A LÉTESÍTİ OKIRAT. A Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény) Hatályos Ptk. (1959. évi IV. törvény)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014.03.26. A LÉTESÍTİ OKIRAT. A Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény) Hatályos Ptk. (1959. évi IV. törvény)"

Átírás

1 Jogszabályi háttér Györfi Gyula civilsegéd A LÉTESÍTİ OKIRAT A Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény) Közhasznúság Szervezetek mőködése, gazdálkodása Nemzeti Együttmőködési Alap Alkalmazás (Civil tv. 74. (2)) tıl Létesítı okirat megfeleltetés (Civil tv. 75. (5)) ig (közhasznú jogálláshoz) A Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával Jogszabályi háttér A Civilmód törvény (2013. évi CCXIII. törvény) Új Ptk-nak való megfeleltetés Megszőnés részletes szabályozása Civil törvény egyéb módosításai Mőködés, gazdálkodás Nemzeti Együttmőködési Alap Alkalmazás (Civilmód tv. 35. (1)) Kihirdetésének napjától Létesítı okirat megfeleltetés (Civilmód tv. 35. (3)) öt követıen az új Ptk. alkalmazásával Jogszabályi háttér Hatályos Ptk. (1959. évi IV. törvény) Alkalmazás Jelenleg hatályos Alkalmazhatósága (Ptké tv.11. (5)) után, amíg nem felelteti meg a szervezet létesítı okiratát az új Ptk-nak Legfeljebb: ig! 1

2 Jogszabályi háttér Új Ptk. (2013. évi V. törvény) Alkalmazás tıl a létesítı okirat megfeleltetését követıen Létesítı okirat megfeleltetése öt követıen az elsı létesítı okirat módosítással együtt (Ptké tv.11. (1)) Legkésıbb: ig! (Ptké tv.11. (3)) Módosító: évi CCLII. Törvény XI. fejezete Jogszabályi háttér Az új Ptk. hatályba léptetı törvénye (2013. évi CLXXVII. törvény) Átmeneti rendelkezések Egyesületek, Alapítványok átmeneti rendelkezései (Ptké tv. 11. ) Felhatalmazó rendelkezések Alkalmazás (Ptké tv. 71. ) tıl Jogszabályi háttér 11/2012. KIM rendelet Bírósági eljárásban alkalmazandó őrlapok Az egyesület alapszabályának adattartalma (41. melléklet) Az alapítvány alapító okiratának adattartalma (42. melléklet) Formalizált mellékletek adattartalma (43. melléklet) Alkalmazás (Rendelet 13. ) Papír alapú őrlapok Elektronikus őrlapok tıl Létesítı okirat Általános kötelezı tartalom (Ptk. 3:5. ) Jogi személyekre egységesen került meghatározásra, benne Az egyesület és Az alapítvány is 2

3 A szervezet neve (Ptk. 3:6. ) Egyedi, mástól megkülönböztetı Megfontolandó a rövid- és idegen nyelvő elnevezés is! Nem lehet megtévesztı Szervezettípus, tevékenység megjelölés a névben Magyar nyelven és helyesen írva csak! Közhasznú megjelölés (Civil tv. 36. (1)) Közhasznú jogállásúak használhatják csak, De nem kötelezı! Különös forma megnevezése (Civil tv. 4. (1)) Szövetség, Párt, Szakszervezet A szervezet székhelye (Ptk. 3:7. ) Székhelyen biztosítani kell A szervezet részére címzett jognyilatkozatok fogadását és a A jogszabályban elıírt iratok elérhetıségét! Székhelyhasználati jogcím igazolása KIM rendelet 43. melléklet I. Vagyoni hozzájárulás(ptk. 3:9. ) Alapítvány esetében kötelezı Az alapítványi célok megvalósításához szükséges mértékő kell legyen! Lehet (Ptk. 3:10. ) Pénzbeli és/vagy Nem pénzbeli: dologi, vagyoni értékő jog Vagyoni hozzájárulás kezelése Induló tıke kezelése (Civil tv. 22. (2)) Kezelésére vonatkozóan rendelkezni kell a létesítı okiratban Alapítvány vagyonának kezelése, védelme (Ptk. 3:384. ) Az alapító okiratban kell rendelkezni a vagyon kezelésérıl 3

4 Csatlakozás az alapítványhoz (Ptk. 3:83. ) Bejegyzett alapítványhoz csatlakozni Az alapító okiratban meghatározott módon lehet A csatlakozási lehetıség biztosítás A csatlakozás feltételei és módja A csatlakozó jogai Ha a csatlakozó alapítói jogokat is kap, jogait a többiekkel együtt gyakorolja Szervezet céljai, tevékenységei Elemei Küldetés (nem kötelezı elem) Szervezet tartós céljai vagy tartós közérdekő céljai Célok elérése érdekében végzett tevékenységek (feladatok) Célok elérése érdekében végzett közhasznú tevékenységek meghatározása Szervezet céljai, tevékenységei Küldetés (misszió) Stratégiai tervezés eredménye Összefoglalja egy-két mondatban a szervezet céljait, tevékenységeit A küldetés mondata öt kérdésre ad választ Mit? (általános cél), Kinek? (célcsoportok) Miért? (mit akar elérni a szervezet) Hogyan? (milyen módon, milyen tevékenységekkel) Hol? (földrajzi kiterjedés) Szervezet céljai, tevékenységei Szervezet (tartós) céljai Részcélok csoportosított megfogalmazása (pillérek) Prioritásokat tükröz (sorrend) Példa: Helyi civil szervezetek - kisközösségek - megerısítése, hatékony mőködésük elımozdítása, támogatása egy dinamikus és önfenntartó nonprofit szektor kialakulásához annak érdekében, hogy az erıs kisközösségek növekvı szerepvállalással biztos támaszai legyenek a helyi közösségek tagjainak és a demokráciának. 4

5 Szervezet céljai, tevékenységei Tevékenységek A célok elérése érdekében végzett tevékenységek Ezeket szokás nevezni: Alapcél szerinti tevékenységeknek vagy Célszerinti tevékenységeknek Adózási kérdés a pontos megfogalmazás! E tevékenységek bevételei a kedvezményezett bevételek (Tao tv. 6. melléklet) Nem részei a gazdasági-vállalozási tevékenységnek (Civil tv ) Szervezet céljai, tevékenységei Példa a tevékenységekre: kutatások végzése, tanulmányok készítése civilszervezetek, kisközösségek kapacitásának fejlesztése képzési programok kidolgozása képzések, tréningek szervezése máshová nem sorolt egyéb oktatások oktatási kiegészítı tevékenységek ismeretterjesztı kiadványok szerkesztése és terjesztése civilszervezeteket, kisközösségeket segítı menedzsmentszolgáltatások fejlesztése és mőködtetése civilszervezetek, kisközösségek szervezetfejlesztése Közhasznú jogállás tartalom Szervezet céljai, tevékenységei Közhasznú tevékenységek (Civil tv. 34. (1)) Meghatározásának tartalmi elemei Folytatott közhasznú tevékenység megnevezése Közfeladat megnevezése (mely kapcsolódik a tevékenységhez) Közfeladatot elıíró pontos jogszabályi hely Közhasznú jogállás tartalom Példa tevékenységek közhasznú besorolására Egészségmegırzı tevékenységek (I. pillér) Szabadidısport Szabadidısport programok Szabadidısport rendezvények Szabadidısport infrastruktúra fejlesztések Szabadidısport humánerıforrás fejlesztések (képzések) Szabadidısport: Sport és ifjúsági ügyek, évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 15. 5

6 Közhasznú jogállás tartalom Példa tevékenységek közhasznú besorolására Egészségmegırzı tevékenységek (I. pillér) Lelki- és Szociális egészség fejlesztése Kreatív önmegvalósítás segítése Közösségfejlesztı programok Közösségi turisztikai rendezvény Közösségépítı infrastruktúra fejlesztések Közösségépítı humánerıforrás fejlesztések (képzések) Lelki- és szociális egészség fejlesztése: Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások: 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 4. Közhasznú jogállás tartalom Példa tevékenységek közhasznú besorolására Egészségmegırzı tevékenységek (I. pillér) Betegségmegelızés Drog prevenciós programok Egészséges táplálkozás, egészséges otthon programok Prevenciós humánerıforrás fejlesztések (képzések) Betegségmegelızés: A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminıség elısegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés, évi CLIV. törvény 144. (1)-(2) Közhasznú jogállás tartalom Kijelentések a létesítı okiratban Közhasznú szolgáltatások igénybevétele (Civil tv. 34. (1)) Tagjain, vezetı tisztségviselıin, munkatársain önkéntesein kívül mások is részesülhetnek azokból Gazdálkodásra vonatkozó szabályok (Civil tv. 34. (1)) Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak célszerinti tevékenységét nem veszélyeztetve végez A gazdálkodás során keletkezett eredményt nem osztja fel, azt közhasznú tevékenységeire fordítja Elhatárolódás a pártpolitikától (Civil tv. 34. (1)) A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közhasznú jogállás tartalom Rendelkezés a létesítı okiratban vagy SZMSZ-ben Adminisztratív szabályok (Civil tv. 37. (3)) A határozatok nyilvántartásának szabályozása Döntések nyilvánossága és érintettekkel való közlésének módja Mőködés során keletkezett iratokba való betekintés rendje Nyilvánossági szabályok (Civil tv. 37. (3)) A szervezet mőködésének nyilvánosságáról A szolgáltatások igénybevételének módjáról, nyilvánosságáról A beszámoló közlésének, nyilvánosságra hozásának módjáról 6

7 Kötelezı tartalmi elemek Alapítvány mőködési ideje (Ptk. 3:391. (1) a)) Határozott idıre alapított (a mőködés idıtartamának meghatározásával) Határozatlan idıre alapított Az alapítványi vagyon kezelésének és felhasználásának szabályai (Ptk. 3:391. (1) b)) Az alapítvány vagyonának felhasználhatósága A gazdálkodás eredményének felhasználhatósága Kötelezı tartalmi elemek Kurátorokra vonatkozó szabályok (Ptk. 3:391. (1) c)-d)) A tagság keletkezésére és megszőnésére vonatkozó szabályok A tagság idıtartama Határozott idejő (az idıtartam meghatározásával) Határozatlan idejő Kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok Kuratóriumi tagsági díjazás megállapítás szabályai Szükség szerinti tartalmi elemek Alapítókra vonatkozó szabályok (Ptk. 3:391. (2)) Alapítói jogok átruházása alapítványi szerv hatáskörébe Alapítói jogok átruházásának szabályai Csatlakozás szabályozása Alapítványi szervek hatásköre, eljárási szabályai Alapítók győlésének létesítése és mőködésének szabályozása Szükség szerinti tartalmi elemek Egyéb szabályok (Ptk. 3:391. (2)) Kötelezıen nem nevesített alapítványi szervek szabályozása (létesítés, tagjainak kinevezés, visszahívása és javadalmazása, eljárási szabályainak meghatározása) Képviselet részletes szabályozása, és a munkáltatói jogok gyakorlásának szabályozása Kedvezményezetek körének és juttatásainak meghatározása (célszerinti juttatás) Rendelkezés a fennmaradó vagyonról Gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásának keretei 7

8 Alapító okirat módosítása Nem módosíthatóak az alapítvány céljai (Ptk. 3:393. (1)) Kivéve ha a célját elérte, vagy elérése lehetetlenné vált és van elég vagyon új cél megvalósítására. Nem csökkenthetı az alapítvány vagyona (Ptk. 3:393. (2)) Valamint nem változtatható meg a fennmaradó vagyon jogosultja, ha az alapítványhoz csatlakozás történt. Alapítói jogok gyakorlása alapító kiesésekor Alapító halála, megszőnése esetén (Ptk. 3:394. (1)) Alapító okiratban erre az esetre kijelölt személy vagy szerv Kijelölés hiánya esetén a kuratórium Ha az alapítói jogokat nem az alapító gyakorolta, a szabályt a jogokat gyakorlóra kell alkalmazni (Ptk. 3:394. (2)) Ha az alapítói jogokat valamely szerv gyakorolja, saját tagjaival, vezetıivel és ellenırzésével kapcsolatosan nem járhat el (Ptk. 3:394. (3)) Ha nincs az elıbbiek tekintetében joggyakorló, a nyilvántartó bíróság gyakorolja az alapítói jogokat (Ptk. 3:394. (3)) Tagokra vonatkozó szabályok Tagság feltételei Nyilatkozat a belépési szándékról Melyben a felvételt kérı tagjelölt kijelenti, hogy elfogadja az egyesület céljait vállalja a tagsággal járó kötelezettségek teljesítését Megfogalmazhatóak kizáró és összeférhetetlenségi szabályok is (Ptk. 3:71. (1) b)) Tagokra vonatkozó szabályok Tagi jogviszony keletkezése (Ptk. 3:67. (1)) Alapításkor: bírósági nyilvántartásba vétellel Alapítás után az alapszabály rendelkezései szerint, a belépési nyilatkozat szerint (Ptk. 3:80. m)) A közgyőlés felvételi határozatával (fıszabály), vagy Az elnökség felvételi határozatával (alapszabályi felhatalmazással) 8

9 Tagokra vonatkozó szabályok Tagok jogai Tevékenységben való részvétel joga (Ptk. 3:65. (1)) Jogosult igénybe venni a tagok részére biztosított szolgáltatásokat (KIM rendelet 41.melléklet 6.1.6) Egyenlı jogok és kötelezettségek (Ptk. 3:65. (2)) Kivétel: különleges jogállású tagok Jogait személyesen gyakorolja (Ptk. 3:65. (3)) Nem forgalomképes és nem örökölhetı Kivétel Az alapszabály rendelkezése szerint a tag jogát képviselı útján is gyakorolhatja (Ptk. 3:65. (3)) Tagokra vonatkozó szabályok Különleges jogállású tagok Alapszabály rendelkezései szerint (Ptk. 3:65. (2)) Különleges jogállású tagok (Ptk. 62. (4)) (Civilmód tv. 8. (1) Civil tv. 4. (5)) Pártoló tag: csak vagyoni hozzájárulás Tiszteletbeli tag: a közgyőlés választja meg Jogaik: Üléseken tanácskozási jog szavazati joguk nincs és nem választhatóak tisztségviselınek Tagokra vonatkozó szabályok Tagok kötelezettségei Az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítése (Ptk. 3:66. (1)) A tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását és tevékenységét (Ptk. 3:66. (2)) A tag köteles tagdíjat fizetni (KIM rendelet 41.melléklet 8.1) Köteles betartani a közgyőlés rendelkezéseit (KIM rendelet 41.melléklet 8.3) Köteles betartani az elnökség rendelkezéseit (KIM rendelet 41.melléklet 8.4) Tagokra vonatkozó szabályok Tagi jogviszony megszőnése Kilépés (Ptk. 3:68. (2)) Képviselıhöz, írásban bármikor benyújtott nyilatkozat Felmondás(Ptk. 3:69. ) Az alapszabályban a tagság feltételhez kötött a tag nem felel meg a feltételeknek 30 napos határidıvel a tagsági jogviszony írásban felmondható. Felmondásról a közgyőlés dönt! 9

10 Tagokra vonatkozó szabályok Tagi jogviszony megszőnése Kizárás (Ptk. 3:70. ) Ok: törvény, alapszabály, közgyőlési határozat súlyos vagy ismételten sértı magatartása; Kezdeményezı: egyesületi tag vagy egyesület valamely szerve; Folyamat: tisztességes eljárás; Eljáró: a közgyőlés; Feltétel: az alapszabályban szabályozni kell az eljárást! Tagokra vonatkozó szabályok Tagi jogviszony megszőnése Kizáró határozat (Ptk. 3:70. (2)) Formája: írásba foglalt, indoklással ellátott Indoklás tartalmazza: kizárást eredményezı tényeket, bizonyítékokat Tájékoztatás a jogorvoslati lehetıségekrıl Kizárt taggal közölni kell Fellebbezési lehetıség (Ptk. 3:70. (3)) Alapszabályban biztosítható belsı fellebbezési lehetıség Módja: folyamat leírása, eljáró szerv meghatározása Tagokra vonatkozó szabályok Tagi jogviszony megszőnése Törléssel Természetes ok(ptk. 3:68. (1)) A tag halálával, vagy Jogutód nélküli megszőnésével Tagdíjtartozás miatt (KIM rendelet 41.melléklet 5.4) Feltétele: igazolható fizetési felszólítás Határozat: elnökség törlést elrendelı határozata Értesítés: a tagság törlésérıl a tagot értesíteni kell Döntéshozó szerv Döntéshozó szerv lehet (Ptk. 3:72. ) Közgyőlés (Ptk. 3:72. (1)-(2)) Tag joga: részvétel, szavazati jog gyakorlása, felszólalás, kérdések feltétele, javaslat- és észrevétel tétele Küldöttgyőlés (Ptk. 3:72. (3)) Meg kell határozni a küldöttek választásának módját Mőködése megegyezik a közgyőlés mőködésével 10

11 Döntéshozó szerv hatásköre Kizárólagos hatáskörök (Ptk. 3:74. ) Alapszabály módosítása; Megszőnés, egyesülés, szétválás elhatározása; Vezetı tisztségviselık megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; Éves költségvetés elfogadása; Éves beszámolók elfogadása; Munkáltatói jogok gyakorlása: munkaviszonyban álló vezetı tisztségviselık felett; Döntéshozó szerv hatásköre Kizárólagos hatáskörök (Ptk. 3:74. ) Szerzıdések megkötésének jóváhagyása: egyesületi taggal, vezetı tisztségviselıvel, felügyelıbizottság tagjával, illetve a felsoroltak hozzátartozójával; Döntés kártérítési igény érvényesítésérıl (jelenlegi és korábbi) Egyesületi taggal, vezetı tisztségviselıvel, felügyelıbizottság tagjával vagy más egyesületi szerv tagjával szemben; Döntéshozó szerv hatásköre Kizárólagos hatáskörök (Ptk. 3:74. ) Felügyelıbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; Választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; Végelszámoló kijelölése; Ülésezése Évente legalább egyszer (Ptk. 3:73. (1)) Ülés résztvevıi (Ptk. 3:73. (2)) Tagok (szavazati joggal, küldöttgyőlés esetén tanácskozási joggal) Ügyvezetés (beszámolási, válaszadási kötelezettséggel, tanácskozási joggal) Meghívott személyek (tanácskozási joggal) Alapszabályban vagy közgyőlési határozatban meghatározott személyek (tanácskozási joggal) 11

12 Ülésezése Nyilvánosság Nem nyilvános (fıszabály: Ptk. 3:73. (2)) Közhasznú jogállás esetén nyilvános (Civil tv. 37. (1)) Nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható! Közhasznú jogállás tartalom Ki kell térni a létesítı okiratban a legfelsıbb döntéshozó szerv (Civil tv. 37. (2)) üléseinek gyakoriságára, az ülések összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára, az ülések nyilvánosságára, a határozatképességére, Összehívásának és lebonyolításának szabályozása (Ptk. 3:71. (1) d)) Alapszabályban kell meghatározni Szabályozandó kérdések: Összehívás témái: módja, határideje, helyének meghatározása, meghívó tartalma, napirendek meghatározása Lebonyolítás témái: közgyőlés tisztségviselıi (levezetı elnök, szavazatszámlálók megválasztása), határozatképesség, szavazás, jegyzıkönyvvezetés, határozatok kihirdetése Szavazati jog (Ptk. 3:71. (1) e)) Alapszabályban meg kell határozni a szavazati jog gyakorlásának feltételeit. Kizárt tagok (Ptk. 3:19. (2)) Kötelezettség, felelısség alól mentesül, vagy másfajta elınyben részesül, Akivel a határozat szerint szerzıdést kell kötni, Aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, Az elıbbiekben érintettek hozzátartozója, Aki a döntéssel érintett más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, Aki egyébként személyesen érintett 12

13 Napirend kiegészítés (Ptk. 3:75. (1)) Alapszabályban szabályozni kell az eljárás rendjét Szabályozandó kérdések: Határidı meghatározása (meghívó kézbesítéséhez, kihirdetéséhez képest) Kik kérhetik?: tagok, egyesületi szervez Kitıl kérhetik?: a taggyőlést összehívótól Miként?: kérelem módja, tartalma, indoklási kötelezettség elıírása Napirend kiegészítés Döntés a kiegészítésrıl (Ptk. 3:75. (2)) Összehívó joga dönteni Ha nem dönt, vagy elutasítja a kiegészítés a közgyőlés a napirend elfogadásakor külön dönt a kiegészítésekrıl Határozatképesség Határozatképes, ha a szavazatra jogosultak több mint a fele részt vesz a határozathozatalban (Ptk. 3:18. (1)) Minden szavazásnál újra meg kell állapítani! A szavazásból kizárt tagok az adott szavazáskor nem számolhatóak bele a létszámba (Ptk. 3:18. (2)) Határozathozatal Szavazatra jogosultak többségével (Ptk. 3:19. (3) Kivételek Alapszabály módosítása: jelenlévı szavazatra jogosultak ¾-es szótöbbségével (Ptk. 3:76. (1) Célok módosítása: a szavazati joggal rendelkezık ¾-es szótöbbségével (Ptk. 3:76. (2) 13

14 Határozathozatal ülés tartása nélkül Az alapszabályban kell lehetıvé tenni és szabályozni (Ptk. 3:20. (1)) Szabályozandó kérdések (Civilmód tv. 8. (1) Civil tv. 4. (6)) Az igénybe vehetı elektronikus hírközlési eszközöket, azok alkalmazásának feltételeit és módját, Mindezt úgy, hogy a tagok azonosíthatóak és a tagok között biztosított korlátozásmentes kommunikáció! Határozathozatal ülés tartása nélkül Az alapszabályban kell lehetıvé tenni és szabályozni (Ptk. 3:20. (1)) Folyamata Az ügyvezetés határozattervezetet készít, Meghatározott módon el kell juttatni a tervezetet a tagoknak, Határidı kitőzése: minimum 8 nap (kézhezvételtıl) Szavazat megküldése a meghatározott módo(ko)n az ügyvezetésnek Szavazás eredményének megállapítása három napon belül, és további három napon belül az eredmény kihirdetése (tagok felé a meghatározott módon) (Ptk. 3:20. (4)) Határozathozatal ülés tartása nélkül További szabályok Érvényes, ha legalább annyian leadták a szavazatukat, amennyi szavazattal az ülés is határozatképes lenne (Ptk. 3:20. (2)) Össze kell hívni a közgyőlést, ha azt a szavazás kapcsán bármely tag kéri (Ptk. 3:20. (3)) Alapítók győlése Több alapító esetén (Ptk. 3:395. (1)) Az alapítói jogokat az alapítók testületben gyakorolják: Alapítók győlése Az alapítók győlésére az egyesület közgyőlésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni Alapítók győlése során figyelmen kívül kell hagyni az ismeretlen helyen tartózkodó alapítót (Ptk. 3:395. (2)) Az alapítói jogokat és kötelezettségeket az alapító átruházhatja (Ptk. 3:396. ) Feltétele: teljesített vagyoni hozzájárulás 14

15 Ügyvezetés Az egyesület ügyvezetése (Ptk. 3:77. ) Ügyvezetés = Vezetı tisztségviselık Az ügyvezetı Magánszemély Jogi személy (aki kijelöl egy magánszemélyt) vagy Az elnökség Ügyvezetés Az elnökség(ptk. 3:77. ) Három tagból áll (Ptk. 3:78. (1)) Elnökét maga választja tagjai közül (Ptk. 3:78. (1)) Tagjai (Ptk. 3:79. (3)) Az egyesület tagjai közül válaszható (fıszabály) Alapszabályi felhatalmazás alapján a tagok 1/3 (azaz egy fı) lehet egyesületi tagságon kívüli személy is Ügyvezetés Az elnökség(ptk. 3:77. ) Megbízatás idıtartama Rendelkezés hiányában 2 év (Ptk. 3:79. (1)) Rendelkezés esetén (alapszabály, közgyőlési határozat) legfeljebb 5 év (Ptk. 3:79. (2)) Ügyvezetés Nem lehet vezetı tisztségviselı, aki (Ptk. 3:22. (4)-(6)) jogerısen elítélt és szabadságvesztését tölti e foglalkozástól jogerısen eltiltott a szervezet tevékenységeiben érintett foglalkozástól jogerısen eltiltott eltiltott vezetı tisztségviselıi tevékenységtıl Lehetnek egyéb összeférhetetlenségi szabályok is Párt választott tisztségviselıje, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló munkatársa 15

16 Ügyvezetés A megbízatás megszőnése (Ptk. 3:25. ) Megbízatás idıtartamának lejártával Megszőnés feltételének bekövetkeztével Visszahívással: meg kell jelölni az új elnökségi tagot, és a két kérdésrıl egyszerre kell dönteni Lemondással (Ptk. 3:25. (3)-(4)) Bármikor, írásos nyilatkozattal szervezethez, másik vezetı tisztségviselıhöz, döntéshozó szervhez Hatályossá válik: az új vezetı tisztségviselı megválasztásával (ha a mőködıképesség megkívánja), de legkésıbb a 60. napon! Ügyvezetés hatásköre Az ügyvezetés feladatai (Ptk. 3:79. (3)) Napi ügyek vitele, döntések meghozatal Beszámolók elıkészítése, közgyőlés elé terjesztése Éves költségvetés elkészítése, közgyőlés elé terjesztése Egyesületi vagyon kezelése Az egyesület meghatározott szervei megalakításának és a tisztségviselık megválasztásának elıkészítése A közgyőlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése A közgyőlés napirendi pontjainak meghatározása Ügyvezetés hatásköre Az ügyvezetés feladatai (Ptk. 3:79. (3)) Részvétel a közgyőlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekben A tagság nyilvántartása Az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése Az egyesület mőködésével kapcsolatos iratok megırzése Az egyesületet érintı megszőnési okok fennállásának mindenkori vizsgálata: és bekövetkezésekor intézkedés megtétele Alapszabályi felhatalmazás alapján tagfelvétel Ügyvezetés mőködése Az elnökség Tagjai kötelesek (Ptk. 3:78. (2)) A közgyőlésen részt venni A közgyőlésen a releváns kérdésekre válaszolni Az egyesület tevékenységérıl, gazdálkodásáról beszámolni Határozathozatal (Ptk. 3:78. (3)) A jelenlevık egyszerő szótöbbségével történik 16

17 Ügyvezetı szerv mőködése Összehívásának és lebonyolításának szabályozása Alapszabályban kell meghatározni Szabályozandó kérdések: Összehívás témái: módja, határideje, napirendje Lebonyolítás témái: határozatképesség, szavazás, jegyzıkönyvvezetés, határozatok kihirdetése Kuratórium (Ptk. 3:397. ) Az alapítvány ügyvezetı szerve, tagjai az alapítvány vezetı tisztségviselıi A kuratórium három természetes személybıl áll Közülük kettınek állandó belföldi lakhellyel kell rendelkezni Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja Az alapító és közeli hozzátartozója nem lehet többségben a kuratóriumban Egyszemélyes ügyvezetı szerv esetén a kurátorra a kuratórium szabályait kell megfelelıen alkalmazni Kuratórium mőködése Kuratóriumi tagok megbízatása (Ptk. 3:398. (1)) Határozott idejő vagy Határozatlan idejő Kuratóriumi tag visszahívása (Ptk. 3:398. (2)) Közvetlenül veszélyezteti az alapítványi cél megvalósulását Alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza Kuratórium elnöke (Ptk. 3:399. (1)) Ha az alapítók nem jelölik ki az elnököt, a kuratórium tagjai maguk közül választják meg Ülésezése (Ptk. 3:399. (2)) Évente legalább egyszer Az elnök hívja össze Kuratórium mőködése Rendkívüli ülés (Ptk. 3:399. (3)) Bármely kuratóriumi tag kérheti: cél és ok megjelölésével Az elnök 8 napon belül köteles intézkedni az összehívásról Ha az elnök nem intézkedik, az ülést a kérelmezı is összehívhatja Összehívása és levezetése Az egyesület elnökségére vonatkozó szabályok szerint 17

18 Közhasznú jogállás tartalom Ügyvezetés és Felügyelıbizottság Ki kell térni továbbá (Civil tv. 37. (2)) A vezetı tisztségviselık összeférhetetlenségére A felügyelı szerv létrehozására, hatáskörére és mőködésére Az éves beszámoló jóváhagyásának módjára Felügyelıbizottság Kötelezı létrehozni, ha (Ptk. 3:82. (1)) A tagok több mint fele nem természetes személy A tagság létszáma meghaladja a 100 fıt (Civil tv. 40. (1)) Közhasznú szervezet esetén az éves bevétel > 5 millió forint (Civilmód tv. 15. (2) Civil tv. 40. (1)) 5 millió forint 50 millió forint Felügyelıbizottság Szabályozása Az alapszabályban kell meghatározni Létszáma: három fı (Ptk. 3:26. (1)) Tagjai: nagykorú személyek, feladat ellátásban nem akadályozottak (Ptk. 3:26. (1)) Nem lehet tagja (Ptk. 3:26. (2)): akivel szemben vezetı tisztségviselıre vonatkozó kizáró ok áll fenn, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója az egyesület vezetı tisztségviselıje Felügyelıbizottság Szabályozása Nem lehet tagja + (Civil tv. 38. (3)): A szervezettel más tevékenység kifejtésére munkavégzésre irányuló (bármilyen) jogviszonyban áll, A közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül (kivéve: a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatást, és az egyesület által tagjainak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás), Illetve az elızı három pontban érintett személyek közeli hozzátartozója. 18

19 Felügyelıbizottság Szabályozása Tagság megszőnése (Ptk. 3:26. (5)) Vezetı tisztségviselıi megbízatás megszőnésének szabályai szerint A lemondó nyilatkozatot a vezetı tisztségviselıhöz intézi A felügyelıbizottság saját ügyrendje szerint mőködik (Civil tv. 40. (2)) Határozatait a jelenlevık szótöbbségével hozza (Ptk. 3:27. (3)) Felügyelıbizottság Szabályozása Jogai(Ptk. 3:27. (2)) a szervezetet irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, felvilágosítást kérhet a vezetı tisztségviselıktıl és a szervezet munkavállalóitól, megvizsgálhatja és szakértıvel megvizsgáltathatja a szervezet fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és készletállományát, valamint szerzıdéseit. Felügyelıbizottság Szabályozása Feladata (Ptk. 3:82. (2)) az egyesületi szervek, a jogszabályok, alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenırzése. Köteles (Ptk. 3:27. (1)) a tagok elé kerülı elıterjesztéseket megvizsgálni, és kapcsolódó álláspontját a taggyőlésen ismertetni Felügyelıbizottság (Ptk. 3:400. ) Felügyelıbizottság tevékenysége Tevékenységét az alapító(k) részére végzi Tevékenységérıl az alapító jogok gyakorlójának számol be évente A felügyelıbizottság tagjaira A kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell 19

20 Törvényes képviselet Személye (Ptk. 3:29. ) A vezetı tisztségviselı (fıszabály) Képviseleti jogát önállóan gyakorolja Szervezeti egység (nem jogi személyiségő) vezetıje az egység mőködési körében a jogi személy önálló képviselıje (Ptk. 3:30. (2)) Létesítı okiratban ettıl eltérıen meghatározható törvényes képviseletet ellátó tisztség (Ptk. 3:30. (1)) Egyéb rendelkezések Gazdálkodásra vonatkozóan (KIM rendelet 41.melléklet 18.) Tagdíjról (nem mértékérıl, hanem meghatározásának módjáról) A költségvetés formájának meghatározásáról (éves költségvetés) Felhatalmazás gazdasági-vállalkozási tevékenység végzésére Egyéb rendelkezések Különféle egyéb rendelkezések Rendelkezés a fennmaradó vagyon sorsáról (Ptk. 3:85. (1)) Eseti vagy választott bíróság köthetı ki (Ptk. 3:87. ) Alapszabályban vagy érintett személyek megállapodásában Belsı jogviszonyból eredı jogvitákra Utalás jogszabályokra, SZMSZ-re Általános elıírás Tagok felelısége (Civil tv. 17. (2)) A civil szervezet alapítója, tagja a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel. A tagdíj a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. (Ptk. 3:65. (4)) Vezetı tisztségviselık felelıssége Tisztségükben okozott károk miatti kártérítési igény érvényesíthetı (Ptk. 3:86. (1)) a megszőnést követı egy éven belül, törléskor nyilvántartott tag vagy a fennmaradó egyesületi vagyon jogosultja kezdeményezésére. 20

21 Általános elıírás Vezetı tisztségviselık felelıssége (Ptk. 3:86. (2)) Kártérítési helytállás a hitelezıkkel szemben Szerzıdésen kívül okozott károkért való felelısségvállalás szabályai szerint Jogutód nélküli megszőnés esetén (kivéve végelszámolás) Ha: fizetıképtelenség beállta után a vezetı tisztségviselı a hitelezıi érdekeket nem vette figyelembe CivilSegéd program Iroda: 74/ (mn ) Györfi Gyula: 30/ (mn ) Programunk támogatója: a Nemzeti Együttmőködési Alap 21

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

VIDÉKI TAGSZERVEZETEK ORSZÁGOS HÁLÓZATOSODÁSÁT SEGÍTŐ MODELL ÉRTÉKŰ SZERVEZET- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM AZ AOSZ-NÁL NCTA-2014-8316-C

VIDÉKI TAGSZERVEZETEK ORSZÁGOS HÁLÓZATOSODÁSÁT SEGÍTŐ MODELL ÉRTÉKŰ SZERVEZET- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM AZ AOSZ-NÁL NCTA-2014-8316-C VIDÉKI TAGSZERVEZETEK ORSZÁGOS HÁLÓZATOSODÁSÁT SEGÍTŐ MODELL ÉRTÉKŰ SZERVEZET- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM AZ AOSZ-NÁL NCTA-2014-8316-C JOGI ISMERETEK 2 Az új Polgári Törvénykönyv a 2013. év V. tv. (Ptk.),

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

Gyakran feltett kérdések. az egyesületekre és az alapítványokra vonatkozó nem peres eljárásokban

Gyakran feltett kérdések. az egyesületekre és az alapítványokra vonatkozó nem peres eljárásokban Gyakran feltett kérdések az egyesületekre és az alapítványokra vonatkozó nem peres eljárásokban Szerzők: Csedrekiné dr. Tóth Boglárka és Vámosiné dr. Marunák Ágnes Budapest, 2014. július 4. Bevezetés A

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Dávid Kisemberek Társasága angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az Egyesület neve: Dávid Kisemberek Társasága 2. Az Egyesület neve angolul: David Little

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS (1924-ben megalakult Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület jogutódja)

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK MeÁVE ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Alakulás: 1991. január 15-én A létesítő okirat tartalmában, illetőleg számozásában 2015. február 07-én egészében megváltozott, ezért a módosítások nem kerültek

Részletesebben

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28. I.

Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28. I. Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28 I. Preambulum Az alapító tagok célja, hogy a tagsági viszonyt létesítő önálló tevékenységet

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Eger, 2015. január 10. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK JOGSZABÁLYI KÖVETÉSE

CIVIL SZERVEZETEK JOGSZABÁLYI KÖVETÉSE CIVIL SZERVEZETEK JOGSZABÁLYI KÖVETÉSE 2014.02.14. 1 2011. évi december hó 16. napján került kihirdetésre és 2011. évi december hó 22. napján illetve nagyobb részben 2012. évi január hó 1. napján lépett

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben