NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2008 2011"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV SOPRON 2008

2 Nyugat-magyarországi Egyetem, Intézményfejlesztési Terv Készült a felsoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 151. (5) rendelkezései és az Oktatási és Kulturális Minisztérium útmutatója szerint. Jóváhagyta a Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa. Prof. Dr. Faragó Sándor rektor 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYETEM BEMUTATÁSA: MÚLT- JELEN-JÖV...7 VEZETI ÖSSZEFOGLALÓ Az egyetem története Legfontosabb jellemz aktuális adatok. Társadalmi, gazdasági, munkaerpiaci környezet Az egyetem szervezete Az egyetem tevékenységi körei Felvételizk, hallgatók Oktatók, kutatók, alkalmazottak Az egyetem társadalmi, gazdasági, munkaerpiaci környezete Tudományos tevékenység. Kutatás - fejlesztés - innováció Egységes gazdálkodási és nyilvántartási rendszer Ingatlanállomány Informatikai infrastruktúra Könyvtári szolgáltatások Az egyetem középtávon elérend helyzetének, állapotának és céljainak összefoglaló megfogalmazása. A küldetésnyilatkozatban megfogalmazott jövkép aktualizálása AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FBB TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA A képzési szerkezet átalakítása A hagyományos képzések kifutó rendszerben történ megszüntetésének idbeli ütemezése Az alapképzési szakstruktúra kialakítása, indítások ütemezése, bels finanszírozott keretek elosztása, hallgatók választási lehetségei Mesterképzési szakstruktúra kialakítása, indításának ütemezése Átjárás a képzési szintek között, befogadás az MSc/MA képzésekre, párhuzamos képzésben, vendéghallgatói jogviszonyban való részvétel szabályozása Mobilitás támogatása, külföldi képzésben, részképzésben való részvétel elsegítése, intézményi gyakorlat, közös képzések indítása az Európai Felsoktatási Térségben A felsfokú szakképzés keretében szakközépiskolával közösen és saját keretek között indított és indítandó képzések jellemzi. Kapcsolatok a munkaerpiac és a gyakorlati képzés kereteit biztosító gazdálkodó szervezetekkel, illeszkedés a felsoktatás további szintjeihez Kiegészít jelleg képzések indítása, beiskolázási és marketing stratégiák Idegen nyelv kurzusok meghirdetése, külföldiek részvételi lehetségei A képzési szerkezet átalakításának hatása a hallgatói és oktatói létszámokra és az oktatók minsítettségére Esélyegyenlség, tehetséggondozás A doktori képzés folytatása, továbbfejlesztése A doktori képzés rendszerének átalakítása A doktorjelölti jogviszonyban levk számára biztosított lehetségek...42

4 2.4. Az életen át tartó tanulás intézményi szolgáltató rendszerének kialakítása A célcsoportok feltárási lehetségei, a regionális igény felmérése a képzésben érdekeltek és a foglalkoztatók oldaláról, képzési programok kidolgozása Képzési rendszer mködési stratégiái, szakképzettségek megszerzésének lehetségei, a diplomás átképzés munkaerpiaci hátterének bemutatása Oktatási szolgáltató funkciók küls érdekldk számára, a régió igénye Kutatás-fejlesztést és innovációt támogató stratégia és intézményi gyakorlat Az intézményi kutatás-fejlesztés teljesítményeinek bemutatása Intézményi innovációs szervezetek Intézményi kutatás-fejlesztési ösztönzési rendszer kialakítása, a hallgatók és doktoranduszok bevonásának mértéke Tudományos teljesítmények bemutatása az intézményben, összehasonlítás hazai és nemzetközi vonatkozásban, kiválósági központok Helyi, regionális és országos kapcsolatok, együttmködések. Részvétel a helyi gazdaságfejleszt és társadalomalakító programokban Nemzetközi kapcsolatok Intézményi szervezet, menedzsment stratégia kialakítása Az intézmény demokratikus testületeinek mködtetése A menedzsmentet segít szervezetek bemutatása, eredményorientált mködtetés gyakorlatának kialakítása Integrált mködés gyakorlata, kari erforrások felmérése, átcsoportosításának gyakorlata az oktatási szerkezetváltás elsegítése érdekében Az intézményi és a vezeti információs rendszer helyi fejlesztési programja Intézményi beiskolázási stratégia hazai és külföldi hallgatók vonatkozásában Szabályzatalkotó tevékenység Az intézményi PR tevékenység bemutatása, továbbfejlesztése, a munkáltatókkal, a társadalom szereplivel való kapcsolattartás gyakorlata Minségfejlesztési program kidolgozása, a minségirányítási rendszer kialakítása, mködtetésének és fejlesztésének bemutatása, visszahatás a képzési és funkcionális tevékenységre A humán stratégia jellemzi, a foglalkoztatási terv kidolgozása, a foglalkoztatási követelményrendszer meghatározása Az intézményi gazdálkodás korszersítése Bels erforrás allokációs rendszer kialakítása A gazdálkodást segít információs rendszer teljes kör kifejlesztése, a rendszerbeállítás bemutatása, kapcsolata a döntéshozókkal és a szervezeti egységekkel. Hatékonysági mutatók, összefüggések bemutatása Bevételszerzési stratégiák, érdekeltségi rendszer a bevételek megszerzésénél és visszaforgatásánál Saját cégek alapítási szabályainak kidolgozása

5 Az intézményi gazdálkodás szabályozási és kontrolling rendszerének bemutatása, beavatkozási lehetségek és érdekeltségi rendszerek mködtetése Az intézmény pályázati tevékenységéhez kapcsolódóan a saját forrás biztosításának lehetségei, felhasználási gyakorlatának bemutatása Hatékonyság-értékelési módszerek bevezetése Infrastruktúra-fejlesztési és felújítási program Az intézményi infrastruktúra ellátottságának bemutatása, az állapotok jellemzése, ütemezett fejlesztési javaslat Ingatlanfejlesztési és felújítási program bemutatása, a képzési rendszer átalakításával való összhangjának elemzése Forrásbevonási koncepció a PPP és saját ers fejlesztési és felújítási programok megvalósításához Az intézményi beruházások koncepció szint terveinek bemutatása, üzleti tervek kidolgozása, fbb paramétereinek kidolgozása Az intézmény infrastrukturális beruházásainak megvalósulása utáni mködtetés költségtervének és fedezeti forrásainak bemutatása Oktatói, dolgozói, hallgatói életminség javítására irányuló fejlesztések A munkahelyi infrastruktúra javításának programja Hallgatói infrastruktúra javításának programja Hallgatói lakhatási feltételek fejlesztése Sport és kulturális célú infrastruktúra-fejlesztési program AZ INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS MONITORING TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA A fejlesztési projektek indikátorainak meghatározása Monitoring tevékenység kiterjesztése a fejlesztési modulokra, értékelési technikák, statisztikák készítése A Szenátus és Gazdasági Tanács feladatrendszere az ellenrzésben AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁJA Intézményi testületek és fórumok közremködése Hallgatói és oktatói tájékoztatási kötelezettség Megjelenés a helyi, regionális, országos és nemzetközi információs rendszerekben...110

6 VEZETI ÖSSZEFOGLALÓ Tlünk függ minden, csak akarjunk. (gróf Széchenyi István) A Magyar Köztársaság Parlamentje január 1-jei hatállyal a Nyugat- Magyarországi Egyetem és a Berzsenyi Dániel Fiskola egyesülésével megalapította az új Nyugat-magyarországi Egyetemet. Az integrációval ers intézmény, méreteiben és oktatási spektrumában jelents, tíz-karú egyetem jött létre a Dunántúlon, amely csökkenti a hazai felsoktatási struktúra területi aránytalanságait. 5 városban közel 20 ezer hallgatót képez, Magyarország hatodik legnagyobb egyetemeként tarthatjuk számon. Az NYME a jogeld intézmények progresszív hagyományainak folytatójaként, a múlt erényeire támaszkodva, a jelen minden lehetségét kihasználva, és a jöv kívánalmait figyelembe véve halad céljai felé. Valljuk, hogy az "egész" mindig több, mint a "részek" összege, erink az integráció után nem egyszeren összeadódnak, hanem meghatványozódnak. Az évszázados történelmi múlt, a hagyományok, a haza, az otthont adó városok tisztelete jó alapot ad törekvéseinknek. Jövképünkben a Nyugat-magyarországi Egyetem olyan minségi oktató- és kutatómunkát folytató, a régió, az ország és az európai oktatási térségbe mélyen beágyazott intézményként jelenik meg, mely új lehetségeket keresve folyamatos fejldési pályán halad céljai felé. A jelen anyagot mely megállapításainkat, elképzeléseinket és stratégiánkat tartalmazza a nemes cél kovácsolta bels összhangban készítettük el. A benne foglalt tervek megvalósítása azonban meghaladja saját ernket. Nem a szellemi és fizikai ernket, hanem az anyagi erforrásainkat. Reméljük, hogy a következkben felvázolásra kerül terveinkhez olyan támogatói, szövetségesi körre találunk helyi, regionális, nemzeti és európai uniós szinten, amely törekvéseinkben mellénk állva partnerként támogat céljaink elérésében. A ránk bízott nagy múltú intézménnyel ígérjük, hogy jó gazda módjára fogunk cselekedni. Kialakítunk egy olyan egyetemet, mely lehetvé teszi a hazai és nemzetközi hallgatói mobilitást és biztosítja az élethossziglani tanulás lehetségeit. Kutatói, szaktanácsadói és továbbképz szerepével, tangazdaságaival, gyakorló és tájékoztató intézményeivel a tudásalapú fejldést szolgálja, egyre ersöd szellemi központjává válik szkebb és tágabb környezetének. A következ oldalakon megfogalmazott stratégiai céljainkon és terveinken keresztül felelsen vállaljuk egy országosan és regionálisan kimagasló tevékenységet nyújtó szellemi fellegvár, egy nemzetközi színvonalú intézmény fenntartását és fejlesztését. Jövt építünk. Mindazoknak, akik kidolgozták, akik elbírálják, és akik majd megvalósítják, illenden jár hagyományos köszöntésünk: Sopron, március 25. JÓ SZERENCSÉT! Prof. Dr. Faragó Sándor rektor Intézményfejlesztési Terv

7 Múlt jelen - jöv 1. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BEMUTATÁSA: MÚLT- JELEN-JÖV Bevezetés A Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményfejlesztési Terve (IFT) a január 1-jei hatállyal a Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Berzsenyi Dániel Fiskola egyesülésével létrejött egyetem együttmködési törekvéseinek els közös stratégiai dokumentuma. Az egyesülés nyomán kialakult helyzet elemzése alapján, ersségeink és gyengeségeink feltárásán keresztül fogalmazza meg az új egyetem céljait, kijelöli azok elérésének útját, felelsségeket állapít meg és felelsöket állít. Az egyetem karai között jelents különbségek mutatkoznak a magyarországi felsoktatásban elfoglalt helyüket, a mvelt tudományterületek hazai és nemzetközi jelentségét, a kutatásifejlesztési és innovációs potenciálokat, az oktatók minsítettségét, az infrastruktúra fejlettségét, az egyes kutatási és oktatási területeken elért hazai és nemzetközi eredményeket, a munkaerpiac kihívásait illeten. A közös stratégiai célok elérése ezért néha tartalmában és idtartamában különböz, kari szint cselekvési programok megfogalmazását is feltételezi. Az egyesülés új lehetségeket rejt magában, ezek felismerése egyik legfontosabb feladatunk. Stratégiai céljaink kijelöléséhez nagy segítséget nyújtott az IFT összeállítását megelz közös elemz munka, a levont következtetések, az eldintézmények egymás iránt megnyilvánuló bizalma, kölcsönös nyitottsága. A változó gazdasági-társadalmi helyzet, a folyamatosan megújuló kihívások, az oktatási piac egyre nagyobb igényei rugalmas alkalmazkodást tételeznek fel, kockázat vállalásra késztetnek és szükségessé teszik az IFT gyakori felülvizsgálatát, évenkénti megújítását. A Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményfejlesztési Tervét az analitikus elemzés, az értelem és az intuíció szintéziseként fogalmaztuk meg azzal a céllal, hogy megrajzoljuk egy fejldési pályáján folyamatosan elre haladó ers, nagy intézmény képét. Elsdleges célunk egy egészében integrált, erforrásaival hatékonyan gazdálkodni képes új egyetem létrehozása, mely gyümölcsözteti, minségi szinten jeleníti meg az egyesülésbl, a növekedésbl fakadó elnyöket. A Nyugat-magyarországi Egyetem jövképünkben egy nemzetközi színvonalú, országosan és regionálisan kimagasló tevékenységet nyújtó intézményként jelenik meg, melynek fenntartása és fejlesztése mindannyiunk közös feladata Az egyetem története A Nyugat-magyarországi Egyetem a évi CXXXIX. törvény 36. -a szerinti átalakulás során, január 1-jei hatállyal, a Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Berzsenyi Dániel Fiskola egyesülésével jött létre. Jogeldjei: a Soproni Egyetem, amelynek történeti elzménye az 1735-ben alapított bányászati iskolából 1763-ban alapított selmeci Bányászati Ftanintézet, 1770-tl Bányászati Akadémia és az 1807-ben létrehozott Erdészeti Tanintézet, amelyek 1846-tól egyesítve Bányászati és 7 NYME Intézményfejlesztési Terv

8 Múlt jelen jöv Erdészeti Akadémiaként, majd 1919-tl Bányászati és Erdészeti Fiskolaként mködtek. Többszöri átszervezést követen, közvetlen jogeldje a felsoktatási intézményekrl szóló évi 22. sz. tvr.-el létrehozott Erdészeti és Faipari Egyetem. Jogeldje továbbá az egyetem szervezetében 1962-ben alapított Felsfokú Földmérési Technikum jogutódja, az 1972-tl mköd Földmérési és Földrendezi Fiskolai Kar, Székesfehérvár; majd 1996-tól a Soproni Egyetem 2 egyetemi és 1 fiskolai karral, valamint a január 1-jei hatállyal a felsoktatásról szóló évi CXXX. törvény módosításával az évi LII. törvény rendelkezései alapján létrejött 7 karú Nyugat-Magyarországi Egyetem; a Pannon Agrártudományi Egyetem Mezgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár, amelynek jogeldje az 1818-ban alapított Mosonmagyaróvári Gazdasági Felsbb Tanintézet, a felsoktatási intézményekrl szóló évi 22. sz. tvr.-el létesített egyetemi jelleg Mosonmagyaróvári Agrártudományi Fiskola, a Kaposváron Mezgazdasági Fiskola létesítésérl szóló évi 21. sz. tvr.-el és a keszthelyi Agrártudományi Egyetem karairól és a képzési idrl szóló 1029/1970 (VIII. 7.) sz. Korm. határozattal létrehozott keszthelyi Agrártudományi Egyetem Mezgazdaságtudományi Kara; az Apáczai Csere János Tanítóképz Fiskola, amelynek jogeldje az 1778-ban Gyrben megnyílt norma-iskolaegyüttes tanítóképz tagozata, a tanító- és óvónképzésrl szóló évi 26. sz. tvr. és a tanító- és óvónképzésrl szóló évi 26. számú tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (M.K. 23.) M.M. számú utasítás alapján 1959-ben létrejött felsfokú Gyri Tanítóképz Intézet, amelyet a tanítóképz fiskolák létesítésérl szóló évi 13. sz. tvr. és az egyes pedagógusképz intézmények átszervezésével kapcsolatos intézkedésekrl szóló 1045/1974. (VIII. 31.) MT határozat alapján szeptember 1-jétl Gyri Tanítóképz Fiskolává szerveztek át. A fiskola az Apáczai Csere János nevet a Gyri Tanítóképz Fiskola elnevezésérl szóló évi 23. sz. tvr. alapján vette fel; a Benedek Elek Pedagógiai Fiskola, amelynek az 1874-ben megindított gyermek kertészni tanfolyam képzési elzményeire épül jogeldje a tanító- és óvónképzésrl szóló évi 26. sz. tvr. és a tanító- és óvónképzésrl szóló évi 26. számú tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (M.K. 23.) MM számú utasítás alapján 1959-ben létesített soproni felsfokú Óvónképz Intézet, a fiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) MT.h sz. határozattal létrehozott Soproni Óvónképz Fiskola. A fiskola a Benedek Elek nevet a fiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) MT.h sz. határozat módosításáról szóló 1051/1991. (XI. 5.) Korm. határozat alapján vette fel; A Berzsenyi Dániel Fiskola jogeldjében amely a Kszegi és a Zalaegerszegi Tanítóképz jogutódja ben kezddött meg elbb közép, majd felsfokon az oktatás tl az intézmény a Pécsi Tanárképz Fiskola Kihelyezett Tagozataként, majd 1974-tl önálló jogon képzett tanárokat a magyar közoktatás számára ben a természettudományos szakok indításával képzése teljes mértékben lefedte az általános iskolai tanári kínálatot, ugyanebben az évben felvette Berzsenyi Dániel nevét. A fiskola 1997-es akkreditációját követ években a képzési kínálat folyamatosan bvült egyetemi és fiskolai tanár és nem tanár szakokkal. A parlament 2000-ben meghozott döntése értelmében a szombathelyi Berzsenyi Dániel Fiskola önálló intézmény maradt, két évvel késbb pedig egy kormányrendelet alapján három Bölcsészettudományi, Természettudományi, Testnevelési és Mvészeti fiskolai kart alakíthatott ben átalakultak a karok: a tanárképzés mellett a Bölcsészettudományi Karon bölcsészet- és társadalomtudományi képzés, a Természettudományi és Mszaki Karon természettudományi, mszaki, gazdaságtudományi képzés, a Mvészeti, Nevelés- és Sporttudományi Karon Intézményfejlesztési Terv

9 Múlt jelen - jöv bölcsészettudományi, mvészetközvetítési és sporttudományi képzés folyik január 1- jétl e három kar tevékenységét a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ koordinálja Legfontosabb jellemzk aktuális adatok. Társadalmi, gazdasági, munkaerpiaci környezet A Nyugat-magyarországi Egyetem szervezete Az egyetem hivatalos neve Nyugat-magyarországi Egyetem, rövidített megnevezése NYME, székhelye 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Regionális egyetemi központjának hivatalos neve Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja, rövidített megnevezése NYME-SEK, székhelye: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. A Nyugat-magyarországi Egyetem OKM azonosítója FI 21120, szakági besorolása Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, tanszék, intézet, botanikus kert, kutatócsoport és a szervezeti és mködési szabályzatban meghatározott más elnevezés egység mködik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó képzési területen, képzési szinten folyó képzés feladatainak ellátását, koordinálását szervezik. A felsoktatási intézményben kollégiumi, informatikai, szociális, kulturális, sport, könyvtári, levéltári, múzeumi, közoktatási feladatokat ellátó szolgáltató szervezeti egységek mködnek. Az NYME szervezetének és mködésének, ezen belül vezetésének részletes leírását a Szervezeti és Mködési Szabályzat tartalmazza. Az egyetem 10 karra tagozódik. A karokon oktatási szervezeti egységként intézetek, továbbá egyes karokon doktori iskola mködik. Az intézmény karai: A Sopron megyei jogú városban mköd karok: Benedek Elek Pedagógiai Kar (BPK) Erdmérnöki Kar (EMK) Faipari Mérnöki Kar (FMK) Közgazdaságtudományi Kar (KTK) A Szombathely megyei jogú városban mköd Savaria Egyetemi Központ karai: Bölcsészettudományi Kar (BTK) Természettudományi és Mszaki Kar (TTMK) Mvészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar (MNSK) Az egyetem székhelyén és regionális központján kívül mköd karok: Apáczai Csere János Kar (AK); 9022 Gyr, Liszt Ferenc u. 42. Geoinformatikai Kar (GEO); 8002 Székesfehérvár, Pirosalma u Mezgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (MÉK); 9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2 Az egyetem közoktatási intézményeket tart fenn: Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium; 9700 Szombathely Bolyai János u. 11. Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola; 9022 Gyr, Gárdonyi Géza u Nyugat-magyarországi Egyetem 9 NYME Intézményfejlesztési Terv

10 Múlt jelen jöv Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium; 9400 Sopron, Szent György u. 9. Nyugat-magyarországi Egyetem Aranykapu Gyakorló Óvoda; 9400 Sopron, Ferenczy János u. 5. Nyugat-magyarországi Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda; 9400 Sopron, Zsilip u Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ; 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Az egyetem tudományos kutatási és szervezeti egységként kutatócsoportot mködtet, közvetlen rektori felügyelet alatt: Erd- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont (ERFARET) Az intézmény gazdasági társaságok alapítója: Pannon Famulus Kft., Gyr Universitas Fidelissima Kft., Sopron Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft, Sopron A székhelyen kívüli képzésének székhelyei:1054 Budapest, Akadémia u. 1.,1052 Budapest, Piarista köz 1.,8500 Pápa, Erkel F. u. 39., 7621 Pécs, Váradi u. 4.,8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 143., 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., Komarno, Hardná Az egyetem tevékenységi körei Állami feladatként ellátott alaptevékenységek: Meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki. Az oktatási miniszternek az évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rendszerben egyetemi és fiskolai szint képzést folytat. Meghatározott szakmacsoportban felsfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki. Az Ftv. a szakképzésrl szóló évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben és a felnttképzésrl szóló évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsoktatásnak nem minsül szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában. A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve mvészeti ágban, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. Az Ftv. ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezése szerint. Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója. A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet. A képzés céljait szolgáló gyakorlóhelyet (mhelyt) tart fenn. A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mvészetek közvetítésével, mvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre. Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja. Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez. Intézményfejlesztési Terv

11 Múlt jelen - jöv Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. Az alkalmazásában lév közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez, a vonatkozó jogszabályok szerint. Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat. Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá bels ellenrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, mszaki szolgáltató és más, a mködést biztosító funkcionális szervezeti egységeket mködtet. Az alaptevékenységek ellátásának alapvet anyagi feltételeit a fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibl származó támogatások, átvett pénzeszközök, az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon biztosítja. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat: agrártudomány, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási ismeretek, mszaki tudományok, mvészet, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudományok, természettudományok Felsfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat: informatika, egyéb szolgáltatások, közgazdaság, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, mvészet, közmveldés, kommunikáció szociális szolgáltatások, oktatás, ügyvitel, vendéglátás-idegenforgalom. Tudományterületek, mvészeti ágak, amelyekben doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik. agrártudományok, mszaki tudományok, társadalomtudományok, természettudományok. Az intézményben könyvtári, levéltári, kollégiumi, informatikai és egyéb feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mködnek. Az egyetem mködtetési feladatainak ellátásához 11 NYME Intézményfejlesztési Terv

12 Múlt jelen jöv gazdasági funkcionális szervezeti egységként gazdasági figazgatóságot, igazgatási funkcionális szervezeti egységként rektori hivatalt, bels ellenrzési feladatot ellátó szervezeti egységként bels ellenrzési csoportot és minségbiztosítási csoportot mködtet Felvételizk, hallgatók Felvételi adatok, hallgatói merítési bázis. Az elmúlt öt évben rendre kétszeres volt a túljelentkezés az egyetem szakjain, 2007-ben háromszoros. A jelentkezk száma 2005-ben jelentsen csökkent, azután gyakorlatilag állandósult. A felvettek száma között évente ezer fvel csökkent (1. Táblázat). 1. Táblázat Felvételre jelentkezett és felvett hallgatók a NYME és a BDF karain Év Jelentkezk Felvettek Összes Els Összes AN Állami Költségtérítés Els: els helyen jelentkezk száma; AN: alap, nappali képzés mindkét finanszírozási formában; Állami: államilag támogatott minden képzési szinten és munkarenden A felvételizk és a felvettek lakóhely szerinti megoszlása a régió, mint vonzáskörzet domináns szerepét jelzi. Az egyedi képzést nyújtó karok vonzáskörzete országos, a pedagógiai, közgazdasági, jogi képzésé regionális, de nem alkalmazkodik szorosan a Nyugat-dunántúli régióhoz. Ersödik a km-es körzet súlya (1. ábra). A régió mintegy 21 ezer tanulójának egyharmada kíván a régió felsoktatási intézményeiben tovább tanulni. Intézményfejlesztési Terv

13 Múlt jelen - jöv 1. ábra A hallgatók megoszlása megyénként és régiónként Hallgatói létszámadatok. A Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Berzsenyi Dániel Fiskola hallgatóinak összlétszáma október 15-én f, az új Nyugat-magyarországi Egyetemé február 25-én f volt. A hallgatók megoszlását karok szerint a 2. ábra szemlélteti. MNSK 7,8% MÉK 6,3% KTK 12,3% TTMK 11,6% AK 25,7% GEO 4,1% FMK 6,0% EMK 6,3% BTK 10,1% BPK 9,9% 2. ábra A hallgatók megoszlása karonként A nappali képzésben 8718 hallgató vesz részt (52,45%), az esti tagozaton, a távoktatásban és a levelez képzésben összesen 7905 f (47,55%). Az államilag támogatott hallgatók száma f (60,93%). A 3. ábra karonkénti bontásban mutatja be a hallgatók tagozatonkénti megoszlását. 13 NYME Intézményfejlesztési Terv

14 Múlt jelen jöv N E/T/L AK BPK BTK EMK FMK GEO KTK MÉK MNSK TTMK 3. ábra A hallgatók tagozatonkénti megoszlása az egyetem karain Oktatók, kutatók, alkalmazottak Létszámadatok A Nyugat-magyarországi Egyetem dolgozói összlétszáma 1887 f, ebbl 1673 f (88,66%) teljes munkaidben és 214 f (11,34%) részmunkaidben foglalkoztatott. A 709 oktató közül 618 f (87,17%) teljes munkaidben dolgozik, 91 f (12,83 %) részmunkaids. A kutatók száma 9 f. A munkavállalók között az oktatók és kutatók részaránya 38,04%. Az oktatói- és alkalmazotti létszámokat karonkénti bontásban a 2. Táblázat tartalmazza. Intézményfejlesztési Terv

15 Múlt jelen - jöv 2. Táblázat Oktatói- és alkalmazotti létszámok karonkénti bontásban (2008) Szervezeti egység Teljes munkaids (f) Részmunkaids (f) Összesen (f) AK BPK EMK FMK KTK GEO MÉK BTK TTMK MNSK Karokhoz nem tartozó szervezetek Közoktatás oktató alkalmazott oktató alkalmazott oktató kutató alkalmazott oktató kutató alkalmazott oktató alkalmazott oktató alkalmazott oktató kutató alkalmazott oktató kutató alkalmazott oktató alkalmazott oktató kutató alkalmazott oktató pedagógus prémium évek alkalmazott oktató pedagógus prémium évek alkalmazott Szervezeti egységként összes (f) NYME összesen Összesítés Teljes munkaids Részmunkaids NYME Oktató összesen Kutató összesen Alkalmazott összesen Prémium Évek Program összesen Pedagógus összesen NYME NYME Intézményfejlesztési Terv

16 Múlt jelen jöv Oktatók besorolása, minsítettsége A 3. Táblázat az oktatók besorolását karonkénti bontásban mutatja be. 3.Táblázat Teljes munkaidben foglalkoztatott oktatók besorolásai (2008) Karok Létszám Egy. tanár Egy. docens Egy. adj. Egy. t.segéd F. tanár F. doc. AK BPK EMK FMK KTK GEO MÉK BTK TTMK MNSK Központ Összes Értékelés:A tanárok és a docensek (egyetemi- és fiskolai) együttes száma 370 f (59,87%), jóval magasabb, mint az adjunktusok és tanársegédek (egyetemi és fiskolai) együttes száma 248 f, (40,13%). A 4. Táblázat a minsített oktatók arányát mutatja be az összoktatói létszámhoz viszonyítva, karonkénti bontásban. 4. Táblázat A teljes munkaidben foglalkoztatott oktatók és a minsített oktatók aránya Karok Oktatók száma Minsített oktatók száma Minsített oktatók aránya (%) AK ,75 BPK ,72 EMK ,94 FMK ,11 KTK ,76 GEO ,48 MÉK ,16 BTK ,95 TTMK ,76 MNSK ,84 Központ 3 1 0,20 Összesen ,36 A Nyugat-magyarországi Egyetemen teljes munkaidben 1 akadémikus, 26 MTA doktora és 309 kandidátus/phd dolgozik. A minsített oktatók aránya több mint 54%. Ez az arány kiemelkeden magas, (közel 80%) a MÉK, EMK és FMK karokon. A volt fiskolai karok közül ebben a vonatkozásban (közel 62%) a BTK vezet. Stratégiai cél a minsítettség növelése. Fokozott figyelmet kell fordítanunk azokra a karokra, amelyeken a minsítettek aránya alacsony. Intézményfejlesztési Terv

17 Múlt jelen - jöv Oktatói korfa A Nyugat-magyarországi Egyetem fállású oktatói karának korcsoportonkénti megoszlását a 4. ábra szemlélteti. 55 év felett 202 f 33% év 132 f 21% 30 év alatt 34 f 6% év 250 f 40% 4. ábra A fállású oktatók korcsoportonkénti megoszlása az egyetemen A év közötti korosztály a legnépesebb (40%). Kiegészülve a év közötti korosztállyal (21%), együtt biztosítják az oktatói utánpótlást. Cél: a legfiatalabb korosztályhoz tartozó oktatók arányának növelése elssorban a saját Doktori Iskoláinkban végzett hallgatók bevonásával. Az 5. Táblázat a fállású oktatók korcsoportonkénti megoszlását mutatja be az egyetem karain. 5. Táblázat A fállású oktatók korcsoportonkénti megoszlása az egyetem karain Oktatói korfa AK BPK BTK EMK FMK GEO KTK MÉK MNSK TTMK Központ Összesen 30 év év év év Összesen Az egyetem társadalmi, gazdasági, munkaerpiaci környezete Nyugat-Magyarország presztízs-régió. A nyugat- és közép-dunántúli régió viszonylag magas fejlettségi szintet képvisel, gazdasági szerkezete és aktivitása kiegyensúlyozott, földrajzi fekvése kedvez, magas a külföldi befektetési ráta. A kutatás-fejlesztési kapacitás bvül, az innováció és a technológiai transzfer intézményrendszere fejldésben van. Bár a megfelel korosztályokban országos szinten itt a legmagasabb az érettségizettek (33%) és a diplomások aránya (10%), a munkaer szakképzettsége nem biztosítja a régió töretlen fejldését. A munkaer könnyen változtatja a helyét, ami gyakran hiányhoz vezet. Foglalkoztatottság. A foglalkoztatási arány Magyarország központi részén és a Nyugat- illetve Közép-Dunántúlon meghaladja az 55%-ot, de alacsonyabb, mint az Európai Unióban. A foglalkoztatottak 40% feletti része dolgozik az iparban, szemben a 33%-os országos átlaggal. Az iskolai végzettség a foglalkoztatási esélyek egyik f meghatározója. N, de még mindig kevés a mszaki végzettségek száma, ezzel szemben a pedagógus, a jogi, a közgazdasági és egyéb humán szakokon túlképzés van. A diplomás végzettséget igényl munkahelyek száma rohamosan n. 17 NYME Intézményfejlesztési Terv

18 Múlt jelen jöv Kutatás-fejlesztés-innováció. A kutatás-fejlesztési profil szakspecifikus, az elmúlt években két regionális egyetemi tudásközpont és két kooperációs kutatóközpont mködött a régióban, ennek eredményeként növekedett az innovációs aktivitás. Sokoldalúak a külföldi kapcsolatok, ezek tanszékekhez köthetk. A határ menti kapcsolatok bvülnek, több szakegyetemmel alakult ki szakmai együttmködés. Együttmködés a régió gazdasági, társadalmi, kulturális szereplivel. Az NYME az általa oktatott és kutatott szakok és tudományágak révén igen kiterjedt felhasználói körrel bír a régióban, mely egyre nagyobb mértékben tart igényt az egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs potenciáljára, a tudományos szolgáltatásokra. Az együttmködés az önkormányzatokkal és civil szervezetekkel (vidékfejlesztési projektek, gazdaságelemz adatok, térinformatikai elemzések, szakértés, pályázatkészítés) jó. A felsfokú képzés regionális jellemzi. A régióban csak az NYME alapításával jött létre a nagy egyetem. Három nagy felsoktatási központ (NYME, Széchenyi István Egyetem, Pannon Egyetem) és négy kisebb oktatási centrum (Kaposvár, Keszthely, Zalaegerszeg, Gyri Hittudományi Fiskola és Papnevel Intézet) mködik, ennek ellenére nem teljes az univerzitás profil (hiányzik az orvosképzés, a bölcsészképzés új irányokban bvíthet). A régióban ezer hallgató tanul, az oktató pedig stabil oktatói kört képez. Az interregionális együttmködés a felsoktatásban minimális, jellemzen átoktatás. (Rechnitzer, J. 2006, 2007). Cél: a tudományos közösség szorosabb együttmködése a régió gazdasági, ipari, kulturális és helyhatósági szereplivel. A munkaerpiac igényeinek hatása az oktatási szerkezet változásaira. A munkaerpiac igényei hatást gyakorolnak az egyetem oktatási szerkezetére. A képzési szerkezet bvítését, fejlesztését a szkebb és tágabb régió szükségleteinek figyelembevételével alakítjuk ki. Az agrármérnök képzési terület. Az agrármérnökképzéssel szemben új igények merülnek fel: környezetgazdálkodás, vadgazdálkodás, vidékfejlesztés, élelmiszertervezés, gyümölcstermesztés, gazdasági marketing. Állattenyészt mérnök, gazdasági- és vidékfejlesztési agrármérnök, környezetgazdálkodási, mezgazdasági mérnök, növénytermeszt mérnök szakokat is indítunk, széles bemenetet biztosítva a tervezett mesterképzési szakoknak. A földügyi igazgatásban megoldatlan az ingatlan-nyilvántartást és a földügyi jogbiztonságot szolgáló felsfokú szakemberek képzése, ezért n az igény az igazgatásszervez és térinformatikai szakismeretekkel rendelkez szakemberek iránt. Ingatlan-nyilvántartási szervez szakot alapítunk. A bölcsészettudomány képzési területén az idegen nyelvi, a klasszikus és új bölcsész szakok hallgatói létszámának csökkentésére irányuló negatív kormányzati törekvések ellenére a hallgatói létszám stabilizálódására számítunk. A szlavisztika megtartása régiós érdek. A társadalomtudományi képzési terület szakjai esetében a bölcsész szakokhoz hasonlóan stabil szakstruktúra és a hallgatói létszám megtartása a célunk a területen megnyilvánuló negatív kormányzati törekvések ellenére. A gazdaságtudományok képzési terület továbbra is népszerségnek örvend, különös tekintettel az idegen nyelven folyó oktatásra: gazdálkodás és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, kereskedelem és marketing, turizmus-vendéglátás. Informatikusképzés. Igény mutatkozik a gazdasági informatikus, programtervezi és informatikus mérnökképzés iránt. A mszaki terület iránt az érdekldés jelents és várhatóan az egész régióban ersödni fog. A faipari mérnökképzés területén kialakítjuk az ipari termék- és formatervez mérnöki szak bútoripari és egészségügyi profilját. A jövben is támogatjuk a környezetmérnöki képzést. A mvészeti képzési területen az építmvészet, formatervezés és tervezgrafika keresett, a kínálat bvíthet. Intézményfejlesztési Terv

19 Múlt jelen - jöv A mvészetközvetíti területen a kézmves, képi ábrázolás és az ének-zene képzések a régió mvészeti életének támogatása végett is indokoltak. Pedagógusképzés. A hagyományos pedagógusképzés folyamatosan átalakul. Fokozódik a kereslet a környezetpedagógiát, gyógypedagógiát, erkölcstant oktatók, a humán szolgáltatások területén mködk, az idegen nyelvi ismeretekkel, illetve kommunikációs és idegenforgalmi ismeretekkel rendelkez szakemberek képzése iránt. A nagy hagyományokkal rendelkez tanító és tanárképzés fenntartása és fejlesztése az intézmény szempontjából meghatározó és régiós kívánalom. A közoktatás területén a következ 5-10 évben igen jelents átképzési igény jelentkezik a fiskolát végzett tanárok között a tanári mesterfokozat megszerzésére. Emiatt meghatározóan fontos, hogy az egyetem az erforrásokat koncentrálva, a stratégiai intézeteket tudományos kapacitással megersítve (pedagógiai doktori iskolát is feltételezve) legalább 15 szakterületen megszerezze a tanár mesterszak indításának jogát. Az átképzés f területeinek meghatározásában és a beiskolázási piaccal való kapcsolattartásban fontos feladatot vállalhat a Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ, amely a pedagógusképz karokkal együttmködve a továbbképzések és a szakmai fejlesztések területén is meghatározó szerepet tölthet be a közoktatási szolgáltató piacon. Sport- és egészségtudományi képzésekben az egészségmegrzés, a primer prevenció megjelenítése és fejlesztése valós igényeket elégít ki. A rekreációszervezés és egészségfejlesztés, az andragógia, a turizmus-vendéglátás új kínálatot jelent. A természettudományi terület alapképzései között az élettelen természettudomány képzési ág (fizika, kémia), az él természettudomány képzési ág (biológia), a föld- és földrajztudományi képzési ág (földrajz), a környezettudomány képzési ág (környezettan), a matematikatudomány képzési ág (matematika) és a természetismeret képzési ág (természetismeret) iránt mutatkozik érdekldés. A végzsök pályakövetésének módszerei. A NYME karai már a jelentkezéstl kezdden folyamatosan vizsgálják a különböz szakokra jelentkezett hallgatók életútját. Úgy, mint a felvételi motivációt, a jelentkezettek legfontosabb ismérveit (nem, átlagéletkor, érettségi idpontja, jelentkezési rangsor, nyelvtudás, elképzettség stb.), a mobilitást, az egyes szakok vonzáskörzetét, az iskolavárosokból jelentkezk megoszlását, a végzettek elhelyezkedési lehetségeit, az elérhet életpályák sikerességét. A levont következtetések visszahatnak a képzés szerkezetére és tartalmára. Cél: a társadalmi, gazdasági kapcsolatrendszer, a munkaerpiaci pozíció folyamatos felmérése, a képzési és kutatási kínálat folyamatos összehangolása a munkaerpiac igényeivel, a pályakövetés módszertanának fejlesztése Tudományos tevékenység. Kutatás - fejlesztés - innováció Az NYME oktatói K+F+I tevékenységet elssorban a képzési területeikhez kapcsolódó tudományterületeken végeznek, az intézeti, tanszéki kutatások hagyományosan magas színvonalúak és hatékonyak. Az egyetemen 5 akkreditált laboratórium, ill. akkreditációval rendelkez mércsoport mködik. Az egyetem oktatói jelents szellemi potenciált képviselnek, a minsítettek aránya 54% felett van, az utánpótlást jórészt a doktori iskoláinkban képzett hallgatókkal biztosítjuk. A K+F+I tevékenység eredményességét jelzik az elnyert pályázatok és a bevételek: 2007-ben 72 hazai pályázat ( eft), 6 külföldi pályázat ( eft) és 124 K+F+I megbízás ( NYME Intézményfejlesztési Terv

20 Múlt jelen jöv eft), mindösszesen eft értékben. Ebbl az összegbl a tanszéki kutatásokból származó bevétel eft volt. Innovatív, forrásszerz környezet. A Nyugat-Magyarországi Egyetem az Erd- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont (ERFARET) és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központja (KKK) alapításával (2005) és mködtetésével jelentsen elrelépett a K+F+I területeken. Az innovációs nagyprojektekbl származó bevételek jelents részét teszik ki az a K+F+I bevételeinknek (36%) Egységes gazdálkodási és nyilvántartási rendszer A NYME január 1-tl egységes gazdálkodási, informatikai és adatfeldolgozó rendszert (Egységes Gazdálkodási Rendszer, EGR), Létesítménygazdálkodási Rendszert (LGR), Vezeti Információs Rendszert (VIR) és Lotus Domino alapú Netregister iratkezel rendszert mködtet, valamint mind a 10 karra kiterjeden bevezette a Neptun 3R verziót Ingatlanállomány Az NYME vagyonkezelésében az öt telephelyen 57 ingatlan van, köztük 9 kollégium (Sopronban 4, Szombathelyen 1, Mosonmagyaróváron 1, Gyrben 2, Székesfehérváron 1), oktatási-, igazgatási- és egyéb rendeltetés épületek. A 9 kollégiumban összesen 2646 férhely van, emellett 404 ft tudnak elszállásolni. A kollégiumi helyek kihasználtsága 98,68 %-os Informatikai infrastruktúra A Nyugat-magyarországi Egyetem informatikai hálózata jól kiépített, a hálózati elemek korszerek. A szerverterem modern, megfelel a vagyonvédelmi, tzvédelmi és adatvédelmi elírásoknak, a központi feladatokat ellátó szerverek többsége új, nagy teljesítmény. A HEFOP pályázat alapján az alépítményeket felújítottuk, az aktív eszközöket lecseréltük, az épületek többsége már Gb-es kapcsolattal rendelkezik. Az aktív eszközök Cisco, és HP gyártmányúak (Cisco 6509, 2960, 3540, HP 2650). Megkezdtük a szerverszoba eszközparkjának korszersítését. Az elavult szerverek egy részét lecseréltük 14 db IBM gyártmányú géppel (X346, X3560). Jelenleg beüzemelés alatt áll egy 7 db Blade szervert, 17TB storage-ot, 32TB szalagos mentegységet tartalmazó Sun gyártmányú rendszer. A végpontok száma karonként: AK 458 db, BPK 210 db, GEO 286 db, MÉK 1259 db, EMK + FMK + KTK + Kollégiumok 3445 db, BTK 180 db, TTK 200 db, MNSK 180 db, SEK Kollégium 200 db, Forrásközpont 240 db. A rendkívül gyors fejldés az informatika terén újabb és folyamatos fejlesztéseket feltételez a következ tervidszakban is. A további beszerzéseket, korszersítéseket a TIOP keretén belül kívánjuk folytatni Könyvtári szolgáltatások A Nyugat-magyarországi Egyetemen könyvtárhálózat mködik, az NYME Központi Könyvtára és Levéltára és a Benedek Elek Pedagógiai Kar Könyvtára Sopronban, az Apáczai Csere János Kar Könyvtára Gyrben, a Geoinformatikai Kar Könyvtára Székesfehérváron, a Mezgazdaságés Élelmiszertudományi Kar Könyvtára Mosonmagyaróváron, a Savaria Egyetemi Központ Könyvtára Szombathelyen. Az állományra vonatkozó adatokat a 6. Táblázatban tüntettük fel. Intézményfejlesztési Terv

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata I. BEVEZETÉS...6 II. HELYZETELEMZÉS...7 II.1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...7 II.1.1. Pécs az országos településhálózatban...7 II.1.1.1.

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007.

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007. VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM 8900 Zalaegerszeg Göcseji út 16. Pf.: 353. Telefon: 92/596-445 Telefon/Fax: 92/314-544 OM azonosító: 040693 E-mail: varosikoll@mail.datanet.hu VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

Részletesebben

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai Program Készítette: 2007. június 11. Sajtos Attila Elfogadta: Az EVENTUS Igazgató ÜZLETI TUDOMÁNYOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/15267. számú törvényjavaslat a felsőoktatásról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. március 2005. évi... törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány VÁLTOZÁSMENEDZSMENT INTEGRÁCIÓ A JELENLEGI MAGYAR SZAKKÉPZÉSBEN

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M F Ó T I N É P M V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EL SZÓ... 4 BEVEZET...

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA 1 2010. december 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 5 2. HELYZETELEMZÉS: A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 6 2.1 Általános demográfiai

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

Térségi és megyei szakképzési koordináció

Térségi és megyei szakképzési koordináció Térségi és megyei szakképzési koordináció 2008. december Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Baranya megye szakképzésének helyzete... 4 1. Gazdasági háttér... 4 2. Munkaerő-piaci helyzet... 6 3. Oktatási

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA 2 I. Bevezetés 1. A stratégia célja A korszer társadalmi bnmegelzés szellemében megfelel keretet biztosítson Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT AZ ÁLLAM ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN

PROJEKTMENEDZSMENT AZ ÁLLAM ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN PROJEKTMENEDZSMENT AZ ÁLLAM ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN KÉZIKÖNYV 1 Tartalom 1. Elszó... 6 2. A projekt-ötlettl a projekttervig... 13 2.1. Projekt, projektmenedzsment... 17 2.1.1. Alapfogalmak... 17 2.1.2. A projekt

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 4/2008.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2005. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárr Szövetség kiadványa 2006. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 5 A BNMEGELZÉS ALAPFOGALMAI... 7 A BNMEGELZÉS NEMZETKÖZILEG

Részletesebben

A VÉD!N!I ADATKÖR ÉS KOMPLEX FELHASZNÁLÁSA. Tanulmány a kora-gyermekkori fejlesztést segít" véd"n"i rendszer megalapozására

A VÉD!N!I ADATKÖR ÉS KOMPLEX FELHASZNÁLÁSA. Tanulmány a kora-gyermekkori fejlesztést segít védni rendszer megalapozására A VÉD!N!I ADATKÖR ÉS KOMPLEX FELHASZNÁLÁSA Tanulmány a kora-gyermekkori fejlesztést segít" véd"n"i rendszer megalapozására Dr. Balogh Tamás Remete Lajos Budapest, 2008. február 22. Ez a tanulmány a Miniszterelnöki

Részletesebben

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 DOKUMENTUMTÁR.HU... 5 DIALÓG 2000 Kft.... 6 DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft... 7 Fény-Szoft Számítástechnikai Kft... 8 Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési

Részletesebben

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÉS GYAKORLATA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ

Részletesebben