Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy."

Átírás

1 Energiabiztonság és rendészet május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens

2 A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális átalakulásával, a privát t biztonság g jogi szabályoz lyozásának és gyakorlatának ellentmondásaival, a források átstruktúrálódásával a rendvédelmi delmi intézm zményrendszer nem tartott lépést. l

3 A rendszerváltoz ltozást követk vetően en a rendvédelem delem - mint az állam és s polgárainak biztonságát garantáló politika, tevékenys kenységrendszer és szolgáltat ltatás teljes körűk megújul julást igényelt. Ennek gyakorlati megvalósítása sa azonban részleges, feszülts ltségekkel terhelt volt. A közbiztonság és s a belső rend megteremtésének és s folyamatos megújításának elvárt mértm rtékű társadalmasítása csak részben r és ellentmondásosan valósult meg.

4 A rendészeti/rendv szeti/rendvédelmi delmi funkciók k jogszabályi háttere formálisan megalapozott, az Európai Uniós tagságunkb gunkból l eredő kötelezettségek beépültek a belső jogba. Érzékelhetően en javult a nemzetközi zi biztonsági, bűnügyi, illegális lis migráci ció-kezelési, katasztrófa fa- megelőzési, si,- segíts tségnyújtási, tűzvt zvédelmi, vám-v és pénzügyőri, büntetb ntetés-végrehajtási, vagyonvédelmi, az igazságügyi, gyi, önkormányzati nyzati biztonsági együttm ttműködés, jobbá váltak a nemzetbiztonsági és s rendvédelmi delmi együttm ttműködés s feltételei, telei, a nemzetközi zi szervezett bűnözés, az illegális lis migráci ció,, a terrorizmus elleni fellépés s esélyei.

5 Az integrált rendvédelem delem komplex kezelése érdekében szüks kséges együttm ttműködést az érintett szervek közötti k megállapod llapodások formálisan biztosítj tják. A különbk nböző őrszolgálatok, latok, a polgári ri-, magánbiztons nbiztonsági rendszerek, helyi kezdeményez nyezések és s a teljes biztonságszolg gszolgáltatási civil szféra, valamint a biztonsági feladatokat vállalv llaló társadalmi szervezetek tevékenys kenységi rendszerének nek rendvédelmi delmi illesztése se ugyanakkor nem követte k az érintett szolgálatok, latok, szolgáltat ltatások és képességek fejlődési ütemét, t, szabályoz lyozási és koordináci ciós s igényeit.

6 Gyengeségek gek A rendvédelmi delmi szervek működését m t szabályz lyzó egyes jogszabályok harmonizáci ciójára, kiegész szítésére, illetve az egyes területeken ma még m hiányz nyzó jogi szabályoz lyozás s megalkotására van szüks kség. A szervezetek jogszabályokban rögzr gzített feladatai folyamatosan bővülnekb lnek, melyet nem követ k a források növekedn vekedése. Az átfedő,, párhuzamos p tevékenys kenységek megszüntet ntetését, t, a feladatkörök integráci ciójának folyamatát érdekellentétek tek és s szemléleti leti különbsk nbségek akadályozz lyozzák. A rendvédelmi delmi szervek struktúrája ja,, a vezetési si-irányítási jogosultságok gok ma túlzottan centralizált ltak, ami gátolja g a kihívásokra való rugalmas reagálást. Nem egyértelm rtelműen en definiáltak a diszkrecionális jogkörök. k. A feladatkörök és s a felelőss sségek rendre átfedik egymást st,, a rendszerben diszfunkciók, kodifikáci ciós és s működési m zavarok vannak. A rendelkezésre álló források szétapr taprózottak,, a felhasználásra sra vonatkozó hatásk skörök k széttagoltak, az összehangolt, komplex fejlesztési, si, megelőzési rendszerek létrehozl trehozása nehézkes. A gyakori szervezet-átalak talakítások és s az egzisztenciális problémák növelik az állomány elbizonytalanodását, t, a tapasztalt munkaerő gyorsuló ütemben fogy.

7 Az egyébk bként felkész szült szakmai állomány idegennyelv tudása sa,, európai uniós és schengeni ismerete, gyakorlata még g hiányos. A fiatalodó állomány-összetétel tel nyomán n a jogellenes tevékenys kenységek felderítése nehezebbé vált, ezt a meglévő szakért rtői i hátth ttér r csak részben r tudja ellensúlyozni. lyozni. Tartós s a biztonságv gvédelmi piac humáner nerő elszívó hatása. Az esélyegyenl lyegyenlőség g elveinek érvényesítése se még m g nem teljes körű, k, különösen k kedvezőtlen a személyi állomány kisebbségi összetétele. tele. Fejletlen a rendészettudom szettudományi hátth ttér, gyenge a kutató bázis, hiányos a szakirodalom. A rendvédelmi delmi tevékenys kenység g társadalmast rsadalmasítása elhúzódik dik,, a társadalmi t szervezetek és s a lakosság g bevonása a szüks kségesnél l lassúbb, a lehetségesn gesnél kevesebb az érzékelhető és s konkrét t eredmény. Nem kellően en elterjedt a humán n erőforr forrással való gazdálkod lkodás s korszerű módszereinek alkalmazása. A modern műszaki m eszközök k területi eloszlása sa egyenetlen. A természeti csapások, sok, súlyos s szerencsétlens tlenségek következmk vetkezményeinek kárbecslk rbecslési si rendszere fejletlen, csupán n néhány n ny területre orientált, így nem ad kellő támogatást a megelőzési feladatok tervezéséhez. A biztonsági kockázati tényezt nyezők k csökkent kkentését t támogatt mogató,, EU normák által is előírt rendszerek hiányosak (széttagolt bűnüldb ldözési adatbázis, valósidej sidejű,, védett v kommunikáci ciós s eszközök k hiánya, stb.).

8 A Magyar KöztK ztársaságra a szervezett bűnözés, b a terrorizmus, az illegális lis migráci ció,, valamint a mozgásszabads sszabadság g megnöveked vekedéséből l eredő biztonsági kihívások, az ún. környezeti k vagy öko-bűnözés,, a vagyon elleni bűncselekmények, nyek, a különbk nböző hamisítások, sok, az illegális lis kereskedelem, a kábítószerk szer- kereskedelem, a pénzp nzügyi bűncselekmb ncselekmények, nyek, a hivatalos és/vagy közfeladatot k ellátó személy elleni erőszak, a megélhetési bűnözés, valamint a civilizáci ciós, illetve természeti katasztrófákb kból l eredő helyzetek jelentik a leginkább fenyegető veszélyforr lyforrásokat.

9 Magyarország és s az Európai Unió gazdasága, ga, valamint polgárainak jóléte, j biztonsága a létfontossl tfontosságú infrastruktúrákt któl és s az azok által nyújtott szolgáltat ltatásoktól is függf gg.. Az ágazatokon és s az EU tagállamok határain átnyúlóan összekapcsolódó, egymással kölcsk lcsönös s függf ggésben lévől kritikus infrastruktúrák k megzavarása vagy megsemmisülése melynek kivált ltó oka veszélyforr lyforrások sora lehet, beleértve a terrorcselekményeket, természeti katasztrófákat, kat, hanyagságot, got, baleseteket, számítógépes bűnözést, b más m bűncselekményeket nyeket és ártó szánd ndékú cselekményeket veszélyezteti az élet- és s vagyonbiztonságot, got, a közbizalom k és s az államhatalomba vetett hit megrendülésével járhat. j

10 Napjaink hazai bűnözési b szerkezetét hasonlóan an a fejlett államok kriminalitási mutatóihoz a vagyon elleni bűncselekmények nyek kimagasló,, mintegy hetven százal zalékos aránya jellemzi. A bűnesetek b közel k 90 százal zalékát évről- évre, ugyanazon húszh sz-huszonöt t törvt rvényi tényt nyállás kimerítése adja. A vagyon elleni bűncselekmb ncselekményekben nyekben meghatároz rozóvá válnak az üzleti és s munkahelyi lopások, a mezei és s erdei lopások, a zsebtolvajlások, sok, a betöréses lopások, a gépkocsig pkocsi- vagy a gépkocsibg pkocsiból l törtt rténő lopások, a rongálások, a szerzői i vagy a szerzői i joghoz kapcsolódó jogok megsért rtései. Növekszik N a megélhet lhetési célzatc lzatú deliktumok száma. A szabálys lysértések elsősorban sorban a vagyon elleni szabálys lysértések - számának növekedn vekedése várható.

11 A gyors gazdasági, gi, politikai változv ltozások következtében felerősödtek a negatív társadalmi jelenségek. A felnőtt generáci ciók k többst bbségét t sújtja s a korábban ható társadalmi értékrend megingása, felbomlása, új, még m g sok tekintetben kiérleletlen értékrendek megjelenése, az értékválasztás s dilemmája.

12 A belső jog Európai Uniós s joghoz törtt rténő közelítése alapvetően en befejezettnek tekinthető, azonban még m g számos területen szüks kség g van a rendészeti (rendvédelmi) delmi) jog pontosítására, korszerűbb bbé tételére. Kockázatot jelent, hogy ezt a folyamatot lassíthatja a merev, doktriner szemlélet, let, az elzárk rkózás s az innovatív v bűnüldb ldözői, bűnmegelőzési módszerek m átvételéhez szüks kséges jogi hátth ttér r megteremtésétől, tartózkod zkodás s (csaknem kilencvenezer oldalnyi) az európai uniós s jog rendészeti vonatkozású adaptáci ciójától.

13 Jelentős s nemzetközi zi kapcsolattartási si és bűnüldözői i akadályt jelentenek a sokszor a nemzetközi zi standardoknál l szigorúbb, esetenként nt betarthatatlan hazai adatvédelmi delmi előírások, illetve korlátoz tozások, valamint az e téren t következetesen k szigorú alkotmányb nybírósági gyakorlat.

14 A köztudatban k ma a gazdasági gi siker és s a meg nem engedett eszközök k alkalmazása egybefonódott. E megítélés, ha tartósan fennmarad, torz társadalmi értékrendet tartósíthat. that. Felgyorsult a vagyoni alapú társadalmi polarizáci ció, egyes rétegek r elszegényed nyedése politikai kérdk rdéssé vált, a megélhetési bűnözés b mind több t területen jelenik meg. Az egyre tudatosabbá és szervezettebbé váló roma kisebbséghez kapcsolódó,, tovább bbélő etnikai hagyományok és az európai joggyakorlat közötti k ellentmondások csak lassan oldódnak. dnak.

15 A privatizáci ció honi sajátoss tosságai, a korrupció elleni fellépés ellentmondásoss sosságai, a bűnözés b s terjedésétől l lényegesen l elmaradó fejlesztésekkel sekkel magyarázhat zható rendészeti működési zavarok a jövőben j is teret kínálhatnak k a szervezett bűnözés b s bővülésének. b A hazai bűnelkb nelkövetői i csoportok egy része r a nemzetközi zi keretekben működőm szervezett bűnözés b s felé orientálódik. Tovább nőn a nemzetközi zi szervezett bűnözéshez b kötődők olyan bűncselekmb ncselekmények nyek száma, mint az ember-, kábítószer-, és s fegyverkereskedelem, erősödik a veszélyes anyagok és s jövedj vedéki termékek csempészet szetére irányul nyuló bűnelkövetés. A kábítószer k bűnözés b és s a prostitúci ció ösztönzőleg hat a tradicionális bűncselekményekre. nyekre.

16 A katasztrófav favédelem a növekvn vekvő hagyományos kockázati veszélyeken túl t (tűzesetek, műszaki, m közlekedk zlekedési balesetek, ár- és s belvizek) több, t újnak tekinthető kihívással szembesül. Ezek a globális lis klímav maváltozás s várhatv rható hatásai, a kritikus infrastruktúrák k védelme v és s a veszélyes anyagokkal összefüggő minőségileg és s mennyiségileg megváltozott kockázatok.

17 A létfontossl tfontosságú infrastruktúrák k védelmv delmére vonatkozó horizontális ágazatokon átnyúló szabályoz lyozás s nemzeti és s európai uniós s szintű bevezetése megnövelheti a rendvédelmi delmi szervek feladatait, a létfontossl tfontosságú infrastruktúrákat kat fenyegető veszélyek beazonosítása, sa, a létfontosságú infrastruktúrák és s kapcsolódásaik saik sebezhetőségi pontjainak feltérk rképezése, a megzavarás s vagy megsemmisítés s kockázat zatának értékelése terén.

18 A technikai fejlődés s felgyorsulása sa a bűnözés b lehetőségeit is bővíti. b Ez az informatikai terrorizmus és s az intellektuális lis gazdasági gi bűnözés s dinamikus terjedéséhez vezethet.

19 A biztonság g tartalma, megjelenési formái, a hozzá fűződő érdekek új dimenziókat kaptak, így a rend védelmével kapcsolatos feladatok megvalósítása sa szemlélet let-,, filozófia fia- és metodikavált ltási kényszerpk nyszerpályára került.

20 A rendvédelem, delem, mint egységes ges intézm zményi, tevékenys kenységi rendszer vagy funkció kizárólag jogi és s alkalmazási megközel zelítés s alapján n nem értelmezhető. A rendvédelmi delmi szervek több t minisztérium irány nyítása mellett, a központi k koordináci ció hézagai miatt nem ritkán egymással vetélkedve, adott költsk ltségvetési keretek között, napi problémákkal terhelten teljesítik tik alaptevékenys kenységükből l adódó feladataikat. Erősen befolyásol soló bizonytalansági tényezt nyező a túl t l gyakori szervezet-átalak talakítás és s ebből l következk vetkezően en a feladatok, valamint az egyéni életutak tartós s tervezhetőségének labilitása.

21 A hazai rendvédelmi delmi szervek teljes körűk tevékenys kenységi repertoárj rjának összehangolására külön n tárcakt rcaközi koordináló szerv nem jött j létre. l Több kormányzati koordináci ciós s bizottság működik, amely rendelkezik valamely rendvédelmi delmi szervvel, vagy szervekkel kapcsolatos hatásk skörrel. Jellemzővé vált a szervek által kezdeményezett új, kölcsönös érdekeltségen alapuló pontosság, együttm ttműködés. Ez fontos előrel relépés, de nem helyettesíti ti a rendvédelem delem egész szének komplex, rendszerszemlélet letű átfogását. t.

22 A biztonság g szereplőinek köre k bővül, b, a biztonsággal összefüggő tevékenys kenység, a hozzá fűződő érdekeltség g tovább differenciálódik, dik, ami a rendvédelmi delmi szemlélet let változv ltozását t eredményezi. A biztonság g tartalmi és s fogalmi evolúci ciója a rendvédelem delem fejlődését t is befolyásolja. A hazai kihívások mellett megjelentek az euro-atlanti integráci ciós és s szövets vetségi kötelezettségből l adódó feladatok is.. Ezek megoldását t mind nemzeti, mind szövets vetségi, sőt s nem egyszer széles körűk nemzetközi zi keretek között kell felvállalni. llalni.

23 A polgári biztonságv gvédelmi tevékenys kenység, az állami őrszolgálati lati munka, a magánbiztons nbiztonsági tevékenys kenység, a helyhatósági rendészeti tevékenys kenység, a biztonsági célzatc lzatú civil önszerveződések sek egyre bővülőb körével kiegész szülve a komplex rendvédelmi delmi gondolkodás s szerves részévé válik.

24 A rendvédelem, delem, a rendészet, a biztonsági piac és s a biztonsági célzatc lzatú civil szervezetek szereplői i tudatában vannak a megújul julás s időszer szerűségének. Felismerték, hogy a gyors ütemben átalakuló és s modernizálódó Magyarország, g, valamint külsk lső környezete új j típust pusú kihívásokat teremt, amelyek magasabb követelmk vetelményeket támasztanak a rendvédelemmel, delemmel, rendészettel szemben is. Ennek megfelelően en elfogadják k a változtatv ltoztatások szüks kségességét és s vallják: túl t l kell lépni l az eddigi, többnyire ötletszerű szervezet-változtat ltoztatási kényszerek k időszak szakán. Érdekeltek abban, hogy kimunkált és s megerősített rendészeti szakpolitikára építő,, komplex biztonsági szemlélet letű jogalkotással megteremtődjenek a biztonsági feladatok újraosztásának a feltételei. telei.

25 A biztonság: alapvető nemzeti és s közössk sségi érték, olyan állapot vagy helyzet, amely a fenyegetettség és s a veszélyek tudatosan eltűrt, meghatározott szintjén valósul meg. A biztonság g egy adott időpontban felismert biztonsági kockázatok semlegesítésének vagy minimalizálásának nak eredmények nyeként nt létrejl trejött tt társadalmi t állapot és s közérzet. k Alapját t a külsk lső fenyegetettségt gtől l való megbízhat zható védelem, a belső rend és s stabilitás s képezi. k A biztonság megteremtése nem lehet állami, vagy hatósági monopólium, hanem társadalmi termék,, amely érdekközelítés útján, egyeztetett cselekvés következményeként nt jön j n létre. l Milyenségében fontos szerepet játszik j a társadalom t szereplői és s a polgárok önkéntes ntes jogkövet vetése.

26 A közbiztonsk zbiztonság és s a közrend k védelme: v a közigazgatási szerveknek, hatóságoknak, a gazdaság g szereplőinek, az állampolgári szerveződéseknek, seknek, azok tagjainak az általános rendfenntartással, az általános biztonság, nyugalom, közrend k fenntartásával, a szellemi és anyagi környezet k megóvásával val összefüggő olyan tevékenys kenysége, amely közvetve k vagy közvetlenk zvetlenül kihat a társadalmi t lét l t minden, a biztonságon alapuló terület letére, a közössk sségi érdekérvényesítésre. sre.

27 A közbiztonság: az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának nak a közállapotoktk llapotoktól és s az ország jogrendszerétől l függf ggő megvalósul sulása. sa. Védelme és s fenntartása a rendvédelmi delmi ágazathoz tartozó szervek főf feladata. Ebben az értelemben magába foglalja a bűnmegelb nmegelőzés, a bűnüldb ldözés, a határrend és határbiztons rbiztonság, az illegális lis migráci ció jelensége elleni küzdelem, a katasztrófav favédelem, a büntetb ntető igazságszolg gszolgáltatás, a büntetb ntetés-végrehajtás és rehabilitáci ció társadalmi intézm zményei szoros kapcsolatban és s kölcsk lcsönhatásban álló tevékenys kenységeinek összességét.

28 Dr. Leo Lauber a Bécsi B Szövets vetségi Rendőr-igazgat igazgatóság. g. A biztonság áru lesz, annak ellenére, hogy állapot tulajdonképpen, amelyet semlegesen mindenkinek biztosítani tani kell hangsúlyozta Lauber. Olyan mértm rtékben, ahogyan a rendőrs rség g az üres pénztp nztár r miatt visszavonul, a légüres l teret a magán n biztonságv gvédelmi szolgálatok latok töltik ki. A biztonság g az állam szolgáltat ltatási alkotmányos kötelezettsége. Az erőszak gyakorlás s monopólium liumának az államnál l kell maradnia. A polgárok védelme v az önkormányzatiság g központi k feladata. Az új j idők k döntd ntő kulturális lis eredménye az állam erőszak szak-monopóliuma. Nem szabad visszafelé menni.

29 A rendőrs rségnek erőszak szak-monopóliuma van, de nincs védelmi v monopóliuma. Ausztriában a rendőri ri végrehajtv grehajtó állomány részvétele minden köz-, k és s magán n szolgálatn latnál l a biztonsági területen 84 %, addig ez Németországban 65 %, Hollandiában 66 %, Svájcban 65 % és s DániD niában csak 55 %. Európai átlagban a rendőri ri végrehajtv grehajtói állomány és s a biztonsági vállalkozv llalkozások munkatársai aránya 66: 34 %.

30 A privatizálás s nem azt jelenti, hogy az államot tehermentesítik tik a felelőss sségétől l a közbiztonsk zbiztonság g fenntartásáéé áéért,, hangsúlyozta Reinhard Rupprecht,, volt minisztériumi igazgató a német n Szövets vetségi Belügyminiszt gyminisztériumban. A A privatizálásnak jogilag megfelelőnek kell lennie. Közjogi jogosultságokat gokat a közszolgk zszolgálathoz lathoz tartozók k egy különös k s bizalmi viszonnyal gyakorolhatják. k. Ezeknek a jogosítv tványoknak a kölcsk lcsönbe adása a magán biztonságv gvédelmi szolgálatoknak latoknak csak korlátozott mértm rtékben lehetséges. Közterületen az objektumvédelem biztosan egy olyan feladat, amelyet üzemgazdasági gi okokból l is a magán n biztonságv gvédelmi szolgálatok latok is végrehajthatnak. v Ez rutintevékenys kenység, amelynél l nem kell a rendőrs rségnek attól l tartania, hogy elveszíti kapcsolatát t a lakossággal ggal

31 Ernst Strasser belügyminiszter: Az állam erőszak szak- monopólium liumát t nem szabad megrengetni. Egyébk bként a közbiztonsk zbiztonsági szolgáltat ltatások privatizálásával val összefüggésben sok mindenről lehet beszélni. A közbiztonsk zbiztonsági szolgáltat ltatások privatizálásánál l fontos és döntő kérdés, hogy minden résztvevr sztvevő,, a rendőri ri végrehajtói állomány, az állampolgárok, a magán biztonságv gvédelmi szféra nyer-e e valamit rajta. Ez lehetséges, ha értelmesen és s jól j l szervezzük k meg. Garantálni kell, hogy olyan személyek ajánlj nlják k a biztonsági szolgáltat ltatásokat, akik bizonyos alapelveket és minőségi előírásokat betartanak.

32 Atomerőművek védelme, v a közbiztonsk zbiztonság g különös k veszélyezetts lyezettsége miatt, állami feladat. Ugyanakkor NémetorszN metországban az üzemeltető magán n biztonságv gvédelmi szolgálatokat latokat is megbízhat bizonyos feladatokra. A A rendőrs rséget illeti az erőszak szak-monopóliuma, de nem a biztonság g monopóliuma liuma mondta Dr. Emar Marent,, a vorarlbergi biztonsági igazgató.

33 Az 1980-as évek végén, v az 1990-es évek elején n bekövetkez vetkező rendszervált ltás s jelentős s változv ltozásokat okozott a magánbiztons nbiztonság terület letén. A korábbi időszakban a személy ly- és s vagyonbiztonságr gról való gondoskodás s majdnem teljesen állami feladat volt. Az állam a maga módszereivel, m amelyen lehet vitatkozni, hogy jók j k voltak-e vagy sem, biztosította, totta, hogy ne alakuljanak ki kirívó vagyoni különbségek, ne legyen a belföldi ldi gazdaságban gban jelentős konkurencia-harc, határok közék szorította az ellenérdek rdekű gazdasági, gi, és s egyéb b csoportosulások sok kialakulását. Ezek a társadalmit rsadalmi-gazdasági gi körülmk lmények nem tették k lehetővé, hogy jelentős fekete vagy szürke gazdaság g alakuljon ki, amellyel együtt jár j r a szervezett bűnözés b s térht rhódítása. A rendőrs rség g megfelelő korlátok között k tudta tartani a bűnözést, b sikeresen akadályozta meg, hogy a prostitúci ció,, a kábítószer k kereskedelem külön k n gazdasági gi ágazattá váljon.

34 A vagyonvédelem terület letén, a többst bbségében ben állami tulajdonon alapuló gazdaságban gban az állam, mint tulajdonos, jogszabályi előírásokkal kötelezte a gazdálkod lkodó szervezeteket a rájuk r bízott vagyon védelmv delmére. Meghatározta, hogy milyen rendészeti szervezeteket kell létrehozni, l a szervezet tagjainak melyek a kötelessk telességei, és hogyan kell intézkedni. (14/1960. (III.24.) Korm. rendelet, az üzemrendészeti szervek szervezéséről, majd az ezt felvált ltó 6/1988. (II.12.) MT. rendelet a közületi k szervek rendészeti tevékenys kenységéről, a 39/1979. (X.30.) MT rendelet a polgári fegyveres őrségről)

35 A magánbiztons nbiztonsági tevékenys kenységet kezdetben a jogszabályok és s az állami szervek tiltották. Az első áttörés s a biztonságtechnika terület letén következett be, ahol az állami vállalatok v és s szövetkezetek mellett a kisiparosok is foglalkozhattak vagyonvédelmi berendezések gyárt rtásával és s telepítésével, elősz ször r a mechanikai védelem, v majd az elektronikai jelző és s riasztórendszerek rendszerek esetén. A 80-as években a magánvagyon növekedn vekedésével vel (gépkocsik, hétvh tvégi házak, stb.) fokozott igény jelentkezett arra, hogy az állami szervek mellett magánv nvállalkozások is folytathassanak bár r jelentősen korlátozva - ilyen tevékenys kenységet. A személyv lyvédelmi, valamint a magánnyomoz nnyomozási tevékenys kenység g végzv gzését t azonban kategorikusan megtiltották. (24/1987. (VII.22.) MT rendelet a vagyonvédelmi tevékenys kenységről és s a magánnyomoz nnyomozás s tilalmáról.) l.)

36 A rendészek képzésének szervezését t a 6/1988. (II.12.) MT. rendelet a rendészetet működtetm dtető közületi szerv vezetőjének hatásk skörébe utalta, akinek e területen a Belügyminiszt gyminisztériummal, illetve annak területi szerveivel, az oktatás s képzk pzés s során n együtt kellett működnie. m A rendészek közbiztonsági jellegű képzéséről l a rendőrs rségnek kellett gondoskodni. A munkaviszony létesl tesítését t követk vetően en a rendészet tagjának szakmai képzése és s továbbk bbképzése a rendészet vezetőjének feladata volt. (5. (1). bek.. c) pont, 8. (1) bek.) A polgári fegyveres őrség g tekintetében 39/1979. (X.30.) MT rendelet a belügyminiszter hatásk skörébe utalta a szakmai kiképz pzési és továbbk bbképzési követelmk vetelmények meghatároz rozását és s a képzk pzés ellenőrz rzését. (4. (1) bek.)

37 A privatizáci ció során n jelentős s magánvagyonok alakultak ki. Megjelent a fekete,, illetve szürke gazdaság, g, a szervezett bűnözés, b az olyan illegális lis üzletágak, mint a prostitúci ció,, a kábítószer kereskedelem. A kialakult csoportosulások sok között k megindult a harc az egyes területek megszerzéséé éért, illetve a területek újrafelosztásáért. A harc általában nem törvényes eszközökkel kkel folyt, illetve folyik, ezért az e tevékenys kenységben részt r vevő személyek élete, testi épsége fokozott veszélybe került. A fenti indokok következtk vetkeztében megnövekedtek a személyv lyvédelmi szolgáltat ltatások iránti igények.

38 A korábbi állami szabályoz lyozáson alapuló védelmi tevékenys kenység g szabályai megváltoztak, és kialakultak a magánbiztons nbiztonsági tevékenys kenység szabályai. Megváltozott a tevékenys kenység g jogi alapja és s környezete, k a szolgáltat ltatást nyújt jtó személyek jogáll llása, intézked zkedési lehetőségeik. A változás s nem ment könnyen, k és s még m g jelenleg sem fejeződött be. A régi r kialakult szokások sok nehezen változnak. v

39 A személy ly- és s vagyonvédelmi, valamint a magánnyomoz nnyomozói tevékenys kenység g szabályair lyairól l szóló évi CXXXIII. Törvény (továbbiakban VSzVMt.) célja, hogy - a közrend, a közbiztonsk zbiztonság g javítása, s ezek részeként a személy ly- és s vagyonvédelem, a bűnmegelőzés s hatékonys konyságának nak fokozása érdekében - erősítse a vállalkozv llalkozás s keretében végzett személy ly- és s vagyonvédelmi, valamint a magánnyomoz nnyomozói i szolgáltat ltatás s törvt rvényességét, és további garanciát t nyújtson a társadalom t számára az e szolgáltat ltatásokat igénybe vevők, illetve az e szolgáltat ltatások gyakorlása során érintettek személyhez fűződőf jogai, vagyoni érdekei sérthetetlenségére re irányul nyuló igényeinek érvényesítéséhez. hez.

40 A személy ly- és s vagyonvédelmi tevékenys kenységet végző személy a VSzVMt.-ben meghatározott jogosultságait gait a jogos önhatalom keretei között k vagy az érintett személy önkéntes ntes hozzájárul rulása alapján gyakorolja. /25. (1)/

41 A vagyonvédelemnek ez az alapvetése két k t következmk vetkezménnyel jár: j Az egyik következmk vetkezmény, hogy a tulajdonosnak a jogos önhatalom körébe tartozó jogosítv tványai szerződéssel ssel másra, m a vagyonvédelmi tevékenys kenységet végzv gző vállalkozó számára vállalkozv llalkozói i díj d j ellenében szerződéssel ssel átruházható.. Amikor az alkotmány a piacgazdaság, g, a tulajdoni formák k egyenlősége ge és s a szerződéses ses szabadság g mellett döntött, tt, akkor a vagyonvédelem is megvásárolhat rolható szolgáltat ltatássá vált. A jogos önhatalom körébe k sorolható tulajdonvédelmi delmi eszközök azonban csak akkor vehetők k igénybe, ha a tulajdont jogtalan támadás érte, vagy ha a tulajdon nyújtotta szolgáltat ltatásokat igénybe vevő,, nem veti alá magát t a szolgáltat ltatáshoz kapcsolódó előírásoknak. (Az első példa az áruházi tolvaj esete, a második m példa p az a garázda, aki megsérti a sportrendezvényekre nyekre vonatkozó előírásokat.)

42 A második m következmk vetkezmény,, hogy az önhatalom és s a közhatalom viszonya merőben megváltozik. Az önhatalom jelentős s területeket vesz át t a közhatalomtk zhatalomtól (a magánbiztons nbiztonság g egyik kanadai tanulmányoz nyozója a vagyonvédelmi vállalkozv llalkozások térht rhódításának főf okaként azt jelölte lte meg, hogy a modern piacgazdaság g jelentős mértékben kiterjesztette a magántereket a közterk zterületek rovására.) ra.)[1] Ellenben a magánv nvédelem semmiféle hatósági jogosítv tványt nem igényelhet az önvédelem gyakorlásához, ami azt jelenti, hogy a közhatalom k csak feladatokban lesz szegényebb, hatósági jogosítv tványai épen maradnak [1] Stenning,, M. Philip: : Les pouvoirs et les responsabilités de la police privée. Strasbourg,, Novembre,, 1999.

43 A törvt rvény a közterk zterületnek nem minősülő terekben érvényesíthető szabályok között említi a következk vetkezőket: ket: a) a területre belépő vagy az ott tartózkod zkodó személyt kiléte igazolására, a belépés, illetőleg leg a tartózkod zkodás s céljc ljának közlk zlésére, jogosultságának igazolására felhívni, ennek megtagadása vagy a közölt k adatok nyilvánval nvaló valótlans tlansága esetén - a megbízó eltérő rendelkezésének nek hiány nyában - az érintett belépését, ott-tart tartózkodását t megtiltani, és s távozt vozásra felszólítani; b) a területre belépő vagy onnan kilépő személyt csomag, illetve menet-, száll llítási okmány bemutatására felhívni; c) a területen tartózkod zkodó vagy onnan kilépő személyt - a 28. rendelkezései szerint - csomagja tartalmának, jármj rművének, valamint a száll llítmánynak bemutatására felhívni; d) a jogsért rtő személyt magatartása abbahagyására felhívni; e) vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszert alkalmazni; f) a területre belépők k ellenőrz rzésére re fegyver-,, illetve robbanóanyag anyag-kutató műszert alkalmazni és s a közbiztonsk zbiztonságra különösen k veszélyes eszközök bevitelét t megtiltani.

44 A vagyonőr r a szerződésben sben megjelölt lt ingóságot got - a szerződés s keretei között k - az őrzött területen (létes tesítményen) kívül k l is védheti, v ennek során n a törvényben meghatározott jogok illetik meg, kivéve, ve, hogy elektronikus megfigyelőrendszert közterk zterületen ilyenkor sem alkalmazhat. Ez a rendelkezés s eligazítást ad arra, hogy miként gyakorolható a jogos önhatalom a közterk zterületeken, de ismételten hiányzik annak kimondása, hogy a magánbiztons nbiztonság g megóvása ebben az esetben sem jelentheti közhatalmi k eszközök k igénybe vételv telét. t.[1] [1] A személy ly- és s vagyonvédelmi, valamint magánnyomoz nnyomozói i tevékenys kenység szabályair lyairól l szóló korábbi törvt rvény 30. -ának (3) bekezdését, 31. -ának (2) bekezdését és s 31. -ának (4) bekezdését t a Magyar KöztK ztársaság Alkotmányb nybírósága a 36/2005. (X. 5.) AB határozat rozatában alkotmányellenesnek találta. lta. Az Alkotmányb nybíróság g határozat rozatában kifogásolta, hogy a törvt rvénynek az elektronikus megfigyelőrendszerre vonatkozó szabályoz lyozása éppen ott a legáltal ltalánosabb, ahol a megfigyelésb sből fakadó alapjogi sérelmek s kiküsz szöbölése se a jogalkotó célja. Ha a törvt rvényi szabályoz lyozás s csupán n az elvont alkotmányoss nyossági mércm rcét t ismétli meg, ez önmagában nem felel meg az alapjogi korlátoz tozást lehetővé tevő törvénnyel szemben támasztott t követelmk vetelményeknek.

45 A vagyonőrz rzési feladatokat ellátó személy az elektronikus megfigyelőrendszer működése m útján n kép-, k, hang-, valamint kép-k és s hangfelvételt a kötelezettsk telezettségeit meghatároz rozó szerződés s keretei között, k a szerződésb sből fakadó kötelezettségei teljesítése se céljc ljából, l, a törvt rvény a személyes adatok védelmv delméről és s a közérdekk rdekű adatok nyilvánoss nosságáról l szóló évi LXIII. (továbbiakban Avtv.) szerinti adatvédelmi delmi jogok érvényesítése se mellett, illetve e törvt rvényben meghatározott korlátoz tozó rendelkezések betartásával készk szíthet, illetve kezelhet. E tevékenys kenysége során n vagyonőrz rzési feladatokat ellátó személy adatkezelőnek minősül. /30. (1)/

46 A vagyonőrz rzési feladatokat ellátó személy elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag magánter nterületen, illetve a magánter nterületnek a közönsk nség g számára nyilvános nos részr szén alkalmazhat, ha ehhez a természetes személy kifejezetten hozzájárul. A hozzájárul rulás s ráutalr utaló magatartással is megadható.

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

A helyreáll feladatrendszer

A helyreáll feladatrendszer A helyreáll llítási, újjáépítési feladatrendszer Közbiztonsági referensek feladatai a helyreáll llítás s időszak szakában 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. IX. fej. 77..(3).(3) 6/2012. (III. 12.) BM OKF utasítás

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly Versenyképess pesség és s képzk pzés Szolnok 2009 Salgó-Nemes Károly A FOGLALKOZTATÁS S SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI I. (2007-2008 2008 harmadik negyedévek közötti k változv ltozás s alapján*) (forr( forrás:ksh)

Részletesebben

DEMIN XV. Hete Gabriella

DEMIN XV. Hete Gabriella Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatók k minőségir girányítási rendszer tanúsítás s akkreditálása DEMIN XV. Nemzeti Akkreditáló Testület Hete Gabriella minőségir girányítási vezető Előad adás s tartalma

Részletesebben

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika 1 Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé áért Az új j Nemzeti Munkavédelmi Politika 2008. június j 16. 2 A munkavédelem mint állami feladat A Magyar KöztK ztársaság g Alkotmánya - az állam garantálja a legmagasabb

Részletesebben

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva A szociális hálóh mint erőforr forrás Hálózati munka Pataki Éva A képzk pzés s az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Teoretikus hátterekh Szociálökol kológiai elv (Germain( Germain/Gitterman):

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági gi integráci ciók k elmélete lete Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. 1 Az Uruguay-fordul forduló után Nyugtalanító

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban A közössk sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai halászati ágazatban Egyedül l nem megy, egyedül l nem megy! Sebestyén n Attila kereskedelmi igazgató Hortobágyi Halgazdaság g Zrt. Szarvas,

Részletesebben

pályázat tapasztalatai

pályázat tapasztalatai Az Európa Tanács Táj T j DíjaD a 2008. évi hazai Táj T j Díj D pályázat tapasztalatai Dr. Konkoly-Gyur Gyuró Éva egyetemi docens NyME Környezet és s FöldtudomF ldtudományi Intézet Kinek adományozhat nyozható?

Részletesebben

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességes versenyért rt Dr. Zavodnyik József Gazdasági Versenyhivatal 2006 A A verseny esetén n közérdek, k hogy nemes verseny legyen Kuncz Ödön, 1924 a a tisztességtelen

Részletesebben

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság Szakmai rendezvény ny az extenzív v halastavi gazdálkod lkodásról és s a kárókatonáról 2009. szeptember 24.,, Biharugra A kárókatona k katona probléma Magyarországon gon és s az Európai Unióban Schmidt

Részletesebben

Stratégiai tervezési alapismeretek

Stratégiai tervezési alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

LEADER Program: partnerségben

LEADER Program: partnerségben LEADER Program: partnerségben Kárpát-medencei TérsT rség Rajnai GáborG ECOVAST Egyesület Esztergom 2008.05.14. 1 LEADER Térségi programozás!? Links (Kapcsolat) between Actions for the Development of the

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1.

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. A KODOLÁNYI JÁNOS J FŐISKOLÁN N FOLYÓ KÉPZÉS EGYSÉGES GES PEDAGÓGIAI GIAI ELVEI DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. VÍZIÓ A Kodolányi János J Főiskola F küldetk ldetését megfogalmazó dokumentum

Részletesebben

Ipari, vegyipari létfontossl

Ipari, vegyipari létfontossl BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Ipari, vegyipari létfontossl tfontosságú rendszerek és létesítmények hatósági felügyelete Németh Balázs tű. őrnagy kiemelt

Részletesebben

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!!

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 1 Egy mondat a közbeszerzésről Igen bonyolult és s szerteágaz gazó volta miatt, - 72 eljárási változat v lehetséges - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 2 Kicsit bővebben b. 2003. évi CXXIX. törvt rvény a közbeszerzk

Részletesebben

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm Kösz szönt ntöm a konferencia résztvev sztvevőit! Észak-alföldi ldi Regionális Munkaügyi Központ K Kisvárdai Kirendeltsége Vargáné Maklári Zsuzsanna 2009.március 25 Munkahelymegőrz rzés s támogat mogatása:

Részletesebben

Székesfeh. számú rendelete

Székesfeh. számú rendelete Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Önkormányzat nyzat KözgyK zgyűlése a pénzbeli p és s természetben nyújtott szociális és s gyermekvédelmi ellátásokr sokról l szóló 5/2003.. (IV( IV.22.) számú

Részletesebben

A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei

A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, Hotel Azúr 2005. október 5-6. Viktor László Földgáz közüzemi nagykereskedelem igazgató Tartalom

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing A webáruh ruházak működésével kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing kérdések 2014. március m 19. Alapfogalmak Az informáci ciós önrendelkezési jogról és s az informáci ciószabadságról

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

nbiológiai Szakosztály zlekedési Szakcsoport Rektor Mihály Szigeti Ferenc

nbiológiai Szakosztály zlekedési Szakcsoport Rektor Mihály Szigeti Ferenc Felvételi Oktatási és s Minősítő Szakbizottság Matók Attila Humánbiol nbiológiai Szakosztály dr Kovács JózsefJ Gépjármű,, KözlekedK zlekedési Szakcsoport Rektor Mihály Mérnöki Szakbizottság Szigeti Ferenc

Részletesebben

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006. Ásványolajok jövedéki szabályoz lyozását érintő aktuális változások, makrogazdasági gi kérdések (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) Domenico Campogrande

SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) Domenico Campogrande SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) «A szociális partnerek és s a paritásos alapok szerepe az EU építőiparában» Domenico Campogrande a FIEC szociális igazgatója 1. A FIEC és s az építőipar

Részletesebben

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa A Felügyel gyelőségellenőrzési tapasztalatainak összefoglalásasa Pados RóbertR Hulladékgazd kgazdálkodási osztályvezet lyvezető Szombathely, 2015. február r 12. Célkit lkitűzéseink A Felügyel gyelőség

Részletesebben

Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz

Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz A módszerek, válságkezelési megoldások a munkáltatói oldalon 2010. március 23 Az egészs szség g fogalma Az egészs szség g olyan állapot,

Részletesebben

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség 1 Projektek végrehajtv grehajtása MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi diája az eszmének nek Goethe 2 Az ellenőrz rzés, monitoring és értékelés s kapcsolata Inputok Output Eredmény/ hatás Viszonyítás

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

Klinikai pszichológia alkalmazása gyben

Klinikai pszichológia alkalmazása gyben Klinikai pszichológia alkalmazása az igazságügyben gyben Kötelezı szinten tartó továbbk bbképzés Budapest, 2010. április 19. Pataky Ilona Alapkérd rdések A mentális mőködést m érintı kérdésekkel a 80-as

Részletesebben

éért LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Munkavédelmi Bizottság ltatói i oldal +36309411907 1

éért LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Munkavédelmi Bizottság ltatói i oldal +36309411907 1 Együtt a kockázatok megelőzéséé éért MUNKÁLTAT LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Mandrik István ügyvivő Munkavédelmi Bizottság munkáltat ltatói i oldal +36309411907 1 EURÓPAI MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı 60 település 185 Regisztrált szervezet A lehatárolt térst rség 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı Stratégiai vázlatv Balaton-felvid felvidéki Akciócsoport csoport

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nyíltnap 2013. január r 25. Alapképz pzési szakok a RTK-n nappali munkarend Bőnügyi igazgatási alapképz pzési szak bőnügyi hírszerzh

Részletesebben

Adatbiztonság és adatvédelem

Adatbiztonság és adatvédelem Adatbiztonság és s adatvédelem delem ADATBIZTONSÁG Az adatok jogosulatlan megszerzése, se, módosítása sa és s tönkrett nkretétele tele ellen tett olyan eljárások, szabályok, műszaki m és szervezési si

Részletesebben

A privatizáci. ció modelljei

A privatizáci. ció modelljei A privatizáci ció modelljei Közép-Kelet-Európában A privatizáci ció fogalma Privatizáci ció,, mint az állami beavatkozás csökkent kkentése önkorlátozó kormányz nyzás s eszköze ze Privatizáci ció,, mint

Részletesebben

Az iskolaegészs. 5. Budapest

Az iskolaegészs. 5. Budapest Az iskolaegészs szségügyigyi ellátás s aktuális kérdései Dr. Kaposvári JúliaJ 2009. október 5. Budapest A 19/2009 (VI. 18.) Eü.M.. rendelet Mi változott? v Az újszülöttek Egészs szségügyi gyi Könyvvel

Részletesebben

Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2015. február 12..

Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2015. február 12.. A hulladékgazd kgazdálkodási jogszabályok változv ltozásai Szabó Mónika Hulladékgazd kgazdálkodási előad adó Szombathely, 2015. február 12.. Jogszabály módosm dosításoksok Törvény Új j végrehajtv grehajtási

Részletesebben

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24.

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24. NKTH Innotárs program KKVENT_8 A magyar kis- és s középvk pvállalatok nemzetköziesed ziesedése a mérnm rnöki tevékenys kenységet, mőszaki m kutatás- fejlesztést st végzv gzı vállalatok körébenk Benke Zoltán

Részletesebben

Területi gyermekellátás szakfőorvosi beszámol molója és aktuális kérdk rdései Dr. Kovács Julianna országos házi h gyermekorvos szakfelügyel gyelő Csecsemő- és s gyermekgyógy gyász Szakfőorvosok Országos

Részletesebben

Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Az adózás rendjér szóló törvény változásai Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011. A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés

Részletesebben

Milyen adatokat találhatunk? lhatunk?

Milyen adatokat találhatunk? lhatunk? Az IT világ g kihívásai Közösségi hálózatokh Grindr Ingyenes, homoszexu exuális közössk sségi hálózati h alkalmazás iphone-ra és ipod Touch-ra ra. Grindr által homoszexuális, biszexuális személyek lyekfor

Részletesebben

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar RENDSZERSZEMLÉ szség A FENNTARTHATÓ EGÉSZS SZSÉG G RENDSZERE Minél

Részletesebben

FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu. Aswad Dina

FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu. Aswad Dina FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu Alapítási év:1991. December Alapítók: December 4. Drótmvek 2 f magánszemély Els üzleti év: 1992 F tevékenység:

Részletesebben

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés Azok a fránya pénzp nzügyek, avagy A A lél határozza meg a tudatot 1Art Ha ide néznn znél, vad aranyszíved Összeszorulna. Könnyed K eredne S úszó,, sötét s t gályg lyánk szőnyeg nyegére Óh, hullna az arany,

Részletesebben

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 INTER- Studium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel Az egész életen át t tartó tanulás fejlesztése se az intézm zmények

Részletesebben

felsoktat oktatás Minség, esélyegyenlség és hatékonyság Bánhidyné Dr. Szlovák Éva CSc. felnttképzési igazgató

felsoktat oktatás Minség, esélyegyenlség és hatékonyság Bánhidyné Dr. Szlovák Éva CSc. felnttképzési igazgató Budapesti Mszaki Fiskola Tanárképz és Mérnökpedagógiai Központ Munkaer-piac orientált szakképz pzés és oktatás Minség, esélyegyenlség és hatékonyság 2007. április 12. Bánhidyné Dr. Szlovák Éva CSc. felnttképzési

Részletesebben

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ Szent István Egyetem GÖDÖLLŐ Szent István n Egyetem GÖDÖLLŐ Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ SZIE - ÚMVP KÉPZK PZŐ INTÉZM ZMÉNY A Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ sikeresen pályázott

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara. A gyakorlatorientált. lt szakképz és s a magyar kamarai rendszer

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara. A gyakorlatorientált. lt szakképz és s a magyar kamarai rendszer Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara A gyakorlatorientált lt szakképz pzés és s a magyar kamarai rendszer Kamarai rendszer (1999. évi CXXI. tv a gazdasági gi kamarákr król) - Országos

Részletesebben

llalkozások (faktoring, pénzp sai, a gyakorlati problémák

llalkozások (faktoring, pénzp sai, a gyakorlati problémák A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások (faktoring, pénzp nzügyi lízing) l könyvvizsgálatának specialitásai, sai, a gyakorlati problémák Budapest 2007. október 11. Horváth Attila Péter P Deloitte Kft. A

Részletesebben

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója Köszönti Önöket: DR. STEINER ARNOLD Magyar Medikai Gyárt rtók és s Szolgáltat ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat rigazgatója Az Új j Széchenyi Terv 7 kiemelt programot tartalmaz:

Részletesebben

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet zvédelmi Szabályzatr. lyzatról. Villamos és mvédelmi berendezések

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet zvédelmi Szabályzatr. lyzatról. Villamos és mvédelmi berendezések A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos TűzvT zvédelmi Szabályzatr lyzatról Villamos és villámv mvédelmi berendezések Koncepció Az érintett terület szabványos nyosított Követelmény támasztt masztás

Részletesebben

ISMERETEK. Keszmann JánosJ

ISMERETEK. Keszmann JánosJ 1 ÁLTALÁNOS MINŐSÉGBIZTOS GBIZTOSÍTÁSISI ISMERETEK Keszmann JánosJ 2 A tantárgy oktatásának a célja: c A hallgatók ismerjék k meg a minőségir girányítás s alapfogalmait, a minőségir girányítási rendszereket,

Részletesebben

Eredeti előad http://akk.beruhazas.eu/index.php?page=inf_140131

Eredeti előad http://akk.beruhazas.eu/index.php?page=inf_140131 Az ÁKK Koncepció alapelvei, céljac ÁKK Konferencia, 2014.01.30. dr. Tombácz Endre (ÖKO( ZRt.) előad adása (szerkesztve ) Eredeti előad adások letölt ltése: http://akk.beruhazas.eu/index.php?page=inf_140131

Részletesebben

2013. NOVEMBER 7. VIMFÓ

2013. NOVEMBER 7. VIMFÓ Az országos munkavédelmi érdekegyeztetés s helyzete és s a Munkavédelmi Munkavédelem Bizottság g aktuális feladatai. delem aktuális kérdk rdései, új j kihívások a munkavédelemben 2013. NOVEMBER 7. VIMFÓ

Részletesebben

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola Az autisták k a közoktatk zoktatási rendszerben a korai fejlesztést stıl a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Oktatási Integráci ciós Központ Egységes ges Gyógypedag gypedagógiai giai Módszertani

Részletesebben

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai Gyógy gyászati segédeszk deszközök k on-line értékesítése, se, a házhoz h száll llítás s szabályoz lyozás változásai,,webáruházak, webshopok és webpatikák egészséggel kapcsolatos termékek online értékesítése''

Részletesebben

A kockázat munkakegészs vonatkozásai

A kockázat munkakegészs vonatkozásai A kockázat zatértékelés munkakegészs szségügyigyi vonatkozásai dr. Misky Erika foglalkozás-eg egészségügyi gyi orvos 2008.06.16. Kockázat zatértékelés A jogszabályok által előírt követelményeket betartják-e?

Részletesebben

A felnőttk szerepe a megváltozott munkaképess foglalkoztatásában

A felnőttk szerepe a megváltozott munkaképess foglalkoztatásában A felnőttk ttképzés s integráci ciós szerepe a megváltozott munkaképess pességűek ek foglalkoztatásában Szocio-Produkt Kft. Miskolc a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája 2010. november 5-7.

Részletesebben

referencia intézm kenysége január r 27.

referencia intézm kenysége január r 27. Szenvedélybetegek részr szére nyújtott közösségi ellátás referencia intézm zmény tevékenys kenysége 2011. január r 27. Az egyesületr letről 1990-ben alakult meg a Forrás s Lelki Segítők Egyesülete 3 telephelyen

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Közép-dun dunánt ntúli Környezetv K rnyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgy zgyőjt jtı-gazd gazdálkod lkodási Osztály A Víz V z Keretirányelv célja, c végrehajt grehajtása Elıad adó: : Tóth T Sándor

Részletesebben

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20.

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20. REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési si Konferencia Magyar-Szerb területi együttm ttmőködések a gazdaságfejleszt gfejlesztés s szolgálat latában 2009. október 20. Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, üzleti,

Részletesebben

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve:

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve: Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat ltatás? Alcím: Lélek A kód k d neve: Mi a Selfness? Tudatosságon alapuló,, fájdalmat f és károkozást nélkn lkülöző,, testi, lelki, gasztronómiai, pénzp

Részletesebben

Változás. Tanulás és tanítás. Mások

Változás. Tanulás és tanítás. Mások Együttm ttműködés, nyilvánoss nosság, tájékoztatás Csak amennyire az ember a természetet ismeri, annyira ismeri önmagát. t. (Hebbel) Természet szet- és s környezettudatos k magatartásra nevelő komplex

Részletesebben

www.pipecontrol.hu info@pipecontrol.hu

www.pipecontrol.hu info@pipecontrol.hu INTELLIGENS GÖRÉNYEZ G NYEZÉS Meghibásod sodások sok kezelése, karbantartási filozófi P I P E C O N T R O L Mérnöki Iroda Kft 8600 Siófok, Dózsa György u. 27/b Tel.: (+36) 84-506 702, Fax: (+36) 84-506

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

A szociális. 2009. november 19. dr. Kocsis TündeT 2009.11.19. 1

A szociális. 2009. november 19. dr. Kocsis TündeT 2009.11.19. 1 A szociális és s gyermekvédelmi jogszabályok aktuális változv ltozásai Jegyzői értekezlet 2009. november 19. dr. Kocsis TündeT 2009.11.19. 1 Bevezetés 174/2009. (VIII. 29.) Korm.. rendelet SZMM Módszertani

Részletesebben

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12.

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12. A felhasználók k igényeinek megfelelen en alakítani a szakképz pzést! Sum István Magyar Posta Zrt.. Oktatási KözpontvezetK zpontvezet Stratégiai Bizottság, elnök Miskolc, 2007. április 12. 1 Tartalom A

Részletesebben

X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam

X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam Dr. Villányi JózsefJ A tagállami kötelezettsk telezettségszegés s megállap llapítása iránti eljárás s az Európai Unió Bírósága előtt 1 I. A kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s jogi alapja II.

Részletesebben

A természeti és a humán eredetű válságok: óvunk és/vagy pusztítunk?

A természeti és a humán eredetű válságok: óvunk és/vagy pusztítunk? TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0020 projekt (száma). alprogram: (neve) A természeti és a humán eredetű válságok: óvunk és/vagy pusztítunk? Dr. Isaszegi János vezérőrnagy rnagy c. egyetemi docens okl. szakmérnök-szakközgazdász

Részletesebben

Projektek szakmai végrehajtása Szűts LászlL szló VÁTI Kht. 1 Szakmai megvalósítás s alapvető dokumentuma Támogatási szerződés Szakmai és s pénzp nzügyi végrehajtv grehajtásra vonatkozó előírásokat tartalmaz

Részletesebben

A honvédelmi szervezetek elektronikus adatkezelésének mogató

A honvédelmi szervezetek elektronikus adatkezelésének mogató A honvédelmi szervezetek elektronikus adatkezelésének védelmét t támogatt mogató szabályoz lyozási rend aktuális kérdései 2009. 11. 24. ZMNE, Robotwarfare Dr. Kassai Károly K mk. alez. 1 Ez az előad adás

Részletesebben

Gondolatok a jövőj. Borbás s Lajos titkár Manufacturing 2010 A GTE XX Nemzetközi zi Gyárt. rtás s Konferenciája Október /17

Gondolatok a jövőj. Borbás s Lajos titkár Manufacturing 2010 A GTE XX Nemzetközi zi Gyárt. rtás s Konferenciája Október /17 Elvárások a mérnm rnököktől l 2027-ig Gondolatok a jövőj mérnökképzéséhez Borbás s Lajos GTE főtitkf titkár Manufacturing 2010 A GTE XX Nemzetközi zi Gyárt rtás s Konferenciája 2010. Október 21-22 22 1/17

Részletesebben

A személyi jövedelemadj vedelemadó változásai Siklósin siné Antal Gyöngyi Nemzetgazdasági gi Minisztérium Jövedelem és s Forgalmi Adók k főosztf osztálya Tematika I. Évközi változv ltozások Az egyes gazdasági

Részletesebben

A védelmi igazgatás rendszere Kaszás Mihály

A védelmi igazgatás rendszere Kaszás Mihály A védelmi v igazgatás rendszere Kaszás s Mihály A Magyar KöztK ztársaság g védelmi v biztonsági rendszere a rendszervált ltást követk vetıen,, a délszld lszláv v válsv lság g közben k alakult ki. Kezdetben

Részletesebben

TRANSZGÉNIKUS NIKUS. GM gyapot - KÍNA. GM szója - ARGENTÍNA

TRANSZGÉNIKUS NIKUS. GM gyapot - KÍNA. GM szója - ARGENTÍNA TRANSZGÉNIKUS NIKUS NÖVÉ GM gyapot - KÍNA GM szója - ARGENTÍNA TRANSZGÉNIKUS NIKUS NÖVÉN Élelmezési probléma: mg-i i termények, élelmiszer alapanyagok károsk rosításasa (rovar, gyom, baktérium, gomba,

Részletesebben

Jó úton haladunk, most nem adhatjuk fel. Magyarországon)

Jó úton haladunk, most nem adhatjuk fel. Magyarországon) Jó úton haladunk, most nem adhatjuk fel (a fogyatékos kosügy Magyarországon) gon) OP MőhelytalM helytalálkozó Ability Park (Budapest, VI. Desewffy u. 18-20.) 2009. október 16. Történeti hátth ttér háborúk

Részletesebben

Balatonföldv. szló. Az operativitás s korszaka

Balatonföldv. szló. Az operativitás s korszaka Balatonföldv ldvár,, 2007. május m hóh Molnár r LászlL szló Az operativitás s korszaka 1 Gyorsforgalmi úthálózat 2002 562 km 2002-2007 2007 + 543 km 1103 km 2007-2013 2013 + 1271 km 2374 km (Forrás: NIF)

Részletesebben

Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató Távollévők k között k kötött, k tt, határon átnyúló szerződések sek (Budapest, 2015. március 19.. ) dr. Kriesch Attila Igazgató Az előadáson elhangzottak kizárólag az Európai Fogyasztói Magyarország szakmai

Részletesebben

Az EU mezőgazdas. egyetemi tanárseg. rsegéd

Az EU mezőgazdas. egyetemi tanárseg. rsegéd Az EU mezőgazdas gazdasági gi politikája Dr. Csapó János egyetemi tanárseg rsegéd A KAP törtt rténete 1950-es évek II. világh gháború pusztítása sa mezőgazdas gazdaság g megbénult, Élelmiszer ellátás

Részletesebben

Civil Centrum KözhasznK

Civil Centrum KözhasznK A Civil Centrum Közhasznú Alapí az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával 2009-2012 időszakra kistérségi civil stratégiát készített az Enyingi- valamint az Adonyi kistérségben.

Részletesebben

HURO 2008/01 Partnerségi FórumF Nagyvárad, 2008. november 25. UNG-TISZA TISZA-TÚR-SAJÓ (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátolt Felelőss sségű Európai Területi Együttm ttműködési Csoportosulás Előad adó: Dányádi

Részletesebben

szakképz 2009. július 27-tıl

szakképz 2009. július 27-tıl Saját t dolgozó képzési költségeinek elszámol molása a szakképz pzési hozzájárul rulás s terhére re 2009. július 27-tıl Szakképz pzési hozzájárul rulás s felhasználása sa gyakorlati képzk pzést nem folytató

Részletesebben

A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI FELADATAI. Velence, 2008. december 5.

A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI FELADATAI. Velence, 2008. december 5. A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI CIÓS FELADATAI Dr. Bóday B PálP ügyvezető elnök Országos Humánpolitikai Egyesület Velence, 2008. december 5. A SZTRÁJKR JKRÓL A dolgozók k körében

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány ZSIBRIKI DROGTERÁPI PIÁS S INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítv tvány Szenvedélybetegek kezelési programja Kanadai módszer m alapján Egyedi és s megújított program Reintegrálja a szenvedélybetegeket

Részletesebben

Holnaptól l nekem jobb lesz

Holnaptól l nekem jobb lesz Holnaptól l nekem jobb lesz A felnőttk ttképzés és s szakképz pzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Főiskola F Felnőttk ttképzési Központjának nak programjában SZOLNOKI FŐISKOLA F FELNŐTTK TTKÉPZÉSI

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete Biztonság: - létbiztonság; - közbiztonság; - anyagi biztonság; - magántulajdon; A biztonság A "biztonság" szó latin megfelelője

Részletesebben

A MAGYAR KÓRHK SZEREPE AZ EGÉSZS DEBRECEN DEMIN XII.

A MAGYAR KÓRHK SZEREPE AZ EGÉSZS DEBRECEN DEMIN XII. A MAGYAR KÓRHK RHÁZSZÖVETSÉG SZEREPE AZ EGÉSZS SZSÉGÜGY GY ÁTALAKÍTÁSÁBAN dr. Rácz R Jenő DEBRECEN DEMIN XII. 2012. MÁJUS M 31. A Magyar KórhK rházszövetség g KözgyK zgyűlésének 2010. április 21-i Állásfoglalásasa

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

Az időskor skorú tanulás jellegzetességei gei dr. Striker SándorS 2012. május m 23. Újvárosháza Minőségi öregedés az élethosszig tartó tanulás segítségével - TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR 2010-0003 Minden élettelen

Részletesebben