A LÉTESÍTİ OKIRAT. A Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény) Hatályos Ptk. (1959. évi IV. törvény)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014.03.26. A LÉTESÍTİ OKIRAT. A Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény) Hatályos Ptk. (1959. évi IV. törvény)"

Átírás

1 Jogszabályi háttér Györfi Gyula civilsegéd A LÉTESÍTİ OKIRAT A Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény) Közhasznúság Szervezetek mőködése, gazdálkodása Nemzeti Együttmőködési Alap Alkalmazás (Civil tv. 74. (2)) tıl Létesítı okirat megfeleltetés (Civil tv. 75. (5)) ig (közhasznú jogálláshoz) A Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával Jogszabályi háttér A Civilmód törvény (2013. évi CCXIII. törvény) Új Ptk-nak való megfeleltetés Megszőnés részletes szabályozása Civil törvény egyéb módosításai Mőködés, gazdálkodás Nemzeti Együttmőködési Alap Alkalmazás (Civilmód tv. 35. (1)) Kihirdetésének napjától Létesítı okirat megfeleltetés (Civilmód tv. 35. (3)) öt követıen az új Ptk. alkalmazásával Jogszabályi háttér Hatályos Ptk. (1959. évi IV. törvény) Alkalmazás Jelenleg hatályos Alkalmazhatósága (Ptké tv.11. (5)) után, amíg nem felelteti meg a szervezet létesítı okiratát az új Ptk-nak Legfeljebb: ig! 1

2 Jogszabályi háttér Új Ptk. (2013. évi V. törvény) Alkalmazás tıl a létesítı okirat megfeleltetését követıen Létesítı okirat megfeleltetése öt követıen az elsı létesítı okirat módosítással együtt (Ptké tv.11. (1)) Legkésıbb: ig! (Ptké tv.11. (3)) Módosító: évi CCLII. Törvény XI. fejezete Jogszabályi háttér Az új Ptk. hatályba léptetı törvénye (2013. évi CLXXVII. törvény) Átmeneti rendelkezések Egyesületek, Alapítványok átmeneti rendelkezései (Ptké tv. 11. ) Felhatalmazó rendelkezések Alkalmazás (Ptké tv. 71. ) tıl Jogszabályi háttér 11/2012. KIM rendelet Bírósági eljárásban alkalmazandó őrlapok Az egyesület alapszabályának adattartalma (41. melléklet) Az alapítvány alapító okiratának adattartalma (42. melléklet) Formalizált mellékletek adattartalma (43. melléklet) Alkalmazás (Rendelet 13. ) Papír alapú őrlapok Elektronikus őrlapok tıl Létesítı okirat Általános kötelezı tartalom (Ptk. 3:5. ) Jogi személyekre egységesen került meghatározásra, benne Az egyesület és Az alapítvány is 2

3 A szervezet neve (Ptk. 3:6. ) Egyedi, mástól megkülönböztetı Megfontolandó a rövid- és idegen nyelvő elnevezés is! Nem lehet megtévesztı Szervezettípus, tevékenység megjelölés a névben Magyar nyelven és helyesen írva csak! Közhasznú megjelölés (Civil tv. 36. (1)) Közhasznú jogállásúak használhatják csak, De nem kötelezı! Különös forma megnevezése (Civil tv. 4. (1)) Szövetség, Párt, Szakszervezet A szervezet székhelye (Ptk. 3:7. ) Székhelyen biztosítani kell A szervezet részére címzett jognyilatkozatok fogadását és a A jogszabályban elıírt iratok elérhetıségét! Székhelyhasználati jogcím igazolása KIM rendelet 43. melléklet I. Vagyoni hozzájárulás(ptk. 3:9. ) Alapítvány esetében kötelezı Az alapítványi célok megvalósításához szükséges mértékő kell legyen! Lehet (Ptk. 3:10. ) Pénzbeli és/vagy Nem pénzbeli: dologi, vagyoni értékő jog Vagyoni hozzájárulás kezelése Induló tıke kezelése (Civil tv. 22. (2)) Kezelésére vonatkozóan rendelkezni kell a létesítı okiratban Alapítvány vagyonának kezelése, védelme (Ptk. 3:384. ) Az alapító okiratban kell rendelkezni a vagyon kezelésérıl 3

4 Csatlakozás az alapítványhoz (Ptk. 3:83. ) Bejegyzett alapítványhoz csatlakozni Az alapító okiratban meghatározott módon lehet A csatlakozási lehetıség biztosítás A csatlakozás feltételei és módja A csatlakozó jogai Ha a csatlakozó alapítói jogokat is kap, jogait a többiekkel együtt gyakorolja Szervezet céljai, tevékenységei Elemei Küldetés (nem kötelezı elem) Szervezet tartós céljai vagy tartós közérdekő céljai Célok elérése érdekében végzett tevékenységek (feladatok) Célok elérése érdekében végzett közhasznú tevékenységek meghatározása Szervezet céljai, tevékenységei Küldetés (misszió) Stratégiai tervezés eredménye Összefoglalja egy-két mondatban a szervezet céljait, tevékenységeit A küldetés mondata öt kérdésre ad választ Mit? (általános cél), Kinek? (célcsoportok) Miért? (mit akar elérni a szervezet) Hogyan? (milyen módon, milyen tevékenységekkel) Hol? (földrajzi kiterjedés) Szervezet céljai, tevékenységei Szervezet (tartós) céljai Részcélok csoportosított megfogalmazása (pillérek) Prioritásokat tükröz (sorrend) Példa: Helyi civil szervezetek - kisközösségek - megerısítése, hatékony mőködésük elımozdítása, támogatása egy dinamikus és önfenntartó nonprofit szektor kialakulásához annak érdekében, hogy az erıs kisközösségek növekvı szerepvállalással biztos támaszai legyenek a helyi közösségek tagjainak és a demokráciának. 4

5 Szervezet céljai, tevékenységei Tevékenységek A célok elérése érdekében végzett tevékenységek Ezeket szokás nevezni: Alapcél szerinti tevékenységeknek vagy Célszerinti tevékenységeknek Adózási kérdés a pontos megfogalmazás! E tevékenységek bevételei a kedvezményezett bevételek (Tao tv. 6. melléklet) Nem részei a gazdasági-vállalozási tevékenységnek (Civil tv ) Szervezet céljai, tevékenységei Példa a tevékenységekre: kutatások végzése, tanulmányok készítése civilszervezetek, kisközösségek kapacitásának fejlesztése képzési programok kidolgozása képzések, tréningek szervezése máshová nem sorolt egyéb oktatások oktatási kiegészítı tevékenységek ismeretterjesztı kiadványok szerkesztése és terjesztése civilszervezeteket, kisközösségeket segítı menedzsmentszolgáltatások fejlesztése és mőködtetése civilszervezetek, kisközösségek szervezetfejlesztése Közhasznú jogállás tartalom Szervezet céljai, tevékenységei Közhasznú tevékenységek (Civil tv. 34. (1)) Meghatározásának tartalmi elemei Folytatott közhasznú tevékenység megnevezése Közfeladat megnevezése (mely kapcsolódik a tevékenységhez) Közfeladatot elıíró pontos jogszabályi hely Közhasznú jogállás tartalom Példa tevékenységek közhasznú besorolására Egészségmegırzı tevékenységek (I. pillér) Szabadidısport Szabadidısport programok Szabadidısport rendezvények Szabadidısport infrastruktúra fejlesztések Szabadidısport humánerıforrás fejlesztések (képzések) Szabadidısport: Sport és ifjúsági ügyek, évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 15. 5

6 Közhasznú jogállás tartalom Példa tevékenységek közhasznú besorolására Egészségmegırzı tevékenységek (I. pillér) Lelki- és Szociális egészség fejlesztése Kreatív önmegvalósítás segítése Közösségfejlesztı programok Közösségi turisztikai rendezvény Közösségépítı infrastruktúra fejlesztések Közösségépítı humánerıforrás fejlesztések (képzések) Lelki- és szociális egészség fejlesztése: Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások: 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 4. Közhasznú jogállás tartalom Példa tevékenységek közhasznú besorolására Egészségmegırzı tevékenységek (I. pillér) Betegségmegelızés Drog prevenciós programok Egészséges táplálkozás, egészséges otthon programok Prevenciós humánerıforrás fejlesztések (képzések) Betegségmegelızés: A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminıség elısegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés, évi CLIV. törvény 144. (1)-(2) Közhasznú jogállás tartalom Kijelentések a létesítı okiratban Közhasznú szolgáltatások igénybevétele (Civil tv. 34. (1)) Tagjain, vezetı tisztségviselıin, munkatársain önkéntesein kívül mások is részesülhetnek azokból Gazdálkodásra vonatkozó szabályok (Civil tv. 34. (1)) Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak célszerinti tevékenységét nem veszélyeztetve végez A gazdálkodás során keletkezett eredményt nem osztja fel, azt közhasznú tevékenységeire fordítja Elhatárolódás a pártpolitikától (Civil tv. 34. (1)) A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közhasznú jogállás tartalom Rendelkezés a létesítı okiratban vagy SZMSZ-ben Adminisztratív szabályok (Civil tv. 37. (3)) A határozatok nyilvántartásának szabályozása Döntések nyilvánossága és érintettekkel való közlésének módja Mőködés során keletkezett iratokba való betekintés rendje Nyilvánossági szabályok (Civil tv. 37. (3)) A szervezet mőködésének nyilvánosságáról A szolgáltatások igénybevételének módjáról, nyilvánosságáról A beszámoló közlésének, nyilvánosságra hozásának módjáról 6

7 Kötelezı tartalmi elemek Alapítvány mőködési ideje (Ptk. 3:391. (1) a)) Határozott idıre alapított (a mőködés idıtartamának meghatározásával) Határozatlan idıre alapított Az alapítványi vagyon kezelésének és felhasználásának szabályai (Ptk. 3:391. (1) b)) Az alapítvány vagyonának felhasználhatósága A gazdálkodás eredményének felhasználhatósága Kötelezı tartalmi elemek Kurátorokra vonatkozó szabályok (Ptk. 3:391. (1) c)-d)) A tagság keletkezésére és megszőnésére vonatkozó szabályok A tagság idıtartama Határozott idejő (az idıtartam meghatározásával) Határozatlan idejő Kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok Kuratóriumi tagsági díjazás megállapítás szabályai Szükség szerinti tartalmi elemek Alapítókra vonatkozó szabályok (Ptk. 3:391. (2)) Alapítói jogok átruházása alapítványi szerv hatáskörébe Alapítói jogok átruházásának szabályai Csatlakozás szabályozása Alapítványi szervek hatásköre, eljárási szabályai Alapítók győlésének létesítése és mőködésének szabályozása Szükség szerinti tartalmi elemek Egyéb szabályok (Ptk. 3:391. (2)) Kötelezıen nem nevesített alapítványi szervek szabályozása (létesítés, tagjainak kinevezés, visszahívása és javadalmazása, eljárási szabályainak meghatározása) Képviselet részletes szabályozása, és a munkáltatói jogok gyakorlásának szabályozása Kedvezményezetek körének és juttatásainak meghatározása (célszerinti juttatás) Rendelkezés a fennmaradó vagyonról Gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásának keretei 7

8 Alapító okirat módosítása Nem módosíthatóak az alapítvány céljai (Ptk. 3:393. (1)) Kivéve ha a célját elérte, vagy elérése lehetetlenné vált és van elég vagyon új cél megvalósítására. Nem csökkenthetı az alapítvány vagyona (Ptk. 3:393. (2)) Valamint nem változtatható meg a fennmaradó vagyon jogosultja, ha az alapítványhoz csatlakozás történt. Alapítói jogok gyakorlása alapító kiesésekor Alapító halála, megszőnése esetén (Ptk. 3:394. (1)) Alapító okiratban erre az esetre kijelölt személy vagy szerv Kijelölés hiánya esetén a kuratórium Ha az alapítói jogokat nem az alapító gyakorolta, a szabályt a jogokat gyakorlóra kell alkalmazni (Ptk. 3:394. (2)) Ha az alapítói jogokat valamely szerv gyakorolja, saját tagjaival, vezetıivel és ellenırzésével kapcsolatosan nem járhat el (Ptk. 3:394. (3)) Ha nincs az elıbbiek tekintetében joggyakorló, a nyilvántartó bíróság gyakorolja az alapítói jogokat (Ptk. 3:394. (3)) Tagokra vonatkozó szabályok Tagság feltételei Nyilatkozat a belépési szándékról Melyben a felvételt kérı tagjelölt kijelenti, hogy elfogadja az egyesület céljait vállalja a tagsággal járó kötelezettségek teljesítését Megfogalmazhatóak kizáró és összeférhetetlenségi szabályok is (Ptk. 3:71. (1) b)) Tagokra vonatkozó szabályok Tagi jogviszony keletkezése (Ptk. 3:67. (1)) Alapításkor: bírósági nyilvántartásba vétellel Alapítás után az alapszabály rendelkezései szerint, a belépési nyilatkozat szerint (Ptk. 3:80. m)) A közgyőlés felvételi határozatával (fıszabály), vagy Az elnökség felvételi határozatával (alapszabályi felhatalmazással) 8

9 Tagokra vonatkozó szabályok Tagok jogai Tevékenységben való részvétel joga (Ptk. 3:65. (1)) Jogosult igénybe venni a tagok részére biztosított szolgáltatásokat (KIM rendelet 41.melléklet 6.1.6) Egyenlı jogok és kötelezettségek (Ptk. 3:65. (2)) Kivétel: különleges jogállású tagok Jogait személyesen gyakorolja (Ptk. 3:65. (3)) Nem forgalomképes és nem örökölhetı Kivétel Az alapszabály rendelkezése szerint a tag jogát képviselı útján is gyakorolhatja (Ptk. 3:65. (3)) Tagokra vonatkozó szabályok Különleges jogállású tagok Alapszabály rendelkezései szerint (Ptk. 3:65. (2)) Különleges jogállású tagok (Ptk. 62. (4)) (Civilmód tv. 8. (1) Civil tv. 4. (5)) Pártoló tag: csak vagyoni hozzájárulás Tiszteletbeli tag: a közgyőlés választja meg Jogaik: Üléseken tanácskozási jog szavazati joguk nincs és nem választhatóak tisztségviselınek Tagokra vonatkozó szabályok Tagok kötelezettségei Az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítése (Ptk. 3:66. (1)) A tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását és tevékenységét (Ptk. 3:66. (2)) A tag köteles tagdíjat fizetni (KIM rendelet 41.melléklet 8.1) Köteles betartani a közgyőlés rendelkezéseit (KIM rendelet 41.melléklet 8.3) Köteles betartani az elnökség rendelkezéseit (KIM rendelet 41.melléklet 8.4) Tagokra vonatkozó szabályok Tagi jogviszony megszőnése Kilépés (Ptk. 3:68. (2)) Képviselıhöz, írásban bármikor benyújtott nyilatkozat Felmondás(Ptk. 3:69. ) Az alapszabályban a tagság feltételhez kötött a tag nem felel meg a feltételeknek 30 napos határidıvel a tagsági jogviszony írásban felmondható. Felmondásról a közgyőlés dönt! 9

10 Tagokra vonatkozó szabályok Tagi jogviszony megszőnése Kizárás (Ptk. 3:70. ) Ok: törvény, alapszabály, közgyőlési határozat súlyos vagy ismételten sértı magatartása; Kezdeményezı: egyesületi tag vagy egyesület valamely szerve; Folyamat: tisztességes eljárás; Eljáró: a közgyőlés; Feltétel: az alapszabályban szabályozni kell az eljárást! Tagokra vonatkozó szabályok Tagi jogviszony megszőnése Kizáró határozat (Ptk. 3:70. (2)) Formája: írásba foglalt, indoklással ellátott Indoklás tartalmazza: kizárást eredményezı tényeket, bizonyítékokat Tájékoztatás a jogorvoslati lehetıségekrıl Kizárt taggal közölni kell Fellebbezési lehetıség (Ptk. 3:70. (3)) Alapszabályban biztosítható belsı fellebbezési lehetıség Módja: folyamat leírása, eljáró szerv meghatározása Tagokra vonatkozó szabályok Tagi jogviszony megszőnése Törléssel Természetes ok(ptk. 3:68. (1)) A tag halálával, vagy Jogutód nélküli megszőnésével Tagdíjtartozás miatt (KIM rendelet 41.melléklet 5.4) Feltétele: igazolható fizetési felszólítás Határozat: elnökség törlést elrendelı határozata Értesítés: a tagság törlésérıl a tagot értesíteni kell Döntéshozó szerv Döntéshozó szerv lehet (Ptk. 3:72. ) Közgyőlés (Ptk. 3:72. (1)-(2)) Tag joga: részvétel, szavazati jog gyakorlása, felszólalás, kérdések feltétele, javaslat- és észrevétel tétele Küldöttgyőlés (Ptk. 3:72. (3)) Meg kell határozni a küldöttek választásának módját Mőködése megegyezik a közgyőlés mőködésével 10

11 Döntéshozó szerv hatásköre Kizárólagos hatáskörök (Ptk. 3:74. ) Alapszabály módosítása; Megszőnés, egyesülés, szétválás elhatározása; Vezetı tisztségviselık megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; Éves költségvetés elfogadása; Éves beszámolók elfogadása; Munkáltatói jogok gyakorlása: munkaviszonyban álló vezetı tisztségviselık felett; Döntéshozó szerv hatásköre Kizárólagos hatáskörök (Ptk. 3:74. ) Szerzıdések megkötésének jóváhagyása: egyesületi taggal, vezetı tisztségviselıvel, felügyelıbizottság tagjával, illetve a felsoroltak hozzátartozójával; Döntés kártérítési igény érvényesítésérıl (jelenlegi és korábbi) Egyesületi taggal, vezetı tisztségviselıvel, felügyelıbizottság tagjával vagy más egyesületi szerv tagjával szemben; Döntéshozó szerv hatásköre Kizárólagos hatáskörök (Ptk. 3:74. ) Felügyelıbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; Választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; Végelszámoló kijelölése; Ülésezése Évente legalább egyszer (Ptk. 3:73. (1)) Ülés résztvevıi (Ptk. 3:73. (2)) Tagok (szavazati joggal, küldöttgyőlés esetén tanácskozási joggal) Ügyvezetés (beszámolási, válaszadási kötelezettséggel, tanácskozási joggal) Meghívott személyek (tanácskozási joggal) Alapszabályban vagy közgyőlési határozatban meghatározott személyek (tanácskozási joggal) 11

12 Ülésezése Nyilvánosság Nem nyilvános (fıszabály: Ptk. 3:73. (2)) Közhasznú jogállás esetén nyilvános (Civil tv. 37. (1)) Nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható! Közhasznú jogállás tartalom Ki kell térni a létesítı okiratban a legfelsıbb döntéshozó szerv (Civil tv. 37. (2)) üléseinek gyakoriságára, az ülések összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára, az ülések nyilvánosságára, a határozatképességére, Összehívásának és lebonyolításának szabályozása (Ptk. 3:71. (1) d)) Alapszabályban kell meghatározni Szabályozandó kérdések: Összehívás témái: módja, határideje, helyének meghatározása, meghívó tartalma, napirendek meghatározása Lebonyolítás témái: közgyőlés tisztségviselıi (levezetı elnök, szavazatszámlálók megválasztása), határozatképesség, szavazás, jegyzıkönyvvezetés, határozatok kihirdetése Szavazati jog (Ptk. 3:71. (1) e)) Alapszabályban meg kell határozni a szavazati jog gyakorlásának feltételeit. Kizárt tagok (Ptk. 3:19. (2)) Kötelezettség, felelısség alól mentesül, vagy másfajta elınyben részesül, Akivel a határozat szerint szerzıdést kell kötni, Aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, Az elıbbiekben érintettek hozzátartozója, Aki a döntéssel érintett más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, Aki egyébként személyesen érintett 12

13 Napirend kiegészítés (Ptk. 3:75. (1)) Alapszabályban szabályozni kell az eljárás rendjét Szabályozandó kérdések: Határidı meghatározása (meghívó kézbesítéséhez, kihirdetéséhez képest) Kik kérhetik?: tagok, egyesületi szervez Kitıl kérhetik?: a taggyőlést összehívótól Miként?: kérelem módja, tartalma, indoklási kötelezettség elıírása Napirend kiegészítés Döntés a kiegészítésrıl (Ptk. 3:75. (2)) Összehívó joga dönteni Ha nem dönt, vagy elutasítja a kiegészítés a közgyőlés a napirend elfogadásakor külön dönt a kiegészítésekrıl Határozatképesség Határozatképes, ha a szavazatra jogosultak több mint a fele részt vesz a határozathozatalban (Ptk. 3:18. (1)) Minden szavazásnál újra meg kell állapítani! A szavazásból kizárt tagok az adott szavazáskor nem számolhatóak bele a létszámba (Ptk. 3:18. (2)) Határozathozatal Szavazatra jogosultak többségével (Ptk. 3:19. (3) Kivételek Alapszabály módosítása: jelenlévı szavazatra jogosultak ¾-es szótöbbségével (Ptk. 3:76. (1) Célok módosítása: a szavazati joggal rendelkezık ¾-es szótöbbségével (Ptk. 3:76. (2) 13

14 Határozathozatal ülés tartása nélkül Az alapszabályban kell lehetıvé tenni és szabályozni (Ptk. 3:20. (1)) Szabályozandó kérdések (Civilmód tv. 8. (1) Civil tv. 4. (6)) Az igénybe vehetı elektronikus hírközlési eszközöket, azok alkalmazásának feltételeit és módját, Mindezt úgy, hogy a tagok azonosíthatóak és a tagok között biztosított korlátozásmentes kommunikáció! Határozathozatal ülés tartása nélkül Az alapszabályban kell lehetıvé tenni és szabályozni (Ptk. 3:20. (1)) Folyamata Az ügyvezetés határozattervezetet készít, Meghatározott módon el kell juttatni a tervezetet a tagoknak, Határidı kitőzése: minimum 8 nap (kézhezvételtıl) Szavazat megküldése a meghatározott módo(ko)n az ügyvezetésnek Szavazás eredményének megállapítása három napon belül, és további három napon belül az eredmény kihirdetése (tagok felé a meghatározott módon) (Ptk. 3:20. (4)) Határozathozatal ülés tartása nélkül További szabályok Érvényes, ha legalább annyian leadták a szavazatukat, amennyi szavazattal az ülés is határozatképes lenne (Ptk. 3:20. (2)) Össze kell hívni a közgyőlést, ha azt a szavazás kapcsán bármely tag kéri (Ptk. 3:20. (3)) Alapítók győlése Több alapító esetén (Ptk. 3:395. (1)) Az alapítói jogokat az alapítók testületben gyakorolják: Alapítók győlése Az alapítók győlésére az egyesület közgyőlésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni Alapítók győlése során figyelmen kívül kell hagyni az ismeretlen helyen tartózkodó alapítót (Ptk. 3:395. (2)) Az alapítói jogokat és kötelezettségeket az alapító átruházhatja (Ptk. 3:396. ) Feltétele: teljesített vagyoni hozzájárulás 14

15 Ügyvezetés Az egyesület ügyvezetése (Ptk. 3:77. ) Ügyvezetés = Vezetı tisztségviselık Az ügyvezetı Magánszemély Jogi személy (aki kijelöl egy magánszemélyt) vagy Az elnökség Ügyvezetés Az elnökség(ptk. 3:77. ) Három tagból áll (Ptk. 3:78. (1)) Elnökét maga választja tagjai közül (Ptk. 3:78. (1)) Tagjai (Ptk. 3:79. (3)) Az egyesület tagjai közül válaszható (fıszabály) Alapszabályi felhatalmazás alapján a tagok 1/3 (azaz egy fı) lehet egyesületi tagságon kívüli személy is Ügyvezetés Az elnökség(ptk. 3:77. ) Megbízatás idıtartama Rendelkezés hiányában 2 év (Ptk. 3:79. (1)) Rendelkezés esetén (alapszabály, közgyőlési határozat) legfeljebb 5 év (Ptk. 3:79. (2)) Ügyvezetés Nem lehet vezetı tisztségviselı, aki (Ptk. 3:22. (4)-(6)) jogerısen elítélt és szabadságvesztését tölti e foglalkozástól jogerısen eltiltott a szervezet tevékenységeiben érintett foglalkozástól jogerısen eltiltott eltiltott vezetı tisztségviselıi tevékenységtıl Lehetnek egyéb összeférhetetlenségi szabályok is Párt választott tisztségviselıje, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló munkatársa 15

16 Ügyvezetés A megbízatás megszőnése (Ptk. 3:25. ) Megbízatás idıtartamának lejártával Megszőnés feltételének bekövetkeztével Visszahívással: meg kell jelölni az új elnökségi tagot, és a két kérdésrıl egyszerre kell dönteni Lemondással (Ptk. 3:25. (3)-(4)) Bármikor, írásos nyilatkozattal szervezethez, másik vezetı tisztségviselıhöz, döntéshozó szervhez Hatályossá válik: az új vezetı tisztségviselı megválasztásával (ha a mőködıképesség megkívánja), de legkésıbb a 60. napon! Ügyvezetés hatásköre Az ügyvezetés feladatai (Ptk. 3:79. (3)) Napi ügyek vitele, döntések meghozatal Beszámolók elıkészítése, közgyőlés elé terjesztése Éves költségvetés elkészítése, közgyőlés elé terjesztése Egyesületi vagyon kezelése Az egyesület meghatározott szervei megalakításának és a tisztségviselık megválasztásának elıkészítése A közgyőlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése A közgyőlés napirendi pontjainak meghatározása Ügyvezetés hatásköre Az ügyvezetés feladatai (Ptk. 3:79. (3)) Részvétel a közgyőlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekben A tagság nyilvántartása Az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése Az egyesület mőködésével kapcsolatos iratok megırzése Az egyesületet érintı megszőnési okok fennállásának mindenkori vizsgálata: és bekövetkezésekor intézkedés megtétele Alapszabályi felhatalmazás alapján tagfelvétel Ügyvezetés mőködése Az elnökség Tagjai kötelesek (Ptk. 3:78. (2)) A közgyőlésen részt venni A közgyőlésen a releváns kérdésekre válaszolni Az egyesület tevékenységérıl, gazdálkodásáról beszámolni Határozathozatal (Ptk. 3:78. (3)) A jelenlevık egyszerő szótöbbségével történik 16

17 Ügyvezetı szerv mőködése Összehívásának és lebonyolításának szabályozása Alapszabályban kell meghatározni Szabályozandó kérdések: Összehívás témái: módja, határideje, napirendje Lebonyolítás témái: határozatképesség, szavazás, jegyzıkönyvvezetés, határozatok kihirdetése Kuratórium (Ptk. 3:397. ) Az alapítvány ügyvezetı szerve, tagjai az alapítvány vezetı tisztségviselıi A kuratórium három természetes személybıl áll Közülük kettınek állandó belföldi lakhellyel kell rendelkezni Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja Az alapító és közeli hozzátartozója nem lehet többségben a kuratóriumban Egyszemélyes ügyvezetı szerv esetén a kurátorra a kuratórium szabályait kell megfelelıen alkalmazni Kuratórium mőködése Kuratóriumi tagok megbízatása (Ptk. 3:398. (1)) Határozott idejő vagy Határozatlan idejő Kuratóriumi tag visszahívása (Ptk. 3:398. (2)) Közvetlenül veszélyezteti az alapítványi cél megvalósulását Alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza Kuratórium elnöke (Ptk. 3:399. (1)) Ha az alapítók nem jelölik ki az elnököt, a kuratórium tagjai maguk közül választják meg Ülésezése (Ptk. 3:399. (2)) Évente legalább egyszer Az elnök hívja össze Kuratórium mőködése Rendkívüli ülés (Ptk. 3:399. (3)) Bármely kuratóriumi tag kérheti: cél és ok megjelölésével Az elnök 8 napon belül köteles intézkedni az összehívásról Ha az elnök nem intézkedik, az ülést a kérelmezı is összehívhatja Összehívása és levezetése Az egyesület elnökségére vonatkozó szabályok szerint 17

18 Közhasznú jogállás tartalom Ügyvezetés és Felügyelıbizottság Ki kell térni továbbá (Civil tv. 37. (2)) A vezetı tisztségviselık összeférhetetlenségére A felügyelı szerv létrehozására, hatáskörére és mőködésére Az éves beszámoló jóváhagyásának módjára Felügyelıbizottság Kötelezı létrehozni, ha (Ptk. 3:82. (1)) A tagok több mint fele nem természetes személy A tagság létszáma meghaladja a 100 fıt (Civil tv. 40. (1)) Közhasznú szervezet esetén az éves bevétel > 5 millió forint (Civilmód tv. 15. (2) Civil tv. 40. (1)) 5 millió forint 50 millió forint Felügyelıbizottság Szabályozása Az alapszabályban kell meghatározni Létszáma: három fı (Ptk. 3:26. (1)) Tagjai: nagykorú személyek, feladat ellátásban nem akadályozottak (Ptk. 3:26. (1)) Nem lehet tagja (Ptk. 3:26. (2)): akivel szemben vezetı tisztségviselıre vonatkozó kizáró ok áll fenn, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója az egyesület vezetı tisztségviselıje Felügyelıbizottság Szabályozása Nem lehet tagja + (Civil tv. 38. (3)): A szervezettel más tevékenység kifejtésére munkavégzésre irányuló (bármilyen) jogviszonyban áll, A közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül (kivéve: a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatást, és az egyesület által tagjainak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás), Illetve az elızı három pontban érintett személyek közeli hozzátartozója. 18

19 Felügyelıbizottság Szabályozása Tagság megszőnése (Ptk. 3:26. (5)) Vezetı tisztségviselıi megbízatás megszőnésének szabályai szerint A lemondó nyilatkozatot a vezetı tisztségviselıhöz intézi A felügyelıbizottság saját ügyrendje szerint mőködik (Civil tv. 40. (2)) Határozatait a jelenlevık szótöbbségével hozza (Ptk. 3:27. (3)) Felügyelıbizottság Szabályozása Jogai(Ptk. 3:27. (2)) a szervezetet irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, felvilágosítást kérhet a vezetı tisztségviselıktıl és a szervezet munkavállalóitól, megvizsgálhatja és szakértıvel megvizsgáltathatja a szervezet fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és készletállományát, valamint szerzıdéseit. Felügyelıbizottság Szabályozása Feladata (Ptk. 3:82. (2)) az egyesületi szervek, a jogszabályok, alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenırzése. Köteles (Ptk. 3:27. (1)) a tagok elé kerülı elıterjesztéseket megvizsgálni, és kapcsolódó álláspontját a taggyőlésen ismertetni Felügyelıbizottság (Ptk. 3:400. ) Felügyelıbizottság tevékenysége Tevékenységét az alapító(k) részére végzi Tevékenységérıl az alapító jogok gyakorlójának számol be évente A felügyelıbizottság tagjaira A kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell 19

20 Törvényes képviselet Személye (Ptk. 3:29. ) A vezetı tisztségviselı (fıszabály) Képviseleti jogát önállóan gyakorolja Szervezeti egység (nem jogi személyiségő) vezetıje az egység mőködési körében a jogi személy önálló képviselıje (Ptk. 3:30. (2)) Létesítı okiratban ettıl eltérıen meghatározható törvényes képviseletet ellátó tisztség (Ptk. 3:30. (1)) Egyéb rendelkezések Gazdálkodásra vonatkozóan (KIM rendelet 41.melléklet 18.) Tagdíjról (nem mértékérıl, hanem meghatározásának módjáról) A költségvetés formájának meghatározásáról (éves költségvetés) Felhatalmazás gazdasági-vállalkozási tevékenység végzésére Egyéb rendelkezések Különféle egyéb rendelkezések Rendelkezés a fennmaradó vagyon sorsáról (Ptk. 3:85. (1)) Eseti vagy választott bíróság köthetı ki (Ptk. 3:87. ) Alapszabályban vagy érintett személyek megállapodásában Belsı jogviszonyból eredı jogvitákra Utalás jogszabályokra, SZMSZ-re Általános elıírás Tagok felelısége (Civil tv. 17. (2)) A civil szervezet alapítója, tagja a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel. A tagdíj a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. (Ptk. 3:65. (4)) Vezetı tisztségviselık felelıssége Tisztségükben okozott károk miatti kártérítési igény érvényesíthetı (Ptk. 3:86. (1)) a megszőnést követı egy éven belül, törléskor nyilvántartott tag vagy a fennmaradó egyesületi vagyon jogosultja kezdeményezésére. 20

21 Általános elıírás Vezetı tisztségviselık felelıssége (Ptk. 3:86. (2)) Kártérítési helytállás a hitelezıkkel szemben Szerzıdésen kívül okozott károkért való felelısségvállalás szabályai szerint Jogutód nélküli megszőnés esetén (kivéve végelszámolás) Ha: fizetıképtelenség beállta után a vezetı tisztségviselı a hitelezıi érdekeket nem vette figyelembe CivilSegéd program Iroda: 74/ (mn ) Györfi Gyula: 30/ (mn ) Programunk támogatója: a Nemzeti Együttmőködési Alap 21

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9.

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9. Egyesület-alapítvány Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac. 2013. október 9. Egyesület Ptk. 3:63-87. I.FOGALMA Közös, tartós, alapszabályban meghatározott cél folyamatos megvalósítása Nyilvántartott tagság Vagyon

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

az új Ptk. rendszerének tükrében

az új Ptk. rendszerének tükrében A vadásztársaságok, mint egyesületek szabályozása az új Ptk. rendszerének tükrében Dr. Kiss István Szabályozásának jogszabályi háttere Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA - a szövegben aláhúzott és dőlt betűtípussal jelzett változásokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai

Részletesebben

Segédlet a 2014. március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz

Segédlet a 2014. március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz Segédlet a 2014. március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz 2014. március 15-én életbe lép az új Polgári Törvénykönyv.

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja ALAPÍTÓ OKIRAT, melyben Rátz Gabriella, 4400 Nyíregyháza, Lehel u. 14/B. szám alatti lakos - a továbbiakban: Alapító - Alapítvány létrehozását határozta el a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged 1 A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged alapító okirata szóló 2011. évi 1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, : Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezetben Vasvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete 31/2003./II.27/ és 10/2004./I.29./ számú határozatainak módosításaival/ Vasvár Város

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

A szerv által alapított közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok 1.4. Közalapítványok A szerv által alapított közalapítványok Közalapítvány neve, 12 Mélykút Közmővelıdéséért Közalapítvány Székhelye 6449 Mélykút, Petıfi tér 1. Tornai Edit kuratóriumi elnök Bolvári János

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2. Közalapítvány neve: Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2. Közalapítvány neve: Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Kenderes Város Önkormányzata 234/1998.(XI.26.) számú határozatával elhatározta, hogy a módosított 1959. évi IV. tv. 74/G. -ában foglaltakra, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association 2. A szervezet nevének rövidítése: GYERE (CCA) 3.

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2008. Alsóregmecért Közalapítvány. Alsóregmec, Szabadság u. 22.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2008. Alsóregmecért Közalapítvány. Alsóregmec, Szabadság u. 22. 1 8 4 3 4 3 2 7 1 0 5 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2008 Alsóregmecért Közalapítvány Alsóregmec, Szabadság u. 22. Alsóregmec, 2009.02.10 az

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM Módosított Alapszabály A Debreceni Német Kulturális Fórum közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 31/2007. (IV. 3.) ÖNK.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

Közhasznúsági tudnivalók

Közhasznúsági tudnivalók United Way Kisalföld Alapítvány Civil Információs Centrum Közhasznúsági tudnivalók Közhasznúságról húsz percben című előadás anyaga Dr. Tóth Katalin Hatályos jogszabályok az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra 1 RUMI RAJKI ISTVÁN ALAPÍVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

MINTA Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

MINTA Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva MINTA Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva amely készült a MINTA Alapítvány Okiratának módosítására az alapítvány alapítóinak év. hónap. napján hozott

Részletesebben

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása Common Purpose Magyarország Egyesület ALAPSZABÁLY A Common Purpose Magyarország Egyesület 2009. május 27-én megtartott 2009. évi közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete Alapszabály A Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

1 Alapszabály sablon Egyesület

1 Alapszabály sablon Egyesület 1 Alapszabály sablon A... EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elhatározva a... létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben