1. Értelmező rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Értelmező rendelkezések"

Átírás

1 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ Bármelyik Fél által a másik Félnek átadott, a Szerződéssel kapcsolatos, vagy a Felek között született egyéb írásos dokumentum, információ, adat vagy know-how, amelyet valamely Fél ilyenként minősített, vagy amely jellegéből egyébként következik annak bizalmas jellege és amely harmadik személy, illetve a nyilvánosság előtt nem ismert. Eladó A SCHNEIDER ELECTRIC. Fél (Felek) Eladó és a Vevő (együttesen). Jutányos feltételek A SCHNEIDER ELECTRIC által a VEVŐ részére biztosított vételi feltételek, melyek magukban foglalják: Alapkedvezmény Projektkedvezmény Fizetési határidő Hitelkeret értékeit. Hitelkezelési politika A SCHNEIDER ELECTRIC honlapján közzétett, a SCHNEIDER ELECTRIC Vevői kintlévőségek, fizetések, tartozások rendezésére vonatkozó eljárásrendszere. Kedvezmények A Listaárból a SCHNEIDER ELECTRIC diszkrecionális döntése alapján a SCHNEIDER ELECTRIC által a Vevőnek juttatott alapkedvezmény és/vagy projektkedvezmény. KSZF A Felek által megkötött Különös Szerződési Feltételek, melyek kizárólag az adott Felek által megkötött Szerződés egyedi rendelkezéseit tartalmazzák. Konfigurált termékek Azon termékek mely a VEVŐ egyedi igényéhez vannak alakítva. A konfigurált termékek vételára egyedi ajánlatban szerepel. Listaár A Termékek SCHNEIDER ELECTRIC honlapján közzétett, Kedvezményekkel nem csökkentett nettó ára. MySE A SCHNEIDER ELECTRIC által üzemeltetett, Termékek megrendelésére szolgáló elektronikus felület, melynek használatával a SCHNEIDER ELECTRIC-kel szerződéses kapcsolatban álló vállalkozás, mint Vevő a jelen ÁSZF feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Nap Naptári napot jelent. Projektkedvezmény A VEVŐ részére biztosított jutányos feltétel, mely kizárólag egy bizonyos munkára szól. Ptk évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről. Rendszer Lehet bármely Termék vagy Termékek kombinációja, beépített szoftverrel vagy anélkül, amelynek a Vevő igényeinek kielégítésére speciális adaptációs feltételeknek kell megfelelnie és/vagy amelyet az Eladó telepített, vagy a Termékek/szoftverek bármely része, mely a vevői igények kielégítése céljából egyedi kialakítást igényel. SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC Hungária Villamossági Zrt., (cégjegyzékszám: , székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/b., adószám: ). SCHNEIDER ELECTRIC honlapja Elérhetősége Szellemi tulajdon A Szerződéssel kapcsolatos valamennyi információ és adat, szabadalmaztatott technológia, know-how, valamint minden, a Szerződéssel kapcsolatos ipari és szellemi tulajdonjog, akár a Szerződés megkötése előtt akár annak teljesítése során keletkezik. Szerződés Az Eladó és a Vevő között létrejött valamennyi kötelem, KSZF, ÁSZF, valamint esetlegesen azok mellékletei, függelékei együttesen. Termék A Szerződés tárgyát képező, az Eladó által a Vevő részére értékesített ingó dolog, valamint a Konfigurált termékek és a Rendszer(ek). Vételár A Listaárból az esetlegesen csökkentett Kedvezmények összegével a Vevő által az Eladónak fizetendő összeg. 1

2 Vevő Az Eladóval a Termék megvásárlására vonatkozóan Szerződést kötő, fogyasztónak nem minősülő fél, annak valamennyi képviselője, valamint ezek megbízási, munka-, egyéb jogviszony alapján eljáró alkalmazottai. Vevői adatlap Tartalmazza a Szerződés létrejöttéhez a Vevő által szolgáltatott információkat. 2. Általános rendelkezések 2.1. A jelen ÁSZF hatálya valamennyi az Eladó által a Vevővel kötött adásvételi szerződésre kiterjed, kivéve, ha a Felek valamely konkrét szerződésben kifejezetten ettől eltérően rendelkeznek. A Szerződést a Felek kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják A Vevő az Eladóval való szerződéskötéssel elismeri, hogy az ÁSZF valamennyi rendelkezését a Felek egyedileg megtárgyalták, azokat megismerte, azokat magára nézve kifejezetten kötelezőnek fogadja el, kijelenti, hogy nincs, illetve ha van, akkor az Eladó kifejezetten tájékoztatta a jogszabályoktól, vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint a Felek közti esetleges korábban alkalmazott feltételektől eltérő feltételekről, mely feltételeket a Vevő kifejezett elfogad. A jelen ÁSZF a Felek közötti Szerződés részét képezi. A Vevő esetleges általános szerződési feltételei vagy bármilyen kikötése kizárólag akkor képezi a Szerződés részét, ha abban a Felek kifejezetten, írásban megállapodtak. A Felek jognyilatkozatait a jelen ÁSZF figyelembe vételével kell értelmezni és alkalmazni. Ha az ÁSZF és a Szerződés valamely feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a Szerződés részéve A Szerződés a Felek közti valamennyi szerződéses megállapodást teljességében tartalmazza Az ÁSZF mindenkori hatályos szövege a SCHNEIDER ELECTRIC honlapján ismerhető meg. Az ÁSZF szabályainak módosulásáról a SCHNEIDER ELECTRIC a honlapján a módosulást megelőzően legalább 15 nappal előre köteles tájékoztatást közzétenni Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári törvénykönyv adásvételi szerződésre vonatkozó szabályai az irányadók A tény, hogy az Eladó nem gyakorolja, vagy kényszeríti ki az őt megillető jogokat, nem tekinthető az adott jogról való lemondásként A Szerződésre Magyarország joga az irányadó. Amennyiben a magyar hatályos jog alapján a Szerződés bármely kikötése vagy rendelkezése jogellenes vagy semmis, vagy mindkettő, az ilyen kikötést vagy rendelkezést külön kell választani a Szerződés egyéb kikötéseitől, amelyek változatlanul hatályban maradnak. Az ÁSZF, vagy a Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az ÁSZF, vagy a Szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha egyértelmű, hogy az érvénytelen rendelkezés nélkül a Felek a Szerződést nem kötötték volna meg A Szerződés alapján a Vevő nem kap meghatalmazást az Eladó bármilyen célból történő képviseletére. A Vevő semmilyen körülmények között nem vehet át, alapíthat vagy vállalhat kötelezettséget vagy felelősséget az Eladó nevében A mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Szerződés és mellékletei közötti ellentmondás esetén a melléklet szerinti rendelkezés az irányadó. Ennek megfelelően a Szerződéses dokumentumok ellentmondása esetén a dokumentumok értelmezési sorrendje a következő: 1. KSZF 2. ÁSZF 3. Ajánlat 4. Visszaigazolás, megrendelés 5. Felek közti megállapodás egyéb írott formái 3. Értesítések 3.1. A Szerződéssel kapcsolatos értesítések és a kapcsolattartás nyelve a magyar nyelv A Szerződéssel kapcsolatos értesítéseket ajánlott, tértivevényes küldeményként vagy bármilyen megfelelő eszköz útján, ideértve az t, faxot, kell megküldeni a Felek mindenkor hatályos székhelyére. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni az elérhetőségük megváltozásáról. A tájékoztatás elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó felelősség a mulasztó Felet terheli Az értesítéseket személyes kézbesítés esetén az átadás pillanatában, ellenkező bizonyítás hiányában faxon és en történő küldés esetében sikeres visszaigazolás esetén a visszaigazolás megérkezésekor, ajánlott postai úton való küldés esetén a postázástól számított 2 napon belül, tértivevényes kézbesítés esetén a tértivevényen szereplő napon kell kézbesítettnek tekinteni. Külföldre, légipostai levél útján való kézbesítés esetén ellenkező bizonyítás hiányában a feladást követő 10 munkanap elteltével kell az értesítést kézbesítettnek tekinteni Az ajánlott postai küldemény csak belföldi értesítésre alkalmas. Az átvételre vonatkozó bizonyíték az értesítés joghatályos kézbesítését támasztja alá (az értesítés átvétele személyes kézbesítés esetén az átvételi elismervénnyel történik, míg ajánlott postai küldemény küldésénél a levél megfelelő címzése és postázása elegendő bizonyíték, faxon és/vagy en küldött értesítések esetén pedig a visszaigazolás szolgál bizonyítékul) A Felek a szóbeli értesítéseket nem ismerik el joghatályos értesítésnek. 2

3 3.6. A Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a Felek törvényes képviselői és a másik fél által írásban visszaigazolt kapcsolattartói jogosultak. A kapcsolattartók által tett valamennyi jognyilatkozat a kapcsolattartót kijelölő Felet kötelezi, illetve jogosítja. 4. Engedményezés Vevő kizárólag az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult a jelen Szerződésből eredő jogait engedményezni, kötelezettségeit átruházni. 5. Az Ajánlat, ajánlati kötöttség, a Szerződés létrejötte 5.1. Ajánlat, ajánlati kötöttség Az Eladó ettől eltérő rendelkezése hiányában az Eladó a Vevővel közölt Ajánlatához attól függetlenül, hogy a Vevő az Ajánlatot mikor ismerte meg az Ajánlat kiállításától számított 7 napig van kötve Az Ajánlatban szereplő árak és (minőségi és mennyiségi) feltételek kizárólag az Ajánlatban meghatározott Termékekre vonatkoznak. Amennyiben az Eladó Ajánlatában másképp nem nyilatkozik, úgy a Szerződésre az Ajánlat Vevő által való elfogadása időpontjában érvényes - Eladó által kiadott - listaárakat kell alkalmazni A Termékekre (azok ára, minőségi és mennyiségi feltételei stb.) vonatkozóan az Eladó az egyoldalú változtatás jogát mindenkor fenntartja, különösen a katalógusokban és prospektusokban közzétett Termékek, ábrázolások, leírások és specifikációk alakja, formája, színe, kiterjedése és anyaga tekintetében Az adás-vétel létrejötte Az adásvételi szerződés azon a napon jön létre, amely napon - amennyiben van ilyen, a Felek által az érvénybelépés feltételeként elfogadott, írásban rögzített feltétel (pl. előlegfizetés) teljesül és - a Vevő az Eladó Ajánlatát minden részletében elfogadó, módosítást nem tartalmazó megrendelést ad le az Eladó részére akár az Eladó ajánlatának ben az Eladó részére visszaküldése, akár a MySE rendszer útján, vagy - Eladói Ajánlat hiányában az Eladó a Vevő megrendelését minden részletében elfogadó megrendelés visszaigazolást ad ki, vagy a Vevő megrendelését az Eladó módosítás nélkül, cégszerűen aláírva a Vevő részére visszaküldi, vagy - a Szerződést mindkét szerződő fél cégszerűen aláírja Amennyiben a Szerződés létrejötte több feltétel együttes bekövetkezésétől függ, a Szerződés a később bekövetkező feltétel napján jön létre. 6. Az átadás átvételi eljárás 6.1. A Szerződés ettől eltérő rendelkezése hiányában a Termékek átadás-átvételének helye a Vevő Vevői adatlapon megadott székhelye, vagy telephelye. Konfigurált termékek esetében a Vevői adatlapon erre vonatkozóan esetlegesen meghatározottak szerint az egyedi ajánlatban szereplő gyártás helyszíne. A Termékek kiszállításáról/kiszállíttatásáról a Vevő költségére az Eladó gondoskodik. Az átadás/átvétel helyszínén a Vevő részére történő rendelkezésre bocsátással az átadás-átvétel megtörténtnek tekintendő. Az átvételt, különös tekintettel annak időpontjára (Átvétel időpontja) a Vevő vagy képviselője az átvételi nyilatkozat (szállítólevél) aláírásával igazolja A Termékek lerakodásához szükséges eszközökről a Vevő köteles saját költségére gondoskodni Amennyiben a Vevő nem veszi birtokába a Termékeket a Szerződésben meghatározott szállítási időpontban, az Eladó hivatalos értesítés nélkül, automatikusan törölheti a megrendelést, bármilyen esetleges kártérítési kötelezettségre való jogosultságra tekintet nélkül. Amennyiben az Eladó nem él ezzel a jogával, a Vevő a szállítási határidő leteltének napjától kezdődően a Termékek átvételének időpontjáig kötelezhető az Eladó részére tárolási díjat fizetni, melynek mértéke - az Eladó eltérő rendelkezése hiányában - a szerződéses bruttó ár 0,5%-a havonta A Szerződésben szereplő vevői megrendelés módosítása vagy lemondása a MySE rendszer útján a megrendelés napján, egyéb esetekben kizárólag írásban, az Eladó és Vevő általi írásbeli kifejezett megállapodás esetén érvényes, mely esetben az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a megrendelés módosításával vagy lemondásával az Eladónál felmerült költségeket így különösen a gyártási és szállítási költségeket Vevőre hárítsa A Termékek csomagolása a Szerződés ettől eltérő rendelkezése hiányában a Termékre vonatkozóan az Eladó által használatos szokásos, hagyományos csomagolással értendő. A Vevő kérésére, az ezzel kapcsolatos többletköltség Vevő által való megfizetése esetére az Eladó a Szerződésben a Felek által egyeztetett kötelezettséget vállalhat a hagyományos csomagolástól eltérő csomagolás teljesítésére. Az Eladó semmilyen körülmények között nem vesz vissza csomagolást. 3

4 6.6. Eladó a Termék tulajdonjogát a vételár és járulékai (pl. ÁFA, esetleges csomagolási, szállítási költség) maradéktalan kifizetéséig fenntartja, azzal, hogy a kárveszély a Termék Vevő részére átadásával a Vevőre száll, aki az átvételkor a Termékek számszerű, és a körülmények által lehetővé tett legalaposabb minőségi átvizsgálásra köteles az egyedi vagy a kialakult átvételi gyakorlatnak megfelelően. A Vevő az átvétel napjától viseli a Termékek birtoklásával, őrzésével és/vagy használatával kapcsolatos kockázatokat és a jelzett időponttól felel a Termékek által okozott károkért Amennyiben a Termékek vételára az esedékesség lejártáig nem kerül maradéktalanul kifizetésre, Eladó bármely pillanatban követelheti az átadott Termékek visszaszolgáltatását, attól függetlenül, hogy azok a Vevő, vagy harmadik személy birtokában vannak. A Termékek jelen pont szerinti visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik. Ezen túlmenően a Vevő által az Eladó részére megfizetett előleg meghiúsulási kötbér jogcímén az Eladónál marad Amennyiben a Termékeket átalakították, vagy beépítették valahová, az átalakított termékekre vagy a berendezésekre, amelyekbe azokat beépítették, a vételár teljes kifizetéséig az Eladónak zálogjoga van. A Vevő vállalja, hogy tájékoztatja ezen jogfenntartásról azt a harmadik felet, akinek a Terméket önmagában vagy egy rendszerbe foglalva értékesíti. 7. Vételár, fizetési feltételek 7.1. A Szerződésben meghatározott árak ÁFA nélkül értendők Az Eladó ügyintézési költségeiből adódóan a minimális rendelési értéket nettó Forintban határozza meg, mely a Felek erre vonatkozóan a KSZF-ben tett ellentétes megállapodása hiányában minden megrendelésre vonatkozik. A minimális rendelési érték feletti rendelés esetén a Vevő külön díj fizetésére nem köteles, amennyiben viszont a Vevő nettó rendelési értéke nem éri el a minimális rendelési értéket, úgy nettó Forint pótdíj fizetésére köteles A fizetési feltételeket az Ajánlat / Szerződés tartalmazza. A fizetési határidő a teljesítés dátumától számított, az Ajánlatban / Szerződésben fizetési feltételként rögzítettként meghatározott idő. Amennyiben a Szerződés ettől eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz, úgy a Vevő a Termékek ellenértékét teljes egészében az átvételt megelőzően, banki átutalással köteles kifizetni Eladó részére. A banki költségeket az átutalást kezdeményező fél fizeti Eladó fenntartja a jogot a részteljesítéseknek megfelelő részszámlázásra, kivéve, ha a Szerződés kifejezetten ettől eltérően rendelkezik A számla azon a napon számít kifizetettnek, amely napon az Eladó bankszámláján jóváírásra került Számlakifogási határidő A Vevő vállalja, hogy a kiállított számla tartalmával és alakiságával kapcsolatos bármilyen kifogását (így különösen elírás, számítási hiba, pontatlan címzés stb.) a számla kiállításától számított 15 napon belül (a továbbiakban: Számlakifogási Határidő) a számlakifogás okának megjelölésével bejelenti az Eladó részére. A Vevő elismeri, hogy a Számlakifogási Határidőt méltányosnak, és a számla tüzetes megvizsgálására valamint az esetleges számlakifogási ok közlésére elegendőnek tartja. A Vevő elismeri, hogy a Számlakifogási Határidőt követően sem perben, sem felszámolási eljárásban a számla tartalmi és alaki hibáira nem hivatkozhat. A Számlakifogási Határidő elteltét követően a számlát joghatályosan befogadottnak kell tekinteni. Az Eladó a számlakifogást haladéktalanul megvizsgálja és amennyiben az megalapozott, haladéktalanul intézkedik a számla helyesbítéséről. A számlával kapcsolatos kifogás az esedékesség idejét nem érinti, feltéve, hogy a számlakifogás jogossága esetén a helyesbítő számlát az Eladó az esedékesség időpontját megelőzően megküldi a Vevőnek. Amennyiben a helyesbítő számla csak az eredeti esedékesség időpontját követően érkezik meg a Vevőhöz, az esedékesség új időpontja a helyesbítő számla kiállításától számított 8. nap. 7.7 A Vevő a vételárat, vagy annak részét az Eladóval szemben fennálló más jogügyletéből fakadó esetleges követelésébe nem jogosult beszámítani. Pénzügyi kompenzálásra előzetes írásbeli megállapodás alapján lehetőség van. 7.8 Fizetési késedelem esetén a Vevő a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat és behajtási költségátalány megfizetésére köteles. Fizetési késedelem esetén az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevővel szemben fennálló egyéb kötelezettségének teljesítését felfüggessze mindaddig, amíg a tartozást részére a Vevő maradéktalanul ki nem fizette. Amennyiben a kifizetés késedelme meghaladja a 21 napot, az Eladó elállhat a Szerződéstől, illetve azonnali hatállyal felmondhatja azt a Vevőnek tulajdonítható okból és a Vevő költségén, amennyiben a kiküldött hivatalos felszólítást követő 7 nap eredménytelenül telik el Amennyiben a Vevő megállapodott részletfizetés esetén és az Eladó teljesítését követően valamely részletet a megadott határidőn belül nem fizet meg, a teljes még hátralékos összeg automatikusan egy összegben esedékessé válik, továbbá, az Eladó fenntartja a jogot, hogy saját kötelezettségeinek teljesítését felfüggessze arra az időre, amíg a teljes fizetendő összeg részére megfizetésre nem kerül Amennyiben a Vevőnek tulajdonítható okból a kifizetés késedelme meghaladja a 14 napot, az Eladó fizetési felszólítást küld a Vevő részére. Amennyiben a kiküldött hivatalos felszólítást követő 7 naptári nap eredménytelenül telik el, úgy Eladó nem igazol vissza további rendeléseket a Vevőtől, és a már befogadott és visszaigazolt rendelések kiszállítását is leállíthatja a teljes lejárt esedékességű tartozás kifizetéséig. A Vevő kifejezetten elismeri, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározottak szerint a fizetési késedelem eredménytelenül telik el, azt a Vevő részéről a tartozást elismerő nyilatkozatnak kell tekinteni, mely elismerésre tekintettel az Eladó által közölt írásbeli fizetési felszólítás az elévülést megszakítja A pontokban szereplő rendelkezések az Eladó által követelhető kártérítésre való tekintet nélkül alkalmazandók. 4

5 7.12. A Vevőnek biztosított pénzügyi feltételekre egyebekben a Hitelkezelési politikában foglaltak megfelelően irányadóak Amennyiben a Szerződés hatálya az 1 évet meghaladja, az Eladó jogosult a Szerződés hatálya alatt minden naptári év elején az előző naptári évre vonatkozóan közzétett KSH inflációs index mértékével a Vevő felé alkalmazott árait megemelni, amiről Eladó köteles írásban értesíteni Vevőt. 8. Határidők, kötbér 8.1. A szállítási határidő javaslatnak tekintendő, kivéve, ha az Eladó kifejezetten elfogadja a fix határidőket. Abban az esetben, ha a szállítási határidő a Szerződésben átfutási időben (időtartam) kerül meghatározásra, akkor az Eladó szállítási / átadási határidőre vonatkozó kötelezettsége a következő időpontok közül a legkésőbbi időpontban kezdődik: (i) az Eladó fenntartás nélkül elfogadja a megrendelést; (ii) az Eladó kézhez veszi a Vevőtől a Szerződés teljesítéséhez szükséges és a Vevő által szolgáltatandó információkat; (iii) a Szerződés alapján a Vevő által vállalt előleg kifizetésre kerül, vagy, amennyiben a Termékek Vételára hitellevél útján kerül kifizetésre, az az időpont, amikor az Eladó részére elfogadható hitellevél nyitását az Eladó részére bejelentik és megerősítik, valamint azt az Eladó elfogadja Amennyiben a Szerződés ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz, fix határidő esetén az Eladói késedelem a fix határidőtől számított 4 héten keresztül nem áll be, az Eladó sem késedelmi kamat, sem kötbér, sem kártérítési, sem egyéb jogcímen semmilyen kifizetésre, semmilyen egyéb hátrányos jogkövetkezmény viselésére nem kötelezhető. Amennyiben az Ajánlat/Szerződés határidőről nem rendelkezik, ha a Szerződés létrejöttéhez szükséges előfeltételek a Szerződés megkötésétől számított hat (6) hónapon belül nem teljesülnek, a kérdéses Szerződés semmisnek tekintendő, és mind az Eladó, mind a Vevő lemond bármilyen ezzel kapcsolatban felmerülő kártérítési igény érvényesítéséről Az Eladó automatikusan mentesül a szállítási határidővel kapcsolatos minden kötelezettsége alól vis maior esetén, vagy olyan események bekövetkezésekor, mely az Eladónál, vagy annak beszállítóinál az operációs vagy üzleti tevékenység folytatását megzavarják, mint pl. sztrájk, háború, embargó, tűz, áradás, műszaki baleset, a gyártás során előforduló selejtes alkatrészek, a nyersanyagok, energia vagy alkotóelemek szállítása, vagy beszerzése során bekövetkezett akadályoztatás vagy késedelem, vagy más, az Eladó vagy beszállítóinak hatáskörén kívül eső ok. Az Eladó a vis maior vagy egyéb, a jelen pontban meghatározott esemény idejére jogosult a teljesítést felfüggeszteni a Vevőnek küldött írásbeli jognyilatkozat útján, a 90 napot meghaladó felfüggesztés esetén pedig jogosult 30 napra a Szerződéstől elállni/a Szerződést felmondani A Felek a KSZF-ben a teljesítés meghiúsulására, és/vagy a hibás teljesítésre vonatkozóan kötbérfizetési kötelezettséget állapíthatnak meg, mely kötbér napi összege az erre vonatkozóan a KSZF-ben szereplő ellentétes rendelkezése hiányában a késedelemmel érintett Termék nettó Vételárának 0,5 %-nak a késedelem minden megkezdett napjára azzal, hogy a Késedelmi kötbér legfeljebb a Vételár 5 %-ig terjedhet. 9. Felelősség 9.1. Az Eladót az általa a Szerződés alapján értékesített Termékekre vonatkozóan a Szerződésben és a hatályos jogszabályokban meghatározott felelősség terheli. Az Eladó a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével felelősségét kizárja, így különösen az Eladó nem felel sem Szerződés, sem Szerződésen kívüli, sem egyéb megállapodás alapján semmilyen speciális, közvetett, eseti vagy következménykárért, mint például, de nem kizárólag profitveszteség, bevételkiesés, használati érték elvesztése, adatvesztés vagy termeléskiesés, harmadik fél követelése a Termékekkel kapcsolatban 9.2. Szavatosság Az Eladó nem tartozik szavatossági, vagy jogszabályi, illetőleg szerződéses jótállási kötelezettséggel - fogyó eszközök esetében illetve, ha a csere vagy javítás szükségességét a Termék természetes kopása, vagy a Termék felügyeletének hiányossága, a nem rendeltetésszerű használat és/vagy az Eladó előírásainak be nem tartása eredményezte; - az Eladó előírásainak vagy azok hiányában a szakmai általános szabályoknak nem megfelelő karbantartás esetén; - a Termék nem megfelelő tárolása esetén; - a telepítési, szerelési és/vagy csatlakozási utasítások be nem tartása esetén; - ha a Vevő az Eladó kifejezett előzetes írásos hozzájárulása nélkül a Terméken módosításokat vagy kiegészítéseket hajtott/hajtatott végre; - a Termék kapacitására olyan célok elérése érdekében, melyet a Vevő saját magának állít, amennyiben az Eladó ezt kifejezetten írásban előzetesen el nem fogadta Szerződéses jótállás Az Eladó a 6.1 pontban meghatározott átadás időpontjától számítottan a Termékek meghatározott termékcsoportjára vonatkozóan, a SCHNEIDER ELECTRIC honlapján elérhető e.katalógusban közzétettek szerinti időtartamú szerződéses jótállást vállal. Amennyiben a vonatkozó Termékek szállítási időpontját bármilyen okból nem lehet meghatározni, a jótállás a Terméken feltüntetett gyártási dátummal kezdődik, és ebben az esetben az Eladó honlapján feltüntetett jótállás időtartama 6 hónappal meghosszabbodik. A Vevő a hiba írásos bejelentésével egyidejűleg köteles az Eladó részére részletes tájékoztatást adni a meghibásodás körülményeiről, valamint lehetővé kell tennie Eladó számára a hiba feltárását és elhárítását. 5

6 Az Eladó által kicserélt cserealkatrészekre és a megjavított alkatrészekre ugyanazok a jótállási feltételek érvényesek, mint az eredeti Termékekre azzal, hogy a szerződéses jótállási időtartam alatt a Termék vagy annak egy részének javítása, megváltoztatása vagy cseréje semmi esetben nem jelenti a szerződéses jótállási időtartam meghosszabbodását, vagy újraindulását A szerződéses jótállás keretében az Eladó saját költségére a hiba jellegétől függően az elvárható legrövidebb határidőn belül, és az általa szükségesnek tartott eszközökkel hárítja el a feltárt hibát A szerződéses jótálláson alapuló javításokat vagy a cseréket az Eladó műhelyében illetve a telephelyén végzi el, miután a Vevő a meghibásodott alkatrészeket vagy Termékeket a meghibásodás észlelését követő 30 napon belül az Eladó részére visszaküldte, visszaszállította. A szállítási költségeket a Vevő előlegezi, és az erre vonatkozó igazolás Eladó részére történő átadását követően az Eladó viseli. A szerződéses jótállás alapján az Eladó a Termék hibájának meghatározására, valamint a Termék saját környezetében történő szétszerelésére és összeszerelésére kizárólag térítés ellenében köteles. A kicserélt alkatrészek az Eladó tulajdonát képezik, azokat az Eladó erre vonatkozó kérése esetén a Vevő köteles haladéktalanul az Eladó részére megküldeni Abban az esetben, ha a szerződéses jótállás alapján elvégzendő javítást vagy a cserét a Termék természetéből eredően csak a helyszínen lehet elvégezni, az Eladó viseli a munkákhoz kapcsolódó munkadíjak költségeit, kivéve azokat a költségeket, melyek a Termék késedelmes rendelkezésre bocsátásából következnek. Amennyiben a szerződéses jótállási kötelezettség teljesítése kapcsán a jótállás körén kívül eső javítási munkák elvégzése is szükségessé válik, azokat az Eladó csak abban az esetben köteles elvégezni, amennyiben a Vevő az Eladó által alkalmazott egyébként irányadó vállalkozói díjat az Eladó részére megfizeti A jogszabályi jótállás elteltével a szerződéses jótállás körébe tartozó helyszíni szerelési munkákkal kapcsolatban felmerülő utazási és helyszíni szállásköltségeket a Vevő köteles az Eladó részére megfizetni A jótállási határidő alatt az Eladó előzetes írásos engedélye nélkül a Termékkel kapcsolatos bármely beavatkozás, módosítás, javítás, feltárás stb. a jótállás azonnali megszűnését eredményezi Jelen szerződéses jótállásból adódó előnyök érvényesítése érdekében a Vevő haladéktalanul köteles tájékoztatni az Eladót a Termék hibás működéséről a hiba észlelésekor, és az Eladó számára köteles biztosítani a hibás működést alátámasztó dokumentumokat. A Vevő köteles megadni az Eladó számára minden segítséget e hibák észlelése és kijavítása kapcsán; továbbá, hacsak az Eladó ehhez kifejezett hozzájárulását nem adta, nem végezhet, vagy harmadik féllel nem végeztethet javítási munkát: a harmadik féllel végeztetett javítási munka a szerződéses jótállást megszünteti. 10. Visszavétel Az Eladó egyoldalú döntése alapján a Vevő kérésére a fel nem használt, eredeti csomagolású, tizenkét hónapnál nem régebben vásárolt, általa a visszavételre felhívó nyilatkozat idején raktározott és forgalmazott Termékeket visszaveheti az eredeti számla bemutatása ellenében, a számla szerinti ár 15%-os csökkentésével. A visszaszállítás költségeinek viselése és a visszavétellel kapcsolatos adminisztratív kötelezettségek teljesítése a Vevőt terhelik. 11. Szellemi tulajdon A Vevő elismeri, hogy az Eladó Szellemi Tulajdona az Eladó kizárólagos szellemi alkotását és tulajdonjogát képezi, a szellemi alkotásokkal kapcsolatos szabályok betartására vonatkozóan a Vevő kifejezett kötelezettséget vállal A Vevő az Eladó védjegyének használatára nem jogosult A kivitelezett állapotot tükröző villamos kapcsolási rajzok (D tervek) szolgáltatására Eladó csak abban az esetben köteles, ha ezek elkészítésére és átadására a Szerződésben kifejezetten kötelezettséget vállalt A Vevőnek átadott tervek és dokumentációk az Eladó Szellemi Tulajdonát képezik, üzleti titoknak minősülnek, és bizalmasan kezelendők. Az átadott dokumentációkat Vevő kizárólag az adásvétel tárgyát képező saját Termékek telepítése, üzemeltetése és karbantartása céljára használhatja fel A Termékekben megjelenő szabadalmaztatott vagy nem szabadalmaztatott technológia illetve know-how, valamint minden, a Termékre vonatkozó ipari és szellemi tulajdonjog kizárólag az Eladót illeti. Pótalkatrészek gyártása vagy gyártatása csak az Eladó előzetes írásos hozzájárulásával megengedett Vevő vállalja, hogy harmadik fél részére nem adja át és nem teszi megismerhetővé az Eladó Szellemi Tulajdonát, továbbá vállalja, hogy azt kizárólag a Termék működtetése és fenntartása érdekében használja Amennyiben a Szerződés tárgya, vagy ahhoz kapcsolódóan az Eladó valamely szoftver szolgáltatására (is) köteles, az Eladó a szoftver adott alkalmazásra vonatkozó használati jogon kívül semmilyen körülmények között nem köteles forráskód szolgáltatására. A Vevő részére továbbított tervek, dokumentumok és kódok, amennyiben vannak, a KSZF-ben szereplő ellenkező megállapodás hiányában az Eladó kizárólagos tulajdonában maradnak és szigorúan bizalmasnak tekintendők. A szoftverre és adatbázisok használatára vonatkozó feltételeket a csatolt licencek tartalmazzák. Amennyiben a Termékhez nincsenek csatolt licencek, a hatályos szerzői jogra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 6

7 11.8 A Termékbe beépített harmadik fél technológiájára vonatkozóan, pl. szoftver (a továbbiakban a Program ), a Vevő nem kizárólagos, át nem ruházható ideiglenes jogot szerez a Program használatára, kizárólag a Termékek rendeltetésének megfelelő használatának céljából. A Vevő vállalja, hogy a Szerződésben szereplő feltételeket teljesíti, különös tekintettel a Program használati útmutatójában található instrukciókra vagy az Eladó technológiájára melyet az átadott dokumentumok tartalmaznak. Amennyiben a Termékhez nincsenek átadott dokumentumok, a hatályos szerzői jogra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Vevő vállalja, hogy nem másolja, reprodukálja, fejti vissza, vagy bármilyen más módon nem próbálja visszakeresni a Program vagy az Eladó technológiájának forráskódját. Amennyiben a Vevő a fenti rendelkezéseket megszegi, köteles ennek minden következményét viselni, beleértve bármilyen ebből eredő kártérítési kötelezettséget is. 12. Vis maior A késedelemhez fűződő jogkövetkezmények még fix határidő esetén sem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a Szerződés teljesítését vis maior akadályozza, melynek ideje alatt a határidők futása felfüggesztődik. Vis maiornak minősül különösen, de nem kizárólag a területen zajló háború, fegyveres felkelés, terrorcselekmény, sztrájk, tüntetés, blokád, bojkott, a teljesítést lehetetlenné tevő természeti esemény, vagy ugyanezen okok Eladó beszállítójánál való bekövetkezése, illetve az Eladó beszállítójának Eladó felé megnyilvánuló késedelme A Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni a vis maior esetein túl is a Szerződés teljesítését veszélyeztető, vagy lehetetlenné tevő valamennyi előttük ismertté váló eseményről, tényről. Az értesítés késedelmes teljesítéséből, vagy elmaradásából fakadó felelősség a mulasztó felet terheli Az értesítés megtörténtének bizonyítása kétség esetén az értesítésre kötelezett felet terheli Az Eladó a vis maior vagy egyéb, a jelen pontban meghatározott esemény idejére jogosult a teljesítést felfüggeszteni a Vevőnek küldött írásbeli jognyilatkozat útján, a 90 napot meghaladó felfüggesztés esetén pedig jogosult 30 napra a Szerződéstől elállni/a Szerződést felmondani. 13. Együttműködési kötelezettség A Felek a Szerződés teljesítése során folyamatos, fokozott együttműködésre, egymás tájékoztatására kötelesek. 14. Bizalmas információ A Felek a Bizalmas információkat kötelesek a Szerződés hatálya alatt és annak megszűnését követően is üzleti titokként kezelni A Felek kötelezik magukat, hogy a Bizalmas Információt még részben sem hozzák nyilvánosságra, vagy teszik a nyilvánosság, illetőleg harmadik személyek számára hozzáférhetővé, és minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesznek abból a célból, hogy azok tartalma ne váljék a nyilvánosság, valamint harmadik személyek számára ismertté. Eladó és Vevő köteles a Szerződés tartalmát, valamint az azzal kapcsolatos minden információt üzleti titokként bizalmasan kezelni, azt kizárólag a Szerződés teljesítése céljára felhasználni. Jelen pontban vállalt kötelezettségek a Szerződés megszűnését követő 5 évig hatályban maradnak A 14.2 pontban meghatározott kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Bizalmas Információval kapcsolatos közlés jogszabály kötelező rendelkezésén, illetve bíróság, Választottbíróság vagy hatóság jogerős határozatán alapul. A Felek jogosultak a Szerződés, illetve a Felek között létrejött minden egyéb megállapodás tartalmát bírósági, választottbírósági, hatósági eljárás során bizonyítékként felhasználni, amennyiben az adott eljárás tárgyát az ezekkel a megállapodásokkal kapcsolatos valamely kérdés képezi A titoksértésért felelős fél a titoksértésért felelősséggel tartozik. 15. Környezetvédelmi szabályok A hulladékot birtokló fél saját felelősségére felel annak elszállításáért és megsemmisítéséért vagy elszállíttatásáért és megsemmisíttetéséért Az elektromos és elektronikus berendezések (a továbbiakban: EEE ) hulladékairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EK irányelve alapján az értékesített EEE-ből származó hulladék elszállításának és feldolgozásának szervezési és pénzügyi felelőssége az azt elfogadó közvetlen Vevőt terheli. A közvetlen Vevő vállalja ezt a felelősséget, egyrészről az értékesített EEE-ből származó hulladék összegyűjtését és elszállítását, másrészről azok feldolgozását és újrahasznosítását illetően. Amennyiben a Vevő nem tesz eleget ezen kötelezettségének, más szankciók mellett ez az Európai Unió minden országában érvényes büntetőjogi szankciók alkalmazásához vezethet. 7

8 16. A REACH kémiai anyagok esetében alkalmazandó rendelkezések A 1907/2006 REACH rendelet és annak frissítéseinek listáján szereplő anyagok tekintetében és a jelzett szabályozás 33. pontjának 1. bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a kihirdetés időpontja után szállított Termékekre vonatkozóan az Eladó köteles tájékoztatni a Vevőt a honlapon keresztül ezen anyagok súlyának arányában 0,1 %-os mértékű koncentrációt meghaladó jelenlétéről, annak érdekében, hogy a Termék használata a lehető legbiztonságosabban történjen. Ugyanazon a honlapon az Eladó köteles tájékoztatni a Vevőt a kérdéses termékek / cikkek összetételében történt változásokról Az Eladó jótáll azért, hogy az anyagok önmagukban vagy az előkészítés során felhasználva, vagy a gyártás során felhasznált, beépített Termékek a megfelelő regisztrációs, hitelesítő és korlátozó rendelkezéseknek megfelelően kerültek felhasználásra. 17. Exportellenőrzés A Vevő elismeri, hogy amennyiben a Vevő a Termékeket harmadik fél részére továbbítja, a Vevő (beleértve annak tisztségviselőit, alkalmazottait, ügynökeit és meghatalmazott képviselőit) felelős a nemzeti és nemzetközi export és re-export törvények és szabályozások betartásáért és a Vevő kötelessége és felelőssége beszerezni a Termékek exportjához, reexportjához vagy importálásához szükséges minden engedélyt Szükség esetén a Vevő köteles átadni az Eladó részére minden információt, mely az Eladó által szolgáltatott Termékek végfelhasználójával, a meghatározott rendeltetési helyével és a használat tervezett céljával kapcsolatos. 18. Megvesztegetés és ösztönzés Az Eladó megerősíti, hogy sem ő, sem tisztségviselői, alkalmazottai, ügynökei és meghatalmazott képviselői nem tettek, vagy adtak, vagy a jövőben sem tesznek vagy adnak megvesztegető vagy ösztönző ajánlatot a Vevő bármely tisztviselőjének, alkalmazottjának, ügynökének vagy képviselőjének, vagy bármely harmadik félnek Vevő szavatolja, hogy tisztségviselői, alkalmazottai, ügynökei, felhatalmazott képviselői és minden olyan személy, aki szolgáltatást végez részére vagy nevében, nem tettek, vagy adtak, vagy a jövőben sem tesznek vagy adnak megvesztegető vagy ösztönző ajánlatot Eladó tisztségviselői, alkalmazottai, ügynökei vagy képviselői, vagy bármely harmadik fél részére és nem követnek el olyan cselekedetet vagy mulasztást, melynek következtében Vevő vagy Eladó szerződésszegést vagy bűncselekményt követne el bármely korrupció-ellenes jogszabály megsértésével. 19. Adatvédelem Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó adatait kezelje és feldolgozza, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően A Vevő kijelenti, hogy az Eladónak átadott személyes adatok vonatkozásában rendelkezik az adat jogosultjának a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti hozzájárulásával A Vevő, annak tisztségviselői, alkalmazottai, ügynökei és képviselői a hatályos adatvédelmi szabályok betartásával kötelesek az Eladóra vonatkozó minden adatot és információt kezelni. 20. Alkalmazandó jog Jogviták A jelen ÁSZF és a hatálya alá tartozó valamennyi Szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó. A Felek az ÁSZF és a hatálya alá tartozó valamennyi Szerződés értelmezését békés úton kísérlik meg, ennek eredménytelensége esetére hatáskörtől függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság és a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét. 8

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon szolgáltatási keretszerződésnek (a továbbiakban: Keretszerződés)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Phoenix Contact Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2., adószám: 10849868-2-13) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek 1. oldal Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek Érvényben 2015. február 1 től 1. Általános rendelkezések 1) Jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya kiterjed

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Melyek kiterjednek az ARMADILLO DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt 01-09-679169

Részletesebben

FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI TERMELŐESZKÖZ LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT

FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI TERMELŐESZKÖZ LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Tevékenységi engedély száma: [H-EN-I-825/2014] Tevékenységi engedély dátuma: [2014. október 20.] hatályos: 2015. március 2-től Hatály: 2015. március

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.mybabyhug.com webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban:

Részletesebben

Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez

Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez A. Bevezetés Jelen vállalkozási mintaszerződések a az 1593/2012.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

"LÁNG" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek fogyasztók részére webshopon keresztül történő vásárláshoz

LÁNG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek fogyasztók részére webshopon keresztül történő vásárláshoz "LÁNG" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek fogyasztók részére webshopon keresztül történő vásárláshoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Hatály A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Turck Hungary Kft. (1117 Budapest, Neumann János u.1/e, adószám: 12328224-2-42) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között létrejött

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 27 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben