Budapesti Ügyvédi Kamara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Ügyvédi Kamara"

Átírás

1 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd b) bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3 Az ügyvéd lehet-e beltag? c) csak a kamara engedélyével 4 Az ügyvéd lehet-e ügyvezetı? c) csak a taggyőlés hozzájárulásával 5 Az ügyvéd lehet-e egyetemi oktató? c) csak, ha van tudományos fokozata 6 Az ügyvéd lehet-e felügyelı bizottsági tag? c) csak munkaviszony nélkül 7 Az ügyvéd meddig nem járhat el annál a bíróságnál, ügyészségnél vagy nyomozó hatóságnál, amelyiknél az ügyvédi kamarai tagsága elıtt bíró, ügyész vagy a nyomozó hatóság tagja volt? a) 1 évig b) 2 évig c) sohasem 8 Az ügyvéd kihallgatható-e tanúként olyan tényrıl, adatról, amelyrıl mint védı szerzett tudomást? c) csak, ha a védence felmenti a titoktartás alól 9 Az ügyvéd felel-e a tevékenysége körében okozott kárért? a) nem b) igen, az Mt. szerint c) igen, a Ptk. szerint 1. oldal

2 10 Szüneteltetheti- az ügyvéd a tevékenységét? a) nem b) csak a kamara engedélyével c) legfeljebb 3 hónapig 11 Lehet-e a Budapesti Ügyvédi Kamarához bejegyzett ügyvédnek vidéken alirodája? c) csak az illetékes kamara engedélyével 12 Az ügyvéd ügyvédként mikor járhat el? a) csak megbízás alapján b) csak kirendelés alapján c) megbízás és kirendelés alapján 13 Az Üt. szerint hogyan kell kötni megbízási szerzıdést? a) szóban b) írásban c) a tanácsadás esetét kivéve írásban 2. oldal

3 14 Mikor érvényes a megbízás? a) csak ha írásban kötik meg b) a szóbeli megbízás is érvényes c) a szóbeli megbízás csak akkor érvényes, ha utólag írásba foglalják 15 Az ügyvéd köteles-e a megbízást elfogadni? c) csak büntetıügyben, ha a védence nincs szabadlábon 16 Felmondhatja-e az ügyvéd a megbízást? a) csak indokolással c) indokolás nélkül 17 A 15 napos felmondási idı alatt köteles-e a megbízó érdekében eljárni? a) nem b) igen c) csak fellebbezés esetén 18 A megbízás megszőnését be kell-e jelenteni annak a hatóságnak, ahol a rábízott ügy folyamatban van? a) nem b) igen, 15 napon belül c) haladéktalanul 19 Az ügyvéd megbízójával szemben mástól megbízást vállalhat-e el? b) csak a megbízója írásbeli felmentése esetén c) nem 20 Korábbi megbízójával szemben vállalhat-e megbízást? a) nem b) minden feltétel nélkül c) csak, ha a korábbi ügy és az új ügy között nincs összefüggés, illetve a korábbi megbízó írásbeli felmentése esetén 21 A meghatalmazás mikor érvényes? a) szóban is b) csak írásban c) ráutaló magatartás esetén 22 Kiknek kell aláírni a meghatalmazást? a) a megbízónak b) a megbízónak és két tanúnak c) a megbízónak és az ügyvédnek 23 Ellenjegyzésével az ügyvéd mit bizonyít? 3. oldal

4 a) az okirat megfelel a szerzıdı felek akaratának b) az iratot elıtte írták alá c) az okirat megfelel a szerzıdı felek kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak, továbbá az okiratban megjelölt fél az okiratot elıtte vagy helyettese elıtt írta alá, illetve aláírását elıtte vagy helyettese elıtt sajátkező aláírásának ismerte el 24 Az ellenjegyzéskor ki minısül az ügyvéd helyettesének? a) csak az ügyvéd jelöltje b) csak az iroda másik tagja c) alkalmazott ügyvédje, ügyvédjelöltje, nála mőködı külföldi jogi tanácsadó, továbbá más ügyvéd, illetve európai közösségi jogász, alkalmazott európai közösségi jogász 25 A megbízás megszőnésekor köteles-e a megbízó kérésére az iratokat kiadni? c) csak, ha a munkadíjat kifizették 26 Kirendelés esetén köteles-e az ügyvéd eljárni? a) nem b) igen c) csak büntetıügyben 4. oldal

5 27 Kell-e meghatalmazás kirendelés esetén?, a meghatalmazást a kirendelı határozat pótolja c) csak a Legfelsıbb Bíróság elıtti ügyekben 28 Mit lehet ügyvédi letétbe helyezni? a) csak pénzt b) pénzt és fenntartásos betétkönyvet c) pénzt és más bírósági letétbe helyezhetı tárgyakat 29 Milyen formában kell letéti szerzıdést kötni? a) elég szóban b) írásban c) ráutaló magatartással 30 Mikor szőnik meg az ügyleti letét? a) a határidı leteltével b) visszavétellel, kifizetéssel, illetve bírói letétbe helyezéssel c) nem szőnik meg 31 Az ügyvéd mikor vehet át ırzési letétet? a) bármikor b) csak a megbízó érdekében c) csak megbízáshoz kapcsolódóan és azzal összefüggésben 32 Az ügyvéd köteles-e az ügyvédi kamarának bejelenteni, hogy ellene büntetıeljárás indult? a) nem b) igen c) csak ha vele szemben vádat emeltek 33 Köteles-e az ügyvéd az ellenérdekő fél jogi képviselıjétıl érkezett levélre válaszolni? a) nem b) az ügyfelével történt egyeztetés után 30 napon belül c) az ügyfelével történt egyeztetés után késedelem nélkül 34 Az ügyvéd köteles-e tiszteletben tartani a bíróság méltóságát? a) nem b) igen c) csak, ha a bíróság erre rászolgál 35 Az ügyvéd ügynököt és felhajtót igénybe vehet-e? a) csak ügynököt vehet igénybe b) csak felhajtót vehet igénybe c) sem ügynököt, sem felhajtót nem vehet igénybe 36 Fegyelmi vizsgálati ügyben köteles-e az ügyvéd ügyvédi iratait becsatolni? a) nem b) a kamara felhívására a felhívásban közölt határidın belül 5. oldal

6 c) csak, ha kamara elnöke hívja fel erre 37 Az ügyvéd ügyfelével a megbízási jogviszony fennállása alatt saját, illetve közeli hozzátartozója javára a megbízás tárgyára vonatkozóan vagy a megbízással kapcsolatban köthet-e jogügyletet? a) minden további nélkül köthet c) csak az illetékes kamara elnökségének hozzájárulása után köthet 38 Mire terjed ki az etikai szabályzat területi hatálya? a) kizárólag Magyarországon elkövetett cselekményekre b) az Európai Unión belül elkövetett cselekményekre c) Magyarországon és külföldön elkövetett cselekményekre 39 Kikre terjed ki az ügyvédi etikai szabályok hatálya? a) kizárólag ügyvédekre b) ügyvédekre, alkalmazott ügyvédre, ügyvédjelöltre, külföldi jogi tanácsadóra és európai közösségi jogászra c) ügyvédekre és ügyvédjelöltre 6. oldal

7 40 41 Meghallgatható-e az ügyvéd polgári peres eljárás során tanúként az általa szerkesztett szerzıdéssel kapcsolatosan tudomására jutott tényekre vonatkozóan? b) ha részére a titok jogosultja felmentést adott c) nem Terheli-e titoktartási kötelezettség az ügyvédjelöltet olyan ügyben, amelyben ügyvéd helyetteseként lát el büntetı védelmet? c) csak hatóságok irányában 42 Terheli-e az ügyvédet titoktartási kötelezettség a fegyelmi ügyben eljáró kamarai szervek felé? c) ha ügyfele a titoktartás alól felmentette, akkor nem 43 Elláthat-e ügyvéd megbízásos alapon futball-bírói tevékenységet? c) kizárólag kamarai engedéllyel 44 Elláthat-e ügyvéd választottbírói tisztséget a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett mőködı választottbíróságon? c) kizárólag kamarai engedéllyel 45 Lehet-e ügyvéd országgyőlési képviselı? c) ha a mandátum idıtartama alatt szünetelteti tevékenységét 46 Eljárhat-e ügyvéd azon bíróság elıtt, amelynek korábban tagja volt? a) 3 éven belül nem b) 2 éven belül nem c) 5 éven belül nem 47 Eljárhat-e ügyvéd olyan ügyben, amelyben korábban közjegyzı-helyettesként tevékenységet végzett? a) nem b) igen c) a közjegyzıi kamara engedélyével 48 Elvállalhatja-e ügyvéd az eladó képviseletét olyan ügyben, ahol az adásvételi szerzıdést ı szerkesztette és a vevınek volt jogi képviselıje? 7. oldal

8 c) a kamara engedélye szükséges hozzá 49 Írásba kell-e foglalni az ügyvédi megbízási szerzıdést? a) minden esetben kötelezı, csak ajánlott c) tanácsadás kivételével minden esetben kötelezı 50 Okiratszerkesztés esetén köteles-e az ügyvéd a szerzıdı felek személyazonosságáról meggyızıdni? a) nem b) bemondásos alapon c) a személyazonosítására alkalmas igazolvány ellenırzésével 51 A hatályos szabályok szerint lehet-e ügyvédi irodának saját honlapja? a) nem b) kamarai engedéllyel c) kamarai bejelentéssel, a szabályzat szerinti tartalommal 52 Amennyiben az ügyvéd a megbízási jogviszonyt felmondja mennyi ideig köteles még az ügyfél képviseletét ellátni? a) semennyi ideig, a felmondás azonnal hatályba lép b) 8 nap c) 15 nap 8. oldal

9 53 Amennyiben a megbízási jogviszony megszőnésére a munkadíj megfizetésének elmaradása miatt kerül sor, úgy jogosult-e ennek megtörténtéig az ügyvéd az ügyben keletkezett iratokat visszatartani? c) az iratokat letétbe kell helyeznie 54 Lehet-e egy ügyvéd több ügyvédi kamarának is a tagja? c) csak szomszédos kamarák esetében 56 Milyen fegyelmi büntetéseket ismer az Ügyvédi törvény, illetve a Fegyelmi Eljárási Szabályzat? a) megrovás, pénzbírság, kizárás b) megrovás, kizárás c) megrovás, próbára bocsátás, foglalkozástól eltiltás 57 Alkalmazott ügyvéd vállalhat-e önállóan ügyet? c) ha utólag az ıt alkalmazó ügyvédet tájékoztatja ennek megtörténtérıl 58 Külföldi jogi tanácsadó láthat-e el jogi képviseletet olyan ügyben, ahol a felperes külföldi állampolgár? a) bármely fél képviseletét elláthatja b) kizárólag a külföldi állampolgár képviseletét láthatja el c) egyáltalán nem láthat el képviseletet 59 Mi a területi kamara legfıbb szerve? a) taggyőlés b) közgyőlés c) küldött győlés 60 Engedményezhetı-e az ügyvédi megbízási díjjal kapcsolatos követelés? a) kizárólag végrehajtható okiratban megállapított ügyvédi megbízási díj engedményezhetı c) kizárólag más ügyvédre engedményezhetı 61 Lehet-e az ügyvéd korlátolt felelısségő társaság tagja? a) tagja lehet, de ügyvezetıje nem b) tagja lehet, és ügyvezetıje is megbízásos alapon c) tagja és ügyvezetıje is lehet 62 Ügyvéd folytathat-e orvos-szakértıi tevékenységet, ha ahhoz szükséges képesítéssel rendelkezik? c) csak, igazságügyi szakértıi tevékenységet nem folytathat, egyébként igen 63 Ügyvéd lehet-e önkormányzati képviselı? 9. oldal

10 c) csak, ha nem vesz fel tiszteletdíjat 64 A védı kötve van-e védence tényelıadásához a védelem ellátása során?, ha a tényelıadás általa is tudottan valótlan c) nem, mert az eljárási jog a védınek önálló, a védencétıl elváló jogokat ad 65 Szükséges-e az ügyvédi titok jogosultjának titoktartás alóli felmentése ahhoz, hogy az ügyvédi iroda alkalmazottját a bíróság tanúként kihallgassa? c) csak akkor szükséges, ha közvetlenül a titok jogosultjától értesült a titokvédelem alá esı adatról 10. oldal

11 66 Ha az ügyvéd egy másik ügyvéddel folytatott konzultáció, vagy helyettesítés során szerez tudomást az ügyvédi titokról, köti-e ıt a titoktartási kötelezettség? a) nem, mert a titokgazda nem az ı megbízója b) igen, mert ugyanúgy terheli ıt is a titoktartási kötelezettség, mint a megbízott ügyvédet c) nem, mert a megbízóval nem áll közvetlen jogviszonyban 67 Köti-e az ügyvédi titoktartás az ügyvédet, ha az ıt megkeresı ügyfél mégsem ad részére megbízást?, mert a megbízás szándékával közölt információk ügyvédi titkot képeznek a megbízás létrejöttétıl függetlenül, mert ha nem jön létre az ügyvédi megbízás, ügyvédi titokról sem lehet szó c) igen, de csak, ha feljegyzés készül, mert az írásbeliség feltétele a megbízás létrejöttének Ismeretlen helyen tartózkodó peres fél érdekében szükséges lenne a volt jogi képviselıjének tanúkénti kihallgatása. Ez esetben ki adhatja meg a titoktartási kötelezettség alóli felmentést? a) Az ismeretlen helyen tartózkodó fél számára kirendelt ügygondnok b) az ügyvédi kamara c) senki, mert a titok jogosultja kizárólag a távollévı ügyfél Az ügyvéd felszólítja az ellenérdekő felet a tartozása rendezésére. A felszólító levél a teljesítés elmaradása esetére kilátásba helyezhet-e bármiféle joghátrányt? a) nem, mert semmiféle joghátránnyal nem lehet fenyegetni az ellenérdekő felet csak peres eljárás, büntetıeljárás, APEH vizsgálat vagy más hasonló hatósági eljárás kezdeményezését lehet kilátásba b) helyezni, pénzbehajtó igénybevételére utalás jogellenes c) csak bírói út igénybevételét lehet kilátásba helyezni, mert ez az igényérvényesítés megengedett eszköze Ha a megbízó a személyazonosságát illetıen megtévesztette az ügyvédet és más nevében kötött szerzıdést, megilletie ıt a titokvédelem?, mert a titokvédelem alá esı adatokat ı közölte az ügyvéddel, így ı a titok jogosultja nem, mert a megbízás a más nevében szerzıdı féllel nem jött létre érvényesen, így nincs valódi gazdája a titoknak, ezért ez b) az eset kivétel a titoktartási kötelezettség alól c) igen, mert a név közömbös, akárcsak az álnéven kötött házasságban Ha a titokgazda az ügyvéd ellen hatóság vagy bíróság elıtt eljárást kezdeményez, az ügyvéd feltárhatja-e védekezése során az ügyvédi titkot?, korlátozás nélkül feltárhatja b) a védıi titok kivételével az ügyvédi titkot a védekezéséhez szükséges mértékben feltárhatja c) nem, csak ha a titoktartás alól felmentést kapott 72 Több titokgazda esetén kinek kell megadni a titoktartás alóli felmentést az ügyvéd részére? a) elegendı egy titokgazda felmentése b) a titokgazdák 50%-ának felmentése elegendı c) valamennyi titokgazdának meg kell adni a felmentést 73 Az ügyvédi kamara által indított fegyelmi- és vizsgálati ügyben terheli-e titoktartási kötelezettség az ügyvédet a kamarai szervek, illetve a fegyelmi ügyet elbíráló bíróság irányába? c) csak védıi titokra vonatkozóan köti 11. oldal

12 74 Szerkeszthet-e az ügyvéd olyan szerzıdést, amelyben az egyik szerzıdı fél az ı közeli hozzátartozója? a) nem b) minden feltétel nélkül megszerkesztheti c) igen, ha ezt a tényt a szerzıdı felekkel elızıleg külön közölte 75 Ha az ügyvédi megbízás a teljesítése elıtt megszőnik, kötelessége-e az ügyvédnek a felvett megbízási díjjal elszámolnia? c) csak, ha megbízó kéri 76 Köteles-e az ügyvéd tartós távolléte esetén gondoskodni a részére feladott postai küldemények átvételérıl? c) csak bíróságtól érkezı küldemények esetén 77 Az ügyvéd kapcsolatba léphet-e közvetlenül az ellenérdekő féllel, ha annak van jogi képviselıje?, korlátozás nélkül b) csak, ha az ellenfél jogi képviselıje ehhez hozzájárult, vagy ha a hozzáintézett felhívásra a megadott határidın belül nem c) igen, ha sürgıs szükség így kívánja 12. oldal

13 78 A védı a megbízás a megszőnését közlı bejelentésében tájékoztathatja-e a hatóságot vagy bíróságot a megbízás megszüntetésének okáról? c) csak, ha ez jogai megóvásához szükséges 79 Elvállalhatja-e az ügyvéd a megbízást, ha az ügyfélnek már van más ügyvédje? c) csak, ha a megbízás megszőnését a megbízó igazolja, vagy a korábbi ügyvéd az együttes megbízáshoz hozzájárult 80 Az ügyvéd a megbízás teljesítése érdekében jogosult-e önálló adatgyőjtésre? a) nem b) igen, bármilyen módon c) igen, de csak a jogszabály keretei között 81 Ingatlannal kapcsolatos okiratok szerkesztésekor a szükséges tulajdoni lap másolatot kinek kell beszereznie? a) kizárólag az ügyvédnek b) bárkinek, a lényeg, hogy a státus az ügyvéd számára minden kétséget kizárólag megállapítható legyen c) az ügyvédnek, vagy jogszerzı félnek 82 Jogosult-e az ügyvéd adó-tanácsadási tevékenységet végezni? b) csak külön engedéllyel c) nem 83 Végezhet-e ügyvéd könyvvizsgálói tevékenységet? c) csak részmunkaidıben 84 Lehet-e az ügyvéd fıállású polgármester? a) csak 5 ezer fınél nagyobb lélekszámú településen c) igen 85 Lehet-e az ügyvéd igazságügyi szakértı? c) csak IRM engedéllyel 86 Lehet-e az ügyvéd mővészeti oktató egyidejőleg? b) csak szerzıdéssel c) nem 87 Függ-e az ügyvédi titoktartási kötelezettség az írásbeli megbízástól? 13. oldal

14 a) csak az ügyvédi irodában c) igen 88 Az ügyvédi felvételhez szükséges-e a belföldi lakóhely? c) elég a tartózkodási hely is 89 Az ügyvédi kamarából történı kizárás esetén mennyi a várakozási idı az újabb felvételhez? a) 3 év b) 10 év c) 5 év 90 Kötelezı-e az ügyvédi eskü szövegében elmondani az Isten engem úgy segéljen befejezı mondatot? c) csak a vallásosoknak 91 Mennyi az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének minimális ideje? a) 3 hónap b) 6 hónap c) 1 év 92 A szünetelési idı alatt létesített munkaviszony, közalkalmazotti viszony, vagy köztisztviselıi viszony ütközik-e az ügyvédi összeférhetetlenségi szabályokkal? a) csak ha kitölti a 8 órás foglalkoztatást c) igen 93 Hány területi kamara tagja lehet az ügyvéd egyidejőleg? a) egy b) nincs korlátozva c) kettı 94 Tarthat-e fenn irodát az ügyvéd olyan kamara területén, melynek nem tagja? b) csak kamarai engedéllyel c) nem 95 Tarthat-e fenn alirodát az ügyvéd olyan kamara területén, melynek nem tagja? b) csak kamarai engedéllyel c) nem 96 Kell-e kamarai hozzájárulás ahhoz, ha az ügyvéd irodáját más kamara területére helyezi át? 14. oldal

15 b) elég a fogadó kamara hozzájárulása c) nem 97 Ki adja meg a hozzájárulást, ha az ügyvéd irodáját más kamara területére helyezi át? a) a kamara elnöke b) a kamara elnöke és fıtitkára c) a területi kamara elnöksége 98 Szükséges-e az ügyvédi megbízást írásba foglalni? a) csak a lényegi részt b) igen, kivéve a tanácsadásra vonatkozó megbízást c) nem 99 Ha az ügyvédi megbízás írásba foglalása elmarad, ez érinti-e a megbízás érvényességét? a) nem b) csak a díjkikötés érvénytelen c) igen 100 Lehet-e egyszerre több ügyvédet megbízni ugyanabban az ügyben? a) legfeljebb kettı c) igen 101 Felmondhatja-e szóban az ügyvéd a megbízást? a) nem b) csak vezetékes telefonon c) igen 102 Szükséges-e az ügyvédi meghatalmazást írásba foglalni? a) csak peres eljárás esetén b) igen c) nem 103 Ellenjegyezheti-e az ügyvéd az okiratot, ha az alakilag kifogástalan, de sem İ, sem irodája nem mőködött közre az okirat készítésében? c) csak ha egy lapból áll 104 Megtagadható-e az iratok kiadása, ha az ügyfél munkadíjjal, költségtérítéssel tartozik? b) csak ha elılegezett költséggel tartozik c) nem 105 Hasznosíthatja-e a letéti összeget az ügyvéd? a) nem b) csak a kamatokat c) igen 15. oldal

16 106 Hol vezetik a kirendelt ügyvédek névjegyzékét? a) a helyi bíróságon b) megyei szintő bíróságon c) a területi kamaránál 107 Van-e felsı korlátja a fegyelmi vétséget elkövetı ügyvéddel szemben kiszabott pénzbírságnak? a) nem b) igen c) csak ha a végrehajtását felfüggesztik 108 Felfüggeszthetı-e a kizárás fegyelmi büntetés? b) a fegyelmi vétség súlyától függ c) nem 109 Tagja lehet-e a fegyelmi tanácsnak a kamara elnöke? a) csak elnökségi tag fegyelmi ügyében c) igen 110 Akadálya-e a fegyelmi eljárásnak, ha az ügyvéd a kamarai tagságáról lemondott? b) csak ha szünetelteti a tevékenységét c) nem 111 Mikor kötelezı az ügyvédi tevékenység felfüggesztése fegyelmi eljárásban (szándékos bőncselekmény gyanúja miatti vád esetén)? Ha a büntetési tétel súlyosabb, mint... a) 1 év szabadságvesztés b) 3 év szabadságvesztés c) 5 év szabadságvesztés 112 Ki jelöli ki az eljáró fegyelmi tanácsot és elnökét? a) a kamara elnöke b) fegyelmi fımegbízott c) a fegyelmi bizottság elnöke 113 Fegyelmi eljárásban pénzbírság jogerıs kiszabása esetén mennyi a mentesülési idı? a) 2 év b) 3 év c) 5 év 114 Jogi személyiségő-e az egyszemélyes ügyvédi iroda? a) csak ha alapító okirata van b) igen c) nem 115 Kivel jön létre a megbízási viszony ügyvédi iroda esetén? 16. oldal

17 a) az iroda tagjával b) az irodával c) az iroda valamennyi tagjával 116 Kell-e az iroda hozzájárulása az irodai tag tevékenységének szüneteléséhez? a) nem b) csak egyszemélyes iroda esetében c) igen 117 Mennyi az irodai tagsági viszony felmondási ideje? a) 1 hónap b) 3 hónap c) 6 hónap 118 Jogosult-e az ügyvédi irodai vagyoni tag ügyvédi tevékenység végzésére? b) amennyiben nem töltötte be a 70. életévét c) nem 119 Az alkalmazott ügyvéd tagja-e a kamarának? a) amennyiben jelöltje van c) igen 120 Kamarai tag-e a külföldi jogi tanácsadó? b) amennyiben beszél magyarul c) nem 121 Kell-e kamarai engedély magyar ügyvédnek külföldi ügyvédi irodához való csatlakozáshoz (partnerséghez)? a) nem b) elég a csatlakozási szerzıdés c) igen 122 Mikor mentesíthetı az ügyvédjelölt az ügyvédjelöltek névjegyzékébıl való törlés fegyelmi büntetés esetén? a) 1 év elteltével b) 3 év elteltével c) 5 év elteltével 123 Kik a tagjai a Magyar Ügyvédi Kamarának? a) magyar ügyvédek b) magyar ügyvédek és alkalmazott ügyvédek c) területi kamarák 124 Hány tagja van a Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülésének? a) 40 b) 60 c) oldal

18 125 Hány alirodája lehet megfelelıség esetén egy ügyvédnek, ügyvédi irodának? a) 1 b) 2 c) tetszıleges számú 126 Hol választják meg a Magyar Ügyvédi Kamara tisztségviselıit? a) területi kamarai közgyőléseken b) a teljes ülésen c) a MÜK elnökségi ülésén 127 Kik választják meg a Magyar Ügyvédi Kamara tisztségviselıit? a) kamarák által választott teljes ülési tagok b) a kamarák elnökei c) MÜK elnökségének tagjai 128 Hol kell közzétenni a Magyar Ügyvédi Kamara Szabályzatait és Alapszabályát? a) Magyar Közlöny b) Pesti Ügyvéd c) Hivatalos Értesítı 129 Ki rendeli el a fegyelmi eljárást? a) a kamara elnöke b) a kamara fıtitkára c) a fegyelmi bizottság elnöke 130 Emberölési ügyben ad az elkövetı megbízást védelme ellátására. Hogyan veszi letétbe a gyilkos fegyvert? a) letéti szerzıdéssel b) félfogadási idıben c) sehogy 131 Készítheti-e ügyvéd annak a társaságnak az okiratait, amelynek maga is tagja? b) ha többségi tulajdonos c) ha tartós megbízási szerzıdéssel rendelkezik 132 Adásvételi szerzıdést készít az ügyvéd. A felek között a szerzıdésbıl jogvita keletkezik. Képviselheti-e valamelyik felet a jogvitában? a) nem b) csak ha az ellenérdekő felet a szerzıdéskötéskor másik ügyvéd képviselte c) igen 133 Jutalék fejében ügyvéd bank számára végezhet-e ügynöki tevékenységet? a) nem b) igen c) ha a banknál van számlája 18. oldal

19 134 Ha az ügyvédi munkadíj kikötésénél nem tünteti fel az ügyvéd, hogy a munkadíj az áfát nem tartalmazza, a munkadíj áfás-e vagy sem? c) csak ha evás 135 Az ügyvédi honlap a Kamara engedélyéhez kötött-e? c) csak ha más a szolgáltatója 136 Ügyvéd magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytathat-e? c) csak szakképesítéssel 137 Elektronikus cégeljárásban való részvételhez szükséges engedélyt ki adja ki? a) IRM Cégszolgálat b) területi kamara c) a szolgáltató 138 Az ügyvédi felelısségbiztosítás legalacsonyabb összege káreseményenként a) ,- Ft b) ,- Ft c) ,- Ft 139 Ha az ügyvédnek csak felelısségbiztosítása van, de vagyonbiztosítása nincs, milyen összegő letétet ırizhet az irodájában? a) ,- Ft értékhatárig b) ,- Ft értékhatárig c) semennyit 140 Ügyvéd folytathat-e lelkészi tevékenységet? c) igen, mert a lelkész is titoktartásra kötelezett 141 Ügyvédi titoktartás alól felmentést ki adhat? a) a megbízó mint titokgazda b) a területi kamara c) a meghallgatni kívánó szerv 142 Európai Közösségi jogászokból álló iroda milyen nevet használhat? a) ügyvédi iroda b) iroda c) európai ügyvédi iroda 143 Letéti szerzıdés kapcsán vita támad a teljesítés körül, hogy teljesít az ügyvéd? 19. oldal

20 a) a letevınek b) a kedvezményezettnek c) bírói letétbe 144 Ügyvédi iratok általános ırzési ideje a) a megbízás megszőnésétıl számított 3 év b) a megbízás megszőnésétıl számított 5 év c) 10 év 145 Tagdíjat nem fizetı ügyvéddel szemben milyen intézkedést hoz a Kamara? a) törli a névjegyzékbıl b) tagsági viszonyát megszünteti c) tagjai sorából kizárja 146 Kiterjed-e az ügyvédi titoktartási kötelezettség az iratokhoz hozzáférı, ügyvédi irodai takarítónıre? c) csak ha fı munkaidıben takarít 147 Ki a jogosultja az ırzési letétnek? a) a hitelezı b) a letevı c) az adós 148 Milyen esetben illeti meg a rendelkezési jog a letevıt teljesítési letét esetén? a) minden esetben b) semmilyen esetben c) írásbeli kikötés esetén 149 Milyen esetben indokolt az ügyvédi letétet bírói letétbe helyezni? a) ha a letevı a letét esedékessége elıtt meghal b) ha a jogosult személye a letét esedékességekor bizonytalanná válik c) az ügyvéd számára tilos a letétnek bírói letétbe helyezése 150 Melyik állítás a helyes? a) az ügyvéd letétbe átvett pénzt kizárólag letéti bankszámláján kezelhet b) a letéti pénznek házipénztárban történı kezelése súlyos fegyelmi vétséget valósít meg c) az ügyvédi letéti bankszámlákat az ügyvédi iroda folyószámlájától elkülönítetten kell kezelni 151 Mikor jár el helyesen az ügyvéd a készpénz-letét kezelése során? a) az ügyfél ilyen irányú igényeit határozottan elhárítja, és a készpénz átvételét megtagadja b) csak olyan összegő készpénzt tart a házipénztárában, amilyen összeg erejéig vagyonbiztosítással rendelkezik c) bármilyen összegő készpénzt átvesz letétbe, és hogy annak biztonságát szavatolja, befizeti az ügyvédi iroda folyószámlájára 152 Folytathat-e az ügyvéd üzletszerő letétkezelést? a) csak akkor, ha erre az illetékes területi ügyvédi kamara ıt feljogosítja 20. oldal

21 c) csak abban az esetben, ha az ilyen letétkezelés az egyébként pénzügyi szolgáltatónak minısülı ügyfele által végzett hitelezési vagy befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódik 153 Az alábbiak közül melyik jogügylet elıkészítése vagy végrehajtása során terheli az ügyvédet a pénzmosás megelızésével összefüggı bejelentési kötelezettség? a) házassági vagyonjogi szerzıdés b) ingatlan vétele,eladása c) luxushajó vétele, eladása 154 Mikor mentesül az ügyvéd a pénzmosás megelızésével összefüggı bejelentési kötelezettség alól? a) a pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény cégbírósági eljárás során kifejtett jogi képviseleti tevékenysége során jutott a tudomására b) a pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény ingatlan -adásvételi szerzıdés szerkesztése során jutott tudomására c) a pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény védıként jutott tudomására 155 Hogyan tesz eleget az ügyvéd a bejelentési kötelezettségének? a) feljelenti az ügyfelét az illetékes kerületi rendırkapitányságon b) bejelentést tesz az illetékes kerületi ügyészségnek c) bejelentést tesz az illetékes területi ügyvédi kamara felé 156 Mi lehet szokatlan, pénzmosásra utaló körülmény? a) az ügyfél a EUR értékő arany Rolex órában jelenik meg a tárgyaláson b) a kft. ügyvezetıje erısen viseletes és kopott ruhában jár c) a magát ügyfélként azonosító személy látható alkalmatlansága pl. társasági üzletrész tulajdonlására vagy ügyvezetıi tisztség betöltésére 157 Az alábbiak közül melyik a HAMIS állítás? a) A Btk a szerinti alapeseti tényállásnak ("A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása") nincs gondatlan alakzata. b) a Btk. az ügyvédként elkövetett pénzmosást minısített esetnek tekinti c) a Btk. a bejelentési kötelezettség elmulasztását az ügyvédek esetében nem bünteti 158 Melyik az ügyvéd felelısség alapvetı formája? a) polgári jogi b) munkajogi c) szerzıi jog 159 Mely esetben áll fenn az ügyvéd objektív felelıssége? a) minden esetben b) tanácsadás esetén c) letétkezelés esetén 160 Teljesíthetı-e a foglaló átadása ügyvédi letétbe helyezéssel? c) csak kivételesen, konvertibilis valutával fizetés esetén 161 Az ügyvédi iroda tagjának fennáll-e az iroda kötelezettségeiért az anyagi felelıssége? 21. oldal

22 , minden esetben b) igen, de csak a bőncselekménnyel okozott kárért c) igen, de csak az ügyvéd károkozása esetén 162 Mely esetben áll fenn az ügyvédi iroda tagjának korlátlan anyagi felelıssége? a) ha az ügyvédi iroda alapszabálya így rendelkezik b) ha az ügyvédi iroda köztartozásait nem fizeti c) ha az ügyvéd okozta a kárt és az iroda vagyona a követelést nem fedezi 163 Mikor valósul meg az ügyvédi visszaélés bőntettének tényállása? a) ha az ügyvédi hivatásból folyó kötelesség megszegésével az ügyvéd jogtalan hátrányt okoz b) ha az ügyvédi hivatásból folyó kötelesség megszegése a jogtalan hátrány okozásának célzatával valósul meg c) ha az ügyvéd olyan magatartást tanúsít, amellyel ügyfelének jogtalan hátrányt okoz 164 Mi a zugírászat törvényi tényállása? a) aki jogosulatlanul végez ügyvédi tevékenységet b) aki ellenérték fejében végez ügyvédi tevékenységet c) aki üzletszerően, jogosulatlanul végez ügyvédi tevékenységet 165 Mely ügyvédi tevékenységre terjed ki a pénzmosás megelızésérıl és megakadályozásáról szóló törvény? a) az ingatlannal kapcsolatos és társasági jogi okiratok szerkesztése esetén b) ingatlan vétele, eladása. c) bármely visszterhes ügylettel kapcsolatos okiratszerkesztés esetén 166 Mi a feltétele a nem ügyvédként tanúsított magatartás alapján a fegyelmi felelısségre vonásnak? a) a jogellenes magatartás tanúsítása b) az erkölcsileg súlyos megítélés alá esı magatartás tanúsítása c) az ügyvédi kar tekintélyét csorbító magatartás tanúsítása 167 Mennyi a kiszabható pénzbírság legmagasabb összege? a) Ft b) a szabálysértési törvény szerint kiszabható pénzbírság összege c) a szabálysértési törvény szerint kiszabható legmagasabb pénzbírság összegének kétszerese 168 Ügyvédjelölttel szemben mely fegyelmi büntetés nem alkalmazható? a) megrovás b) pénzbírság c) kizárás 169 Mi a jogkövetkezménye a legsúlyosabb fegyelmi büntetésnek? a) ügyvédi gyakorlat tilalma 10 éven át b) ügyvédi gyakorlat tilalma 5 éven át c) ügyvédi gyakorlat tilalma 10 éven át az eljárt kamarai területén 170 Mennyi a fegyelmi ügyben kiszabható pénzbírság legalacsonyabb összege? a) Ft b) Ft c) 1 Ft 22. oldal

23 171 Mely fegyelmi büntetés végrehajtása függeszthetı fel? a) pénzbírság b) törlés c) kizárás 172 Mi a fegyelmi eljárás megindíthatóságának ún. szubjektív határideje? a) a kamara elnöke által történt tudomásszerzéstıl számított 1 év b) a kamara elnöke által történt tudomásszerzéstıl számított 6 hónap c) a kamara elnöke által történt tudomásszerzéstıl függetlenül 3 év 173 Ki nem gyakorlója a fegyelmi jogkörnek? a) a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke b) a területi ügyvédi kamara elnöke c) az ügyvédi kamara fegyelmi tanácsa 174 Mikor jár el 5 tagú Fegyelmi Tanács? a) Ft-ot meghaladó pénzbírság vagy súlyosabb büntetés felülbírálata esetén b) kizárás fegyelmi büntetés felülbírálata esetén c) felfüggesztett kizárás és kizárás fegyelmi büntetés felülbírálata esetén 175 Köteles-e az eljárás alá vont ügyvéd a vizsgálati eljárásban érdemi védekezést elıterjeszteni?, minden esetben, de joga van hozzá c) csak akkor, ha erre felhívást kap 176 Eljárhat-e a Fegyelmi Tanács tárgyalás nélkül?, de nem szabhat ki kizárás fegyelmi büntetést, minden esetben tárgyalást kell tartani c) igen, ha ehhez az eljárás alá vont ügyvéd hozzájárul 177 Mely esetekben zárható ki a fegyelmi tárgyalásról a nyilvánosság? a) minden esetben b) csak ha az eljárás alá vont ügyvéd kéri c) csak ha ügyvédi titok vagy személyiségi jogok védelmében szükséges 178 Mikor kötelezı az ügyvédi tevékenység gyakorlása alóli felfüggesztés? a) szándékos bőncselekmény miatt indult büntetı eljárás alapján folyó fegyelmi eljárásban b) 3 évet meghaladó szabadságvesztéssel fenyegetett bőncselekmény miatti vádemelés esetén c) 5 évet meghaladó szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bőncselekmény miatti vádemelés esetén 179 Az ügyvédi kamara tagnyilvántartásában nem szereplı volt ügyvéddel szemben lefolytatható-e a fegyelmi eljárás?, ha a fegyelmi vétség elkövetése idején ügyvéd volt, mert csak kamarai tag ügyvéddel szemben lehet fegyelmi eljárást lefolytatni c) igen, ha az ügyvéddel szemben marasztaló büntetı ítéletet hozott a bíróság 180 Mely okból nem függeszthetı fel a fegyelmi eljárás? a) ha az ügyvéd ismeretlen helyen van 23. oldal

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd b) bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3

Részletesebben

Budapesti Ügyvédi Kamara. Oktatási Bizottság 2013-2014. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések

Budapesti Ügyvédi Kamara. Oktatási Bizottság 2013-2014. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3 Az

Részletesebben

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

KÉPVISELET OKTÓBER 13.

KÉPVISELET OKTÓBER 13. KÉPVISELET A POLGÁRI PEREKBEN 2014. OKTÓBER 13. A KÉPVISELİ A perbeli képviselı az a személy, akinek képviseleti jogosultságát jogszabály, jogügylet, vagy hatósági határozat teremtette meg. A képviselı

Részletesebben

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s Bírósági nemperes eljárások Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Nemperes eljárás fogalma 1. A magánjogi jogviszonyokat érintı, az igazságszolgáltatás megvalósítása vagy a tények,

Részletesebben

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán fıügyészségi ügyész Büntetı határozatok szerkesztése I. A büntetı határozatok fogalma II. A határozatok csoportosítása

Részletesebben

MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: I. fejezet Bevezetı rész 1. A Szabályzat hatálya 2. A Szabályzat és a belsı szabályzatok összefüggése II. fejezet Általános

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Fonyód 2014 1 A szabályzat illetékessége és hatásköre Illetékesség: A MAPOSZ illetékes a MAPOSZ tagjai, A MAPOSZ által üzemeltetett

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 197-06 Bevezetés a jogtudományba A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jogi alapfogalmak, a közigazgatási

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség Joghatóság, hatáskör, illetékesség Polgári eljárásjog elıadás A három fogalom 1./ Joghatóság az államok közötti ügymegosztás a nemzetközi elemet tartalmazó ügyekben melyik ország bírósága jár el 2./ Hatáskör

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

2011. évi CXCVII. tv. Dr. Tornyai Magdolna december 7.

2011. évi CXCVII. tv. Dr. Tornyai Magdolna december 7. 2011. évi CXCVII. tv. a cégeljc geljárás s változv ltozásáról Dr. Tornyai Magdolna 2012. december 7. 1 2011. évi CXCVII. tv. A csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv., a gazdasági

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Gazdasági információnyerés társasági adatokból dr. Pázmány Annamária Cégkivonat Ellenırzött adatok

Részletesebben

Önkéntesség. Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül

Önkéntesség. Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül Önkéntesség Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül Pap András Ifjúsági Unió Szekszárd - 2005. Törvény Országgyőlés által elfogadott 2005. évi LXXXVIII. törvény A közérdekő önkéntes tevékenységrıl

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 1997 2 A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöksége az

Részletesebben

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból 1. A polgári eljárásjog alapfogalmai: peres- ill. nem peres eljárás, az eljárás alanyai, tárgya, célja, a bírósági út. 2. A polgári eljárásjog helye a jogrendszerben,

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A BÜNTETJOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI PROGRAMRÓL. Budapest, 2004.

A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A BÜNTETJOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI PROGRAMRÓL. Budapest, 2004. A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A BÜNTETJOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI PROGRAMRÓL Budapest, 2004. Mirl szól a Büntetjogi Segítségnyújtási Program? A Büntetjogi Segítségnyújtási Program keretében a Magyar

Részletesebben

2003. évi XI. törvény

2003. évi XI. törvény 2003. évi XI. törvény az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról 1. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ügytv.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "2. Az ügyvéd

Részletesebben

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE (Határozatok az ügyészségi nyomozásban) Dr. Friedmanszky Zoltán vezetı ügyész Miskolci Nyomozó Ügyészség BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE I. A büntetı határozatok fogalma

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban

Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban Debrecen, 2015. November 4. Polgári eljárásjogok -Definíciók Polgári eljárásjog Nemzetközi polgári

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Elfogadva: 1998. június 27., 2002. február 25. Kihirdetve: IK 1998. évi 11. szám, egységes szerkezet: IK 2002. évi 4. szám (helyesbítve: IK 2004. évi 4. szám) Hatályba lépés: 1998. november 30. Módosítva:

Részletesebben

Bevezetés a p o p l o g l á g ri i elj l á j rásjo j g o b g a Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Bevezetés a p o p l o g l á g ri i elj l á j rásjo j g o b g a Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s Bevezetés a polgári eljárásjogba Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Bevezetés 1./ Alapfogalmak 2./ A polgári eljárásjog forrásai 3./ A polgári eljárásjogi szabályok hatálya 4./

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 237. MELLÉKLET : - TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a 227-228/2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Fegyelmi Szabályzat 1. kiadás 2010. augusztus 20. Oldal: 1. / 7 Bihari Lövészklub Berettyóújfalu Fegyelmi Szabályzat (1) A szabályzat hatálya kiterjed: a) a versenyzőre;

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

Az ügyvédek szerepe a bírósági közvetítıi eljárásban

Az ügyvédek szerepe a bírósági közvetítıi eljárásban Az ügyvédek szerepe a bírósági közvetítıi eljárásban Az ügyvédekrıl szóló tv. 1. -a kimondja, hogy az ügyvéd közremőködik abban, hogy az ellenérdekő felek a jogvitájukat megegyezéssel intézzék el. Az ügyvédek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán I. félév 1. Büntetőjog, büntetőeljárási jog; a büntetőeljárás tartalma és feladatai 2. A büntetőeljárási

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata Etikai és Fegyelmi szabályzata 1. Az Etikai Bizottság: 1. biztosítja, hogy a párt az Alapszabálynak megfelelően tevékenykedjen, elősegíti az Alapszabály egységes értelmezését, ennek érdekében saját döntése

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás DE-ÁJK J K P olg l á g r á i r i El E j l á j rá r sj s o j gi g Tans n z s ék

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás DE-ÁJK J K P olg l á g r á i r i El E j l á j rá r sj s o j gi g Tans n z s ék A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás DE-ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; melynek során a közjegyzı a jogosult egyoldalú kérelme

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok

Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok (képviselet, határidő számítás, igazolási kérelem, iratokba való betekintés; idézés, értesítés) AZ ÜGYFÉL KÉPVISELETE ELJÁRÁSI KÉPVISELET:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 8. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2007. április 1. Jóváhagyom:

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Mellékletek. / ügyvédi /

Mellékletek. / ügyvédi / Mellékletek / ügyvédi / Kérelem az elnökséghez címezve Rövid önéletrajz Diploma közjegyző által hitelesített másolata /Békés megyei ü.jelöltek esetén nem kell/ Szakvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 97. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A IV. sz. vegyes fogászati körzet feladat ellátási kérdésének tisztázása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

2. A Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályát ki kell egészíteni a szabályzat megalkotására vonatkozó felhatalmazással. Az ügyvédjelöltek képzésérıl

2. A Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályát ki kell egészíteni a szabályzat megalkotására vonatkozó felhatalmazással. Az ügyvédjelöltek képzésérıl SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az ügyvédjelöltek képzésének szabályairól, az ügyvédek és az ügyvédjelöltek ezzel kapcsolatos feladatairól, valamint a kamaráknak az ügyvédjelöltek képzésének megszervezésével kapcsolatos

Részletesebben

Választottbíróság Eljárási Szabályzata

Választottbíróság Eljárási Szabályzata A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság Eljárási Szabályzata 2008. január 1. További tájékoztatásért forduljon a Választottbíróság Titkárságához. 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

ELZETT CERTA HORGÁSZEGYESÜLET FEGYELMI SZABÁLYZATA. 1.. A fegyelmi szabályzat célja

ELZETT CERTA HORGÁSZEGYESÜLET FEGYELMI SZABÁLYZATA. 1.. A fegyelmi szabályzat célja ELZETT CERTA HORGÁSZEGYESÜLET FEGYELMI SZABÁLYZATA 1.. A fegyelmi szabályzat célja A szabályzat szankciórendszerén keresztül biztosítani az egyesület tagsága számára az egyesületi élet zavartalan működését,

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok:

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok: Hagyaték Vonatkozó jogszabályok: A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 31/2007. (IV. 3.) ÖNK.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március Az ügyészi szervezet és feladatok Igazságügyi szervezet és igazgatás 2016. március Az ügyészség alkotmányjogi helyzete Elhelyezkedése, szabályozása - az állami szervek rendszerében található - nem önálló

Részletesebben

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Szerv EAK eseményazonosító: I. Kérelmezı(k) adatai ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Kérelmezı 1 anya/apa/érintett/egyéb kérelmezı Családi és utóneve: Lakcíme: Elérhetısége: @

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról 56. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR, 1/2007. (II. 20.) ÖR, 55/2001. (XII. 28.), 24/2001. (VI. 18.), 16/2000. (IV. 17.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; amely során a jogosult által elıterjesztett kérelemre a közjegyzı feltételesen marasztalja

Részletesebben

Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok

Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok (képviselet, határidő számítás, igazolási kérelem, iratokba való betekintés; idézés, értesítés) Eljárási képviselet (13-14. ): Rendeltetése,

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben