TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM"

Átírás

1 TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPISMERETEK Analízis I. MINB /v/5, os, ma dr. Kersner Róbert dr. Sárvári Csaba Algebra alapjai (természetes, egész, racionális, valós és komplex számok). Polinomok. Műveletek polinomokkal. Valós számsorozatok (monotonitás, korlátosság, konvergencia, divergencia fogalma). Függvény fogalma és megadási módjai. Egyváltozós függvények differenciálszámítása (differenciálhányados, differenciálhatóság és folytonosság, középérték tételek, Taylorpolinom). Integrálszámítás (határozott és határozatlan integrál fogalma, primitív függvény, Newton Leibniz tétel, integrálási módszerek). A gyakorlatokon a feladatmegoldások a MAPLE programcsomag használatával történnek. Analízis II. MINB012 MINB /v/5, ta, ma dr. Kersner Róbert dr. Sárvári Csaba Többváltozós függvények (fogalma, megadási módjaik, parciális és totális derivált, irány menti derivált). Az integrálszámítás alkalmazásai. Improprius integrálok. Laplacetranszformáció (fogalma, tulajdonságai, eltolási tétel, inverz Laplace transzformáció). Numerikus sorok (konvergencia kritériumok). Függvénysorok (hatványsorok, Taylorsorfejtés, Fouriersorok). Közönséges differenciálegyenletek (általános és partikuláris megoldás, első másodrendű differenciálegyenletek megoldási módjai). A gyakorlatokon a feladatmegoldások a MAPLE programcsomag használatával történnek. Lineáris algebra MINB020 MINB /f/5, ta, ma dr. Kersner Róbert dr. Kersner Róbert A lineáris algebra alapjai (síkbeli és térbeli vektorok, vektortér, altér, lineáris függetlenség, bázis, generátorrendszer, skaláris és vektoriális szorzat). Lineáris transzformációk. Mátrix (fogalma, mátrixműveletek, inverze, rangja). Determináns (definíciója, tulajdonságai). Euklideszitér. Négyzetes mátrixok sajátértékei, sajátvektorai. Lineáris egyenletrendszer megoldhatósága, egyértelműsége. A gyakorlatokon a feladatmegoldások a MAPLE programcsomag használatával történnek. Valószínűségszámítás és statisztika MANB /v/5 os, ma MINB012 dr. Klincsik Mihály dr. Klincsik Mihály A valószínűségszámítás alapfogalmai (eseményalgebra, gyakoriság, valószínűség, feltételes valószínűség, függetlenség). Diszkrét és folytonos valószínűségi változók. Eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény, várhatóérték, szórás. Nevezetes diszkrét és folytonos eloszlások. Markov és Csebisevegyenlőtlenség. A nagy számok törvényei. A központi határeloszlás tétele. A matematikai statisztika alapjai (statisztikai minta, a minta feldolgozása, statisztikai függvény). Becsléselmélet (a becslés tulajdonságai, a legnagyobb valószínűség elve, a becslés megbízhatósága). Statisztikai hipotézisvizsgálat (típusai, statisztikai próba, próbatípusok). Korrelációszámítás. Lineáris regresszió. A gyakorlatokon statisztikai elemzésre és hipotézisvizsgálatra kerül sor a MAPLE, az MS Excel és az SPSS programcsomag használatával. Bevezetés a számításelméletbe MANB /f/5, os, ma dr. Maróti György dr. Maróti György Halmazalgebrai alapok (halmaz, részhalmaz, halmazműveletek). Matematikai indukció és rekurzió. Relációk és függvények. Végtelen számosságok. Kombinatorikai alapok (permutációk, kombinációk és variációk). Számelmélet (oszthatóság, a számelmélet alaptétele, euklideszi algoritmus, kongruencia, maradékosztályok, EulerFermat tétel, prímtesztelés). Gráfelméleti alapok (gráf fogalma, élei, szögpontjai, típusai, út, kör, összefüggőség, fák, fák száma, síkba rajzolhatóság, dualitás). Gráfok pont és élszínezése. Perfekt gráfok. Négy és ötszíntétel. Euler és Hamiltontételkör. Problémaosztályok, algoritmusok MANB /f/3, os, ma dr. Maróti György dr. Metzingné dr. Póder Margit Algoritmus fogalma, ábrázolásmódjai. Egyszerű algoritmusok. Rendezések, a különböző rendezési algoritmusok összehasonlítása, az egyes algoritmusok hatékonysága. A rekurzió fogalma, rekurzív algoritmusok. Alapvető adatszerkezetek (tömb, lista, verem, sor). Keresőfák, hashtábla, ütközések feloldása. Gráfelméleti algoritmusok. Keresési algoritmusok. Szélességi és mélységi keresés, a legrövidebb utak keresése. Nyelvek és automaták. Turinggépek. Kiszámíthatóság. NPteljesség. Fk: Az előadások témaköréből 1 zh. Fizika I. VHNB /v/4, os, ma dr. Nyitrai Gergely Dr. Iványi Miklósné A hálózati elemek, kapacitás, ellenállás, induktivitás fogalmának bevezetése ez elektromágneses térelmélet alapösszefüggésein keresztül. Elektrosztatikus tér alapfogalmai, kapacitás. A villamos áramlási tér, az ellenállás. A stacionárius mágnesesés az időben változó elektromágneses tér. Induktivitás és kölcsönös induktivitás fogalma. Elektromágneses hullámok. Poyntingvektor. Egyenáramú hálózatok, hálózati egyenletek felírása és megoldása, hálózatszámítási módszerek. Csatolt kétpólusok. Időben változó gerjesztés válasza, állapotváltozók fogalma, elsőrendű hálózatok állapotváltozós leírása. A gerjesztett válasz előállítása szinuszos gerjesztés esetén. A komplex írásmód bevezetése, az impedancia fogalma, a teljesítmény. A gyakorlatokon ezen alapfogalmakhoz kapcsolódó elemi feladatok megoldása, valamint a Matlab programcsomag

2 alkalmazása elemi elrendezések elektromágneses terének szemléltetésére, hálózatszámítási eljárások megvalósítására. Fizika II. VHNB /v/4, ta, ma dr. Nyitrai Gergely Dr. Iványi Miklósné A tárgy oktatásában a modern fizika fejezetei kerülnek feldolgozásra, köztük a mechanikai, az optikai és a termodinamikai jelenségek alapösszefüggései, a kvantummechanika alapjai, magfizikai alapfogalmak és az elemi részecskék dinamikája, fémek villamos vezetése, szupravezetés, nanoelektronika alapjai. A gyakorlatok témái az előadásokhoz kapcsolódóan feladatok a mechanika, a termodinamika, az optikai hullámok témaköréből. Válogatott feladatok a modern fizika témaköréből (piezoelektromosság, elektro és magnetosztrikció) Jelek és rendszerek MINB /v/4, os, ma Dr. Iványi Miklósné Rendszer és hálózat fogalma. Műveletek diszkrét és folytonos idejű jeleken. Impulzusválasz fogalma és alkalmazása. Állapotváltozó fogalma, a rendszer állapotváltozós leírása. Átviteli karakterisztika számítása az állapotváltozós leírásból. Periodikus jelek Fouriersora. Általános jel spektrális előállítása, a Fouriertranszformáció. Sávkorlátozott és időkorlátozott jelek. Jelek leírása a komplex frekvenciatartományban. A Laplace és a ztranszformáció. A rendszer átviteli függvénye. Hálózatanalízis a komplex frekvenciatartományban. Mintavételezett jel értelmezése, spektruma, Laplacetranszformáltja. Folytonos idejű rendszerek diszkrét idejű szimulációja. GAZDASÁGI ÉS HUMÁN ISMERETEK Közgazdaságtan I. MENB /v/3, os, ma dr. Katits Etelka dr. László Antal A közgazdaságtan tárgya, alapvető kategóriák és összefüggések. A gazdaság megszerveződése. Piaci alapfogalmak. A hasznosság elmélete. A háztartások optimális döntése. Költség elmélet. Az üzleti szervezetek optimális döntése a közönséges javak kompetitív és monopolizált piacán. A termelés elmélete. Az üzleti szervezetek optimális döntése a termelési tényezők piacán. A tőkepiac, a munkaerő piac és a természeti tényezők piacának sajátosságai. Vállalati gazdaságtan I. MENB /v/3, ta, ma dr. Katits Etelka dr. Katits Etelka A vállalati gazdaságtan tárgya, területei és vizsgálódási módszerei. A vállalat felépítése, termelési tényezői, a vállalkozás és vállalati formák közötti különbségek. A vállalati gazdaságtan számos nézőpontja közül a funkcionális szempont alapján tárgyaljuk azon üzletivállalkozási kategóriákat és módszertani eszközöket, amelyek hozzájárulnak a vállalkozások működési alapjainak helyes értelmezéséhez. A beszerzéstermelésértékesítés lánc kapcsolódási pontjait figyelembe véve összegyűjtjük és alkalmazzuk azokat az eszközöket, melyekkel biztosíthatjuk a hatékony vállalati működést. A befektetés és finanszírozás lehetséges módozatai és azok jellemzői. Menedzsment I. MENB /v/3, ta, ma Rendszerszemlélet. A szervezetek, mint rendszerek. A szervezetek létrejöttének okai. A szervezetek elemei. Célok a szervezetekben. Egyéni és szervezeti célok. Szükségletek. A szervezetek ábrázolása, szervezetleírási modellek. Szervezeti formák. Üzleti szervezetek (társaságok, szövetkezetek, állami vállalatok, magán vállalkozások). Az üzleti környezet, PEST és SWOT analízis. Tervezés és bizonytalanság. Funkciók a szervezetekben. Projektek. Ábrázolástechnikai eszközök. A vezetési tevékenység. A vezető erőforrásai. A vezetés funkciói. Vezetői viselkedési formák. Vezetői készségek. Vezetői stílus. Problémamegoldás és döntéshozatal. Problémamegoldási módszerek. A kreatív gondolkodás. Döntési modellek, döntési racionalitás. Csoportos döntések. Döntés és kockázat. Fk: Előadások látogatása, egyebekben a TVSZ szerint. Jogi ismeretek MENB /v/3, os, ma dr. Kóbor Gyula dr. Prekáczka Judit A magyar jogrendszer, jogi intézmények. Kötelmi jog. A szerződés fogalma, érvényessége, fajtái, biztosítékai, megszegésének következményei, felelősségi szabályok. Polgári jog. Eljárási szabályok, bíróságok, ügyészség, perindítás, jogorvoslat. Cégjog társasági törvény. Alapítás, működtetés, átalakulás, megszűnés. Munka és pénzügyi jogi alapismeretek. Iparjogvédelem. Szabadalom, találmány, újítás. Vállalati információs rendszerek SANB /f/5, ta, ma SANB150 Alapfogalmak: Az információs rendszer, információtechnológia. Információs rendszer környezete. Információs rendszerek osztályozása. Az információval és feldolgozásával szemben támasztott követelmények. A vállalati információs rendszerek alrendszerei: Az egyes alrendszerek feladatai, üzleti folyamatai, jellemző adatfolyamok. Az alrendszerek adatmodelljei. Alrendszerek közötti kapcsolatok. A rendszerek működését támogató szervizelési, ellenőrző funkciók. A vállalati információs rendszerek hardver és szoftver infrastruktúrája. Megvalósítás, bevezetés feladatai, a vállalati bevezetést támogató módszerek és eszközök. Magyarországon elterjedt rendszerek (SAP, BaaN, JOBSHOP, stb.) A rendszer funkcionális alrendszerekre bontása. Az alrendszerek üzleti folyamatainak megtervezése. Adatmodellek elkészítése. Az alrendszerek kapcsolatainak megtervezése. Eljárások tervezése. Inputok, outputok tervezése. Adatok ellenőrzése. Infrastruktúra tervezése. Economy (New Economy) fejlődése, eredményes vállalatok (Cisco, Dell, AOL). Tipikus alkalmazási területek (adatbázisok, értékesítési rendszerek, statisztikai alkalmazások). Különböző IT rendszerek integrációja (vállalati fúziók). Homogén, inhomogén Backoffice. Workflow management. Alkalmazások kommunikációja (A2A), üzleti folyamatok kommunikációja (B2B). Megvalósítási technológiák (J2EE, Grid,.net).

3 SZAKMAI TÖRZSANYAG Bevezetés az informatikába MINB /f/3, os, ma Alapfogalmak (jel, adat, információ, tudás, információrendszer, kommunikáció) és kapcsolataik (jel, adat és információfeldolgozás, fizikai és logikai kódolás, tudásreprezentáció). Jelek típusai, csoportosítása. Az információ és kódelmélet alapfogalmai (az információ mérése, információ és entrópia kapcsolata, forrás, csatorna, vevő, kódolás, dekódolás, redundancia). Számábrázolási módok, karakterkódok. A Windows 2k/XP és Linux operációs rendszerek felhasználói szintű ismeretei. Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció alapjai. Hálózat használati alapok. A HTML dokumentumok alapjai. Információ megjelenítés I. 220/f/4, ta, ma dr. Iványi Péter A grafikai és animációs technikák keretein belül a hallgatók megismerkedhetnek a két és háromdimenziós szerkesztő eszközök, programok alapjaival, valamint ezek elméleti alapjaival (pl. emberi látás, gépi látás, perspektív nézet, 3D geometria), ezenkívül a testmodellezés gyakorlati oldalával a valósághű anyagmodellezés bemutatásán keresztül. Emellett kitérünk a különböző mért, számított vagy begyűjtött adatok ábrázolási módjaira, megjelenítési lehetőségeire és a felhasználható programokra. Részletesen bemutatásra kerül az IBM Data Explorer program, melyben térfogat és vektor adatok is megjeleníthetőek. Az ábrázolási módok térinformatikai, orvosi és műszaki tudományos példákon keresztül is bemutatásra kerülnek. PROGRAMOZÁS MODUL Programozás I. MINB /f/3, os, ma dr. Metzingné Póder Margit Programozási alapfogalmak. Adattípusok, számábrázolás. Kifejezések, operátorok, precedencia és asszociativitás. A C nyelv felépítése. Szabványos I/O. Vezérlési szerkezetek, ciklusok. Függvények a Cben, paraméter átadás. Rekurzív algoritmusok. Összetett adattípusok: stringek, tömbök. Pointerek, índirekció. Saját típusok definiálása, struktúrák. Fájlkezelés: text fájlok, bináris fájlok a Cben. A gyakorlatokon a hallgatók megismerkednek a programozás alapvető technikájával a C nyelv segítségével. Programozás II. MINB132 MINB /f/3, ta, ma dr. Metzingné Póder Margit A C++ nyelv származtatása a C nyelvből. Objektumok fogalma, alkalmazása. Operátorok értelmezésének kiterjesztése. Öröklődés. Generikus függvények. Összetett feladatok megoldása objektumok használatával. A gyakorlatokon a hallgatók önállóan oldanak meg összetett feladatokat a C++ nyelv segítségével, az objektumorientált szemlélet kialakítása érdekében. Programozás III. SANB140 MANB /v/5, os, ma Magas és alacsony szintű programnyelvek. Az assembly programozás fogalma. Imperatív (procedurális) programnyelvek, a strukturált és az objektumorientált programozás fogalma, alapelvei. Deklaratív programnyelvek. A logikai és a funkcionális programozás. Új programozási paradigmák. Adatmodellek: tömbök, listák, vermek, halmazok, gráfok, fák. A Java nyelv struktúrája, szigorú objektumorientáltsága, alkalmazás és applet fogalma. Alaptípusok, alaputasítások. Osztályok, konstruktorok, példányosítás, objektumok, interfészek, implementáció, csomagok fogalma, használata. Az öröklődés fogalma, alkalmazása. Láthatóság. A kivételkezelés fogalma, megvalósítása. Input/output, állománykezelés. Grafikus felületek kialakítása. Eseménykezelés. Appletek létrehozása, beágyazása HTML oldalba. Párhuzamos programozás: a szálak fogalma, használata. Hálózati alkalmazások: szerverkliens kapcsolatok kialakítása. Szoftvertechnológia SANB150 MINB /f/5, ta, ma A szoftvertechnológia alapfogalmai. A szoftver életciklusa. Életciklus modellek. A szoftverfejlesztési projektek menedzselése. Szoftver architektúrák. Objektumorientált rendszerek. A fejlesztés alapelvei. UML elemei. Integráció, verifikáció, validáció. Tesztelési és hibakeresési technikák. Szoftverkarbantartás. UML elemei. CASE eszközök használata a követelményspecifikáció, a tervezés fázisaiban. Használati eset modellezés. Szerkezeti modellezés. Viselkedés, implementációmodellezés. A hallgatók csoportokban az oktató irányításával feladatot oldanak meg, melynek részeit adott határidőre, megfelelően dokumentálva adnak be. A gyakorlatokon használt CASE eszköz a Rational Rose, valamint a Visual Studio TeamSystem, és a MAGIC edeveloper. Vizuális és web programozás I. MINB /f/3, ta, ma MINB132 A Windows programozásának alapjai. Beépített objektumok kezelése, tulajdonságok, függvények, metódusok. Műveletek az építőelemekkel. Utasítások. Operátorok. Listák. Adatszerkezetek. Menük létrehozása. Fájlkezelés. Eljárások és függvények. Fájlok megnyitása és mentése. Képek kezelése. Adatok feldolgozása. Hibakezelés. Adatbázis létrehozása, szerkesztése, rendezése. Keresés, szűrés az adatbázisban. Műszaki táblázatok, szabványok kezelése. Vizuális és web programozás II. MINB /f/3, os, ma MINB132 A HTML nyelv alapjai. A HTML dokumentumok alapszerkezete. A szövegformázó elemek (karakter, sor és bekezdésformázó HTML tagok). CSS technológia, stíluslapok. Listák létrehozása. Képek beágyazása. Hiperhivatkozások létrehozása. Táblázatok létrehozása. HTML keretek. Űrlapok. Objektumok beágyazása. Scriptek. Az XHTML nyelv alapjai. Az XML nyelv alapjai. Az XML szintaktikai szabályai. Az XML dokumentum létrehozása és megjelenítése. Hibajelzések. Az XML dokumentum megjelenítése stíluslapok

4 alkalmazásával. Kliensoldali programozás. JavaScript. Vezérlőszerkezetek. Függvények. Objektumok és metódusok. Szerveroldali programozás. RENDSZERTECHNIKA MODUL Digitális technika I. VHNB /v/4, os, ma dr. Schuster György Számrendszerek, konverziók. Kódok: számok kódolása, ASCII kódok. Számábrázolás, komplemenses számábrázolás, aritmetika. Boole algebra, logikai függvények, algebrai alak, igazságtáblázat, Venn diagram, kanonikus alak, minterm és maxterm. Logikai függvények minimalizálása. Elemi (alapkapuk) és összetett (kódolók, dekódolók, multiplexerek, demultiplexerek, összeadók, komparátorok, stb.) kombinációs hálózatok. Kombinációs hálózatok tranziens viselkedése (hazárdok). Szekvenciális hálózatok. Szinkron és aszinkron sorrendi hálózatok. Leírási módszerek (állapottábla, gráfok), állapotok, működési modellek. Egyszerű (SR, JK és T flipflopok). Szinkron és aszinkron működésű flipflopok. A gyakorlatokon az előadáson hallottak praktikus alkalmazására helyeződik a hangsúly. Műszaki alapok: digitális rendszerek villamos jellemzői (jelszint, transzfer karakterisztika, jelterjedési idő, disszipáció, jósági tényező, fanout, fanin). Áramköri logikák (TTL, ECL, MOS, CMOS), összehasonlításuk. Összetettebb sorrendi hálózatok (számlálók, shift regiszterek, kódolók, dekódolók stb.) építése. Elektronika I. AUNB201 VHNB /v/4, ta, ma dr. Várady Péter Metzing József Az elektronikai eszközök csoportosítása, története, alapfogalmak. Ideális és valós források, helyettesítőképek, lineáris hálózatok. Mikroelektronikai félvezetők fizikai alapjai. PN átmenet, félvezető dióda, valóságos dióda karakterisztika. Bipoláris tranzisztorok, térvezérlésű tranzisztorok, MOS tranzisztorok felépítése, karakterisztikái. Kisjelű tranzisztoros alapkapcsolások. Optoelekronikai elemek. Vezetékes és optikai jelátvitel. Jelforrrások és jelvevők típusai, áramköri modelljeik, összekapcsolási szabályaik. Zavarjelek. Bipoláris tranzisztorok kapcsoló üzeme. Fontosabb logikai áramkörcsaládok. A gyakorlatokon az előadáson hallottak praktikus alkalmazására helyeződik a hangsúly. Passzív és aktív építőelemek. Diódák elektronikai alkalmazásai. Munkapontbeállítás. Erősítés jellemzők. Műveleti erősítők felépítése, tipikus alkalmazásaik. VLSI integrált áramkörök jellemzői. Órajelgenerátorok, tároló áramkörök, A/D és D/A áramkörök. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás MINB /f/4, os, ma VHNB951 Dr. Iványi Miklósné dr. Kapitány Sándorné A mérés alapfogalmai. A mérés és modellezés kapcsolata. Mérési eljárások jellemzői, alapstruktúrái, típusai. Mérési adatok feldolgozásának alapvető módszerei. Mérőrendszerek felépítése. Intelligens érzékelők és beavatkozók. Mérésadatgyűjtő rendszer kialakítása programozható mérőegységekkel. Virtuális műszerek. Grafikus programozási nyelv használata a műszerezésben. A hallgatók a gyakorlatokon a LabView programcsomagot használják. Műszaki rendszertechnika MINB /v/4, os, ma Jancskárné A. Ildikó Rendszertechnikai alapfogalmak. Az információszerzés módszerei. Mérés és modellezés (funkcionális, fizikai matematikai modellek). Deduktív modellalkotás. Elemi folyamatok matematikai modelljei. Megmaradási törvények (agyag, energia, impulzusmegmaradás). Áramsűrűség, hajtóerő fogalma. Konvektív, konduktív, átadásos áram (áramsűrűség), forrás, lokális megváltozás értelmezése, megadása különböző extenzív mennyiségek megmaradására vonatkozó mérlegegyenletekben. Lineáris rendszerek jellemzése különböző rendszerleírási módszerekkel. Anyag és energiaáramhálózatok matematikai modellezése, statikus és dinamikus rendszervizsgálat. Technikai rendszerek dinamikája és szimulációja. Esettanulmányok. Szabályozástechnika MINB /v/5, ta, ma dr. Kovács György Az irányítás fogalma. Az önműködő szabályozás felépítése. Jelátvitel az irányítási rendszerben. Lineáris szabályozási rendszerek analízise az idő, az operátor és a frekvenciatartományban (alapjel követés, zavarkompenzálás, minőségi követelmények teljesítése), stabilitásvizsgálat. Szabályozók illesztése szakaszhoz. Minőségjavítás (összetett irányítási rendszerek). A mintavételes szabályozási kör felépítése, analízise és szintézise az idő, az operátor és a frekvenciatartományban. Irányítási algoritmusok. Megfigyelhetőség, irányíthatóság, stabilitás. A LabView programcsomag használata. Folytonos és diszkrét idejű lineáris rendszerek tervezése, szimulációs vizsgálata. Számítógép architektúrák I. MINB /v/5, os, ma VHNB181 Számítási modellek. Számítógéparchitektúra fogalma. Párhuzamos feldolgozás alapfogalmai. A rendelkezésre álló és hasznosítható párhuzamosság típusai. Párhuzamos architektúrák osztályozásai. Az utasítások közötti függőségek fajtái. Utasításszintű párhuzamos processzorok. CISC/RISC, ILP (feldolgozócsatornás, szuperskalár és VLIW) processzorok jellemzői. Utasításszintű adatpárhuzamos architektúrák alapjai. Szál és folyamatszintű párhuzamos architektúrák alapjai. Az Intel 32 és 64 bites processzorcsaládjai. A legújabb Intel processzorcsaládok (Pentium 4, Itanium) architektúrája. A processzorok üzemmódjai. Szegmentálásos és lapozásos memória modell. Védelmi mechanizmusok. Processzorteljesítmény jellemzői. Gyorsítótár hierarchiák. Számítógéprendszerek felépítése (asztali, hordozható és szerver platformok). Rendszersínek jellemzői. Alaplapi lapkakészletek. Memóriamodulok típusai, jellemzőik. I/O rendszer, adatátviteli módok (programozott, program megszakításos, és DMA átvitel). Bővítő kártyák. PC firmware (SMBIOS). A Plug&Play technológia. Számítógép architektúrák II. MINB /f/2, ta, ma MINB221 Schiffer Ádám A perifériák osztályozása. Szabványos általános célú és dedikált perifériasínek. Beviteli eszközök (billentyűzet, egér, touchscreen, trackball) működési elve. 2D és 3D grafikus

5 megjelenítési elvek, videovezérlő kártyák jellemzői. DirectX és OpenGL szabvány. Megjelenítő eszközök (CRT, LCD, plazma megjelenítők, projektorok), nyomtatók, plotterek működése és jellemzőik. A mágneses és optikai adatrögzítés elve. Háttértárolók (elsődleges, másodlagos és biztonsági másolati háttértárolók) típusai, jellemzőik. RAID technológia. Hangkártyák. Digitális álló és mozgókép rögzítés eszközei (scannerek, digitális fényképezőgépek, videokamerák) típusaik, működési elvük és jellemzőik. Hang és képtömörítési szabványok. Fk: Gyakorlatokon min. 70%os megjelenés, 1 ZH. Operációs rendszerek MINB240 MINB /v/5, ta, ma dr. Iványi Péter dr. Iványi Péter Operációs rendszerek célja, fogalma, fejlődése. A multiprogramozás elve. Operációs rendszerek feladata, szerkezete. Folyamatok és szálak fogalma, életciklusa. Folyamatokból álló rendszerek (szinkronizáció, kölcsönös kizárás, információcsere). Holtpont fogalma, kezelése. CPU ütemezés. Tárkezelés. Virtuális tárkezelés. Háttértárak kezelése. Állomány és könyvtárkezelés. Operációs rendszerek biztonsági kérdései. Operációs rendszerek kezelői felülete. Hálózati és elosztott operációs rendszerek típusai, jellemzői. Elosztott állománykezelés. Időkezelés és koordináció elosztott rendszerekben. Elosztott rendszerek biztonsági kérdései. A Windows 2k/XP általános célú egyfelhasználós operációs rendszerek felépítése, jellemzői. Szálkezelés. Az NTFS állománykezelő rendszer. A biztonsági alrendszer. A Windows 2003 szerver operációs rendszer jellemzői. Az Active Directory alapjai. A szerverkliens architektúra. Háttértár és nyomtatómegosztás. A Unix/Linux többfelhasználós operációs rendszerek felépítése, jellemzői. Linux disztribúciók. Linux kernel. Az Ext2 állománykezelő rendszer. Osztott rendszerszolgáltatások, jogosultság kezelés. Operációs rendszer kiválasztásának szempontjai. Általános célú és szerver operációs rendszerek installálása, konfigurálása, optimalizálása. Hálózatok I. MINB /v/5, ta, ma Számítógép hálózatok kialakulása, típusaik, osztályozásuk. Hálózat szabványok, az ISOOSI referenciamodell. Fizikai szintű összeköttetés, adatátviteli alapok. Átviteli közegek, multiplexálás. Modulációs eljárások, MODEMek. Adatkapcsolati szintű összeköttetés, adatkapcsolati protokollok. Lokális és városi hálózatok jellemzői. Közegelérés vezérlő eljárások. Hálózati szintű összeköttetés, hálózati protokollok. Forgalomirányítás. Hálózatok összekapcsolása. Hálózatközi kommunikáció. Szállítási szintű összeköttetés. TCP/UDP protokollok. Adatreprezentáció, adattömörítés. Hálózatok II. MINB /v/5, os, ma Alkalmazási szintű szolgálatok és protokollok. A TCP/IP hálózatok felhasználása. Terminál protokollok. Állomány átviteli protokollok. A DNS alapjai. Elektronikus levelezés. Hálózat felügyelet, SNMP protokoll. Szerverek felügyelete. A World Wide Web alapjai. HTML és XML protokollok. Statikus és dinamikus adatok felhasználása. Adatbázisok és a Web kapcsolata. INFORMATIKAI RENDSZEREK MODUL Adatbázisok I. SANB301 MINB /v/5, ta, ma ETKmodell. Funkcionális függések. Normalizálás. Leképzési szabályok. Relációs adatmodell. Elsődleges kulcs. Külső kulcs. Indexelés. Hálós, hierarchikus, objektumorientált adatmodell. Táblák, lekérdezések, űrlapok, jelentések, makrók készítése Ms Accessben. Kimutatás, kimutatásdiagramm készítés. Az SQL szabvány. Az SQL szintaxisa. Az SQL lekérdező nyelv. Adatbázisok II. SANB302 SANB /f/3, os, ma Az Oracle rendszer és környezet áttekintése. Oracle üzleti folyamatmodellezés. Adatbázisok tervezése, létrehozása és módosítása az Oracle adatbáziskezelő rendszerben. Egyedkapcsolati tervezési minták. Lekérdezések interaktív és beágyazott SQL használata mellett. Az Oracle objektumorientált eszközei. Az Oracle Reports és Express Objects használata. Az Oracle PLSQL nyelv elemei. Adattárházak, adatbányászat. Relációs adatmodellezés. Intelligens rendszerek I. MINB /v/4, os, ma dr. Kovács György dr. Gerzson Miklós Intelligencia meghatározások, az intelligencia mérése. A gépi intelligencia meghatározó tényezői. Ágens technológia elvei, megoldásai. Érzékelés, tanulás, információfeldolgozás, tudásábrázolás. Probléma megoldási megközelítések. A biológia indíttatású információfeldolgozás elvei. Mesterséges neurális hálózatok. Fuzzyrendszerek, genetikus algoritmusok. Szakértői és döntéstámogató rendszerek. Beszédfeldolgozás, beszédfelismerés, szövegellenőrző és fordító rendszerek. Intelligens rendszerek II. MINB312 MINB /v/5, ta, ma dr. Kovács György Nagy rendszerek komplexitáskezelésével kapcsolatos ismeretek (identifikáció, modellezés, szimuláció, optimalizálás) rendszerezése. Modellezési módszerek és technikák, algoritmusok. Mesterséges intelligencia alkalmazások (érzékelés megismerése, neurális hálók, fuzzy logikák, objektumorientált programozás) bemutatása esettanulmányok keretében. Embergép kapcsolati algoritmusok (számítógépes képfeldolgozás és alakfelismerés, gépi látás robotikai, térinformatikai, stb. alkalmazásai). Az informatikai biztonság alapjai MINB /v/5, ta, ma Pandur Béla Kockázatok, veszélyforrások. Az algoritmikus, a fizikai és a szabályzati biztonság. Az adatátvitel adatkapcsolati rétegének védelme. A rejtjelezés alapfogalmai. RSA algoritmus.

6 Kriptográfiai protokollok. Partnerazonosítás, integritásvédelem, digitális aláírás, kulcsgondozás, titokmegosztás. A hálózati biztonság alapjai. Hozzáférés védelem típusai, ügynökök, jogok visszavonása kiterjedt hálózatokban. Támadási típusok. A hálózat gyenge pontjainak azonosítása. Tűzfalak és működésük. Virtuális magánhálózatok. Felhasználók biztonságok összekapcsolása. Betörésfigyelő rendszerek. Munkaállomások és szerverek biztonságossá tétele. A kiszolgálás biztonságát növelő szerver megoldások. Integrált rendszerek MINB620 MINB /v/5, os, ma Integrált termelésirányító szoftverek. Folyamatmodellezés, értékelés, optimalizálás, vezérlés. Rugalmas gyártórendszerek információtechnológiája. Hierarchikus műszaki rendszerek elemei. Számítógéppel segített tervezés, termelés, minőségellenőrzés és döntés. Anyag és energiaáram hálózat topológiája, a hálózat tervezési és üzemeltetési célú matematikai modellezése, infokommunikációs, számítógépes felügyeleti, szakértői és döntéstámogató rendszere. a hálótervezésben. A kapacitástervezés modelltechnikái. Az időkorlátos tervezés. Az erőforrástervek készítésének folyamata. Erőforrások allokálása hálótervek alapján. Erőforráselosztás számítógéppel. Fk: Előadások látogatása, feladatok beadása. Egyebekben a TVSZ szerint. Projektmenedzsment MENB760 MENB /f/2, ta, ma Vida Csaba Alapfogalmak. A projektek életciklusa. A megvalósítási folyamat főbb jellemzői. A projektek főbb típusai. A projekt leírás nézőpontjai. A projektmenedzsment általános koncepciója. A projektek előkészítése, dokumentálása. A projektleírás szintjei. A projekt meghatározása. Célkitűzések, hivatkozási alap, terjedelem. A projekt határainak kijelölése. A tervezés és ütemezés. Szervezet, felügyelet, irányítás. A szervezet jelentősége. A PRINCEszervezet. A projekt szereplői és hatáskörük. A projekt adminisztrácija. A projekt felügyeletének megszervezése. Teljesítés projektkontroll. A projektek megvalósulásának követése. Az MSProject, mint projektmenedzsmentet támogató szoftver. A stakeholdermenedzsment. A fenntartható kommunikáció. Fk: Előadások látogatása, kötelező féléves feladatok beadása. Egyebekben a TVSZ szerint. GAZDASÁGI ÉS HUMÁN ISMERETEK KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK Teljes körű minőségirányítás MENB /f/2, os, ma dr. Kovács Árpád dr. Kovács Árpád A TQM fogalma és története. Vevőközpontúság. A vevő azonosítása. A vevő elvárásainak megértése, követelményeinek meghatározása. A vevői megelégedettség mérésének módszerei. Reklamációkezelés. Folyamatközpontúság. A folyamatok fajtái. A folyamatok menedzselése. A folyamatok javítása. Teljes elkötelezettség. A vezető szerepe. Nagyobb hatáskörrel felruházott alkalmazottak. A beszállítói minőség. Támogató struktúrák. TQM kultúra. A minőségmenedzsment rendszerei. (Minőségdíjak, ISO 9004:2000 szabvány) Minőségmenedzsment MENB /f/2, os, ma Minőség, minőségbiztosítás, minőségirányítás. Minőségkoncepciók összehasonlítása. A minőség szintjei, minőségirányítási célok. A minőség fogalomrendszere és meghatározásai az ISO 9000 alapján. Minőségköltségek. A szabványos minőségbiztosítás rendszere. Az ISO 9000es szabványcsalád. A minőségirányítási rendszer auditja és tanúsítása. EU követelmények és irányelvek. Minőségirányítási eszközök és módszerek. Munkatársak a minőségirányítási rendszerben. Fk: Előadások látogatása. Egyebekben a TVSZ szerint. Üzemszervezés MENB800 MENB /f/2, os, ma Vida Csaba A vállalati szervezés szintjei, és módszertani sajátosságai. A szervezés fogalma, felosztása. A szervezés területei. A szervezőmunka menete, módszertana. Az időtervezés modelltechnikái. Hálótervezés számítógépen. Munkamegosztás Viselkedéskultúra PENB /f/2, os, ma Armbruszt Ferencné Lehoczky Rózsa A viselkedés pszichológiai alapjai. A viselkedést befolyásoló tényezők. A hétköznapi és munkahelyi kommunikációs helyzetek. A nonverbális kommunikáció. Kulturális szignálok. Viselkedéskultúra a mindennapok gyakorlatában. A munkahelyi verbális és írásos kommunikáció. A meghívások illemtana. DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ANYAG KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ SZAKIRÁNYOK RENDSZERMÉRNÖK SZAKIRÁNY Kiszolgálók üzemeltetése MINB /f/4, ta, ma Pandur Béla Radó János Szerverkliens kapcsolat. Hálózati szolgáltatások áttekintése (web, ftp, mail, proxy, stb.) Webkiszolgálók, levelező kiszolgálók, DNS kiszolgálók. Fájlmegosztás, Samba kiszolgáló. Jogosultságok, kvótázás. Rendszerfelügyelet, naplózás, naplófájlok kiértékelése, felügyeleti riasztás. Kiszolgálók teljesítménye, méretezése. Hibatűrés, fürtözés. Hibakeresés, analízis. Biztonsági mentések, helyreállítás. Szoftverfrissítések, szoftver upgrade. Távoli menedzsment. Finomhangolás, optimalizálás. A gyakorlatokon a hallgatók, Windows 2003 és Debian GNU Linux operációs rendszerű szervereken hozzák létre a hálózati szolgáltatásokat és gyakorolják be azok üzemeltetését.

7 Számítógép architektúrák III. MINB /v/4, os, ma MINB221 Finom és durva szemcsézettségű SIMDarchitektúrák. Asszociatív és neurális architektúrák. Feldolgozócsatornás és szisztolikus adatpárhuzamos architektúrák. Vektorarchitektúrák. Osztott, közös és virtuálisan közös memóriájú MIMDarchitektúrák. Szerverek, mini és nagyszámítógépek, valamint szuperszámítógép rendszerek felépítése, jellemzőik. Gridtechnológia. Néhány gyártó (IBM, SUN Microsystems) termékeinek és az ott alkalmazott különleges technológiáknak a bemutatása. Hálózatok III. MINB /v/5, ta, ma Pandur Béla Nagyváradi Anett Infokommunikációs hálózatok. Számítógépes és távbeszélő hálózatok együttműködése. Távközlő hálózatok típusai, integrált hálózatok. Adat, beszéd, zene, és képátvitel. QoS követelmények. Távközlő hálózatok felépítése. Távközlési technológiák és rendszerek (adatátviteli modemek, xdsl, X.25, FR, ISDN, ATM, optikai hálózatok). Mobil távközlés és adatátvitel. Az űrtávközlés alapjai. Hálózatés rendszermenedzsment MINB /v/5, os, ma MINB530 Számítógépek és hálózatok üzemeltetési problémái. Az üzemeltetési költségek összetevői. Az Intel Wired for Management alapelveinek technológiái. Energiaellátás kezelés, üzemidőn kívüli menedzsment követelményei (ACPI szabvány). Szabványos eszközkezelők követelményei, szabványos menedzsment szerkezetek (DMI, SNMP, CIM/WBEM). A PXE környezet lehetőségei, platform firmware követelmények. Automatizált problémamegoldás, megoldáscsere tranzakciók. A rendszerindítás integritási szolgáltatások alkalmazás programozói felülete (BIS API). Diagnosztikai, teszt és menedzsmentalkalmazások. Hálózatok forgalmi viszonyainak a nyomon követése, hálózatmenedzsment. Hálózat analizátor és hálózatmenedzsment alkalmazások és eszközök. Assembly programozás MINB510 SANB /f/4, os, ma dr. Kersner Róbert Bodlaki Tamás Az i8086 processzor regisztertömbje, aritmetikai, logikai utasításai. A program elkészítéséhez használt direktívák. Vezérlésátadó és ugró, valamint ciklusszervező utasítások. Az i8086 processzor címzési módjai. Eltoló és rotáló utasítások. Szubrutinszervezés, karakterlánc kezelő utasítások. A billentyűzet megszakítás kezelése. Kapcsolat a C illetve az assembly nyelv között: az inline valamint a modul kapcsolat. Fejlettebb processzorok utasításainak ismertetése. Logikai programozás SANB720 SANB /f/4, ta, ma A logikai programozás fogalma, logikai alapok. A logika és a logikai programozás viszonya. A Prolog programozási nyelv. Rekurzió, rekurzív szabályok, ciklusszervezés rekurzióval. A visszalépéses algoritmus, mint a Prolog vezérlési szerkezete. Adatszerkezetek: listák, adatbázisok. Egyszerű lista és adatbáziskezelő algoritmusok. Párhuzamos programozási eljárások MINB /f/4, ta, ma SANB140 Dr. Iványi Péter A bemutatott technikák segítségével olyan feladatok oldhatók meg, amelyek megoldásához már nem elegendő egy számítógép, mivel egy számítógépen a megoldás napokat, heteket, esetleg éveket venne igénybe. Bemutatásra kerülnek a különböző számítógépes architektúrák és hálózatok, az MPI (Message Passing Interface) és a PVM (Parallel Virtual Machine) programozási könyvtárak, illetve az automatikus párhuzamosító eljárások, módszerek is. Internet technológiák MINB /v/4, os, ma Dinamikus honlapok készítése, a Web és az adatbázisok kapcsolata. PHP nyelv, kapcsolat MySQL adatbázisszerverrel. Peertopeer hálózatok, fájlcserélő rendszerek. IRC és Chat szolgáltatások. Keresés az Interneten, keresőmotorok. Hang és mozgókép közvetítése, streaming és multicast technológiák. Biztonság: titkosítási eljárások (PGP/GPG, SSL/SSH, tunneling). Kapcsolat a mobil rendszerekkel: WAP és SMS, KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ SZAKMAI TÁRGYAK A mesterséges intelligencia alapjai SANB /v/4, ta, ma SANB140 A mesterséges intelligencia kialakulása, kutatási területei. Feladat és állapottérreprezentáció. A heurisztika fogalma, használata. Keresési algoritmusok. A kétszemélyes játékok elmélete. Tudásreprezentációs technikák. Mesterséges neurális hálózat. Bizonytalanságkezelés, fuzzy logika. Ágensek fogalma, alkalmazása. Automatikus tételbizonyítás. A mesterséges intelligencia újabb eredményei. Kép és hangfeldolgozás I. MINB /v/4, ta, ma Schiffer Ádám Képkorrekciós eljárások. Alakfelismerés. Houghtranszformáció. Képszegmentálási technikák. Digitális szűrők tervezése és alkalmazása, a Wavelettranszformáció és alkalmazásai.

8 Kép és hangfeldolgozás II. MINB /f/4, os, ma MINB741 Schiffer Ádám A digitális jelfeldolgozás matematikai alapjai (DFT, FFT, konvolúció), jelek szűrése, ablakozási technikák, spektrum analízis, digitális hangeffektek, IIR és FIR szűrők alapjai, inverz szűrési módszerek. Multimédia MINB /f/3, ta, ma A Macromedia Flash program megismerése, használatának elsajátítása. A Flash alapjai: a fejlesztői környezet, a Jelenet, az Idővonal, a Képkockák, a Képfolyam, a Fóliák, a Szimbólumok, és az Elemek. Az ActionScript. Változók. Kifejezések. Függvények. Tulajdonságok. Objektumok. Az utasítások végrehajtása. Kapcsolat az Internettel. Térinformatika KGNB /f/3, os, ma dr. Aradi László Térinformációs rendszerek alapvető összetevői. A térinformatikai rendszerek technológiai háttere: hardware eszközök és szoftver komponensek. Kartográfiai alapismeretek. Térinformatikai elemzések. Elemzések eredményeinek megjelenítése. A térinformatikai rendszerek megvalósítása. Számítógépes grafika alapjai MANB /f/3, ta, ma Kárpáti Ferenc A számítógépek grafikus megjelenítésének elvei. Grafikus szabványok (GKS, PHIGS alapelvei). A 2D és 3D grafika jellemzői. Geometriai modellezés, transzformációk és adatszerkezetek. A 2D és 3D képszintézis elméleti alapjai. Textúra leképezés és térfogat vizualizáció elvei. Interaktív grafika alapjai. Számítógépes animáció alapjai. Adatbányászat és piackutatás I. SANB /f/4, os, ma SANB302 Data Mining bevezető, tematika, tantárgyi követelmény rendszer, különmunkák A Számítógéppel támogatott jegyzetelés és tanulás módszere(canal) A tanulmány/ jelentés/ szakdolgozat írás technikai fogásai A Statisztika története, alapfogalmai Kvalitatív kutatás, Brainstorming, Fókuszcsoport Kvantitatív kutatás, mintavételi terv, kérdőív tervezés Gyakorisági sorok, Számított középértékek Helyzeti középérékek, szóródási mérőszámok 1 Indexszámítás, alapvető idősori elemzések: szezon, mozgóátlag, simítás Valószínűségszámítási alapfogalmak és kontingenciatáblák A valószínűségi változók fogalma, fajtái és használtuk 1 DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ANYAG KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ SZAKIRÁNYOK AUTONÓM RENDSZEREK INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁJA SZAKIRÁNY KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ MODULOK AUTONÓM RENDSZEREK IRÁNYÍTÁSA MODUL Programozható logikai vezérlések MINB /v/4, os, ma VHNB181 Jancskárné A. Ildikó Jancskárné A. Ildikó Kompakt és moduláris felépítésű PLCk jellemzői. Az IEC 1131 szabvány. A vezérlési nyelvek struktúrája. Bináris vezérlések: követővezérlések, döntési táblázat, tárolás, reteszelés, élfelismerés, időzítők, számlálók programozása. Követővezérlés leírása állapot gráf segítségével. A lefutó vezérlés. Léptető lánc, üzemmód rész, jelzések és parancskiadás. A vezérléstechnika speciális biztonságtechnikai előírásai. Lefutó vezérlés tervezése a kezelői felület és a biztonságtechnikai szempontok figyelembevételével. A digitális vezérlés alapműveletei. Táblázatok és adattömbök kezelése. Robottechnika I. MINB641 VHNB /f/4, os, ma dr. Kovács L. György Számítógéppel integrált gyártórendszerek (CIM) felépítése. Az ipari robotok, a robotokhoz csatolt megfogók és szenzorok, a robotok munkacellájában dolgozó egyéb gépek, berendezések, a munkacellák közötti anyagmozgatást végző rendszerek, illetve az automatizált gyártással kapcsolatos egyéb fontosabb eszközök bemutatása különkülön és kapcsolataikon keresztül, az ipari termelés komplex rendszerébe helyezve. Robotok felépítése és kategorizálása. Az anyagmozgató, megmunkáló, összeszerelő, stb. robotok működésének, valamint az automatizált gyártásban résztvevő szinte valamennyi eszköz munkavégzésének jellemzése. A fejlett szenzortechnika alapvető fogalmai, eszközei. Robottechnika II. MINB642 MINB /f/4, ta, ma dr. Kovács L. György A robotok programozási módjai. Pozíció és orientáció meghatározása. Homogén transzformációk. Relatív transzformációk. A robotkar geometriája. A robotgeometria direkt és inverz feladata. Pályavezérlés. A robotok dinamikai rendszere. Gépi látás. Kamerák, geometrikus kameramodellek. Fényforrások, árnyékok, árnyékolás. Színek, színérzékelés és reprezentálás. Képfeldolgozási technikák. Lineáris szűrők, konvolúció, korreláció. Éldetektálás, textúrák, textúra reprezentáció. Képszegmentálás.

9 Számítógépvezérelt irányítások MINB /v/5, ta, ma MINB210 Az irányítórendszer és a környezet jelkapcsolata. Hierarchikus, elosztott rendszerek. Analóg és digitális jeleket fogadó perifériaegységek. Buszrendszerek az érzékelő/beavatkozó ill. terepi szinten. Alapvető digitális jelfeldolgozási algoritmusok (átkódolás, méréskorrekció, szűrés, határértékvizsgálatok, naplózás). Irányítási algoritmusok programozása: (digitális PIDalgoritmus és módosított változatai, fuzzyelvű szabályozóalgoritmus). Nemlineáris rendszerek. Rendszervizsgálat az állapottérben. Mintavételes rendszerek jellemzése (impulzusátviteli, frekvenciaátviteli függvények). Stabilitásvizsgálat. Véges beállású rendszerek. Kezelői kapcsolattartás. AUTONÓM RENDSZEREK TERVEZÉSE MODUL Információ megjelenítés II. MINB /v/4, os, ma A tantárgy keretében a hallgatók további ismereteket szereznek a különböző mért, számított, begyűjtött adatok ábrázolásáról térben és időben. A tantárgy ezen kívül bemutatja az adatok közötti térbeli és időbeli kapcsolatok analízisének lépéseit illetve lehetőségeit. A gyakorlatok, kapcsolodva az előadások anyagához az ArcView programmal ismertetik meg a hallgatókat mely programmal a különböző típusú térbeli és időbeli analízisek végrehajthatók. Termékmodellezés I. MINB /f/4, os, ma Sipeky Attila A CATIA gépészeti tervező rendszer helye a CAD rendszerek között. A CATIA filozófiája, felépítése, modularitása, felhasználói felülete. CATIA objektum és saját dokumentum kezelése, megjelenítési módjai. Vázlatkészítés, elemi és összetett profilokból. Vázlat módosítása, kényszerezése, animációja, újrahasznosítási, paraméterezési technikák. Testmodellezési alapismeretek, technológiák. A CATIA testmodellezése, alaksajátosságok. Vázlat alapú alaksajátosságok fajtái, létrehozásuk. Kiegészítő alaksajátosságok fajtái, létrehozásuk. Testmodellek módosítása, parametrizálása. A testmodellezés és a felületmodellezés kapcsolata. Hibrid modellezés. Digitális prototípusgyártás I. MINB /v/5, ta, ma Maczák András A Solid Edge rendszerben a tervezés korai szakaszától kezdve funkcionálisan tesztelhető 3D virtuális prototípusok készíthetők és optimalizálhatók, ezzel elkerülve a drága, valós prototípusok elkészítését. A tantárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek a prototípusok elemeinek a létrehozási lehetőségeivel az alkatrész, lemezalkatrész és hegesztési környezetben, valamint a szerelési környezetben az alkatrészek összeépítésével és tesztelésével. Folyamatvizualizációs technikák I. MINB /f/4, ta, ma Jancskárné A. Ildikó Bevezetés a 3Ds animáció és vizualizáció elméletébe, előmunkálatok (previsualisation). Modellezés, textúrázás, animáció alapfogalmai, típusai. Animáció részekre bontása. Bevilágítás. Speciális effektek megvalósítási lehetőségei. Dinamikus animáció, dynamics enginek. Képkiszámítási módszerek, rendering enginek, utómunka. KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ SZAKMAI TÁRGYAK Kép és hangfeldolgozás I. MINB /v/4, ta, ma Schiffer Ádám Képkorrekciós eljárások. Alakfelismerés. Houghtranszformáció. Képszegmentálási technikák. Digitális szűrők tervezése és alkalmazása, a Wavelettranszformáció és alkalmazásai. Kép és hangfeldolgozás II. MINB742 MINB /f/4, os, ma Schiffer Ádám A digitális jelfeldolgozás matematikai alapjai (DFT, FFT, konvolúció), jelek szűrése, ablakozási technikák, spektrum analízis, digitális hangeffektek, IIR és FIR szűrők alapjai, inverz szűrési módszerek. Pneumatikus vezérlések I. MINB751 MINB /v/4, ta, ma dr. Kapitány Sándorné dr. Kapitány Sándorné Pneumatikus rendszerek alkalmazásai területei. Sűrített levegő előállítása, szállítása, tárolása. Hálózat felépítése. Végrehajtó elemek, egységek felépítése, kiválasztási paraméterei. Irányítóelemek, pneumatikus, elektropneumatikus rendszerelemek. Egyszerűbb kapcsolások tervezése, működése. Pneumatikus vezérlések II. MINB752 MINB /f/4, os, ma dr. Kapitány Sándorné dr. Kapitány Sándorné Elektropneumatikus rendszerek felépítése, tervezése számítógép segítségével. Elemek kiválasztása adatbázis felhasználásával. Az alkalmazott programozható vezető szoftverének megismerése. Dokumentáció készítés. Intelligens irányítórendszerek MINB /v/4, os, ma MINB311 dr. Gerzson Miklós dr. Gerzson Miklós Bevezetés, a folyamatirányító szakértői rendszer fogalma és elemei. Adat és tudás, adatábrázolás. Tudásábrázolás: szabályok, objektumok, szemantikus hálók, keretek. Szabály

10 alapú tudásbázisok ellenőrzése. Tudásábrázolást támogató eszközök: LISP, PROLOG, szakértői rendszer keretek. Következtetés és keresés szabály alapú szakértői rendszerekben. Kvalitatív modellezés: kvalitatív szimulációs, kvalitatív fizika, SDG modellek. Petri hálók. A folyamatirányító szakértői rendszerek tervezése. Állapottérmodell alkalmazása az irányításelméletben MINB /f/4, os, ma MINB210 dr. Gerzson Miklós dr. Gerzson Miklós Bevezetés, a rendszerelmélet alapjai. Folytonos idejű lineáris rendszerek állapottér reprezentációja és tulajdonságai. Folytonos idejű lineáris rendszerek együttes megfigyelhetősége és irányíthatósága feltételei. Folytonos idejű lineáris rendszerek stabilitása, teljes állapotvisszacsatolása és tulajdonságai, irányítása kvadratikus célfüggvénnyel. Mintavételezés, diszkrét idejű lineáris rendszerek állapottér reprezentációja, (megfigyelhetőség, irányíthatóság, elérhetőség és stabilitás, ezek feltételei). Sztochasztikus folyamatok, diszkrét idejű sztochasztikus rendszerek állapottér modellje és tulajdonságai. Diszkrét idejű sztochasztikus rendszerek kvadratikus célfüggvény szerinti irányítása, Kalmanszűrő. Optimális szabályozók tervezése inputoutputmodellek alapján, a paraméterbecslés és a rendszeridentifikáció feladata. Termékmodellezés II. MINB662 MINB /f/4, ta, ma Sipeky Attila Felületmodellezési alapismeretek, technológiák. A CATIA felületmodellezése, alaksajátosságok. Vázlat alapú alaksajátosságok fajtái, létrehozásuk. Kiegészítő alaksajátosságok fajtái, létrehozásuk. Felületmodellek módosítása, parametrizálása. A testmodellezés és a felületmodellezés kapcsolata. Hibrid modellezés. Összeállítás modellezési alapismeretek, technológiák. A CATIA összeállítás modellezése, összeállítások módosítása, parametrizálása. Digitális prototípusgyártás II. MINB /f/4, os, ma MINB671 Maczák András A tantárgy keretében a hallgatók további ismereteket szereznek a gyors, rugalmas modellezési képességek elsajátításához, a mérnöki adatok integrált kezeléséhez, a hatékony, menedzselt együttműködéshez, a gyártáskész rajz és dokumentáció előállításához. Folyamatvizualizációs technikák II. MINB /f/4, os, ma MINB681 Jancskárné A. Ildikó A Maya szerkezeti felépítése. Mel (Maya Embedded Language) alapfogalmak. Kifejezések (expressons) használata. Részecskerendszerek vezérlése Melel. Nodes (csomók), adattípusok módosítása. Procedures (eljárások, függvények). Mel grafikus interface (felület) tervezés. Rigid Body Dynamics (szilárd test dinamika). Soft Body Dynamics. Crowd system (tömeg szimuláció). Maya API és C++. Plugin készítés alapok. Polygon API. Manipulators, Shapes. Multimédia rendszerek tervezése MINB /v/4, ta, ma Multimédia, hipertext, hipermédia. Multimédia dokumentumok: tervezési és implementálási módszertan. Hipermédia szerkesztő szoftverek: ikon, idő, lap, és objektumorientált alapú rendszerek. Multimédia elemek: emberei érzékelés multimédia vonatkozásai. Multimédia állomány formátumok, szabványok. A legfontosabb multimédia ember/gép kapcsolati eszközök, és grafikus felületek. Multimédia eszközök, és grafikus felületek. Multimédiaalkalmazások. Multimédia az Interneten. SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK MS SQL Server programozása SANB /f/4, ta, ma SANB301 Az SQL szerver áttekintése, architektúrája. SQL Server adatbázisok, adatbázisobjektumok. Adatvédelem kezelése. Tárolt eljárások, tárolt eljárások készítése. Felhasználói függvények. Triggerek, triggerek készítése. Beágyazott SQL. Konkurens elérés biztosítása. Tranzakciók kezelése. SQL szerver és a.net környezet. A gyakorlatokon a hallgatók SQL eljárásokat, mintafeladatokat készítenek. Vizsgálják a többfelhasználós elérés problémáit. MS SQL Server adatbázis rendszergazda ismeretek SANB /f/4, os, ma SANB301 Az SQL szerver áttekintése, architektúrája. SQL szerver biztonsági funkciói. SQL Server adatbázisok, adatbázisobjektumok. SQL Server telepítése, beállítása. Adatvédelem kezelése. Adatbázis fájlok kezelése. Adatbázisok biztonsági másolatának készítése, adatbázisok helyreállítása. Felügyeleti feladatok automatizálása. Adatátvitel. SQL szerver üzemeltetése. SQL szerver többszörözési eljárások. Elosztott adatok. A többszörözés tervezése, telepítése, kezelése. A gyakorlatokon a hallgatók konfigurálási feladatokat oldanak meg. IBM adatbáziskezelők programozása I. SANB /f/3, ta, ma SANB301 A DB2 adatbáziskezelő bemutatása, elemei. A DB2 környezete. Adminisztrátori eszközök, feladatok. Adatbázisok létrehozása, karbantartása. Tárkezelés. Adatbázis objektumok. Adathozzáférés ellenőrzése. Az SQL nyelv bemutatása. SQL nyelv az IBM DB2 használatával. Adatmanipulációs és adatdefiníciós résznyelv. IBM adatbáziskezelők programozása II. SANB /f/3, os, ma SANB102 Az SQL nyelv bemutatása. SQL nyelv az IBM DB2 használatával. Lekérdezések. Beágyazott SQL. Tárolt procedúrák. Triggerek. Extenderek. Térbeli koordináták feldolgozása a Spatial Extender segítségével. XML bővítések.

11 MS Windows szerver operációs rendszer I. SANB /f/4, ta, ma Windows Server operációs rendszer környezete. A Windows Server operációs rendszer telepítése. Workgroup és tartomány modell. Felhasználói és csoport fiókok létrehozása, karbantartása. Nyomtatók telepítése, nyomtatási szolgáltatások. Az NTFS fájlrendszer. Engedélyek, quoták megadása, partíciók konfigurálása. Mentések, visszatöltések. Események naplózása, a rendszer diagnosztizálása. RAS szolgáltatás. A Windows hálózati infrastruktúrája. A DHCP, DNS, WINS szolgáltatások telepítése, konfigurálása. Router és WebServer konfigurálás. Hibakezelés. A gyakorlatokon a hallgatók konfigurálási feladatokat oldanak meg. MS Windows szerver operációs rendszer II. SANB /f/4, os, ma SANB104 Windows Active Directory szolgáltatás alapjai. A DNS konfigurálása az Active Directory szolgáltatáshoz. DNS névfeloldás az Active Directoryban. Az Active Directory konfigurálása. Windows tartomány létrehozása. Csoport házirendek alkalmazása. Fák és Erdők létrehozása. Az Active Directory replikálásának menedzselése. Az Active Directory adatbázis karbantartása. A gyakorlatokon a hallgatók konfigurálási feladatokat oldanak meg. Adatbányászat és piackutatás II. Dr. Pauler Gábor SZABADON VÁLASZTHATÓ EGYÉB TÁRGYAK Filozófia MENB /f/2, os, ma dr. Kovács Árpád Bevezetés a filozófiába. A filozófiai gondolkodás természete és történeti szemlélete. A tradíció. Az ókori keleti filozófia. Az antik bölcselet kezdetei. Ontológiai rendszerek. Az antik felvilágosodás. A klasszikus filozófia Athénben. Platón és Arisztotelész. A hellenizmus filozófiája. A középkor bölcselete. A kereszténység. A patrisztika és a skolasztika. A reneszánsz természet és társadalomfilozófiája. Bacon. Metafizikai rendszerek. Descartes és Spinoza Az angol felvilágosodás. Locke, Berkeley, Hume. A francia felvilágosodás. Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau. A német klasszikus filozófia. Kant és Hegel. Az irracionalizmus. Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche. Új metafizikák. Freud, Jung. életvitel. Kultúra, érték. A magyarországi értékkutatás eredményei. Normák, normakövető magatartás, szocializáció, életút. Deviancia, a deviáns magatartás kialakulását magyarázó elméletek. Demográfia MENB /f/2, os, ma dr. Barakonyi Károlyné A demográfia tárgya, módszere. A népesség állapotának statisztikai vizsgálata. A népszámlálás. A népességnövekedés jelentősége. A világ népességszámának alakulása. Az első és második demográfiai robbanás. Hasonlóságok és különbségek. Jövőbeni kilátások: a világ népességének előrejelzései 2050ig. Magyarország népességváltozásának történeti elemzése. A népesség összetételének vizsgálata. A népmozgalmi jelenségek vizsgálata: házasságkötés, születés és halálozás. Vándormozgalom. A népességszám extrapolációja. A népességre vonatkozó statisztikai adatok forrásai. A település komplex demográfiai elemzésének módja. Településszociológia MENB /f/2, os, ma dr. Barakonyi Károlyné A településszociológia önálló tudománnyá válása, tárgya, szemlélete. A falu és a város fogalmának eltérő megközelítései. A magyar város és falu átalakulása a II. világháború után a 90 es évekig. A megkésett városfejlődés, a falvak differenciálódása. A társadalmigazdasági átalakulás városra és falura gyakorolt hatása. Városökológia megközelítési módja A klasszikus humán ökológia kialakulása. Az urbanizmus, mint életmód. Az ökológiai folyamatok vizsgálat, McKenzie munkássága. A természetes övezetek szociológiája (Gettó. Suburbia, Slum). Városi deviancia. A klasszikus humán ökológia kritikája. Gans munkássága. Új térelméletek a városökológiában. Társadalmi tér analízis. Térszerkezet és társadalomszerkezet összefüggései a magyar városokban. Demokratizmus kérdése a városfejlesztésben. A globalizáció kihívása a várossal szemben. Szociológia MENB /f/2, ta, ma dr. Barakonyi Károlyné A szociológia tudományának kialakulása, tárgya, feladata, sajátos szemlélete. A nemzetközi szociológia története. A magyar szociológia története. A szociológiai felvétel. Mintavétel, adatgyűjtés, feldolgozás és elemzés. Társadalom, társadalmi struktúra, rétegződés. A magyar társadalom rétegződése a II. világháború után, napjainkig. Egyenlőtlenségek, szegénység, depriváció. A hazai szegénység és kezelésének lehetősége. Társadalmi mobilitás. Strukturális és cirkuláris mobilitás. Lakóhelyváltozás. Életmód, életstílus,

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium Tantárgy neve Általános gazdasági és menedzsment ismeretek AIB1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - kollokvium Dr. Egri Imre, főiskolai tanár GTI A hallgatók megismerik

Részletesebben

Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud.

Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. Tantárgy neve: Alkalmazott analízis Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 1 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév A tantárgy

Részletesebben

Tantárgynév, kód: A számítástudomány matematikai alapjai I., MMF1A0IN Szak: mérnökinformatikus. Szakirány: mind Az oktatás nyelve: magyar

Tantárgynév, kód: A számítástudomány matematikai alapjai I., MMF1A0IN Szak: mérnökinformatikus. Szakirány: mind Az oktatás nyelve: magyar Tantárgynév, kód: A számítástudomány matematikai alapjai I., MMF1A0IN Szak: mérnökinformatikus. Szakirány: mind Választhatóság: K Ismeretkör: TTA Heti tanóraszám (ea + gy + lb)/értékelés/kredit: (2 + 4

Részletesebben

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök XIII_Informatika_ágazat Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a

Részletesebben

Gazdaságinformatikus alapszak (BSc) záróvizsga témakörök. Záróvizsgára bocsátás, nyelvi követelmény, tananyag, minősítés:

Gazdaságinformatikus alapszak (BSc) záróvizsga témakörök. Záróvizsgára bocsátás, nyelvi követelmény, tananyag, minősítés: Gazdaságinformatikus alapszak (BSc) záróvizsga témakörök Záróvizsgára bocsátás, nyelvi követelmény, tananyag, minősítés: Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki a tanulmányai során az előírt 210 kreditet

Részletesebben

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 20010/2011 1. A szak megnevezése: építész 2. Megszerzendő kreditek

Részletesebben

Villamosmérnök-asszisztens

Villamosmérnök-asszisztens Villamosmérnök-asszisztens felsıfokú szakképzés Tájékoztató Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Fizikai Intézet 2009 1 Bevezetés A Debreceni Egyetemen 2006-óta indul a Villamosmérnök-asszisztens

Részletesebben

Tantárgy neve, kódja:

Tantárgy neve, kódja: Tantárgy neve, kódja: A számítástudomány matematikai alapjai I., MMF1A0IN Szakirány: mind Választhatóság: K Munkarend: nappali Értékelés: f Heti tanóraszám (ea + gy + l): 2+4+0 Kreditpont: 6 Ajánlott félév:

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TAGOZAT HELYI TANTERVE

AZ INFORMATIKA TAGOZAT HELYI TANTERVE AZ INFORMATIKA TAGOZAT HELYI TANTERVE 9. évfolyam Heti óraszám: 3 óra Tanítási hetek száma: 36 Összes óraszám egy tanévben 108 Témák Óraszám 1. Informatikai alapfogalmak 24 2. Operációs rendszer 10 3.

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az információs és kommunikációs kultúrát minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes

Részletesebben

Térinformatikai ismeretek 2.

Térinformatikai ismeretek 2. Térinformatikai ismeretek 2. A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Térinformatikai ismeretek 2. : A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Lektor : Detrekői, Ákos Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8. INFORMATIKA EMELT Célok, feladatok A felsőtagozatba lépő gyermekek már rendelkeznek számítógép alapszintű felhasználói ismeretekkel. Az Informatika tantárgy feladata, hogy ezeket az ismereteket bővítse,

Részletesebben

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ 2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat INFORMATIKA Alapelvek, célok Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai eszközök alkotó használata és az informatikai

Részletesebben

Informatika Célok, feladatok:

Informatika Célok, feladatok: Informatika Célok, feladatok: Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

Gazdaságinformatikai BSc szakdolgozati témák 2011-2012 i

Gazdaságinformatikai BSc szakdolgozati témák 2011-2012 i 20112012 i Gazdaságinformatikai BSc szakdolgozati témák 20112012 20112012 ii Tartalomjegyzék 1 A Gazdaságinformatika BsC szakdolgozat 1 1.1 A szakdolgozati eljárás.........................................

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Informatika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EM- MI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.15.változatához ÉVFO-

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

Tantárgyi program (tantárgyleírások)

Tantárgyi program (tantárgyleírások) Tantárgyi program (tantárgyleírások) 1. A tantárgy neve (csoportja): Üzleti tervezés (AV_PLA033) 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szőllősi László, adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése

Részletesebben