JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, ÉV, ÉV)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV)"

Átírás

1 Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, ÉV, ÉV)

2 Budapest, október 15. 2

3 JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, ÉV, ÉV) TARTALOMJEGYZÉK I. Feladat-meghatározás II. Általános rész, cégjogi helyzet, tevékenységi kör, profil III. Pénzügyi-gazdasági átvilágítás megállapításai 1. A társaság vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete a 2006., és december 31- i fordulónapra vonatkoztatott beszámolók, üzleti tervek, egyéb információk alapján 2. Jogi átvilágítás 3. Összefoglalás, megállapítások 4. Könyvvizsgálói jelentés az átvilágításról MELLÉKLETEK 1. Terézvárosi Közbiztonsági Kft mérlege (2006.XII.31., 2007.XII.31., 2008.XII.31.) 2. Terézvárosi Közbiztonsági Kft eredmény-kimutatása (2006. év, év, év.) 3. Terézvárosi Közbiztonsági Kft eszközök változása (2006.XII.31., 2007.XII.31., 2008.XII.31.) 4. Terézvárosi Közbiztonsági Kft források változása (2006.XII.31., 2007.XII.31., 2008.XII.31.) 5. Terézvárosi Közbiztonsági Kft. eredmény-kimutatásváltozása (2006. év, év, év.,) 6. Terézvárosi Közbiztonsági Kft. cash-flowkimutatás változása (2006. év, év, év.,) 7. Terézvárosi Közbiztonsági Kft vagyoni, jövedelmi és likviditási helyzetet jellemző mutatók (2006.XII.31., 2007.XII.31., 2008.XII.31.) 8. Terézvárosi Közbiztonsági Kft cégkivonata 9. Terézvárosi Közbiztonsági Kft gazdálkodási mutatók 10. Terézvárosi Közbiztonsági Kft saját bevételek (nem jellemző) 11. Terézvárosi Közbiztonsági Kft ingatlanhasznosítás és értékesítés (tőketartalékos) (nem jellemző) 12. Terézvárosi Közbiztonsági Kft saját tulajdonú ingatlanok hasznosítása és értékesítése (nem jellemző) Budapest, október 15. 3

4 I. FELADATMEGHATÁROZÁS A jelentés a Terézvárosi Közbiztonsági Kft (a továbbiakban: Társaság) pénzügyigazdasági átvilágításáról és ezzel összefüggésben a társaság pénzügyi és adózási pozíciójának a vizsgálatáról készült a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) megbízásából - képviseletében Verók István, polgármester, mint Megbízó - és a Gyöngy-Audit Kft, képviseli Tóth Ágnes (1034 Budapest, Bécsi út 163.), mint Megbízott közötti szerződés alapján. A társaság egy személyes tulajdonosa, az Önkormányzat kívánja a társaság valós vagyoni-adózási helyzetét feltárni, a megkötött szerződések jogszerűségét tisztázni. A szerződés szerint a feladat elvégzési határideje: október 15. Az átvilágítás során többek között a következő főbb jogszabályok normatíváinak érvényesülését vizsgáltuk: a számvitelről szóló módosított évi C. törvény (Szt.), a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt). A pénzügyi-gazdasági átvilágítást az átvilágítási megbízásokra vonatkozó nemzetközi könyvvizsgálati standarddal összhangban hajtottuk végre. Az évközi pénzügyi információk átvilágítása- elsősorban a pénzügyi és számviteli dolgokért felelős személyektől történő információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás lényegesen kisebb hatókörű, mint a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé számunkra, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szerezzünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosítanánk. Az átvilágítás alapját a Társaság 2006., és évi beszámolója képezte: II. ÁLTALÁNOS RÉSZ, CÉGJOGI HELYZET, TEVÉKENYSÉGI KÖR, PROFIL A Terézvárosi Közbiztonsági Kft alakulását november 05.-én kezdeményezték, a bejegyzés ugyanezen időponttól hatályos. Cégjegyzékszáma: Székhelye: Budapest, Eötvös u. 3. Telephelye: Budapest, Szinyei M.u.4. Főbb tevékenységkörei: biztonsági rendszer szolgáltatás Vezető tisztségviselő: Szécsényi András Csaba 4

5 Cégben jelentős befolyással bíró személyek: Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata A Társaság működési formája: kft Bejegyzett könyvvizsgáló: MONETA Kft., Tóth József A társaság egy személyes tulajdonosa Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata. A társaság jelenlegi Cégbíróságon bejegyzett törzstőkéje és tulajdonosi struktúrája az alábbi: Tulajdonos megnevezése Alaptőke névértéke (Ft.) Tulajdoni hányad (%) Budapest Főváros VI. Kerület ,00 Terézváros Önkormányzata Egyéb 0 0,00 Részesedés összesen ,00 A Társaság fő tevékenységi köre nyomozási, biztonsági tevékenység, biztonsági rendszer szolgáltatás, személybiztonsági szolgáltatás, üzletviteli tanácsadás illetve máshova nem sorolt egyéb gazdasági tevékenység. A Társaság a fő tevékenységének megfelelően üzemben tartja a VI. kerületi térfigyelő rendszert, amely kamerákból, adatátviteli hálózatból és fogadó központból áll. A térfigyelő központban a az Önkormányzat és a BRFK között megkötött Együttműködési megállapodás alapján a BRFK szabadidős rendőrállománya figyeli a monitorokat, járőröznek a kerületben és az ehhez szükséges intézkedéseket is ők látják. A Társaság a vizsgált időszak végén hitellel nem rendelkezett, és minden évben önkormányzati támogatásban részesült. A Társaság Önkormányzati támogatásának alakulása az egyes években a következő: III. PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ÁTVILÁGÍTÁS MEGÁLLAPÍTÁSAI A. A TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETÉNEK VÁLTOZÁSAI A Társaság pénzügyi-jövedelmi, valamint vagyoni helyzetének vizsgálata keretében három év adatait vizsgáltuk (2006. év, év, év) az 1., 2., 3., 4. és 5. számú mellékletben részletezettek szerint. Kiemelt figyelmet fordítottunk az erőforrásokkal történő gazdálkodásra, valamint az önkormányzat, az egyéb önkormányzati társaságok és a társaság gazdasági-pénzügyi kapcsolataira: önkormányzati támogatás, 5

6 egymással szembeni követelések, kötelezettségek (önkormányzati megbízás alapján végzett tevékenység miatti követelés és kötelezettség, vevő követelés, tagi kölcsön, tőketartalékos apport, stb), 1.1.Eszközök: Az eszközök mellékletben részletezett értéke és összetétele a következő: Eszközök A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen Befektetett eszközök: Immateriális javak és tárgyi eszközök: Az immateriális javak és a tárgyi eszközök összetétele és változása a következő: Immateriális javak összesen Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Tárgyi eszközök összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki gépek berendezések, jármű Egyéb berendezés, felszerelés Beruházások, felújítások Beruházásra adott előleg A Társaság a tárgyi eszközökről egyedi nyilvántartást vezet, karbantartásukról is társaság gondoskodik a tárgyi eszközök állománya leltárral fedett. 6

7 A vizsgált időszakban az év végén befejezetlen beruházás 2007 volt csak Gép-, berendezés-beszerzés Ingatlanberuházás, -felújítás Beruházás összesen Befektetett pénzügyi eszközök A Társaság könyveiben nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel Tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön Beruházás összesen Forgóeszközök: Készletek: A forgóeszközök kategóriájába tartozó készletek összetétele és változása: Anyagok Késztermékek Áruk Egyéb Készletek összesen A Társaság könyveiben nem rendelkezik készletekkel Követelések: A forgóeszközök kategóriájába tartozó követelések összetétele és változása: Vevők MOL RT kártyafeltöltés Adó túlfizetés Különféle egyéb követelés Követelések összesen A társaság a követeléseiről (nem számottevő) analitikus nyilvántartást vezet..a vizsgált időszakban értékvesztést nem számolt el. 7

8 Pénzeszközök: A pénzeszközök összege és összetétele a következőképpen alakult: Pénztár (Társaság) Bankbetét (Társaság) Pénzeszközök összesen A pénzeszközök állománya nem tartalmaz idegen pénzeszköz és nem rendelkezik a társaság külföldi pénzértékre szóló pénzeszközzel. 1.2.Források A források értéke és összetétele az alábbi: Források D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I.. Hátra sorolt kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolás Források összesen Saját tőke: A jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyzett törzstőke összegét tartalmazza, e Ft összegben. A év végi eredménytartalék összege év közben egy előző évet érintő önellenőrzés miatt változott meg. A lekötött tartalék a évi beszámolóban kimutatott saját tőke alapján a tárgyidőszakban a pótbefizetésre átutalt összeget tartalmazza. 8

9 Az időszak végi mérleg szerinti eredmények a következők: Mérleg szerinti eredmény A mérleg szerinti eredmény alakulását a jövedelmezőségi helyzet vizsgálata keretében mutatjuk be Céltartalékok: A Társaság a vizsgált időszakban céltartalékot nem képzett Kötelezettségek: Hosszúlejáratú kötelezettség: A hosszú lejáratú kötelezettségek összege és változása: Tagi kölcsön Beruházási, fejlesztési hitel Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettség össz Hosszú lejáratúi kötelezettségekkel a Társaság nem rendelkezett Rövid lejáratú kötelezettség: A rövid lejáratú kötelezettségek a vizsgált időszakban közel azonos nagyságrendűek. A kötelezettségek összege és változása a következő: Belföldi szolgáltatók Belföldi beruházási szállítók APEH-al szembeni kötelezettségek Egyéb kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettség összesen

10 Passzív időbeli elhatárolás A passzív időbeli elhatárolások főbb tényezői a következők Működési célú támogatáselhatárolása Fordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások Fejlesztési célra kapott támogatás Térítés nélkül átvett eszközök Passzív időbeli elhatárolás összesen B. A TÁRSASÁG JÖVEDELMI HELYZETE 1. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye és az üzleti terv teljesülése: év év év Terv Tény Terv Tény Terv Tény Nettó árbevétel Aktivált saját teljesítmény értéke 0 Egyéb bevétel Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi tevék. eredménye A Társasság saját bevétele belföldi szolgáltatást takar. Ezen kívül a Társaság gyakorlatilag teljes egészében Önkormányzati támogatásból tartja fenn magát. Az üzemi-üzleti eredmény (amely jelen esetben veszteség) a vizsgált időszakban megduplázódott, az árbevétel lényegében változatlan szintje mellett következett be Ráfordítások költség-nemenként: Az eredmény-kimutatásban bemutatott költség-nemenkénti költségstruktúra a következő: év év év Anyag költség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eladott (közvetített) szolgáltatások Anyag jellegű ráfordítások

11 Az anyagjellegű és egyéb szolgáltatásokon belül néhány kiemelt anyag költség illetve szolgáltatások volumene, értéke. Anyagjellegű szolgáltatások év év év Üzemanyag költség Közüzemi díja(áram, víz) Kábelkapacitás bérlet Posta, telefon, internet Iroda helyiség takarítás Kamera rendszer takarítása Gépkocsi karbantartás Kamera rendszer karbantartása Egyéb máshova nem sorolt szolgáltatás Számviteli, jogi, szakértői szolgáltatás Bank költség Anyagjellegű szolgáltatások összes Az anyagjellegű szolgáltatások - fenti összetételben - a kábel kapacitás bérlet a számottevő a vizsgált időszak első két évében, 2008-ban ez jelentősen lecsökkent. A létszám- és bérgazdálkodás vizsgálatával kapcsolatosan a következők állapíthatók meg: Létszámhelyzet: év év év Foglalkoztatott összesen Év végi állományi összesen ebből: felsőfokú végzettségű ebből: teljes munkaidős A vizsgált időszakban a foglalkoztatott létszám összességében nem változott. Bérköltségek: év év év Bérköltség (ügyvezető) Prémium (ügyvezető) Bérköltség (alkalmazott) Prémium, jutalom (alkalmazott) FB tiszteletdíja Bérköltség összesen

12 Személyi jellegű egyéb kifizetések: év év év Munkába járással kapcs. költség. térítés Étkezési hozzájárulás Munkaruha hozzájárulás Egészségpénztári befizetés Egyéb személyi kifizetéas Egyéb (reprezentáció) Személyi jellegű egyéb kifizetések A személyi jellegű kifizetések, az alapbérek mintegy 10%-át teszik ki. Értékcsökkenési leírás: év év év Terv szerinti amortizáció Kis értékű tárgyi eszköz m. amortizácó Értékcsökkenési leírás összesen A Társaság az értékcsökkenési leírásokat az eszközök nyilvántartó lapján vezeti. Az értékcsökkenési leírás állománya analitikus nyilvántartással igazolt Egyéb bevételek, egyéb ráfordítások: Egyéb bevételek: év év év Egyéb bevétel önkormányzati támogatás Egyéb bevétel Egyéb bevétel összesen Egyéb ráfordítások év év év Személygépkocsi üzemeltetési költsége Önkormányzattal elszámolt adók Költségvetéssel elszámolt adók Terven felüli értékcsökkenés Egyéb (késedelmi kamat, kerekítési kül) Egyéb ráfordítás összesen

13 Az egyéb bevétek és ráfordítások között domináns tétel a terven felüli értékcsökkenés illetve a költségvetéssel elszámolt adók Pénzügyi műveletek bevétele, ráfordítása, eredménye: év: Összeg /e Ft/ Bevétel Ráfordítás Egyéb kamat, kamatjellegű 6 0 Egyéb 0 0 Pénzügyi összesen 6 0 Pénzügyi eredmény összesen év: Bevétel Ráfordítás Egyéb kamat, kamatjellegű 12 0 Egyéb 0 0 Pénzügyi összesen 12 0 Pénzügyi eredmény összesen év: Bevétel Ráfordítás Egyéb kamat, kamatjellegű 27 0 Egyéb 0 0 Pénzügyi összesen 27 0 Pénzügyi eredmény összesen 27 Tekintettel arra, hogy a társaság önkormányzati támogatásból él és azt többékevésbé időarányosan kapja így a havi felhasználás nem teszi lehetővé szabad pénzeszközök keletkezést így pénzügy i műveletek bevétele sem keletkezhetett Rendkívüli bevétel, ráfordítás, eredmény: Rendkívüli bevétel nem, rendkívüli ráfordítás két vizsgált évben merült fel. Rendkívüli bevételek: év év év Önkormányzati támogatás Egyéb kapott támogatás Rendkívüli bevétel összesen

14 A rendkívüli bevételek között a Társaságnál a az alapító által a fejlesztési célra átutalt támogatások tárgyidőszaki feloldása található, valamint a leírt kötelezettségek és térítés nélkül átvett eszközök értékének költségként elszámolt része található Rendkívüli ráfordítások év év év Adott támogatás Egyéb ráfordítások Rendkívüli ráfordítás összesen A rendkívüli ráfordítások a Társaságnál a vizsgált időszakban nem volt Adózás előtti és mérleg szerinti eredmény: A vállalkozás egyes eredménykategóriái a következők: év év év Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Társasági adó Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Önkormányzati megbízásból végzett tevékenység és ennek elszámolása A Társaság az Önkormányzat átadott támogatásból gazdálkodik. A támogatás összegét az Önkormányzat az éves költségvetésében határozza meg. Ez egyrészt működési támogatás másrészt felhalmozási célú pénzeszköz átadás. A támogatás odaítéléséről a Testület dönt, a társaság előzetes szakmai számszaki adatszolgáltatása alapján. A megítélt támogatás felhasználásáról a rendelet megalkotása után további kimutatások nem készülnek, a fenntartó felé ezt a tulajdonos nem kéri a Társaságtól. A költségvetési rendeletből kivonatot kap a társaság majd a megítélt támogatást havi, viszonylag egyenletes ütemben utalja az Önkormányzat a Társaság számlájára. 14

15 C. A TÁRSASÁG PÉNZÜGYI HELYZETE A pénzügyi eszközökkel ezen belül az átvett pénzeszközökkel - történő gazdálkodás hatékonyságának jellemzőit az alábbiakban mutatjuk be. A Társaság összevont pénzeszköze év végén a következő: Pénztár (Társaság) Bank (Társaság) Pénzeszközök összesen A pénzeszközök állománya váltózó. A vizsgált időszakban az Önkormányzati fejlesztésre nyújtott és megítélt támogatások felszabadítása miatt van magasabb pénzeszköze a társaságnak. A társaság likviditási mutatói a következők szerint alakultak: Likviditási mutató: év év év Forgóeszközök Kötelezettségek Likviditási mutató (%) A mutató kimondottan kedvező: a rövidtávon pénzzé tehető eszközök minden évben jóval meghaladják a rövid lejáratú kötelezettségeket. Likviditási gyorsráta: év év év Likvid pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási gyorsráta (%) E likviditási mutató hasonló az előzőhöz, kedvező likviditási helyzetet tükröz. 15

16 2. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE JOGSZERŰSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 2.1. Általános megítélés A Terézvárosi Közbiztonsági Kft-t a gazdasági társaságokról szóló, az akkor hatályos évi CXLIV. törvény alapján, a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata alapította 2001-ben a bűnözés visszaszorítása, a közrend- és közbiztonság védelme, biztosítása céljából. A kitűzött célt védelmi- és figyelőszolgálati (térfigyelő) rendszer kiépítése, működtetése és fenntartása révén, Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatával június 11-én kötött és november 24-én módosított szolgáltatási szerződés alapján valósítja meg. A Terézvárosi Közbiztonsági Kft., mint egyszemélyes kft. tulajdoni viszonyait, működésének alapjait a többször módosított alapító okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, Ügyrend, és más belső szabályzatok tartalmazzák. A Terézvárosi Közbiztonsági Kft. a működéséhez, továbbá a tevékenységi körök ellátásához szükséges feltételek egy részét külső gazdálkodó szervekkel megkötött szerződések útján biztosítja. Rendelkezésre álló dokumentumok: Terézvárosi Közbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Terézvárosi Közbiztonsági Kft.) tárolt cégkivonata (készült: április 4-én, IRM ingyenes céginformációból augusztus 23-án letöltve) Terézvárosi Közbiztonsági Kft. Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, kelt június 19-én Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság július 30-án kelt, Cg /52. számú változásbejegyzési végzése Alapító tulajdonos (Önkormányzat Képviselő-testülete) határozatai május 7-től május 23-ig Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvei, határozatai január 22-től december 17-ig. 16

17 Terézvárosi Közbiztonsági Kft pénzügyi - gazdasági jogi átvilágítása Rendőrhatósági engedélyek a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzéséhez, október 9-től, módosítása december 14., 2012 február 26-ig történő meghosszabbítása február 26-tól Rendőrhatósági jegyzőkönyv (2007. január 29.) a személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenység ellenőrzéséről Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Szakmai Kamara 693/2002. sz. Elnökségi Határozat a kamarai tagsági felvételről Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Szakmai Kamara igazolása (2009. február 10.) a kamarai nyilvántartásról Munkaszerződések, munkaszerződés módosítások, munkaköri leírás (2 fő június 17-től május 5-ig) Tevékenységi felelősségbiztosítási kötvény és módosítása október 23- tól, illetve június 1-től határozatlan időtartamra Tájékoztató levelek (négy darab) a 2006., 2007., és évi működési és bővítési kiadások tulajdonos általi biztosításáról Terézvárosi Közbiztonsági Kft. Szervezeti Működési Szabályzata, Ügyrendje (kelt: június 30-án) Terézvárosi Közbiztonsági Kft. Számviteli Politikája (a számvitelről szóló év C. törvény 14., kelt: május 25) Terézvárosi Közbiztonsági Kft. szabályzata a vezető tisztségviselők javadalmazásáról (kelt: október 21.) Ügyvédi jogi nyilatkozat munkaügyi jogvitában Ft elmaradt prémium megfizetéséről (2009. július 28. új eljárás, de csak az alperes személyének megváltozása miatt). I.B.T.K. Kft. Szállítási Szerződés (térfigyelő rendszer fejlesztése I. ütem, nyílt közbeszerzési eljárás alapján december 22-én, 90 napon belül, azaz március 22-ig, díja: egyösszegű, nettó Ft) A december 22-én aláírt I.B.T.K. Kft. Szállítási Szerződéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás dokumentumai 17

18 Működést biztosító szerződések: Terézváros Önkormányzata szolgáltatási szerződés (2002. június 11. határozatlan időtartamra, évben nettó Ft) és módosítása (2003. november 24., évente nettó Ft) TAKATI Kft. könyvviteli és bérelszámolási szerződés (2002. április 1-től határozatlan időtartam, könyvelés díja: 50 főig nettó Ft/hó, bérelszámolás díja: nettó Ft/fő/hó) TAKATI Kft. könyvviteli szerződés (2002. április 17-én, a társasági szerződés aláírásától a cégbejegyzésig terjedő időtartam, díja: nettó Ft/hó) TAKATI Kft. könyvviteli és bérelszámolási szerződés módosítása (2006. június 1-től, könyvelés díja: nettó Ft/hó, bérelszámolás díja: nettó Ft/fő/hó) MONETA Kft. könyvvizsgálói szerződés (2007. január 25-től május 31- ig, évben nettó havi Ft) Tevékenységi kör ellátásához kapcsolódó szerződések Siemens TraffiCOM Kft. bérleti és üzemeltetési szerződés (2002. június 25-től 84 hónap időtartamra, egyszeri fenntartási díj: nettó Ft, üzemeltetési díj: nettó Ft/hó/km, bérleti díj: nettó Ft/hó/km) és kiegészítése (2006. július 31-től 36 hónapra, bérleti díj: nettó Ft) Multi Alarm Rt. karbantartási szerződés (2005. szeptember 1-től határozatlan időtartamra, havi díja: nettó Ft + nem műszaki meghibásodás elhárítása esetenként hétköznap, munkaidőben: nettó Ft kiszállás, nettó Ft/óra munka, hétköznap munkaidőn kívül és munkaszüneti nap: nettó Ft kiszállás, nettó Ft/óra munka) Multi Alarm Zrt. vállalkozási szerződés (2007. december 18-tól 45 nap, legkésőbb február 20-ig, egyszeri díja: nettó Ft) Multi Alarm Zrt december 18-i vállalkozási szerződés módosítása (2008. február 15-től, módosított díj: nettó Ft) Multi Alarm Zrt. vállalkozási szerződés (2007. december 29-től 45 nap, egyszeri díja: nettó Ft) Alarm.fix Kft. vállalkozási szerződés (2007. december 28-tól, határidő: 30 nap, egyösszegű díj: nettó Ft) 18

19 Terézvárosi Közbiztonsági Kft pénzügyi - gazdasági jogi átvilágítása Dr. Katona Miklós ügyvédi megbízási szerződés (I. ütem szeptember 15-től, díja: nettó Ft) Dr. Katona Miklós ügyvédi megbízási szerződés (II. ütem május 15-től, díja: nettó Ft) Terézvárosi Közbiztonságért Közalapítvány (TEKA) szerződés ingó vagyontárgy használatba adásáról (két darab Suzuki Ignis, április 6-tól határozatlan időtartamra, díj: nem állapítható meg) Terézvárosi Közbiztonságért Közalapítvány (TEKA) megállapodás szerződés megszűntetéséről (a április 6-i szerződés november 2-vel történő megszűntetésére) Terézvárosi Közbiztonságért Közalapítvány (TEKA) szerződés ingó vagyontárgy használatba adásáról (két darab Opel Astra, november 21- től határozatlan időtartamra, díj: nem állapítható meg) Multi Alarm Zrt. Gépjárművédelmi Távfelügyeleti szolgáltatási, blanketta szerződés (2009. február 5-től, díja: nettó Ft/hó) Multi Alarm Zrt. Gépjárművédelmi Távfelügyeleti szolgáltatási, blanketta szerződés (2009. február 5-től, díja: nettó Ft/hó) Schweiger István megbízási szerződés helyiség takarításra (2003. október 3- tól határozatlan időtartamra, díja: nettó Ft/hó) Schweiger István vállalkozási szerződés térfigyelő kamerák takarítására (2006. március 1-től határozatlan időtartamra, díja: nettó Ft/hó/kamera, minimum 34 kamera/hó) Schweiger István vállalkozási szerződés módosítása térfigyelő kamerák takarítására (2008. május 1-től a díja: nettó Ft/hó/kamera) 2.2. Részletes megítélés az adatbekérő szempontrendszere alapján I. CÉGJOGI HELYZET A társaság neve: Terézvárosi Közbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság székhelye: 1067 Budapest, Eötvös u. 3. A társaság telephelye: 1064 Budapest, Szinnyei Merse Pál u

20 A társaság jegyzett tőkéje: Ft, azaz hárommillió forint készpénz, amelyet az alapító a társasági szerződés aláírásával egyidejűleg befizet a számlavezető bankhoz (Alapító Okirat 8. pont). A jegyzett tőke befizetésére vonatkozóan okirat nem áll rendelkezésre. A társaság legfőbb döntéshozó szerve a tagokat (az alapítót), a veszteségek fedezésére kötelezheti, évente egy alkalommal, maximum a jegyzett tőke 300 %-áig (Alapító Okirat 8/A. pont). Ennek alapján döntött a vizsgált időszakban, június 6-án a képviselő-testület arról, hogy a Terézvárosi Közbiztonsági Kft évi veszteségeinek fedezetére Ft pótbefizetést biztosít az önkormányzat költségvetésének általános tartalékából. További pótbefizetésre vonatkozó okirat nem áll rendelkezésre. A társaság tagja: Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata, 1067 Budapest, Eötvös u. 3., 100 % üzletrésszel rendelkezik. Aktuális, illetve aktualizált részletes szervezeti diagram nem áll rendelkezésre. A június 30-án aláírt Szervezeti és Működési Szabályzat, Ügyrend tartalmazza a Terézvárosi Közbiztonsági Kft. organogram -ját, amely sematikusan ugyan, de ábrázolja a szervezeti felépítést és a hierarchiát. Az organogram -ban alkalmazott megnevezésekből valamelyest következtetni lehet az egyes szervezeti egységek tevékenységére. Tekintettel arra, hogy a csatolt Szervezeti és Működési Szabályzat, Ügyrend 6. oldala hiányzik a szervezeti felépítés és a szervezeti egységek tevékenysége teljes egészében nem tárható fel. A Terézvárosi Közbiztonsági Kft. alapító okiratának módosítására az alapítás óta eltelt időszakban tizenegy (11) alkalommal, az utolsó módosítására és ezzel egyidejű egységes szerkezetbe foglalására június 19-i keltezéssel került sor. Az egységes szerkezetű alapító okirat jogtanácsosi záradékkal lett ellátva. A módosítás a tevékenység kör, ezen belül a főtevékenység újbóli meghatározására, valamint a felügyelőbizottság egy fő, új tagjának rögzítésre terjedt ki. A változásokat a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a július 30-án kelt, Cg /52. számú végzésével bejegyezte. Az egységes 20

21 szerkezetű alapító okiratban megjelölt változások összhangban vannak a cégbíróság végzésében feltüntetett változásokkal. Főtevékenység: Biztonsági rendszer szolgáltatás ( ) Egyéb tevékenység: Személybiztonsági tevékenysé ( ) M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás ( ) M.n.s. egyéb oktatás ( ) Felügyelőbizottság tagjai: Lázi Ferenc december 21-től december 21-ig Hassy Zsófia december 21-től december 21-ig Győrfi Attila június 19-től december 21-ig Nem áll rendelkezésre azonban az a képviselő-testületi határozat, amely az alapító okirat június 19-i módosítás (tevékenységi körök módosításának, az új felügyelőbizottsági tag rögzítésének) jogalapjául szolgálna. Megjegyzendő, hogy a június 19-én kelt, egységes szerkezetű alapító okiratban és a Cégbíróság a július 30-án kelt végzésében azonos módon rögzített változásokhoz képest a április 4-én készült és augusztus 23-án letöltött cégkivonat eltérően tartalmazza a Terézvárosi Közbiztonsági Kft. tevékenységi köreit, beleértve a főtevékenységet is. Ezen túlmenően a Cégbíróság a július 30-án kelt végzésében a változások bejegyzésének dátumaként természetesen a végzés kelte, július 30. van rögzítve, a cégkivonatban ugyanezen adatokra vonatkozó bejegyzés dátumaként és a hatályosság kezdeteként viszont február 28., a változás időpontjaként pedig a tényleges dátum, június 19. van feltüntetve. A cégkivonatban található eltérő adatokra vonatkozóan okiratok nem állnak rendelkezésre. A Gt. 18. (3) bekezdése értelmében a társasági szerződés felhatalmazhatja ugyan a gazdasági társaság ügyvezetését a főtevékenység 21

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére Tárgy: A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft 2012. évi MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE * 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az éves beszámoló formája: éves beszámoló Beszámolási időszak: 2012. január 1-től

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22209685-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-921458 1068 Budapest Városligeti fasor 38. 2011. Fordulónap: 2011.12.31. Beszámolási időszak: 2011.01.01. 2011.12.31. Budapest, 2012. május 02. P.h. A társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ART MOTIVES KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2009. ÉVI ZÁRÓMÉRLEGÉHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSÁHOZ ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2011.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben