1. ALKALMAZÁSI TERÜLET CÉL FOGALMAK, RÖVIDÍTÉSEK FELELŐS CSATLAKOZÓ DOKUMENTUMOK FOLYAMATLEÍRÁS...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. ALKALMAZÁSI TERÜLET... 3 2. CÉL... 3 3. FOGALMAK, RÖVIDÍTÉSEK... 3 4. FELELŐS... 6 5. CSATLAKOZÓ DOKUMENTUMOK... 7 6. FOLYAMATLEÍRÁS..."

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET CÉL FOGALMAK, RÖVIDÍTÉSEK FELELŐS CSATLAKOZÓ DOKUMENTUMOK KÜLSŐ DOKUMENTUMOK: BELSŐ DOKUMENTUMOK FOLYAMATLEÍRÁS BESZERZÉSI FOLYAMAT BESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK SZERZŐDÉSEK/MEGRENDELÉSEK ALÁÍRÁSÁRA VONATKOZÓ JOGOSULTSÁGOK: PÁLYÁZTATÁSI PORTÁL HASZNÁLATA BESZÁLLÍTÓK ÉRTÉKELÉSE: ESEMÉNYTÁBLÁZAT KIADÁS MÁJUS 13. 2/13 OLDAL

3 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET A DMRV Zrt. minden szervezeti egységére kiterjed, beszerzések vonatkozásában, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében, melynél DMRV Zrt. a megrendelő vagy ajánlatkérő. Szabályzat alól kivételt képeznek: - munkavállalói szerződések - hatósági és tagsági díjak - banki ügyletek - terület kezelési jogának megszerzése, kisajátítása - szorgalmi jog alapítása - kártalanítás 2. CÉL A szabályozat célja, hogy rögzítse a DMRV Zrt. közbeszerzési értékhatár alatti szerződések előkészítésének, valamint lefolytatásának folyamatát, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg a beszerzési eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a beszerzési eljárás dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Meghatározza azokat az egységes irányelveket, amelyek alapján a szerződés megvalósul a vállalaton belül. A szerződéskötési tevékenység a szervezeti egységeknél felmerülő igényeik alapján, a megfelelő helyen és időben, az elvárt minőségben valamint a optimális mennyiségben valósuljon meg az integrált irányítási rendszer szabványaiban előírtak betartása mellett. 3. FOGALMAK, RÖVIDÍTÉSEK VIG - vezérigazgató MIG - műszaki igazgató GIG - gazdasági igazgató STI - stratégiai igazgató MSZ - műszaki szakértő JOG - Jogi Osztály / - vezető KVM - Környezet-és Vízminőségvédelmi Osztály / - vezető LOG - Logisztikai és Anyaggazdálkodási Osztály / - vezető MF - Műszaki-fejlesztési Osztály / - vezető SZO - Szolgáltatási Osztály / - vezető PEU - Pénzügyi Osztály / - vezető KR - Kontrolling Osztály / - vezető ERT - Értékesítési Osztály / - vezető VFM - Vízellátási Főmérnökség / - főmérnök CFM - Csatornázási Főmérnökség / - főmérnök FFM - Fenntartási Főmérnökség / - főmérnök IVI - Integrált vállalatirányítási Csoport / - vezető BES - Önálló beszerzési Csoport / - vezető VAG - Önálló Vagyongazdálkodási Csoport / - vezető MTV - Önálló Munka Tűz és Vagyonvédelmi Csoport / - vezető VMTR - Vízi közmű Műszaki Támogató rendszer ELO - Irat és dokumentumkezelő rendszer Lásd IIKK 2. és 3. fejezet. 1. KIADÁS MÁJUS 13. 3/13 OLDAL

4 Beszerzés fogalma: A beszerzés alatt értjük mindazon műszaki és gazdasági feladatok, folyamatának összességét mely a felmerült igények alapján a piackutatástól a megfelelő szállító kiválasztásával, a szerződés megkötéséig tart. A beszerzés elsődleges fontosságú tevékenység. Hatékony működése révén felzárkózik a kutatás, fejlesztés, továbbá a minőségi elvárások mellé ez által a vállalati stratégia fontos részévé válik. Ezek révén hozzájárul a vállalati eredményhez. Szerződés fajtái: anyagbeszerzés: forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának, vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy a nélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről, bele értve a tárgyi eszköz beszerzést. szolgáltatások beszerzése:a folyamatos és zavartalan biztonságos üzemeltetés érdekében, külső erőforrás igénybevételére irányuló szerződés alapján, ellenérték fejében történő munkavégzés. (pl. karbantartás, szállítás, rakodás, kölcsönzés, oktatás, képzés, kutatás, stb.) Építési beruházás: olyan munka vagy munkák összessége és eredményes átadása az ajánlatkérő részére, amely kivitelezéssel vagy kivitelezéssel és külön jogszabályban meghatározott tervezéssel együtt; illetőleg az ajánlatkérő által meghatározott elvárásoknak megfelelő építőipari kivitelezési tevékenység bármilyen eszközzel, illetőleg módon történő megvalósítása. Beszerzési igény: Valamennyi szervezeti egységeknél felmerülő, pontosan meghatározott, megfelelő műszaki tartalommal megfogalmazott, jóváhagyásra jogosult személy által engedélyezett elvárás, mely vonatkozhat anyagra, tárgyi eszközre és szolgáltatással kapcsolatos szerződéskötésre. Piackutatás: A DMRV Zrt. beszerzési csoportja a beszerzési piacairól, beszállítói partnereiről illetőleg a felmerülhető új beszállítok bevonása tekintetében piackutatást végez. A piackutatás a piac szervezett és módszeres vizsgálata, amellyel a piacról, annak szereplőiről, a folyamatairól tudunk információt gyűjteni. A piackutatás a vállalati eredményességet befolyásoló információk, felkutatása, rendszerezése, szelektálása, értékelése. Ezen tevékenység lehetővé teszi az optimális beszerzési döntések meghozatalát. Becsült érték: Becsült érték alatt a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért vagy kínált-általános forgalmi adó nélkül- számított legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni. Tilos a becsült érték meghatározása tekintetében a hasonló anyag vagy szolgáltatás beszerzésére irányuló valamint ugyanazon építési beruházás megvalósítására vonatkozó részekre bontás. Amennyiben a beszerzési igény tárgyát tekintve egy időben merül fel valamint hasonló, azon beszerzési értékeket egybe kell számítani. Becsült érték megállapítására vonatkozólag és az ezt követő folyamatok tekintetében, jelen szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni. Beszállítók minősítése: DMRV Zrt. valamennyi elvárásainak, illetve a pénzügyi- gazdasági lehetőségek figyelembe vételével választja ki számára legmegfelelőbb beszállítóit. Az előminősítési rendszer lehetőséget nyújt cégünk számára új beszállítók kiválasztására, biztosítva a verseny tisztaságát. Ez a minősítési rendszer lehetőséget nyújt meglévő beszállítók utólagos minősítésére, szerződésszerű teljesítésének vizsgálatára. Ajánlatkérés: Ajánlatkérés fogalmán a beszerzési csoporthoz beérkező igények tekintetében a legmegfelelőbb szerződő partner kiválasztására a beszerzési csoport, árajánlatot kér be a lehetséges ügyfelektől. Ajánlatok csak minősített beszállítóktól kérhetőek. Ajánlatkérés a beszerzési csoport feladata. Ajánlatok bekérése a lehetséges beszállítóktól, egy időben és azonos paraméterek megadásával kérhető. 1. KIADÁS MÁJUS 13. 4/13 OLDAL

5 Informatív árajánlatkérés: Informatív jellegű ajánlatok bekérése a szervezeti egységek hatáskörébe tartozik a beszerzés becsült értékének megállapításához, a költségek tervezéséhez. Ajánlatkérő részéről ezen információ kötelezettséggel nem jár. Ajánlatok értékelése, összegzés Az ajánlatok értékelése, ajánlattételi határidő leteltével kezdődik. Az ajánlatok elbírálása a beszerzési csoport feladata, melyről összegző jelentést készít, alátámasztva mi alapján bírálta el ajánlatokat. Ezen összegzés kerül felterjesztésre döntésre jogosultak részére, jóváhagyásra. Ajánlatok bírálata A Beszerzési csoport az ajánlatok bírálatánál, azok döntést előkészítő értékelésénél a legalacsonyabb ár, vagy az összességében legkedvezőbb ajánlat alapján járhat el. Amennyiben az összességében legkedvezőbb ajánlat szerint hozza meg döntését a Beszerzési csoport, kiemelten fontos, a bírálati szempontok pontos meghatározása, az ajánlatok összehasonlíthatósága tekintetében. Ajánlatok jóváhagyása: Az Önálló Beszerzési Csoport által bekért árajánlatok összegzését követően, műszaki igazgató valamint gazdasági igazgató által történő szerződés megkötésére irányuló engedélyezés. Keretszerződés Keretszerződés alatt az a szerződés értendő, melynek keretében egy vagy több anyag, illetőleg tárgyi eszköz vagy szolgáltatás beszerzési feltételeit rögzítik. Ezen szerződés határozott időtartalomra szól, fizetési kötelezettséget nem von maga után. Szervezeti egységeknél felmerülő igények beszerzése e keretszerződéses összeg határáig, VMTR -ben rögzített, egyedi megrendelésszám alapján teljesíthetők. Szerződés, Megrendelés Szerződés, megrendelés fogalmán azt értjük, mely két vagy több személy kölcsönös és egybehangzó, joghatás kiváltására irányuló akaratnyilatkozata, mely írásban van foglalva. Szerződés alanya: - nagyon leegyszerűsítve - az a személy, aki létrehozza a szerződést, vagy részére a szerződés jogot, kötelezettséget alapít. A szerződés alanya elvileg bárki (természetes személy, cég, alapítvány, stb.) lehet, aki jogképességgel és cselekvőképességgel rendelkezik. Jelen szabályzatban foglaltak alapján a szerződéskötés az Önálló Beszerzési Csoport feladata. Operatív beszerzés megrendelésre jogosultak a szervezeti egységek vezetői. Pályáztatási portál: Pályáztatási tender kiírása társasági pályáztatási portál szoftver alkalmazásával történik. A társasági pályázatok rendszerének célja a pályázatok korrekt, átlátható és praktikus kezelésének a megoldása. Pályáztatási tender: Tender kiírás tartalmazza az ajánlatadás feltételeit, valamint az ajánlatok elbírálására vonatkozó pontos meghatározást. Rögzíteni kell a szerződéskötésre vonatkozó feltételeket. Ismertetni kell a beszerzésre vonatkozó pontos műszaki paramétereket, valamint az egyéb feltételeket. Tartalmazza továbbá a várható beszerzés értékét. Havária: Olyan természeti csapás vagy emberi tevékenység okozta hirtelen esemény (robbanás, természeti kár stb.) mely a lakosságot és a környezetet veszélyeztető szükségállapot kialakulását eredményezi. Skontó A szerződésben kikötött fizetési határidő előtt történő pénzügyi teljesítés. A skontó alkalmazásának lehetősége illetőleg mértéke minden esetben, a szerződésben kerül rögzítésre, illetve VIG egyedi engedélye alapján. Szerződésben történő skontó mérték meghatározásánál azonban törekedni kell arra, hogy a skontó mértéke ne haladja meg a Ptk. szerinti késedelmi kamat időarányos mértékét. 1. KIADÁS MÁJUS 13. 5/13 OLDAL

6 4. FELELŐS A vezérigazgató felelős: - a hatáskörébe tartózó beszerzések és megrendelések jóváhagyásáért, a ráfordítások felügyeletéért, - a beszerzési folyamatok működéséhez szükséges források (pénzügyi és eszközök) biztosításáért, - a hatáskörébe tartozó esetekben a beszállítók kiválasztásáért, - a hatáskörébe tartozó megfelelően előkészített és megvalósítható szerződések aláírásáért, - a beszállítói ranglista jóváhagyásáért. A műszaki igazgató felelős: - a hatáskörébe tartozó ajánlatok, szerződések műszaki szempontú ellenőrzéséért, - az ajánlatok, szerződések és a kapcsolódó megvalósíthatósági vizsgálatok kidolgozásának műszaki szempontú irányításáért, ellenőrzéséért, - a hatáskörébe tartozó megfelelően előkészített szerződések aláírásáért, - az előkészítés és megvalósíthatósági vizsgálat kritériumainak ellenőrzéséért, - a hatáskörébe tartozó beszállítói feltételrendszer kialakításának ellenőrzéséért, - a hatáskörébe tartozó megfelelő beszállítók kiválasztásának ellenőrzéséért. - magánszemélyekkel történő megbízási szerződés engedélyezése. A gazdasági igazgató felelős: - a hatáskörébe tartozó ajánlatok, szerződések gazdasági szempontú ellenőrzéséért, - a hatáskörébe tartozó, megfelelően előkészített szerződések aláírásáért, - az ajánlatok, szerződések és a kapcsolódó megvalósíthatósági vizsgálatok kidolgozásának gazdasági szempontú irányításáért, ellenőrzéséért, - a beszerzési folyamatok szabályozásáért, ellenőrzéséért, - a hatáskörébe tartozó beszállítói feltételrendszer kialakításának ellenőrzéséért, - a hatáskörébe tartozó megfelelő beszállítók kiválasztásának ellenőrzéséért, - magánszemélyekkel történő megbízási szerződés engedélyezése. A jogi osztályvezető felelős: - az ajánlatok, szerződések jogi szempontú ellenőrzéséért, - az ajánlatok, szerződések és a kapcsolódó megvalósíthatósági vizsgálatok jogi szempontú ellenőrzéséért, - igény esetén a megrendelések jogi szempontú ellenőrzéséért. A főmérnök, osztályvezető, önálló csoportvezető felelős: - a beszerzési igény megfelelő szintű előkészítéséért, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció elkészítéséért, - a hatáskörébe tartozó ajánlatok, megrendelések, szerződések műszaki és/vagy gazdasági szempontú ellenőrzéséért, - a hatáskörébe tartozó esetekben a vállalkozói informatív ajánlatok bekéréséért, - az beszerzés előkészítés és megvalósíthatósági vizsgálat kritériumainak ellenőrzéséért, - a keretszerződésekből történő közvetlen lehívásért. Az önálló beszerzési csoportvezető felelős - a beszerzési folyamatok szabályozásáért, ellenőrzéséért, betartásáért/betartatásáért, - az általa irányított csoport munkájáért, - az ajánlatok beszerzéséért, a szállítói adatbázis nyilvántartásáért és folyamatos frissítéséért, - a Beszállítói ranglista folyamatos és naprakész felülvizsgálatáért, az elő-és utó auditálások elvégzéséért, - a vonatkozó szabályzatok betartásáért és betartatásáért, - a közbeszerzési eljárást igényelő beszerzésekre vonatkozó javaslattételért, - az egybeszámítás következetes használatáért, 1. KIADÁS MÁJUS 13. 6/13 OLDAL

7 - az éves közbeszerzési terv elkészítéséért, - a megfelelő információ alapján felterjesztések beszerzési vonatkozású előkészítéséért, - az ajánlattételre felkérhető szállítók kiválasztásáért, - a jóváhagyott ajánlatot követően a szerződések megkötéséért, - a beszerzési folyamat dokumentációinak rögzítéséért, - a szerződések nyilvántartásáért. Az integrált vállalatirányítási csoportvezető felelős: - a beszerzési folyamat vállalatirányítási rendszerben történő integrálásáért. 5. CSATLAKOZÓ DOKUMENTUMOK 5.1. KÜLSŐ DOKUMENTUMOK: évi CCIX. törvény Kapcsolódó Korm. rendeletek / kiemelten:58/2013. (II.27.) 2011.évi CVIII. törvény Kapcsolódó Korm. rendeletek / kiemelten: 289/2011.(XII.22.) Vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások elérhetők a DMRV Zrt. intranet hálózatán BELSŐ DOKUMENTUMOK EU5504 Az aláírási, utalványozási és teljesítésigazolási jog gyakorlása EU4203 Ügyiratkezelési szabályzat, irattári terv, cégbélyegzők használata EU6107 Pénzkezelési és pénztárszabályzat EU6301 Beruházási szabályzat EU7401 Az anyagbiztosítás és gazdálkodás folyamata EU7402 A beszállítók értékelése EU7403 Közbeszerzési szabályzat EU7404 Megrendelőként történő szerződéskötés folyamata Ü63021 Beruházási igény-vezeték kiváltáshoz/rekonstrukciójához Ü63022 Beruházási igény-nyomásfokozó gépház rekonstrukciójához Ü63023 Beruházási igény-víztározó medence rekonstrukciójához Ü63024 Beruházási igény - Szennyvízátemelő rekonstrukciójához Ü63029 Tárgyi eszköz igénylőlap Ü74001 Adatfelvételi lap beszállítok részére Ü74003 Beszállítói ranglista Ü74004 Anyag és szolgáltatás igénylő lap Ü74022 Elfogadó nyilatkozat beszállítók részére a DMRV Zrt. társadalmi felelősségvállalásáról (CSR) Ü74023 Beszállítói ranglista rendkívüli év közbeni módosítása év Ü74024 Beszállító rendkívüli értékelése Ü74027 Vállalkozók jogosultságának/engedélyének nyilvántartása SZ74001 Vállalkozási szerződés SZ74002 Megbízási szerződés SZ74003 Szállítási szerződés SZ74004 Tervezői szerződés SZ74005 Szerződés módosítás SZ74006 Vélemény eltérési jegyzőkönyv Lásd IIKK 9.2. fejezet 1. KIADÁS MÁJUS 13. 7/13 OLDAL

8 6. FOLYAMATLEÍRÁS 6.1. BESZERZÉSI FOLYAMAT Részvénytársaságunk alap és egyéb tevékenységei során tárgyi eszközök, anyag valamint szolgáltatás beszerzése során, külső forrásokat is igénybe vesz, szoros együttműködés keretében a vállalat szervezeti egységeivel. Önálló beszerzési csoport folyamata: - Igények alapján piackutatás. - Ajánlattételre felkérhető beszállító kiválasztása. - Ajánlatkérés. - Összegzés készítés ajánlatok bírálatára. - Ajánlatok felterjesztése jóváhagyásra. - Jóváhagyott beszállítóval történő szerződéskötés. - Szerződések nyilvántartása - Beszállítók értékelése - Beszállítók előminősítése - Beszállítói ranglista összeállítása, felülvizsgálata - Beszállítók utólagos minősítése Igények alapján a folyamatos és zavartalan üzemeltetés, kiszolgálás érdekében a beszerzési csoport felelős a szerződések megkötéséért. Ezzel biztosítva a vállalati szintű anyagellátást, hatékony és gazdaságos üzemeltetést és zavartalan működést. A legmegfelelőbb partner kiválasztása érdekében piackutatást végez. Beszerzési igénynek minősül, az engedélyezésre jogosult által jóváhagyott, a beszerzési csoporthoz ELO rendszeren keresztül beérkezett, Ü74004 Anyag és szolgáltatás igénylő lap, valamint tárgyi eszköz beszerzése, továbbá rendkívüli beruházási igény esetén, hatáskörébe tartózó szervezeti egységtől érkezik. - Anyagbeszerzési igényt a DMRV Zrt.-nél szerződéssel nem lefedett esetekben csak LOG vezetői engedély alapján lehet beszerzés felé indítani, kivétel a havária esete, azonban ilyenkor is utólagos engedélyeztetés szükséges. - Tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozó igény az MF vezetői engedély alapján lehet beszerzés felé indítani. - Szolgáltatás beszerzése esetében az FFM engedélyezett és jóváhagyott igénye szükséges, külső vállalkozóval történő szerződéskötési folyamat lebonyolításához, kivétel a havária esetén, azonban ilyen eseteknél is utólagos engedélyeztetés szükséges. - Építési beruházás kivitelezése vonatkozásában, külső vállalkozóval történő megvalósításához MF által engedélyezett és jóváhagyott beszerzési igény szükséges, beszerzési csoport felé, adott szerződésmegkötés tárgyára vonatkozólag. A beszerzési igény mellé - amennyiben az adatlapon nem egyértelműen beazonosítható - csatolni kell az arra vonatkozó speciális műszaki tartalmat, mely a szerződés megkötésének alapfeltétele. Beszerzési csoport jogosult visszaadni igénylő szervezeti egység felé minden olyan hozzá beérkező igényt, mely nem tartalmazza a megfelelő műszaki paramétereket, mely a szerződéskötés folyamat lebonyolításához szükséges. Indoklás hiányában, az igényt visszautasíthatja, ha az úgy fogalmazódik meg, hogy az alapján kizárólag csak egy szerződő partner kiválasztása lehetséges. 1. KIADÁS MÁJUS 13. 8/13 OLDAL

9 Piackutatás keretében törekedni kell az igényeknek megfelelően a legelőnyösebb ajánlattételre felkérhető beszállító kiválasztásara. Árajánlatkérés a lehetséges beszállítóktól. A beszerzési csoporthoz beérkező árajánlatok alapján, összegzés készítés ajánlatok bírálatára. Összegzés alapján, ajánlatok felterjesztése, jóváhagyásra. Jóváhagyott beszállítóval történő szerződéskötés. Szerződések nyilvántartása: - A szerződések iktatószámmal történő ellátása és nyilvántartása a dokumentumkezelő rendszerben történik. Minden szerződésből egy darab eredeti példányt át kell adni a beszerzési csoportnak a Pénzügyi osztály részére. Másolatban meg kell küldeni, érintett szervezeti egységeknek. - Keretszerződések lehívása a VMTR rendszerből egyedi rendelésszám alapján valósul meg. - Beszerzési csoport a szervezeti egységekkel történő egyeztetést követően felülvizsgálja a keretszerződések meghosszabbítását, illetőleg ismételt tender kiírását a szerződés tárgyának vonatkozásában. Beszállítók értékelése: 6.6. alatt foglaltak alapján. Havária esetén az elhárítást szolgáló operatív beszerzéseket a felelős szervezeti egység vezetője rendelheti csak el, összeg-határ korlátozása nélkül. Ilyen esetekben azonban, a haváriát követő első munkanapon létrehozzák a VMTR rendszerében a megrendelést. Amennyiben nem leszerződött külső vállalkozó igénybevétele szükséges, jelen beszerzési szabályzatban foglaltak alapján kell eljárni BESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK Megrendelőként történő Szerződéskötés tekintetében, alkalmazandó: az EU7404 Megrendelőként történő szerződéskötés folyamatáról szóló Eljárási utasítás. Készpénzes beszerzés 0.-Ft - tól Ft - ig Operatív beszerzés: Ft- tól Ft -ig Könnyített beszerzés: Ft - tól Ft -ig Általános beszerzés: Ft - tól Ft -ig Szigorított beszerzés: Ft- tól Kbt. értékhatár - ig Kbt. alapján történő beszerzések folyamatát: EU7403 Közbeszerzési Szabályzat alapján Készpénzes beszerzés: A megrendelés írásba történő foglalása, nem kötelező. Készpénzes fizetési mód esetén az EU6107 Pénzkezelési és pénztárszabályzat előírásait be kell tartani. Engedélyezésre, jóváhagyásra, szervezeti egység vezetője jogosult. Operatív beszerzés: Megrendelés alapján történő operatív beszerzésre szervezeti egység vezetők jogosultak, figyelembe véve EU7401 Eljárási utasítást. Megrendelés tartalmi feltételei: - Megrendelő: megnevezése, címe, adószáma, bankszámlaszáma, aláírásra jogosult neve, - Vállalkozó: megnevezése, címe, adószáma, bankszámlaszáma, aláírásra jogosult megnevezése, - tárgy pontos beazonosíthatósága, megnevezése, minőségi kritériumok meghatározása, - teljesítés, helye, ideje, módja, - fizetési feltételek, - teljesítésre vonatkozó kötelezettségeket (pl. teljesítési igazolásnak módja, késedelmi ködbér, jótállás, szavatosság stb.), 1. KIADÁS MÁJUS 13. 9/13 OLDAL

10 Operatív beszerzés tekintetében szervezeti egységvezetőktől, szerződés megkötésére irányuló igénynek kell megjelennie beszerzési csoport felé, az Ü74004 Anyag és szolgáltatás igénylő lap, az Ü63029 Tárgyi eszköz igénylőlapon, amennyiben az informatív ajánlatkérésből egyértelműen megállapítható, hogy keretszerződés megkötése szükséges. Keretszerződés megkötése, a beszerzési csoport feladata, törekedve hogy vállalatunknál minimalizálódjanak az egyedi beszerzési igények. Könnyített beszerzés Megfelelő műszaki tartalommal jóváhagyott beszerzési igény esetén, minimum 3 db Árajánlat bekérése kötelező. Árajánlatok bekérésénél kötelező betartani a verseny tisztaságát biztosító alapelveket. Megfelelő időt kell adni ajánlatok elkészítéséhez. Ajánlatok összegzését követően, beszerzési csoportvezető felterjeszti jóváhagyásra az ajánlatokat. Jóváhagyott felterjesztést követően, beszerzési csoport értesíti nyertes ajánlattevőt a szerződés előkészítése tekintetében, illetőleg tárgyalásokat kezd szerződéses feltételek tisztázása érdekében adott beszállítóval. Jogász által történő jóváhagyás, kötelező. Árajánlatok jóváhagyására jogosult: - MIG - GIG - Önálló Beszerzési Csoportvezető Általános beszerzés: Beszerzési csoportnál jelentkező engedélyezett és jóváhagyott igényeket, beszerzési csoportvezető jogosult egyeztetni a műszaki, valamint gazdasági igazgatóval. Ezt követően realizálódhat árajánlatok bekérése. Továbbiakban megegyezik, könnyített beszerzési folyamattal. Árajánlatok jóváhagyására jogosult: - MIG - GIG Szigorított beszerzés: Kizárólag MIG valamint GIG által jóváhagyott beszerzési igény esetén bonyolítható a beszerzési eljárás. Pályáztatási tender kiírása kötelező. Pályáztatási portál használata kötelező. Szerződés jogi ellenjegyzésre kötelezett. Árajánlatok jóváhagyására jogosult: - VIG Kbt. alapján történő beszerzés: A közbeszerzési értékhatárt elérő vagy azt meghaladó igény felmerülése esetén az eljárás megindításáról a Vezérigazgató dönt. Vonatkozó eljárási utasítás: EU7403 Közbeszerzési szabályzat alapján SZERZŐDÉSEK/MEGRENDELÉSEK ALÁÍRÁSÁRA VONATKOZÓ JOGOSULTSÁGOK: Operatív beszerzés: - Saját hatáskörébe tartozó szervezeti egységvezető - távolléte esetén EU5504 utasítás szerint Könnyített beszerzés - műszaki igazgató vagy gazdasági igazgató az első helyen - szervezeti egységvezető a második helyen - MIG, vagy GIG távolléte EU5504 utasítás szerint Általános beszerzés - műszaki igazgató első helyen - gazdasági igazgató második helyen - MIG, vagy GIG távolléte EU5504 utasítás szerint Szigorított beszerzés - vezérigazgató Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés: - EU7403 Közbeszerzési Szabályzat alapján 1. KIADÁS MÁJUS /13 OLDAL

11 6.4. PÁLYÁZTATÁSI PORTÁL HASZNÁLATA A Társaságnál lefolytatott pályázatok jelentős része meghívásos pályázat. A pályázatra meghívottak köre minősített vállalkozói listáról, a szakterületek ajánlása alapján, illetve széles körben megjelenő hirdetésekre (web, újság, stb.) történő jelentkezés alapján áll össze. A pályázatokat egy megadott határidőig lehet benyújtani. Fontos követelmény, hogy a benyújtási határidőig csak a pályázók láthatják a saját pályázatukat, ezeket a benyújtási határidőig módosíthatják, utána nem. A benyújtási határidő után az adott pályázatra kijelölt beszerzésért felelős, elvégzi a pályázat bontását és a pályázat elbírálását. Ettől a ponttól a beszerzésért felelős felelőssége az információk bizalmas kezelése. A pályázatban meghatározott időpontig a pályázók kérdéseket tehetnek fel a pályázattal kapcsolatban. Ezeket a kérdéseket és a kérdésekre adott válaszokat valamennyi pályázó számára publikálni kell. A pályázatok feldolgozása során hiánypótlási feladat keletkezhet, ekkor a kiértesített pályázóknak ismét lehetőségük van a pályázati anyagaikhoz dokumentumokat benyújtani. Hiánypótlás esetén a korábban feltöltött dokumentumok, illetve az ajánlati ár nem változhat. A pályázat újraindítását el kell végezni, ha az ajánlatok áraiban is szükséges, vagy lehetséges a módosítás. A pályázat újraindítása esetén az addig benyújtott dokumentumok megtartása mellett, új dokumentumok benyújtására van lehetőség. Az érvényes ajánlatok közül kerül ki a győztes ajánlat. Több témakörben meghirdetett pályázatok esetén előfordulhat közös nyertes is, amikor a meghirdetett témák egy részét az egyik, a másik részét egy másik pályázó nyeri meg BESZÁLLÍTÓK ÉRTÉKELÉSE: Kiemelt fontosságú feladatként kell kezelni a beszállítók minősítési rendszerét, ennek szabályozását. Ezt a folyamatot az EU7402 Beszállítók értékelése eljárási utasítás tartalmazza. Ezen utasítás rögzíti azokat a feladatokat, amelyek alapján egységesen történik a beszállítók előminősítése, valamint a meglévő beszállítók teljesítésének folyamatos mérése, rendszeres értékelése, azok elemzése. Beszállítói minősítési rendszer célja: Egységes alkalmazásának eredményeként azon beszállítóktól szerez be a Társaság a működéséhez szükséges termékeket és szolgáltatásokat, mely beszállítók: - kiváló minőségben - költséghatékonyan - határidőre szállítanak Beszállító minősítési folyamata: - előminősítés - meglévő beszállítók utólagos értékelése - eredmények feldolgozása - rendszeres folyamatba épített ellenőrzés, elemzés - eredmények feldolgozása - visszacsatolás, utóminősítés - beszállítói ranglista összeállítása, felülvizsgálata, aktualizálása Az előminősítéshez szükséges adatfelvételi lapot a beszerzési csoport munkatársai küldik ki a lehetséges beszállítóknak. Azon beszállítók ajánlatai addig nem vehetők figyelembe, amíg a kérdőív kitöltve vissza nem érkezik és az azon szereplő kérdések válaszait a beszerzési csoport munkatársai a pontrendszer alapján nem értékelik. Értékelést követően javaslatot tesznek a beszállítói ranglista beemelésébe adott beszállítót. 1. KIADÁS MÁJUS /13 OLDAL

12 Az adatfelvételi lap mellékleteként adott tevékenység végzéséhez kapcsolódó jogszabályban foglalt jogosultság/ engedélyek (pl. tervezői-, érintésvédelmi, hulladékszállítási stb.) bekérése a beszerzési csoport feladata. Ennek hiányában a beszállító nem foglalkoztatható. Erről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás felülvizsgálata, szervezeti egységek bevonásával történik. Anyag illetve tárgyi eszköz beszerzés tárgyában, figyelembe kell venni adott Minőségi tanúsítványok meglétének igazolását, szerződéses feltételekben kell meghatározni a veszélyes anyagok biztonsági adatlapokra vonatkozó utasítási eljárást. Meglévő beszállítók minősítése, előző beszállításai figyelembevételével történik. Folyamatba épített elellenőrzések. (Pl. szállítási határidő betartása, minőségi kifogás, megfelelő csomagolás, rendelkezésre állási idő stb.) Utólagos minősítés szervezeti egységek bevonásával történik. Eredményeinek feldolgozása, elemzése beszerzési csoport feladata, ezek alapján aktualizálják beszállítói ranglistát. A folyamatba épített ellenőrzés, illetve az utólagos minősítés alapján egy adott beszállító akár negatív elbírálásban is részesülhet az előminősítése alapján, illetve pozitívabb besorolási kategóriába is kerülhet. 1. KIADÁS MÁJUS /13 OLDAL

13 Beszerzési szabályzat ESEMÉNYTÁBLÁZAT kiadás száma kiadás időpontja változtatott oldal változtatás leírása Első kiadás. 1. KIADÁS MÁJUS /13 OLDAL

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

SZ,ABÁL,YZ,AT' BE.SZE,RZ,É,SI. Szegedi Vízmű Zrt. 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.

SZ,ABÁL,YZ,AT' BE.SZE,RZ,É,SI. Szegedi Vízmű Zrt. 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. BE.SZE,RZ,É,SI _. -. ~ - 'o - I _ 0- SZ,ABÁL,YZ,AT' Záradék A Hivatal a jelen beszerzési szabályzatot jóváhagyta az alábbi számú határozatával. Határozatszám : J.8:')J 1

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.sz. melléklet A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 3 1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás 3 1.1. A Szerencsejáték

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS RIGYÁC TELEPÜLÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE II. ÜTEM NAGYKANIZSA AGGLOMERÁCIÓ CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE CÍMŰ, KEOP-1.2.0/2F- 2008-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 5. szám 128. évfolyam 2013. február 15. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 11/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 2., kedd Tartalomjegyzék 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet A 2014 2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Gazdálkodási szabályzat ( A z M V S Z e l n ö k s é g e e l f o g a d t a a 2 8 / 2 0 1 3 ( 0 4. 1 6. ) s z. h a t á r o z a t á v a l, h a t á l y o s 2 0 1 3. 0 4. 1 6. n a p j á t ó l ) Budapest, 2013.

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben