ÉRTESÍTŐ KÜLÖNSZÁM I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I."

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ KÜLÖNSZÁM I. Utasítások A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Döntési és Hatásköri Listája Egyéb közlemények: A 12/2010. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően kiadásra került díjszabási rendelkezések 44

2

3 ÉRTESÍTŐ 3 Utasítások A MÁV-START Zrt. Alapítója elfogadta a Társaság új Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Döntési és Hatásköri Listáját, melynek rendelkezései április 01. napján lépnek hatályba. Az új Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint a Döntési és Hatásköri Lista egységes szerkezetbe foglalt szövegét közzéteszem. Monszpart Zsolt s.k. vezérigazgató. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat helye, szerepe a MÁV-START Zrt. szabályozási és irányítási rendszerében A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. a MÁV Zrt. által október 15-én alapított, a MÁV Zrt. 100 %-os, egyszemélyes tulajdonában álló, főtevékenységeként helyközi vasúti személyszállítást végző zártkörűen működő részvénytársaság. Az Alapító Okirat tartalmazza a MÁV-START Zrt. működésére, szervezetére, irányítási rendszerére vonatkozó alapvető rendelkezéseket. Az Alapító Okirat meghatározza az Alapító, a Társaság Vezérigazgatójának, Felügyelő Bizottságának és Könyvvizsgálójának feladatait, hatáskörét, valamint a működésükre vonatkozó alapvető rendelkezéseket. Az Alapító Okirat rendelkezései a Társaság valamennyi szervezete, tisztségviselője, vezetője és munkavállalója számára kötelezőek, azzal ellentétes határozat, döntés, intézkedés nem hozható. A Szervezeti és Működési Szabályzat a Társaság Alapító Okiratában nem rögzített jogok gyakorlását határozza meg. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény ának megfelelően a Társaságnál Igazgatóság választására nem kerül sor, az Igazgatóság hivatkozott törvényben meghatározott jogait a vezérigazgató gyakorolja, aki vezető tisztségviselőnek minősül. A Társaság munkaszervezetét a Vezérigazgató irányítja. 2. A MÁV-START Zrt. adatai A Társaság cégneve: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Társaság idegen nyelvű elnevezései: angolul: MÁV-START Railway Passenger Transport Co. franciául: MÁV-START Transport des Voyageurs Ferroviaires S.A. németül: MÁV-START Bahnpersonenverkehrs AG oroszul: ЗАО «Железнодорожные пассажирские перевозки» МАВ-ШТАРТ A Társaság rövidített cégneve: MÁV-START Zrt. Idegen nyelven: angolul: MÁV-START Co. franciául: MÁV-START S.A. németül: MÁV-START AG oroszul: ЗАО МАВ-ШТАРТ A Társaság székhelye: A Társaság székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt A Társaság alapítója: (Cég) név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cjsz: Székhely/lakcím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt Az alapítás időpontja: október 15. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) Ft, azaz Tízmilliárd forint. A Társaság alaptőkéje Ft, azaz Kettőszázhúszmillió forint pénzbeli és Ft, azaz Kilencmilliárdhétszáznyolcvanmillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A Társaság alaptőkéje 100, azaz száz darab, egyenként Ft, azaz Százmillió forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll. A Társaság részvényeinek előállítása a Gt. és az értékpapírokra vonatkozó szabályok rendelkezéseinek betartásával történik. A részvényeket dematerializált értékpapírként kell nyilvántartani az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok szerint. A Társaság Vezérigazgatója minden, névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartásra kerül a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott neve (cégneve) és lakóhelye (székhelye), a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszáma, valamint minden egyéb, jogszabályban vagy az Alapító Okiratban meghatározott adat. Az Alapító a részvénykönyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó részéről a Társaság Vezérigazgatójától, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthet. A Társaság cégjegyzékszáma: A Társaság adószáma: A Társaság KSH száma: A Társaság tevékenységi köre A Társaság Alapító okiratban rögzített tevékenységi körei: A Társaság főtevékenysége: Helyközi vasúti személyszállítás A Társaság további tevékenységei: Irodai papíráru gyártása Nyomás (kivéve: napilap)

4 4 ÉRTESÍTŐ Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása Ipari gép, berendezés javítása Egyéb közlekedési eszköz fenntartása Városi, elővárosi, város-térségi szárazföldi személyszállítás Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Rakománykezelés Egyéb szálláshely-szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Egyéb vendéglátás Könyvkiadás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Számítógépes játék kiadása Egyéb szoftverkiadás Hangfelvétel készítése, kiadása Rádióműsor-szolgáltatás Számítógépes programozás Adatfeldolgozási szolgáltatás Világháló-portál szolgáltatás Utazásközvetítés Utazásszervezés Egyéb foglalás Általános épülettakarítás 4. A Társaság irányítása, felügyelete Az Alapító A Társaság a Gt (2) bekezdése alapján zártkörűen működik. A Gt. 19. (5) és 284. (2) bekezdése alapján a Társaságnál közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt, amelyről értesíti a vezérigazgatót. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) döntés ha a Gt. eltérően nem rendelkezik az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról; b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról; c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, döntés csődeljárás elindítása iránti kérelem benyújtásáról; d) a Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének, a könyvvizsgálónak a kijelölése, visszahívása, javadalmazásának, (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének és egyéb juttatásainak) megállapítása; e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is; f) döntés ha a Gt. eltérően nem rendelkezik osztalékelőleg fizetéséről; g) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról; h) döntés ha a Gt. másként nem rendelkezik az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; i) döntés ha a Gt. másként nem rendelkezik az alaptőke felemeléséről; j) döntés ha a Gt. másként nem rendelkezik az alaptőke leszállításáról; k) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; l) a Társaság vezérigazgatójának kinevezése, felmentése; m) a vezérigazgató felett munkáltatói jogok gyakorlása; n) az Mt. 188/A (1) bekezdése alapján vezetőnek minősített munkavállalók körének meghatározása; o) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának és Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása, Számviteli Politika, Szerződéskötések rendjéről szóló Szabályzat, Pénzgazdálkodási-, Beszerzési, Beruházási, Üzleti tervezési és Kontrolling Szabályzat jóváhagyása, Prémium-szabályzat elfogadása, Teljesítményfüggő ösztönzési rendszer működtetésére vonatkozó szabályzat elfogadása; p) az Alapító, mint a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve a évi CXXII. törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint az Mt (1) bekezdése vagy 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről (a szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni); q) döntés gazdasági társaság alapításáról, működő gazdasági társaságban részesedés megszerzéséről, fennálló részesedés növeléséről, csökkentéséről, vagy megszüntetéséről, illetve részesedés tulajdonjogának bármilyen jogcímen történő átruházásáról, megterheléséről; r) a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok vonatkozásában az éves üzleti terv és annak részeként a 200 millió forint feletti közbeszerzésekre vonatkozó éves közbeszerzési terv, a pénzügyi és finanszírozási terv, valamint a hosszú távú fejlesztési koncepciók és a középtávú stratégia jóváhagyása; s) az elfogadott éves üzleti, pénzügyi és finanszírozási terv tervben ide értve a beruházási tervet is tételesen, nevesítetten nem szereplő; I. döntés gazdasági társaság legfőbb szervének ülésére szóló mandátum kiadásáról, amennyiben olyan gazdasági társaság átalakulásáról, megszűntetéséről, részvényesi (tagi) struktúrájának megváltoztatásáról, alapító okiratának (alapszabályának/társasági szerződésének) módosításáról, vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról, visszahívásáról, valamint éves beszámolójának elfogadásáról van szó, amelyben a társaság legalább többségi szavazattal rendelkezik; II. a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok vonatkozásában döntés a társaság tulajdonát képező, bármely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, használati jog, szolgalmi jog, forgalomképes jogok, követelések továbbiakban egységesen: vagyonelem) tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának átruházásáról, megterheléséről, ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem értéke (a könyv szerinti, vagy a társaság által elfogadott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) eléri vagy meghaladja a nettó 200 millió forintot; III. döntés a Társaság által közvetlenül, vagy közvetve alkalmazott tanácsadók, illetve befektetési szolgáltatók kiválasztására irányuló pályázatok feltételeinek, eredményének elfogadásáról, az ez alapján történő szerződések megkötéséről, amennyiben a szerződés értéke eléri vagy meghaladja a nettó 50 millió forintot; IV. folyószámlahitelt ide nem értve, döntés olyan hitelfelvételről, amelynek értéke eléri vagy meghaladja a nettó

5 ÉRTESÍTŐ millió forintot és a Társaság nettó 200 millió forintot elérő vagy meghaladó hitel- és kölcsönszerződésének jóváhagyása; t) a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok vonatkozásában döntés térítés nélküli végleges vagyonátadásról, beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is ide nem értve a harmadik személy részére engedményezett követeléseket; u) döntés tulajdonosi kölcsön nyújtásáról a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére; v) döntés zártkörű pályázat kiírásáról; w) döntés minden, az üzleti tervben szereplő keretet meghaladó kötelezettségvállalásról, ha annak értéke eléri vagy meghaladja a nettó 50 millió forintot; x) perbeli vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés; y) a Társaság, valamint a Társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok vonatkozásában minden, a közbeszerzési tervben nem szereplő, 200 millió Ft-ot meghaladó beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásának előzetes jóváhagyása, z) a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jóváhagyása, aa) a Társaság minden olyan álláspontjának kialakításában történő döntés, amely a Társaság által kezdeményezett jogszabály meghozatalára, illetve módosítására irányul; bb) az Alapító hatáskörébe tartozó, valamint a Társaság stratégiáját meghatározó ügyekben a Társaság tárgyalási pozíciójának előzetes jóváhagyása; cc) döntés az éves tervezéshez kapcsolódó árpolitikáról és a menetrend szerkesztési irányelvekről; dd) a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és döntés a felmentvény tárgyában; ee) döntés minden olyan kérdésben, amit a Gt., egyéb jogszabály vagy az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos határkörébe utal, továbbá amelyekre az Alapító Okirat rendelkezése alapján értékhatár megállapítása miatt a vezérigazgató hatásköre már nem terjed ki vagy amelyeket az Alapító a hatáskörébe von. A Társaság Vezérigazgatója A Társaság Vezérigazgatóját az Alapító nevezi ki. A Társaság Vezérigazgatójának feladata annak biztosítása, hogy a Társaság tevékenysége a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az alapítói határozatoknak megfeleljen. A Vezérigazgató a Társaság munkaszervezetének vezetője, aki: a) képviseli a Társaságot az Alapító, a hatóságok, önkormányzatok, az ügyfelek, az érdekképviseleti-, valamint más szakmai- és társadalmi szervek előtt, b) javaslatot tesz az Alapítónak a Társaság munkaszervezetére és a Szervezeti és Működési Szabályzatára, c) az Alapító által meghatározott keretek között meghatározza a munkaszervezet és az egyes szervezeti egységek létszámés bérgazdálkodásának alapelveit, d) rendszeresen tájékoztatja az Alapítót a Társaság működéséről, az általa elvégzett feladatokról, gondoskodik mindazon kérdések előterjesztéséről, időszerű beszámolók, jelentések, döntési javaslatok amelyekben a hatáskör az Alapítót illetik, e) gondoskodik az Alapító határozatainak végrehajtásáról, ellenőrzéséről, f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett, ide értve a vezérigazgató-helyetteseket is, g) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről, h) Alapító kérésére felvilágosítást ad a társaság ügyeiről, i) Alapító részére lehetővé teszi a betekintést a társaság üzleti könyveibe és irataiba, j) elkészíti, és az Alapító elé terjeszti a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, javaslatot tesz az adózott eredmény felhasználására, k) évente jelentést készít az Alapító részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, l) negyedévente előterjesztést készít a Felügyelő Bizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, a Társaság pénzgazdálkodásáról és befektetéseiről, azok eredményességéről, szabályszerűségéről és célszerűségéről, m) irányítja a Társaság gazdálkodását, elkészíti és jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti az éves üzleti tervet, valamint a hosszú távú fejlesztési koncepciókat, n) a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett nyolc napon belül az Alapító döntését kezdeményezi a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy i. a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy ii. saját tőkéje a Gt (1) bekezdésében meghatározott Ft alá csökkent, vagy iii. a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi, o) gondoskodik a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről, p) intézkedik a Társaság Alapító okirata módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak tényeknek és adatoknak és ezek változásának valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentéséről, q) a szakszervezetekkel kapcsolatot tart, vezeti a kollektív szerződés és a bérmegállapodás tárgyalását a csoport szintű tervpremisszák alapján meghatározott kereteken belül, r) dönt a nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolat felvételről, a kapcsolattartás rendjéről, beleértve a külföldi képviselet, ügynökség létesítéséről való döntést is, s) dönt minden olyan ügyben, amely a Gt., vagy jelen Alapító okirat szerint nem tartozik az Alapító hatáskörébe. A Társaság Felügyelő Bizottsága A Felügyelő Bizottság 6 tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozott ideig, legfeljebb öt évig tart. A Felügyelő Bizottság tagja megbízatásának lejárta után újra megválasztható. A Felügyelő Bizottsági tagok megbízásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan az Alapító a vezérigazgatót kinevezte. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak névsorát, továbbá megbízatásuk időtartamát az Alapító Okirat 3. számú melléklete tartalmazza. A Felügyelő Bizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztendő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

6 6 ÉRTESÍTŐ A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, vagy az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit, köteles az Alapító határozatát kezdeményezni. A Felügyelő Bizottság testületként a vezérigazgatótól, a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az Alapító hagyja jóvá. A Felügyelő Bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság elnökének hatásköre különösen: összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét, gondoskodik a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének elkészítéséről és Alapító elé terjesztéséről. Az elnök Alapító Okiratban nem meghatározott feladatait a Felügyelő Bizottság ügyrendje tartalmazza. Az elnök akadályoztatása esetén feladatait eseti megbízással a Felügyelő Bizottság kijelölt tagja látja el. A Felügyelő Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze az ülés kitűzött időpontját megelőzően legalább nyolc nappal írásban, a napirend, hely, időpont megjelölésével. Rendkívüli esetben az ülés nyolc napon belüli időpontra is összehívható telefax / telefon útján. Az ülés összehívását az ok és cél megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada megjelent, illetve ilyen tartalmú ügyrendi szabályozás esetén elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével jelen van és a Felügyelő Bizottság ügyrendjében meghatározott módon hívták össze. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. A Társaság Könyvvizsgálója A Társaság könyvvizsgálóját az Alapító jelöli ki. A könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak. Alapítónak a Társaság könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani. A könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az őt kijelölő Alapítói Határozat meghozatalának napjától, az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó Alapítói Határozat meghozatalának napjáig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. A Társaság könyvvizsgálójának visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások, vagy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása. A Társaság könyvvizsgálójának nevét, továbbá megbízatása időtartamát az Alapító Okirat 2. számú melléklete tartalmazza. A könyvvizsgáló betekinthet a Társaság könyveibe, a vezérigazgatótól, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló tanácskozási joggal a Felügyelő Bizottság ülésére meghívható. A Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a Felügyelő Bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendre, illetve a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vegyen. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgáló jelentése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. A könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást, amely a közérdekvédelmi feladatának tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. A Társaság csak a jogszabályban meghatározott körben és feltételek szerint köthet könyvvizsgálóval kiegészítő tevékenységre irányuló szerződést. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezérigazgató, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapító döntését kezdeményezni. Ha az Alapító döntésére nem kerül sor, illetve az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti. A könyvvizsgáló felelősségére, a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. 5. A Társaság képviselete A cégjegyzésre vonatkozó Alapító okirati előírások A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a

7 ÉRTESÍTŐ 7 cégjegyzésre jogosult személy/ek nevüket hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően aláírják. A Társaság cégjegyzésére jogosultak: a) a vezérigazgató, önállóan; b) két, a vezérigazgató által erre felhatalmazott a Társasággal munkaviszonyban álló munkavállaló együttesen. A Társaság bankszámlái feletti rendelkezésre jogosult a vezérigazgató önállóan, valamint a vezérigazgató által felhatalmazott munkavállalók együttesen a felhatalmazásban meghatározottak szerint. A cégképviselet, és a cégjegyzés részletes szabályai Cégképviselet A Társaság nevében képviselő útján lehet jognyilatkozatot tenni. (A jognyilatkozat a Társaság részére jogok szerzését, kötelezettségek vállalását tartalmazó bármilyen nyilatkozat, szerződés, megállapodás, meghatalmazás, jog elismerése, jogról való lemondás, harmadik személytől érkező megkeresésre adott nyilatkozat stb. tétele, aláírása). A képviselő eljárása alapján a cég jogosulttá, illetve kötelezetté válik. A cégképviselet alapulhat okiraton, a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített döntési hatáskörön vagy külön jogügyleten (meghatalmazás, megbízás). A cégképviseleti jogosultság formai alapja lehet: cégjegyzési jogosultság cégbírósági bejegyzése, vagy cégjegyzéken kívüli, polgári jogi meghatalmazás. A cégjegyzés és az azon kívüli (polgári jogi) képviselet joghatása azonos. A cégjegyzés és a képviselet egymással összefüggő, de nem azonos fogalmak. A cégjegyzésre való jogosultság magában foglalja a képviseleti jogosultságot. A cégjegyzés A cégjegyzés a Társaság nevében tett írásbeli jognyilatkozatnak a képviselők által a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény által meghatározott formában történő aláírása. A cégjegyzésre jogosultnak a Társaság nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány) tartalmazza. Az aláírási címpéldány a Társaság Alapító Okiratában foglaltakkal egyezően tartalmazza a Társaság nevét, a cégjegyzésre jogosult nevét, lakóhelyét, a cégjegyzésre jogosult képviseleti jogcímét (pl. vezető tisztségviselő, munkavállaló) a cégjegyzés módját, valamint a cégjegyzésre jogosult aláírási mintáját. A cégjegyzésre jogosult kérésére az aláírási címpéldányon a cégnél ellátott feladatköre, beosztása is szerepeltethető. A munkavállalók cégjegyzési joga Mind a Gt., mind az Alapító Okirat lehetővé teszi, hogy a Társasággal munkaviszonyban álló alkalmazottak cégjegyzési joggal legyenek felruházva. A cégjegyzésre a vezérigazgató által erre felhatalmazott, a Társasággal munkaviszonyban álló munkavállalók jogosultak azzal, hogy e személyek cégjegyzési joga minden esetben együttes. A cégjegyzési jogosultság hatásköri kereteit és korlátait a Döntési és Hatásköri Lista tartalmazza. A bankszámla feletti rendelkezési jog A Társaság bankszámlái feletti rendelkezésre jogosult a vezérigazgató önállóan, valamint a vezérigazgató által felhatalmazott munkavállalók együttesen a felhatalmazásban meghatározottak szerint. A bankszámla feletti rendelkezésre és egyéb bankügyletekkel kapcsolatos aláírásra jogosultak körét az illetékes bankhoz be kell jelenteni. Cégjegyzéken kívüli (polgári jogi) képviseletre jogosultak köre A cégképviselet cégjegyzéken kívüli formája, a meghatalmazáson alapuló képviselet a Ptk. 29. (3) bekezdésében szabályozottak szerint történik. A polgári jogi képviselet érvényességének feltétele cégszerűen aláírt meghatalmazás. Cégjegyzéken kívüli (polgári jogi) képviseletre jogosultak állandó meghatalmazással Az állandó meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultságot a Vezérigazgató meghatalmazással engedélyezheti. Az állandó meghatalmazások során is be kell tartani azt az elvet, hogy szerződést munkavállaló egyedül nem írhat alá, valamint azt, hogy írásbeli jognyilatkozatot az adott ügyben bankszámla feletti rendelkezési joggal felruházott munkavállaló nem tehet. Cégjegyzéken kívüli (polgári jogi) képviseletre jogosultak eseti meghatalmazás alapján Eseti meghatalmazást az adott munkavállaló részére a cégképviseletre és/vagy cégjegyzésre jogosult személyek adhatnak. Az eseti meghatalmazások során is be kell tartani azt az elvet, hogy szerződést munkavállaló egyedül nem írhat alá, valamint azt, hogy írásbeli jognyilatkozatot az adott ügyben bankszámla feletti rendelkezési joggal felruházott munkavállaló nem tehet. Vezetésben való munkavállalói képviselet, érdekképviselet A Társaság biztosítja a Munka Törvénykönyvében, és egyéb munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogokat az Üzemi Tanácsnak és a Társaságnál képviselettel rendelkező érdekképviseleti szervezeteknek. A jogi képviselet A Társaság jogi képviseletére a Fővárosi Bíróságnál és a megyei bíróságoknál vezetett jogtanácsosi névjegyzékben nyilvántartott és a Társasággal munkaviszonyban álló jogtanácsosok, továbbá eseti meghatalmazás alapján a Társasággal munkaviszonyban álló jogi előadók, valamint ügyvédi meghatalmazás alapján ügyvédi irodák, egyéni ügyvédek jogosultak. A jogi képviselet harmadik személyekkel szemben és az eljáró hatóságok illetve bíróságok előtt korlátlan azzal, hogy az eljáró jogi képviselőnek a nyilatkozattétel előtt a döntéshozatalra a DHL szerint illetékes döntéshozó előzetes jóváhagyását be kell szereznie. A jogtanácsosok szerződéskötésnél betöltött szerepét (szerződések jogi szignálása) külön utasítás tartalmazza.

8 8 ÉRTESÍTŐ A normatív utasítások hierarchiája és kiadásának rendje A normatív utasítás olyan társasági szabályozás, amely tartósan, illetve átmeneti jelleggel jogokat és kötelezettségeket állapít meg a Társaság egésze, vagy annak egy illetve több szervezetére, a munkavállalók meghatározott csoportjára vonatkozóan. A normatív utasítás a Társaság üzleti és funkcionális folyamatait szabályozza a folyamat- szervezés általános követelményeinek megfelelően. A normatív utasításokkal kell szabályozni valamennyi főtevékenység lényeges folyamatait. A normatív utasítások nem lehetnek ellentétesek a jogszabályok, az Alapító Okirat és jelen SZMSZ előírásaival. A társasági normatív utasítások hierarchiája követi a kiadásra jogosultak közötti hierarchiát. A normatív utasítások közzétételéért, nyilvántartásáért és a belső normarendszer konzisztenciájáért a Koordinációs Szervezet vezetője felelős. A normatív utasítások kiadásának részletes szabályait vezérigazgatói utasítás tartalmazza. A szerződéskötések rendje A Társaság nevében szerződéses kötelezettségeket, illetve szerződéses jogokat csak cégjegyzési és képviseleti joggal felruházott munkavállaló vállalhat, illetve szerezhet. A szerződés megkötésére vonatkozó jogosultságok korlátozásait a DHL tartalmazza. Ha a szerződést kötő munkavállaló a hatásköri korlátozásokat megsérti, akkor vele szemben a munkáltatói jogkör gyakorlója vizsgálatot rendelhet el, és a vétkes kötelezettségszegést szankcionálhatja az erre vonatkozó szabályok szerint. Szerződésben vállalható fizetési kötelezettség mértékét a szerződést megkötő szervezeti egység üzleti tervben meghatározott, és még fel nem használt kerete (beruházási keret, jóváhagyott projekt keret, költségkeret) is meghatározza. Valamennyi szerződés előkészítése során az elvárható gondossággal és körültekintéssel kell eljárni, és a szerződés feltételeit a Társaság üzleti érdekeinek elsődlegességét érvényesítve kell kialakítani. A szerződéses partnert főszabályként versenyeztetés útján kell kiválasztani, különösen, ha a Társaság a megkötendő szerződés alapján: szolgáltatást, árut, berendezést, anyagot, tárgyi eszközt, egyéb vagyonelemet kíván beszerezni, vagy ilyen vagyonelem használati jogát kívánja megszerezni, ingatlant, tárgyi eszközt, társasági részesedést vagy egyéb vagyonelemet kíván értékesíteni, vagy annak használati jogát átengedni. A szerződéskötések előkészítése során maradéktalanul érvényesíteni kell a közbeszerzésre és a tisztességes piaci magatartásra vonatkozó jogszabályi előírásokat. A szerződéskötésekre vonatkozó részletes szabályokat vezérigazgatói utasítás tartalmazza. A belső kapcsolattartás rendje A Társaság működése, az egyes feladatok eredményes végrehajtása érdekében a kapcsolattartás a Társaság teljes szervezetén belül korlátozás nélkül szabad. A Társaságon belül érvényesülnie kell azon elvnek, hogy az egyes szervezeti egységek vezetői, dolgozói a szervezeti egység SZMSZ-ben rögzített feladata és hatásköre által meghatározott körben kezdeményezhetik és fenntarthatják a kapcsolatot más szervezetek vezetőivel, képviselőivel. A Társaság valamennyi vezetője és munkavállalója köteles a belső szervezeti egységektől érkező megkereséseket megválaszolni, a kért segítséget vagy véleményt megadni. A fentiektől eltérően, jogszabályokban, illetve külön utasításokban meghatározott esetekben (pl. üzleti titoknak minősülő adatok, információk kezelése, átadása, stb.) a kapcsolattartás rendje vonatkozásában az adott szabályozásban meghatározott kötöttségek, eljárási szabályok az irányadók. Kapcsolattartás a médiával, a sajtónyilatkozatok rendje Sajtó részére nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. nevében csak az erre feljogosított munkavállaló tehet. A sajtónyilatkozatok során minden nyilatkozónak gondoskodni kell az üzleti titok védelméről, és köteles a Társaság érdekeit tiszteletben tartani, a Társaság jó hírnevét nem csorbítani. A sajtónyilatkozatok rendjére vonatkozó részletes szabályokat vezérigazgatói utasítás tartalmazza. 6. A munkaszervezet belső tagolása, a működés alapelvei A munkaszervezet működési elvei és keretei A Társaság munkaszervezetét a Vezérigazgató irányítja. A Vezérigazgató feladata a Társaság külső környezetének, kapcsolatainak proaktív menedzselése, az üzleti tevékenységek és a kapcsolódó funkciók irányítása, valamint a működés ellenőrzése. A Társaság irányításának feladata, hogy összehangolja a MÁV-START Zrt. stratégiájának kialakítását, ezzel növelje a Társaság üzleti értékét. Az irányítás és az üzleti végrehajtás szintjeit funkcionális alapon elkülönített egységek támogatják. Az irányítást támogató funkcionális és szolgáltató tevékenységek A támogató tevékenységek feladata a funkcionális stratégiák, továbbá a MÁV-START Zrt. irányítását biztosító politikák és rendszerek kialakítása, működtetése. Irányítási, funkcionális, társasági szintű támogató feladatokat látnak el a Vezérigazgató által delegált hatáskörrel: a koordinációs, a biztonsági, a belső ellenőrzési, a jogi, az üzleti, az üzemeltetési, az általános gazdálkodási, a működésellenőrzési szakterületeket irányító vezetők. Ez az irányítás elsődlegesen stratégiák, politikák kialakításával, továbbá rendszerek, eljárások, szabályok kidolgozásával és betartásuk ellenőrzésével történik. Az irányítási rendszer elemei Vezetői együttműködési fórumok A vezetők nem egyszerűen területük szakmai vezetői, hanem a vezetői team tagjai, ezért velük szemben elvárható követelmény, hogy a különböző vezetői értekezletek elé kerülő témákkal kapcsolatban felelősen foglaljanak állást.

9 ÉRTESÍTŐ 9 Véleményalkotásuk során elsődlegesen a MÁV-START Zrt. érdekeit kötelesek képviselni, és kötelesek a társasági optimum kialakítására törekedni. Állásfoglalásukban, vélemény-alkotásukban saját szakmai területük szempontjait és megközelítési módját kell érvényre juttatniuk. Kompetenciájukba nem tartozó témákban is véleményt alkothatnak, tiszteletben tartva az illetékes kollégák szakmai kompetenciáját. A munkában az együttműködés a vezérlő elv, az együttműködési fórumok tagjai nyitottak és fogadókészek az eltérő vélemények, esetleges kritikák befogadására és megvitatására. Tiszteletben tartják mások véleményét és a döntésre rendelkezésre álló időt. A testületi vita lezárását és a vezetői döntést követően eltérő véleményt nem képviselhetnek. A Társaság vezetésének alapelve a mátrix rendszerű csapatmunka. Vezérigazgatói vezetői értekezlet A napi munkavégzés során a Vezérigazgató bevonja a kompetenciájaként megjelenő hatáskörök gyakorlásába az alárendelt vezetőket. Ennek fóruma a vezérigazgatói vezetői értekezlet, amely a Vezérigazgató munkáját támogató tájékoztató, véleményező, döntés-előkészítő, a végrehajtást koordináló, ellenőrző testület. A vezérigazgatói vezetői értekezletnek, mint testületnek nincs önálló döntési hatásköre. A vezérigazgatói vezetői értekezlet tagjai a Vezérigazgató, és az általa meghatározott vezetők. A vezérigazgatói vezetői értekezlet részletes működési szabályait vezérigazgatói utasítás tartalmazza. 7. Általános működési szabályok A munkavállalókra vonatkozó általános rendelkezések A munkavállalók a Munka Törvénykönyvében, a MÁV- START Zrt. Kollektív Szerződésében és munkaszerződésükben, valamint egyéb munkaviszonyra vonatkozó szabályokban előírt jogok gyakorlása, illetve kötelezettségek teljesítése útján a munkaszerződésükben vagy tevékenységi jegyzékükben előírtaknak és az ennek keretei között kiadott szóbeli munkáltatói utasításoknak a maradéktalan végrehajtásáért felelősek. A vezetőkre vonatkozó általános rendelkezések A vezető állású munkavállalók az általuk irányított szervezet, szervezeti egység jelen SZMSZ-ben rögzített feladatainak megvalósítása céljából koordinálják és irányítják az adott szervezet, szervezeti egység munkáját a Munka Törvénykönyvében, a MÁV-START Zrt. Kollektív Szerződésében a munkáltatót megillető jogok, illetve kötelezettségek részbeni vagy teljes gyakorlása, illetve teljesítése útján, teljes és közvetlen felelősség mellett. A Társaság valamennyi vezetői feladatokat ellátó munkavállalója köteles elsődlegesen a Társaság stratégiai célkitűzéseinek és éves üzleti tervének megvalósulása érdekében végezni saját, valamint irányítani a vezetése alá tartozó szervezeti egységek tevékenységét. Ennek keretében a vezető állású munkavállalók legfontosabb feladatai: a vezetése alatt álló szervezeti egység(ek) munkájának megszervezése, szükség szerinti szabályozása, szakmai irányítása és ellenőrzése, a munkavállalók feladatainak általános és operatív meghatározása, munkaköri leírásban vagy munkaköri és tevékenységi jegyzékben való rögzítése, azok kiadása és éves felülvizsgálata, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, a vagyon- és tűzbiztonsági szabályok betartása és betartatása, megfelelő munkamegosztás biztosítása, a feladatköréhez tartozó belső és külső tájékoztatási, valamint egyéb kapcsolattartási kötelezettségek teljesítése, az üzleti titok megőrzése, megőrzésének biztosítása, a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok, rendelkezések, utasítások, valamint a bizonylati fegyelem betartása és betartatása, ennek körében kiemelten a Kollektív Szerződés és a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak betartása, az irányítása alá tartozó munkavállalók munkájának folyamatos ellenőrzése, minősítése, értékelése és a munkavállalók képességeinek fejlesztése, saját szakmai tudásának folyamatos fejlesztése, vezetői beosztása megszűnésekor munkakörének a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettek szerinti átadása, a szervezeti egység tevékenységi körébe tartozó vagy eseti utasítás alapján végzendő feladatok határidőben történő hibamentes és gazdaságos elvégzése, az egyes szervezeti egységek, illetve munkavállalók között az együttműködés biztosítása, az egymásra épülő feladatok határidőben történő elvégzése érdekében a társasági érdekek maximális biztosítása mellett. A Társaság valamennyi vezetői munkakört betöltő munkavállalója munkajogilag, büntetőjogilag, anyagilag felelős az előírt munkafeladatok körültekintő, megfelelő gondossággal történő elvégzéséért, intézkedéseiért, utasításaiért, ellenőrzési kötelezettségének megfelelő teljesítéséért, valamint mindazokért az intézkedésekért, amelyeket munka-, és hatáskörének megfelelően megtett, illetve megtenni elmulasztott. Anyagi felelősségének körét és mértékét az Mt. és a Kollektív Szerződés határozza meg. A munkáltatói jogkörök gyakorlása Az Alapító Okiratnak és a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően a MÁV-START Zrt-vel munkaviszonyban állók vonatkozásában a munkáltatói jogkört a MÁV-START Zrt. Vezérigazgatója gyakorolja. A munkáltatói jogkört más munkavállaló is gyakorolhatja, Alapítói Határozat alapján. A munkáltatói jogkör gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat vezérigazgatói utasítás tartalmazza. A munkáltatói jogok gyakorlása során, hatásköri ütközés esetén (pl.: vizsgálat, szankció kiszabása) a KSZ előírásai szerint kell eljárni. Vezetői munkakör betöltésének főbb szabályai Vezetői munkakört betölteni: az erre irányuló munkaszerződés kötésével, érvényes munkaszerződés módosításával, határozatlan időre lehet. Határozott időre tölthető be a vezetői munkakör: a vezető munkakör ellátására irányuló megállapodáson alapuló megbízással, munkaszerződés kötésével, illetőleg hatályos munkaszerződés meghosszabbításával, módosításával. A már MÁV-START Zrt. munkaviszonyban álló munkavállalóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell a megbízás visszavonásának lehetőségét, illetőleg a megbízás időtartamának leteltét követően a munkavállaló munkajogi helyzetével kapcsolatos kérdéseket is (eredeti vagy más munkakörbe helyezés, munkaviszony megszüntetése). A vezetői megbízást a megbízó a munkavállaló előzetes, az indokokat tartalmazó és írásbeli értesítését követően vonhatja vissza.

10 10 ÉRTESÍTŐ A vezetői munkakörök betöltésével kapcsolatos, illetőleg a mérlegelést igénylő ügyek döntésre való előkészítése az illetékes személyügyi tevékenységet ellátó szervek feladata. A munkakör átadás-átvétel szabályai A vezetői szintű munkavállalók munkaviszonyuk megszűnése, vagy más munkakörbe történő helyezésük esetén a munkakörüket átadás-átvételi eljárás keretében kötelesek átadni az új vezetőnek, ha a vezető felmentésével egyidejűleg új vezetőt neveztek ki, vagy bíztak meg. Amennyiben az új vezető kinevezésére, vagy megbízására még nem került sor, a munkakör átadás-átvételi eljárás másik résztvevője a szolgálati felettes által meghatározott személy. A munkakör átadás-átvétel során maradéktalanul figyelembe kell venni az ügyviteli rendelkezésben foglaltakat. A munkaviszony megszűnését, illetőleg más munkakörbe helyezést tartalmazó munkáltatói intézkedésben, vagy közös megegyezésben a munkakör átadásának idejére és körülményeire utalni kell. A munkakör átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, és a kinevezésre jogosult elé kell terjeszteni jóváhagyásra. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az átadás-átvételben szereplő személyeket és az eljárás időpontját, az átadott munkakörrel kapcsolatos általános jellegű tájékoztatást, az átadott konkrét ügyek és az azokban teendő intézkedések megnevezését, valamint az azokkal kapcsolatos megjegyzéseket, egyéb részletes adatokat, körülményeket, az átadó-átvevő aláírását. Az átadás-átvételi eljárást a vezető felmentésének hatályba lépését megelőzően be kell fejezni. A beosztott munkavállalók személyében bekövetkezett változások esetén ezeket a szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvet a közvetlen szolgálati felettes részére kell jóváhagyásra benyújtani. A helyettesítés szabályai A távollévő vagy az adott szervezet, szervezeti egység vezetésében akadályozott vezetőt az általa írásban megbízott munkavállaló helyettesíti. Ilyen rendelkezés hiányában a közvetlen szolgálati felettes jogosult a helyettesítő személyének írásban történő megbízással való kijelölésére. Együttműködési kötelezettségek és szabályok A Társaság munkaszervezetének munkavégzésére az általános érvényű meghatározó elv az együttműködési kötelezettség az egyes szervezetek, illetve azok vezetői és munkavállalói között. Amennyiben egyenrangú szervezeti egységek között a végrehajtást akadályozó véleményeltérés marad fenn, az ügyet közös előterjesztés kíséretében az egy szinttel feljebb álló közös vezető elé kell utalni döntésre, aki e döntési jogát más vezetőre átruházhatja. A Társaságnak függetlenül attól, hogy tevékenységeit különböző, esetleg földrajzilag is differenciált szervezeti egységekben folytatja partnereivel szemben egységes egészként kell fellépnie. Ennek a fellépésnek bármely egységen keresztül történjen is az a társasági érdeket kell kifejeznie. A társasági érdek előmozdítása, a társaságon belüli vezetői előírások betartása, végrehajtása az egyes szervezeti egységek részéről koordinatív, összehangolt munkát igényel. Ha az egységek olyan feladatot kapnak, illetve vállalnak, amelyet közösen kell megoldaniuk, vagy amelyek megoldásához többirányú szakértelem szükséges, azt célorientált együttműködésben, az együttműködés általános szabályainak alkalmazásával kell végrehajtani. A MÁV-START Zrt. jelen SZMSZ-ben szabályozott tevékenységeinek együttműködő módon történő végrehajtásáért a leírásokban megnevezett vezetők a felelősek. Amennyiben felelős személy nincs megjelölve, a feladat teljesítésében érdekelt szervezeti egység vezetője, illetve az általa megbízott dolgozók a felelősek. A belső együttműködés általános szabályai: a munkakapcsolatba került dolgozók kötelesek az adott feladat megoldásában öntevékenyen együttműködni és a társasági érdek maximális érvényre juttatása érdekében dolgozni, az együttműködés során mindenkor a hatályos jogszabályok és belső utasítások rendelkezéseink megfelelően kell eljárni, a tennivalók meghatározásában olyan megegyezésre kell törekedni, hogy az a feladat sikeres teljesítését biztosítsa, a megegyezésnek olyan időpontig kell létrejönni, amíg az a feladat végrehajtás határidejét nem veszélyezteti, az együttműködésben olyan gondossággal kell részt venni, mintha a teljes feladat saját feladat lenne, a végrehajtás során kötelesek egymásnak a munkatárs által kért információkat megadni, illetve minden olyan információt kérés nélkül is átadni, ami a munkatárs munkáját segítheti, az együttműködés során kötött szóbeli megállapodásoknak egyenértékűeknek kell lenni az írásban rögzítettekkel, a közösen hozott határozatokat úgy kell végrehajtani, mintha az közös vezetői utasítás lenne, amennyiben a végrehajtásban akadályok merülnek fel, kötelesek erről egymást tájékoztatni, új megállapodást kötni és azt az előzőekben rögzített szabályok szerint végrehajtani, amennyiben az együttműködésre kötelezettek nem tudnak megegyezni, akkor döntésért a közös felső vezetőhöz kell fordulni. Összeférhetetlenség Döntési hatáskörrel vagy szerződéskötési jogosultsággal felruházott valamennyi munkavállaló köteles bejelenteni saját és Ptk b) pont szerinti közeli hozzátartozójának gazdasági érdekeltségeit. (tulajdonosi érdekeltség gazdasági társaságban, vezető tisztségviselés gazdasági társaságban vagy egyéb jogi személyben) A munkavállaló nem vehet részt olyan döntés meghozatalában vagy szerződés megkötésében, mely döntés vagy szerződés alapján közeli hozzátartozója, vagy gazdasági érdekkörébe tartozó jogi személy válik a Társasággal szemben jogosulttá. A Társaság vezérigazgatója nem lehet egyidejűleg az Alapító MÁV Zrt. vezető tisztségviselője, kivéve, ha az Alapító legfőbb szerve ehhez hozzájárul. Az összeférhetetlenségre vonatkozó részletes szabályokat vezérigazgatói utasítás tartalmazza. A közérdekű adatok védelme és nyilvánosságra hozatala A közérdekű adatok hozzáférhetővé tételéért az érintett szervezeti egységek vezetői a felelősek, ők kezelik a közérdekű adatokat és gondoskodnak az ilyen irányú megkeresések megválaszolásáról. Amennyiben egy adatról nem állapítható meg egyértelműen, hogy az közérdekű adatnak minősül-e, annak elbírálása a Koordinációs Szervezet feladata. Az üzleti titok védelme A Társaság valamennyi munkavállalója köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a Társaságra illetve tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. A munkavállaló ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a Társaságra vagy más személyre hátrányos következményekkel járna. Az üzleti titok védelmére vonatkozó részletes előírásokat vezérigazgatói utasítás tartalmazza.

11 8. A MÁV-START Zrt. munkaszervezete ÉRTESÍTŐ 11

12 12 ÉRTESÍTŐ 1. sz. függelék egyes vezetők szakmai alkalmasságának feltételeiről Pozíció leírása (SZMSZ szerinti feladat, felelősség, hatáskör) Pozíció betöltésének feltételei Vezérigazgató 1. Irányítja a személyszállító társaság munkaszervezetét. 2. A társaságra vonatkozó ár- és tarifarendszer a társasági stratégiával összhangban történő előkészítésének felügyelete. 3. Személyszállítási közszolgáltatási szerződés előkészítésének felügyelete. 4. A személyszállítás szolgáltatástervezési és szolgáltatásnyújtási tevékenységének irányítása. 5. Képviseli a MÁV-START Zrt-t az Alapító, a hatóságok, az önkormányzatok, az utazóközönség (ügyfelek), az érdekképviseleti-, valamint más szakmai- és társadalmi szervek irányában. 6. Az Alapító által meghatározott keretek között meghatározza a munkaszervezet és az egyes szervezeti egységek létszám- és bérgazdálkodásának alapelveit. 7. Javaslatot tesz az Alapítónak a Társaság munkaszervezetére és a Szervezeti és Működési Szabályzatára. 8. Koordinálja a társaság stratégiájának kialakítását és irányítja annak megvalósítását. 9. Munkáltatói jogot gyakorol az általa irányított szervezetek vezetői felett, és dönt a munkáltatói jogkör gyakorlásának szervezeti rendjéről az alárendelt szervezetekben. - közgazdasági vagy műszaki egyetemi végzettség, - legalább 15 éves szakmai gyakorlat vagy legalább 10 éves vezetői tapasztalat, - nagyvállalati gyakorlat Biztonsági vezető 1. Biztonságirányítási rendszer kialakítása és működtetése. 2. A vasúti közlekedés biztonságának folyamatos biztosításhoz szükséges üzemi követelmények, illetve a biztonsági intézkedések vállalati szintű szabályozása. 3. Üzembiztonsági ellenőrzések végzése, elemzések kidolgozása. 4. Baleseti értesítési és vizsgálati rendszer kidolgozása, működtetése. 5. Vagyonvédelmi ellenőrzési és vizsgálati feladatok társasági szintű szakmai felügyelete és végzése. 6. A társaság tűzvédelmi tevékenységének irányítása. 7. A társaság környezetvédelmi tevékenységének irányítása, a környezeti kárelhárítási tevékenység irányítása. 8. Biztonsági és védelmi szolgáltatások irányelveinek meghatározása. 9. Kapcsolattartás a rendvédelmi szervezetekkel. - egyetemi vagy főiskolai végzettség, - legalább 10 éves szakmai gyakorlat, - legalább 5 éves vezetői tapasztalat, - nagyvállalati gyakorlat

13 ÉRTESÍTŐ 13 Pozíció leírása (SZMSZ szerinti feladat, felelősség, hatáskör) Üzemeltetési vezető (Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes) 1. A személyszállítási szolgáltatások műszaki és technológiai, valamint üzemeltetési feladatainak irányítása, koordinálása és ellenőrzése. 2. A személyszállítási szolgáltatások végzéséhez szükséges műszaki szolgáltatások igénybevételének gazdaságos megszervezése. 3. A menetrend jóváhagyása előtt a megvalósíthatóság vizsgálata, ehhez technológiák kidolgozása és jóváhagyása. 4. A menetrendben meghirdetett személyszállító vonatok leközlekedtetésének megszervezése. 5. Technológiai erőforrás-optimalizáció. 6. A személyszállítási szolgáltatás biztosításához vontatási szükséglet igénybevételének irányítása, koordinálása. 7. A személyszállítási technológiai rend kialakításának irányítása és felügyelete, technológiai utasítások és technológiai tervek elkészítésének koordinálása. 8. A karbantartási és tisztítási stratégia kialakítása. 9. Műszaki beruházások előkészítésének irányítása, szakmai felügyelete. 10. A társasági gördülőállomány fejlesztési és karbantartási koncepciója kialakításának koordinálása. 11. A gördülőállomány üzemeltetéséből fakadó elemzések, gazdaságossági vizsgálatok készítésének irányítása. 12. A műszaki kocsivizsgálati tevékenység ellátására vonatkozó műszaki irányelvek és utasítások kidolgozásának és karbantartásának koordinálása és felügyelete. 13. A kocsivizsgálati tevékenység hálózati szinten történő működtetésének biztosítása. 14. Személypénztári és leszámolási utasítás végrehajtása, ellenőrzésének szervezeti szintű biztosítása és hálózati szintű koordinálása. 15. A pénztári értékesítési tevékenység technológiai koordinálása. 16. Az állomási szolgáltatási igények megrendelésének irányítása, koordinálása, a teljesítések ellenőrzésének biztosítás. 17. A személyszállítási tevékenységet érintő eszközökkel, berendezésekkel, technológiával kapcsolatos, vágányzárakat, rendkívüli menetrendeket, állomási személyszállítási technológiát érintő problémák megoldásának koordinálása, irányítása, felügyelete. Pozíció betöltésének feltételei - műszaki egyetemi vagy főiskolai végzettség, - legalább 10 éves vezetői tapasztalat, - nagyvállalati gyakorlat - legalább 15 éves vasúti szakmai gyakorlat

14 14 ÉRTESÍTŐ Műszaki Üzemeltetési vezető Pozíció leírása (SZMSZ szerinti feladat, felelősség, hatáskör) 1. Karbantartási stratégia és tisztítási technológia kialakításának felügyelete. 2. Karbantartási és tisztítási keretszerződések előkészítésének felügyelete. 3. Személyszállítási eszközpark nyilvántartási rendszerének kialakítása, működtetése, műszaki felügyelete. 4. A menetrend leközlekedtetéséhez szükséges vontatási igények öszszesítése, megrendelése. 5. A személyszállító vonatok meghatározott színvonalú leközlekedtetését biztosító erőforrások, szolgáltatások megrendeléséért. 6. Kapacitás és erőforrás-igények szervezetek közötti összehangolása. 7. Személyszállító jármű műszaki állapotának felügyelete, személykocsi fejlesztési koncepció kidolgozása. 8. A társaság biztonságirányítási rendszerében és a kapcsolódó szabályzatokban meghatározott feladatok elvégzése. 9. A vámszolgáltatásokkal, vámügynöki feladatokkal kapcsolatos szabályozási, irányítási feladatok ellátása. 10. Vasúti határátmeneti személyszállítási megállapodások és szabályok elkészítése. 11. A kármegelőzési, kármegállapítási, kártérítési munka irányítása. 12. Beruházások műszaki előkészítése, a beruházások döntéselőkészítésében való részvétel. 13. Üzemeltetési szolgáltatások megrendelése, megvalósulásának felügyelete, a teljesítmények elismerése. 14. Az üzemeltetési informatikai rendszerek alkalmazásának felügyelete. Pozíció betöltésének feltételei - műszaki egyetemi vagy főiskolai végzettség, - legalább 15 év vasúti szakmai gyakorlat, - legalább 5 év vezetői tapasztalat, - felsőfokú vontatási vizsga

15 ÉRTESÍTŐ 15 Pozíció leírása (SZMSZ szerinti feladat, felelősség, hatáskör) Kocsivizsgálati és Vontatásmenedzsment vezető 1. Vontatási szolgáltatások kiértékelése, elemzése, a teljesítmény-igazolási rendszer leszabályozásának kialakítása. 2. Szakterületéhez tartozó IT szolgáltatások szakmai tartalmának meghatározása, a rendszerfelelősök munkájának koordinálása. 3. Elemzések alapján intézkedések kezdeményezése a szűk kapacitások feloldására, a szolgáltatásminőség és a hatékonyság javítása érdekében. 4. Közreműködés a vonatforgalmi tervezés és módosítás előkészítésében. 5. A műszaki üzemeltetési szervezet gazdálkodási tevékenységének összefogása. 6. A kocsivizsgálati szolgáltatások meghatározása és értékesítése. 7. A műszaki kocsivizsgálati tevékenységek elvi irányítása és felügyelete hálózati szinten. A műszaki kocsivizsgálati tevékenység ellátására vonatkozó műszaki irányelvek és utasítások kidolgozása, karbantartása. 8. Kapcsolattartás a társvasutakkal, nemzetközi és belföldi vasútvállalatokkal, szerződéses partnerekkel, valamint egyéb vállalatokkal. 9. Kocsivizsgálók, féklakatosok időszakos és rendkívüli vizsgáztatása. 10. A kocsivizsgálati és műszaki adatok szolgáltatása. Pozíció betöltésének feltételei - műszaki egyetemi vagy főiskolai végzettség, - legalább 10 év vasúti szakmai gyakorlat, - legalább 3 év vezetői tapasztalat

16 16 ÉRTESÍTŐ Technológiai Üzemeltetési vezető Pozíció leírása (SZMSZ szerinti feladat, felelősség, hatáskör) 1. A személyszállítási technológiai rend kialakítása; technológiai utasítások kidolgozása, és az operatív személyszállítási technológiai tervek elkészítése, valamint az állomási technológiák személyszállítást érintő részének kidolgozásához irányelvek (paraméterek, normák) meghatározása, a hálózati és területi technológiák jóváhagyása, felügyelete. 2. Az oktatás, képzés tartalmának meghatározása és a vizsgáztatás szervezése. 3. A személypénztári szolgálat elvi szabályozása, különböző pénztári és jegyvizsgálói tevékenységek koordinációja. 4. A meghirdetett személyszállítási tevékenységek minőségének folyamatos figyelemmel kísérése. Belső szabályzatok, utasítások betartásának az ellenőrzése az utasközpontú szolgáltatás érdekében. 5. A szolgáltatási központok állomási szolgáltatási igényeinek összesítése, az állomási szolgáltatások megrendelése az állomásokat üzemeltetőtől, a teljesítések felügyelete. 6. Utastájékoztatási eszközök alkalmazásának illesztése a személyszállítási folyamatokhoz, fedélzeti utastájékoztatás szabályozása, szövegkönyvi javaslatok összesítése és átadása a MÁV ZRt. Pályavasút Üzletágának üzemeltetője részére. 7. Közreműködés a személyszállítás területét érintő eszközökkel, berendezésekkel, technológiával kapcsolatos problémák, a vágányzárással, rendkívüli menetrendekkel, átszállással, állomási személyszállítási technológiát érintő feladatok megoldásában. 8. Vágányzári igények elbírálása a pályavasutat működtető szervezettel együttműködve és közreműködés jelentős vágányzári technológiák előkészítésében, azok jóváhagyásában. 9. Javaslattétel a személyszállításhoz kapcsolódó technológiai fejlesztésekre, azok szükségszerű kidolgozása. Pozíció betöltésének feltételei - műszaki egyetemi vagy főiskolai végzettség, - legalább 15 év szakmai gyakorlat, - legalább 5 éves vasúti tapasztalat, - legalább 5 év vezetői tapasztalat

17 ÉRTESÍTŐ 17 Pozíció leírása (SZMSZ szerinti feladat, felelősség, hatáskör) Általános gazdálkodási vezető (általános gazdálkodási vezérigazgatóhelyettes) 1. Közreműködik a Társaság stratégiájának kialakításában és irányítja a Társaság stratégiájában rögzített, területét érintő akciók végrehajtását. 2. Irányítja a Gazdasági Szervezet, a Humánerőforrás Menedzsment Szervezet, az Informatikai Szervezet és közvetlenül a Beszerzési Szervezet tevékenységet. 3. Teljesítmény- és hatékonyságkövetelményeket határoz meg az általa irányított szervezeti egységek számára és értékeli azok teljesítését. 4. Irányítja a területén a projektek fejlesztését, megvalósítását és értékelését. 5. A társasági szintű egységes beszerzési és beszállítói politika kialakítása és megvalósítása. 6. A társaság üzleti és funkcionális területeinek anyagokkal, energiával, eszközökkel és szolgáltatásokkal történő ellátását célzó beszerzések lebonyolításának felügyelete. Gazdasági Szervezet vezető Pozíció leírása (SZMSZ szerinti feladat, felelősség, hatáskör) 1. A vállalat pénzgazdálkodási stratégiájának kialakítása, a vállalat rövid- és hosszú távú finanszírozásának megtervezése, banki kapcsolatainak kezelése. 2. A vállalat tervezési, teljesítményértékelési és vezetői beszámolási rendszerének kialakítása és működtetése. Az üzleti teljesítmények mérése, évközi és éves elemzések, beszámolók, valamint üzleti jelentések készítése. 3. A vállalat komplex üzleti (középtávú) és éves tervjavaslatának (beleértve a beruházási projekteket is) kialakítása. 4. A központi és operatív egységek teljesítménykövetelményeinek meghatározása, belső elszámolási rendszer kialakítása, működésének felügyelete. 5. A számviteli politika és kapcsolódó szabályzatainak elkészítése, a számviteli rend kialakítása. 6. A személyszállítási eszközparkra vonatkozó fejlesztéshez kapcsolódó üzleti igényekre vonatkozó javaslatok kidolgozása, azok állapotának, felhasználási hatékonyságának elemzése alapján együttműködve a Járműmenedzsmenttel, a Műszaki beruházással. 7. A MÁV-START - Állam szerződés előkészítésében való részvétel, kapcsolattartás az illetékes szervezetekkel. Pozíció betöltésének feltételei - közgazdasági vagy műszaki egyetemi végzettség, - legalább 10 éves szakmai gyakorlat vagy legalább 8 éves vezetői tapasztalat, - nagyvállalati gyakorlat Pozíció betöltésének feltételei - közgazdasági egyetemi végzettség, - pénzgazdálkodási, számviteli és kontrolling rendszerek kidolgozásában, működtetésében szerzett tapasztalat, - gazdasági területen szerzett legalább 15 év szakmai gyakorlat, - legalább 10 év vezetői tapasztalat, - nagyvállalati tapasztalat MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet

18 18 ÉRTESÍTŐ 1. A MÁV-START Zrt. munkaszervezete

19 ÉRTESÍTŐ Vezérigazgató Célja: A Társaság Vezérigazgatójának feladata annak biztosítása, hogy a Társaság tevékenysége a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az alapítói határozatoknak megfeleljen. 1. Képviseli a MÁV-START Zrt-t az Alapító, a hatóságok, az önkormányzatok, az utazóközönség (ügyfelek), az érdekképviseleti-, valamint más szakmai- és társadalmi szervek irányában. 2. Javaslatot tesz az Alapítónak a Társaság munkaszervezetére és a Szervezeti és Működési Szabályzatára. Irányítja a társaság munkaszervezetét. Közvetlenül irányítja az üzleti terület, az üzemeltetési terület, általános gazdálkodási, a működésellenőrzési terület és a törzskari szervezetek működését. Munkáltatói jogot gyakorol az általa irányított szervezetek vezetői felett, és dönt a munkáltatói jogkör gyakorlásának szervezeti rendjéről az alárendelt szervezetekben. 3. Az Alapító által meghatározott keretek között meghatározza a munkaszervezet és az egyes szervezeti egységek létszám- és bérgazdálkodásának alapelveit. Teljesítmény- és hatékonyságkövetelményeket határoz meg a szervezeti egységek számára és értékeli azok teljesítését. 4. Rendszeresen tájékoztatja az Alapítót a Társaság működéséről, az általa elvégzett feladatokról, gondoskodik mindazon kérdések előterjesztéséről időszerű beszámolók, jelentések, döntési javaslatok. Beszámol a MÁV-START Zrt. Felügyelő Bizottságának a társaság működéséről. 5. Gondoskodik az Alapító határozatainak végrehajtásáról, ellenőrzéséről. Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről. 6. Elkészíti és az Alapító elé terjeszti a társaság vagyonmérlegét, vagyonkimutatását. 7. Alapító kérésére felvilágosítást ad a társaság ügyeiről. Alapító részére lehetővé teszi a betekintést a társaság üzleti könyveibe és irataiba. 8. Koordinálja a társaság stratégiájának kialakítását és irányítja annak megvalósítását. 9. Irányítja a projektek fejlesztését, megvalósítását és értékelését. 10. Irányít és ellát minden olyan feladatot, mely nem tartozik az Alapító kizárólagos hatáskörébe. 1. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. szabályai szerinti működéséért. 2. Felelős a MÁV-START Zrt. munkaszervezete egészének eredményességéért, és egy személyben a közvetlenül alárendelt funkciók és tevékenységek eredményes működéséért. 3. Felelős az Alapító határozatainak végrehajtásáért. 1. Az Alapító Okiratban meghatározott hatáskör. 2. Jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között a társaság munkavállalóira átruházni. 3. Jogosult a társaság üzleti ls funkcionális folyamatait szabályozó normatív utasítások kiadására. 4. Önállóan jogosult a társaság cégjegyzésére. 3. Koordinációs Szervezet A vezérigazgató és a menedzsment munkájának támogatása, valamint a Társaság belső folyamatai összhangjának megteremtése. 1. A Felügyelő Bizottság, a Vezérigazgató és a menedzsment munkájának segítése. 2. Az Alapítóval, hatóságokkal, kormányzati szervekkel, gazdasági szervezetekkel történő kapcsolattartás szakmai koordinációja. 3. Nemzetközi ügyek koordinálása, nemzetközi kapcsolattartás, kiutazások szervezése és lebonyolítása. 4. A Társaság egészét vagy több szervezeti egységét érintő feladatok koordinálása. 5. Igazgatási feladatok ellátása és Társasági szintű koordinálása (pl.: iktatás, ügykezelés). 6. Szakterületek szabályozási tevékenységének koordinációja. 7. Stratégiai projektek koordinálása. Hatáskörébe utalt projektek megtervezése, vezetése, kontrollja, és intézkedés a végeredményének, részeredményeinek alkalmazásba vételéről, hasznosulásáról. 8. A Társaság minőségbiztosítási, minőségirányítási politikájának kidolgozása és megvalósítása. 9. Sajtókapcsolatok, nyilatkozatok rendjének szabályozása, ellenőrzése összhangban a MÁV Csoport irányelveivel. 10. A felsővezetők nyilatkozatainak koordinálása, azok előkészítése, szervezése, az interjúk rögzítése, a MÁV Kommunikációs Igazgatóság előzetes egyetértésével. 11. A MÁV Zrt-n keresztül érkező média részéről felmerülő megkeresések megválaszolásához szükséges szakmai háttéranyagok bekérése, összeállítása, a szakmai szervezetekkel a szükséges koordináció lefolytatása. 12. A szervezet felső vezetése közérdekű információinak személyesen történő közvetítése a nyilvánosság felé. 13. PR célú szponzorálás, barter szerződések támogatási rendszerének kialakítása és működtetése, koordinálása, az azzal kapcsolatos feladatok ellátása. Szponzorációs bizottság működtetése. 14. A MÁV Zrt. által engedélyezett forgatás és fotózás lebonyolításának szervezése. 15. Kommunikációs kapcsolattartás a Társaság többi szervezeti egységével, valamint az érintett külső szervezetekkel. 1. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. belső szabályai szerinti működésért. 2. Az alapítói és kormányzati kapcsolatokkal összefüggő döntés-előkészítő tevékenységek időben és koordináltan történő megvalósulásáért. 3. A feladatok szakszerű és határidőre történő ellátásáért, az előterjesztett javaslatok és stratégiák eredményes megvalósításáért. 4. Az általa előkészített megállapodások megfelelősségéért, minőségéért. 5. A projekt utóértékelés szakszerűségéért, megalapozottságáért. 1. Javaslattétel a feladatait illetően a Vezérigazgató felé. 2. Adatok és információk bekérése bármely szervezettől. 3. Belső szabályozások koordinációja. 4. Tevékenységi körébe tartozó szerződések előkészítése. 5. A hatáskörébe utalt projektek vezetése, ellenőrzése, értékelése, adminisztrálása.

20 20 ÉRTESÍTŐ 6. Javaslattétel projektek alapítására, megszüntetésére. 4. Biztonsági Szervezet Valamennyi védelmi funkció ellátásának biztosítása: vasútbiztonság, vagyonvédelem, információvédelem, környezetvédelem, tűzvédelem, hon- és polgári védelem. 1. Biztonságirányítási rendszer kialakítása és működtetése. 2. A vasúti közlekedés biztonságának folyamatos biztosításhoz szükséges üzemi követelmények, illetve a biztonsági intézkedések vállalati szintű szabályozása, rendszabályok, utasítások, módszertani útmutatók, előterjesztések, javaslatok kidolgozása. 3. A társaság biztonsági helyzetének rendszeres elemzése, értékelése, az eredményekről tájékoztatás készítése. 4. Biztonsági és védelmi szolgáltatások irányelveinek meghatározása. 5. Vagyonvédelmi ellenőrzési és vizsgálati feladatok társasági szintű szakmai felügyelete és végzése. 6. Regionális védelmi szakértői feladatok ellátása központi utasítások alapján az SZSZK mellett. 7. A hon- és polgárvédelmi felkészüléssel, katasztrófavédelemmel összefüggő társasági szintű feladatok ellátása, irányítása. 8. Az információvédelmi stratégia meghatározása és érvényesítése. 9. A személyesadat-kezelési, üzletititok-védelmi és informatikai biztonsági tevékenységek szakmai irányítása, biztonsági normáinak meghatározása, felügyelete és fejlesztése. 10. A biztonságra nézve kritikus helyzetekben azonnali intézkedések elrendelése. 11. Üzembiztonsági ellenőrzések végzése, elemzések kidolgozása értékelések készítése. 12. Baleseti értesítési és vizsgálati rendszer kidolgozása, működtetése. Közreműködés a balesetvizsgálati bizottság munkájában. 13. A társaság tűzvédelmi tevékenységének irányítása, tűzvédelmi szabályozások, tervek és más dokumentumok kidolgozása. 14. A társaság munkavédelmi tevékenységének irányítása, proaktív baleset-megelőzés koordinálása. 15. A társaság környezetvédelmi, valamint környezeti kárelhárítási tevékenységében való részvétel. 1. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. szabályai szerinti működésért. 2. A biztonságirányítási rendszer kialakításáért és működtetéséért. A biztonsági szabályzatok kidolgozásáért, alkalmazhatóságáért. 3. A jogszabályokban előírt biztonsági feladatok végrehajtásának társasági szintű szabályozásáért. 4. A biztonsági és védelmi rendszerek eredményességéért és költséghatékonyságáért. 5. A hatáskörébe tartozó vizsgálatok szakszerűségéért, az események értékelése alapján a megelőző intézkedések kezdeményezéséért, a kezdeményezett intézkedés végrehajtásának ellenőrzéséért. 6. Munkabaleseti készenléti rendszer MÁV Zrt. EBK Főosztálya általi működtetéséért. 7. Munkabiztonsági és környezetvédelmi teljesítmények értékeléséért, szakszerűségéért. 8. A szakterületi információk helyességéért, valódiságáért. 1. Az általános védelmi és biztonsági, információvédelmi, vagyonvédelmi-, balesetvizsgálati és elhárítási utasítások, a tűzvédelmi és más üzembiztonsági szabályzatok elkészítése, a honvédelmi törvényből származó feladatok koordinálása. 2. A veszély- és kármegelőzés, valamint a biztonsági ellenőrzés és vizsgálat módszereinek, eljárásainak kialakítása. 3. Koordináció és kapcsolattartás a rendvédelmi és fegyveres szervezetekkel, továbbá az Alkotmányvédelmi Hivatallal. 4. A Társaság képviselete környezetvédelmi és munkabiztonsági ügyekben, kapcsolattartás szakmai hatóságokkal. 5. Vagyonvédelmi szolgáltatási és fegyveres biztonsági őrzési igények meghatározása, kapcsolattartás a biztonsági szolgáltatókkal, és döntés a biztonsági szolgáltatási szerződésekről. 6. A Társaságra kiterjedő információvédelmi ellenőrzések végzése, visszaélések jelentése, szükséges intézkedések megtétele. 7. Betekintés nyílt és minősített iratokba és adatbázisokba, továbbá személyesadat-kezelésekbe. 8. Javaslattétel büntető- és szabálysértési eljárás, valamint munkáltatói intézkedés megtételére. 9. A Társaság jog- és rendeltetésszerű működését zavaró körülmények, biztonsági incidensek vizsgálata. 10. Valamennyi védelmi funkció ellátása kapcsán koordináció a MÁV Zrt. és a MÁV-csoport vállalatainak biztonsági szakterületeivel. 5. Belső Ellenőrzési Szervezet A törvényeknek, a jogszabályoknak, a vállalati belső szabályzatoknak és a rögzített üzleti folyamatoknak megfelelő hatékony és eredményes működés elősegítése. 1. A társaság stratégiájához igazodó belső ellenőrzési stratégia kidolgozása, megvalósításának menedzselése. 2. A társaság belső ellenőrzési rendszerének fejlesztése és irányítása, nemzetközi ellenőrzési módszerek alkalmazása. 3. A társaság Éves Ellenőrzési Terv javaslatának összeállítása, előterjesztése. 4. Az elfogadott Ellenőrzési Tervben meghatározottak szerinti ellenőrzések elvégzése. A vezetői döntés ill. a Társaság vezetőtestületei által kezdeményezett, az Éves Ellenőrzési Tervben nem szereplő átfogó- téma- és célvizsgálatok elvégzése. 5. A vizsgálatok megállapításai alapján, a hiányosságok megelőzésére és megszüntetésére javaslatok kidolgozása és előterjesztése. A javaslatok alapján hozott vezetői határozatok nyomon követése, és a végrehajtás ellenőrzése, indokolt esetben utóvizsgálat kezdeményezése. 6. Az ellenőrzési tevékenység monitorálása, az éves feladatterv teljesítéséről beszámolás a vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság részére. 7. A Társaság kockázat-menedzsment feladatainak ellátása. 1. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. szabályai szerinti működéséért. 2. A végzett ellenőrzések megszervezésért, szakszerű lebonyolításáért. 3. A vizsgálati jelentések objektivitásáért, minőségéért, megfelelő bizonyítottságáért, a következtetések javaslatok megalapozottságáért.

21 ÉRTESÍTŐ Az éves ellenőrzési tevékenység teljesítéséről határidőben történő beszámolás végrehajtásáért, a vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság felé. 5. A pénzügyi kockázatvállalás minimalizálásáért. 1. A belső ellenőrzést érintő utasítások, szabályzatok elkészítése és előterjesztése. 2. Ellenőrzés végrehajtása a társaság valamennyi szervezeti egységénél. 3. Betekintés az ellenőrzés tárgyához tartozó dokumentumokba, azok megjelenítési formájától függetlenül. 4. Javaslattétel a feltárt hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan. 6. Jogi Szervezet A társaság jogi képviseletének biztosítása és az érvényes jogszabályok valamint a társasági belső szabályzatoknak megfelelő működés biztosítása. 1. A társasági működés jogszerűségének folyamatos vizsgálata és a szükséges intézkedések megtétele. 2. A társaság működését érintő hatályos jogszabályok ide értve az EU-s normákat is nyomon követése, a változások érvényesítése a mindennapi működés során. 3. A társaság egységes jogalkalmazási és szerződési gyakorlatának kialakítása és folyamatos kontrolljának biztosítása a hatályos belső utasításoknak megfelelően. 4. A társaság által harmadik személyeknek okozott kivéve a Kollektív Szerződés alapján a társaság munkavállalóinak fizetendő, valamint a munkabalesetekből származó károk megtérítési rendszerének kialakítása és működtetése az érintett szakmai szervezetek közreműködésével. 5. A társaság jogi képviselete (képviselet biztosítása) bíróságok, hatóságok előtt. 6. A társaság működésével összefüggő folyamatok, illetve feladatok elvégzéséhez jogi szakértői szolgáltatás nyújtása, ide nem értve a munkajogi és az ahhoz kapcsolódó büntetőjogi feladatokat. 7. A társaság által megbízott valamennyi ügyvédi iroda vonatkozásában az ügyvédi irodák kiválasztása és a koordinálás ellátása társasági szinten, szerződéskötés, a Jogi Szervezet által foglalkoztatott Ügyvédi Irodák vonatkozásában a szakmai irányítás és felügyelet. 8. Az UIC és egyéb nemzetközi szervezetek jogi tevékenységében való közreműködés. 9. A belföldi és nemzetközi személyszállítási jogi gyakorlat figyelemmel kisérése, a szükséges jogi intézkedések megtétele. 10. A vállalati utasítási rendszer kialakításának és működtetésének jogi kontrollja együttműködve a Koordinációs Szervezettel. 1. A MÁV-START Zrt. jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelő működéséért. 2. A jogi tevékenység szakszerűségéért és költséghatékonyságáért. 3. A jogi képviselet ellátása során a társaság érdekeinek védelméért. 1. A társaság képviselete jogi szakmai közreműködést igénylő ügyekben. 2. Kapcsolattartás a jogi képviseletet ellátó külső szakértőkkel és döntés ezen személyek kiválasztásáról. 3. Szerződések (kivéve munkaszerződések), szabályzatok, és a vezetői értekezlet részére készített előterjesztések jogi szempontú véleményezése és szignálása/ellenjegyzése. 7. Üzleti Szervezet A vasúti személyszállítási szolgáltatás magas színvonalú, megbízható, hatékony és versenyképes biztosítása. A társaság stratégiai terveinek elkészítéséhez szükséges és az üzleti céloknak megfelelő előrejelzések, elemzések, értékelések elkészítése. 1. A személyszállítás szolgáltatástervezési tevékenységének irányítása, koordinálása, marketingszemléletű, ügyfélorientált szolgáltatásrendszer kialakítása. A társaság környezetéhez való alkalmazkodás biztosítása. 2. A menetrendi politika alapján a menetrendi javaslat összeállítása az üzemeltetési területtel egyeztetve, előterjesztése a menedzsment felé. 3. A menetrendi változatok felülvizsgálata és értékelése, egyeztetése a VPE, MÁV Zrt. PÜ és MÁV-TRAKCIÓ Zrt. munkatársaival. Az elfogadott menetrendi változat alapján a menetrend nyomtatása, valamint a menetvonal és vontatási igény megrendelése. Az összeállított menetrend előterjesztése megrendelő (NFM) felé. 4. Az év közbeni vágányzári technológiák üzleti szempontból történő véleményezése és jóváhagyása. 5. Az utazási tényadatok alapján a kapacitások igényekhez történő igazítás koordinálása. 6. A menetrendben, technológiai utasításokban foglaltak (a belső megrendelő-teljesítő viszonynak megfelelő) végrehajtásának utas szemszögű ellenőrzése, javaslat kidolgozása a technológiai problémák megoldására. 7. Infrastrukturális fejlesztési javaslatok összeállítása. 8. A Társaságra vonatkozó ár- és tarifarendszer a Társasági stratégiával összhangban történő előkészítése és előterjesztése. 9. Az ügyfelektől érkező visszajelzések elemzése, visszacsatolása az üzleti folyamatokba. Key Account Management: KAM rendszer kialakítása, kiemelt ügyfélkapcsolatok megteremtése, ápolása és fejlesztése. 10. Személyszállítási közszolgáltatási szerződés előkészítésének felügyelete. Kapcsolattartás a közszolgáltatás megrendelőjével. 11. Az egyes piaci szegmensekre vonatkozó bevételi tervek elkészítése. 12. Az üzleti tevékenységhez kapcsolódó szervezeti szintű szabályozási háttér biztosítása. 13. A személyszállító társaságot érintő stratégiai lehetőségek felmérése, a szolgáltatási szektor, illetve az azt érintő tendenciák nyomon követése, elemzése; a társaság stratégiájának kialakítása. Stratégia értékelési és elemzési eljárások meghatározása. Stratégiai lehetőségek értékelése, illetve ez alapján fejlesztési lehetőségek megfogalmazása. Kapcsolattartás az üzleti területet érintő témákban európai vasúti szervezetekkel, társvasutakkal, külső szervezetekkel (önkormányzatok, társközlekedési vállalatok, RKI, civil szervezetek) szükség szerint az üzemeltetési területtel történő egyeztetéssel. 14. Üzletfejlesztési projektek megfogalmazása, feltételrendszer biztosításának kidolgozása, részletes megtervezése. Az Üzleti Szervezet feladataihoz kapcsolódó projektek végre hajtása.

22 22 ÉRTESÍTŐ 15. Regionális közlekedési szövetségek kialakításában való részvétel koordinálása, kidolgozása. 16. A MÁV-START Zrt. arculatának kialakítása, karbantartása, az arculati kézikönyvben foglaltak betartásának ellenőrzése. 17. A kommunikációs terület külső szállítói kapcsolatainak kiválasztására és működtetésére vonatkozó szabályzat kidolgozása, annak betartásának ellenőrzése. 1. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. belső szabályzatai szerinti működésért. 2. A társasági stratégia és a hatáskörébe tartozó részstratégiák megalapozottságáért, előremutató jellegéért és teljesíthetőségéért. 3. Az általa készített beszámolók, elemzések, javaslatok megalapozottságáért, tartalmáért, szakszerűségéért a stratégiai célkitűzésekkel való összhang biztosításáért. 4. A személyszállítási szolgáltatások fejlesztéséért. 5. A menetrendi politika meghatározásáért, menetrendi javaslat kidolgozásáért. 6. A bevételi terv teljesítéséért. 1. A stratégiai lehetőségek értékelése alapján fejlesztési lehetőségek előterjesztése jóváhagyásra. 2. A társaságra vonatkozó ár és tarifarendszerre javaslattétel. 3. Értékesítési terv kidolgozása az éves terv alapján. 4. Vállalati stratégia, kommunikációs és marketing stratégia kialakítása. 5. Új termék és szolgáltatás értékesítés előtti szabályozása. 6. Javaslattétel a bevételi tervre Menetrend-tervezési Szervezet A MÁV-START Zrt. által nyújtott személyszállítási szolgáltatások és a hozzá kapcsolódó technológiai folyamatok tervezésének, és ellenőrzésének irányítása. Az erőforrás- és szolgáltatási igény meghatározásának koordinálása, a személyszállító vonatok elvi menetrendjének összehangolása a rendelkezésre álló technológiai lehetőségek és eszközök hatékony felhasználásának figyelembevételével úgy, hogy az megfeleljen a megrendelő igényeinek és elősegítse a vállalat gazdaságos működését. 1. A belföldi és nemzetközi vonatok elvi menetrendjének tervezése a megrendelő NFM igényei alapján, a MÁV- START Zrt. gazdasági érdekeinek a szem előtt tartásával, egyeztetése az Üzemeltetési Szervezet Technológiamenedzsment Szervezetével. Az év közbeni menetrend módosítások kidolgozása, megrendelése, felterjesztése a megrendelő felé. 2. A társasági szintű terméktervezés (mobilitás, kiegészítő termékek) megvalósítása, és a gördülőállományra vonatkozó fordulótervek alapjainak meghatározása. Javaslatok kidolgozása a közlekedő vonatok összeállításának meghatározására, az igény szerinti módosítására. 3. A menetrendi változatok felülvizsgálata és értékelése, az elfogadott menetrendi változat alapján a menetvonal és vontatási igény megrendelése. A menetrendi megrendelés szerkesztésének folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése, egyeztetése a VPE, MÁV Zrt. PÜ és MÁV-TRAKCIÓ Zrt. munkatársaival. Az összeállított menetrend előterjesztése megrendelő felé. 4. Javaslatok kidolgozása a szolgáltatás-minőség és a hatékonyság növelésére, a termékfejlesztésre, szoros kapcsolatban a Termék- és Üzletfejlesztési Szervezettel. A termék életgörbék, a szolgáltatásminőség alakulásának figyelemmel kísérése. Együttműködés a Termék- és Üzletfejlesztési Szervezettel az új termékek és szolgáltatások fejlesztésében. 5. A vágányzárakkal és egyéb építési munkákkal összefüggő menetrendi intézkedések irányítása, szervezése a VPE-vel együttműködve. 6. Részvétel a szakmai szabályzatok, utasítások előkészítésében. 7. Részvétel a vágányzári tárgyalásokon, a VPE Pályavasút egyeztetési eljárásában. A döntés alapján a menetvonal lemondási, megrendelési tevékenység végrehajtása, az egyeztetések lebonyolítása. 8. Kapcsolattartás a megrendelővel (NFM) a szolgáltatókkal (VPE, MÁV Zrt., MÁV-TRAKCIÓ Zrt. stb.), külső szervezetekkel (önkormányzatok, társközlekedési vállalatok, RKI, civil szervezetek), a társvasutakkal a Koordinációs Szervezeten keresztül. 9. A Hivatalos menetrend szerkesztése, nyomdai előkészítése, a kiadás megrendelése. A menetrend módosításokkal, vágányzári munkákkal összefüggő hirdetmények, nyomdai munkák megrendelése, kiadmányozása. 10. A közlekedés regionalizálásával, a mellékvonalak üzemeltetésével összefüggő feladatok koordinálása. Regionális fejlesztési források felkutatása, közreműködés a pályázatok elkészítésében. Kormányzati, önkormányzati és kistérségi fejlesztési tanácsokkal egyeztetés, javaslatok kidolgozása. 1. A javaslatainak, intézkedéseinek megalapozottságáért. 2. Az üzleti célok megvalósulását szolgáló tevékenység minőségéért. 3. Az elvi menetrend-tervezet kidolgozásáért. 4. A menetrendi igények és az erőforrások összehangoltságáért. 1. A menetrend-tervezési tevékenység koordinációja, ellenőrzése és felügyelete. 2. A menetrendi javaslatok elkészítése a vevői igények figyelembevételével. 3. A szolgáltatások végrehajtásának ellenőrzése, ellenőrzési megállapításai alapján intézkedések kezdeményezése. 4. A folyamat felelősségből következő technológiai szabályozások kiadása. 5. Feladatkörébe tartozó tevékenységek végzéséhez kapcsolódó intézkedések meghozatala. 6. Nemzetközi tárgyalásokon a menetrenddel, kocsikiállítással, vonatösszeállítással kapcsolatos álláspont képviselete. 7. Rendkívüli eseményeknél javaslatot tesz operatív döntések meghozatalára Értékesítési Szervezet A személyszállítási szolgáltatások, vasúti utazással egybekötött, egyéb idegenforgalmi szolgáltatásokat is tartalmazó programcsomagok, valamint egyéb vasúti közlekedéssel kapcsolatos szolgáltatások értékesítésének (szolgáltatásának, közvetítésének) tervezése, szervezése, végrehajtása, kiértékelése és fejlesztése. A szervezet eredményorientált és költséghatékony működtetése. A MÁV-START Zrt. értékesítési tevékenységének végzése, javaslattétel az üzleti terület fejlesztésére, termék-, ár-, csatorna-, értékesítés ösztönzés-, értékesítési folyamat-, értékesítési személyzet- és tárgyi elemek politikára.

23 ÉRTESÍTŐ Kereskedelmi, értékesítési feladatok ellátása az elfogadott termékekkel, kedvezménypolitikával és értékesítési formákkal. A termékekhez kapcsolódó értékesítési csatornák működtetése, hatékonyságának és eredményességének fejlesztése, a jegyértékesítésben dolgozó munkatársak ösztönzési rendszerének kialakítása. Új értékesítési csatornák bevezetése, kiépítésük és működtetésük koordinálása. 2. A szervezet bevételeinek és költségeinek monitoringja, az eredményelmozdulás figyelemmel kísérése. A szervezethez tartozó szolgáltatástermékek a rendelkezésre álló eszközök nyújtotta kereteken belüli költségeinek minimalizálása és kijelölt értékesítési mutatóinak maximalizálása. 3. A rendelkezésre álló erőforrások hatékony és eredményes tervezése, szervezése és koordinálása az értékesítési terv megvalósulása érdekében. 4. A személyszállítási piac területén a vevői igények megismerésére irányuló kutatásokban való közreműködés. Utazási szokásokkal és igényekkel összefüggő információk gyűjtése. A szolgáltatási igény beazonosítása, a szolgáltatásokat érintő és szükséges marketing akciókra javaslattétel. A piaci információk alapján javaslattétel a termékstruktúrára. 5. Értékesítési akciótervek, értékesítési csatorna- és termékfejlesztések végrehajtásának támogatása, azok felügyelete, ellenőrzése és a szükséges visszacsatolások megtétele. 6. Javaslattétel a Technológiai Üzemeltetési Szervezet részére a pénztárellenőrzési elvek kialakítása, pénztárak felügyelete, nyilvántartása, pénztárak létesítése, megszüntetése, jellegének változtatása témákban. 7. Kapcsolattartás a hatósági árak kialakításával összefüggésben az ármeghatározó szervezetekkel. 8. Javaslattétel a díjszabási rendszerek kialakítására, díjképzési-, díjszámítási- és kilométer-képzési alapelvek meghatározására. Javaslattétel az kedvezménypolitikára üzleti szempontból. Döntés-előkészítés a díjszabással, tarifával, kedvezmények nyújtásával kapcsolatos módosítások előkészítése során a tulajdonos és a menedzsment részére. 9. Javaslattétel a nemzetközi díjszabási rendszerek, díjképzési, díjszámítási és kilométer-képzési alapelveinek meghatározására. 10. Különvonati közlekedtetésben részt vevő járművek tarifáinak meghatározása, a Kontrolling Szervezet költségadatai alapján. Vasúti utazással egybekötött, egyéb idegenforgalmi szolgáltatásokat is tartalmazó programcsomagok árainak meghatározása. 11. Javaslattétel a személydíjszabási oktatás, képzés és vizsgáztatás szakmai tartalmára, módszerére. 12. Kapcsolattartás a társszervezetekkel, külső szervezetekkel (önkormányzatok, társközlekedési vállalatok, RKI, oktatási intézmények, turisztikai szervezetek, civil szervezetek, utazási irodák), társvasutakkal, nemzetközi vasúti szervezetekkel. 13. A Társaság értékesítési stratégiájának végrehajtása. 1. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. szabályai szerinti működéséért. 2. A szervezet erőforrásainak optimalizált felhasználásáért. 3. A szervezet gazdálkodásáért, a részére meghatározott bevételi és költségtervek betartásáért. 1. A társaság képviselete a szervezetet érintő kérdésekben. 2. Aktív értékesítési csatornák és pontok kialakítása, fejlesztése és megszüntetése. 3. Értékesítési- és marketing akciók tervezése, szervezése, koordinálása. 4. Értékesítési- és marketing fejlesztés Termékmenedzsment Szervezet A személyszállítási szolgáltatás aktív értékesítési csatornájának tervezése, szervezése, üzemeltetése, valamint fejlesztése. 1. Kereskedelmi, értékesítési feladatok ellátása az elfogadott termékekkel, kedvezménypolitikával és értékesítési formákkal. 2. A szervezethez tartozó szolgáltatástermékek a rendelkezésre álló eszközök nyújtotta kereteken belüli költségeinek minimalizálása és kijelölt értékesítési mutatóinak maximalizálása. 3. Az értékesítési terv megvalósulása érdekében a rendelkezésre álló erőforrások hatékony és eredményes tervezése, szervezése és koordinálása. Együttműködés az Értékesítési Koordinációs Szervezettel az értékesítési csatornák hatékonyságának és eredményességének fejlesztésében. 4. Javaslattétel új termékek és szolgáltatások fejlesztésére, valamint értékesítési- és marketing akciókra. 5. Regionális szinten kapcsolattartás a társszervezetekkel, külső szervezetekkel (önkormányzatok, társközlekedési vállalatok, RKI, civil szervezetek). Kapcsolattartás a működési körbe tartozó ügyekben menetjegyirodákkal, szerződéses pénztárakkal. 6. Az ügyfelektől érkező visszajelzések elemzése, visszacsatolása az üzleti folyamatokba. Key Account Management: KAM rendszer kialakítása, kiemelt ügyfélkapcsolatok megteremtése, ápolása és fejlesztése. 7. Szerződéses értékesítési partnerek (egyetemi pénztárak, KMes pénztárak, stb.) felkutatása, szerződés megkötése, működtetéséhez szükséges kapcsolat és eszközök biztosítása. 8. Területi szinten az értékesítési- és marketing akciók, az értékesítési csatorna- és termékfejlesztések végrehajtása. 9. Az országos értékesítői hálózat működtetése, koordinálása, felügyelete. Ennek során az értékesítők munkájának tervezése, szervezése, irányítása és beszámoltatása. Az értékesítők éves üzleti tervének meghatározása, bevételeik figyelemmel kísérése. 10. A szervezett csoportos utazások megszervezése, értékesítése, lebonyolításuk figyelemmel kísérése, szükség esetén a csoport személyes kísérése. 11. Belföldi és nemzetközi chartervonatok, különvonatok, különkocsik, speciális és különcélú járművekkel történő utazások, valamint egyéb csoportos utazások szervezése és értékesítése. 1. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. szabályai szerinti működéséért. 2. A szervezet erőforrásainak optimalizált felhasználásáért. 3. A szervezet gazdálkodásáért, a részére meghatározott bevételi és költségtervek betartásáért. 4. A szolgáltatások értékesítésének szervezéséért, koordinálásáért és végrehajtásáért. 5. A vevői igények kielégítéséért, a vevőkapcsolatok ápolásáért. 1. A társaság képviselete a szervezetet érintő kérdésekben. 2. Aktív értékesítési csatornák és pontok kialakítása, fejlesztése és megszüntetése. 3. Javaslattétel értékesítési- és marketing-fejlesztésekre.

24 24 ÉRTESÍTŐ Értékesítési Koordinációs Szervezet A személyszállítási értékesítési szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékek, valamint vasúti utazással egybekötött, egyéb idegenforgalmi szolgáltatásokat is tartalmazó programcsomagok értékesítésének tervezése, bevezetése, koordinálása, fejlesztése és kiértékelése. 1. A termékstruktúra kialakítása, karbantartása, folyamatos elemzése és kiértékelése, a szükséges változtatások megtétele. 2. Javaslattétel a díjszabások, a tarifapolitika, a kedvezménypolitika kialakítására. 3. Az utazási igények megismerésére irányuló kutatásokban való közreműködés, az ilyen kutatási igények megfogalmazása. 4. Javaslattétel új termékek és szolgáltatások fejlesztésére. Az új termékek bevezethetőségének elbírálása, átvétele, bevezetésük megtervezése, szervezése. 5. Értékesítési- és marketing akciók tervezése, szervezése, irányítása és kiértékelése. 6. Az értékesítési terv megvalósulása érdekében a rendelkezésre álló erőforrások hatékony és eredményes tervezése, szervezése és koordinálása. A szervezethez tartozó szolgáltatástermékek a rendelkezésre álló eszközök nyújtotta kereteken belüli költségeinek minimalizálása és kijelölt értékesítési mutatóinak maximalizálása. Együttműködés a Termékmenedzsment szervezettel és az MÁV-START Zrt. további szervezeti egységeivel az értékesítési csatornák hatékonyságának és eredményességének fejlesztésében. 7. Az értékesítőktől érkező visszajelzések elemzése, visszacsatolása az üzleti folyamatokba. 8. A szervezet bevételeinek és költségeinek tervezése, monitoringja, az eredményelmozdulás figyelemmel kísérése. Nemzetközi összehasonlítások, elemzések végzése az eszközhatékonyság, a szolgáltatás minőség és a profitabilitás növelése érdekében. 9. Kapcsolattartás a társszervezetekkel, külső szervezetekkel, társvasutakkal, nemzetközi vasúti szervezetekkel, nemzetközi helybiztosítási rendszereket üzemeltető szervezetekkel, a Társaság helybiztosítási rendszerét üzemeltető szervezettel, vasúti termékek értékesítését végző gazdasági társaságokkal. Kapcsolattartás a működési körbe tartozó ügyekben utazási- és menetjegyirodákkal, idegenforgalmi társaságokkal. Stratégiai partnerségek kialakítása társvasutakkal, és idegenforgalmi társaságokkal. 10. A Társaság képviselete nemzetközi termékkel és/vagy szolgáltatással összefüggő nemzetközi vasúti konferenciákon, bilaterális és multilaterális tárgyalásokon. 11. A szolgáltatási igény beazonosítása, az egyéb szolgáltatásokat érintő és szükséges marketing akciókra javaslattétel. A piaci információk alapján javaslattétel a termékstruktúrára. 12. Key Account Management: KAM rendszer kialakítása, működési elveinek meghatározása és monitoringja. 13. Stratégiai partnerségek kialakítása társvasutakkal, és idegenforgalmi társaságokkal. 14. Egyéb idegenforgalmi szolgáltatásokat is tartalmazó, vasúti utazásokkal egybekötött utazási programcsomagok és bevezetésük tervezése, szervezése, kiértékelése és értékesítésének folyamatos támogatása. 15. Elővárosi szolgáltatási területeken tervezi, szervezi és koordinálja a hivatásforgalmi, szabadidős, üzleti és egyéb szolgáltatáscsoportok értékesítését. 16. Távolsági szolgáltatási területeken tervezi, szervezi és koordinálja a hivatásforgalmi, szabadidős, üzleti és egyéb szolgáltatáscsoportok értékesítését. 17. Nemzetközi és regionális szolgáltatási területeken tervezi, szervezi és koordinálja a hivatásforgalmi, szabadidős, üzleti és egyéb szolgáltatáscsoportok értékesítését. 18. Regionális szolgáltatási területeken tervezi, szervezi és koordinálja a hivatásforgalmi, szabadidős, üzleti és egyéb szolgáltatáscsoportok értékesítését. 19. Értékesítési csatorna menedzsment: a saját és szerződéses értékesítési pontok, valamint egyéb (on-line, automata, mobil, stb.) értékesítési csatornák értékesítés-szakmai felügyelete, az értékesítési munka támogatása, javaslattétel a fejlesztésre, bővítésre, megszűntetésre. 20. A vasúti utazással egybekötött, egyéb idegenforgalmi szolgáltatásokat is tartalmazó programcsomagok tervezése, bevezetése, koordinálása, fejlesztése és kiértékelése, valamint értékesítésének támogatása, értékesítési csatornák meghatározása. 1. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. szabályai szerinti működéséért. 2. A szervezet erőforrásainak optimalizált felhasználásáért. 3. A szolgáltatások értékesítésének szervezéséért, koordinálásáért. 4. A szervezet gazdálkodásáért, a részére meghatározott bevételi és költségtervek betartásáért. 5. Értékesítési- és marketing akciók szervezésért, koordinálásért és kiértékeléséért. 1. A társaság képviselete a szervezetet érintő kérdésekben. 2. Értékesítési- és marketing akciók tervezése-, szervezése-, koordinálása. 3. Javaslattétel értékesítési- és marketing fejlesztésekre Szolgáltatásfejlesztési Szervezet Az értékesítés előkészítése és az eredményes működésének támogatása. A piaci ismeretek megismertetése, vállalati szintű marketingtevékenység megvalósítása. Az üzleti céloknak megfelelő előrejelzések, elemzések, értékelések elkészítése. 1. A személyszállítási tevékenység versenykörnyezeti elemzése. 2. A vevői igények felmérése a személyszállítás minőségi és mennyiségi paramétereire. Piackutatás, piaci információk gyűjtése, elemzések, jelentések készítése. 3. Stratégiai marketing szegmentáció, célcsoport azonosítás, termékpozicionálás. 4. Társasági szintű marketing tervek elkészítése. 5. Üzletfejlesztési projektek megfogalmazása, feltételrendszer biztosításának kidolgozása, részletes megtervezése és közreműködés azok végrehajtásában. 6. Új értékesítési csatornák kialakítása. 7. Közreműködés az egységes tarifarendszer, díjszabási rendszerek kidolgozásában és az üzletpolitikai kedvezményrendszer kialakítására vonatkozó javaslattétel. Előkészíti a szerződéseket. 8. Marketing kommunikációs tevékenység, akciók tervezése, együttműködve az Értékesítési, a Termék- és Szolgáltatásfejlesztési Szervezettel. 9. Médiában megjelenő marketing kommunikáció előkészítése. 10. A MÁV-START Zrt. stratégiai céljaival, üzleti tervével összhangban álló egységes kommunikációs stratégia kialakítása és végrehajtásának ellenőrzése, a vállalat és környezete közötti kommunikációs kapcsolatok alakulásának

25 ÉRTESÍTŐ 25 elemzése, értékelése. A PR szakmai szempontok képviselete és érvényesítése a felső vezetés döntéseiben. 11. A MÁV-START Zrt. honlapjának folyamatos fejlesztése, feltöltése, üzemeltetése, a honlap szerkesztő bizottság munkájának irányítása a gyorshírek rovat kivételével. 12. Társasági PR tevékenység szervezése, koordinálása. A MÁV-START Zrt-t érintő PR célú hazai és nemzetközi kiállítások, rendezvények megszervezése. A PR célú kiadványok készítésének koordinálása, szerkesztése. Országos, regionális és helyi PR célú kommunikációs kampányok kidolgoztatása, közreműködés azok szervezésében. PR célú szóróanyagok beszerzése, raktározása, eljuttatása a felhasználás helyére és felhasználása. 13. A MÁV-START Zrt. partneri rendezvények megszervezésének koordinálása, a partneri és munkavállalói rendezvényekhez PR célú ajándékok beszerzése, tárolása és elosztása. 1. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. szabályai szerinti működéséért. 2. A személyszállítási szolgáltatásokat érintő infrastruktúrafejlesztési tervek, elképzelések tekintetében az Üzleti Szervezet céljainak, terveinek megvalósításáért. 3. Vállalati szintű piackutatási tevékenység elvégzésért. 4. A társaság stratégiájában megfogalmazottak alapján készített marketing stratégia megalapozottságáért, előremutató jellegéért és teljesíthetőségéért (a marketing kommunikációs tervek kivételével). 5. A PR tevékenység és a partneri rendezvények hatékony működtetéséért. A szervezetről megjelenő reklámokért, propagandaanyagokért. 1. Társasági kommunikációs és marketing stratégiai javaslat kialakítása. 2. Fejlesztési lehetőségek előterjesztése jóváhagyásra. 3. Javaslattétel marketing akciókra. 4. Szolgáltatási teljesítések igazolása a döntési hatásköri szabályok szerint Termék- és Üzletfejlesztési Szervezet Termékfejlesztés, termékekre vonatkozó árpolitikai és üzletpolitikai javaslattétel és értékesítési csatorna-fejlesztés, ezáltal az eredményes működés elősegítése. Az Üzleti terület, illetve a Társaság céljainak, érdekeinek képviselete a MÁV Csoport infrastruktúrafejlesztési, racionalizálási elképzelései, tervei tekintetében. Javaslattétel és közreműködés az ilyen irányú kezdeményezésekben, ezáltal az Üzleti terület és Társaság támogatása és eredményes működésének elősegítése. 1. Menetrendi politika kialakítása, együttműködésben a Menetrend-tervezési Szervezettel. 2. Termék- és szolgáltatásfejlesztési stratégia kialakítása a vállalati marketing stratégiával összhangban. 3. Társasági szintű belföldi és nemzetközi termékfejlesztés (mobilitás, kiegészítő termékek). 4. Az üzletpolitikai kedvezményrendszer kidolgozása az Értékesítési Szervezettel együttműködve és annak előterjesztése. 5. A termékekhez kapcsolódó árképzési rendszer kialakítása az Értékesítési Szervezettel együttműködve, javaslattétel értékesítés ösztönzésre az Értékesítési Szervezet felé. 6. Új értékesítési csatornák kialakítása. 7. Üzletfejlesztési feladatok ellátása. 8. Belföldi és nemzetközi bilaterális és multilaterális együttműködések (társvasutak, közösségi közlekedési szolgáltatók stb.) és kooperációk. 9. Közreműködés, javaslattétel a MÁV Csoport infrastruktúrafejlesztési tevékenységében. MÁV Csoporton belüli komplex szolgáltatásfejlesztés koordinálása személyszállítási oldalról. (állomási szolgáltatások, gördülő állomány, pálya), együttműködésben a Társaság más, érintett területeivel. 10. Javaslatok kidolgozása az üzemeltetési technológiai folyamatok fejlesztésére személyszállítási szempontból. 11. Közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók, programok, vasútfejlesztési tervek, tanulmányok véleményezése. A terület- illetve ingatlanrendezési tervek szolgáltatási szempontú véleményezése, javaslatok megfogalmazása. 1. A társaság termékeivel, szolgáltatásaival összefüggő fejlesztési tevékenységért. 2. Az Üzleti Szervezet, illetve a Társaság nevében adott vélemények, állásfoglalások megalapozottságáért. 3. Az általa végzett vizsgálatok, elemzések valódiságáért. 4. Az üzletpolitikai kedvezményrendszer kidolgozásáért. 1. Nemzetközi kapcsolattartás üzlet- és termékfejlesztési ügyekben a Koordinációs Szervezeten keresztül. 2. A fejlesztési- és tanulmánytervek, illetve tervezett intézkedések véleményezéséhez, javaslatok megfogalmazásához adatok, információk igénylése a Társaság érintett területeitől, funkcionális egységeitől. 3. A terület- és ingatlanfejlesztési ügyekben személyszállítási szolgáltatási szempontok érvényesítése. 4. A tervek, fejlesztések megvalósításának területi (helyszíni) ellenőrzése, figyelemmel kísérése Üzletszabályozási Szervezet A MÁV-START Zrt. üzleti működésének, értékesítési tevékenységének támogatása, az üzleti terület szabályozása az üzletpolitikai kedvezmények, a menetkedvezmény és az ügyfélszolgálat területén. 1. Közreműködés a személyszállítási bevételeket meghatározó szerződések, megállapodások előkészítésében a belföldi, a nemzetközi és az egyéb szolgáltatásokat értékesítő szervezetekkel együttműködve (közszolgáltatás, BKSZ stb.). 2. Közreműködés az ár- és kedvezménypolitika kialakításában, valamint a kapcsolódó hatásvizsgálatok elkészítésében, a hatósági árak kialakításával összefüggésben kapcsolatot tart az ármeghatározó szervezetekkel. 3. Közreműködés a belföldi és nemzetközi díjszabási rendszerek, díjképzési, díjszámítási és kilométer-képzési alapelvek, üzlet- és vállalatpolitikai kedvezményrendszer kidolgozásában. Döntés-előkészítés a díjszabással, tarifával, kedvezmények nyújtásával kapcsolatos módosítások előkészítése során a tulajdonos és a menedzsment részére. A belföldi díjszabások, utasítások rendszeresítésével, módosításával, karbantartásával kapcsolatos feladatok irányítása és folyamatos felügyelete, szükség esetén szakvélemény készítése. 4. Személyszállítási Üzletszabályzat és Díjszabás készítése és az azzal összefüggő belső szabályozás. A jóváhagyott díj-

26 26 ÉRTESÍTŐ szabás-politikai alapelvek érvényesítése a díjszabásokban, utasításokban, segédeszközökben. Együttműködés a NFMmel és a Nemzeti Közlekedési Hatósággal. Szakmai tanácsadóként közreműködik a MÁV-START Zrt. GYSEV Zrt. és a MÁV-START Zrt. MÁV Zrt. között megkötött keretszerződés kialakításában és folyamatosan felügyeli azt szabályozási szempontból. 5. Termékek bevezetésével összefüggő vasúti szabályozások, feltételrendszerek meghatározása, kialakítása együttműködésben az Értékesítési Szervezettel, az utasjogokkal összefüggő feladatok ellátása. 6. A vállalati menetkedvezményi rendszer kidolgozása belföldi és nemzetközi forgalomra. A mindenkor hatályos jogszabályok és nemzetközi megállapodások alapján a Társaság menedzsmentje által jóváhagyott menetkedvezményekkel kapcsolatos alapelveket figyelembe véve a vonatkozó utasítások kidolgozása és aktualizálása. Vitás kérdésekben szakmai álláspont kialakítása, javaslatok elbírálása, szakvélemény készítése. Döntés-előkészítés a tulajdonos és a menedzsment felé a menetkedvezmény nyújtásával kapcsolatos módosításokról. 7. Az illetékes szervezetekkel együttműködve a belföldi és nemzetközi menetkedvezménnyel kapcsolatos statisztikai számbavételhez, könyveléshez nélkülözhetetlen nyilvántartások kialakításában közreműködés. A belföldi és nemzetközi teljesítmények értékelése díjszabási szempontból. 8. Az Üzletszabályozási Szervezet feladatkörébe tartozó utasítások előkészítése nyomdai kivitelezésre. 1. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. szabályai szerinti működéséért. 2. Az általa kidolgozott szabályzatok alkalmazhatóságáért. 3. A díjszabással kapcsolatos feladatok irányításáért, koordinálásáért. 1. Személyszállítási Üzletszabályzat és egyéb utasítások módosításának előkészítése és előterjesztése. 2. Kapcsolattartás és egyeztetések a NFM-mel a hatósági árszabályozás területén. 3. Személyszállítási közszolgáltatási szerződés előkészítése. 8. Üzemeltetési Szervezet A személyszállítási szolgáltatások műszaki és technológiai üzemeltetési feladatainak irányítása, összehangolása. 1. A személyszállítási szolgáltatások műszaki és technológiai, valamint üzemeltetési feladatainak irányítása, koordinálása és ellenőrzése. A személyszállítási szolgáltatások végzéséhez szükséges műszaki szolgáltatások igénybevételének gazdaságos megszervezése. 2. A menetrendben meghirdetett személyszállító vonatok leközlekedtetésének megszervezése. 3. Technológiai és műszaki erőforrás-optimalizáció. 4. A személyszállítási szolgáltatás biztosításához vontatási szükséglet igénybevételének irányítása, koordinálása. 5. A személyszállítási technológiai rend kialakításának irányítása és felügyelete, technológiai utasítások és technológiai tervek elkészítésének koordinálása. 6. A karbantartási és tisztítási stratégia kialakítása. 7. Műszaki beruházások előkészítésének irányítása, szakmai felügyelete. 8. A társasági gördülőállomány fejlesztési és karbantartási koncepciója kialakításának koordinálása. 9. A gördülőállomány üzemeltetéséből fakadó elemzések, gazdaságossági vizsgálatok készítésének irányítása. 10. A műszaki kocsivizsgálati tevékenység ellátására vonatkozó műszaki irányelvek és utasítások kidolgozásának és karbantartásának koordinálása és felügyelete. 11. A kocsivizsgálati tevékenység hálózati szinten történő működtetésének biztosítása. 12. Személypénztári és leszámolási utasítás végrehajtása, ellenőrzésének biztosítása. 13. Értékesítési tevékenység technológiai koordinálása. 14. Az állomási szolgáltatási igények megrendelésének irányítása, koordinálása, a teljesítések ellenőrzésének biztosítás. 15. A személyszállítási tevékenységet érintő eszközökkel, berendezésekkel, technológiával kapcsolatos, vágányzárakat, rendkívüli menetrendeket, állomási személyszállítási technológiát érintő problémák megoldásának koordinálása, irányítása, felügyelete. 1. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. szabályai szerinti működéséért. 2. A személyszállítási szolgáltatások lehető legmagasabb színvonalon történő biztosításáért. 1. A cél megvalósításához a szükséges valamennyi állandó és operatív utasítás kiadása, intézkedés megtétele, és betartásuk ellenőrzése. 2. Társasági szintű havaria terv elkészítése és karbantartása, valamint az abban foglaltak betartatása. 3. A vasúti személyszállítással összefüggő műszaki és technológiai feladatok irányítása Műszaki Üzemeltetési Szervezet Az Üzleti terület által meghatározott célok elérése érdekében a személyszállítási szolgáltatások műszaki üzemeltetési feladatainak irányítása, összehangolása. 1. A személyszállító járművek karbantartási és tisztítási stratégiájának, a személykocsi fejlesztési koncepció, kidolgozása, kidolgoztatása. 2. Karbantartási és tisztítási keretszerződések műszaki feladataihoz kapcsolódó tevékenység irányítása, felügyelete. 3. A társaság biztonságirányítási rendszerében és a kapcsolódó szabályzatokban meghatározott feladatok elvégzése. 4. A műszaki üzemeltetési feladatok végrehajtáshoz nélkülözhetetlen elemzések, gazdaságossági számítások, eszközöszszetétel vizsgálata. A Személyszállító járművek műszaki állapotának felügyelete, járművek üzemeltetése, karbantartása, és közlekedésbiztonsági vizsgálata alapján leszűrt tapasztalatok értékelése és ezek eredményének érvényre juttatása a fejlesztésekben. 5. A műszaki üzemeltetési szolgáltatások megrendelésének irányítása, megvalósulásának felügyelete. 6. A műszaki üzemeltetési informatikai rendszerek alkalmazásának felügyelete. A személyszállítási eszközpark nyilvántartási rendszerének kialakítása, működtetése, műszaki felügyelete.

27 ÉRTESÍTŐ A tervezés során egyeztetett menetrend lebonyolításához szükséges személyszállító járművek biztosítása. Kapacitás és erőforrás-igények összehangolása. 8. Vasúti műszaki határátmeneti személyszállítási megállapodások és szabályok elkészítése, társ vasutakkal, nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolattartás. 9. A kocsivizsgálati, féklakatosi tevékenység hálózati szintű irányítása, felügyelete. 10. A műszaki tevékenységhez kapcsolódó irányelvek, utasítások kidolgozása, kidolgoztatása, betartásának felügyelete, a szakmai oktatások koordinálása, megrendelése, részt vétel az oktatási segédanyagok elkészítésében, felülvizsgálatában. 11. A tevékenységi körébe tartozó közbeszerzési feladatok összefogása, lebonyolításában történő részt vétel. 12. Beruházások, felújítások műszaki előkészítése, a beruházások döntés-előkészítésében való részvétel, a gyártókkal történő együttműködés, a gyártók által készített rajzjóváhagyások, hatósági, garanciális és rekonstrukciós ügyek intézése. 13. Személyszállítási eszközparkra vonatkozó fejlesztési elképzelések, felújítások, műszaki feltétfüzetek kidolgozása, kidolgoztatása, a felújítások lebonyolításának koordinálása. A személyszállító járművek beszerzésével, felújításával, üzemeltetésével kapcsolatos hatósági ügyeinek intézése. Együttműködés a Termék- és Üzletfejlesztési Szervezettel a Társasági gördülőállomány fejlesztési koncepciójának kialakításban, a jóváhagyott projektek műszaki irányítása. A gördülőállomány jellemzőinek meghatározása, működtetése. 14. Közreműködik a beszerzések esetén a műszaki paraméterek meghatározása, beérkező ajánlatok értékelése. 15. Közreműködik a megrendelőkkel kötött megállapodások alapján, a beruházások vállalt összegen belüli, határidőre, az elvárt minőségben történő kiviteleztetése, a műszaki ellenőri tevékenység végzése, megrendelése és felügyelete, továbbá közreműködés a megvalósítás utóértékelésében. 1. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. szabályai szerinti működéséért. 2. Kapacitás- és erőforrás-igények összehangolásáért. 3. A vasúti műszaki személyszállítási tevékenység végzéséhez szükséges utasítások meglétéért. 4. Műszaki üzemeltetési megállapodások, technológiai szabályozások elkészítéséért. 5. Személyvonatok leközlekedtetésének műszaki felügyeletéért. 6. A megrendelt műszaki szolgáltatások teljesítése ellenőrzésének felügyeletéért. 7. A menetrendi igényhez és a személyszállítási szükséglethez illeszkedő eszközök meghatározásáért és biztosításáért. 8. A személyszállító járművekkel kapcsolatos kármegelőzési, kármegállapítási, kártérítési tevékenység szabályszerű ellátásáért. 9. Személyszállító járművek, egyéb feladat körébe tartozó tárgyi eszközök műszaki állapotáért, személyszállító járművek fejlesztési koncepciójának kidolgozásáért. 10. A beszerzések/beruházások műszaki tartalmának valódiságáért, szakszerűségéért, a beszerzett, felújított járművek garanciális tevékenységének végzéséért. 1. Erőforrás-allokáció irányítása. 2. Műszaki üzemeltetési tevékenységet érintő munkafolyamatok szabályozása. 3. Járműmenedzsment koncepció kialakítása, javaslatadás az eszközfejlesztésekre. Személyszállítási infrastruktúra felügyelete, ezek karbantartásának menedzselése. 4. Határállomási személyszállítási technológiák kidolgozásában való közreműködés. 5. Személyszállító járművek fenntartási munkálatai műszaki tartalmának meghatározása. 6. Személyszállító járművek javítási technológiáinak és normáinak ellenőrzése és felülvizsgálata. 7. Kocsitisztítási keretszerződések előkészítése. 8. Műszaki ellenőri feladatok ellátásának biztosítása Karbantartás- és Járműmenedzsment Szervezet Az utazási körülmények színvonalának szinten tartása és emelése érdekében a személyszállító járművek kezelésének, fejlesztésének, műszaki karbantartási és tisztítási tevékenységének irányítása, felügyelete, szabályozások kidolgozása. 1. Személyszállító járművek karbantartási és tisztítási stratégiájának kidolgozása, kidolgoztatása, előterjesztése. 2. Személyszállító járművekre vonatkozó karbantartási tevékenység műszaki tartalmának meghatározása, javítási technológiák kidolgozása, kidolgoztatása. A járműjavítói és egyéb karbantartási keretszerződések megkötése, a megrendelési és az átvételi tevékenység végzése. 3. Személyszállító járművek fővizsgára történő küldésének irányítása, futójavításának felügyelete, a sorrendiség meghatározása, esetleges átcsoportosítás intézése. 4. A gördülőállomány-gazdálkodás, állagnyilvántartás rendszerének kialakítása és üzemeltetése. 5. Személyszállító járművek beszerzésével, felújításával, üzemeltetésével kapcsolatos közbeszerzési pályázatok feladatkörébe tartozó ügyeinek intézése. 6. Személyszállító járművek bérbevétele, bérbeadása, kapcsolódó szerződések műszaki feladatainak végzése, az üzemeltetésükkel kapcsolatos hatósági ügyek intézése. 7. Személyszállító járművek rendelkezésre állásának intézése, kocsikisegítés és -diszponálás. 8. Közreműködés a vasúti műszaki határátmeneti megállapodások és technológiák elkészítésében. 9. Szakterületére vonatkozó IT szolgáltatások szakmai tartalmának meghatározása, a rendszerfelelősök munkájának koordinálása. 10. A személyszállítási eszközpark fejlesztéshez kapcsolódó, üzleti igényeket figyelembevevő javaslatok kidolgozása, a járművek állapotának, felhasználási hatékonyságának elemzése együttműködve a pénzüggyel, a műszaki fejlesztéssel. 11. A járművek üzemeltetése, karbantartása, és közlekedésbiztonsági vizsgálata alapján leszűrt tapasztalatok feldolgozása. 12. A járművek javítását szabályozó javítási, illetve karbantartási technológiák gondozása, felülvizsgálata. 13. A tisztítási tevékenység hálózati szintű irányítása, ellenőrzése. 1. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. belső szabályai szerinti működéséért. 2. Az alaptevékenységgel kapcsolatos feladatkörébe utalt műszaki kocsigazdálkodási technológiai szabályozások kidolgozásáért, és a betartás ellenőrzéséért. 3. Személyszállító járművek karbantartási tevékenységének megrendeléséért, teljesítés-igazolási valamint nyilvántartási rendszerének kialakításáért. 4. A hálózati műszaki főirányító szakmai tevékenységének irányításáért. 5. A felettes szerv részére nyújtott adatszolgáltatás helyes és határidőben történő teljesítéséért.

28 28 ÉRTESÍTŐ 1. Járműmenedzsment működési szabályzatainak elkészítése. 2. A feladatkörével összefüggő járműhasználati és egyéb díjak, illetve kártérítések saját hatáskörben történő rendezése, hatáskörét meghaladó esetekben előterjesztés az aláírásra jogosult vezető részére. 3. Javaslattétel nemzetközi szabályzatok, illetve az azt befolyásoló belföldi utasítások módosítására. 4. A személyszállító járművek karbantartási szükségletének meghatározása, karbantartási szolgáltatásokra vonatkozó szerződések előkészítése, megrendelési, igénybevételi, és teljesítés átvételi feladatainak irányítása Kocsivizsgálati- és Vontatásmenedzsment Szervezet A vevői megelégedettség fokozása érdekében a közlekedésbiztonság és üzemképesség megfelelő szinten tartásához a szükséges stratégiai és irányítási döntések meghozatala, valamint a társaság vontatási szolgáltatásainak menedzselése, ellenőrzése, elszámoltatása. 1. Közreműködik a vontatási szolgáltatások megrendelésében. 2. Feladata a szolgáltatás kiértékelése, elemzése, a teljesítmény-igazolási rendszer leszabályozásának kialakítása. 3. Szakterületéhez tartozó IT szolgáltatások szakmai tartalmának meghatározása, a rendszerfelelősök munkájának koordinálása. 4. Kapcsolattartás a vontatási szolgáltatókkal, elemzések alapján intézkedések kezdeményezése a vontatási szolgáltatásokkal kapcsolatos műszaki és technológiai problémák megoldására, a szolgáltatásminőség és a hatékonyság javítása érdekében. 5. Közreműködés a vonatforgalmi tervezés és módosítás előkészítésében. 6. A Műszaki Üzemeltetési Szervezet gazdálkodási tevékenységének összefogása. 7. A kocsivizsgálati szolgáltatások meghatározása és értékesítése. 8. A műszaki kocsivizsgálati tevékenységek elvi irányítása és felügyelete hálózati szinten. 9. Kapcsolattartás nemzetközi és belföldi vasútvállalatokkal, szerződéses partnerekkel, valamint egyéb vállalatokkal. 10. A műszaki kocsivizsgálati tevékenység ellátására vonatkozó műszaki irányelvek és utasítások kidolgozása, karbantartása. 11. Kocsivizsgálók, féklakatosok időszakos és rendkívüli vizsgáztatása. 12. A kocsivizsgálati és műszaki adatok szolgáltatása. 1. A jogszabályok és a MÁV-START ZRt. belső szabályai szerinti működéséért. 2. Az alaptevékenységgel kapcsolatos feladatkörébe utalt szabályozások kidolgozásáért, és a betartás ellenőrzéséért. 3. Rendkívüli események bekövetkezésekor az intézkedések gazdaságosságáért és szakszerűségéért. 4. A kocsivizsgálók összehangolt tevékenységének biztosításáért. 1. A szakterületén végzett elemzések készítése. 2. Intézkedések kezdeményezése a szolgáltatás minőségének javítása érdekében. 3. Feladatkörébe tartozó utasítások, előírások készítése, betartásának ellenőrzése. 4. Szabályzatok elő- és elkészítése. 5. Szakmai képzés felügyelete Technológiai Üzemeltetési Szervezet A személyszállítási szolgáltatások technológiai üzemeltetési feladatainak irányítása, összehangolása. Technológiai feladatok 1. A személyszállítási technológiai rend kialakítása. Közreműködés szakmai szabályzatok, utasítások előkészítésében. 2. Együttműködik az Ügyfélszolgálati szervezettel az utastájékoztató szövegkönyvek elkészítésében. 3. A meghirdetett személyszállítási tevékenységek minőségének folyamatos figyelemmel kísérése. Belső szabályzatok, utasítások betartásának az ellenőrzése az utasközpontú szolgáltatás érdekében. A peronzárak, repülő brigádos ellenőrzések szervezése a bevételszerzés érdekében. Pénztárfelügyeleti és oktatási feladatok 4. A személypénztári szolgálat elvi szabályozása (jogszabályok figyelembe vételével) különböző pénztári tevékenység koordinációja, a P. 5. Személypénztári és leszámolási utasítás, valamint az állandó jellegű pénztári rendeletek, közvetített szolgáltatások, egyéb pénztári elszámolással kapcsolatos kiadmányok szakmai előkészítése, módosítása, szerkesztése, nyomdai előkészítése, és a pénztári tevékenység hálózati koordinációja, és felügyelete. A Helyi Végrehajtási Utasítás személypénztári szolgálatot érintő részére vonatkozó szakmai szempont rendszer kialakítása, ellenőrzése. Közreműködés szakmai szabályzatok, utasítások előkészítésében. 5. Az állomási pénztárak, szerződés alapján értékesítést végző partnerek részére a menetjegyek és szigorúan elszámolandó és elárusítható nyomtatványok megrendelése a meghatározott beszállítóktól. A beszállítóktól átvett készletek minőségi felülvizsgálata, nem megfelelő gyártású nyomtatványok cseréjének intézése. A menetjegyek az elszámolásokhoz, értékesítéshez és a pénztári adminisztrációs tevékenységhez szükséges nyomtatványok kialakítása, a nyomtatvány ellátás rendjének felügyelete. Szigorú számadás alá tartozó nyomtatvány (menetjegy) igények megadása és lehívása a keretszerződés alapján. 6. A készletraktár működtetése. A kijelölt pénztárak forgalmazásához kiküldi az elárusítható kiadványokat. Havonta számadást készít a tárgyhóban megrendelések alapján kiküldött jegyféleségekről és szigorúan elszámolandó nyomtatványokról. Menetjegyelosztás hálózati szintű felügyelete. Teljesíti a pénztáraktól kapott megrendelőlevelek alapján az értékesítési pontok (pénztárak) megrendeléseit. A teljesített megrendelések alapján a Megrendelőlevél Ellenlevél másolat megküldése az El- és Leszámolási Szervezet részére. 7. Készpénzbeszállítás biztosítása a teljes hálózaton külső beszállító bevonásával. 8. Pénztárellenőrzési elvek kialakítása, pénztárak felügyelete, nyilvántartása, pénztárak létesítésével, megszüntetésével, jellegének változásával kapcsolatos engedélyezés. Az ellenőrzésre kötelezettek létszámának ellenőrzése, meghatározása, véleményezése. 9. A személypénztári szolgálat gépesítéséhez a feltételrendszer meghatározása, a programok pénztári- díjszabási szakmai felügyelete, ellenőrzése, tesztelése (MJR, VMAEF, EPA, RES stb.) Felhasználói programok és dokumentációk ellenőrzése, a programhibák javítási sorrendjének meghatározása és dokumentálása. Új rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó technológiai módosítások átvezetésének, telepíté-

29 ÉRTESÍTŐ 29 sének és oktatási feladatainak irányítása. A személyszállítási technikai rendszerek, folyamatok megújítását szolgáló projektek koordinálása a korszerű rendszer létrejötte érdekében. A pénztárhelyiségek kialakítása, biztonsági, személyi- és tárgyi feltételeinek meghatározása, ergonómiai elvek kialakítása, a védelmi és pénzügyi szervezettel egyeztetve. A pénztárak műszaki infrastruktúrájának ki- és átalakításával kapcsolatos javaslattétel technológiai fejlesztésekre, azok szükségszerű kidolgozása. Döntés-előkészítő anyagok, előterjesztések, stratégiák, koncepciók készítése a gépesítés továbbfejlesztésére, a rendszerek integrálására. Tanácsadás pénztártechnikai fejlesztésekhez. Belföldi és nemzetközi menetjegykiadó rendszerek felügyelete. Nyilvántartások vezetése. 10. A szakmai irányítása alá tartozó munkavállalók munkavégzésének ellenőrzése, a végrehajtási szint ellenőrzési, információs kapcsolati rendszerének kialakítása. A pénztári visszaélésekkel kapcsolatos munkáltatói eljárások felügyelete. Az SZSZK-k, az Utasellátó Központ teljes körű, a pénztárakkal kapcsolatos ellenőrzési és felülvizsgálati tevékenységének ellenőrzése és a személyszállítási bevételek elszámolását érintő tevékenységének szakmai irányítása, ellenőrzése. Az ellenőrzések által feltárt hiányosságoknál operatív intézkedések megtétele a hibák megszüntetésére és a felelősség megállapítására. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok alapján javaslattétel a belső szabályok módosítására, felelősségre-vonásra. Pénztári elszámolással, és jegyvizsgálattal kapcsolatos utaspanasz véleményezése. 11. Közreműködés az üzemeltetői szerződések előkészítésében. Kapcsolattartás a működési körbe tartozó ügyekbe, külső partnerekkel (OTP, QBE Atlasz Biztosító stb.) 12. Az O. 1. Oktatási utasításban a díjszabási és pénztári szolgálatra vonatkozó vizsgakövetelmény rendszer meghatározása. Az oktatás, képzés tartalmának meghatározása a vizsgáztatás szervezése, a vizsgáztatásban részvevők kiválasztása. Vizsgáztatás, vizsgabizonyítványok kiadása az oktatások ellenőrzése. Oktatási és képzési terv, tematika jóváhagyása, súlyponti oktatási tételek meghatározása, az ezekkel kapcsolatos szabályozások, az érintett felekkel a szükséges koordinációs és vezénylési feladatok ellátása. 13. Az értékesítési tevékenységet végző MÁV-START Zrt. munkavállalók, valamint külső szervezetek munkavállalóira vonatkozó oktatások irányítása, szervezése. Részvétel a vasúti felsőfokú képzésben és egyéb tanfolyamokon. Utazószemélyzet gazdálkodási feladatok 14. A vonatkísérő személyzet biztosítása, a vonattovábbítási feladatok egyenletes elosztása, menetjegy-ellenőrzési tevékenységek koordinációja. A hatékony vonatkísérő személyzet foglalkoztatás kialakítása. Közreműködés szakmai szabályzatok, utasítások előkészítésében. a. A működésellenőrzési szervezetek részéről végzett ellenőrzések tapasztalatainak felhasználása az optimális vonatkísérő létszám kialakításában. b. Az ellenőrzések során tett hiányosságok megszüntetésére, a szolgáltatások minőségét javító intézkedésekre javaslatok kidolgozása. c. A vonatkísérői tevékenység ellenőrzése, különös tekintettel: vonatkísérő személyzet szolgáltatási magatartásának ellenőrzése, irány-, számtáblázás ellenőrzése, utasellátási (mozgó) tevékenység ellenőrzése, fedélzeti utastájékoztatás minősége. 1. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. belső szabályai szerinti működésért. 2. A pénztárak, jegyvizsgálat, és az ellenőrzések felülvizsgálatán keresztül az előírás szerinti munkavégzés, valamint a jogos bevételek beszedésének rendszerbeli vizsgálatáért. 3. A szükséges és megfelelő szakmai ismerettel rendelkező munkaerő biztosításáért. 4. Személypénztári szolgálattal kapcsolatos tevékenység szabályozása, felügyelete. 5. A pénztárak és a jegyvizsgálat ellenőrzésén keresztül az előírás szerinti munkavégzésért, valamint a jogos bevételek beszedésének rendszerbeli vizsgálatáért. 6. Nyomtatvány ellátással kapcsolatos logisztika irányításáért, koordináltságáért. 7. Szakmai szabályzatai minőségéért, megfelelősségéért. 8. Vizsgálatai szabályszerűségéért, javaslatai, intézkedései megalapozottságáért. 9. Az utastájékoztatási feladatok koordinálásáért. 10. Az üzleti célok megvalósulását szolgáló tevékenység minőségéért. 11. A személyszállítási technológiai rend kidolgozásáért, minőségéért, napra készségéért. 12. A hálózati szintű személyszállítási technológiák végrehajthatóságáért. 13. A menetrendi igények és az erőforrások összehangoltságáért. 14. A külső partnerekkel korrekt együttműködés kialakításáért, koordinációért. 15. A jegyellátás megfelelő, pontos, határidőre történő végrehajtásáért. 16. Felelősséggel tartozik a készletszintek megállapításának kezdeményezéséért és betartásáért. 17. A készletek állag- és vagyonvédelméért, a raktárak biztonságos, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működéséért. 1. A személypénztári szolgálat elvi szabályozása, különböző pénztári tevékenységek, jegyellátás koordinációja és felügyelete. 2. Utazószemélyzeti szolgálat elvi szabályozása, a menetjegyellenőrzési tevékenységek koordinálása és felügyelete. 3. A folyamat felelősségből következő technológiai szabályozások kiadása. 4. Személyszállítási üzemirányítási rendszer működtetése. 5. A személyszállítási technológiák végrehajtásának ellenőrzése, hiányosság esetén a szükséges intézkedések megtétele. 6. Feladatkörébe tartozó tevékenységek végzésére intézkedés meghozatala. 7. Feladatkörébe tartozó szerződések előkészítése. 8. Rendkívüli esetekben operatív döntések meghozatala. 9. Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes megbízása alapján a Technológiai üzemeltetés képviselete. 10. Az igények figyelembevételével a nyomtatványok optimális készletszintjeinek meghatározása és jóváhagyásának kezdeményezése. 11. A logisztikai rendszer racionalizálásához szükséges döntések kezdeményezése Technológiamenedzsment Szervezet Az Üzleti Szervezet által megfogalmazott menetrendi igények alapján a vonatközlekedés megvalósítása.

30 30 ÉRTESÍTŐ 1. A nemzetközi és hálózati szintű, rendszerszemléletű, költség-hatékony járműgazdálkodás szervezése, irányítása, ellenőrzése. A meghatározott területi szintű jármű-gazdálkodás szakmai felügyelete, koordinálása jármű-gazdálkodással öszszefüggő járattervezési, technológiai, műszaki szakmai tevékenységek felügyelete a problémamentes személyszállítás lebonyolítása érdekében. A közlekedő vonatok összeállításának meghatározása, a módosítások kiadása. 2. A Személyszállítási Szolgáltatási Központok technológiakészítési, -ellenőrzési és -felülvizsgálati tevékenységének irányítása, szervezése, felügyelete. Működési területét érintő technológiai és infrastrukturális változtatások, tervezett fejlesztések szakmai irányelvek alapján történő véleményezése. 3. Az építési, vágányzári, feszültségmentesítési, biztosítóberendezési és egyéb munkálatok terveinek elkészítésében való közreműködés és véleményezés. Közreműködés a személyszállítás területét érintő eszközökkel, berendezésekkel, technológiával kapcsolatos problémák, a vágányzárakkal, rendkívüli menetrendekkel, átszállással, állomási személyszállítási technológiát érintő feladatok megoldásában. Vágányzári igények elbírálása a pályavasutat működtető szervezettel együttműködve és közreműködés jelentős vágányzári technológiák előkészítésében, azok jóváhagyásában. 4. Technológiai utasítások kidolgozása, személyszállítási technológiai tervek elkészítése, valamint az állomási technológiák személyszállítást érintő részének kidolgozásához irányelvek (paraméterek, normák) meghatározása, a hálózati és területi technológiák jóváhagyása, felügyelete. 5. A szolgáltatási központok állomási szolgáltatási igényeinek összesítése, az állomási szolgáltatások megrendelése az állomásokat üzemeltetőtől, a teljesítések felügyelete. 6. Vágányzári igények elbírálása az Üzleti Szervezettel és a pályavasutat működtető szervezettel együttműködve és közreműködés jelentős vágányzári technológiák előkészítésében, azok jóváhagyásában. 7. A személyszállítási üzemirányítási rendszer szakmai felügyelete, működésének ellenőrzése és a vonatpótló autóbuszok megrendelésének szabályozása. 8. Az operatív utastájékoztatás irányítása. 9. Szakmai szabályzatok, utasítások előkészítésében való közreműködés. 10. Az ülő-, fekvő- és hálóhelyfoglalással közlekedő belföldi és nemzetközi vonatok alapadatainak karbantartása, a törzsadatok kezelése, változások átvezetése a helyi és a hálózati gépeken. Alközpontok operatív irányítása, felügyelete. 11. A belföldi és nemzetközi helybiztosítással kapcsolatos operatív és disztribúciós feladatok ellátása, az értékesítési helyek helyigényeinek kielégítése; vonatok, összeállítások aktualizálása, a helybiztosítással közlekedő vonatok foglaltságának figyelemmel kísérése, vonat erősítések kezdeményezése. 12. A fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű utasok utazási lehetőségeinek koordinálása. 1. Szakmai szabályzatai minőségéért, megfelelőségéért. 2. Vizsgálatai szabályszerűségéért, javaslatai, intézkedései megalapozottságáért. 3. Az operatív utastájékoztatási feladatok szabályozásáért és koordinálásáért. 4. Az üzleti célok megvalósulását szolgáló tevékenység minőségéért. 5. A személyszállítási technológiai rend kidolgozásáért, minőségéért, naprakészségéért. 6. A hálózati szintű személyszállítási technológiák végrehajthatóságáért. 7. A társ vállalatokkal, szervezetekkel, külső partnerekkel a korrekt együttműködés kialakításáért, koordinációért. 8. Az ülő-, fekvő- és hálóhelyfoglalással közlekedő belföldi és nemzetközi vonatok alapadatainak naprakészségéért, a törzsadatok kezeléséért, változások átvezetéséért. 1. A technológiai folyamatok elvi szabályozása, a személyszállítási tevékenységek koordinációja, ellenőrzése és felügyelete. 2. A kocsigazdálkodási tevékenység elvi szabályozása, koordinálása és felügyelete. 3. A folyamat felelősségből következő technológiai szabályozások kiadása. 4. Feladatkörébe tartozó tevékenységek végzésére intézkedés meghozatala. 5. Nemzetközi tárgyalásokon a kocsikiállítással, vonatösszeállítással kapcsolatos álláspont képviselete. 6. Rendkívüli esetekben operatív döntések meghozatala Üzemirányítási Központ A MÁV-START Zrt. által közlekedtetett személyszállító vonatok közlekedésének felügyelete, bármilyen zavartatás esetén annak mielőbbi megszüntetése, adatszolgáltatás a megrendelőteljesítő viszonyból adódó elszámoláshoz. 1. A hálózati személyszállítási üzemirányítás megvalósítása (az F.3. számú Utasításban meghatározottak alapján). 2. Irányító tevékenységgel és koordinációs intézkedésekkel a hálózati személyszállítás zavartalan működésének biztosítása. 3. A személyszállító vonatok közlekedésével kapcsolatos teendők hálózati szintű koordinálása, a szükséges operatív intézkedések megtétele. 4. Kapcsolattartás a forgalmi és gépészeti területi és hálózati főirányítókkal, feletteseivel. 5. Döntés visszatérítésekről a személyszállítási garanciavállalások esetén. 6. A hálózati személyszállítási jelentés elkészítése. 7. A megrendelő-teljesítő viszonynak megfelelő teljesítések folyamatos figyelemmel kísérése mennyiségi és minőségi szempontból, eltérés esetén intézkedés annak korrigálására, megszüntetésére. 8. Elemzések, heti és havi statisztikák készítése. A vontatási szolgáltatás teljesítésigazolásához szükséges adatok, információk nyújtása. 9. Balesetek, rendkívüli események bekövetkezésekor a vonatkozó utasítások előírásai szerinti információszolgáltatás, egyeztető koordinációs tevékenység ellátása. Javaslattétel a vonattovábbítás sorrendjére, kerülő útirány kijelölésére, döntés vonatlemondásokról, vonatfeloszlatásokról, egyéb operatív intézkedések meghozatala. 10. A védett közjogi méltóságok, illetve a kiemelt magas rangú vendégek utaztatásának szervezése, koordinálása. 1. Rendkívüli helyzetek megfelelő szintű kezeléséért, intézkedései szakszerűségéért, szabályszerűségéért. 2. Társ szakterületekkel és külső szervezetekkel való együttműködés minőségéért és hatékonyságáért. 3. Operatív intézkedések szabályszerűségéért.

31 ÉRTESÍTŐ A MÁV-START ZRt. teljesítményeinek nyilvántartásáért, folyamatos aktualizálásáért, adatszolgáltatásért. 1. A személyszállítási szolgáltatás lebonyolításával kapcsolatos kérdésekben rendelkezési jogosultság. 2. A személyszállítást érintő közlekedési zavarok feloldása érdekében operatív intézkedések megtétele. 3. Rendkívüli események kezelése, személyzet átirányítás Utasellátó Központ A MÁV-START Zrt. háló- és fekvőhelyes járatain a szolgáltatások előkészítése megszervezése, ellátása, és értékesítés, valamint a társaság által közlekedtetett étkezőkocsikon a szolgáltatás megszervezése, a valutapénztári tevékenység végzése. 1. Nemzetközi forgalomban a járatkötelezettség teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű háló-, és fekvőhelyes kocsik biztosítása, az ehhez szükséges koordináció végzése. 2. A nemzetközi és a belföldi forgalomban a szerződéses üzemeltetésbe adott étkező- és étkező-bisztrókocsik üzemeltetésének megszervezése, műszaki koordináció a honállomásokkal. 3. A háló- fekvőhelyes és étkezőkocsi járatok egységes működési és szolgáltatási rendszerének kidolgozása, ehhez a feltételek megteremtése. A háló-, a fekvőhelyes és az étkezőkocsikon az utasok felé történő egységes arculati megjelenés biztosítása. 4. A működtetése alá tartozó háló- fekvőhelyes kocsik személyzetének biztosítása, a szolgáltatások irányítása és koordinálása. 5. Kapcsolattartás a hatáskörébe utalt, a MÁV-START Zrt-vel szerződéses kapcsolatban álló, partnerekkel. 6. A háló- és fekvőhelyes járatokon végzett szolgáltatások biztosításához szükséges logisztikai rendszer kidolgozása és működtetése. 7. A háló- fekvőhelyes és étkezőkocsi szolgáltatások munkáját támogató rendszerek, eszközök és berendezések (elszámolás, raktárkezelés, pénztárgépek, stb.) működésének biztosítása. 8. Hatáskörébe utalt felszólamlások, panaszok visszatérítési és kártérítési ügyekben a szakmai állásfoglalás elkészítése az Ügyfélszolgálati Központ részére. 9. A fedélzeti szolgáltatások szervezése, tervezése, biztosítása a háló- és fekvőhelyes járatokon szervezi, a saját szolgáltatások fedélzeti. 10. A működés logisztikai lebonyolítására vonatkozó irányelvek kialakítása. 11. Fejlesztési javaslatok kidolgozása a szolgáltatások minőségének javítására, a bevétel növelésével járó lehetőségekkel kapcsolatos fejlesztésekre, továbbá fejlesztési javaslatok kidolgozása a kiszolgáló bázis műszaki helyzetének javítására, a logisztikai és a végrehajtási tevékenységek hatékonyságának növelésére, költségtakarékos működtetésére. 12. Tervezett és szúrópróbaszerű ellenőrzések szervezése és végrehajtása saját hatáskörben, és esetenként a Szolgáltatásfelügyeleti Szervezet bevonásával is. 13. A MÁV-START Zrt. valutapénztári tevékenységének hálózati szintű végzése. 1. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. szabályai szerinti működéséért. 2. Központot érintő bevételi és költség tervek teljesüléséért. 3. A teljesítmény követelmények teljesítéséért, megvalósulásáért. 4. Fejlesztési javaslatainak megalapozottságáért. 5. Hatáskörébe utalt szerződések előkészítéséért, az abban foglaltak betartásáért. 1. A végrehajtás irányítása, ellenőrzése. 2. Rendkívüli esetekben intézkedések megtétele. 3. Az Utasellátó Központ által saját hatáskörben üzemeltetett, valamint az üzemeltetésre átadott szolgáltatások egészének ellenőrzése, felügyelete Személyszállítási Szolgáltatási Központok Az SZSZK-hoz tartozó állomások és megállóhelyek személyszállítási tevékenységének szervezése, ellenőrzése, a személyszállítás folyamatok szervezése. A vontatott és egyéb személyszállító járművek közlekedésbiztonsági és üzemképességi vizsgálatának végrehajtása. Üzemeltetési feladatok 1. Vágányzári igények elbírálása a pályavasúti üzletággal együttműködve. Közreműködés jelentős vágányzári technológiák előkészítésében, azok jóváhagyásában, részvétel a területi vágányzári tárgyaláson. Közreműködik az állomási forgalmi és határforgalmi technológiák kidolgozásában, elkészíti a tisztítási, műszaki, karbantartási technológiákat, forduló terveket, karbantartja, közreműködik a kijelölt Kapcsolódási Pontok területi jóváhagyásában, illetve jóváhagyásra felterjesztésében, és ezek menetrendhez igazodó harmonizációjának biztosításában. Üzemeltetési (működtetési) teljesítmények elemzése, erőforrások kapacitáskihasználásának vizsgálata, átcsoportosítási javaslatok kidolgozása. Határforgalommal kapcsolatos adatnyilvántartás, -szolgáltatás, kapcsolattartás, a lebonyolításában érintett szervezetekkel. A védelmi (vagyon, tűz-, munka-, környezet-) feladatok irányítása, felügyelete, irányítási szint elvárása szerinti működtetése. A megrendelt oktatások és vizsgáztatások koordinálása és ellenőrzése. A Biztonsági Szervezet igényei alapján közreműködik a balesetek vizsgálatában. 2. Koordináció a vonatközlekedés lebonyolításában a területileg illetékes társszolgáltatókkal, társvasutakkal, hatóságokkal. Rendkívüli eseményekből adódó operatív feladatok kezelése és elemzése, HAVARIA-programban közreműködés. Szolgáltatás-előállítás operatív folyamatának, illetve részfolyamatainak ellenőrzése. Téli (zord) időjárással kapcsolatos komplett feladatok kezelése. Charter vonatok, csoportos utazások, mozgáskorlátozottak, kerékpárosok utazásának technológiai biztosítása. 3. Utasok informálása kivéve az állomási audio és vizuális utastájékoztatást. A folyamatos utastájékoztatás biztosítása érdekében megrendelés és kapcsolattartás a Pályavasúttal és a vontatási szolgáltatóval. Az állomási és fedélzeti utastájékoztatási rendszerek ellenőrzése, intézkedés a hiányosságok megszüntetésére. Utastájékoztató szövegkönyvek elkészítései és jóváhagyása. Folyamatos javítása, változások átvezetése, digitalizálásra való továbbküldése. Az idegen nyelvű szövegkönyvek elkészítése, fordításainak megrendelése. 4. A Központ személyzetével történő gazdálkodás, optimalizálás és vezénylés. 5. A MÁV-START Zrt.-MÁV Zrt. ingatlanbérleti- és üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján a bérelt ingatlanok listájának folyamatos karbantartása. Az ingatlanokhoz kap-

32 32 ÉRTESÍTŐ csolódó számláknál a havi teljesítésigazolások kiadása. A hatályos utasítások alapján a terület ügyeinek intézése, továbbítása a MÁV-START Zrt. központi apparátusához. A területét érintő egyéb ingatlanbérleti ügyek intézése (Pl.: üzemi helyiségek, határállomások, menetjegyirodák stb.). Az új- vagy visszaadásra javasolt ingatlanok jegyzőkönyvi lebonyolítása a területi Vagyonkezelő, és a területi ingatlanszolgáltató egység felé. Az ingatlanüzemeltetés során feltárt hiányosságok minőségi reklamációjának és hibáinak bejelentése és intézése a területi Ingatlanszolgáltató felé. Javaslatot tesz a területet érintő éves karbantartási feladatokra. Részt vesz a területi munkakörülmény javító intézkedési terv összeállításában. 6. Személypénztári értékesítési tevékenység végzése és személyszállítással összefüggő pénztárak működtetése, folyamatos ellenőrzése. Operatív pénztári szolgáltatási tevékenység végzése, erre alkalmazandó személypénztári technológia működtetése. Közreműködés a menetdíj-visszatérítések lebonyolításában. Javaslattétel a jegyellátmány megszabásokra. A személypénztári és jegyvizsgálói nyomtatványok megrendelése, készletben tartása, a nyomtatványok folyamatos megrendelése. A nyilvántartási számmal nem rendelkező nyomtatvány megrendelése és beszereztetése a nyomdától, előjegyzékek beköttetése. Személypénztárak érték- és vagyon védelmének biztosítása. A pénztárak készpénz beszállításainak irányítása és koordinálása. Az állomási pénztárak részére beleértve az értékesítők által kezelt pénztárakat is a menetjegyekre, a jegyalap-tekercsekre és a szigorúan elszámolandó nyomtatványokra vonatkozó igények jelzése Technológiai Üzemeltetés felé. Menetjegy ellenőrzés, menetjegy értékesítés, utánfizetés el- és leszámolása. 7. A vezetői információs rendszer működtetése. Előírt ellenőrzések (cél-, szolgálatképes, éjszakai, stb.) megtartása. Helyi operatív kapcsolattartás és koordináció a szolgáltatás előállításában közreműködő szervezeti egységekkel. Kapcsolattartás az érdekképviseletekkel, a hatóságokkal, helyi társadalmi és civil szervezetekkel, közlekedési vállalatokkal és önkormányzatokkal. 8. A központ területén közlekedtetett személyszállító hatáskörébe tartozó vonatok közlekedés-, üzembiztonsági- és üzletbiztonsági képesség vizsgálatainak megszervezése az érvényes és vonatkozó jogszabályok, szabványok, külső és belső szabályok utasítások, szabályzatok, rendeletek, határozmányok, döntvények, és egyéb előírások értelmében, a vonatkozó szabályozásokban foglaltak teljesítése érdekében, a kocsivizsgálati feladatok elvégzése, műszaki kocsivizsgálati teendők ellátása, a kocsivizsgálati teljesítésigazolások kezelése. 9. A személyszállító járművek személykocsik, motorkocsik és motorvonatok karbantartásának, javításának és javításos meneteinek szervezése, a megrendelés és átvétel végzése és irányítása, a szükséges ellenőrzések elvégzése, az előírt nyilvántartások vezetése (a SZVÖRNET kezelése, naprakész állapotban tartása). A teljesítésigazolások kezelése, valamint a felmerülő garanciális ügyek intézése, melyekkel biztosítható az üzleti igényeknek megfelelő mennyiségű és minőségű jármű a szolgáltatások teljesítéséhez. 10. A személyszállító járművek személykocsik, motorkocsik és motorvonatok üzemeltetése során, a központ területén található fordulóállomásokon a járműtisztítási tevékenység szervezése és koordinálása, azon belül a megrendelés, az átvétel és a szükséges ellenőrzések elvégzése, az előírt nyilvántartások vezetése, a teljesítésigazolások végzése, melyekkel biztosítható az üzleti igényeknek megfelelő minőségű jármű a szolgáltatások teljesítéséhez. 11. A járműmosó és tisztítási telephelyek üzemeltetési, karbantartási feladatainak szervezése, a létesítmények, berendezések optimális kihasználtságának érdekében. 12. Döntés-előkészítés a feleslegessé váló eszközök vonatkozásában, kiemelten a járművek esetén a selejtezési javaslat elő-, illetve elkészítése, beruházási és felújítási döntések előkészítése, javaslattétel szolgáltatási, műszaki, technológiai fejlesztésekre. Gazdálkodási és értékesítési feladatok 13. Közreműködés a kontrolling rendszer működtetésében. Alapegységek teljesítményének kontrollja. Tevékenységével összefüggő információk feldolgozása, és ezek alapján a Társaságon belüli adatszolgáltatás biztosítása. 14. Javaslattétel a gazdaságtalanul működő értékesítési egységek, irodák bezárására, illetve újak létesítésére, szerződéses jegykiadók felkutatása, ehhez kapcsoló adatgyűjtés, adatszolgáltatás, esetleges szerződéskötés előkészítése. 15. A hatáskörébe utalt felszólamlások, panaszok, visszatérítési és kártérítési ügyek intézésének megszervezése, szoros kapcsolattartás az Ügyfélszolgálati Központtal. Utasleadások kezelése, ANDOC rendszerben adatrögzítés, mérséklések, utas-felszólamlások kezelése, felterjesztése. 16. A Központ feladatkörébe tartozó anyag- és eszközgazdálkodás, selejtezések végrehajtása az érvényben lévő utasítások alapján. 1. Az irányítása alá tartozó egységek összehangolt működéséért. 2. Az állomási technológia megrendeléséért, műszaki-, technológiai-, forduló-, tisztítási, táblázási tervek és az utastájékoztatás összehangolásáért. 3. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. szabályai szerinti működéséért. 4. A MÁV-START Zrt. más szervezeti egységeivel és a partnerekkel, hatóságokkal való kapcsolattartásért. 5. A társszolgálatok részére átadott információkért, szervezeti egység munkavállalója részéről az utasoknak adott információ helyességéért. 6. A pénzkezelés biztonságáért és szabályszerűségéért, a társaságot megillető bevételek beszedéséért. 7. Tevékenységei ellátásához szükséges eszközök, erőforrások megőrzéséért, működőképes állapotban tartásáért, hatékony és rendeltetésszerű használatáért. 8. A feladatra előírt feltételekkel rendelkező munkavállalók biztosításáért, szabályszerű megjelenéséért. 9. Tevékenységével összefüggő, és hatáskörébe tartozó rendkívüli események, zord időjárás okozta zavarok kezeléséért, és elemzéséért. 10. A munka-, környezet-, tűz-, egészség-, vagyon- és adatvédelmi követelmények teljesítéséért. 11. Az előírt teljesítménykövetelmények teljesítéséért. 12. A bérlemények költségtakarékos és rendeltetésszerű használatáért. A Házirend betartásáért és betartatásáért. 13. A menetrendi igények és az erőforrások összehangoltságáért. 14. Javításra, karbantartásra küldött kocsik felügyeletért. 15. Az érvényes jogszabályok betartása mellett a személyszállítási utazószemélyzet-gazdálkodási feladatainak végrehajtásának koordinálásáért, a teljesítményeinek ellenőrzésére és értékelésére. 16. Személyszállító járművek műszaki állapotáért, tisztaságáért, kiszereltségéért és közlekedésbiztonságáért. 17. A hatáskörébe utalt költségkeret betartásáért, hatékony felhasználásáért. 18. A hatáskörébe utalt technológiák jóváhagyásáért. 19. Teljesítmények elismeréséért és bizonylatolásáért.

33 ÉRTESÍTŐ Hatáskörébe utalt esetekben szerződések előkészítéséért, megkötéséért. 21. A személyszállítási technológiák végrehajtásának ellenőrzéséért, hiányosság esetén a szükséges intézkedések megtételéért. 1. Az SZSZK-hoz tartozó állomások és megállóhelyek személyszállítási tevékenységének szervezése, ellenőrzése, a személyszállítás folyamatok tervezése, szervezése. 2. Intézkedik a pótdíj nélküli utánfizetésről. 3. Pénztárak ellenőrzése, pénztári visszaélésekkel kapcsolatos munkaáltatói eljárások kezdeményezése. 4. A teljesítmények és teljesítések ellenőrzése, elismerése és bizonylatolása. 5. Feladatkörébe utalt technológiák egyeztetése, jóváhagyása, feladatkörébe tartozó szerződések előkészítése. 6. A MÁV-START Zrt. képviseletének ellátása a feladatkörébe utalt ügyekben. 7. Üzemeltetési tevékenység felügyelete a Központ területén. 9. Általános Gazdálkodási Szervezet A társaság üzleti értékét maximalizáló, hatékony működést támogató gazdálkodási, kontrolling és számviteli, emberi erőforrás menedzsment rendszerek kialakítása és működtetése. Valamint a társaság üzleti és funkcionális folyamataihoz szükséges informatikai szolgáltatások biztosítása, a folyamatokat támogató informatikai rendszerek kialakításának irányítása, az informatikai fejlesztések koordinálása. 1. A Társaság stratégiájának kialakításában közreműködés, a Társaság stratégiájában rögzített, területét érintő akciók végrehajtásának irányítása. 2. A Gazdasági Szervezet, a Humán Szervezet és az Informatikai Szervezet tevékenységének irányítása. 3. Az irányítása alá tartozó szervezetek belső szabályozási rendszerének kialakítása, szabályzatok kiadása együttműködésben a Koordinációs Szervezettel. 4. Teljesítmény- és hatékonyságkövetelmények meghatározása az általa irányított szervezeti egységek számára és azok teljesítésének értékelése. 5. A területéhez tartozó projektek fejlesztése, megvalósítása és értékelése. 6. Döntés a kontrolling, a vezetői számviteli, a tervezési és beszámolási, a belső elszámolási rendszer kialakításáról, szabályozásáról és működtetéséről. 7. Az üzleti és éves tervezés módszerének és eljárásrendjének kialakítása és működtetése, a tervezési ütemterv meghatározása. 8. Beszerzési és közbeszerzési terv jóváhagyása. 9. A munkáltatói jogkörgyakorlás rendjének meghatározása. 10. A Társaság munkaszervezetének, valamint az egyes szervezeti egységek létszám- és bérgazdálkodási alapelveinek meghatározása, szabályozása. 1. A jogszabályok és a Társaság belső szabályai szerinti működéséért. 2. A Társaság munkaszervezete és a közvetlenül alárendelt funkciók és tevékenységek eredményes működéséért. 3. Felelős az Alapító és a vezérigazgató vonatkozó döntéseinek végrehajtásáért. 4. Felelős az eredményes pénzgazdálkodásért. 5. Felelős a Társaság beszámolóinak, jelentéseinek tartalmáért. 1. A közvetlenül alárendelt funkciók és tevékenységek működésének irányítása. 2. Dönt az irányítása alá tartozó szervezetek részletes működési rendjéről. 3. Elfogadásra előterjeszti a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát Beszerzési Szervezet A társaság beszerzési és beruházási tervének összeállítása és betartásának felügyelete. Gépjármű- és ingatlangazdálkodás. 1. A Társaság üzleti és funkcionális területeinek anyagokkal, energiával, eszközökkel és anyagi szolgáltatásokkal történő ellátásának biztosítása, erre irányuló szolgáltatások koordinálása a csoport szinten központosított beszerzési eljárások alkalmazásával. 2. Beszerzés, beruházási szolgáltatások szerződéseinek előkészítése, megrendelési, igénybevételi, és teljesítés átvételi feladatainak koordinálása, végzése. Beruházási, felújítási tevékenységhez kapcsolódó szerződések megkötése. 3. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása az érintett szervezettel együttműködve. (Az érintett szervezet határozza meg a közbeszerzések műszaki paramétereit, végzi a beérkező ajánlatok műszaki szempontú értékelését, valamint a szükséges engedélyek megszerzését.) 4. A társaság készletgazdálkodási és raktározási tevékenységének irányítása és felügyelete, a területi gazdálkodási tevékenység szakmai támogatása, összehangolása. A feleslegessé vált anyagok és tárgyi eszközök társasági szintű hasznosításának koordinálása. 5. Éves beruházási és felújítási terv összeállítása az többi szervezettel együttműködve. Beruházások, felújítások döntés-előkészítésében való közreműködés a Műszaki Üzemeltetési és az Üzleti Szervezettel együttműködve. 6. Elfogadott beruházási, felújítási projektek megvalósításának megtervezése, kivitelezéshez szükséges erőforrások igénybevételének biztosítása. Beruházási, felújítási projektekhez, tevékenységekhez kapcsolódó gazdaságossági számítások dokumentálásának biztosítása. Beruházás, felújítás megvalósításának utóértékelésében való közreműködés. A kivitelezés pénzügyi elszámolásának elindítása, közreműködés a létesítmények aktiválási folyamatában. 7. A MÁV-START Zrt. - MÁV Zt. ingatlanbérleti- és üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján a bérelt ingatlanok listájának folyamatos karbantartása. Az ingatlanok bérletével, elhelyezéssel, karbantartással, gondnoksággal kapcsolatos feladatok ellátása és ezen feladatok koordinálása hálózati szinten. 8. A Társaság használatában lévő gépkocsikkal kapcsolatos szervezési feladatok végzése, kapcsolattartás koordinálása a használók és az üzemeltetők között. A gépkocsik használatával kapcsolatos szerződések kezelése és a nyilvántartások vezetése a adatszolgáltatás biztosítása. 1. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. belső szabályai szerinti működéséért. 2. Az éves beruházási-fejlesztési tervben foglaltak megvalósításáért. 3. A beszerzési rendszer fejlesztéséért, hatékony beszerzési technikák bevezetéséért. 4. A közbeszerzési eljárások vonatkozó törvényeknek megfelelő lebonyolításáért.

34 34 ÉRTESÍTŐ 1. A társaság beszerzési és készletezési tevékenységét érintő szabályzatok kidolgozása. 2. A beszerzési, beruházási szerződések megkötése a döntési hatásköri szabályoknak megfelelően. 3. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása. 4. Az ingatlanokkal és a gépkocsikkal kapcsolatos teljesítések igazolása Gazdasági Szervezet A társaság üzleti értékét maximalizáló pénzgazdálkodási, kontrolling és számviteli rendszerek kialakítása és működtetése. 1. A Társaság pénzgazdálkodási stratégiájának kialakítása, a Társaság rövid- és hosszú távú finanszírozásának megszervezése, banki kapcsolatainak kezelése. 2. A Társaság tervezési, vezetői információs és beszámolási rendszerének kialakítása és működtetése. Az üzleti teljesítmények mérése, évközi és éves elemzések, beszámolók, valamint üzleti jelentések és mérleg készítése. 3. A Társaság komplex üzleti (középtávú) és éves tervjavaslatának (beleértve a beruházási projektek gazdaságossági számításait is) kialakítása. 4. A szervezeti egységek teljesítménykövetelményeinek meghatározása, belső elszámolási rendszer kialakítása, működtetése. 5. A számviteli politika és kapcsolódó szabályzatainak elkészítése, a számviteli rend kialakítása és működtetése a Számviteli törvény, számviteli politika és egyéb belső szabályzatok betartásával, illetve betartatásával. 6. A személyszállítási eszközpark fejlesztési koncepciójához gazdaságossági- hatékonysági számítások, elemzések készítése az Üzleti Szervezettel és az Üzemeltetési Szervezettel együttműködve. 7. A MÁV-START Zrt. - Állam szerződés (közszolgáltatási szerződés) előkészítésében való részvétel, kapcsolattartás az illetékes szervezetekkel. 8. Működő gazdasági társaságokba való belépések lebonyolításának koordinálása. A MÁV-START Zrt. elfogadott stratégiájának megfelelően befektetés-politikai koncepció kidolgozása a MÁV-START Zrt. társaságokban lévő vagyonának megőrzésére és gyarapítására, a portfolió átalakítására, akvizíciókra, egyesülésekre, beolvadásokra, szétválásokra, értékesítésekre. A MÁV-START Zrt. tulajdonú gazdasági társaságokban a tulajdonosi intézkedések kezdeményezése. 1. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. szabályai szerinti működéséért. 2. A pénzgazdálkodás eredményességéért. 3. A Társaság számviteli beszámolójának, elemzéseinek és jelentéseinek valódiságáért. 4. Az üzleti teljesítmények folyamatos nyomon követéséért, a kontrolling rendszer működtetéséért. 5. A MÁV-START Zrt. elfogadott stratégiájába illeszkedő befektetés politikai koncepcióért. 6. A MÁV-START Zrt. tulajdonú gazdasági társaságokban a tulajdonosi intézkedések megtételéért, azok megfelelőségéért. 1. Pénzgazdálkodási, kontrolling, számviteli szabályzatok és eljárásrendek kidolgozása. 2. Banki kapcsolattartás. 3. A MÁV-START - Állam szerződés előkészítése során kapcsolattartás az illetékes szervezetekkel. 4. Tervezési és beszámolási folyamat összehangolása. 5. A MÁV-START Zrt. tulajdonú társaságok működésének tulajdonosi felügyelete, tulajdonosi intézkedések kezdeményezése Kontrolling Szervezet A társaság kontrolling rendszerének kialakítása és működtetése. 1. A Társaság kontrolling rendszerének kialakítása és működtetése. 2. A Társaság stratégiai céljainak kialakításában és ezek megvalósításának nyomon követésében való közreműködés. 3. A Társaság csoport szintű tervezési és beszámolási feladatainak végrehajtása. 4. A Társaság vonatkozásában az üzleti és az éves tervezés módszerének, beszámolási módszerének, valamint eljárásrendjének kialakítása, működtetése. A tény/terv, várható/terv, tény/bázis adatokon alapuló standard elemzési eljárások kialakítása, teljesítmény egység szintű üzleti elemzési rendszerek kialakításának irányítása és koordinálása. 5. A középtávú üzleti tervek és az éven belüli várható előrejelzések peremfeltételeinek, premisszáinak koordinált kialakítása és közzététele. 6. A Társaság középtávú és éves üzleti tervének összehangolt kialakítása és előterjesztése a felső vezetés számára elfogadásra. Ennek keretében középtávú és éves beruházási, felújítási tervezés koordinálása. 7. Az éves tervből kiindulva havi bontásban teljesítménymutatók meghatározása (árbevétel, költségek, naturáliák, stb.) a szervezeti egységek számára. 8. Havi rendszerességgel standard terv/tény eltérés elemzés és gördülő előrejelzés készítése a szervezeti egységek számára. Eseti eltérés elemzések és ezek alapján hatékonyságjavító intézkedési javaslatok kialakítása a szervezeti egységek számára. 9. A Társaság vezetői beszámolási rendszerének kialakítása és működtetése. 10. Középtávú előterjesztések, döntés-előkészítő anyagok készítése a menedzsment részére. 11. A stratégiai célokhoz illeszkedő fejlesztési projekttervek kialakítása, üzleti tervbe illesztése, a megvalósítás nyomon követése. 12. Projekt kontrolling rendszer, projekt utóértékelési rendszer kialakítása és működtetése. 13. A pénzügyi teljesítményekre vonatkozó és a folyamatok kulcsteljesítmény mutatóin alapuló benchmarking tevékenység végzése. 14. A Társaság egyes szervezeti egységei közötti belső elszámolási rend kialakítása, szabályozása és működtetése. 15. Társasági szintű statisztikai adatszolgáltatás végzése. Együttműködés az anyavállalattal. Az anyavállalat felé történő jelentési és beszámolási rendszer működetése. 16. A MÁV-START Zrt. elfogadott stratégiájának megfelelően befektetés-politikai koncepció kidolgozása a MÁV-START Zrt. társaságokban lévő vagyonának megőrzésére és gyarapítására, a portfolió átalakítására, akvizíciókra, egyesülésekre, beolvadásokra, szétválásokra, értékesítésekre. 17. Működő gazdasági társaságokba való belépések lebonyolításának koordinálása. 18. A MÁV-START Zrt. tulajdonú gazdasági társaságokban a tulajdonosi intézkedések kezdeményezése. 19. A Társasági beszámolási rendjéhez illeszkedően Az Üzleti és az Üzemeltetési Szervezetre vonatkozó tervek készítése,

35 ÉRTESÍTŐ 35 megvalósulásának vizsgálata és intézkedési javaslatok kialakítása az eltérések alapján. 20. A Társaság éven belüli teljesítményértékelési, vezetői beszámolási rendszerének működtetése az Üzleti és az Üzemeltetési Szervezetre vonatkozóan. 21. Az Üzleti és az Üzemeltetési Szervezet belső beszámolási folyamatának funkcionális irányítása és időszaki jelentések, adatszolgáltatások adatszolgáltatás a Társasági beszámolási rendszerhez. 22. Az Üzleti és az Üzemeltetési Szervezetre vonatozóan költségelszámolás és költségfigyelés rendszerének kialakítása és működtetése. 23. Az Üzleti és az Üzemeltetési Szervezethez kapcsolódó projektek döntés előkészítési feladatainak támogatása gazdaságossági, megtérülési kalkulációkkal és a projektek utóértékelése. 1. Szabályozások és előterjesztések szakszerűségért, minőségéért. 2. Tervezési rendszer kialakításáért, hatékony működtetéséért, továbbfejlesztéséért. 3. A Társaság szervezeti egységeinek tervezési és beszámolási rendszerének működtetéséért. 4. A tervezési és beszámolási rendszer informatikai hátterének működtetéséért, a szükséges információk előállításért, naprakészségért, helytállóságáért. 5. Adatszolgáltatása pontosságáért, valódiságáért. 6. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. belső szabályai szerinti működéséért. 7. Az éves terv előírt formátumban, meghatározott időre történő elkészítéséért, a középtávú tervek folyamatos aktualizálásáért. 8. Az általa kidolgozott szabályzatok, rendszerek szakszerűségéért, alkalmazhatóságáért. 9. A beruházás kontrolling az üzleti tervezéshez, és beszámolási folyamathoz. való illeszkedéséért. 10. A projekt rangsorolások megfelelőségéért, az összeállított programterv üzleti értékéért. 11. A projekt utóértékelések valódiságáért, objektivitásáért, teljességéért. 12. A MÁV-START Zrt. elfogadott stratégiájába illeszkedő befektetés politikai koncepcióért. 13. A MÁV-START Zrt. tulajdonú gazdasági társaságokban a tulajdonosi intézkedések megtételéért, azok megfelelőségéért. 14. A jóváhagyott tervek kiadásáért. 1. A társaság középtávú és éves operatív tervének összehangolt kialakítása és előterjesztése. 2. A tervezést, beszámolást, adatszolgáltatást érintő szabályzatok jóváhagyásra történő előterjesztése. 3. Projekt - kontrolling rendszer kialakítása és működtetése. 4. Statisztikai adatszolgáltatások elkészítése és átadása az illetékes szervek felé. 5. A tervek tartalmának, szakszerűségének, a tervezési munka szabályszerűségének ellenőrzése. 6. Társasági szintű szabályzatok utasítások kiadása. 7. A beszámolók tartalmának, szakszerűségének, a beszámolás szabályszerűségének ellenőrzése. 8. Az adatok valódiságának a MÁV-START Zrt. egész területén a felmerülés, feldolgozás és tárolás helyén ellenőrzése. 9. Adatkérés. 10. A MÁV-START Zrt. tulajdonú társaságok működésének tulajdonosi felügyelete, tulajdonosi intézkedések kezdeményezése. 11. Eltérések jelzése, javaslattétel a megoldásra. 12. Javaslattétel az irányítási rendszer és annak informatikai háttere vonatkozásában Számviteli Szervezet A társaság számviteli rendszereinek kialakítása és működtetése. 1. A MÁV-START Zrt. számviteli politikájának és kapcsolódó szabályzatainak elkészítése. Számviteli irányelvek meghatározása a társaság számára. A MÁV-START Zrt. számviteli rendszerének kialakítása, működtetése. 2. A MÁV-START Zrt. éves beszámolójának elkészítése a tulajdonos és a hitelezők törvényi előírásoknak megfelelő tájékoztatása érdekében. Utókalkuláció készítése a MÁV- START Zrt. főtevékenységeiről. 3. A nyilvántartási, értékelési, leltározási tevékenység szabályozása és felügyelete. A leltári hiánylatok nyilvántartása és kezelése. 4. A könyvvizsgálati munka támogatása. 5. Külső pénzügyi ellenőrzések (APEH, ÁSZ, stb.) támogatása. 6. Számviteli és adótanácsadás a Társaság vezetése részére egyes kiemelt szintű döntések meghozatalához, szerződéskötésekhez, pályázatokhoz. 7. A pénzügyi-számviteli szolgáltatás szakmai irányítása. 8. Számviteli feladatok ellátása (számla, bizonylat ellenőrzés, ÁFA, elszámolási számlák pontos vezetése). Külső számviteli beszámolási kötelezettségek teljesítése. 9. Külső szervezet által végzett számviteli szolgáltatások koordinációja és felügyelete. 1. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. belső szabályai szerinti működéséért. 2. A MÁV-START Zrt. számviteli politikájának és szabályzatainak a számviteli alapelvek szerinti és a Társaság működési sajátosságait figyelembe vevő kialakításáért és számviteli rendszerének a törvényi szabályozásnak megfelelő működtetésért. 3. A beszámolási és adókötelezettség valósághű és határidőben történő teljesítésért. 4. A könyvvizsgáló, valamint a különböző ellenőrzések (APEH, ÁSZ, stb.) részére biztosított információk tartalmáért. 5. A területére vonatkozó előírt teljesítménymutatók teljesítéséért. 6. Szabályozások és előterjesztések szakszerűségéért, minőségéért. 1. A MÁV-START Zrt. számviteli információs rendszerének működtetéséhez kapcsolódó utasítások elkészítése és betartása. 2. A költségvetési bevallási feladatok teljesítése. 3. A számviteli információs rendszerek folyamatos használata. 4. Információ biztosítása a könyvvizsgáló, valamint a különféle ellenőrzések (APEH, ÁSZ stb.) részére Pénzügyi Szervezet A társaság pénzgazdálkodási rendszerének kialakítása és működtetése. 1. A MÁV-START Zrt. működtetéséhez szükséges optimális likviditás és pénzforgalom biztosítása. Pénzforgalmi tevékenység ellátása (átutalások, kompenzáció, folyószámlával kapcsolatos adatszolgáltatás végzése, egyeztetés a főkönyvvel). Forint és deviza kifizetések teljesítése. Számla-

36 36 ÉRTESÍTŐ kiegyenlítések követése ideértve az utas leadási lapok alapján fennálló kintlévőségeket is és a szükséges intézkedések megtétele (behajtás, peresítés). 2. Pénzforgalmi tervek és pénzforgalmi jelentések készítése. 3. Vevői-szállítói, és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok kezelése. Banki operatív kapcsolattartás. 4. Banki hitelek ügyintézése. Adósságszolgálat teljesítése. Nemzetközi elszámolások pénzügyi lebonyolítása. 5. A vállalati szintű pénzügyi kockázatok kezelésében történő operatív részvétel. Szakmai támogatás nyújtása a biztosítási szerződéssel kezelhető kockázatok felméréséhez, elemzéséhez, adatszolgáltatás nyújtása és szakmai közreműködés a biztosítási szerződések előkészítésében. 1. A Számviteli és ÁFA Törvényben előírtaknak megfelelő számla kiállításáért és kezeléséért. 2. A megállapításainak a helyességéért, a beszámolók valósághű és határidőben történő teljesítéséért. 1. Igazolt kifizetések teljesítése Informatikai Szervezet A társaság üzleti és funkcionális folyamataihoz szükséges informatikai szolgáltatások biztosítása, a folyamatokat támogató informatikai rendszerek kialakításának irányítása, az informatikai fejlesztések koordinálása. 1. A MÁV-START Zrt. üzleti stratégiájához igazodó informatikai stratégia meghatározása, az IT stratégia megvalósításának menedzselése, az üzleti terv kidolgozásában való részvétel. 2. Az információtechnológia területét érintő szabályozási feladatok ellátása. 3. Különböző informatikai rendszerek Társasági szintű integrációjának biztosítása. 4. Társasági szintű stratégiai fontosságú informatikai rendszerek fejlesztésének koordinálása. 5. Üzletfejlesztési projektek megvalósításának informatikai támogatása. 6. Az üzleti folyamatok mentén meghatározott informatikai szolgáltatási igények rendszeres felmérése és összegyűjtése, nyilvántartása és elemzése. A cégszinten összehangolt és priorizált igények alapján javaslattétel a szükséges fejlesztésekre. 7. Az üzleti tervnek megfelelően a társasági szintű informatikai projektek megvalósítása, közreműködés az üzleti és a funkcionális szervezetek által generált informatikai projektekben. 8. Az informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatok feltárása és elemzése. 9. Társasági szintű stratégiai fontosságú informatikai rendszerek, hardver eszközök és hálózat, operációs rendszerek és irodai szoftverek felügyelete, üzemeltetésének és karbantartásának irányítása és valamint külső mobil és vezetékes távközlési infrastruktúra üzemeltetésének irányítása. 10. Az informatikai eszközök minőségének és mennyiségének meghatározása, informatikai eszközgazdálkodási javaslatok kidolgozása, előterjesztése. 11. Szoftverek, hardverek, beszerzésének, leltározásának irányítása, azokkal való gazdálkodás, informatikai beruházások lebonyolításának felügyelete, távközlési (mobil, vezetékes) igények kielégítésének felügyelete. 1. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. belső szabályai szerinti működésért. 2. Informatikai stratégia elkészítése. 3. A társasági szintű informatikai projektek megvalósításáért, az üzleti és funkcionális szervezetek által kezdeményezett projektek informatikai feladataiban való közreműködésért. 4. Az informatikai szolgáltatási igények felméréséért, összegyűjtéséért, nyilvántartásáért és elemzéséért, a szükséges fejlesztésekre való javaslattételéért. 5. Az informatikai szolgáltatási szerződések kialakításáért és követéséért, a szükséges erőforrások, eszközök mennyiségének és minőségének meghatározásáért. 6. Informatikai eszközök és rendszerek műszaki nyilvántartásának kialakításáért és működtetéséért. 7. A MÁV-START Zrt. által beszerzett licencekkel való gazdálkodásért, a licenc-szerződések karbantartásáért. 8. Az információvédelmi normák betartásáért. 1. Informatikai fejlesztési javaslatok kidolgozása, előterjesztése. 2. Az informatikai szolgáltatási szerződések kialakítása és követése. 3. Informatikai beruházási és beszerzési folyamatok szakmai jóváhagyása. 4. Informatikai eszközök és rendszerek műszaki nyilvántartása rendszerének meghatározása. 5. Informatikai ellenőrzési feladatok végzése Humánerőforrás Menedzsment A MÁV-START Zrt. stratégiájára alapozott humánstratégia, humánrendszerek és programok kialakítása, valamint ezek folyamatos felügyelete, az emberi erőforrások menedzsmentjével összefüggő feladatok tervezésének, működésének, végrehajtásának irányítása, felügyelete. 1. A humán stratégia kialakítása. 2. A humánstratégia megvalósulását, a szervezeti hatékonyság növelését elősegítő humánrendszerek, programok, eljárások kialakítása, bevezetése. Humán terület tevékenységeinek, folyamatainak szabályozása. 3. A munkáltatói jogkörgyakorlók támogatása a humán rendszerek, programok alkalmazásában. 4. Munkaügyi kapcsolatok kezelése. Kapcsolattartás a Zrt. szintű érdekképviseleti szervekkel, a Központi Üzemi Tanáccsal és a vonatkozó szabályozás kialakítása. 5. MÁV-START Zrt. vezetőinek és kulcsmunkavállalóinak személyügyi tevékenységének ellátása. 6. Összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályozási rendszer kialakítása, felügyelete, ellenőrzése. 7. MÁV-START Zrt. portfolióba tartozó társaságok ügyvezetőinek és vezető tisztségviselőinek a MÁV-START Zrt. tulajdonosi pozíciójából adódó személyügyi feladatainak ellátása. 8. A humán szolgáltatási igények meghatározása, a humán szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződés előkészítési, megrendelési, igénybevételi, és teljesítés átvételi feladatok irányítása. 9. Humán szolgáltatások igénybevételének menedzselése, a szolgáltatás koordinálása, működési keretek szabályrendszerének meghatározása, a fejlesztések előkészítése, a teljesítéshez kapcsolódó feladatok ellátása. 10. A Társaság belső kommunikációs rendszerének kialakítása és működtetése.

37 ÉRTESÍTŐ A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. belső szabályai szerinti működéséért. 2. A funkcionális stratégiai célok és politikák üzleti eredményességéért. 3. A humán rendszerek, eljárások és szabályok szakszerűségéért és a vállalati érdek érvényre juttatásáért. 4. A megrendelt humán szolgáltatások szakmai színvonaláért és költséghatékonyságáért. 5. A humánpolitikai döntés-előkészítés szakmai minőségéért. 6. A szakterületi információk helyességéért, valódiságáért, korrektségéért. 7. A színvonalasan működő munkaügyi kapcsolatokért. 8. A területére vonatkozó előírt teljesítménykövetelmények teljesítéséért. 9. A belső kommunikáció hatékony működtetéséért. 1. Javaslattétel a feladatkörébe tartozó humán erőforrás gazdálkodási és munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó politikákra, szabályzatokra és eljárás rendekre. 2. Javaslattétel a személyi jellegű költségekkel összefüggő premisszákra és peremfeltételekre. 3. Javaslattétel a humán erőforrás gazdálkodási és személyi jellegű ráfordítási teljesítménykövetelményeire. 4. Javaslattétel a szakképzési alap felhasználására. 5. Javaslattétel a felsővezetői érdekeltségi juttatások rendszerére. 6. Kapcsolattartás a Társasági szintű érdekképviseleti szervekkel, a Központi Üzemi Tanáccsal és a vonatkozó szabályozás kialakítása. 7. Javaslattétel a Kollektív Szerződés tartalmára és az érdekegyeztetés során követendő munkáltatói magatartásra. 8. Javaslattétel az üzemi tanácsokkal, a Központi Üzemi Tanáccsal, és a szakszervezetekkel való együttműködési megállapodások tartalmára Ösztönzés Menedzsment Korszerű ösztönzési és juttatási, valamint foglalkoztatási rendszerek kialakítása, fejlesztése, működtetésének irányítása, és felügyelete a Társaság hatékonysága és teljesítményének növelése érdekében. Az emberi erőforrás tervezési, beszámoltatási és kontrolling rendszer kialakítása, fejlesztése, működtetése és felügyelete. 1. A munkaerőpiacon versenyképességet biztosító és a munkavállalók ösztönzéséhez, motiválásához hozzájáruló, a MÁV-START Zrt. stratégiájához illeszkedő kompenzációs politika kidolgozása, elfogadtatása, végrehajtása. 2. A munkakör-értékelésen alapuló besorolási rendszer kialakítása, fejlesztése, szabályozása, működtetésének társasági szintű koordinációja. 3. Kompenzációs és ösztönzési rendszerek kialakítása, fejlesztése, szabályzatainak elkészítése, működtetésének társasági szintű koordinációja. 4. Béren kívüli juttatások, (választható béren kívüli-, szociálisés jóléti) rendszerének kialakítása, működtetés felügyelete. 5. A létszám-, bér és személyi jellegű ráfordítások tervezési módszertanának kialakítása. 6. Az üzleti terv kidolgozásában való részvétel a humán területhez kapcsolódó (létszám-, bér és személyi jellegű költségek) tervezési feladatok koordinálásával, felügyeletével. 7. A létszám-, bér és személyi jellegű beszámolási és kontrolling rendszer kialakítása, szabályainak kialakítása, működtetésének társasági szintű koordinációja, felügyelete. 8. A humán szervezet tervezési és beszámolási rendszerének kialakítása, hatékony működtetése, az érdekképviseletek anyagi és természetbeni támogatásának megtervezése és a költségek nyomon követése. 9. Bérelemzések készítése és azok munkaerőpiaccal való öszszehasonlítása, humán benchmarking elemzések készítése, humán erőforrással kapcsolatos adatszolgáltatások koordinálása, biztosítása külső, belső egységek felé. 10. A Társaság foglalkoztatás politikai módszereinek kialakítása, alternatív foglalkoztatási módok kidolgozása, munkaerőgazdálkodástámogató eszközrendszer (pl. outplacement) kialakítása és működtetésének társasági szintű koordinációja. 11. A Kollektív szerződés szakterületet érintő részei kialakításában részvétel, a szakterületet érintő kérdésekben az érdekegyeztetési előterjesztések, anyagok elkészítése, a munkáltató és a munkavállalók érdekeinek összehangolása, együttes érvényre jutása érdekében. 12. A MÁV-START Zrt. portfoliójába tartozó társaságok működtetésével kapcsolatos kompenzációs feladatok összehangolása, felügyelete, a létszám-, bér és személyi jellegű ráfordítások tervezési, beszámoltatási rendszerének működtetése. 13. Kitüntetési és elismerési rendszer kidolgozása, felügyelete és működtetésének társasági szintű koordinációja. 14. A teljesítménymenedzselési rendszer kidolgozása és működtetésének társasági szintű koordinációja. 15. Kapcsolattartás a munkaerő-piaci intézményekkel. 16. Menetkedvezményi tevékenység Társasági szintű ellátása, a tevékenység komplex kialakítása és működtetése. 17. Folyamatos kapcsolattartás a menetkedvezményre jogosultakkal (vállalatokkal, személyekkel), a benyújtott igények elbírálása. 18. A menetkedvezményhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése, a kapcsolódó elszámolásokhoz (belföldi, nemzetközi, könyvelési stb.) szükséges adatszolgáltatások teljesítése. 1. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. belső szabályai szerinti működéséért. 2. A hatáskörébe tartozó rendszerek, szolgáltatások és módszertanok helyes kialakításáért, szakszerű működtetéséért. 3. A szolgáltatott információk, adatok naprakészségéért és pontosságáért. 4. Beszámolók, elemzések, javaslatok minőségéért. 5. A határidők betartásáért. Hatáskör: 1. Kompenzációs és kontrolling rendszerek kidolgozása, működtetése. 2. Szabályzatok, módszertanok kidolgozása, előterjesztése. 3. Elemzések, felmérések, gazdaságossági számítások készítése. 4. Az elemzések során felmerült eltérések jelzése, javaslattétel a megoldásra. 5. Adatszolgáltatás a beszámolási rendszeren keresztül. 6. Kapcsolattartás külső szervezetekkel HR Fejlesztési Szervezet Humán rendszerek fejlesztése, működtetésének felügyelete, személyzetfejlesztési tevékenység társasági szintű koordinációja, szakmai irányítása.

38 38 ÉRTESÍTŐ 1. Toborzás kiválasztási rendszer kialakítása, szabályozása és működtetésének társasági szintű koordinációja. 2. Beilleszkedési és orientációs programok kidolgozása és szakmai irányítása. 3. Beválás vizsgálathoz módszertan kidolgozása, alkalmazásának bevezetése. 4. Munkáltatói image kialakítása a vállalati kommunikációs stratégiával összhangban; a Társaság honlapján megjelenő külső/belső állás- és karrierlehetőségek tartalmi és formai kialakítása, folyamatos frissítése. 5. Gyakornoki program rendszerének kidolgozása és működtetése. 6. A SAP E-toborzási rendszerének kialakításához és továbbfejlesztéséhez a szakmai, tartalmi követelmények meghatározása, és a működtetés minőségének biztosítása. 7. Az SzMSz és a DHL folyamatos karbantartása és aktualizálása. 8. A szervezeti változások megszilárdítását biztosító változásmenedzsment akciók kidolgozása, végrehajtásuk koordinálása. 9. A vállalati kultúra és dolgozói elégedettség rendszeres mérése, értékelése és társasági szintű kultúrafejlesztési akciók megfogalmazása. 10. A MÁV-START Zrt. munkakörei kvalifikációs és kompetencia követelmény rendszerének kialakítása, összehangolása, erre alapuló szakmai tudásfejlesztési rendszer kidolgozása, karbantartása, és továbbfejlesztése. 11. A MÁV-START Zrt. rövid- és hosszú távú üzleti céljaihoz illeszkedő, komplex Karriermenedzselési és utódlástervezési rendszer kialakítása, szabályozása és működtetésének társasági szintű koordinációja. 12. A MÁV-START Zrt. személyzetfejlesztési tevékenységének társasági szintű koordinációja, szakmai felügyelete. 13. A MÁV-START Zrt. képzési rendszerének kialakítása, szabályozása. 14. Éves társasági szintű képzési tervhez premisszák meghatározása, elkészítésének koordinálása, a jóváhagyott képzési terv megvalósításának szakmai felügyelete. 1. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. belső szabályai szerinti működéséért. 2. A hatáskörébe tartozó humán rendszerek és módszerek kialakításáért, továbbfejlesztéséért és működtetéséért. 3. Tevékenységi körébe tartozó feladatok szakszerű ellátásáért. 4. Beszámolók, elemzések, javaslatok minőségéért. 5. A határidők betartásáért, az általa szolgáltatott adatok, információk valódiságáért. Hatáskör: 1. Humán rendszerek kidolgozása, fejlesztése, szabályozása. 2. Személyzetfejlesztési tevékenység ellátása. 3. Szakmai támogatás nyújtása a hatáskörébe tartozó humán rendszerek működtetéséhez. 4. Szabályzatok, módszertanok kidolgozása, előterjesztése. 5. Kapcsolattartás belső szervezeti egységekkel Munkajogi Szervezet A Társaság munkajogi szabályok szerinti működésének biztosítása. 1. A Munka Törvénykönyve és a munkaviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályoknak, módosítási tervezeteinek szakmai véleményezése, azoknak a társaság területén történő végrehajtásával kapcsolatos szabályzatok, utasítások, iránymutatások központi megszerkesztése, végrehajtásuk ellenőrzése, kapcsolatos szakmai útmutatók szerkesztése és kiadása. 2. A Munka Törvénykönyve és más, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok végrehajtásával valamint egységes értelmezésével kapcsolatos elvi jellegű és eseti állásfoglalások kiadása, a szakszolgálatok Munka Törvénykönyvével kapcsolatos utasítás-tervezeteinek előzetes véleményezése. 3. A társaság Kollektív Szerződése tervezetének előkészítése, végrehajtásával kapcsolatos belső utasítások központi kiadása. 4. A Kollektív Szerződés vezérigazgatósági helyi függelékének kidolgozása és karbantartása. 5. A KSZ értelmezésére vonatkozó iránymutatások kiadása, a végrehajtás ellenőrzése, a KSZ közös értelmezésének előkészítése, megszerkesztése és kiadása. 6. Munkaszerződések, igény esetén szabályzatok, előterjesztések jogi szempontú véleményezése és szignálása/ellenjegyzése. 7. Kapcsolattartás a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium illetékes főosztályaival az Alapító tárgykör szerint érintett szerveivel, az országos hatáskörű szervekkel és munkaügyi szervezetekkel. 8. A MÁV-START Zrt. Érdekegyeztető Tanács ülésein a munkáltatói javaslatok előterjesztése, illetve közreműködés az előterjesztésben. A társaság szakmai képviseletének ellátása a MÁV-START Zrt. Érdekegyeztető Tanács ülésein, valamint a sztrájkkal összefüggő egyeztetések során. Sztrájk időtartama alatt a Központi Operatív Bizottságban a munkáltatói képviselet biztosítása. A szakszervezetek által beterjesztett kifogások illetve kollektív munkaügyi jogviták során peres és peren kívüli képviselet ellátása. A társaság és a szakszervezetek között létrehozott szakbizottságokban a munkáltató szakmai képviseletének ellátása. 9. Egyes kiemelt jelentőségű egyedi ügyekben peres illetve peren kívüli képviselet ellátása. 10. A munkajogi szankciós ügyintézés hálózati szintű elvi irányítása, irányelvek és útmutatások kidolgozása. 11. Munkaügyi Vitás Bizottság munkájában való részvétel. 12. Munkajogi oktatásokban, képzésekben és továbbképzésekben való közreműködés. 13. Munkajogi kártérítési ügyek koordinálása és elvi irányítása, valamint a munkabaleseti kárigények szakértői véleményezése. 14. Szankciós ügyintézés. 15. Büntető és szabálysértési feljelentések, megpanaszolások intézése, ügyvitele, a Jogi Szervezettel együttműködve, a hatásköri elhatárolás szerint. 16. Előzetes tényfeltáró vizsgálatok végzése. 17. Együttes elkövetéses ügyekben: a saját szervezeten belül: jogkörgyakorló kijelölése és a más MÁV társaságokkal: kapcsolattartás, együttműködés, információcsere. 18. Megyei RFK-okkal kötött megállapodásokból eredő feladatok ellátása. 19. Részvétel a tömeges személysérüléssel járó balesetek helyszíni vizsgálatában. 1. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. belső szabályai szerinti működéséért. 2. A feladatkörébe tartozó jogi támogatás szakszerűségéért, a mindenkori törvények és jogszabályok belső szabályzatokban való megjelenítéséért. 3. Az általa kidolgozott szabályzatok megfelelősségéért, naprakészségéért. 4. A munkajogi szankciós rendszer jogszerű működéséért.

39 ÉRTESÍTŐ Javaslattétel a feladatkörébe tartozó szabályzatokra és eljárás rendekre. 2. A társaság képviselete munkaügyi jogvitás ügyekben. 3. Eseti állásfoglalások, szakvélemények, irányelvek és útmutatások készítése. 4. Kapcsolattartás külső szervezetekkel, szolgáltatókkal, hatóságokkal. 5. Szerződések jogi ellenjegyzése. 10. Működésellenőrzési Szervezet A Társaság megítélését, hatékony működését támogató ellenőrzési, el- és leszámolási, valamint visszacsatolási rendszerek kialakítása és működtetése. 1. A MÁV-START Zrt. működési területén meghirdetett személyszállítási tevékenység minőségének folyamatos figyelemmel kísérése. A megrendelt szolgáltatások végrehajtásának kontrollja. 2. Az ellenőrzések során azonosított hiányosságok és technológiai problémák jelzése az illetékes szervezet felé, javaslattétel a belső szabályozásokra, a folyamatok módosítására a szolgáltatási színvonal növelése érdekében, szükség esetén operatív intézkedések kezdeményezése a hibák kijavítására és a felelősségre vonásra. 3. A Társaság ügyfélszolgálati tevékenységének a társasági stratégiához való illesztése, az ügyfélszolgálati tevékenység társasági célokkal összehangolt, folyamatos fejlesztése. 4. A MÁV-START Zrt. egykapus észrevétel kezelési rendszerének működtetése, vevőgondozási tevékenység ellátása az ügyfélszolgálati csatornákon keresztül. 5. Az ügyfélszolgálati tevékenység során keletkezett információból statisztikák, elemzések, trendek készítése, a vezetés részére rendszeres tájékoztatás nyújtása. 6. Pénztárvizsgálatok, díjszabási és bevételellenőrzések végzése a MÁV-START Zrt. saját és szerződéses pénztárainál. 7. Társvasutak, közvetített szolgáltatás-értékesítésben, hitelezett elszámolásokban érintett partnerek felé a leszámolás feladatainak ellátása. 8. A pénztárak, utazási irodák által visszatérített belföldi és nemzetközi menet- és helyfoglalási díjak, a magyar és külföldi jegyvizsgáló-személyzet által bevont belföldi és nemzetközi menetjegyek ellenőrzése. 9. Közreműködés a Közszolgáltatási szerződésből eredő adatszolgáltatási tevékenységben a Szervezet tevékenysége vonatkozásában. 1. A jogszabályok és a MÁV-START Zrt. belső szabályai szerinti működésért. 2. A feladatok szakszerű és határidőre történő ellátásáért, javaslatai és intézkedései megalapozottságáért, beszámolók, adatszolgáltatások pontosságáért. 3. A tevékenység ellátása során a társaság gazdasági érdekeinek védelméért. 4. Az ellenőrzési, mérési tervek teljesítéséért. 1. A vasúti személyszállítási szolgáltatás minőségét javító ellenőrzési, felügyeleti rendszerek kialakítása, fejlesztése. 2. Ellenőrzések, ellenőrzési akciók tervezése, szervezése koordinálása. 3. Vizsgálatok, intézkedések kezdeményezése, javaslattétel a feltárt hiányosságok megszüntetésére, megelőző tevékenységekre Szolgáltatásfelügyeleti Központ A MÁV-START Zrt. által az utazóközönség részére nyújtott szolgáltatások végrehajtásának utasközpontú felügyelete és ellenőrzése, a vonatkísérő személyzet fedélzeti tevékenységének ellenőrzése, támogatása a Társaság jogos bevételeinek beszedése érdekében.. 1. A MÁV-START Zrt. működési területén meghirdetett személyszállítási tevékenység és szolgáltatói magatartás minőségének folyamatos figyelemmel kísérése. A közszolgáltatási tevékenység teljesítésére vonatkozó mérési rendszerének működtetése, módosítási, fejlesztési, racionalizálási javaslatok kidolgozása és előterjesztése. 2. Az ellenőrzések során azonosított hiányosságok és technológiai problémák jelzése az illetékes szervezet felé, javaslattétel a belső szabályozásokra, a folyamatok módosítására a szolgáltatási színvonal növelése érdekében, szükség esetén operatív intézkedések kezdeményezése a hibák kijavítására és a felelősségre vonásra. 3. A személyszállítási szolgáltatásról a saját, az Ügyfélszolgálati Szervezettől, valamint az utas elégedettségi felmérésekből érkező észrevételek elemzése és a szükséges intézkedések kezdeményezése, megtétele. Az ellenőrzések során tett hiányosságok megszüntetésére, a szolgáltatások minőségét javító intézkedésekre javaslatok kidolgozása. 4. A vizsgált vonatok kihasználtságának monitoringja és adatszolgáltatás a szolgáltatás- és kapacitástervezésben érintett szervezetek felé. 5. A mérési tervek összeállítása, a mérési tervben szereplő állomási, megállóhelyi, fedélzeti mérések, utóellenőrzések végzése. A mérési eredmények egyeztetése, kapcsolattatás a Megrendelő megbízásából eljáró, a felülméréseket, ellenőrzéseket végző KTI-RKI-val. 6. Adatszolgáltatás, riportkészítés a Közszolgáltatási szerződésből eredő beszámolási kötelezettségnek megfelelően, a tevékenység időszakos eredményeinek bemutatása a Társaság vezetősége részére. 7. A MÁV-START Zrt. működési területén a vonatkísérői tevékenység minőségének folyamatos figyelemmel kísérése, a fedélzeti jegyellenőrzési és -értékesítési tevékenység ellenőrzése. 8. Kiemelt akciók, csoportos ellenőrzések szervezése a Társaság bevételeinek beszedése érdekében. Felelős 1. A hatályos jogszabályok betartásáért és a MÁV-START Zrt. belső szabályai szerinti működésért. 2. A Közszolgáltatási szerződésből eredő havi mérési volumen, mérési terv teljesítéséért. 3. A felügyeleti, mérési, ellenőrzési tevékenység szakszerűségéért, objektivitásáért. A mérési, ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos riportok, beszámolók, javaslatok elkészítéséért, azok tartalmáért. 4. A vállalati jó hírnév saját lehetőségei szerinti megőrzéséért, jobbításáért. 1. A vasúti személyszállítás során az utazóközönség részére nyújtott állomási és fedélzeti szolgáltatások ellenőrzése, el-

40 40 ÉRTESÍTŐ lenőrzési megállapításai alapján szükség esetén azonnali intézkedések kezdeményezése. 2. Menetjegy-ellenőrzés és -kiadás fedélzeten és peronzárban. 3. Az ellenőrzések során feltárt szolgáltatási hiányosságok kapcsán vizsgálatok kezdeményezése. 4. A közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő mérésekkel kapcsolatban egyeztetés és kapcsolattartás a KTI-RKI-val Ügyfélszolgálati Központ A MÁV-START Zrt. utas-észrevételekkel kapcsolatos feladatainak teljes körű ellátása, az ügyfélszolgálati folyamatok kialakítása és szabályozása. Feladatok: 1. Az ügyfélszolgálati tevékenység ellenőrzése, társasági célokkal összehangolt, folyamatos fejlesztése. Az ügyfélszolgálati tevékenységet támogató menedzsment és informatikai rendszerek kialakítása, fejlesztése, más rendszerekkel való szinergiák biztosítása. 2. A rendkívüli események ügyfélszolgálati kommunikációjának szabályozása, irányítása. Közreműködés a rendkívüli helyzetek kezelésében (krízis kommunikáció). 3. A komplex írásos, a telefonos (Call Center), és a személyes ügyfélszolgálati tevékenység (személyes ügyfélszolgálati pont) megszervezése, szakmai támogatása és irányítása, valamint a regionális működés koordinálása. 4. Az utas panaszok feldolgozása, az azokból a MÁV-START Zrt. szolgáltatásminőségét javító információ kinyerése, a panaszok határidőben történő megválaszolása az érintett vagy külső társaság esetén kapcsolattartó MÁV-START szervezet bevonásával az utas megtartás elősegítése, a vevői lojalitás erősítése érdekében. 5. Az utas-észrevételekkel összefüggésben vizsgálatok kezdeményezése, javaslatok kidolgozása a hiányosságok feltárása, a helyesbítő és a megelőző intézkedések megtételére, a hiteles kommunikáció érdekében. 6. Az ügyfélszolgálati tevékenység során keletkezett információkból statisztikák, elemzések, trendek készítése, a vezetés részére rendszeres tájékoztatás nyújtása. 7. A személyes ügyfélszolgálati pontokon a MÁV-START termékek és szolgáltatások bemutatása, ajánlása, közreműködés a bizományosi termékek értékesítésében, Menetrendi, díjszabási tájékoztatás végzése, tájékoztatás akciókról, kedvezményekről, turisztikai információ nyújtása. állomási szolgáltatások (poggyászmegőrzés, talált tárgyak, késési igazolás, stb.) végzése. 8. Visszatérítések, mérséklési, méltányossági, kártérítési és kompenzációs ügyek vonatkozó jogszabályok és belső szabályok szerinti intézése. 9. Utasleadási lapok központosított rögzítése. 1. A hatályos jogszabályok betartásáért és a MÁV-START Zrt. belső szabályai szerinti működésért. 2. Az utas panaszok határidőn belüli és szakmailag helyes megválaszolásáért. 3. A mérséklési, méltányossági, visszatérítési, kártérítési kompenzáció alkalmazásának megfelelőségéért, a döntésihatásköri szabályok szerinti alkalmazásért. 4. Az ügyfélszolgálati tevékenység szakszerűségéért, objektivitásáért. Az utas-észrevételekkel kapcsolatos folyamatok, szabályzatok, rendszerek, mérési rendszerek megfelelőségéért, szakmai helyességéért, vizsgálatai megalapozottságáért, javaslatai megfelelőségéért, az általa szolgáltatott információ minőségéért. 5. A vállalati jó hírnév saját lehetőségei szerinti megőrzéséért, jobbításáért. 6. A személyes ügyfélszolgálati pontokon az utasokkal való kommunikáció minőségéért, az általa adott információ és tájékoztatás megfelelőségéért, helyességéért. 1. A Társasághoz érkező utas-észrevételek megválaszolásához vállalaton belül információk gyűjtése. 2. Az észrevételek alapján feltárt szolgáltatási hiányosságok kapcsán vizsgálatok kezdeményezése. 3. Az utas-észrevételekből kinyert információ továbbítása az érintett szervezeti egységek részére. 4. A mérséklési, méltányossági, visszatérítési, kártérítési kompenzáció alkalmazása Pénztárvizsgálati és Elszámolási Központ A pénztárvizsgálati, bevételellenőrzési, díjszabási tevékenység szervezése és ellátása, valamint a társasági bevételek el- és leszámolási rendszerének kialakítása, működtetése. Feladatok: 1. Pénztárvizsgálatok végzése a MÁV-START Zrt. saját és szerződéses pénztárainál. A feltárt hibák vizsgáltatása, azokról nyilvántartás, adatszolgáltatás készítése. 2. Hiánylatok hálózati szintű nyilvántartása, azok rendezésének koordinálása. A pénztárkezelők hiánylatokkal kapcsolatos kérelmeinek kivizsgálása, mérséklése, elengedése. 3. Pénzbeszállítás rögzítése és egyeztetése, bankkártyás fizetések adatrögzítése hálózati szinten, ezek egyeztetése a bank által megküldött adatállománnyal. 4. Hálózati szintű adott vett ellátmányok egyeztetése, nyomon követése, eltérések rendezése, számlaegyeztetés. Pénztárak, menetjegyirodák és jegyvizsgálók pénz- és értékkezelésének vizsgálata. 5. Belföldi, nemzetközi értékesítési helyek (jegykiadó automaták, E-Ticket is) bevétel-, pénztár-, számadás-, díjszabás-, visszatérítés-, főszámadás-, átszámítás-, napi elszámolás-, valutabeszállítás- ellenőrzési feladatainak ellátása, az ellenőrzés során talált eltérések rendezése. 6. Társvasutak, közvetített szolgáltatás-értékesítésben, hitelezett elszámolásokban érintett cégek felé a leszámolás feladatainak ellátása, számlák kiállítása és megküldése, a tőlük érkező leszámolások fogadása, feldolgozása, ellenőrzése, díjkülönbözeti számlák kiállítása, visszatérítés alapján beterhelés. 7. Az Üzleti Szervezet által kötött szerződések, egyéb megrendelések esetén központi számlázás. Nemzetközi és belföldi forgalomban a MÁV hálózatáról kilépő és belépő MÁV- START Zrt. és idegen tulajdonú személy- és poggyászkocsik futáskövetése. Kocsi kilométer futás teljesítmények leszámolásaival kapcsolatos tevékenységek ellátása. 8. Hatáskörébe tartozó belföldi, nemzetközi visszatérítések és kártérítési ügyek intézése. 9. A magyar és külföldi jegyvizsgáló-személyzet által bevont belföldi és nemzetközi menetjegyek ellenőrzése, adatszolgáltatás és a hamisítások kivizsgálásához szükséges intézkedések megtétele. 10. Hálózati szintű belföldi, nemzetközi statisztikai adatok feldolgozása és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

41 ÉRTESÍTŐ Vizsgálatai során a MÁV-START Zrt. pénzügyi érdekeinek figyelembevételével történő teljes körű díjszabás-ellenőrzés végrehajtásáért. 2. A pénztárak, utazási irodák elszámolásainak, visszatérítéseinek a hatályos utasításokban, díjszabásokban előírtak szerinti felülvizsgálatáért. 3. Az UIC nemzetközi leszámolási szabályzatokban foglaltak betartásáért, a külföldi vasutak részére határidőben történő leszámolásért. 4. Belföldi és nemzetközi személyforgalmú statisztikai adatszolgáltatás helyességéért és határidőben történő teljesítéséért. 5. A nem MÁV-START Zrt. kezelésben lévő utazási irodák szakmai munkájának irányításáért a menetjegy kiadáshoz szükséges segédeszközökkel való ellátásáért. 6. A MÁV-START Zrt-t megillető bevételek időbeli el és leszámoltatásáért. 7. Az ellenőrzések, megállapítások helyességéért, utasításszerűségéért a beszámolók valósághű és határidőben történő teljesítéséért. 1. A MÁV-START Zrt. által üzemeltetett valamennyi pénztárban a vonatkozó utasításokban, szabályozásokban előírt és rendkívüli pénztárvizsgálatok végzése. 2. A szerződéses pénztáraknál pénztárvizsgálat végzése. 3. A feltárt hiányosságok alapján azok vizsgáltatása, felelősségre vonás, visszaélések esetén polgári peres eljárás kezdeményezése. 4. Belföldi és nemzetközi személyforgalmú statisztikai adatszolgáltatás helyességéért és határidőben történő teljesítéséért.

42 42 ÉRTESÍTŐ DHL április 1-től

43 ÉRTESÍTŐ 43

44 44 ÉRTESÍTŐ

45 ÉRTESÍTŐ 45

46 46 ÉRTESÍTŐ

47 ÉRTESÍTŐ 47

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet 1/153 oldal A MÁV-START Zrt. Alapítója elfogadta a Társaság új Szervezeti és Működési Szabályzatát, melynek rendelkezései 2016. január 01. napján lépnek hatályba. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÉS AZ ALAPÍTÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Székhelye: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.

ALAPÍTÓ OKIRAT ÉS AZ ALAPÍTÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Székhelye: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a 2008. december 10-én kelt Alapítói határozattal elfogadott a szövegben félkövér betűtípussal jelölt - módosításokkal Amely abból a célból került elfogadásra, hogy

Részletesebben

7622 Pécs, Széchenyi tér 1.

7622 Pécs, Széchenyi tér 1. A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság cégneve: Tüke Busz Közösségi Közlekedési

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2017. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2017. számú határozata Közgyűlésének 1/2017. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése elfogadta, hogy a Közgyűlés nyilvánosan kerüljön megtartásra. Közgyűlésének 2/2017. számú határozata

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet 2 A MÁV-START Zrt. Alapítója elfogadta a Társaság új Szervezeti és Működési Szabályzatát, melynek rendelkezései 2015. január 01. napján lépnek hatályba. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat (I. kötet

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság. alapító okirata módosítása

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság. alapító okirata módosítása Az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság A preambulum utolsó mondata törlésre kerül. alapító okirata módosítása Az I fejezet címe és 1-8 pontja az alábbira módosul: I. A részvénytársaság

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5.

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5. Tisztelt Ügyfeleink! Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. em., cégjegyzékszám: 01-10-044420, képviseli: Parádi-Varga Tamás és Ladányiné

Részletesebben

[Ide írhatja a szöveget]

[Ide írhatja a szöveget] A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest,

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Vodova János (nem veszi igénybe)

Vodova János (nem veszi igénybe) Vodova János (nem veszi igénybe) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerződő felek, az alulírott helyen, időpontban, a következők szerint: 1. Szerződő felek 1.1. Gyomaendrőd Város

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 7. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 7. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 7. szám 2/2008. (VIII. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 11/2008. (VIII. 19.) HVH sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

16/2013. (VI. 13) számú határozat

16/2013. (VI. 13) számú határozat 16/2013. (VI. 13) számú határozat A Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a MÁV Zrt. Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-ben fennálló

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet 2 A MÁV-START Zrt. Alapítója elfogadta a Társaság új Szervezeti és Működési Szabályzatát, melynek rendelkezései 2014. június 01. napján lépnek hatályba. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat (I. kötet

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1. szám 123. évfolyam 2008. január 18. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1. szám 123. évfolyam 2008. január 18. TARTALOM 1. szám 123. évfolyam 2008. január 18. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások A MÁV Zrt. Alapító Okirata (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)... 1/2008. (I.

Részletesebben

Felügyelő Bizottságának Ügyrendje

Felügyelő Bizottságának Ügyrendje A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje 2013. 03. 25. 1/8 A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata A társaság valamennyi részvényének megvásárlása folytán egyszemélyessé vált Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata (a korábbi alapszabály változásokkal

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Felügyelőbizottságának Ügyrendje

KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Felügyelőbizottságának Ügyrendje KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendje Tartalomjegyzék: 1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság szeptember 01-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok

A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság szeptember 01-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2016. szeptember 01-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1066

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Dr.~ztián jegyző. Lf :U. szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Dr.~ztián jegyző. Lf :U. szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Lf :U. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

MEGHÍVÓ HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést

MEGHÍVÓ HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést MEGHÍVÓ A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság Igazgatósága értesíti t. részvényeseit, hogy az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést hívott össze 2005. december 23-a péntekre, 9:45

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA A JELEN JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A /2015. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN, A MÓDOSÍTÁS SZÖVEGE DŐLT BETŰVEL, ALÁHÚZÁSSAL KIEMELVE PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Ikt. sz.: IV.323-II120II. Czigléczkiné Liszicai. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Hiv. sz:

Ikt. sz.: IV.323-II120II. Czigléczkiné Liszicai. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Hiv. sz: BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV.323-II120II. Előadó: Edit Mell.: 2 db Hiv. sz: Czigléczkiné Liszicai Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE évi tevékenységéről. Készült Tulajdonosi döntéshozatalra

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE évi tevékenységéről. Készült Tulajdonosi döntéshozatalra Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE 2015. évi tevékenységéről Készült Tulajdonosi döntéshozatalra Elfogadva: az Igazgatóság 20/2016 (IV.15.) sz. határozatával 2 A

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. január 12... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. A szabályzat alkalmazási köre 6 2. A Társaság főbb adatai 6 3. A Társaság jogállása 7 4. Az SzMSz

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben