MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ ÚJ: TANTÁRGYLEÍRÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI"

Átírás

1 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET A MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ ÚJ: TANTÁRGYLEÍRÁSAI Veszprém, 2006 Regisztrációs szám: FAT akkreditációs szám: Veszprém, Wartha Vince utca 1. Postacím: 8201 Veszprém, Pf Tel: , Fax: ,

2 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 2 A képzésért felelıs intézmény: Pannon Egyetem Címe: 8201, Veszprém, Egyetem utca 10 Felelıs vezetı: Dr. Gaál Zoltán rektor Képzésért felelıs vezetık szakmai vezetı: Dr. Friedler Ferenc egyetemi tanár, dékán mőszaki Informatikai Kar szervezési, gazdasági feladatok: Dr. Simon Ákos ügyvezetı igazgató Felnıttképzési Intézet

3 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 3 Tartalom A mőszaki informatikai mérnökasszisztens OKJ-ben szereplı adatai A képzésben elérhetı kreditpontok és beszámításuk Felvétel az FSz képzésbe, felvétel a fıiskolai képzésbe Az oktatás minıségbiztosítása A képzés tárgyi és személyi feltételei A képzés félévenként megadott óraszámai és követelményei A képzés modul óraterve Alapismereti modul, mőszaki közös modul Alapismereti modul, számítástechnika Mőszaki közös modul Mőszaki informatikai közös modul Speciális mőszaki, informatikai modulok Szabadon választható tárgyak 5. oldal 6. oldal 8. oldal 9. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 18. oldal 45. oldal 60. oldal 86. oldal 96. oldal

4 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 4 Munkánk során az alábbi jogszabályoknak megfelelıen jártunk el: Az Országos Képzési Jegyzékrıl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet. A évi CXXXIX törvény a felsıoktatásról. Az oktatást érintı egyes törvények módosításáról szóló évi CXLVIII. törvény A többször módosított évi LXXVI törvény a szakképzésrıl. A 45/1997. (III.12.) Korm. rendelet az akkreditált szakképzésrıl. A 45/1999 (XII.13.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeirıl. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 26/2001. (VII.27.) OM rendelet. A szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó miniszteri rendelet száma: 25/2000. (VII.31.) OM rendelet [Alaprendelet 18/1995. (VI.6.) IKM r.]

5 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 5 A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplı adatai: megnevezése: Mőszaki informatikai mérnökasszisztens szintje: 55 tanulmányi területe: 5423 sorszáma: 02 FEOR száma: 3139 OKJ jegyzékbe kerülésének éve: 2/2000. (I. 31.) OM rendelet A képzésért felelıs miniszter: Oktatási Miniszter A szakképesítés munkaterülete A szakképesítéssel betölthetı munkakörök, foglalkozás 3139 Egyéb számítástechnikai foglalkozások A szakképesítéssel betölthetı munkakörök, foglalkozások 3139 Számítógépkezelı 3139 Számítástechnikai szoftverüzemeltetı 3139 Számítógép rendszerprogramozó 3139 Ipari informatikai technikus 3139 Villamos mérnökasszisztens 3129 Mőszaki számítástechnikai technikus 3132 Számítástechnikai programozó

6 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 6 A MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképesítés Az elérhetı kreditpontok beszámítása Felvétel az FSz képzésbe, felvétel a felsıfokú képzésbe Az oktatás minıségbiztosítása A képzés személyi és tárgyi feltételei

7 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 7 A Mőszaki informatikai mérnökasszisztens fsz KREDITBESZÁMÍTÁSI TÁBLÁZATA VE MŐSZAKI INFORMATIKA SZAK FSz tantárgy kredit Egyetemi tantárgy kód kredit Gazdasági alapismeretek 2 Vállalkozói ismeretek 2 Munkaerıpiaci ismeretek 2 Társadalmi alapismeretek 2 A viselkedés pszihológiai alapjai 2 Készség és személyiség fejlesztés 2 Számítógépes alapismeretek 1 Felhasználói programok alkalmazása 3 Mőszaki informatika 4 Hálózati alapismeretek 1 Számítógép-hálózatok 4 Idegen nyelv (angol) 0 Szakdolgozat 18 Bevezetés az információs technológiába számítástechnika Bevezetés az információs technológiába információs hálózatok VI 2114i 4 IR 2114h 4 Matematika I. II. 4 4 Mőszaki fizika 2 Kémia 4 Kémia OK 1114i 4 Mőszaki dokumentáció 2 Gazdasági és vállalkozási ismeretek 4 Vállalati gazdaságtan GA Anyag- és környezetismeret 4 Anyagtudomány SI 1112v 2 Közgazdaságtan 4 Közgazdaságtan GA 1114a 4 Elektronika 4 Digitális technika 3 Architektúrák 3 Perifériák 4 Adatbázisok alapjai I. II. (kötelezıen választható) 4 4 Programozási ismeretek I. 4 Operációs rendszerek 6 Rendszer és adatvédelem 2 Informatikai rendszerek üzemeltetése, 4 rendszer-adminisztráció 4 Bevezetés az információ technológiába programozás I Bevezetés az információ technológiákba: Programozás II. SA 2144b SA 2144b 4 4 Vállalati információs rendszerek 2 Kiadványszerkesztés 4 Ismeretalapú rendszerek 3 Információs hálózati szolgáltatások 4 Összóraszám / Összes kreditek 120 Szabadon választható (min 12 kr.) Multimédia és grafika 5 Mőszaki multimédia és alkalmazásai I KN 5175a 5 Irányítástechnika 4 Bevezetés az irányítástechnikába VI 2244i 4 Robottechnika 4 Robotok irányítása VI 4144r 4 Minıségbiztosítás 4 Információs rendszerek min. biztosítása IR 5144q 4 Gondolkodó magyarok Etika és 2 Gondolkodó magyarok Etika és VI 1212g 2 Politika Politika A fizika kultúrtörténete 2 A fizika kultúrtörténete KN 1112f 2 Az Európai mővészet története 2 Az Európai mővészet története SA 1212m 2 Összóraszám / Összes kreditek min

8 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 8 FELVÉTEL AZ FSZ KÉPZÉSBE, FELVÉTEL A FELSİFOKÚ KÉPZÉSBE Az FSz képzésbe történı beiskolázás feltétele - szakirányú szakközépiskolában szerzett érettségi bizonyítvány, - vagy gimnáziumi érettségi esetén számítástechnikából, matematikából és fizikából legalább 3.0 átlag a középiskolai tanulmányok során, - valamint sikeres felvételi vizsga, vagy - átvétellel egyéni elbírálás alapján, esetleg különbözeti vizsgák letételével, szakirányú közép és felsıfokú képzésbıl. Felvétel a felsıfokú képzésbe Az OKJ sz. mőszaki informatikai mérnökasszisztens felsıfokú szakképzést elvégzett hallgatóknak, akik a mőszaki informatika szakra jelentkeznek, felvételi vizsgát nem kell tenni. A felvételi pontszámot ebben az esetben a szakképzési bizonyítványban szereplı osztályzatok átlagának 24-szeresét számolva kell meghatározni ( 269/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 10. p (4) bekezdés). A kreditek elismerése A mőszaki informatikai mérnökasszisztens képzésben elérhetı krediteket a Veszprémi Egyetem mőszaki informatika szak ismeri el, ismételten megerısíti, hogy a képzésben elérhetı 121 kreditpontból min. 41 kreditpontot a felvételre kerülı hallgatóknak egyetemi tanulmányaik során beszámít. Az egyértelmő azonosíthatóság érdekében táblázatosan megadtuk az egyetemi tárgyak kódszámait is, amelyek esetében a kreditek elismerésre kerülnek. A kreditek elismerésének technikája A egyetemi felvételt nyert hallgató a beiratkozás után leckekönyvébe felveszi azokat a tárgyakat, melyek kreditpontjait az FSZ képzés során megszerezte. A kreditpontokat az Egyetem Oktatásszervezési és Információs Intézete az FSZ képzés dokumentumai alapján a leckekönyvben igazolja, illetve a számítógépes nyilvántartásba bevezeti.

9 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 9 AZ OKTATÁS MINİSÉGBIZTOSÍTÁSA Az oktatással kapcsolatos szervezési teendıket az Egyetemen a Tanácsadó, Továbbképzı és Távoktatási Intézet végzi. Az oktatás minıségéért a Mőszaki Informatikai és Villamosmérnöki Önálló Intézet igazgatója felel. Az oktatás minıségbiztosításáért a Tanácsadó, Továbbképzı és Távoktatási Intézet igazgatója felel. Szakmai vizsga A szakmai vizsgát a Szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl kiadott 26/2001. (VII.27.) OM rendelet elıírásai szerint kell megtartani a VE képviselıinek jelenlétében. A képzés során vezetett dokumentumok: Egyetemi képzés esetén: A kihelyezett képzési hely az OIK-val együttmőködve a képzés során a következı dokumentumokat vezeti: - leckekönyv, melyben félévenként feltünteti a tantárgyakat és a féléves és évvégi vizsgák eredményét - Tü. 1104/Kredit r.sz. számú törzskönyv, melyben minden vizsga eredményét feltünteti és azt a tárgyvezetı tanárok szignálják - osztálynapló - egyéb archiválásra kerülı dokumentumok: szóbeli vizsgakérdés sorok írásos ellenırzı feladatok, dolgozatok, témazárók, Szakközépiskolában folyó képzés esetén: A képzésben résztvevı szakközépiskola a képzés során a következı dokumentumokat vezeti: - középiskolai haladási bizonyítvány, melyben félévenként feltünteti a tantárgyakat és a féléves és évvégi vizsgák eredményét - Tü. 1104/Kredit r.sz. számú törzskönyv, melyben minden vizsga eredményét feltünteti és azt a tárgyvezetı tanárok szignálják - osztálynapló - egyéb archiválásra kerülı dokumentumok: szóbeli vizsgakérdés sorok írásos ellenırzı feladatok, dolgozatok, témazárók, Fenti dokumentumokat a szakközépiskola a Pannon Egyetem Iratkezelési Szabályzata szerint kezeli.

10 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 10 TOVÁBBI MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK Hallgatói visszacsatolás: A képzés tartalmának, tárgyi felszereltségének, az oktatók felkészültségének, elıadói kvalitásának, emberi példamutatásának, közösségépítı képességének szervezettségének, minısítése évenként hallgatói visszacsatoló lap kitöltésével és értékelésével. A felmérést a képzı hely hallgatói önkormányzata szervezi, értékeli. Az értékelést megküldi a Pannon Egyetem Felnıttképzési Intézetének minden félév utolsó oktatási hetében. Oktatói visszacsatolás: Az oktatók oktatói visszacsatoló lap kitöltésével évente véleményezik, minısítik az általuk oktatott modulok tartalmát, kapcsolódásait, korszerőségét, a tanulmányi teljesítményt, oktatási módszereket, tárgyi feltételeket és javaslatokat tesznek a bevezetendı változtatásokra. Az értékelı lapokat a képzı hely vezetıje félévente megküldi a Pannon Egyetem Felnıttképzési Intézetének. Vezetıi visszacsatolás: A képzı hely vezetıje évente legalább egy alkalommal minden oktatott tárgy esetén óralátogatást tesz és arról értékelı lapot tölt ki, intézkedési javaslatot tesz, illetve a hatáskörébe tartozó ügyekben szükség szerint eljár. Az értékelı lapot és a bevezetett változások jegyzékét megküldi a Pannon Egyetem Felnıttképzési Intézetének. A Pannon Egyetem Felnıttképzési Intézet és a mőszaki informatika szak képviselıje évente legalább egy alkalommal látogatást tesz az együttmőködı képzési helyen, melyrıl értékelı lapot készít. A kérdıíveket, értékeléseket a Pannon Egyetem Felnıttképzési Intézete győjti, archiválja. Értékeli és intézkedési javaslatot tesz. A felelıs vezetık a fenti értékelés és intézkedési javaslat alapján szükség szerint eljárnak.

11 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 11 A KÉPZÉS TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI Tárgyi feltételek: A képzés tárgyi feltételeit az egyes tantárgy-tematikák leírásánál megadtuk, ezért erre itt részletesen nem térük ki. Személyi feltételek: Az elıadásokat, elméleti oktatást egyetemet végzett, szakirányú felkészültséggel rendelkezı tanárok, oktatók tarthatják. A gyakorlati oktatást szakirányú felkészültséggel rendelkezı fıiskolát végzett oktatók tarthatják. Minden oktatott tantárgynak a képzési helyen tárgyvezetıje, minden egyetemen beszámításra kerülı, kreditet adó tárgynak pedig egy egyetemi tárgyvezetıje van. A tárgyvezetık feladata: A képzı hely tárgyvezetıi állítják össze az évközi ellenırzı feladatokat, a féléves jegyadó záróvizsgák, záródolgozatok kérdéseit, azok javítási, osztályozási útmutatóját. Az egyetemen beszámításra kerülı, kreditet adó tárgyak esetén ezt egyeztetik az egyetem tárgyvezetıjével. Az egyetem tárgyvezetıi a képzı hely tanárai számára igény szerint konzultációt tartanak.

12 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 12 A MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés félévenként megadott óraszámai és követelményei

13 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 13 A mőszaki informatikai mérnökasszisztens FSz képzés modul óraterve Alapismereti modul Számítástechnika Mőszaki közös modul Mőszaki informatikai közös modulok Speciális mőszaki, informatikai modulok Szabadon választható tárgyak(min 12 kredit) Összes óraszám

14 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 14 A mőszaki informatikai mérnökasszisztens FSz képzés Tantárgy neve Alapismereti modul Számítástechnika félévek/óraszám Alapismereti modul I. félév II. félév III. félév IV. félév Gazdasági alapismeretek 2+0+0K Vállalkozói és munkaerı-piaci ismeretek 1+1+0K 1+0+1Gy Társadalmi alapismeretek 2+0+0K A viselkedés pszichológiai alapjai 1+1+0Gy Készség- és, személyiségfejlesztés 1+1+0Gy Viselkedéskultúra 0+1+0Gy Számítástechnika Számítógépes alapismeretek 0+0+1Gy Felhasználói programok alkalmazása 0+0+2Gy Hálózati alapismeretek 0+0+1Gy Idegen nyelv (angol) 0+2+0Gy 0+2+0Gy 0+2+0Gy 0+2+0Gy Szakdolgozat 0+2+0A 0+2+0A Mőszaki közös modul Tantárgy neve félévek/óraszám Mőszaki közös modul I. félév II. félév III. félév IV. félév Matematika 1+2+0Gy 1+2+0K Mőszaki fizika 1+1+0Gy Kémia 4+0+0K Mőszaki informatika 2+0+2Gy Mőszaki dokumentáció 1+0+1Gy Gazdasági és vállalkozási ismeretek 2+1+0K Anyag- és környezetismeret 2+2+0Gy Közgazdaságtan 4+0+0K

15 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 15 Mőszaki informatikai közös modul Tantárgy neve félévek/óraszám Mőszaki informatikai közös modulok I. félév II. félév III. félév IV. félév Elektronika 2+2+0Gy Digitális technika 2+1+0K Architektúrák 2+1+0K Perifériák 2+0+0K Számítógép-hálózatok 2+2+0Gy Adatbázisok alapjai 2+0+1K 1+0+2K Programozási ismeretek I Gy Operációs rendszerek 2+0+0K 1+0+2Gy Rendszer és adatvédelem 1+1+0Gy Informatikai rendszerek üzemeltetése, 2+0+2Gy rendszeradminisztráció

16 PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET 16 Speciális mőszaki, informatikai modulok Tantárgy neve félévek/óraszám Speciális mőszaki, informatikai modulok I. félév II. félév III. félév IV. félév Vállalati információs rendszerek 2+0+0Gy Kiadványszerkesztés 1+0+2Gy Ismeretalapú rendszerek 1+1+0Gy Információs hálózati szolgáltatások 1+0+2Gy Szabadon választható tárgyak Tantárgy neve félévek/óraszám Szabadon választható tárgyak (min 12 kredit) I. félév II. félév III. félév IV. félév Multimédia és grafika 2+0+2Gy Irányítástechnika 2+2+0Gy Robottechnika 2+2+0Gy Minıségbiztosítás 2+2+0Gy Gondolkodó magyarok Etika és Politika 2+0+0K A fizika kultúrtörténete 2+0+0K Az európai mővészet története 2+0+0K Programozási ismeretek II K Tantárgy neve félévek/óraszám Alapismereti modul I. félév II. félév III. félév IV. félév Gazdasági alapismeretek 2+0+0K Vállalkozói, munkaerıpiaci ismeretek 1+1+0K 1+0+1Gy Társadalmi alapismeretek 2+0+0K A viselkedés pszichológiai alapjai 1+1+0Gy Készség-és, személyiségfejlesztés 1+1+0Gy Viselkedéskultúra 0+1+0Gy Számítástechnika Számítógépes alapismeretek 0+0+1Gy Felhasználói programok alkalmazása 0+0+2Gy Hálózati alapismeretek 0+0+1Gy

17 Idegen nyelv (angol) 0+2+0Gy 0+2+0Gy 0+2+0Gy 0+2+0Gy Szakdolgozat 0+2+0Zv 0+2+0A Mőszaki közös modul I. félév II. félév III. félév IV. félév Matematika 1+2+0Gy 1+2+0K Mőszaki fizika 1+1+0Gy Kémia 4+0+0K Mőszaki informatika 2+0+2Gy Mőszaki dokumentáció 1+0+1Gy Gazdasági és vállalkozási ismeretek 2+1+0K Anyag- és környezetismeret Közgazdaságtan 2+2+0Gy 4+0+0K Mőszaki informatikai közös modulok I. félév II. félév III. félév IV. félév Elektronika 2+2+0Gy Digitális technika 2+1+0K Architektúrák 2+1+0K Perifériák 2+0+0K Számítógép-hálózatok Adatbázisok alapjai 2+0+1K 1+0+2K Programozási ismeretek I Gy Operációs rendszerek 2+0+0K 1+0+2Gy Rendszer és adatvédelem Info rendszerek üzemeltetése, rendszeradminisztráció 2+2+0Gy 1+1+0Gy 2+0+2Gy Speciális mőszaki, informatikai modulok I. félév II. félév III. félév IV. félév Vállalati információs rendszerek 2+0+0Gy Kiadványszerkesztés 1+0+2Gy Ismeretalapú rendszerek 1+1+0Gy Információs hálózati szolgáltatások 1+0+2Gy Szabadon választható tárgyak(min 12 kredit) I. félév II. félév III. félév IV. félév Multimédia és grafika 2+0+2Gy Irányítástechnika 2+2+0Gy Robottechnika 2+2+0Gy Minıségbiztosítás 2+2+0Gy Gondolkodó magyarok Etika és Politika 2+0+0K A fizika kultúrtörténete 2+0+0K Az európai mővészet története 2+0+0K Programozási ismeretek II K

18 A mőszaki informatikai mérnökasszisztens FSz képzés Tantárgy neve Alapismereti modul Számítástechnika félévek/óraszám Alapismereti modul I. félév II. félév III. félév IV. félév Gazdasági alapismeretek 2+0+0K Vállalkozói és munkaerıpiaci ismeretek 1+1+0K 1+0+1Gy Társadalmi alapismeretek 2+0+0K A viselkedés pszichológiai alapjai 1+1+0Gy Készség- és, személyiségfejlesztés 1+1+0Gy Viselkedéskultúra 0+1+0Gy Számítástechnika Számítógépes alapismeretek 0+0+1Gy Felhasználói programok alkalmazása 0+0+2Gy Hálózati alapismeretek 0+0+1Gy Idegen nyelv (angol) 0+2+0Gy 0+2+0Gy 0+2+0Gy 0+2+0Gy Szakdolgozat 0+2+0A 0+2+0A

19

20 GAZDASÁGI ALAPISMERETEK Elhelyezés / óraszám: I. félév / 2+0+0K Oktatási cél: Ismeretkörök: A tárgy átfogó képet ad a mai modern gazdaság mőködési mechanizmusáról, a kereslet-kínálat-ár összefüggés rendszerérıl, a vállalkozásról, a makro- és vállalati gazdálkodás alapvetı összefüggésrendszerérıl. és a napi gazdasági változások elemzésérıl. A tantárgy ismeretanyaga nyitott, történeti megalapozottságú és korszerő szemléletet ad, amely végsı fokon elısegíti a fiatalok társadalmi integrációját. 1. A gazdálkodás oka és célja, a szükséglet, mint a gazdálkodás oka és hajtóereje, a javak, mint a gazdálkodás tárgya. 2. A gazdaság erıforrásai: föld, munka, tıketényezık, vállalkozók. Magyarország és az európai integráció. 3. Termelés és gazdaságosság, a gazdálkodás alapelvei (minimum és maximum elv) 4. A modern gazdálkodás mőködési modellje: munkamegosztás, a gazdasági tevékenységek összehangolásának rendszerei, a piac és az állam gazdaságszervezı szerepe a modern gazdaságban. 5. A piac mőködési mechanizmusa: piactípusok, piacformák. 6. Áru és szolgáltatás piac, munkaerıpiac, pénz és tıkepiac, föld és ingatlanpiac. 7. A piac mőködésének alapvonásai: kereslet és a keresletre ható tényezık, kínálat és a kínálatra ható tényezık. 8. A pénz. Az ár szerepe a gazdaságban. Magyarország és az európai integráció. 9. A vállalkozás, mint a gazdálkodás szervezeti egysége. A vállalati célok rendszere. Vállalati funkciók: beszerzés, termelés, értékesítés (marketing), finanszírozás, kutatás, fejlesztés. 10. A vállalkozások szervezeti formái. Magyarország és az európai integráció. 11. A vállalati gazdálkodás területei: piacelemzés és piactervezés, a vállalati gazdálkodás erıforrásai: anyagi erıforrások, emberi erıforrások, az információ, mint erıforrás. 12. Költség és árkialakítás. Bevétel és gazdasági eredmény kapcsolata. Költségek, árképzés. Az állam gazdaságszabályozó szerepe és a vállalat. 13. Szabad sáv 14. Szabad sáv 15. Szabad sáv Tankönyvek: Elıírt tankönyvek: D. Pálinkó, Solt, Szabó: Gazdasági alapismeretek, Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés alapismereti modul könyvei. Líceum Kiadó, Eger D. Pálinkó, Dévai, Szabó: Vállalkozási ismeretek, Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés alapismereti modul könyvei. Líceum Kiadó, Eger Javasolt irodalom: Hoffmann, Koppányi: Gazdasági és jogi ismeretek I. A gazdaság alapjai. NT, Koppányi, Petró, Vági: Közgazdaságtan I. Mikroökonómia. NT, 1996.

21 Gacsályi, Meyer, Misz, Simonits: Közgazdaságtan II. Makroökonómia, NT 1996 Számonkérés rendje: Félév közben: A tárgyból három 100 pontos, 45 perces, négy kérdéses írásbeli beszámoló, elégtelen esetén szóbeli ismételt beszámolási lehetıség Értékelés: elégséges(2): 40 ponttól közepes (3): 55 ponttól jó(4): 70 ponttól jeles(5): 85 ponttól Félévvégi beszámoló: Egy választott témájú, önálló, forrásmunkák alapján elkészítendı dolgozat, melyekbıl a legjobbak szóban is bemutatásra, megtárgyalásra kerülnek. Beszámoló-kérdések témakörei: A beszámolók kérdéseit a tanulókkal minden évben, a tantárgy megkezdésekor, kifüggesztés útján ismertetjük. A következıkben példákat adunk a témakörökre. Mit ért az erıforrások korlátozottságán? Indokolja ennek figyelembevételével a gazdálkodás szükségességét! Melyek a gazdaság erıforrásai és mi a funkciójuk? Ismertesse a minimum- és maximumelvet! Hogyan kell a hatékony gazdálkodás céljából alkalmazni ezeket? Ismertesse a modern gazdálkodás mőködési modelljét! Jellemezze az elemeit! Ismertesse az ágazati rendszer felépítését! Indokolja a gazdasági munkamegosztás hatékonyságát! Ismertesse a piackutatási módszereket! Milyen szociológiai szempontok alapján lehet piacokat vizsgálni? Melyek a piac mőködésének alapvetı mechanizmusai? Ismertesse a piacok típusait, formáit és jellemezze ezeket! Melyek a keresletre és a kínálatra ható tényezık? Hogyan érvényesülnek ezek az egyes piactípusoknál? Ismertesse az árak szerkezetét és típusait! Hogyan alkalmazható a piackutatás eredményei az árképzésnél? Ismertesse a pénz kialakulását és a modern pénz alapvetı funkcióit! Melyek a vállalatok alapvetı céljai a gazdaságban? Ismertesse az ezek eléréséhez szükséges erıforrásokat! Melyek a vállalkozások és vállalatok legjellemzıbb szervezeti formái? Határozza meg a dolgozói létszám alapján a legcélszerőbb formákat! Milyen jellemzık alapján lehet piacelemzést végezni? Ismertessen néhány gyakori módszert is! Magyarázza meg az elı- és utókalkuláció fogalmát! Ismertesse az ár-költség összefüggéseket! Milyen költségtípusokat ismer? Jellemezze ezeknek az eredményre gyakorolt hatásait!

22 Milyen módon lehet az eredményt meghatározni? Mutasson be egy példán keresztül eredmény-meghatározást! Melyek az állam szerepei a gazdaságban? Hogyan függnek össze az állam gazdasági és társadalmi funkciói? Milyen szabályozó szerepe van a piacon az államnak? Milyen intézményei vannak a feladatok végrehajtására? Önálló dolgozatok témakörei: Az önálló dolgozatok témaköreit a tanulókkal a dolgozat készítésének megkezdése elıtt két héttel, a választás lehetıvé tételére, kifüggesztés útján ismertetjük. A következıkben példákat adunk az önálló dolgozatok témaköreire. A gazdasági folyamatok és a társadalmi változások kölcsönhatásainak elemzése egy tetszıleges példán keresztül A gazdaság és a gazdálkodás A gazdaság erıforrásai A minimum és maximumelv, a hatékony gazdálkodás jellemzıi A gazdasági munkamegosztás, az állam szerepe a munkamegosztásban A gazdaság szereplıi és funkcióik A piac jellemzése, a piacok mőködési mechanizmusa és fajtái Az ár szerepe a gazdaságban, az árak típusai A pénz kialakulása és jellemzıi A vállalatok és vállalkozások szerepe a gazdaságban, a vállalatok céljai Vállalkozások szervezeti formái Piacelemzés, piacelemzési módszerek Költség és árkalkuláció, az eredmény meghatározása Az állam gazdasági szerepe a piacokon Az állam szabályozó szerepe, a szabályozás formái A tárgy zárójegyének kiszámítása: ÉRDEMJEGY = (3*önálló dolgozat jegye + beszámolók jegyeinek összege)/6 kerekítve a szokásos módon

23 VÁLLAKOZÓI ÉS MUNKAERİPIACI ISMERETEK Elhelyezés / óraszám: III. félév / 1+1+0K IV. félév / 1+0+1Gy Oktatási cél: Ismeretkörök: III. félév A hallgatók ismerjék meg, a "Társadalmi és Gazdasági Ismeretek" c. tárgy ismeretkörére alapozva, azt a szabályozási környezetet, amelyben a gazdasági szereplık - közöttük a vállalkozások - mőködnek. Sajátítsák el az üzleti terv készítésének alapvetı eszközrendszerét, a tervezés menetét, a tervezés során alkalmazott módszereket. Ismerjék fel az alapvetı döntési helyzeteket. A hallgató személyes hatékonyságának fejlesztése: az aktuális munkaerıpiaci helyzet és trendek ismertetése, az egyéni jellemzık és a munkaerıpiaci helyzet összefüggéseinek vizsgálata, álláskeresési stratégiák és taktikák ismertetése, valamint azok gyakorlása útján. 1. A vállalkozás. A vállalkozás, mint befektetési forma. Üzleti szervezetek: egyéni vállalkozás, közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelısségő társaság, részvénytársaság, szövetkezet 2. A vállalkozások létrehozásának, alapításának jogi kérdései, személyi feltételei. 3. A vállalkozások külsı szabályozási környezete. A magyar számviteli szabályozás jellemzıi. Éves beszámolók rendszere. 4. Könyvvezetés fı típusai, jellemzıi. A gazdasági események hatása a mérlegre és eredmény-kimutatásra. Nyilvánosságra hozatal és közzététel. 5. A vállalkozások adózása. A vállalkozások adókötelezettsége. Az adók csoportosítása és a vállalatokat terhelı fı adónemek. Személyi jövedelemadó. Társasági adó. Általános forgalmi adó. Helyi adók. 6. Vámok és illetékek. Társadalombiztosítás. Társadalombiztosítási ellátás fı típusai. Járulékfizetési kötelezettségek. 7. Az üzleti terv. Az üzleti terv készítésének célja, alkalmazásának területei. Az üzleti terv felépítése, szerkezete. Fontosabb fejezetek elkészítésének munkafázisai. 8. Marketing terv, termelési terv, befektetési és finanszírozási terv, pénzügyi terv, szervezeti és vezetési koncepció. 9. A vállalat mőködtetése, az üzleti terv megvalósítása. A vállalkozás szervezeti és ügyviteli rendje. 10. Gazdálkodás az emberi erıforrásokkal. 11. Készletgazdálkodás, anyagbeszerzés. Termelésszervezés. 12. A vállalkozás átalakítása, megszüntetése. 13. Szabad sáv 14. Szabad sáv 15. Szabad sáv IV. félév 1. Munkaerıpiaci alapfogalmak, közgazdasági összefüggések. A munkaerıpiac aktuális helyzete, foglalkoztatási trendek. Az aktuális helyzet értékelésének szempontjai

24 2. A foglalkoztatás lehetséges formái: idıszakos megbízások, idıszakos munkavállalás, félállások, csökkentett munkaidejő megbízások, bedolgozás, információs távmunka. 3. Munkaerıpiaci szolgáltatások: funkciók, intézményrendszer, támogatási formák Munkajogi ismeretek. Munkaviszony. Megbízási jogviszony. Vállalkozási jogviszony. 4. Karriercélok és állásvadászat. Az egyéni jellemzık: adottságok, képességek, készségek, szakképzettség és annak konvertibilitása / számbavétele és a karriercélok megfogalmazása. 5. A karriercélok stratégiai-taktikai és a munkaerıpiaci kereslet vizsgálata, megfeleltetése. Az egyéni körülmények: egzisztencia, vagyoni helyzet, a személyes környezet tárgyai, mint lehetséges munkaeszközök számbavétele és a karriercélok esetleges korrekciója. 6. Az önfejlesztés szükségessége és lehetıségei. Ismerethiányok pótlása, illetve új ismeretek szerzése, készségfejlesztés. Az önfejlesztés tervezése. 7. Az állásvadászat közvetlen céljai. Álláskeresési technikák. Az álláskeresés információs bázisai: hirdetések, pályázatok, társadalmi-szakmai kapcsolatok. 8. Jelentkezés a hirdetésre, álláspályázat, informálódás személyesen vagy telefonon. A bejelentkezés alapdokumentuma: az önéletrajz. 9. Az önéletrajz típusai, a legfontosabb tartalmi-formai elemek. Esélynövelı referenciák dokumentálása. A kísérı levél szerepe, tartalmi-formai megvalósítása. 10. Az álláskeresı szerepében - felvételi beszélgetés. Információgyőjtés: az alkalmazó tevékenységérıl, eredményességérıl, piaci helyzetérıl, a foglalkoztatás általános helyzetérıl az adott szakterületen. Felkészülés az alkalmazó lehetséges kérdéseire, felkészülés a munkavállalói lehetséges kérdésekre. 11. A saját alku-pozíció kereteinek és feltételeinek meghatározása. Hozzájárulás a kedvezı légkör kialakításához. A szituáció által diktált viselkedési /verbálisnonverbális/ szabályok. 12. A kiegészítı információk adásáról. Az önfeledés korlátai. Szokatlan kérdések. 13. Alkalmazkodás a szituációhoz. A felkészülés során kialakított terv folytonos kontrollja. 14. Az alkalmaztatás munkaügyi kérdései. A megállapodás leglényegesebb kérdései. A munkaszerzıdés tartalma és megkötése. Az ígéretek beváltása. 15. Szabad sáv Tankönyvek: Elıírt tankönyvek: Zsigmond, Szép: Munkaerıpiaci ismeretek, álláskeresési technikák, Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés alapismereti modul könyvei. Líceum Kiadó, Eger D. Pálinkó, Dévai, Szabó: Vállalkozási ismeretek, Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés alapismereti modul könyvei. Líceum Kiadó, Eger Javasolt irodalom: Fülöp Gyula: Kisvállalati gazdálkodás, Aula Kiadó, Bp Reményi István: Gazdasági társaságok, Címer kiadó, 1996 Bp

25 Számonkérés rendje: III. félév Félév közben: A tanulók rendszeres munkáját három, az elméleti alapokból írt, 45 perces, 4-5 kérdést tartalmazó, 100 pontos írásbeli dolgozattal ellenırizzük, elégtelen esetén szóbeli ismételt vizsga lehetıséget adunk. Félévvégi beszámoló: Adott paraméterek alapján üzleti terv készítése és szóbeli megvédése. Elérhetı pontszámok: üzleti terv: 50 pont védés: 50 pont Értékelés módja: elégséges(2): 40 ponttól közepes(3): 55 ponttól jó(4): 70 ponttól jeles(5): 85 ponttól Vizsgakérdések témakörei: A vizsgakérdéseket a tanulókkal minden évben, a tantárgy megkezdésekor, kifüggesztés útján ismertetjük. Ismertesse a vállalkozás fogalmát mint befektetési formát! Milyen kockázatokkal kell számolnia? Jellemezze a közkereseti társaságot! Milyen felelıséggel rendelkeznek a KKT tagjai? Jellemezze a betéti társaságot! Magyarázza meg a beltag és kültag fogalmát, felelısségvállalást! Jellemezze a korlátolt felelısségő társaságot! Mit jelent a jogi személy fogalma? Jellemezze a részvénytársaságot! Milyen feltételei vannak a részvénytársaságok alapításának? Ismertesse a könyvvezetés fı típusait! Írja le az alapvetı követelményeket is! Ismertesse a vállalkozás alapításához szükséges lépéseket! Állítsa idırendbe a folyamatokat! Ismertesse a vállalkozások adófizetési kötelezettségeinek keletkezését! Ismertesse a helyi adók rendszerét! Röviden jellemezze az egyes adófajtákat! Ismertesse a társadalombiztosítási rendszer felépítését! Írja le a társadalombiztosításhoz kapcsolódó intézményrendszert! Milyen elemekbıl épül fel az üzleti terv? Foglalja röviden össze az egyes elemek tartalmát! Mit tartalmaz a marketing terv? Mi a különbség a befektetési és finanszírozási terv között? Milyen módon szüntetheti meg a vállalkozást? Milyen jogi kötelezettségekkel jár a megszüntetés?

26 IV. félév Félév közben: A tanulók rendszeres munkáját kettı, az elméleti alapokból írt, 45 perces, 4-5 kérdést tartalmazó, 100 pontos írásbeli dolgozattal ellenırizzük, elégtelen esetén szóbeli ismételt vizsga lehetıséget adunk. Önéletrajz írása. Félévvégi beszámoló: 100 pontos záródolgozat a megadott kérdésekbıl. Értékelés: elégséges(2): 40 ponttól közepes(3): 55 ponttól jó(4): 70 ponttól jeles(5): 85 ponttól Vizsgakérdések témakörei: A vizsgakérdéseket a tanulókkal minden évben, a tantárgy megkezdésekor, kifüggesztés útján ismertetjük. Írja le a munkaviszony létesítésének feltételeit! Jellemezze a megbízási és a vállalkozási jogviszonyt! Ismertesse a felmondásra vonatkozó törvényi elıírásokat! Határozza meg a felmondás, a felmondási idı és a végkielégítés kapcsolatát! Milyen elemei vannak a szakmai önéletrajznak? Milyen módon készülne fel egy felvételi beszélgetésre? Indokolja is ezek szerepét! Melyek a kommunikáció verbális és nem-verbális kifejezıelemei? Írjon példát néhány szituáció viselkedési szabályairól! Mit tartalmaz a munkaszerzıdés? Melyek a munkáltatóra és munkavállalóra vonatkozó legfontosabb jogok és kötelezettségek?

16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet

16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: 1. (1) E rendelet mellékletének

Részletesebben

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 254 CÉLOK ÉS FELADATOK A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek gyors fejlıdésével

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Informatika tantárgyi program

Informatika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Informatika tantárgyi program 2010. Tartalom BEVEZETÉS 1 A tantárgy tanításának céljai és feladatai 1 Az informatika tanításának intézményi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJÁNAK KÖZLEMÉNYE AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ

Részletesebben

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Érvényes:2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Budapest,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Szakmai program

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Szakmai program Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Szakmai program 0. oldal Szakmai program A középfokú szakképzés széles szakmai alapozást nyújt a felsőfokú képzésbe való bekapcsolódáshoz, a gyors munkaerő-piaci

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl

PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl Tartalomjegyzék 1. Az iskola képzési rendje... 4 1.1. Képzési irányok...4 1.2. Az iskola munkarendje...4 1.2.1. A gimnázium általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyır, 200. április 2 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t é s 3. oldal I. Alapelvek 5. oldal I/1. Az iskola célrendszere 5. oldal I/2. Az iskola képzési rendje 5. oldal I/3. Eljárási rend

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ 2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szak, valamint a IV. Közgazdaság ágazat tanterve

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium HELYI TANTERV

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium HELYI TANTERV Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 036396 HELYI TANTERV Közgazdaság ágazati képzés Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés OKJ SZÁMA: 54 344 01 Érvényes: 2013. szeptember 1-től 1 SZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szak, valamint a IV. Közgazdaság ágazat tanterve

Részletesebben

2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 346 01 Irodai asszisztens szak, valamint a XXV. Ügyvitel ágazat tanterve Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, 2012.

Részletesebben