XI. évfolyam 2-3. szám collega. Jogi szakmai folyóirat. collega

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega"

Átírás

1 2:38 AM Page 1 XI. évfolyam 2-3. szám /23/2007 collega Borito_1-4_XIevf_2-3.qxd évi 2-3. szám XI. évfolyam collega Jogi szakmai folyóirat

2 collega XI. évfolyam 2-3. szám Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója március 31. Károli GáspárReformátus Egyetem Államés Jogtudományi Kar Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója március 31. Budapest A konferencia a Károli Gáspár Református Egyetem szervezésében valósult meg. Az utókiadványt szerkesztették: Dr. Czenczer Orsolya, Dr. Kapa Mátyás

3 Jogi szakmai folyóirat XI. évfolyam évi 2 3. szám collega Tartalom: Alkotmányjog és Államigazgatási Jog Aczél-Partos Adrienn: A közjogi dogmatizmus avagy Polner Ödön közjogi munkássága Bajor Rita: Állami szervek az egészséges környezetért Dr. Balla Zsuzsanna: Közbeszerzési eljárás dilemmái Betlejné Dr. Skurek Rita: Az Európai Unió szerveinek szerepe a jogalkotásban és a végrehajtásban Bodnár Eszter: A választási eljárás néhány aktuális problémája Csink Lóránt Gulyás Gergely: Az államfõ szerepe a francia és a német államszervezetben Dr. Csûrös Gabriella: Területfejlesztés és önkormányzatok: decentralizásió, de centralizáció is?! Farkas Gergely: A mai magyar államfõ intézményének kialakulása a Nemzeti Kerekasztalnál Dr. Homicskó Árpád Olivér: Az egészségügyi ellátórendszer igazgatási szervezete Kiss Szilvia: A vizitdíj bevezetése Magyarországon Lantos Ottó: A számvevõszéki ellenõrzés kialakulása a nyugat-európai államokban és Magyarországon Dr. Lõrincsik Péter: Közigazgatás-fejlesztési törekvések Erdei és az IDEA elképzelései szerint Pintér Beatrix: A jogászi hivatás és a tudomány viszonya a középkorban Polgári Eszter: Az európai konszenzus: elmélet és gyakorlat Rixer Ádám: A civil társadalom fogalma Tisza Tamás: Törvényességi felügyelet a hatályos magyar közigazgatási jogban Tóthné Veszprémi Bernadett: Az EU-ban dolgozó köztisztviselõk felelõsségére vonatkozó szabályozás Dr. Váczi Péter: Mit ér az Ombudsman szava? Egy elfeledett európai ombudsmani ajánlás margójára Dr. Vattay Éva: Az Európai Bizottság eszközei az antitröszteljárás, azaz egy sajátos közigazgatási eljárás során Bûnügyi Tudományok Gilányi Eszter: A nõkereskedelem visszaszorítására szolgáló hazai és nemzetközi megoldások dr. Lukács Krisztina: CPT-látogatások Magyarországon Pápai-Tarr Ágnes: «Marchandage judiciaire» á la française dr. Sipter Orsolya Ajnácska: A legsúlyosabb büntetések nemzetközi aspektusairól dióhéjban dr. Somogyi Zoltán: Kábítószer a nemzetközi jogban Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés kérdése a kora újkori utópiákban és királytükrökben Civilisztika Fehér Lóránt: Zálogjog az új Polgári Törvénykönyv Tervezetében avagy vissza a jövõbe dr. Hegedûs Bulcsú: A belsõ visszaélés-jelentési rendszerek alkalmazása az adatvédelem tükrében dr. Horváth Zsófia: Adalékok a gazdasági reklámtevékenység hazai szabályozásához Izsák Orsolya: Panorámajog panorámaperek

4 Tartalom Izsóné dr. Ács Alexandra: A házasság védelmének vizsgálata néhány alapvetõ jogszabályban Jármai Péter: A CE jelölés jelene és jövõje versenyjogi szempontokra is figyelemmel Lõrincsikné Lajkó Dóra: Egyéni (ön)gondoskodás jogi vetületei az idõskorú személyek tartós ápolásában Megyeri-Pálffi Zoltán: A névváltoztatás modernkori szabályozástörténete Magyarországon Dr. Nagy Erzsébet: A 2005/29/EK irányelv átültetésének a Tpvt-t érintõ anyagi jogi kérdései Dr. Nemcsik Orsolya: Közjegyzõi közremûködés a társasági jogban, különös tekintettel az elektronikus cégeljárásra Nyilas Anna: A bíróság és a felek percselekményei a hatékonyság követelményének fényében dr. Szilágyi János Ede: Földrajzi árujelzõk és versenyjog. A Rioja-ügy Szõke Zsuzsanna: A pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésének elrendelése, mint nemperes eljárás dr. Szuchy Róbert: A Microsoft-üggyel kapcsolatos versenyjogi problémák Dr. Váradi Szabolcs: A franchise szerzõdés és a fogyasztóvédelem jogi kapcsolata a német jogban Dr. Varga Nelli: A nemzetközi pénzügyi lízing Dr. Varga Szabolcs: A válási mediáció Dr. Varga Zoltán: A nyugdíjrendszerek fenntarthatósága érdekében tett intézkedések Magyarországon és az Európai Unió más tagállamaiban Dr. Vasady Loránt Zsolt: A vételi jogot engedõ szerzõdés feltûnõ értékaránytalanságra alapított megtámadásának lehetõsége/lehetetlensége Nemzetközi Jog, Integráció Andrási Zsuzsanna: Új alapokra helyezett kémiai biztonság az Európai Unióban Bartha Ildikó: Az Európai Közösség hatásköre és az Unió közös kül- és biztonságpolitikája megjegyzések az Európai Bíróságés az Elsõfokú Bíróság kapcsolódó ítéletei alapján Fazekas Flóra: A közösségi jog elsõbbségét érintõ magyar alkotmánybírósági határozatok Friedery Réka: Az Európai Ombudsman az alapjogok európai védelmi rendszerében dr. Herpai Gábor: A jogérvényesítési irányelv hatása a magyar szerzõi jogra dr. Jánosi Andrea: A munkaidõ szabályozásának kérdései a közösségi jogban Dr. Juhász Ágnes: A kohéziós politika 2007 után Klebercz Nóra: A közösségi hûség elve és a versenyvédelem Kun Attila: Az Európai Unió CSR-politikájának újabb fejleményei Nyitrai Péter: 2007 az esélyegyenlõség éve a nõi munkaerõ esélyei gender mainstreaming Dr. Pintér Edit: Az európai területi együttmûködési csoportosulás új lehetõségek a határ mentén dr. Szabó Ágnes: A növényfajta-oltalom szabályozásának alakulása Európában dr. Váradi Szilvia: A tagállamok egyénekkel szembeni kárfelelõsségének alakulása az Európai Unióban Idegen nyelvû szekció Alina-Ioana Aprotesei: Aggression as an Individual Crime Zoltán Bogschütz: Some professional ideas about a CEP Seminar Developing Probation in Central and Eastern Europe: Sustainable Growth Bohátka Zsófia Ráhel: Die Reform des Scheidungsverfahrens in Deutschland dr. Bõhm Judit: Development of the European Union s energy policy Anita Boros: Neue Beweisregeln im Bereich von Verwaltungsverfahren Ákos Domahidi: EU Rahmenbeschuss, ein atypischer Rechtsakt dr. Ercsey Zsombor: Tax Exemption for Subsistence Level

5 Tartalom Dr. Farkas Krisztina: Möglichkeiten der Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens im deutschen Strafprozessrecht Nóra Jakab: New employment policies of disabled people dr. Karoliny Eszter: Attitudes to Integration Timea Kovacs: The EU s Equal Treatment Directives and equality in practice Láncos Petra Lea: The State or the Union Addressed: From Identity Concepts to Polity Blueprints The theoretical foundations of the constitutional future of Europe: Cosmopolitanism, communitarism and pluralism Móré Sándor: The constitutional development of Romania before and after the change of regime (compared with the Hungarian constitutional development) Anikó Raisz: Wechselwirkung der internationalen Menschenrechtsforen Rákosfalvi Rita: Mit Zeugenverhör und mit Anwendung von behördlichen Zeugen im Zusammenhang stehende Veränderungen im Spiegel des Gesetzes vom Jahre 2006 Nr. LI über die Änderungen des Gesetzes vom Jahre 1998 Nr. XIX zur Strafverfolgung Dr. Sándor Roland: The International Criminal Court and the situation in Darfur, the Sudan Dr. Soltész Kinga: ECHO, the European Community Humanitarian Aid Office Somogyi Árpád: The basic legal framework of foreign direct investment in China Szabó Zsolt: Parlamentarische Untersuchungsausschüsse in Deutschland Sándor Udvary: Digital revolution Effects of technological development on freedom of expression Dr. Vértesy László: The Place and Theory of Banking Law or Arising of a New Branch of Law: Law of Financial Industries c o l l e g a Jogi szakmai folyóirat Fõszerkesztõ: dr. Kapa Mátyás szerkesztõk: dr. Czenczer Orsolya dr. Gajda Tibor dr. Princzinger Péter szerkesztõség: 1053 Budapest, Királyi Pál u. 7. Tel./fax: (06-1) Felelõs kiadó: dr. Bebõk Gábor ISSN

6 Alkotmányjog és Államigazgatási Jog Aczél-Partos Adrienn A közjogi dogmatizmus avagy Polner Ödön közjogi munkássága Bevezetés Minden tudományterület esetében igaz az a megállapítás, miszerint egy tudós munkásságát csak akkor tudjuk tárgyilagosan bemutatni, ha figyelembe vesszük annak a korszaknak a jellemzõ jegyeit, amelyben az adott tudományág mûvelõje élt és alkotott. Illetve igaz ez az állítás abból a megközelítésbõl is, hogy egy adott korszakot vagy irányzatot a leghitelesebben mindig egy-egy képviselõje tudományos munkásságának tükrén keresztül lehet jól láttatni. Jelen tanulmányban Polner Ödön tudományos tevékenységének rövid értékelésére és a közjog tudományos irányának elemzésére vállalkozom. Mivel nélkülözhetetlen az akkori közjogtudomány helyzetének ismerete, ezért elõször a magyar alkotmányjog-tudomány több jelentõs korszaka és iskolája közül a közjogi dogmatizmus ismertetésével kezdem publikációmat. A közjogi dogmatizmus kialakulásának elõzményei Hazánkban a közjogi dogmatizmus idõszaka 1887-re tehetõ. Ekkor jelent meg Nagy Ernõ államjogi tankönyve, 1 mely mérföldkõnek számított az alkotmányjog tudományos feldolgozásában. A magyar közjogtudomány mûvelését lényegében a dogmatikus közjogírás indította el, és ettõl az idõponttól beszélhetünk közjogunk anyagának tudományos, jogászi feldolgozásáról. Az alkotmányjog-tudomány e korszakának kialakulását sem mint ahogyan egyetlen korszak kialakulását sem szakíthatjuk el teljesen az akkori idõk történelmi-társadalmi adottságaitól. A magyar közjogot az évi törvények nagymértékben átalakították. Új intézmények láttak napvilágot, ilyennek számított többek között, hogy az alkotmány a kiváltságolt rendek alapjáról az állampolgárság alapjára helyezte a hangsúlyt, továbbá az is, hogy a felelõtlen kormányzati rendszert felváltotta a felelõs kormányzati rendszer után a következõ nagyobb változást az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés hozta. A kiegyezés nyomán például a közös ügyekkel együtt 1867 végén közös minisztériumok is alakultak. Az évi 8. tc. a miniszterek kinevezését az uralkodó hatáskörébe utalta, szemben az 1848-os szabályozással, mely szerint az uralkodó csupán megerõsítette tisztségükben a minisztereket. Már nem felelt meg a korábbi közjogi idõszakra jellemzõ történeti módszer alkalmazása. Az új közjogi viszonyok megjelenése egy újfajta, tudományos feldolgozást igényelt. A német példa Németországból indult útjára a közjog mûvelésének az az iránya, amelynek jellemzõ jegyei többek között a túl sok történelmi rész mellõzése, illetve a politikai és filozófiai elemek elhagyása volt. A dogmatikai elemzést a közjog a magánjogból vette át. A dogmatikus iskola klasszikus mûvének Laband közjogát 2 tekintették. Laband lett az új, dogmatikus iskola megalapítója. Az irányzat módszere kizárt minden történelmi, bölcseleti és szubjektív politikai elemet a közjog jogászi tárgyalásából. A német jogirodalomban a dogmatikus irány hirdetõi közé tartozott többek között George Meyer, Gierke, Arndt, Jellinek és Kelsen is. A német dogmatikai iskolának a hatása az egész földön érezhetõvé vált, és ennek köszönhetõen a közjog jelentõsége világszerte megnõtt. A közjogi dogmatizmus jellemzõi A közjogi dogmatikus iskola a tudományos objektivizmus jegyében, a pozitivista felfogásnak megfelelõ módszerekkel mûködött. A pozitivizmus elvének alkalmazása a vizsgálódás összpontosítását jelentette. A dogmatizmust a formalisztikus elemzés jellemezte; pontos fogalomalkotás, precíz definiálás ezek voltak az irányzat legmeghatározóbb jegyei. A dogmatizmus képviselõi mellõzték mûveikbõl a filozófiai elemek használatát. 1 Nagy Ernõ: Magyarország közjoga (államjog). Budapest, Laband, Paul: Das Staatsrecht des Deutschen Reiches évi 2 3. szám 5

7 Aczél-Partos Adrienn Mivel az irányzat maga csak nagyon lassan tudott teret hódítani, ezért a magyar közjogtudomány sokáig még felemás képet mutatott. Ez leginkább abban nyilvánult meg, hogy a fennálló közjogi intézmények értelmezésével foglalkoztak ugyan a közjogászok, de a távolabbi összefüggések megállapítására már nem vállalkoztak. A dogmatikus iskolának több úttörõje is volt; hogy néhány nagy nevet említsek: Nagy Ernõ, Concha Gyõzõ, Polner Ödön, Csekey István, Tomcsányi Móric, Kmety Károly, Ereky István és Buza László. Polner Ödön életpályája Ebben a dolgozatban a szûk terjedelemére tekintettel csupán arra vállalkozom, hogy röviden ismertessem Polner Ödön életútját, illetve néhány jelentõs mûvén keresztül bemutassam a közjogi intézmények elméleti követelményeit, törvényszerûségeit és a közöttük fennálló öszszefüggéseket. Polner Ödön március 15-én született Békéscsabán. Tanulmányainak elvégzése után a budapesti egyetemen avatták jogi doktorrá októberében joggyakornokká nevezték ki a budapesti királyi törvényszékhez nyarán az Igazságügy-minisztériumba kerül, arra az ügyosztályra, amely a magánjogi, közjogi és nemzetközi jogi ügyeket intézte ben miniszteri segédfogalmazó, 1906-ban miniszteri titkár lett, majd 1906 õszén a budapesti királyi táblához nevezték ki bírónak. Hivatali pályája mellett a tudományos pálya is vonzotta április 12-én magántanári képesítést szerzett ben egyetemi tanárrá nevezték ki. Két-három speciálkollégiumot tartott Magyarország és Ausztria közjogi viszonyáról, illetve elõadást tartott A magyar parlamenti jogról április 5-én tartotta akadémiai székfoglalóját Magyarország és Ausztria közjogi kapcsolatának jogi alapjáról tõl a pozsonyi magyar királyi tudományegyetemen a közjog és politika tanszékre nevezték ki egyetemi tanárrá. Késõbb õ lett a pozsonyi egyetem rektora, azonban 1921-ben bezárják az egyetemet tól ig a szegedi egyetemen tanított, ahol a közjogi tanszék vezetésével bízták meg. Egyetemi tanárságának idején az egyetem belsõ ügyeivel is sokat foglalkozott, egyebek között az ifjúság szociális problémáit tanulmányozta február 7-én hunyt el Szegeden. 96 éves koráig élt és alkotott a tudomány önzetlen munkása 3 -ként. Polner Ödön tudományos munkássága Polner Ödön tudományos munkásságának kezdete egybeesik a közjogi dogmatizmus megjelenésével. Felismerhetõ mûveiben a pozitivista jogbölcselet professzorának, Pulszky Ágostnak a hatása. Monográfiáiban 4 a közjogi intézmények kialakulását és jogi helyzetét tanulmányozta; amellett az aktuális államjogi kérdések megválaszolásával foglalkozott sokat. Mûveiben feldolgozta a háborúval kapcsolatos közjogi kérdéseket, a választójogot, a trónbetöltést, az államtitkár felelõsségének kérdéseit. A tudós elsõ munkája Magyarország és Ausztria közjogi viszonya címet viselte. A mû 1891-ben Budapesten jelent meg nyomtatásban. A magyarosztrák közjogi viszony állandóan az érdeklõdés középpontjában állt, hiszen érdekelte a tudományt, a politikát, de még a nagyközönséget is. Ezzel a mûvel Polner óriási szakmai elismerést vívott ki magának. 5 Concha Gyõzõ így méltatta a Magyar Igazságügy hasábjain: 6 A munka címe kezdõre 7 vall, tartalmát azonban bármely kész író magáénak vallhatná. Örömmel adunk hírt a fentebbi munkáról. Gondos tanulmány, a nagy kérdés minden oldalú kifejtése, erõs boncoló ész, jogászi gondolkodás s amire nagy súlyt fektetünk, a már-már kiveszõ magyar közjogi érzék jellemzik annak minden részét. Polner Ödön nevéhez fûzõdik e mûve kapcsán annak megállapítása, hogy Magyarország és Ausztria közti viszony nemzetközi jogviszonynak tekintendõ, és hogy ez a kapcsolat a két állam közötti nemzetközi szerzõdésen alapult és nem belsõ államszerzõdésen, amely a nemzet és a király között jött volna létre. Tudományos munkássága egyik legnagyobb eredményének tekinthetõ az, hogy végleg kiszorult közjogi irodalmunkból a belsõ államszerzõdések elavult tana. Munkájában megtalálható a közjogi dogmatizmus szinte minden meghatározó jegye. A történeti módszert jól egyesíti a dogmatikai módszerekkel. Természetesen érzõdik munkájából az önálló magyar államiság féltése, tehát nem szenvtelenül tárgyalja a kérdést, de mellõzi a történeti iskola ismert tárgyalási módját, a túlzott hazafiaskodást. Szembe száll azokkal a nézetekkel, amelyek az önállóságra alkalmatlannak ítélik a magyar államot. Polnernek nagy szerepe volt abban, hogy a dogmatikai irányzattal szemben eloszlatta a kételyt és a bizonytalanságot. Ennek nyomán a magyar közjogi irodalomban a dogmatikus módszerek alkalmazása kezdett kizárólagossá válni. A magyar-osztrák kapcsolat mellett a parlamenti jog és az azzal öszszefüggõ közjogi kérdések álltak érdeklõdésének középpontjában. Ezen tanulmányai jelentõs hatással bírtak a magyar közjogi tudományra és nem egyszer a törvényhozásra is. A választói jog mivolta 8 címû terjedel- 3 B. Kiss Albert méltatta így a Polner Ödön, a professzor címû tanulmányában p. 4 A teljessége igénye nélkül, csak felsorolásszerûen: A végrehajtóhatalom a magyar alkotmányban. In: Jogi Szemle A miniszterek állása a királlyal szemben. In: Jogtudományi Közlöny 1894/18. A választói jog mivolta. In: Jogtudományi Közlöny A közös ügyek. Budapest, Tanulmányok a magyar parlamenti jog körébõl. Budapest, Aktuális közjogi kérdések. In: Jogtudományi Közlöny 1916/49, 50. A háború okából tett kivételes intézkedések ismertetése. In: Jogállam A háború esetére szóló kivételes hatalom alkotmányjogi jelentõsége. In: Jogállam 1917/1,2,3,4 Az új választójogi törvényjavaslat. Budapest, A trón megüresedésének és betöltésének kérdéséhez. Budapest, A politikai államtitkár felelõssége. In: Jogtudományi Közlöny Választójogi törvényhozásunk. Budapest, tól 1907-ig hat kötetben jelent meg a Magyar Jogi Lexikon, melyben a közös ügyekkel kapcsolatos összes címszót Polner Ödön dolgozta ki. 6 Magyar Igazságügy. XXXVI. kötet p. és p. 7 Alig volt 26 éves, amikor ez a munkája megjelent. 8 A választói jog mivolta. In: Jogtudományi Közlöny XI. évfolyam 2 3. szám

8 A közjogi dogmatizmus avagy Polner Ödön közjogi munkássága mesebb publikációjában nemcsak a választójoggal foglalkozik, hanem az alanyi jogokkal is. A választójogi törvényhozásunkkal kapcsolatos megállapításai nagymértékben hozzájárultak a fogalmak tisztázásához és ahhoz, hogy a választói jog természetébõl folyó alapelvek következetesek legyenek. Tanulmányában rögzíti azt a tételt, miszerint a választói névjegyzékbe való felvétel nem feltétele annak, hogy valaki választójoggal rendelkezzen; a névjegyzék csak a szavazás lebonyolítását biztosító eszköz. A Tanulmányok a parlamenti jog körébõl 9 címû munkájában három fõ kérdéssel foglalkozik behatóan: az országgyûléssel, mint állami szervvel; az országgyûlési tagság feltételeivel; és az országgyûlési tagsággal járó hatóságokkal és azok megszûnésével. E kérdéseket kizárólag jogi szempontból igyekszik megvizsgálni: ha az állam jogrendjét vizsgáljuk, elsõ dolog az, hogy attól más elemeket elválasszunk, hogy azt ne politikai szempontból nézzük, hanem a csupasz jogrendet a maga ridegségében tekintsük 10 A végrehajtóhatalom a magyar alkotmányban 11 címû írásában részletesen ismerteti az állami szervezetet, illetve annak történetét. Az állami szerveket nem a montesquieu-i elmélet alapján csoportosítja. Csupán két fõ ágat határoz meg, mégpedig a törvényhozó és a végrehajtó funkciót. A bírói tevékenységet a végrehajtás körébe rendeli. Kritikáiban, bírálataiban is mindig következetesen a tudományosságot szolgálta. Polner Ödön kritikai munkásságának egyik legfontosabb terméke Marczali Henriknek a német nyelven megjelent magyar alkotmányjogáról címû mûve. 12 (Ungarisches Verfassungsrecht. Tübingen, 1911.) Határozottan visszautasítja Marczali egész munkásságát, aki közjogi feladatok megoldására vállalkozott úgy, hogy nem rendelkezett jogi végzettséggel, nem is ismerte a magyar közjogot. Polner szerint ez a könyve nem más, mint Magyarország dióhéjba szorított politikai történetének elõrebocsátása mellett egy csomó szellemesen és könnyed modorban megírt történeti elbeszélés, elmefuttatás, aperçu, melyeknek tárgyuk többé-kevésbé egyik vagy másik alkotmányos intézményünk; ezekhez hozzá van csatolva mintegy függelékül, vagy az elbeszélés fonalának megszakításával közbe van szúrva, a közjog nyers jog anyagának egy-egy része, minden jogászi feldolgozás nélkül. A nyers, de nem egyszer hibásan, kihagyásokkal és tökéletlenül közölt joganyaghoz fûzött megjegyzésekben, megállapításokban gyakran igen nagy hibák, a szerzõ szemmelláthatóan tájékozatlanságából eredõ botlások vannak, melyek épen az ellenkezõjét tartalmazzák annak, ami a magyar közjogban ma»communis opinio«. 13 Összegzés Polner Ödön munkásságában a tudományosság igénye mely a közjogi dogmatizmus legmarkánsabb ismertetõjegye mindvégig meghatározó, központi elvként játszott szerepet. Mûveiben egzakt pontosságra, tudományos meghatározásokra törekedett mint azt röviden a fentiekbõl megismerhettük és ezen elvárást sikerült is megvalósítania. Harcot indított az álhazafias, tudománytalan szemlélettel szemben. Nagy szerepe volt annak a közjogi irodalomnak a megteremtésében, amely jogdogmatikai elemzésen alapult. A közjogi dogmatizmus a jogi forma, a jogi technika jelentõségének hangsúlyozásával, a jogi kultúra olyan kincseinek továbbfejlesztését segítette, amelyekhez a mai állam- és jogtudomány mûvelõi is szívesen nyúlnak vissza. A jogi fogalmak elemzésének módszereiben teremtett újat és járult hozzá a jogtudomány fejlõdéséhez; ezzel mintegy magasabb fokra emelve a jogtudományt. Felhasznált irodalom Ádám Antal: Bevezetés a közjogtanba. Kari jegyzet. Pécs: Kódex Gmk. ny., 1999 B. Kiss Albert: Polner Ödön, a professzor. In: Polner Ödön emlékkönyv. Szeged: Szeged Városi Nyomda, p. Buza László: Polner Ödön, a tudós. In: Polner Ödön emlékkönyv. Szeged: Városi Nyomda, p. Concha Gyõzõ: Közjog és magyar közjog. In: Magyar Igazságügy és 113. p. Kukorelli István: Magyar közjog oktatása a jogi karon. In: Takács Péter: A jogászképzés múltja, jelene és jövõje. Budapest: ELTE-ÁJK, p. Polner Ödön: Aktuális közjogi kérdések. In: Jogtudományi Közlöny 1916/ p., 1916/ p. Polner Ödön: A közös ügyek. Budapest, 1901 Polner Ödön: A választói jog mivolta. In: Jogtudományi Közlöny 1901 Polner Ödön: A végrehajtóhatalom a magyar alkotmányban. In: Jogi Szemle, 1893 Polner Ödön: Magyar közjog német nyelven. In: Jogállam p. és p. Polner Ödön: Magyarország és Ausztria közjogi viszonya történeti kifejlõdésében és jelen alakjában. Budapest, 1891 Polner Ödön: Tanulmányok a magyar parlamenti jog körébõl. Budapest, 1902 Takács Imre: A német közjogi dogmatizmus érték vagy korlát? In: Emlékkönyv Ádám Antal egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Budapest Pécs: Dialóg Campus, p. Takács Imre: Polner Ödön és a közjogi dogmatizmus. Különlenyomat. Szeged, Tanulmányok a magyar parlamenti jog körébõl. Budapest, i.m. 20. p. 11 A végrehajtóhatalom a magyar alkotmányban. In: Jogi Szemle Polner Ödön: Magyar közjog német nyelven. In: Jogállam p. és p. 13 Buza László: Polner Ödön, a tudós. 56. p évi 2 3. szám 7

9 Bajor Rita Állami szervek az egészséges környezetért Rohanó, fejlõdõ világunkban bár egyidejûleg egyik állami feladat sem elhanyagolható, idõszakonként némelyik nagyobb hangsúlyt kaphat. Ami nem változhat, az az alapvetõ cél: a természeti örökség megõrzése és védelme, minõségének javítása (Bogdányiné dr. Mészáros Ágnes, a Felsõ-tiszavidéki Környezetvédelmi Felügyelõség igazgatója) Környezetvédelem, mint sajátos állami funkció Az emberi társadalmak irányításának, szervezésének leghatékonyabb eszköze a több, mint ötezer éves állam. Az állam szerepe, feladata folyamatosan változott a történelem folyamán. 1 A XX. században az állam funkciója, feladata jelentõsen átalakult a társadalmi, gazdasági, tudományos és technikai fejlõdés következtében. Ennek eredményeként új és eddig ismeretlen feladatok jelentek meg, ezek között egy sajátos és szükségszerû állami kötelezettség, a környezeti értékekkel való gazdálkodás illetve a környezeti értékek megõrzése, megóvása ben az ENSZ stockholmi világkonferenciájának zárónyilatkozatában a résztvevõ államok deklarálták, hogy Az embernek alapvetõ joga van a szabadsághoz, az egyenlõséghez és a megfelelõ életfeltételekhez egy olyan minõségû környezetben, amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetõséget, ugyanakkor pedig ünnepélyes kötelezettsége, hogy e környezetet a jelen és jövõ nemzedékek számára megóvja és javítsa. 2 A nyilatkozatban a kormányok meghatározták a környezetvédelem elsõ alapvelveit, nemzetközi feladatait, és kötelezettséget vállaltak arra, hogy megõrzik a természetes környezetet az emberi generációk számára. Az egyezmény eredményeként számos ország köztük hazánk alkotmányosan deklarálta a környezethez való alapjogot. Az Alkotmány 18. -a szerint, a Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. [ ] Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg. Az állam környezetvédelmi kötelezettségei A környezetvédelem mára mindössze néhány évtized alatt a modern állam egyik alapvetõ feladata lett. A környezetvédelmi kötelezettség- és felelõsségvállalás három nagy részkötelezettségbõl tevõdik össze. Az állam kötelezettsége, hogy a környezetvédelem feltételeit kialakítsa, a védelem érdekeit a környezethez való jogot érvényesítse. Az állam felel az állami szervek és az állami tulajdon által okozott környezeti veszélyekért, ártalmakért, valamint mögöttes felelõséggel tartozik a környezeti károkért. Az állam közvetlen érdekeltség nélkül is köteles helytállni, és a környezeti károkat az esetleges további, kumulatív hatások elkerülése érdekében felszámolni, de legalábbis mérsékelni. Az állam kötelezettségvállalásának egyes kiemelt részelemei: 3 Az állam a környezet védelmét saját érdekként kezelje, alakítson ki összhangban a többi politikával környezetpolitikát, és a megvalósításhoz szükséges terveket, eszközöket. Az állam kell legyen a környezetvédelmi tevékenységek legfõbb irányítója, de nem megvalósítója. Az irányítás elkülönült, önálló szervezetrendszer kialakítását teszi szükségessé. A szervezetrendszer tevékenységének tartalmi megalapozását a jogalkotás jelenti, kell, hogy jelentse. A szabályozás feladatai közül külön kiemelést érdemel a gazdasági szabályozó 4 feladatkör, kiegészítve az állami támogatások rendszerével. 5 A környezetvédelmi célú alapok vagy az anyagi támogatás mellett az állam feladata a szakirányú támogatás, az információellátás és további materiális segítségnyújtás biztosítása. A környezetvédelmi kutatások irányítása, koordinálása szintén állami feladat. Környezetvédelmi információs rendszer kialakítása, közszolgáltatás jellegû mûködtetése szükséges. Az állam kiemelt feladata a környezetvédelmi tárgyú oktatás és ismeretterjesztés. Az állam köteles biztosítani a környezet védelmében a koordinációt, mely a környezeti együttmûködésnek alapfeltétele és garanciája. A nemzetközi együttmûködésben való tényleges közremûködés az állam egyik legfontosabb kötelezettsége a környezeti értékek megõrzésében. Állami szervek a környezeti érdekek érvényesítésében A környezeti értékek megóvásának részben meglévõ, kisebb részben 1 Szilágyi Péter: Jogi alaptan, Budapest, Osiris Kiadó, 1998, 65. oldal 2 Magyarország diplomáciai okokból nem vett részt a világértekezleten, de hivatalosan is elfogadta a konferencia döntéseit. 3 Ficzere Lajos Forgács Imre (szerk.): Közigazgatási jog, Különös rész, Budapest, Osiris Kiadó, 2006, negyedik, átdolgozott kiadás, 197. oldal 4 lásd bõvebben: Bobvos Pál Csák Csilla Horváth Szilvia Miklós László Olajos István Prugberger Tamás Szilágyi János Ede: A szennyezõ fizet elv érvényesülése a mezõgazdaságban, in: Agrárjogi országjelentés magyar nemzeti referátuma, Agrár- és Környezetjog, CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület tudományos közleményei, szám, oldal 5 lásd bõvebben: OLAJOS István: A mezõgazdasághoz kapcsolódó vidékfejlesztés jogának bevezetése Magyarországon, PhD. értekezés, Miskolci Egyetem, 2006, kézirat 8 XI. évfolyam 2 3. szám

Összefoglaló az EMLA 2014. december 8-án tartott ünnepi közgyűléséről. A magyar környezetvédelmi jog 20 éve

Összefoglaló az EMLA 2014. december 8-án tartott ünnepi közgyűléséről. A magyar környezetvédelmi jog 20 éve Összefoglaló az EMLA 2014. december 8-án tartott ünnepi közgyűléséről A magyar környezetvédelmi jog 20 éve KÖRNYEZETI MANAGEMENT ÉS JOG EGYESÜLET BUDAPEST, 2015 JANUÁR SZERKESZTŐK: dr. Gajdics Ágnes Gabriella,

Részletesebben

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula Szerzői jog 2011 Szent István Társulat ISBN 978 963 277 254 7 Felelős kiadó: Dr. Rózsa Huba alelnök Felelős kiadóvezető: Farkas Olivér igazgató Tartalom

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

A fogyasztói jogok tartalmának és érvényesülésének közjogi keretei Magyarországon

A fogyasztói jogok tartalmának és érvényesülésének közjogi keretei Magyarországon Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája Bencsik András A fogyasztói jogok tartalmának és érvényesülésének közjogi keretei Magyarországon PhD értekezés tézisei Témavezető:

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér Budapest, 2013 A bevezetés, a kortörténeti összeállítás

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása Doktori értekezés Írta: dr. HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR Témavezető: PROF. DR. HAJDÚ JÓZSEF Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Részletesebben

Az állam felelősségének egyes kérdései

Az állam felelősségének egyes kérdései Rixer Ádám tanszékvezető egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék 1. Bevezetés 2010. október 4-én mintegy 700 ezer köbméter erősen maró hatású,

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek I. modul: Központi állami szervek rendszere Jegyzet Budapest, 2013 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános közigazgatási

Részletesebben

Profectus in litteris II.

Profectus in litteris II. 1 Profectus in litteris II. PROFECTUS IN LITTERIS II. Előadások a 7. debreceni állam- és jogtudományi doktorandusz-konferencián 2010. május 21. Szerkesztette P. Szabó Béla, Szemesi Sándor 4 Debreceni

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Csörgits Lajos A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel

Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel AJB PROJEKTFÜZETEK Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel A büntetés-végrehajtás fogvatartottjainak, a külföldiek idegenrendészeti és menedékjogi fogva tartásának alapjogi összefüggéseit, valamint

Részletesebben

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

Az ügyész feladatai a polgári perben

Az ügyész feladatai a polgári perben Az ügyész feladatai a polgári perben Jelige: palánta Polgári jogi szekció Választott téma sorszáma: 17. 2 T a r t a l o m j e g y z é k Előszó 3. 1. Kisebb, de mégis nagyobb: KÖZÉRDEKVÉDELMI (közjogi)

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet Rezümék (szerzők neve szerint ABC sorrendben) Szerkesztette: Dr. Orbán

Részletesebben

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 J/5015 Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 DR. KÁLLAI

Részletesebben

A BIZONYTALAN ALAPRA ÉPÜLÕ HÁZ, AVAGY A RENDÉSZET FOGALMAINAK TISZTÁZÁSA. CHRISTIÁN LÁSZLÓ egyetemi tanársegéd (PPKE JÁK)

A BIZONYTALAN ALAPRA ÉPÜLÕ HÁZ, AVAGY A RENDÉSZET FOGALMAINAK TISZTÁZÁSA. CHRISTIÁN LÁSZLÓ egyetemi tanársegéd (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare VI. 2010/1. 175 192. A BIZONYTALAN ALAPRA ÉPÜLÕ HÁZ, AVAGY A RENDÉSZET FOGALMAINAK TISZTÁZÁSA egyetemi tanársegéd (PPKE JÁK) Szamel Lajos 1990-ben a rendészettel foglalkozó mûvében

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések)

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA Doktori értekezés A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) dr. Auer Ádám

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések)

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA dr. Auer Ádám A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) PhD értekezés Témavezető:

Részletesebben

pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK

pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezett pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK 1 XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Részletesebben

Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes

Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes A Magyar Honvédség irányításának és vezetésének időszerű jogi és igazgatási problémái Gondolatok egy doktori értekezés

Részletesebben