SEGÉDESZKÖZÖK INFORMATIKAI ALAPISMERETEK C. TÁRGYBÓL KÖZÉPISKOLÁK 12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEGÉDESZKÖZÖK INFORMATIKAI ALAPISMERETEK C. TÁRGYBÓL KÖZÉPISKOLÁK 12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA"

Átírás

1 PANNON EGYETEM Matematikai és Számítástechnikai Tanszék D I P L O M A D O L G O Z A T SEGÉDESZKÖZÖK INFORMATIKAI ALAPISMERETEK C. TÁRGYBÓL KÖZÉPISKOLÁK 12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Témavezet: Kiss Krisztián Írta: Luty Johanna Veszprém 2007

2 ELSZÓ Az informatika gyors tempóban fejld világában sem árt idnként összegyjteni az ágazat eredményeit, nem beszélve az alapok megfelel rögzítésérl. A 2005-ben bevezetett kétszint érettségi egy idre meghatározza a követelményeket. Az ismeretek azonban szétszórtan több könyvben, több weboldalon találhatók meg. Erre a problémára próbáltam megoldást találni, s az ennek keretében elkészült összefoglaló jegyzetet, az informatikai alapismereteket összegyjt weboldalt, valamint a gyakorlást szolgáló tesztprogramot minden érdekld Olvasónak, Tanulónak ajánlom, elssorban persze diákjaimnak és kollégáimnak. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik e diplomadolgozat elkészítésében segítségemre voltak. Elssorban szeretném megköszönni témavezet konzulensem, Kiss Krisztián támogatását és értékes tanácsait. Köszönöm Laczó Zoltán Vincének a diplomadolgozat pedagógiai részéhez fzött épít kritikáit. Hálás vagyok egykori tanáraimnak, dr. Koncz Józsefnek és Hernyák Zoltánnak, akik a programozás világába bevezettek. Köszönöm kollégáimnak, a Csepel-Sziget Mszaki Szakközépiskola tanárainak, valamint a 12. évfolyamba járó diákjaimnak az anyag gyakorlati kipróbálásában nyújtott önzetlen segítségét. Végül, de nem utolsó sorban köszönetemet fejezem ki a Pannon Egyetem tanárainak is, akik az elmúlt 2 év alatt újabb ismeretek elsajátítását tették lehetvé számomra, s ezeket a diplomadolgozatban fel is használhattam.

3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS A DIPLOMADOLGOZAT TÉMÁJA, CÉLJA ISKOLÁM, EGY CSEPELI BEFOGADÓ ISKOLA OKTATÁS ÉS NEVELÉS AZ INFORMATIKA ÓRÁKON AZ INFORMATIKA SZAKMACSOPORTOS TANTERV A ÉVFOLYAM RÉSZÉRE AZ INFORMATIKA KAPCSOLATA MÁS TÁRGYAKKAL INFORMATIKA ÉRETTSÉGI PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK A NEVELÉS TERÜLETÉN ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZET NYOMTATOTT FORMÁBAN A JEGYZET FELÉPÍTÉSE A JEGYZET ALKALMAZÁSI TERÜLETEI JEGYZET A WEBEN DREAMWEAVER MX AZ ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZET WEBOLDALA A JEGYZET WEBOLDALÁNAK ISKOLAI ÉS OTTHONI HASZNÁLATA TESZTPROGRAM A FEJLESZTKÖRNYEZET BEMUTATÁSA DELPHI A PROGRAM BEMUTATÁSA Programterv Fejleszti dokumentáció Felhasználói dokumentáció A SEGÉDESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE ÖSSZEFOGLALÁS...55 IRODALOMJEGYZÉK MELLÉKLET - ÉRTÉKEL KÉRDÍV...57 ÁBRAJEGYZÉK...58 NYILATKOZAT...59

4 1. BEVEZETÉS 1.1. A diplomadolgozat témája, célja Az informatika szerteágazó tudomány. Az információ kezelése, feldolgozása rengeteg részletbl tevdik össze. Ebbl a hatalmas tudásanyagból kell egy használható keresztmetszetet megmutatni a diákoknak a középiskolákban, fként az informatikával kiemelten foglalkozó osztályokban. Iskolámban többnyire ilyen jelleg osztályok vannak. Tankönyvet nem használunk az informatika oktatásához, hiszen egy év alatt is több témakört érintünk, s ehhez számos könyvet kellene a tanulóknak megvenniük. Immár harmadik éve készítjük fel tanulóinkat az új, kétszint érettségi követelményei alapján, amelybl jól kivehetk az elvárások az egyes témakörök vonatkozásában. Ezt alapul véve próbálok diplomadolgozatom keretein belül megvalósítva többféle formában segítséget nyújtani végzs osztályaimnak. A legfontosabb témakörök rövid összefoglalóját nyomtatott, illetve interneten közzétehet weboldal formájában írom meg. Minden fejezethez ellenrz kérdések, esetleg feladatok tartoznak, melyek az önkontroll eszközei is lehetnek. A szakmacsoportos tanterv alapján tanulók az érettségin tesztfeladatokkal is találkoznak, az erre való felkészüléshez egy tesztprogramot készítek Iskolám, egy csepeli befogadó iskola 1 Munkahelyem megközelítése reggelenként egy kiadós, egészséges sétával történik, mivel az iskolakomplexum gyalogosan vagy autóval érhet el. A tanulók többsége is a buszmegállóktól, HÉV-tl gyalog jut el második otthonába. Ez az iskola egy régóta fennálló, s egyre fejld intézmény, melynek f profilja a mszaki szakemberek képzése. Az iskola-összevonások kapcsán ma már a közgazdaság-tudomány is képviselteti magát nálunk. Iskolánk tanulóit mindenhonnan tárt kapukkal várjuk, hiszen befogadó iskola vagyunk. (Ez azonban természetesen nem jelenti azt, hogy diákjainknak mindent szabad.) A statisztikák alapján elmondható, hogy nagyon sok 1 Csepel-Sziget Mszaki Szakközépiskola 4

5 szociális, magatartási, tanulási problémával küszköd gyerek jár hozzánk. Nevelésük, oktatásuk szinte speciális igényeket támaszt. Az ilyen hátrányos helyzet, alulmotivált gyerekek érettségire való felkészítése komoly feladat. Sokszor egy elégséges vagy közepes érettséginek jobban örülünk, mint a kitn tanuló színjeles végbizonyítványának. Az iskolában diákjainknak lehetségük van érettségi után OKJ-s képzéseken részt venni. Ez hangsúlyos területe intézményünknek, mivel a tanulóknak csak nagyon kis százaléka törekszik fiskolára, egyetemre bejutni. A 2 éves szakképzés elvégzése komolyabb egzisztenciális lehetségeket nyújt tanulóinknak, hiszen ma már az érettségi önmagában kevésnek bizonyul az elhelyezkedésért való küzdelemben. Célunk a gyerekek nevelése, viselkedésük, világszemléletük helyes irányba terelgetése, továbbá a tanulásra való motiválása. 5

6 2. OKTATÁS ÉS NEVELÉS AZ INFORMATIKA ÓRÁKON 2.1. Az informatika szakmacsoportos tanterv a évfolyam részére Az elméleti órák száma 9. és 10. évfolyamon heti 2, míg 11. és 12. évfolyamon heti 4 óra. Az elméleti órák célja az érettségire való felkészítés mellett a tanulók pályaorientáltságának kialakítása, megersítése. A tárgy tanítása során a diákoknak meg kell ismerniük a különböz munkakörökben végzett munkatevékenységeket, hogy egyéni életcéljukat reálisan tervezhessék meg. A 9. osztályosok a tanév során 74 órában tanulják az elméletet, ahol fként hardverismereteket sajátítanak el, megismerik az informatikai szakmákban használatos eszközöket. Az éves óraszám csaknem fele felhasználható arra, hogy a diákok megismerjék a számítógépek felépítését, a számítógépek generációinak jellemzit, a processzorokat, perifériákat, és a korszer adattároló eszközöket. A hardver témakör másik részében az a cél, hogy megismertessük a tanulókkal az informatikai szakmákban alkalmazott anyagok és tulajdonságait, felhasználási körüket. Az érettségi tesztfeladatok zöme a hardver-ismeretekre kérdez. Ezért elengedhetetlennek tartom, hogy felsbb évfolyamokban is foglalkozzunk a hardver témakörével bár ez a tantervben nem szerepel, hiszen 9.-ben még addigi tanulmányaira alapozva a diák nem biztos, hogy mindent megért, ami az érettségi követelményekhez szükséges, valamint a következ 3 év során feledésbe merül az itt tanultak nagy része. Ennek az évnek a feladata, hogy a tanulókat megismertessük a mszaki pályák világával, hogy ezzel is elsegítsük a tanulók megfontolt pályaválasztását. A tanulóknak már ebben az évben arra kell törekedniük, hogy az informatika szakkifejezéseket helyesen és szabatosan használják. Erre egyrészt azért is kell jól odafigyelni, mert az érettségi értékelésében az egyik szempont a szakszavak megfelel alkalmazása. A mai oktatási szemléletben eltérbe került az egyes tantárgyak kapcsolata. Az informatika nagyon alkalmas arra, hogy más tantárgyak tanulását segítse. A 9. évfolyamon az osztályfnöki órákon beszélheti meg az osztály a pályaválasztással kapcsolatos problémákat, továbbá, hogy milyen társadalmi és csoporthatások érvényesülnek a pályaválasztás során, milyen képességekkel kell rendelkezniük az egyes munkakörök betöltéséhez, milyen az 6

7 informatikai szakmák társadalmi megítélése, presztízse, vonzereje. A hardverrel kapcsolatos témák kapcsán pedig a fizikában és a kémiában tanultakat lehet átismételni, feleleveníteni, kiegészíteni. Heti egy órában a közismereti informatika követelményeinek megfelel tananyagot sajátítják el a tanulók 9. osztályban. A tárgy egyik célja, hogy az informatika iránti érdekldést fokozza a tanulókban. Fontos az algoritmikus gondolkodás fejlesztése is, mely nemcsak az iskolában, hanem a hétköznapi életben is alapvet fontosságú. Ezeken a gyakorlati órákon megismerkednek a tanulók a számítógép-kezelés alapvet tudnivalóival, az operációs rendszer használatával, beállításaival, állománymveletekkel, továbbá az iskolai hálózat felépítésével, az internetes kommunikációs lehetségekkel, dokumentum-készítéssel, a táblázatkezeléssel és az alapvet könyvtárismeretekkel. A 10. évfolyam tananyagához a mszaki rajz, a multimédia építkövei digitális képfeldolgozás, hang- és mozgókép-feldolgozás, kódolások és programozási alapismeretek tartoznak. A diákoknak meg kell ismerniük a mszaki ábrázolás és a számítógépes képfeldolgozás legfontosabb területeit, s el kell sajátítaniuk az ábrázoláshoz szükséges térszemléletet. Fel kell ismerniük a perspektivikus, axonometrikus és vetületi ábrákat, használni kell tudni a mszaki tervez programokat (CAD-rendszerek). A programozás anyagrészen belül a manapság alkalmazott programnyelvek fbb jellemzit, felhasználási területeit kell a tanulóknak megtanulniuk. Meg kell érteniük a szerkesztés és a fordítás folyamatát, valamint képesnek kell lenniük egy feladat megfogalmazására, és megoldási algoritmusának felvázolására. Ezen az évfolyamon a tanítás célja a tanulók vizuális kultúrájának, térlátásának fejlesztése, valamint a programozáshoz szükséges gondolkodásmód megalapozása. A közismereti informatika az elz évhez hasonlóan heti 1 órában kerül az órarendbe. A tananyag tartalmazza a digitális és analóg jelek szerepét, logikai mveleteket, programok telepítését, az operációs rendszer segédprogramjainak ismertetését, prezentáció- és weboldal-készítést, alapvet adatbázis-kezelést és könyvtárhasználatot. Az érettségi eltti év a 11. osztály tananyaga a programozásról szól. Nehéz és fontos feladat a diákok lényeglátásának és strukturális szemléletének kialakítása, melyre néha még az évi 148 óra is kevésnek bizonyul. A 11. évfolyamon az a cél, hogy a 7

8 tanulók tudják alkalmazni a legfontosabb programozási elveket és módszereket, megismerjék az algoritmus-leíró eszközöket, tudjanak folyamatábrát, struktogramot, és leíró nyelven megadott kódot olvasni, értelmezni, készíteni. A diákoknak meg kell tanulniuk a különféle adatszerkezetek tulajdonságait és típusait. Az összetett típusok közül alkalmazási szinten ismerniük kell a vektort és a mátrixot. Ebben az évben mindhárom vezérlési szerkezet szekvencia, szelekció, iteráció feldolgozásra kerül, a tanulóknak készségszinten ismerniük kell ezeket. Ismerniük kell a fontosabb függvényeket, a paraméterátadás alapjait, és a hívási szabályokat. Az objektumorientált programozás is bemutatásra kerül, melynek konkrét megvalósításaira 11. és 12. osztályban gyakorlaton adódik alkalom. Ebben az évben meg kell érteniük, és alkalmazni kell tudniuk a programozási alapelveket, tételeket. Az írásbeli érettségi másik lényeges pontja, a programozási feladatok, melyre 11. osztályban fel kell készíteni a tanulókat. A programozáshoz szükséges gondolkodásmód, a feladatok értelmezéséhez szükséges ismeretek a matematikához kapcsolódnak. A 12. évfolyam újdonsága a vizuális programozás, az adatbázis-kezelés, és a hálózati ismeretek. E témakörökön kívül jelents id fordítandó az ismétlésre, és az érettségire való célirányos készülésre. Az els két évfolyamon heti 3 órában tanulják az informatikát számítógépes teremben a gyakorlati órák során, melyhez hozzájön a szakmacsoportos tanterv alapján tanulók esetében a közismereti informatika heti 1 órája. A 11. és a 12. osztályban hetente 2 2 gyakorlati óra áll rendelkezésre a tanuláshoz. A gyakorlati órák feladatai nagyrészt összhangba hozhatók az elméleti órákon tanultakkal. A 9. évfolyamon a közismereti informatikához kapcsolódóan szövegszerkesztést, táblázatkezelést tanulnak a szakmai gyakorlati órákon is. Ezek az ismeretek kiegészülnek az eladás-tervez használatának megismerésével, és hálózati feladatokkal. 10. osztályban az elméleti órák anyagával párhuzamosan a diákok megismerkednek a kép- és videófeldolgozó eszközökkel, programokkal, valamint a programozás alapjaival. A programozás elmélyítésére a 11. évfolyam gyakorlati órái alkalmasak, hiszen heti 4 órában gyakorolják a diákok az elméleten felvázolt programozási algoritmusokat, adatszerkezeteket, típusokat. 8

9 12. évfolyamon szintén folytatódik a programozás gyakorlása, s emellett hálózati tudnivalókat, adatbázis-kezelést és hardverismereteket sajátítanak el a tanulók. A hardverismeretek témakörében minden iskola két változat közül választhat. Az A változat szerint tanulók logikai függvényekkel dolgoznak, szekvenciális hálózatot valósítanak meg standard áramkörök segítségével. A B változat szerint tanuló osztályok az assembly utasításokat ismerik meg, valamint a BIOS-program hívásával, a visszatérés kezelésével foglalkoznak. Örvendetes tény, hogy tanulóink közül sokan motiváltak az ECDL-bizonyítvány 2 megszerzésére, amit helyben meg is tehetnek, hiszen iskolánk ECDL-vizsgákat szervezhet, s van lehetség felkészít órák tartására is. Általában a 10. évfolyamban kezdik meg a diákok a vizsgákat, hiszen a 7 modul közül a szövegszerkesztés, táblázatkezelés vagy a prezentáció-grafika témakörök az órákon már gyakorlásra kerültek 9. osztálytól. A többi modul letétele osztályra marad. Az ECDLvizsgákra való készülés is segít az alapvet cél, az érettségi elérésében, így minden diákunkat biztatunk a vizsga letételére Az informatika kapcsolata más tárgyakkal Mint már az elz részben is említettem, az informatika szorosan kapcsolódik más területekhez is. De nemcsak az informatika órákon merülhet fel a más tantárgyak tananyaga, hanem a többi tantárgy oktatója is felhasználhatja a számítástechnika eszközeit, amennyiben lehetsége van rá. Már az ókori emberek is használtak oktatási eszközöket tudásuk átadásához. Például a különféle képeken, agyagfigurákon ábrázolt mesterségek modellértékek voltak. A modellek alkalmazása a mai napig közkedvelt lehetsége a pedagógusoknak, gondoljunk csak a biológia szertárra. A modelleken kívül ma már számos egyéb taneszköz is segíti az oktatás-tanulás folyamatát: könyvek, térképek, videó-anyagok, és nem utolsó sorban a számítógép, mely napjaink legkorszerbb taneszközének mondható. Sok elnye mellett azonban nem szoríthatja ki a valóságos fizikai modelleket, bár nagyszer 3D-s testeket tudnak a számítógépek bemutatni. Kísérletekkel igazolt, hogy a tanulás során egy folyamatában bemutatott jelenség a megértést jobban elsegíti, mint a verbális információ-átadás. A jelenségek animációs 2 European Computer Driving Licence (Európai Számítógéphasználói Jogosítvány) 9

10 bemutatására pedig a számítógép a legalkalmasabb eszköz napjainkban, kiváló programok segítségével akár a tanulók is készíthetnek mozgóképsorozatokat. A számítógépek oktatásban történ felhasználását már az 1980-as években megkezdték. Elssorban a számítógépet demonstrációs célokra alkalmazták az egyes tantárgyak oktatása során. A számítógép többféle módon megkönnyítheti a tanulást. Információforrásként, szimulációra, és gyakorlásra is használhatjuk. A számítógépek iskolai alkalmazásában az irányítás a tanár kezében marad, és a végs ellenrzést is gyakorolja. A számítógépnek is ugyanaz a szerepe, mint az összes többi taneszköznek: speciális tulajdonságait kihasználva a minél eredményesebb tanulás elérése a cél. A tanítási-tanulási folyamat egyes részeit az ismeret közlését, ellenrzését, az értékelést, és a gyakoroltatást elvégezheti a számítógép is. Az új ismeret közlése során a tanuló eltt a képernyn megjelenik az információ leggyakrabban a multi- vagy hipermédia lehetségeit kihasználva. Az új ismeretet feladatok követhetik, amelyekben a diákok különféle formákban próbára tehetik tudásukat. A tanulói válaszokat a számítógép ellenrizheti, értékelheti. Nem jelent problémát, ha az osztályban különböz képesség tanulók vannak együtt, hiszen mindenki saját munkatempójában haladhat. A számítógépek nemcsak az oktató programok használatát teszik lehetvé, hanem bármilyen tananyaghoz kapcsolódó prezentációra, filmlejátszásra, szemléltetésre is alkalmas. A számítógép, mint média, alkalmazható az új ismeretek közlésére, lehet kísérleti és demonstrációs eszköz, továbbá a tanulók figyelmét ráirányíthatja a jelenségek közötti kapcsolatok megfigyelésére is. A számítógéppel segített tanulásban fejldik a tanulók komplex látásmódja, kritikai szemlélete, st innovatív képessége is megersödhet Informatika érettségi Az 1980-as évek közepétl fokozatosan elterjedtek a számítógépek az iskolákban, így a számítástechnika tanítását is egyre több helyen lehetvé tették elször csak fakultáció formájában ben készítettek tantervet a Mikroszámítógépes operátori és alkalmazói fakultáció számára, illetve kiadtak egy központi útmutatót is a Számítógép-kezeli ismeretek c. tantárgy érettségi vizsgájához. Közgazdasági szakközépiskolákban már a 80-as években tanultak programozást melyet késbb 10

11 külön tantárgyként is felvehettek, s érettségi vizsgát tettek belle. Az írásbeli vizsgát központi tételsor alapján tehették le, mely egy programozási és egy adatbázis-kezelési feladatból állt. A szóbeli érettségi tételsorát minden iskola maga állította össze. Ezt a fajta programozói érettségi vizsgát 2001-ben megszüntették. Az iskolákban ettl kezdve többféle program alapján történhetett az informatikai képzés (helyileg akkreditált vagy a központi program alapján vagy a technika tantárgy alapján). Ebbl adódóan a követelményrendszer, st a vizsga formája is eltér volt. Egyes vizsgahelyeken 10 perces, míg máshol 15 perces szóbeli felelések voltak, st volt olyan iskola is, ahol külön gyakorlati vizsgát is kellett a tanulóknak tenniük vagy éppen egy tesztjelleg írásbeli feladatsorral egészült ki a szóbeli rész. Ennek a káosznak vetett véget 2005-re a tanterv és a követelmény egységesítése. A NAT kötelezen bevezette az informatika tantárgyat az általános- és a középiskolások számára. Az érettségi vizsga tartalmi és formai kerete központilag meghatározottá vált. Az informatikai ismereteket két különböz tartalmú tantárgyra osztották: a közismereti informatikára és a szakmai informatikára. (Ez az egyetlen tárgy, melybl szakmai érettségi is szervezhet.) Gimnáziumokban és a nem informatikai szakközépiskolákban közismereti informatikából lehet érettségi vizsgát tenni, de az informatikai szakképz intézményekben is választhatják érettségi tárgyként. A szakmai érettségi megszerzése után kell felkészültséggel mehetnek a diákok a különféle informatikai, számítástechnikai OKJ 3 -s képzésekre. Iskolánk is többféle OKJben szerepl képzést szervez, érettségizink közül sokan vesznek részt ezeken. Jelenleg a multimédia, programozói, gazdasági informatikus és rendszerinformatikus képzések közül választhatnak ben bevezették a kétszint érettségi vizsgarendszert, mely közép és emelt szint vizsgáztatást tesz lehetvé. Ezt a fiskolákra, egyetemekre történ felvételi vizsgák megsznése és az érettségivel való helyettesítése indokolta. Így a diákok megterhelése csökkenthet, hiszen ezáltal nem kell ugyanabban az idszakban ugyanabból a tárgyból több helyen is vizsgáznia. 4 A szakmai informatika tantárgyból szervezett érettségi vizsga két részbl áll: írásbeli és szóbeli vizsga. Az írásbeli vizsgán a tanulóknak egy központilag kiadott teszt 3 Országos Képzési Jegyzék 4 Bár, ha egy diák egyszer megtanult valamit az érettségi vizsgára, akkor azt tudja más vizsgákon is (pl. felvételin). 11

12 feladatsort kell megoldaniuk 60 perc alatt, majd 2 óra áll rendelkezésre egy szintén központi számítógépen megoldandó feladatsor elkészítésére. Az érettségi eltt minden tanulónak egy nyilatkozatot kell kitöltenie, ahol be kell jelölni azokat a szoftvereket, amelyeket az iskolában tanult. A számítógépes feladatsor 3 programozási és 1 adatbázis-kezelési feladatot tartalmaz. A programozási feladatok megoldásához a tanult programnyelvet lehet használni (Pascal, C, Java, BASIC), ami esetünkben a Pascal nyelvet jelenti. Az els feladattípus az algoritmus-leíró nyelvek folyamatábra, struktogram, mondatszer leírás készség szint ismeretét várja el: egy algoritmus-leíró nyelven megadott programkódot kell Pascal vagy más tanult programozási nyelvre átírni, vagy fordítva, egy Pascal nyelven megadott kódrészletet kell folyamatábrában vagy struktogramban felrajzolni. A második feladat egy egyszerbb, szövegesen megfogalmazott programozási feladat, ahol általában egy megadott képlet alkalmazásával néhány beolvasásból, értékadásból és kiíratásból, esetleg feltételes elágazásból is álló program elkészítése a feladat. A harmadik feladat megoldásához valamely programozási tételt kell alkalmaznia az érettségiznek. Ez a feladat tömb esetleg mátrix használatát igényli, melynek elemei akár rekordok is lehetnek (ld májusi érettségi). Az adatbázis-kezelési feladat megoldásához sincs konkrét alkalmazás elírva, akár SQL segítségével is megírható a feladat. Középszinten egy tábla létrehozása a feladat a megadott mezkkel, valamint meghatározott adatokkal fel is kell a táblát tölteni. Ezeken túl egy lekérdezést kell elkészíteni, mely általában összetett megoldást kíván meg. Emelt szinten mindhárom programozási feladat szövegesen megadott. Az els egyszerbb, programozási tételt nem igényl feladat. A második program elkészítéséhez tömböt, és valamelyik programozási tételt kell használni. A harmadik feladathoz több tömb, mátrix, ritkábban használt adattípusok is szükségesek lehetnek. Elfordulhat, hogy ennél a feladatnál több programozási tételt is alkalmazni kell. Az adatbáziskezelési feladat egy több (4-5) táblából álló adatbázis létrehozása, feltöltése, a kapcsolatok meghatározása, és két lekérdezés készítése. A szóbeli vizsga tételsorát középszinten az iskola állítja össze, amely minimum 20 tételbl áll. Minden tétel 2 részbl tevdik össze: egy szóban kifejtend témakörbl és egy rövid gyakorlati jelleg feladatból, melyet a felkészülési id alatt kell a jelöltnek számítógépen megoldania. Ez a gyakorlati feladat a felhasználói programok készségszint ismeretét, az operációs rendszer jellemzinek lekérdezését, fontosabb 12

13 segédprogramjainak ismeretét, képek grafikai jellemzinek módosítását, hálózati jellemzk és paraméterek lekérdezését, módosítását, a programozáshoz használt fejleszti környezet alkalmazását, paraméterezését, illetve az internetes ismereteket (elektronikus levélírás, weboldal készítés) méri. A gyakorlati feladatok elkészítése is az iskola feladata. A B tételekhez szükséges nyers fájlokat, illetve mintákat a vizsga helyén lev számítógépeken el kell helyezni, hogy ezek alapján a tanulók megoldhassák a feladatot. Emelt szinten 25 tétel közül húz a vizsgázó, melyeket központilag állítanak össze. Minden tételnél szükséges az összefüggések mélyebb meglátása, és az elemz összehasonlítás. Emellett 25 gyakorlati témakör is van, melyet szintén a vizsgaközpont határoz meg. Jelentkezéskor kell közölnie a vizsgázónak, hogy milyen hálózati környezetben készült fel, milyen operációs rendszert és programokat alkalmazott tanulmányai során. Ennek megfelelen biztosítják a vizsgán, hogy a tanultaknak megfelel környezetre vonatkozzon a tétel. A témakörök hasonlítanak a középszint témaköreire, de természetesen részleteiben is mélyebb gyakorlati tudást követelnek meg az emelt szintre jelentkezktl Problémák és megoldások a nevelés területén Mint az már iskolám bemutatásánál is kiderült, nem éppen a legelnyösebb szociális és erkölcsi háttérrel rendelkez közegbl kerülnek hozzánk a tanulók. Ezen felül a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia és egyéb tanulási zavarok kezelése teszi izgalmassá mindennapi oktatási tevékenységünket. A nevelés az emberiség legfontosabb tevékenysége írja Szent-Györgyi Albert: Az rült majom cím esszéjében. Amennyire lehet, ennek szellemében igyekszünk a fiatalok személyiségét fejleszteni az egyéni adottságok és az egyéb környezeti hatások mellett. Hátrányos helyzet tanulóink az átlagosnál nehezebb körülmények között élnek, gyakori probléma a család kevés jövedelme, az ép család és a tördés hiánya. A hátrányos helyzet nagyon sok esetben vezet iskolai kudarchoz is, mely a társadalmi ranglétrán való elhelyezkedést negatív irányba viszi. [2] A veszélyeztetettség a hátrányos helyzet legsúlyosabb foka, s a veszélyeztetett tanulókkal szemben gyakran elmarad a pozitív neveli elvárás. Ez komoly veszélyforrás lehet, mivel elmélyítheti a 13

14 problémát, megjelenhet a deviancia. Jelents a pedagógusok szerepe: ügyelnünk kell arra, hogy a tanulók kialakuló deviáns magatartását megállítsuk, visszaszorítsuk, s a társadalom által elfogadott mederbe tereljük viselkedésüket. A deviáns veszélyeztetettség küls megnyilvánulásokból felismerhet, ilyen például a szegényes szókincs, trágár szavak és sztereotip elemek gyakori használata, szubkultúra követése, agresszivitás, igazolatlan hiányzások, hipermobilitás és még sorolhatnánk. A deviancia kialakulását minden eszközzel meg kell elzni, hiszen a végkifejlet a bnözés, öngyilkosság, alkohol, drog. Az egyik gyakran elforduló nehézség, az agresszió kezelése. Az agresszió oka lehet a figyelemfelkeltés, vagy a család (szülk) elleni tiltakozás kifejezdése is. Az agresszió oka és egyben következménye is lehet az érzelmi és/vagy fizikai elhanyagolásnak, bántalmazásnak. [3] A fizikai fenyítésekkel éppen ellenkez hatást érünk el, mint amit szeretnénk, ugyanis az erszakot erszakkal nehéz leküzdeni. Érzelmi bántásról akkor beszélünk, ha a gyermek emberi jogait nem veszik figyelembe, kihasználják gyengeségét, nem fogadják el, megalázzák. Célként nem az agresszió elfojtását kell kitzni, hanem meg kell próbálni megmutatni, hogyan lehet az agressziót elfogadható formában levezetni. Ebben a helyzetben kap szerepet az önuralomra nevelés, el kell fogadtatni a fiatalokkal azt az erkölcsi normát, hogy agresszióra ne agresszióval reagáljanak. Számos pszichológiai megoldást fejlesztettek ki ezen a problématerületen: intervenciós programokat szerveznek, nem verbális technikákat alkalmaznak ide tartozik például az ún. pszicho-boksz. Szakemberek hatékony megelzésnek tartják a sportokat, fként a csoportos játékokat, ahol az agresszor önkontrollt, az áldozat pedig önvédelmet gyakorolhat. A problémák megoldásában a pedagógus segíthet, de a tanuló iskolán kívüli környezete is nagy befolyással bír. A tanulók iskolában töltött idejét többféle módon növelhetjük: egyrészt a tanulással kapcsolatosan a korrepetálásokkal, felkészít órákkal, szakkörökkel; másrészt a tanuláson kívüli idtöltések propagálásával. Iskolánkban többféle szabadids elfoglaltságot találhatnak diákjaink, rendszeresen megszervezésre kerülnek különféle kulturális programok, vetélkedk is. Színjátszó körünk is idrl idre bemutatkozik, színvonalas produkciókat nyújtva nemzeti és iskolai ünnepeinken. Tanulóink a szakkörök közül is inkább azokat preferálják, melyek nem konkrétan egy tantárgyhoz kapcsolódnak, hanem azoktól egy kicsit messzebb esik például rovásírás, és gitár szakkör. Sajnos a korrepetálásokat nem mint lehetséget a megértésre, hanem 14

15 mint plusz órát tartják számon a tanulók. A kis létszámú csoportban való tanulás jobban motiválja a diákokat a tudni akarásra, sokkal sikeresebb eredmények érhetk el azoknál, akik ráérezvén ennek a lehetségnek a hasznosságára, rendszeresen igénybe veszik a korrepetálási órákat. A diákokat minél több hasznos, korosztályuknak megfelel szabadids elfoglaltságra kellene motiválni, hiszen az iskolán kívül kevesen foglalkoznak egész délután az órákra való felkészüléssel. A hétvégi pihenés sokuknak sajnos a szociálisan sem elfogadható idtöltést jelenti. A fiatalok kultúrált szórakozóhelyeinek megteremtése azonban már az iskola hatáskörén kívül es, társadalmi szint feladat. S mi, pedagógusok töretlen ervel és hittel kell, hogy folytassuk az erkölcsi nevelést, az elfogadott etikai normák közvetítését az ilyen hétvégék, szünetek után is. A szülk felkészültsége a szüli szerepre nagyon fontos tényez lenne, hogy a következ generációk egy emberi, agressziómentes, szeretetteljes világban njenek fel. Örvendetes tény, hogy Európában már akadnak olyan országok, ahol szülfelkészít tanfolyamokat szerveznek, s például Svédországban a részvételi arány 85%-os. Levonhatjuk a következtetést, hogy ahol hangsúlyt fordítanak a szüli szerep oktatására, ott nagyon sokan igénybe is veszik azt. Lényeges, hogy a szülk és a pedagógusok aszerint cselekedjenek, amit mondanak, mert a gyermek a cselekedet fogja követni, ha a szó és a tett eltér. [6] A felels nevelésben a következetesség elengedhetetlen. A következetesség azt jelenti, hogy a szül vagy a tanár célokat állít a gyermek elé, amelyeket akkor is megkíván, ha a gyermeknek éppen nincs hozzá kedve vagy mást szeretne. A türelem, megértés, szeretet minden pedagógus nevelésében központi helyet kell, hogy betöltsön. Számos példa bizonyítja, hogy leginkább a hátrányos helyzet tanulók viselkedését befolyásolja pozitívan a tördés légköre. Hálásak, hogy emberi környezetben lehetnek, és emberségüket tisztel tanárok veszik körül ket. Általánosságban elmondható, hogy a tanár pozitív attitdje, a tanulók személyiségének figyelembe vétele, megbecsülése, a tanulók aktivitásának kibontakoztatása célravezet a helyes személyiség-alakítás elérése érdekében. A nevelés mellett az oktatás területén jelents segítséget nyújtana az egyértelm fogalmazás, a könnyen kezelhet szoftverek valamint szoftveres segédanyagok alkalmazása. 15

16 Nem a liberális elvek, szabályok, túlértékelt személyiség, hanem a megfelel módon irányított és a jóra vezet nevelési eszközök útja vezet az ember teljes kibontakoztatásának megvalósítására. Ennek jelentségét a társadalomnak is fel kell ismernie, hiszen ha a leend polgárok nagy százaléka képtelen felelsen gondolkodni, az országos káoszhoz, felmérhetetlen gazdasági károkhoz vezet. Fontos lenne a személyi szabadság definiálása mellé az alapvet személyiségi jogokat az alapvet kötelességekkel párosítani. Ha az iskolai nevelés által sikerül ráébreszteni a tanulót arra, hogy saját hosszú távú érdeke, esetleg idnként személyes szabadságának részleges korlátozását diktálja, ezzel nagy szolgálatot tehetünk a leend nagykorú állampolgár társadalmi beilleszkedésének megkönnyítésére. 16

17 3. ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZET NYOMTATOTT FORMÁBAN Az új kétszint érettségi bevezetése óta az idei tanév már a második alkalom, hogy érettségiz osztályt tanítok. A 2005-ös érettségi vizsga, és az arra történ felkészülés a régebb óta tanító pedagógusok számára is újdonság volt, mára már több tapasztalattal felvértezve nézhetünk a kihívások elé. Annak érdekében, hogy diákjaim tanulását könnyítsem, elkészítettem egy átfogó jegyzetet, mely a négy év során tanult minden témakört érint és szándékaim szerint a legfontosabb tudnivalókon kívül a tesztek sajátosságainak megfelel részleteket is tartalmazza A jegyzet felépítése A jegyzetet mely megtekinthet a CD mellékleten 10 fejezetre osztottam: hardver, szoftver ismeretek, informatikai alapok, hálózatok, rendszeradminisztrációs feladatok, felhasználói programok, algoritmus leíró eszközök, Pascal programozási nyelv, valamint vizuális programozás. A címekbl is kiderül: a legtöbb sort a programozási ismereteknek szenteltem, mivel az érettségi gyakorlati részének háromnegyede programozási feladat. A jegyzet els fele a tesztek témaköreit tárgyalja, ahol a legtöbb feladat a hardver-ismeretekre kérdez rá. A felhasználói programok tárgykörénél a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció és az adatbázis-kezelés elméleti alapjai olvashatók. E programok fként a gyakorlati órákon kerülnek megbeszélésre, ezért szerencsés ott felhívni a tanulók figyelmét arra, hogy esetlegesen milyen tesztkérdések fordulhatnak el azon a területen. Mind a 10 fejezet több kisebb részre tagoltan olvasható. Ezekhez az alfejezetekhez részenként kigyjtöttem az elforduló fogalmakat, rövidítéseket, melyek közül némelyikre nem is esik nagy hangsúly a szövegen belül, viszont találkozhatunk velük az érettségi írásbeli tesztjén. A fogalmak összegyjtésén kívül minden alfejezethez kérdések, feladatok tartoznak, amelyek megoldásával a tanuló ellenrizheti saját tudását. A kérdések a szövegrész átolvasása után megválaszolhatók. Esetenként érdekességek, megjegyzések is találhatók a fejezetek mellett, mint ahogy azt az 1. ábra is mutatja. [5] 17

18 1. ábra - részlet a jegyzetbl A jegyzet szövegének megírásakor figyelmet fordítottam a legfontosabb tipográfiai szabályok betartására is. Egy szöveg akkor olvasható jól, ha talpas bettípust alkalmazunk, mivel az vezeti a szemet olvasáskor. A tananyag szövege az általánosan használt Times New Roman íródott. A szürke szövegdobozokban elhelyezett fogalmakat, kérdéseket, megjegyzéseket Garamond bettípussal írtam. A Garamond bettípus a reneszánsz antikvákhoz tartozik, az egyes betk talpai lágyan körívesek. Az eltér betcsalád jelzi, hogy a szövegdoboz már nem tartozik a tananyag szövegéhez. A fejezetcímek 16 pontos nagyságúak, míg a szöveg 10-es méret. Ez az arány megfelel az aranymetszés szabályainak, ahol a 0,62-es szorzót használhatjuk a cím és a törzsszöveg méretének megválasztásakor. A lapokon az alsó margó némileg nagyobb, minta fels, hogy ne tnjön úgy, mintha lecsúszott volna a szöveg. Az éllábban jobbra igazítással helyeztem el az oldalszámokat. Egyes szavak, kifejezések kiemelésére a félkövér betstílust alkalmaztam, mivel hosszabb szöveg vastag bets kiemelése fekete-folt hatást eredményez. A tipográfiában 1 2 szó kiemelésére a félkövér, hosszabb szöveg kiemelésére pedig a dlt stílust ajánlott használni. [7] 18

19 A bekezdések közötti térközt nagyobbra állítottam, mint a sorközöket, ezzel is az olvasás könnyítése volt a célom. A törzsszöveg bekezdései sorkizártra vannak igazítva a szép megjelenés érdekében. A fejezeteken belül az egyes részek a Microsoft Word ClipArt gyjteményében található díszítelemmel vannak elválasztva. A tartalomjegyzék a Word lehetségeinek kihasználásával készült. A f fejezetcímeket a Tagolás eszköztárban 1. szintre állítottam, az alcímeket 2. szintre, a szöveget pedig szövegtörzsként állítottam be. Ezáltal a tartalomjegyzék automatikusan az 1. és 2. szint a Felhasználói programok cím fejezetben van 3. szint alfejezetcím is sorokat válogatja ki A jegyzet alkalmazási területei A szóbeli érettségi témakörök kidolgozását célszernek tartom a tanulókra bízni, melyben például az általam készített segédanyag is sokat segíthet, hiszen felépítése erre a tematikára épült. A tanulók önálló munkáját azért is gondolom helyénvalónak, mert ez az els lépés a vizsgára való felkészüléshez, amelynek gyakorlása például a továbbtanulni szándékozók körében nem megvetend. A tételek vázlatának megbeszélése segíti a lényeglátás kialakulását, mely elengedhetetlen a megfelel tanulási módszer rögzítéséhez. Diákjaink nagy része küzd azzal a hiányossággal, hogy nem tudja, hogyan tanuljon. A hibás tanulási technika pedig sokszor eredménytelenséghez vezet, s nagyon rövid idn belül eljut a diák oda, hogy egyáltalán nem tanul. Tehát kiindulópontot, és kezelhet tananyagot kell biztosítani számukra, hogy eredményesen és sikerrel megoldhassák a tételek kidolgozását. Tehát a jegyzet nyomtatott formában alkalmas tankönyvként való használatra az otthoni felkészülésben. Az informatika órán számos témakör alkalmas önálló tanulói feldolgozásra. Egy-egy téma kiadható önálló kidolgozásra, és következ iskolai órán eladhatják a tanulók egyedül vagy csoportosan a feldolgozott kérdést. A felkészüléshez segítséget nyújthat a jegyzet, a szöveg mellett elhelyezett kérdéseket, feladatokat akár az osztálynak is feladhatják az órán szerepl diákok. Persze a feladatok átfogalmazhatók, más formában is feltehetk, pl. keresztrejtvény készíthet, s egyéb játékos feladat is kitalálható. A jegyzet tanórai segédanyagként használható. Például egy-egy érettségi témakör megbeszélésénél végignézzük az adott részhez tartozó kérdéseket, felmérjük és pótoljuk 19

20 a hiányosságokat, kigyjtjük az ismeretlen fogalmakat. Továbbá számonkérés alapjául is szolgálhatnak az alfejezetekre vonatkozó feladatok. A jegyzet struktúrája révén talán segít a helyes tanulási mód megtalálásban is azáltal, hogy a kérdések a lényegre világítanak rá. 20

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak.

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak. A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői Szóbeli tételek: Minden tétel két feladatból ( A és B ) áll: Az A feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Szakmai program 2015

Szakmai program 2015 2015 Célok és feladatok a szakközépiskolai képzésben A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

Webkezdő. A modul célja

Webkezdő. A modul célja Webkezdő A modul célja Az ECDL Webkezdő modulvizsga követelménye (Syllabus 1.5), hogy a jelölt tisztában legyen a Webszerkesztés fogalmával, és képes legyen egy weboldalt létrehozni. A jelöltnek értenie

Részletesebben

BarAck.Net. Internetes csomagkezel. Felhasználói kézikönyv V 1.0. (2011. július 20.)

BarAck.Net. Internetes csomagkezel. Felhasználói kézikönyv V 1.0. (2011. július 20.) BarAck.Net Internetes csomagkezel Felhasználói kézikönyv V 1.0 (2011. július 20.) Tartalomjegyzék 1 Áttekintés...2 1.1 Célkitzés...2 1.2 A program felépítése...2 2 Futtatási környezet, telepítési információk...3

Részletesebben

HTML és CSS. Horváth Árpád május 6. Óbudai Egyetem Alba Regia M szaki Kar (AMK) Székesfehérvár

HTML és CSS. Horváth Árpád május 6. Óbudai Egyetem Alba Regia M szaki Kar (AMK) Székesfehérvár Óbudai Egyetem Alba Regia M szaki Kar (AMK) Székesfehérvár 2015. május 6. Vázlat 1 2 A világháló Története statikus és dinamikus oldal URL DNS-feloldás IP-cím ügyfél (kliens, böngész ) és szerver (kiszolgáló)

Részletesebben

Képek a HTML oldalon

Képek a HTML oldalon Képek a HTML oldalon Utolsó módosítás: 11/22/2004 13:07:28 Háttérkép Ahhoz, hogy az adott oldal háttérképpel rendelkezzen, a részben el kell helyeznünk a background="kep" paramétert, ahol a kép

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés - 1-3. modul - Szövegszerkesztés Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS EMELT SZINTŰ ISKOLAI PROGRAMJA 11-12. évolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. Az

Részletesebben

Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... IX WEBSZERKESZTÉSI ALAPISMERETEK HTML. 1. II. Háttér beállítása I. Elsõ weblapunk III. Karakterformázás...

Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... IX WEBSZERKESZTÉSI ALAPISMERETEK HTML. 1. II. Háttér beállítása I. Elsõ weblapunk III. Karakterformázás... Tartalomjegyzék BEVEZETÉS.............. IX Kedves Olvasó.................... ix Kedves érettségizõ!................. x A mintafeladatok használata......... x WEBSZERKESZTÉSI ALAPISMERETEK HTML. 1 I. Elsõ

Részletesebben

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel farkascs@jos.hu Miről lesz szó? A JOS tankönyvcsaládjának bemutatása tervezési koncepciók Informatikai ismeretek a középiskolák részére Az informatikatanítás

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

w w w. h a n s a g i i s k. h u

w w w. h a n s a g i i s k. h u Weblapkészítés weblap: hypertext kódolású dokumentumok, melyek szöveget képet linkeket, könyvjelzőket/horgonyokat táblázatokat / szövegdobozokat és más objektumokat tartalmaznak. Kódolásuk HTML (Hypertext

Részletesebben

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA Tanmenet Az Informatika műveltségi terület INFORMATIKA tantárgy tanításához a 7.a és 7.b osztályokban. Tantárgyat tanító tanárok: Kassitzky Tamás Tantárgy éves óraszáma: 37 óra (heti 1 óra) Használt segédanyag:

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINT VIZSGA. Írásbeli vizsga

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINT VIZSGA. Írásbeli vizsga A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINT VIZSGA Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsgán a jelölteknek egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsga idtartama 120 perc. A vizsgázó a rendelkezésére álló idt tetszése

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján.

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján. 6. modul Prezentáció A modul a prezentációkészítéshez szükséges ismereteket kéri számon. A sikeres vizsga követelményei: Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban A

Részletesebben

TABULÁTOROK TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSE. A táblázatok készítésének lehetőségei:

TABULÁTOROK TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSE. A táblázatok készítésének lehetőségei: TABULÁTOROK A tabulátorokat a szavak soron belüli pontos pozicionálására használjuk. A tabulátorokat valamilyen pozícióhoz kötjük. A pozíciók beállíthatók vonalzón vagy a Formátum menü Tabulátorok menüpontjának

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 0721 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Oktatási segédanyag. Weboldalszerkesztési gyakorlatok

Oktatási segédanyag. Weboldalszerkesztési gyakorlatok Oktatási segédanyag Weboldalszerkesztési gyakorlatok Bevezetés A korábbi oktatási segédanyagokban megismertük a weboldalszerkesztés gyakorlatát. Ennek a segédanyagnak a célja, hogy gyakorlati példákon

Részletesebben

4. rész. HÁTTÉR BEÁLLÍTÁSA Egy pillanat alatt meg lehet változtatni egy oldal arculatát, ha megváltoztatjuk a háttérszínét.

4. rész. HÁTTÉR BEÁLLÍTÁSA Egy pillanat alatt meg lehet változtatni egy oldal arculatát, ha megváltoztatjuk a háttérszínét. HTML HÁTTÉR BEÁLLÍTÁSA, KÉPEK A WEBLAPON HIPERLINKEK, HIVATKOZÁSOK DOKUMENTUM ADOTT PONTJÁRA VALÓ UGRÁS 4. rész HÁTTÉR BEÁLLÍTÁSA Egy pillanat alatt meg lehet változtatni egy oldal arculatát, ha megváltoztatjuk

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Memória játék. Felhasználói dokumentáció

Memória játék. Felhasználói dokumentáció Memória játék Felhasználói dokumentáció Feladat: JavaScript segítségével, olyan programot írni, mely összekeveri a lapokat, majd a felhasználónak kell párosítani. HTML oldalba ágyazva és CSS-el formázva.

Részletesebben

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. december 6.

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. december 6. PC-Kismester XVIII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 5 5-8. osztály PC-Kismester verseny első forduló feladatai Beküldési határidő: 2014. december 6. Informatikai alapismeretek 1. A felsoroltak

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

Képek és grafikák használata

Képek és grafikák használata Kép elhelyezése a dokumentumban A mai szövegszerkesztők támogatják a képek használatát, ezért egy dokumentum nemcsak szöveget, hanem képeket is tartalmazhat. A Word szövegszerkesztő a képek és rajzok szövegen

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED A közoktatásban folyó informatika oktatásával kapcsolatos elvárások Állami szereplő: Az informatikaoktatás

Részletesebben

1. fejezet Bevezetés a web programozásába (Balássy György munkája)... 11 Az internet működése... 11

1. fejezet Bevezetés a web programozásába (Balássy György munkája)... 11 Az internet működése... 11 Tartalomjegyzék 1. fejezet Bevezetés a web programozásába (Balássy György munkája)... 11 Az internet működése... 11 Géptől gépig... 11 Számok a gépeknek... 13 Nevek az embereknek... 14 Programok egymás

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport TANMENET Informatika szakmacsoport Programozási gyakorlatok III. tantárgy 12. évfolyam A osztály 2013/2014 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 96 óra Készítette: Szikszai Gusztáv tanár Ellenőrizte:.

Részletesebben

Választó lekérdezés létrehozása

Választó lekérdezés létrehozása Választó lekérdezés létrehozása A választó lekérdezés egy vagy több rekordforrásból származó adatokat jelenít meg. A választó lekérdezések a táblák, illetve az adatbázis tartalmát nem változtatják meg,

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra)

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra) Tantárgy: INFORMATIKA Készítette: JUHÁSZ ORSOLYA Osztály: nyelvi előkészítő évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra Tankönyv: dr. Dancsó Tünde Korom Pál: INFORMATIKA

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint (elméleti gazdaságtan) Emelt szint (elméleti gazdaságtan) 180 perc 15 perc 180 perc 20

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2. Szöveg bevitele és módosítása

Részletesebben

Egyszerűbb a Google keresőbe beírni a Sharepoint Designer 2007 letöltés kulcsszavakat és az első találat erre a címre mutat.

Egyszerűbb a Google keresőbe beírni a Sharepoint Designer 2007 letöltés kulcsszavakat és az első találat erre a címre mutat. A feladat megoldásához a Sharepoint Designer 2007 programot használjuk, mely ingyenesen letölthető a Microsoft weboldaláról. Az érettségi aktuális szoftverlistája alapján az Expression Web 2, az Expression

Részletesebben

Internet, Az internet főbb szolgáltatásai web keresőszolgáltatásokkal Keresőrendszerek: Kulcsszavas 2) Egyéb keresők: Metakeresők gyűjtőkörű keresők

Internet, Az internet főbb szolgáltatásai web keresőszolgáltatásokkal Keresőrendszerek: Kulcsszavas 2) Egyéb keresők: Metakeresők gyűjtőkörű keresők Web alapok Az Internet, számítógépes hálózatok világhálózata, amely behálózza az egész földet. Az internet főbb szolgáltatásai: web (www, alapja a kliens/szerver modell) elektronikus levelezés (e-mail)

Részletesebben

Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei

Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei Program megnyitása Indítsuk el valamelyik tanult módszerrel a 2007-es verziót. Figyeljük meg, hogy most más felületet kapunk, mint az eddigi megszokott Office

Részletesebben

Molnár Mátyás. Bevezetés a PowerPoint 2013 használatába magyar nyelvű programváltozat. Csak a lényeg érthetően! www.csakalenyeg.hu

Molnár Mátyás. Bevezetés a PowerPoint 2013 használatába magyar nyelvű programváltozat. Csak a lényeg érthetően! www.csakalenyeg.hu Molnár Mátyás Bevezetés a PowerPoint 2013 használatába magyar nyelvű programváltozat Csak a lényeg érthetően! www.csakalenyeg.hu TÉMÁK HASZNÁLTA A téma meghatározza bemutató színeit, a betűtípusokat, a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS WEBLAPSZERKESZTÉSI TUDNIVALÓK ÁLTALÁNOS HTML KÓDOLÁSI TUDNIVALÓK

ÁLTALÁNOS WEBLAPSZERKESZTÉSI TUDNIVALÓK ÁLTALÁNOS HTML KÓDOLÁSI TUDNIVALÓK ÁLTALÁNOS WEBLAPSZERKESZTÉSI TUDNIVALÓK HTML dokumentum = weblap = weboldal = webpage Egy HTML dokumentum kiterjesztései: HTM vagy HTML STÍLUSLAP = Egy vagy több HTML utasítás, értékekkel ellátott paramétereinek

Részletesebben

Informatika tanári mesterszak

Informatika tanári mesterszak Informatika tanári mesterszak Az informatika tanári mesterszak képzési és kimeneti követelményei a szak szerkezetét a következképp határozzák meg: Iskolai tanítási gyakorlat informatikából (3 5 ): A NAT,

Részletesebben

Az ECDL vizsgapéldatár megújítása, nemzetközi követelmények és frissítés. Ziegler Tünde

Az ECDL vizsgapéldatár megújítása, nemzetközi követelmények és frissítés. Ziegler Tünde Az ECDL vizsgapéldatár megújítása, nemzetközi követelmények és frissítés Ziegler Tünde Minőségellenőrző látogatások tapasztalatai a legtöbb hiba a látogatások során a vizsga feladatok javításával kapcsolatban

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p 6. Alkalom Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél K é p Képet már létezı képállományból vagy a Word beépített CLIPART képtárgyőjteményébıl illeszthetünk be. Képállományból kép beillesztése A szövegkurzort

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

VRV Xpressz Használati Útmutató

VRV Xpressz Használati Útmutató VRV Xpressz Használati Útmutató A programmal néhány perc alatt nem csak 5-6 beltéri egységes munkákat, hanem komplett, 3-400 beltéri egységgel rendelkez irodaházakat, szállodákat is meg lehet tervezni.

Részletesebben

Ismerkedés a Word 2007 felületével

Ismerkedés a Word 2007 felületével Ismerkedés a Word 2007 felületével A Word 2007 használata A Microsoft Word első, Windows operációs rendszerhez készült változata 1989 novemberében jelent meg. Az eredeti és az újabb verziók, illetve a

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Verzió: 1.01

Felhasználói kézikönyv. Verzió: 1.01 Felhasználói kézikönyv Verzió: 1.01 Tartalomjegyzék Általános áttekintés 3 A DocGP rendszer célja 3 A rendszer által biztosított szolgáltatások 3 A felhasználói felület elérése 3 JAVA JRE telepítése 3

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2 tanóra (90 perc) 2. Szöveg

Részletesebben

0405 INFORMATIKA ÁGAZAT

0405 INFORMATIKA ÁGAZAT 0405 INFORMATIKA ÁGAZAT A képzés négy + egy éves A négy éves képzés keretében az informatika ágazat szakgimnáziumi kerettanterve szerint tanulhatsz és a 4. év végén érettségi és szakmai érettségi vizsgát

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Követelmény A beadandó dokumentációját a Keszthelyi Zsolt honlapján található pdf alapján kell elkészíteni http://people.inf.elte.hu/keszthelyi/alkalmazasok_fejlesztese

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Weblap készítése. Fapados módszer

Weblap készítése. Fapados módszer Weblap készítése Fapados módszer A számítógép beállítása Ha a kiterjesztések nem látszanak, akkor a következőt kell tennünk: A számítógép beállítása Ha a kiterjesztések nem látszanak, akkor a következőt

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS ISKOLAI PROGRAMJA 9 12. évfolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. A szakmacsoportos

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Megoldási útmutató I.

Részletesebben

Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet Informatikai és Tájékoztatási Iroda

Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet Informatikai és Tájékoztatási Iroda Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet Informatikai és Tájékoztatási Iroda További információ kérhet: Szilágyi Éva Kováts Tamás, Juhász Judit e-mail: szilagyi.eva@eski.hu kovats.tamas@eski.hu, juhasz.judit@eski.hu

Részletesebben

2015. május-júniusi vizsgaidőszak (középszint)

2015. május-júniusi vizsgaidőszak (középszint) 2015. május-júniusi vizsgaidőszak (középszint) közismereti tárgy általános műveltség részét képező informatikai ismeretek nem összetévesztendő az informatikai alapismeretek tárggyal, ami szakmai tárgy!

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

4. Javítás és jegyzetek

4. Javítás és jegyzetek és jegyzetek Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Automatikus javítás

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

HTML. Dr. Nyéki Lajos 2016

HTML. Dr. Nyéki Lajos 2016 HTML Dr. Nyéki Lajos 2016 HTML és SGML HTML (Hypertext Markup Language) SGML (Standard Generalized Markup Language) ISO 8879:1986 A HTML nyelven készült dokumentumok kiterjesztése - az Internet szerveren:.html;

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Két évtized tapasztalatát sűrítettük ErdaGIS térinformatikai keretrendszerünkbe, mely moduláris felépítésével széleskörű felhasználói réteget céloz, és felépítését

Részletesebben

2009.11.20. Weboldalkészítés sablonok segítségével Nyitrai Erika. Miről lesz szó? WEBOLDALKÉSZÍTÉS SABLONOK SEGÍTSÉGÉVEL. Saját honlapot szeretnék

2009.11.20. Weboldalkészítés sablonok segítségével Nyitrai Erika. Miről lesz szó? WEBOLDALKÉSZÍTÉS SABLONOK SEGÍTSÉGÉVEL. Saját honlapot szeretnék Miről lesz szó? ELTE IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék WEBOLDALKÉSZÍTÉS SABLONOK SEGÍTSÉGÉVEL Mit tehetek, ha szeretnék egy saját honlapot vagy blogot? Mik a főbb problémák? Milyen megoldások születhetnek?

Részletesebben

A számítógép beállításainak megváltoztatása

A számítógép beállításainak megváltoztatása Megjelenés és témák Először tekintsük át, hogy hogyan lehet a képernyőn megjelenő elemek küllemét módosítani. Válasszuk a Start menü Vezérlőpultban a Megjelenés és témák hivatkozást. Itt kattintsunk a

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Elektronikus Döntéstámogató Rendszer. Publikus felület rövid ismertetése. Verzió: 1.0

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Elektronikus Döntéstámogató Rendszer. Publikus felület rövid ismertetése. Verzió: 1.0 Globomax Elektronikai Kft. 1155 Budapest, Dembinszky út 1. Telefon: 06-1-306-5371 Mobil: 06-30-911-2475 Internet: www.globomax.hu E-mail: info@globomax.hu KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Elektronikus Döntéstámogató

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Webszerkesztés, a web programozás alapjai 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése Web

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

Informatika témavázlat. 3. évfolyam

Informatika témavázlat. 3. évfolyam Informatika témavázlat 3. évfolyam 1. óra Ismétlés tanévi aktualitások Balesetvédelem baleset megelőzés. Mit tanultunk az elmúl időszakban Miről tanulunk az idei tanévben Felszerelések Munkarend 1. Mi

Részletesebben

Meglévő munkafüzet megnyitása, mentése új néven

Meglévő munkafüzet megnyitása, mentése új néven Példánkban a következő lépéseket végezzük el: megnyitunk egy korábban mentett munkafüzetet, a megnyitott munkafüzetről egy másolatot készítünk, azaz új néven mentjük el. Meglévő munkafüzet megnyitása Egy

Részletesebben

Webprogramozás HTML alapok 2. 3. előadás

Webprogramozás HTML alapok 2. 3. előadás Webprogramozás HTML alapok 2. 3. előadás Hivatkozások - linkek Link: más webes tartalomra történő irányítás Hivatkozások - linkek abszolút hivatkozás fizika kar weboldala

Részletesebben

Webprogramozás szakkör

Webprogramozás szakkör Webprogramozás szakkör Előadás 3. (2013.03.19) Bevezető HTML felelevenítés HTML elemei Tag-ek, például: , , , Tulajdonságok, például: size, bgcolor Értékek, például: 4, black, #FFFFF

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika

HELYI TANTERV. Informatika HELYI TANTERV Informatika 9. évfolyam Témák Új Tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám Az informatikai eszközök használata 7 1 8 Információs

Részletesebben

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam Informatika Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve Óratervi táblázat: Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. Heti óraszám 2 1 2 - - Éves óraszám 74 37 74 - - Belépő tevékenységformák 9. évfolyam Hardver

Részletesebben