1. Értelmező rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Értelmező rendelkezések"

Átírás

1 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ Bármelyik Fél által a másik Félnek átadott, a Szerződéssel kapcsolatos, vagy a Felek között született egyéb írásos dokumentum, információ, adat vagy know-how, amelyet valamely Fél ilyenként minősített, vagy amely jellegéből egyébként következik annak bizalmas jellege és amely harmadik személy, illetve a nyilvánosság előtt nem ismert. Eladó A SCHNEIDER ELECTRIC. Fél (Felek) Eladó és a Vevő (együttesen). Jutányos feltételek A SCHNEIDER ELECTRIC által a VEVŐ részére biztosított vételi feltételek, melyek magukban foglalják: Alapkedvezmény Projektkedvezmény Fizetési határidő Hitelkeret értékeit. Hitelkezelési politika A SCHNEIDER ELECTRIC honlapján közzétett, a SCHNEIDER ELECTRIC Vevői kintlévőségek, fizetések, tartozások rendezésére vonatkozó eljárásrendszere. Kedvezmények A Listaárból a SCHNEIDER ELECTRIC diszkrecionális döntése alapján a SCHNEIDER ELECTRIC által a Vevőnek juttatott alapkedvezmény és/vagy projektkedvezmény. KSZF A Felek által megkötött Különös Szerződési Feltételek, melyek kizárólag az adott Felek által megkötött Szerződés egyedi rendelkezéseit tartalmazzák. Konfigurált termékek Azon termékek mely a VEVŐ egyedi igényéhez vannak alakítva. A konfigurált termékek vételára egyedi ajánlatban szerepel. Listaár A Termékek SCHNEIDER ELECTRIC honlapján közzétett, Kedvezményekkel nem csökkentett nettó ára. MySE A SCHNEIDER ELECTRIC által üzemeltetett, Termékek megrendelésére szolgáló elektronikus felület, melynek használatával a SCHNEIDER ELECTRIC-kel szerződéses kapcsolatban álló vállalkozás, mint Vevő a jelen ÁSZF feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Nap Naptári napot jelent. Projektkedvezmény A VEVŐ részére biztosított jutányos feltétel, mely kizárólag egy bizonyos munkára szól. Ptk évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről. Rendszer Lehet bármely Termék vagy Termékek kombinációja, beépített szoftverrel vagy anélkül, amelynek a Vevő igényeinek kielégítésére speciális adaptációs feltételeknek kell megfelelnie és/vagy amelyet az Eladó telepített, vagy a Termékek/szoftverek bármely része, mely a vevői igények kielégítése céljából egyedi kialakítást igényel. SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC Hungária Villamossági Zrt., (cégjegyzékszám: , székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/b., adószám: ). SCHNEIDER ELECTRIC honlapja Elérhetősége Szellemi tulajdon A Szerződéssel kapcsolatos valamennyi információ és adat, szabadalmaztatott technológia, know-how, valamint minden, a Szerződéssel kapcsolatos ipari és szellemi tulajdonjog, akár a Szerződés megkötése előtt akár annak teljesítése során keletkezik. Szerződés Az Eladó és a Vevő között létrejött valamennyi kötelem, KSZF, ÁSZF, valamint esetlegesen azok mellékletei, függelékei együttesen. Termék A Szerződés tárgyát képező, az Eladó által a Vevő részére értékesített ingó dolog, valamint a Konfigurált termékek és a Rendszer(ek). Vételár A Listaárból az esetlegesen csökkentett Kedvezmények összegével a Vevő által az Eladónak fizetendő összeg. 1

2 Vevő Az Eladóval a Termék megvásárlására vonatkozóan Szerződést kötő, fogyasztónak nem minősülő fél, annak valamennyi képviselője, valamint ezek megbízási, munka-, egyéb jogviszony alapján eljáró alkalmazottai. Vevői adatlap Tartalmazza a Szerződés létrejöttéhez a Vevő által szolgáltatott információkat. 2. Általános rendelkezések 2.1. A jelen ÁSZF hatálya valamennyi az Eladó által a Vevővel kötött adásvételi szerződésre kiterjed, kivéve, ha a Felek valamely konkrét szerződésben kifejezetten ettől eltérően rendelkeznek. A Szerződést a Felek kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják A Vevő az Eladóval való szerződéskötéssel elismeri, hogy az ÁSZF valamennyi rendelkezését a Felek egyedileg megtárgyalták, azokat megismerte, azokat magára nézve kifejezetten kötelezőnek fogadja el, kijelenti, hogy nincs, illetve ha van, akkor az Eladó kifejezetten tájékoztatta a jogszabályoktól, vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint a Felek közti esetleges korábban alkalmazott feltételektől eltérő feltételekről, mely feltételeket a Vevő kifejezett elfogad. A jelen ÁSZF a Felek közötti Szerződés részét képezi. A Vevő esetleges általános szerződési feltételei vagy bármilyen kikötése kizárólag akkor képezi a Szerződés részét, ha abban a Felek kifejezetten, írásban megállapodtak. A Felek jognyilatkozatait a jelen ÁSZF figyelembe vételével kell értelmezni és alkalmazni. Ha az ÁSZF és a Szerződés valamely feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a Szerződés részéve A Szerződés a Felek közti valamennyi szerződéses megállapodást teljességében tartalmazza Az ÁSZF mindenkori hatályos szövege a SCHNEIDER ELECTRIC honlapján ismerhető meg. Az ÁSZF szabályainak módosulásáról a SCHNEIDER ELECTRIC a honlapján a módosulást megelőzően legalább 15 nappal előre köteles tájékoztatást közzétenni Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári törvénykönyv adásvételi szerződésre vonatkozó szabályai az irányadók A tény, hogy az Eladó nem gyakorolja, vagy kényszeríti ki az őt megillető jogokat, nem tekinthető az adott jogról való lemondásként A Szerződésre Magyarország joga az irányadó. Amennyiben a magyar hatályos jog alapján a Szerződés bármely kikötése vagy rendelkezése jogellenes vagy semmis, vagy mindkettő, az ilyen kikötést vagy rendelkezést külön kell választani a Szerződés egyéb kikötéseitől, amelyek változatlanul hatályban maradnak. Az ÁSZF, vagy a Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az ÁSZF, vagy a Szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha egyértelmű, hogy az érvénytelen rendelkezés nélkül a Felek a Szerződést nem kötötték volna meg A Szerződés alapján a Vevő nem kap meghatalmazást az Eladó bármilyen célból történő képviseletére. A Vevő semmilyen körülmények között nem vehet át, alapíthat vagy vállalhat kötelezettséget vagy felelősséget az Eladó nevében A mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Szerződés és mellékletei közötti ellentmondás esetén a melléklet szerinti rendelkezés az irányadó. Ennek megfelelően a Szerződéses dokumentumok ellentmondása esetén a dokumentumok értelmezési sorrendje a következő: 1. KSZF 2. ÁSZF 3. Ajánlat 4. Visszaigazolás, megrendelés 5. Felek közti megállapodás egyéb írott formái 3. Értesítések 3.1. A Szerződéssel kapcsolatos értesítések és a kapcsolattartás nyelve a magyar nyelv A Szerződéssel kapcsolatos értesítéseket ajánlott, tértivevényes küldeményként vagy bármilyen megfelelő eszköz útján, ideértve az t, faxot, kell megküldeni a Felek mindenkor hatályos székhelyére. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni az elérhetőségük megváltozásáról. A tájékoztatás elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó felelősség a mulasztó Felet terheli Az értesítéseket személyes kézbesítés esetén az átadás pillanatában, ellenkező bizonyítás hiányában faxon és en történő küldés esetében sikeres visszaigazolás esetén a visszaigazolás megérkezésekor, ajánlott postai úton való küldés esetén a postázástól számított 2 napon belül, tértivevényes kézbesítés esetén a tértivevényen szereplő napon kell kézbesítettnek tekinteni. Külföldre, légipostai levél útján való kézbesítés esetén ellenkező bizonyítás hiányában a feladást követő 10 munkanap elteltével kell az értesítést kézbesítettnek tekinteni Az ajánlott postai küldemény csak belföldi értesítésre alkalmas. Az átvételre vonatkozó bizonyíték az értesítés joghatályos kézbesítését támasztja alá (az értesítés átvétele személyes kézbesítés esetén az átvételi elismervénnyel történik, míg ajánlott postai küldemény küldésénél a levél megfelelő címzése és postázása elegendő bizonyíték, faxon és/vagy en küldött értesítések esetén pedig a visszaigazolás szolgál bizonyítékul) A Felek a szóbeli értesítéseket nem ismerik el joghatályos értesítésnek. 2

3 3.6. A Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a Felek törvényes képviselői és a másik fél által írásban visszaigazolt kapcsolattartói jogosultak. A kapcsolattartók által tett valamennyi jognyilatkozat a kapcsolattartót kijelölő Felet kötelezi, illetve jogosítja. 4. Engedményezés Vevő kizárólag az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult a jelen Szerződésből eredő jogait engedményezni, kötelezettségeit átruházni. 5. Az Ajánlat, ajánlati kötöttség, a Szerződés létrejötte 5.1. Ajánlat, ajánlati kötöttség Az Eladó ettől eltérő rendelkezése hiányában az Eladó a Vevővel közölt Ajánlatához attól függetlenül, hogy a Vevő az Ajánlatot mikor ismerte meg az Ajánlat kiállításától számított 7 napig van kötve Az Ajánlatban szereplő árak és (minőségi és mennyiségi) feltételek kizárólag az Ajánlatban meghatározott Termékekre vonatkoznak. Amennyiben az Eladó Ajánlatában másképp nem nyilatkozik, úgy a Szerződésre az Ajánlat Vevő által való elfogadása időpontjában érvényes - Eladó által kiadott - listaárakat kell alkalmazni A Termékekre (azok ára, minőségi és mennyiségi feltételei stb.) vonatkozóan az Eladó az egyoldalú változtatás jogát mindenkor fenntartja, különösen a katalógusokban és prospektusokban közzétett Termékek, ábrázolások, leírások és specifikációk alakja, formája, színe, kiterjedése és anyaga tekintetében Az adás-vétel létrejötte Az adásvételi szerződés azon a napon jön létre, amely napon - amennyiben van ilyen, a Felek által az érvénybelépés feltételeként elfogadott, írásban rögzített feltétel (pl. előlegfizetés) teljesül és - a Vevő az Eladó Ajánlatát minden részletében elfogadó, módosítást nem tartalmazó megrendelést ad le az Eladó részére akár az Eladó ajánlatának ben az Eladó részére visszaküldése, akár a MySE rendszer útján, vagy - Eladói Ajánlat hiányában az Eladó a Vevő megrendelését minden részletében elfogadó megrendelés visszaigazolást ad ki, vagy a Vevő megrendelését az Eladó módosítás nélkül, cégszerűen aláírva a Vevő részére visszaküldi, vagy - a Szerződést mindkét szerződő fél cégszerűen aláírja Amennyiben a Szerződés létrejötte több feltétel együttes bekövetkezésétől függ, a Szerződés a később bekövetkező feltétel napján jön létre. 6. Az átadás átvételi eljárás 6.1. A Szerződés ettől eltérő rendelkezése hiányában a Termékek átadás-átvételének helye a Vevő Vevői adatlapon megadott székhelye, vagy telephelye. Konfigurált termékek esetében a Vevői adatlapon erre vonatkozóan esetlegesen meghatározottak szerint az egyedi ajánlatban szereplő gyártás helyszíne. A Termékek kiszállításáról/kiszállíttatásáról a Vevő költségére az Eladó gondoskodik. Az átadás/átvétel helyszínén a Vevő részére történő rendelkezésre bocsátással az átadás-átvétel megtörténtnek tekintendő. Az átvételt, különös tekintettel annak időpontjára (Átvétel időpontja) a Vevő vagy képviselője az átvételi nyilatkozat (szállítólevél) aláírásával igazolja A Termékek lerakodásához szükséges eszközökről a Vevő köteles saját költségére gondoskodni Amennyiben a Vevő nem veszi birtokába a Termékeket a Szerződésben meghatározott szállítási időpontban, az Eladó hivatalos értesítés nélkül, automatikusan törölheti a megrendelést, bármilyen esetleges kártérítési kötelezettségre való jogosultságra tekintet nélkül. Amennyiben az Eladó nem él ezzel a jogával, a Vevő a szállítási határidő leteltének napjától kezdődően a Termékek átvételének időpontjáig kötelezhető az Eladó részére tárolási díjat fizetni, melynek mértéke - az Eladó eltérő rendelkezése hiányában - a szerződéses bruttó ár 0,5%-a havonta A Szerződésben szereplő vevői megrendelés módosítása vagy lemondása a MySE rendszer útján a megrendelés napján, egyéb esetekben kizárólag írásban, az Eladó és Vevő általi írásbeli kifejezett megállapodás esetén érvényes, mely esetben az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a megrendelés módosításával vagy lemondásával az Eladónál felmerült költségeket így különösen a gyártási és szállítási költségeket Vevőre hárítsa A Termékek csomagolása a Szerződés ettől eltérő rendelkezése hiányában a Termékre vonatkozóan az Eladó által használatos szokásos, hagyományos csomagolással értendő. A Vevő kérésére, az ezzel kapcsolatos többletköltség Vevő által való megfizetése esetére az Eladó a Szerződésben a Felek által egyeztetett kötelezettséget vállalhat a hagyományos csomagolástól eltérő csomagolás teljesítésére. Az Eladó semmilyen körülmények között nem vesz vissza csomagolást. 3

4 6.6. Eladó a Termék tulajdonjogát a vételár és járulékai (pl. ÁFA, esetleges csomagolási, szállítási költség) maradéktalan kifizetéséig fenntartja, azzal, hogy a kárveszély a Termék Vevő részére átadásával a Vevőre száll, aki az átvételkor a Termékek számszerű, és a körülmények által lehetővé tett legalaposabb minőségi átvizsgálásra köteles az egyedi vagy a kialakult átvételi gyakorlatnak megfelelően. A Vevő az átvétel napjától viseli a Termékek birtoklásával, őrzésével és/vagy használatával kapcsolatos kockázatokat és a jelzett időponttól felel a Termékek által okozott károkért Amennyiben a Termékek vételára az esedékesség lejártáig nem kerül maradéktalanul kifizetésre, Eladó bármely pillanatban követelheti az átadott Termékek visszaszolgáltatását, attól függetlenül, hogy azok a Vevő, vagy harmadik személy birtokában vannak. A Termékek jelen pont szerinti visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik. Ezen túlmenően a Vevő által az Eladó részére megfizetett előleg meghiúsulási kötbér jogcímén az Eladónál marad Amennyiben a Termékeket átalakították, vagy beépítették valahová, az átalakított termékekre vagy a berendezésekre, amelyekbe azokat beépítették, a vételár teljes kifizetéséig az Eladónak zálogjoga van. A Vevő vállalja, hogy tájékoztatja ezen jogfenntartásról azt a harmadik felet, akinek a Terméket önmagában vagy egy rendszerbe foglalva értékesíti. 7. Vételár, fizetési feltételek 7.1. A Szerződésben meghatározott árak ÁFA nélkül értendők Az Eladó ügyintézési költségeiből adódóan a minimális rendelési értéket nettó Forintban határozza meg, mely a Felek erre vonatkozóan a KSZF-ben tett ellentétes megállapodása hiányában minden megrendelésre vonatkozik. A minimális rendelési érték feletti rendelés esetén a Vevő külön díj fizetésére nem köteles, amennyiben viszont a Vevő nettó rendelési értéke nem éri el a minimális rendelési értéket, úgy nettó Forint pótdíj fizetésére köteles A fizetési feltételeket az Ajánlat / Szerződés tartalmazza. A fizetési határidő a teljesítés dátumától számított, az Ajánlatban / Szerződésben fizetési feltételként rögzítettként meghatározott idő. Amennyiben a Szerződés ettől eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz, úgy a Vevő a Termékek ellenértékét teljes egészében az átvételt megelőzően, banki átutalással köteles kifizetni Eladó részére. A banki költségeket az átutalást kezdeményező fél fizeti Eladó fenntartja a jogot a részteljesítéseknek megfelelő részszámlázásra, kivéve, ha a Szerződés kifejezetten ettől eltérően rendelkezik A számla azon a napon számít kifizetettnek, amely napon az Eladó bankszámláján jóváírásra került Számlakifogási határidő A Vevő vállalja, hogy a kiállított számla tartalmával és alakiságával kapcsolatos bármilyen kifogását (így különösen elírás, számítási hiba, pontatlan címzés stb.) a számla kiállításától számított 15 napon belül (a továbbiakban: Számlakifogási Határidő) a számlakifogás okának megjelölésével bejelenti az Eladó részére. A Vevő elismeri, hogy a Számlakifogási Határidőt méltányosnak, és a számla tüzetes megvizsgálására valamint az esetleges számlakifogási ok közlésére elegendőnek tartja. A Vevő elismeri, hogy a Számlakifogási Határidőt követően sem perben, sem felszámolási eljárásban a számla tartalmi és alaki hibáira nem hivatkozhat. A Számlakifogási Határidő elteltét követően a számlát joghatályosan befogadottnak kell tekinteni. Az Eladó a számlakifogást haladéktalanul megvizsgálja és amennyiben az megalapozott, haladéktalanul intézkedik a számla helyesbítéséről. A számlával kapcsolatos kifogás az esedékesség idejét nem érinti, feltéve, hogy a számlakifogás jogossága esetén a helyesbítő számlát az Eladó az esedékesség időpontját megelőzően megküldi a Vevőnek. Amennyiben a helyesbítő számla csak az eredeti esedékesség időpontját követően érkezik meg a Vevőhöz, az esedékesség új időpontja a helyesbítő számla kiállításától számított 8. nap. 7.7 A Vevő a vételárat, vagy annak részét az Eladóval szemben fennálló más jogügyletéből fakadó esetleges követelésébe nem jogosult beszámítani. Pénzügyi kompenzálásra előzetes írásbeli megállapodás alapján lehetőség van. 7.8 Fizetési késedelem esetén a Vevő a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat és behajtási költségátalány megfizetésére köteles. Fizetési késedelem esetén az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevővel szemben fennálló egyéb kötelezettségének teljesítését felfüggessze mindaddig, amíg a tartozást részére a Vevő maradéktalanul ki nem fizette. Amennyiben a kifizetés késedelme meghaladja a 21 napot, az Eladó elállhat a Szerződéstől, illetve azonnali hatállyal felmondhatja azt a Vevőnek tulajdonítható okból és a Vevő költségén, amennyiben a kiküldött hivatalos felszólítást követő 7 nap eredménytelenül telik el Amennyiben a Vevő megállapodott részletfizetés esetén és az Eladó teljesítését követően valamely részletet a megadott határidőn belül nem fizet meg, a teljes még hátralékos összeg automatikusan egy összegben esedékessé válik, továbbá, az Eladó fenntartja a jogot, hogy saját kötelezettségeinek teljesítését felfüggessze arra az időre, amíg a teljes fizetendő összeg részére megfizetésre nem kerül Amennyiben a Vevőnek tulajdonítható okból a kifizetés késedelme meghaladja a 14 napot, az Eladó fizetési felszólítást küld a Vevő részére. Amennyiben a kiküldött hivatalos felszólítást követő 7 naptári nap eredménytelenül telik el, úgy Eladó nem igazol vissza további rendeléseket a Vevőtől, és a már befogadott és visszaigazolt rendelések kiszállítását is leállíthatja a teljes lejárt esedékességű tartozás kifizetéséig. A Vevő kifejezetten elismeri, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározottak szerint a fizetési késedelem eredménytelenül telik el, azt a Vevő részéről a tartozást elismerő nyilatkozatnak kell tekinteni, mely elismerésre tekintettel az Eladó által közölt írásbeli fizetési felszólítás az elévülést megszakítja A pontokban szereplő rendelkezések az Eladó által követelhető kártérítésre való tekintet nélkül alkalmazandók. 4

5 7.12. A Vevőnek biztosított pénzügyi feltételekre egyebekben a Hitelkezelési politikában foglaltak megfelelően irányadóak Amennyiben a Szerződés hatálya az 1 évet meghaladja, az Eladó jogosult a Szerződés hatálya alatt minden naptári év elején az előző naptári évre vonatkozóan közzétett KSH inflációs index mértékével a Vevő felé alkalmazott árait megemelni, amiről Eladó köteles írásban értesíteni Vevőt. 8. Határidők, kötbér 8.1. A szállítási határidő javaslatnak tekintendő, kivéve, ha az Eladó kifejezetten elfogadja a fix határidőket. Abban az esetben, ha a szállítási határidő a Szerződésben átfutási időben (időtartam) kerül meghatározásra, akkor az Eladó szállítási / átadási határidőre vonatkozó kötelezettsége a következő időpontok közül a legkésőbbi időpontban kezdődik: (i) az Eladó fenntartás nélkül elfogadja a megrendelést; (ii) az Eladó kézhez veszi a Vevőtől a Szerződés teljesítéséhez szükséges és a Vevő által szolgáltatandó információkat; (iii) a Szerződés alapján a Vevő által vállalt előleg kifizetésre kerül, vagy, amennyiben a Termékek Vételára hitellevél útján kerül kifizetésre, az az időpont, amikor az Eladó részére elfogadható hitellevél nyitását az Eladó részére bejelentik és megerősítik, valamint azt az Eladó elfogadja Amennyiben a Szerződés ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz, fix határidő esetén az Eladói késedelem a fix határidőtől számított 4 héten keresztül nem áll be, az Eladó sem késedelmi kamat, sem kötbér, sem kártérítési, sem egyéb jogcímen semmilyen kifizetésre, semmilyen egyéb hátrányos jogkövetkezmény viselésére nem kötelezhető. Amennyiben az Ajánlat/Szerződés határidőről nem rendelkezik, ha a Szerződés létrejöttéhez szükséges előfeltételek a Szerződés megkötésétől számított hat (6) hónapon belül nem teljesülnek, a kérdéses Szerződés semmisnek tekintendő, és mind az Eladó, mind a Vevő lemond bármilyen ezzel kapcsolatban felmerülő kártérítési igény érvényesítéséről Az Eladó automatikusan mentesül a szállítási határidővel kapcsolatos minden kötelezettsége alól vis maior esetén, vagy olyan események bekövetkezésekor, mely az Eladónál, vagy annak beszállítóinál az operációs vagy üzleti tevékenység folytatását megzavarják, mint pl. sztrájk, háború, embargó, tűz, áradás, műszaki baleset, a gyártás során előforduló selejtes alkatrészek, a nyersanyagok, energia vagy alkotóelemek szállítása, vagy beszerzése során bekövetkezett akadályoztatás vagy késedelem, vagy más, az Eladó vagy beszállítóinak hatáskörén kívül eső ok. Az Eladó a vis maior vagy egyéb, a jelen pontban meghatározott esemény idejére jogosult a teljesítést felfüggeszteni a Vevőnek küldött írásbeli jognyilatkozat útján, a 90 napot meghaladó felfüggesztés esetén pedig jogosult 30 napra a Szerződéstől elállni/a Szerződést felmondani A Felek a KSZF-ben a teljesítés meghiúsulására, és/vagy a hibás teljesítésre vonatkozóan kötbérfizetési kötelezettséget állapíthatnak meg, mely kötbér napi összege az erre vonatkozóan a KSZF-ben szereplő ellentétes rendelkezése hiányában a késedelemmel érintett Termék nettó Vételárának 0,5 %-nak a késedelem minden megkezdett napjára azzal, hogy a Késedelmi kötbér legfeljebb a Vételár 5 %-ig terjedhet. 9. Felelősség 9.1. Az Eladót az általa a Szerződés alapján értékesített Termékekre vonatkozóan a Szerződésben és a hatályos jogszabályokban meghatározott felelősség terheli. Az Eladó a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével felelősségét kizárja, így különösen az Eladó nem felel sem Szerződés, sem Szerződésen kívüli, sem egyéb megállapodás alapján semmilyen speciális, közvetett, eseti vagy következménykárért, mint például, de nem kizárólag profitveszteség, bevételkiesés, használati érték elvesztése, adatvesztés vagy termeléskiesés, harmadik fél követelése a Termékekkel kapcsolatban 9.2. Szavatosság Az Eladó nem tartozik szavatossági, vagy jogszabályi, illetőleg szerződéses jótállási kötelezettséggel - fogyó eszközök esetében illetve, ha a csere vagy javítás szükségességét a Termék természetes kopása, vagy a Termék felügyeletének hiányossága, a nem rendeltetésszerű használat és/vagy az Eladó előírásainak be nem tartása eredményezte; - az Eladó előírásainak vagy azok hiányában a szakmai általános szabályoknak nem megfelelő karbantartás esetén; - a Termék nem megfelelő tárolása esetén; - a telepítési, szerelési és/vagy csatlakozási utasítások be nem tartása esetén; - ha a Vevő az Eladó kifejezett előzetes írásos hozzájárulása nélkül a Terméken módosításokat vagy kiegészítéseket hajtott/hajtatott végre; - a Termék kapacitására olyan célok elérése érdekében, melyet a Vevő saját magának állít, amennyiben az Eladó ezt kifejezetten írásban előzetesen el nem fogadta Szerződéses jótállás Az Eladó a 6.1 pontban meghatározott átadás időpontjától számítottan a Termékek meghatározott termékcsoportjára vonatkozóan, a SCHNEIDER ELECTRIC honlapján elérhető e.katalógusban közzétettek szerinti időtartamú szerződéses jótállást vállal. Amennyiben a vonatkozó Termékek szállítási időpontját bármilyen okból nem lehet meghatározni, a jótállás a Terméken feltüntetett gyártási dátummal kezdődik, és ebben az esetben az Eladó honlapján feltüntetett jótállás időtartama 6 hónappal meghosszabbodik. A Vevő a hiba írásos bejelentésével egyidejűleg köteles az Eladó részére részletes tájékoztatást adni a meghibásodás körülményeiről, valamint lehetővé kell tennie Eladó számára a hiba feltárását és elhárítását. 5

6 Az Eladó által kicserélt cserealkatrészekre és a megjavított alkatrészekre ugyanazok a jótállási feltételek érvényesek, mint az eredeti Termékekre azzal, hogy a szerződéses jótállási időtartam alatt a Termék vagy annak egy részének javítása, megváltoztatása vagy cseréje semmi esetben nem jelenti a szerződéses jótállási időtartam meghosszabbodását, vagy újraindulását A szerződéses jótállás keretében az Eladó saját költségére a hiba jellegétől függően az elvárható legrövidebb határidőn belül, és az általa szükségesnek tartott eszközökkel hárítja el a feltárt hibát A szerződéses jótálláson alapuló javításokat vagy a cseréket az Eladó műhelyében illetve a telephelyén végzi el, miután a Vevő a meghibásodott alkatrészeket vagy Termékeket a meghibásodás észlelését követő 30 napon belül az Eladó részére visszaküldte, visszaszállította. A szállítási költségeket a Vevő előlegezi, és az erre vonatkozó igazolás Eladó részére történő átadását követően az Eladó viseli. A szerződéses jótállás alapján az Eladó a Termék hibájának meghatározására, valamint a Termék saját környezetében történő szétszerelésére és összeszerelésére kizárólag térítés ellenében köteles. A kicserélt alkatrészek az Eladó tulajdonát képezik, azokat az Eladó erre vonatkozó kérése esetén a Vevő köteles haladéktalanul az Eladó részére megküldeni Abban az esetben, ha a szerződéses jótállás alapján elvégzendő javítást vagy a cserét a Termék természetéből eredően csak a helyszínen lehet elvégezni, az Eladó viseli a munkákhoz kapcsolódó munkadíjak költségeit, kivéve azokat a költségeket, melyek a Termék késedelmes rendelkezésre bocsátásából következnek. Amennyiben a szerződéses jótállási kötelezettség teljesítése kapcsán a jótállás körén kívül eső javítási munkák elvégzése is szükségessé válik, azokat az Eladó csak abban az esetben köteles elvégezni, amennyiben a Vevő az Eladó által alkalmazott egyébként irányadó vállalkozói díjat az Eladó részére megfizeti A jogszabályi jótállás elteltével a szerződéses jótállás körébe tartozó helyszíni szerelési munkákkal kapcsolatban felmerülő utazási és helyszíni szállásköltségeket a Vevő köteles az Eladó részére megfizetni A jótállási határidő alatt az Eladó előzetes írásos engedélye nélkül a Termékkel kapcsolatos bármely beavatkozás, módosítás, javítás, feltárás stb. a jótállás azonnali megszűnését eredményezi Jelen szerződéses jótállásból adódó előnyök érvényesítése érdekében a Vevő haladéktalanul köteles tájékoztatni az Eladót a Termék hibás működéséről a hiba észlelésekor, és az Eladó számára köteles biztosítani a hibás működést alátámasztó dokumentumokat. A Vevő köteles megadni az Eladó számára minden segítséget e hibák észlelése és kijavítása kapcsán; továbbá, hacsak az Eladó ehhez kifejezett hozzájárulását nem adta, nem végezhet, vagy harmadik féllel nem végeztethet javítási munkát: a harmadik féllel végeztetett javítási munka a szerződéses jótállást megszünteti. 10. Visszavétel Az Eladó egyoldalú döntése alapján a Vevő kérésére a fel nem használt, eredeti csomagolású, tizenkét hónapnál nem régebben vásárolt, általa a visszavételre felhívó nyilatkozat idején raktározott és forgalmazott Termékeket visszaveheti az eredeti számla bemutatása ellenében, a számla szerinti ár 15%-os csökkentésével. A visszaszállítás költségeinek viselése és a visszavétellel kapcsolatos adminisztratív kötelezettségek teljesítése a Vevőt terhelik. 11. Szellemi tulajdon A Vevő elismeri, hogy az Eladó Szellemi Tulajdona az Eladó kizárólagos szellemi alkotását és tulajdonjogát képezi, a szellemi alkotásokkal kapcsolatos szabályok betartására vonatkozóan a Vevő kifejezett kötelezettséget vállal A Vevő az Eladó védjegyének használatára nem jogosult A kivitelezett állapotot tükröző villamos kapcsolási rajzok (D tervek) szolgáltatására Eladó csak abban az esetben köteles, ha ezek elkészítésére és átadására a Szerződésben kifejezetten kötelezettséget vállalt A Vevőnek átadott tervek és dokumentációk az Eladó Szellemi Tulajdonát képezik, üzleti titoknak minősülnek, és bizalmasan kezelendők. Az átadott dokumentációkat Vevő kizárólag az adásvétel tárgyát képező saját Termékek telepítése, üzemeltetése és karbantartása céljára használhatja fel A Termékekben megjelenő szabadalmaztatott vagy nem szabadalmaztatott technológia illetve know-how, valamint minden, a Termékre vonatkozó ipari és szellemi tulajdonjog kizárólag az Eladót illeti. Pótalkatrészek gyártása vagy gyártatása csak az Eladó előzetes írásos hozzájárulásával megengedett Vevő vállalja, hogy harmadik fél részére nem adja át és nem teszi megismerhetővé az Eladó Szellemi Tulajdonát, továbbá vállalja, hogy azt kizárólag a Termék működtetése és fenntartása érdekében használja Amennyiben a Szerződés tárgya, vagy ahhoz kapcsolódóan az Eladó valamely szoftver szolgáltatására (is) köteles, az Eladó a szoftver adott alkalmazásra vonatkozó használati jogon kívül semmilyen körülmények között nem köteles forráskód szolgáltatására. A Vevő részére továbbított tervek, dokumentumok és kódok, amennyiben vannak, a KSZF-ben szereplő ellenkező megállapodás hiányában az Eladó kizárólagos tulajdonában maradnak és szigorúan bizalmasnak tekintendők. A szoftverre és adatbázisok használatára vonatkozó feltételeket a csatolt licencek tartalmazzák. Amennyiben a Termékhez nincsenek csatolt licencek, a hatályos szerzői jogra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 6

7 11.8 A Termékbe beépített harmadik fél technológiájára vonatkozóan, pl. szoftver (a továbbiakban a Program ), a Vevő nem kizárólagos, át nem ruházható ideiglenes jogot szerez a Program használatára, kizárólag a Termékek rendeltetésének megfelelő használatának céljából. A Vevő vállalja, hogy a Szerződésben szereplő feltételeket teljesíti, különös tekintettel a Program használati útmutatójában található instrukciókra vagy az Eladó technológiájára melyet az átadott dokumentumok tartalmaznak. Amennyiben a Termékhez nincsenek átadott dokumentumok, a hatályos szerzői jogra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Vevő vállalja, hogy nem másolja, reprodukálja, fejti vissza, vagy bármilyen más módon nem próbálja visszakeresni a Program vagy az Eladó technológiájának forráskódját. Amennyiben a Vevő a fenti rendelkezéseket megszegi, köteles ennek minden következményét viselni, beleértve bármilyen ebből eredő kártérítési kötelezettséget is. 12. Vis maior A késedelemhez fűződő jogkövetkezmények még fix határidő esetén sem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a Szerződés teljesítését vis maior akadályozza, melynek ideje alatt a határidők futása felfüggesztődik. Vis maiornak minősül különösen, de nem kizárólag a területen zajló háború, fegyveres felkelés, terrorcselekmény, sztrájk, tüntetés, blokád, bojkott, a teljesítést lehetetlenné tevő természeti esemény, vagy ugyanezen okok Eladó beszállítójánál való bekövetkezése, illetve az Eladó beszállítójának Eladó felé megnyilvánuló késedelme A Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni a vis maior esetein túl is a Szerződés teljesítését veszélyeztető, vagy lehetetlenné tevő valamennyi előttük ismertté váló eseményről, tényről. Az értesítés késedelmes teljesítéséből, vagy elmaradásából fakadó felelősség a mulasztó felet terheli Az értesítés megtörténtének bizonyítása kétség esetén az értesítésre kötelezett felet terheli Az Eladó a vis maior vagy egyéb, a jelen pontban meghatározott esemény idejére jogosult a teljesítést felfüggeszteni a Vevőnek küldött írásbeli jognyilatkozat útján, a 90 napot meghaladó felfüggesztés esetén pedig jogosult 30 napra a Szerződéstől elállni/a Szerződést felmondani. 13. Együttműködési kötelezettség A Felek a Szerződés teljesítése során folyamatos, fokozott együttműködésre, egymás tájékoztatására kötelesek. 14. Bizalmas információ A Felek a Bizalmas információkat kötelesek a Szerződés hatálya alatt és annak megszűnését követően is üzleti titokként kezelni A Felek kötelezik magukat, hogy a Bizalmas Információt még részben sem hozzák nyilvánosságra, vagy teszik a nyilvánosság, illetőleg harmadik személyek számára hozzáférhetővé, és minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesznek abból a célból, hogy azok tartalma ne váljék a nyilvánosság, valamint harmadik személyek számára ismertté. Eladó és Vevő köteles a Szerződés tartalmát, valamint az azzal kapcsolatos minden információt üzleti titokként bizalmasan kezelni, azt kizárólag a Szerződés teljesítése céljára felhasználni. Jelen pontban vállalt kötelezettségek a Szerződés megszűnését követő 5 évig hatályban maradnak A 14.2 pontban meghatározott kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Bizalmas Információval kapcsolatos közlés jogszabály kötelező rendelkezésén, illetve bíróság, Választottbíróság vagy hatóság jogerős határozatán alapul. A Felek jogosultak a Szerződés, illetve a Felek között létrejött minden egyéb megállapodás tartalmát bírósági, választottbírósági, hatósági eljárás során bizonyítékként felhasználni, amennyiben az adott eljárás tárgyát az ezekkel a megállapodásokkal kapcsolatos valamely kérdés képezi A titoksértésért felelős fél a titoksértésért felelősséggel tartozik. 15. Környezetvédelmi szabályok A hulladékot birtokló fél saját felelősségére felel annak elszállításáért és megsemmisítéséért vagy elszállíttatásáért és megsemmisíttetéséért Az elektromos és elektronikus berendezések (a továbbiakban: EEE ) hulladékairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EK irányelve alapján az értékesített EEE-ből származó hulladék elszállításának és feldolgozásának szervezési és pénzügyi felelőssége az azt elfogadó közvetlen Vevőt terheli. A közvetlen Vevő vállalja ezt a felelősséget, egyrészről az értékesített EEE-ből származó hulladék összegyűjtését és elszállítását, másrészről azok feldolgozását és újrahasznosítását illetően. Amennyiben a Vevő nem tesz eleget ezen kötelezettségének, más szankciók mellett ez az Európai Unió minden országában érvényes büntetőjogi szankciók alkalmazásához vezethet. 7

8 16. A REACH kémiai anyagok esetében alkalmazandó rendelkezések A 1907/2006 REACH rendelet és annak frissítéseinek listáján szereplő anyagok tekintetében és a jelzett szabályozás 33. pontjának 1. bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a kihirdetés időpontja után szállított Termékekre vonatkozóan az Eladó köteles tájékoztatni a Vevőt a honlapon keresztül ezen anyagok súlyának arányában 0,1 %-os mértékű koncentrációt meghaladó jelenlétéről, annak érdekében, hogy a Termék használata a lehető legbiztonságosabban történjen. Ugyanazon a honlapon az Eladó köteles tájékoztatni a Vevőt a kérdéses termékek / cikkek összetételében történt változásokról Az Eladó jótáll azért, hogy az anyagok önmagukban vagy az előkészítés során felhasználva, vagy a gyártás során felhasznált, beépített Termékek a megfelelő regisztrációs, hitelesítő és korlátozó rendelkezéseknek megfelelően kerültek felhasználásra. 17. Exportellenőrzés A Vevő elismeri, hogy amennyiben a Vevő a Termékeket harmadik fél részére továbbítja, a Vevő (beleértve annak tisztségviselőit, alkalmazottait, ügynökeit és meghatalmazott képviselőit) felelős a nemzeti és nemzetközi export és re-export törvények és szabályozások betartásáért és a Vevő kötelessége és felelőssége beszerezni a Termékek exportjához, reexportjához vagy importálásához szükséges minden engedélyt Szükség esetén a Vevő köteles átadni az Eladó részére minden információt, mely az Eladó által szolgáltatott Termékek végfelhasználójával, a meghatározott rendeltetési helyével és a használat tervezett céljával kapcsolatos. 18. Megvesztegetés és ösztönzés Az Eladó megerősíti, hogy sem ő, sem tisztségviselői, alkalmazottai, ügynökei és meghatalmazott képviselői nem tettek, vagy adtak, vagy a jövőben sem tesznek vagy adnak megvesztegető vagy ösztönző ajánlatot a Vevő bármely tisztviselőjének, alkalmazottjának, ügynökének vagy képviselőjének, vagy bármely harmadik félnek Vevő szavatolja, hogy tisztségviselői, alkalmazottai, ügynökei, felhatalmazott képviselői és minden olyan személy, aki szolgáltatást végez részére vagy nevében, nem tettek, vagy adtak, vagy a jövőben sem tesznek vagy adnak megvesztegető vagy ösztönző ajánlatot Eladó tisztségviselői, alkalmazottai, ügynökei vagy képviselői, vagy bármely harmadik fél részére és nem követnek el olyan cselekedetet vagy mulasztást, melynek következtében Vevő vagy Eladó szerződésszegést vagy bűncselekményt követne el bármely korrupció-ellenes jogszabály megsértésével. 19. Adatvédelem Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó adatait kezelje és feldolgozza, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően A Vevő kijelenti, hogy az Eladónak átadott személyes adatok vonatkozásában rendelkezik az adat jogosultjának a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti hozzájárulásával A Vevő, annak tisztségviselői, alkalmazottai, ügynökei és képviselői a hatályos adatvédelmi szabályok betartásával kötelesek az Eladóra vonatkozó minden adatot és információt kezelni. 20. Alkalmazandó jog Jogviták A jelen ÁSZF és a hatálya alá tartozó valamennyi Szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó. A Felek az ÁSZF és a hatálya alá tartozó valamennyi Szerződés értelmezését békés úton kísérlik meg, ennek eredménytelensége esetére hatáskörtől függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság és a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét. 8

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek a Termékek értékesítésére vonatkoznak. Bizalmas információ bármelyik Fél által a másik Félnek átadott, a Szerződéssel kapcsolatos,

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF)

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) 1. Az ÁSZF célja HELVET Kft. termék értékesítésére, valamint szolgáltatás nyújtására vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint

Részletesebben

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Silex Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a Silex Kft. és

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2015. január 1. napjától

Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2015. január 1. napjától Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2015. január 1. napjától I. Általános rendelkezések 1.) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) alkalmazandóak az ÓAM Ózdi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Fon-Trade Music kft. székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u. 14. cégjegyzékszáma: 01-09-069891 képviseli: Csider Bálint adószám: 10409534-2-42 pénzforgalmi

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

BOMAS Kft. Általános Szerződési Feltételek

BOMAS Kft. Általános Szerződési Feltételek BOMAS Kft. I. Hatály, fogalmak: 1. Jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2015. február 01. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. Jelen ÁSZF-ben a BOMAS Kft. (székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek INCHEM ZRT. Industrial Chemicals 1. Ajánlat, megrendelés 1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. 1.2.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmező rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 3 4. A Szerződés létrejötte, tárgya, minősége... 4 5.

1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmező rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 3 4. A Szerződés létrejötte, tárgya, minősége... 4 5. 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmező rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 3 4. A Szerződés létrejötte, tárgya, minősége... 4 5. Alvállalkozók, a Vállalkozó Alkalmazottai... 6 6. A Megrendelő

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

4. Részszállítások megengedettek, amíg ez ellen a Vevő kifejezetten, írásban nem tiltakozik.

4. Részszállítások megengedettek, amíg ez ellen a Vevő kifejezetten, írásban nem tiltakozik. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK A DG EXPERT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest Háros utca 12.; Cg.: 01-09-195539) mint Eladó az általa forgalmazott termékek Vevőivel - a továbbiakban:

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Bizományosi Szerződés

Bizományosi Szerződés Bizományosi Szerződés Amely létrejött egyrészről TrendVision Kft. 1151 Budapest, Bem utca 42/B Cg.: 01-09-888731 Adószám: 14096914-2-42 Képv.: Makó László Megbízó, a továbbiakban, mint Megbízó Másrészről

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Érvényességi kör 1.1. Ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) valamennyi a által megkötött és a jövőben megkötendő szolgáltatásra

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu A szerződés tárgya a www.sigillanda.hu internetes oldalon található valamennyi árucikk/termék. Az árucikkek/termékek tulajdonságait, jellemzőit a hozzájuk tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. Üzemeltetői

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF Az Általános Szerződési Feltételek a

Részletesebben

A CabrillaTeam Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A CabrillaTeam Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) A CabrillaTeam Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A CabrillaTeam Kft. (székhelye: 1101 Budapest, Doba utca 5. 3lh. 2em. 20., cégjegyzékszáma: 01-09-908538,

Részletesebben

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft.. (2364 Ócsa, Pesti úti major HRSZ 023/6.) az alábbi általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alapján vállalja a

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA 25 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

általános szerződési feltételek Fogalmak

általános szerződési feltételek Fogalmak általános szerződési feltételek Cégnév: Reklámpark Kft. Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 29. 5em. 32. Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 62/a Adószám: 23863217-2-43 Bank.sz.sz.: 10918001-00000137-54710002

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webes üzlettel adásvételi szerződést köt

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webes üzlettel adásvételi szerződést köt Általános Szerződési Feltételek a www.aproalmok.com webes üzletben történő vásárlásra I. Általános információk 1.1. Az Eladó adatai A www.aproalmok.com webes bolt üzemeltetője: Veréb Csilla Székhely: 2112

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

hétfőtől csütörtökig 6:00 8:00 és 17:00 20:00 pénteken 6:00 8:00 és 12:30 20:00

hétfőtől csütörtökig 6:00 8:00 és 17:00 20:00 pénteken 6:00 8:00 és 12:30 20:00 Kardex Hungaria Kft. Szabadság út 117/A 2040 Budaörs Hungary Customer Name Life Cycle Service Contact Person Tel: +3623507153 E-mail Fax: +3623507152 Phone jozsef.koermendi@kardex.com Customer Adress Budaörs,

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben