SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ"

Átírás

1 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága december 4-én /csütörtök/ órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 218-as számú tárgyalótermében nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés napirendje Nyilvános ülés A képviselő-testület december 16-i rendes ülésének előkészítése 1. Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek vezető tisztségviselőire, felügyelőbizottsági tagjaira vonatkozó Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása 2. A Sárvári Gyógyfürdő Kft. a) ügyvezetőjének megválasztása b) ügyvezetője megbízási szerződésének jóváhagyása c) felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása és díjazásának megállapítása d) felügyelőbizottsága tagjai megbízási szerződésének jóváhagyása e) Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló döntés meghozatala f) Alapító Okiratának elfogadása g) ügyvezetőjének felkérése a fentiekkel összefüggő eljárási teendők intézésére h) folyószámla-hitel szerződésének megkötéséhez történő hozzájárulás és kezességvállalás (az előterjesztés később kerül fel a honlapra) 3. A Sárvár TÁVHŐ Kft. a) ügyvezetőjének megválasztása b) ügyvezetője munkaszerződésének jóváhagyása c) felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása és díjazásának megállapítása d) felügyelőbizottsága tagjai megbízási szerződésének jóváhagyása e) Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló döntés meghozatala f) Alapító Okiratának elfogadása g) ügyvezetőjének felkérése a fentiekkel összefüggő eljárási teendők intézésére h) a Sárvár Távhő Kft-vel szemben fennálló tagi kölcsön kompenzációja 4. A Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. a) felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása b) felügyelőbizottsága tagjai díjazásának megállapítása, megbízási szerződésének jóváhagyása c) könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása

2 2 d) Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésé szóló döntés meghozatala e) Alapító Okiratának elfogadása f) ügyvezetőjének felkérése a fentiekkel összefüggő eljárási teendők intézésére Meghívott:1-4. napirendi pontoknál dr. Tóth Eszter ügyvéd, dr. Komáromi László ügyvéd 5. Önkormányzati rendeletalkotás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról (Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra) 6. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról 7. Önkormányzati rendeletalkotás- a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 8. Önkormányzati rendeletalkotás a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 9. a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár által nyújtott támogató szolgáltatásra vonatkozó ellátási szerződés jóváhagyása 10. A Sárvári Hírlap évi nyomdai szerződésének jóváhagyása 11. A képviselő-testület évi Feladattervének és évi I. félévi Munkatervének megállapítása. 12. Az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének megállapítása 13. Egyebek / : Vinter István : / sk. a bizottság elnöke

3 3 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek vezető tisztségviselőire, felügyelőbizottsági tagjaira vonatkozó Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 5. (3) bekezdésének előírása alapján javadalmazási szabályzatot kellett alkotnunk, melyben - a mi esetünkre nézve az egyszemélyes gazdasági társaink ügyvezetőire és felügyelőbizottsági tagjai díjazására nézve tartalmaz szabályzatot. Az említett törvényt többször módosították. Erre tekintettel mi is mindig átvezettük a szabályzaton a módosításokat. A szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok időközben megint változtak. Erre tekintettel a korábbi szabályzat módosítása helyett most inkább az lenne a célszerű, hogy egy teljesen új szabályzatot fogadjunk el. Az Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaságokra nézve nem is szükséges a különösebb szabályozás, mert az alapul szolgáló jogszabályok a felmerülő kérdésekre szinte minden tekintetben választ adnak. Mivel az említett törvény előírása alapján ezt a szabályzatot a Szombathelyi Törvényszék Cégbíróságánál letétbe kell helyezni, így a szabályzat léte kötelező. Ez a szabályzat vonatkozna egyfelől az ügyvezetőkre. Díjazásuk alapbérből áll, ezen felül mobiltelefon- és gépkocsi használatra jogosultak. Az az ügyvezető, aki munkaviszonyban áll, az a társaság munkavállalóival egyenlő mértékben jogosult cafetéria juttatásra. Esetükben ez eddig is csak munkaviszonynál volt lehetséges megszűnne a prémium, melyet a munkáltatói mérlegelési körbe tartozó jutalom válthat fel, amelyről a Képviselő-testület dönt. A felügyelőbizottság tagjai díjazására nézve a törvény előírásai alapján nincs mozgástér (a tiszteletdíjon felül csak az igazolt, a megbízás teljesítésével összefüggő költségek megtérítésére van csak törvényi lehetőség), tehát a szabályzat átveszi a törvény tartalmát. Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. Erre tekintettel a jelenleg hatályos szabályzatban foglaltakhoz képest mivel ez nem jogszabályi előírás az új szabályzat már nem vonná szabályozás alá a munkavállalókat. Esetükre nézve a Munka Törvénykönyve egyértelmű szabályozást tartalmaz. 1. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 10/2010. (I.28.) számú képviselőtestületi határozatával elfogadott, és a 72/2011.(III.24.) és a 208/2013. (IX.26.) számú képviselő-testületi határozatokkal módosított a évi CXXII. tv. alapján a Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek vezető tisztségviselői, felügyelőbizottság tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszüntetése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló Javadalmazási Szabályzatát december 31. napjával hatályon kívül helyezi. Ezzel egyidejűleg január 01. napjától kezdődő hatállyal a mellékletben foglaltakkal egyező tartalommal elfogadja a Javadalmazási Szabályzatot. A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert az elfogadott Javadalmazási Szabályzat aláírására, továbbá annak a hatálya alá tartozó gazdasági társaságokkal való közlésére. Felelős: Kondora István polgármester

4 4 Határidő: december számú határozati javaslat A Képviselő-testület felkéri a Javadalmazási Szabályzat hatálya alá tartozó gazdasági társaságok ügyvezetőit - a évi CXXII. tv. 5. (3) bekezdésében írtakra tekintettel -, hogy az elfogadott Javadalmazási Szabályzat cégiratok közé történő letétbehelyezéséhez szükséges cégeljárás megindításáról gondoskodjanak. Felelős: Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója SÁRVÁR TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója Sárvári ZöldPont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Sárvári Média Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: január 30. Sárvár, november 28. / : Kondora István : / polgármester

5 5 J A VADALMAZÁSI SZABÁLY Z A T I. A szabályzat hatálya 1. A szabályzat hatálya Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) által alapított, és a továbbiakban alapítandó egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságai (a továbbiakban együtt: önkormányzati cégek ) a) vezető tisztségviselőire (Ptk. 3:196. ), b) felügyelőbizottsági tagjaira, c) a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalóira (a továbbiakban: vezető) terjed ki. 2. A szabályzat hatálya jelenleg az alábbi cégek tekintetében alkalmazandó: Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság, SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Sárvári Zöld Pont Hulladék-közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 3. A fentebb megnevezett cégek esetében további munkavállalókra jelen szabályzat hatálya csak akkor terjed ki, ha munkaszerződésük az Mt (2) bekezdésében foglalt szabályok alapján köttetett, illetve köttetik. Ez esetben az ügyvezetők jelen szabályzatban foglaltakat értelemszerűen alkalmazzák. 4. Mindazon javadalmazási ügyekben, amelyekre jelen szabályzat kifejezett rendelkezést, szabályozást nem tartalmaz, a mindenkori jogszabályi rendelkezések és az Alapító Okiratok előírásainak figyelembevételével az a munkáltatói jogkör gyakorló dönt, akinek hatáskörébe az adott ügy tartozik. II. A jogviszony létesítése 5. A vezető tisztségviselők tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, javadalmazás ideértve a végkielégítést és egyéb díjazást, illetve juttatást is megállapítása) a Képviselő-testület gyakorolja. Az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása alacsonyabb szintre nem delegálható. Megbízási jogviszonynál a jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése és a díjazás megállapítása minősül alapvető jognak. 6. Az egyéb munkáltatói (megbízói) jogokat az önkormányzati cégek létesítő okirata szerinti vezető tisztségviselője tekintetében a polgármester gyakorolja. III. Javadalmazás 7. Egy természetes személy, mint ügyvezető legfeljebb egy, a évi CXXII. törvény 1. a) pontja alapján köztulajdonban állónak minősülő gazdasági társaságnál betöltött vezető

6 6 tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. 8. Az önkormányzati cégekkel munkaviszonyban álló vezető tisztségviselőnek minősülő munkavállalók tekintetében a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatásokra és a felmondási idő mértékére az alábbi rendelkezések irányadóak: a) a végkielégítésre való jogosultság az Mt-ben szabályozott feltételektől nem térhet el, b) a munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka ide nem érve az egészségügyi alkalmatlanságot a munkavállaló képességeivel vagy a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg, c) munkáltatói felmondás esetén a felmondási tilalom, a felmondás ideje és indokolása, illetve további kérdések kapcsán az Mt. 65. (3) bek. c. pont, 66. (1)-(6) bekezdés, továbbá a 68. (2) bekezdés előírásait alkalmazni nem kell. 9. A vezető alapbérének emeléséről, illetve jutalomban részesítéséről a Képviselő-testület évente a gazdasági évet lezáró beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönthet. A Képviselő-testület az emelés mértékének meghatározásakor figyelembe veszi az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra irányadó bérfejlesztés mértékét. 10. A vezető alapbérén felül csak akkor és olyan mértékben, illetve azon időszak alatt jogosult cafetéria juttatásra, ahogy erre az adott társasággal teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók jogosultak. 11. A vezető költségtérítése az Mt ának megfelelően történik. IV. A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása 12. Egy természetes személy legfeljebb egy, a évi CXXII. törvény 1. a) pontja alapján köztulajdonban állónak minősülő gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. 13. A felügyelőbizottság elnöki tisztségét betöltő személy díjazása a tagokét meghaladó mértékű lehet. 14. A felügyelőbizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. V. Záró rendelkezések 15. A díjazásra vonatkozó javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, és ugyancsak ő jogosult a szabályzat hatálya alá tartozó kérdésekben az adott jogviszonnyal összefüggő iratok (pl.: munkaszerződés) aláírására. 16. Amennyiben jelen szabályzat módosításra, illetve megváltoztatásra kerül, azt az elfogadástól, illetve módosítástól számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A letétbe helyezésről az érintett cégek ügyvezetői kötelesek gondoskodni. 17. Jelen szabályzat a Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete által történő elfogadását követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit a hatályba lépést követően a

7 7 szabályzat hatálya alá tartozó személyekkel kötött szerződésekre, továbbá azon szerződésekre kell alkalmazni, amelyek előírják a mindenkori javadalmazási szabályzat automatikus alkalmazását. 18. Jelen szabályzat hatálya nem érinti azon munkaszerződésbe foglalt, a vezető számára már megállapított juttatásokat, melyek e szabályzat hatályba lépése napján nem állnak ellentétben az alapul szolgáló jogszabályokkal. 19. E szabályzat a Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából olyan munkáltatói kötelezettségvállalásnak minősül, amely a hatálya alá tartozó vezetők terhére módosítható vagy azonnali hatállyal felmondható, ha a munkáltató körülményeiben az szabályzat elfogadását (közlését) követően olyan lényeges változás következne be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné vagy aránytalan sérelemmel járna. 20. Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 10/2010. (I.28.) számú határozatával elfogadott, és a 72/2011. /III.24. / számú, továbbá a 208/2013.(IX.26.) számú határozattal módosított javadalmazási szabályzat. Ezen szabályzatot Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete.. számú határozatával hagyta jóvá. Sárvár,.... / : Kondora István : / polgármester

8 8 2. NAPIRENDI PONT A. Az ügyvezető megválasztása ELŐTERJESZTÉS a Sárvári Gyógyfürdő Kft-t érintő kérdésekről Vancsura Miklós ügyvezető megbízatása december 31. napjával megszűnik. Javaslatom az, hogy a nevezett január december 31. közötti időre kerüljön újraválasztásra. 1. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete Vancsura Miklós (an.: Báthori Katalin, sz.: , adóazonosító: ) 8380 Hévíz, Fortuna u. 2. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezetőjének megválasztja. Felelős: Kondora István polgármester Határidő: december 31. B. Az ügyvezetővel kötendő szerződés jóváhagyása Az új Ptk. 3:112. (1) bekezdése alapján a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő a társasággal kötött megállapodása szerint megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. Figyelemmel az eddigi gyakorlatra, a jogviszony továbbra is megbízási jogviszony lenne. Változás a korábbihoz képest annyi, hogy a szerződést most már nem az Önkormányzattal, hanem a társasággal kell megkötni. E szerződéskötésnél a társaságot pedig az egyedüli tag törvényes képviselője, tehát a polgármester kell, hogy képviselje. A megbízott díjazásának és további javadalmazásának kérdéseit az előterjesztés 1. számú mellékletét képező megbízási szerződés tartalmazza. 2. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatójával kötendő megbízási szerződés tervezetet a melléklettel azonos tartalommal jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert e szerződésnek a társaság képviseletében történő aláírására. Felelős: Kondora István polgármester Határidő: december 31. C. A felügyelőbizottsági tagok megválasztása A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megbízatása december 31. napjával lejár. Az új megbízatások 2 évre, tehát január 01. napjától december 31. napjáig szólnának. Eddig a Képviselő-testület közvetlenül választhatta meg a felügyelőbizottság elnökét. Erre most utoljára nyílik lehetőség, mert az új Ptk-ra való áttérést követően a törvény

9 9 3:112. (1) bekezdésének előírása mely szerint a felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt fog érvényesülni. A évi CXXII. tv. 4. (2) bekezdése alapján tekintettel arra, hogy a jegyzett tőke meghaladja a kettőszázmillió forintot a bizottság tagjainak száma meghaladhatja a 3 főt. A létszámot változatlanul 5 főben indokolt megállapítani. 3. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja név:.. an.:.., lakcím:. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága elnökének megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. 4. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja név:.. an.:.., lakcím:. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. 5. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja név:.. an.:.., lakcím:. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. 6. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja név:.. an.:.., lakcím:. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. 7. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja név:.. an.:.., lakcím:. szám alatti lakost január december 31. közötti időre a Sárvári Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja és díjazását bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. D. A felügyelőbizottság elnökével/tagjaival kötendő szerződés jóváhagyása

10 10 Az új Ptk. 3:121. (3) bekezdése szerint a felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell alkalmazni. E szabály értelmezésére nézve még nincs kialakult joggyakorlat. Az irányadónak tekinthető szakirodalom szerint az látszik, hogy a tag elfogadó nyilatkozata mellett legyen még egy megbízási szerződés. A felügyelőbizottság az új Ptk. szerint tulajdonosi ellenőrzésre rendeltetett, s neki az ügyvezetőt kell ellenőriznie. Erre tekintettel tartjuk azt, hogy ennek a megbízási szerződésnek a Képviselő-testülettel (akinek képviseletében a polgármester jár el) kell létrejönnie. A szerződés tervezetét az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatoljuk. 8. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. újonnan megválasztott felügyelőbizottsági tagjaival kötendő megbízási szerződés tervezetét a melléklettel megegyező tartalommal jóváhagyja és feljogosítja a polgármestert, hogy e szerződésben foglalt tartalommal a bizottság tagjaival a szerződést megkösse. Felelős: Kondora István polgármester Határidő: január 31. E. Döntés a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről A Ptké. 12. (1) bekezdése értelmében a társaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről a Képviselő-testületnek döntenie kell és e határozatát a cégbírósághoz be kell nyújtania. 9. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja akként dönt, hogy a Sárvári Gyógyfürdő Kft január 01. napjától kezdődően a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény 9. (2) és 12. (1) bekezdéseinek rendelkezései szerint a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működjön tovább. A Képviselő-testület felkéri a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy e határozatának a Szombathelyi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: a társaság ügyvezető igazgatója Határidő: január 31.

11 11 F. Az új alapító okirat elfogadása Az új Ptk-ra való áttérés az alapító okirat elfogadását igényli a Képviselő-testület részéről, melynek a tervezetét az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza és az már az új szabályoknak való megfelelés érdekében készült el. 10. számú határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát akként módosítja, hogy a jelenleg hatályos (2012. június 01. napjától alkalmazandó) alapító okiratának valamennyi rendelkezését december 31. napjával hatályon kívül helyezi és helyette január 01. napjától alkalmazandóan a évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő tartalmú alapító okiratot fogad el. A Képviselő testület feljogosítja a polgármestert a teljes egészében módosított, és ezáltal új tartalmúnak tekintendő melléklet szerinti - alapító okirat aláírására. Felelős: Kondora István polgármester Határidő: december 31. G. Eljárási teendők Képviselő-testület által meghatározott döntések alapján cégeljárást kell lefolytatni, mely ügyvédi közreműködést igénylő, elektronikus formában megvalósuló eljárás. Ennek teendőinek intézése ügyvezetői kompetenciába tartozó. 11. számú határozati javaslat A Képviselő-testület felkéri a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatóját az új Ptk. szabályai alá való áttérésből eredő eljárási feladatok intézésére, illetve az ügyvédi meghatalmazás kiadására. Felelős: a Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: január 30. Sárvár, november 28. / : Kondora István : / polgármester H. Folyószámla-hitel szerződésének megkötéséhez történő hozzájárulás ás kezességvállalás A H. pont később kerül feltöltésre a honlapra!

12 12 Melléklet a B. ponthoz MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (ÜGYVEZETŐI TISZTSÉG ELLÁTÁSÁRA) amely létrejött a évi V. törvény (Ptk.) 3:112. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel egyrészről: cégnév: Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 9600 Sárvár, Vadkert u. 1. képviselő: Kondora István, Sárvár Város Polgármestere cégjegyzékszám: adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) és másrészről: név: Vancsura Miklós lakcím: 8380 Hévíz, Fortuna utca 2. anyja neve: Báthori Katalin születési helye és ideje: Rém, adóazonosító: mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a Megbízó ügyvezetésének ellátása tárgyában alulírott napon és helyen, a következő feltételek mellett. I. Előzmények A szerződő felek megállapítják, hogy a Megbízó (mint Sárvár Város Önkormányzata egyszemélyes társasága) alapító okirata értelmében a társaság ügyvezetését egy ügyvezető önállóan látja el. A.. számú Képviselő-testületi határozatban az egyedüli tag úgy határozott, hogy január 01-től december 31-ig terjedő időszakra a Megbízottat választja ügyvezetőnek, aki ezen tisztségéből eredő feladatait megbízási jogviszony keretében látja el. II. A megbízás tárgya 1) A Megbízó ezennel megbízza a Megbízottat a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával, aki ezt elfogadja. 2) Az ügyvezetői megbízás keretében a Megbízott főbb feladatai az alábbiak: a) Ellátja a Megbízó ügyeinek intézését, a Megbízó képviseletét, köteles gondoskodni továbbá a társaság operatív vezetéséről. b) Önállóan képviseli a Megbízót harmadik személyekkel szemben, továbbá a bíróságok és más hatóságok előtt. c) Önállóan jogosult a cégjegyzésre a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően. d) Irányítja Megbízó gazdálkodását, gondoskodik továbbá a Megbízó birtokában és kezelésében lévő vagyon megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról a versenyképesség, likviditás és igényérvényesítés szempontjai alapján.

13 13 e) Gondoskodik a felügyeleti szervek által elrendelt intézkedések megtételéről. f) Határidőben gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséről, valamint évente legalább egyszer az egyedüli tag előtt beszámol az adott üzlet évről. g) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Megbízó munkavállalóival kapcsolatban. h) Határidőben bejelenteni a hatóságok részére a jogszabályokban előírt adatokat, azok változását, továbbá köteles határidőben eleget tenni az előírt bevallási és fizetési kötelezettségeknek mind az állam, mind harmadik személyek irányában. i) A Ptk. 3:197. (1) bekezdése alapján vezeti a tagjegyzéket. j) A Megbízó alapítói határozataival kapcsolatban: - végrehajtja a Megbízó mint egyedüli tag által hozott határozatokat; - folyamatos nyilvántartást vezet az egyedüli tag által hozott határozatokról (határozatok könyve), melybe a határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul bevezeti; k) Irányítja a Megbízó könyveinek és nyilvántartásainak szabályszerű vezetését. l) A Megbízó kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást ad, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé teszi. m) Ellátja továbbá a vezető tisztségviselők számára a vonatkozó jogszabályokban és a társasági szerződésben meghatározott további feladatokat. III. Összeférhetetlenség 3) A Megbízott kijelenti, hogy vele szemben törvényben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, illetve a Megbízó Alapító Okirata szerinti összeférhetetlenségi szabályok reá nem vonatkoznak. 4) A Megbízott kijelenti továbbá, hogy nem vezető tisztségviselője más gazdasági társaságnak. Amennyiben a Megbízottat más gazdasági társaság vezető tisztségviselőjévé választják, illetve nevezik ki, a Megbízott erről az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban tájékoztatja a Megbízót. Amennyiben a Megbízott jelen pontban meghatározott értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a Ptk. általános szabályai szerint felel az értesítés elmulasztásából eredő károkért. IV. Megbízási díj 5) A Megbízott részére bruttó ,- Ft/hó megbízási díj jár. A Sárvári Gyógyfürdő Kft., mint Megbízó az SZJA tv. és egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével megállapított nettó megbízási díjat minden tárgyhót követő hónap 07. napjáig fizeti meg a Megbízottnak, egy összegben a megadott bankszámlára történő átutalással, a jogszabály szerint a Sárvári Gyógyfürdő Kft-t terhelő fizetési kötelezettségek egyidejű teljesítése mellett. 6) A Megbízó biztosítja a Megbízott számára egy, a Kft. tulajdonát képező személygépkocsi személyi és magáncélú használatát azzal, hogy a használat költségeit, továbbá a személyi használat után fizetendő, a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti közterheket a Sárvári Gyógyfürdő Kft., mint Megbízó viseli. 7) A Megbízott a Sárvári Gyógyfürdő Kft., mint Megbízó tulajdonát képező mobiltelefon használatára jogosult, amelynek használati díját, valamint a használat után fizetendő, a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti közterheket a Megbízó viseli.

14 14 8) A Megbízott jogosult a feladatának ellátásával összefüggő reprezentációs kiadások elszámolására az üzleti terv szerint. 9) A Sárvári Gyógyfürdő Kft. biztosítja a Megbízott részére a Társaság eredményes szakmai és pénzügyi-gazdasági működési feladatainak ellátásával kapcsolatosan, a szakmai konferenciákon, továbbképzéseken (bel-, és külföldi) való részvételt, ezek költségeinek térítését, a Társaság belső szabályozási rendje szerint. 10) Az esetleges további javadalmazás (juttatás) tekintetében Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete által elfogadott Javadalmazási Szabályzat előírásai az irányadóak. V. Felelősségi szabályok 11) A Megbízott vezető tisztségviselőnek minősül. A Megbízott a Megbízó ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles ellátni. 12) A Megbízott a jogszabályok, a Megbízó Alapító Okirata és az alapító által hozott határozatok és döntések, valamint alapítói utasítások, illetve ügyvezetési kötelezettségei vétkes megszegésével a Megbízónak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a Megbízóval szemben. VI. Titoktartási kötelezettség 13) A Megbízott köteles a Megbízóval kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. Ennek alapján titoktartási kötelezettség terheli a Megbízottat minden olyan, a Megbízóval, annak tevékenységével, illetve üzleti partnereivel kapcsolatos információ tekintetében, amely a megbízás ellátásával kapcsolatban jutott Megbízott tudomására. 14) A titoktartási kötelezettség a megbízás megszűnését követően is fennmarad. VII. A megbízási szerződés megszűnése 15) Jelen megbízási szerződést a felek határozott időre január 01-től december 31-ig kötik, amelynek elteltével a szerződés megszűnik. 16) A Megbízott ügyvezetői megbízása megszűnhet továbbá a lejáratot megelőzően: a) a Megbízó által történő visszahívással; b) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével; c) a Megbízott lemondásával; d) a Megbízott elhalálozásával. 17) A Megbízott ügyvezetői tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a Megbízó működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az egyedüli tag az új ügyvezető megválasztáséról már ezt megelőzően gondoskodott, vagy gondoskodni tudott volna. A

15 15 lemondás hatályossá válásáig a Megbízott a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 18) Abban az esetben, ha a szerződés a határozott idő lejárta előtt, visszahívással kerülne a Megbízó által megszüntetésre, a Megbízó vállalja, hogy 6 havi megbízási díjnak megfelelő összeget fizet meg a Megbízottnak. Ha a megbízás lejártáig kevesebb, mint 6 hónap van hátra akkor visszahívás esetén a Megbízó a megbízás lejártáig hátralévő hónapokra járó megbízási díját fizeti ki a Megbízott részére. 19) A Megbízott az ügyvezetői megbízás időtartamának lejártát követően Megbízó taggyűlése által akár többször is újraválasztható, illetve bármikor visszahívható. VIII. Egyebek 20) Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, valamint a Megbízó Alapító Okiratának rendelkezései az irányadóak. 21) Jelen szerződést a felek közösen elolvasták, annak tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. A szerződést a.. számú Képviselő-testületi határozat alapján Sárvár Város Polgármestere írja alá a Megbízó részéről. Kelt,.. Kondora István Sárvár Város Polgármestere a Megbízó képviselője. Vancsura Miklós ügyvezető igazgató

16 16 Melléklet a D. ponthoz MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGI TISZTSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről: Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg , 9600 Sárvár, Vadkert u. 1.) egyedüli tagja Sárvár Város Önkormányzata képviseletében eljáró Kondora István polgármester mint megbízó, másrészről: név: lakcím:... anyja neve: születési ideje:.. szem. ig. száma: adószám:.. mint megbízott felügyelőbizottsági tag között, alulírott napon és helyen, a következő feltételek mellett: 1. A szerződő felek megállapítják, hogy a Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete mint a megbízó gazdasági társaság egyedüli tagja. számú határozatával az ügyvezetés ellenőrzése céljából a felügyelőbizottság egyik tagjává a megbízottat választotta, mely tisztséget a megbízott külön nyilatkozattal elfogadta. Mindezek alapján a felek jelen szerződésben rögzítik e megbízás ellátásának feltételeit. 2. A megbízott feladatait a 5 tagból álló felügyelőbizottság keretében látja el, amelynek során köteles személyesen eljárni. 3. A megbízó kijelenti, hogy vele szemben törvényben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. 4. A megbízás időtartama a határozatnak megfelelően kettő évre, azaz január 01-től december 31-ig terjed, azonban a Képviselő-testület a megbízottat bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja, mely a jelen szerződés megszűnését vonja maga után. A megbízott tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a megbízó működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályosság válásáig a megbízott a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 5. A megbízott tudomásul veszi, hogy a felügyelőbizottsági tagok a Polgári Törvénykönyvnek a közös károkozására vonatkozó szabályai szerint korlátlanul és

17 17 egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. A változat 6. A megbízott a felügyelőbizottsági elnöki tisztség ellátásáért havi forint összegű megbízási díjban (tiszteletdíjban) részesül, amely minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig került átutalásra a bankszámlájára. B változat 6. A megbízott a felügyelőbizottsági tagi tisztség ellátásáért havi forint összegű megbízási díjban (tiszteletdíjban) részesül, amely minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig került átutalásra a bankszámlájára. 7. Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak. Kelt:... Kondora István polgármester a Megbízó képviseletében Megbízott

18 18 Melléklet a F. ponthoz SÁRVÁRI GYÓGYFÜRDŐ Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetű ALAPÍTÓ OKIRATA Hatályos: január 01. napjától Ellenjegyezte:

19 19 ALAPÍTÓ OKIRAT amely megfelel évi V. tv. (Ptk.) rendelkezéseinek. 1. A társaság tagja 1.1. Sárvár Város Önkormányzata címe: 9600 Sárvár, Várkerület 2. törzsszáma: A társaság neve és székhelye 2.1. A társaság cégneve: Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Sárvári Gyógyfürdő Kft A társaság székhelye: 9600 Sárvár, Vadkert u A társaság honlapja: A társaság címe: 3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre 3.1. Főtevékenység: Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Hatósági engedély száma: /2007 Az engedély érvényességének kezdete: augusztus Egyéb tevékenységi körök: 0162 '08 Állattenyésztési szolgáltatás 4719 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 4729 '08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 4741 '08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 4742 '08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme 4753 '08 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme 4759 '08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 4761 '08 Könyv-kiskereskedelem 4762 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 4764 '08 Sportszer-kiskereskedelem 4765 '08 Játék-kiskereskedelem 4771 '08 Ruházat kiskereskedelem 4775 '08 Illatszer-kiskereskedelem 4776 '08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 4777 '08 Óra-, ékszer-kiskereskedelem 4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 4950 '08 Csővezetékes szállítás 5510 '08 Szállodai szolgáltatás 5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 5530 '08 Kempingszolgáltatás 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás

20 '08 Rendezvényi étkeztetés 5629 '08 Egyéb vendéglátás 5630 '08 Italszolgáltatás 5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6832 '08 Ingatlankezelés 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység 7312 '08 Médiareklám 7410 '08 Divat-, formatervezés 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7721 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 7722 '08 Videokazetta, lemez kölcsönzése 7729 '08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 7735 '08 Légi szállítóeszköz kölcsönzése 7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése 7810 '08 Munkaközvetítés 7990 '08 Egyéb foglalás 8110 '08 Építményüzemeltetés 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8291 '08 Követelésbehajtás 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 8551 '08 Sport, szabadidős képzés 8621 '08 Általános járóbeteg-ellátás 8622 '08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 8623 '08 Fogorvosi járóbeteg-ellátás 8690 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 8710 '08 Bentlakásos, nem kórházi ápolás 8720 '08 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása 8730 '08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 9311 '08 Sportlétesítmény működtetése 9313 '08 Testedzési szolgáltatás 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9602 '08 Fodrászat, szépségápolás 9609 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás A társaság a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg választása szerint a Cégközlönyben vagy a társaság honlapján köteles közzétenni. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. kötelezi a társaságot közlemény közzétételére, a társaság e kötelezettségének a 2.4. pont szerinti honlapján történő közzététellel tesz eleget. 4. A társaság működésének időtartama 4.1. Az alapító a társaságot határozatlan időtartamra hozta létre. 5. Az üzleti év

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Vodova János (nem veszi igénybe)

Vodova János (nem veszi igénybe) Vodova János (nem veszi igénybe) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerződő felek, az alulírott helyen, időpontban, a következők szerint: 1. Szerződő felek 1.1. Gyomaendrőd Város

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezet) Az Egységes Szerkezetben átvezetésre kerültek a korlátolt felelősségű társaságnak az alapítástól az egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulásáig

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú)

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) 6/2014. (I. 16.) határozat 1. sz. melléklete MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) Melyet megkötöttek egyrészről: a BARCIKA ART Kft. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5., képviseletében: Kazincbarcika

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! n e j l o n BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 627/2008. (XII.

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat Javadalmazási Szabályzat Melléklet a 47/2013.(IV.30.)Öh.sz határozathoz Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló -

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. A L A P Í T Ó O K I R A T Alulírott Alapító - Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 494/2011./HUM. : (53) 360-010 : (53) 360-010 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: LISZ Kft. alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/9. Előkészítette: Véleményező bizottság: Dr. Kiss Beáta ügyvéd, mb. jogi képviselő LISZ Kft. Ügyrendi, lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság,

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1. melléklet a /2013. (VIII..) önkormányzati határozathoz Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1.oldal I. Bevezetés A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Budapest, 2012. Jóváhagyta a Tulajdonos...számú határozatával Az UV Újpesti Vagyonkezelő

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 4. melléklet a /2013. (XI.28.) határozathoz Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítjuk

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 3/2010.05.03. sz. határozat: A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a 2009. évi pénzügyi beszámolót és közhasznú jelentést

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a Ózd, 2011. november 24. Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Előkészítő: P.H. Településfejlesztési

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei MELLÉKLET A L A P Í T Ó O K I R A T A Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 54-56. -ai, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 07-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 07-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 07-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú társaság alapítására Tisztelt Képviselő-testület! A XXI.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben - amely készült a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 2013. június 6. napján kelt 76/2013. (VI. 6.) Kgy. határozata

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Alulírottak, GLADSTONE Magyarország Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1088 Budapest, Baross

Részletesebben

A javadalmazási szabályzatokat a határozati javaslat 1-6. számú mellékletei tartalmazzák.

A javadalmazási szabályzatokat a határozati javaslat 1-6. számú mellékletei tartalmazzák. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250; Fax: 32/310-838; E-mail: polgarmester@salgotarjan.hu Szám: 20.850/2007. Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés Alulírott tagok, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését: 1. A társaság cégneve, székhelye,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. november 27-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. november 27-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 08-8/339-6/2014 TÁRGY: DÖNTÉS A PÉTÁV KFT. 2015. ÉVI BANKGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS BANKSZÁMLAHITEL ÖSSZEGÉRŐL, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK, KÖNYVVIZSGÁLÓ VÁLASZTÁSÁRÓL ÉS A MÓDOSÍTOTT TÁRSASÁGI

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 23. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 2. melléklet a /2013. (XI. 28.) határozathoz AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére J A V A S L A T tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózdi Vízmű Kft. Ózd, 2012.

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepp TV Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK módosítására

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepp TV Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csepp TV Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK módosítására Készítette: Vida István ügyvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /12-2/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Városgazdálkodási

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 08. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT 302/2014. (VI.26.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Szabályzatot jelen határozat 1. melléklete szerint. JAVADALMAZÁSI

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirendi pont 37-47/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a XVI. kerületi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/461-1/2014/I Üi.: dr. Nemes Adrienn Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Önkormányzati tulajdonú kft.-knél

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás 3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Vízmű Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Vízmű Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Vízmű Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője Előkészítő: P.H. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózdi Vízmű Kft.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-i ülésére Tárgy: Területfejlesztési célú kft. létrehozása Előterjesztő: Borsó Tibor, a megyei közgyűlés alelnöke Előkészítő: Dr. Veres

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. január 12... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki.

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/1996./II.1./ sz. h a t á r o z a t a a Pécsi Ipari Park közhasznú társaság létrehozásáról 1./ A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Pécs-Baranyai Kereskedelmi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA Melléklet a 322/2014. (X. 30.) számú önkormányzati határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA A Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Önkormányzatot

Részletesebben

7622 Pécs, Széchenyi tér 1.

7622 Pécs, Széchenyi tér 1. A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság cégneve: Tüke Busz Közösségi Közlekedési

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE (( SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Tulajdonosi Bizottsága a nemzeti

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat. HEVA Kft. alapító okirata 106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat HEVA Kft. alapító okirata 1, A HEVA KFT. telephelyei közül megszüntetésre kerülnek az alábbi telephelyek: - 3360 Heves, József Attila út 18. - 3360 Heves, Alkotmány

Részletesebben

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata tervezet 2013. december. Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben