Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy."

Átírás

1 Energiabiztonság és rendészet május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens

2 A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális átalakulásával, a privát t biztonság g jogi szabályoz lyozásának és gyakorlatának ellentmondásaival, a források átstruktúrálódásával a rendvédelmi delmi intézm zményrendszer nem tartott lépést. l

3 A rendszerváltoz ltozást követk vetően en a rendvédelem delem - mint az állam és s polgárainak biztonságát garantáló politika, tevékenys kenységrendszer és szolgáltat ltatás teljes körűk megújul julást igényelt. Ennek gyakorlati megvalósítása sa azonban részleges, feszülts ltségekkel terhelt volt. A közbiztonság és s a belső rend megteremtésének és s folyamatos megújításának elvárt mértm rtékű társadalmasítása csak részben r és ellentmondásosan valósult meg.

4 A rendészeti/rendv szeti/rendvédelmi delmi funkciók k jogszabályi háttere formálisan megalapozott, az Európai Uniós tagságunkb gunkból l eredő kötelezettségek beépültek a belső jogba. Érzékelhetően en javult a nemzetközi zi biztonsági, bűnügyi, illegális lis migráci ció-kezelési, katasztrófa fa- megelőzési, si,- segíts tségnyújtási, tűzvt zvédelmi, vám-v és pénzügyőri, büntetb ntetés-végrehajtási, vagyonvédelmi, az igazságügyi, gyi, önkormányzati nyzati biztonsági együttm ttműködés, jobbá váltak a nemzetbiztonsági és s rendvédelmi delmi együttm ttműködés s feltételei, telei, a nemzetközi zi szervezett bűnözés, az illegális lis migráci ció,, a terrorizmus elleni fellépés s esélyei.

5 Az integrált rendvédelem delem komplex kezelése érdekében szüks kséges együttm ttműködést az érintett szervek közötti k megállapod llapodások formálisan biztosítj tják. A különbk nböző őrszolgálatok, latok, a polgári ri-, magánbiztons nbiztonsági rendszerek, helyi kezdeményez nyezések és s a teljes biztonságszolg gszolgáltatási civil szféra, valamint a biztonsági feladatokat vállalv llaló társadalmi szervezetek tevékenys kenységi rendszerének nek rendvédelmi delmi illesztése se ugyanakkor nem követte k az érintett szolgálatok, latok, szolgáltat ltatások és képességek fejlődési ütemét, t, szabályoz lyozási és koordináci ciós s igényeit.

6 Gyengeségek gek A rendvédelmi delmi szervek működését m t szabályz lyzó egyes jogszabályok harmonizáci ciójára, kiegész szítésére, illetve az egyes területeken ma még m hiányz nyzó jogi szabályoz lyozás s megalkotására van szüks kség. A szervezetek jogszabályokban rögzr gzített feladatai folyamatosan bővülnekb lnek, melyet nem követ k a források növekedn vekedése. Az átfedő,, párhuzamos p tevékenys kenységek megszüntet ntetését, t, a feladatkörök integráci ciójának folyamatát érdekellentétek tek és s szemléleti leti különbsk nbségek akadályozz lyozzák. A rendvédelmi delmi szervek struktúrája ja,, a vezetési si-irányítási jogosultságok gok ma túlzottan centralizált ltak, ami gátolja g a kihívásokra való rugalmas reagálást. Nem egyértelm rtelműen en definiáltak a diszkrecionális jogkörök. k. A feladatkörök és s a felelőss sségek rendre átfedik egymást st,, a rendszerben diszfunkciók, kodifikáci ciós és s működési m zavarok vannak. A rendelkezésre álló források szétapr taprózottak,, a felhasználásra sra vonatkozó hatásk skörök k széttagoltak, az összehangolt, komplex fejlesztési, si, megelőzési rendszerek létrehozl trehozása nehézkes. A gyakori szervezet-átalak talakítások és s az egzisztenciális problémák növelik az állomány elbizonytalanodását, t, a tapasztalt munkaerő gyorsuló ütemben fogy.

7 Az egyébk bként felkész szült szakmai állomány idegennyelv tudása sa,, európai uniós és schengeni ismerete, gyakorlata még g hiányos. A fiatalodó állomány-összetétel tel nyomán n a jogellenes tevékenys kenységek felderítése nehezebbé vált, ezt a meglévő szakért rtői i hátth ttér r csak részben r tudja ellensúlyozni. lyozni. Tartós s a biztonságv gvédelmi piac humáner nerő elszívó hatása. Az esélyegyenl lyegyenlőség g elveinek érvényesítése se még m g nem teljes körű, k, különösen k kedvezőtlen a személyi állomány kisebbségi összetétele. tele. Fejletlen a rendészettudom szettudományi hátth ttér, gyenge a kutató bázis, hiányos a szakirodalom. A rendvédelmi delmi tevékenys kenység g társadalmast rsadalmasítása elhúzódik dik,, a társadalmi t szervezetek és s a lakosság g bevonása a szüks kségesnél l lassúbb, a lehetségesn gesnél kevesebb az érzékelhető és s konkrét t eredmény. Nem kellően en elterjedt a humán n erőforr forrással való gazdálkod lkodás s korszerű módszereinek alkalmazása. A modern műszaki m eszközök k területi eloszlása sa egyenetlen. A természeti csapások, sok, súlyos s szerencsétlens tlenségek következmk vetkezményeinek kárbecslk rbecslési si rendszere fejletlen, csupán n néhány n ny területre orientált, így nem ad kellő támogatást a megelőzési feladatok tervezéséhez. A biztonsági kockázati tényezt nyezők k csökkent kkentését t támogatt mogató,, EU normák által is előírt rendszerek hiányosak (széttagolt bűnüldb ldözési adatbázis, valósidej sidejű,, védett v kommunikáci ciós s eszközök k hiánya, stb.).

8 A Magyar KöztK ztársaságra a szervezett bűnözés, b a terrorizmus, az illegális lis migráci ció,, valamint a mozgásszabads sszabadság g megnöveked vekedéséből l eredő biztonsági kihívások, az ún. környezeti k vagy öko-bűnözés,, a vagyon elleni bűncselekmények, nyek, a különbk nböző hamisítások, sok, az illegális lis kereskedelem, a kábítószerk szer- kereskedelem, a pénzp nzügyi bűncselekmb ncselekmények, nyek, a hivatalos és/vagy közfeladatot k ellátó személy elleni erőszak, a megélhetési bűnözés, valamint a civilizáci ciós, illetve természeti katasztrófákb kból l eredő helyzetek jelentik a leginkább fenyegető veszélyforr lyforrásokat.

9 Magyarország és s az Európai Unió gazdasága, ga, valamint polgárainak jóléte, j biztonsága a létfontossl tfontosságú infrastruktúrákt któl és s az azok által nyújtott szolgáltat ltatásoktól is függf gg.. Az ágazatokon és s az EU tagállamok határain átnyúlóan összekapcsolódó, egymással kölcsk lcsönös s függf ggésben lévől kritikus infrastruktúrák k megzavarása vagy megsemmisülése melynek kivált ltó oka veszélyforr lyforrások sora lehet, beleértve a terrorcselekményeket, természeti katasztrófákat, kat, hanyagságot, got, baleseteket, számítógépes bűnözést, b más m bűncselekményeket nyeket és ártó szánd ndékú cselekményeket veszélyezteti az élet- és s vagyonbiztonságot, got, a közbizalom k és s az államhatalomba vetett hit megrendülésével járhat. j

10 Napjaink hazai bűnözési b szerkezetét hasonlóan an a fejlett államok kriminalitási mutatóihoz a vagyon elleni bűncselekmények nyek kimagasló,, mintegy hetven százal zalékos aránya jellemzi. A bűnesetek b közel k 90 százal zalékát évről- évre, ugyanazon húszh sz-huszonöt t törvt rvényi tényt nyállás kimerítése adja. A vagyon elleni bűncselekmb ncselekményekben nyekben meghatároz rozóvá válnak az üzleti és s munkahelyi lopások, a mezei és s erdei lopások, a zsebtolvajlások, sok, a betöréses lopások, a gépkocsig pkocsi- vagy a gépkocsibg pkocsiból l törtt rténő lopások, a rongálások, a szerzői i vagy a szerzői i joghoz kapcsolódó jogok megsért rtései. Növekszik N a megélhet lhetési célzatc lzatú deliktumok száma. A szabálys lysértések elsősorban sorban a vagyon elleni szabálys lysértések - számának növekedn vekedése várható.

11 A gyors gazdasági, gi, politikai változv ltozások következtében felerősödtek a negatív társadalmi jelenségek. A felnőtt generáci ciók k többst bbségét t sújtja s a korábban ható társadalmi értékrend megingása, felbomlása, új, még m g sok tekintetben kiérleletlen értékrendek megjelenése, az értékválasztás s dilemmája.

12 A belső jog Európai Uniós s joghoz törtt rténő közelítése alapvetően en befejezettnek tekinthető, azonban még m g számos területen szüks kség g van a rendészeti (rendvédelmi) delmi) jog pontosítására, korszerűbb bbé tételére. Kockázatot jelent, hogy ezt a folyamatot lassíthatja a merev, doktriner szemlélet, let, az elzárk rkózás s az innovatív v bűnüldb ldözői, bűnmegelőzési módszerek m átvételéhez szüks kséges jogi hátth ttér r megteremtésétől, tartózkod zkodás s (csaknem kilencvenezer oldalnyi) az európai uniós s jog rendészeti vonatkozású adaptáci ciójától.

13 Jelentős s nemzetközi zi kapcsolattartási si és bűnüldözői i akadályt jelentenek a sokszor a nemzetközi zi standardoknál l szigorúbb, esetenként nt betarthatatlan hazai adatvédelmi delmi előírások, illetve korlátoz tozások, valamint az e téren t következetesen k szigorú alkotmányb nybírósági gyakorlat.

14 A köztudatban k ma a gazdasági gi siker és s a meg nem engedett eszközök k alkalmazása egybefonódott. E megítélés, ha tartósan fennmarad, torz társadalmi értékrendet tartósíthat. that. Felgyorsult a vagyoni alapú társadalmi polarizáci ció, egyes rétegek r elszegényed nyedése politikai kérdk rdéssé vált, a megélhetési bűnözés b mind több t területen jelenik meg. Az egyre tudatosabbá és szervezettebbé váló roma kisebbséghez kapcsolódó,, tovább bbélő etnikai hagyományok és az európai joggyakorlat közötti k ellentmondások csak lassan oldódnak. dnak.

15 A privatizáci ció honi sajátoss tosságai, a korrupció elleni fellépés ellentmondásoss sosságai, a bűnözés b s terjedésétől l lényegesen l elmaradó fejlesztésekkel sekkel magyarázhat zható rendészeti működési zavarok a jövőben j is teret kínálhatnak k a szervezett bűnözés b s bővülésének. b A hazai bűnelkb nelkövetői i csoportok egy része r a nemzetközi zi keretekben működőm szervezett bűnözés b s felé orientálódik. Tovább nőn a nemzetközi zi szervezett bűnözéshez b kötődők olyan bűncselekmb ncselekmények nyek száma, mint az ember-, kábítószer-, és s fegyverkereskedelem, erősödik a veszélyes anyagok és s jövedj vedéki termékek csempészet szetére irányul nyuló bűnelkövetés. A kábítószer k bűnözés b és s a prostitúci ció ösztönzőleg hat a tradicionális bűncselekményekre. nyekre.

16 A katasztrófav favédelem a növekvn vekvő hagyományos kockázati veszélyeken túl t (tűzesetek, műszaki, m közlekedk zlekedési balesetek, ár- és s belvizek) több, t újnak tekinthető kihívással szembesül. Ezek a globális lis klímav maváltozás s várhatv rható hatásai, a kritikus infrastruktúrák k védelme v és s a veszélyes anyagokkal összefüggő minőségileg és s mennyiségileg megváltozott kockázatok.

17 A létfontossl tfontosságú infrastruktúrák k védelmv delmére vonatkozó horizontális ágazatokon átnyúló szabályoz lyozás s nemzeti és s európai uniós s szintű bevezetése megnövelheti a rendvédelmi delmi szervek feladatait, a létfontossl tfontosságú infrastruktúrákat kat fenyegető veszélyek beazonosítása, sa, a létfontosságú infrastruktúrák és s kapcsolódásaik saik sebezhetőségi pontjainak feltérk rképezése, a megzavarás s vagy megsemmisítés s kockázat zatának értékelése terén.

18 A technikai fejlődés s felgyorsulása sa a bűnözés b lehetőségeit is bővíti. b Ez az informatikai terrorizmus és s az intellektuális lis gazdasági gi bűnözés s dinamikus terjedéséhez vezethet.

19 A biztonság g tartalma, megjelenési formái, a hozzá fűződő érdekek új dimenziókat kaptak, így a rend védelmével kapcsolatos feladatok megvalósítása sa szemlélet let-,, filozófia fia- és metodikavált ltási kényszerpk nyszerpályára került.

20 A rendvédelem, delem, mint egységes ges intézm zményi, tevékenys kenységi rendszer vagy funkció kizárólag jogi és s alkalmazási megközel zelítés s alapján n nem értelmezhető. A rendvédelmi delmi szervek több t minisztérium irány nyítása mellett, a központi k koordináci ció hézagai miatt nem ritkán egymással vetélkedve, adott költsk ltségvetési keretek között, napi problémákkal terhelten teljesítik tik alaptevékenys kenységükből l adódó feladataikat. Erősen befolyásol soló bizonytalansági tényezt nyező a túl t l gyakori szervezet-átalak talakítás és s ebből l következk vetkezően en a feladatok, valamint az egyéni életutak tartós s tervezhetőségének labilitása.

21 A hazai rendvédelmi delmi szervek teljes körűk tevékenys kenységi repertoárj rjának összehangolására külön n tárcakt rcaközi koordináló szerv nem jött j létre. l Több kormányzati koordináci ciós s bizottság működik, amely rendelkezik valamely rendvédelmi delmi szervvel, vagy szervekkel kapcsolatos hatásk skörrel. Jellemzővé vált a szervek által kezdeményezett új, kölcsönös érdekeltségen alapuló pontosság, együttm ttműködés. Ez fontos előrel relépés, de nem helyettesíti ti a rendvédelem delem egész szének komplex, rendszerszemlélet letű átfogását. t.

22 A biztonság g szereplőinek köre k bővül, b, a biztonsággal összefüggő tevékenys kenység, a hozzá fűződő érdekeltség g tovább differenciálódik, dik, ami a rendvédelmi delmi szemlélet let változv ltozását t eredményezi. A biztonság g tartalmi és s fogalmi evolúci ciója a rendvédelem delem fejlődését t is befolyásolja. A hazai kihívások mellett megjelentek az euro-atlanti integráci ciós és s szövets vetségi kötelezettségből l adódó feladatok is.. Ezek megoldását t mind nemzeti, mind szövets vetségi, sőt s nem egyszer széles körűk nemzetközi zi keretek között kell felvállalni. llalni.

23 A polgári biztonságv gvédelmi tevékenys kenység, az állami őrszolgálati lati munka, a magánbiztons nbiztonsági tevékenys kenység, a helyhatósági rendészeti tevékenys kenység, a biztonsági célzatc lzatú civil önszerveződések sek egyre bővülőb körével kiegész szülve a komplex rendvédelmi delmi gondolkodás s szerves részévé válik.

24 A rendvédelem, delem, a rendészet, a biztonsági piac és s a biztonsági célzatc lzatú civil szervezetek szereplői i tudatában vannak a megújul julás s időszer szerűségének. Felismerték, hogy a gyors ütemben átalakuló és s modernizálódó Magyarország, g, valamint külsk lső környezete új j típust pusú kihívásokat teremt, amelyek magasabb követelmk vetelményeket támasztanak a rendvédelemmel, delemmel, rendészettel szemben is. Ennek megfelelően en elfogadják k a változtatv ltoztatások szüks kségességét és s vallják: túl t l kell lépni l az eddigi, többnyire ötletszerű szervezet-változtat ltoztatási kényszerek k időszak szakán. Érdekeltek abban, hogy kimunkált és s megerősített rendészeti szakpolitikára építő,, komplex biztonsági szemlélet letű jogalkotással megteremtődjenek a biztonsági feladatok újraosztásának a feltételei. telei.

25 A biztonság: alapvető nemzeti és s közössk sségi érték, olyan állapot vagy helyzet, amely a fenyegetettség és s a veszélyek tudatosan eltűrt, meghatározott szintjén valósul meg. A biztonság g egy adott időpontban felismert biztonsági kockázatok semlegesítésének vagy minimalizálásának nak eredmények nyeként nt létrejl trejött tt társadalmi t állapot és s közérzet. k Alapját t a külsk lső fenyegetettségt gtől l való megbízhat zható védelem, a belső rend és s stabilitás s képezi. k A biztonság megteremtése nem lehet állami, vagy hatósági monopólium, hanem társadalmi termék,, amely érdekközelítés útján, egyeztetett cselekvés következményeként nt jön j n létre. l Milyenségében fontos szerepet játszik j a társadalom t szereplői és s a polgárok önkéntes ntes jogkövet vetése.

26 A közbiztonsk zbiztonság és s a közrend k védelme: v a közigazgatási szerveknek, hatóságoknak, a gazdaság g szereplőinek, az állampolgári szerveződéseknek, seknek, azok tagjainak az általános rendfenntartással, az általános biztonság, nyugalom, közrend k fenntartásával, a szellemi és anyagi környezet k megóvásával val összefüggő olyan tevékenys kenysége, amely közvetve k vagy közvetlenk zvetlenül kihat a társadalmi t lét l t minden, a biztonságon alapuló terület letére, a közössk sségi érdekérvényesítésre. sre.

27 A közbiztonság: az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának nak a közállapotoktk llapotoktól és s az ország jogrendszerétől l függf ggő megvalósul sulása. sa. Védelme és s fenntartása a rendvédelmi delmi ágazathoz tartozó szervek főf feladata. Ebben az értelemben magába foglalja a bűnmegelb nmegelőzés, a bűnüldb ldözés, a határrend és határbiztons rbiztonság, az illegális lis migráci ció jelensége elleni küzdelem, a katasztrófav favédelem, a büntetb ntető igazságszolg gszolgáltatás, a büntetb ntetés-végrehajtás és rehabilitáci ció társadalmi intézm zményei szoros kapcsolatban és s kölcsk lcsönhatásban álló tevékenys kenységeinek összességét.

28 Dr. Leo Lauber a Bécsi B Szövets vetségi Rendőr-igazgat igazgatóság. g. A biztonság áru lesz, annak ellenére, hogy állapot tulajdonképpen, amelyet semlegesen mindenkinek biztosítani tani kell hangsúlyozta Lauber. Olyan mértm rtékben, ahogyan a rendőrs rség g az üres pénztp nztár r miatt visszavonul, a légüres l teret a magán n biztonságv gvédelmi szolgálatok latok töltik ki. A biztonság g az állam szolgáltat ltatási alkotmányos kötelezettsége. Az erőszak gyakorlás s monopólium liumának az államnál l kell maradnia. A polgárok védelme v az önkormányzatiság g központi k feladata. Az új j idők k döntd ntő kulturális lis eredménye az állam erőszak szak-monopóliuma. Nem szabad visszafelé menni.

29 A rendőrs rségnek erőszak szak-monopóliuma van, de nincs védelmi v monopóliuma. Ausztriában a rendőri ri végrehajtv grehajtó állomány részvétele minden köz-, k és s magán n szolgálatn latnál l a biztonsági területen 84 %, addig ez Németországban 65 %, Hollandiában 66 %, Svájcban 65 % és s DániD niában csak 55 %. Európai átlagban a rendőri ri végrehajtv grehajtói állomány és s a biztonsági vállalkozv llalkozások munkatársai aránya 66: 34 %.

30 A privatizálás s nem azt jelenti, hogy az államot tehermentesítik tik a felelőss sségétől l a közbiztonsk zbiztonság g fenntartásáéé áéért,, hangsúlyozta Reinhard Rupprecht,, volt minisztériumi igazgató a német n Szövets vetségi Belügyminiszt gyminisztériumban. A A privatizálásnak jogilag megfelelőnek kell lennie. Közjogi jogosultságokat gokat a közszolgk zszolgálathoz lathoz tartozók k egy különös k s bizalmi viszonnyal gyakorolhatják. k. Ezeknek a jogosítv tványoknak a kölcsk lcsönbe adása a magán biztonságv gvédelmi szolgálatoknak latoknak csak korlátozott mértm rtékben lehetséges. Közterületen az objektumvédelem biztosan egy olyan feladat, amelyet üzemgazdasági gi okokból l is a magán n biztonságv gvédelmi szolgálatok latok is végrehajthatnak. v Ez rutintevékenys kenység, amelynél l nem kell a rendőrs rségnek attól l tartania, hogy elveszíti kapcsolatát t a lakossággal ggal

31 Ernst Strasser belügyminiszter: Az állam erőszak szak- monopólium liumát t nem szabad megrengetni. Egyébk bként a közbiztonsk zbiztonsági szolgáltat ltatások privatizálásával val összefüggésben sok mindenről lehet beszélni. A közbiztonsk zbiztonsági szolgáltat ltatások privatizálásánál l fontos és döntő kérdés, hogy minden résztvevr sztvevő,, a rendőri ri végrehajtói állomány, az állampolgárok, a magán biztonságv gvédelmi szféra nyer-e e valamit rajta. Ez lehetséges, ha értelmesen és s jól j l szervezzük k meg. Garantálni kell, hogy olyan személyek ajánlj nlják k a biztonsági szolgáltat ltatásokat, akik bizonyos alapelveket és minőségi előírásokat betartanak.

32 Atomerőművek védelme, v a közbiztonsk zbiztonság g különös k veszélyezetts lyezettsége miatt, állami feladat. Ugyanakkor NémetorszN metországban az üzemeltető magán n biztonságv gvédelmi szolgálatokat latokat is megbízhat bizonyos feladatokra. A A rendőrs rséget illeti az erőszak szak-monopóliuma, de nem a biztonság g monopóliuma liuma mondta Dr. Emar Marent,, a vorarlbergi biztonsági igazgató.

33 Az 1980-as évek végén, v az 1990-es évek elején n bekövetkez vetkező rendszervált ltás s jelentős s változv ltozásokat okozott a magánbiztons nbiztonság terület letén. A korábbi időszakban a személy ly- és s vagyonbiztonságr gról való gondoskodás s majdnem teljesen állami feladat volt. Az állam a maga módszereivel, m amelyen lehet vitatkozni, hogy jók j k voltak-e vagy sem, biztosította, totta, hogy ne alakuljanak ki kirívó vagyoni különbségek, ne legyen a belföldi ldi gazdaságban gban jelentős konkurencia-harc, határok közék szorította az ellenérdek rdekű gazdasági, gi, és s egyéb b csoportosulások sok kialakulását. Ezek a társadalmit rsadalmi-gazdasági gi körülmk lmények nem tették k lehetővé, hogy jelentős fekete vagy szürke gazdaság g alakuljon ki, amellyel együtt jár j r a szervezett bűnözés b s térht rhódítása. A rendőrs rség g megfelelő korlátok között k tudta tartani a bűnözést, b sikeresen akadályozta meg, hogy a prostitúci ció,, a kábítószer k kereskedelem külön k n gazdasági gi ágazattá váljon.

34 A vagyonvédelem terület letén, a többst bbségében ben állami tulajdonon alapuló gazdaságban gban az állam, mint tulajdonos, jogszabályi előírásokkal kötelezte a gazdálkod lkodó szervezeteket a rájuk r bízott vagyon védelmv delmére. Meghatározta, hogy milyen rendészeti szervezeteket kell létrehozni, l a szervezet tagjainak melyek a kötelessk telességei, és hogyan kell intézkedni. (14/1960. (III.24.) Korm. rendelet, az üzemrendészeti szervek szervezéséről, majd az ezt felvált ltó 6/1988. (II.12.) MT. rendelet a közületi k szervek rendészeti tevékenys kenységéről, a 39/1979. (X.30.) MT rendelet a polgári fegyveres őrségről)

35 A magánbiztons nbiztonsági tevékenys kenységet kezdetben a jogszabályok és s az állami szervek tiltották. Az első áttörés s a biztonságtechnika terület letén következett be, ahol az állami vállalatok v és s szövetkezetek mellett a kisiparosok is foglalkozhattak vagyonvédelmi berendezések gyárt rtásával és s telepítésével, elősz ször r a mechanikai védelem, v majd az elektronikai jelző és s riasztórendszerek rendszerek esetén. A 80-as években a magánvagyon növekedn vekedésével vel (gépkocsik, hétvh tvégi házak, stb.) fokozott igény jelentkezett arra, hogy az állami szervek mellett magánv nvállalkozások is folytathassanak bár r jelentősen korlátozva - ilyen tevékenys kenységet. A személyv lyvédelmi, valamint a magánnyomoz nnyomozási tevékenys kenység g végzv gzését t azonban kategorikusan megtiltották. (24/1987. (VII.22.) MT rendelet a vagyonvédelmi tevékenys kenységről és s a magánnyomoz nnyomozás s tilalmáról.) l.)

36 A rendészek képzésének szervezését t a 6/1988. (II.12.) MT. rendelet a rendészetet működtetm dtető közületi szerv vezetőjének hatásk skörébe utalta, akinek e területen a Belügyminiszt gyminisztériummal, illetve annak területi szerveivel, az oktatás s képzk pzés s során n együtt kellett működnie. m A rendészek közbiztonsági jellegű képzéséről l a rendőrs rségnek kellett gondoskodni. A munkaviszony létesl tesítését t követk vetően en a rendészet tagjának szakmai képzése és s továbbk bbképzése a rendészet vezetőjének feladata volt. (5. (1). bek.. c) pont, 8. (1) bek.) A polgári fegyveres őrség g tekintetében 39/1979. (X.30.) MT rendelet a belügyminiszter hatásk skörébe utalta a szakmai kiképz pzési és továbbk bbképzési követelmk vetelmények meghatároz rozását és s a képzk pzés ellenőrz rzését. (4. (1) bek.)

37 A privatizáci ció során n jelentős s magánvagyonok alakultak ki. Megjelent a fekete,, illetve szürke gazdaság, g, a szervezett bűnözés, b az olyan illegális lis üzletágak, mint a prostitúci ció,, a kábítószer kereskedelem. A kialakult csoportosulások sok között k megindult a harc az egyes területek megszerzéséé éért, illetve a területek újrafelosztásáért. A harc általában nem törvényes eszközökkel kkel folyt, illetve folyik, ezért az e tevékenys kenységben részt r vevő személyek élete, testi épsége fokozott veszélybe került. A fenti indokok következtk vetkeztében megnövekedtek a személyv lyvédelmi szolgáltat ltatások iránti igények.

38 A korábbi állami szabályoz lyozáson alapuló védelmi tevékenys kenység g szabályai megváltoztak, és kialakultak a magánbiztons nbiztonsági tevékenys kenység szabályai. Megváltozott a tevékenys kenység g jogi alapja és s környezete, k a szolgáltat ltatást nyújt jtó személyek jogáll llása, intézked zkedési lehetőségeik. A változás s nem ment könnyen, k és s még m g jelenleg sem fejeződött be. A régi r kialakult szokások sok nehezen változnak. v

39 A személy ly- és s vagyonvédelmi, valamint a magánnyomoz nnyomozói tevékenys kenység g szabályair lyairól l szóló évi CXXXIII. Törvény (továbbiakban VSzVMt.) célja, hogy - a közrend, a közbiztonsk zbiztonság g javítása, s ezek részeként a személy ly- és s vagyonvédelem, a bűnmegelőzés s hatékonys konyságának nak fokozása érdekében - erősítse a vállalkozv llalkozás s keretében végzett személy ly- és s vagyonvédelmi, valamint a magánnyomoz nnyomozói i szolgáltat ltatás s törvt rvényességét, és további garanciát t nyújtson a társadalom t számára az e szolgáltat ltatásokat igénybe vevők, illetve az e szolgáltat ltatások gyakorlása során érintettek személyhez fűződőf jogai, vagyoni érdekei sérthetetlenségére re irányul nyuló igényeinek érvényesítéséhez. hez.

40 A személy ly- és s vagyonvédelmi tevékenys kenységet végző személy a VSzVMt.-ben meghatározott jogosultságait gait a jogos önhatalom keretei között k vagy az érintett személy önkéntes ntes hozzájárul rulása alapján gyakorolja. /25. (1)/

41 A vagyonvédelemnek ez az alapvetése két k t következmk vetkezménnyel jár: j Az egyik következmk vetkezmény, hogy a tulajdonosnak a jogos önhatalom körébe tartozó jogosítv tványai szerződéssel ssel másra, m a vagyonvédelmi tevékenys kenységet végzv gző vállalkozó számára vállalkozv llalkozói i díj d j ellenében szerződéssel ssel átruházható.. Amikor az alkotmány a piacgazdaság, g, a tulajdoni formák k egyenlősége ge és s a szerződéses ses szabadság g mellett döntött, tt, akkor a vagyonvédelem is megvásárolhat rolható szolgáltat ltatássá vált. A jogos önhatalom körébe k sorolható tulajdonvédelmi delmi eszközök azonban csak akkor vehetők k igénybe, ha a tulajdont jogtalan támadás érte, vagy ha a tulajdon nyújtotta szolgáltat ltatásokat igénybe vevő,, nem veti alá magát t a szolgáltat ltatáshoz kapcsolódó előírásoknak. (Az első példa az áruházi tolvaj esete, a második m példa p az a garázda, aki megsérti a sportrendezvényekre nyekre vonatkozó előírásokat.)

42 A második m következmk vetkezmény,, hogy az önhatalom és s a közhatalom viszonya merőben megváltozik. Az önhatalom jelentős s területeket vesz át t a közhatalomtk zhatalomtól (a magánbiztons nbiztonság g egyik kanadai tanulmányoz nyozója a vagyonvédelmi vállalkozv llalkozások térht rhódításának főf okaként azt jelölte lte meg, hogy a modern piacgazdaság g jelentős mértékben kiterjesztette a magántereket a közterk zterületek rovására.) ra.)[1] Ellenben a magánv nvédelem semmiféle hatósági jogosítv tványt nem igényelhet az önvédelem gyakorlásához, ami azt jelenti, hogy a közhatalom k csak feladatokban lesz szegényebb, hatósági jogosítv tványai épen maradnak [1] Stenning,, M. Philip: : Les pouvoirs et les responsabilités de la police privée. Strasbourg,, Novembre,, 1999.

43 A törvt rvény a közterk zterületnek nem minősülő terekben érvényesíthető szabályok között említi a következk vetkezőket: ket: a) a területre belépő vagy az ott tartózkod zkodó személyt kiléte igazolására, a belépés, illetőleg leg a tartózkod zkodás s céljc ljának közlk zlésére, jogosultságának igazolására felhívni, ennek megtagadása vagy a közölt k adatok nyilvánval nvaló valótlans tlansága esetén - a megbízó eltérő rendelkezésének nek hiány nyában - az érintett belépését, ott-tart tartózkodását t megtiltani, és s távozt vozásra felszólítani; b) a területre belépő vagy onnan kilépő személyt csomag, illetve menet-, száll llítási okmány bemutatására felhívni; c) a területen tartózkod zkodó vagy onnan kilépő személyt - a 28. rendelkezései szerint - csomagja tartalmának, jármj rművének, valamint a száll llítmánynak bemutatására felhívni; d) a jogsért rtő személyt magatartása abbahagyására felhívni; e) vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszert alkalmazni; f) a területre belépők k ellenőrz rzésére re fegyver-,, illetve robbanóanyag anyag-kutató műszert alkalmazni és s a közbiztonsk zbiztonságra különösen k veszélyes eszközök bevitelét t megtiltani.

44 A vagyonőr r a szerződésben sben megjelölt lt ingóságot got - a szerződés s keretei között k - az őrzött területen (létes tesítményen) kívül k l is védheti, v ennek során n a törvényben meghatározott jogok illetik meg, kivéve, ve, hogy elektronikus megfigyelőrendszert közterk zterületen ilyenkor sem alkalmazhat. Ez a rendelkezés s eligazítást ad arra, hogy miként gyakorolható a jogos önhatalom a közterk zterületeken, de ismételten hiányzik annak kimondása, hogy a magánbiztons nbiztonság g megóvása ebben az esetben sem jelentheti közhatalmi k eszközök k igénybe vételv telét. t.[1] [1] A személy ly- és s vagyonvédelmi, valamint magánnyomoz nnyomozói i tevékenys kenység szabályair lyairól l szóló korábbi törvt rvény 30. -ának (3) bekezdését, 31. -ának (2) bekezdését és s 31. -ának (4) bekezdését t a Magyar KöztK ztársaság Alkotmányb nybírósága a 36/2005. (X. 5.) AB határozat rozatában alkotmányellenesnek találta. lta. Az Alkotmányb nybíróság g határozat rozatában kifogásolta, hogy a törvt rvénynek az elektronikus megfigyelőrendszerre vonatkozó szabályoz lyozása éppen ott a legáltal ltalánosabb, ahol a megfigyelésb sből fakadó alapjogi sérelmek s kiküsz szöbölése se a jogalkotó célja. Ha a törvt rvényi szabályoz lyozás s csupán n az elvont alkotmányoss nyossági mércm rcét t ismétli meg, ez önmagában nem felel meg az alapjogi korlátoz tozást lehetővé tevő törvénnyel szemben támasztott t követelmk vetelményeknek.

45 A vagyonőrz rzési feladatokat ellátó személy az elektronikus megfigyelőrendszer működése m útján n kép-, k, hang-, valamint kép-k és s hangfelvételt a kötelezettsk telezettségeit meghatároz rozó szerződés s keretei között, k a szerződésb sből fakadó kötelezettségei teljesítése se céljc ljából, l, a törvt rvény a személyes adatok védelmv delméről és s a közérdekk rdekű adatok nyilvánoss nosságáról l szóló évi LXIII. (továbbiakban Avtv.) szerinti adatvédelmi delmi jogok érvényesítése se mellett, illetve e törvt rvényben meghatározott korlátoz tozó rendelkezések betartásával készk szíthet, illetve kezelhet. E tevékenys kenysége során n vagyonőrz rzési feladatokat ellátó személy adatkezelőnek minősül. /30. (1)/

46 A vagyonőrz rzési feladatokat ellátó személy elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag magánter nterületen, illetve a magánter nterületnek a közönsk nség g számára nyilvános nos részr szén alkalmazhat, ha ehhez a természetes személy kifejezetten hozzájárul. A hozzájárul rulás s ráutalr utaló magatartással is megadható.

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDVÉDELMI STRATÉGIÁJA (Tervezet) 2004.

BELÜGYMINISZTÉRIUM. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDVÉDELMI STRATÉGIÁJA (Tervezet) 2004. BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDVÉDELMI STRATÉGIÁJA (Tervezet) 2004. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK 1.7 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetértékelés... 4 2.1 A rendvédelmi tevékenység általános jellemzése...

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL A titkosszolgálatok ellenőrzése és irányítása A nemzetbiztonsági szakmai tevékenység és személyiségi jogok Az információs társadalom

Részletesebben

TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁNAK DILEMMÁI AVAGY HOL TARTASZ MAGÁNBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁS

TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁNAK DILEMMÁI AVAGY HOL TARTASZ MAGÁNBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁS GALÁNTAI BÉLA A POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELEM TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁNAK DILEMMÁI AVAGY HOL TARTASZ MAGÁNBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁS Magyarországon a polgári biztonságvédelmi szakma 334 a lakossághoz viszonyított,

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K IV. évfolyam 2. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2007/2. SZÁM B U D A P E S T - 2007-1 A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN határőr

Részletesebben

Kis- és Kö zépvá llalkozá sok Kö rnyezeti Jogi, Gazdasá gtani és Menedzsment Képzése. /tanfolyami segédlet/

Kis- és Kö zépvá llalkozá sok Kö rnyezeti Jogi, Gazdasá gtani és Menedzsment Képzése. /tanfolyami segédlet/ EMLA Kö rnyezeti Management és Jog Egyesület Kö rnyezettudatos Vá llalatirá nyítá si Egyesület Kis- és Kö zépvá llalkozá sok Kö rnyezeti Jogi, Gazdasá gtani és Menedzsment Képzése /tanfolyami segédlet/

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA GAZDASÁGI IGAZGATÁS Tankönyv Budapest, 2014 Tartalomjegyzék 1. A gazdasági igazgatás átalakulása, jövőbeni feladatai 5 1.1. A gazdasági közigazgatás

Részletesebben

A magánbiztonság megközelítésének egyes aspektusai 1

A magánbiztonság megközelítésének egyes aspektusai 1 Christián László A magánbiztonság megközelítésének egyes aspektusai 1 Most, amikor a XXI. században lépten-nyomon új és újabb biztonsági kockázatokkal kell szembenéznünk, az egyik legfontosabb kérdés az,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája A Kormány 2004. március 31-i ülésén elfogadta a Magyar Köztársaság új nemzeti biztonsági stratégiáját (2073/2004. (III. 31.) Korm. Határozat), amely a Határozatok Tárában történt április 15-i közzétételt

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI

A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI 1 Tartalom I. A terrorizmus és a szervezett bűnözés globális, regionális

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009.

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE SZAKDOLGOZAT Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. 1 BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete

Részletesebben

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR)

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Konferencia kiadvány Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Viselkedés vészhelyzetben konferencia (előadások összefoglalói) 2013. október 29. NKE, 1101 Budapest, Hungária

Részletesebben

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK POLGÁRŐR ALAPISMERETEK Tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjainak alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárőr Szövetség módosított kiadványa 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. A POLGÁRŐRSÉG KIALAKULÁSA

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere ÓBUDA BÉKÁSMEGYER KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ TARTALOM Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere 2. HELYZETÉRTÉKELÉS 2.1.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

Itt lesz majd a címe. Itt pedig az alcíme

Itt lesz majd a címe. Itt pedig az alcíme Itt lesz majd a címe Itt pedig az alcíme Itt lesz majd a címe Itt pedig az alcíme Készült a TÁMOP 2. 2. 3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK (www.ortiszk.hu) megbízásából

Részletesebben

TEKE ANDRÁS AMI A KÉRDÉS MÖGÖTT VAN

TEKE ANDRÁS AMI A KÉRDÉS MÖGÖTT VAN TEKE ANDRÁS AMI A KÉRDÉS MÖGÖTT VAN Megmondanád kérlek, merre kell mennem? kérdezte Alice a Macskától. Ez attól függ, hogy hová akarsz eljutni válaszolta a Macska. Tulajdonképpen mindegy, hova érkezem

Részletesebben

A gazdasági alkotmány

A gazdasági alkotmány Állam- és Jogtudományi Kar Drinóczi Tímea A gazdasági alkotmány A gazdasági alkotmány elmélete és összetevői a Magyar Köztársaságban, különös tekintettel a gazdasági alapjogokra PhD értekezés tézisei Témavezető

Részletesebben

Belügyi-rendészeti Ismeretek II.

Belügyi-rendészeti Ismeretek II. Belügyi-rendészeti Ismeretek II. Készült a TAMOP 2. 2. 3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK (www.ortiszk.hu) megbízásából Budapest 2011. SZERZŐK Dr. Pokker Zoltán (I.,

Részletesebben

A rendészeti korrupció aktuális kérdései

A rendészeti korrupció aktuális kérdései 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészetelméleti Kutatóműhely B u d a p e s t Farkasvölgyi út 12. 1121 A rendészeti korrupció aktuális kérdései Kategória: főiskolások/egyetemisták Készítette: Pap Renáta

Részletesebben

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Bel- és igazságügyi ágazat MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET Bel- és igazságügyi ágazat Magyar Közigazgatási Intézet Budapest, 2002. április 2 Belügyi ágazat Szerző 2. és 4. fejezet

Részletesebben

MAGYARORSZÁG BIZTONSÁG ASPEKTUSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KATASZTRÓFA VESZÉLYEZTETETTSÉGRE

MAGYARORSZÁG BIZTONSÁG ASPEKTUSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KATASZTRÓFA VESZÉLYEZTETETTSÉGRE Dr. Szilágyi Tivadar MAGYARORSZÁG BIZTONSÁG ASPEKTUSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KATASZTRÓFA VESZÉLYEZTETETTSÉGRE Elméleti háttér tanulmány GÖDÖLLŐ, 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BIZTONSÁG ÉRTELMEZÉSE...

Részletesebben

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo ııo ıooııooıoıoııııoıooıoıııooıı ııoooıoııooııoııııooııooo ııoııoıoııooııoııoıooı oıoıııooıııoıoıııoo ooııooooııoıoııo ıooıoıııooııoo oıııoııııoo ııooııoı KIFÜ ıoııoı ııo oıoıııooıııoıoııı ııııooııooooııoıoııo

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K IV. évfolyam 3. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2007/3. SZÁM B U D A P E S T - 2007-1 A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN határőr

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben