FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság"

Átírás

1 FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz

2 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székhelye: 6000 Kecskemét, Ipar u. 2. A Társaság telephelye, fióktelepei: 6000 Kecskemét, Ipar u Kalocsa, Mócsy J. u Baja, Dózsa Gy. u Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 15 Tulajdonosi szerkezet: A jegyzett tıke összege: 100 % állami és önkormányzati tulajdon Ft Az adószáma: A cégjegyzékszáma: ( ) A statisztikai számjele: Alaptevékenység: 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás a.) Alapítás, átalakulás A FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Kft. jogelıdjeit - a Bács-Kiskun Megyei Tızegkitermelı és Talajerı-gazdálkodási Vállalatot és a Bács-Kiskun Megyei Kéményseprı és Cserépkályha-építı Vállalatot - a Bács-Kiskun Megyei Tanács alapította 1949-ben. E két vállalat egyesülésébıl jött létre 1976-ban a Bács-Kiskun Megyei Kommunális Szolgáltató Vállalat. A változó gazdasági környezetben kialakuló új piacoknak megfelelıen a vállalat jelentısen bıvítette profilját egyrészt a tüzeléstechnika, másrészt a környezetvédelem irányába. Ezt tükrözte 1986-ban a vállalat nevének megváltoztatása FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Vállalat névre, miközben a vállalat profilja folyamatosan alkalmazkodott a piaci igényekhez. A Bács-Kiskun Megyei Vagyonátadó Bizottság XII. 31-én jogerısen hatályba lépett határozata alapján névváltoztatás nélkül önkormányzati vállalatként mőködött, mint egyes jogi személyek vállalata (55 tulajdonos önkormányzat). A vállalat alapítói joggyakorlói - a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - a vállalat gazdasági társasággá szervezésérıl döntöttek és ennek

3 3 eredményeként a vállalat közhasznú társasággá alakult, így január 1-tıl kezdıdıen a társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Közhasznú Társaság néven mőködik 46 település önkormányzatának tulajdonaként. A évi IV. törvény (Gt.) rendelkezése miatt Társaságunk óta nonprofit korlátolt felelısségő társaságként mőködik, közhasznúsági besorolással nem rendelkezik. Továbbra is megmaradtak azonban a sajátos rendelkezések, melyekre figyelemmel kell lenni, pl.: a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az olyan szerzıdés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelıs szervvel köt, tagjainak osztalékot nem fizethet, de törzstıkével rendelkezik, ügyvezetıje van, az üzletrész a tagjaira átruházható, stb. b.) A tulajdonosok köre, tulajdoni hányaduk SORSZÁM TULAJDONOS MEGNEVEZÉSE TULAJDONI HÁNYAD (%) RÉSZ TÖRZSBETÉT (e Ft) ÖSSZES 1. Magyar Állam 80, Kecskemét M. J. Város Önk. 6, Kalocsa Város Önk. 4, Baja Város Önk. 1, Jánoshalma Önk. 0, Foktı Önk. 0, Dusnok Önk. 0, Mélykút Önk. 0, Bátya Önk. 0, Nemesnádudvar Önk. 0, Hajós Önk. 0, Fajsz Önk. 0, Öregcsertı Önk. 0, Császártöltés Önk. 0, Homokmégy Önk. 0, Szakmár Önk. 0, Madaras Önk. 0, Fülöpszállás Önk. 0, Bácsbokod Önk. 0, KÖZÖS TULAJDON I. 0, Miske Önk. 270 Drágszél Önk. 90

4 KÖZÖS TULAJDON II. 0, Lajosmizse Önk. 200 Felsılajos Önk. 20 Kunadacs Önk. 40 Kunbaracs Önk. 20 Kunpeszér Önk. 20 KÖZÖS TULAJDON III. 0, Jászszentlászló Önk. 50 Bugac Önk. 120 Bugacpusztaháza Önk. 20 KÖZÖS TULAJDON VI. 0, Apostag Önk. 80 Dunavecse Önk. 90 KÖZÖS TULAJDON V. 0, Felsıszentiván Önk. 70 Rém Önk. 60 KÖZÖS TULAJDON VI. 0, Borota Önk. 50 Kéleshalom Önk. 20 Kunfehértó Önk. 70 KÖZÖS TULAJDON VIII. 0, Érsekcsanád Önk. 80 Érsekhalma Önk. 70 KÖZÖS TULAJDON IX. 0, Katymár Önk. 70 Bácsborsód Önk. 50 KÖZÖS TULAJDON X. 0, Dunatetétlen Önk. 30 Géderlak Önk. 40 Ordas Önk. 20 Uszód Önk. 80 Ujtelek Önk. 60 ÖSSZESEN :

5 5 c.) A Társaság vezetıi, tisztségviselıi A Társaság képviseletére jogosult: A Felügyelı Bizottság tagjai: DONGÓ JÓZSEF ügyvezetı 6100 Kiskunfélegyháza, XI. körzet tanya 449. KOVÁCS ANTAL (a Felügyelıbizottság elnöke) 6523 Csátalja, Erzsébet u. 4 KOHAJDA LÁSZLÓ 6000 Kecskemét, Ág u. 36. FERENCZI LÁSZLÓ 6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 64. A beszámolót készítette: HALASI BERNADETT gazdasági vezetı 6032 Nyárlırinc, Árpád u. 7. PM nyilvántartási szám: A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett, melyet GYÖNGYÖSI IMRE (6300 Kalocsa, Árendás u. 50.) végez. Engedély száma: Kamarai engedély száma: A könyvvizsgáló ben összesen ,-Ft díjazásban részesült. d.) A Társaság tevékenységi köreinek rövid bemutatása Kéményseprı-ipari közszolgáltatás (főtéstechnikai üzletág), mint fı tevékenység A Társaság a kéményseprı-ipari szolgáltatásainak jelentıs részét önkormányzati kötelezı feladatként látja el. A kötelezı feladatok körébe az un. sormunka végzés (kéményseprés, kéménytisztítás), illetve a 4 éves mőszaki felülvizsgálat tartozik. Ez utóbbi a sormunka keretében elvégzendı felülvizsgálat, mely kiegészíti az éves ellenırzést. A 4 éves mőszaki felülvizsgálat díja 2013 óta jogszabályi rendelkezéseknek eleget téve arányosan beépítésre került az éves szolgáltatási díjtételbe. Az elızıek mellett megrendelésen alapuló bár volumenében egyre csökkenı főtéstechnikai szolgáltatásokat is végez a társaság. Ilyen például a lakhatási engedélyhez szükséges kéményvizsgálat, elızetes engedélyezés, pályázathoz szükséges állapotfelmérés. A főtéstechnikai üzletág a kötelezı közszolgáltatási tevékenységét 79 megyei településen látja el, beleértve Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területét is. A társaság tevékenysége az élet- és vagyonvédelem szempontjából alapvetı feladat, melynek szakszerő, minden igényt kielégítı, megbízható elvégzése alapkövetelmény, az udvarias szolgáltatási magatartás egyidejő betartásával.

6 6 Környezetvédelmi üzletág Ezen a területen változatlanul a korábbi évtizedekben (20-30 év) felhalmozott ártalmatlanítási kötelezettségek felszámolása a legfontosabb feladatunk. ben a Kecskeméti telephelyet terhelı környezetvédelmi kötelezésnek teljes mértékben sikerült eleget tennünk. A FILANTROP Kft. részére a Környezetvédelmi Felügyelıség /2002. számú jogerıs határozatában a Kecskemét, Ipar u. 2. számú telep felszín alatti kezelıágyásainak felszámolását írta elı, melyet a benyújtott, dokumentumokkal alátámasztott készre jelentést a /2012. számú határozatával elfogadottnak nyilvánított. További kötelezés kezdeményezésétıl eltekintett. A telepen lévı figyelıkút ( 1 db ) rendszert ettıl függetlenül továbbiakban is mőködtetni kell, ami negyedéves akkreditált mintavételezést és laborvizsgálatok megrendelését jelenti szerzıdés alapján. Harkakötönyi telep vonatkozásában a Környezetvédelmi Felügyelıség /2008. számú határozatban megállapította, hogy változatlan monitorozás ( 7 db figyelıkút ) és területhasználat meghagyása mellett a telepen lévı kezelıágyásokat nem kell kiüríteni. Amennyiben a vízvizsgálati eredményekben kedvezıtlen változás következik be, haladéktalanul tájékoztatni kell a hatóságot, aki elrendeli a szükséges intézkedéseket. A Törökfái Nyárfás telepre vonatkozóan a Környezetvédelmi Felügyelıség a /2007. számú, illetve a /2008. számú határozatában a korábban elıírt ártalmatlanítás december 31-ei befejezésére vonatkozó határidı módosítási eljárást felfüggesztette a polgári peres eljárás jogerıs befejezéséig. A polgári peres eljárás, a szüneteltetés idejének lejártával, ez év május végén megszőnik, amikor a kötelezések életbe lépnek. Állami pályázati források bevonásának elindítása megtörtént, ettıl függetlenül indokolt egy személyes konzultáció a Környezetvédelmi Felügyelıséggel, ahol a Társaság lehetıségeinek és kötelezettségeinek megtárgyalása szükséges. A környezetvédelmi üzletág keretében ben szaktanácsadást, környezetvédelmi szolgáltatást folytattunk külsı megrendelık részére, melybıl 774 árbevételt realizált a Társaság. Jelentısebb eredmény eléréséhez egy jól átgondolt marketing tevékenységre lenne szükség, melyhez jelenleg nem rendelkezünk elegendı forrással. Sajnos a fentebb említett kötelezettségek miatt felmerülı költségek eredményeként e tevékenység továbbra is veszteséget termel. Egyéb tevékenységek: Eredmény szempontjából az egyéb tevékenységek közül jelentıs az ingatlanok bérbeadása. A keletkezı árbevétel évek óta stabilnak mondható. A bérbeadás terén megvizsgáltuk az üresen álló raktárhelységeink bérletbe adásának további lehetıségét. Azokat meghirdettük. Raktárhelységek bérletének piacán azt tapasztaljuk, hogy nagy a

7 7 kínálat, a kereslet viszont csökken. Egyre több vállalkozás szőnik meg, hagy hátra bérelhetı telephelyeket, raktárhelyeket. A megrendelésen alapuló háztartási tüzelıberendezések, készülékek, valamint a kazán és egyéb tüzelıberendezések javítása, karbantartása, biztonságtechnikai mőszeres vizsgálata sajnos az utóbbi években jelentıs mértékben visszaesett évet megelızıen ezt a tevékenységet saját munkavállalókkal láttuk el óta a meglévı szerzıdéseink megtartása érdekében alvállalkozó bevonása vált szükségessé. A fıtevékenységhez képest elenyészı eredményt termelı tevékenységeink: szellızırendszerek és szemétledobók tisztítása, környezetvédelmi szolgáltatás, értékesítés II. félévétıl megrendeléses alapon végezzük a társasházak szellızırendszereinek és szemétledobóinak tisztítását. A végzett tevékenységünk kezdetben kedvezı visszhangra talált, de sajnos már a év során visszaesés volt érezhetı, mely a további években tovább hanyatlott. E tevékenység körében jelentıs versenyhelyzet alakult ki országos és térségi szinten egyaránt. A szolgáltatás igénybevételét hasonlóan a kéményseprı-ipari közszolgáltatással az ár és az elvégzett munka színvonala alapozza meg. Társaságunk e szolgáltatás terén rendelkezik potenciális kapacitással és piaccal, de ahhoz, hogy az eredményességet ki tudja aknázni, szükséges a kor mai színvonalára felhozni az eszközállományt. Folyamatosan kutatjuk az új szolgáltatási területeket. A samott béléscsövek, Montel kémény köpeny elemek, főtéstechnikai anyagok, alkatrészek értékesítése évrıl-évre növekvı árbevételt produkált januárban életbelépett új kéményseprı-ipari törvény (i XC. tv.) e termékek forgalmazását megtiltotta a kéményseprı tevékenységet végzıknek, így a Filantrop Kft. számára is. A kereskedelmi üzletág ebbıl kifolyólag minimálisra csökkent, jelenleg a törvény által megengedett CO érzékelık forgalmazását végezzük augusztusában új tevékenységgel indultunk ingatlan közvetítés tekintetében. A szolgáltatást egy részmunkaidıs alkalmazottal lájuk el. Mivel induló tevékenységrıl van szó, az elért árbevétel egyenlıre nem volt jelentıs. Az elsı évben a tevékenység csekély mértékő veszteséget realizált, ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy ezáltal egy korábbi munkaerıt ıriztünk meg. e.) Piaci helyzet január 1-jén hatályba lépett a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló i XC. törvény (továbbiakban: Kskt.), valamint annak végrehajtási rendeletei, a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet és a

8 8 kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet. A Kskt. új alapra helyezi a közszolgáltatás ellátását és a korábbi szabályozásnál sokkal részletezıbb módon, eddig önkormányzati rendeletekben szabályozott kérdésekre is kiterjed. A kéményseprı szakma úgy ítéli meg, hogy helyes volt az új jogszabályi környezet megteremtése, amely mind szakmailag, mind financiálisan is rendezte volna a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatás helyzetét Magyarországon év elejétıl a magyar családok védelme és támogatása érdekében, a multinacionális, külföldi tulajdonú áram és földgáz szolgáltató vállalatok extraprofitja ellenében életbe lépı 10 %-os rezsicsökkentési célkitőzés folyamába a május 28-i Kormányhatározat alapján a kéményseprı-ipari közszolgáltatás kis- és közepes gazdasági társaságai is bekerültek. E döntés a kéményseprı-ipari közszolgáltatoknál %-os díjmérséklést jelentett (országos átlag 30 %). E tény mellett azt is ki kell emelni, hogy az egyéb szolgáltatóktól eltérıen a rezsicsökkentés a mi esetünkben érintette a lakossági kéményhasználókon felül a közületi kéményhasználókat is, dupla terhet róva a szolgáltatókra. Az elmúlt év második felében további jogszabályváltozások teremtettek bizonytalan helyzetet a kéményseprı szakma számára: Kskt. törvénybıl kikerült a 10. (3) miszerint a közszolgáltatás díjának fedezetet kell biztosítania a hatékonyan mőködı vállalkozás ráfordításaihoz és a közszolgáltatással összefüggı mőködés fejleszthetı fenntartásához. Ezzel és néhány szolgáltató kompenzálásával a Kormány elismerte, hogy a jelenlegi díjakkal ez a feltétel nem teljesíthetı. A Kskt. törvény és a 63/2012 (XII.11.) BM. rendelet i XCIII. törvény 191. (2) és 58/2013. (X. 11.) BM rendelettel történı módosítása 2013 októberétıl CO érzékelık meglétének kötelezı ellenırzését írta elı amely szintén elvégzendı pluszfeladatot rótt a szolgáltatókra ellentételezés nélkül. A kiértesítések rendjének megváltoztatása a jelenlegi állapotra, életszerőtlen követelmények elé állítja a szolgáltatókat, kéményseprıket. A szakmunkásképzés szabályait a 20/2013. (V. 28.) BM rendelet változtatta meg. A 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 9. (1). az éghetı anyag távolságának hibaként való feltüntetését törölte el év közben, amely szintén az élet- és vagyonbiztonság megteremtését nehezíti. Az év elejétıl ez idáig feltárt hibák utóellenırzése ismételt feladatot és költséget jelentett. Mára ténnyé vált, hogy Magyarországon a kéményseprı-ipari közszolgáltatás színvonala gyorsuló ütemben romlik. A szolgáltatók kirendeltségeket, ügyfélszolgálatokat szüntetnek meg, munkavállalókat bocsátanak el, illetve mőszer- és eszközparkjuk fejlesztésére, javítására sem képesek. Elmondható, hogy a jelenlegi körülmények között az elıírt törvényi minimumfeltételek betartása sem valósítható meg.

9 9 Ezek a hatások a kéményseprı-ipari közszolgáltatók esetében országos problémaként jelentkeznek. Az egyéb tevékenységükbıl származó bevételeik, tulajdonaik felélését tekintve, illetve a támogatások mértéke szerint van eltérés abban, hogy mely szolgáltató hogyan, meddig tud fennmaradni. Kijelenthetı, hogy támogatás nélkül ez a szolgáltatás minden jogszabályt betartva nem üzemeltethetı. Ez miatt sok cég meg is szőnt, felmondta az önkormányzatokkal kötött szolgáltatói szerzıdését, nehéz helyzetbe hozva azokat. 2.) A számviteli politika meghatározó elemeinek ismertetése a.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások A társaság az eszközeinek és forrásainak értékelésénél a számvitelrıl szóló évi C. törvény elıírásaival összhangban jár el. A társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a társasági vagyon (különösen az ingatlanok, épületek, építmények esetében) reálisabb megítélése szempontjából élni kíván a számviteli törvény adta lehetıséggel, miszerint a fenti eszközök esetében a piaci értékhez való közelítést kívánja alkalmazni. Ezen ingatlanok esetében értékbecsléssel él és értékelési tartalék képzéssel kívánja a piaci értéket követni. A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékbecslést gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve 5 évente végezteti el külsı szakértıvel. A közbensı években ehhez az értékhez viszonyítja a könyvekben szereplı nyilvántartási értéket. Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket a fentiek figyelembe vételével tartjuk nyílván könyveinkben. A Társaság a készletekrıl év közben mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet. A felhasználás értékét FIFO módszerrel követjük, a beszerzések tényleges bekerülési árának rögzítésével. A követelések az elszámolt értékvesztéssel csökkentve könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben. A vállalkozói és közületi körben a követelések minısítése és az értékvesztés elszámolása egyedileg történt. A lakossági vevıkövetelések értékelés és az értékveszés képzése azok együttes minısítése alapján, csoportosan került meghatározásra. A bankszámlán és a házipénztárakban szereplı pénzeszközök között leltárral alátámasztott és rovancsolt készpénz, illetve számlapénz került kimutatásra a december 31-i állapotnak megfelelıen. A saját tıkén belül a jegyzett tıke a társasági szerzıdésben, a cégbíróságon bejegyzett tıkének

10 10 megfelelı nagyságban tartjuk nyilván. A tıketartalék, eredménytartalék és a mérleg szerinti eredmény könyv szerinti értéken szerepel a mérlegbeszámolóban. Céltartalék képzés során a mérleg fordulónapján rendelkezésre álló információk alapján állapítjuk meg a szükséges mértéket. Társaságunknál a pénzügyi, számviteli adatok rögzítése tıl integrált rendszerben történik. b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolása a Társaság számviteli politikája alapján, a várható használati idınek megfelelıen történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékbıl kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg havi gyakorisággal, naptári napokra számolva. A Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök, valamint a szellemi termékek beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása A Társaság a feleslegessé vált, rendeltetésszerően nem használható immateriális javak és tárgyi eszközök után terven felüli értékcsökkenést számol el. c.) Az éves beszámoló formájának választása A Társaság a számviteli törvény értelmében kettıs könyvvitel vezetésére és éves beszámoló készítésére kötelezett. A Társaságnál a mérleg "A" változata, eredmény kimutatásnál is az A típusú (összköltség) eredmény kimutatás készül. A beszámoló fordulónapja december 31., az üzleti év megegyezik a naptári évvel. A beszámoló fordulónapja a naptári év utolsó napja (december 31.), a mérlegkészítés idıpontja a tárgyévet követı március 10.

11 11 B. SPECIFIKUS JELLEGŐ KIEGÉSZÍTÉSEK 1.) Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A Befektetett eszközök ,85% I Immateriális javak ,15% II Tárgyi eszközök ,24% III Befektetett pénzügyi eszközök B Forgóeszközök ,48% I Készletek ,25% II Követelések ,91% III Értékpapírok IV Pénzeszközök ,12% C Aktív idıbeli elhatárolások ,92% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,85% D Saját tıke ,85% I Jegyzett tıke ,00% II Jegyzett, még be nem fizetett tıke III Tıketartalék ,00% IV Eredménytartalék ,05% V Lekötött tartalék VI Értékelési tartalék ,52% VII Mérleg szerinti eredmény ,44% E Céltartalékok ,42% F Kötelezettségek ,93% I Hátrasorolt kötelezettségek II Hosszú lejáratú kötelezettségek ,60% III Rövid lejáratú kötelezettségek ,61% G Passzív idıbeli elhatárolások ,58% FORRÁSOK ÖSSZESEN ,85%

12 12 a.) Immateriális javak Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek ,15% Immateriális javak ,15% A Társaság immateriális javait a vagyoni értékő jogok és a szellemi termékek jelentik. A vagyoni értékő jogok nyilvántartási értéke és ben is nulla. A szellemi termékek növekedését egyrészt a ben bérelt vállalat irányítási rendszer tovább fejlesztett szoftverének tárgy évben történt megvásárlása okozta, melynek bekerülési értéke 824 eft volt. Másrészt a ben megnyert GOP-os pályázat keretében elején megvásárolt server számítógép operációs rendszerébıl adódik 341 eft értékben. Az 50%-os intenzitású GOP-os pályázat megvalósításának megkezdését követıen vált ismertté a rezsicsökkentés mértéke és hatása, melyet követıen a pályázati szerzıdést kénytelenek voltunk felmondani, így elestünk a támogatási összegtıl. Az immateriális javak bruttó értékének, illetve halmozott értékcsökkenésének változását az I. számú melléklet mutatja be. b.) Tárgyi eszközök Ingatlanok, kapcs. vagyoni értékő jogok ,85% Mőszaki berendezések, gépek, jármővek ,89% Egyéb berend., felszerelések, jármővek ,56% Beruházások, felújítások ,00% Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ,52% Tárgyi eszközök ,24% A tárgyi eszközök növekedését az alábbiak okozták: a fentebb említett GOP-os pályázat keretében megvásárolt server (785 eft) a ben megnyert, és re áthúzódó TÁMOP pályázat keretében beszerzett eszközök (konyhai és irodai eszközök összesen eft) költségcsökkentés érdekében a Kecskemét, Ipar utcai telephely ırzésének saját munkaerıvel történı ellátását lehetıvé tevı riasztórendszer kiépítése (1.327 eft)

13 13 egyéb, a fı tevékenység ellátásához nélkülözhetetlen mőszer, szerszám (703 eft) Az ingatlanok értékhelyesbítése címén eft került kimutatásra a 2011-ben külsı szakértı által készített értékbecslés alapján. A társaság számviteli politikájában rögzítette, hogy a társasági vagyont (különösen az ingatlanok, épületek, építmények esetében) a piaci értéken kívánja könyveiben szerepeltetni. Ennek érdekében 5 évente értékbecslést végeztetünk. A tárgyi eszközök bruttó értékének, illetve halmozott értékcsökkenésének, valamint az értékhelyesbítés állományváltozását az II. számú melléklet mutatja be. A környezetvédelmi célokat szolgáló tárgyi eszközök bruttó, nettó értékének és az értékcsökkenési leírásának i változását a III. számú melléklet tartalmazza. c.) Készletek Anyagok ,26% Áruk ,31% Készletek ,25% A készletek értéke a bázis évhez képest 65,25 %-kal csökkent. A korábban folytatott tüzeléstechnikai berendezések javítása, karbantartása miatt felhalmozott készletekre évben elszámolt értékvesztésbıl 623 eft visszaírásra került, mivel a tárgy év során egy kis részét sikerült értékesíteni. Évek óta elfekvı, immobil készletekrıl van szó, melyek a évben kivezetésre, a selejt anyagok értékesítésre kerülnek. d.) Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) ,36% Egyéb követelések ,58% Követelések ,91% A vevı állomány eredeti könyv szerinti értéke eft, értékvesztéssel csökkentett értéke eft. Ez az összeg az elızı évi értéknél eft-tal kevesebb, mivel a tárgy év során eft értékvesztés került elszámolásra.

14 14 Követeléseink mind nagyobb mértékben maradnak pénzügyileg rendezetlenek, behajtó cégek szolgáltatásainak igénybe vétele ellenére is. Lejárt vevıi állomány december 31-én: eft, mely az elızı évi eft mértékhez képest 57%-kal romlott. Az egyéb követelések: Kilépett dolgozók társasággal szembeni követelés Kilépett dolgozói követelés értékvesztése OEP kiutalási igény 287 Biztosítóval szembeni követelés 934 Különféle egyéb követelések 104 Önkormányzattal szembeni adó túlfizetés Adóhatósággal szembeni adó túlfizetés Egyéb követelések A dolgozók társasággal szembeni követelésének jelentıs mértéke elıtt keletkezett, 3 volt dolgozó által eltulajdonított nettó árbevételbıl. Jogerıs bírósági határozat, valamint végrehajtás kezdeményezés ellenére sem látjuk biztosítva követelésünk megtérülését. Bizonytalansága révén korábbi években értékvesztést számoltunk el eft értékben. ben próbaidıs munkavállalónk 115 eft árbevétellel nem tudott elszámolni. A rendırségi nyomozás mérlegkészítésig nem zárult le. e.) Pénzeszközök Pénztár, csekkek ,14% Bankbetétek ,55% Pénzeszközök ,12% A pénztárak 48 eft értéke a központi és a 4 kirendeltségi házipénztár december 31-én fennálló egyenlegét tartalmazza, amely összegeket tényleges leltár támaszt alá. Bankbetétek értékét a Magyar Államkincstárnál vezetett, eft záró állománnyal rendelkezı folyószámla adja.

15 15 f.) Aktív idıbeli elhatárolások Bevételek aktív idıbeli elhatárolása ,19% Ktg-ek, ráfordítások aktív idıbeli elhat ,00% Halasztott ráfordítások ,00% Aktív idıbeli elhatárolások ,92% A bevételek aktív idıbeli elhatárolását a bérlık részére tárgy évben kiszámlázott, de évet érintı áramdíjak jelentik. A költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolásának értéke: Programkövetés 144 Elıfizetés 81 Biztosítás évi sormunkakönyv elıkészület 378 Bérleti díj 12 Aktív idıbeli elhatárolások 698 A ben elnyert 100 %-os támogatottságú TÁMOP / azonosító számú Egészségre nevelı és szemléletformáló életmód programok a FILANTROP Kftnél címő pályázat megvalósítása a tárgy évben befejezıdött. Az elızı évben halasztott ráfordításként kimutatott 899 eft a pályázati összeg lehívásában ellentételezésre, így kivezetésre került. g.) Saját tıke alakulása Jegyzett tıke ,00% Tıketartalék ,00% Eredménytartalék ,05% Értékelési tartalék ,52% Mérleg szerinti eredmény ,44% Saját tıke ,85%

16 16 Az eredménytartalék a i mérleg szerinti eredmény összegével, eft-tal nıtt. Az értékelési tartalék az ingatlanok tárgy évben elszámolt értékhelyesbítésének összegével emelkedett. h.) Céltartalékok Céltartalékot a várható környezetvédelmi kötelezettségekre, valamint a társasággal szembeni peres követelésekre képeztünk az alábbiak szerint: Környezetvédelmi célok (Törökfái, Harkakötöny) Peres eljárások Céltartalék a várható kötelezettségekre i.) Hosszú lejáratú kötelezettségek Beruházási és fejlesztési hitelek ,60% Hosszú lejáratú kötelezettségek ,60% A beruházási és fejlesztési hitelek éven túli értéke eft. A társaság 2008 óta folyamatosan újította gépjármő parkját. A mérlegsoron 8 db tehergépjármő és 1 db személygépkocsi évben esedékes törlesztı részletével csökkentett hitelösszege került kimutatásra. j.) Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek ,60% Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,29% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,62% Rövid lejáratú kötelezettségek ,61%

17 17 Rövid lejáratú hitelek közé a hosszú lejáratú beruházási és fejlesztési hitelekbıl a évi törlesztı részletek kerültek átsorolásra eft értékben. A növekedés a pénzintézet hitelpolitikájából adódik, mely szerint az egyenlı törlesztı részletek tıketartalma az idı folyamán fokozatosan nı. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból mérlegsor értéke eft-tal emelkedett a bázis évhez képest. A növekedést a HOLOGÉN Kft eft értékő számlája okozza, mely a kecskeméti telep olajos földkiszállítását tartalmazza. A Társaság 30 napon belüli lejárt határidejő szállítói tartozása december 31-én 988 eft. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek az alábbi tételeket tartalmazza, amelyek esedékessége január hónap: Adók Munkabér Bérjárulékok Munkavállalóval szembeni kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek k.) Passzív idıbeli elhatárolások Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhat ,96% Halasztott bevételek Pénzeszközök ,58% A költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása az alábbi tételeket tartalmazza: Beszámoló közzétételi díja 2 Informatikai szolgáltatás 35 Rezsidíj (víz, áram, gáz) Bankköltség 119 Jogi tanácsadás 150 Rágcsáló irtás 49

18 18 Postaköltség 137 Szemétszállítás 23 Üzemanyag 130 Oktatás 40 Telefon 308 Munka- és tőzvédelem 144 Passzív idıbeli elhatárolások Halasztott bevételként szerepel a ben elnyert 100 %-os támogatottságú TÁMOP / azonosító számú Egészségre nevelı és szemléletformáló életmód programok a FILANTROP Kft-nél címő pályázat támogatási összegébıl 279 eft, mert ezzel szemben költség csak a jövı években fog felmerülni. Nevezetesen két vásárolt eszköz értékcsökkenésként még el nem számolt, könyv szerinti értéke. 2.) Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések a.) Az eredménykimutatás fıbb sorainak elemzése A Üzleti tevékenység eredménye ,64% B Pénzügyi mőveletek eredménye ,30% C Szokásos vállalkozási eredmény ,06% D Rendkívüli eredmény E Adózás elıtti eredmény ,06% F Adózott eredmény ,44% G Mérleg szerinti eredmény ,44% A Társaság az elızı évhez képest 34,64 %-kal magasabb mérleg szerinti eredményt realizált, mely két alapvetı okra vezethetı vissza: I. félévében a rezsicsökkentést megelızıen a Piaci helyzet fejezetben felvázolt jogszabályok értelmében magasabb áron végezhettük a kéményseprı-ipari közszolgáltatást. Ez a díjszabás fedezetet biztosított volna a jövı évi jogszabályi elıkészületekhez. Árbevétel kiesés csak a II. félévben következett be, melyet az I. félévi többlet díjbevétel ellensúlyozott. A Társaság vezetése a II. félévi 45%-os díjcsökkenésre készülve több költségmegtakarító intézkedést hajtott végre, melynek következtében eft-tal csökkentek a kiadások a tervezetthez képest.

19 19 b.) A nettó árbevétel üzletágankénti, tevékenységenkénti bontásban Sormunka ,27% Megrendeléses szolgáltatás ,99% Közszolgáltatás összesen ,38% Környezetvédelem ,32% Ingatlan bérbeadás ,72% Tüzeléstechnika ,81% Szellızıtisztítás ,36% Értékesítés ,21% Ingatlan közvetítés Összes árbevétel ,15% A közszolgáltatás keretében végzett sormunka végzés jogszabályi feltételrendszere az elmúlt 1-2 évben számottevı változáson ment keresztül, mely jelentıs többletfeladatot, ezáltal többletköltséget illetve árbevétel kiesést okozott ben. Ez az árbevétel csökkenés látszik a fenti táblázatban is. A megrendeléses szolgáltatás volumenére ráhatásunk elenyészı, a 7,99%-os árbevétel növekedés a főtéskorszerősítés, a tüzelımód váltás, a lakásfelújítás és az építıipar lassú felélénkülését mutatja. Az egyéb mellék tevékenységeink (tüzeléstechnika, szellızıtisztítás) csökkenı árbevételének oka a fedezet hiányában elmaradó marketing tevékenységnek tudható be. Az értékesítés jelentıs visszaesését a január 1-én életbelépı i C. törvény eredményezte. E jogszabály megtiltotta a kémény értékesítését a kéményseprı-ipari közszolgáltatók részére is, mely tevékenységbıl elızı évben a többi melléktevékenységhez képest komoly árbevételt realizált Társaságunk. c.) Egyéb bevételek részletezése Értékesített imm.javak, tárgyi eszközök ,72% Káreseményekkel kapcsolatos bevétel ,87% OEP térítési díj ,14%

20 20 Céltartalék felhasználás Készletek visszaírt értékvesztése Kapott pályázati összeg ,69% Különféle egyéb bevételek ,00% Egyéb bevétel ,16% Az egyéb bevételek jelentıs mértékő visszaesése alapvetıen a ben értékesített Kecskemét, Ipar u. 2. szám alatti ingatlanból származó bevétel elszámolásának tudható be, melyre az elmúlt évben lezajlott szennyezett föld kiszállításának költségének fedezése miatt került sor. d.) Anyagjellegő ráfordítások Anyagköltség ,24% Igénybe vett szolgáltatások értéke ,37% Egyéb szolgáltatások értéke ,63% Eladott áruk beszerzési értéke ,10% Közvetített szolgáltatások értéke ,25% Anyag jellegő ráfordítások ,61% Az anyagköltség eft-os csökkenése több tényezıre vezethetı vissza költségmegtakarítási intézkedések következtében csökkent eft-tal fedezet hiány miatt elmaradt kiadások (pl. munkaruha beszerzés, tisztálkodószer) csökkentették eft-tal jogszabályváltozások miatti új, illetve év közbeni változás miatt felesleges nyomtatványok beszerzése növelte eft-tal Az igénybe vett szolgáltatások eft összegő növekedését az alábbi tényezık generálták költségmegtakarítási intézkedések következtében csökkent eft-tal míg elızı évben vállalkozóval végeztettük, 2013-ban saját munkavállalót alkalmaztunk a takarítás ellátására (831 eft) jogszabályváltozás következtében tárgy évben 18 fı munkavállalónk részesült kéményseprı szakmunkás képzésben, melynek hatására eft-tal magasabb oktatási költségünk keletkezett peres eljárás költsége eft-tal emelte kecskeméti telephelyrıl történı szennyezett földkiszállítás jelentısebb része évben zajlott, így ennek költsége eft-tal elmaradt az elızı évtıl

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi mérlege A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi eredménykimutatása Statisztikai számjel: 18085600-6713-915-01 Befektetı-védelmi Alap Eredménykimutatás

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl SZARVAS COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl Szarvas, 2009. május 15. Bıdi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2006. évi egyszerősített összevont éves jának könyvvizsgálatáról Elvégeztem az Enying Város Önkormányzat mellékelt

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Miskolci Városfejlesztési Kft. Éves beszámoló. 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma. a vállalkozás megnevezése

Miskolci Városfejlesztési Kft. Éves beszámoló. 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma. a vállalkozás megnevezése 1 4 7 4 4 4 0 4 8 2 1 1 1 1 3 0 5 Statisztikai számjel 0 5-0 9-0 1 7 5 4 7 Cégjegyzék száma Miskolci Városfejlesztési Kft. a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben