3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő"

Átírás

1 3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 1/2014. (IV. 30.) CEO/CFO sz. Chief Executive Offi cer / Chief Financial Offi cer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról /2014. (IV. 30.) CEO/CFO sz. Chief Executive Offi cer / Chief Financial Offi cer utasítás a munkáltatói jogkörgyakorlás rendjéről /2014. (IV. 30.) CEO/CFO sz. Chief Executive Offi cer / Chief Financial Offi cer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt. Projekt Kézikönyvéről /2014. (IV. 30.) CEO sz. Chief Executive Offi cer utasítás az üzemirányításról és elegytovábbításról az 1/2013. (I. 02.) CEO sz. Chief Executive Offi cer utasítás 1. sz. módosításáról egységes szerkezetben /2014. (IV. 30.) CFO sz. Chief Financial Offi cer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt. munkavállalóinak évi integrált kompetencia alapú teljesítménymenedzsment rendszeréről...115

2 1/2014. (IV. 30.) CEO/CFO sz. Chief Executive Officer / Chief Financial Officer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Az Igazgatóság április 3-ai döntése alapján ezen Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló utasítás év május hó 01.napján lép hatályba. Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg a 4 /2013. (XI.29.) CEO/CFO sz. utasítás hatályát veszti. Mellékletek: 1. sz. melléklet: Szervezeti egységek feladatleírása 2. sz. melléklet: A vasúti tevékenység ellátásához szükséges szakmai alkalmasság tekintetében meghatározó munkakörök 3. sz. melléklet: A vasúti tevékenység ellátásához szükséges szakmai alkalmasság tekintetében meghatározó munkakörök leírásai 4. sz. melléklet: Döntési hatásköri lista Dr. Kovács Imre Chief Executive Offi cer Dr. Clemens Först Chief Financial Offi cer Általános adatok és rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat helye, szerepe a Rail Cargo Hungaria Zrt. szabályozási és irányítási rendszerében Az Alapszabály tartalmazza a Rail Cargo Hungaria Zrt. működésére, szervezetére, irányítási rendszerére vonatkozó alapvető rendelkezéseket. Az Alapszabály meghatározza a Közgyűlésnek, a Társaság Igazgatóságának, Elnökének, Felügyelő Bizottságának és Könyvvizsgálójának feladatait, hatáskörét, valamint a működésükre vonatkozó alapvető rendelkezéseket. Az Alapszabály rendelkezései a Társaság valamenynyi szervezete, vezető tisztségviselője, vezető jogállású és egyéb munkavállalója számára kötelezőek, azzal ellentétes határozatok, döntések, intézkedések nem hozhatók. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság, mint testület látja el, az Alapszabályban, az Ügyrendjében, valamint a Közgyűlés eseti határozataiban foglaltaknak megfelelően. 2. A munkaszervezet belső tagolása, a működés alapelvei A munkaszervezet működési elvei és keretei A Társaság munkaszervezetét az alábbi két felsővezetői munkakört betöltő munkavállaló együttesen irányítja: Chief Executive Officer (a továbbiakban CEO) Chief Financial Officer (a továbbiakban CFO) A felsővezetői munkakört betöltő munkavállalók a Társaság egészét érintő döntéseket együttesen, konszenzussal hozzák meg, a saját szervezetükre és az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek tekintetében pedig saját hatáskörben irányítják a működést. Az egyes szakterületek irányítását a funkciók szerint elkülönülő feladatkörű felsővezetők, a CEO, és a CFO végzik. Az egyes szervezeti egységek feladatainak felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A funkcionális és szolgáltató tevékenységek (támogató tevékenységek) A támogató tevékenységeket végzők feladata a funkcionális stratégiák, továbbá a Rail Cargo Hungaria Zrt. irányítását biztosító politikák és rendszerek kialakítása, működtetése. Csoportirányítási funkcionális feladatokat látnak el a CEO által delegált hatáskörrel a(z): vállalati audit vasútbiztonság és védelem minőségirányítás jog marketing és kommunikáció vasúti kapcsolatok vállalatfejlesztés vezetők, valamint a CFO által delegált hatáskörrel a: humán erőforrás, üzletfejlesztés ICT pénzügy és kontrolling beruházás, beszerzés vezetők. Ez az irányítás elsődlegesen stratégiák, politikák kialakításával, továbbá rendszerek, eljárások, szabályok kidolgozásával és betartásuk ellenőrzésével történik. Vezetői együttműködési fórumok A Társaság vezetésének alapelve a csapatmunka, ezért: A vezetők nemcsak területük szakmai vezetői, hanem a vezetői team tagjai, ezért velük szemben elvárt köve- 2

3 telmény, hogy a különböző vezetői értekezletek elé kerülő témákkal kapcsolatban felelősen foglaljanak állást. Véleményalkotásuk során elsődlegesen a Rail Cargo Hungaria Zrt. érdekeit kötelesek képviselni, és kötelesek a Társasági optimum kialakítására törekedni. Állásfoglalásukban, vélemény-alkotásukban saját szakmai területük szempontjait és megközelítési módját kell érvényre juttatniuk. Kompetenciájukba nem tartozó témákban is véleményt alkothatnak, tiszteletben tartva az illetékes kollégák szakmai kompetenciáját. A munkavégzés során az együttműködés a vezérlő elv. A testületi vita lezárása és a vezetői döntést követően eltérő véleményt nem képviselhetnek. Felsővezetői értekezlet A napi munkavégzés során a felsővezetők szükség szerint - bevonják az egyes szervezeti egységek vezetőit az ő kompetenciájaként megjelenő hatáskörök gyakorlásába. Ennek fóruma a felsővezetői értekezlet, amely a felsővezetők munkáját támogató tájékoztató, véleményező, döntés-előkészítő, a végrehajtást koordináló, ellenőrző testület. A felsővezetői értekezletnek, mint testületnek nincs önálló döntési hatásköre. A felsővezetői értekezlet tagjai a CEO, és a CFO, valamint az általuk meghatározott vezetők. A felsővezetői értekezlet részletes működési szabályait külön utasítás tartalmazza. A belső kapcsolattartás rendje A Társaság működése, az egyes feladatok eredményes végrehajtása érdekében a kapcsolattartás a Társaság teljes szervezetén belül korlátlan. A Társaságon belül érvényesülnie kell azon elvnek, hogy az egyes szervezeti egységek vezetői, munkavállalói a szervezeti egység SZMSZ-ben rögzített feladata és hatásköre által meghatározott körben kezdeményezhetik és tarthatják fenn a kapcsolatot más szervezetek vezetőivel, képviselőivel. A Társaság valamennyi vezetője és munkavállalója köteles a belső szervezeti egységektől érkező megkereséseket megválaszolni, a kért segítséget vagy véleményt megadni. Kapcsolattartás a médiával, a sajtónyilatkozatok rendje Sajtó részére nyilatkozatot a Rail Cargo Hungaria Zrt. nevében csak az erre feljogosított munkavállaló tehet. A sajtónyilatkozatok során minden nyilatkozónak gondoskodni kell az üzleti titok védelméről, és köteles a Társaság érdekeit tiszteletben tartani, a Társaság jó hírnevét nem csorbítani. A sajtónyilatkozatok rendjére vonatkozó részletes szabályokat a CEO által kiadott utasítás tartalmazza. 3. Általános működési szabályok A munkavállalókra vonatkozó általános rendelkezések A munkavállalók a Munka Törvénykönyvében, a Rail Cargo Hungaria Zrt. Kollektív Szerződésében és munkaszerződésükben valamint egyéb munkaviszonyra vonatkozó szabályokban előírt jogok gyakorlása, illetve kötelezettségek teljesítése útján a munkaszerződésükben és munkaköri leírásukban előírtak, és az ennek keretei között kiadott szóbeli munkáltatói utasítások maradéktalan végrehajtásáért felelősek. A vezetőkre vonatkozó általános rendelkezések A vezető állású, illetve a vezetői munkakört betöltő munkavállalók az általuk irányított szerv, szervezeti egység jelen SZMSZ-ben rögzített feladatainak megvalósítása céljából koordinálják és irányítják az adott szerv, szervezeti egység munkáját a Munka Törvénykönyvében, a Rail Cargo Hungaria Zrt. Kollektív Szerződésében a munkáltatót megillető jogok, illetve kötelezettségek részbeni vagy teljes gyakorlása, illetve teljesítése útján, teljes és közvetlen felelősség mellett. A Társaság valamennyi vezetői feladatokat ellátó munkavállalója köteles a munkáját elsődlegesen a Társaság stratégiai célkitűzéseinek és éves üzleti tervének megvalósulása érdekében, hatékony költséggazdálkodással végezni, valamint irányítani a vezetése alá tartozó szervezeti egységek tevékenységét. Ennek keretében legfontosabb feladatai: a vezetése alatt álló szervezeti egység(ek) munkájának megszervezése, szükség szerinti szabályozása, szakmai irányítása és ellenőrzése, a munkavállalók feladatainak általános és operatív meghatározása, munkaköri leírásban való rögzítése, azok kiadása és felülvizsgálata, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, a vagyon- és tűzbiztonsági szabályok betartása és betartatása, megfelelő munkamegosztás biztosítása, a feladatköréhez tartozó belső és külső tájékoztatási, valamint egyéb kapcsolattartási kötelezettségek teljesítése, az üzleti titok megőrzése, megőrzésének biztosítása, 3

4 a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok, rendelkezések, utasítások, valamint a bizonylati fegyelem betartása és betartatása, ennek körében kiemelten a Kollektív Szerződés és a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak betartása, az irányítása alá tartozó munkavállalók munkájának folyamatos ellenőrzése, minősítése, értékelése, és a munkavállalók képességeinek fejlesztése, saját szakmai tudásának folyamatos fejlesztése, vezetői beosztása megszűnésekor munkakörének a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettek szerinti átadása, a szervezeti egység tevékenységi körébe tartozó vagy eseti utasítás alapján végzendő feladatok határidőben történő hibamentes és gazdaságos elvégzése, az egyes szervezeti egységek, illetve munkavállalók között az együttműködés biztosítása, az egymásra épülő feladatok határidőben történő elvégzése érdekében a társasági érdekek maximális biztosítása mellett. A Társaság valamennyi vezetői munkakört betöltő munkavállalója felelős az előírt munkafeladatok körültekintő, megfelelő gondossággal történő elvégzéséért, intézkedéseiért, utasításaiért, ellenőrzési kötelezettségének megfelelő teljesítéséért, valamint mindazokért az intézkedésekért, amelyeket munka-, és hatáskörének megfelelően megtett, illetve megtenni elmulasztott. Anyagi felelősségének körét és mértékét a Gt., az Mt. és a Kollektív Szerződés határozza meg, azzal, hogy a Kollektív Szerződés hatálya nem terjed ki az Mt (1) bekezdése szerint minősülő vezető állású munkavállalókra. A munkáltatói jogkörök gyakorlása A munkakörre vonatkozó feladat-, hatáskör és felelősség pontos és egyértelmű meghatározására munkaszerződésben kell rendelkezni, a munkaköri feladatokról és kötelezettségekről munkaköri leírást kell készíteni. Az elkészítésről, illetve a folyamatos karbantartásról a munkáltatói jogkör gyakorlójának haladéktalanul gondoskodnia kell, dokumentálható átadás mellett. A munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje CEO/ CFO utasításban kerül szabályozásra. Vezetői munkakör betöltésének főbb szabályai Vezetői munkakört betölteni: az erre irányuló munkaszerződés kötésével, érvényes Rail Cargo Hungaria Zrt. munkaszerződés módosításával határozatlan időre lehet. Határozott időre tölthető be a vezetői munkakör: a vezető munkakör ellátására irányuló megállapodáson alapuló megbízással, kivételes esetben (felsővezetői engedéllyel) munkaszerződés kötésével, illetőleg hatályos munkaszerződés meghosszabbításával, módosításával. A Rail Cargo Hungaria Zrt.-vel már munkaviszonyban álló munkavállalóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell a megbízás visszavonásának lehetőségét, illetőleg a megbízás időtartamának leteltét követően a munkavállaló munkajogi helyzetével kapcsolatos kérdéseket is (eredeti vagy más munkakörbe helyezés, munkaviszony megszüntetés). A megbízást a megbízó a munkavállaló előzetes, az indokokat tartalmazó és írásbeli értesítését követően vonhatja vissza. A vezetői munkakörök betöltésével kapcsolatos, illetőleg a mérlegelést igénylő ügyek döntésre való előkészítése az illetékes személyügyi tevékenységet ellátó szervek feladata. A munkakör átadás-átvétel szabályai A vezetői szintű munkavállalók munkaviszonyuk megszűnése vagy más munkakörbe történő helyezésük esetén a munkakörüket átadás-átvételi eljárás keretében kötelesek átadni az új vezetőnek, ha a vezető felmentésével egyidejűleg új vezetőt neveztek ki, vagy bíztak meg. Az átadás-átvétel átadó részéről teljességi nyilatkozat formájában történik. Amennyiben az új vezető kinevezésére vagy megbízására még nem került sor, a munkakör átadás-átvételi eljárás másik résztvevője a szolgálati felettes által meghatározott személy. A munkakör átadás-átvétel során maradéktalanul fi - gyelembe kell venni az ügyviteli rendelkezésben foglaltakat. A munkaviszony megszűnését, illetőleg más munkakörbe helyezést tartalmazó munkáltatói intézkedésben vagy közös megegyezésben a munkakör átadásának idejére és körülményeire utalni kell. A munkakör átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, és a kinevező elé kell terjeszteni jóváhagyásra. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az átadás-átvételben szereplő személyeket és az eljárás időpontját, az átadott munkakörrel kapcsolatos általános jellegű tájékoztatást, az átadott konkrét ügyek és az azokban teendő intézkedések megnevezését, valamint az azokkal kapcsolatos megjegyzéseket, egyéb részletes adatokat, körülményeket, az átadó-átvevő aláírását. Az átadás-átvételi eljárást a vezető felmentésének hatályba lépését megelőzően be kell fejezni. A beosztott munkavállalók személyében bekövetkezett változások esetén ezeket a szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy az átadás-átvételi 4

5 jegyzőkönyvet a munkáltatói jogkört gyakorló vezető részére kell jóváhagyásra benyújtani. A helyettesítés szabályai A távollévő vagy az adott szerv, szervezeti egység vezetésében akadályozott vezetőt az általa írásban megbízott munkavállaló helyettesíti. Ilyen rendelkezés hiányában a közvetlen szolgálati felettes jogosult a helyettesítő személyének írásban történő megbízással való kijelölésére. Együttműködési kötelezettségek és szabályok A Társaság munkaszervezetének munkavégzésére az általános érvényű meghatározó elv az együttműködési kötelezettség az egyes szervezetek, illetve azok vezetői és munkavállalói között. Amennyiben egyenrangú szervezeti egységek között a végrehajtást akadályozó véleményeltérés marad fenn, az ügyet közös előterjesztés kíséretében az egy szinttel feljebb álló közös vezető elé kell utalni döntésre, aki e döntési jogát más vezetőre átruházhatja. A Társaságnak függetlenül attól, hogy tevékenységeit különböző, esetleg földrajzilag is differenciált szervezeti egységekben folytatja - partnereivel szemben egységes egészként kell fellépnie. Ennek a fellépésnek bármely egységen keresztül történjen is az a társasági érdeket kell kifejeznie. A társasági érdek előmozdítása, a Társaságon belüli vezetői előírások betartása, végrehajtása az egyes szervezeti egységek részéről koordinatív, összehangolt munkát igényel. Ha az egységek olyan feladatot kapnak, illetve vállalnak, amelyet közösen kell megoldaniuk, vagy amelyek megoldásához többirányú szakértelem szükséges, azt célorientált együttműködésben, az együttműködés általános szabályainak alkalmazásával kell végrehajtani. A Rail Cargo Hungaria Zrt. jelen SZMSZ-ben szabályozott tevékenységeinek együttműködő módon történő végrehajtásáért a továbbiakban részletezett szervezeti egység leírásokban megnevezett vezetők a felelősek. Amennyiben felelős személy nincs megjelölve, a feladat teljesítésében érdekelt szervezeti egység vezetője a felelős. a tennivalók meghatározásában olyan megegyezésre kell törekedni, hogy az a feladat sikeres teljesítését biztosítsa, a megegyezésnek olyan időpontig kell létrejönni, amíg az a feladat végrehajtás határidejét nem veszélyezteti, az együttműködésben olyan gondossággal kell részt venni, mintha a teljes feladat saját feladat lenne, a végrehajtás során kötelesek egymásnak a munkatárs által kért információkat megadni, illetve minden olyan információt kérés nélkül is átadni, ami a munkatárs munkáját segítheti, az együttműködés során kötött szóbeli megállapodásoknak egyenértékűeknek kell lenni az írásban rögzítettekkel, a közösen hozott határozatokat úgy kell végrehajtani, mintha az közös vezetői utasítás lenne, amennyiben a végrehajtásban akadályok merülnek fel, kötelesek erről egymást tájékoztatni, új megállapodást kötni és azt az előzőekben rögzített szabályok szerint végrehajtani, amennyiben az együttműködésre kötelezettek nem tudnak megegyezni, akkor döntésért a közös felső vezetőhöz kell fordulni. Összeférhetetlenség Döntési hatáskörrel vagy szerződéskötési jogosultsággal felruházott valamennyi munkavállaló köteles bejelenteni saját és Ptk b) pont szerinti közeli hozzátartozójának gazdasági érdekeltségeit (tulajdonosi érdekeltség gazdasági Társaságban, vezető tisztségviselés gazdasági Társaságban vagy egyéb jogi személyben). A munkavállaló nem vehet részt olyan döntés meghozatalában vagy szerződés megkötésében, mely döntés vagy szerződés alapján közeli hozzátartozója, vagy gazdasági érdekkörébe tartozó jogi személy válik a Társasággal szemben jogosulttá. Az összeférhetetlenségre vonatkozó részletes szabályokat a CFO által kiadott utasítás tartalmazza. A Vasútvállalati engedély szakmai alkalmassági feltételeinek biztosítása A vasúti tevékenység ellátásához szükséges szakmai alkalmasság tekintetében meghatározó munkakörök leírásait (a hatás- és feladatkörökkel, az alkalmassági feltételekkel) a 3. számú melléklet tartalmazza. A belső együttműködés általános szabályai: a munkakapcsolatba került dolgozók kötelesek az adott feladat megoldásában öntevékenyen együttműködni és a társasági érdek maximális érvényre juttatása érdekében dolgozni, 5

6 Üzemeltetés Vontatás Üzemviteli logisztika Vonatkezelés Rendeléskezelés Teherkocsi menedzsment Teherkocsi üzembentartás Teherkocsi gazdálkodás TÜK - Kelet TÜK - Vasúti kapcsolatok Vállalatfejlesztés Marketing és kommunikáció Jog Vállalati audit Vasútbiztonság és védelem TÜK - CEO Kereskedelem Idegenfeles Kereskedelmi koordináció Intermodal Korridormenedzsment Számlázás menedzsment Kontrolling és kockázatmenedzsment HR Ösztönzés és fejlesztés HR Gazdálkodás és partner CFO Beszerzés-, beruházásmenedzsment Üzletfejlesztés ICT 6

7 1. sz. melléklet Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti egységek feladatleírása A két felsővezetői munkakört (CEO, CFO) betöltő munkavállaló együttes feladatai: 1. A Társaság munkaszervezetének irányítása és ellenőrzése az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között, a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően. 2. A Társaság képviselete a tulajdonosok felé. 3. A Társaság csoportstratégiája kialakításának és megvalósításának irányítása. 4. Teljesítmény és hatékonysági követelmények meghatározása, és azok teljesítésének értékelése. 5. A Rail Cargo Hungaria Zrt. szervezetei közötti munka irányítása. 6. Minden olyan feladat irányítása és ellátása, mely nem tartozik a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe. Chief Executive Officer Célja: A Rail Cargo Hungaria Zrt., illetve a Rail Cargo Hungaria Csoport kereskedelmi, üzemeltetési, marketing, külső és belső sajtókapcsolati rendszer, vállalatfejlesztési, jogi, vállalati audit, vasútbiztonság és védelmi, valamint minőségirányítási tevékenységének irányítása, felügyelete. A vasúti árufuvarozási-, szállítmányozási-,vontatási, logisztikai- és a kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások, kereskedelmi és üzemeltetési feladatainak irányítása, összehangolása Rail Cargo Hungaria csoport szinten. Feladata: 1. Irányítja a Rail Cargo Hungaria Zrt., az RCA gyakorlatára alapozott, szakterületeken átívelő integrálódási programjának kialakítását, felügyeli annak megvalósítását. 2. Kialakítja és felügyeli a Társaság üzleti stratégiáját. 3. Képviseli a Társaságot belföldi és nemzetközi szervezetek, szakmai és társadalmi partnerek felé. Irányítja a Társaság nemzetközi kapcsolatrendszerét, képviseli a Társaságot nemzetközi viszonylatban. 4. Feladata a Társaság külső működési környezetének, kapcsolatainak proaktív menedzselése, szakmai lobbi irányítása, az EU-hoz kapcsolódó és/vagy EU forrással megvalósítható fejlesztések, pályázatok és a külső kommunikáció irányítása, valamint a működés ellenőrzése. 5. A Társasági szintű, szóvivői feladatok rendszerének kialakítása, a média kapcsolatok működésének irányítása. 6. Irányítja a szponzorálási, támogatási rendszer hatékony működését. 7. Irányítja a piaci, üzletszerzési, üzletkötési, piackutatási tevékenységet a fuvarpiaci részesedés fenntartása, illetve bővítésének szem előtt tartásával, javaslatot fogalmaz meg a portfoliókezelés kereskedelemtől elvárt feladatok ellátását támogató változtatására, valamint közreműködik az esetleges változások ellenőrzésében. 8. A Rail Cargo Hungaria csoport szolgáltatásainak értékesítése és folyamatos fejlesztése a kocsirakományú, illetve a kombinált fuvarozás valamint egyéb logisztikai tevékenységek területén a vállalat stratégiai célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. 9. Leányvállalatok munkájának csoportszintű szakmai és üzleti koordinációja és szervezése a szinergiák kihasználásának érdekében kocsirakományú, illetve kombinált árufuvarozás területén. 10. Kereskedelmi projektek koordinálása csoport szinten, annak érdekében, hogy a Rail Cargo Hungaria csoport partnereinek a logisztikai értéklánc minden területét lefedő szolgáltatást tudjon nyújtani. 11. Rail Cargo Hungaria csoport szintű Sales Board rendszer kialakítása és működtetése. 12. Irányítja a Társaság kereskedelmi, üzemeltetési, vállalatfejlesztési, marketing, kommunikációs, vállalati audit, vasútbiztonság és védelmi, valamint minőségirányítási tevékenységét. 13. Megfogalmazza a szakterületétől elvárt feladatok ellátását támogató informatikai alkalmazásokkal kapcsolatos igényeket az ICT szervezet felé, illetve közreműködik az informatikai fejlesztések szakmai tartalmának meghatározása. Felügyeli és irányítja a saját működési területéhez tartozó szerződéskötéseket, a szerződések minőségbiztosítási szempontú kontrollja érdekében. 14. Leányvállalatok munkájának csoportszintű szakmai üzemeltetési koordinációja és szervezése a szinergiák kihasználásának érdekében kocsirakományú, illetve kombinált árufuvarozás területén. 15. Üzemeltetési projektek koordinálása csoport szinten, annak érdekében, hogy a Rail Cargo Hungaria csoport partnereinek a logisztikai értéklánc minden területét lefedő szolgáltatást tudjon nyújtani. 16. Az Üzemeltetéshez tartozó szervezeti egységek tervezési, beszámolási és belső teljesítményértékelési rendszerének működtetése, az eszközök, erőforrások gazdaságos felhasználása, a szolgáltatások költség-hatékony és minőségi igénybevétele érdekében. 17. A Rail Cargo Hungaria Zrt. jogi tevékenységének irányítása, a Társaság törvényes működtetése érdekében 7

8 Vállalatfejlesztés Célja: A Rail Cargo Hungaria Zrt. CEO felsővezető stratégiai munkájának támogatása, stratégiai kapcsolattartás, a kereskedelmi tevékenység hatékonyságának megerősítése a vállalat üzleti eredményének növelése érdekében, a felsővezetők által irányított szervezetek közötti munkafolyamatok koordinálása. Feladatai: 1. Biztosítja és koordinálja a CEO felsővezető által közvetlenül irányított szervezeti egységek gördülékeny munkamenetét, beleértve a szervezetek közti és külsős stratégiai kapcsolattartás összes módját. 2. Koordinálja a Társaság belföldi társadalmi operatív kapcsolatait. 3. Gondoskodik a nemzetközi kapcsolattartáshoz szükséges háttérmunkálatok elvégzéséről, koordinálja a külföldi utak szervezését, gondoskodik a megfelelő nyilvántartások vezetéséről. 4. Gondoskodik a Társaság nemzetközi és hazai szervezetbeli tagságának nyomon követéséről. 5. Koordinálja a nemzetközi vasút-diplomáciai és vasút-szakmai szervezetekkel kapcsolatos feladatokat Irányítja a külképviseletek kereskedelmi munkáját. 6. Operatív támogatást nyújt a felsővezetők számára a Társaság munkaszervezetének irányításához. 7. Koordinálja, és egyben gondoskodik a felsővezetői értekezletek szakmai előkészítéséről, lebonyolításáról, és koordinálja az értekezleten született döntések/feladatok megvalósítását. 8. Koordinálja az esetleges piac-konform új technológiai, innovatív tevékenységeket, illetve azok szükség szerinti bevezetését. 9. Szabályozza, irányítja a Rail Cargo Hungaria Zrt. portfoliókkal kapcsolatos tranzakcióinak végrehajtását a Rail Cargo Hungaria csoport vagyonának megőrzése és gyarapítása, valamint a Csoport szinergiák kihasználása érdekében. 10. A Rail Cargo Hungaria csoporthoz tartozó leányvállalatok stratégiai koncepciójának kialakítása. Javaslatok készítése a társaságok tulajdoni jogviszonyaival kapcsolatos döntésekhez. (megszüntetés, átalakítás, egyesülés, beolvadás, szétválás, törzstőke felemelés illetve leszállítás) 11. Javaslat cégalapítás, üzletrészvásárlás, vagy értékesítés döntés előkészítésére, üzleti érték meghatározása, tenderdokumentáció (felhívás, kiírás, részletes tájékoztató) elkészítése. 12. Koordinálja a Társaság nemzetközi projektekben (EU/hazai kormány támogatású) való részvételét. Vasúti kapcsolatok Célja: A Társaság hosszú távú-, nagy komplexitású- és versenyképességét javító, a vasúti pálya igénybevétellel összefüggő szabályozási feladatainak koordinálása, nemzetközi és hazai szervezetekben a Társaság képviselete, a vállalati külső kapcsolatrendszerek fejlesztése, társasági célok megvalósításának támogatása. Feladatai: 1. A Társaság nemzetközi és hazai pályahálózatműködtetői, kapacitás-elosztói valamint közlekedési hatósági kapcsolatainak koordinálása és fejlesztése. 2. A pályahálózat-működtetéssel összefüggő vállalati szabályozási környezet fejlesztése, valamint az előzőekkel kapcsolatosan a Társaság érdekeinek érvényesítése, lobby tevékenység. 3. A hálózat-hozzáférési szerződések megkötésének, módosításának társasági szintű koordinációja. 4. A Társaság vasúti pálya igénybevételével összefüggő nemzetközi és hazai jogi és szabályozási környezet fejlesztésére vonatkozó tervezetek készítésében való közreműködés, szükség esetén koordináció. 5. A Társaság érdekeinek képviselete a vasúti árufuvarozási korridorok (RFC) kialakítása és fejlesztése kapcsán működő nemzetközi munkacsoportokban és tanácsadó testületekben. 6. A Társaság szakmai képviselete a kormányzati közlekedéspolitika és stratégia kialakításában, kapcsolódó munkacsoportokban való részvétel a Társaság érdekeinek érvényesítése céljából. 7. A vasúti utasításrendszer és kapcsolódó eljárásrendek felülvizsgálata, módosításainak kezdeményezése, a munkacsoportokban való részvétel társasági szintű koordinációja. 8. Nemzetközi és hazai vasútszakmai szervezetekben, tárgyalásokon feladatkörébe utalt ügyekben a Társaság képviselete és egyéb konferenciákon, fórumokon előadások tartása, szakmai konzultációkon való részvétel. 9. Projektek előkészítése, tervezése, alapítása, a projektek munkájának irányítása. 10. Feladatokhoz kapcsolódó belső és külső kommunikációs témák összeállítása és azok egyeztetése a kommunikációért felelős szervezeti egységgel. Vállalati audit Célja: Védi a Rail Cargo Hungaria Zrt. eszközeit, valamint a tulajdonosok érdekeit és hozzájárul a Rail Cargo Hungaria Zrt. sikeres működéséhez. Vizsgálja, hogy a Rail Cargo Hungaria Zrt. belső ellenőrzési rendszere megfelelően és hatékonyan működik-e és konstruktív javaslatokat tesz a kontroll rendszer javítása érdeké- 8

9 ben. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a jelenlegi és a bevezetésre kerülő munkafolyamatok kockázatait. Feladata: 1. Kidolgozza az öt éves stratégiai-, valamint az éves ellenőrzési tervet. 2. Elvégzi a tervezett vizsgálatokat, illetve végrehajtja az eseti megbízásokat, amelyekről vizsgálati jelentéseket készít. 3. Megvizsgálja az eljárásrendeket és a folyamatokat annak érdekében, hogy biztosítsa azoknak a Rail Cargo Hungaria Zrt. alapelveivel, terveivel és a belső szabályzataival való összhangját, javaslatokat tesz a folyamatok kontrollpontjainak kialakítására, hatékonyságának javítására. 4. Vizsgálja a vezetői és a folyamatba épített ellenőrzés működését, kontrollpontok működtetését, hogy ezzel megvalósuljon a Társaság etikus magatartáson alapuló felelős vállalatirányítása. 5. Elemzi és értékeli a vizsgálatok megállapításaival összefüggésben feltárt kockázati tényezőket, ajánlásokat tesz és összegzi a vizsgált területek észrevételeit. 6. Folyamatosan nyomon követi a külső és belső vizsgálatok ajánlásaira megtett intézkedéseket, valamint a külső felügyeleti szervek és a Felügyelő Bizottság vonatkozó határozatainak végrehajtását. 7. Vizsgálja és folyamatosan nyomon követi a Társaságnál bevezetendő új, illetve a meglévő folyamatok módosítása során kialakítandó értékelési rendszer működését és megfelelőségét. 8. Részt vesz az új folyamatok és számítástechnikai rendszerek bevezetésében, a könyvvizsgáló és a felügyeleti szervek vizsgálataiban. 9. Korszerűsíti a belső ellenőrzési módszereket és karbantartja a Belső Ellenőrzési Rendszer Szabályzatait. Jog Célja: A Rail Cargo Hungaria Zrt. jogi képviseletének ellátása, a társaság törvényes működésének felügyelete, a vállalat tevékenységének jogi támogatása, valamint az árufuvarozási és szállítmányozási szerződéseken alapuló kártérítésekkel kapcsolatos felszólamlások kivizsgálása, elbírálása, vámterhek és vámigazgatási bírságokra vonatkozó ügyek vizsgálata és intézése. Feladata: 1. A társasági működés jogszerűségének folyamatos vizsgálata, és a szükséges intézkedések megtétele. 2. Gondoskodik az igazgatósági ülések, felügyelőbizottsági ülések és közgyűlések előkészítéséről, lebonyolításáról, operatív lebonyolításáról A társasági belső normarendszer jogi kontrollja, jogszabályváltozások átvezetése. 3. Szerződéskötési rendszer jogi felügyelete, szerződéskötések jogi támogatása. 4. A társaság jogi képviselete bíróságok, hatóságok előtt. 5. Peren kívüli megegyezések előkészítése során a Rail Cargo Hungaria Csoport érdekeinek érvényesítése. 6. A társaság vezetői fórumainak jogi támogatása. 7. A társaság működésével összefüggő folyamatok, illetve feladatok elvégzéséhez szakértői, jogi szolgáltatás nyújtása, valamint az ebben résztvevő ügyvédi irodák, ügyvédek munkájának irányítása, tevékenységük koordinálása. 8. Társasági jogi és cégbírósági ügyek intézése. 9. A Rail Cargo Hungaria Csoporthoz tartozó leányvállalatok megszüntetésére, átalakítására, egyesülésére, beolvadására, szétválására, törzstőkéjének felemelésére illetve leszállítására vonatkozó jogi feladatok elvégzése. 10. Cégalapítás, üzletrészvásárlás, vagy értékesítés jogi lépéseinek lebonyolítása. 11. Közgyűlési, taggyűlési meghatalmazások, alapítói határozatok és mandátumok kiadása. 12. Jogszabály értelmezési kérdésekben állásfoglalás a felső vezetés és az egyes szervezeti egységek részére. 13. Általános igazgatási feladatok ellátása és ügykezelési szolgáltatások koordinálása. 14. A vállalati utasítási rendszer kialakítása és működtetése, utasítások közzététele, nyilvántartása, utasításokkal kapcsolatos adatszolgáltatás. 15. A belföldi és nemzetközi árufuvarozási szerződésre alapított kártérítési és kötbérkövetelési felszólamlások, valamint fuvarozási szerződésen kívül eredő reklamáció fogadása, formai vizsgálata, kivizsgálása, elbírálása, intézése. 16. A kárjegyzőkönyvek feldolgozása, nyilvántartása, kárstatisztikai adatok hálózati szintű nyilvántartása, kimutatások, elemzések összeállítása. 17. A vasúti árufuvarozás során a jogellenesen belföldi forgalomba került vámáruk után fi zetendő vámösszeg és vámigazgatási bírságokra vonatkozó ügyek kivizsgálása és intézése. Fellebbezés elkészítése és előterjesztése, indokolt esetben aktív per kezdeményezése a NAV-val szemben. 18. Az árukárok fuvarozói felelősségbiztosításon alapuló érvényesítése, szolgáltatás ellátására szerződött vállalkozásoknál a tevékenységi körükben felmerült felelősség esetén a kifi zetett kártérítés tovább terhelése az érintett vállalkozás felé. 19. A visszkereseti tevékenység ellátása belföldi forgalomban az előírt határidőn belül nem rendezett, nemzetközi forgalomban pedig valamennyi hiányt és fölöst, vagy kártérítési felszólamlás tárgyát képező küldemény vonatkozásában. 20. A nemzetközi árufuvarozási szerződésből eredő kárkifi zetések esetében egyeztetés a társvasutakkal a 9

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 5. szám 128. évfolyam 2013. február 15. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 11/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a GYSEV CARGO Zrt. Igazgatósága 10/2012.04.11. sz. határozatával Jóváhagyta a GYSEV CARGO Zrt. tulajdonosa a

Részletesebben

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.sz. melléklet A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 3 1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás 3 1.1. A Szerencsejáték

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. változat 1. oldal (74) Előkészítette: Hankovszkiné Balogh Ilona Eigner János Csapó József operatív és gazdasági személyszállítási igazgató műszaki igazgató igazgató Ellenőrizte: Dr. Máté Ernő ügyvéd

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Ungvári Csaba vezérigazgató 1/81 1 Tartalomjegyzék 1. A MÁV-START Zrt. munkaszervezete...

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja 1/33 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Jogszabályi előírások a szállítási rendszerüzemeltetők

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata NISZ NEMZETI INFOKOMhIUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: visszavonásig AJ/SZ Nenteil

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

2.._~ 1- szám ú előterjesztés

2.._~ 1- szám ú előterjesztés --------------------------------------- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2.._~ 1- szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselőtestülete részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT részlet A Kabinetiroda feladata A Kabinetiroda vezető a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alatt

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment

Részletesebben