A / (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító"

Átírás

1 A / (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

2 A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát összhangban a gazdasági társaságnak a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróságnál cégjegyzék szám alatt nyilvántartásba vett Alapító Okiratával az Alapító Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbiakban állapítja meg: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse a társaság adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, a társaság működési szabályait. 2./ A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK A társaság törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő alapdokumentumok határozzák meg Alapító okirat A társaságot a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban S. M. J. V. Önkormányzata) alapította. Az alapító okirat tartalmazza a Társaság működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, melyet S. M. J. V. Önkormányzata a 46/2007 (03.29) Kgy számú, a../2008. (.) számú határozataival módosított 197/2006 (VIII.10.) Kgy. határozat alapján készített el Éves munkaterv A társaság vezetője a társaság feladatainak végrehajtására munkatervet készít. Az éves munkaterv összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kell kérni a társaságban működő, vezetést segítő testületektől, szervektől, közösségektől. A munkatervnek tartalmaznia kell: - a feladatok konkrét meghatározását, 2

3 - a feladat végrehajtásáért felelős(ök) megnevezését, - a feladat végrehajtásának határidejét, - a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket. A munkatervet a társaság dolgozóival ismertetni kell, valamint meg kell küldeni a társaságban működő, vezetést segítő testületek, szervek, közösségek képviselőinek és a felügyeleti szervnek. Az ügyvezető a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli Egyéb dokumentumok A társaság működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat /továbbiakban: SZMSZ/. A szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok jelen SZMSZ függelékeként kerülnek csatolásra, amelynek módosításai nem érintik az SZMSZ-t. Az SZMSZ mellett mindig a hatályos szabályzatot kell tárolni. A függelékben szereplő szabályzatok: Számviteli politika Számlarend és mellékletei Eszközök és források értékelési szabályzata Bizonylati rend és bizonylati album Önköltségszámítási szabályzat Pénzkezelési szabályzat Leltárkészítési és leltározási szabályzat Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata Kiegészítő melléklet Közbeszerzési szabályzat Ügyrend Munkavédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Kollektív szerződés Belső ellenőrzési kézikönyv Anyaggazdálkodási és raktározási szabályzat 3

4 Formaruha és védőruha használatáról szóló Szabályzat Környezetvédelmi Szabályzat Veszélyes anyagok és készítmények kockázatértékelése Foglalkoztatás- egészségügyi, alkalmassági Szabályzat Mozgóbér Szabályzat Norma előírás Mentési Terv MSZ EN ISO 9001:2000 Minőségirányítási rendszer FEUVE Szabályzat Informatikai biztonsági szabályzat Iratkezelési szabályzat Gépjármű üzemeltetési szabályzat Vagyonvédelmi Szabályzat Házirend Munkaköri leírások 3/ A TÁRSASÁG LEGFONTOSABB ADATAI, JOGÁLLÁSA A társaság teljes cégneve: FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített megnevezése: FORENO Nonprofit Kft. A társaság székhelye, címe: 9400 Sopron, Fraknói u. 22. A társaság telephelye(i): 9400 Sopron, Fraknói u. 22. A társaság cégjegyzékszáma: a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon bejegyezett cégjegyzék szám Adóhatósági azonosítószám: Statisztikai számjel: A számlát vezető hitelintézet neve, címe: UniCredit Bank 9400 Sopron, Várkerület Bankszámlaszám: ,

5 Telefon: 99/ Telefax: 99/ Internet honlap: A társaság nonprofit gazdasági társaság Az alapító megnevezése: S. M. J. V. Önkormányzata, 9400 Sopron Fő tér 1. Az alapítás időpontja: Az alapító okirat száma: 197/2006 (VIII.10.) Kgy. hat. A társaság működési területe: Sopron Város közigazgatási területe A társaság fenntartója: S. M. J. V. Önkormányzata, 9400 Sopron Fő tér 1. A társaság körbélyegzője: Középen a Magyar Köztársaság címere, a köríven FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft Soprin, Fraknói út 22. A társaság hosszú bélyegzője: Felső sor: megye, város S.M.J.V. második sor: neve FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft harmadik sor: címe 9400 Sopron, Fraknói út 22. negyedik sor: Tel/FAX: 99/ / 99/ ötödik sor: 5

6 4./ A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA A társaság közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaságként önálló jogi személy. Vezetője a határozatlan időre kinevezett ügyvezető igazgató, akit az alapító önkormányzat képviselő-testülete nevez ki és feladatát munkaviszonyban látja el. A nonprofit társaság alapítója, az Alapító képviselője: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1. Törzsszáma: Adószáma: Az Alapító képviseletére jogosult személy a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. Törvény (továbbiakban: Ötv) 9. 1) bekezdésében biztosított hatáskörében: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkor megválasztott Polgármestere. 6

7 5./ A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A társaság számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. Az SZMSZ hatálya kiterjed: a társaság vezetőire, a társaság dolgozóira, a társaságban működő testületekre, szervekre, közösségekre. A függelékben felsorolt szabályzatokat a társaság vezetősége a jogszabályok és változások érvényében évente felülvizsgálja. A felülvizsgálatot követően az Üzemi Tanács és a Felügyelőbizottság véleményezi, majd az Alapító jóváhagyja. II. FEJEZET A TÁRSASÁG CÉLJA, FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE 1./ CÉLJA: A társaságnak az Alapító Okirat szerinti 1. pontban foglaltak teljesítéseként vállalt célja, miszerint közreműködjön a települési önkormányzat kötelező feladatai ellátásában, így a foglalkoztatás megoldásában, a szociális ellátásról történő gondoskodásban, a legalább 50%-os csökkent képességű munkanélküliek foglalkoztatásában, a megváltozott munkaképességű munkanélküliek képzésében, a munkanélküliek átképzésének lebonyolításában, kezdeményezze, és vizsgálja az átmeneti járadékban és rendszeres szociális járadékban részesülők foglakoztatásának lehetőségét. 2./ FELADAT ÉS HATÁSKÖR A társaság számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a társaság szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a társaság vezetője gondoskodik. 7

8 A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által a társaság egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. 3./ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A társaságban folyó tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg: 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról évi CXX. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. tv., valamint a Bérgarancia Alapról szóló évi LXVI. tv. módosításáról évi CLVI törvény a közhasznú szervezetekről évi C. törvény a számvitelről évi XXXVIII. törvény az államháztartásról évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 24/1994.(II.25.) Korm. rendelet a bedolgozók foglalkoztatásáról évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről évi XCIII. törvény A munkavédelemről évi IV. törvény a gazdasági társaságokról évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 8

9 217/1998. (XII.30.) Korm. r. az államháztartás működési rendjéről 249/2000. (XII.24.) Korm. r. az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, 193/2003.(XI.26.) Korm. r. a belső ellenőrzéséről évi LXXV. Törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről évi LXV. Törvény a helyi önkormányzatokról 4./A Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Társaság alapfeladata Cél szerinti közhasznú tevékenység TEÁOR 08 szerint Idősek, fogyatékosok szociális ellátás elhelyezés nélkül (cél szerint fő közhasznú tevékenység): Építményüzemeltetés: Gyermekek napközbeni ellátása: M.n.s. egyéb szociális ellátás: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység: / Tevékenységei A nonprofit társaság tevékenységi köre a Ptk. 57. (1) bekezdésében, a évi CLVI. tv. 4. (1) bekezdésében és a 26. b) és c) pontjában írt felhatalmazás alapján a következő: a) Kszt. 26. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek, 9

10 b) TEÁOR-ban megjelölt cél szerinti közhasznú tevékenységek (Kszt. 26. b) pont), c) a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó Üzletszerű gazdasági tevékenységek, szintén TEÁOR megjelöléssel (Ptk. 57. (1) bekezdés második mondata). 5.1.a) A társaság közhasznú tevékenységei a Kszt. 26. c) pont alapján: a) Kszt. 26. c) 17. Rehabilitációs foglalkoztatás (fő közhasznú tevékenység) b) Kszt. 26. c) 2. Szociális tevékenység, c) Kszt. 26. c) 11. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, d) Kszt. 26. c) 18. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. 5.1.b) A társaság TEÁOR 08 szerint megjelölt cél szerinti közhasznú tevékenységei: A 4. pontban meghatározottak szerinti. 5.1.c) A nonprofit társaság a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó üzletszerű gazdasági tevékenységei: Papír csomagolóeszköz gyártása Irodai papíráru gyártása Egyéb papír,-kartontermék gyártása Nyomás (kivéve: napilap) Nyomdai előkészítő tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Nem veszélyes hulladék gyűjtése Veszélyes hulladék gyűjtése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Használt eszközök bontása Hulladék újrahasznosítása Hulladék nagykereskedelem Könyv-kiskereskedelem 10

11 Újság, papíráru-kiskereskedelem M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás közúti áruszállítás Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Személygépjármű kölcsönzése Általános épülettakarítás Egyéb épület,-ipari takarítás Egyéb takarítás Csomagolás 5.2. A nonprofit társaság üzletszerű gazdasági tevékenységét (5.1..c) pont) kiegészítő jelleggel, a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, a társaság közhasznú céljait (5.1.a) és b) pont) nem veszélyeztetve végzi A nonprofit társaság befektetési tevékenységet nem végez, így a társaság nem készít befektetési szabályzatot. 6./ A társaság működésének szakmai (rehabilitációs) alapelvei: a) rehabilitációs fázisok folyamattá szervezése (a rehabilitációs közeg feladata a versenyhelyzet perszonális terheinek enyhítése) ennek tartalma: átképzés, újraképzés betanítás, teljesítmény-optimalizálás terápiás miliő életvezetési konzultáció tartós foglalkoztatás b) A technológia speciális a rehabilitációs igényeknek megfelelő kidolgozása és alkalmazásai c) A munka piacorientált szervezése a piacfüggő tervezés, gazdaságosság és az aktuális egészségvédelmi igény egyeztetése A foglalkoztatás szakmai rehabilitációs céljai eléréséhez szükséges tevékenységek: Nyomdaipari, papírfeldolgozói, kiadói tevékenységet 11

12 Textilipari konfekcionáló tevékenységet Karton és hullámkarton dobozgyártást Autóbiztonsági részegység szerelést, Elektrotechnikai hulladék-feldolgozást végez III. FEJEZET A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1./ A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A társaság szervezeti felépítését alá- és fölérendeltség, illetőleg munkamegosztás szerint az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. A FORENO Nonprofit Társaság működése 1. A társaság vezetésének szervezeti felépítése (organogram) (1. mell.) 2. A társaság belső szervezete. A Társaság. belső szervezeti egységekre tagolódik. 2./A TÁRSASÁG BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FŐBB FELADATAI A társaság belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál elsődleges cél, hogy a társaság feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően. A fenti körülmények figyelembe vételével a Kht.-ban az alábbi szervezeti egységek határozhatók meg: 2.1.) Szakmai osztály (divízió) feladatai: 1. Szerelde divízió 2. Varroda divízió 3. Nyomda/kötészet divízió 4. Hullámkarton divízió 12

13 5. Elektronikai hulladék feldolgozó divízió 6. Gazdasági divízió 2.2.) A társaság munkaviszonyban és jogviszonyban foglalkoztatott dolgozókkal működik a)a Társaság egyszemélyi vezetője az ügyvezető igazgató. Ő képviseli a társaságot. E jogkörét esetenként meghatalmazással (eseti képviselet) vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve állandó jelleggel (állandó képviselet) átruházhatja a társaságnál foglalkoztatott, vezető beosztású (pénzügyi/számviteli vezető, műszaki vezető) dolgozók valamelyikére. Munkaviszonyban álló dolgozók: A társaságban foglalkoztathatók a megváltozott munkaképességű, vagy egyéb hátrányuk miatt a munkaerőpiacról kiszoruló és szociálisan rászoruló személyek. E dolgozókkal a Társaság munkaviszonyt létesít órás napi munkaidő beosztással. A munkaviszonyban lévők foglalkoztatása a Társaság által rendelkezésre bocsátott közös munkahelyen történhet. A foglalkoztató csak olyan munkát vállalhat, illetve dolgozóit csak olyan munkával foglalkoztathatja, amelyet egészségügyi állapotuk romlása és testi épségük, valamint környezetük veszélyeztetése nélkül el tudnak végezni..a részfoglalkozású dolgozók munkaidejét konkrét megállapodás alapján a munkaszerződésben kell rögzíteni. A társaságban dolgozók munkarendjét, a nyilvántartást, a munkakezdést és az munkahelyi magatartást a Házirend szabályozza. b) A gazdasági divízió feladatai: A gazdasági divízió biztosítja a társaság működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, melyet a fenntartó által közhasznú szerződéssel biztosított finanszírozásból, a Szociális és Munkaügyi Minisztériumi védett szervezeti szerződésből és egyéb árbevételből fedez. A mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi tevékenységét, szervezi a társaság gazdasági, pénzügyi munkáját. 13

14 Kialakítja, és folyamatosan ellátja a Társaság könyvviteli, elszámolási, vagyon nyilvántartási rendszerét. A gazdasági divíziónak kell ellátnia a tervezéssel, a pénzellátással, a gazdálkodással, a vagyon kezelésével, a munkaerőgazdálkodással, a beszámolással, a könyvvezetéssel, az előírt adatszolgáltatással és a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat. A társaság gazdasági szervezetének felépítését az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. 3./ MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK A társaságban foglalkoztatott dolgozók feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák, amelyek szoros mellékletét képezik az egyedi munkaszerződéseknek. A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően felsorolt feladatait, jogait és kötelezettségeit, munkáltatójának, felettesének és utasításadójának megnevezését névre szólóan. Jelen szabályzat 2. számú mellékletét képezi a munkaköri leírás nyomtatvány. A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, a munkáltató, vagy az utasításadó személyében történt változás, valamint feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős: az ügyvezető igazgató, a műszaki vezető és a pénzügyi divízió vezetője, a divízióvezetők a hozzájuk beosztott dolgozók esetében a szervezeti felépítés alapján. 4./ A TÁRSASÁG VEZETÉSE ÉS A VEZETŐK FELADATAI A Társaságot az ügyvezető vezeti vezetői minőségben. A további vezetők középvezetőknek minősülnek Az ügyvezető igazgató feladatai: vezeti a társaságot, felelős a társaság működéséért és gazdálkodásáért, 14

15 felelős a társaság vállalkozási tevékenységének gazdaságosságáért, eredményességéért, biztosítja a társaság működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, képviseli a társaságot külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a Társaság szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét, gyakorolja a munkáltatói jogokat, ellátja a társaság működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, megszervezi a társaság belső ellenőrzését, felelős a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer (FEUVE) működtetéséért, elkészíti a társaság SZMSZ-ét, kötelezően előírt szabályzatait, továbbá a társaság működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket, kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel, kapcsolatot tart nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel, támogatja a társaság munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, a társaság tevékenységét, munkáját. Az Alapító felé évente beszámol, döntéseket kezdeményez, előkészít és végrehajtja az alapítói döntéseket, részt vesz a Társaságot érintő alapítói üléseken Pénzügyi/számviteli feladatok megbízási jogviszony keretén belül történnek: felelős a társaság gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem megtartásáért, elkészíti a társaság Üzleti tervét, gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseit, gondoskodik az adatszolgáltatásról, elkészíti, folyamatosan karbantartja a társaság gazdasági szabályzatait, 15

16 gyakorolja az ellenjegyzési jogkört az ügyvezető kötelezettségvállalása, utalványozása esetén, kialakítja az anyaggazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja a társaság anyagellátását, kialakítja és szervezi a társaság könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási, vagyonvédelmi rendjét Műszaki vezető feladatai: A társaság műszaki problémáinak, megoldása, a munkafolyamatok és betanításuk megszervezése. A divízióvezetők munkájának irányítása, ellenőrzése. A társaság termékei számára piackutatás, a termékgyártást megelőző előzetes tárgyalások lebonyolítása, kapcsolattartás a megrendelőkkel Divízió vezető(k): szervezi, irányítja és ellenőrzi a divízió szakmai munkáját, az ügyvezető utasításának megfelelően elkészíti a divízió éves munkaprogramját, a divízió szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámol az ügyvezetőnek. segíti az ügyvezető humánpolitikai feladatainak ellátását, ellátja az ebben a körben rábízott feladatokat Kereskedelmi vezető feladatai: felkutatása - marketing tevékenység végzése - piaci helyzetek felmérése, elemzése - gyártás optimalizálás - alapanyag beszerzés koordinálása - kapcsolattartás megrendelőkkel, új partnerek 5./ A TÁRSASÁG MUNKÁJÁT SEGÍTŐ TESTÜLETEK, SZERVEK, KÖZÖSSÉGEK A társaság vezetője a hatékony és a magas színvonalú szakmai munka, a racionális gazdálkodás követelményét figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájékoztat a számára biztosított fórumokon. 16

17 5.1. A társasági munkájának irányítását segítő fórumok: vezetői értekezlet, divízió (belső szervezeti egység) értekezlet, dolgozói munkaértekezlet. Vezetői értekezlet: A társaság vezetője szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal vezetői értekezletet tart. A vezetői értekezleten részt vesznek: ügyvezető igazgató, divíziók vezetői, meghívottak. A vezetői értekezlet feladata: tájékozódás a belső szervezeti egységek munkájáról, a társaság, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és konkrét tennivalóinak áttekintése. Divízió vezetői értekezlet: A műszaki vezető naponta divízió vezetői értekezletet tart. Résztvevők: ügyvezető, műszaki vezető szociális munkás, divíziók vezetői. A divízió vezetői értekezlet feladata: napi termelési operatív tevékenység koordinálása Divízió (belső szervezeti egység) értekezlet: A divízió(k) (belső szervezeti egység) vezető szükség szerint, de legalább havonta divízió értekezletet tart. A csoport (belső szervezeti egység) értekezletét a vezetője hívja össze és vezeti. 17

18 Az értekezletre meg kell hívni a divízió (belső szervezeti egység) vezetőit és a társaság vezetőjét, illetve a felügyeletet gyakorló tisztségviselőjét. A divízió (belső szervezeti egység) értekezlet feladata: a szervezeti egység eltelt időszak alatt végzett munkájának értékelése, a szervezeti egység munkájában tapasztalt hiányosságok feltárása és azok megszüntetésére intézkedések megfogalmazása, a munkafegyelem értékelése, a szervezeti egység előtt álló feladatok megfogalmazása, a szervezeti egység munkáját, munkaközösségeit érintő javaslatok megtárgyalása. Dolgozói munkaértekezlet: A társaság vezetője szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal összdolgozói munkaértekezletet tart. Az értekezletre meg kell hívni a társaság valamennyi fő- és részfoglalkozású dolgozóját, valamint a Felügyelő Bizottság tagjait. Az ügyvezető az összdolgozói értekezleten: beszámol a társaság eltelt időszak alatt végzett munkájáról, értékeli a társaság programjának, munkatervének teljesítését, értékeli a társaságban dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását, ismerteti a következő időszak feladatait. Az értekezlet napirendjét az ügyvezető állítja össze. Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak A társaság munkáját segítő testületek, szervek, közösségek Védett Szervezetek Országos Szövetsége (Nyíregyháza) Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület (Budapest) 18

19 Csökkent Munkaképességűek és Rokkantnyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete (Sopron), Dolgozói érdekképviseleti szervezet(ek) Üzemi Tanács Felügyelőbizottság Dolgozói érdekképviseleti szervezetek: A társaság vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. A társaságban szakszervezet jelenleg nem működik. A társaság vezetése támogatja, segíti az érdekképviseleti szervezetek működését. A társaság vezetője a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásának, illetve teljesítésének módjáról, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről, az érdekvédelmi szervezetek támogatásának mértékéről, a működési feltételek biztosításáról, jogszabályok idevonatkozó rendelkezései alapján megállapodást köt, ennek hiányában megállapodást köthet. A társaság működését segítő testületek, szervek és közösségek üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, megőrzéséről az ügyvezető gondoskodik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: az ülés helyét, időpontját, a megjelentek nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a hozott döntéseket. IV. FEJEZET A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 1./ A társaság munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 19

20 1.1. A munkavégzésre irányuló jogviszony létrejötte A társaság a munkavállalók esetében a belépéskor munkaszerződésben, határozott vagy határozatlan idejű szerződéssel határozza meg, hogy a munkavállalót milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű munkabérrel foglalkoztatja. A társaság feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglalkoztathat külsős személyeket. A társaság megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső feladatra a feladat elvégzéséig, határozott időre, átmeneti időszakra..2./ A társasággal munkaviszonyban álló dolgozók díjazása.2.1. Rendszeres személyi juttatások A rendszeres személyi juttatások körébe tartozik a foglalkoztatottak alap/teljesítménybére, és mindazon juttatások, amelyek rendszeresen ismétlődve kerülnek kifizetésre. A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat a munkaszerződésben kell rögzíteni. A munkabért, a tárgyhót követő hó 9. napján kell kifizetni..2.2 Nem rendszeres személyi juttatások Megbízási díj Saját dolgozónak magbízási díj, szerződéssel egyéb díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben a konkrét feladatra vonatkozóan, előzetesen kötött megbízási szerződés alapján a megbízó által meghatározott eljárási rend szerint igazolt teljesítés után kerülhet sor. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban vagy a felügyeleti szerv által szabályozott feladatok elvégzésére köthető. 20

21 A szakmai alapfeladat keretében külső személlyel vagy szervezettel szellemi tevékenységre, az alábbi feladatokra köthető szerződés: a) munkavédelmi teendők ellátása b) tűzvédelmi feladatok elvégzése c) orvos-egészségügyi szolgálat (munka alkalmassági vizsgálat) d, informatikai-rendszer működtetése, ellenőrzése, fejlesztése.3. Egyéb juttatások A Társaságnál un. cafetéria rendszeren, azaz egy keretösszegen belül választhatnak a munkavállalók az egyéb juttatásokon belül évente a munkakör/beosztástól függően: Vezető nettó , Ft/év Középvezetők nettó , Ft/év Dolgozók nettó , Ft/év összegben. A cafetéria rendszerbe nem tartozik bele az utazási költségtérítés, valamint a munkaruha juttatás, mint egyéb adható juttatási forma. Ezen juttatások a jogszabály erejénél fogva járnak Továbbképzés A társaság a tanulásban, továbbképzésben azokat a dolgozókat támogatja, akiknek munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése. Ennek elbírálása az ügyvezető kizárólagos hatásköre. A továbbképzés szabályai: Minden munkavállaló köteles írásban kérni tovább tanulását akár diploma megszerzéséről, akár továbbképzésről van szó. Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok idején köteles igazolni, hogy beiratkozott az adott félévre. Köteles leadni a továbbtanuló dolgozó a konzultációs időpontokat. A társaság a tandíjat, a tankönyveket és oda-vissza út költségét nem téríti, a konzultációs napokra és a vizsga napokra szabadidőt biztosít. 21

22 A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét a rendelkezésre álló összeg, a továbbképzési díjak, és a jelentkezők száma alapján évente kell felülvizsgálni Közlekedési költségtérítés A munkáltató köteles a munkába járás költségeit, annak meghatározott százalékát a a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében megtéríteni. Ha a dolgozónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az ügyvezető részére azonnal be kell jelenteni. A jogosultságot évenként felül kell vizsgálni Munkaruha juttatás A társaság a munkavállalói részére költségvetési előirányzata terhére a munkaruhát biztosít. A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időket és az egyéb feltételeket a Munkaruha szabályzat tartalmazza. A munkaruhát a társaság készíti és vásárolja meg. A munkavállaló a munkaviszony létesítésekor, próbaidő kikötése esetén annak lejárta utáni napon szerez jogosultságot a juttatás igénybevételére. A kihordási idő ezen időponttól kezdődik. A juttatási idő számításánál a megkezdett hónapot a kerekítés szabályai szerint kell figyelembe venni. A juttatási időbe nem számít be: - a gyes, - a gyed, - 30 napon túli fizetés nélküli szabadság, - 30 napon túli táppénz. A munkaruha a kihordási idő alatt a társaság tulajdonát képezi, azt követően a munkavállaló tulajdona lesz. A dolgozó munkaviszony megszüntetésekor a juttatási idő hátralévő hányadának megfelelő összegben köteles a munkaruhát megváltani. A kihordási időt teljesítettnek kell tekinteni: - öregségi nyugállományba helyezéskor - elhalálozás esetén. 22

23 A munkaruha karbantartásáról (mosás, tisztítás, javítás) a munkavállaló köteles gondoskodni, ezért semmiféle külön költségtérítés nem illeti meg Étkezési hozzájárulás A munkáltató a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított évi CXVII. tv. 1. sz. melléklet pontja alapján a munkavállaló részére az étkezőhelyi vendéglátást (munkahelyi étkeztetést, közétkeztetést) támogatja, amely kizárólag e szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány formájában is biztosítható. A biztosítható összeget a mindenkori Üzleti terv szabályozza. Abban az esetben, ha a természetben nyújtott étkezés igénybevételére nincs igény, akkor a munkavállaló részére étkezési utalványt lehet biztosítani kérelmére a ledolgozott munkaidő arányában. A biztosítható összeget a mindenkori Üzleti terv szabályozza. Nem jár az étkezési hozzájárulás: a gyes időtartamára, a gyed időtartamára, fizetés nélküli szabadság időtartamára, a táppénz időtartamára, a felmentési idő, lemondási idő azon időtartamára, amelyre a munkavállalót a munkavégzés alól mentesítették. A juttatás számításánál a megkezdett hónapot a kerekítés szabályai szerint kell figyelembe venni Mobil telefon használat A társaságban mobil telefon használatára munkakörükkel összefüggésben az ügyvezető igazgató, műszaki vezető, pénzügyi/számviteli divízió vezető, kereskedelmi vezető jogosult. A mobiltelefon használatára jogosultak körét évente felül kell vizsgálni. A mobiltelefon használattal kapcsolatosan a megküldött részletes számla alapján a magánjellegű beszélgetések a jogosultat terhelik az adatvédelmi törvény betartása mellett. 23

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. május 3. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így :

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így : A PÉCSI VÁROSI TENISZ CLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elnökség által elfogadva: 2013. január 16. Közgyűlés által elfogadva: 2013. január 21. 1 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés 1./

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben