1. ALKALMAZÁSI TERÜLET CÉL FOGALMAK, RÖVIDÍTÉSEK FELELŐS CSATLAKOZÓ DOKUMENTUMOK FOLYAMATLEÍRÁS...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. ALKALMAZÁSI TERÜLET... 3 2. CÉL... 3 3. FOGALMAK, RÖVIDÍTÉSEK... 3 4. FELELŐS... 6 5. CSATLAKOZÓ DOKUMENTUMOK... 7 6. FOLYAMATLEÍRÁS..."

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET CÉL FOGALMAK, RÖVIDÍTÉSEK FELELŐS CSATLAKOZÓ DOKUMENTUMOK KÜLSŐ DOKUMENTUMOK: BELSŐ DOKUMENTUMOK FOLYAMATLEÍRÁS BESZERZÉSI FOLYAMAT BESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK SZERZŐDÉSEK/MEGRENDELÉSEK ALÁÍRÁSÁRA VONATKOZÓ JOGOSULTSÁGOK: PÁLYÁZTATÁSI PORTÁL HASZNÁLATA BESZÁLLÍTÓK ÉRTÉKELÉSE: ESEMÉNYTÁBLÁZAT KIADÁS MÁJUS 13. 2/13 OLDAL

3 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET A DMRV Zrt. minden szervezeti egységére kiterjed, beszerzések vonatkozásában, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében, melynél DMRV Zrt. a megrendelő vagy ajánlatkérő. Szabályzat alól kivételt képeznek: - munkavállalói szerződések - hatósági és tagsági díjak - banki ügyletek - terület kezelési jogának megszerzése, kisajátítása - szorgalmi jog alapítása - kártalanítás 2. CÉL A szabályozat célja, hogy rögzítse a DMRV Zrt. közbeszerzési értékhatár alatti szerződések előkészítésének, valamint lefolytatásának folyamatát, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg a beszerzési eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a beszerzési eljárás dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Meghatározza azokat az egységes irányelveket, amelyek alapján a szerződés megvalósul a vállalaton belül. A szerződéskötési tevékenység a szervezeti egységeknél felmerülő igényeik alapján, a megfelelő helyen és időben, az elvárt minőségben valamint a optimális mennyiségben valósuljon meg az integrált irányítási rendszer szabványaiban előírtak betartása mellett. 3. FOGALMAK, RÖVIDÍTÉSEK VIG - vezérigazgató MIG - műszaki igazgató GIG - gazdasági igazgató STI - stratégiai igazgató MSZ - műszaki szakértő JOG - Jogi Osztály / - vezető KVM - Környezet-és Vízminőségvédelmi Osztály / - vezető LOG - Logisztikai és Anyaggazdálkodási Osztály / - vezető MF - Műszaki-fejlesztési Osztály / - vezető SZO - Szolgáltatási Osztály / - vezető PEU - Pénzügyi Osztály / - vezető KR - Kontrolling Osztály / - vezető ERT - Értékesítési Osztály / - vezető VFM - Vízellátási Főmérnökség / - főmérnök CFM - Csatornázási Főmérnökség / - főmérnök FFM - Fenntartási Főmérnökség / - főmérnök IVI - Integrált vállalatirányítási Csoport / - vezető BES - Önálló beszerzési Csoport / - vezető VAG - Önálló Vagyongazdálkodási Csoport / - vezető MTV - Önálló Munka Tűz és Vagyonvédelmi Csoport / - vezető VMTR - Vízi közmű Műszaki Támogató rendszer ELO - Irat és dokumentumkezelő rendszer Lásd IIKK 2. és 3. fejezet. 1. KIADÁS MÁJUS 13. 3/13 OLDAL

4 Beszerzés fogalma: A beszerzés alatt értjük mindazon műszaki és gazdasági feladatok, folyamatának összességét mely a felmerült igények alapján a piackutatástól a megfelelő szállító kiválasztásával, a szerződés megkötéséig tart. A beszerzés elsődleges fontosságú tevékenység. Hatékony működése révén felzárkózik a kutatás, fejlesztés, továbbá a minőségi elvárások mellé ez által a vállalati stratégia fontos részévé válik. Ezek révén hozzájárul a vállalati eredményhez. Szerződés fajtái: anyagbeszerzés: forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának, vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy a nélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről, bele értve a tárgyi eszköz beszerzést. szolgáltatások beszerzése:a folyamatos és zavartalan biztonságos üzemeltetés érdekében, külső erőforrás igénybevételére irányuló szerződés alapján, ellenérték fejében történő munkavégzés. (pl. karbantartás, szállítás, rakodás, kölcsönzés, oktatás, képzés, kutatás, stb.) Építési beruházás: olyan munka vagy munkák összessége és eredményes átadása az ajánlatkérő részére, amely kivitelezéssel vagy kivitelezéssel és külön jogszabályban meghatározott tervezéssel együtt; illetőleg az ajánlatkérő által meghatározott elvárásoknak megfelelő építőipari kivitelezési tevékenység bármilyen eszközzel, illetőleg módon történő megvalósítása. Beszerzési igény: Valamennyi szervezeti egységeknél felmerülő, pontosan meghatározott, megfelelő műszaki tartalommal megfogalmazott, jóváhagyásra jogosult személy által engedélyezett elvárás, mely vonatkozhat anyagra, tárgyi eszközre és szolgáltatással kapcsolatos szerződéskötésre. Piackutatás: A DMRV Zrt. beszerzési csoportja a beszerzési piacairól, beszállítói partnereiről illetőleg a felmerülhető új beszállítok bevonása tekintetében piackutatást végez. A piackutatás a piac szervezett és módszeres vizsgálata, amellyel a piacról, annak szereplőiről, a folyamatairól tudunk információt gyűjteni. A piackutatás a vállalati eredményességet befolyásoló információk, felkutatása, rendszerezése, szelektálása, értékelése. Ezen tevékenység lehetővé teszi az optimális beszerzési döntések meghozatalát. Becsült érték: Becsült érték alatt a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért vagy kínált-általános forgalmi adó nélkül- számított legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni. Tilos a becsült érték meghatározása tekintetében a hasonló anyag vagy szolgáltatás beszerzésére irányuló valamint ugyanazon építési beruházás megvalósítására vonatkozó részekre bontás. Amennyiben a beszerzési igény tárgyát tekintve egy időben merül fel valamint hasonló, azon beszerzési értékeket egybe kell számítani. Becsült érték megállapítására vonatkozólag és az ezt követő folyamatok tekintetében, jelen szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni. Beszállítók minősítése: DMRV Zrt. valamennyi elvárásainak, illetve a pénzügyi- gazdasági lehetőségek figyelembe vételével választja ki számára legmegfelelőbb beszállítóit. Az előminősítési rendszer lehetőséget nyújt cégünk számára új beszállítók kiválasztására, biztosítva a verseny tisztaságát. Ez a minősítési rendszer lehetőséget nyújt meglévő beszállítók utólagos minősítésére, szerződésszerű teljesítésének vizsgálatára. Ajánlatkérés: Ajánlatkérés fogalmán a beszerzési csoporthoz beérkező igények tekintetében a legmegfelelőbb szerződő partner kiválasztására a beszerzési csoport, árajánlatot kér be a lehetséges ügyfelektől. Ajánlatok csak minősített beszállítóktól kérhetőek. Ajánlatkérés a beszerzési csoport feladata. Ajánlatok bekérése a lehetséges beszállítóktól, egy időben és azonos paraméterek megadásával kérhető. 1. KIADÁS MÁJUS 13. 4/13 OLDAL

5 Informatív árajánlatkérés: Informatív jellegű ajánlatok bekérése a szervezeti egységek hatáskörébe tartozik a beszerzés becsült értékének megállapításához, a költségek tervezéséhez. Ajánlatkérő részéről ezen információ kötelezettséggel nem jár. Ajánlatok értékelése, összegzés Az ajánlatok értékelése, ajánlattételi határidő leteltével kezdődik. Az ajánlatok elbírálása a beszerzési csoport feladata, melyről összegző jelentést készít, alátámasztva mi alapján bírálta el ajánlatokat. Ezen összegzés kerül felterjesztésre döntésre jogosultak részére, jóváhagyásra. Ajánlatok bírálata A Beszerzési csoport az ajánlatok bírálatánál, azok döntést előkészítő értékelésénél a legalacsonyabb ár, vagy az összességében legkedvezőbb ajánlat alapján járhat el. Amennyiben az összességében legkedvezőbb ajánlat szerint hozza meg döntését a Beszerzési csoport, kiemelten fontos, a bírálati szempontok pontos meghatározása, az ajánlatok összehasonlíthatósága tekintetében. Ajánlatok jóváhagyása: Az Önálló Beszerzési Csoport által bekért árajánlatok összegzését követően, műszaki igazgató valamint gazdasági igazgató által történő szerződés megkötésére irányuló engedélyezés. Keretszerződés Keretszerződés alatt az a szerződés értendő, melynek keretében egy vagy több anyag, illetőleg tárgyi eszköz vagy szolgáltatás beszerzési feltételeit rögzítik. Ezen szerződés határozott időtartalomra szól, fizetési kötelezettséget nem von maga után. Szervezeti egységeknél felmerülő igények beszerzése e keretszerződéses összeg határáig, VMTR -ben rögzített, egyedi megrendelésszám alapján teljesíthetők. Szerződés, Megrendelés Szerződés, megrendelés fogalmán azt értjük, mely két vagy több személy kölcsönös és egybehangzó, joghatás kiváltására irányuló akaratnyilatkozata, mely írásban van foglalva. Szerződés alanya: - nagyon leegyszerűsítve - az a személy, aki létrehozza a szerződést, vagy részére a szerződés jogot, kötelezettséget alapít. A szerződés alanya elvileg bárki (természetes személy, cég, alapítvány, stb.) lehet, aki jogképességgel és cselekvőképességgel rendelkezik. Jelen szabályzatban foglaltak alapján a szerződéskötés az Önálló Beszerzési Csoport feladata. Operatív beszerzés megrendelésre jogosultak a szervezeti egységek vezetői. Pályáztatási portál: Pályáztatási tender kiírása társasági pályáztatási portál szoftver alkalmazásával történik. A társasági pályázatok rendszerének célja a pályázatok korrekt, átlátható és praktikus kezelésének a megoldása. Pályáztatási tender: Tender kiírás tartalmazza az ajánlatadás feltételeit, valamint az ajánlatok elbírálására vonatkozó pontos meghatározást. Rögzíteni kell a szerződéskötésre vonatkozó feltételeket. Ismertetni kell a beszerzésre vonatkozó pontos műszaki paramétereket, valamint az egyéb feltételeket. Tartalmazza továbbá a várható beszerzés értékét. Havária: Olyan természeti csapás vagy emberi tevékenység okozta hirtelen esemény (robbanás, természeti kár stb.) mely a lakosságot és a környezetet veszélyeztető szükségállapot kialakulását eredményezi. Skontó A szerződésben kikötött fizetési határidő előtt történő pénzügyi teljesítés. A skontó alkalmazásának lehetősége illetőleg mértéke minden esetben, a szerződésben kerül rögzítésre, illetve VIG egyedi engedélye alapján. Szerződésben történő skontó mérték meghatározásánál azonban törekedni kell arra, hogy a skontó mértéke ne haladja meg a Ptk. szerinti késedelmi kamat időarányos mértékét. 1. KIADÁS MÁJUS 13. 5/13 OLDAL

6 4. FELELŐS A vezérigazgató felelős: - a hatáskörébe tartózó beszerzések és megrendelések jóváhagyásáért, a ráfordítások felügyeletéért, - a beszerzési folyamatok működéséhez szükséges források (pénzügyi és eszközök) biztosításáért, - a hatáskörébe tartozó esetekben a beszállítók kiválasztásáért, - a hatáskörébe tartozó megfelelően előkészített és megvalósítható szerződések aláírásáért, - a beszállítói ranglista jóváhagyásáért. A műszaki igazgató felelős: - a hatáskörébe tartozó ajánlatok, szerződések műszaki szempontú ellenőrzéséért, - az ajánlatok, szerződések és a kapcsolódó megvalósíthatósági vizsgálatok kidolgozásának műszaki szempontú irányításáért, ellenőrzéséért, - a hatáskörébe tartozó megfelelően előkészített szerződések aláírásáért, - az előkészítés és megvalósíthatósági vizsgálat kritériumainak ellenőrzéséért, - a hatáskörébe tartozó beszállítói feltételrendszer kialakításának ellenőrzéséért, - a hatáskörébe tartozó megfelelő beszállítók kiválasztásának ellenőrzéséért. - magánszemélyekkel történő megbízási szerződés engedélyezése. A gazdasági igazgató felelős: - a hatáskörébe tartozó ajánlatok, szerződések gazdasági szempontú ellenőrzéséért, - a hatáskörébe tartozó, megfelelően előkészített szerződések aláírásáért, - az ajánlatok, szerződések és a kapcsolódó megvalósíthatósági vizsgálatok kidolgozásának gazdasági szempontú irányításáért, ellenőrzéséért, - a beszerzési folyamatok szabályozásáért, ellenőrzéséért, - a hatáskörébe tartozó beszállítói feltételrendszer kialakításának ellenőrzéséért, - a hatáskörébe tartozó megfelelő beszállítók kiválasztásának ellenőrzéséért, - magánszemélyekkel történő megbízási szerződés engedélyezése. A jogi osztályvezető felelős: - az ajánlatok, szerződések jogi szempontú ellenőrzéséért, - az ajánlatok, szerződések és a kapcsolódó megvalósíthatósági vizsgálatok jogi szempontú ellenőrzéséért, - igény esetén a megrendelések jogi szempontú ellenőrzéséért. A főmérnök, osztályvezető, önálló csoportvezető felelős: - a beszerzési igény megfelelő szintű előkészítéséért, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció elkészítéséért, - a hatáskörébe tartozó ajánlatok, megrendelések, szerződések műszaki és/vagy gazdasági szempontú ellenőrzéséért, - a hatáskörébe tartozó esetekben a vállalkozói informatív ajánlatok bekéréséért, - az beszerzés előkészítés és megvalósíthatósági vizsgálat kritériumainak ellenőrzéséért, - a keretszerződésekből történő közvetlen lehívásért. Az önálló beszerzési csoportvezető felelős - a beszerzési folyamatok szabályozásáért, ellenőrzéséért, betartásáért/betartatásáért, - az általa irányított csoport munkájáért, - az ajánlatok beszerzéséért, a szállítói adatbázis nyilvántartásáért és folyamatos frissítéséért, - a Beszállítói ranglista folyamatos és naprakész felülvizsgálatáért, az elő-és utó auditálások elvégzéséért, - a vonatkozó szabályzatok betartásáért és betartatásáért, - a közbeszerzési eljárást igényelő beszerzésekre vonatkozó javaslattételért, - az egybeszámítás következetes használatáért, 1. KIADÁS MÁJUS 13. 6/13 OLDAL

7 - az éves közbeszerzési terv elkészítéséért, - a megfelelő információ alapján felterjesztések beszerzési vonatkozású előkészítéséért, - az ajánlattételre felkérhető szállítók kiválasztásáért, - a jóváhagyott ajánlatot követően a szerződések megkötéséért, - a beszerzési folyamat dokumentációinak rögzítéséért, - a szerződések nyilvántartásáért. Az integrált vállalatirányítási csoportvezető felelős: - a beszerzési folyamat vállalatirányítási rendszerben történő integrálásáért. 5. CSATLAKOZÓ DOKUMENTUMOK 5.1. KÜLSŐ DOKUMENTUMOK: évi CCIX. törvény Kapcsolódó Korm. rendeletek / kiemelten:58/2013. (II.27.) 2011.évi CVIII. törvény Kapcsolódó Korm. rendeletek / kiemelten: 289/2011.(XII.22.) Vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások elérhetők a DMRV Zrt. intranet hálózatán BELSŐ DOKUMENTUMOK EU5504 Az aláírási, utalványozási és teljesítésigazolási jog gyakorlása EU4203 Ügyiratkezelési szabályzat, irattári terv, cégbélyegzők használata EU6107 Pénzkezelési és pénztárszabályzat EU6301 Beruházási szabályzat EU7401 Az anyagbiztosítás és gazdálkodás folyamata EU7402 A beszállítók értékelése EU7403 Közbeszerzési szabályzat EU7404 Megrendelőként történő szerződéskötés folyamata Ü63021 Beruházási igény-vezeték kiváltáshoz/rekonstrukciójához Ü63022 Beruházási igény-nyomásfokozó gépház rekonstrukciójához Ü63023 Beruházási igény-víztározó medence rekonstrukciójához Ü63024 Beruházási igény - Szennyvízátemelő rekonstrukciójához Ü63029 Tárgyi eszköz igénylőlap Ü74001 Adatfelvételi lap beszállítok részére Ü74003 Beszállítói ranglista Ü74004 Anyag és szolgáltatás igénylő lap Ü74022 Elfogadó nyilatkozat beszállítók részére a DMRV Zrt. társadalmi felelősségvállalásáról (CSR) Ü74023 Beszállítói ranglista rendkívüli év közbeni módosítása év Ü74024 Beszállító rendkívüli értékelése Ü74027 Vállalkozók jogosultságának/engedélyének nyilvántartása SZ74001 Vállalkozási szerződés SZ74002 Megbízási szerződés SZ74003 Szállítási szerződés SZ74004 Tervezői szerződés SZ74005 Szerződés módosítás SZ74006 Vélemény eltérési jegyzőkönyv Lásd IIKK 9.2. fejezet 1. KIADÁS MÁJUS 13. 7/13 OLDAL

8 6. FOLYAMATLEÍRÁS 6.1. BESZERZÉSI FOLYAMAT Részvénytársaságunk alap és egyéb tevékenységei során tárgyi eszközök, anyag valamint szolgáltatás beszerzése során, külső forrásokat is igénybe vesz, szoros együttműködés keretében a vállalat szervezeti egységeivel. Önálló beszerzési csoport folyamata: - Igények alapján piackutatás. - Ajánlattételre felkérhető beszállító kiválasztása. - Ajánlatkérés. - Összegzés készítés ajánlatok bírálatára. - Ajánlatok felterjesztése jóváhagyásra. - Jóváhagyott beszállítóval történő szerződéskötés. - Szerződések nyilvántartása - Beszállítók értékelése - Beszállítók előminősítése - Beszállítói ranglista összeállítása, felülvizsgálata - Beszállítók utólagos minősítése Igények alapján a folyamatos és zavartalan üzemeltetés, kiszolgálás érdekében a beszerzési csoport felelős a szerződések megkötéséért. Ezzel biztosítva a vállalati szintű anyagellátást, hatékony és gazdaságos üzemeltetést és zavartalan működést. A legmegfelelőbb partner kiválasztása érdekében piackutatást végez. Beszerzési igénynek minősül, az engedélyezésre jogosult által jóváhagyott, a beszerzési csoporthoz ELO rendszeren keresztül beérkezett, Ü74004 Anyag és szolgáltatás igénylő lap, valamint tárgyi eszköz beszerzése, továbbá rendkívüli beruházási igény esetén, hatáskörébe tartózó szervezeti egységtől érkezik. - Anyagbeszerzési igényt a DMRV Zrt.-nél szerződéssel nem lefedett esetekben csak LOG vezetői engedély alapján lehet beszerzés felé indítani, kivétel a havária esete, azonban ilyenkor is utólagos engedélyeztetés szükséges. - Tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozó igény az MF vezetői engedély alapján lehet beszerzés felé indítani. - Szolgáltatás beszerzése esetében az FFM engedélyezett és jóváhagyott igénye szükséges, külső vállalkozóval történő szerződéskötési folyamat lebonyolításához, kivétel a havária esetén, azonban ilyen eseteknél is utólagos engedélyeztetés szükséges. - Építési beruházás kivitelezése vonatkozásában, külső vállalkozóval történő megvalósításához MF által engedélyezett és jóváhagyott beszerzési igény szükséges, beszerzési csoport felé, adott szerződésmegkötés tárgyára vonatkozólag. A beszerzési igény mellé - amennyiben az adatlapon nem egyértelműen beazonosítható - csatolni kell az arra vonatkozó speciális műszaki tartalmat, mely a szerződés megkötésének alapfeltétele. Beszerzési csoport jogosult visszaadni igénylő szervezeti egység felé minden olyan hozzá beérkező igényt, mely nem tartalmazza a megfelelő műszaki paramétereket, mely a szerződéskötés folyamat lebonyolításához szükséges. Indoklás hiányában, az igényt visszautasíthatja, ha az úgy fogalmazódik meg, hogy az alapján kizárólag csak egy szerződő partner kiválasztása lehetséges. 1. KIADÁS MÁJUS 13. 8/13 OLDAL

9 Piackutatás keretében törekedni kell az igényeknek megfelelően a legelőnyösebb ajánlattételre felkérhető beszállító kiválasztásara. Árajánlatkérés a lehetséges beszállítóktól. A beszerzési csoporthoz beérkező árajánlatok alapján, összegzés készítés ajánlatok bírálatára. Összegzés alapján, ajánlatok felterjesztése, jóváhagyásra. Jóváhagyott beszállítóval történő szerződéskötés. Szerződések nyilvántartása: - A szerződések iktatószámmal történő ellátása és nyilvántartása a dokumentumkezelő rendszerben történik. Minden szerződésből egy darab eredeti példányt át kell adni a beszerzési csoportnak a Pénzügyi osztály részére. Másolatban meg kell küldeni, érintett szervezeti egységeknek. - Keretszerződések lehívása a VMTR rendszerből egyedi rendelésszám alapján valósul meg. - Beszerzési csoport a szervezeti egységekkel történő egyeztetést követően felülvizsgálja a keretszerződések meghosszabbítását, illetőleg ismételt tender kiírását a szerződés tárgyának vonatkozásában. Beszállítók értékelése: 6.6. alatt foglaltak alapján. Havária esetén az elhárítást szolgáló operatív beszerzéseket a felelős szervezeti egység vezetője rendelheti csak el, összeg-határ korlátozása nélkül. Ilyen esetekben azonban, a haváriát követő első munkanapon létrehozzák a VMTR rendszerében a megrendelést. Amennyiben nem leszerződött külső vállalkozó igénybevétele szükséges, jelen beszerzési szabályzatban foglaltak alapján kell eljárni BESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK Megrendelőként történő Szerződéskötés tekintetében, alkalmazandó: az EU7404 Megrendelőként történő szerződéskötés folyamatáról szóló Eljárási utasítás. Készpénzes beszerzés 0.-Ft - tól Ft - ig Operatív beszerzés: Ft- tól Ft -ig Könnyített beszerzés: Ft - tól Ft -ig Általános beszerzés: Ft - tól Ft -ig Szigorított beszerzés: Ft- tól Kbt. értékhatár - ig Kbt. alapján történő beszerzések folyamatát: EU7403 Közbeszerzési Szabályzat alapján Készpénzes beszerzés: A megrendelés írásba történő foglalása, nem kötelező. Készpénzes fizetési mód esetén az EU6107 Pénzkezelési és pénztárszabályzat előírásait be kell tartani. Engedélyezésre, jóváhagyásra, szervezeti egység vezetője jogosult. Operatív beszerzés: Megrendelés alapján történő operatív beszerzésre szervezeti egység vezetők jogosultak, figyelembe véve EU7401 Eljárási utasítást. Megrendelés tartalmi feltételei: - Megrendelő: megnevezése, címe, adószáma, bankszámlaszáma, aláírásra jogosult neve, - Vállalkozó: megnevezése, címe, adószáma, bankszámlaszáma, aláírásra jogosult megnevezése, - tárgy pontos beazonosíthatósága, megnevezése, minőségi kritériumok meghatározása, - teljesítés, helye, ideje, módja, - fizetési feltételek, - teljesítésre vonatkozó kötelezettségeket (pl. teljesítési igazolásnak módja, késedelmi ködbér, jótállás, szavatosság stb.), 1. KIADÁS MÁJUS 13. 9/13 OLDAL

10 Operatív beszerzés tekintetében szervezeti egységvezetőktől, szerződés megkötésére irányuló igénynek kell megjelennie beszerzési csoport felé, az Ü74004 Anyag és szolgáltatás igénylő lap, az Ü63029 Tárgyi eszköz igénylőlapon, amennyiben az informatív ajánlatkérésből egyértelműen megállapítható, hogy keretszerződés megkötése szükséges. Keretszerződés megkötése, a beszerzési csoport feladata, törekedve hogy vállalatunknál minimalizálódjanak az egyedi beszerzési igények. Könnyített beszerzés Megfelelő műszaki tartalommal jóváhagyott beszerzési igény esetén, minimum 3 db Árajánlat bekérése kötelező. Árajánlatok bekérésénél kötelező betartani a verseny tisztaságát biztosító alapelveket. Megfelelő időt kell adni ajánlatok elkészítéséhez. Ajánlatok összegzését követően, beszerzési csoportvezető felterjeszti jóváhagyásra az ajánlatokat. Jóváhagyott felterjesztést követően, beszerzési csoport értesíti nyertes ajánlattevőt a szerződés előkészítése tekintetében, illetőleg tárgyalásokat kezd szerződéses feltételek tisztázása érdekében adott beszállítóval. Jogász által történő jóváhagyás, kötelező. Árajánlatok jóváhagyására jogosult: - MIG - GIG - Önálló Beszerzési Csoportvezető Általános beszerzés: Beszerzési csoportnál jelentkező engedélyezett és jóváhagyott igényeket, beszerzési csoportvezető jogosult egyeztetni a műszaki, valamint gazdasági igazgatóval. Ezt követően realizálódhat árajánlatok bekérése. Továbbiakban megegyezik, könnyített beszerzési folyamattal. Árajánlatok jóváhagyására jogosult: - MIG - GIG Szigorított beszerzés: Kizárólag MIG valamint GIG által jóváhagyott beszerzési igény esetén bonyolítható a beszerzési eljárás. Pályáztatási tender kiírása kötelező. Pályáztatási portál használata kötelező. Szerződés jogi ellenjegyzésre kötelezett. Árajánlatok jóváhagyására jogosult: - VIG Kbt. alapján történő beszerzés: A közbeszerzési értékhatárt elérő vagy azt meghaladó igény felmerülése esetén az eljárás megindításáról a Vezérigazgató dönt. Vonatkozó eljárási utasítás: EU7403 Közbeszerzési szabályzat alapján SZERZŐDÉSEK/MEGRENDELÉSEK ALÁÍRÁSÁRA VONATKOZÓ JOGOSULTSÁGOK: Operatív beszerzés: - Saját hatáskörébe tartozó szervezeti egységvezető - távolléte esetén EU5504 utasítás szerint Könnyített beszerzés - műszaki igazgató vagy gazdasági igazgató az első helyen - szervezeti egységvezető a második helyen - MIG, vagy GIG távolléte EU5504 utasítás szerint Általános beszerzés - műszaki igazgató első helyen - gazdasági igazgató második helyen - MIG, vagy GIG távolléte EU5504 utasítás szerint Szigorított beszerzés - vezérigazgató Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés: - EU7403 Közbeszerzési Szabályzat alapján 1. KIADÁS MÁJUS /13 OLDAL

11 6.4. PÁLYÁZTATÁSI PORTÁL HASZNÁLATA A Társaságnál lefolytatott pályázatok jelentős része meghívásos pályázat. A pályázatra meghívottak köre minősített vállalkozói listáról, a szakterületek ajánlása alapján, illetve széles körben megjelenő hirdetésekre (web, újság, stb.) történő jelentkezés alapján áll össze. A pályázatokat egy megadott határidőig lehet benyújtani. Fontos követelmény, hogy a benyújtási határidőig csak a pályázók láthatják a saját pályázatukat, ezeket a benyújtási határidőig módosíthatják, utána nem. A benyújtási határidő után az adott pályázatra kijelölt beszerzésért felelős, elvégzi a pályázat bontását és a pályázat elbírálását. Ettől a ponttól a beszerzésért felelős felelőssége az információk bizalmas kezelése. A pályázatban meghatározott időpontig a pályázók kérdéseket tehetnek fel a pályázattal kapcsolatban. Ezeket a kérdéseket és a kérdésekre adott válaszokat valamennyi pályázó számára publikálni kell. A pályázatok feldolgozása során hiánypótlási feladat keletkezhet, ekkor a kiértesített pályázóknak ismét lehetőségük van a pályázati anyagaikhoz dokumentumokat benyújtani. Hiánypótlás esetén a korábban feltöltött dokumentumok, illetve az ajánlati ár nem változhat. A pályázat újraindítását el kell végezni, ha az ajánlatok áraiban is szükséges, vagy lehetséges a módosítás. A pályázat újraindítása esetén az addig benyújtott dokumentumok megtartása mellett, új dokumentumok benyújtására van lehetőség. Az érvényes ajánlatok közül kerül ki a győztes ajánlat. Több témakörben meghirdetett pályázatok esetén előfordulhat közös nyertes is, amikor a meghirdetett témák egy részét az egyik, a másik részét egy másik pályázó nyeri meg BESZÁLLÍTÓK ÉRTÉKELÉSE: Kiemelt fontosságú feladatként kell kezelni a beszállítók minősítési rendszerét, ennek szabályozását. Ezt a folyamatot az EU7402 Beszállítók értékelése eljárási utasítás tartalmazza. Ezen utasítás rögzíti azokat a feladatokat, amelyek alapján egységesen történik a beszállítók előminősítése, valamint a meglévő beszállítók teljesítésének folyamatos mérése, rendszeres értékelése, azok elemzése. Beszállítói minősítési rendszer célja: Egységes alkalmazásának eredményeként azon beszállítóktól szerez be a Társaság a működéséhez szükséges termékeket és szolgáltatásokat, mely beszállítók: - kiváló minőségben - költséghatékonyan - határidőre szállítanak Beszállító minősítési folyamata: - előminősítés - meglévő beszállítók utólagos értékelése - eredmények feldolgozása - rendszeres folyamatba épített ellenőrzés, elemzés - eredmények feldolgozása - visszacsatolás, utóminősítés - beszállítói ranglista összeállítása, felülvizsgálata, aktualizálása Az előminősítéshez szükséges adatfelvételi lapot a beszerzési csoport munkatársai küldik ki a lehetséges beszállítóknak. Azon beszállítók ajánlatai addig nem vehetők figyelembe, amíg a kérdőív kitöltve vissza nem érkezik és az azon szereplő kérdések válaszait a beszerzési csoport munkatársai a pontrendszer alapján nem értékelik. Értékelést követően javaslatot tesznek a beszállítói ranglista beemelésébe adott beszállítót. 1. KIADÁS MÁJUS /13 OLDAL

12 Az adatfelvételi lap mellékleteként adott tevékenység végzéséhez kapcsolódó jogszabályban foglalt jogosultság/ engedélyek (pl. tervezői-, érintésvédelmi, hulladékszállítási stb.) bekérése a beszerzési csoport feladata. Ennek hiányában a beszállító nem foglalkoztatható. Erről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás felülvizsgálata, szervezeti egységek bevonásával történik. Anyag illetve tárgyi eszköz beszerzés tárgyában, figyelembe kell venni adott Minőségi tanúsítványok meglétének igazolását, szerződéses feltételekben kell meghatározni a veszélyes anyagok biztonsági adatlapokra vonatkozó utasítási eljárást. Meglévő beszállítók minősítése, előző beszállításai figyelembevételével történik. Folyamatba épített elellenőrzések. (Pl. szállítási határidő betartása, minőségi kifogás, megfelelő csomagolás, rendelkezésre állási idő stb.) Utólagos minősítés szervezeti egységek bevonásával történik. Eredményeinek feldolgozása, elemzése beszerzési csoport feladata, ezek alapján aktualizálják beszállítói ranglistát. A folyamatba épített ellenőrzés, illetve az utólagos minősítés alapján egy adott beszállító akár negatív elbírálásban is részesülhet az előminősítése alapján, illetve pozitívabb besorolási kategóriába is kerülhet. 1. KIADÁS MÁJUS /13 OLDAL

13 Beszerzési szabályzat ESEMÉNYTÁBLÁZAT kiadás száma kiadás időpontja változtatott oldal változtatás leírása Első kiadás. 1. KIADÁS MÁJUS /13 OLDAL

1. ALKALMAZÁSI TERÜLET... 3 2. CÉL... 3 3. FOGALMAK, RÖVIDÍTÉSEK... 3 4. FELELŐS... 8 5. CSATLAKOZÓ DOKUMENTUMOK... 9 6. FOLYAMATLEÍRÁS...

1. ALKALMAZÁSI TERÜLET... 3 2. CÉL... 3 3. FOGALMAK, RÖVIDÍTÉSEK... 3 4. FELELŐS... 8 5. CSATLAKOZÓ DOKUMENTUMOK... 9 6. FOLYAMATLEÍRÁS... TARTALOMJEGYZÉK 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET... 3 2. CÉL... 3 3. FOGALMAK, RÖVIDÍTÉSEK... 3 4. FELELŐS... 8 5. CSATLAKOZÓ DOKUMENTUMOK... 9 5.1. KÜLSŐ DOKUMENTUMOK... 9 5.2. BELSŐ DOKUMENTUMOK... 9 6. FOLYAMATLEÍRÁS...

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Közbeszerzési tudnivalók 2011.

Közbeszerzési tudnivalók 2011. Közbeszerzési tudnivalók 2011. A közbeszerzés A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015.

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015. BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015. 1 Balatonakarattya Község Önkormányzata közbeszerzési értékhatár alattibeszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. március 5-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2013. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE AZ ÖNKORMÁNYZAT 1/2013.

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009.

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést előkészítette: - Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Mellékletek: Szabályzat tervezet 10. napirendi pont E - 183 Előterjesztés

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései lebonyolításával

Részletesebben

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az 12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az alábbi gondolatok kidolgozását tartotta szükségesnek:

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzések szabályairól szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. -ának megfelelően a közbeszerzési feladatok végrehajtása

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l. Dr. G álfi Sarolta. 2012. március 27.

305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l. Dr. G álfi Sarolta. 2012. március 27. 305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l Dr. G álfi Sarolta f ő o s z t á l y v e z e t ő - h e l y e t t e s K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s

Részletesebben

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Az önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása Iktatószám: 4635/2014.

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő és cíe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A közbeszerzés tárgya és ennyisége: Vagyongazdálkodási szakértői

Részletesebben

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012.

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012. a a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre Érvényes: 2012. május 03 tól Tartalomjegyzék I. fejezet A beszerzési szabályzat célja, hatálya... 3 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek...

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Nyomtatvány és irodai papírárú

Nyomtatvány és irodai papírárú Hívatkozással árajánlatukra, Nyomtatvány és irodai papírárú Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 6800 Hódmezővásárhely. Dr. Imre József.u.2. Telefonszám:62/244-211,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban Formaruha beszerzése kiszolgálással (eljárás száma: T-337/13.) 1. Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6/1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tivadar Község Önkormányzata 4921 Tivadar, Petőfi u. 24. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Építési beruházás Tárgy: Vállalkozási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest,

Részletesebben

Egyösszegű, rögzített áras Vállalkozási szerződés komplex szervezetfejlesztési feladatok ellátására Hajdúnánás Város Önkormányzata számára

Egyösszegű, rögzített áras Vállalkozási szerződés komplex szervezetfejlesztési feladatok ellátására Hajdúnánás Város Önkormányzata számára Egyösszegű, rögzített áras Vállalkozási szerződés komplex szervezetfejlesztési feladatok ellátására Hajdúnánás Város Önkormányzata számára Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/77 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása

Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/90 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (8-as minta)

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1012 Ország: HU

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1012 Ország: HU A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Külügyminisztérium Postai cím: Bem rkp. 47. Város/Község:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg. Hatályos 2013. április 25. napjától) Módosításra került a Képviselő-testület 202 /2013.(IV.25.) Kt. számú határozatával. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Részletesebben

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA (Győr, Széchenyi tér 5.) 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV. Győr, 2010.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA (Győr, Széchenyi tér 5.) 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV. Győr, 2010. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA (Győr, Széchenyi tér 5.) 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV Győr, 2010. TARTALOMJEGYZÉK A/ ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A közbeszerzési terv felépítése... 3 2. A Kbt.

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július l.-től. (tervezet)

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július l.-től. (tervezet) FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július l.-től. (tervezet) Jóváhagyta Füzesgyarmat Város Önkormányzatának

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK Dr. Lukács Tibor Főtitkár Közbeszerzési Hatóság Szabályozási háttér A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal címe: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2. telefonszáma: 373-1661 fax száma: 373-1798 e-mail címe: kh.kf@nav.gov.hu;

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 18. melléklet 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Orgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében

Orgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében Orgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

A~{- 2J. szám ú előterjesztés

A~{- 2J. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je A~{- 2J. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése.

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. 3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Pécsi Vasutas Sportkör 7622 Pécs, Verseny u. 11. Ajánlattételi felhívás A Pécsi Vasutas Sportkör Pécs, Verseny u. 11. alatt létesítendő multifunkciós sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítésére 2015.

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

2 Mbit/-s-os bérelt összeköttetések megrendelése

2 Mbit/-s-os bérelt összeköttetések megrendelése 2 Mbit/-s-os bérelt összeköttetések megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/92 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (8-as minta) KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán MAG Zrt. programmenedzser 2013. november 11. Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai 1. Szabályozási

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása Kommunikációs célú keretszerződések terhére történő beszerzések (rendezvényszervezés, nyomda-grafika, médiavásárlás, PR-kreatív) lebonyolításának eljárásrendje A kommunikációs célú keretszerződések terhére

Részletesebben

Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. március 1 - től 2 BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése

2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése 2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József u. 2. Tel.: (62) 244-211 Fax: (62) 242-786 www.erzsebetkorhaz.hu e-mail: info@erzsebetkorhaz.hu

Részletesebben