XI. évfolyam 2-3. szám collega. Jogi szakmai folyóirat. collega

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega"

Átírás

1 2:38 AM Page 1 XI. évfolyam 2-3. szám /23/2007 collega Borito_1-4_XIevf_2-3.qxd évi 2-3. szám XI. évfolyam collega Jogi szakmai folyóirat

2 collega XI. évfolyam 2-3. szám Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója március 31. Károli GáspárReformátus Egyetem Államés Jogtudományi Kar Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója március 31. Budapest A konferencia a Károli Gáspár Református Egyetem szervezésében valósult meg. Az utókiadványt szerkesztették: Dr. Czenczer Orsolya, Dr. Kapa Mátyás

3 Jogi szakmai folyóirat XI. évfolyam évi 2 3. szám collega Tartalom: Alkotmányjog és Államigazgatási Jog Aczél-Partos Adrienn: A közjogi dogmatizmus avagy Polner Ödön közjogi munkássága Bajor Rita: Állami szervek az egészséges környezetért Dr. Balla Zsuzsanna: Közbeszerzési eljárás dilemmái Betlejné Dr. Skurek Rita: Az Európai Unió szerveinek szerepe a jogalkotásban és a végrehajtásban Bodnár Eszter: A választási eljárás néhány aktuális problémája Csink Lóránt Gulyás Gergely: Az államfõ szerepe a francia és a német államszervezetben Dr. Csûrös Gabriella: Területfejlesztés és önkormányzatok: decentralizásió, de centralizáció is?! Farkas Gergely: A mai magyar államfõ intézményének kialakulása a Nemzeti Kerekasztalnál Dr. Homicskó Árpád Olivér: Az egészségügyi ellátórendszer igazgatási szervezete Kiss Szilvia: A vizitdíj bevezetése Magyarországon Lantos Ottó: A számvevõszéki ellenõrzés kialakulása a nyugat-európai államokban és Magyarországon Dr. Lõrincsik Péter: Közigazgatás-fejlesztési törekvések Erdei és az IDEA elképzelései szerint Pintér Beatrix: A jogászi hivatás és a tudomány viszonya a középkorban Polgári Eszter: Az európai konszenzus: elmélet és gyakorlat Rixer Ádám: A civil társadalom fogalma Tisza Tamás: Törvényességi felügyelet a hatályos magyar közigazgatási jogban Tóthné Veszprémi Bernadett: Az EU-ban dolgozó köztisztviselõk felelõsségére vonatkozó szabályozás Dr. Váczi Péter: Mit ér az Ombudsman szava? Egy elfeledett európai ombudsmani ajánlás margójára Dr. Vattay Éva: Az Európai Bizottság eszközei az antitröszteljárás, azaz egy sajátos közigazgatási eljárás során Bûnügyi Tudományok Gilányi Eszter: A nõkereskedelem visszaszorítására szolgáló hazai és nemzetközi megoldások dr. Lukács Krisztina: CPT-látogatások Magyarországon Pápai-Tarr Ágnes: «Marchandage judiciaire» á la française dr. Sipter Orsolya Ajnácska: A legsúlyosabb büntetések nemzetközi aspektusairól dióhéjban dr. Somogyi Zoltán: Kábítószer a nemzetközi jogban Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés kérdése a kora újkori utópiákban és királytükrökben Civilisztika Fehér Lóránt: Zálogjog az új Polgári Törvénykönyv Tervezetében avagy vissza a jövõbe dr. Hegedûs Bulcsú: A belsõ visszaélés-jelentési rendszerek alkalmazása az adatvédelem tükrében dr. Horváth Zsófia: Adalékok a gazdasági reklámtevékenység hazai szabályozásához Izsák Orsolya: Panorámajog panorámaperek

4 Tartalom Izsóné dr. Ács Alexandra: A házasság védelmének vizsgálata néhány alapvetõ jogszabályban Jármai Péter: A CE jelölés jelene és jövõje versenyjogi szempontokra is figyelemmel Lõrincsikné Lajkó Dóra: Egyéni (ön)gondoskodás jogi vetületei az idõskorú személyek tartós ápolásában Megyeri-Pálffi Zoltán: A névváltoztatás modernkori szabályozástörténete Magyarországon Dr. Nagy Erzsébet: A 2005/29/EK irányelv átültetésének a Tpvt-t érintõ anyagi jogi kérdései Dr. Nemcsik Orsolya: Közjegyzõi közremûködés a társasági jogban, különös tekintettel az elektronikus cégeljárásra Nyilas Anna: A bíróság és a felek percselekményei a hatékonyság követelményének fényében dr. Szilágyi János Ede: Földrajzi árujelzõk és versenyjog. A Rioja-ügy Szõke Zsuzsanna: A pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésének elrendelése, mint nemperes eljárás dr. Szuchy Róbert: A Microsoft-üggyel kapcsolatos versenyjogi problémák Dr. Váradi Szabolcs: A franchise szerzõdés és a fogyasztóvédelem jogi kapcsolata a német jogban Dr. Varga Nelli: A nemzetközi pénzügyi lízing Dr. Varga Szabolcs: A válási mediáció Dr. Varga Zoltán: A nyugdíjrendszerek fenntarthatósága érdekében tett intézkedések Magyarországon és az Európai Unió más tagállamaiban Dr. Vasady Loránt Zsolt: A vételi jogot engedõ szerzõdés feltûnõ értékaránytalanságra alapított megtámadásának lehetõsége/lehetetlensége Nemzetközi Jog, Integráció Andrási Zsuzsanna: Új alapokra helyezett kémiai biztonság az Európai Unióban Bartha Ildikó: Az Európai Közösség hatásköre és az Unió közös kül- és biztonságpolitikája megjegyzések az Európai Bíróságés az Elsõfokú Bíróság kapcsolódó ítéletei alapján Fazekas Flóra: A közösségi jog elsõbbségét érintõ magyar alkotmánybírósági határozatok Friedery Réka: Az Európai Ombudsman az alapjogok európai védelmi rendszerében dr. Herpai Gábor: A jogérvényesítési irányelv hatása a magyar szerzõi jogra dr. Jánosi Andrea: A munkaidõ szabályozásának kérdései a közösségi jogban Dr. Juhász Ágnes: A kohéziós politika 2007 után Klebercz Nóra: A közösségi hûség elve és a versenyvédelem Kun Attila: Az Európai Unió CSR-politikájának újabb fejleményei Nyitrai Péter: 2007 az esélyegyenlõség éve a nõi munkaerõ esélyei gender mainstreaming Dr. Pintér Edit: Az európai területi együttmûködési csoportosulás új lehetõségek a határ mentén dr. Szabó Ágnes: A növényfajta-oltalom szabályozásának alakulása Európában dr. Váradi Szilvia: A tagállamok egyénekkel szembeni kárfelelõsségének alakulása az Európai Unióban Idegen nyelvû szekció Alina-Ioana Aprotesei: Aggression as an Individual Crime Zoltán Bogschütz: Some professional ideas about a CEP Seminar Developing Probation in Central and Eastern Europe: Sustainable Growth Bohátka Zsófia Ráhel: Die Reform des Scheidungsverfahrens in Deutschland dr. Bõhm Judit: Development of the European Union s energy policy Anita Boros: Neue Beweisregeln im Bereich von Verwaltungsverfahren Ákos Domahidi: EU Rahmenbeschuss, ein atypischer Rechtsakt dr. Ercsey Zsombor: Tax Exemption for Subsistence Level

5 Tartalom Dr. Farkas Krisztina: Möglichkeiten der Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens im deutschen Strafprozessrecht Nóra Jakab: New employment policies of disabled people dr. Karoliny Eszter: Attitudes to Integration Timea Kovacs: The EU s Equal Treatment Directives and equality in practice Láncos Petra Lea: The State or the Union Addressed: From Identity Concepts to Polity Blueprints The theoretical foundations of the constitutional future of Europe: Cosmopolitanism, communitarism and pluralism Móré Sándor: The constitutional development of Romania before and after the change of regime (compared with the Hungarian constitutional development) Anikó Raisz: Wechselwirkung der internationalen Menschenrechtsforen Rákosfalvi Rita: Mit Zeugenverhör und mit Anwendung von behördlichen Zeugen im Zusammenhang stehende Veränderungen im Spiegel des Gesetzes vom Jahre 2006 Nr. LI über die Änderungen des Gesetzes vom Jahre 1998 Nr. XIX zur Strafverfolgung Dr. Sándor Roland: The International Criminal Court and the situation in Darfur, the Sudan Dr. Soltész Kinga: ECHO, the European Community Humanitarian Aid Office Somogyi Árpád: The basic legal framework of foreign direct investment in China Szabó Zsolt: Parlamentarische Untersuchungsausschüsse in Deutschland Sándor Udvary: Digital revolution Effects of technological development on freedom of expression Dr. Vértesy László: The Place and Theory of Banking Law or Arising of a New Branch of Law: Law of Financial Industries c o l l e g a Jogi szakmai folyóirat Fõszerkesztõ: dr. Kapa Mátyás szerkesztõk: dr. Czenczer Orsolya dr. Gajda Tibor dr. Princzinger Péter szerkesztõség: 1053 Budapest, Királyi Pál u. 7. Tel./fax: (06-1) Felelõs kiadó: dr. Bebõk Gábor ISSN

6 Alkotmányjog és Államigazgatási Jog Aczél-Partos Adrienn A közjogi dogmatizmus avagy Polner Ödön közjogi munkássága Bevezetés Minden tudományterület esetében igaz az a megállapítás, miszerint egy tudós munkásságát csak akkor tudjuk tárgyilagosan bemutatni, ha figyelembe vesszük annak a korszaknak a jellemzõ jegyeit, amelyben az adott tudományág mûvelõje élt és alkotott. Illetve igaz ez az állítás abból a megközelítésbõl is, hogy egy adott korszakot vagy irányzatot a leghitelesebben mindig egy-egy képviselõje tudományos munkásságának tükrén keresztül lehet jól láttatni. Jelen tanulmányban Polner Ödön tudományos tevékenységének rövid értékelésére és a közjog tudományos irányának elemzésére vállalkozom. Mivel nélkülözhetetlen az akkori közjogtudomány helyzetének ismerete, ezért elõször a magyar alkotmányjog-tudomány több jelentõs korszaka és iskolája közül a közjogi dogmatizmus ismertetésével kezdem publikációmat. A közjogi dogmatizmus kialakulásának elõzményei Hazánkban a közjogi dogmatizmus idõszaka 1887-re tehetõ. Ekkor jelent meg Nagy Ernõ államjogi tankönyve, 1 mely mérföldkõnek számított az alkotmányjog tudományos feldolgozásában. A magyar közjogtudomány mûvelését lényegében a dogmatikus közjogírás indította el, és ettõl az idõponttól beszélhetünk közjogunk anyagának tudományos, jogászi feldolgozásáról. Az alkotmányjog-tudomány e korszakának kialakulását sem mint ahogyan egyetlen korszak kialakulását sem szakíthatjuk el teljesen az akkori idõk történelmi-társadalmi adottságaitól. A magyar közjogot az évi törvények nagymértékben átalakították. Új intézmények láttak napvilágot, ilyennek számított többek között, hogy az alkotmány a kiváltságolt rendek alapjáról az állampolgárság alapjára helyezte a hangsúlyt, továbbá az is, hogy a felelõtlen kormányzati rendszert felváltotta a felelõs kormányzati rendszer után a következõ nagyobb változást az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés hozta. A kiegyezés nyomán például a közös ügyekkel együtt 1867 végén közös minisztériumok is alakultak. Az évi 8. tc. a miniszterek kinevezését az uralkodó hatáskörébe utalta, szemben az 1848-os szabályozással, mely szerint az uralkodó csupán megerõsítette tisztségükben a minisztereket. Már nem felelt meg a korábbi közjogi idõszakra jellemzõ történeti módszer alkalmazása. Az új közjogi viszonyok megjelenése egy újfajta, tudományos feldolgozást igényelt. A német példa Németországból indult útjára a közjog mûvelésének az az iránya, amelynek jellemzõ jegyei többek között a túl sok történelmi rész mellõzése, illetve a politikai és filozófiai elemek elhagyása volt. A dogmatikai elemzést a közjog a magánjogból vette át. A dogmatikus iskola klasszikus mûvének Laband közjogát 2 tekintették. Laband lett az új, dogmatikus iskola megalapítója. Az irányzat módszere kizárt minden történelmi, bölcseleti és szubjektív politikai elemet a közjog jogászi tárgyalásából. A német jogirodalomban a dogmatikus irány hirdetõi közé tartozott többek között George Meyer, Gierke, Arndt, Jellinek és Kelsen is. A német dogmatikai iskolának a hatása az egész földön érezhetõvé vált, és ennek köszönhetõen a közjog jelentõsége világszerte megnõtt. A közjogi dogmatizmus jellemzõi A közjogi dogmatikus iskola a tudományos objektivizmus jegyében, a pozitivista felfogásnak megfelelõ módszerekkel mûködött. A pozitivizmus elvének alkalmazása a vizsgálódás összpontosítását jelentette. A dogmatizmust a formalisztikus elemzés jellemezte; pontos fogalomalkotás, precíz definiálás ezek voltak az irányzat legmeghatározóbb jegyei. A dogmatizmus képviselõi mellõzték mûveikbõl a filozófiai elemek használatát. 1 Nagy Ernõ: Magyarország közjoga (államjog). Budapest, Laband, Paul: Das Staatsrecht des Deutschen Reiches évi 2 3. szám 5

7 Aczél-Partos Adrienn Mivel az irányzat maga csak nagyon lassan tudott teret hódítani, ezért a magyar közjogtudomány sokáig még felemás képet mutatott. Ez leginkább abban nyilvánult meg, hogy a fennálló közjogi intézmények értelmezésével foglalkoztak ugyan a közjogászok, de a távolabbi összefüggések megállapítására már nem vállalkoztak. A dogmatikus iskolának több úttörõje is volt; hogy néhány nagy nevet említsek: Nagy Ernõ, Concha Gyõzõ, Polner Ödön, Csekey István, Tomcsányi Móric, Kmety Károly, Ereky István és Buza László. Polner Ödön életpályája Ebben a dolgozatban a szûk terjedelemére tekintettel csupán arra vállalkozom, hogy röviden ismertessem Polner Ödön életútját, illetve néhány jelentõs mûvén keresztül bemutassam a közjogi intézmények elméleti követelményeit, törvényszerûségeit és a közöttük fennálló öszszefüggéseket. Polner Ödön március 15-én született Békéscsabán. Tanulmányainak elvégzése után a budapesti egyetemen avatták jogi doktorrá októberében joggyakornokká nevezték ki a budapesti királyi törvényszékhez nyarán az Igazságügy-minisztériumba kerül, arra az ügyosztályra, amely a magánjogi, közjogi és nemzetközi jogi ügyeket intézte ben miniszteri segédfogalmazó, 1906-ban miniszteri titkár lett, majd 1906 õszén a budapesti királyi táblához nevezték ki bírónak. Hivatali pályája mellett a tudományos pálya is vonzotta április 12-én magántanári képesítést szerzett ben egyetemi tanárrá nevezték ki. Két-három speciálkollégiumot tartott Magyarország és Ausztria közjogi viszonyáról, illetve elõadást tartott A magyar parlamenti jogról április 5-én tartotta akadémiai székfoglalóját Magyarország és Ausztria közjogi kapcsolatának jogi alapjáról tõl a pozsonyi magyar királyi tudományegyetemen a közjog és politika tanszékre nevezték ki egyetemi tanárrá. Késõbb õ lett a pozsonyi egyetem rektora, azonban 1921-ben bezárják az egyetemet tól ig a szegedi egyetemen tanított, ahol a közjogi tanszék vezetésével bízták meg. Egyetemi tanárságának idején az egyetem belsõ ügyeivel is sokat foglalkozott, egyebek között az ifjúság szociális problémáit tanulmányozta február 7-én hunyt el Szegeden. 96 éves koráig élt és alkotott a tudomány önzetlen munkása 3 -ként. Polner Ödön tudományos munkássága Polner Ödön tudományos munkásságának kezdete egybeesik a közjogi dogmatizmus megjelenésével. Felismerhetõ mûveiben a pozitivista jogbölcselet professzorának, Pulszky Ágostnak a hatása. Monográfiáiban 4 a közjogi intézmények kialakulását és jogi helyzetét tanulmányozta; amellett az aktuális államjogi kérdések megválaszolásával foglalkozott sokat. Mûveiben feldolgozta a háborúval kapcsolatos közjogi kérdéseket, a választójogot, a trónbetöltést, az államtitkár felelõsségének kérdéseit. A tudós elsõ munkája Magyarország és Ausztria közjogi viszonya címet viselte. A mû 1891-ben Budapesten jelent meg nyomtatásban. A magyarosztrák közjogi viszony állandóan az érdeklõdés középpontjában állt, hiszen érdekelte a tudományt, a politikát, de még a nagyközönséget is. Ezzel a mûvel Polner óriási szakmai elismerést vívott ki magának. 5 Concha Gyõzõ így méltatta a Magyar Igazságügy hasábjain: 6 A munka címe kezdõre 7 vall, tartalmát azonban bármely kész író magáénak vallhatná. Örömmel adunk hírt a fentebbi munkáról. Gondos tanulmány, a nagy kérdés minden oldalú kifejtése, erõs boncoló ész, jogászi gondolkodás s amire nagy súlyt fektetünk, a már-már kiveszõ magyar közjogi érzék jellemzik annak minden részét. Polner Ödön nevéhez fûzõdik e mûve kapcsán annak megállapítása, hogy Magyarország és Ausztria közti viszony nemzetközi jogviszonynak tekintendõ, és hogy ez a kapcsolat a két állam közötti nemzetközi szerzõdésen alapult és nem belsõ államszerzõdésen, amely a nemzet és a király között jött volna létre. Tudományos munkássága egyik legnagyobb eredményének tekinthetõ az, hogy végleg kiszorult közjogi irodalmunkból a belsõ államszerzõdések elavult tana. Munkájában megtalálható a közjogi dogmatizmus szinte minden meghatározó jegye. A történeti módszert jól egyesíti a dogmatikai módszerekkel. Természetesen érzõdik munkájából az önálló magyar államiság féltése, tehát nem szenvtelenül tárgyalja a kérdést, de mellõzi a történeti iskola ismert tárgyalási módját, a túlzott hazafiaskodást. Szembe száll azokkal a nézetekkel, amelyek az önállóságra alkalmatlannak ítélik a magyar államot. Polnernek nagy szerepe volt abban, hogy a dogmatikai irányzattal szemben eloszlatta a kételyt és a bizonytalanságot. Ennek nyomán a magyar közjogi irodalomban a dogmatikus módszerek alkalmazása kezdett kizárólagossá válni. A magyar-osztrák kapcsolat mellett a parlamenti jog és az azzal öszszefüggõ közjogi kérdések álltak érdeklõdésének középpontjában. Ezen tanulmányai jelentõs hatással bírtak a magyar közjogi tudományra és nem egyszer a törvényhozásra is. A választói jog mivolta 8 címû terjedel- 3 B. Kiss Albert méltatta így a Polner Ödön, a professzor címû tanulmányában p. 4 A teljessége igénye nélkül, csak felsorolásszerûen: A végrehajtóhatalom a magyar alkotmányban. In: Jogi Szemle A miniszterek állása a királlyal szemben. In: Jogtudományi Közlöny 1894/18. A választói jog mivolta. In: Jogtudományi Közlöny A közös ügyek. Budapest, Tanulmányok a magyar parlamenti jog körébõl. Budapest, Aktuális közjogi kérdések. In: Jogtudományi Közlöny 1916/49, 50. A háború okából tett kivételes intézkedések ismertetése. In: Jogállam A háború esetére szóló kivételes hatalom alkotmányjogi jelentõsége. In: Jogállam 1917/1,2,3,4 Az új választójogi törvényjavaslat. Budapest, A trón megüresedésének és betöltésének kérdéséhez. Budapest, A politikai államtitkár felelõssége. In: Jogtudományi Közlöny Választójogi törvényhozásunk. Budapest, tól 1907-ig hat kötetben jelent meg a Magyar Jogi Lexikon, melyben a közös ügyekkel kapcsolatos összes címszót Polner Ödön dolgozta ki. 6 Magyar Igazságügy. XXXVI. kötet p. és p. 7 Alig volt 26 éves, amikor ez a munkája megjelent. 8 A választói jog mivolta. In: Jogtudományi Közlöny XI. évfolyam 2 3. szám

8 A közjogi dogmatizmus avagy Polner Ödön közjogi munkássága mesebb publikációjában nemcsak a választójoggal foglalkozik, hanem az alanyi jogokkal is. A választójogi törvényhozásunkkal kapcsolatos megállapításai nagymértékben hozzájárultak a fogalmak tisztázásához és ahhoz, hogy a választói jog természetébõl folyó alapelvek következetesek legyenek. Tanulmányában rögzíti azt a tételt, miszerint a választói névjegyzékbe való felvétel nem feltétele annak, hogy valaki választójoggal rendelkezzen; a névjegyzék csak a szavazás lebonyolítását biztosító eszköz. A Tanulmányok a parlamenti jog körébõl 9 címû munkájában három fõ kérdéssel foglalkozik behatóan: az országgyûléssel, mint állami szervvel; az országgyûlési tagság feltételeivel; és az országgyûlési tagsággal járó hatóságokkal és azok megszûnésével. E kérdéseket kizárólag jogi szempontból igyekszik megvizsgálni: ha az állam jogrendjét vizsgáljuk, elsõ dolog az, hogy attól más elemeket elválasszunk, hogy azt ne politikai szempontból nézzük, hanem a csupasz jogrendet a maga ridegségében tekintsük 10 A végrehajtóhatalom a magyar alkotmányban 11 címû írásában részletesen ismerteti az állami szervezetet, illetve annak történetét. Az állami szerveket nem a montesquieu-i elmélet alapján csoportosítja. Csupán két fõ ágat határoz meg, mégpedig a törvényhozó és a végrehajtó funkciót. A bírói tevékenységet a végrehajtás körébe rendeli. Kritikáiban, bírálataiban is mindig következetesen a tudományosságot szolgálta. Polner Ödön kritikai munkásságának egyik legfontosabb terméke Marczali Henriknek a német nyelven megjelent magyar alkotmányjogáról címû mûve. 12 (Ungarisches Verfassungsrecht. Tübingen, 1911.) Határozottan visszautasítja Marczali egész munkásságát, aki közjogi feladatok megoldására vállalkozott úgy, hogy nem rendelkezett jogi végzettséggel, nem is ismerte a magyar közjogot. Polner szerint ez a könyve nem más, mint Magyarország dióhéjba szorított politikai történetének elõrebocsátása mellett egy csomó szellemesen és könnyed modorban megírt történeti elbeszélés, elmefuttatás, aperçu, melyeknek tárgyuk többé-kevésbé egyik vagy másik alkotmányos intézményünk; ezekhez hozzá van csatolva mintegy függelékül, vagy az elbeszélés fonalának megszakításával közbe van szúrva, a közjog nyers jog anyagának egy-egy része, minden jogászi feldolgozás nélkül. A nyers, de nem egyszer hibásan, kihagyásokkal és tökéletlenül közölt joganyaghoz fûzött megjegyzésekben, megállapításokban gyakran igen nagy hibák, a szerzõ szemmelláthatóan tájékozatlanságából eredõ botlások vannak, melyek épen az ellenkezõjét tartalmazzák annak, ami a magyar közjogban ma»communis opinio«. 13 Összegzés Polner Ödön munkásságában a tudományosság igénye mely a közjogi dogmatizmus legmarkánsabb ismertetõjegye mindvégig meghatározó, központi elvként játszott szerepet. Mûveiben egzakt pontosságra, tudományos meghatározásokra törekedett mint azt röviden a fentiekbõl megismerhettük és ezen elvárást sikerült is megvalósítania. Harcot indított az álhazafias, tudománytalan szemlélettel szemben. Nagy szerepe volt annak a közjogi irodalomnak a megteremtésében, amely jogdogmatikai elemzésen alapult. A közjogi dogmatizmus a jogi forma, a jogi technika jelentõségének hangsúlyozásával, a jogi kultúra olyan kincseinek továbbfejlesztését segítette, amelyekhez a mai állam- és jogtudomány mûvelõi is szívesen nyúlnak vissza. A jogi fogalmak elemzésének módszereiben teremtett újat és járult hozzá a jogtudomány fejlõdéséhez; ezzel mintegy magasabb fokra emelve a jogtudományt. Felhasznált irodalom Ádám Antal: Bevezetés a közjogtanba. Kari jegyzet. Pécs: Kódex Gmk. ny., 1999 B. Kiss Albert: Polner Ödön, a professzor. In: Polner Ödön emlékkönyv. Szeged: Szeged Városi Nyomda, p. Buza László: Polner Ödön, a tudós. In: Polner Ödön emlékkönyv. Szeged: Városi Nyomda, p. Concha Gyõzõ: Közjog és magyar közjog. In: Magyar Igazságügy és 113. p. Kukorelli István: Magyar közjog oktatása a jogi karon. In: Takács Péter: A jogászképzés múltja, jelene és jövõje. Budapest: ELTE-ÁJK, p. Polner Ödön: Aktuális közjogi kérdések. In: Jogtudományi Közlöny 1916/ p., 1916/ p. Polner Ödön: A közös ügyek. Budapest, 1901 Polner Ödön: A választói jog mivolta. In: Jogtudományi Közlöny 1901 Polner Ödön: A végrehajtóhatalom a magyar alkotmányban. In: Jogi Szemle, 1893 Polner Ödön: Magyar közjog német nyelven. In: Jogállam p. és p. Polner Ödön: Magyarország és Ausztria közjogi viszonya történeti kifejlõdésében és jelen alakjában. Budapest, 1891 Polner Ödön: Tanulmányok a magyar parlamenti jog körébõl. Budapest, 1902 Takács Imre: A német közjogi dogmatizmus érték vagy korlát? In: Emlékkönyv Ádám Antal egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Budapest Pécs: Dialóg Campus, p. Takács Imre: Polner Ödön és a közjogi dogmatizmus. Különlenyomat. Szeged, Tanulmányok a magyar parlamenti jog körébõl. Budapest, i.m. 20. p. 11 A végrehajtóhatalom a magyar alkotmányban. In: Jogi Szemle Polner Ödön: Magyar közjog német nyelven. In: Jogállam p. és p. 13 Buza László: Polner Ödön, a tudós. 56. p évi 2 3. szám 7

9 Bajor Rita Állami szervek az egészséges környezetért Rohanó, fejlõdõ világunkban bár egyidejûleg egyik állami feladat sem elhanyagolható, idõszakonként némelyik nagyobb hangsúlyt kaphat. Ami nem változhat, az az alapvetõ cél: a természeti örökség megõrzése és védelme, minõségének javítása (Bogdányiné dr. Mészáros Ágnes, a Felsõ-tiszavidéki Környezetvédelmi Felügyelõség igazgatója) Környezetvédelem, mint sajátos állami funkció Az emberi társadalmak irányításának, szervezésének leghatékonyabb eszköze a több, mint ötezer éves állam. Az állam szerepe, feladata folyamatosan változott a történelem folyamán. 1 A XX. században az állam funkciója, feladata jelentõsen átalakult a társadalmi, gazdasági, tudományos és technikai fejlõdés következtében. Ennek eredményeként új és eddig ismeretlen feladatok jelentek meg, ezek között egy sajátos és szükségszerû állami kötelezettség, a környezeti értékekkel való gazdálkodás illetve a környezeti értékek megõrzése, megóvása ben az ENSZ stockholmi világkonferenciájának zárónyilatkozatában a résztvevõ államok deklarálták, hogy Az embernek alapvetõ joga van a szabadsághoz, az egyenlõséghez és a megfelelõ életfeltételekhez egy olyan minõségû környezetben, amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetõséget, ugyanakkor pedig ünnepélyes kötelezettsége, hogy e környezetet a jelen és jövõ nemzedékek számára megóvja és javítsa. 2 A nyilatkozatban a kormányok meghatározták a környezetvédelem elsõ alapvelveit, nemzetközi feladatait, és kötelezettséget vállaltak arra, hogy megõrzik a természetes környezetet az emberi generációk számára. Az egyezmény eredményeként számos ország köztük hazánk alkotmányosan deklarálta a környezethez való alapjogot. Az Alkotmány 18. -a szerint, a Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. [ ] Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg. Az állam környezetvédelmi kötelezettségei A környezetvédelem mára mindössze néhány évtized alatt a modern állam egyik alapvetõ feladata lett. A környezetvédelmi kötelezettség- és felelõsségvállalás három nagy részkötelezettségbõl tevõdik össze. Az állam kötelezettsége, hogy a környezetvédelem feltételeit kialakítsa, a védelem érdekeit a környezethez való jogot érvényesítse. Az állam felel az állami szervek és az állami tulajdon által okozott környezeti veszélyekért, ártalmakért, valamint mögöttes felelõséggel tartozik a környezeti károkért. Az állam közvetlen érdekeltség nélkül is köteles helytállni, és a környezeti károkat az esetleges további, kumulatív hatások elkerülése érdekében felszámolni, de legalábbis mérsékelni. Az állam kötelezettségvállalásának egyes kiemelt részelemei: 3 Az állam a környezet védelmét saját érdekként kezelje, alakítson ki összhangban a többi politikával környezetpolitikát, és a megvalósításhoz szükséges terveket, eszközöket. Az állam kell legyen a környezetvédelmi tevékenységek legfõbb irányítója, de nem megvalósítója. Az irányítás elkülönült, önálló szervezetrendszer kialakítását teszi szükségessé. A szervezetrendszer tevékenységének tartalmi megalapozását a jogalkotás jelenti, kell, hogy jelentse. A szabályozás feladatai közül külön kiemelést érdemel a gazdasági szabályozó 4 feladatkör, kiegészítve az állami támogatások rendszerével. 5 A környezetvédelmi célú alapok vagy az anyagi támogatás mellett az állam feladata a szakirányú támogatás, az információellátás és további materiális segítségnyújtás biztosítása. A környezetvédelmi kutatások irányítása, koordinálása szintén állami feladat. Környezetvédelmi információs rendszer kialakítása, közszolgáltatás jellegû mûködtetése szükséges. Az állam kiemelt feladata a környezetvédelmi tárgyú oktatás és ismeretterjesztés. Az állam köteles biztosítani a környezet védelmében a koordinációt, mely a környezeti együttmûködésnek alapfeltétele és garanciája. A nemzetközi együttmûködésben való tényleges közremûködés az állam egyik legfontosabb kötelezettsége a környezeti értékek megõrzésében. Állami szervek a környezeti érdekek érvényesítésében A környezeti értékek megóvásának részben meglévõ, kisebb részben 1 Szilágyi Péter: Jogi alaptan, Budapest, Osiris Kiadó, 1998, 65. oldal 2 Magyarország diplomáciai okokból nem vett részt a világértekezleten, de hivatalosan is elfogadta a konferencia döntéseit. 3 Ficzere Lajos Forgács Imre (szerk.): Közigazgatási jog, Különös rész, Budapest, Osiris Kiadó, 2006, negyedik, átdolgozott kiadás, 197. oldal 4 lásd bõvebben: Bobvos Pál Csák Csilla Horváth Szilvia Miklós László Olajos István Prugberger Tamás Szilágyi János Ede: A szennyezõ fizet elv érvényesülése a mezõgazdaságban, in: Agrárjogi országjelentés magyar nemzeti referátuma, Agrár- és Környezetjog, CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület tudományos közleményei, szám, oldal 5 lásd bõvebben: OLAJOS István: A mezõgazdasághoz kapcsolódó vidékfejlesztés jogának bevezetése Magyarországon, PhD. értekezés, Miskolci Egyetem, 2006, kézirat 8 XI. évfolyam 2 3. szám

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak. dr. Gajdics Ágnes szeptember 6.

A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak. dr. Gajdics Ágnes szeptember 6. A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak dr. Gajdics Ágnes 2016. szeptember 6. A környezetjog rendszere, szabályozási módszerei A környezetjog sajátosságai,

Részletesebben

A program címe. Az állam gazdasági szerepvállalásának EU jogi korlátai és lehetőségei, valamint a versenyjogi. tanulmánykészítés (monográfiák)

A program címe. Az állam gazdasági szerepvállalásának EU jogi korlátai és lehetőségei, valamint a versenyjogi. tanulmánykészítés (monográfiák) Az Igazságügyi Minisztérium a Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok keretében a 2016/2017. tanévben a következő oktatói hallgatói közös kutatás és oktatásfejlesztési programok megvalósításához

Részletesebben

Hagyomány és megújulás a környezethez való jog alkotmánybeli elismerése terén

Hagyomány és megújulás a környezethez való jog alkotmánybeli elismerése terén Hagyomány és megújulás a környezethez való jog alkotmánybeli elismerése terén Prof. Dr. Fodor László DE ÁJK, Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi tanszék Budapest, 2011. február 15. A hatályos normaszöveg

Részletesebben

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere Tematika a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához A képzés időpontja: 2012. október 2-4. és 10-11. helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ Díszterme

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV.

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV. JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév Alkotmányjog I. Egyháztörténet Latinitás a jogtudományban II. Magyar állam- és jogtörténet Római jog II. Statisztika 03.20 15.00-19.00

Részletesebben

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete 4. 25. 10-12. november 11-13. november december 9. Küldöttgyűlés Tizedik Magyar Jogászgyűlés (Balatonalmádi) Huszonkilencedik Jogász Vándorgyűlés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

mővelésében. tükrében között.

mővelésében. tükrében között. MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportra történı hivatkozással megjelent tanulmányaink 2013 Szerzı(k) Tanulmány címe Megjelenés helye v. konferenciaelıadás Csőrös Gabriella Gazdaságpolitikai együttmőködés,

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15 18:30-20:00

8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15 18:30-20:00 ÁJK - jogász képzés - heti órabontás - NAPPALI - I. évfolyam 2014/15/2. II. félév időpont/nap HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK jogtörténet II. Köbel Szilvia Magyar állam- és jogtörténet II. Stipta István Filozófiatörténet

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

benke.gabor@yahoo.de Dr. Bereczky Dániel Dr. Barborják Zoltán

benke.gabor@yahoo.de Dr. Bereczky Dániel Dr. Barborják Zoltán Dr. Benke Gábor LL.M., S.J.D. Dr. Benke Gábor kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal és jelentős bank- és pénzügyi jogi tapasztalatokkal rendelkezik. Külön kiemelendő közösségi jogi, valamint a versenyjog

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter PhD ÉRTEKEZÉS Szabó Annamária Eszter MISKOLC 2009 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Szabó Annamária Eszter A kulturális örökség joga (PhD értekezés

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A rendszerváltozás során a helyi önkormányzati rendszer kiépülésével párhuzamosan megtörtént az új államigazgatási szervezet kialakítása.

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

II. TÉMA. A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76)

II. TÉMA. A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76) 1 II. TÉMA A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76) A közigazgatás közérdekű tevékenységét különböző alapelvek jellemzik. Ezek nem jogági alapelvek vagy csak bizonyos fokig azok. Így

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 34/2011.(II.24.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. február 24-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati

Részletesebben

Alkotmányjog. előadó: dr. Szalai András

Alkotmányjog. előadó: dr. Szalai András Alkotmányjog előadó: dr. Szalai András 1 A jog fogalma, a magyar jogrendszer tagozódása KÖZJOG MAGÁNJOG Alkotmány, Alaptörvény az alkotmány fogalma és típusai az 1949. évi XX. törvény Alaptörvény jellemzői

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

Pécs, szeptember Dr. habil. Fábián Adrián tanszékvezető egyetemi docens

Pécs, szeptember Dr. habil. Fábián Adrián tanszékvezető egyetemi docens ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK KÖZIGAZGATÁSI JOGBÓL 2016 ősz I. Tananyag Fábián Adrián: Közigazgatás-elmélet. (I, II, V, XIII, XIV, XIX, XX. fejezetek) Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2011 Fábián Adrián (Szerk.):

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum 1. melléklet TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter Nemzeti Közszolgálat Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból LEVELEZŐ MUNKAREND részére 2012 tavaszi szemeszter

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart Környezetügyért Felelős Államtitkárság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Nemzeti Park Igazgatóságok 1 Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az új magyar adó- és vámigazgatás

Az új magyar adó- és vámigazgatás Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Állam- és jog kodifikációs kihívások napjainkban 2012. május 30. Az új magyar adó- és vámigazgatás dr. Gyenge

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE

ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE ISMERTETŐ az alapvető jogok biztosának intézményéről és tevékenységéről ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE 2015 www.ajbh.hu I. Az alapvető jogok biztosának intézménye Magyarország

Részletesebben

A évi Kozma Sándor tudományos pályázat díjazottai

A évi Kozma Sándor tudományos pályázat díjazottai A 2012. évi Kozma Sándor tudományos pályázat díjazottai A 2012. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben általános

Részletesebben

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Miskolci Egyetem 2012. május 3. 1 2012. május 3-án került megrendezésre a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

Részletesebben

Alkotmányjog 1. Alkotmány, alapelvek Jogforrások Státusok Részvétel tavaszi szemeszter ELTE ÁJK február 16.

Alkotmányjog 1. Alkotmány, alapelvek Jogforrások Státusok Részvétel tavaszi szemeszter ELTE ÁJK február 16. Alkotmányjog 1 Alkotmány, alapelvek Jogforrások Státusok Részvétel 2016-17. tavaszi szemeszter ELTE ÁJK 2017. február 16. A tantárgy Előadás Gyakorlat Vizsgakövetelmények Vizsgarendszer A tanszékről alkjog.elte.hu/

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A ÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA SZERVEZÉSÉBEN. 2013. JÚNIUS 14-15. SZÉCHENYI

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Államigazgatás c. tananyagrészéhez tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 31.)

A közigazgatási szakvizsga Államigazgatás c. tananyagrészéhez tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 31.) A közigazgatási szakvizsga Államigazgatás c. tananyagrészéhez tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 31.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés, többszörös választásos

Részletesebben

Tematika. 1. nap. A központi állami szervek rendszere

Tematika. 1. nap. A központi állami szervek rendszere Tematika a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához A képzés időpontja: 2013. április 15-17. és 24-25. helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Díszterme (9021 Győr,

Részletesebben

Szervezeti egység Név Munkakör telefon cím Fax Miniszter dr. Trócsányi László miniszter

Szervezeti egység Név Munkakör telefon  cím Fax Miniszter dr. Trócsányi László miniszter Szervezeti egység Név Munkakör telefon e-mail cím Fax Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729 Kabinetfőnöki

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Vízügyi igazgatás története

Vízügyi igazgatás története Vízügyi igazgatás története Emberi beavatkozás fázisai Eseti beavatkozás Tervezett felmérés / építkezés Természet adta korlátokhoz való igazodás Állam feladatai: Jogalkotás, jogalkalmazás Tárgyiasult feladatok

Részletesebben

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben,

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

A környezetjog szabályozása

A környezetjog szabályozása Környezetjogi szabályozás elemei, EU környezetjoga A környezetjog szabályozása másodlagos: nem önálló jogszabályban nincs egységes szabályozási szemlélet; a szabályozás tárgya nem a védelem. elsődleges:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó... 1 KIEMELT TANULMÁNYOK TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK

Tartalomjegyzék. Előszó... 1 KIEMELT TANULMÁNYOK TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK Tartalomjegyzék Előszó... 1 KIEMELT TANULMÁNYOK KOCSIS KÁROLY AZ MTA ÉS A HATÁRON TÚLI MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KAPCSOLATA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VAJDASÁGRA...... 7 MEZEY BARNA A BIRTOKRÓL

Részletesebben

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről A Kormány rendelete az országos főépítészről és az állami főépítészekről Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának (1) bekezdés b) pontjában és a területfejlesztésről

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése. Helyben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése. Helyben MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Javaslat a helyben központosított közbeszerzési rendszer keretében történő központi Beszerző Szervezet létrehozására,

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Farkas Krisztina KIM közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkár Minőségfejlesztés a felsőoktatásban, TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Alkotmányjog

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

A KÖZFELADATOK KATASZTERE

A KÖZFELADATOK KATASZTERE A KÖZFELADATOK KATASZTERE A közfeladatok katasztere 2/5 1. A közfeladatok felülvizsgálata és a közfeladatok katasztere A közigazgatás korszerűsítése a világban az elmúlt másfél-két évtizedben vált központi

Részletesebben

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március Az ügyészi szervezet és feladatok Igazságügyi szervezet és igazgatás 2016. március Az ügyészség alkotmányjogi helyzete Elhelyezkedése, szabályozása - az állami szervek rendszerében található - nem önálló

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24.

nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24. nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24. tudományos diákkör ProGrAmFÜZEt program 10:00-12:00 1. panel 12:00-12:30

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

A költségvetési szerv fogalma

A költségvetési szerv fogalma 2 3. Közintézmények A négy szektor 3 A költségvetési szerv fogalma Az államháztartás részét képező jogi személy, amely közfeladatot alaptevékenységként haszonszerzési cél nélkül, ellátási kötelezettséggel,

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2009. június 24. 1 MŰSZAKI TARTALMÚ JOGSZABÁLYOK EGYSZERŰSÍTÉSE, SZABVÁNYOK MEGISMERTETÉSE ÁROP-1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához Tematika a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához A képzés időpontja: 2014. szeptember 16-18. és 22-23. helye: 2014. szeptember 16-17.: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

2015. évi VII. törvény

2015. évi VII. törvény 2015. évi VII. törvény a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvény Q) cikkében

Részletesebben

II. Köztársasági Elnökség

II. Köztársasági Elnökség II. Köztársasági Elnökség I. A célok meghatározása, felsorolása Magyarország Alaptörvényének 9. cikk (1) bekezdése rögzíti a köztársasági elnök legfőbb feladatát: Magyarország államfője a köztársasági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy --- --- Rendelet száma Tárgy 1/2012. (I. 11.) Az önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

PhD értekezés. dr. Reiterer Zoltán

PhD értekezés. dr. Reiterer Zoltán PhD értekezés dr. Reiterer Zoltán Miskolc 2016 1 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR AZ ÉLELMISZERLÁNC KÖZIGAZGATÁSI JOGI SZABÁLYOZÁSA PhD értekezés Készítette: dr. Reiterer Zoltán okleveles jogász

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Sarkalatos átalakulások A bíróságokra vonatkozó szabályozás átalakulása 2010-2014

Sarkalatos átalakulások A bíróságokra vonatkozó szabályozás átalakulása 2010-2014 MTA Law Working Papers 2014/39 Sarkalatos átalakulások A bíróságokra vonatkozó szabályozás átalakulása 2010-2014 Darák Péter Magyar Tudományos Akadémia / Hungarian Academy of Sciences Budapest ISSN 2064-4515

Részletesebben