MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ ÚJ: TANTÁRGYLEÍRÁSAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI"

Átírás

1 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET A MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ ÚJ: TANTÁRGYLEÍRÁSAI Veszprém, 2006 Regisztrációs szám: FAT akkreditációs szám: Veszprém, Wartha Vince utca 1. Postacím: 8201 Veszprém, Pf Tel: , Fax: ,

2 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 2 A képzésért felelıs intézmény: Pannon Egyetem Címe: 8201, Veszprém, Egyetem utca 10 Felelıs vezetı: Dr. Gaál Zoltán rektor Képzésért felelıs vezetık szakmai vezetı: Dr. Friedler Ferenc egyetemi tanár, dékán mőszaki Informatikai Kar szervezési, gazdasági feladatok: Dr. Simon Ákos ügyvezetı igazgató Felnıttképzési Intézet

3 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 3 Tartalom A mőszaki informatikai mérnökasszisztens OKJ-ben szereplı adatai A képzésben elérhetı kreditpontok és beszámításuk Felvétel az FSz képzésbe, felvétel a fıiskolai képzésbe Az oktatás minıségbiztosítása A képzés tárgyi és személyi feltételei A képzés félévenként megadott óraszámai és követelményei A képzés modul óraterve Alapismereti modul, mőszaki közös modul Alapismereti modul, számítástechnika Mőszaki közös modul Mőszaki informatikai közös modul Speciális mőszaki, informatikai modulok Szabadon választható tárgyak 5. oldal 6. oldal 8. oldal 9. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 18. oldal 45. oldal 60. oldal 86. oldal 96. oldal

4 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 4 Munkánk során az alábbi jogszabályoknak megfelelıen jártunk el: Az Országos Képzési Jegyzékrıl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet. A évi CXXXIX törvény a felsıoktatásról. Az oktatást érintı egyes törvények módosításáról szóló évi CXLVIII. törvény A többször módosított évi LXXVI törvény a szakképzésrıl. A 45/1997. (III.12.) Korm. rendelet az akkreditált szakképzésrıl. A 45/1999 (XII.13.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeirıl. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 26/2001. (VII.27.) OM rendelet. A szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó miniszteri rendelet száma: 25/2000. (VII.31.) OM rendelet [Alaprendelet 18/1995. (VI.6.) IKM r.]

5 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 5 A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplı adatai: megnevezése: Mőszaki informatikai mérnökasszisztens szintje: 55 tanulmányi területe: 5423 sorszáma: 02 FEOR száma: 3139 OKJ jegyzékbe kerülésének éve: 2/2000. (I. 31.) OM rendelet A képzésért felelıs miniszter: Oktatási Miniszter A szakképesítés munkaterülete A szakképesítéssel betölthetı munkakörök, foglalkozás 3139 Egyéb számítástechnikai foglalkozások A szakképesítéssel betölthetı munkakörök, foglalkozások 3139 Számítógépkezelı 3139 Számítástechnikai szoftverüzemeltetı 3139 Számítógép rendszerprogramozó 3139 Ipari informatikai technikus 3139 Villamos mérnökasszisztens 3129 Mőszaki számítástechnikai technikus 3132 Számítástechnikai programozó

6 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 6 A MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképesítés Az elérhetı kreditpontok beszámítása Felvétel az FSz képzésbe, felvétel a felsıfokú képzésbe Az oktatás minıségbiztosítása A képzés személyi és tárgyi feltételei

7 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 7 A Mőszaki informatikai mérnökasszisztens fsz KREDITBESZÁMÍTÁSI TÁBLÁZATA VE MŐSZAKI INFORMATIKA SZAK FSz tantárgy kredit Egyetemi tantárgy kód kredit Gazdasági alapismeretek 2 Vállalkozói ismeretek 2 Munkaerıpiaci ismeretek 2 Társadalmi alapismeretek 2 A viselkedés pszihológiai alapjai 2 Készség és személyiség fejlesztés 2 Számítógépes alapismeretek 1 Felhasználói programok alkalmazása 3 Mőszaki informatika 4 Hálózati alapismeretek 1 Számítógép-hálózatok 4 Idegen nyelv (angol) 0 Szakdolgozat 18 Bevezetés az információs technológiába számítástechnika Bevezetés az információs technológiába információs hálózatok VI 2114i 4 IR 2114h 4 Matematika I. II. 4 4 Mőszaki fizika 2 Kémia 4 Kémia OK 1114i 4 Mőszaki dokumentáció 2 Gazdasági és vállalkozási ismeretek 4 Vállalati gazdaságtan GA Anyag- és környezetismeret 4 Anyagtudomány SI 1112v 2 Közgazdaságtan 4 Közgazdaságtan GA 1114a 4 Elektronika 4 Digitális technika 3 Architektúrák 3 Perifériák 4 Adatbázisok alapjai I. II. (kötelezıen választható) 4 4 Programozási ismeretek I. 4 Operációs rendszerek 6 Rendszer és adatvédelem 2 Informatikai rendszerek üzemeltetése, 4 rendszer-adminisztráció 4 Bevezetés az információ technológiába programozás I Bevezetés az információ technológiákba: Programozás II. SA 2144b SA 2144b 4 4 Vállalati információs rendszerek 2 Kiadványszerkesztés 4 Ismeretalapú rendszerek 3 Információs hálózati szolgáltatások 4 Összóraszám / Összes kreditek 120 Szabadon választható (min 12 kr.) Multimédia és grafika 5 Mőszaki multimédia és alkalmazásai I KN 5175a 5 Irányítástechnika 4 Bevezetés az irányítástechnikába VI 2244i 4 Robottechnika 4 Robotok irányítása VI 4144r 4 Minıségbiztosítás 4 Információs rendszerek min. biztosítása IR 5144q 4 Gondolkodó magyarok Etika és 2 Gondolkodó magyarok Etika és VI 1212g 2 Politika Politika A fizika kultúrtörténete 2 A fizika kultúrtörténete KN 1112f 2 Az Európai mővészet története 2 Az Európai mővészet története SA 1212m 2 Összóraszám / Összes kreditek min

8 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 8 FELVÉTEL AZ FSZ KÉPZÉSBE, FELVÉTEL A FELSİFOKÚ KÉPZÉSBE Az FSz képzésbe történı beiskolázás feltétele - szakirányú szakközépiskolában szerzett érettségi bizonyítvány, - vagy gimnáziumi érettségi esetén számítástechnikából, matematikából és fizikából legalább 3.0 átlag a középiskolai tanulmányok során, - valamint sikeres felvételi vizsga, vagy - átvétellel egyéni elbírálás alapján, esetleg különbözeti vizsgák letételével, szakirányú közép és felsıfokú képzésbıl. Felvétel a felsıfokú képzésbe Az OKJ sz. mőszaki informatikai mérnökasszisztens felsıfokú szakképzést elvégzett hallgatóknak, akik a mőszaki informatika szakra jelentkeznek, felvételi vizsgát nem kell tenni. A felvételi pontszámot ebben az esetben a szakképzési bizonyítványban szereplı osztályzatok átlagának 24-szeresét számolva kell meghatározni ( 269/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 10. p (4) bekezdés). A kreditek elismerése A mőszaki informatikai mérnökasszisztens képzésben elérhetı krediteket a Veszprémi Egyetem mőszaki informatika szak ismeri el, ismételten megerısíti, hogy a képzésben elérhetı 121 kreditpontból min. 41 kreditpontot a felvételre kerülı hallgatóknak egyetemi tanulmányaik során beszámít. Az egyértelmő azonosíthatóság érdekében táblázatosan megadtuk az egyetemi tárgyak kódszámait is, amelyek esetében a kreditek elismerésre kerülnek. A kreditek elismerésének technikája A egyetemi felvételt nyert hallgató a beiratkozás után leckekönyvébe felveszi azokat a tárgyakat, melyek kreditpontjait az FSZ képzés során megszerezte. A kreditpontokat az Egyetem Oktatásszervezési és Információs Intézete az FSZ képzés dokumentumai alapján a leckekönyvben igazolja, illetve a számítógépes nyilvántartásba bevezeti.

9 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 9 AZ OKTATÁS MINİSÉGBIZTOSÍTÁSA Az oktatással kapcsolatos szervezési teendıket az Egyetemen a Tanácsadó, Továbbképzı és Távoktatási Intézet végzi. Az oktatás minıségéért a Mőszaki Informatikai és Villamosmérnöki Önálló Intézet igazgatója felel. Az oktatás minıségbiztosításáért a Tanácsadó, Továbbképzı és Távoktatási Intézet igazgatója felel. Szakmai vizsga A szakmai vizsgát a Szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl kiadott 26/2001. (VII.27.) OM rendelet elıírásai szerint kell megtartani a VE képviselıinek jelenlétében. A képzés során vezetett dokumentumok: Egyetemi képzés esetén: A kihelyezett képzési hely az OIK-val együttmőködve a képzés során a következı dokumentumokat vezeti: - leckekönyv, melyben félévenként feltünteti a tantárgyakat és a féléves és évvégi vizsgák eredményét - Tü. 1104/Kredit r.sz. számú törzskönyv, melyben minden vizsga eredményét feltünteti és azt a tárgyvezetı tanárok szignálják - osztálynapló - egyéb archiválásra kerülı dokumentumok: szóbeli vizsgakérdés sorok írásos ellenırzı feladatok, dolgozatok, témazárók, Szakközépiskolában folyó képzés esetén: A képzésben résztvevı szakközépiskola a képzés során a következı dokumentumokat vezeti: - középiskolai haladási bizonyítvány, melyben félévenként feltünteti a tantárgyakat és a féléves és évvégi vizsgák eredményét - Tü. 1104/Kredit r.sz. számú törzskönyv, melyben minden vizsga eredményét feltünteti és azt a tárgyvezetı tanárok szignálják - osztálynapló - egyéb archiválásra kerülı dokumentumok: szóbeli vizsgakérdés sorok írásos ellenırzı feladatok, dolgozatok, témazárók, Fenti dokumentumokat a szakközépiskola a Pannon Egyetem Iratkezelési Szabályzata szerint kezeli.

10 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 10 TOVÁBBI MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK Hallgatói visszacsatolás: A képzés tartalmának, tárgyi felszereltségének, az oktatók felkészültségének, elıadói kvalitásának, emberi példamutatásának, közösségépítı képességének szervezettségének, minısítése évenként hallgatói visszacsatoló lap kitöltésével és értékelésével. A felmérést a képzı hely hallgatói önkormányzata szervezi, értékeli. Az értékelést megküldi a Pannon Egyetem Felnıttképzési Intézetének minden félév utolsó oktatási hetében. Oktatói visszacsatolás: Az oktatók oktatói visszacsatoló lap kitöltésével évente véleményezik, minısítik az általuk oktatott modulok tartalmát, kapcsolódásait, korszerőségét, a tanulmányi teljesítményt, oktatási módszereket, tárgyi feltételeket és javaslatokat tesznek a bevezetendı változtatásokra. Az értékelı lapokat a képzı hely vezetıje félévente megküldi a Pannon Egyetem Felnıttképzési Intézetének. Vezetıi visszacsatolás: A képzı hely vezetıje évente legalább egy alkalommal minden oktatott tárgy esetén óralátogatást tesz és arról értékelı lapot tölt ki, intézkedési javaslatot tesz, illetve a hatáskörébe tartozó ügyekben szükség szerint eljár. Az értékelı lapot és a bevezetett változások jegyzékét megküldi a Pannon Egyetem Felnıttképzési Intézetének. A Pannon Egyetem Felnıttképzési Intézet és a mőszaki informatika szak képviselıje évente legalább egy alkalommal látogatást tesz az együttmőködı képzési helyen, melyrıl értékelı lapot készít. A kérdıíveket, értékeléseket a Pannon Egyetem Felnıttképzési Intézete győjti, archiválja. Értékeli és intézkedési javaslatot tesz. A felelıs vezetık a fenti értékelés és intézkedési javaslat alapján szükség szerint eljárnak.

11 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 11 A KÉPZÉS TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI Tárgyi feltételek: A képzés tárgyi feltételeit az egyes tantárgy-tematikák leírásánál megadtuk, ezért erre itt részletesen nem térük ki. Személyi feltételek: Az elıadásokat, elméleti oktatást egyetemet végzett, szakirányú felkészültséggel rendelkezı tanárok, oktatók tarthatják. A gyakorlati oktatást szakirányú felkészültséggel rendelkezı fıiskolát végzett oktatók tarthatják. Minden oktatott tantárgynak a képzési helyen tárgyvezetıje, minden egyetemen beszámításra kerülı, kreditet adó tárgynak pedig egy egyetemi tárgyvezetıje van. A tárgyvezetık feladata: A képzı hely tárgyvezetıi állítják össze az évközi ellenırzı feladatokat, a féléves jegyadó záróvizsgák, záródolgozatok kérdéseit, azok javítási, osztályozási útmutatóját. Az egyetemen beszámításra kerülı, kreditet adó tárgyak esetén ezt egyeztetik az egyetem tárgyvezetıjével. Az egyetem tárgyvezetıi a képzı hely tanárai számára igény szerint konzultációt tartanak.

12 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 12 A MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés félévenként megadott óraszámai és követelményei

13 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 13 A mőszaki informatikai mérnökasszisztens FSz képzés modul óraterve Alapismereti modul Számítástechnika Mőszaki közös modul Mőszaki informatikai közös modulok Speciális mőszaki, informatikai modulok Szabadon választható tárgyak(min 12 kredit) Összes óraszám

14 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 14 A mőszaki informatikai mérnökasszisztens FSz képzés Tantárgy neve Alapismereti modul Számítástechnika félévek/óraszám Alapismereti modul I. félév II. félév III. félév IV. félév Gazdasági alapismeretek 2+0+0K Vállalkozói és munkaerı-piaci ismeretek 1+1+0K 1+0+1Gy Társadalmi alapismeretek 2+0+0K A viselkedés pszichológiai alapjai 1+1+0Gy Készség- és, személyiségfejlesztés 1+1+0Gy Viselkedéskultúra 0+1+0Gy Számítástechnika Számítógépes alapismeretek 0+0+1Gy Felhasználói programok alkalmazása 0+0+2Gy Hálózati alapismeretek 0+0+1Gy Idegen nyelv (angol) 0+2+0Gy 0+2+0Gy 0+2+0Gy 0+2+0Gy Szakdolgozat 0+2+0A 0+2+0A Mőszaki közös modul Tantárgy neve félévek/óraszám Mőszaki közös modul I. félév II. félév III. félév IV. félév Matematika 1+2+0Gy 1+2+0K Mőszaki fizika 1+1+0Gy Kémia 4+0+0K Mőszaki informatika 2+0+2Gy Mőszaki dokumentáció 1+0+1Gy Gazdasági és vállalkozási ismeretek 2+1+0K Anyag- és környezetismeret 2+2+0Gy Közgazdaságtan 4+0+0K

15 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 15 Mőszaki informatikai közös modul Tantárgy neve félévek/óraszám Mőszaki informatikai közös modulok I. félév II. félév III. félév IV. félév Elektronika 2+2+0Gy Digitális technika 2+1+0K Architektúrák 2+1+0K Perifériák 2+0+0K Számítógép-hálózatok 2+2+0Gy Adatbázisok alapjai 2+0+1K 1+0+2K Programozási ismeretek I Gy Operációs rendszerek 2+0+0K 1+0+2Gy Rendszer és adatvédelem 1+1+0Gy Informatikai rendszerek üzemeltetése, 2+0+2Gy rendszeradminisztráció

16 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 16 Speciális mőszaki, informatikai modulok Tantárgy neve félévek/óraszám Speciális mőszaki, informatikai modulok I. félév II. félév III. félév IV. félév Vállalati információs rendszerek 2+0+0Gy Kiadványszerkesztés 1+0+2Gy Ismeretalapú rendszerek 1+1+0Gy Információs hálózati szolgáltatások 1+0+2Gy Szabadon választható tárgyak Tantárgy neve félévek/óraszám Szabadon választható tárgyak (min 12 kredit) I. félév II. félév III. félév IV. félév Multimédia és grafika 2+0+2Gy Irányítástechnika 2+2+0Gy Robottechnika 2+2+0Gy Minıségbiztosítás 2+2+0Gy Gondolkodó magyarok Etika és Politika 2+0+0K A fizika kultúrtörténete 2+0+0K Az európai mővészet története 2+0+0K Programozási ismeretek II K Tantárgy neve félévek/óraszám Alapismereti modul I. félév II. félév III. félév IV. félév Gazdasági alapismeretek 2+0+0K Vállalkozói, munkaerıpiaci ismeretek 1+1+0K 1+0+1Gy Társadalmi alapismeretek 2+0+0K A viselkedés pszichológiai alapjai 1+1+0Gy Készség-és, személyiségfejlesztés 1+1+0Gy Viselkedéskultúra 0+1+0Gy Számítástechnika Számítógépes alapismeretek 0+0+1Gy Felhasználói programok alkalmazása 0+0+2Gy Hálózati alapismeretek 0+0+1Gy

17 Idegen nyelv (angol) 0+2+0Gy 0+2+0Gy 0+2+0Gy 0+2+0Gy Szakdolgozat 0+2+0Zv 0+2+0A Mőszaki közös modul I. félév II. félév III. félév IV. félév Matematika 1+2+0Gy 1+2+0K Mőszaki fizika 1+1+0Gy Kémia 4+0+0K Mőszaki informatika 2+0+2Gy Mőszaki dokumentáció 1+0+1Gy Gazdasági és vállalkozási ismeretek 2+1+0K Anyag- és környezetismeret Közgazdaságtan 2+2+0Gy 4+0+0K Mőszaki informatikai közös modulok I. félév II. félév III. félév IV. félév Elektronika 2+2+0Gy Digitális technika 2+1+0K Architektúrák 2+1+0K Perifériák 2+0+0K Számítógép-hálózatok Adatbázisok alapjai 2+0+1K 1+0+2K Programozási ismeretek I Gy Operációs rendszerek 2+0+0K 1+0+2Gy Rendszer és adatvédelem Info rendszerek üzemeltetése, rendszeradminisztráció 2+2+0Gy 1+1+0Gy 2+0+2Gy Speciális mőszaki, informatikai modulok I. félév II. félév III. félév IV. félév Vállalati információs rendszerek 2+0+0Gy Kiadványszerkesztés 1+0+2Gy Ismeretalapú rendszerek 1+1+0Gy Információs hálózati szolgáltatások 1+0+2Gy Szabadon választható tárgyak(min 12 kredit) I. félév II. félév III. félév IV. félév Multimédia és grafika 2+0+2Gy Irányítástechnika 2+2+0Gy Robottechnika 2+2+0Gy Minıségbiztosítás 2+2+0Gy Gondolkodó magyarok Etika és Politika 2+0+0K A fizika kultúrtörténete 2+0+0K Az európai mővészet története 2+0+0K Programozási ismeretek II K

18 A mőszaki informatikai mérnökasszisztens FSz képzés Tantárgy neve Alapismereti modul Számítástechnika félévek/óraszám Alapismereti modul I. félév II. félév III. félév IV. félév Gazdasági alapismeretek 2+0+0K Vállalkozói és munkaerıpiaci ismeretek 1+1+0K 1+0+1Gy Társadalmi alapismeretek 2+0+0K A viselkedés pszichológiai alapjai 1+1+0Gy Készség- és, személyiségfejlesztés 1+1+0Gy Viselkedéskultúra 0+1+0Gy Számítástechnika Számítógépes alapismeretek 0+0+1Gy Felhasználói programok alkalmazása 0+0+2Gy Hálózati alapismeretek 0+0+1Gy Idegen nyelv (angol) 0+2+0Gy 0+2+0Gy 0+2+0Gy 0+2+0Gy Szakdolgozat 0+2+0A 0+2+0A

19

20 GAZDASÁGI ALAPISMERETEK Elhelyezés / óraszám: I. félév / 2+0+0K Oktatási cél: Ismeretkörök: A tárgy átfogó képet ad a mai modern gazdaság mőködési mechanizmusáról, a kereslet-kínálat-ár összefüggés rendszerérıl, a vállalkozásról, a makro- és vállalati gazdálkodás alapvetı összefüggésrendszerérıl. és a napi gazdasági változások elemzésérıl. A tantárgy ismeretanyaga nyitott, történeti megalapozottságú és korszerő szemléletet ad, amely végsı fokon elısegíti a fiatalok társadalmi integrációját. 1. A gazdálkodás oka és célja, a szükséglet, mint a gazdálkodás oka és hajtóereje, a javak, mint a gazdálkodás tárgya. 2. A gazdaság erıforrásai: föld, munka, tıketényezık, vállalkozók. Magyarország és az európai integráció. 3. Termelés és gazdaságosság, a gazdálkodás alapelvei (minimum és maximum elv) 4. A modern gazdálkodás mőködési modellje: munkamegosztás, a gazdasági tevékenységek összehangolásának rendszerei, a piac és az állam gazdaságszervezı szerepe a modern gazdaságban. 5. A piac mőködési mechanizmusa: piactípusok, piacformák. 6. Áru és szolgáltatás piac, munkaerıpiac, pénz és tıkepiac, föld és ingatlanpiac. 7. A piac mőködésének alapvonásai: kereslet és a keresletre ható tényezık, kínálat és a kínálatra ható tényezık. 8. A pénz. Az ár szerepe a gazdaságban. Magyarország és az európai integráció. 9. A vállalkozás, mint a gazdálkodás szervezeti egysége. A vállalati célok rendszere. Vállalati funkciók: beszerzés, termelés, értékesítés (marketing), finanszírozás, kutatás, fejlesztés. 10. A vállalkozások szervezeti formái. Magyarország és az európai integráció. 11. A vállalati gazdálkodás területei: piacelemzés és piactervezés, a vállalati gazdálkodás erıforrásai: anyagi erıforrások, emberi erıforrások, az információ, mint erıforrás. 12. Költség és árkialakítás. Bevétel és gazdasági eredmény kapcsolata. Költségek, árképzés. Az állam gazdaságszabályozó szerepe és a vállalat. 13. Szabad sáv 14. Szabad sáv 15. Szabad sáv Tankönyvek: Elıírt tankönyvek: D. Pálinkó, Solt, Szabó: Gazdasági alapismeretek, Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés alapismereti modul könyvei. Líceum Kiadó, Eger D. Pálinkó, Dévai, Szabó: Vállalkozási ismeretek, Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés alapismereti modul könyvei. Líceum Kiadó, Eger Javasolt irodalom: Hoffmann, Koppányi: Gazdasági és jogi ismeretek I. A gazdaság alapjai. NT, Koppányi, Petró, Vági: Közgazdaságtan I. Mikroökonómia. NT, 1996.

21 Gacsályi, Meyer, Misz, Simonits: Közgazdaságtan II. Makroökonómia, NT 1996 Számonkérés rendje: Félév közben: A tárgyból három 100 pontos, 45 perces, négy kérdéses írásbeli beszámoló, elégtelen esetén szóbeli ismételt beszámolási lehetıség Értékelés: elégséges(2): 40 ponttól közepes (3): 55 ponttól jó(4): 70 ponttól jeles(5): 85 ponttól Félévvégi beszámoló: Egy választott témájú, önálló, forrásmunkák alapján elkészítendı dolgozat, melyekbıl a legjobbak szóban is bemutatásra, megtárgyalásra kerülnek. Beszámoló-kérdések témakörei: A beszámolók kérdéseit a tanulókkal minden évben, a tantárgy megkezdésekor, kifüggesztés útján ismertetjük. A következıkben példákat adunk a témakörökre. Mit ért az erıforrások korlátozottságán? Indokolja ennek figyelembevételével a gazdálkodás szükségességét! Melyek a gazdaság erıforrásai és mi a funkciójuk? Ismertesse a minimum- és maximumelvet! Hogyan kell a hatékony gazdálkodás céljából alkalmazni ezeket? Ismertesse a modern gazdálkodás mőködési modelljét! Jellemezze az elemeit! Ismertesse az ágazati rendszer felépítését! Indokolja a gazdasági munkamegosztás hatékonyságát! Ismertesse a piackutatási módszereket! Milyen szociológiai szempontok alapján lehet piacokat vizsgálni? Melyek a piac mőködésének alapvetı mechanizmusai? Ismertesse a piacok típusait, formáit és jellemezze ezeket! Melyek a keresletre és a kínálatra ható tényezık? Hogyan érvényesülnek ezek az egyes piactípusoknál? Ismertesse az árak szerkezetét és típusait! Hogyan alkalmazható a piackutatás eredményei az árképzésnél? Ismertesse a pénz kialakulását és a modern pénz alapvetı funkcióit! Melyek a vállalatok alapvetı céljai a gazdaságban? Ismertesse az ezek eléréséhez szükséges erıforrásokat! Melyek a vállalkozások és vállalatok legjellemzıbb szervezeti formái? Határozza meg a dolgozói létszám alapján a legcélszerőbb formákat! Milyen jellemzık alapján lehet piacelemzést végezni? Ismertessen néhány gyakori módszert is! Magyarázza meg az elı- és utókalkuláció fogalmát! Ismertesse az ár-költség összefüggéseket! Milyen költségtípusokat ismer? Jellemezze ezeknek az eredményre gyakorolt hatásait!

22 Milyen módon lehet az eredményt meghatározni? Mutasson be egy példán keresztül eredmény-meghatározást! Melyek az állam szerepei a gazdaságban? Hogyan függnek össze az állam gazdasági és társadalmi funkciói? Milyen szabályozó szerepe van a piacon az államnak? Milyen intézményei vannak a feladatok végrehajtására? Önálló dolgozatok témakörei: Az önálló dolgozatok témaköreit a tanulókkal a dolgozat készítésének megkezdése elıtt két héttel, a választás lehetıvé tételére, kifüggesztés útján ismertetjük. A következıkben példákat adunk az önálló dolgozatok témaköreire. A gazdasági folyamatok és a társadalmi változások kölcsönhatásainak elemzése egy tetszıleges példán keresztül A gazdaság és a gazdálkodás A gazdaság erıforrásai A minimum és maximumelv, a hatékony gazdálkodás jellemzıi A gazdasági munkamegosztás, az állam szerepe a munkamegosztásban A gazdaság szereplıi és funkcióik A piac jellemzése, a piacok mőködési mechanizmusa és fajtái Az ár szerepe a gazdaságban, az árak típusai A pénz kialakulása és jellemzıi A vállalatok és vállalkozások szerepe a gazdaságban, a vállalatok céljai Vállalkozások szervezeti formái Piacelemzés, piacelemzési módszerek Költség és árkalkuláció, az eredmény meghatározása Az állam gazdasági szerepe a piacokon Az állam szabályozó szerepe, a szabályozás formái A tárgy zárójegyének kiszámítása: ÉRDEMJEGY = (3*önálló dolgozat jegye + beszámolók jegyeinek összege)/6 kerekítve a szokásos módon

23 VÁLLAKOZÓI ÉS MUNKAERİPIACI ISMERETEK Elhelyezés / óraszám: III. félév / 1+1+0K IV. félév / 1+0+1Gy Oktatási cél: Ismeretkörök: III. félév A hallgatók ismerjék meg, a "Társadalmi és Gazdasági Ismeretek" c. tárgy ismeretkörére alapozva, azt a szabályozási környezetet, amelyben a gazdasági szereplık - közöttük a vállalkozások - mőködnek. Sajátítsák el az üzleti terv készítésének alapvetı eszközrendszerét, a tervezés menetét, a tervezés során alkalmazott módszereket. Ismerjék fel az alapvetı döntési helyzeteket. A hallgató személyes hatékonyságának fejlesztése: az aktuális munkaerıpiaci helyzet és trendek ismertetése, az egyéni jellemzık és a munkaerıpiaci helyzet összefüggéseinek vizsgálata, álláskeresési stratégiák és taktikák ismertetése, valamint azok gyakorlása útján. 1. A vállalkozás. A vállalkozás, mint befektetési forma. Üzleti szervezetek: egyéni vállalkozás, közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelısségő társaság, részvénytársaság, szövetkezet 2. A vállalkozások létrehozásának, alapításának jogi kérdései, személyi feltételei. 3. A vállalkozások külsı szabályozási környezete. A magyar számviteli szabályozás jellemzıi. Éves beszámolók rendszere. 4. Könyvvezetés fı típusai, jellemzıi. A gazdasági események hatása a mérlegre és eredmény-kimutatásra. Nyilvánosságra hozatal és közzététel. 5. A vállalkozások adózása. A vállalkozások adókötelezettsége. Az adók csoportosítása és a vállalatokat terhelı fı adónemek. Személyi jövedelemadó. Társasági adó. Általános forgalmi adó. Helyi adók. 6. Vámok és illetékek. Társadalombiztosítás. Társadalombiztosítási ellátás fı típusai. Járulékfizetési kötelezettségek. 7. Az üzleti terv. Az üzleti terv készítésének célja, alkalmazásának területei. Az üzleti terv felépítése, szerkezete. Fontosabb fejezetek elkészítésének munkafázisai. 8. Marketing terv, termelési terv, befektetési és finanszírozási terv, pénzügyi terv, szervezeti és vezetési koncepció. 9. A vállalat mőködtetése, az üzleti terv megvalósítása. A vállalkozás szervezeti és ügyviteli rendje. 10. Gazdálkodás az emberi erıforrásokkal. 11. Készletgazdálkodás, anyagbeszerzés. Termelésszervezés. 12. A vállalkozás átalakítása, megszüntetése. 13. Szabad sáv 14. Szabad sáv 15. Szabad sáv IV. félév 1. Munkaerıpiaci alapfogalmak, közgazdasági összefüggések. A munkaerıpiac aktuális helyzete, foglalkoztatási trendek. Az aktuális helyzet értékelésének szempontjai

24 2. A foglalkoztatás lehetséges formái: idıszakos megbízások, idıszakos munkavállalás, félállások, csökkentett munkaidejő megbízások, bedolgozás, információs távmunka. 3. Munkaerıpiaci szolgáltatások: funkciók, intézményrendszer, támogatási formák Munkajogi ismeretek. Munkaviszony. Megbízási jogviszony. Vállalkozási jogviszony. 4. Karriercélok és állásvadászat. Az egyéni jellemzık: adottságok, képességek, készségek, szakképzettség és annak konvertibilitása / számbavétele és a karriercélok megfogalmazása. 5. A karriercélok stratégiai-taktikai és a munkaerıpiaci kereslet vizsgálata, megfeleltetése. Az egyéni körülmények: egzisztencia, vagyoni helyzet, a személyes környezet tárgyai, mint lehetséges munkaeszközök számbavétele és a karriercélok esetleges korrekciója. 6. Az önfejlesztés szükségessége és lehetıségei. Ismerethiányok pótlása, illetve új ismeretek szerzése, készségfejlesztés. Az önfejlesztés tervezése. 7. Az állásvadászat közvetlen céljai. Álláskeresési technikák. Az álláskeresés információs bázisai: hirdetések, pályázatok, társadalmi-szakmai kapcsolatok. 8. Jelentkezés a hirdetésre, álláspályázat, informálódás személyesen vagy telefonon. A bejelentkezés alapdokumentuma: az önéletrajz. 9. Az önéletrajz típusai, a legfontosabb tartalmi-formai elemek. Esélynövelı referenciák dokumentálása. A kísérı levél szerepe, tartalmi-formai megvalósítása. 10. Az álláskeresı szerepében - felvételi beszélgetés. Információgyőjtés: az alkalmazó tevékenységérıl, eredményességérıl, piaci helyzetérıl, a foglalkoztatás általános helyzetérıl az adott szakterületen. Felkészülés az alkalmazó lehetséges kérdéseire, felkészülés a munkavállalói lehetséges kérdésekre. 11. A saját alku-pozíció kereteinek és feltételeinek meghatározása. Hozzájárulás a kedvezı légkör kialakításához. A szituáció által diktált viselkedési /verbálisnonverbális/ szabályok. 12. A kiegészítı információk adásáról. Az önfeledés korlátai. Szokatlan kérdések. 13. Alkalmazkodás a szituációhoz. A felkészülés során kialakított terv folytonos kontrollja. 14. Az alkalmaztatás munkaügyi kérdései. A megállapodás leglényegesebb kérdései. A munkaszerzıdés tartalma és megkötése. Az ígéretek beváltása. 15. Szabad sáv Tankönyvek: Elıírt tankönyvek: Zsigmond, Szép: Munkaerıpiaci ismeretek, álláskeresési technikák, Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés alapismereti modul könyvei. Líceum Kiadó, Eger D. Pálinkó, Dévai, Szabó: Vállalkozási ismeretek, Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés alapismereti modul könyvei. Líceum Kiadó, Eger Javasolt irodalom: Fülöp Gyula: Kisvállalati gazdálkodás, Aula Kiadó, Bp Reményi István: Gazdasági társaságok, Címer kiadó, 1996 Bp

25 Számonkérés rendje: III. félév Félév közben: A tanulók rendszeres munkáját három, az elméleti alapokból írt, 45 perces, 4-5 kérdést tartalmazó, 100 pontos írásbeli dolgozattal ellenırizzük, elégtelen esetén szóbeli ismételt vizsga lehetıséget adunk. Félévvégi beszámoló: Adott paraméterek alapján üzleti terv készítése és szóbeli megvédése. Elérhetı pontszámok: üzleti terv: 50 pont védés: 50 pont Értékelés módja: elégséges(2): 40 ponttól közepes(3): 55 ponttól jó(4): 70 ponttól jeles(5): 85 ponttól Vizsgakérdések témakörei: A vizsgakérdéseket a tanulókkal minden évben, a tantárgy megkezdésekor, kifüggesztés útján ismertetjük. Ismertesse a vállalkozás fogalmát mint befektetési formát! Milyen kockázatokkal kell számolnia? Jellemezze a közkereseti társaságot! Milyen felelıséggel rendelkeznek a KKT tagjai? Jellemezze a betéti társaságot! Magyarázza meg a beltag és kültag fogalmát, felelısségvállalást! Jellemezze a korlátolt felelısségő társaságot! Mit jelent a jogi személy fogalma? Jellemezze a részvénytársaságot! Milyen feltételei vannak a részvénytársaságok alapításának? Ismertesse a könyvvezetés fı típusait! Írja le az alapvetı követelményeket is! Ismertesse a vállalkozás alapításához szükséges lépéseket! Állítsa idırendbe a folyamatokat! Ismertesse a vállalkozások adófizetési kötelezettségeinek keletkezését! Ismertesse a helyi adók rendszerét! Röviden jellemezze az egyes adófajtákat! Ismertesse a társadalombiztosítási rendszer felépítését! Írja le a társadalombiztosításhoz kapcsolódó intézményrendszert! Milyen elemekbıl épül fel az üzleti terv? Foglalja röviden össze az egyes elemek tartalmát! Mit tartalmaz a marketing terv? Mi a különbség a befektetési és finanszírozási terv között? Milyen módon szüntetheti meg a vállalkozást? Milyen jogi kötelezettségekkel jár a megszüntetés?

26 IV. félév Félév közben: A tanulók rendszeres munkáját kettı, az elméleti alapokból írt, 45 perces, 4-5 kérdést tartalmazó, 100 pontos írásbeli dolgozattal ellenırizzük, elégtelen esetén szóbeli ismételt vizsga lehetıséget adunk. Önéletrajz írása. Félévvégi beszámoló: 100 pontos záródolgozat a megadott kérdésekbıl. Értékelés: elégséges(2): 40 ponttól közepes(3): 55 ponttól jó(4): 70 ponttól jeles(5): 85 ponttól Vizsgakérdések témakörei: A vizsgakérdéseket a tanulókkal minden évben, a tantárgy megkezdésekor, kifüggesztés útján ismertetjük. Írja le a munkaviszony létesítésének feltételeit! Jellemezze a megbízási és a vállalkozási jogviszonyt! Ismertesse a felmondásra vonatkozó törvényi elıírásokat! Határozza meg a felmondás, a felmondási idı és a végkielégítés kapcsolatát! Milyen elemei vannak a szakmai önéletrajznak? Milyen módon készülne fel egy felvételi beszélgetésre? Indokolja is ezek szerepét! Melyek a kommunikáció verbális és nem-verbális kifejezıelemei? Írjon példát néhány szituáció viselkedési szabályairól! Mit tartalmaz a munkaszerzıdés? Melyek a munkáltatóra és munkavállalóra vonatkozó legfontosabb jogok és kötelezettségek?

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek Készítette: Mohácsy Barnáné Szakmai

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Irodaautomatizálás. Készítette: Adamcsik János Némedi János

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Irodaautomatizálás. Készítette: Adamcsik János Némedi János Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Irodaautomatizálás Készítette: Adamcsik János Némedi

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Irodai asszisztens szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés 19800-06 Ügyviteli feladatok 3. Vizsgarész 1. vizsgafeladat/gyakorlati vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1. Az útmutató célja

Részletesebben

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Számviteli szakügyintéző OKJ

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK. 9.

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK. 9. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Közgazdasági szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 74 óra 111 óra 185 óra

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM

OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 felsıfokú szakképzés SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Veszprém 2008. Mőszaki informatikai mérnökasszisztens szakképzési program 2 TARTALOM Pannon

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Prezentációs

Részletesebben

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához A tanítási cikl. óra Új fogalmak (nevek stb.) Tanítási óra anyaga sorszáma 1. 1-2. Szerepelvárások (M) Viselkedés magatartás kultúra Az

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Banki szakügyintéző OKJ száma: 55

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 02 VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt Végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Vendéglátó Szakmenedzser képzése négy alapozó

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Országos Képzési Jegyzék

Országos Képzési Jegyzék Országos Képzési Jegyzék Modul OKJ jellemzői Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu 2012 / 2013 2012/2013. tanévre

Részletesebben

2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Szakmai követelmény-modul 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Tantárgyak, témakörök Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák 1 GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK...2 2 ÜGYVITELI ISMERETEK...3 3 ÜGYVITEL GYAKORLAT...4 4 ÁLTALÁNOS STATISZTIKA ÉS STATISZTIKA GYAKORLAT...5 5 PÉNZÜGYI ISMERETEK...6 6 ADÓZÁS...7

Részletesebben

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak.

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak. A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői Szóbeli tételek: Minden tétel két feladatból ( A és B ) áll: Az A feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Ügyviteli titkár szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra)

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra) Tantárgy: INFORMATIKA Készítette: JUHÁSZ ORSOLYA Osztály: nyelvi előkészítő évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra Tankönyv: dr. Dancsó Tünde Korom Pál: INFORMATIKA

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Komplex feladatok (Szakspecifikus problémamegoldó gyakorlatok) Készítette:

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Komplex feladatok (Szakspecifikus problémamegoldó gyakorlatok) Készítette: Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Komplex feladatok (Szakspecifikus problémamegoldó

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek Felsıfokú Szakképzés TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL Számviteli alapismeretek Számviteli, banki, pénzügyi szakügyintézık, projektmenedzser asszisztens, informatikai statisztikus és gazdasági tervezı

Részletesebben

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KÖRNYEZETMÉRNÖK HAGYOMÁNYOS KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2013 Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya vezetőjének tájékoztatása szerint: A szakközépiskolai tanulók 2013. szeptember 1-jétől

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

(2013. szeptember 1-tıl) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK. 2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

(2013. szeptember 1-tıl) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK. 2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek Magánnyomozó megnevezéső szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (2013. szeptember 1-tıl) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2014 1 Országos Képzési Jegyzék OKJ jellemzői Modul Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK Vizsgatételek a Közgazdaságtan alapjai (Mikroökonómia) tárgyból a nappali tagozat I.évfolyamának

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 51 344 01 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2012/2013. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE 2017-2018. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés - 1-3. modul - Szövegszerkesztés Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I.

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS 4.1. Cím: Csapatépítő és együttműködést fejlesztő tréning A csoport tagjai tudatosan foglalkoznak a csoport állapotával, fejlődésével. Megtapasztalják saját és társaik szerepét

Részletesebben