SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ"

Átírás

1 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága december 4-én /csütörtök/ órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 218-as számú tárgyalótermében nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés napirendje Nyilvános ülés A képviselő-testület december 16-i rendes ülésének előkészítése 1. Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek vezető tisztségviselőire, felügyelőbizottsági tagjaira vonatkozó Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása 2. A Sárvári Gyógyfürdő Kft. a) ügyvezetőjének megválasztása b) ügyvezetője megbízási szerződésének jóváhagyása c) felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása és díjazásának megállapítása d) felügyelőbizottsága tagjai megbízási szerződésének jóváhagyása e) Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló döntés meghozatala f) Alapító Okiratának elfogadása g) ügyvezetőjének felkérése a fentiekkel összefüggő eljárási teendők intézésére h) folyószámla-hitel szerződésének megkötéséhez történő hozzájárulás és kezességvállalás (az előterjesztés később kerül fel a honlapra) 3. A Sárvár TÁVHŐ Kft. a) ügyvezetőjének megválasztása b) ügyvezetője munkaszerződésének jóváhagyása c) felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása és díjazásának megállapítása d) felügyelőbizottsága tagjai megbízási szerződésének jóváhagyása e) Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló döntés meghozatala f) Alapító Okiratának elfogadása g) ügyvezetőjének felkérése a fentiekkel összefüggő eljárási teendők intézésére h) a Sárvár Távhő Kft-vel szemben fennálló tagi kölcsön kompenzációja 4. A Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. a) felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása b) felügyelőbizottsága tagjai díjazásának megállapítása, megbízási szerződésének jóváhagyása c) könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása

2 2 d) Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésé szóló döntés meghozatala e) Alapító Okiratának elfogadása f) ügyvezetőjének felkérése a fentiekkel összefüggő eljárási teendők intézésére Meghívott:1-4. napirendi pontoknál dr. Tóth Eszter ügyvéd, dr. Komáromi László ügyvéd 5. Önkormányzati rendeletalkotás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról (Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra) 6. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról 7. Önkormányzati rendeletalkotás- a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 8. Önkormányzati rendeletalkotás a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 9. a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár által nyújtott támogató szolgáltatásra vonatkozó ellátási szerződés jóváhagyása 10. A Sárvári Hírlap évi nyomdai szerződésének jóváhagyása 11. A képviselő-testület évi Feladattervének és évi I. félévi Munkatervének megállapítása. 12. Az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének megállapítása 13. Egyebek / : Vinter István : / sk. a bizottság elnöke

3 3 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek vezető tisztségviselőire, felügyelőbizottsági tagjaira vonatkozó Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 5. (3) bekezdésének előírása alapján javadalmazási szabályzatot kellett alkotnunk, melyben - a mi esetünkre nézve az egyszemélyes gazdasági társaink ügyvezetőire és felügyelőbizottsági tagjai díjazására nézve tartalmaz szabályzatot. Az említett törvényt többször módosították. Erre tekintettel mi is mindig átvezettük a szabályzaton a módosításokat. A szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok időközben megint változtak. Erre tekintettel a korábbi szabályzat módosítása helyett most inkább az lenne a célszerű, hogy egy teljesen új szabályzatot fogadjunk el. Az Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaságokra nézve nem is szükséges a különösebb szabályozás, mert az alapul szolgáló jogszabályok a felmerülő kérdésekre szinte minden tekintetben választ adnak. Mivel az említett törvény előírása alapján ezt a szabályzatot a Szombathelyi Törvényszék Cégbíróságánál letétbe kell helyezni, így a szabályzat léte kötelező. Ez a szabályzat vonatkozna egyfelől az ügyvezetőkre. Díjazásuk alapbérből áll, ezen felül mobiltelefon- és gépkocsi használatra jogosultak. Az az ügyvezető, aki munkaviszonyban áll, az a társaság munkavállalóival egyenlő mértékben jogosult cafetéria juttatásra. Esetükben ez eddig is csak munkaviszonynál volt lehetséges megszűnne a prémium, melyet a munkáltatói mérlegelési körbe tartozó jutalom válthat fel, amelyről a Képviselő-testület dönt. A felügyelőbizottság tagjai díjazására nézve a törvény előírásai alapján nincs mozgástér (a tiszteletdíjon felül csak az igazolt, a megbízás teljesítésével összefüggő költségek megtérítésére van csak törvényi lehetőség), tehát a szabályzat átveszi a törvény tartalmát. Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. Erre tekintettel a jelenleg hatályos szabályzatban foglaltakhoz képest mivel ez nem jogszabályi előírás az új szabályzat már nem vonná szabályozás alá a munkavállalókat. Esetükre nézve a Munka Törvénykönyve egyértelmű szabályozást tartalmaz. 1. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 10/2010. (I.28.) számú képviselőtestületi határozatával elfogadott, és a 72/2011.(III.24.) és a 208/2013. (IX.26.) számú képviselő-testületi határozatokkal módosított a évi CXXII. tv. alapján a Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek vezető tisztségviselői, felügyelőbizottság tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszüntetése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló Javadalmazási Szabályzatát december 31. napjával hatályon kívül helyezi. Ezzel egyidejűleg január 01. napjától kezdődő hatállyal a mellékletben foglaltakkal egyező tartalommal elfogadja a Javadalmazási Szabályzatot. A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert az elfogadott Javadalmazási Szabályzat aláírására, továbbá annak a hatálya alá tartozó gazdasági társaságokkal való közlésére. Felelős: Kondora István polgármester

4 4 Határidő: december számú határozati javaslat A Képviselő-testület felkéri a Javadalmazási Szabályzat hatálya alá tartozó gazdasági társaságok ügyvezetőit - a évi CXXII. tv. 5. (3) bekezdésében írtakra tekintettel -, hogy az elfogadott Javadalmazási Szabályzat cégiratok közé történő letétbehelyezéséhez szükséges cégeljárás megindításáról gondoskodjanak. Felelős: Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója SÁRVÁR TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója Sárvári ZöldPont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Sárvári Média Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: január 30. Sárvár, november 28. / : Kondora István : / polgármester

5 5 J A VADALMAZÁSI SZABÁLY Z A T I. A szabályzat hatálya 1. A szabályzat hatálya Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) által alapított, és a továbbiakban alapítandó egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságai (a továbbiakban együtt: önkormányzati cégek ) a) vezető tisztségviselőire (Ptk. 3:196. ), b) felügyelőbizottsági tagjaira, c) a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalóira (a továbbiakban: vezető) terjed ki. 2. A szabályzat hatálya jelenleg az alábbi cégek tekintetében alkalmazandó: Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság, SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Sárvári Zöld Pont Hulladék-közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 3. A fentebb megnevezett cégek esetében további munkavállalókra jelen szabályzat hatálya csak akkor terjed ki, ha munkaszerződésük az Mt (2) bekezdésében foglalt szabályok alapján köttetett, illetve köttetik. Ez esetben az ügyvezetők jelen szabályzatban foglaltakat értelemszerűen alkalmazzák. 4. Mindazon javadalmazási ügyekben, amelyekre jelen szabályzat kifejezett rendelkezést, szabályozást nem tartalmaz, a mindenkori jogszabályi rendelkezések és az Alapító Okiratok előírásainak figyelembevételével az a munkáltatói jogkör gyakorló dönt, akinek hatáskörébe az adott ügy tartozik. II. A jogviszony létesítése 5. A vezető tisztségviselők tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, javadalmazás ideértve a végkielégítést és egyéb díjazást, illetve juttatást is megállapítása) a Képviselő-testület gyakorolja. Az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása alacsonyabb szintre nem delegálható. Megbízási jogviszonynál a jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése és a díjazás megállapítása minősül alapvető jognak. 6. Az egyéb munkáltatói (megbízói) jogokat az önkormányzati cégek létesítő okirata szerinti vezető tisztségviselője tekintetében a polgármester gyakorolja. III. Javadalmazás 7. Egy természetes személy, mint ügyvezető legfeljebb egy, a évi CXXII. törvény 1. a) pontja alapján köztulajdonban állónak minősülő gazdasági társaságnál betöltött vezető

6 6 tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. 8. Az önkormányzati cégekkel munkaviszonyban álló vezető tisztségviselőnek minősülő munkavállalók tekintetében a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatásokra és a felmondási idő mértékére az alábbi rendelkezések irányadóak: a) a végkielégítésre való jogosultság az Mt-ben szabályozott feltételektől nem térhet el, b) a munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka ide nem érve az egészségügyi alkalmatlanságot a munkavállaló képességeivel vagy a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg, c) munkáltatói felmondás esetén a felmondási tilalom, a felmondás ideje és indokolása, illetve további kérdések kapcsán az Mt. 65. (3) bek. c. pont, 66. (1)-(6) bekezdés, továbbá a 68. (2) bekezdés előírásait alkalmazni nem kell. 9. A vezető alapbérének emeléséről, illetve jutalomban részesítéséről a Képviselő-testület évente a gazdasági évet lezáró beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönthet. A Képviselő-testület az emelés mértékének meghatározásakor figyelembe veszi az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra irányadó bérfejlesztés mértékét. 10. A vezető alapbérén felül csak akkor és olyan mértékben, illetve azon időszak alatt jogosult cafetéria juttatásra, ahogy erre az adott társasággal teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók jogosultak. 11. A vezető költségtérítése az Mt ának megfelelően történik. IV. A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása 12. Egy természetes személy legfeljebb egy, a évi CXXII. törvény 1. a) pontja alapján köztulajdonban állónak minősülő gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. 13. A felügyelőbizottság elnöki tisztségét betöltő személy díjazása a tagokét meghaladó mértékű lehet. 14. A felügyelőbizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. V. Záró rendelkezések 15. A díjazásra vonatkozó javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, és ugyancsak ő jogosult a szabályzat hatálya alá tartozó kérdésekben az adott jogviszonnyal összefüggő iratok (pl.: munkaszerződés) aláírására. 16. Amennyiben jelen szabályzat módosításra, illetve megváltoztatásra kerül, azt az elfogadástól, illetve módosítástól számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A letétbe helyezésről az érintett cégek ügyvezetői kötelesek gondoskodni. 17. Jelen szabályzat a Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete által történő elfogadását követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit a hatályba lépést követően a

7 7 szabályzat hatálya alá tartozó személyekkel kötött szerződésekre, továbbá azon szerződésekre kell alkalmazni, amelyek előírják a mindenkori javadalmazási szabályzat automatikus alkalmazását. 18. Jelen szabályzat hatálya nem érinti azon munkaszerződésbe foglalt, a vezető számára már megállapított juttatásokat, melyek e szabályzat hatályba lépése napján nem állnak ellentétben az alapul szolgáló jogszabályokkal. 19. E szabályzat a Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából olyan munkáltatói kötelezettségvállalásnak minősül, amely a hatálya alá tartozó vezetők terhére módosítható vagy azonnali hatállyal felmondható, ha a munkáltató körülményeiben az szabályzat elfogadását (közlését) követően olyan lényeges változás következne be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné vagy aránytalan sérelemmel járna. 20. Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 10/2010. (I.28.) számú határozatával elfogadott, és a 72/2011. /III.24. / számú, továbbá a 208/2013.(IX.26.) számú határozattal módosított javadalmazási szabályzat. Ezen szabályzatot Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete.. számú határozatával hagyta jóvá. Sárvár,.... / : Kondora István : / polgármester

8 8 2. NAPIRENDI PONT A. Az ügyvezető megválasztása ELŐTERJESZTÉS a Sárvári Gyógyfürdő Kft-t érintő kérdésekről Vancsura Miklós ügyvezető megbízatása december 31. napjával megszűnik. Javaslatom az, hogy a nevezett január december 31. közötti időre kerüljön újraválasztásra. 1. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete Vancsura Miklós (an.: Báthori Katalin, sz.: , adóazonosító: ) 8380 Hévíz, Fortuna u. 2. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezetőjének megválasztja. Felelős: Kondora István polgármester Határidő: december 31. B. Az ügyvezetővel kötendő szerződés jóváhagyása Az új Ptk. 3:112. (1) bekezdése alapján a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő a társasággal kötött megállapodása szerint megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. Figyelemmel az eddigi gyakorlatra, a jogviszony továbbra is megbízási jogviszony lenne. Változás a korábbihoz képest annyi, hogy a szerződést most már nem az Önkormányzattal, hanem a társasággal kell megkötni. E szerződéskötésnél a társaságot pedig az egyedüli tag törvényes képviselője, tehát a polgármester kell, hogy képviselje. A megbízott díjazásának és további javadalmazásának kérdéseit az előterjesztés 1. számú mellékletét képező megbízási szerződés tartalmazza. 2. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatójával kötendő megbízási szerződés tervezetet a melléklettel azonos tartalommal jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert e szerződésnek a társaság képviseletében történő aláírására. Felelős: Kondora István polgármester Határidő: december 31. C. A felügyelőbizottsági tagok megválasztása A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megbízatása december 31. napjával lejár. Az új megbízatások 2 évre, tehát január 01. napjától december 31. napjáig szólnának. Eddig a Képviselő-testület közvetlenül választhatta meg a felügyelőbizottság elnökét. Erre most utoljára nyílik lehetőség, mert az új Ptk-ra való áttérést követően a törvény

9 9 3:112. (1) bekezdésének előírása mely szerint a felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt fog érvényesülni. A évi CXXII. tv. 4. (2) bekezdése alapján tekintettel arra, hogy a jegyzett tőke meghaladja a kettőszázmillió forintot a bizottság tagjainak száma meghaladhatja a 3 főt. A létszámot változatlanul 5 főben indokolt megállapítani. 3. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja név:.. an.:.., lakcím:. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága elnökének megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. 4. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja név:.. an.:.., lakcím:. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. 5. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja név:.. an.:.., lakcím:. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. 6. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja név:.. an.:.., lakcím:. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. 7. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja név:.. an.:.., lakcím:. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. D. A felügyelőbizottság elnökével/tagjaival kötendő szerződés jóváhagyása

10 10 Az új Ptk. 3:121. (3) bekezdése szerint a felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell alkalmazni. E szabály értelmezésére nézve még nincs kialakult joggyakorlat. Az irányadónak tekinthető szakirodalom szerint az látszik, hogy a tag elfogadó nyilatkozata mellett legyen még egy megbízási szerződés. A felügyelőbizottság az új Ptk. szerint tulajdonosi ellenőrzésre rendeltetett, s neki az ügyvezetőt kell ellenőriznie. Erre tekintettel tartjuk azt, hogy ennek a megbízási szerződésnek a Képviselő-testülettel (akinek képviseletében a polgármester jár el) kell létrejönnie. A szerződés tervezetét az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatoljuk. 8. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. újonnan megválasztott felügyelőbizottsági tagjaival kötendő megbízási szerződés tervezetét a melléklettel megegyező tartalommal jóváhagyja és feljogosítja a polgármestert, hogy e szerződésben foglalt tartalommal a bizottság tagjaival a szerződést megkösse. Felelős: Kondora István polgármester Határidő: január 31. E. Döntés a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről A Ptké. 12. (1) bekezdése értelmében a társaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről a Képviselő-testületnek döntenie kell és e határozatát a cégbírósághoz be kell nyújtania. 9. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja akként dönt, hogy a Sárvári Gyógyfürdő Kft január 01. napjától kezdődően a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény 9. (2) és 12. (1) bekezdéseinek rendelkezései szerint a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működjön tovább. A Képviselő-testület felkéri a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy e határozatának a Szombathelyi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: a társaság ügyvezető igazgatója Határidő: január 31.

11 11 F. Az új alapító okirat elfogadása Az új Ptk-ra való áttérés az alapító okirat elfogadását igényli a Képviselő-testület részéről, melynek a tervezetét az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza és az már az új szabályoknak való megfelelés érdekében készült el. 10. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát akként módosítja, hogy a jelenleg hatályos (2012. június 01. napjától alkalmazandó) alapító okiratának valamennyi rendelkezését december 31. napjával hatályon kívül helyezi és helyette január 01. napjától alkalmazandóan a évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő tartalmú alapító okiratot fogad el. A Képviselő testület feljogosítja a polgármestert a teljes egészében módosított, és ezáltal új tartalmúnak tekintendő melléklet szerinti - alapító okirat aláírására. Felelős: Kondora István polgármester Határidő: december 31. G. Eljárási teendők Képviselő-testület által meghatározott döntések alapján cégeljárást kell lefolytatni, mely ügyvédi közreműködést igénylő, elektronikus formában megvalósuló eljárás. Ennek teendőinek intézése ügyvezetői kompetenciába tartozó. 11. számú határozati javaslat A Képviselő-testület felkéri a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatóját az új Ptk. szabályai alá való áttérésből eredő eljárási feladatok intézésére, illetve az ügyvédi meghatalmazás kiadására. Felelős: a Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: január 30. Sárvár, november 28. / : Kondora István : / polgármester H. Folyószámla-hitel szerződésének megkötéséhez történő hozzájárulás ás kezességvállalás A H. pont később kerül feltöltésre a honlapra!

12 12 Melléklet a B. ponthoz MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (ÜGYVEZETŐI TISZTSÉG ELLÁTÁSÁRA) amely létrejött a évi V. törvény (Ptk.) 3:112. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel egyrészről: cégnév: Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 9600 Sárvár, Vadkert u. 1. képviselő: Kondora István, Sárvár Város Polgármestere cégjegyzékszám: adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) és másrészről: név: Vancsura Miklós lakcím: 8380 Hévíz, Fortuna utca 2. anyja neve: Báthori Katalin születési helye és ideje: Rém, adóazonosító: mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a Megbízó ügyvezetésének ellátása tárgyában alulírott napon és helyen, a következő feltételek mellett. I. Előzmények A szerződő felek megállapítják, hogy a Megbízó (mint Sárvár Város Önkormányzata egyszemélyes társasága) alapító okirata értelmében a társaság ügyvezetését egy ügyvezető önállóan látja el. A.. számú Képviselő-testületi határozatban az egyedüli tag úgy határozott, hogy január 01-től december 31-ig terjedő időszakra a Megbízottat választja ügyvezetőnek, aki ezen tisztségéből eredő feladatait megbízási jogviszony keretében látja el. II. A megbízás tárgya 1) A Megbízó ezennel megbízza a Megbízottat a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával, aki ezt elfogadja. 2) Az ügyvezetői megbízás keretében a Megbízott főbb feladatai az alábbiak: a) Ellátja a Megbízó ügyeinek intézését, a Megbízó képviseletét, köteles gondoskodni továbbá a társaság operatív vezetéséről. b) Önállóan képviseli a Megbízót harmadik személyekkel szemben, továbbá a bíróságok és más hatóságok előtt. c) Önállóan jogosult a cégjegyzésre a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően. d) Irányítja Megbízó gazdálkodását, gondoskodik továbbá a Megbízó birtokában és kezelésében lévő vagyon megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról a versenyképesség, likviditás és igényérvényesítés szempontjai alapján.

13 13 e) Gondoskodik a felügyeleti szervek által elrendelt intézkedések megtételéről. f) Határidőben gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséről, valamint évente legalább egyszer az egyedüli tag előtt beszámol az adott üzlet évről. g) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Megbízó munkavállalóival kapcsolatban. h) Határidőben bejelenteni a hatóságok részére a jogszabályokban előírt adatokat, azok változását, továbbá köteles határidőben eleget tenni az előírt bevallási és fizetési kötelezettségeknek mind az állam, mind harmadik személyek irányában. i) A Ptk. 3:197. (1) bekezdése alapján vezeti a tagjegyzéket. j) A Megbízó alapítói határozataival kapcsolatban: - végrehajtja a Megbízó mint egyedüli tag által hozott határozatokat; - folyamatos nyilvántartást vezet az egyedüli tag által hozott határozatokról (határozatok könyve), melybe a határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul bevezeti; k) Irányítja a Megbízó könyveinek és nyilvántartásainak szabályszerű vezetését. l) A Megbízó kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást ad, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé teszi. m) Ellátja továbbá a vezető tisztségviselők számára a vonatkozó jogszabályokban és a társasági szerződésben meghatározott további feladatokat. III. Összeférhetetlenség 3) A Megbízott kijelenti, hogy vele szemben törvényben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, illetve a Megbízó Alapító Okirata szerinti összeférhetetlenségi szabályok reá nem vonatkoznak. 4) A Megbízott kijelenti továbbá, hogy nem vezető tisztségviselője más gazdasági társaságnak. Amennyiben a Megbízottat más gazdasági társaság vezető tisztségviselőjévé választják, illetve nevezik ki, a Megbízott erről az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban tájékoztatja a Megbízót. Amennyiben a Megbízott jelen pontban meghatározott értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a Ptk. általános szabályai szerint felel az értesítés elmulasztásából eredő károkért. IV. Megbízási díj 5) A Megbízott részére bruttó ,- Ft/hó megbízási díj jár. A Sárvári Gyógyfürdő Kft., mint Megbízó az SZJA tv. és egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével megállapított nettó megbízási díjat minden tárgyhót követő hónap 07. napjáig fizeti meg a Megbízottnak, egy összegben a megadott bankszámlára történő átutalással, a jogszabály szerint a Sárvári Gyógyfürdő Kft-t terhelő fizetési kötelezettségek egyidejű teljesítése mellett. 6) A Megbízó biztosítja a Megbízott számára egy, a Kft. tulajdonát képező személygépkocsi személyi és magáncélú használatát azzal, hogy a használat költségeit, továbbá a személyi használat után fizetendő, a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti közterheket a Sárvári Gyógyfürdő Kft., mint Megbízó viseli. 7) A Megbízott a Sárvári Gyógyfürdő Kft., mint Megbízó tulajdonát képező mobiltelefon használatára jogosult, amelynek használati díját, valamint a használat után fizetendő, a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti közterheket a Megbízó viseli.

14 14 8) A Megbízott jogosult a feladatának ellátásával összefüggő reprezentációs kiadások elszámolására az üzleti terv szerint. 9) A Sárvári Gyógyfürdő Kft. biztosítja a Megbízott részére a Társaság eredményes szakmai és pénzügyi-gazdasági működési feladatainak ellátásával kapcsolatosan, a szakmai konferenciákon, továbbképzéseken (bel-, és külföldi) való részvételt, ezek költségeinek térítését, a Társaság belső szabályozási rendje szerint. 10) Az esetleges további javadalmazás (juttatás) tekintetében Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete által elfogadott Javadalmazási Szabályzat előírásai az irányadóak. V. Felelősségi szabályok 11) A Megbízott vezető tisztségviselőnek minősül. A Megbízott a Megbízó ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles ellátni. 12) A Megbízott a jogszabályok, a Megbízó Alapító Okirata és az alapító által hozott határozatok és döntések, valamint alapítói utasítások, illetve ügyvezetési kötelezettségei vétkes megszegésével a Megbízónak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a Megbízóval szemben. VI. Titoktartási kötelezettség 13) A Megbízott köteles a Megbízóval kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. Ennek alapján titoktartási kötelezettség terheli a Megbízottat minden olyan, a Megbízóval, annak tevékenységével, illetve üzleti partnereivel kapcsolatos információ tekintetében, amely a megbízás ellátásával kapcsolatban jutott Megbízott tudomására. 14) A titoktartási kötelezettség a megbízás megszűnését követően is fennmarad. VII. A megbízási szerződés megszűnése 15) Jelen megbízási szerződést a felek határozott időre január 01-től december 31-ig kötik, amelynek elteltével a szerződés megszűnik. 16) A Megbízott ügyvezetői megbízása megszűnhet továbbá a lejáratot megelőzően: a) a Megbízó által történő visszahívással; b) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével; c) a Megbízott lemondásával; d) a Megbízott elhalálozásával. 17) A Megbízott ügyvezetői tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a Megbízó működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az egyedüli tag az új ügyvezető megválasztáséról már ezt megelőzően gondoskodott, vagy gondoskodni tudott volna. A

15 15 lemondás hatályossá válásáig a Megbízott a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 18) Abban az esetben, ha a szerződés a határozott idő lejárta előtt, visszahívással kerülne a Megbízó által megszüntetésre, a Megbízó vállalja, hogy 6 havi megbízási díjnak megfelelő összeget fizet meg a Megbízottnak. Ha a megbízás lejártáig kevesebb, mint 6 hónap van hátra akkor visszahívás esetén a Megbízó a megbízás lejártáig hátralévő hónapokra járó megbízási díját fizeti ki a Megbízott részére. 19) A Megbízott az ügyvezetői megbízás időtartamának lejártát követően Megbízó taggyűlése által akár többször is újraválasztható, illetve bármikor visszahívható. VIII. Egyebek 20) Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, valamint a Megbízó Alapító Okiratának rendelkezései az irányadóak. 21) Jelen szerződést a felek közösen elolvasták, annak tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. A szerződést a.. számú Képviselő-testületi határozat alapján Sárvár Város Polgármestere írja alá a Megbízó részéről. Kelt,.. Kondora István Sárvár Város Polgármestere a Megbízó képviselője. Vancsura Miklós ügyvezető igazgató

16 16 Melléklet a D. ponthoz MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGI TISZTSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről: Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg , 9600 Sárvár, Vadkert u. 1.) egyedüli tagja Sárvár Város Önkormányzata képviseletében eljáró Kondora István polgármester mint megbízó, másrészről: név: lakcím:... anyja neve: születési ideje:.. szem. ig. száma: adószám:.. mint megbízott felügyelőbizottsági tag között, alulírott napon és helyen, a következő feltételek mellett: 1. A szerződő felek megállapítják, hogy a Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete mint a megbízó gazdasági társaság egyedüli tagja. számú határozatával az ügyvezetés ellenőrzése céljából a felügyelőbizottság egyik tagjává a megbízottat választotta, mely tisztséget a megbízott külön nyilatkozattal elfogadta. Mindezek alapján a felek jelen szerződésben rögzítik e megbízás ellátásának feltételeit. 2. A megbízott feladatait a 5 tagból álló felügyelőbizottság keretében látja el, amelynek során köteles személyesen eljárni. 3. A megbízó kijelenti, hogy vele szemben törvényben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. 4. A megbízás időtartama a határozatnak megfelelően kettő évre, azaz január 01-től december 31-ig terjed, azonban a Képviselő-testület a megbízottat bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja, mely a jelen szerződés megszűnését vonja maga után. A megbízott tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a megbízó működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályosság válásáig a megbízott a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 5. A megbízott tudomásul veszi, hogy a felügyelőbizottsági tagok a Polgári Törvénykönyvnek a közös károkozására vonatkozó szabályai szerint korlátlanul és

17 17 egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. A változat 6. A megbízott a felügyelőbizottsági elnöki tisztség ellátásáért havi forint összegű megbízási díjban (tiszteletdíjban) részesül, amely minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig került átutalásra a bankszámlájára. B változat 6. A megbízott a felügyelőbizottsági tagi tisztség ellátásáért havi forint összegű megbízási díjban (tiszteletdíjban) részesül, amely minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig került átutalásra a bankszámlájára. 7. Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak. Kelt:... Kondora István polgármester a Megbízó képviseletében Megbízott

18 18 Melléklet a F. ponthoz SÁRVÁRI GYÓGYFÜRDŐ Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetű ALAPÍTÓ OKIRATA Hatályos: január 01. napjától Ellenjegyezte:

19 19 ALAPÍTÓ OKIRAT amely megfelel évi V. tv. (Ptk.) rendelkezéseinek. 1. A társaság tagja 1.1. Sárvár Város Önkormányzata címe: 9600 Sárvár, Várkerület 2. törzsszáma: A társaság neve és székhelye 2.1. A társaság cégneve: Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Sárvári Gyógyfürdő Kft A társaság székhelye: 9600 Sárvár, Vadkert u A társaság honlapja: A társaság címe: 3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre 3.1. Főtevékenység: Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Hatósági engedély száma: /2007 Az engedély érvényességének kezdete: augusztus Egyéb tevékenységi körök: 0162 '08 Állattenyésztési szolgáltatás 4719 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 4729 '08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 4741 '08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 4742 '08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme 4753 '08 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme 4759 '08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 4761 '08 Könyv-kiskereskedelem 4762 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 4764 '08 Sportszer-kiskereskedelem 4765 '08 Játék-kiskereskedelem 4771 '08 Ruházat kiskereskedelem 4775 '08 Illatszer-kiskereskedelem 4776 '08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 4777 '08 Óra-, ékszer-kiskereskedelem 4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 4950 '08 Csővezetékes szállítás 5510 '08 Szállodai szolgáltatás 5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 5530 '08 Kempingszolgáltatás 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás

20 '08 Rendezvényi étkeztetés 5629 '08 Egyéb vendéglátás 5630 '08 Italszolgáltatás 5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6832 '08 Ingatlankezelés 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység 7312 '08 Médiareklám 7410 '08 Divat-, formatervezés 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7721 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 7722 '08 Videokazetta, lemez kölcsönzése 7729 '08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 7735 '08 Légi szállítóeszköz kölcsönzése 7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése 7810 '08 Munkaközvetítés 7990 '08 Egyéb foglalás 8110 '08 Építményüzemeltetés 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8291 '08 Követelésbehajtás 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 8551 '08 Sport, szabadidős képzés 8621 '08 Általános járóbeteg-ellátás 8622 '08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 8623 '08 Fogorvosi járóbeteg-ellátás 8690 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 8710 '08 Bentlakásos, nem kórházi ápolás 8720 '08 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása 8730 '08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 9311 '08 Sportlétesítmény működtetése 9313 '08 Testedzési szolgáltatás 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9602 '08 Fodrászat, szépségápolás 9609 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás A társaság a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg választása szerint a Cégközlönyben vagy a társaság honlapján köteles közzétenni. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. kötelezi a társaságot közlemény közzétételére, a társaság e kötelezettségének a 2.4. pont szerinti honlapján történő közzététellel tesz eleget. 4. A társaság működésének időtartama 4.1. Az alapító a társaságot határozatlan időtartamra hozta létre. 5. Az üzleti év

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

A Büki Gyógyfürdő Zrt.

A Büki Gyógyfürdő Zrt. H 9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. Tel.: 36-94-558-080, Fax: 36-94-358-023 Internet: www.bukfurdo.hu e-mail: bgyzrt@spabuk.hu A Büki Gyógyfürdő Zrt. egységes szerkezetű SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

2.._~ 1- szám ú előterjesztés

2.._~ 1- szám ú előterjesztés --------------------------------------- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2.._~ 1- szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselőtestülete részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Szövegmagyarázat: a javaslatban vastag betűvel aláhúzottan szereplő szöveg új szöveg, a 14-es

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza)

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) Törölt:, és amely a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2013. május 24-én megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2013. május 24-i Küldöttgyűlése

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE DÖNTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. ALAPSZABáLYáNAK MóDOSíTáSáRóL ÉS DÖNTÉS AZ új PTK. SZERINTI TOVáBBMŰKÖDÉSRŐL (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. május

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. május MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Budapest, 2015. május I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az alapító tagok az 1993. évi XCVI. törvény rendelkezései alapján, önkéntes kölcsönös biztosító

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-481/2008 Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. alapítása Üi.: dr. Nemes Adrienn Melléklet: alapító okirat Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

I. Alapvető rendelkezések. 1. A Szövetkezet neve: Közösségi Szociális Szövetkezet

I. Alapvető rendelkezések. 1. A Szövetkezet neve: Közösségi Szociális Szövetkezet Közösségi Szociális Szövetkezet Szervezeti és Működési Szabályai (SZMSZ) A jelen alapszabályt aláíró tagok elhatározzák, hogy a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény rendelkezései alapján szociális

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve a kisvállalkozók

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben