TURAI HIRLAP. Harminchétmillió forintra pályázik városunk. Megelevenedett történelmünk. (kép es b esz ám oló nk a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TURAI HIRLAP. Harminchétmillió forintra pályázik városunk. Megelevenedett történelmünk. (kép es b esz ám oló nk a 10-11."

Átírás

1 Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP A-PDF MERGER DEMO KÖZÉLETI HAVILAP JÚLIUS Önkormányzati hírek Harminchétmillió forintra pályázik városunk Június 29-i ülésén a képviselõtestület elfogadta a Hevesy György Általános Iskola, valamint az 1. és 2. számú Óvoda intézményi minõségirányítási programját, valamint a két utóbbi intézmény szakértõi véleményekkel megerõsített nevelési programját. Mint Gyenes László alpolgármester rámutatott: ezen okiratokkal meghatározták mindazon oktatási-nevelési folyamatokat és eljárásokat, amelyekkel az eddiginél is magasabb szinten végezhetõ a gyermekek fejlesztése. Az iskolai és az óvodai nevelés színterére egyaránt érvényes, amit dr. Liposits Zsoltné iskolaigazgató hangsúlyozott: bár négy-öt évbe is beletelhet, mire a minõségirányítási program minden egyes pontjában az elõírások szerint tudnak eljárni, a program a kezdetétõl minden tanuló minõségi oktatását-nevelését irányozzaelõ. Bár az integrált ISO 9001 és ISO szabvány szerinti minõség- és környezetirányítási rendszert mûködtetõ Galgamenti Víziközmû Kft. tavalyi összes árbevétele kismértékben elmaradt a évinél, adózott eredménye még így is 4,7 % volt. Ritecz György ügyvezetõ igazgató be- Turai Nyári Játékok számolójából az is kiderült, hogy a társaság területén nyert vízmennyiség több mint háromnegyedét változatlanul a turai vízkutak adják. Korsós Attila alpolgármester errereagálva nehezményezte, hogya társasághárom fõs Megelevenedett történelmünk (kép es b esz ám oló nk a ol da lo n) Szociofotósok Turán, Boldogon és Jászfén yszarun Egy hét pillanatképei fotóalbumban és kiállításon AMagyar Néprajzi Múzeum felkérésére fotómûvészekbõl és fotóriporterekbõl álló csapat érkezettturára, Boldogra és Jászfényszarura, hogy elkészítsék a három település szociofotóiból álló, 2005-ben megjelenõ album anyagát. Minderrõl Kresz Albert gödöllõi fotómûvész, az egy hétig Turán, a Falumúzeumban állomásozott hatfõs csapat tagja beszélt a legutóbbi képviselõ-testületi ülésen. Kresz Albert elmondta: a csapat tagjai a legidõsebb nyolcvan, a legfiatalabbhuszonéves nyaranta már negyedik éve szakítanak néhány napot arra, hogy fotós szemmel nézve bemutassák az ország egy-egy szegletét. Dunaszekcsõn valamint Kötcsén és környékén, majda nógrádiménes-patakmenti településeken azelnéptelenedõben lévõ falvak hétköznapjait rögzítették.amostani feladat tehát eltér az eddigiektõl, hiszen a fiatal város, Tura és a két szomszédos falu ese-tében nem beszélhetünk a lakosságrohamos csökkenésérõl a fotó-sok idei táborozása alkalmával ez-redfordulós pillanatképek szület-nek Pest és Szolnok megye határ-vidékérõl. Az anyagból jövõre nem csupán fotóalbum, de kiállítás is születika Néprajzi Múzeumban. Atestületi ülés végénaz önkormányzat vendégül látta a tábor résztvevõit a Falumúzeumban. felügyelõ bizottságában a legnagyobb tulajdoni hányaddal és ivóvízbázissal rendelkezõ Turának nincs képviselõje. Ritecz György válaszában elmondta: a három képviselõ a mûködési területük (folytatása2.oldalon) Takács Pál felvétele Július 1-tõl elérhetõ Tura hivatalos honlapja (3. oldal) Labdarúgás Negyedik lett Tura csapata (19. oldal)

2 Önkormányzati hírek Harminchétmillió forintra pályázik (folytatásaz1.oldalról) egy-egy körzetét képviseli, így jelenlegtura érdekképviseletét is az egyik szomszédos településen élõ tisztségviselõ látja el. Tóth István polgármester javasolta, hogyterjesszék a Galgamenti Víziközmû Kft.. közgyûlése elé a felügyelõ bizottság háromról öt fõre történõbõvítését. Nagy-TóthIstván a fejlesztések felõl érdeklõdött.a kft. igyekszik felújítani gépparkját, így a nyereség egy részébõl nemrégiben Iveco teherautót vásároltak, amely a cég régi Ifa teherautóját váltotta fel. Pálinkás Ildikó kérdésére válaszolva az ügyvezetõ igazgató elmondta: a körzetben folyamatosan cserélik a régi tûzcsapokat ; anemrégibena Szövetségutcábantörtént tûzesetnél egy régi konstrukciójú, de mûködõképes tûzcsap nehezítette meg a tûzoltók munkáját. Ritecz György végezetül elismerését fejezte ki az önkormányzatnakés a polgármesteri hivatalnak, amiért igyekszik rendezni a vízkutak körüli területek tulajdonviszonyát.( Aszerk. megjegyzése: Errõl egy késõbbi napirendi pontban döntöttek a képviselõk. A víziközmûvek korábban a már megszûnt PVCSV tulajdonában voltak, majd állami tulajdonba kerültek, holott az ivóvíz biztosítása önkormányzati feladat. A kérdéses területek a képviselõ-testület hozzájárulása után egy bírósági kereset beadásával, lényegében per nélkül jutnak majd az önkormányzat tulajdonába.) A Tura és Galgahévíz közös tulajdonában mûködõ Kommunál Kft. elsõsorbana vártnál hárommillió forinttal kevesebb állami támogatás miatt szigorú takarékosságmellett üzemel, derült ki Kis András ügyvezetõ beszámolójából. Acsatornahálózat és a szennyvíztisztító telep mûködé- Sallai Ferenc, a Pénzügyi Bizottság külsõs tagjának közbenjárására a Richter Gedeon Rt. húsz használt számítógéppel és tíz monitorral gyarapította a Hevesy György Általános Iskola számítástechnikai gépparkját. Az ajándékba kapott eszközöket lapunk megjelenésével egy idõbenszállítjákturára. 2 sét számos technikai probléma nehezítette, ráadásul a hibás aknafedlapok cseréje másfélmillió Ft-ba kerül. Jó hír, hogy a biológiai szennyvíztisztítást elõsegítõ nitrifikációs folyamat melynek leállásáról elõzõ számunkban olvashattak június 14-énbeindult. A szennyvízbekötési akció elõnyeivel 16 háztartásban kívántak élni (11 ingatlan esetében a rákötés folyamatban van). Furcsa, hogy a két településen összesen 106 háztartásban a rákötés ellenére sem veszik igénybe a szennyvízhálózat adta elõnyöket. Nagy-Tóth István felszólalása után Baranyi Károly indulatosan kifogásolta, hogy a testületi ülést megelõzõ napon tartott egyeztetésen a csatornahálózat tervezõje (állítólagkifogásolható stílusban) szóvá tette, miért vannak jelen a téma iránt érdeklõdõ turai képviselõk. Miután ez a panasz galgahévízi polgármestertársával kapcsolatbanis felmerült, TóthIstván polgármester hangsúlyozta: bár a képviselõkrészt vehetnekezeken Nagy-Tóth István pozitívumként értékelte a kft. tavalyi vállalkozási eredményét, ugyanakkor Pálinkás Ildikóval együtt úgy látta: túl sok a bizonytalanság a beszámolóban, a biztonságos mûködtetéshez szükséges elemeket konkrétan meg kell jelölni. Kis András szerint valós kérdésekrõl van szó, egyes technikai problémákra egyelõre a szakértõk sem tudják a választ. Korsós Attila, illetve a Fejlesztési Bizottság állásfoglalását tolmácsoló Kuti József elnök az egész rendszer független szakértõk bevonásával történõátvizsgálását javasolta. ASzelektív Kft. tevékenységét mi sem jellemzi jobban, mint az üzemlátogatások végeztével elismeréssel nyilatkozó hazai és külföldiszakmai küldöttségekszavai valamint az, hogy az itt elõállított Szelektív komposzt már négy országos üzletlánc árukínálatát gazdagítja. Benke Sándor ügyvezetõigazgatóbeszámolójában jelezte: a jelenlegi 20 literes kiszerelésbõl állókínálatot hama JÚLIUS rosan 5 és 10 literes csomagolással bõvítik.avásárlói visszajelzésekkedvezõek, aturai komposztnak egyelõre nincs konkurenciája. A szelektív hulladékgyûjtési rendszer hatásfokának növekedését jelzi, hogy idénjanuárés május közöttturán12tonnával nõtt abegyûjtött szilárd hulladék mennyisége.a hír örömteli, viszont újabb gondot jelent: növelni kellene aválogató személyzet öt fõállású és ugyanennyi kisegítõ létszámát, ami anyagi okból jelenleg nem lehetséges. Bár a feldolgozócégek Csatornavita a tárgyalásokon, a városatyáknak nem az a feladatuk, hogy a napi technikai problémák pl. egy csatornadugulás elhárítását egyeztessékaszakemberekkel. TóthIstvánvégezetül hozzátette: BasaAntal polgármester aki civilben orvos elsõsorban a saját jelenlétének szükségtelenségét tette szóvá, hiszen nem ért a csatornarendszerekhez, így az azzal kapcsolatos problémák megoldásátaszakemberekre bízza. örömmel átveszik aszétválogatott, újrahasznosításra alkalmas anyagokat, a tárolókapacitás szûkössége miatt ideiglenes elhelyezésükis gondot okoz jelezte Kuti József. Baranyi Károly arra hívta fel a figyelmet, hogy a válogatást fõleg a telepi asszonyok végzik, akiknek családjuk jövõje, hitelképességük megteremtése, családtagjaik munkavállalása stb. miatt szükségük van a folyamatos munkaviszonyra, ezért minél többüknek biztosítani kell az állandó munkalehetõ- Zsámbokon 950 háztartásból szállítják el a szelektív hulladékot, a szomszéd településen öszszesen 16 családnem fizeti a díjat (1,68%). Turán 2600 háztartás termeli az elõírások szerint szétválogatott hulladékot, anem fizetõháztartásokszáma 172(6,6%). - Háztartásonként havonta há- romüvegsör vagy egy doboz cigarettaáráért szállítjuk el és dolgoz- ségeta válogatósoron. A képviselõk egyhangúlag elfogadták Drégeli Miklós, a Galgamenti Horgászegyesület elnökének írásos beszámolóját, egyúttal ismét köszönetüket tolmácsolták a tagoknak a Kónya-tó és környékének tisztántartásáért és folyamatos csinosításáért, valamint atóparti rendezvényeklebonyolítása során tanúsított közremûködésükért. Ezután elfogadták a talajterhelési díjkedvezményekrõl, illetve díjfizetés alóli mentességrõl szóló rendeletet, amely a csatornára rá nem kötõ tehát a keletkezõ szennyvizet elszállíttató családokra vonatkozik. Ennek figyelembevételével, a törvény által átruházott hatáskörbena polgármester a családon belüli egy fõre jutó jövedelem függvényében 50%-os talajterhelési díjkedvezményt, esetenként fizetési mentességet állapíthatmeg. Ugyancsak egyhangúlag megszavazták a piacrendelet módosítását, mely szerint július 15-tõl megszûnik a heti kirakodóvásár; a Piactéren azután csak zöldséggyümölcs áruféleségeket kínálhatnakazárusok. Ezutánzöld utatkapott azelõzõ testületi ülésen elsõ olvasatban tárgyalt temetõrendelet. Ezen belül már csak egyetlen döntést kellett meghozni: aképviselõk azurnahelyek megváltási idõtartamára tett 10illetve25 évjavaslat közülazutóbbit támogatták. Aképviselõ-testület tankönyvtámogatás címén félmillió Ft-ot biztosít az általános iskola számára, mely összegbõl 260 ezer Ft-ot a normatív kedvezményekre jogosult tanulók ingyenes tankönyvellátására, a maradék ösz- Sör, cigi, hulladék zukfel a hulladékot mondta Tóth Istvánpolgármester, amikorszóba került a szolgáltatás árát elbliccelõk magas száma. Anem fizetõkgondolkodjanakel azon: valóban sokat kérünk azért, hogy megszabadítjuk õket aszeméttõl?...különösen nyáron, amikor a kánikulában nem a pénz (azaz a három korsó sör árának) szaga terjengakukák körül... TURAI HÍRLAP

3 városunk szeget pedig az említett kedvezményekre nem jogosult,de rászoruló tanulók tankönyvellátására kell felhasználni. Személyi változásokmiatt módosítani kellett az Idõsekért Turán Közhasznú Alapítvány Alapító Okiratát. Eszerint a kuratórium elnöke Bolbás Józsefné, tagjai: Erdélyi Ágnes, Gyenes László, Ötvös Lászlóné és Mahó Sándorné. Az Ellenõrzõ Bizottság elnöke SáraMihály, tagjai Fülöpné Csépányi Mariann és Matos Károlyné. A grémium ezután elfogadta második félévi munkatervét, majd határozatmódosítást fogadott el az augusztus 15-i búcsúvásár megrendezésérõl. Eszerint az önkormányzat az üzemeltetõ útján maga rendezi a vásárt, a kézmûvesek részére ingyenes helyet biztosít, a mutatványosi eszközökfelállítására pedig m területet biztosít,ahola helykijelölésnél a turai mutatványos vállalkozók elõnytélveznek. A Galga utca, a Kaszinó tér, a Lehel utca és az Éva utca lakói korábban azzal a kéréssel keresték meg az önkormányzatot, hogy a lakókörnyezetük szilárd burkolatú úttal történõ ellátása esetén hajlandók fizetni a beruházás költségeinek ötven százalékát. Az Éva utcai lakók már a lehetséges kivitelezõvel is tárgyalnak. A képviselõk támogatták a kezdeményezést, ugyanakkor egyetértettek abban, hogy a konkrét összegek meghatározásához árajánlatot kell kérni. Vég- sõdöntés csak ezután, valamint a technikai tartalom elbírálását követõenszülethet. A határidõk szorítása miatt a képviselõkutólagosan, ám örömmel járultak hozzá az önkormányzat három, a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz címzett pályázatának benyújtásához. A Park útés az Elnök útfelújításához 32 millió 320 ezer, a Hevesy György Általános Iskola felújításához 10 millió 29 ezer, míg a helyi oktatási intézmények bõvítésére és felújításához 11 millió283ezer Ft-ra van szükség. A pályázati önrész az igényelt összegek 30%-a, így Tura összesen több mint 16 millió Ft biztosítását vállalta a siker érdekében. Aképviselõkelismerésüket fejezték ki a hivatal munkatársainak a benyújtott pályázatok számának örvendetes gyarapodásáért. Az idei költségvetés elfogadásakormégnem történt meg atura Biztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület cégbírósági bejegyzése, így a járõrszolgálat mûködtetésére megítélt havi 100 ezer Ft támogatást az önkormányzat a Kövi-Sec Bt., illetve az Aszód Városáért Alapítvány számlájára fizette be. Abejegyzés és a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott számla eredményeként a testület hozzájárult ahhoz, hogy az eddig a turai vagyonvédelmi cég számlájára érkeztetett havi 60 ezer Ftot júliustól közvetlenül a polgárõrök számlaszámára utalja át az önkormányzat. HídiSzilveszter A határidõ elõtt egy nappal a Sura Kft. kifizette kilencmilliós adótartozását az önkormányzatnak. Az adósságoknak ezzel valószínûleg nem lesz vége: a Polgármesteri Hivatal hamarosan kiszámlázza az ingatlan körüli, a tulajdonos által elhanyagolt közterület rendbetételénekköltségeit. Tóth István polgármester arról is tájékoztatta a képviselõket, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nevetségesen csekély, százezer Ft-os bírsággal illettea Schossberger-kastély külföldi tulajdonosát, mert az a KÖH tavaly november 21-én kelt határozata óta nem fejezte be amûemléképületegyüttes födémszerkezeténekcseréjét, illetve néhány egyéb az állagmegóvás érdekében sürgõsen elvégzendõ munkálatot. A polgármester elégedetlen a KÖH turai kastéllyal kapcsolatos eddigi tevékenységével; legutóbb levélbenkérte VargaKálmánhiva- talvezetõt a hatékonyabb cselekvésre. Az Esélyegyenlõségi Kormányhivatalba távozott Solymosi Imre utódjaként június 15-tõl Sánta Miklós irányítja a Turai Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálatot. * AMagyar Máltai Szeretetszolgálattól másfélmillió forint eszmei értékû adományt kapott a Polgármesteri Hivatal.Amozgáskorlátozottak ellátását elõsegítõ eszközök (kórházi ágyak, tolószékek, mankók stb.)egy részét a turai rászorulók kapják, a többit pedigaz Õszirózsa Idõsek Otthonánakjuttatjákel. * A testületi ülés elõtti napon megérkezett a Hírközlési Felügyelet engedélye, így annak jogerõre emelkedését követõen látványosan folytatódik a turai kábeltelevízió-hálózat építése jelentette be Gyenes László alpolgármester. Ahónap mondása... -hiszi-...ezúttal egy képviselõ-testületi beszámolóból származik. Az a fránya szóköz véletlenül maradt ki a mondatból, mégis mosolyra fakasztóeredményt produkált:...egy kis odafigyeléssel nagydolgot érhetünk el a szelektív hulladékgyûjtés terén. Afenti megállapítás magyarázatot adarra a hírre, amit néhány éve még hitetlenkedve hallottunk: Nyugaton jónéhányan a hulladékbiznisznek köszönhették anyagi felemelkedésüket. A fenti elírás nyománvilágossá válikegymásikmondás: egyesekkezei közt méga nemes matéria is arannyáváltozik... Július 1-tõl elérhetõ Tura hivatalos honlapja Atestületi ülés zárásaként Gyenes Lászlóalpolgármester bemutatta városunk új honlapját, amely máris számos információval várja az Internethozzáféréssel rendelkezõket. Az egyik fõvárosi cég által karbantartott portálon városunk történelme és Tóth István polgármester köszöntõje mellett egyebek közt a polgármesteri hivatal és intézményeinek adatait, az ügyfélfogadási idõpontokat és a különféle ügyek zökkenõmentes intézéséhez szükséges okiratoklistáját olvashatjuk. A világhálón idelátogatók Seres Csilla fotói segítségével megismerkedhetnek Tura mûemlékeivel, középületeivel és jellegzetes városrészeivel. A honlapon helyet kapnak az idegenforgalom fellendítésében érintett vállalkozások, de az Önkormányzati Hírlevél és a Turai Hírlap fontosabb információiis hamarosanolvashatóklesznek. TURAI HÍRLAP JÚLIUS 3

4 MICRO-FON Zeneiskola Évzáró koncert Június 6-án harminchat turai vizsgázott sikeresen azeneiskola vizsgabizottsága elõtt. A koncert arra biztosított lehetõséget, hogy a legsikeresebb tanulók a nagyközönség elõtt is bemutathassák a tudásukat. (Nemvéletlenaz idézõjel: arendezvényre sajnos kevesen voltakkiváncsiak.) Anézõközönség az ifjú muzsikusok teljesítménye mellett elismeréssel adózott a Miami Sporttánc Egyesület latin-amerikai táncbemutatójának, Egri József operetténekes és az iskola tanári zenekara mûsoránakis. Takács Pál Aszerzõfelvétele Ütött a szerencse órája Turai tûzoltósiker az országosviadalon A VIII. Tempo Loki országos tûzoltóviadalonszépsikert ért el a Tura Önkéntes TûzoltóEgyesület csapata. Harminchat induló csapat közül a 12. helyet szerezték meg, emellett kiérdemelték a legjobbpest megyei csapatcímet, és átvehették a legjobb Pest megyei önkéntes tûzoltóegyesület számárakiírt különdíjat is. Gratulálunk! 4 Turán nyerték az egyik Touran-t Bár péntekre és nem a számhúzás napjára, azaz szombatra esett, mégiscsak szerencsés nap volt június 11-ea lottózók számára, hiszena SzerencsejátékRt. Itt a szerencse órája elnevezésûakciójában ezen a napon óránként egy-egyvolkswagentouranszemélygépkocsi talált gazdára az ötöslottószelvényt játékba küldõ fogadókközött. Amajd egészhétenát tartóakció többi napján autókat és készpénznyereményeket sorsoltak ki a játékosok között. A játékosok közül körzetünkbenis szépszámmal nyertek: Fortuna egyebek közt Kistarcsára, Jászberénybe, Gyöngyösre és Szolnokra szállított nyereményeket. A szerencse Turát sem kerülte el: 16 óra 47 perckor városunkban, a Piac téri bizományosnál vásárolták azt a lottószelvényt, melynek tulajdonosa a fent említett jármûvel gazdagodott. Anyertes szelvény sorszáma: Gratulálunk a szerencsés nyertesnek, egyúttal kívánjuk, hogy õ és családja sokáig lelje örömét a Turánnyert Touran-ban. H.Sz. Motorsport Közhasznú egyesület lett a Radical-Team Acégbíróság május 26-i keltezéssel, TE-3981 szám alatt közhasznú egyesületként bejegyezte a turai Radical-Team Sport Egyesületet jelentette be a június 29-i testületi ülésen Korsós Attilaalpolgármester. A Turai Extrém Nap házigazdájaként és tagjai által számos hazai és nemzetközi motoros megmérettetésen is hírnevet szerzett egyesület tíz állandó taggal rendelkezik. Edzéseiket a tervekszerint hétfõtõl vasárnapig 16 és 20 óraközött tartjáka Vásártéren JÚLIUS Rendõrségi hírek Minden kapós, ami mozdítható Bármilyen hihetetlen, manapságmár az ajtó is keresett cikknek számít a betörõklistáján. Erreutal legalábbis az a két bûncselekmény, amelyet Turán követtekel. Az egyik helyszín a Galgahévízi út egycsaládi háza volt, ahová az ismeretlen tettesek ajtóbefeszítés módszerével hatoltak be, és onnan csaptelepeket, alumínium eszközöket és ajtókat vittekel. A lopási kár 380 ezer Ft, míga rongálási 200 ezer Ft. A másik helyszín az Alsóréten volt, ahonnan 100ezer Ft értékbenloptak ajtót. Nem kellett zárral bajlódni az elkövetõknek azon a helyszínen, ahol a záratlan fészer kínált könynyû zsákmányt. Innen építési anyagokkal és radiátorokkal távoztak. Akönnyelmûségjátszott szerepet annál az esetnél, amikor egy szórakozó fiataltól mobiltelefont loptak el. Az illetõ a diszkó bárpultjánhagyta a készüléket, s mire visszatért az illemhelyrõl, csak hûlthelyét találtaa mobilnak. Autóval is lehet garázdálkodni. Legalábbis jó példa erre a következõ eset. Két férfi összeszólalkozott, és a verbális csata tettlegességig fajult. Ám ezúttal nem kézzel estek egymásnak, hanem az egyik fél a szakadt Ladájába pattant és nekihajtott vitapartnere Az alpolgármester hangsúlyozta: az edzésidõ biztosítása mellett szem elõtt tartják a környéken élõk nyugalmának biztosítását. Fontos szempont, hogy a szervezet létrehozásával és a Vásártéri edzéslehetõségek biztosításával a motorsport iránt érdeklõdõ fiatalok hasznosan tölthetik el szabadidejüket, ugyanakkor a közutakon nem veszélyeztetik a maguk és a közlekedõk testi épségét. -hiszi- szinte új Volkswagen Passat-jának, majd ezt követõen elhajtott. Az ügynek természetesen lesz következménye. A nehéz gépjármûvek Aszódról való kitiltása után a sofõrök egy része a Galga menti településeken keresztülhajtva próbálja meg megspórolni az autópályahasználat költségeit.(sokesetben az üzemeltetõ oda is adja az útdíjra valót az alkalmazottjának, aki ezt szeretné amolyan fizetéskiegészítésként zsebrevágni.) Mivel Turán is van súlykorlátozó tábla, a rendõröknek nincs nehéz dolguk, ha javítani akarnaka szabálysértést lefülelõ statisztikájukon. Információink szerint az ebbõl befolyt összeg az elmúlt hónapbanjóval magasabbvolt a korábbiakhoz képest. A szabályok ellen vétõ sofõr általában 10 ezer Ft helyszíni bírságra számíthat. R.Z. Turai Polgárõrség (éjjel-nappal hívható számok) Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki anyagi segítséget nyújtott kisfiam részére. Külön köszönetemet szeretném kifejezni Kardosné Magdi néninek és Tóth Sebes Edinának, akik nagyonsokat tettekaz éndrága kisfiamért. Végül, de nem utolsósorban mindazoknak, akik a temetésenfájdalmambanosztoztak. Babulicz Lászlóné, Kovács Tibor édesanyja TURAI HÍRLAP

5 Még sok lehetõségünk kihasználatlan Bemutatjuk az új kistérségi megbízottat Gyermekrajzok a falon, füzetek az asztalon. Mi sem természetesebb egy általános egy elsõs osztály tantermében, ahol a kicsik tanulják, tanulták az olvasás,a számolás fortélyát.aszóban forgó hévízgyörki tanterem gazdája, Szlucska Pálné azonban a tanítási órák után elsõként nem akisdiákok munkáját kezdi értékelni, javítani, hanem szûkebb hazája, a Galgamente gondjaival foglalkozik. Utazik, tárgyal, testületi üléseken, megbeszéléseken vesz részt, ami egykistérségi megbízottesetében alapvetõfeladat. Riportalanyunk a 2002-es esztendõ végén miután kiderült, hogy Gersei Ferenc nem vállalja tovább e megbízatást már pályázott erre a tisztségre, ám ekkor mégsem õ, hanem egy veresegyházi ügyvéd lett a befutó. Ezt késõbb sokan kifogásolták, mondván: olyan ember kellene a posztra, aki nemcsak térkép alapján tájékozódik a térségben, hanem kötõdik is hozzá. Csupán bõ egy évet kellett várni a változásra: az említett férfiú a veresegyházi kistérség megalakulása után az új települési szövetség koordinátori tisztét tölti be. Atérségünkre újra kiírt pályázat befutója immáron a Bagonélõtanítónõlett. - Mielõtt pályáztam, megbeszéltem a családommal a dolgot, mivel tisztábanvoltam vele,hogy nagy kötöttséggel járó munkát vállalok, és az errefordítandóidõt a szeretteimtõl veszem majd el. A férjem és a gyermekem mellém állt és maximálisan támogatták a törekvésemet. Ezt követõen a munkáltatómmal való egyeztetés következett. Azt ugyanis már korábban eldöntöttem, hogy nem válok meg a katedrától és a rám bízott kicsiktõl. Az igazgató, aki egyben Tura alpolgármestere is, szintén támogatta az elképzelésemet, és bíztatott, hogyadjam be a pályázatot. Mindezek után már csak meg kellett feleljek az elvárásoknak. Sikerült, és ennek nagyon örülök. Hiszem, hogy jó szervezéssel, a szívvel-lélekkel végzett munkával helyt tudokállni, elõ tudom segíteni a térség településeinekegyüttmûködését. - Mi az, ami ennyire motiváljaönt? - Világéletemben szerettem a köz érdekében dolgozni, és kezdettõl fogva úgy éreztem, ezt a munkát nekem találták ki. Itt születtem, ide köt minden, és szeretném, ha ez a vidék még élhetõbb lenne között a térség európai uniós adatfelmérésében vállaltam szerepet, aminek köszönhetõen ténylegsokat megtudtam az Alsó-Galgamente nehézségeirõl, lehetõségeirõl, mindennapjairól, megismertem az egyes települések polgármestereit. Ez a korábban végzett munka a mostanipályázatnál kamatozott. - A kinevezése óta eltelt idõszakban mennyire sikerült bekerülnie aköztudatba? - Felvettem valamennyi polgármesterrel a kapcsolatot, csakúgy, minttóthgáborországgyû- lési képviselõ úrral, akivel szinte napi kapcsolatban vagyunk. Nagyon sok konferencián, rendezvényen vettem már részt. Noha még tart az ismerkedési folyamat, a köztudatba kerülést talán az jelzi, hogy egyre több vállalkozó fordul hozzám segítségért pályázatilehetõségutánkutatva. - Az aszódi kistérség még csak most formálódik, nemrégiben született meg például az alapító okirat, amelyet az érintett települések képviselõ-testületeinek el kell fogadniuk. Bevonták Önt ezekbeaz elõkészületekbe? - Természetesen részt vettem magán az alakuló ülésen is, ahol az alapító okirat született. Jelenleg kilenc település tartozika kis- térséghez, de tizedikként szeretne visszakerülni Galgamácsa, aki korábban Veresegyház mellé igyekezett társulni. - Nyilván az egyes településeken számtalan olyan probléma van, amit a helyi vezetésnek meg kell oldania. Milyen közös érdekek fûzhetik össze a kistérség Aszód, Kartal, Verseg, Hévízgyörk Galgahévíz, Bag, Domony, Iklad, Tura városait, községeit? - Több közös érdek tarthatja össze az egyéni célokkal valóban rendelkezõ szövetséget. Egyrészt az egészségügy fejlesztése, egy központi mentõellátással kiegészítve.az oktatás terénegyközös nevelési központ mûködtetése, mivel a térség egy része e téren Nem ezzel acímmel szervezett pályázatíró tanfolyamot önkormányzati szakemberek és alapítványok, civil szervezetek részére a kistérségi megbízottunk, Szlucska Pálné, de akár ez is lehetett volna a háromnapos továbbképzés mottója. A mintegy huszonöt résztvevõ köztük két turai ugyanis hamar szembesült a hazai és az uniós pályázatírás közti különbségekkel, köztük a kétlegjelentõsebbel: 1. az Unióban a települések nem a kiírt pályázatok alapján alakítják ki elképzeléseiket, fejlesztési törekvéseiket, hanem ellenkezõleg, a szándékuk megvalósításáhozkeresnekpályzatot. 2. Apályáztatási folyamat nem ellátatlan. Az infrastruktúra fejlesztéseszinténközösérdeklehet, csakúgy, mint a szociális ellátás közös szervezése. Jómagam úgy látom, hogy az egyes településeknek lehet más, egyéni céljuk, de azt fel kell ismerniük, hogy egyedül, közösségi háttér nélkül az egyes pályázatokon nem lehetnekeredményesek. - Beszélgetésünk elején a kistérség kihasználatlan lehetõségeitemlítette.melyekre gondol? -Azt gondolom, nem mondok újakat, és a környéken élõk is ugyanúgy vélekednek, mint én. Lássuk csak: itt van például a kihasználatlan turai és az aszódi kastély, az elfolyó turai melegvíz, a galgahévízi víztározó a természetvédelmi területével, a domonyvölgyi tó hasznosítása stb. Ezek sorsa egyelõre nem rendezett, bár az aszódi kastély tekintetében talán most történik elõrelépés. (Egy befektetõcsoport felújítaná és egyetemként mûködtetné a tulajdonos evangélikus egyház jóváhagyásával aszerzõ megjegyzése. ) Rengeteget kell lobbizni azért, hogy ezen változtassunk, hogy az említett értékeket bekapcsoljuk az idegenforgalomba, hogyezáltal munkahelyeket, jövedelemforrásokat teremtsünka térségpolgárainak. Jómagam mindent elkövetek azért, hogymindezsikerüljön. Rácz Zoltán Aszerzõfelvétele Az EU-s pályázatok praktikái ér véget a megírással, a megvalósítás folyamatára és az ellenõrzésre sokkal nagyobb hangsúly esik. Utóbbi különösen fontos, mivel az Európai Unióban kamatostul visszafizettetik a támogatás összegét, ha a projekt nem, vagy nem az elõírásoknak megfelelõen valósult meg. Az önkormányzatok éppen ezért igyekeznek nagyobb, mindennemû felelõsséget válalló cégeket megbízni. Az aszódi önkormányzat a napokban kötött szerzõdést pályázatírásra az egyik bank konzultáns leányvállalatával. Acég nem tudja garantálni, hogymindenpályázata nyertes lesz, ám a sikeres pályázatok lebonyolításáért teljes körûfelelõsségetvállal. R.Z. TURAI HÍRLAP JÚLIUS 5

6 Egyházi krónika Mit adhat hozzá Európa értékeihez a keresztény ember? APüspöki Kar Iustitiaet Pax Bizottsága konferenciát tartott Értékek Európája címmel. Két kérdésrõl folyt a tárgyalás: az egyik kérdés az volt, hogy Vajon a keresztény elkötelezettségû magyarnak tehet-e fontos és pozitívszerepe az Európai Unióban? Igaz, hogy az EU demokratikus tagországai pluralista társadalomban élnek, a legkülönbözõbb erkölcsi és vallási felfogások vannak bennük, sõt sokanelvetnek minden vallást és egyházat. De ezek az országok nem csak hirdetik, meg is valósítják a vallásszabadságot. Vallási nézetei miatt vagy vallási nézetek elvetése miatt senki sem részesülhet politikai elõnyben vagy hátrányban. Igaz, hogy az egységesülõ Európában vallásszabadság van, Az egész Galgamente számára példakép volt Búcsú Nagy Árpád atyától tõen lett plébános Galgahévízen egészen 1998-ig, nyugdíjba meneteléig. Nyugdíjas lelkipásztorként Vác-Felsõvároson teljesített szolgálatot. Egyházhûsége, fegyelmezett élete, templom iránti szeretete példát ad a fiatalabb papi generációknak, tudatta aváci Egyház- Tisztelõinek sokasága kísérte utolsóútjárajúnius 14-én Nagy Árpád címzetes prépostot, tiszteletbeli fõesperest, nyugalmazott plébánost, Galgahévíz díszpolgárát, aki életének 89., papságának 56. évében, június 4-én Székesfehérvárott, a Papi Otthonban visszaadta lelkét Teremtõjének. Nagy Árpád atyáért a szentmiseáldozatot a galgahévízi plébániatemplomban mutatták be, majda helyi temetõbenhelyezték el megfáradt testét a feltámadás reményében. Nagy Árpád június 13- án született Pátyon. Vácott szentelték pappá 1939.március 25-én. A papi szolgálat vállalásával két papbátyját követte. Segédlelkész volt Kállón 1939-tõl 1940-ig, hitoktató Felsõgödön 1940-tõl 1943-ig, kórházlelkész Szentesen 1943-ban. Hitoktató lett Soroksáron1943-tó11948-ig; plébános Tiszakürtön 1948-tõ ig, megye Tiszaföldváron 1951-tõl 1955-ig. Segédlelkész volt Csongrádon 1955-tõl 1956-ig, majd Galgahévízen1956-tól 1958-ig. Ezt köve- de a felmérések szerint Európa lakosságának többsége vallásos, sõt tagja valamilyen történelmi egyháznak. Európa kultúrájának gyökerei annyira keresztényihletésûek, hogy e tény megfogalmazása méltán kaphatna helyet az EU Alkotmányában... Egyre nagyobb teret hódít az a vélemény, hogy a piacgazdaság normális mûködéséhez bizonyos erkölcsi törvények kellenek, mondjuk az adott szó megtartása, a becsületesség, az emberi élet és környezet tisztelete. Nem lehet boldog, megelégedett és békés társadalmat létrehozni, hamindenki csakasajátjaváért fárad, nem törõdvea szociális problémákkal, a munkanélküliséggel, a nyomorral. Ezt a kemény igazságot a pápák ún. szociális körlevelei már több mint gyászjelentése. Neve egybeforrott Galgahévíz népével, akik között négy évtizeden át hirdette életével és papi lelkületével az evangéliumi élet dicsõségét. száz éve tanítják. És az elkötelezett keresztények fontos szerepe,hogyerre újból és újból felhívjáka figyelmet. Apluralista Európánakszükségevanakeresztényvallás inspirációira, a keresztény vallás értékeire. A másik kérdés az, hogyha igen,akkormi módon? Amásodik kérdésre az elõadó, Nemesszeghy Ervin jezsuita atya a teljességigénye nélkül tíz pontbanfoglalta össze aválaszt: 1. Tanítaniés élniazokat azalapvetõ erkölcsi törvényeket, amelyek nélkül piacgazdaságés maga a demokráciasem tudnormálisan, korrupciónélkül mûködni. 2. Hirdetni, megvallani az erkölcsi törvények elsõbbségét az államjogi törvényekkel szemben, úgy, hogy ne lehessen törvényes, Adjunk hálát Istennek, hogy meghívta õt a papi szolgálatra, és ezzel sokakat vitt elõre az üdvösségútján. * Nagy Árpád atyát az egész Galgamenténsokantiszteltük.Az arcának mosolyában is kifejezõdõhiteés szeretete, a mindennapi szolgálatában bizonyított felkészültsége, nyitottsága, az e vidéken élõ, bennünket követõ generációknakis például szolgál. BalázsGusztáv de etikátlan tettekkel nagy károkatokoznia gazdaságnak ésa társadalomnak. 3. Védeni az alapvetõ emberi jogokat, amelyek az ember személyi méltóságát elõbbre helyezika gazdaságiértékeknél. 4. Rámutatni a közjó fontos szerepére az egyéni, személyes jogokmellett. 5. Elõsegíteni egy olyan társadalmat, melytiszteletbentartja az emberi életet a fogantatás pillanatától a természetes halál beálltáig. 6. Küzdeni a egy testvériesebb és igazságosabbvilágért. Reményt adni az elesetteknek, szenvedõknek, betegeknek és hátrányos helyzetûeknek. 7. Felhívni afigyelmet azemberi élet örök távlataira, és ezáltal az emberi életnekmagasabbértelme, irányt éscéltnyújtani. 8. Harcolni a társadalomban felmerülõ destruktív ellentétek, küzdelmek és feszültségek ellen, hirdetve a megbocsátás, a dialógus és kiengesztelõdés szükségességét. 9. Vállalni mindezen szerepek oktatását, tanítását és a fiatalok ilyen irányú nevelését az iskolákban, valamint más oktatási-nevelési intézményekben. 10. Magyar hazánk kulturális értékeit megõrizni, és így gazdagítani azeurópai Unióértékeit. A SZÍV újságban megjelent beszámolót összefoglalta LukácsAndrás c.apát-plébános Júliusi egyházi programjaink: Július 25. vasárnap: minden szentmesén imádkozunka közlekedés résztvevõiért, és a mise után a gépjármûveket megáldjuka templom körül. Július 28-án este 7 órakor Szent Anna fogadalmi ünnepünk. Aszentmisénunokáikkal együtt résztvevõ nagyszülõket különáldásbanrészesítjük. A turai templom búcsúját Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én tartjuk JÚLIUS TURAI HÍRLAP

7 Júliusban ennyi a kezdõrészlet új Škoda vásárlásakor. Ez nem semmi! TURAI HÍRLAP JÚLIUS 7

8 Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület Az áldozatvédõ szervezet tevékenysége A közelmúltban városunk vendége volt Kõvári András, a BM Áldozatvédelmi Iroda vezetõje, a Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület elnöke. Az általa tartott elõadáson mintegy tucatnyi illetékes intézmény (Vöröskereszt, óvoda, gyermekorvosi rendelõ, polgárõrség, általános iskola) vett részt és hallgatta végig a nagyon érdekfeszítõ gondolatokat.avendégeket Korsós Attila alpolgármesterüdvözölte. A magyar áldozatvédõ szervezet, a Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület a nyugat-európai áldozatvédõ szervezetek mintájára december 21-én alakult, és tizenkét éve tagja az Európai Áldozatvédõ Fórumnak. Hasonló áldozatvédõ szervezet elsõként az 1970-es évek elején Németországbanés Angliában jött létre. Ettõl kezdve a német és az angol minta alapján Nyugat-Európa 15 országában szervezõdött hasonló egyesület. Az áldozatvédõ szervezetek tevékenységét megerõsítette az, hogy 1985-tõl az Európa Tanács, az ENSZ, majd az Európai Áldozatvédõ Fórum is ajánlást tett az áldozatok védelmének a fokozására. Ezen ajánlásokszerint az áldozatok sérelmének orvoslása azállam részérõl nem könyöradomány, hanem az emberi jogokbiztosításáhoztartozókötelezettség. A kelet-európai országok között elsõként nálunk megalakult áldozatvédõ szervezet, a Fehér Gyûrû feladata, hogy konkrét és közvetlen támogatást adjon, valamint segítséget nyújtson a bûncselekmények fõleg a szociális helyzetük miatt rászoruló áldozatainak (és hozzátartozóinak) anyagi, jogi, pszichikai és egyéb formában, továbbá kiálljonés fellépjen a sértett érdekeinek védelmében. A Fehér Gyûrû országos illetõséggel az érdekképviselt mellett minden rászoruló áldozatának valamennyi bûncselekménytípus esetén segítséget nyújt, mely sem tagsághoz, sem egyéb kötelezettséghez nem kötõdik. Közbiztonság - közösen Legutóbb lapunk múlt havi számában olvashattunk arról, hogy városunkban javult a közbiztonság, hiszen például a lopások száma 50-rõl 34-re csökkent. Mindez egyaránt köszönhetõ a város területén járõrözõ négy rendõrnek, az õket segítõ biztonsági szolgálatnak és a polgárõrségnek. Megoldásra váró problémák persze mindig akadnak. A napokban levelet kaptam egyik nyugdíjas ismerõsömtõl. Ebbõl idézek: Az elmúlt napokbantöbbbejelentés érkezett Turáról az AszódiRendõrõrsre.Ezekközül is kiemelkedõ a június 16-án, szerdára virradó éji, Galga-Galábos közi esetrõl szóló bejelentés. A rendõrök helyszíni szemléje alapján megállapítást nyert, hogy a tettesek akik általában 3-4 fõs bandákban követik el tetteiket teherautóval a szomszéd búzáján bemenve nagymértékû vandalizmust követtek el, mert nem csak zöldségféléket, hagymát, krumplit, borsót vittek el, hanem elvitték az ott lévõ összes szerszámot és szétverték a fúrt kutat is. Egy másik eset sorána megrongálták a Vízmû kútjait, azok fedeleit pedigelvitték. Az ilyen és hasonló más esetek felszámolására és további megakadályozására a Rendõrséggel együttmûködve apolgárõrség és a lakosság segítségére, összefogására van szükség. Ez mindannyiunk, Tura lakosságának közös ügye kell, hogy legyen, mert szégyen a városunkranézve... -tépé- * Aszerk. megjegyzése: Mint az jobbra is olvasható, a közbiztonságtovábbi javításáért tenni akaró polgárokat soraiba várja a Tura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület. Az egyesületnektöbbmint 900 tagja van, ebbõl 63 jogi személy. Többek között tagja az egyesületnek az Igazságügyi Minisztérium, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, az Országos Rendõr-fõkapitányság, a BM Határõrség, a Legfõbb Ügyészség, több budapesti és vidéki önkormányzat. AFehér Gyûrû az érdekképviseleten kívül a következõ segítséget adja a bûncselekmények rászorulóáldozatainak: - emberi vigasz és személyes gondoskodás a bûncselekményt követõen, -díjtalanjogsegélyszolgálat, -a szorult helyzetbenlévõknek anyagi támogatás, - segítségnyújtás a hatóságoknáltörténõeljárásban, -esetenként jogiképviselet biztosítása a hatóságok elõtti eljárásban, - a bûncselekmény okozta károk megtérítéséért segítség a polgáribírósági eljárásban, A Turai Postahivatal nyitvatartása június 1-tõl Nyitvatartás H: K, Sz: Cs, P: -más szervezetek, illetveintézmények által nyújtott támogatás közvetítése. A Fehér Gyûrû az eltelt tizenhárom év alatt azon áldozatoknak, akik a bûncselekményt követõen szorult anyagi helyzetbe kerültek, több mint 105 millióforint értékben adott segélyt, illetve különbözõ jellegû anyagi támogatást. A segélyek nagy részét életellenes bûncselekmények, súlyos testi sértésekáldozatainakés hozzátartozóinak adták, valamint rablások, lopások és a lakásbetörések olyan áldozatainak, akiknek a bûncselekményt követõen anyagi problémáik, sõt esetenként megélhetési gondjai voltak. Az egyesület gyakran segítette a családon belüli erõszak, az emberkereskedelem és a prostitúciórakényszerítés áldozatait is. Városunk segítségre szoruló lakói a Fehér Gyûrû hatvani irodájához (3000 Hatvan, Iskola u. 1., Tel.: 37/ ), Numan György irodavezetõhöz fordulhatnakpanaszukkal. T. P. A Polgárõrség felhívásai Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tura Város Polgárõrsége 24 órás telefonügyeletet tart fenn. Bármilyen észrevétel vagy segítségkérés esetén hívhatószámaink: * ATura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület várja tagjai sorába a lakóhelyünk nyugalmának megõrzéséért tenni kívánó polgárokat. Tisztelettel kéri azokat, akik a járõrözésben nem tudnak részt venni, de lehetõségük van a szûkös anyagi helyzetben mûködõ polgárõrség támogatására,segítsékmunkájukat. Pénztári órák Számlaszámunk: Turai Takarékszövetkezet Elõre is köszönjük támogatásukat! Magyar PostaRt. Turai Postahivatala JÚLIUS TURAI HÍRLAP

9 A 28. Bárdos Lajos Zenei Hetek II. Galga Menti Folklórtalálkozója Hagyományõrzés tánccal, ének-zenével Második alkalommal részesültvárosunk abban a megtiszteltetésben, hogya Bárdos Lajos Zenei Hetek alkalmából akórus- és Ifjúságnevelési Alapítvány, valamint a turai Bartók Béla Mûvelõdési Házrendezhettemegarendezvénysorozatzáróünnepségét. A résztvevõk méltón tisztelegtek Bárdos Lajos karnagy, zenepedagógus és muzikológus, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola tanára, zeneszerzõ, népzenegyûjtõ és kutató, amagyar zeneelméleti oktatás iskolateremtõmesterének emléke elõtt. ABárdos Lajos Zenei Heteket immár 28 éve rendezik meg. A rendezvényeken több mint százezer dalos énekelt, 16 ország kórusai, köztük angol, belga, francia, görög, japán, luxemburgi, macedón, német, olasz, osztrák, svájci, szlovén, román, valamint erdélyi és kárpátaljai kórusok léptekfel. Három Európai Bárdos Lajos Fesztivált rendeztek közösen Ausztriában, Franciaországbanés Olaszországban. Az idei, 28. Bárdos Lajos Zenei Hetek programsorozata április 24-én kezdõdött a Magyar Tudományos Akadémia Kongresszusi Termében, és június 13-ig tartott, azaz aturai a fesztiválsorozat záró rendezvénye volt. A Bárdos Lajos Zenei Hetek körképet villant fel Magyarország zenei életérõl, a vokális és hangszeres, egyházi, világi és népzenén keresztül a régmúlttól napjainkig. A rendezvénysorozat nem verseny jellegû; ünnepe azoknak az együtteseknek, amelyekmármagas szintenmûvelika muzsikálást, és azoké az embereké, akik ezt érdeklõdéssel befogadják. Az ünnepi program június 13- án, Úrnapján délelõtt 9 órakor ünnepi szentmisével és körmenettel kezdõdött. A színpadi mûsor délután15órától volt látható a Mûvelõdési Ház szabadtéri színpadán, ahol számos település népdalkörei, népzenei együttesei, szólistái és kórusai mutatkoztak bea közönségnek. A rendezvényt Lukács András apát, turai plébános nyitotta meg, visszaemlékezvebárdoslajossal történt személyes találkozásaira. Alátott bemutatókat nehéz lenne rangsorolni, mégis kiemelném a Turai Énekmondók és Maczkó Mária produkcióját, az ugyancsak turai Nagy Dóra furulya- szólóját, a Galgahévízi Nõi Kart, az aszódi Galgamenti Dudazenekart, az Esztena moldvai zenekart Gödöllõrõl, a rimóci Gyöngyösbokréta Hagyományõrzõ Egyesület szólistáját és asszonykórusát. Nagy elismeréssel kell szólni városunk Gyermek Néptánc Tagozatának táncbemutatójáról, a Hevesy György Általános Iskola Kórusáról, az Õszirózsa Nyugdíjas KlubNépdalkörérõl, aturai Templom Magyarok Nagyasszonya Kórusa és a Zagyva Banda mûsoráról. Az ünnepi program kiegészült a turai Gyõriné Szécsényi Mária viseletkészítõ élõ ruhabemutatójával, Kiss Jánosné Meleg Mária gobelinkészítõ és Kovács Attiláné festõ kiállításával. A találkozót a Zagyva Banda és az Esztena zenekar táncházazárta. Takács Pál 1.Indul azúrnapi körmenet. 2.AGalgahévízi NõiKar. 3.Turai Gyermek Néptánc Tagozat. 4.Aközönség. 5.Megkell hallgatniaz idõsebb jótanácsait ATurai Énekmondók K ö v e t k e z õ lapzárta: július 29. megjelenés: augusztus A szerzõ felvételei TURAI HÍRLAP JÚLIUS 9

10 I. Turai Nyári Játékok Megelevenedett történelmünk, avagy Az elsõturai Nyári Játékokra az önkormányzat félmillió forintos, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 100 ezer forintos támogatásával június án került sor a Kónya-parkban. Az elmúlt évek-ben gazdára talált, megszépült Kónya-tó csodálatos és méltó környezetet nyújtott a történelmi idõket, a hódoltság korát felidézõ, de még csak szárnyait próbálgató programnak. A mûsorok között Korsós Attila alpolgármesterrel, a rendezvény ötletgazdájával beszélgettem. Májusban adott otthont Tura az extrém sportnapnak, ezen a hétvégén a múlt hõsei jelennek meg a városban. Mindkét programaz Önnevéhez fûzõdik. Miután helyi közéleti lehetõséget kaptam arra, hogy megvalósíthassam elképzeléseimet, két programötletem kivitelezését is vállaltam. Az extrém nap drogellenes nap. Az a célja, hogy rávegye a fiatalokat, inkább sportoljanak, mint hogy kábítószert használjanak. Immár több év tapasztalata szerint szükség van ilyen rendezvényre a Galgamentén. Arról is tudomásom van, hogy régebbi, és nagyobb városokhoz kötõdõprogramokkalegy sorban említik a mi extrém napunkat. A Turai Nyári Játékok értékõrzõ és ugyancsak hagyományteremtõ célt követ. Programjának tengelyében a magyarságtörténelme áll. Szeretném, ha mindkét rendezvény hozzájárul- Hajdú András, a Visegrádi Palotajátékok egyik szervezõje érdeklõdésünkre elmondta: gyakran keresik meg õket az ország különbözõ településeirõl, hogy meg tudják-e náluk csinálni a visegrádi programot. Ettõl eleve elzárkóznak, de szívesen segítenek a helyi hagyományok felelevenítésében. Augusztusban Verõcén például arra emlékeznek majd, hogyott volt IV. Béla király nyaralóhelye. na ahhoz, hogy az ország többet halljon, többet tudjonturáról. Az alapvetõcél mégis az, hogymi jól érezzük magunkat a városban, és egyúttal programot kínáljunk az alsó Galga mente lakóinak is. Hozzáteszem: nem rivalizálni, ha-nem inspirálni szeretnék. Az elsõ nap szereplõi között voltak a Visegrádi Palotajátékok rendszeres szereplõi, a Szent György Lovagrendtagjai. A visegrádi példa nem véletlen. Hajdú Andrásés Cseke László, a visegrádi és az egri középkori játékok hozzáértõ, nagy tapasztalatú szervezõi segítenek a Turai Nyári Játékok lebonyolítá- sában. Közben olyan kiváló együttmûködõket ismertem meg, mint az aszódi székhelyûbethlen Gábor Hagyományõrség Egyesület. Nem kívánunk, nem tudunk persze versenyezni sem Egerrel, sem Visegráddal, de csatáink nekünk is voltak. Szeretném, ha a jövõbenvidékünk más jellegû hagyományõrzõi is fokozatosan bekapcsolódnánakebbe a programba. Azt is szeretném elmondani, hogy az extrém nap a Bóbita Gyermekalapítványt támogatta, a Turai Nyári Játékok az Összefogás Óvodásainkért Alapítványt. Hogy miként tud ebbõl bevételre szert tenni az alapítvány, azt magának kell kidolgoznia Itt az elsõ napon például mézeskalácsot árultak. Úgygondolom, mégez is azt a célt szolgálja, hogy minden korosztály megtalálja a maga szórakozását, feladatát a közösségi programokban. Korsós Attila végezetül elmondta: szeretné,ha aturai Nyári Játékok hosszútávú jövõjének megalapozására Tura a közeljövõben hosszútávú együttmûködési megállapodást kötne a rendezvényen résztvett hagyományõrzõszervezetekkel. B.G JÚLIUS TURAI HÍRLAP

11 egy hétvége középkori hangulatban Fotók: Balázs Gusztáv és Takács Pál (koncertfelvételek) A szervezõk köszönetüket fejezik ki a visegrádi Szent György Lovagrendnek és a Vander Hajdú Bt-nek, az aszódi Bethlen Gábor HagyományõrségEgyesületnek,aturai Bartók Béla Mûvelõdési Háznak,a Zagyva Bandának,az Emse zenekarnak, a Lobi és Barátainak, a Turai Horgászegyesületnek, Baranyi Károly, Diós István és Nagy Tóth István képviselõknek, a Baranyi és Fiai Vállalkozásnak, a Gikom Kft-nek és Hámori Gézának, az Unifiel Bt-nek és Szabó Józsefnek, a Galga Bau Kft-nek és Farkas Mihálynak, a Zágoni ABC-nek, a Marcsi falatozónak, a Söpy Sütinek, Kerek Istvánnak, Tordai Tibornak, Pintér Zsoltnak,Bertók Bélának, azaquafontisgyógyszergyárnak,bácskai Elemérnek. TURAI HÍRLAP JÚLIUS 11

12 Szép Turáért Egyesület Jótékonysági bál Tura parkosításáért A Szép Turáért Egyesület június 5-én rendezte meg elsõ jótékonysági bálját a Bartók BélaMûvelõdési Házban. Rendezvényünk célja a bevételbõl településünk parkosítása és pihenõpadokvásárlása volt. Köszönet Tóth Gábor országgyûlési képviselõnek, aki megtisztelte jelenlétével az estet; ugyancsak köszönet illeti egyesületünk tagjait is a szervezõmunkáért. A legnagyobb köszönetet azon turai polgárok, vállalkozók és cégek érdemelnek, akik segítették az est létrejöttét, pénzbeli támogatást nyújtottak, tomboladíjakat ajánlottak fel, pártolójegyet vásároltak vagy személyes részvételükkel tisztelték meg e nemescélú rendezvényt. A mûsorban fellépett a Hevesy György Általános Iskola énekkara, környezetvédelmi szakköre és a Sissy Tánccsoport. A Környezetvédelmi Világnap jegyében összeállított mûsort ízletes ünnepi vacsora követte, melyet a Ramszesz Étterem és Pizzéria készített. Ezt követõen Ürmös Zsolt humorista szórakoztatta a vendégeket. A bált Polonkai Zsófia és Polonkai Zoltán versenytáncosok nyitották meg, ezután tánc, éjfélkor pedig tombolahúzás következett. A zenét a Sláger együttes szolgáltatta. JeneiCsabáné Az est támogatói voltak: Állatetetõ,AliLakáskultúra,Agrodiszkont Sára Péter, Agresszor, Aquafontis Patika, Bolbásné CsányiAnna virágboltja, CBA Zágoni Szabó István, ifj. nos Iskola, Bartók Béla Mûvelõdési Ház, Benke István videofilm-készítõ, Sápi Veronika, Szilágyi László és Barbara, Hatalyák Jánosné Optika Piactér, Baranyi Miklós, Szélyes család, Zágoni Szabó István, Csilla Fotó, Nagyné Batta Erzsébet, Horváth Fürdõszoba Textil Kft., Marcsi Falatozó, Macskaszem, Libra Könyvesbolt, Sára Istvánné Nóri kozmetikus, Némethi Péterné Böbe, Gála Üzletház, Pálma Virágüzlet Sápi Anita, Dezsõ Zsámboki út, Lingurán Illés, Lingurán József, Bolbás József, Horváth József, Fény Büfé Arany J. u., Hadrik József, Diós István Szövetség u., Pintér János Kossuth L. Italdiszkont Piactér, Számítástechnika út, TEKKER, Lendvai Márton, és Informatika Bolt Piactér, Fantázia Bútorbolt Kossuth L. út, Kínai Bolt Kossuth L. út, Jenei Szilvia, Szilágyi József (Söpy), Lipcsei Gábor, Szoliter Kossuth L. út, Pecze József, Kiss Gábor Vácszentlászlói út, Lukács István Rákóczi út, Marosvölgyi János, Gyõri Péterné vegyesboltja, Tóth Tibor cipõboltja, Virgancz Lászlóné festékboltja, Békésiné Kókai Erzsébet fodrász, Takács András (Bendzsó), Gyöngyös SÖRKER Nagy-Tóth Újvári István, Galga Coop Rt., István, Zséli Erzsébet Lakástextil, Fortuna Pásztorné Csányi Erzsébet, Papírbolt Piactér, Tóth József virágtermelõ, Ramszsz Pizzéria, SlágerEgyüttes, Hevesy György Általá- Galgamenti Víziközmû Kft., Dolányi Mihály Éva út, Farkas Mihály, Kommunál Kft., Turai Hírlap Szerkesztõsége/RH+VIDEO Bt. Gö- döllõ JÚLIUS Reagálás cikkünkre Pali bácsi áldozatai? Az idei Pünkösdhétfõn, az elõzõ évekhez hasonlóan, az esti szentmise után közel százan felkeresték az I. és II világháborús emlékhelyeket, hogy a háborúk áldozataira emlékezzenek. A templomból érkezõ emberek, köztük ministránsok és cserkészek imádkoztak a háború áldozataiért, emlékükre gyertyát gyújtottak és virágot helyeztekel az emlékmûveknél. Csak egy valaki lógott ki a sorból, aki fényképezõgépét lóbálva téblábolt az emlékezõk között, mintegy jelezve: semmi köze a megjelentekhez. Ezt ugyan senki sem tette szóvá neki, megszokták tõle, azt viszont már nehezen lehet elviselni, hogy a megemlékezésrõl a Turai Hírlap hasábjain gyûlöletkeltõ sorokat jelentessen meg. Ugyanisezt írtaa2004. júniusi szám 9. oldalán: Vártam, hogy mi is fejet hajtunk, emléküket felidézzük, hacsak néhány percre is. Sajnos ez nem történt meg. Pedig volna mit vezekelnünk egykori vezetõink helyett is,akik az üldözés végrehajtói, esetlegjelentgetõi voltak. Aztán maradt még egy reménység. A Pünkösdhétfõ. Gondoltam, legalább itt, a meggyilkoltak síremlékénél elhangzik majd egy fõhajtásraserkentõfelszólítás. Sajnos ez iselmaradt... Döbbenetes! Egy ember nem hajtott fejet az emlékmû elõtt felsorakozott emberek közül és cinikus módon õ vonja felelõsségre az áldozatokemléke elõtt tisztelgõmegjelenteket. Más ember azon gondolkodna el, hogy miért csak ez az alig száz fõ jelent meg a megemlékezésen a nyolcezer lakosú Turáról? A többiek miért nemjöttek el? De a Pali bácsi egypercese írója nem ezt tartja problémának. Írásának valószínûsíthetõ célja a megemlékezõk lejáratása: nehogy ezek különbek legyenek, mint a többiek! Sõt mintegyõket vonjafelelõsségre! Az elmúlt században Magyarországon sokat szenvedtek az emberek: a háborúk idején, a diktatúrákban, 1956-ot követõen, vagy akár a téeszesítéskor, sõt méga hittanbeíratáskapcsánis. A hittanbeíratás akadályozása miatt a szülõk már 1964-ben tiltakoztak Turán, de az üldöztetésük még húsz év múlva is folytatódott. Az június 29-i iskolai tanévzáró értekezlet jegyzõkönyvének tanúsága szerint Takács Pál igazgatóhelyettes büszkén jelenti, milyen eredményeket értek el a hitoktatás visszaszorításában... megállapítja, hogy nevelõ-oktatómunkánk eredményeként 6 %-al csökkent abeiratkozók száma az elmúlt évihez viszonyítva.amásik nagy eredmény az, hogy 50 % alá csökkent a beiratkozás. Kéri, hogy ezt agitációs érvként használják a nevelõk. Vagyis eredményesen üldözték a hittanra jelentkezõket, s a további hatékony fellépésre biztatja a jelenlévõket!. Hétköznapi fasizmus? Tény, hogy sokakat visszariasztottak! Talán nem túlzás úgy fogalmazni, hogy azok a gyerekek, akiket nem mertek akkoriban szüleik beíratni hittanra az agitáció eredményeként Pali bácsi áldozatainak is tekinthetõk!róluk mikoremlékezünkmeg? Pali bácsimikor fogezektõl az áldozatoktól bocsánatot kérni? Egyáltalán fog-e bocsánatot kérni? Vagy majd kérjen helyette bocsánatot a következõ nemzedék, aki megszenvedte? S vajonhány szülõt hurcoltak meg munkahelyén azért, mert beíratta gyermekét hittanra? Hány pedagógust aláztak meg munkahelyénvallásossága miatt? TóthAndrás, Tóth Péter, LukácsGábor, Benke Istvánné, dr. Köles László,KölesPálné, dr. Nagy Ildikó, Benke Mihályné, Köles Pál,Varga László, VargaIstvánné,TóthJózsef, SallaiTiborné, PetrovicsGyula, KutiJózsef, LukácsPál. * A szerk. megjegyzése: A lapunk nyomdába adása elõtt érkezett levelet érintett munkatársunk, Takács Pál iselolvasta. Mint elmondta, nem ért egyet a két téma egybemosásával, illetve a levél hangnemével. Az ünnepségen hátsó szándékok nélkül, a Turai Hírlap tudósítójaként vettrészt, ezért a rágalmakat határozottan visszautasítja. TURAI HÍRLAP

13 TURAI HÍRLAP JÚLIUS 13

14 Arany bárány, arany kos, esküvõre megyünk most! Gyermeklakodalom a II. számú Óvodában A hagyományos turai gyermeklakodalmat minden évben nagy várakozás és izgalomelõzi meg. Rengeteg a tennivaló, melybõl gyermek és felnõtt egyaránt kiveszi a részét. Közösen választjuk ki a menyasszonyokat, võlegényeket, avõfélyt, és a papot. A lagzi a võfély hívogatásával kezdõdik, majd miután az udvaron elbúcsúztatta az ifjú párokat, elindul a lagzis menet. Végigmegyünk a város közepén; egész úton kísérnek a szülõk, rengetegenkíváncsiakránk. Az oviba visszaérve a dombon esketi összea papa párokat, majd ezután kezdõdik az igazi mulatozás. Járja kicsi és nagy, a zenészek pedig igencsak kitesznek magukért. A mulatozásnak a déli harangszó vet véget. Azok a csoportok, melyekbõl kikerülnek a menyasszonyok és a võlegények, a sátorbanfogyasztják el a finom lagzis ebédet. Ebéd után kelle- mesenelfáradva a sok táncolástól jólesika pihenés. -cs- Aszerzõfelvételei 1. Menyasszonyok, võlegények (Sára Szilvia és Bertók Ákos, Kuti Vivien és Mariczki Ádám, Mekes Cintia és Martonosi Márk, Koncz Lívia és Pecze Péter, Lukács Adrienn éscsorbanorbert) 2. Indul anászmenet Agyûrûvel mégküzdenikell... 4.AZagyvaBandaittis helytállt Rendõr bácsik és nénik az óvodában Minden kisgyerek megfelelt a kerékpáros Naponta milliók közlekednek, azaz céljuk elérése érdekében gyalogosan, utasként vagy jármûvezetõként közutat vesznek igénybe. Az utakon a jármûvek egymással és a gyalogosokkal találkoznak, és ez számos veszélyt rejt magában, ezért a közlekedés biztonsága megköveteli, hogya közlekedési rend írott szabályait mindenki betartsa, a közlekedés más résztvevõivel szemben pedig elõzékeny, türelmes magatartásttanúsítson. Aközlekedés, a gyors helyváltoztatás élményt jelent mindenkinek, de különösennagy élmény ez a gyermeknek. Az öröm mellettsokszor nemislátja a rá leselkedõ veszélyeket.a felnõtté a felelõsség, neki kell vigyázni a gyermekre, de sokszor ez is kevés. A fizikának vannak törvényei: nem lehet pl. egy nehéz teherautóval méghacsak30-40 km/órás sebességgel is halad párméterenbelülmegállni. Mindenszülõnek és nevelõnek egy kicsit közlekedési szakemberré is kell válnia. Ez a mai kor O vi s aro k követelménye.nemcsak járni, de közlekedni is meg kell tanítani a gyermeket, és ezt a tanítást már óvodáskorbanmegkellkezdeni. Ehhez nyújtott segítõ kezet Cserni János rendõr százados úr, hogy Közlekedési Versenynapot rendezhessünk óvodásaink számára. Június 18-án aki csak te- hette, biciklivel jött az óvodába, és a kedvelt KRESZ-pályánkon kiis próbálta azt. Így tettek a vendég2. számúóvodagyermekei is. Akastélyóvodában báli bevételbõl épült meg ez a közkedvelt pálya, ahol a gyermekek megtanulhatnak biztonságosan le- és felszállni, egyensúlyozni, elõzni, JÚLIUS TURAI HÍRLAP

15 Befejezõdött a Turai Duma jubileumi rejtvénygálája Sorsolás a legjobb tizenhét között Múlt havi számunkban írtunk arról, hogy a Hevesy György Általános Iskola gyermeklapja ez évben ünnepli elsõ megjelenésének 10. évfordulóját.a jeles ünnep alkalmából a szerkesztõség rejtvénygálát hirdetett, melynek díjait nemrégiben sorsolták ki. Alapaz iskola, a közösség aktuális eseményei, kulturális és sporttudósításai mellett minden számában rejtvényeket is közöl, amelyeknekszépszámmal voltak rendszeres megfejtõi. A 320 rejtvényfejtõ közül a legeredményesebb 17 tanuló meghívást kapott arra az ajándéksorsolásra, amelyet alapajánlott fel arészükre. Aközel100 ezer Ftértékû nyereményeket a lap fõszerkesztõje húzta ki, közöttük a fõnyereményt, amelyet Gólya Judit 8.b osztályos olvasóvehetettátt. Az értékes nyereményeket felajánló vállalkozások: Galga Coop, Söpy Süti, Fortuna Fagyizó, Pálma Virágbolt, Libra könyvesbolt, Sportland, Marcsi falatozó, Piactéri Papírbolt, Számítástechnikai bolt, 2ezermester, Szolitergazdabolt. FarkasBernadett 1. Lipcsei Mária fõszerkesztõ és Szarvas László felelõs szerkesztõsorsolt. 2. A díjakat Villányi Józsefné igazgató-helyettes adtaát. 3. Gólya Judit, a fõdíj nyertese. "KRESZ-vizsgán" elsõbbséget adni. Mivel mi egész évben gyakoroltunk, vártuk a rendõr bácsikat! Voltis nagyujjongás arendõrautó megérkezésekor (1. kép). Az autóval érkezett Hajdu Henrietta törzsõrmester, valamint Hatvani Zsolt, Hajdora Ernõ, Kazinci Péter és Lénárt József fõtörzsõrmesterek. Kedvesen, mosolyogva rögtön át is adták autójukata kis kiváncsiskodóknak. Azután elészült a versenypálya. Szigorúan a szabályok betartása mellett kellett kerékpározni, mert hát csak három rendõr bácsi figyelt árgus szemekkel! (2. kép) Ezalatt Heni néni elõadást tartott a másik csoportnak olyan hasznos dolgokról, mint: mi a rendõrség feladata; mit csináljanak, ha elvesznek anyu mellõl stb., de a puska az oldalán, az volt ám acsábítóa fiúgyermekeknek (3. kép). E napon senki sem követett el szabálysértést, megfeleltünk a KRESZ-vizsgán, ügyesek voltunk. Pihenésképpen finom cseresznyét eszegettünk, kutyalufit kaptunk ajándékba, s most már jöhet a balesetmentes nyári szünet. Szép nap, kedves és hasznos hagyománylehet, hogyrendõr és állampolgáregyütt, egymást kedvelve, tisztelve,törvényt betartva, egymás mellett éljen. Köszönjük! Az 1-2. Óvoda gyermekei és dolgozóinevébenírta: CsörgiMária,Manyi néni Napraforgó Gyermek Fotószakkör A hónap gyermekfotója Szabó Renáta: Hulladékgyûjtõ H i r d e s s e n a T ur ai Hír l apb an! TURAI HÍRLAP JÚLIUS 15

16 Fel búcsúcsókra, cimborák Ballagási ünnepség az iskolában Ragyogó napsütés köszöntötte azt a szombati délelõttöt, amikor aturai Hevesy György Általános Iskola 86 tanulója mondott búcsút nyolc éves turai tanulmányainak befejezése után. Az ünnepség résztvevõi voltak a nevelõtestület tagjai mellett a szülõk, nagyszülõk, jóbarátok és ismerõsök. Ahetedikesek verssel és további munkára buzdító szavakkal kedveskedtek a ballagóknak, melyre õk is hasonlóképpen válaszoltak. Az iskola igazgatója is kedves szavakkal búcsúzott és átadta az iskola hagyományos kitüntetéseit az arra legjobbanrászolgált nyolcadikosoknak. Enneka soha elnem felejthetõ délelõttnekalényegét alegbensõségesebben talán Volosz Viola Dalma nyolcadikos búcsúbeszéde fejezi ki, melybõl az alábbi részleteket emeljükki: Elérkezett az a pillanat, amikor búcsút mondunk iskolánknak, és fájó szívvel továbbindulunk. Eltelt nyolc év, amelymindannyiunkban mély nyomot hagyott... A ház alapját leraktuk, most már tõlünk függ, milyen falat húzunkfölé. Köszönjük tanárainknak, tanítóinknak a sok fáradozást! Tudásunk alapja örökre az õ munkájukon fog nyugodni. Segítségükkel félénk kisgyermekbõl mára küzdeni akaró, bátor nagyokká lettünk, akik célokat tûztek ki magukelé. Köszönettel tartozunk azoknak a dolgozóknak is, akik munkájukkal segítettek abban, hogynyugodt körülmények közt, gondtalanultanulhassunk... Kedves Diáktársaink! Töltsétekelhasznosanazokat az éveket, amelyek még rátok várnak! Hiszen tudjátok: Tanulni és nem gondolkodni: hiábavaló fáradság, gondolkodni és nem tanulnipedig: veszedelmes. Kívánunk mindannyiótoknak erõt, kitartást, szerencsét és bátorságot életetektovábbi részében! S végül Szüleinknek köszönjük, hogy segítettek eljutni életünk ezen fordulópontjához, s kérjük, ezután se engedjék el kezünket. Egy megszívlelendõ gondolattal búcsúzokmindekitõl: Atest érez, aléleklát,az értelemgondolkodik.deajóembernekvanmégnéhányroppant tulajdona:aszelídnyugalomaz illendõalázat és az igazságos cselekedet. Bejegyzésa Dicsõségkönyvbe A búcsúzók közül kimagasló tevékenységükkel hatanérdemelték ki a helyet iskolánkdicsõségkönyvében: GódorNikolett GólyaJudit VoloszViolaDalma Aziskolalegeredményesebb tanulója: Gódor Nikolett 8.a GólyaJudit 8.b Volosz ViolaDalma 8.a JóTanuló,JóSportoló: KutiAdrienn 8.a Kuti Melinda 8.a SzabóÁdám 8.c Mûvészeti és diák-önkormányzati munkájukért öten kaptak bejegyzést. KutiAdrienn Kuti Melinda SzabóÁdám Takács Pál Aszerzõfelvételei JÚLIUS TURAI HÍRLAP

17 Bendzsó Beton Kft. Betonüzem: Tura, Haraszti Major Tel/Fax: 06-28/ Tel: , Tüzéptelepek: Tura,Vasútállomás Galgahévíz, Fõ út 31. Tel/Fax: (28) Tel: Tel/Fax: (28) Mezõgazdasági és Iparcikk Bolt Tura központjában Telefon: 28/ vagy Legfrissebb újdonságaink: Rovarkártevõk pusztítják gyümölcsfáit? Nem tudja, mikor védekezzen? Megállapíthatja a hatékony védekezés idõpontját, ha a kártevõk rajzását feromoncsapdával követi! Már a lepkét jelzi, hogy a hernyó kártételét megelõzhesse a CSALOMON feromoncsapdával. A feromon rovarcsapdák a növényvédelemben a "felderítõ" szerepét töltik be. A zöldbabot, paradicsomot, paprikát, csemegekukoricát károsító gyapottok bagolylepke-hernyó kártételének megelõzésére már kapható feromoncsapda üzletünkben. Továbbá kék/sárga kombinált színcsapdával is rendelkezésre állunk, amellyel követni tudja a tripszek, liszteske, levéltetû fajok megjelenését. Így a védekezést optimalizálni lehet, különösen a zárt termesztõ berendezésekben. Aki a Turai Hírlap tárgyhavi példányát üzletünkben bemutatja és leadja ezt a szelvényt, 5% kedvezményt kap egyszeri vásárlás esetén az üzlet áraiból. T U R AI H Í R L A P J Ú L I U S TURAIHÍRLAP JÚLIUS 17

18

19 Negyedik lett Tura csapata Labdarúgás: Minden eddiginél nagyobb siker Ajúnius 13-i Dunakeszi VSE - Tura VSK (1-1) mérkõzéssel befejezõdött a 2003/2004. évi bajnokság, amely klubunk eddigi legnagyobb sikerét hozta: csapatunk a negyedik helyen végzett. Az NB III Mátra csoport góllövõ listáján a3. helyen végzett Gubán László 16góllal. Továbbieredmények: Tura II.: Gödöllõ Körzeti bajnokság13.hely. Öregfíúk: Gödöllõ Körzeti bajnokság10.hely. U-16: NB III Szolnoki csoport "A"5. hely. U-19: NB III Szolnoki csoport "A" 7.hely. Serdülõelõkészítõ: Gödöllõ Körzetibajnokság 4.hely. Kispályás: Gödöllõ Körzeti bajnokság 4.hely. A bajnokság végeredménye 1. Jászapáti Veresegyház Mezõkövesd Tura Taksony Gyöngyös DunakesziVSE Magyargéc Fót RAFC Láng SK Gödöllõ Gyöngyöshalász Jászberény Besenyõtelek Egerszalók Június 4-6. között ismét a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumimpozáns épületében rendezték meg hat korcsoportban az országos egyéni diák sakkolimpia döntõjét. Három turai ifjú versenyzõ is szerepelhetett ezen a tornán, s ez azt jelenti, hogy három különbözõ korosztályban is ott voltunk egyországos döntõn, ahol a játék már komolyerõpróbát jelent. Gyerkõceink általában jól építették fel hadállásaikat, de az idõzavar rémével, a kapkodással elég könnyû leadni azt az elõnyt, amit elérhetünk például a megnyitásban. Som Lajosnak amúgy sem volt könnyû dolga egyolyan csoportban, ahol FIDE-mesterek tarkították a mezõnyt, ráadásul egy másik nagy erõpróbán is bizonyítania kellett nemrég: pár nappal a verseny elõtt érettségizett. Lajos ebben az évben szinte nem is versenyzett, pedig a sakkban is fontos kellék a versenyzõi rutin. Az elért 25%-os teljesítménytehát nem véletlen. A FIDE értékszámmal büszkélkedõ Takács Pali a évesekcsoportjábanjátszott, 37,5%- os teljesítményt nyújtva. A jó rajt után hamar megtalálta az igencsakmagasabbértékszámúkollégáit, akikkel szemben ülve általábannem abbana kifejezett felhõtlenségben telik az ember játékideje. Pali egyébként igazi küzdõ sakkozó, ennek köszönhetõen nemegyszer sikerült már megfordítania, azaz megnyernie a szinte vesztett játékot. Dicséret illeti ezt a hozzáállást, biztos vagyok ben- "Galga Kupa" Domony Június 24-én a Domonyi Falunapok keretében került megrendezésre az utánpótlás labdarúgó kupája, ahl csapatunk a kispályás kategóriábanl.helyezést értel. Csapattagok: Veres Imre, Muzsik László, Csorba Benjámin, Buzás Patrik, Tóth Balázs, Medveczki Ádám, Csikós Gergõ, TóthZs.János. AkupagólkirályaMuzsikLászló,alegjobbkapusVeresImre lett. 2004/2005. évi bajnokság Aversenykiírás alapján az NB III-as bajnokság augusztus 7-én rajtol. Ennek megfelelõen a csapat tagjai rövid, 3 hetes pihenõ után július 6-án, kedden kezdték meg a felkészülést Aczél Zoltán irányításával. Mivel az átigazolási idõszak június 20-tól július 20- ig tart, a keret kialakítása még folyamatban van. A felkészülés ne, hogy Palistabil játékosa lesz a rövidesen megalakuló turai sakkcsapatnak. A Gödöllõi MB II-es csapatban is bizonyította már, hogynagyelszántsággal tud küzdeni a csapat sikeréért is. A tehetséges (hét éves) Gyõri Gergõ persze nem küzdött idõzavarral, õugyanis kegyetlenül gyorsan játszik, ami némileg érthetõ ebbena korosztályban. Talán Gergõ volt az egész verseny legfiatalabb résztvevõje, s a rendelkezésére álló fél órákból többnyire 5 perceket használt el. Jobbára elõnyt ért el amegnyitásban,s ettõl elszállva méginkábbfelpörgött, és fontos figurákat nézett el. Tulajdonképpen önként adta a pontokat ellenfeleinek,így csak25%- os teljesítményt tudott elérni. Gergõ gondolkodása remélhetõen ha- alatt heti három edzésen vesznek részt a játékosok, valamint egy, esetenként kétedzõmérkõzést játszanakhetente. Az elsõ edzõmérkõzésre július 8-án, csütörtökön 18 órától kerül sor az NB I/B-ben szereplõ REAC ellen. Elnökválasztás Július 1-én elnökválasztást tartott a Tura Városi Sport Klub. Szilágyi József egyéb elfoglaltságaira hivatkozva lemondott elnöki megbizatásáról, a továbbiakban elnökségi tagként tevékenykedik a klubnál. Eddigi elnöki munkáját köszönjük, tevékenységének nagyszerepevolt Tura labdarúgásánakfejlõdésében. Aklub elnöksége egyhangúlag Nagy-Tóth Istvánt, a Gyöngyös- Sörker. Kft ügyvezetõ igazgatóját, az Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának elnökét választotta meg a Tura Városi Sport Klubelnökévé. Munkájához sok sikert, jóegészséget kívánunk. Horák Mária Bíztató elõjelek ifjú játékosainknál Országos döntõbe jutott három ifjú sakkozónk marosan mélyebbé, összetettebbé válik, s akkor majd az a villámgyors helyzetfelismerés, melyleginkább jellemzi az õ játékát, hatványozottan kamatozódik, ha ez párosul a megfelelõ kontroll (és önkontroll)megszerzésével. Itt szeretném megköszönni a sportszeretõ, s nem is rosszul sakkozó Gyõri apuka segítségét és szponzorálását,ígyjóval könnyebben meg tudtukoldani a fiúkutaztatását. Összességében elmondható, hogy önmagában siker egy diákolimpia országos döntõjén szerepelni. Biztos vagyok benne, hogy azerõs versenyenszerzett tapasztalatok segíteni fogják a srácokat további sportpályafutásuk eredményességétilletõen. TóthMáté sakkoktató TURAI HÍRLAP JÚLIUS 19

20 TIM Sport Kispályás Labdarúg ó Bajnokság Százszázalékos a kupa névadója Idõnként gólzáporos meccseket hozó küzdelmekkel folytatódtak a TIM Sport Kispályás Labdarúgó Bajnokság küzdelmei. A Ro-La SC két meccsen nem jelent meg, emiatt a szervezõk 3-0 gólaránnyal az Athletic illetve a Szaratov II javára írták amérkõzéseket. Meglepetésmeccsek: SzaratovII Piszkos 123:2 APiszkos 12 az elsõ félidõben két gólt lõtt a Szaratovnak, de túlontúl magabiztosak voltak, elbízták magukat, és a másodikfélidõben fordított a turai nép táncosokból állócsapat. Athletic Salak FC1:1 Apályánszinte semmi nem történt, a csapatok a játékidõ nagy részéta védelemmel, passzolgatásokkal és kisebb szabálytalanságok elkövetésével töltötték. A Salak FC szerzett elõnyt, ám egy szerencsétlen helyzetben egyenlített az ellenfél, így szerezték megelsõpontjukat. BlueStar TIMSport 0:13 A különbség nagyobb is lehetett volna, de a Blue Star kapusa sokszor megtréfálta az ellenfél állandóziccerbenlévõjátékosait. Balszerencsék: A Salak FC eddigi hat mérkõzésébõl háromban vezetett, ám Foci EB-nos zta lgia Július 4-én véget ért Portugáliában az idei Labdarúgó Európa Bajnokság. Rejtvényünk fõ soraiban néhány helyszín neve található, ezeket kérjük beküldeni. Vízszintes: 1. Lisszaboni stadion, férõhely 13. Tova 14. szüli a tolvajt 15. Zé! 16 Liter 17. Fejfedõ18. El! 19.Kiss Kate! 21. Égési termék 22. Spion24. Azevolúció csúcsa 26. Kálium 27. Bontani kezd! 28. Urán 29. Nadrágon és táskán is van 30. Pengetõs hangszer 32. ban, -ben, angolul 33. A L art pour l art Társulat Pista bácsija 36. Tamás, becézve 37. Dehogy! 38. Félsz! 39.Személyes névmás 40. Gyermekem keresztapja 41. Római Nõinév 44. Múmia azonos hangzói 45. Neked, németül 46. Dideregni kezd! 47. Elfele! 48. Színes 49. Pé! 50. Kálium 51. Ruhát felvesz 55. Éjféligtart 56. Rózsa is vanilyen 58. Polip. 7. Függõleges: 1. Maszkabál 2. Disznólak 3. Kén4.Éra szélei 5. Akönyök alatti részünk 6. LKAL 7. Senki ellentéte 8. Forma 9. Csen 10. Kamra része! 11. Átmérõjele 12. Közelremutatószó18. Nedû 20. Nõstény disznó 21. Sebesít 22. Égés melléktermék 23. Coimbra-i stadion, férõhely 25. Portoi stadion, férõhely 27. Merész 30. Pest megyei település lakója 31. Tanuló vezetõ 32. Fohász 34. Nitrogén 35. Õrizni kezd! 40. Kiadórésze! 43. Messzire 44. Játszma vége a sakkban 45. Némán dekázni! 46. Dé! 48. Idõ jele a fizikában 50. Nagy kavics 51. Erdei vad 52. Római Information Technology 54. Kicsinyítõképzõ 55. Nem tegnap 57. Kén 59. Magyarautójel - fné - * Amegfejtést a lap aljáról kivágottrejtvényszelvénnyel ellátott, Lapzárta Turai Hírlap közéleti havilap végül az ellenfelekgyõzedelmeskedtek. Tabella: 1.TIMSport Piszkos SzaratovII Blue Star Salak FC Athletic Ro-La SC A góllövõlistát Láng József (TIM Sport) vezeti 9 találattal, õt Tóth Ákos (Piszkos 12) követi 8, Tóth M. Imre (TIM Sport) 7, Pintér Flórián (Ro-La SC) és Nagy Gábor (Piszkos 12) 6-6 góllal. TetézyAttila nyílt levelezõlapon lehet beküldeni a Városi Könyvtár címére (Bartóktér3.) július 27-ig. A megfejtõk között a Galga Coop Ft értékû vásárlási utalványát és a Libra Könyvesbolt 1500 Ft értékû könyvutal- Felelõs szerkesztõ: Hídi Szilveszter Munkatársak: Balázs Gusztáv, Rácz Zoltán, Takács Pál Lapterjesztés: Éliás Zoltán Nytsz: B/BHF/567/P/91 Levélcím: Városi Könyvtár Tura, Bartók tér 3. Készült800példánybanazArtWind-NyomdaKft.nyomdaüzemében,Gödöllõn A p r ó - h ir d e té s e k Aszódon a Falujárók úti lakótelepen téglából épült, kívülrõl felújított társasházban eladó egy 2 magasföldszinti 41 m-es, egy szoba összkomfortos, gázfûtéses, telefonos lakás zárható pincével. Irányár: 7,2 millió Ft. Érdeklõdni lehet: , , (28) (este). Videofilmgyártás, kábeltelevíziós mûsorkészítés, újságírás, kiadványszerkesztés. RH+VIDEO Bt. Tel: Tel./Fax:(28) ványát sorsoljukki. Júniusi számunk megfejtése: "Alélekabból táplálkozik, aminekörül." A Galga COOP Ft értékû vásárlási utalványát Szabó Dezsõné (Gyóni Géza u. 25.), a LibraKönyvesbolt 1500Ft értékû könyv-utalványát pedig Tóth Glória (Alkotmányút 15.)kedves olvasónknyerte. Gratulálunk! Nyereményüket postán küldjükel.

TURAI HIRLAP. Búcsú Turától. In memoriam Kardoss Imre. Követelésvásárlási ajánlat a Váci Egyházmegyétõl Felgyorsulhat az iskolabõvítés üteme

TURAI HIRLAP. Búcsú Turától. In memoriam Kardoss Imre. Követelésvásárlási ajánlat a Váci Egyházmegyétõl Felgyorsulhat az iskolabõvítés üteme Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2006. AUGUSZTUS Követelésvásárlási ajánlat a Váci Egyházmegyétõl Felgyorsulhat az iskolabõvítés üteme Július 25. Az önkormányzat folyamatos likviditási gondjainak

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Minden engedély rendelkezésre áll a tervezés megkezdéséhez Már az idén megépülhet a turai szélerõmûpark

TURAI HIRLAP. Minden engedély rendelkezésre áll a tervezés megkezdéséhez Már az idén megépülhet a turai szélerõmûpark Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2006. JANUÁR Minden engedély rendelkezésre áll a tervezés megkezdéséhez Már az idén megépülhet a turai szélerõmûpark December 13. A képviselõ-testületi ülésen

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. SZEPTEMBER Szent István ünnepén Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit Segítség és munkahelymegõrzés Tizenkét év után ismét van bölcsõdéje,

Részletesebben

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet)

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet) ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2007. JANUÁR Nyitás várhatóan június 1-jén CBA élelmiszeráruház épül a Kenderföldön Tizenkilenc jelentkezõ település közül öt helyen épít élelmiszeráruházat a CBA

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Új elnök, új járõrkocsi a turai polgárõrségnél. Célegyenesben a szélerõmûpark (7. oldal)

TURAI HIRLAP. Új elnök, új járõrkocsi a turai polgárõrségnél. Célegyenesben a szélerõmûpark (7. oldal) Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. SZEPTEMBER Hosszú idõ után ismét benépesült a kastélypark Százszobás szállodát építenének a Schossberger-kastély mellé A Schossberger-kastély környékén az

Részletesebben

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával!

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával! INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 8. szám 2013 OKTÓBER Gyermekeinké a jövő! Bővebben: 6-7. oldal Fotó: Szikura Tamás, Tóth Anita Október 23. Tura Város Önkormányzata az 1956. évi forradalom és szabadságharc

Részletesebben

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN ingyenes közéleti havilap 2010 június TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN Fotó: Nagy Roland Május és június hónapokban közvetlenül is megtapasztalhattuk Petőfi gondolatainak igazságát: Azért a víz az úr! Az égi áldás

Részletesebben

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009.

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009. ingyenes kiadvány ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek Aszód továbbra is megvenné az épületet A város továbbra is szeretné megszerezni a volt Nõtlen Tiszti Szálló épületét

Részletesebben

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft JÁNOSSOMORJAI Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft Karácsonyi forgatag A tavalyinál színesebb programokkal várta az érdeklõdõket az idei karácsonyi forgatag december 22-én, a szentpéteri

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

TURAI HIRLAP. A kö rnyezetvéd ele m drága, mé gis a jövõ útját jelenti

TURAI HIRLAP. A kö rnyezetvéd ele m drága, mé gis a jövõ útját jelenti Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. MÁRCIUS Elfogadták Tura idei költségvetését Az ötvennégym illiós hiány mellett nyolc fõs létszámleépítésre is sor kerü l Február 15-én a képviselõ-testület

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám 2012 MÁRCIUS Fotó: Jenei Csabáné, Napraforgó Fotókör TÉLBÚCSÚZTATÓ - TAVASZKÖSZÖNTŐ A Kónya-tó és a Csontospart a téli sportok kedvelőinek állandó

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám 2012 NOVEMBER ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT! 5. oldal Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

Családias légkör, bõvülõ kapcsolatok. Az elsõ intézmény a család szolgálatában. Hálául a befogadóknak. NB III-as bajnok 2010.

Családias légkör, bõvülõ kapcsolatok. Az elsõ intézmény a család szolgálatában. Hálául a befogadóknak. NB III-as bajnok 2010. ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Az elsõ intézmény a család szolgálatában Április hava összefonódott a bölcsõde intézményével. Hazánkban az elsõ kisdedóvó intézményt 1852. április 21-én nyitotta meg a Pesti

Részletesebben

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Öt aszódi nyertes A LEADER Négyes Tengely pályázatán Közel másfél év telt el a beadási határidõ óta, de érdemes volt kivárni: lapzártánk után huszonkét pályázat támogatását

Részletesebben

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából ingyenes kiadvány I ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód A Raiffeisen Bank Zrt. ajánlata alapján húsz éves futamidõre, három év türelmi

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tavasszal a Petőfi utca is megszépül. Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata

Csömöri Hírmondó. Tavasszal a Petőfi utca is megszépül. Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tavasszal a Petőfi utca is megszépül 6. oldal Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata 23. oldal Májusban európai parlamenti választás lesz

Részletesebben

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12.

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM (420) 2006. MÁJUS 12. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként

Részletesebben

XII. Híresvárosi Vigadalom

XII. Híresvárosi Vigadalom INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 6. szám 2015 AUGUSZTUS 4 NAPOS VÁROSNA P! XII. Híresvárosi Vigadalom AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 9:30 Magyarok Kenyere ünnepélyes

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

értetlenség és zavar

értetlenség és zavar 2007-10dok.qxd 2007.10.10. 8:40 Page 1 1394 2007 2007. szept. okt. XIV. évfolyam 9 10. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Az elmúlt idõszakban

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben