JELENTÉS június 145. BUDAPESÍ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. 1993. június 145. BUDAPESÍ"

Átírás

1 ? ' l.\ JELENTÉS az Északmagyarországi Vegyiműveknéllétesített gazdasági társaságok helyzetének felméréséről és a Porán Kft. privatizálásának szabályszerűségi vizsgálatáról BUDAPESÍ június 145.

2 A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető főtanácsos A vizsgálatot végezte: dr. Borisz József Harsányi Sándor számvevő-tanácsos osztályvezető főtanácsos

3 IV. VAGYONELLENöRZÉSI IGAZGATOSAG V-31-25/1992/93. Témaszám: 144 JELENTÉS az Északmagyarországi Vegyiműveknél létesített gazdasági társaságok helyzetének felméréséről és a Porán Kft. privatizálásának szabályszerűségéről L Bevezetés Az Allami Számvevőszék II. félévi vizsgálati terve I. félévi befejezéssel előírta az Északmagyarországi Vegyiműveknél (továbbiakban: EMV) alapított gazdasági társaságok helyzetének felmérését és a Porán Kft. privatizálási folyamatának szabályszerűeégi vizsgálatát. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalatnál alapított gazdasági társaságok mennyiben felelnek meg a gazdasági társaságokról, valamint az állami vállalatokra bízott vagyon védelméről szóló törvények által előírt követelményeknek.

4 - 2 - Az ellenőrzés kizárólag az Északmagyarországi Vegyiműveknél létesitett gazdasági társaságok helyzetfelmérésére és a Porán Kft. privatizációjának szabályszerűeégi vizsgálatára terjedt ki. A vizsgálat időtartama a gazdasági társaságok létesitési időszakára ( I I I I. 31. ), továbbá a Por án Kft. privatizációs folyamatának (1991. I III. 31.) időszakára terjed ki. Ellenőrzött szervezet: Allami Vagyonügynökség Az ellenőrzés során felhasználtuk az Allami Vagyonügynökség Belső Ellenőrzési Igazgatóságának e tárgyban lefolytatott vizsgálati jelentéseit is. A vizsgálat sajátos vonása, hogy az Északmagyarországi Vegyiművek társaságának alapitásában az Allami Vagyonügynőkség döntéselőkészítési és döntéshozó i folyamatában résztvevő vezető és munkatárs a vizsgálat kezdetekor nem volt már az AVü alkalmazottja. A körűlmények tisztázása érdekében - természetesen megváltozott munkajogi helyzetben - az érdekeltekkel személyes megbeszélést is folytattunk. További sajátossága a vizsgálatnak, hogy az AVü döntései célszerűségének megítélését lehetövé tevő alapvető dokumentumok nem álltak rendelkezésre.

5 - :3 - A vizsgálat lezárásakor figyelembe kellett venni azt is, hogy időközben a jogszabályi vá l tozásolmn túl az AVü-nek mind szarvezeti felépítése, mind belső ügyrendje, mind belső információs rendszere lényegesen megváltozott. IL összefoglalo MEGALLAP!TASOK, AJANLASOK 1. összefoglaló megállapítások A Porán Kft. privatizációjának az alapja az állam vállalatokra bízott vagyonának védelméről szóló évi VIII. törvény volt. Az Allami Vagyonügynökség a törvényben biztosított joga szerint járt el. A privatizáció március 4-én a társasági szerződés módosításával, a Cégnyilvántartásba vétel november 18-án bejegyzéssei megtörtént. Az Aliami Vagyonügynökség hozzájárulása nem ütközött a vonatkozó vagyonvédelmi törvény előírásaiba. A privatizáció, a társasági szerződésen alapuló szindikátusi szerződés szerint, az Allami Vagyonügynökség június 7-í 1308/AVü/1991. sz. engedélyének megfelelt. A privatizációs folyamatban a versenyeztetési eljárás nem érvényesült. A döntéselőkészítés ajánlatok figyelembevételével történt. E szerínt egyik ajánlat sem volt jobb az

6 - 4 - eredeti, a vállalat által támogatott ajánlatnál. Az ajánlatok közötti választás részletes összehasonlító elemzésének dokumentumai nem állnak rendelkezésre. Az Allamí Vagyonügynökség érintett ígazgatóságaí a vizsgálat kapcsán nyilatkoztak (a, b, c, melléklet l, hogy a birtokukban lévő dokumentwnokat teljes egészében rendelkezésünkre bocsátották, további iratanyag nincs birtokukban, ill. ha van, rendelkezésünkre bocsátják. A vizsgálat lezárásáig egyik igazgatóság sem bocsátott rendelkezésünkre további dokumentumot. A gazdasági célszerűség így nem belátható, bár a döntés jogszerűségét nem érinti, mert az az úgynevezett spontán, tehát a vállalat által kezdeményezett privatizáció esetén évi VIII. törvény a döntéselőkészítést, illetve döntéshozatalt az AVü hatáskörébe utalja. Az AVü évi ügykezelési gyakorlata, információs rendszere nem volt zárt. A Porán Kft. privatizációjának dokumentumai hiányosak, illetve nem állnak rendelkezésre. Az Allami Számvevőszék az AVü általános ügykezelési rendjének gyakorlatát és az információs rendszer hiányosságait már az és évi összefoglaló vizsgálatában és az ASZ elnökének az Országgyűlés plenáris ülésére benyújtott jelentésében ismételten feltárta. A Porán Kft. privatizációjára vonatkozó AVü belső ellenőri jelentés megállapításainak dokumentálása hiányos. A belső ellenőri jelentés ugyanis nem tartalmazza, sem az ajánlatokat, sem azok összehasonlító értékelését, sem a tőkeemelés kapcsán bevitt eszközök AVü-n belüli vagyonértékelését.

7 - 5 - A vizsgálat ismételten megállapította, hogy az Allami Vagyonügynökség információs rendszere, illetve a rendszer működtetése nem biztosítja a privatizációs folyamatok utólagos áttekinthetőségét, és ebben az esetben sem tette lehetövé a privatizáció átláthatóságát, célszerűségének ellenőrizhetőségét. Magyarországon a Porán Poliuretán Gyártó és Értékesítő Kft. az egyetlen vállalkozás, amely kemény poliuretán habot állít elő. Ezáltal e termékből a piaci részesedése is meghatározó. A Porán Poliuretán Gyártó és Értékesítő Kft. privatizációjánál az Allami Vagyonügynökség nem vizsgálta, nem kérte ki a Gazdasági Versenyhivatal álláspontját. A tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló évi LXXXVI. törvényben foglaltakat nem mérlegelte. A szindikátusi szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése folyamatban van. A Porán Poliuretán Gyártó és Értékesítő Kft.-nél eddig létszámcsökkentést nem hajtottak végre. Törzstökéjét ezideig két ízben megemelték, részben a külföldi vásárló által apportált eszközök értékével, részben a Porán Kft. nyereségéből végrehajtott beruházások révén. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Cégbírósága összesen eft törzstőke módosítást jegyzett be április 1-én és március 23-án. ezzel a GMBH a kft-ben 69 %-os tulajdonosi részesedést szerzett. Az Allami Vagyonügynökség vagyonértékelése nem áll rendelkezésre. A vállalat által készíttetett vagyonértékelés, amely az ASZ rendelkezésére áll és amellyel kapcsolatban az AVü-nek fenntartásai voltak (lásd 8/a. sz. melléklet), a

8 - 6 - Porán Kft. üzemi berendezéseinek, technológiát kiegészítő berendezéseinek, járulékos közmüvelmek és más eszközöknek, szellemi termékeknek, valamint az ingatlanok értékének összesített vagyonát eft-ban határozta meg. A vagyonértékelések február 20-án készültek. Az értékelt, illetve a könyvszerinti vagyonérték mintegy %-os különbsége az utóbbi javára fennáll. 2. Ajánlások Az Északmagyarországi Vegyiművek a felszámolási eljárás befejezése után jogutód nélkül megszűnik. Az eljárás befejezését követően a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon illetve üzletrészek felett az Allami Vagyonügynökség rendelkezik. Az AVü a felszámolási eljárást kisérje figyelemmel és az évi IL. törvényben foglaltak alapján - szükség szerint - intézkedjen. Az Allami Vagyonügynökség a privatizálásban résztvevőktől hiányzó dokumentumok pótlását biztosítsa. a III. RÉSZLETES MEGALLAP!TASOK 1. Helyzetfelmérés az EMV-nél alapitott gazdasági társaságokról A vállalat május 13. kelettel átalakítási tervet készített (1. sz. melléklet), amelyet állásfoglalás célj á-

9 - 7 - ból a vállalat vezetője az Allami Vagyonügynökség részére is megküldött. Az AVü az átalakítási tervet elfogadta (2. sz. me l léklet). A tervbe vett társaságalapítások a vállalat teljes vagyoni keresztmetszetét átfogták és a meglévő tevékenységek ezerinti kiterjedésben szándékezták megszervezni. Az egyes társaságok vertikális kapcsolódása döntő jelentőséggel bír.!gy a létrehozott társaságokra továbbra is a kölcsönös függőség a jellemző még akkor is, ha az egyes társaságok önálló jogi személyek és önelszámoló gazdasági egységek. A társaságalapítás tényleges helyzete a következő. Megalakult kft-k: PORAN Kft Tevékenysége: kemény poliuretán hab gyártása és értékesítése Törzstőke: eft Alapítás: január l. Bejegyzés: január 10. INTERMED Kft Tevékenysége: intermedierek, növényvédőszerek gyártása Törzstőke: 260 millió Ft. Alapítás: szeptember l. Bejegyzés: október 1.

10 - 8 - SAGROCHEM Kft_ Tevékenysége: növényvédőszerek, Törzstőke: 713 millió Ft Alapítás: 199L szeptember L Bejegyzés: 199L október 8. intermedierek gyártása SASZOLG Kft Tevékenysége: ágazati szolgáltatás és kereskedelmi tevékenység Törzstőke: 260 millió Ft Alapítás: 199L szeptember L Bejegyzés: szeptember 30. PROKOMFORT Kft Tevékenysége: szocíális szolgáltatás, üzemeltetés, kereskedelmi tevékenység Törzstőke: eft Alapítás: december 1. Bejegyzés: február 24. PAJZS Kft Tevékenysége: őrzés-védelem, Törzstőke: 8650 eft Alapítás: december 1. Bejegyzés: január 29. biztonságtechnika PENTAPLUSZ Kft Tevékenysége: számítástechnika, szaftver értékesítés Törzstőke: 2460 eft Alapítás: 199L december L Bejegyzés: január 6. Az alapítást követően a SAGROCHEM Kft. 5 %, az INTERMED Kft. 26 % arányú üzletrészeit a Chemolimpex megvásárolta.

11 - 9 - Az Északmagyarországi Vegyiművek 2,55 milliárd Ft értékű vagyonából 1,70 milliárd Ft az AVü-höz benyújtott átalakulási tervtól eltérően továbbra is a vállalat tulajdonában maradt. Ennek alapvető oka az, hogy a vállalat és egyes újonnan alapított társaságai fizetésképtelensége miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén Hegyei Bíróság III. 4-én közzétette a 4.Fph.402/1992/6. számú felszámolási eljárás megindításáról szóló végzését (4. sz. melléklet). A határozat alapján először az adósságrendezést kell végrehajtani, s csak ezt követően alapítható, vihető be a megmaradt vagyon gazdasági társaságba. Az Északmagyarországi Vegyiművek és társasága helyzetét az jellemzi, hogy a megalakított 7 kft. közül 6-ban a Porán Kft. kivételével - ingatlanokat nem apportáltak. A társaságok a vállalat összes termelő berendezésének tulajdonosai. Hozzájárult ehhez az a tény is, hogy az Északmagyarországi Vegyiművek ingatlanaira az addigi működéshez igénybe vett hitelek kapcsán jelzálogot jegyeztek be. Ezért a társaságokba nem voltak apportálhatók. Hiután az Allami Vagyonügynökség a vállalat átalakulási tervét elfogadta, a BAZ Hegyei Bíróság Cégbírósága bejegyezte, a társaságalapítás szabályszerű. A privatizáció eddig lezárult szakaszának eredménye miatt reparáció nem lehetséges. További vagyonhasznosítási, privatizálási lépések csak a felszámolás utáni vagyoni helyzet függvényében tehetök. Cégbírósági bejegyzés megsemmisítésének egyetlen oka, ha a bejegyzés téves hivatkozás alapján történt. Ez itt nem áll fenn.

12 A felszámolási eljárás eddigi állásáról, a felszámoló a Reerg. Gazdasági és Pénzügyi Rt. részletes tájékoztatását a 5. sz. melléklet tartalmazza. Az Északmagyarországi Vegyiműveknél további társaságalapitás csak a felszámolási eljápás befejezését követően inditható (az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló évi LIV. törvény paragrafusa). Ennek szerves következménye, hogy a felszámolási eljárás során előbb a felhalmozott adósságok rendezésére kerülhet sor az Északmagyarországi Vegyiművek megmaradt vagyonából. Ezt követően folytatható az EMV megmaradt vagyonának privatizációja. Az Északmagyarországi Vegyiművek által alapított gazdasági társaságokban megtestesülő tulajdoni hányadok a következők (1993. április 14-i állapot): ÉMV üzletrészek %-a Sagrochem Kft. 95 % Interrned Kft. 74 % Saszolg Kft. 100 % Pajzs Kft. 100 % Prokomfort Kft. 100 % Pentaplusz Kft. 100 % Por án Kft. 29 %

13 - ll - 2. Porán Poliuretán Gyártó és Kereskedelmi Kft_ privatizációja A Porán Kft. - az EMV-nél elsőként létrehozott gazdasági társaság - alapitását a cégbíróság december 22-én a /1989. számon bejegyezte. Az EMV az egyszemélyes Porán Kft. tőkeemeléssei egyidőben történő privatizációjához kérte (7/a. sz. melléklet) az AVü hozzájárulását, amely jogszabályi kötelezettsége (1990. évi VIII. törvény 3. paragrafus). Kérését azzal indokolta, hogy a társaság további fenntartásához elengedhetetlen a külföldi tőke bevonása. Ezért a vállalat C.A. Greiner und Schöne GMBH (székhelye: 4550, Kremsmünster, Greínerstrasse 70. Ausztria) céggel szándékozik együttműködni. Az elképzelés szerint és a privatizáció eredményeként az üzletrészek 67 %-a külföldi cég tulajdonába kerül. Az Északmagyarországi Vegyiművek üzletrészének aránya 33 %, mely kizárólag nem pénzbeli betétből (apportból) áll. Az Allami Vagyonügynökség április 12-i leiratával (7/b. melléklet) a privatizációt a társadalom érdekeit nyilvánvalóan sértő, illetve nemzetgazdasági érdekből az évi VIII. törvény 5. paragrafus (l) bek. c) pontjára hivatkozva megtíltotta. Az Allami Vagyonügynökség e határozatát nem indokolta, ilyen írányú kötelezettsége nincs. A 8/a. sz. melléklet szerint az AVü a nemzetgazdasági érdekvédelem érzékelésére apparátusán belül a Porán Kft-nél történő, tőkeemelésként apportként bevitelre szánt

14 eszközök értékelését kérte, attól tartva, hogy a külföldi számára kedvező vagyonértékelés készült. Arról, hogy ez az Allami Vagyonügynökségen belül kért vagyonértékelés elkészült-e és milyen az eredménye, az AVü dokumentumot nem mutatott fel. Az Allami Vagyonügynökség az IKM szakértőivel egyeztetve potenciális privatizációs partnernek az Osztrák Greiner und Schőne Gmbh-n kívül a spanyol INESPO céget is számításba vette (8/a, b, c, d) melléklet). A privatizáció későbbi lépéseként az Allami Vagyonügynökség ajánlatot kért és kapott mindkét cégtől (8/b. sz. melléklet). Az AVü értékelése ezerint a spanyol cég ajánlata mind feltételeiben, mind kidolgozottságában elmaradt az osztrák cég eredeti ajánlatától. Az AVü belső ellenőrzési jelentése (9/a. ez. melléklet) ezerint az AVü zártkörű pályázat kiírását rendelte el. Mind a 8/c. melléklet, mind a még egykori referense szóbeli tájékoztatása ezerint pályázat kiírására nem került sor, hanem ajánlatkéréssel fordultak az érdekelt külföldi cégekhez. Az Ajánlatok összehasonlításának eredményét rögzítő feljegyzéseken, elemzéseken kívül az összehasonlítást tételesen tartalmazó dokumentumot az Allami Vagyonügynökség nem mutatott fel. Szabályszerűeégi szempontból ez az ASZ által

15 nem kifogásolható, mivel az AVü-nek törvény által biztosított joga, hogy melyik ajánlat mellett dönt, s döntését nem kell indokolnia (9/b. sz. melléklet). Az INESPO és a Greiner und Schőne cég ajánlatainak összehasonlítását bizonyos szempontok szemelléklet), és rint az EMV elvégezte (9/c. sz. az Allami Vagyonügynökség rendelkezésére bocsátotta, aminek hasznosítására nincs dokumentum. Ilyen előzmények után az AVü június 7-én kelt 1308/AVü/1991. sz. levelében a tőkeemelésre és a privatizációra az engedélyt - a vállalati értékeléssel egybeesően megadta. A BAZ Megyei Bíróság Cégbírósága november 18-án a társasági szerződés módosítását elfogadta, a cégnyilvántartásba /35. számon bejegyezte, ezzel a privatizáció lezárult szakaszának reparációjára nincs lehetőség. A szindikátusi szerződésben vállalt kötelezettségek nagyobb részben teljesültek. A kft-nél létszámcsökkenés az alapítás óta nem következett be. A kft alaptökéjét - két lépésben megemelték, részben a külföldi vásárlók által vállalt kötelezettség alapján, részben a képződött nyereség társaságba történő visszaforgatásból. A Cégbíróság összesen eft törzstőke módosítást jegyzett be. Ebből a Gmbh apportja 54,2 MFt, a saját erős beruházás 34,3 MFt. A Gmbh által vállalt kötelezettségek teljesítése folyamatban van. A cégbírósági módosítás bejegyzése április l-én, illetve március 23-án történt.

16 A törzstőke jelenleg meghaladja a eft-ot ban ugyanis a GHBH tovább beruházott. Eredményeként számoló biztos által szolgáltatott adatok szerint a felújab b törzstől'.:e módosí tás t kezdeményeztek, ame ly a GMBH részére 71 %-os tula.jdonosi részarányt biztosít. Budapest, június 7. -il IIJ.,1 ~ (Hage~mayer elnök István)

17 " MELLÉKLETEK JEGYZÉKE Nyilatkozatok /a), b), c)/ 1. Az Északmagyarországi Vegyiművek átalakulási terve és 1-2. sz. kiegészítése. 2. Előterjesztés az AVO Igazgatótanácsa részére: az EMV (előterjesztés 3010/1/10/a/AV0/ Hozzájárulások az EMV-ből alakult társaságok alapításához (feljegyzés-leiratok). 4. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyeí Bíróság határozata az EMV felszámolásának elrendeléséről. 5. Attekíntés a felszámolásról (ReOl'g. Rt. tájélwztatás). 6. A Porán Kft. privatizálása (feljegyzés). 7/a. Bejelentése a Porán Kft. privatizálásánah: (levél). 7/b. Az AVO letiltó határozata a Porán Kft. privatizálásáról. 7/c. IKM levél az AVO-nek a Porán Kft. prívatízálásáról. 8/a. Vagyonértékelési igény bejelentése (feljegyzés). 8/b. A Porán Kft. privatizálása (feljegyzés). 8/c. Levél dr. Szabó Tamás politikai államtitkárnak. 8/d. Levél dr. Mádl Ferenc tárca nélküli miniszter úrnak. 9/a. AVO belső ellenőrzés jelentése a Porán Kft. privatizálásáról. 9/b. Minősítő feljegyzés a Porán Kft. privatizációjához beérkezett ajánlatokról. 9/c. összehasonlitó kimutatás a privatizációs ajánlatokról (vállalati összehasonlitás). 10/a. Levél Csepi Lajos úrnak dr. Mádl Ferenc úrtól. 10/b. AVü belső ellenőrzés feljegyzése, január 21.

18 . - ' ~ -..., Aliami Vagyonügynökség EllenBrzési Igazgatóság L Aliami Számvev6szék Budapest Tárgy: Nyilatkozat a PDRAN Kft privatizációjának vizsgálata ügyében Dr.Hatvani Szabó János az AVü Ellen8rzési Igazgatóság vezet6je az alábbi nyilatkozatot adom a PORAN Kft számvevbségi vizsgálatával kapcsolatosan.. A F'OR,~t'l ~::ft privatizációjának elleni3rzésére vonatkozó AVü EllenBrzési Igazgatóságon fellel het B valamennyi il~atot az ASZ részére átadtam. Ezt k6vet8en telefonon történt megbeszélés alapján az Aliami Vagyonügynökség irattárában fellelhetb PORAN Kft privatizációjára vonatkozó valamennyi iratanyagat Arakházi Katalin munkatársam utján az ASZ részére kézbesitettem. Ezen iratanyagat azért nem tételes. iratjegyzékkel adtam át, mivel a telefeni megkeresésre - az ASZ ellenbrzés mielbbbi zökkenamentes lebenyelitása érdekében - mieli3bb kivántam szolgáltatni. Kijelentem, hogy a PORAN Kft privatizációjának ellenbrzésekor melyet személyesen végeztem a spanyol, illetve az osztrák kivásárlási ajánlat az iratanyagok között fellelhetb volt. Ezen ajánlatok áttanulmányozása és min6sitése után kerillt sor a vizsgálati jelentés megszbvegezésére. Ismételten kijelentem, hogy a szakmai szempontok mérlegelése alapján álláspontom az, hogy a PORAN Kft kivásárlására vonatkozó osztrák ajánlat összegségében nem volt rosszabb, mint a spanyol ajánlat. Budapest, március 19.

19 .sr-om 361 :! A.tJ.U. PPitJ. IGRZG. 1 1at', :25 PM POl JI'~Wh.,oz.l l t-- l\ "L. Me.WJ.J.J: ('r:"'=== Allami Sz6mvcv6cz61t Dr. Flori.s7.,}ó;>.,"A.f t.anár;;o;os Fax: Hl [l O tár gy ban i kérésére tájeko;;:tat.om, hogy az I ga7..g;.;i.óftéípw1jlmitl ;.;~. ügyben semmiféle dokumentáció nem lelhetél fel. j nfonniioiókél't az Ipari BB Kereskedelmi már felvettük a kapcsolu tot, aminek el'edményérf>l. önt R közeljövőben t<h'nhfn>zct.esen tájéhoztatni fogjuk. Budapest, Hlilél. március 24. üdvözlettel: dr.! l l <.... l

20 ' :23 'l3'36 l ALLSZAJISZEK ACTIYITY REPORT,. RECEPTION OK TRA/iSACTIO:\' ~ 1118 CONiiECTI ON TEL COi'í:'iECTION ID G 3 START TU!E 03/24 13:22 USAGE Til!E 00'49 PAGE 5 l

21 'Ct SPA 30/ :11 POl -""to ' ' A.LLAMI VAGYONOGYNOKS:E!!G Ipar II. Privatizációs Igazgatóság Cím: 1133 Budapest. Pozsonyi út. 56. Telefon: Telefax: Feladó: Csunderlik Ferenc igazgató Címzett: dr. Borisz József számvevö-tanácsos Fax száma: Dátum: Budapest, március 30. /,,.,-,_u~", L ---- Oldalak száma (fedólappal együtt): 2

22 ' 'i: SPA 30/03, 93 10: ll P 0 2 Nyilatkozat Alulírott, mint az Allami Vagyonügynökség igazgatója tanúsítom, hogy az Allami Számvevészék részére a Porán Kft. privatizációs vizsgálatához az irattárunkban fellelhetö valamennyi ügyiratot teljeskörüen rendelkezésre bocsátottam. Az anyagokat részben lista nélkül bocsátottuk az Allami Számvevészék rendelkezésére_ Budapest, március 22. AVü réezéröl: C._ t Ceunderlik Ferenc igazgató ASZ részéröl: számvevö-tanácsos

23 '93 03/30 10:10 'Ö'36 l ALLSZAl!SZEK ' ACTIVITY REPORT 1/ RECEPTIO:>i OK TR.\:>ISACTI ON " Co~:-;EcTI O :>i TEL CO~~ECTI ON START Tll!E USAGE Tll!E PAGES ID SP.\ 03/:iO 10:09 01'22 2

24 i:szakmagyarorszagi VEGVIMOVEK Levélcím: 3792 SAJöBABONY Telefonszám: , Telex: MNB egyszámlaszám: Felügyeleti hatóság: Ipari Minisztérium Szállítási címünk: Kocsirakomány esetén: Sajóbábony, vasútállomás Darabáru-fe~adós esetén: Miskolc, Gömöri pu. EMV Sajóbábony Budapesti Kereskedelmi Kirendeltség ~udapest X., Gém u. 3/o. levélcím: Budapest Pf.: 2. T elefon: T e lex: Levelük kelte, száma, jele, ügyintézője: levelünk száma. jele, ügyintézője: o.-:;o /91. ÁLLAMI VAGYONÜGYNÖKSÉG Csiki Attila úr részére.. S?jql:J~l:JIJDY., n:... m.ájs. 16. Átalaki tás i terv megküldése Tó egy: Me11éklet: B u d a p e s t Mellékelten megküldjük az Északmagyarországi Vegyimüvek átalakitási tervét. Üdvözlettel : Dr.M~ vezérigazgató

25 Az ~szakmagyarországi átalakítési terve Vegyimüvek

26 ; l l l Az Északmagyarországi Vegyimüvek áta1akítási terve Sajóbábony, május 13. Dr. [ " Magy~ vezérigazgató

27 Bevezetés Az ÉMV 1990-ben a szovjetunióbeli értékesitési lehetőségek megszünése és a növényvédőszerek iránti belföldi igény csökkenése következtében 497 MFt-os veszteséggel zárta az évet. A veszteség miatt a vállalat forgótőkéje csökkent. A múködés hitelból történő a határidőn csaknem nullára finanszírozása, illetve túli tartozások kamata tovább növelte a vállalat egyébként is magas és a telepítési adottságok miatt alig csökkenthető általános költségét. Az 1991-ben változatlanul mérsékelt értékesítés bevételei nem nyújtanak fedezetet a változatlan -szervezetben -folytatott működés Előzetes általános költségeire. számításaink szerint változatlan múködés esetén MFt-os veszteséggel számolhatunk 1991-ben. A vállalat kidolgozta átalakulási koncepcióját, amely a veszteséges termelés megszüntetését, a jelenlegi szervezet erőteljes ''karcsusítását'', illetve eredményes múködésre képes termelő egységek kialakítását célozta meg úgy, hogy a vállalatnál megmarad egy központi szervezet, amely a vagyonkezelésen túl olyan funciókat lát el, illetve olyan szolgáltatásokat nyújt a termelő társaságoknak, amelyek társaságonkénti kialakítása összességében a jelenleg-inél nagyobb ráfordítást igényelne, pl. telefon, orvosi rendelő, tűzoltó szolgálat, vagyonvédelem, környezetvédelem, üzemétkeztetés, szakkönyvtár. A felsoroltakon túl központi feladatnak tekintettük a stratégiai fejlesztést is. Az IKM és az ÁVÜ illetékesei elé terjesztett koncepció szerves részét képezte a speciális kapacitáshoz kapcsolódó problémák megoldására tett javaslatunk. A speciális kapacitás miatt törlesztési és kamatfizetési kötelezettségek eltörlésén, illetve felfüggesztésén túl a kapacitás fenntartási kötelezettségének törlését, vagy a védelmi doktrinával összhangban költségve~ tési szervezetké~t való további múködését kérte az ÉMV.

28 2 Az előzőekben vázolt átalakulási koncepció megismerése után az IKM közölte a vállalat helyzetével kapcsolatos állásfoglalását, miszerint egyetért egy átalakulási terv elkészítésével, amely alapján: - a vállalat termelő egységeiból profiltiszta önálló gazdasági társaságok alakulnak - a szolgáltató egységek vállalkozási alapon működó társaságokká válnak - a vállalat összes eszközeinek, jogainak és kötelezettségeinek az utód-társaságok közötti teljes elosztására, illetve áthárítására van szükség - az utód-társaságok életképességének bizonyításához üzleti tervet kell bemutatni, beleértve a múködés finanszírozásának kérdését is. Az IKM szükségesnek tartja a hadiipari tevékenység ellátására létesített egység különválasztását is. A konkrét pénzügyi feltételeket az IKM, a HM és a PM közötti tárgyalásokon véglegesítik. Az elkülönült gazdasági társaságok hosszutávú versenyképes múködtetése érdekében már most el kell kezdeni a potenciális tulajdonosok felkutatását, és vázolni kell a dolgozói tulajdonlásra vonatkozó elképzeléseket. Ugyanakkor az IKM biztosította ÉMV-t, hogy a Porán Kft részbeni értékesitéséból befolyó vételárat az átalakulás finanszírozására fordíthatja. Erre a vállalat az IKM-ben folytatott láson az ÁVÜ ígéretét is megkapta. tárgya- A vállalat az előzőekben részletezett előzményeket, feltételeket és elvárásokat figyelembevéve dolgozta ki a következő átalakulási tervet.

29 3 I. Az átalakítás pénzügyi feltételei A vállalat átalakításakor az és 1991-es évek veszteségét a vagyon terhére le kell írni. Adósságállományunk V. l-én volt. Ezen belül: aktuális fizetési kötelezettség még nem aktuális fizetési kötelezettség Mft MFt 930 MFt Ugyanezen időpontban lehetetlen további hiteleket felvenni, mivel nem tudunk fedezetet nyujtani a visszafizetés biztosítékaként. A/ Az átalakulás előfeltétele az átalakulás időpontjában fennálló aktuális fizetési kötelezettségek teljeskörű és a még nem aktuális kötelezettségek részbeni rendezése. Erre vonatkozóan a következő megoldás lehetséges. l. A speciális kapacitás létesítéséhez kapott államkölcsön és kamatai jelenleg fennálló törlesztési kötelezettségének törlését kérjük, beleértve a törlesztési kötelezettség felfüggesztésének. két évére kamatfizetési kötelezettséget is re vonatkozó Egyidejűleg javasoljuk a speciális kapacitás fenntartási kötelezettségének törlését, vagy a védelmi doktrinával összhangban költségvetési üzemmé való átalakítását. Javaslatunk szerint ez a költségvetési üzem az állagmegóvás 60 MFt-os költségein tul viselné a speciális profil miatti sajátságos telepítéssei összefüggő költséget is. 149 Mft-os 2. Az V. l-én fennálló aktuális fizetési kötelezettség MFt-os összegéból 380 Mft a CHEMOLIMPEX Külkereskedelmi Vállalattal szembeni tartozás összege,

30 4 amelyből mintegy 230 MFt-ca fedezetet nyujt tőkés export kintlévóségünk. A fennmacadó 150 MFt-nyi tartozás cészvénnyé konvertálására a CHEMOLIMPEX vezérigazgatója elvben lehetőséget lát, de ezt csak az e hó második felében tartandó Vállalati Tanács ülés erősítheti meg. 3. Az MHB-vel szembeni V. l-én fennálló 603 MFtos tartozás még nem aktuális - de az ujonnan létcehozott tácsaságakra nem terhelhető - fizetési kötelezettséget a Bank cészvénnyé konvectálja. 4. Az előző két pontban részletezetten kívül 636 MFt-os aktuális kötelezettségból a jelentősebb követelések cészvénnyé alakítását kezdeményezzük a hitelezőkkel. A fennmaradó adósság rendezése érdekében megkeressük az ujonnan alakuló tácsaságak jövőbeni múködésében érdekelt befektetőket. B/ Az ÉMV fizetési kötelezettségeinek előzőekben vázolt rendezésén tul, az átalakulás elengedhetetlen feltétele az átalakulással létrehozott társaságok forgótákéjének biztosítása. A társaságok alapításához szükséges törvényben előírt 30 %-os pénzbeni betét összege - feltétesen 3 Mrd Ft-ra becsülve az ÉMV veszteséggel csökkentett, felértékelt vagyonát - csaknem l, 3 Me d Ft lenne, a múködtetéshez szükséges minimális forgótőkét 700 MFt-ca becsüljük. Az átalakítást több lépésben - utólagos vagyonemeléssei - végrehajtva ennél kisebb összegü készpénz felhasználásával is lehetségesnek tekintjük. Erce egyeészt felhasználható a Porán Kft részbeni értékesítéséből származó 400 MFt és az átalakulás időpontjában rendelkezésre álló készletállomány.

31 5 A pénzügyi fedezet szempontjából nem számottevő, de a tulajdonosi érdekeket tekintve jelentőséggel bíró megoldásnak tekintjuk a dolgozók vagyonból való részesedését. Erre vonatkozóan az elmult év végén kidolgoztunk egy szabályzatot, amelynek aktualizálását megkezdtük. Ebben meghatározzuk, hogy milyen feltételek mellett tesszük lehetővé visszterhes, illetve ingyenes Lehetővé részvények dolgozói tulajdonba adását. kívánjuk tenni, hogy a társaságok alkalmazottai megtakarított pénzükön túl - különféle járandóságaikból (munkaviszonból származó jövedelmek, ujítási, találmányi díj) részvényeket, üzletrészeket vásároljanak. II. Az ~MV a következő gazdasági társaságokká alakul át l. "V" RT (jelenlegi V-gyárrészleg) 2. "C" Kft (formázó üzem, -formalin üzem) 3. ''U'' Kft (gyógyszer- és növényvédőszer intermedier üzemek) 4. Porá n Kft 5. AREK Kft (spec. k81 tségvetési üzem) 6. Fejlesztési Kft 7. Karbantartó Kft 8. Energia Kft 9. Környezetvédelmi Kft

32 6 III. A vállalati vagyon felosztására irányuló munka megkezdődött. Megalakultak a jövőbeni új egységek szakembereiból azok a munkacsoportok, amelyek kidolgozzák a vagyon felosztására vonatkozó tervet, amellyel szemben alapkövetelmény, hogy minden társaság kapja mega múködéséhez szükséges területet, állóeszközöket, szellemi javakat, tekintetbe véve jövőbeni fejlődési irányait és lehetőségeit is. Ezt a felosztást rendkívül nehézzé teszi a vállalat sajátos telepítése, a szétszórt épületcsoportok, a központi paktározásra való berendezkedés, a bonyolult út-, vasút- és vezetékhálózat, stb. A végleges terület felosztási terv még nem készült el, de a földrajzilag könnyen elhatárolható jelenlegi V-gyárrészleg területének felmérését megrendeltük a GBTV-tól. A felmérést és telekkönyveztetést lépésenként tudjuk elvégeztetni. Ugyanez vonatkozik a vagyonértékelésre is. A felmérést, illetve a vagyonértékelést a következő sorrendben végeztetjük el: l. "V" RT A jelenlegi V-gyárrészleg V-4, V-5 jelü üzemre már készült vagyonértékelés, így célszerűnek látjuk elsőként a gyárrészleg többi termelő és a közös kiszolgáló üzemének értékelését elvégeztetni ~~c~~ Kft u un Kft Karbantartó Kft Energia Kft Fejlesztési Kft Környezetvédelmi Kft AREK Kft (spec. költségvetési üzem)

33 7 Ez utóbbi társaságba kívánjuk bevinni a telepitési többletként adódó teruletet, épületeket, építményekat (út-, vasút-, vezetékszakaszok), amelyek a polgári termeléshez nem szükségesek. Az átalakulás során rendezzük a jogutálás kérdését is. Ezt úgy lehetséges és célszerű megoldani, hogy az utódtársaságokra háruljon minden olyan jog és kötelezettség, amely a jogelőd működéséból származik, de tevékenységük (profiljuk), illetve létszámuk alapján őket illeti. Ennek az elvnek és az előzőekben részletezett profilmegosztásnak az alapján kézenfekvő a szellemi javak utód-társaságok közötti szétosztása. Az utódtársaságokat megilettó egyéb jogok főként a munkavállalók tartozásainak (lakásépítési, vásárlási kölcsön, tanulmányi támogatás, stb.) visszafizetéséból adódnak. Ezek konkretizálására a tényleges megalakuláskor, illetve a létszám megosztásakor kerülhet sor. Külön szabályozást igényel azon dolgozók törlesztésének a kezelése, akiknek munkaviszonya a2 átalakulás kapcsán szünik meg. IV. Az átalakulás ütemezése A pénzügyi feltételek megteremtésének, és a vagyonértékelés időigényének figyelembevételével az átalakítást a következő ütemezéssei kívánjuk megvalósítani. l. A "V" RT megalakítása IX. l. 2. C Kft alapítása x. l. 3. Karbantartási Kft alapítása XI. l. 4. Energia Kft alapítása XII. l. 5. U Kft alapítása I. l. 6. Fejlesztési Kft alapítása I. l. 7. Környezetvédelmi Kft alapitása I. l. 8. AREK Kft alapítása I. negyedév

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

JELENTÉS. a betegellátás feltételeinek alakulása az egészségügyi finanszírozási reform hatására címü vizsgálat tapasztalatairól. 1995.

JELENTÉS. a betegellátás feltételeinek alakulása az egészségügyi finanszírozási reform hatására címü vizsgálat tapasztalatairól. 1995. JELENTÉS a betegellátás feltételeinek alakulása az egészségügyi finanszírozási reform hatására címü vizsgálat tapasztalatairól 1995. július 266 A vizsgálat végrehajtásáért felelős: az ÁSZ IV. Vagyonellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. az állami költségvetési adósság ellenőrzéséről.!992. május 90.

JELENTÉS. az állami költségvetési adósság ellenőrzéséről.!992. május 90. .. ' JELENTÉS az állami költségvetési adósság ellenőrzéséről. '!992. május 90. A vizsgálatot vezette Harsányi Sándor főtanácsos A vizsgálatot végezték dr.borisz József tanácsos Istvánffy Lóránt tanácsos

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G zrt.

K O P I N T - D A T O R G zrt. K O P I N T - D A T O R G zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. XII. 31. Budapest, 2010. április 15. Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. A Számviteli Politika... 4 1.2. A számviteli alapelvek... 4 1.3. A KOPINT-DATORG

Részletesebben

JELENTÉS. 100 millió márka kedvezményes hitel (START-hitel) és az 50 millió márka értékű német szénsegély felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. 100 millió márka kedvezményes hitel (START-hitel) és az 50 millió márka értékű német szénsegély felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS 100 millió márka kedvezményes hitel (START-hitel) és az 50 millió márka értékű német szénsegély felhasználásának ellenőrzéséről 1995. október 281. A vizsgálat végrehajtásáért felelős: az ÁSZ IV.

Részletesebben

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS I. A 2007. év I-IV. negyedéveinek főbb eseményei

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Mottó: A célod felé vezető úton minden apró lépés dicséretet érdemel (Spencer Johnson, Constanse Johnson) TARTALOMJEGYZÉK 1. VÁLLALKOZÓ, VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

JELENTÉS. Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április

JELENTÉS. Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április JELENTÉS Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3077-017/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560108 Az ellenőrzést

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

BEVEZETÉS. Pályázatom célja

BEVEZETÉS. Pályázatom célja 1 BEVEZETÉS Pályázatom célja Pályázatom témája a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton belül az üzleti terv készítése kiscsoportos szakmai munka végzésével, irányítással, majd írásos

Részletesebben

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről 0549 2005. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY G/2/2011. BIZALMAS IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉRŐL Készítette: dr. Szebellédi István Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő Bjsz.: 3992

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről 1 MAGYAR BANKSZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2011. július 2 Tartalomjegyzék I. SZABÁLYOZÁSI, ÖNSZABÁLYOZÁLYOZÁSI KÉRDÉSEK... 4 1 A lakáshitelezéssel kapcsolatos

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

3.számú melléklet. SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. és PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZVÉNY ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS

3.számú melléklet. SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. és PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZVÉNY ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS 3.számú melléklet SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. és PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZVÉNY ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS 124625 JELEN ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (a "RASZ") az Aláírás Napján jött létre az alábbi felek

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése OKTATÁSI SEGÉDANYAG SZERKESZTETTE AZ ATALANTA OKTATÓI MUNKAKÖZÖSSÉG 2007 T A R T A L OMJEGYZÉ K I. Rész... 8 Vállalkozási ismeretek...

Részletesebben

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról. 1025 T/1498/1 2010. november. Domokos László elnök

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról. 1025 T/1498/1 2010. november. Domokos László elnök VÉLEMÉNY a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról 1025 T/1498/1 2010. november Domokos László elnök 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító szám: V0483 Témaszám:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2014 1 TARTALOM A TVK-ról röviden... 4 Fő tevékenységünk... 4 Fő célkitűzéseink versenyképesség, hatékonyság, eredményesség... 5

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 12.945.337 darab, 200,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen kibocsátott

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben