BGF Szakkollégiumi Tanulmánykötet. A BGF szakkollégiumi mûhelyeiben között végzett kutatások zárótanulmányai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BGF Szakkollégiumi Tanulmánykötet. A BGF szakkollégiumi mûhelyeiben 2011-2013 között végzett kutatások zárótanulmányai"

Átírás

1 BGF Szakkollégiumi Tanulmánykötet A BGF szakkollégiumi mûhelyeiben között végzett kutatások zárótanulmányai

2 A kiadvány a TÁMOP-4.2.2/B-10/ Komplex tehetséggondozás a BGF-en címû európai uniós támogatású projekt keretében készült. Kiadó: Budapesti Gazdasági Fôiskola Budapest, 2013 ISBN

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI KAR SZAKKOLLÉGIUMI MÛHELYÉNEK KUTATÁSA - BGF WELL-BEING KUTATÁS, KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Bevezetés Kutatás elméleti háttere jóléti vs. jólléti társadalom A magyarországi gazdasági növekedés és a társadalmi jóllét, életminôség viszonya (elméleti háttér kiegészítése) A kutatás háttere, célja és módszere A kutatás résztvevôi, a hallgatók közremûködésének értékelése A kutatás eredményei Következtetés, összefoglalás Felhasznált irodalom KÜLKERESKEDELMI KAR SZAKKOLLÉGIUMI MÛHELYÉNEK KUTATÁSA HÁLÓZATKUTATÁS, GAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK MÛKÖDÉSE, KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Bevezetés - A kutatási program célkitûzése Magyarország külgazdasági stratégiája, a külkapcsolati háló alakulása modul Üzleti hálózatok és online közösségek modul Social media modul Zárszó A GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG, VALAMINT A PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR BUDAPESTI ÉS SALGÓTARJÁNI SZAKKOLLÉGIUMI MÛHELYEINEK KÖZÖS KUTATÁSA A FELSÔOKTATÁS GAZDASÁGI HATÁSA SALGÓTARJÁN ÉS ZALAEGERSZEG VÁROSÁBAN, KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ A kutatás célkitûzései Az alkalmazott módszerek A salgótarjáni és zalaegerszegi adatok elemzése Összefoglalás Irodalomjegyzék Melléklet

4

5 1. KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI KAR SZAKKOLLÉGIUMI MÛHELYÉNEK KUTATÁSA - BGF WELL-BEING KU- TATÁS, KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Bevezetés Európa válságban van. A jólét elvesztése, a közös valuta esetleges elbukása, a pénzügyi rendszer összeomlása nem pusztán a kapitalizmus válságát jelzi. Az utca lázadások Európa nagyvárosaiban, az Occupy! mozgalom terjedése a demokrácia és a társadalom kudarcára utal abban, hogy nem voltunk képesek szabályozni és korlátok közé szorítani a piac szabad mûködését. Egyre többen mondják azt is, hogy a nyugati gondolkodás nem térhet vissza a korábbi hétköznapokhoz, a fenntarthatatlan növekedés hajszolásához, az egyenlôtlenség és korlátlan fogyasztás gazdaságához. Új gazdasági gondolkodásra van szükség.ahhoz, hogy részt vegyünk a jó társadalom kialakításáról szóló európai diskurzusban, a gyors rendbetételen és az európai alapvonalra történô visszatérésen túl magunknak is tisztáznunk kell, mit jelentenek számunkra a demokrácia, a közösség és a pluralizmus értékei. A jobb társadalom csak minden állampolgár szabad részvétele segítségével valósítható meg, ezért nem korlátozni, hanem bôvíteni kell a demokratikus szabadságjogokat. Cél, hogy mindenki érezze, részvétele a demokratikus intézmények mûködésében és mûködtetésében fontos és értékes. Csak a politikai közösség egészének bevonásával képzelhetô el sikeres nemzeti politika. Vannak közös érdekeink, ám ezek érvényesítésében különbözô hitbéli és meggyôzôdésû emberekként is egymásra vagyunk utalva. A pluralizmus érték, mert csak a politikai és társadalmi intézmények sokszínûségébôl, a gazdasági formák és tevékenységek számosságából, a sokféle identitások együttmûködésébôl származhat elegendô kreatív energia nemzeti céljaink és közösségi vágyaink teljesítéséhez, egy jobb élet reményének megteremtéséhez. Az új gondolkodás alapállítása, hogy a szabadság, az egyenlôség, a szolidaritás és a fenntarthatóság értékei jobb társadalmat és szebb világot ígérnek, mint a központosítás, a tervirányítás, a szabadságjogok korlátozása. Csak ezekre az értékekre épülhet egy olyan társadalom, mely mentes a mélyszegénységtôl, a kizsák má nyolástól és a félelemtôl. Ahhoz azonban, hogy mindez megvalósuljon, vissza kell szereznünk a demo kráciába vetett bizalmat. Mert csak a demokratikus ellenôrzéssel, szabályozással, felügyelettel újragondolt kapitalizmus lehet képes e feladatnak megfelelni. Mindeközben a demokrácia intézményeit is meg kell újítani, el kell mélyíteni, minél többek számára kell megteremteni a részvétel esélyét és lehetôségét. A rendszerváltás demokráciája megteremtette a demokratikus intézmények rendszerét, ám nem teremtette meg a bevonódás és részvétel igényét és elkötelezettségét. A valóban demokratikus viszonyokat azonban csak autonóm em berek tudják élvezni és kihasználni -- az embereknek vissza kell szerezni az ellenôrzést saját életük fölött. Példamutatással, a közügyekben való elkötelezett részvétellel, civil cselekvéssel meg kell mutatnunk, hogy az autonóm magatartás érték. Az anyagilag és intézményileg szabadabban mozgó tudás- és gazdasági elitnek különös felelôssége van abban, hogy a magyar társadalom irracionalizálóságát és bezárkózását meg tudjuk-e akadályozni. Az autonómia ugyanakkor korlátos engedély: a másokkal való konfliktusmentes együttélés kötelezettségét és korlátait vonja maga után. Azt is igényli, hogy minden polgár rendelkezzen elegendô erôforrással, pénzzel, idôvel, kapcsolatokkal és politikai jogokkal annak érdekében, hogy jobb életet teremtsen magának. Az autonómia ugyanakkor tudatosságot is igényel. Tudatosságot a pénzügyek kezelésében, tudatosságot a demokratikus részvételben. A tudatossághoz pedig az információ szabad áramlására, transz - parenciára, a köz ügyeiben teljes nyitottságra és jártasságra, az állampolgárok és az intézmények mûködtetôi közötti kölcsönös bizalomra, nyitottságra, együttmûködési képességre és szándékra van szükség. Mindennek eszköze a szabad és független média, ideértve, de nem korlátozva azt a közszolgálati médiumokra. Új tarta - lomtámogatási modellre van szükség, illetve olyan forráselosztási rendszerre, mely segíti, hogy a köz szol gálaton túl a kereskedelmi médiában is megjelenjenek közszolgálati tartalmak, a kereskedelmi média is kivegye a részét az informált állampolgár szolgálatából. A piaci viszonyokon túl is támogatni kell az írott sajtót, mely a közpolitikával kapcsolatos mélyebb, elemzô információk hordozója kell maradjon. 2. Kutatás elméleti háttere jóléti vs. jólléti társadalom A jóllét gondolatára épülô jobb társadalom legfontosabb vezérlô elve a társadalmi igazságosság, mely mögött az egyenlôség erkölcsének eszméje áll. Minden egyes ember pótolhatatlan és azonos értékû. A jobb társadalomban minden embernek azonos emberi méltóság, biztonság, esély jár, származásától függetlenül. Mindezt a gazdasági, társadalmi és környezeti értelemben vett fenntarthatóság teszi huszonegyedik századivá. A ma jobb társadalma olyan rendszert kell alkosson, melyben a gazdasági és környezeti fenntarthatóság, a jóllétre való törekvés foglalja keretbe a társadalmi igazságosság rendszerét. 5

6 A régiós országok többségénél jelentôsebb gazdasági visszaesés, az aggasztó recessziós kilátások önmagában is nagy veszélyt jelentenek a sokféle konfliktussal terhelt magyar társadalom mûködésének gazdasági alapjaira. A gazdaságpolitikát ma súlyos makrogazdasági következmények kísérik: negatív növekedési kilátások, növekvô munkanélküliség, befagyott pénzügyi közvetítôrendszer, megszûnô külföldi fejlesztési és befektetési hajlandóság, felszáradt befektetési piac, volatilis, ám tendenciájában folyamatosan gyengülô nemzeti valuta és növekvô inflációs nyomás. A mikrogazdasági következmények nem kevésbé drámaiak: új munkahelyek nem jönnek létre, lehetetlenné válik az innováció, a fejlesztés, a nagyvállalatok fejlôdése leállt, a kis- és középvállalatok sorra csuknak be. A kiszámíthatatlan környezet, a bizakodásra okot adó jövôkép hiánya miatt csökken a vállalkozási hajlandóság, megszûnik a kockázatvállalás képessége és lehetôsége. Mindennek önmagában is nagy a társadalmi hatása. Ám a nagyvállalati szektor bizonytalansága és kilátástalansága megszûnteti a hosszútávú gondolkodást, a közvetett értékteremtés helyét a közvetlen és rövidtávú túlélés veszi át. Vállalatok nem költenek fejlesztésre, marketingre, reklámra, ez további iparágakat, így a kreativitást, gondolkodást, minôségi szórakoztatást támogató média- kommunikációs, technológiai és hírközlési ipart, a hétköznapi életet szebbé tévô turizmust és vendéglátást, a jövôbe történô befektetést segítô tanulási és egyéni fejlesztési-piacot is tönkreteszi. Magyarország növekvô versenyhátránnyal vesz részt a nemzetközi gazdasági versenyben és együttmûködésben. A társadalmi károk ennél is jelentôsebbek. A növekvô munkanélküliséget növekvô esélyegyenlôtlenség kíséri, tovább romlik az egyre kilátástalanabb mélyszegénységben élôk helyzete, a középosztály lassú megerôsödése helyett egyre többen kerülnek a veszélyzónába és veszítik el egyéni és családi stabilitást kínáló helyzetüket. Csökken a mobilitás, növekszik az elvándorlás különösen a konver - tálható tudással rendelkezô fiatalok körében, egyre kisebb a külföldi munkavállalás után hazatérés vágya és reménye. Egyre több helyen szakad el a családi és társadalmi védôháló, növekszenek és gyakrabban öltenek etnikai színezetet társadalmi konfliktusok, leépül a közép- és felsôfokú oktatási rendszer, nem jönnek létre vagy folyamatosan roncsolódnak kulturális értékek. Az üzleti viszonyokat uraló korrupció, a politikai és gazdasági zsákmányszerzés, a politikai igazodás kultúrája az alapokat veszélyezteti: elvész a személyközi bizalom, csorbul az intézményi tekintély és hitelesség, az együttmûködés szándéka és lehetôsége helyett az elvárt vagy kikényszerített lojalitás uralja a kapcsolatokat. A rendszerváltás a jogállami biztosítékok teljes arzenálját alkalmazó költséges és kevéssé hatékony szuperállamot hozott létre, így annak részleges megváltoztatása indokolt és szükséges (kisebb parlament, központosítottabb önkormányzati rendszer, egyszerûbb közszolgálati média rendszer, bírói önkormányzatiság és egyetemi autonómia korlátozása, egyszerûbb és hatékonyabb ombudsmani rendszer), a demokrácia tudatos korlátozása elfogadhatatlan. A rendszerváltás óta eltelt húsz esztendô egyszerre siker és kudarc. Siker, hisz Magyarország egyenrangú tagja lett a fejlett és demokratikus nyugati államok közösségének. A nyolcvanas évek életminôsége sem szellemi, sem anyagi értelemben nem hasonlítható a kétezer-tízes évekéhez. Megszabadultunk a hatalom teremtette korlátoktól ami nem jelenti azt, hogy ne lennének magunk és mások, választott és adatott közösségeink teremtette korlátok körülöttünk. Köznapi életünk minôsége megváltozott, részesei vagyunk a globális technikai technológiai fejlôdésnek, élvezzük az internet, a mobilitás, a tudatosság szolgáltatásait és termékeit, életünkbe beépülnek a késômodernitás fogyasztói kultúrájának áldásai vagy átkai, hatnak ránk a világot formáló megatrendek. Nem élünk addig és úgy, ahogy szeretnénk, de ma sokkal tovább és jobban élünk, mint remélhettük azt a nyolcvanas években. Mindeközben aránytalanul sokak számára a rendszerváltás utáni idôszak a nyolcvanas évek nyugalma helyett kiszolgáltatottságot, az esélyek csökkenését, elszegényedést, magányt, a biztonság elvesztését, leszakadást jelent. Sokakat készületlenül ért a verseny, a gyarapodás lehetôsége teremtette erkölcstelenség, a rendszerszintûvé váló ügyeskedés és korrupció. A rendszerváltás két generációt a rendszerváltáskor nyugdíj elôtt állókat és a rendszerváltás elôtti pár évben nyugdíjassá válókat a partvonalon kívülre sodort. A nem organikus nyugatiasodás annak minden elônyével (versengés, nyitottság, bizalom, átláthatóság) és hátrányával (silányság, tömegesség, elidegenedés) erôsítette a zsákutcás magyar fejlôdés sajátosságait: növelte a versenyellenességet, a megosztottságot, a frusztrációt, a kivagyiságot, a hamis illúziókba vetett hitet. Panaszkultúránk, elfojtott, megnyomorított magyarságunk, büszkeséghiányunk és aránytévesztett magyarkodásunk, hétköznapi intellektuális renyheségünk, teljesítmény- és szolida ritás - hiányunk, túltengô tekintélytiszteletünk és a tekintéllyel való visszaélésünk nem csökkent, hanem nôtt a rendszerváltás hirtelensége, meg- és kibeszéletlensége okán.ezt erôsítették politikai hibák is. Az alul sza - bályozott és rohamtempójú, nemzetközi tôkét bevonni igyekvô privatizáció, mely teljes iparágak stratégiai döntéshozatalát helyezte Magyarországról máshová, a munkaerôpiac és a versenyképesség felté teleinek meg nem felelô oktatási rendszer fenntartása, a korrupcióval terhelt rablóprivatizáció, a rendszerváltás elôtti bûnök kibeszéletlensége és relativizálása tovább roncsolta az átalakuló magyar társadalom szövetét. Az Európai Uniós csatlakozás elôkészítetlensége, mélyebb következményeinek, a szuverenitás részleges föladása elônyeinek és hátrányainak megértése és megélése számos mai konfliktus és nehézség forrása.a balliberális kormány a világgazdasági konjunktúra idején tovább folytatta a rendszerváltás óta tartó és csupán rövid 6

7 reformidôszakokra megszakadó fenntarthatatlan állami mûködés finanszírozását. E finanszírozás csak folyamatosan növekvô adósságterhek vállalásával volt lehetséges. A rendszerváltás idejének kihívásai elmúltak, az átmenet lezárult, ám a balliberális kormányok nem néztek szembe az új helyzettel. Csupán a mindenkori választói jelenre vagy rosszabb: választói nosztalgiára voltak tekintettel, nem pedig a jövô kihívásaira. Sem a szuperállamot, sem a gazdaság mûködését nem igazították a jelenhez és a jövôhöz. Ugyanazt folytatták, pedig változást ígértek. Nem igazították ki az elsietett és alulszabályozott privatizációból adódó egyen - lôtlenségeket, nem változtattak korábbi hibásnak bizonyult stratégiai döntéseken (iparágak privatizációja, széles jogosítványokkal rendelkezô önkormányzati rendszer). Ahol pedig változtatni igyekeztek (egészségügy, felsôoktatás) ott a megvalósítás kudarca hiteltelenítette el a helyes célokat. Az ország folyamatosan veszített versenyképességébôl, stratégiai döntések meghozatalának elmaradása pedig hosszútávú versenyképességi hátrányt okozott. Az aggodalom csak cselekvô, változtatni akaró gondolkodással ellensúlyozható. Változni és változtatni kell ahhoz, hogy Magyarország újra jobb, élhetôbb társadalom legyen. Ahogyan a mondás tartja, a tölgyfát ahhoz, hogy árnyékot adjon kétszáz évvel ezelôtt kellett volna elültetni. De a második legjobb megoldás, ha ma ültetünk egyet, mert akkor legalább esélyt teremtünk arra, hogy egyszer a fa lombjai megvédenek a tûzô napsugártól.ahhoz, hogy alkotó partnerként vehessünk részt a jobb társadalomról szóló európai beszél - getésben, vissza kell kerülnünk a demokratikus Európa fôáramába, gazdasági és társadalmi értelemben is vissza kell térnünk a rajtvonalhoz. Saját problémáink megoldása megakadályozza, hogy kreatív és innovatív módon foglalkozzunk a közösség távolabbi jövôjével. Sokan mondják, biztosan igaz: kifulladóban vannak a modern ideológiák, a nyolcvanas évek nyugati adó - csökkentô-szabadversenyt ösztönzô konzervativizmusa éppenúgy, mint a harmadikutas baloldal progresszív modernizációja. Ezek csökkenô vonzerejét minkét oldalon gyakran agresszió, bezárkózás, centralizáció, idegen- és szabadsággyûlölet ellensúlyozza. Az ideológiák válsága persze lehetôség, hogy új felvetésekkel keressünk válaszokat a ma és a holnap kérdéseire. Mert kérdések, problémák vannak mindenütt, Magyarországon talán még több is, mint másutt. Az európai gazdasági válság ismét csak lehetôség: a késô-modern megatrendekhez fenntarthatóság, közösségiség, tudatosság jobban illeszkedô politikai megközelítésekre van szükség. A huszadik század az életminôség javulását a hatékonyság, a termelékenység és a fogyasztás növelésével érte el, ám a lendület az ezredfordulóra kifulladni látszik. Az e hármasságból adódó elônyök immár évtizedek óta kisebbek, mint az okozott hátrányok. A következmény nem csupán az, hogy a vágyakat hitelekkel vagyis a jövô közvetlen felélésével elégítettük ki: ez csak pénzügyi válsághoz vezetett. Ennél nagyobbak a jövô közvetett felélésének költségei és veszélyei a környezeti és társadalmi károk. A környezeti károk mára megtalálták az utat a politikai gondolkodás fôáramába, a társadalmi károk kevésbé. A termelés/hatékonyság/fogyasztás triádjának következtében elôálló társadalmi egyenlôtlenség felbecsülhetetlen negatív következményeket von maga után: egyre nô a leszakadó és kilátástalan helyzetbe kerülôk száma; sokan közülük nem csak saját életükben, hanem generációk óta elvesztették a jobb élet esélyét. Ez a társadalom szövetét, szolidaritását, összetartó erejét érintô kulturális hatásokkal jár: egyre többen veszítik el a hitetés adják fel azt az egyszerû, ám csodás ígéretet, hogy a holnap jobb lesz, mint a ma, hogy a gyermekemnek jobb élete lesz, mint amilyen nekem jutott. Ez végletes társadalmi feszültségekhez, populista politikák megjelenéséhez, társadalmi csoportok bûnbakká nyilvánításához, erôszakhoz vezet. Ahhoz, hogy az irányon változtatni lehessen az alapoknál kell kezdeni. A növekedésre épülô és ezen keresztül az életminôség javulását elérô gazdaság és társadalom víziója helyett egy, az életminôség javítását közvetlen célként megjelenítô gondolkodásra van szükség. A növekedés nem cél, hanem lehetséges eszköz, ahogy eszköz a környezet védelme vagy a társadalmi egyenlôtlenség csökkentése is. Mert a cél a minél többek számára elérhetô jóllét, az életminôség folyamatos és fenntartható javulása. Ehhez pontosabban kell ismernünk jóllétünk minôségét, mert gyakran azt érezzük, hogy a több fogyasztás, az anyagi értelemben vett növekedés nem javítja, hanem rombolja az élet minôségét. Nem csupán arról van szó, hogy egy szint fölött a pénz nem boldogít, hanem, hogy a növekedés nem vesz figyelembe olyan tényezôket mint a stressz, a párkapcsolat, a család, a közösségi összetartás, a tisztelet, a belsô motiváció, az egyéni és közösségi büszkeség, melyek akadályozzák, hogy valaki valóban jól érezze magát és minôségi életet éljen. A gazdasági és társadalmi versenynél aligha van jobb berendezkedés, ám a mainál felelôsebb kapitalizmusra van szükség. A jelenleginél világosabban kell látni a célt az életminôség növelése, az egyéni és közösségi jóllét, ehhez szabni az eszközöket és a beavatkozást. Nem kisebb vagy nagyobb, hanem elkötelezettebb államra van szükség, amely keveset csinál termel, oktat, tulajdonol, többet szabályoz, különösen azokon 7

8 a területeken, ahol a verseny következtében csökken az esélyek egyenlôsége és nô egyesek kiszol gálta - tottsága, csorbul az igazságosság és az egyenlôség.még többet ösztönöz részvételre, szemléletváltásra, kommunikációra. Aktív figyelemmel kíséri a jóllét alakulását, és beavatkozik, ha egyének vagy közösségek elveszíteni látszanak a jóllét esélyét. A jólléti kutatások egyik felismerése, hogy az értékteremtô, belsô elkötelezettségbôl végzett munka az egyik legfontosabb jólléti tényezô. Nem részleteiben ismertetve a modern gazdasági folyamatok mozgatórugóit, csupán a politikai kontextus megértéséhez szükséges alapokat tárgyalva, a modern gazdaságok célja a(z anyagi értelemben vett) növekedés, mely három pilléren nyugszik. E három pillér a termelés (a javak és termékesített szolgáltatások elôállítása), a hatékonyság (a javak és szolgáltatások minél alacsonyabb költségen történô elôállítása) és a fogyasztás (a megtermelt javak és szolgáltatások felhasználása). A vélelem az, hogy e hármas optimális mûködése (minél több és többféle áru és szolgáltatás létrehozása, az elôállítás költségeinek folyamatos csökkentése és így a fogyasztás növekedése és egyre magasabb szinten történô stabilizálása) értéket teremt, mely érték az életminôség fokozatos javulásához, vagyis minél többek számára biztosított jobb élethez vezet. Az optimális mûködést a minél szabadabb piac ösztönzi és segíti, likvid, stabil és innovatív pénzügyi rendszer támogatja, a politikailag semleges szabályozó ellenôrzi és terelgeti, a politikai felhatalmazással és legitimációval bíró állam pedig a pillanatnyi és négyévente változó többség értékei alapján irányítja. A fiskális alkoholizmus ebben a kontextusban a rendszer rossz mûködését jelenti, melyet fiskális voluntarizmussal kell és lehet kiigazítani. Az értékteremtés elismert mérôszáma a GDP (grossdomesticproduct) vagy annak módosított formái, az NDP (net domesticproduct) vagy a NNP (net nationalproduct), vagyis az értékmérés - az adott paradigmában helyesen - az alapokban való teljesítmény növelését ösztönzi, így a jobb teljesítmény jobb eredményhez vezet. A sajnálatos helyzet az, hogy az utóbbi - mondjuk - harminc évben e szemlélet és az anyagi javak növelését célként tételezô gazdasági gondolkodás több kárt okozott, mint amennyi hasznot hozott. És itt most nem a globális pénzügyi válságra vagy az elhúzódó recesszióra gondolok. Közpolitikai értelemben a gazdasági/termelési/fogyasztási érték növekedése az elôállított érték mértékét - jelentôsen - meghaladó károkozással jár. Más szavakkal: a gazdasági értékteremtés mértéke alacsonyabb, mint a következményeként elôálló társadalmi költségek összessége. Ez részben a mai közgondolkodás fôáramában már megjelent - ellentételezett vagy rejtett - környezeti károkból, részben - a szociális transz - ferekkel ellentételezett vagy a meg nem született teljesítmény mögött megbúvó rejtett - szociális költségekbôl áll. Sôt, a helyzet rosszabb: a GDP/GNP nem csupán az értékteremtést méri rosszul, és nem vesz tudomást annak társadalmi költségeirôl, hanem azt is értéknövekedésként tételezi, ami valójában költség. Ahogyan Robert Kennedy már 1968 márciusában, a Kansasi Egyetemen tartott elôadásában megfogalmazta: Túl hosszú ideig és túl nagy meggyôzôdéssel áldoztuk föl közösségünk kiválóság iránti vágyát és a közösség értékeit az anyagi javak felhalmozása érdekében. A nemzeti össztermék (GNP) [...] elszámolja a levegô szennyezését, a cigarettareklámokat és a mentôautókat, amelyek az autópálya-balesetet szenvedett sérülteket szállítják. Beszámítja a különleges zárakat, amellyel védjük otthonainkat és a zárakat feltörô betörôk börtönköltségeit egyaránt. [...] Beszámítja a napalmot és a nukleáris robbanófejek költségeit, ahogyan elszámolja a rendôrség vízágyúit, melyekkel az utcán tüntetôket szétoszlatják. [...] Ugyanakkor a nemzeti össztermék nem méri gyermekeink egészségét, az oktatás minôségét, vagy az élményt, amit a gyermekekkel való játék okoz. Nem méri költôink verseit vagy házasságunk szilárdságát, nem méri közpolitikai vitáink minôségét vagy a köz szolgáinak tisztességét. [...] Röviden, mindent mér, csak azt nem, amiért élni érdemes." A GDP nem méri és nem értékeli a környezeti károkat, amelyeket a termelés/növekedés okoz, ahogyan nem méri azokat a társadalmi károkat sem, amelyeket a fogyasztás/növekedés eredményez. A növekedés hatására egyre nagyobb az olló rése az anyagi javak felhalmozásából még részesülô kevesek és az anyagi javakat felhalmozni nem, csupán létfenntartásra fordítani képes többség között. Egyszerûbben fogalmazva: a gazdagabbak gazdagabbak, a szegényebbek szegényebbek lesznek. A helyzet azonban még rosszabb. Egyrészt növekszik azok száma, akik mélyszegénységben élve, néha generációk óta minden reményüket elvesztették arra, hogy munkajövedelemre tegyenek szert, és így a puszta létfenntartáson túl bármilyen anyagi biztonságot halmoz - zanak föl. Ôk a szociális transzferek elsô számú befogadói, ám a rendszer fenntarthatatlan, mert egyre kevesebb jövedelemtermelô tart el egyre több inaktív polgárt. A globális válságok, illetve recesszív (növekedés nélküli) idôszakokban egyre többen válnak inaktívvá, és elveszítve felhalmozott javaikat, csúsznak egyre lejjebb a vagyoni létrán. És ez még csupán a materiális matek: nem méri a meg nem született verseket, találmányokat, az el nem végzett iskolákat, ahogyan nem méri a stresszt, a felbomlott házasságokat, a szülô nélkül felnövô gyermekeket. És a sort folytathatjuk. És mégis, a nemzetgazdaságok legfontosabb mérôszáma ma is a GDP, a gazdasági értékteremtés meg - határozó célja ma is a fogyasztás növelése és a termelés hatékonyságának fokozása. A bajokat sokan látják, különösen az okozott környezeti károkat, ám kevesen gondolkodnak azon, hogy milyen új paradigma lehetne 8

9 alkalmas az egész rendszer megváltoztatására. A globális megatrendek (negatív gazdasági spirálok, a piaci viszonyokat befolyásoló társadalmi környezet jelentôs módosulásai, a felhasznált nyersanyagok kimerülésének veszélyei által kiváltott hosszú távú változások) persze segítenek. Három jövôformáló megatrend - elsôsorban a környezeti károk felismerése, a fogyasztói tudatosság növekedése és a lokalitás értékeinek képviselete - számos területen a gondolkodás és a cselekvés fôsodrába emelte a környezeti (a korlátos erôforrásokkal való takarékos és tudatos gazdálkodás) és a társadalmi (a bevonásra és együttmûködésre épülô demokrácia) fenntarthatóság fogalmát3. Mégis kevesen érzékelték, hogy a fenntarthatóságra épülô gazdaság mindaddig nem érvényesülhet, ameddig a gazdaság mérôeszköze és így ösztönzôje a hagyományos növekedéselv és az ezt megjelenítô GDP/GNP ban Sarkozy francia elnök megbízta a már korábban is a hagyományos fiskális gyakorlat kritikusaként ismert Joseph Stiglitzet, a New York-i Columbia Egyetem professzorát, hogy - kutatótársaival - vizsgálja meg, hogy a GDP alkalmas eszköz-e a modern gazdaság és társadalom viszonyai között a fejlôdés mérésére. Nem meglepô módon Stiglitz és kutatótársai arra a következtetésre jutottak, hogy a GDP-re épülô gazdaság nem kellôen veszi figyelembe az életminôség (quality of life) szempontjait, ahogyan nem veszi tekintetbe a természeti erôforrások kimerülésének veszélyét és helyreállításának költségeit sem. Röviden: új mérôszámra és új gazdasági paradigmára van szükség. A múlt század kilencvenes éveinek elején-közepén, a 2002-ben korábbi, más területen végzett munkásságáért közgazdasági Nobel-díjat kapott pszichológus, Daniel Kahnemann kezdett foglalkozni az ún. szubjektív jóllét pszichológiájával és ennek közgazdasági következményeivel. Kahnemann és kutatótársai azzal foglalkoztak, hogy milyen tényezôk és körülmények formálják az emberek szubjektív pszichológiai jóérzését, köznapi szóval boldogságát, jóllétét. Kahnemann felismerései - az, hogy a jóllét számos szubjektív tényezô", illúzió, téves percepció, emlékekben tetten érhetô aránytévesztés eredményeképp jön létre - számos kutató munkásságát befolyásolta. Milyen tényezôk szükségesek ahhoz, hogy az emberek úgy érezzék, elégedettek az életükkel - kérdezték. Ezekbôl a kutatásokból fejlôdött ki a jóllét közgazdaságtana, mely az anyagi jóléttel szemben a pszichológiai jóllétet helyezte a gazdasági rendszerek mûködésének középpontjába. Az ezredforduló után számos kutatás vizsgálta, hogy milyen tényezôk, magatartásformák és lehetôségek formálják a jóllétet - azt a jelenséget, melynek hatására az emberek arra az egyszerû kérdésre, hogy az elmúlt héten átlagosan milyen mértékben érezte magát boldognak - jelentôs mértékben pozitív választ adnak. Mindezek a tudományos kutatások a közpolitikai diskurzust is alakították. E folyamatokkal párhuzamosan - épp a magyarországi alternatív helsinki fórum idején -, Londonban, néhány közgazdász, környezetvédô és elkötelezett civil mozgalmár azon munkálkodott, hogy a környezeti és társadalmi fenntarthatóság kérdései felkerüljenek az akkori G7 értekezlet napirendjére. Az akkori vitákból és beszélgetésekbôl nôtt ki a New EconomicsFoundation (NEF), mely a környezeti és társadalmi értelemben fenntartható társadalom megte - remtésére irányuló közpolitika kidolgozását és terjesztését tette legfôbb céljává. Az elkövetkezendô közel huszonöt évben - részben Kahnemann és társainak kutatásai alapján - olyan közgazdasági rendszert dolgoztak ki, mely nem a növekedést tartja legfôbb céljának. A jóllét közgazdaságtanának hármassága a minél többek számára megteremtendô egyéni és közösségi jóllétet jelöli meg célnak. Eszközként tételezi a termelésre, fogyasztásra épülô anyagi növekedést és egyéb társadalmi folyamatokat és ún. humán rendszereket" (oktatás, egészségügy, idôsellátás stb.), valamint feltételként tekinti a korlátos természeti erôforrásokkal való takarékos és alternatívákat keresô gazdálkodást. E gondolkodás Nyugat-Európában a legutóbbi években vált a közgazdasági gondolkodás fôáramának részévé ben David Cameron brit miniszterelnök megbízta az angol statisztikai hivatalt, hogy a NEF bevonásával alakítsa ki a gazdaság új, a jóllétre épülô mérôszámát és kezdje is el mérni a teljesítményt. Bejelentette, hogy kormánya eredményességét az ebben az új mérôeszközben mért fejlôdéshez tervezi kötni. Érdemes példaszerûen megvizsgálni, hogyan is mûködik a jóllétre épülô gazdaság és az erre épülô közpolitika. Kahnemann és társainak kutatásai azt is vizsgálták, hogy a napi tevékenységek közül mi okozza a legnagyobb jóllétet (boldogságot), és mely tevékenység okozza a legtöbb szenvedést. A kutatások egybehangzóan azt mutatták, hogy az emberek számára a leggyûlöltebb tevékenység a munkába és a munkából történô közlekedés. Ha ez igaz, akkor a modernitás egyik nagy vívmánya, a mobilitás és az ahhoz kapcsolódó értékvilág kerül veszélybe. A lakóhely és a munkahely elválasztása, és az oda minél hatékonyabban a dolgozókat eljuttató közlekedés fejlesztése mint helyes szakpolitika megkérdôjelezôdik. A gyorsabb és takarékosabb jármûvek, a szélesebb és biztonságosabb utak, a jobb és hatékonyabb kommunikációs eszközök mind-mind a rosszlétet fokozzák, mert bár hatékonyabbá teszik a közlekedést, fenntartják, sôt népszerûsítik az erre épülô munka- és magánélet-szervezési rendszereket. A város szélére hatékonysági okokból kiszervezett bevásárlóközpontok, az ott alacsonyabb áron megvásárolható anyagi javak nem a jóllétet növelik, hanem 9

10 lépések a helytelenül megválasztott cél elérése érdekében. Ha az alapfelismerés igaz, akkor nem több útra, hatékonyabb jármûvekre van szükség, hanem olyan városokra, otthonokra és kommunikációs eszközökre, de leginkább olyan humán rendszerekre", melyek csökkentik a munkába járás értelmetlen idejét, közelebb hozva a lakóhelyet a munkahelyhez, sôt, lehetôvé téve a távmunkát, a részmunkaidôt és egyéb ma még nem ismert alkalmazási formákat, sôt, más városfejlesztési koncepcióra, beruházás-támogatási politikára van szükség. E példa csupán azt mutatja, hogy egy apró felismerés hogyan válhat közpolitikát formáló erôvé. A világ pedig ennél jóval bonyolultabb, sokféle felismerés áll már rendelkezésünkre, hogy a célokat és az eszközöket, fontos értékeinket jobban rendezzük el. Az új paradigma közpolitika-formáló erejének érvényesítését nem a megoldásokkal érdemes kezdeni. Elôbb a közgondolkodást érdemes és kell formálni, növelni az adótudatosságot, a társadalmi szolidaritást, támogatni az egyéni felelôsségvállalást a tudatosság és a döntési szabadság növelése érdekében. Minél többeket érdemes bevonni az errôl szóló vitába, megérteni az emberek vágyát és céljait, és ehhez szabni a közpolitikai célokat és a (prudens) fiskális politikát úgy, hogy - egy másik Kennedyt idézve - ne azt kérdezzük, mit tehet az ország értem, hanem azt, hogy mit tehetek én az országért". Erôsíteni az anyagi javak halmozása helyett a szubjektív jóllét értékeit, majd ennek eszközéül rendelni az oktatás, a szociális ellátórendszer, a fejlesztéspolitika lehetôségeit. Újabb példa: a jóllétre épülô közpolitika egyik legfontosabb mérôeszköze az ún. túlfogyasztás index (plenty index). Ez a mérôszám azt mutatja, hogy hol van az a pont, amikor az anyagi javak felhalmozása, vagyis a jólét már nem okoz szubjektív jóllétnövekedést. A globalizáció alternatívájának keresése helyett annak kiegészítésére van szükség. A lokalizmus erôsítésére: olyan mikrorendszerek, közösségi gazdasági együttmûködések létrehozására és támogatására, melyek csökkentik a termelés és a fogyasztás távolságát. Vagyis növelni és támogatni a helyben megtermelt, létrehozott, szolgáltatott értékek helyben történô fogyasztását, hiszen itt a legerôsebbek és legérzékelhetôbbek a közvetett elônyök: a munkahelyek létrejötte, a bizalom erôsödése, a büszkeség növekedése. A jólléthez vezetô egyik legfontosabb út az idôfelhasználás újrastrukturálásán keresztül vezet. A huszadik század fejlôdésének követ - kezményeképp túl kevesen túl sokat töltünk olyan tevékenységgel, mely kevéssé motivál és csupán azért csináljuk, hogy pénzt keressünk vele. Megfontolható akár a munkaidô radikális csökkentése is a nyolc órákra osztott nap nincs kôbe vésve, az angol progresszív think tank, a New Econo micsfoundation azt javasolja, hogy a kötelezô munkahét akár 21 óra is lehet a mai 40 helyett. Ez valóban radikális változás lenne, a csökkenô munkaterhelés sokakat vezethetne visszaa munka világába.atöbb szabadidô több nem közvetlen pénzkeresô munkához vezetne; olyan magunk választotta értékteremtéshez, melyet ma pénzért veszünk gyerek - felvigyázás, taníttatás, fôzés és vendéglátás, ahogy a mobilitás nem feltétlenül a két hely között értelmetlenül, tehát minél rövidebben eltöltött idôt jelenthetné, hanem az idô lassítását is. Miközben ez nagyon messze van a NEF is tizenöt évet adna az átmenetre, a ma válságára nem az opciók számának szûkítése, hanem azok gyarapítása a válasz. Mindezeket a makro folyamatokat mikro szintû változások egészítik ki. Ilyen változás az, ami a ma és holnap városaiban történik ban a világ lakosságának mindösszesen 10%-a élt városokban re ez az arány elérte az 50%-ot és 2050-re az elôrejelzések szerint a világ lakosságának 75%-a él majd városban. Mindez nem csak a lakosság számára vonatkozóan igaz, hanem a városok által képviselt gazdasági erôre is. A föld 10 legnagyobb un. városi régiója állítja elô a világ gazdasági teljesítményének mintegy 20 százalékát, míg e városokban a teljes összlakosság mindösszesen 2.6%-a él. Magyarországon hasonló a helyzet, az ország közel kétharmada lakik városokban, Budapest, ahol az ország lakosságának kevesebb mint ötöde él adja az ország GDP-jének negyven százalékát. És ez csak a kezdet. A városok a jövôben jobban, mint bármikor korábban a jövô, a progresszió és a remény helyei lesznek: itt vannak lehetôségek, itt lehet fejlôdni és elôrelépni, itt lehet radikálisan javítani az élet minôségén, itt lehet jólétet és jóllétet teremteni. A jóllét különösen fontos: a váltózó, alakítható, tervezhetô város lehet leginkább a tere a jólléti fejlôdési modellre való áttérésnek: itt csökkenthetô a haszontalan közlekedéssel töltött idô, itt növelhetô a szabadság és az egyenlôség, erôsíthetô a sokszínûség és a sokféle közösségi kohézió, itt lehet közösségi élmény az evés, a munka, a szórakozás. Itt hozható létre a jóllétet célnak, a humán rendszereket gazdaság, oktatás, egészségügy, mûvészet eszköznek tekintô új ökoszisztéma, mely figyelemmel van a korlátos erôforrások felhasználására. Itt teremthetô meg a fogyasztásra épülô és az növekvô mértékû anyagi jólétet célzó életforma alternatívája vagy a fizetett és a nem-fizetett munka új egyensúlya. Világos vízióval, hatékony irányítással, bevonással és bevonódással a városok újra a közösség, a közügyek, az egymással és egymáshoz való gyors, hatékony és élvezetes közlekedés terei lehetnek. Olyan közösségi- és magánterek, ahol radikálisan javítható az élet minôsége, növelhetô a társadalmi és egyéni jóllét, mert: 10

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója NFFS 2012 2.0 2011.10.20. TERVEZET! A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012) Tervezet 2.0 2011. október 20. Társadalmi vitára készült

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

A fenntartható jövő, a befogadó társadalom és a megújuló demokrácia stratégiája

A fenntartható jövő, a befogadó társadalom és a megújuló demokrácia stratégiája A fenntartható jövő, a befogadó társadalom és a megújuló demokrácia stratégiája A Lehet Más a Politika választási programja 2010 Szerkesztette: Rauschenberger Péter. Az egyes szakpolitikai területek programalkotását

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak Jövőkereső a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak ISBN 978 963 9848 3 6 Felelős kiadó: a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkára Felelős szerkesztő: Dr. Schmuck

Részletesebben

DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG, HÁLÓZATOS TÁRSADALOM,

DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG, HÁLÓZATOS TÁRSADALOM, DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG, HÁLÓZATOS TÁRSADALOM, MODERN KORMÁNYZÁS Szerkezet I. Digitális Magyarország Bevezetés 0. A Digitális Magyarországhoz kapcsolódó definíciók 1. Hálózatosság és modernizáció 2. Modernizáció

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés panorama inforegio 36 2010 2011. tél Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés hu TARTALOM 3 Az olvasókhoz 4-13

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

Politikák és ideológiák versenyében

Politikák és ideológiák versenyében Eloszó Mi vár egy gyakorló politikusra fôként, ha miniszterelnök az esszéisták, publicisták, politológusok világába tett kirándulásán? Egyáltalán: dolga-e az átruccanás mások mûfajába? Gyanakvásra, kétkedésre

Részletesebben

Magyarország 2025 Lehet másként is?!

Magyarország 2025 Lehet másként is?! Magyarország 2025 Lehet másként is?! Vezetői összefoglaló Nováky Erzsébet, az MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottságának elnöke Budapest 2008. március Bevezető gondolatok és köszönetnyilvánítás A jövőt

Részletesebben

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA Tények Magyarországról www.kum.hu LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG! A Gyurcsány Ferenc vezette kormány programja a szabad és igazságos Magyarországért (2004 2006) CSELEKVÕ KORMÁNYZÁS

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8 Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika helyzete és feladatai 60 fordulat 8 A huszonegyedik század hajnalán elgondolkodva a fejlesztéspolitika helyzetén, joggal merül fel a kérdés: vajon az elmúlt

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 20 Fenntartható vidék 27 Alkotmányos rend 36 Jogállamiság 48 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 56 Mélyszegénységi- és romapolitika 66 Ruszin

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

SZOCIÁLIS GAZDASÁG KÉZIKÖNYV

SZOCIÁLIS GAZDASÁG KÉZIKÖNYV SZOCIÁLIS GAZDASÁG KÉZIKÖNYV Szerzők: Csoba Judit Frey Mária G. Fekete Éva Lévai Márta Soltész Anikó Szerkesztő: Frey Mária KIADJA AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY BUDAPEST, 2007. A KIADVÁNY AZ

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben