MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000"

Átírás

1 MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 Kisprojekt Alap HU Wien Bratislava Kis-Duna Wiener Umland-Südteil Lajta Wiener Neustadt N I E D E R Ö S T E R R E I C H Niederösterreich-Süd Fertô-tó Nordburgenland Mosonmagyaróvár Eisenstadt Gyôr Sopron G Y Ô R - M O S O N - S O P R O N Mittelburgenland Rábca Duna Komárom Leoben B U R G E N L A N D Südburgenland Kôszeg Répce Gyöngyös Szombathely V A S Rába Veszprém Graz Körmend Zala Szentgotthárd Zalaegerszeg Balaton Z A L A Maribor Mura Nagykanizsa Csáktornya Kaposvár Dráva

2 TARTALOMJEGYZÉK 3 Köszöntô Az Osztrák-Magyar PHARE CBC Program szerepe az EU csatlakozásban Magyarország-Ausztria PHARE CBC Kisprojekt Alap 2000 bemutatása A VÁTI Kht. bemutatása Regionális tervezés és fejlesztés projektek összefoglaló Gazdaságfejlesztés és együttmûködés (ideértve a turizmust) projektek összefoglaló Emberi erôforrások fejlesztése projektek összefoglaló Környezet- és természetvédelem projektek összefoglaló A kiadvány a Váti Területfejlesztési Igazgatóság (FVM Területfejlesztési Phare Programirányító Iroda, 9400 Sopron, Új u. 12.) megbízásából készült. Szerkesztette: Monori Mónika, Jambrik Kristóf BME Területfejlesztési Kutatási Központ 1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 9.

3 KÖSZÖNTÔ 5 Nagy örömömre szolgál, hogy a VÁTI megbízásából elkészült ez a kiadvány, melynek célja, hogy a szélesebb közönséggel is megismertesse a Kisprojekt Alapot. A Kisprojekt Alap (SPF) által támogatott projektek a személyek és közösségek közötti kapcsolatokra fókuszálnak a magyar-osztrák határ térségében. A projektek hozzájárulnak az életminôség valamint a jószomszédi kapcsolatok javításához a határ mindkét oldalán. A személyes (ún. people-to-people) együttmûködésekre épülô projektek segítik a közös érdekek és lehetôségek tudatosulását a határtérségben, és példát mutatnak arra, hogy a problémák hogyan oldhatók meg együttmûködéssel és kölcsönös megértéssel. A Kisprojekt Alapnak komoly szerepe van Magyarországnak a Strukturális Alapok fogadására való felkészülésében, mivel hozzájárul az ehhez szükséges tapasztalatok és képességek kiépüléséhez mind helyi mind regionális szinten. A Kisprojekt Alap által támogatott sikeres projektek közt találjuk például a Büköt Lutzmannsburggal, valamint a Fertô-tót a környékbeli településekkel összekötô kerékpárutakat, a Gyôrött kialakított új CBC könyvtárat, valamint a határtérség innovációs központjait összekapcsoló KOOPERNET hálózatot. Ezek a kezdeményezések mind segítenek közelebb hozni egymáshoz az Európai Unió régi illetve új tagállamának polgárait. Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz egybeesik e kiadvány megjelenésével. Bízom abban, hogy a jövôben az Európai Unió támogatási eszközei, mint például az INTERREG, építeni fognak a Kisprojekt Alap sikereire. Thomas Wiley a Phare Osztály vezetôje, az Európai Bizottság Magyarországi Delegációja

4 6 AZ OSZTRÁK-MAGYAR PHARE CBC PROGRAM SZEREPE AZ EU CSATLAKOZÁSBAN Az Unió által támogatott határmenti együttmûködési programok jelentôsége egész Közép- és Kelet-Európában kiemelkedô mind politikai, mind területfejlesztési értelemben, hiszen az egyes nemzetállamok területének nagy része határ menti térség, a népesség nagyon nagy része él a határok mentén. A térségre jellemzô sokszínûség, mozaikszerûség következménye, hogy ezek a programok maguk is nagyon különbözôek. Az egyes határszakaszokon nagymértékben eltérô földrajzi adottságokkal, társadalmi-gazdasági problémákkal, tervezési kultúrával, programozási környezettel, intézményi és személyek közti kapcsolatokkal találkozunk. Ebbôl következik az a gyakorlat, hogy a CBC programok összetett célrendszerû, komplex programok. Egy jól mûködô CBC programhoz számos tényezô szükséges: erôs vízió, stabil intézményi rendszer, az indításhoz jól kidolgozott projektek, amelyek határmenti hatásúak, és amelyekben egyetértenek a felek. Széles részvételre van szükség a tervezés folyamán annak érdekében, hogy a résztvevôk érezzék: a program nem értük van, hanem általuk. Amennyiben a stratégiai tervezés ilyen széles részvételen alapul és folyamatos, biztosítva van az életszerûsége, és ezáltal erôsíti a résztvevôk elkötelezettségét. Bár a Magyarország- Ausztria Phare CBC program nem minden politikai és területfejlesztési elôzmény nélkül indult, az 1996 óta eltelt idôszakban jelentôs fejlôdés volt tapasztalható a fent említett tényezôk tekintetében. Mind a programban résztvevô partnerek közti konszenzus a közös célokat illetôen, mind a pályázók közti partnerségi kapcsolatok, valamint a programot adminisztráló szervezetek szakmai felkészültsége sokat értek. Kialakultak olyan projekttípusok, fejlesztési tengelyek, amelyek a régió egyéb programjaira is alapvetô hatással voltak. A legfontosabb projekttípusok sorában kiemelkedôk az innováción alapuló gazdaságfejlesztési, a határon

5 7 túli partnerekkel koordinált közlekedésfejlesztési projektek, a munkaügyi és natúrpark programok valamint a Kisprojekt Alap. A Kisprojekt Alap a kilencvenes évek közepétôl fogva olyan rendszeres, és a Phare program egészéhez képest stabilabb és egyszerûbb feltételrendszerrel nyújtott támogatás volt, mely javította a megyék hátrányos helyzetû nemcsak határmenti perifériáinak fejlôdési esélyeit. Nem pusztán a kisprojektek által mozgósítható megyei, regionális vagy nemzeti társfinanszírozási pénzek miatt, hanem azáltal is, hogy általában támogatta és javította azokat a partnerségen alapuló helyi kezdeményezéseket, amelyek nélkül egyetlen fejlesztési projekt sem mûködhet jól. Erôsítette a civil szervezôdések önbizalmát, pályázati és menedzsment kapacitásait. Olyan változásokat indított el települési és kistérségi szinteken, amelyek versenyelônyt adtak és adhatnak a jövôben is a régió számára az Uniós források hatásos és hatékony felhasználásában. A támogatott projektek érdemi hatást gyakoroltak az intézményi integrációra, így a Nyugat-Pannon Eurégió kialakulására, illetve segítették olyan európai léptékû stratégiai-tervezési folyamatokhoz való kapcsolódást, mint a Sustrain közlekedés-tervezési projekt, ahol Nyugat-Dunántúl egy Csehországot, Németországot, Szlovákiát, Ausztriát és Magyarországot érintô hosszú távú tervezési folyamatba tudott bekapcsolódni. Az eltelt idôszak közös tapasztalata, hogy a magyar-osztrák határterület európai szinten versenyképes régióvá csak együttmûködéseken keresztül válhat. A személyek közötti gazdasági és politikai kapcsolatoknak erôs tradíciója van a térségben, ez fontos tényezô volt a program indulásakor. A csatlakozással további jogi, intézményi és támogatás-politikai akadályok hárulnak el a szorosabb együttmûködés elôl. Utóbbit illetôen jelentôs elôrelépést jelent, hogy tagállamként Magyaroszág jogosult lesz az Interreg programban való résztvételre, így az osztrák partnerekkel való együttmûködés eddigi nehézségei például a közös projektek idôzítése és finanszírozása tekintetében megszûnnek, és a program stratégiája, pályázati feltételrendszere teljes mértékben egységesül. A programdokumentum stratégiája egy regionálisan integrált gazdaságot, a társadalmi kohéziót és a jó szomszédi kapcsolatok erôsítését tûzi célul, annak érdekében, hogy sikerüljön olyan stabil növekedési pályára segíteni a határmenti régiót, amely elôsegíti az Európához történô mielôbbi közös felzárkózásunkat. Polgár Tibor Képviseletvezetô A sokszereplôs jelleg kedvezett és kedvez a CBC programok innovatív jellegének is az egyes határrégiókban ugyanis általában elôbb érzékelhetôek azok a problémák, amelyek a nemzetállamokon belül vagy köztük egyébként is léteznek, legyenek ezek akár társadalmi, fejlesztési vagy politikai jellegû kérdések. A választ ezekre a határtérségekben kell megtalálni, illetve az a tapasztalat, hogy itt fogalmazódnak meg elôször ezek a válaszok. Nyugat-Dunántúlon a CBC program fontos hatásának tekinthetô, hogy segített elterjeszteni egy olyan közös fejlesztési gondolkodást és cselekvést a CBC program mellett mûködô egyéb támogatási rendszerekben és az ezekben résztvevô regionális, megyei, tartományi intézményi körökben, amely hosszú távon mûködôképes válaszokat képes találni a csatlakozással járó kihívásokra a határ két oldalán.

6 8 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2000 BEMUTATÁSA A 2000 évi Kisprojekt Alap pályázati felhívása 2001 decemberében került meghirdetésre. A pályázati felhívás megjelenését nagy várakozás elôzte meg, hiszen az elôzô években meghirdetett, kisméretû projektek megvalósítását segítô pályázatokhoz képest jóval nagyobb keretösszeg, összesen euró állt a pályázók rendelkezésére. További újdonságként jelentkezett, hogy a hagyományos, elsôsorban szolgáltatásokat, kisebb eszközbeszerzéseket tartalmazó kisprojektek mellett az idei évben elôször, kísérleti jelleggel, kisebb építési beruházások megvalósítására is lehetett támogatást igényelni. A pályázók ennek megfelelôen két lehetôség közül választhattak: Az I-es keret esetében olyan kisebb projektek támogatását igényelhették, amelyek esetében a támogatási igény (minimálisan kérhetô támogatás) és (maximális támogatási összeg) euró közé esik. Ezek a projektek nem tartalmazhattak építési beruházásokat, önrészként pedig a projektek teljes költségének minimum 10%-át kellett biztosítaniuk a pályázóknak. A pályázók számára nagy elôny volt, hogy az önrészt természetbeni hozzájárulásként (önkéntes munka, helyiségek, eszközök használatának felajánlása a projekt érdekében) is vállalhatták. A II-es keret már nagyobb projektek megvalósítására adott lehetôséget, itt a minimális támogatási összeg , a maximális támogatási összeg pedig euró volt. Ezen projektek esetében már építési beruházásokra is lehetett támogatást igényelni, építési komponenst is tartalmazó projektek esetében viszont a pályázó hozzájárulásának mértéke (önrész) a teljes projektköltség minimum 25%-a volt, amelyet készpénzben kellett biztosítani. Az Alap célja a korábbi évek kisprojekt alapjaihoz hasonlóan a határ menti régióban a helyi és regionális szereplôk közötti együttmûködések kialakításának ösztönzése és támogatása, a jószomszédi viszony erôsítése, közös fellépés elôsegítése a mindkét felet érintô problémák megoldásában és a lehetôségek kihasználásában. Ennek megfelelôen a 2000 évi Kisprojekt Alap olyan, kisebb léptékû, helyi és közösségi fejlesztési tevékenységek támogatását tette lehetôvé, amelyek valamilyen határon átívelô jelleggel/hatással bírtak. A Kisprojekt Alap az együttmûködés négy fô területét emelte ki, a pályázók az alábbiakban felsorolt területek (prioritások) valamelyikére nyújthatták be pályázataikat: Regionális tervezés és fejlesztés Gazdaságfejlesztés és együttmûködés, ideértve a turizmust is Emberi erôforrások fejlesztése Környezet- és természetvédelem A határidôre beérkezett pályázatok száma, és az igényelt támogatási összegek messze meghaladták a rendelkezésre álló kereteket. A Nyugat-dunántúli régió három megyéjébôl (Gyôr-Moson-Sopron, Vas, Zala), mint jogosult területrôl (az itt bejegyzett, illetve székhellyel vagy telephellyel bíró non-profit szervezetek adhattak be pályázatot) összesen 98 pályázat érkezett. A benyújtott pályázatokban szereplô támogatási igény összességében meghaladta a 8 millió eurót. Az adminisztratív értékelés során megfelelônek bizonyult 78 pályázat közül a Kisprojekt Alap 2000 program Értékelô Bizottsága független szakértôk bevonásával, a projektek szakmai tartalmának értékelésével (úgymint: illeszkedés a Kisprojekt Alapok célkitûzéseihez, módszertan, költséghatékonyság, a projekt fenntarthatósága, stb.) állította fel a pályázatok sorrendjét, amelybôl a rendelkezésre álló keret erejéig elôször 19 projektet javasolt támogatásra. A szakmai értékelés során az egyik fô szempont természetesen a projektek határon átnyúló hatásainak vizsgálata volt, annak részletes elemzése, hogy az adott pályázat mennyiben járul hozzá a határrégió fejlesztéséhez, hogyan érvényesül a közös fellépés, vagyis milyen szinten von be a projekt megvalósításába a pályázó osztrák partnerszervezetet. Valamennyi pályázónak rendelkeznie kellett legalább egy partnerszervezettel a határrégió auszriai oldaláról, vagyis Burgenland vagy Bécs tartományokból, valamint Niederösterreich Süd és Wien Umland-Süd területeirôl (Alsó-Ausztria). A legmagasabb szintû együttmûködést az ún. tükörprojektek jelentik, amelyek esetében Interreg források állnak a partnerszervezet rendelkezésére a projekt osztrák oldalon történô megvalósításához. A beérkezett pályázatok nagy száma és jó minôsége indokolttá tette, hogy más CBC programokban megmaradt pénzek átcsoportosításával újabb pályázatok kerüljenek támogatásra. A reallokáció (átcsoportosítás) révén további euró állt rendelkezésre, amely 17 újabb pályázat támogatását tette lehetôvé.

7 9 A rendelkezésre álló támogatási összegek, és a beérkezett igények végül a következôképpen alakultak: [euró] támogatások összege reallokáció összege pályázott összeg keretösszeg A támogatási szerzôdések megkötését követôen októberében, illetve decemberében elkezdôdött a projektek végrehajtása. A projektgazdáknak 18 hónap állt rendelkezésre a projektek megvalósítására. A támogatott 37 projekt közül 25 klasszikus kisprojekt volt, amely az I-es keretbe tartozott, míg 12 projekt a IIes keretbôl került finanszírozásra, nagyobb támogatási összeggel. Építési beruházás megvalósítására 4 projekt esetében került sor. A támogatott 37 projekt közül egynek a végrehajtásától a kedvezményezett szervezet visszalépett, 36 projekt sikeresen lezárult. A megvalósult projektek prioritásonkénti eloszlása az alábbiak szerint alakult: A legnépszerûbb prioritás a megvalósított projekteket tekintve a gazdaságfejlesztés volt, amin belül a turisztikai projektek is jelentôs számban (felerészben) képviseltették magukat. Szintén szép számú projekt valósult meg a humán erôforrás fejlesztés témakörében, a prioritás magában foglalja a kulturális együttmûködésekhez sorolható kezdeményezéseket is. A természet és környezetvédelem és a regionális tervezés és fejlesztés prioritáshoz a 2000-es kisprojektek esetében mérsékeltebb volt az érdeklôdés, bár az utóbbi témakörben megvalósított két projekt a nagyobb, jelentôs támogatási összeggel megvalósított kezdeményezésekhez tartozott. A 2000-es Kisprojekt Alap a lekötött és a felhasznált összegek arányát tekintve mintaszerû volt, a lekötött támogatás aránya 96%, a rendelkezésre álló források felhasználása pedig szintén meghaladja a 90%-ot (94%). Sikerként könyvelhetô el, hogy az együttmûködés több területén számos mintaprojekt került megvalósításra, a határon átívelô hatások némely projekt esetében referenciaértékûek. A projektgazdák többsége az osztrák partnerszervezettel történô együttmûködés intenzitásának növekedésérôl számolt be a pályázatok megvalósítása során. Az elért eredmények fenntarthatósága a projektek nagy részében biztosítottnak tûnik, több esetben a projekt továbbfejlesztését, újabb pályázatok készítését tervezik. Néhány projekt esetében módszertani és szakmapolitikai szempontból is releváns, népszerûsíthetô és elterjeszthetô eredmények születtek. A program lebonyolítása a Szerzôdô Hatóság (Váti Kht.) szempontjából is számos tanulsággal szolgált a jövôbeni támogatási konstrukciók lebonyolításához, és az Interreg források elköltésére történô felkészüléshez Virágh Péter Képviseletvezetô-helyettes 2 1. Regionális tervezés és fejlesztés 2. Gazdaságfejlesztés (és turizmus) Emberi Emberi erôforrások erôforrások fejlesztése fejlesztése 4. Környezet- és természetvédelem 4. Környezet- és természetvédelem

8 10 VÁTI KHT. BEMUTATÁSA A VÁTI Kht. mint állami tulajdonban lévô közhasznú társaság tevékenységi köre átfogja a területfejlesztéssel és -rendezéssel, továbbá az épített környezet védelmével és alakításával, valamint a mûemlékvédelemmel összefüggô kutatási- tervezési és tanácsadói tevékenységek teljes körét. A Társaság mûködteti az ország egyetlen térinformatikai rendszerû komplex információs adatbázisát, a Térport-ot (terport.hu), valamint a Területi Információs Rendszert (TeIR). A Váti Kht.-ban található az országos szintû terület- és településrendezési, valamint építésügyi-mûszaki dokumentációs központ is. A Váti Kht. egyik kiemelt feladata, hogy az európai integrációval összefüggô kormányzati feladatok felelôsségi és koordinálási rendjérôl szóló kormányhatározat alapján részt vegyen a minisztériumok és országos hatáskörû szervek európai integrációból eredô feladatainak végrehajtásában és integrációs szakmai kapcsolataik szervezésében. E feladat kiváló színvonalú végrehajtása a Területfejlesztési Igazgatóság (TFI) munkája. A TFI részt vesz az EU csatlakozás elôtti programok (területfejlesztési Phare és Phare határ menti együttmûködés) lebonyolításában, végrehajtásának értékelésében; közremûködik a Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozásában és az EU strukturális alapjai fogadására való felkészülésben, valamint közremûködô szervezetként a Regionális Fejlesztési Operatív Program, az Interreg III közösségi kezdeményezés elôkészítésében és megvalósításában. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium intézkedései alapján a területfejlesztés intézményrendszere kialakításának részeként a VÁTI 1998-tól fokozatosan létrehozta a területfejlesztés állami feladatait tervezéssel, kutatással, értékeléssel, egyéb szakmai szolgáltatásokkal, illetve operatív közremûködéssel, pénzügyi és program-lebonyolítással segítô kapacitását, szervezetét. Az 1998-ban 33 fôvel mûködô Területfejlesztési Phare Programirányító Iroda és az 5 fôs Országos Területfejlesztési Osztály létszáma 2004-re a tevékenységi kör bôvülése következtében közel 150 fôre emelkedett. Az 1999-ben újonnan létrehozott szervezeti egység, a VÁTI TFI létszám-növekedésének hátterében nagyrészt a területi képviseletek bôvítése áll: a korábbi négyhez képest 2004-ben már 12 városban található országszerte. A VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság Nyugat-dunántúli Képviselete 1996 májusában alakult négy fôvel, a soproni képviselet mellett ma már Szombathelyen és Zalaegerszegen végzik a Phare programok menedzselését. A Phare CBC program a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztését, a határ menti térségek viszonylagos elmaradottságának felszámolását, a határok átjárhatóságának könnyítését támogatja. A sikeres Uniós példák mintájára hazánkban is elindított Phare CBC projektek hasonló céllal, de kifejezetten az Unió és a csatlakozásra váró országok határ menti régióiban szolgálják az összeurópai érdekeket a gazdaság, kultúra, életminôség és környezetvédelem területein. A Nyugat-Dunántúli Régió helyzetébôl adódóan három osztrák, szlovén, szlovák Phare CBC programnak is célterülete. A Nyugat-Dunántúli Régióban ezen támogatásokból olyan nagyprojektek valósultak meg példaszerûen, a teljesség igénye nélkül, mint a Szentgotthárd-Heiligenkreuz Ipari Park közmûvesítése, a Gyôr-Gönyû kikötô létrehozása, a Gyôr-Pér repülôtér, a szombathelyi Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete. Jelenleg is számos program/ projekt megvalósítása van folyamatban a Váti Kht. Nyugat-Dunántúli Képviseletének közremûködése mellett. A VÁTI TFI Nyugat-Dunántúli Regionális Képviselete felelôs a Phare CBC Magyarország-Ausztria, valamint a Phare CBC Magyarország-Szlovénia programok végrehajtásáért, továbbá részt vesz az EU csatlakozás után megnyíló magyar-osztrák, és magyar-szlovén-horvát, magyar-szlovák-ukrán Interreg IIIA programok elôkészítésében, megvalósításában. A Phare CBC és az azt követô Interreg határon átívelô együttmûködéseket támogató programok mellett az Igazgatóság és a képviselet a Regionális Fejlesztési Tanáccsal és Ügynökséggel részt vesz a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programjának (ROP) megvalósításában is. A Váti Kht. által meghirdetett pályázatokkal, programokkal kapcsolatban információ szerezhetô a honlapon, valamint a képviseleti irodákban, a Nyugat-dunántúli régióban az alábbi címeken és telefonszámokon: Nyugat-dunántúli Képviselet Soproni iroda 9400 Sopron, Új u. 12. T: F: Szombathelyi iroda 9700 Szombathely, Kôszegi u. 23. T: F: Zalaegerszegi iroda 8900 Zalaegerszeg, Petôfi u. 24 T: F:

9 REGIONÁLIS TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK ÖSSZEFOGLALÓ 11 A Kisprojekt Alap regionális tervezés és fejlesztés prioritása a határrégióban megvalósuló fejlesztések alapjául szolgáló tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, területfejlesztési háttérdokumentumok (stratégiák, koncepciók) megvalósítását támogatja. Olyan projektek tartoznak ide, amelyek egy jól körülhatárolható területre (település, kistérség, régió) vonatkozóan közép vagy hosszú távra fogalmaznak meg fejlesztési irányokat, dolgoznak ki konkrét projektötleteket, és a tervezési-egyeztetési munka eredményeit valamilyen dokumentumban rögzítik. Ez a fejlesztési dokumentum térségi, kistérségi stratégiai terv, regionális koncepció szolgál ezt követôen az adott térségben a szakmai-fejlesztô munka alapjául. A projektek másik jellegzetes típusa ezen a prioritáson belül valamilyen nagyobb, a határrégió szempontjából kiemelkedô fontosságú beruházás megvalósítását készíti elô. Ennek érdekében tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, környezeti hatástanulmányok, illetve egyéb elôkészítô dokumentumok születnek. Ilyen értelemben a kisprojekt valamilyen nagyobb pályázat létrejöttét segíti, nagy összegû beruházások kivitelezését alapozza meg. A 2000-es Kisprojekt Alap esetében két projekt megvalósítására került sor a regionális tervezés és fejlesztés prioritásán belül. A projektek elsôsorban határon átívelô hálózatok (eurégió és kutatási együttmûködések) fejlesztését valósították meg sikeresen. Mindkét projekt jelentôs, közel 300 ezer eurós támogatási összeggel valósult meg, így a regionális tervezés és fejlesztés megfelelô súlyt képviselt a kisprojekt alapon belül. A Kisprojekt Alap a regionális tervezés és fejlesztés prioritáson belül az alábbi típusú projekteket támogatja: területfejlesztési tanulmányok: a fejlesztés közös irányelvei, közös kutatási programok és tanulmányok, regionális fejlesztési stratégiák és tanulmányok; a határon átnyúló közlekedésre, telekommunikációra és infrastruktúrára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányok és mûszaki tervek, a közlekedésszervezésre, mûszaki megoldásokra és logisztikára vonatkozó tanulmányok és tervek; integrált katasztrófavédelmi rendszerekre vonatkozó fejlesztési tanulmányok (a gyors egészségellátás, illetve egyéb balesetek és katasztrófák esetén professzionális segítség biztosítása érdekében); együttmûködés az egészségügyben, különösen az erôforrások és a berendezések határon átívelô megosztása területén.

10 12 HATÁR MENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI SZAKKÖNYVTÁR, DOKUMENTUMTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT Az MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete (NYUTI) 1986-ban alakult azzal a céllal, hogy vizsgálja a Nyugatés Közép-Dunántúl társadalmi-gazdasági és területi folyamatait. Napjainkra a NYUTI kutatásai a település, a vállalkozások szintjétôl a transznacionális szintig terjednek, az elmúlt tizenhét évben mintegy 200 kutatási projektet valósított meg az intézet. A NYUTI székhelyén felszabadult egy bérlemény, amely megteremtette a lehetôségét annak, hogy az intézet az eddigi szûkös 25 m 2 -en elhelyezkedô kézikönyvtárát akár az ötszörösére bôvítse. Mivel kutatásaink jelentôs hányada folyik osztrák partnerrel, azért kézenfekvô volt, hogy a Phare CBC támogatás adta lehetôséget kihasználva hozzuk létre az új könyvtárat. A projekt döntô hányada a meglévô és az új NYUTI épületrész átalakítására, felújítására fordítódott, amelynek során létrejött egy 114 m 2 alapterületû könyvtár és egy 50 m 2 -es konferenciaterem és két kutató szobával is bôvült az intézet. A beszerzések a könyvtár és a konferenciaterem berendezését szolgálták: kétszáz méter könyvtári polcrendszer, multimédia rendszer, számítógépek és egy nagy teljesítményû másológép beszerzése történt. Az új könyvtár szükségessé tette a tûz- és vagyonvédelmi rendszer kiépítését az épületben, de teljesen megújult az erôs és gyengeáramú vezetékrendszer, a számítógép hálózat és az épület belsô oldalán valamennyi nyílászáró is. Az építés és a beszerzések megvalósítása elôtt készült el az épület belsôépítészeti terve, valamint a könyvtár szakmai koncepciója. Lezajlott egy szükségletfelmérés is a határ osztrák oldalán, azt tudakolva, hogy milyen igény mutatkozna Bécsben és Burgenlandban a szakkönyvtár szolgáltatásai iránt. A projekt megvalósítását partnerszervezetünk, a bécsi KMU Forschung Austria (Kisvállalkozás Fejlesztési és Kutató Intézet) segítette, amellyel többéves, évtizedes kutatói kapcsolatban állunk. Ez a szervezet koordinálta a szakkönyvtár osztrák oldali szükségleti felmérését, és helyet biztosítottak a felmérés tapasztalatait összegzô workshop számára október 2-án. A kitágult tér és korszerû felszerelés közép-európai szintû mûködést tesz lehetôévé a NYUTI számára. Ezt a humán oldalról is erôsítve veszünk fel fiatal, pályakezdô könyvtár-informatika végzettségû szakembert. A projekt következô ütemében kívánjuk megvalósítani azt a könyvtári portál és informatikai laborrendszert, amely valóban lehetôvé teszi a könyvtár informatikai alapú mûködését és szolgáltatását. A késôbbiekben a mûködési területet, a dokumentumok gyûjtését a szlovák, a szlovén és a horvát határ mentén is szeretnénk bôvíteni. A kialakított szakkönyvtári, dokumentációs-tári és információs rendszer olyan tudásvagyont halmozott és halmoz fel a területfejlesztés és a gazdaságfejlesztés területén, amely kikerülhetetlenné teszik az intézetet a határtérségben tanuló és dolgozó területfejlesztési szakemberek számára. Projekt teljes költségvetése: euró Hivatkozási szám: HU Phare támogatás: euró Gesztor neve: MTA RKK NYUTI telefonszám: ( ) Gesztor címe: 9022 Gyôr, Liszt F. u. 10. telefax: ( ) cím: Kontakt személy neve: dr. Lados Mihály A határon túli partnerszervezet neve: KMU Forschung Austria cím: Kontakt személy neve: Janos Fath Programfelelôs (VÁTI TFI) neve: Farkas István

11 NYUGAT-PANNON EURÉGIÓ REGIONÁLIS HÁLÓZATOK HATÁRON ÁTNYÚLÓ FEJLESZTÉSE 13 együttmûködô szervezeteket. A projekt megvalósításába a három megyei önkormányzat eurégióval foglalkozó munkatársait és az eurégió munkacsoportjait vontuk be. Osztrák oldalról a Regionalmanagement Burgenland, mint az eurégió burgenlandi titkársága volt az együttmûködô partner. A Nyugat-Pannon Eurégió (mely Vas, Zala és Gyôr- Moson-Sopron megyéket, valamint Burgenladot foglalja magában) alapítása óta szükséges egy olyan szervezeti-intézményi háttérnek a megteremtése, mely hatékonyan képes mûködtetni az eurégiót. A projekt keretében ezen intézményfejlesztés volt a fô cél; kialakítani a magyar oldalon azt a személyi és infrastrukturális hátteret, mely a burgenlandi féllel szorosan együttmûködve képes az eurégió hatékony és sikeres mûködtetésére. A projekt a konkrét intézményfejlesztési elemeken túl több olyan tevékenységet is tartalmaz, mely hozzájárul az eurégió arculatának bôvítéséhez. A projekt keretében megteremtettük az eurégió magyar oldali koordinációjának személyi és infrastrukturális feltételeit. Az eurégió arculati elemeinek bôvítése érdekében marketing kiadvány, CD-ROM, kiállítás installáció, zászlók és közúti táblák készültek, illetve átalakításra került az eurégiós honlap, melyet felhasználóbaráttá és interaktívabbá fejlesztettünk. Az eurégióban jelentôs szerepet betöltô gazdasági együttmûködések ösztönzése érdekében gazdaságfejlesztési konferenciát szerveztünk I. Pannon Gazdasági Napok címmel, illetve egy-egy kutatásra alapozott tanulmánnyal a gazdaságfejlesztés és a munkaerôpiac területérôl projekteket készítettünk elô. A projekt gesztora, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. koordinálta a projektben Egy fô fôállású munkatárs látja el az eurégió koordinációs feladatait a megteremtett infrastrukturális háttér segítségével; példány három nyelvû marketing kiadvány és db névjegy CD-ROM, egy komplett kiállítás installáció, és egy megújult honlap mutatja be az eurégiót; 18 db zászló hordozza az eurégió arculati elemeit; 15 db a megyehatárokon elhelyezett közúti tábla jelzi az utazóknak, hogy az eurégió területén járnak. A háromnapos gazdaságfejlesztési konferencián (I. Pannon Gazdasági Napok) 120 fô részvételével kerültek megvitatásra az eurégió gazdaságfejlesztési kérdései; egy-egy kutatásra alapozott tanulmánnyal 3-3 projektet készítettünk elô a gazdaságfejlesztés és a munkaerôpiac területérôl. A létrehozott szervezeti-intézményi struktúra képes arra, hogy biztosítsa az eurégió hatékony mûködését, ily módon a saját mûködését is. A projekt eredményként kialakult rendszer személyi és szervezeti erôforrásainak köszönhetôen meg tudja teremteni azt az anyagi hátteret, mely a zavartalan mûködéshez kell. Természetesen meg kell említeni a döntéshozók érdekeltségét a rendszer fenntartásában. A megkezdett projektelôkészítô-projektfejlesztô tevékenység tovább folytatandó, hisz érezhetô igény van rá a határtérségben. A projekt megerôsítette az eurégió intézményrendszerét, ily módon hozzájárult a határon átnyúló kapcsolatok egyik alapját jelentô szervezet hatékonyságának javításához. A projekt keretében megvalósult PRmarketing tevékenységnek köszönhetôen egyre többen ismerik meg az eurégiót, annak mûködését, céljait és tevékenységeit. Projekt teljes költségvetése: euró Hivatkozási szám: HU Phare támogatás: euró Gesztor neve: Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség telefonszám: Gesztor címe: 9400-Sopron, Új u. 12. telefax: cím: Kontaktszemély neve: Páli János A határon túli partnerszervezet neve: Regionalmanagement Burgenland GmbH cím: Kontaktszemély: Dr. Dorner, Manfred; Mag. (FH) Martinek, Ulrike Programfelelôs (VÁTI TFI) neve: Szerdahelyi Judit

12 14 GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÉS EGYÜTTMÛKÖDÉS, IDEÉRTVE A TURIZMUST PROJEKTEK ÖSSZEFOGLALÓ Két jelentôs, évrôl évre nagy érdeklôdésre számot tartó tématerületet foglal magába a Kisprojekt Alap második prioritása. A 2000-es Kisprojekt Alap esetében is a gazdaságfejlesztés és a turizmus a legkedveltebb tématerület a beérkezett és támogatott pályázatok száma alapján. A pályázók ebben a prioritásban már meglévô gazdasági kapcsolatok erôsítését, és új kapcsolatok kialakítását szolgáló tevékenységekre nyerhettek támogatást; vállalkozói fórumok, üzletember találkozók megrendezésére, adatbázisok felállítására, hálózatépítésre nyílt lehetôség. A határrégióban a gazdasági tevékenységek jövedelmezôségének, versenyképességének javítása a gazdasági partnerség kiszélesítése, megerôsítése révén, fontos célként jelenik meg a prioritáson belül. Az osztrák-magyar határrégió kedvezô turisztikai adottságainak hasznosítása, a turisztikai kínálat összekapcsolása, közös marketing tevékenység szintén fontos, az elôzôvel egyenrangú támogatási terület. A turizmus különféle formáinak fejlesztését (kerékpáros, termál, kulturális, borturizmus, stb.) elôsegítô projektek évrôl évre nagy arányban kerülnek támogatásra a kisprojekt alapok keretében. A gazdaságfejlesztés és turizmus prioritáson belül az alábbi kisméretû fejlesztési akciók megvalósítására, illetve az ezeket kiegészítô tevékenységek finanszírozására van lehetôség: közös marketing és PR tevékenységek, valamint közös publikációk; tanácsadói tevékenység, fórumok, konferenciák, képzések szervezése; sikeres fejlesztési projektek vizsgálata és elemzése, valamint ún. best practice (példaértékû) projektek megvalósítása a régióban; vállalkozás-fejlesztési konstrukciók, kis és középvállalkozások hatékonyságát, versenyképességét fejlesztô tevékenységek, gazdasági hálózatok mûködtetése marketing és promóciós tevékenységek, információterjesztés; Jelen Kisprojekt Alap keretében összesen 18 projekt nyert támogatást gazdaság- és turisztikai fejlesztési célokra. Ily módon ez a legnépszerûbb prioritás, mely az összes rendelkezésre álló forrás 42%-át fedte le a többi tématerülethez viszonyítva. A gazdaságfejlesztési projektek többsége (nyolc projekt) a közelgô EU-csatlakozást, illetve az erre történô felkészülést, felkészítést helyezte a középpontba. Kamarai együttmûködéseken, vállalkozói fórumokon, képzéseken keresztül segítették a régió gazdasági szereplôinek -elsôsorban a kis és középvállalkozásoknak a csatlakozást követô helyzetre történô felkészülését. A tíz turisztikai projekt az úgynevezett szelíd turizmus fejlesztését tûzte ki célul. Ezen belül is a legnagyobb hangsúlyt idén a kerékpáros turizmus kapta. Számos projekt szolgálja a határrégió kerékpáros turisztikai hálózatának fejlesztését, az osztrák és a magyar oldalon meglévô hálózatok összekapcsolását, közös marketing tevékenységeket, egységes arculat kialakítását. A tervezés mellett két esetben kerékpárút építésére is sor került. Ezek a projektek a hiányzó láncszemek megépítésével egy-egy esetben már lehetôvé tették az osztrák és a magyar oldalon meglévô kerékpárutak egységes hálózatba szervezését. A határrégióban a kulturális, bor, vízi és termálturizmus fejlesztését is segítette egy-egy projekt. A prioritáson belül a nagyobb támogatási összeggel ( ezer euró) megvalósuló, nem építési jellegû projektek ipari parkban távfûtômû tervezése, egészségközpont tervezés, technológiai központok együttmûködési hálózatának kialakítása elsôsorban az innovativitás szempontjából értékelhetôk kiemelkedônek.

13 PUSZTAMAGYARÓDI IPARI PARK ÉS TÁVFÛTÔMÛ TERVEZÉSE 15 A projekt egy olyan nagyobb fejlesztés elôkészítését valósította meg a létesítendô Pusztamagyaródi Ipari Park és Távfûtômû terveinek elkészítésével, melynek célja Pusztamagyaród térségében az utóbbi években jelentkezô elvándorlási tendencia fékezése, a gazdasági környezet fejlesztése, munkahelyteremtés. A népességmegtartó erô és az életminôség javítása érdekében szükséges a térségben a fára alapozott ipart megtelepíteni, annak hulladékából és az erdôbôl kikerülô tûzifából környezetbarát hôenergiát elôállítani a létesítendô ipari park fogyasztói, a falu közösségi épületei és a falu lakossága számára. A tervezett ipari park és távfûtômû mintegy 150 új munkahelyet teremtene. A projekt keretében elkészültek azok az engedélyezési és kiviteli tervek, amelyek alapján megvalósuló beruházások elôkészítik a területet a faipari vállalkozások megtelepedésére. Ezek az ipari park alapinfrastruktúrájára, a tároló épületre, az iroda épületre vonatkozó tervdokumentációk. A leendô ipari park területén létesülô távfûtômûhöz kapcsolódóan a projekt részét képezte egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a kazánház kapacitás és technológia meghatározásához. A következô engedélyezési és kiviteli tervek készültek: kazánház épület, kazánházi berendezések, hôellátó rendszerek, hôfogyasztók bekötése, kommunális hôfogyasztók és szárítótelep tervdokumentációja. Az tervdokumentációk, látványtervek és a Biotherm 2000 Kht. anyagai alapján elkészült egy színes promóciós kiadvány, továbbá a projekt eredményei egy zárókonferencia keretében kerültek bemutatásra. A projekt gesztora az erre a célra alapított Biotherm 2000 Kht., mely a megvalósuló Pusztamagyaródi Ipari Park és Távfûtômû üzemeltetôje lesz. A projekt osztrák partnere a Megújuló Energiák Európai Központja Güssing, amely az ausztriai güssingi biomassza fûtômûvet mûködteti. Az osztrák partner szolgáltatta a technológiai megoldásokat az ottani mûszaki tapasztalatok, hatékony üzemeltetési és szervezési módszerek átadásával, és segítették a tervezést végzô cég munkatársait is. Az elkészült tervek alapján lehetôvé válik az ipari park és távfûtômû megvalósításához szükséges további lépések (finanszírozás szervezése, támogatások megpályázása) megtétele. Az engedélyezési tervek és a kivitelezés tender-kiírásához szükséges tervek rendelkezésre állnak, a hatósági engedélyek beszerezhetôek, a befektetôi pénzügyi feltételek megléte esetén a kivitelezésre a tenderek kiírhatóak. Az 1000 példányban elkészült színes promóciós kiadvány tartalmazza az ipari park adatait, látványtervét, a vállalkozók számára elérhetô szolgáltatásokat és egyéb vonatkozó információkat. A projekt hatására új befektetôk jelentkezése várható. A projekt egy nagyobb fejlesztést készített elô. A beruházás finanszírozása pályázatok útján, bankkölcsönök és saját pénzügyi forrásokon keresztül történik majd. A beruházás megvalósulása után az ipari park önfenntartó módon mûködtethetô a betelepült vállalkozások által fizetett bérleti díjakból és a hôszolgáltatás díjaiból. A megvalósuló fejlesztések pilot-projektként mintául szolgálhatnak a korszerû biomassza-bázisú távhôellátó, falufûtô rendszereknek, melyeknek bevezetése, megsokszorozása alapja lehet az EU által célul kitûzött 6% (12%) mértékû biomassza-hasznosításnak. Projekt teljes költségvetése: euró Hivatkozási szám: HU Phare támogatás: euró Gesztor neve: BIOTHERM 2000 Ipari Park, Fejlesztési és Szolgáltató Kht. telefonszám: Gesztor címe: 8895 Pusztamagyaród, Fô u. 2. telefax: cím: Kontaktszemély neve: Varga Zoltán A határon túli partnerszervezet neve: Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing GmbH cím: Kontaktszemély: Ing. Reinhard Koch Programfelelôs (VÁTI TFI) neve: Gyerkó Veronika

14 16 KOOPERNET EGYÜTTMÛKÖDÉS A VERSENYBEN A Technologiezentrum Eisenstadt szakértôi megismertették a Start Smart Programot. Az ARC Seibersdorf a kompetenciaközpontról és a K.plus programról általános ismereteket adott át, segített a tanulmányút lebonyolításában. A Koopernet Együttmûködés a versenyben címû projektünk célja, egy határ menti együttmûködési hálózat kialakítása a Nyugat-Pannon Eurégióban lévô innovációs és technológia központok, kutatás-fejlesztési intézetek és vállalkozások között. A projekt egyrészt az innovatív, növekedési potenciállal rendelkezô, beszállítói kapcsolatok kiépítésére képes kis-, és közepes vállalkozásokra másrészt pedig a kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységeket végzô intézetekre összpontosít. A KOOPERNET Kontakt Pont (KKP) szervezeti feltételeinek megteremtésével információt nyújtunk, és tanácsokat adunk a Nyugat-Pannon Eurégióban lévô kis-, és közepes vállalkozásoknak. Internet alapú szakértôi adatbázist alakítottunk ki és üzemeltetünk, amely lehetôséget ad a kapcsolatok kiszélesítésére. Innovációs monitoring rendszert vezettünk be, amely a fôiskolai és egyetemi munkákban rejlô innovációs ötletek szisztematikus gyûjtését és sikeres projektekké formálásának segítését jelenti. Hazai partnerünk, a Széchenyi István Egyetem az Innovációs Monitoring Rendszer kidolgozásában, a PANAC Pannon Autóipari Klaszter a KOOPERNET Szakértôi Kompetencia Adatbázis terjesztésében vesz részt. A KOOPERNET Kontakt Pont tevékenységét segítendô, kidolgozásra került öt alapdokumentum, amelyek megkönnyítik a kooperációs játékszabályok együttes kialakítását. A projekt keretén belül az INNONET és a Technologiezentrum Eisenstadt közös fejlesztéseként létrejött a KOOPERNET Szakértôi Kompetencia Adatbázis ( Az INNOVUM Innovációs Monitoring Rendszer bevezetésének keretében kidolgozásra került az Innovációs monitoring profillap, amely kitöltve rögzíti a fôiskolai és egyetemi munkákban rejlô innovációs ötleteket. A KOOPERNET tevékenységeinek és az INNOVUM rendszernek megismertetése és népszerûsítése érdekében két-két fórum, egy szeminárium és egy konferencia került megrendezésre. A Best practice projektek vizsgálata, elemzése során két tanulmányút megrendezésére került sor. Az elsô tanulmány célja a partner Technologiezentrum Eisenstadt tevékenységének megismerése, a második tanulmányút célja a partner Austrian Research Centers szervezésében ausztriai kutatóközpontok, kompetenciaközpontok tevékenységének megismerése volt. Az eredmények és tapasztalatok átadására szolgált a hazai K+F Kompetencia központ konferencia. A KOOPERNET projekt legfontosabb eredménye, hogy még Magyarország európai uniós csatlakozása elôtt elôsegítette a közvetlen partneri kapcsolatok és együttmûködések kialakulását a határ két oldalán lévô kis- és közepes vállalkozások, innovációs és technológiai központok, valamint kutatás-fejlesztési (K+F) intézetek között. Mindez hozzájárul az említett szervezetek közötti további együttmûködéshez. Projekt teljes költségvetése: euró Hivatkozási szám: HU Phare támogatás: euró Gesztor neve: INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. telefonszám: Gesztor címe: 9027 Gyôr, Gesztenyefa u. 4. telefax: cím: Kontakt személy neve: Budavári László, Baumgartner Klaudia A határon túli partnerszervezet neve: ARC Seibersdorf Research G.m.b.H, Technologiezentrum Eisenstadt Büro-Errichtungs- und Betriebges. m.b.h. cím: Kontakt személy neve: Christian Wögerer, Wolfgang Rupp Programfelelôs (VÁTI TFI) neve: Szerdahelyi Judit

15 A KÖRMENDEN LÉTESÜLÔ BIOMASSZA- FÛTÔMÛ KISTÉRSÉGI BESZÁLLÍTÓI KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA 17 A szintén Phare CBC támogatással Körmend városában létesült biomassza fûtômû hosszú távú mûködtetésének biztosítása a projekt célja. Ennek érdekében a projekt a potenciális beszállítók tájékoztatását, a beszállítói struktúra kialakítását, a beszállítói együttmûködések szakmai gazdasági, mûszaki- logisztikai és pénzügyi feltételeinek meghatározását, illetve a biomassza fûtômû által közvetlenül érintett célcsoport, vagyis a szolgáltatást igénybe vevôk tájékoztatását, a program népszerûsítését tûzte ki célul. A projekt kezdetén a célcsoport; a térségben mûködô erdôbirtokosságok, erdôtulajdonosok, faipari vállalkozók, ôstermelôk, mezôgazdasági vállalkozók, földtulajdonosok adatbázisának összeállítására került sor. Ezt követôen mûhelyfoglalkozások zajlottak a térség kistelepülésein, illetve több települést összefogó körzetben. A güssingi partnerszervezet a Megújuló Energiák Európai Központja- Güssing Kft. tanulmányút keretében mutatta be a beszállítás teljes folyamatát. Végezetül egy kétnapos konferencia megrendezésére is sor került, ahol a megújuló energia szerepérôl, a hazai faenergetikáról, az erdôtelepítésrôl, a beszállítói struktúra jogi, gazdasági, technikai, logisztikai hátterérôl, az igénybe vehetô támogatásokról hallottak elôadást a résztvevôk, széles szakmai kör részvételével. A programunkat tatai tanulmányúttal zártuk, ahol az ország egyetlen energiaerdô telepítését tekintettük meg, megismerve a telepítés hátterét, az ültetvények fajtáit, a betakarítás technikai eszközeit. A projekt gesztora a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás, amely az együttmûködési hálózat megteremtésében, a partnerek feladatainak összehangolásában, és a célcsoport felkutatásában vállalt aktív szerepet. A güssingi partnerszervezet a saját beszállítói struktúráját, annak hátterét mutatta be, valamint a közös érdekeltségen alapuló megújuló energiafelhasználás mintáját ismertette meg. Körmend város Önkormányzata a helyi fûtômû bemutatását illetôen volt partner a program során. A széleskörô promóció és marketing munka eredményeképpen a program nagyszámú résztvevôi körrel került megvalósításra. A térségben élôk megismerték a fûtômû mûködését, és ismereteket szereztek a beszállítói rendszerrôl. A társulás megismerte a termelôk számát, térbeli elhelyezkedését, a mûszaki- logisztikai szükségleteket valamint a projektben feltárt együttmûködési lehetôségekre támaszkodva a konkrét beszállítói struktúra kialakításával tovább folytatja a programot és rendszeres kapcsolatot tart a beszállítókkal. A projekt eredményeképpen létrejött kapcsolati háló fenntartása a gesztor szervezet feladata. A beszállítók számára a fenntarthatóságot az állami források igénybevétele és az EU támogatások megszerzése jelenti majd, amelyek becsatornázására a létrejövô szervezet nyújt segítséget. Projektünk a körmendi biomassza fûtômû hosszú távú mûködését segíti elô, annak folyamatos alapanyaggal való ellátását biztosítja. A beszállítói struktúra kiépülésének a térségben pozitív gazdasági- társadalmi- környezetvédelmi- foglalkoztatáspolitikai hatásai jelentkeznek. A határ menti együttmûködés a megújuló energia hasznosításának területén való osztrák tapasztalatok hazai alkalmazásához járul hozzá. Projekt teljes költségvetése: euró Hivatkozási szám: HU Phare támogatás: euró Gesztor neve: Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás telefonszám: Gesztor címe: 9900 Körmend, Szabadság tér 7. telefax: cím: Kontaktszemély neve: Szalai Mónika A határon túli partnerszervezet neve: Europaisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing Gmbh. cím: Programfelelôs (VÁTI TFI) neve: Kiss Marietta

16 18 FAIPARI KLASZTEREK EGYÜTTMÛKÖDÉSÉNEK KIALAKÍTÁSA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI ÉS AZ ALSÓ-AUSZTRIAI RÉGIÓ KÖZÖTT A nyugat-dunántúli régió és az alsó-ausztriai térség jelentôs faipari hagyományokkal rendelkezik. A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány keretein belül mûködô Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter és az alsóausztriai ECO PLUS G.m.b.H. által mûködtetett Tec- NetCluster közös célja az egyre erôteljesebb gazdasági versenyben a két régió fa- és bútoripari vállalkozásai együttmûködésének megteremtése. Projektünk célul tûzte ki a határ menti fa- és bútoripari kis és középvállalkozások együttmûködésre való megnyerését. Megvalósított tevékenységeink során egyrészt kölcsönös szakmai találkozókat szerveztünk: az osztrák és magyar faipari klasztertagok három üzletember-találkozón, St. Pöltenben, Dötkön és Sopronban találhattak üzleti partnereket, hozhattak létre új együttmûködéseket. Négy workshopot rendeztünk a nyugat-dunántúli és az alsó-ausztriai régióban, minôségbiztosítási és környezetvédelmi témákban, két tanulmányutat szerveztünk Alsó-Ausztriába. A kutatás-fejlesztési kapcsolatok kiépítése érdekében a Nyugat-Magyarországi Egyetem képviselôi több alkalommal találkoztak osztrák és magyar vállalkozásokkal. A szakmai találkozók sorát a soproni és a wiener neustadti konferencia zárta. Megvalósult az internetes adatbázisok összekapcsolása is: osztrák-magyar tükörhonlap biztosítja az információcserét, valamint közös elektronikus kereskedelmi portál került létrehozásra. Mind a gesztor, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány keretében mûködô Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter, mind a partner: az alsó-ausztriai ECO PLUS G.m.b.H. által mûködtetett TecNetCluster a projektben vállalt feladatait szakszerûen, a jóhiszemû társulás elve alapján valósította meg. Az osztrák partner a mintaprojektek bemutatásával, a workshopok, üzletembertalálkozók szervezésében való segítség nyújtásával, az internetes adatbázisok összekapcsolásának elôsegítésével tapasztalatai révén jelentôs szerepet töltött be a projekt megvalósításában. A projekt eredményeként jelentôsen bûvültek a rendezvényeken résztvevôk szakmai ismeretei, további eredmény a kapcsolatok bûvülése, amely nemcsak a nyugat-dunántúli és alsó-ausztriai vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok kialakulását jelenti, hanem új együttmûködéseket a kutatás-fejlesztés terén is. A projekt során a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter további három osztrák faipari klaszterrel alakított ki kapcsolatot. Ennek következtében a létrehozott portálról már öt klaszter adatbázisa elérhetô. Közös projektjavaslatok is születtek, amelyek további tapasztalatcseréket, környezetvédelemi együttmûködéseket, valamint a nemzetközi faipari rendezvényeken való közös részvételt tûzik ki célul. A projekt fontos hozadéka a hálózati együttmûködés erôsödése. A hálózati együttmûködések erôsítése, a klaszterszervezet kiépítése a határrégióban versenyképességünk megôrzésének egyik fontos eleme. Az együttmûködések fejlesztését elsôsorban további pályázatokból (Phare, uniós, regionális, helyi és kormányzati) tervezzük biztosítani. A fa- és bútoripari vállalkozások közös projektjeinek megvalósítását a pályázati források mellett hosszú távon a fokozatosan megerôsödô vállalkozások hozzájárulásából tervezzük biztosítani. Projekt teljes költségvetése: euró Hivatkozási szám: HU Phare támogatás: euró Gesztor neve: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány telefonszám: , Gesztor címe: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 17. telefax: cím: Kontakt személy neve: Kalcsú Zoltán A határon túli partnerszervezet neve: Eco Plus Niederösterreichs Regionale Entwicklungsagentur GmbH cím: Kontakt személy neve: Peter Sattler Programfelelôs (VÁTI TFI) neve: Gyerkó Veronika

17 PARTNERSÉG A VÁLLALKOZÓKÉRT 19 Magyarország EU csatlakozása kemény próbatétel elé állítja a vállalkozásokat, hiszen egy új piaci környezetben kell megállniuk a helyüket. Az erre történô felkészülés, a követelmények megismerése a vállalkozások számára jelentôs feladatot jelent. A projekt megvalósításával a kamarának az volt a célja, hogy a mikro- kisés középvállalkozások számára segítséget adjon az európai uniós, általános és szakmai ismeretek elsajátításához, további bôvítéséhez, ezáltal növelve esélyeiket az EU egységes belsô piacán. A projektünk sikeres megvalósulásához az osztrák oldalon felhalmozódott tapasztalatok nagymértékben hozzájárultak azzal, hogy az európai uniós csatlakozás következményeit közvetlenül ismertethettük meg. A projekt során Vas megyében és Burgenlandban szerveztünk magyar és osztrák vállalkozások részvételével szakmai tanulmányutakat, fórumokat, konferenciákat, amelyeken az osztrák tapasztalatokat megismerve bôvítették EU-s ismereteiket a Vas megyei vállalkozók. Három konferenciát szerveztünk, három kiállításon adtunk tájékoztatást az érdeklôdô vállalkozásoknak, hét tanulmányúton, szakmai fórumon találkoztak egymással a két terület szakemberei. A projekt keretében egy tolmácsberendezés beszerzése történt meg, amely elôsegítette a rendezvényeken a nyelvi problémák feloldását. A projekt gesztora a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Feladatunk volt a projektben megfogalmazott célok elérése, a megvalósításhoz szükséges feladatok szervezése, végrehajtása. A osztrák projektpartnerünk, a Burgenlandi Gazdasági Kamara koordinálta a Burgenlandban lebonyolított programokat, segítséget adott az osztrák elôadók felkutatásához, felkéréséhez, szervezte az osztrák résztvevôket. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Burgenlandi Gazdasági Kamara több éve gyümölcsözô együttmûködést folytat, amely biztos alapot szolgáltatott a projekt sikeres megvalósításához. A 14 programon összesen 360 fô vett részt, akik elégedettek voltak a rendezvényekkel. A projekt keretében került megrendezésre a GLOBAL 2000 ôszi Vásár, az AGRA Savaria Nemzetközi Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás, A HÁZ Építôipari és Lakberendezési Szakvásár, Szent György Napi Nemzetközi Kézmûipari Vásárhoz kapcsolódó kísérôrendezvények, valamint a határ menti régióban lévô munkaerôpiaci helyzetképpel foglalkozó konferencia, Határmenti Kamarák Találkozója, Nemzetközi ingatlankonferencia. Számos tevékenységi területet érintettek tanulmányútjaink. Az EU-val kapcsolatos információkkal rendelkezô vállalkozások aránya megnôtt. Rendezvényeink lehetôséget teremtettek arra, hogy határon átnyúló személyes és üzleti kapcsolatok alakuljanak ki, amelyek eredményei a késôbbiekben fognak realizálódni. Az osztrák tapasztalatokat megismerve csökkent a résztvevô magyar vállalkozások félelme az EU-t illetôen, a megszerzett ismeretek birtokában tudatosabban tudnak felkészülni az EU csatlakozásra. Az újonnan kialakult, illetve a már meglévô kapcsolatok szorosabbá fôzése pedig hozzásegíti a vállalkozásokat ahhoz, hogy könnyebben meg tudjanak felelni az egységes belsô piac kihívásainak. A projekt megvalósítása során megfogalmazódtak a további együttmûködés alapgondolatai, keretei, amelyek segítik a határon átnyúló együttmûködés fejlesztését, új partnerkapcsolatok kialakítását. Projekt teljes költségvetése: euró Hivatkozási szám: HU Phare támogatás: euró Gesztor neve: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara telefonszám: Gesztor címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. telefax: cím: Kontaktszemély neve: Kiss Sándor titkár A határon túli partnerszervezet neve: Gazdasági Kamara Burgenland cím: Kontaktszemély: Mag. Peter Wrann Programfelelôs (VÁTI TFI) neve: Szerdahelyi Judit

18 20 EU INTEGRÁCIÓS GAZDATANÁCSADÓ HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE A projekt gesztora, a Gyôr Moson Sopron Megyei Agrárkamara, amely szakmailag összefogta a projekthez tartozó tevékenységeket. Osztrák partnerünk, a Landwirtschaftskammer Burgenland (Agrárkamara Burgenland), szakértôi közremûködésével bonyolítottuk le a burgenlandi tanácsadói szemináriumot, az Ausztriában tett tanulmányutakat (farmlátogatások), a csatlakozással kapcsolatos vélemények értékelésével foglalkozó hatástanulmányt. A projekt a határrégióban mûködô agrárkamarai együttmûködés erôsítését célozza. A Gyôr-Moson- Sopron megyei, és a Burgenland tartományi Agrárkamara között létrejött jó munkakapcsolat erôsítésével olyan szervezeti-, és tudásháttér kialakítása vált lehetôvé, ami az érdekérvényesítési készség javításával egyidejûleg felkészíti a gazdálkodókat az uniós csatlakozás kihívásaira. Célul tûztük ki, hogy az osztrák és a magyar gazdák közötti esélyegyenlôség, a társadalmigazdasági kohézió megteremtése úgy jöjjön létre, hogy ebben maguk a gazdák vállalnak aktív szerepet. Projektünk fô célkitûzése, hogy létrejöjjön és megerôsödjön egy gazdálkodókból és kamarai szakértôkbôl álló EU-integrációs tanácsadó hálózat. Képzésük tanulmányutak, szeminárium, tréning és mûhelymunka keretében valósult meg. Szakmai ismeretterjesztô rendezvények és publikációk segítségével tájékoztattuk az érdeklôdôket. Már a projekt keretén belül kiképzett gazdatanácsadóink álltak rendelkezésre, szolgáltattak információt számos településen. Felmértük a mezôgazdasági termelôket az EU-orientáció szempontjából. A felmérés eredményeit egy hatástanulmányban összesítettük. A projekt megvalósításáról monitoring és értékelô tanulmány készült. A képzésre kiválasztott gazdálkodók külsô szakértôkkel együttmûködve intenzív kurzusok alkalmával szerezhettek ismereteket az uniós szabályozási rendszer elemeirôl. A célorientált képzés részeként két osztrák tanulmányút keretében szembesülhettek a határ túloldalán tevékenykedô gazdák uniós tagságának kezdetérôl, a mai lehetôségekrôl. Szemináriumok keretében is elmélyíthették tudásukat az osztrák agrárkamara tanácsadó hálózatának mûködési tapasztalatairól, és más témakörökben (EU Közös Agrárpolitikája, élelmiszeregészségügy, minôségbiztosítás, agrár-környezetvédelem, forrásszervezés). A projekt egyértelmû hozadéka, hogy szerepet játszott a megye elsô Termelôi Értékesítô Szervezetének létrejöttében. A projekt nem egy egyszeri ismeretátadási, -terjesztési akciót kívánt megvalósítani, hanem a határon átnyúló tapasztalatcserére, szakértôi együttmûködésre alapozva a tanácsadói hálózat létrehozásával, szaktanácsadói program kidolgozásával az uniós csatlakozással kapcsolatos felkészülést segítette. A projekt megalapozza a csatlakozás utáni társkamarai együttmûködéssé átalakuló viszonyt, és kezdeményezôje lehet további közös koncepció kidolgozásának és végrehajtásának is. Projekt teljes költségvetése: euró Hivatkozási szám: HU Phare támogatás: euró Gesztor neve: Gyôr-Moson-Sopron Megyei Agrárkamara telefonszám: Gesztor címe: 9021 Gyôr, Munkácsy u. 8. telefax: cím: Kontakt személy neve: Kanyó Zsolt, Modok Jenô titkár A határon túli partnerszervezet neve: Landwirtschaftskammer Burgenland cím: Kontakt személy neve: Dr. Somogyi Balázs Programfelelôs (VÁTI TFI) neve: Szerdahelyi Judit

19 VÁLLALKOZÓI TUDÁS EURÓPAI CSATLAKOZÁS 21 az uniós forrásokról és pályázati lehetôségekrôl, továbbá korszerû vállalkozói, számviteli, pénzügyi, adózási oktatást is. Az utolsó alkalom ausztriai társintézményekben tett közös tapasztalatcserével zárult. Az oktatott tananyag kiadvány és CD formátumban példányban jelent meg. A megyei kis- és közepes vállalkozások beszállítói kapcsolatépítését akadályozza, hogy nem minden esetben képesek megfelelni a magas szintû technikai, minôségi és gazdálkodásszervezési elvárásoknak. A kisés közepes vállalkozások további problémája a tôke-, forrás- és információhiány, valamint a vállalkozás-mûködtetési készségek hiánya. Kevés az információjuk az Európai Unióban követendô jogi számviteli vagy éppen fogyasztóvédelmi változásokról is. A projekt célként fogalmazta meg, hogy az európai uniós általános és szakmai ismeretanyagok átadásával, korszerû képzési technikák alkalmazásával, az osztrák partner tapasztalataira támaszkodva bôvítsék a képzésben résztvevô Zala megyei kis- és középvállalkozások ismereteit. A projekt elôkészítése során összegzésre kerültek az eddigi oktatási képzési tapasztalatok, megtörtént a célcsoport kiválasztása és a projekt promóciója, valamint a képzés tartalmának meghatározása. A képzés 5 szakmacsoportban turizmus-idegenforgalom, élelmiszeripar, építôipar, fa-bútoripar, szállítmányozás-fuvarozás zajlott, a szakmai ismereteken kívül tartalmazott üzleti terv- és pályázatkészítési modult, elôadást A projekt gesztora, a Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara koordinálta a képzés megvalósítását. Az osztrák partner, a Burgenlandi Gazdasági Kamara az osztrák EU csatlakozáskor használt célcsoport-képzési ismereteit, adatbázis-kezelési rendszerét, felkészítési tanulmányokat, publikációkat, valamint az általa használt módszertant bocsátotta rendelkezésre. További közremûködô partnerként a projektben a Szakmai Szövetségek, a Gazdasági Minisztérium, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, ITDH, Európai Információs Központ, Európai Információs Pont a tananyag kiválasztásában és az egyes képzési blokkok lezárása után az értékelésben vettek részt. A képzést és a hozzá kapcsolódó kiadvány, CD megjelentetését a Perfekt Rt. Zala Megyei Igazgatósága bonyolította le. A projekt közvetlen eredményeként megvalósult 100 fô felkészítése az EU csatlakozás követelményeinek megfelelôen, az osztrák kis- és középvállalkozások csatlakozási tapasztalatainak átvételével. Késôbb is használható oktatási eszközök kerültek beszerzésre, valamint a további tanfolyamokon is hasznosítható tananyagot alakított ki a képzést lebonyolító vállalkozó. A kamara folyamatosan köt megállapodásokat azokkal a közép- és felsôfokú oktatási intézményekkel, ill. iskolarendszeren kívüli képzôintézményekkel, amelyek hasonló típusú képzést folytatnak. A vállalkozókat folyamatosan informáljuk ezekrôl a lehetôségekrôl ill. saját szakmai képzéseinken (amelyek nem csak a jelen projekt szakmacsoportjait érintik) orientáljuk ôket. Projekt teljes költségvetése: euró Hivatkozási szám: HU Phare támogatás: euró Gesztor neve: Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara telefonszám: Gesztor címe: Zalaegerszeg, Petôfi u. 24. telefax: cím: Kontaktszemély neve: Szemzô Gáborné A határon túli partnerszervezet neve: Wirtschaftskammer Burgenland cím: Kontaktszemély: Ildikó Schadelbauer Programfelelôs (VÁTI TFI) neve: Gyerkó Veronika

20 22 OSZTRÁK-MAGYAR HATÁRON ÁTNYÚLÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATOK MÉLYÍTÉSE A projekt átfogó célkitûzése a Nyugat-Dunántúli Régió határokon átnyúló gazdasági és közéleti kapcsolatainak bôvítése és mélyítése. A projekt konkrét célja volt, hogy a Nyugat-Dunántúli Régió gazdasági életének meghatározó szereplôi számára biztosítsa a lehetôséget a külföldi (osztrák) üzleti és gazdaságfejlesztési tapasztalatok átvételére. A tapasztalatcserét tanulmányutak, workshopok, konferenciák, közös projektek megvalósításán keresztül kívántuk elôsegíteni, melyekkel lehetôséget teremtettünk a vállalkozások számára, hogy konkrét üzleti kapcsolatokat hozzanak létre. A tanulmányutak, workshopok burgenlandi és bécsi helyszíneken zajlottak vállalkozók, illetve gazdaságfejlesztési szervezetek (Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége, kamarák osztrák és magyar oldalról, MVA, stb.) részvételével. A célkitûzés elsôsorban a tapasztalatcsere és a közös projektek kidolgozása volt, osztrák szakemberek vezetésével. Négy Nemzetközi konferencia megrendezésére is sor került, konferenciák különbözô gazdasági témakörökben több száz fô résztvevôvel. A projekt promócióját elôsegítették a tájékoztató kiadványok, illetve a több mint száz fôre bôvült osztrákmagyar vállalkozói és partneri adatbázis ( A projekt tevékenységi elemeit az Euroregionális Koordinációs Iroda koordinálta a releváns regionális és megyei, hazai és külföldi gazdaságfejlesztési szervezetek (Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, MVA, Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Rt., Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Eco Plus (Bécs) gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezet, Burgenlandi Gyáriparos Szövetség mint partnerek segítségével. Ezen kívül még a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, valamint osztrák kamarák is részt vettek a megvalósításban, utóbbiak fôként Burgenland gazdaságfejlesztési intézményrendszerét, szervezeteit, azok mûködését ismertették meg a rendezvények résztvevôivel. A projekt során a már kialakított gazdasági jellegû többnyelvû adatbázis bôvítésre került. További 100 magyar és 100 osztrák vállalkozás került fel a honlapra. A workshopokon és tanulmányutakon minden fôbb a Régióban jelenlévô iparágból legalább vállalkozás vezetôje, tulajdonosa vett részt, illetve a Régió gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezeteinek vezetôi, szakemberei. A tanulmányutak egyik fô témája a vállalkozások szempontjából az Európai Unióban elérhetô gazdaságfejlesztési lehetôségek, szervezetek bemutatása volt, másrészt pedig az osztrák partnerek segítségével célirányos üzleti találkozók rendszeres lebonyolítása. A projekt idôtartama után az Euroregionális Koordinációs Iroda vállalja, hogy továbbra is biztosítja a megfelelô intézményi feltételeket a tevékenységek folytatásához úgy, hogy koordinátora lesz a határokon átnyúló gazdasági kapcsolatoknak. Az osztrák projektpartneren, az ECO Plus-on kívül aki kész folytatni ezt a kezdeményezést a projekt idôtartama után is számos gazdaságfejlesztésben érdekelt szervezet képes hatékonyan részt venni a tevékenységek folytatásában. A projekt egyértelmûen olyan eredményeket generál majd, amelyek kezdetben csak informálisan, rövidtávon jelentkezô elônyöket jelentenek, de a külföldi tapasztalatok adaptálásával középtávon változásokat hozhat a menedzsment módszerekben, mind a vállalkozásokban, mind pedig a szervezetekben. Projekt teljes költségvetése: euró Hivatkozási szám: HU Phare támogatás: euró Gesztor neve: Euroregionális Koordinációs Iroda Kht. telefonszám: Gesztor címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 6. telefax: cím: Kontakt személy neve: Ajkay Adrián A határon túli partnerszervezet neve: ECO PLUS Niederösterreichs Regionale Entwicklungsagentur cím: Kontakt személy neve: Michaela Roither Programfelelôs (VÁTI TFI) neve: Kiss Marietta

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. Szarvas, 2011. Február 16.

Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. Szarvas, 2011. Február 16. Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Szarvas, 2011. Február 16. Magyarország részvétele a határon átnyúló együttműködési programokban Magyarország 1995 és 2003 között a PHARE

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja projektindító workshop Győr, 2003. június 4. A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése Grosz András tudományos

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

Regionális innovációs források Innovációs Alap

Regionális innovációs források Innovációs Alap Hogyan pályázzunk? EUREKA és Baross Gábor Program információs nap Baross Gábor innovációs pályázati lehetőségek a Nyugat-dunántúli Régióban Nyeste Péter innovációs menedzser Sopron, 2008. március 17. Regionális

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter. Kalcsú Zoltán: A Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter megalakulása,

Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter. Kalcsú Zoltán: A Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter megalakulása, Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter 1 m Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter tagok PANFA Alapító tagok (15) PANFA tagok (117) Eger Sopron Győr Budapest Debrecen Veszprém Kecskemét Szombathely Békéscsaba Zalaegerszeg

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

EU Compass projekt ismertetése 1.

EU Compass projekt ismertetése 1. EU Compass projekt ismertetése 1. Támogató alap: Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat benyújtás: 2010. 09. 15. Döntés: 2011. 03. 25. Szerződéskötés:

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6.

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. A Duna Régió Stratégia kezdetei Igény a tagállamok (8) és

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN Lochuk Nikoletta-MRM Nagypáli 2011 BEMUTATKOZÁS Az elıadás célja: megismertetni a pályázatot, mint eszközt. Miért fontosak az Európai Uniós pályázási

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Title Enterprise Europe Network Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Jogi háttér CIP (Competitiveness and

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK AZ ITP ELFOGADÁSA A Zala Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtásának zalai keretrendszerét Integrált

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30.

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Az innovációs ügynökség Győr Szombathely Zalaegerszeg - A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta - 3 megyei jogú városban,

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia NORth Hungary and Kosice Bilateral Regional Innovation Strategy Project Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia Konszenzus-építő tájékoztató 2007. Június 27. Tartalomjegyzék Régiók elhelyezkedése

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére

A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére Ricz András: A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére Szabadka, 2011. december 17. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka Háttér Európai Uniós szomszédsági programok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra melyet A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság tesz közzé. 1. A pályázati felhívás

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Agrár-innovációs hálózat kiépítésének folyamata

Agrár-innovációs hálózat kiépítésének folyamata Agrár-innovációs hálózat kiépítésének folyamata Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár 2016. január 14. EIP hálózat jogszabályi alapja 1305/2013/EU EMVA rendelet 53. cikke Európai

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya PARADIGMAVÁLTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN Dr. habil. Béla Baranyi az MTA doktora tudományos

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Nemzeti Klaszter Konferencia

Nemzeti Klaszter Konferencia Nemzeti Klaszter Konferencia 2012. Március 27. Pécs Tartalom DCCA rövid bemutatása Duna Stratégia rövid bemutatása A klasztertevékenységek kapcsolódása a Stratégiához / PA 8/ PA 8 terület projektpéldáinak

Részletesebben

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16.

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. 1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. Tel.: 06-1-461 461-33-00 Az IT Információs Társadalom Kht. segítõ tevékenysége a pályázatok elõkészítésében Farsang Attila regionális irodavezetõ Miskolc, 2004. február

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozói pályázati lehetőségek Zalaszentgrót, 2015. május 21. Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1995. január 9-én

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Az eddigi eredmények A jogosult programterület A program EU támogatása 1. prioritás - Fenntartható környezet és turizmus 2. prioritás

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser Budapest A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser A CluStrat projekt 8 pilot tevékenysége 1. Folyamat fejlesztés: innováció fokozása

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt GINOP 5.2.5-16-2016 BEMUTATKOZIK A GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK című kiemelt projekt KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A PROJEKT ALAPADATAI GINOP 5.2.5-16-2016-00001

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális tudásrégióban

Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális tudásrégióban Regional universities as generators of a transnational knowledge region Centre for Regional Studies Hungarian MTA Regionális Academy Kutatások of Központja Sciences Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31.

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31. InoPlaCe projekt Regionális Módszertani és Információs Nap Győr, 2012. október 31. A projekt célkitűzései Átfogó cél: A közép-európai térség versenyképességének és innovációs potenciáljának erősítése Konkrét

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE.

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. DA-RIÜ Khe. feladatai és a DA-RIÜ projekt moduljai FELADATOK K+F és innováció fejlesztése,

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia A zöld munkahelyeké a jövő? A foglalkoztatáspolitika kihívásai A foglalkoztatáspolitikai feladatok és energiapolitikai célok közötti szinergiák

Részletesebben

Regional Ion Therapy Co-operation

Regional Ion Therapy Co-operation Regional Ion Therapy Co-operation Regionális Ionterápiás Kooperáció Regionale Zusammenarbeit für Ionentherapie Eisenstadt, 2011 szeptember 22. Csizmár Péter, EBG MedAustron Hungary Kft. A projektrıl dióhéjban

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben