3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő"

Átírás

1 3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 1/2014. (IV. 30.) CEO/CFO sz. Chief Executive Offi cer / Chief Financial Offi cer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról /2014. (IV. 30.) CEO/CFO sz. Chief Executive Offi cer / Chief Financial Offi cer utasítás a munkáltatói jogkörgyakorlás rendjéről /2014. (IV. 30.) CEO/CFO sz. Chief Executive Offi cer / Chief Financial Offi cer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt. Projekt Kézikönyvéről /2014. (IV. 30.) CEO sz. Chief Executive Offi cer utasítás az üzemirányításról és elegytovábbításról az 1/2013. (I. 02.) CEO sz. Chief Executive Offi cer utasítás 1. sz. módosításáról egységes szerkezetben /2014. (IV. 30.) CFO sz. Chief Financial Offi cer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt. munkavállalóinak évi integrált kompetencia alapú teljesítménymenedzsment rendszeréről...115

2 1/2014. (IV. 30.) CEO/CFO sz. Chief Executive Officer / Chief Financial Officer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Az Igazgatóság április 3-ai döntése alapján ezen Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló utasítás év május hó 01.napján lép hatályba. Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg a 4 /2013. (XI.29.) CEO/CFO sz. utasítás hatályát veszti. Mellékletek: 1. sz. melléklet: Szervezeti egységek feladatleírása 2. sz. melléklet: A vasúti tevékenység ellátásához szükséges szakmai alkalmasság tekintetében meghatározó munkakörök 3. sz. melléklet: A vasúti tevékenység ellátásához szükséges szakmai alkalmasság tekintetében meghatározó munkakörök leírásai 4. sz. melléklet: Döntési hatásköri lista Dr. Kovács Imre Chief Executive Offi cer Dr. Clemens Först Chief Financial Offi cer Általános adatok és rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat helye, szerepe a Rail Cargo Hungaria Zrt. szabályozási és irányítási rendszerében Az Alapszabály tartalmazza a Rail Cargo Hungaria Zrt. működésére, szervezetére, irányítási rendszerére vonatkozó alapvető rendelkezéseket. Az Alapszabály meghatározza a Közgyűlésnek, a Társaság Igazgatóságának, Elnökének, Felügyelő Bizottságának és Könyvvizsgálójának feladatait, hatáskörét, valamint a működésükre vonatkozó alapvető rendelkezéseket. Az Alapszabály rendelkezései a Társaság valamenynyi szervezete, vezető tisztségviselője, vezető jogállású és egyéb munkavállalója számára kötelezőek, azzal ellentétes határozatok, döntések, intézkedések nem hozhatók. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság, mint testület látja el, az Alapszabályban, az Ügyrendjében, valamint a Közgyűlés eseti határozataiban foglaltaknak megfelelően. 2. A munkaszervezet belső tagolása, a működés alapelvei A munkaszervezet működési elvei és keretei A Társaság munkaszervezetét az alábbi két felsővezetői munkakört betöltő munkavállaló együttesen irányítja: Chief Executive Officer (a továbbiakban CEO) Chief Financial Officer (a továbbiakban CFO) A felsővezetői munkakört betöltő munkavállalók a Társaság egészét érintő döntéseket együttesen, konszenzussal hozzák meg, a saját szervezetükre és az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek tekintetében pedig saját hatáskörben irányítják a működést. Az egyes szakterületek irányítását a funkciók szerint elkülönülő feladatkörű felsővezetők, a CEO, és a CFO végzik. Az egyes szervezeti egységek feladatainak felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A funkcionális és szolgáltató tevékenységek (támogató tevékenységek) A támogató tevékenységeket végzők feladata a funkcionális stratégiák, továbbá a Rail Cargo Hungaria Zrt. irányítását biztosító politikák és rendszerek kialakítása, működtetése. Csoportirányítási funkcionális feladatokat látnak el a CEO által delegált hatáskörrel a(z): vállalati audit vasútbiztonság és védelem minőségirányítás jog marketing és kommunikáció vasúti kapcsolatok vállalatfejlesztés vezetők, valamint a CFO által delegált hatáskörrel a: humán erőforrás, üzletfejlesztés ICT pénzügy és kontrolling beruházás, beszerzés vezetők. Ez az irányítás elsődlegesen stratégiák, politikák kialakításával, továbbá rendszerek, eljárások, szabályok kidolgozásával és betartásuk ellenőrzésével történik. Vezetői együttműködési fórumok A Társaság vezetésének alapelve a csapatmunka, ezért: A vezetők nemcsak területük szakmai vezetői, hanem a vezetői team tagjai, ezért velük szemben elvárt köve- 2

3 telmény, hogy a különböző vezetői értekezletek elé kerülő témákkal kapcsolatban felelősen foglaljanak állást. Véleményalkotásuk során elsődlegesen a Rail Cargo Hungaria Zrt. érdekeit kötelesek képviselni, és kötelesek a Társasági optimum kialakítására törekedni. Állásfoglalásukban, vélemény-alkotásukban saját szakmai területük szempontjait és megközelítési módját kell érvényre juttatniuk. Kompetenciájukba nem tartozó témákban is véleményt alkothatnak, tiszteletben tartva az illetékes kollégák szakmai kompetenciáját. A munkavégzés során az együttműködés a vezérlő elv. A testületi vita lezárása és a vezetői döntést követően eltérő véleményt nem képviselhetnek. Felsővezetői értekezlet A napi munkavégzés során a felsővezetők szükség szerint - bevonják az egyes szervezeti egységek vezetőit az ő kompetenciájaként megjelenő hatáskörök gyakorlásába. Ennek fóruma a felsővezetői értekezlet, amely a felsővezetők munkáját támogató tájékoztató, véleményező, döntés-előkészítő, a végrehajtást koordináló, ellenőrző testület. A felsővezetői értekezletnek, mint testületnek nincs önálló döntési hatásköre. A felsővezetői értekezlet tagjai a CEO, és a CFO, valamint az általuk meghatározott vezetők. A felsővezetői értekezlet részletes működési szabályait külön utasítás tartalmazza. A belső kapcsolattartás rendje A Társaság működése, az egyes feladatok eredményes végrehajtása érdekében a kapcsolattartás a Társaság teljes szervezetén belül korlátlan. A Társaságon belül érvényesülnie kell azon elvnek, hogy az egyes szervezeti egységek vezetői, munkavállalói a szervezeti egység SZMSZ-ben rögzített feladata és hatásköre által meghatározott körben kezdeményezhetik és tarthatják fenn a kapcsolatot más szervezetek vezetőivel, képviselőivel. A Társaság valamennyi vezetője és munkavállalója köteles a belső szervezeti egységektől érkező megkereséseket megválaszolni, a kért segítséget vagy véleményt megadni. Kapcsolattartás a médiával, a sajtónyilatkozatok rendje Sajtó részére nyilatkozatot a Rail Cargo Hungaria Zrt. nevében csak az erre feljogosított munkavállaló tehet. A sajtónyilatkozatok során minden nyilatkozónak gondoskodni kell az üzleti titok védelméről, és köteles a Társaság érdekeit tiszteletben tartani, a Társaság jó hírnevét nem csorbítani. A sajtónyilatkozatok rendjére vonatkozó részletes szabályokat a CEO által kiadott utasítás tartalmazza. 3. Általános működési szabályok A munkavállalókra vonatkozó általános rendelkezések A munkavállalók a Munka Törvénykönyvében, a Rail Cargo Hungaria Zrt. Kollektív Szerződésében és munkaszerződésükben valamint egyéb munkaviszonyra vonatkozó szabályokban előírt jogok gyakorlása, illetve kötelezettségek teljesítése útján a munkaszerződésükben és munkaköri leírásukban előírtak, és az ennek keretei között kiadott szóbeli munkáltatói utasítások maradéktalan végrehajtásáért felelősek. A vezetőkre vonatkozó általános rendelkezések A vezető állású, illetve a vezetői munkakört betöltő munkavállalók az általuk irányított szerv, szervezeti egység jelen SZMSZ-ben rögzített feladatainak megvalósítása céljából koordinálják és irányítják az adott szerv, szervezeti egység munkáját a Munka Törvénykönyvében, a Rail Cargo Hungaria Zrt. Kollektív Szerződésében a munkáltatót megillető jogok, illetve kötelezettségek részbeni vagy teljes gyakorlása, illetve teljesítése útján, teljes és közvetlen felelősség mellett. A Társaság valamennyi vezetői feladatokat ellátó munkavállalója köteles a munkáját elsődlegesen a Társaság stratégiai célkitűzéseinek és éves üzleti tervének megvalósulása érdekében, hatékony költséggazdálkodással végezni, valamint irányítani a vezetése alá tartozó szervezeti egységek tevékenységét. Ennek keretében legfontosabb feladatai: a vezetése alatt álló szervezeti egység(ek) munkájának megszervezése, szükség szerinti szabályozása, szakmai irányítása és ellenőrzése, a munkavállalók feladatainak általános és operatív meghatározása, munkaköri leírásban való rögzítése, azok kiadása és felülvizsgálata, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, a vagyon- és tűzbiztonsági szabályok betartása és betartatása, megfelelő munkamegosztás biztosítása, a feladatköréhez tartozó belső és külső tájékoztatási, valamint egyéb kapcsolattartási kötelezettségek teljesítése, az üzleti titok megőrzése, megőrzésének biztosítása, 3

4 a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok, rendelkezések, utasítások, valamint a bizonylati fegyelem betartása és betartatása, ennek körében kiemelten a Kollektív Szerződés és a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak betartása, az irányítása alá tartozó munkavállalók munkájának folyamatos ellenőrzése, minősítése, értékelése, és a munkavállalók képességeinek fejlesztése, saját szakmai tudásának folyamatos fejlesztése, vezetői beosztása megszűnésekor munkakörének a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettek szerinti átadása, a szervezeti egység tevékenységi körébe tartozó vagy eseti utasítás alapján végzendő feladatok határidőben történő hibamentes és gazdaságos elvégzése, az egyes szervezeti egységek, illetve munkavállalók között az együttműködés biztosítása, az egymásra épülő feladatok határidőben történő elvégzése érdekében a társasági érdekek maximális biztosítása mellett. A Társaság valamennyi vezetői munkakört betöltő munkavállalója felelős az előírt munkafeladatok körültekintő, megfelelő gondossággal történő elvégzéséért, intézkedéseiért, utasításaiért, ellenőrzési kötelezettségének megfelelő teljesítéséért, valamint mindazokért az intézkedésekért, amelyeket munka-, és hatáskörének megfelelően megtett, illetve megtenni elmulasztott. Anyagi felelősségének körét és mértékét a Gt., az Mt. és a Kollektív Szerződés határozza meg, azzal, hogy a Kollektív Szerződés hatálya nem terjed ki az Mt (1) bekezdése szerint minősülő vezető állású munkavállalókra. A munkáltatói jogkörök gyakorlása A munkakörre vonatkozó feladat-, hatáskör és felelősség pontos és egyértelmű meghatározására munkaszerződésben kell rendelkezni, a munkaköri feladatokról és kötelezettségekről munkaköri leírást kell készíteni. Az elkészítésről, illetve a folyamatos karbantartásról a munkáltatói jogkör gyakorlójának haladéktalanul gondoskodnia kell, dokumentálható átadás mellett. A munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje CEO/ CFO utasításban kerül szabályozásra. Vezetői munkakör betöltésének főbb szabályai Vezetői munkakört betölteni: az erre irányuló munkaszerződés kötésével, érvényes Rail Cargo Hungaria Zrt. munkaszerződés módosításával határozatlan időre lehet. Határozott időre tölthető be a vezetői munkakör: a vezető munkakör ellátására irányuló megállapodáson alapuló megbízással, kivételes esetben (felsővezetői engedéllyel) munkaszerződés kötésével, illetőleg hatályos munkaszerződés meghosszabbításával, módosításával. A Rail Cargo Hungaria Zrt.-vel már munkaviszonyban álló munkavállalóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell a megbízás visszavonásának lehetőségét, illetőleg a megbízás időtartamának leteltét követően a munkavállaló munkajogi helyzetével kapcsolatos kérdéseket is (eredeti vagy más munkakörbe helyezés, munkaviszony megszüntetés). A megbízást a megbízó a munkavállaló előzetes, az indokokat tartalmazó és írásbeli értesítését követően vonhatja vissza. A vezetői munkakörök betöltésével kapcsolatos, illetőleg a mérlegelést igénylő ügyek döntésre való előkészítése az illetékes személyügyi tevékenységet ellátó szervek feladata. A munkakör átadás-átvétel szabályai A vezetői szintű munkavállalók munkaviszonyuk megszűnése vagy más munkakörbe történő helyezésük esetén a munkakörüket átadás-átvételi eljárás keretében kötelesek átadni az új vezetőnek, ha a vezető felmentésével egyidejűleg új vezetőt neveztek ki, vagy bíztak meg. Az átadás-átvétel átadó részéről teljességi nyilatkozat formájában történik. Amennyiben az új vezető kinevezésére vagy megbízására még nem került sor, a munkakör átadás-átvételi eljárás másik résztvevője a szolgálati felettes által meghatározott személy. A munkakör átadás-átvétel során maradéktalanul fi - gyelembe kell venni az ügyviteli rendelkezésben foglaltakat. A munkaviszony megszűnését, illetőleg más munkakörbe helyezést tartalmazó munkáltatói intézkedésben vagy közös megegyezésben a munkakör átadásának idejére és körülményeire utalni kell. A munkakör átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, és a kinevező elé kell terjeszteni jóváhagyásra. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az átadás-átvételben szereplő személyeket és az eljárás időpontját, az átadott munkakörrel kapcsolatos általános jellegű tájékoztatást, az átadott konkrét ügyek és az azokban teendő intézkedések megnevezését, valamint az azokkal kapcsolatos megjegyzéseket, egyéb részletes adatokat, körülményeket, az átadó-átvevő aláírását. Az átadás-átvételi eljárást a vezető felmentésének hatályba lépését megelőzően be kell fejezni. A beosztott munkavállalók személyében bekövetkezett változások esetén ezeket a szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy az átadás-átvételi 4

5 jegyzőkönyvet a munkáltatói jogkört gyakorló vezető részére kell jóváhagyásra benyújtani. A helyettesítés szabályai A távollévő vagy az adott szerv, szervezeti egység vezetésében akadályozott vezetőt az általa írásban megbízott munkavállaló helyettesíti. Ilyen rendelkezés hiányában a közvetlen szolgálati felettes jogosult a helyettesítő személyének írásban történő megbízással való kijelölésére. Együttműködési kötelezettségek és szabályok A Társaság munkaszervezetének munkavégzésére az általános érvényű meghatározó elv az együttműködési kötelezettség az egyes szervezetek, illetve azok vezetői és munkavállalói között. Amennyiben egyenrangú szervezeti egységek között a végrehajtást akadályozó véleményeltérés marad fenn, az ügyet közös előterjesztés kíséretében az egy szinttel feljebb álló közös vezető elé kell utalni döntésre, aki e döntési jogát más vezetőre átruházhatja. A Társaságnak függetlenül attól, hogy tevékenységeit különböző, esetleg földrajzilag is differenciált szervezeti egységekben folytatja - partnereivel szemben egységes egészként kell fellépnie. Ennek a fellépésnek bármely egységen keresztül történjen is az a társasági érdeket kell kifejeznie. A társasági érdek előmozdítása, a Társaságon belüli vezetői előírások betartása, végrehajtása az egyes szervezeti egységek részéről koordinatív, összehangolt munkát igényel. Ha az egységek olyan feladatot kapnak, illetve vállalnak, amelyet közösen kell megoldaniuk, vagy amelyek megoldásához többirányú szakértelem szükséges, azt célorientált együttműködésben, az együttműködés általános szabályainak alkalmazásával kell végrehajtani. A Rail Cargo Hungaria Zrt. jelen SZMSZ-ben szabályozott tevékenységeinek együttműködő módon történő végrehajtásáért a továbbiakban részletezett szervezeti egység leírásokban megnevezett vezetők a felelősek. Amennyiben felelős személy nincs megjelölve, a feladat teljesítésében érdekelt szervezeti egység vezetője a felelős. a tennivalók meghatározásában olyan megegyezésre kell törekedni, hogy az a feladat sikeres teljesítését biztosítsa, a megegyezésnek olyan időpontig kell létrejönni, amíg az a feladat végrehajtás határidejét nem veszélyezteti, az együttműködésben olyan gondossággal kell részt venni, mintha a teljes feladat saját feladat lenne, a végrehajtás során kötelesek egymásnak a munkatárs által kért információkat megadni, illetve minden olyan információt kérés nélkül is átadni, ami a munkatárs munkáját segítheti, az együttműködés során kötött szóbeli megállapodásoknak egyenértékűeknek kell lenni az írásban rögzítettekkel, a közösen hozott határozatokat úgy kell végrehajtani, mintha az közös vezetői utasítás lenne, amennyiben a végrehajtásban akadályok merülnek fel, kötelesek erről egymást tájékoztatni, új megállapodást kötni és azt az előzőekben rögzített szabályok szerint végrehajtani, amennyiben az együttműködésre kötelezettek nem tudnak megegyezni, akkor döntésért a közös felső vezetőhöz kell fordulni. Összeférhetetlenség Döntési hatáskörrel vagy szerződéskötési jogosultsággal felruházott valamennyi munkavállaló köteles bejelenteni saját és Ptk b) pont szerinti közeli hozzátartozójának gazdasági érdekeltségeit (tulajdonosi érdekeltség gazdasági Társaságban, vezető tisztségviselés gazdasági Társaságban vagy egyéb jogi személyben). A munkavállaló nem vehet részt olyan döntés meghozatalában vagy szerződés megkötésében, mely döntés vagy szerződés alapján közeli hozzátartozója, vagy gazdasági érdekkörébe tartozó jogi személy válik a Társasággal szemben jogosulttá. Az összeférhetetlenségre vonatkozó részletes szabályokat a CFO által kiadott utasítás tartalmazza. A Vasútvállalati engedély szakmai alkalmassági feltételeinek biztosítása A vasúti tevékenység ellátásához szükséges szakmai alkalmasság tekintetében meghatározó munkakörök leírásait (a hatás- és feladatkörökkel, az alkalmassági feltételekkel) a 3. számú melléklet tartalmazza. A belső együttműködés általános szabályai: a munkakapcsolatba került dolgozók kötelesek az adott feladat megoldásában öntevékenyen együttműködni és a társasági érdek maximális érvényre juttatása érdekében dolgozni, 5

6 Üzemeltetés Vontatás Üzemviteli logisztika Vonatkezelés Rendeléskezelés Teherkocsi menedzsment Teherkocsi üzembentartás Teherkocsi gazdálkodás TÜK - Kelet TÜK - Vasúti kapcsolatok Vállalatfejlesztés Marketing és kommunikáció Jog Vállalati audit Vasútbiztonság és védelem TÜK - CEO Kereskedelem Idegenfeles Kereskedelmi koordináció Intermodal Korridormenedzsment Számlázás menedzsment Kontrolling és kockázatmenedzsment HR Ösztönzés és fejlesztés HR Gazdálkodás és partner CFO Beszerzés-, beruházásmenedzsment Üzletfejlesztés ICT 6

7 1. sz. melléklet Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti egységek feladatleírása A két felsővezetői munkakört (CEO, CFO) betöltő munkavállaló együttes feladatai: 1. A Társaság munkaszervezetének irányítása és ellenőrzése az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között, a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően. 2. A Társaság képviselete a tulajdonosok felé. 3. A Társaság csoportstratégiája kialakításának és megvalósításának irányítása. 4. Teljesítmény és hatékonysági követelmények meghatározása, és azok teljesítésének értékelése. 5. A Rail Cargo Hungaria Zrt. szervezetei közötti munka irányítása. 6. Minden olyan feladat irányítása és ellátása, mely nem tartozik a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe. Chief Executive Officer Célja: A Rail Cargo Hungaria Zrt., illetve a Rail Cargo Hungaria Csoport kereskedelmi, üzemeltetési, marketing, külső és belső sajtókapcsolati rendszer, vállalatfejlesztési, jogi, vállalati audit, vasútbiztonság és védelmi, valamint minőségirányítási tevékenységének irányítása, felügyelete. A vasúti árufuvarozási-, szállítmányozási-,vontatási, logisztikai- és a kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások, kereskedelmi és üzemeltetési feladatainak irányítása, összehangolása Rail Cargo Hungaria csoport szinten. Feladata: 1. Irányítja a Rail Cargo Hungaria Zrt., az RCA gyakorlatára alapozott, szakterületeken átívelő integrálódási programjának kialakítását, felügyeli annak megvalósítását. 2. Kialakítja és felügyeli a Társaság üzleti stratégiáját. 3. Képviseli a Társaságot belföldi és nemzetközi szervezetek, szakmai és társadalmi partnerek felé. Irányítja a Társaság nemzetközi kapcsolatrendszerét, képviseli a Társaságot nemzetközi viszonylatban. 4. Feladata a Társaság külső működési környezetének, kapcsolatainak proaktív menedzselése, szakmai lobbi irányítása, az EU-hoz kapcsolódó és/vagy EU forrással megvalósítható fejlesztések, pályázatok és a külső kommunikáció irányítása, valamint a működés ellenőrzése. 5. A Társasági szintű, szóvivői feladatok rendszerének kialakítása, a média kapcsolatok működésének irányítása. 6. Irányítja a szponzorálási, támogatási rendszer hatékony működését. 7. Irányítja a piaci, üzletszerzési, üzletkötési, piackutatási tevékenységet a fuvarpiaci részesedés fenntartása, illetve bővítésének szem előtt tartásával, javaslatot fogalmaz meg a portfoliókezelés kereskedelemtől elvárt feladatok ellátását támogató változtatására, valamint közreműködik az esetleges változások ellenőrzésében. 8. A Rail Cargo Hungaria csoport szolgáltatásainak értékesítése és folyamatos fejlesztése a kocsirakományú, illetve a kombinált fuvarozás valamint egyéb logisztikai tevékenységek területén a vállalat stratégiai célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. 9. Leányvállalatok munkájának csoportszintű szakmai és üzleti koordinációja és szervezése a szinergiák kihasználásának érdekében kocsirakományú, illetve kombinált árufuvarozás területén. 10. Kereskedelmi projektek koordinálása csoport szinten, annak érdekében, hogy a Rail Cargo Hungaria csoport partnereinek a logisztikai értéklánc minden területét lefedő szolgáltatást tudjon nyújtani. 11. Rail Cargo Hungaria csoport szintű Sales Board rendszer kialakítása és működtetése. 12. Irányítja a Társaság kereskedelmi, üzemeltetési, vállalatfejlesztési, marketing, kommunikációs, vállalati audit, vasútbiztonság és védelmi, valamint minőségirányítási tevékenységét. 13. Megfogalmazza a szakterületétől elvárt feladatok ellátását támogató informatikai alkalmazásokkal kapcsolatos igényeket az ICT szervezet felé, illetve közreműködik az informatikai fejlesztések szakmai tartalmának meghatározása. Felügyeli és irányítja a saját működési területéhez tartozó szerződéskötéseket, a szerződések minőségbiztosítási szempontú kontrollja érdekében. 14. Leányvállalatok munkájának csoportszintű szakmai üzemeltetési koordinációja és szervezése a szinergiák kihasználásának érdekében kocsirakományú, illetve kombinált árufuvarozás területén. 15. Üzemeltetési projektek koordinálása csoport szinten, annak érdekében, hogy a Rail Cargo Hungaria csoport partnereinek a logisztikai értéklánc minden területét lefedő szolgáltatást tudjon nyújtani. 16. Az Üzemeltetéshez tartozó szervezeti egységek tervezési, beszámolási és belső teljesítményértékelési rendszerének működtetése, az eszközök, erőforrások gazdaságos felhasználása, a szolgáltatások költség-hatékony és minőségi igénybevétele érdekében. 17. A Rail Cargo Hungaria Zrt. jogi tevékenységének irányítása, a Társaság törvényes működtetése érdekében 7

8 Vállalatfejlesztés Célja: A Rail Cargo Hungaria Zrt. CEO felsővezető stratégiai munkájának támogatása, stratégiai kapcsolattartás, a kereskedelmi tevékenység hatékonyságának megerősítése a vállalat üzleti eredményének növelése érdekében, a felsővezetők által irányított szervezetek közötti munkafolyamatok koordinálása. Feladatai: 1. Biztosítja és koordinálja a CEO felsővezető által közvetlenül irányított szervezeti egységek gördülékeny munkamenetét, beleértve a szervezetek közti és külsős stratégiai kapcsolattartás összes módját. 2. Koordinálja a Társaság belföldi társadalmi operatív kapcsolatait. 3. Gondoskodik a nemzetközi kapcsolattartáshoz szükséges háttérmunkálatok elvégzéséről, koordinálja a külföldi utak szervezését, gondoskodik a megfelelő nyilvántartások vezetéséről. 4. Gondoskodik a Társaság nemzetközi és hazai szervezetbeli tagságának nyomon követéséről. 5. Koordinálja a nemzetközi vasút-diplomáciai és vasút-szakmai szervezetekkel kapcsolatos feladatokat Irányítja a külképviseletek kereskedelmi munkáját. 6. Operatív támogatást nyújt a felsővezetők számára a Társaság munkaszervezetének irányításához. 7. Koordinálja, és egyben gondoskodik a felsővezetői értekezletek szakmai előkészítéséről, lebonyolításáról, és koordinálja az értekezleten született döntések/feladatok megvalósítását. 8. Koordinálja az esetleges piac-konform új technológiai, innovatív tevékenységeket, illetve azok szükség szerinti bevezetését. 9. Szabályozza, irányítja a Rail Cargo Hungaria Zrt. portfoliókkal kapcsolatos tranzakcióinak végrehajtását a Rail Cargo Hungaria csoport vagyonának megőrzése és gyarapítása, valamint a Csoport szinergiák kihasználása érdekében. 10. A Rail Cargo Hungaria csoporthoz tartozó leányvállalatok stratégiai koncepciójának kialakítása. Javaslatok készítése a társaságok tulajdoni jogviszonyaival kapcsolatos döntésekhez. (megszüntetés, átalakítás, egyesülés, beolvadás, szétválás, törzstőke felemelés illetve leszállítás) 11. Javaslat cégalapítás, üzletrészvásárlás, vagy értékesítés döntés előkészítésére, üzleti érték meghatározása, tenderdokumentáció (felhívás, kiírás, részletes tájékoztató) elkészítése. 12. Koordinálja a Társaság nemzetközi projektekben (EU/hazai kormány támogatású) való részvételét. Vasúti kapcsolatok Célja: A Társaság hosszú távú-, nagy komplexitású- és versenyképességét javító, a vasúti pálya igénybevétellel összefüggő szabályozási feladatainak koordinálása, nemzetközi és hazai szervezetekben a Társaság képviselete, a vállalati külső kapcsolatrendszerek fejlesztése, társasági célok megvalósításának támogatása. Feladatai: 1. A Társaság nemzetközi és hazai pályahálózatműködtetői, kapacitás-elosztói valamint közlekedési hatósági kapcsolatainak koordinálása és fejlesztése. 2. A pályahálózat-működtetéssel összefüggő vállalati szabályozási környezet fejlesztése, valamint az előzőekkel kapcsolatosan a Társaság érdekeinek érvényesítése, lobby tevékenység. 3. A hálózat-hozzáférési szerződések megkötésének, módosításának társasági szintű koordinációja. 4. A Társaság vasúti pálya igénybevételével összefüggő nemzetközi és hazai jogi és szabályozási környezet fejlesztésére vonatkozó tervezetek készítésében való közreműködés, szükség esetén koordináció. 5. A Társaság érdekeinek képviselete a vasúti árufuvarozási korridorok (RFC) kialakítása és fejlesztése kapcsán működő nemzetközi munkacsoportokban és tanácsadó testületekben. 6. A Társaság szakmai képviselete a kormányzati közlekedéspolitika és stratégia kialakításában, kapcsolódó munkacsoportokban való részvétel a Társaság érdekeinek érvényesítése céljából. 7. A vasúti utasításrendszer és kapcsolódó eljárásrendek felülvizsgálata, módosításainak kezdeményezése, a munkacsoportokban való részvétel társasági szintű koordinációja. 8. Nemzetközi és hazai vasútszakmai szervezetekben, tárgyalásokon feladatkörébe utalt ügyekben a Társaság képviselete és egyéb konferenciákon, fórumokon előadások tartása, szakmai konzultációkon való részvétel. 9. Projektek előkészítése, tervezése, alapítása, a projektek munkájának irányítása. 10. Feladatokhoz kapcsolódó belső és külső kommunikációs témák összeállítása és azok egyeztetése a kommunikációért felelős szervezeti egységgel. Vállalati audit Célja: Védi a Rail Cargo Hungaria Zrt. eszközeit, valamint a tulajdonosok érdekeit és hozzájárul a Rail Cargo Hungaria Zrt. sikeres működéséhez. Vizsgálja, hogy a Rail Cargo Hungaria Zrt. belső ellenőrzési rendszere megfelelően és hatékonyan működik-e és konstruktív javaslatokat tesz a kontroll rendszer javítása érdeké- 8

9 ben. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a jelenlegi és a bevezetésre kerülő munkafolyamatok kockázatait. Feladata: 1. Kidolgozza az öt éves stratégiai-, valamint az éves ellenőrzési tervet. 2. Elvégzi a tervezett vizsgálatokat, illetve végrehajtja az eseti megbízásokat, amelyekről vizsgálati jelentéseket készít. 3. Megvizsgálja az eljárásrendeket és a folyamatokat annak érdekében, hogy biztosítsa azoknak a Rail Cargo Hungaria Zrt. alapelveivel, terveivel és a belső szabályzataival való összhangját, javaslatokat tesz a folyamatok kontrollpontjainak kialakítására, hatékonyságának javítására. 4. Vizsgálja a vezetői és a folyamatba épített ellenőrzés működését, kontrollpontok működtetését, hogy ezzel megvalósuljon a Társaság etikus magatartáson alapuló felelős vállalatirányítása. 5. Elemzi és értékeli a vizsgálatok megállapításaival összefüggésben feltárt kockázati tényezőket, ajánlásokat tesz és összegzi a vizsgált területek észrevételeit. 6. Folyamatosan nyomon követi a külső és belső vizsgálatok ajánlásaira megtett intézkedéseket, valamint a külső felügyeleti szervek és a Felügyelő Bizottság vonatkozó határozatainak végrehajtását. 7. Vizsgálja és folyamatosan nyomon követi a Társaságnál bevezetendő új, illetve a meglévő folyamatok módosítása során kialakítandó értékelési rendszer működését és megfelelőségét. 8. Részt vesz az új folyamatok és számítástechnikai rendszerek bevezetésében, a könyvvizsgáló és a felügyeleti szervek vizsgálataiban. 9. Korszerűsíti a belső ellenőrzési módszereket és karbantartja a Belső Ellenőrzési Rendszer Szabályzatait. Jog Célja: A Rail Cargo Hungaria Zrt. jogi képviseletének ellátása, a társaság törvényes működésének felügyelete, a vállalat tevékenységének jogi támogatása, valamint az árufuvarozási és szállítmányozási szerződéseken alapuló kártérítésekkel kapcsolatos felszólamlások kivizsgálása, elbírálása, vámterhek és vámigazgatási bírságokra vonatkozó ügyek vizsgálata és intézése. Feladata: 1. A társasági működés jogszerűségének folyamatos vizsgálata, és a szükséges intézkedések megtétele. 2. Gondoskodik az igazgatósági ülések, felügyelőbizottsági ülések és közgyűlések előkészítéséről, lebonyolításáról, operatív lebonyolításáról A társasági belső normarendszer jogi kontrollja, jogszabályváltozások átvezetése. 3. Szerződéskötési rendszer jogi felügyelete, szerződéskötések jogi támogatása. 4. A társaság jogi képviselete bíróságok, hatóságok előtt. 5. Peren kívüli megegyezések előkészítése során a Rail Cargo Hungaria Csoport érdekeinek érvényesítése. 6. A társaság vezetői fórumainak jogi támogatása. 7. A társaság működésével összefüggő folyamatok, illetve feladatok elvégzéséhez szakértői, jogi szolgáltatás nyújtása, valamint az ebben résztvevő ügyvédi irodák, ügyvédek munkájának irányítása, tevékenységük koordinálása. 8. Társasági jogi és cégbírósági ügyek intézése. 9. A Rail Cargo Hungaria Csoporthoz tartozó leányvállalatok megszüntetésére, átalakítására, egyesülésére, beolvadására, szétválására, törzstőkéjének felemelésére illetve leszállítására vonatkozó jogi feladatok elvégzése. 10. Cégalapítás, üzletrészvásárlás, vagy értékesítés jogi lépéseinek lebonyolítása. 11. Közgyűlési, taggyűlési meghatalmazások, alapítói határozatok és mandátumok kiadása. 12. Jogszabály értelmezési kérdésekben állásfoglalás a felső vezetés és az egyes szervezeti egységek részére. 13. Általános igazgatási feladatok ellátása és ügykezelési szolgáltatások koordinálása. 14. A vállalati utasítási rendszer kialakítása és működtetése, utasítások közzététele, nyilvántartása, utasításokkal kapcsolatos adatszolgáltatás. 15. A belföldi és nemzetközi árufuvarozási szerződésre alapított kártérítési és kötbérkövetelési felszólamlások, valamint fuvarozási szerződésen kívül eredő reklamáció fogadása, formai vizsgálata, kivizsgálása, elbírálása, intézése. 16. A kárjegyzőkönyvek feldolgozása, nyilvántartása, kárstatisztikai adatok hálózati szintű nyilvántartása, kimutatások, elemzések összeállítása. 17. A vasúti árufuvarozás során a jogellenesen belföldi forgalomba került vámáruk után fi zetendő vámösszeg és vámigazgatási bírságokra vonatkozó ügyek kivizsgálása és intézése. Fellebbezés elkészítése és előterjesztése, indokolt esetben aktív per kezdeményezése a NAV-val szemben. 18. Az árukárok fuvarozói felelősségbiztosításon alapuló érvényesítése, szolgáltatás ellátására szerződött vállalkozásoknál a tevékenységi körükben felmerült felelősség esetén a kifi zetett kártérítés tovább terhelése az érintett vállalkozás felé. 19. A visszkereseti tevékenység ellátása belföldi forgalomban az előírt határidőn belül nem rendezett, nemzetközi forgalomban pedig valamennyi hiányt és fölöst, vagy kártérítési felszólamlás tárgyát képező küldemény vonatkozásában. 20. A nemzetközi árufuvarozási szerződésből eredő kárkifi zetések esetében egyeztetés a társvasutakkal a 9

8. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

8. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 8. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 1/2011. (VIII. 1.) CEO sz. Chief Executive Offi cer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2011. (VIII. 1.) CEO.sz. Chief

Részletesebben

2009. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 7. szám

2009. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 7. szám 2009. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 7. szám 10/2009. (XI. 2.) VIG. sz. elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról.. 2 11/2009. (XI. 2.) VIG. sz. elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet 1/153 oldal A MÁV-START Zrt. Alapítója elfogadta a Társaság új Szervezeti és Működési Szabályzatát, melynek rendelkezései 2016. január 01. napján lépnek hatályba. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

INTEGRITÁS TANÁCSADÓK

INTEGRITÁS TANÁCSADÓK INTEGRITÁS TANÁCSADÓK SZEREPE MAGYARORSZÁGON Kovács Sándorné területi közigazgatási szervek irányításáért felelős koordinációs igazgató, KIH 2013. november 7. A korrupció elleni küzdelem Magyarországon

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A MOL Nyrt. Igazgatósága által működtetett Bizottságok Ügyrendje

A MOL Nyrt. Igazgatósága által működtetett Bizottságok Ügyrendje A MOL Nyrt. Igazgatósága által működtetett Bizottságok Ügyrendje 1. Bizottságok létrehozása Az Igazgatóság a működési hatékonyságának fokozása, valamint a döntései szakmai megalapozottságának erősítése

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013.

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. 1.) Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok A MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzett

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 7. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 7. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 7. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 7. szám 2/2008. (VIII. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 11/2008. (VIII. 19.) HVH sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

A PAJZS Koordináló Rendszer szervezete

A PAJZS Koordináló Rendszer szervezete Titkárság Elnök Tanácsadók Tájékoztatási Fejlesztési Gazdasági Igazgatási Kereskedelmi vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató Média Rendszer Főkönyvelő Ellenőrzési Üzletkötési

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013.

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013. Alumni szabályzat Dunaújváros, 2013. A Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban Főiskola) Rektori Tanácsa a Főiskolán, illetve annak jogelőd intézményeiben végzett hallgatók, valamint a Főiskolával és jogelődjeivel

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben