pontja, c) EÜ90 4/f. pontja. 2. A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása 11. (1) A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (2) Az R2. 2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 3. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosítása 12. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet 34. -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Az olyan pályázatot, amelyre vonatkozó támogatási döntés meghozatalára a Módr. hatálybalépésekor még nem került sor, a Módr. hatálybalépését megelőző napon hatályos 11. (5) bekezdése alapján akkor lehet elutasítani, ha annak a Módr.-rel megállapított 11. (4) bekezdése szerinti esetben helye van, a támogatási szerződés pedig csak akkor köthető meg az igényelt támogatás legalább ötven százalékának megfelelő támogatási összeggel, ha a támogatás igénylője vállalja, hogy a támogatás célját ekként is megvalósítja vagy legalább a megítélt támogatás és az igényelt támogatás kétharmada közötti különbözetet önrész formájában biztosítja. 4. Záró rendelkezések 13. (1) Ez a rendelet a (2) (4) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 7. (1) bekezdése, a 9. (1) (3) és (6) bekezdése, a 10. a) pontja, a 11., az 1 3. melléklet, a 6. melléklet, valamint a 8. és a 9. melléklet február 1-jén lép hatályba. (3) A 7. (2) bekezdése, a 9. (4) bekezdése, a 10. b) pontja és a 4. melléklet március 1-jén lép hatályba. (4) A 9. (5) bekezdése, a 10. c) pontja és az 5. melléklet május 1-jén lép hatályba. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere

13 1698 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám 1. melléklet a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat B01AB megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép: NORMATÍV ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% ÉRTÉK NÉLKÜL ÁTLA- ÁTLA- GON GOS ALULI (TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK ÁTLA- GON FELÜLI EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT KI- EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT KÜLÖN- KERET) B01AB heparin csoport X X X X X 2. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a B01AE megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki: NORMATÍV (TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK B01AF ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% direkt Xa faktor inhibitorok ÉRTÉK NÉLKÜL X ÁTLA- GON ALULI ÁTLA- GOS ÁTLA- GON FELÜLI EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT X KI- EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT KÜLÖN- KERET) 3. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat B02AB megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép: NORMATÍV (TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% ÉRTÉK NÉLKÜL B02AB proteinase inhibitorok X ÁTLA- GON ALULI ÁTLA- GOS ÁTLA- GON FELÜLI EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT KI- EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT KÜLÖN- KERET)

14 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a B06AA megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki: NORMATÍV (TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK B06AC ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% herediter angioödéma gyógyszerei ÉRTÉK NÉLKÜL X ÁTLA- GON ALULI ÁTLA- GOS ÁTLA- GON FELÜLI EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT KI- EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT X KÜLÖN- KERET) 5. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat M04AA megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép: NORMATÍV (TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% M04AA húgysavképződést gátló készítmények ÉRTÉK NÉLKÜL ÁTLA- GON ALULI ÁTLA- GOS ÁTLA- GON FELÜLI X EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT X KI- EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT KÜLÖN- KERET) 6. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat M05BX megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép: NORMATÍV (TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% M05BX mineralizációra ható egyéb gyógyszerek ÉRTÉK NÉLKÜL ÁTLA- GON ALULI ÁTLA- GOS ÁTLA- GON FELÜLI EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT KI- EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT X X X KÜLÖN- KERET) 7. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat az N06B megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki: (TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

15 M05BX mineralizációra ható egyéb gyógyszerek X X X 1700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám 7. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat az N06B megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki: NORMATÍV (TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% N06BA Centrális hatású sympathomimeticumok ÉRTÉK NÉLKÜL X ÁTLA- GON ALULI ÁTLA- GOS ÁTLA- GON FELÜLI EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT X KI- EMELT INDIKÁ- CIÓHOZ KÖ- TÖTT KÜLÖN- KERET)

16 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám melléklet a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelethez 1. Az R. 2. számú melléklete a következő EÜ100 8/d3. ponttal egészül ki: EÜ100 8/d3. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Csontrendszert érintő események (patológiás csonttörés, a csontok besugárzása, gerincvelő kompresszió vagy csontműtét) megelőzése prosztata tumor csontáttéteiben szenvedő felnőtteknél progresszióig (csontszcintigráfia és CT-vel vagy MR-rel detektált változás), ha a betegnél az EÜ100 8/d2. pont alapján rendelhető készítmény dokumentáltan ellenjavallt vagy túlérzékenység miatt nem alkalmazható, alkalmazása során akut-fázis reakció alakul ki [a kezelés első 3 napján fellépő, lázzal ( 38 C) kísért, hát- vagy ízületi vagy csontfájdalom formájában vagy állkapocs osteonecrosis], alkalmazása nem javasolt súlyos vesekárosodás (kreatinin-clearance < 30 ml/perc) vagy a kreatinin-clearance ml/perc esetén, vagy az alkalmazási előírás alapján alkalmazandó csökkentett dózis ellenére romló vesefunkció esetén, legalább 3 hónapig történő alkalmazása során a betegség progrediál. A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG: Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg Klinikai onkológia írhat gyógyintézet Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg Sugártherápia írhat gyógyintézet Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Urológia írhat ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) C795, C61H0 2. Az R. 2. számú melléklet EÜ pont Kijelölt intézmények: része helyébe a következő rendelkezés lép: Kijelölt intézmények: Város Budapest Budapest Budapest Debrecen Debrecen Deszk Győr Intézmény neve Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Semmelweis Egyetem Pulmonológia Klinika Semmelweis Egyetem I.-II. számú Gyermekgyógyászati Klinika Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Tüdőgyógyászati Klinika Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Gyermekgyógyászati Intézet Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, I. sz. Tüdőgyógyászati Osztály Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

17 1702 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám Miskolc Pécs Pécs Törökbálint Szeged Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Tüdőgyógyászat Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Tüdőgyógyintézet Törökbálint Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Tüdőgyógyászati Tanszék 3. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 34/a. és EÜ100 34/b. pont Kijelölt intézmények: részében foglalt táblázat a következő sorokkal egészül ki: (Város Budapest Budapest Intézmény neve) Országos Klinikai és Idegtudományi Intézet Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 4. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 36/b. pont Kijelölt intézmények: részében foglalt táblázat a következő sorokkal egészül ki: (Város Kaposvár Miskolc Szombathely Intézmény neve) Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 5. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 37/b. és EÜ100 37/c. pont Kijelölt intézmények: részében foglalt táblázat a következő sorral egészül ki: (Város Kaposvár Intézmény neve) Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 6. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 38/b. pont Kijelölt intézmények: részében foglalt táblázat a következő sorokkal egészül ki: (Város Kaposvár Tatabánya Intézmény neve) Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Szent Borbála Kórház, Belgyógyászat Onko-Hematológia részlege

18 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám Az R. 2. számú melléklet EÜ pont Kijelölt intézmények: részében foglalt táblázat a következő sorral egészül ki: (Város Kaposvár Intézmény neve) Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 8. Az R. 2. számú melléklet EÜ pont Kijelölt intézmények: részében foglalt táblázat a következő sorral egészül ki: (Város Kaposvár Intézmény neve) Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 9. Az R. 2. számú melléklet EÜ pontja helyébe a következő rendelkezés lép: EÜ100 53/a. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Nagyon aktív relapszáló-remittáló sclerosis multiplex kezelésére monoterápiában, ha a betegek az alkalmazott immunmoduláns kezelésre nem megfelelően reagálnak (a natalizumab kezelést megelőző 1 évben legalább 1 shubbal, friss MRI felvételen legalább 9 T-hyperintenzív lézió vagy 1- nél több Gd halmozódással járó lézió meglétével jellemezhető a betegség aktivitása), rendszeres szakorvosi ellenőrzés mellett (PML-gyanú, neutralizáló antitestek megjelenése és perzisztálása, májfunkció ellenőrzése, hyperszenzitivitás), a secunder progresszív forma kialakulásáig Sclerosis multiplex kezelésére monoterápiában, ha a betegség kezdettől gyors és súlyos lefolyású (2 vagy több funkcióvesztést okozó relapszus fordult elő egy év alatt és friss MRI felvételen 1-nél több Gd dúsulással járó lézió vagy megnövekedett T2 góctérfogat), rendszeres szakorvosi ellenőrzés mellett (PML-gyanú, neutralizáló antitestek megjelenése és perzisztálása, májfunkció ellenőrzése, hyperszenzitivitás), a secunder progresszív forma kialakulásáig A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG: Kijelölt intézmény Neurológia írhat ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) G35H0 Kijelölt intézmények: Város Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Intézmény neve Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika Szent Imre Kórház Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Uzsoki Utcai Kórház Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet

19 1704 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám Budapest Budapest Debrecen Győr Kaposvár Kecskemét Miskolc Nyíregyháza Pécs Szeged Veszprém Zalaegerszeg Székesfehérvár Országos Klinikai és Idegtudományi Intézet Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Neurológiai Klinika Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika Csolnoky Ferenc Kórház Zala Megyei Kórház Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház EÜ100 53/b. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Nagyon aktív relapszáló-remittáló sclerosis multiplex kezelésére monoterápiában, ha a betegek az alkalmazott immunmoduláns kezelésre nem megfelelően reagálnak (a fingolimod kezelést megelőző 1 évben legalább 1 shubbal, MRI felvételen legalább 9 T-hyperintenzív lézió vagy 1-nél több Gd halmozódással járó lézió meglétével jellemezhető a betegség aktivitása), rendszeres szakorvosi ellenőrzés mellett (az első dózis bevétele után 6 órás megfigyelés, májfunkció és limfocitaszám ellenőrzése), a secunder progresszív forma kialakulásáig Sclerosis multiplex kezelésére monoterápiában, ha a betegség kezdettől gyors és súlyos lefolyású (2 vagy több funkcióvesztést okozó relapszus fordult elő egy év alatt és MRI felvételen 1-nél több Gd dúsulással járó lézió vagy megnövekedett T2 góctérfogat), rendszeres szakorvosi ellenőrzés mellett (az első dózis bevétele után 6 órás megfigyelés, májfunkció és limfocitaszám ellenőrzése), a secunder progresszív forma kialakulásáig A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG: Kijelölt intézmény Neurológia írhat ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) G35H0

20 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 11. szám 1705 Kijelölt intézmények: Város Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Debrecen Győr Kaposvár Kecskemét Miskolc Nyíregyháza Pécs Szeged Veszprém Zalaegerszeg Székesfehérvár Intézmény neve Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika Szent Imre Kórház Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Uzsoki Utcai Kórház Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet Országos Klinikai és Idegtudományi Intézet Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Neurológiai Klinika Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika Csolnoky Ferenc Kórház Zala Megyei Kórház Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 10. Az R. 2. számú melléklet EÜ pont Kijelölt intézmények: részében foglalt táblázat a következő sorokkal egészül ki: (Város Tatabánya Szombathely Intézmény neve) Szent Borbála Kórház, Belgyógyászat Onko-Haematológiai részlege Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 11. Az R. 2. számú melléklet a) EÜ100 8/t., 34/a., 34/b., 35., 36/a., 37/a., 37/b., 37/c. és 41. pontjában a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. szövegrész helyébe a Csolnoky Ferenc Kórház szöveg, b) EÜ100 8/t., 9/b., 23/a., 34/a., 34/b., 36/a., 36/c. és 37/a. pontjában a Kaposi Mór Oktató Kórház szövegrész helyébe a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szöveg, c) EÜ100 8/t., 23/a., 30/a., 34/a., 34/b., 36/a., 37/a., 39/a. és 39/b. pontjában a Fejér Megyei Szent György Kórház szövegrész helyébe a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház szöveg,

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2015.06.13-2015.06.14 Tartalom: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 19., kedd Tartalomjegyzék 434/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 30., hétfő Tartalomjegyzék 159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi VI. törvény A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 2666 54/2013. (II. 26.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 13., péntek Tartalomjegyzék 51/2015. (III. 13.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 20., hétfő Tartalomjegyzék 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló

Részletesebben

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről hatályos: 2015.02.03 - A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014.

Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014. Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014. 1 1. Iskolai Tankönyvrendeléssel kapcsolatos jogszabályok kivonata 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 1 A magyar társadalom hosszú

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 4985 5032. OLDAL 2012. június 12. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

23/2015. (IV. 28.) EMMI

23/2015. (IV. 28.) EMMI 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok átalakításával összefüggő módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök Tartalomjegyzék 60/2013. (II. 28.) Korm. rendelet A közszolgálati tisztviselõk részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13099. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. november

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról . törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. augusztus 7., péntek Tartalomjegyzék 220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a területi

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1668. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest, 2010. november 2010. évi.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 2842 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 34. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 60. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 60. szám MAGYAR KÖZLÖNY 60. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. április 29., kedd Tartalomjegyzék 13/2014. (IV. 29.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5801 35/2014. (IV. 29.) BM rendelet Az egyes

Részletesebben

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Tájékoztató új és módosított jogszabályokról a Magyar Közlönyben (MK) 2013. november 15. (189. szám) és 2014. március 20. (41. szám) közötti időszakban megjelent új vagy módosult jogszabályokat, amelyek

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 177 376. OLDAL 2012. január 16. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben