HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA"

Átírás

1 3*2> / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős Zeyk Sarolta levelezése. Antal Károly: Szemelvények a Cserhát-völgyi községek történetéhez, Nyomtatásban megjelent források. Kiadja a Cserhát-völgyi Honismereti Kör és a Felsótoldi Községi Tanacs Az Autóker 40 éve. R-Forma. Bp., Ádám Magda: A Kisantanrés Európa Akadémiai. Bp., A Duna-medencei utódállamok szövetségének, a Kisantantnak keletkezését, tagjainak egymáshoz, a többi európai országhoz, elsősorban pedig Magyarországhoz való viszonyát, a térséggel kapcsolatos nagyhatalmi politika változásait mutatja be a könyv. Ádám Sándor: Taneszközök Magyarországon. Szerzői kiadás. Bp., Több száz forrasmunka alapján tárgyalja a hazai iskolák felszereltségét, az államalapítastol az első világháború végéig. Pozsonytól Brassóig, Ungvártól Fiúméig 70 fénykép szemlélteti az állam és a négy egyhazfelekezet iskoláinak és taneszközeinek fejlettségét. (Megrendelh :tó a szerzőnél: 1142 Bp., Edison köz 8.) Baja története. Szerk: Kőhegyi Mihály. I. A kezdetektől 1944-ig. Szerk: Fcuudi Gábor, Hamvai József. Akadémiai. Bp., Batthyány Kristóf európai utazása Szerk: Hemer János. Peregrinatie Hungarorum, 2. József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Szeged, Bándi László: A veszprémi nyomdászat két évszázada. Kiadja a Pannon Nyomda, Veszprém, Bánlaky Pál: A vidékiség tünetei. Tanulmányok a kisvárosról és a kisvárosi értelmiségről. Kiadja a Művelódéskutató Intézet. Bp., Benkó József: Erdély földje és népe 1-2. kötet. (Transsilvania specialis) Európa. Bp., 1440 Az 1740 és 1814 között élt erdélyi református lelkész és polihisztor ebben az eredetileg latin nyelven írt munkájában mutatja be Erdély vidékeit, akkori társadalmát, fontos adatokat közöl Erdély számos községéről. tör- Bertényi Iván: Nagy Lajos király. Népszerű ténelem. Kossuth. Bp., Békés megye és környéke XVIII. századi történetéből. Szerk: Erdmann Gyula. Közlemények Békés megye és környéke történetéből, 3. Kiadja a Békés Megyei Levéltár. Békéscsaba, Bél Mátyás: Az újkori Magyarország földrajzitörténeti ismertetése. Komárom Vármegye. Bevezető és ford: Vilimszky László. Kiadja a József Attila Megyei Könyvtár. Tatabánya, A fordítás Bél Mátyás Descriptio Comitatus Comaromiensis című latin nyelvű kéziratának Beesik lózsef által készített, az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban őrzött másolata alapján történt. Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza kötet. Európa. Bp., A szerző 1945-ben Svájcba távozott, majd ben Münchenben telepedett le. Egyik alapítója és szerkesztője a Látóhatár, majd 1958-tól Új Látóhatár című folyóiratnak. A magyar emigráció életét öt történelmi fordulópont (1945,1947,1956, 1963, 1975) köré rendezve mutatja be. Brindza Károly: Békétlen rónaság. A moravicai földmunkások és szegényparasztok mozgalmai, Kiadja a Helyi Közösség. Moravica,

2 Brindza Károly: Forradalmi munkásmozgalom a Topolyai járásban, 2. rész: Dokumentumok Topolya és környéke történetéből. Dokumente iz istorije Backt Topole i okoline. 3. kötet. Szerk. biz. vez.: Ipacs József. Topolya (Szabadka) Búza Péter: Szenzációk nyomában a békeidők Budapestjén. Kozmosz Kv. Bp., Büki Szabó József: Bük környékének ragadványnevet. Magyar személynévi adattárak, 87. ELTE. Bp., Czére Béla: A vasút története. Corvina. Bp., Csalog Zsolt: Egy téglát én is letettem. Szépirodalmi. Bp., A dokumentumportrék modelljei olyan hajdani tanácselnökök, párttitkárok, tábornokok, akiket az 1945 után megindult politikai átalakulás állított vezető helyre. Csáky Károly: A háziipar szakszókincse az Ipoly mentén. Magyar csoportnyelvi dolgozatok, 42. Kiadja az ELTE Ma eyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke és az MTA Nyelvtudományi Intézete. Bp., Dr. Csendes László-Dr.Frisnyák Sándor-Dr. Gyarmathy Zsigmond-Hrenkó Pál: Szabolcs- Szatmár megye régi térképeken. Szerk: Dr. Frisnyák Sándor. Kiadja a Szabolcs-Szatmár Megyei Pedagógiai Intézet. Nyíregyháza, olcí. Cserépfalvi Imre: Egy könyvkiadó feljegyzései 2. k. Gondolat. Bp., Csorba Csaba-Gállné Jakó Mariann-Tóvári Judit: Miskolc középiskoláinak levéltári dokumentumai. A kezdetektől 1950-ig. Szerk: Csorba Csaba. Kiadja a BAZ Megyei Levéltár. Miskolc, Demjén László: A Nagyváradi AC a magyar nemzeti bajnokságban, Az első vidéki labdarúgócsapat története. Kiadja a Középülettervező Vallalat. Bp., Dessewffv Tibor-Szántó András: Kitörő éberséggel." A budapesti kitelepítések hiteles története. Háttér Kiadó. Bp., Dezső László: A XVI-XVIII. századi kárpátukrán nyelvemlékek magyar jövevényszavai. Nyelvtudományi Értekezések 127. Akadémiai Dobai András: Somogy vármegye politikai igazgatása az önkényuralom korában (1849. január szeptember). Somogyi Almanach Szerk: Kanyar József, Farkas Béla közreműködésével. Kaposvár, Dokumentumok Pest megye munkásmozgalmának történelméből, Szerk. és jegyzetek: Farkas Rozália. Pest megyei múzeumi füzetek, XV. Kiadja a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága. Szentendre, A dunai vízlépcsőrendszer térségének aktuális területi és településfejlesztési kérdései. Problémafeltárás és javaslatok. Kiadja a Városépítési Tudományos Tervező Intézet. Bp., Egy népfelkelés dokumentumaiból, Válogatta és szerkesztette: Korányi G. Tamás. Bevezető tanulmány: Izsák Lajos. Tudósítások. Bp., Előadások Szabadbattván község történetéből, Szerk: Farkas Gábor. A Fejér Megyei Levéltár közleményei, 6. Székesfehérvár Kállay István: Battyán múltja a Rákóczi-szabadságharc leveréséig, Erdős Ferenc.Jobbágyviszonyok Szabadbattyánban és Falubattyánban, Harmati István: Töredékek Battyán város múltjából. Emberek, események, épületek: Győr. Kiadja a HNF Győr Megyei Városi Bizottsága és a Győri Városszépítő Egyesület. Győr, Egyesületünk életéből, Sáry István: 1848 tavasza Győrött, Sáry István: Az első zenepavilon, Lővei Pál: Az Altabak-ház, Mezey Alice, D.: Késő barokk lakóház a belváros szélén, Veszprémi György: Zászlós István szobrai. Enyedi József: Madárlátta kenyér. Hajdúhadház népköltészete. Kiadja az MTA Néprajzi Kutató Csoportja. Bp., Erdei Sándor: A recski tábor rabjai. Reform. Bp., Erdélyi István: Sumér rokonság? Kérdőjel. Akadémiai. Bj>., A sumér-magyar nyelvi rokonság kérdéseivel foglalkozó álláspontokat ismerteti. Eszterházy Pál:Mars Hungaricus. Zrínyi Könyvtár. Bp., Zrínyi Miklós telén megindított hadjáratában részt vett későbbi nádor, írja le élményeit évi minisztertanácsi jegyzőkönyvek. Szerkesztette és a bevezetőt írta: F. Kiss Erzsébet. A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 15. Akadémiai. Bp., Az élet megindulása és az újjáépítés kezdetei Vas megyében, Szerk: Kiss Mária. Vál.: Bariska István és mások. Vas megyei levéltári Í űzetek, 1. Kiadja a Vas Megyei Levéltár. Szom-»athely, Az értelmiség Magyarországon a XVI-XVII. században. Szerk: Zombori István. Kiadja a Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága. Szeged,

3 Kubinyi András: A Jagelló-kori értelmiség, Köblös József: A Jagelló-kori egyházi középréteg egyetemre járása, Rókay Péter: Fábián literátus, Cserni Jován íródeákja. Bart a Gábor: Egy sikertelen humanista a XVI. században, Hóvári János: Forgách Ferenc és a szultánfiak, Várkonyi Ágnes, R.. Pázmány és Erdély a törököt kiűző háború eszmei megfogalmazasában, Bitskey István: A római Collegium Germanicum Hungaricum magyar alumunisai a XVII. század közepén, Péter Katalin: A jezsuiták működésének első szakasza Sárospatakon, Varga V. János: A katonáskodó nemesség szellemi és anyagi műveltsége a XVI- XVII. században, Benda Kálmán: Ferences iskola Esztelneken a XVII. században, Tóth István György: Diákok (licenciánusok) a moldvai csángó magyar művelődésben a XVII. században, Ötvös Péter: Egy főúri könvvtár a XVII. század elején, Zombori István: Külföldi művek magyarországi fogadtatása, Monok István: Olvasmánytörténeti forrásaink, értelmiségtörténet, Haraszti György: A nagy zsidó zsinatról. Az Északi Fűtőház története, Antikva. Bp., A Fehértej negyven éve. Fel. szerk.: Bartha Tibor. Kiadja a Fejér és Komárom Megyei Tejipari Vállalat. Székesfehérvár, Fehérváryné Nagy Magda: Parasztgazdaság a XX. század első felében. Gutái példa. Életmód és tradíció 2. Szerk.: Paládi-Kovács Attila. MTA néprajzi kutatócsoport. Bp., Módszertani kerdések, A vizsgált település, Guta fekvésének, demográfiai viszonyainak, közigazgatásának, birtokszerkezetének és parasztsági rétegződésének, s a parasztgazdaságok típusainak leírasa, A konkrét gazdaságok (falusi, megosztott, tanyai gazdaság) leírása, A gazdaságok értékelése, Magyar, angol és szlovák nyelvű összefoglalás. Fejér Gyula: Mi magyarul vagyunk emberek. Beszélgetések a magyarságtudatról itthon és a nagyvilágban. Hirnök Kv.,Bp Fekete Sándor: Az 1956-os felkelés okairól és tanulságairól. Kossuth, A szerző Huncaricus néven, illegálisan terjesztett írásainak első hiteles magyarországi kiadása. Feszty István: A Feszty család története. Sajtó alá rendezte Mácza Mihály. Komárom Megyei Honismereti Kiskönyvtár, 21. Sorozatszerk. \Virág]enö. Tatabánya, Fél évszázad múlva a Márciusi Frontról. Szerk.: Pintér István. Reform, Bp., Kállai Gyula: A hazát akarták mássá és jobbá tenni..., Pintér István: A motor, a kezdeményezőszerep a kommunistáké, Czine Mihály: A Márciusi Front is általuk kapott országos visszhangot, Pollner György: Igyekeztünk... ismerkedni és megismertetni magunkat, Újhelyi Szilárd: Politikailag valósággal beleszülettünk a szövetségi politikával kialakított új szemléletbe, Tóth Pál Péter: ötven huszár volt akkor a magyarság, annyi volt itt a nemzet, a magyar, Huszár István: Tartalmi mondanivalójában nemzeti történelmünk legjobb tradíciójához csatlakozott, Nagy Istvánné Diósszilágyi Éva: Makó, a szabadság szent városa, Serfőző Lajos: A Márciusi Front a népfront kérdéseihez, Tóth Ferenc: Makó és a Márciusi Front, Győrffy Sándor: Erdei Ferenc és a Márciusi Front, Juhász Gyula: Eszmei áramlatok a harmincas évek második felében, Szőke Domokos: Az értelmiségi ifjúság progresszív mozgalmainak megítélése a konzervatív Magyar Szemlében, Bernát István B.: A Márciusi Front és a Bartha Miklós Társaság, Némedi Dénes: A népi szociográfiák és a társadalmi reform kérdései, Salamon Konrád: A népi írók és a Márciusi Front, Nagy Zsuzsa L.: A liberális ellenzék és a Márciusi Front, Bakó Endre: Debrecen szellemi életének főbb vonásai a harmincas években, Bényi Miklós: A Márciusi Front művelődéspolitikai törekvései, Bényei József: A tovább jelentősége a mozgalomban. Fodor Zoltán: A nemzetiségi iskolák a Szlovák Szocialista Köztársaságban.'Ford.: Fihi Sándor. Kiadja a Slov. ped. nakh Bratislava, A Folyamszabályozási Tanszék 25 éves tevékenysege, Összeállította: Telkes Zoltán, Fock Károly, Lantos Béla. Kiadja a Budapesti Műszaki Egyetem, Bp., A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások október 23-november 9. Előszavát a könyv szerkesztője, Kenedi János, utószavát szerzője, Varga László írta. Századvég, Bp., Földi Józsefné: Köztéri alkotások, emléktáblák, gyűjtemények Oroszlányban. Fotók: Földi Tibor. Oroszlányi Helytörténeti Füzetek, 3. Kiadja az Oroszlányi Városi Tanács V. B. Városi könyvtár. Oroszlány, Für Lajos: Kisebbség és tudomány. Gyorsuló idő. Magvető, Helyzetfelismerés, nemzetiségtudományi kutatások (Visszapillantás, Kitekintes, Hazai számvetés), Magyar kisebbségi tudományosság (Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia), Következtetések. Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar falvak elbeszélő kultúra. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szombathely, Gergely Jenő: Katolikus egyház, magyar társadalom, Prohászkától Lekaiig. Tankönyvkiadó, Bp., Gödöllő. Szerk.: Felméry György, bevezető: Polónyi Péter, fényképek: Barcza Zsolt és mások. MTI, Bp., Gulyás Gyula-Gulyás János: Törvénysértés nélkül. Láng, Bp., Bihari Mihály előszava, Szántó András kitelepí-

4 tési politikát megvilágító tanulmánya. A hortobágyi munkatáborlakói vallanak ottani életükről, s megszólalnak őreik is. Gutái István: Mocsai mozaik. Fejezetek Mocsa község régebbi és újabb kori történetéből, Szerk.: Nóber Imre. Kiadja a Búzakalász Tsz. Mocsa, Gyüszi László: Oroszlány a XVIII-XIX. században. Kiadja a városi tanács. Oroszlány, Hadabás János: Sarkad. Kiadja a városi jogú nagyközségi tanács vb Sarkad, Hadas János: Székesfehérvár. Bevezető: Dávid Erzsébet. MTI, Bp., és 76 kép. Hajdú Zoltán: Településhálózat és közigazgatási területszervezés a Dél-Dunántúlon. Területi és települési kutatások, 1. Akadémiai, Bp., Hajnalpelika. Rozsályi népmesék. Mesék, mondák, történetek. Akadémiai, Bp., A meséket az Új magyar népköltségi gyűjtemény XII. kötete alapján Közzéteszi Béres András. Haszonits József: Szántástól a gépgyártásig. 40 év fejlődése Csornán. Kiadja a Rekara Mezőgazdasági és Mechatronikai Szolgáltató Vállalat csornai gyára. Csorna, A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások II. Néprajzi Füzetek, Szerk.: Petercsák Tivadar. A TIT néprajzi választmányának kiadványa. Bp., Bodo Sándor: Bevezető, Jung Károly: Magyar folklorisztikai kutatások és kiadványok a Vajdaságban, Lábadi Károly: Néprajzi kutatások és kiadványok Horvátországban, Tripolszky Géza: Néprajzi kutatások a Tisza és a Krivaja mentén, Kerecsényi Edit: A szlovéniai magyar néprajzi kutatások újabb eredményei, Bárth János: Magyarságtudományi kutatások Jugoszláviában, Katona Imre: A jugoszláviai magyar néprajzi kutatások eredményei, Gunda Béla: A moldvai magyarok kutatásának újabb eredményei, S. Lackovits Emőke: A romániai magyar néprajzi kutatások ( ), Lizanec, Petro: Magyar néprajzi kutatások Káipát-Ukrajnában, LJjváry Zoltán: A csehszlovákiai magyarság néprajzi kutatásáról, Liszka József: A szlovákiai magyarok néprajzi kutatásának intézményes formái, Méry Margit: Az önkéntes néprajzgyűjtők eredményei, problémái a szlovákiai magyarság néprajzi kutatásában, Lukács László: A néprajzi csoportok kutatásának újabb eredményei, Gaál Károly: Húsz év kutatás a burgenlandi magyaroknál, Gráfik Imre: A burgenlandi magyarság néprajzi kutatása, Balassa Iván: Az egri tanácskozas néhány eredménye és a további tervek. Három évtized a vízgazdálkodás szolgálatában. A Pápa környéki víztársulat története, Irta: Horváth István, Szabó Lajos. Kiadja a Pápa környéki víztársulat. Pápa, Hegedűs T. András-Forray R. Katalin: Az újjáépítés gyermekei - a konszolidáció gyermekei. Gyorsuló idő. Magvető, Bp., A két generációt állítják szembe magatartás és értékrendszempontjából. Históriás kalendárium, Bakonybánk, Bakony szombathely, Réde. Bev.: Pálffy László. Szerk.: Tóth Jenő. Bakonyszombathely, Hlavacska Edit: Salgótarján utcanevei. Névtár- és rendszertani vizsgálat. Kiadja a Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága. Salgótartján, Honismereti írások Kálozról: Gyűjtötték és összeállították a községi honismereti szakkör tagjai Kaszala Lajos vezetésével. A Fejér Megyei Levéltár közleményei, 5. Székesfehérvár, Hortobágyi Tibor: Hegyek ölelésében: Észak- Magyarország. Szöveg: Lázár István. Corvina, Bp., Horváth Ágnes-Szakolczai Árpád: Senkiföldjén. Az MSZMP politikai munkatársainak tevékenysége a budapesti kerületekben. Kérdőjel. Akadémiai. Bp Az interjúkra és kérdőívekre alapozott 1988-as felmérés arra keresi a választ, hogyan kapcsolódnak a budapesti kerületi pártbizottságok a hétköznapi életben j lentkező lakossági ügyek intézéséhez, a vállalatok, a tanácsok, a közintézmények, az alsó pártszervek tevékenységéhez. Horváth Győző: Szülőfalunk, Vica. Szemelvények Vica község történetéről és népéletéből. Kiadja a RábaköziMűvelődési Egyesület. Csorna, éves a Kőolajkutató Vállalat szegedi üzeme Szerk.: T. Kovács Gábor, Horváth István. Kiadja az üzem. Szeged, Ilon Gábor-Mithay Sándor: Pápa, várkastély. Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára, 339. Bp., Irányi Dániel-Charles-Louis Chassin: A magyar forradalom politikai története Szépirodalmi, Bp., Jankus Gyula: Kéménd (Kamenin) család- és ragadványnevei. Mavyar személynévi adattárak, 86. Szerk.: Hajdú Mihály. Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszéki Csoport névkutató munkaközössége. Bp., Jászi Oszkár: Magyar kálvária, magyar föltámadás. A két forradalom értelme, jelentősége és

5 tanulságai. Szerkesztette, a szövegeket gondozta és a jegyzeteket írta Veres András!cA6szó\ Erényi Tibor. Fordította: Neukum Vera. Magyar Hírlap Kv Bp., Jugoszláviai magyar népköltészet, 2. Értekezések, monográfiák, 13. Kiadja a Magyar Nyelvészeti, Irodalmi es Hungarológiai Kutatások Intézete. Újvidék, Juhász Béla: Tűzvarázs". A Tűzoltóság Központi Zenekarának 50 éves története. Szövorg K. Bp., Kamarás István: Értéktérkép. Szépirodalmi. Bp., Egy magyar kisváros társadalmának művelődésszociologiai vizsgálata. Keményfi Béla: Magyar leventék a sarkkörön túl. Tények és tanúk. Magvető. Bp., A szerző szinte gyermekkent megjárta a sztálini gyűjtő-, büntető- es kényszermunkatáborokat, s csak nyolcesztendős fogság után térhetett haza. Király Béla: Honvédségből néphadsereg egy résztvevő szemével. Conexus Printer. Bp., Kisbéri honismereti füzetek, 1. Szerk. Koncz József. Kiadja a Kisbéri Városi Tanács és a HNF Városi Bizottsága. Kisbér, Kisbér várossá nyilvánításának évi okirata és Kisbér város címerének leírása, Hegedűs Pál: Előszó helyett, Győri Imre: Egyházlátogatási jegyzőkönyvek I-III., Győri Imre: A kisbéri katolikus plébania anyakönyvei, Mészáros Ferencné: Az alapfokú oktatás kefcdetei Kisbéren, Goóz István: A kisbéri Petőfi Sándor Altalános Iskola között, Hegedűs Pál: Iskolaépítés száz évvel ezelőtt, Schmidt Eleonóra: Egy volt tanár visszaemlékezései a Kisbéri Államsegélyes Községi Polgári Iskola első éveire, Tóth István: Visszapillantás a kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium 25 éves történetére. Tóth István: A kisbéri Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium rövid története ( ), Vargáné Mürki Klára: Kozma Ferenc munkássága és szerepe a kisbéri lótenyésztés megalapozásában, Uő: Ruisz Gyula, a Kisbéri Ménesbirtok jószágigazgatója, Dr. Bódai József: A Kisbéri Ménes története a második világháború után. A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Általános Iskola emlékfuzete, Készítette: Tóth Gabriella. Kiadja az Iskola. Kiskunfélegyháza, Kiss János: A kőszegi MÁV Nevelőotthon jubileumi évkönyve: Antikva. Bp., Komárom megyei helytörténeti olvasókönyv. Válogatta és szerkesztette: Ortutay András. Kiadja a Komárom Megyei Tanács V. B. Művelődési Osztálya. Tatabánya, Kordé Zoltán-Petrovics István: A magyar kalandozások. Hadtörténelem fiataloknak. Zrínyi. Bp., Kossuth Lajos iratai, május december. Hűtlenségi per, fogság, útkeresés. Sajtó alá rendezte Pajkossy Gábor. Kossuth Lajos Összes Munkái VII. Akadémiai. Bp., Kovács Andor: Forradalom Somogyban. Az 1956-os forradalom és előzményei a csurgói járásban. New Brunswick. N. Y.-Riehen, Kovács István: A légió. A magyarországi lengyel légió története. Kozmosz Kv Kozári Péter: Népi hagyományaink ápolásáért. Módszertani segédanyag népi együttesek és csoportok részére. Okresné osvetové stredisko kiadása. Komárno Körmendi Géza: A tatai fazekasság története. Komárom Megyei Honismereti Kiskönyvtár, 19. Sorozatszerk: Virág Jenő. Tatabánya, Kövér István: A boba-jánosháza-sümeei HÉV története, Kiadja a MÁV Szombathelyi Igazgatósága és a Közlekedéstudományi Egyesület Vas Me gyei Területi Szervezete. Szombathely, Köztéri alkotások, emléktáblák, gyűjtemények Oroszlányban. írta és összeállította: Földesi Józsefné. Oroszlányi helytörténeti füzetek, 3. Kiadja a Városi Tanács V. B. Városi Könyvtára, A Kőbányai Könnyűfémmű első negyven éve. Kiadja a Könnyűfémmű. Bp., Kulcsár Emil Miklós: Maik története. Kiadja az Oroszlányi Hőerőmű Vállalat. Oroszlány, Kútvölgyi Mihály: Tűzre, vízre vigyázzatok! Tűztornyok, tűzoltóemlékek. Fotók. A kísérőszöveget írta Danyi József. Kiadja a Colorplast Kisszövetkezet. Bp., Laczkó András: Menekülés a jövőért. Lengyel sorsok Magyarországon, Jegyzetek: Kapronczay Károly. Kiadja a Boglárlellei Városi Tanács, Leánytáncok. Néptáncosok könyvtára. Szerk: Szentpál Mária. Koreográfia: Dezső Attila és mások. Zenei feldolgozás: Sárosi Bálint, Gulyás László, Czövek Lajos. Táncrajzok: Benkő András, Vincze Lajos. Múzsák. Bp., Lengyel András: Egy nagy magyar fotográfus: Müller Miklós. Szerk. Gonda Géza. Kiadja az Orosháza és vidéke ÁFÉSZ Petőfi Sándor Művelődési Központ. Orosháza,

6 Lengyel Györey: Vállalkozók, bankárok, kereskedők. Gyorsuloidő. Magvető. Bp., A magyar gazdasági modernizáció három nemzedékét mutatja be: Ganz Ábrahám, Weiss Manfréd, Chorin Ferenc és mások példáján elemzi a szerző a gazdasági elit származasának, képzettségének kérdéseit, nyomon követve 1945 utáni sorsuk alakulását is. Lomnax, Bili: Magyarország 1956-ban. Fordította: Krassó György. BME. Bp., Magyar évszázadok, 6. A reformországgyűlések és az 1848-as forradalom törvényei, összeállította: Vikol Katalin. Fényképek Bakos Ágnes és mások. Kiadja a ProgresszióXft. Bp., Magyar mértéktörténeti bibliográfia, Szerk: N. Kiss István, Gyűjtötte: Bogdán István és mások. Az MTA a TTKB melletti Mértéktörténeti Albizottságának sorozata, 1. Kiadja az MTA Mértéktörténeti Albizottsága. Bp., Magyarországi pártprogramok, Összeállította és szerkesztette: Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Glatz Ferenc. Kossuth, A korszak pártprogjamjainak szöveghű és teljes kiadása. Magyarország történeti helységnévtára, 3. Árva megye, Kiadja a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat. KSH: Bp., Magyar székesegyházak. A Tájak-Korok-Múzeumofc Egyesület Kiadványa. Bp., A magyarországi katolikus egyházmegyék története, s tizenegy megye főszékesegyházát mutatja be Esztergomtól Hajdúdorogig. (Megrendelhető: 1087 Bp., Könyves Kálmán krt. 40.) Makkai László: Magyar-román közös múlt. Héttorony cop. Bp., Makoldi Sándorné Papp Gizella: Húsvét és világkép. A hagyományos magyar húsvéti tojásírás jelentősége. Kiadja a KLTE Debrecen, é. n. 14 és 32 kép. A Mayer Lajos Vízügyi-, Út-, Híd- és Vasútépítő Szakközépiskola 30 éve: Irta: Szűts Tibor. Kiadja a Szakközépiskola. Győr, Mátray Gábor: Töredék jegyzemények Majgyarország történetéből 1848/49-ben. Szépirodalmi. Bp., Mátray Gábor 1848-tól a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának őre volt. Á forradalom idejének szemtanújaként ina meg följegyzéseit. Mátyás István: A kiásott múlt. Móra. Bp., Az 1980-as évek hazai régészeti ásatás Méray Tibor: Nagy Imre élete és halála. Bibliotéka. Bp., A Mindszenty-per. összeállította, az előszót, Mindszenty életrajzát írta, jegyzetekkel és annoktált névmutatóval ellátta Gergely Jenő és Izsák Lajos. Szerk. Kovács Lajos Péter. Reform. Bp., { A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 25. Szerk: Szabadfalvi József és Viga Gyula. Miskolc, A tartalomból: Révész László: Marjalaki Kiss Lajos régészeti tevékenysége, Csorba Csaba: Marialaki Kiss Laios - Miskolc város történetének kutatója, Deák Gábor: Marjalaki Kiss Lajos a tanár és kapcsolata a református egyházzal, Frisnyák Sándor: Marjalaki Kiss Lajos a tanár és földrajzi tankönyvíró, Dobrossy István: Marjalaki Kiss Lajos szellemi hagyatéka; Fejezetek a miskolá Földes Ferenc Gimnázium történetéből: Tok Miklós: Gazdag iskola, Tóth József: Iskolateremtő iskola; Zimonyi Zoltán: Diákéveknek fejfa, Rémiás Tibor: Egy elkezdett Kína történet" kézirata, Mile Lajos: Szemere Attila elfeledett színrtiűve, Faggyas István: Putnok mint átmeneti megyeszekhely 1919-ben, Balázs Géza: Az ároktői szólőbirtokosság alapítólevele, Gyulai Éva: Törökbúza Miskolc környékén a XVIII. század végén, Galuska Imre: A maigyar falu kettős tagozódásának ősi szerepe (Feltevés a házasságszabályozó kétosztályú rendszerről), Takács Béla: Cserépedények az északmagyarországi református templomokban, Szikora András: Monoki kőművese«, Hankóczy Gyula: Tallózás a mezőkövesdi újságokban avagy (élet)képek a régi Mezőkövesdről, Inántsyné Nagy Mária: Orosz halottasjátékok a karácsonyi-újevi ünnepkörben, Csiszár Árpád: Rudak és keresetlen fak a falusi udvaron, Siska József: A Bodrogköz népi táplálkozásához, Kádár Zoltán. Barabás Sándor, Herman Ottó gyűjtótársa, S. Koós Judit: Adatok a bronzkor kutatástörténetéhez, Fügedi Márta: Dr. Lukács Gáspár, Ujváry Zoltán: Gömör honismereti kutatásainak történetéből, Viga Gyula: Középiskolás néprajzi táborainkból, Berki Feriz: A magyar Ortodox Egyházi Múzeum megnyitójára, Üjváry Zoltán: Megnyitó Holló László balladai illusztrációjának kiállításán a Gömöri Múzeumban, Szlovák Téka. Montanelli, Indro: 1956 Budapest. A Corriere della sera kiküldött tudósítója jelenti. Válogatás Indro Montanelli 1956-ban írt cikkeiből. Püski. Bp., Múlt és jelen. 100 éves a Nagylózsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Irta: Nóvák Lászlóné és mások. Kiadja az Egyesület. Nagylózs, Nagy Zoltán: Körmend, várkastély. Tájak-Korok- Múzeumok Kiskönyvtára, 338. Bp., Napról napra: 1956 sajtója: Október 23.-november 4. Válogatta: Szalay Hanna. Kolonel. Bp.,

7 Negyvenéves az Állatifehérje Takarmányokat Előállító Vállalat. Szerk: Hodobás Károly. Kiadja az ATEV. Bp., Negyvenéves a dömsödi Dózsa Mgtsz. Jubileumi évkönyv. Szerk: Pillér Artúr. Kiadja az Mgtsz. Dömsöd, Negyvenéves a kikindai Egység Művelődési Egyesület. Fel. szerk: Baráth András. Kikinda (Zenta mellett), Negyvenéves a Városföldi Dózsa Termelőszövetkezet. Kecskemét, Neupauer Kamii: Mária Terézia úrbérrendezése Bereg, Máramaros, Ung és Ugocsa megyében. Akadémiai. Bp., Németh Endre: Negyven év egyetértésben. A péri Egyetértés Termelőszövetkezet gazdálkodásának rövid története. Az adatokat gyűjtötte: Horváth Sándor. Kiadja az Mgtsz. Pér, Németh László: Sorskérdések. Magvető és 1943 között keletkezett tanulmányok. Németh Pálné: Mintagyűjtemény Tolna megye népi hímzéseiből: Bóta. A bevezető tanulmányt írta K. Csilléry Klára. A Babits Mihály Megyei Művelődési Központ Mintagyűjteményei, 9. Kiadja az Intézmény. Szekszárd, és XXXVII. kép. Népnyelvkutatás és iskola. A Népnyelvkutató Szakkörvezetők Országos Tanácskozása, Nagykanizsa, Szerk.: Ördög Ferenc. A Magyar Nyelvtudományi Társasát kiadványai, 184.Kiadja a Magyar Nyelvtudományi Társaság. Bp., Hajdú Mihály: A nyelvjárások helyzete és változásai, Rónai Béla: A népnyelvkutatás és az urbanizáció, Pesti János: A népnyelvkutató speciális kollégiumok helyzete a JPTE Tanárképző Karán, Farkas Ferenc: A dűlő a Jászságban, Varga József: Népnyelvkutatás Szlovénia magyarlakta falvaiban, Ördög Ferenc: Gondolatok a népnyelvkutató szakkörök és speciális kollégiumok további programjához, Hajas Andrea: A nagykanizsai honismereti (népnyelvkutató) szakkör 25 éves. Néptáncok évkönyve. Szerk.: Takács András. Kiadja a CSEMADOK KB. Bratislava, Nóvák László: A három város építészete. Az Arany János Múzeum Kismonográfiai, 8. Nagykőrös, Mezóvárosi építészet meghatározó tényezői. Az építkezés és az építészet tárgyi és személyi feltételei, Mezővárosi építészet a XIX. század közepéig, Mezővárosi építészet a XIX. század második felétől a XX. század közepéig. Nők a mai magyar társadalomban. Készült a KSH Tájékoztatási Főosztályán. KSH. Bp., Nyárádyné Bojtor Rozália: Nagyigmánd személynevei. Szerk.: Juhász Dezső. Magyar Névtani Dolgozatok, 6Í. Kiadja az ELTE Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. Bp., Nyíregyháza '89. Szerk.: Angyal Sándor. írták a Városi Tanács munkatársai. Kiadja a Városi Tanács. Nyíregyháza, Nyelvünk a Duna-tájon. Szerk.: Balázs János. Tankönyvkiadó. Bp., Hadrovics László: A magyar nyelv kelet-középeurópai szellemi rokonsága, Bakos Ferenc: A magyar szókészlet román elemei, Balázs János: A latin a Duna-tájon, Gregor Ferenc: Magyar-szlovák nyelvi kapcsolatok, Király Péter: Művelődési központok a Duna-medencében, Mollay Károly: A német-magyar nyelvi érintkezések, Nyomárkay István: A magyar és a szerbhorvát nyelv kapcsolata, Rot Sándor: A magyar-ukrán nyelvi kölcsönhatás. Órség 1988/23. A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület tájékoztató közleménye. Szerkeszti: Galambos Ferenc. Felsőőr, Az őrségi magyarok kiadványának ez a száma dr. Gaál Károly: Transsylvánia tragédiája című írását közli, valamint ízelítőt ad a témával kapcsolatos rezolúciókból és tiltakozásokból. Palotai Krónika, szeptember. A Csanádpalotai Kelemen László Művelődési Ház honismereti körének lapja (Soksz.} Kelemen László III. (Asztalos P. Kálmán elbeszélése alapján írta Navyfalusi Ilona), Bazsó Dénes: Bujdosott-e Petőfi Sándor Csanádpalotán a szabadságharc leverése után?, Komoly Pál: Az évi helyzetkép Csanádpalotárol, Pánczél Józsefné: Nyári ételek, Bazsó Dénes: Játékok utcában, Nagyfalusi Ilona: Régi ház Palotán, Pánczél Józsefne-Erdélyi Lajos: Jelenünk krónikája. Palóc szoba. Kiállítás a Kerületi Népművészeti Fesztivál alkalmából. Fülek, Szöveg: Duray Éva, fotó: Böszörményi István. Fülek, (Soksz.) Papp Lászlóné: Ötletadó kalauz belföldi kirándulásokhoz. Technológia. Bp., Papp-Váry Árpád-Hrenkó Pál: Magyarország régi térképeken. Gondolat. Bp., és 111 melléklet. Parasztvallomások a kisvárdai járásból, A forrásokat összegyűjtötte, jegyzetekkel ellátta és a kötetet szerkesztette: Takacs Péter. A Rétközi Múzeum Füzetei, 8. Kisvárda, Pavillon. Az Országos Műemléki Felügyelőség időszaki kiadványa, (é.n., h.n.) (1989) 77

8 A tartalomból: Hadik András: Az olvasóház, Hadik András: Foerk Ernő 1917-es balkáni útja, Pusztai László: Tálos Gyula hadifogolyévei Oroszországban ( ), SámsondiKiss Béla: Mit tegyünk, hogy jól épüljön a jövőnk?, Feld István: Az ozorai pénzlelet, Lővei Pál: Az iszkaszentgyörgyi volt Amadé-, Bajzáth-, Pappenheim-kastelyok, Krozovich, Ibrahim: A bosnyák stíluskeresés, Erő Zoltán: Földből, fából hazát, Lászlóffy Csaba: Az utolsó tárlatról elszökött Cseh Gusztávhoz, Sebestyén József: Cseh Gusztáv kiállítása, Hadik András: Sebestyén József fotói között tallózva. Pápay Zsuzsa: Rane, párválasztás, közvélemény. Jelentés egy mátravidéki faluból. Gondolat Pesterzsébet és Soroksár (Budapest XX. kerület) múltja és jelene képekben. Összeállította Bogy irka Emil, fotók: ifi. Lerner János. Pesterzsébeti múzeumi füzetek, 7. Bp., Petrák Katalin: Dr. Szabados Sándor, Bevezető: Antalóczy Albert. Kiadja az MSZMP Komárom Megyei Bizottsága. Tatabánya, Pénzes István-Dömötör István: Velem, vízimalom. Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 337. Bp., Péntek János: Teremtő nyelv. Kriterion. Bukarest, Pintz Bálint: Somberek és Görcsönydoboka története. Szerkesztette, jegyzetekkel ellátta és a bevezetőt írta Aubert Antal és Vonyó József. Kiadja a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar Történelem-, Nemzetiségi Intézet. Pécs, Pomogáts Béla: Irodalmunk szabadságharca Gondolat. Bp., old, A szerző az 1956-os esztendő irodalompolitikai vitáival, publicisztikájával és irodalmi életével foglalkozik. Ismerteti az októberi népfelkelés előzményeit és következményeit. Pócs Éva: Tündérek, démonok, boszorkányok. Akadémiai. Bp., A magyar boszorkányság archaikus előzményei közül a Balkán népeinek tündérekhez fűződő kultuszát és hiedelmeit mutatja be. P. Szőke János: Márton Áron. österreichischer Kulturverlag, Thaaur/Tirol. A szerző kiadása Előszó, dr. Bárányi Mária: Márton Áron püspök szülőfiiuja és az erdélyi helyzet, P. Szőke János: Erdély története, Uő: Az erdélyi püspökség története, Uő: Márton Áron életrajza, Székely Pál: A katolikus egyház helyzete a Román Szocialista Köztársaságban, P. Szőke János: Márton Áron írásaival tanít, Szemelvények Márton Áron leveleiből, körleveleiből és beszédeiből. Pusztay Sándor: Korok, végvárak, határőrzők. Kiádja a BM Határőrség Politikai Csoportfőnökség. Bp., Putz Éva: A kolonyi lagzi. A szöveget eondozta és az utószót írta: Sándor Eleonóra. Uj Mindenes Gyűjtemény Könyvtára. Madách. Bratislava, Az 1943-ban megjelent mű újrakiadása a Zobor vidék egyik településének lakodalmi szokásait mutatja be. Püspöki Napy Péter: Piacok és vásárok kezdetei Magyarorszagon kötet. Az Áipád kori vásártartás írott emlékei és azok kritikája az államszervezéstől a tatárjárásig. Oklevelek, törvények, elbeszélő források. Gondolat-Madách. Bp.-Bratislava, Rakonczay Zoltán: Ipolytarnóctól Füzérradványig. Mezőgazdasági. Bp., Képzeletbeli túra Börzsönytől a Gödöllőidombságon át a Zemplén-hegységig. A Rábaköz térszerkezete. Kiadja az MTA Regionális Kutatások Központja Észak-Dunántúli ösztály. Csorna-Kapuvár, Dr. Göcsei Imre: A Rábaköz természetföldrajza, dr. Timaffy László: A Rábaköz gazdaságtörténete, Lados Mihály: Népesedési és foglal kozasi viszonyok, dr. Rechnitzer János: Ipar a Rábaközben, dr. Jáki Katalin: A Rábaköz mezőgazdasága, Szörényiné dr. Kukorelli Irén: Közlekedés és kommunikáció, dr. Sas Béla: A települések infrastrukturális helyzete, dr. Tamás József: A közigazgatási szervezet, Szörényiné dr. Kukorelli Irén: A Rábaköz térszerkezete, Ajánlások. Rácz István: A debreceni cívisvagyon. Agrártörténetitanulmányok, 14. Akadémiai. Bp., A Rákóczi-szabadságharc történetének dokumentumai, Gyűjtötte, összeállította és a bevezetést írta Bánkuti Imre. Szerk.: Csorba Csaba. A TIT BAZ Megyei Szervezetének, a Magyar Történelmi Társulat BAZ Megyei Csoportiának és a BAZ Megyei Levéltár kiadványa. Miskolc, Reformgondolkodás Magyarországon a XIX. században. Múzeumi értekező, 5. Kiadja a Nógrád Megyei Múzeumi Igazgatóság. Salgótarján, Révész Tamás: A budai várnegyed. Major Ottó bevezetőjével. Színes fotóalbum. Officina Nova cop. Bp., Sipos István: Negyven év krónikája, A Makói József Attila Termelőszövetkezet története. Kiadja az Mgtsz. Makó, Somogyi honismereti híradó, 1989/1. Kiadja a Somogy Megyei Tanács. Kaposvár, Az avar birodalom egyik központja Zamárdi(?)

9 - László Gyulával beszélget Matyikó Sebestyén lózsef, dr. Horváth József: Csurgó története, különös tekintettel a gimnázium életére,' Kiss József: Gyógymód az 1848-as cholera" járvány idején, dr. Fekete László: Egy templomi orgona szerzése", dr. Pandúr József: A két Rippl-Rónai Aszalón ( ), Árvái Judit: Két forradalom plakátjai a Somogy Megyei Levéltárban, Mohos Béláné: Szigetvári mesterdalnokok", dr. Géger László: Adatok a somogyi terménybegyűjtés gazdasági hátteréhez, dr. Fülöp László: A kaposvári reformátusok keresztnévi adattára, , dr. Király Lajos: Két somogyi dalbetétes népmese, dr. Sebeiken Pálma: Örökséget adtam, kedvesem...", Berkes Anita: Mesztegnyó idegenforgalmi lehetőségei, dr. L. Szabó Tünde: Emlékeztető a MAB febr. 22-i üléséről, dr. Sipos Csaba: Hírek, események, Lőrincz Sándor: Somogy múltja és jelene, dr. Bodosi Mihály-dr. Franki József: Kétszáz éve született dr. Csorba József. Somogyi Levéltári Nap, Szerk.: Andrássy Antal. Kiadja a Somogy Megyei Levéltár. Kaposvár, Farkas Márton: A monarchia összeomlása és a magyar polgári demokratikus forradalom, Horváth Gyula: A magyar polgári demokratikus forradalom visszhangja nyugaton, Szita László: Az Antant szerb megszállás alatti területek helyzete fordufóján, Szántó László: A polgári demokratikus forradalom vívmányai Somogyban, Tóth Ilona: A kettős hatalom Somogyban, Szili Ferenc: A MIR vállalatai fordulóján, Paksi Lajos: Az I. világháború és a polgári demokratikus forradalom ismerete a felnőttoktatásban, Miklós Endre: A polgári demokratikus forradalom tanítása a középiskolában, Kanyar József: Somogy megye múltjából című Levéltári Évkönyv 19. kötetének ismertetése. Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv, 20. Szerk.: Kanyar József. Kaposvár, Dr. Horváth Sándor: Bevezető, Borsa Iván: Királyi rendeletre tartott megyei közgyűlés Somogyvár mellett 1444-ben, Komjáthy Miklós: A Somogy megyei konvent II. Ulászló-kori oklevelei az Országos Levéltárban 17., Ember Győző: Magyarország lakossága a XVIII. században II., Kanyar József: A népiskola szerepe és jelentősége a dunántúli régió műveltségi szintjének alakulásában ( ), Kiss Z. Géza: Egy kései unitárius per a Dráva völgyében, Bodosi Mihály-Gyarmati Béla: dr. Csorba József élete és működése ( ), T. Mérey Klára: Nagykanizsa, Somogy kapuja a dualizmus korában, Dóka Klára: A Somogy megyei vízimalmok történetéből ( ), Bősze Sándor: A dél-balatoni fürdőegyesületek történetéből ( ), Andrássy Antal: A somogy-baranyai 44-es dandár szervezése és harcai 1919-ben, Vadász Sándor: Budapest és München kapcsolatai a magyarországi Tanácsköztársaság első időszakában (ford.: Dobai András), Lagzi István: Lengyel menekültek evakuációja a dél-dunántúli megyéken keresztül ( ), Bognár Tibor: A német lakosság elleni jogfosztó és -korlátozó intézkedések Somogy megyében ( ), Géger László: Tanácsok és termelőszövetkezetek Somogyban (1950. június június). Stark Tamás: Magyarország második világháborús embervesztesége. Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 3. MTA Történettudományi Intézet. Bp., Szabó Ferenc: A békési Drechel Nyomda történetének vázlata, A Kner Nyomdaipari Múzeum füzetei, 13. Békéscsaba, Szabó Miklós D.: A Dózsa Népétől a Kunság Népéig. Kiadja a Kunság Népe Mgtsz. Kunhegyes, Szamel Lajos: A korrupció, a protekció és a többi. Kossuth, Számner Nyomdától a Vörösmarty Nyomdáig. A nyomdászat 180 esztendeje Fejér megyében. Kiadja a Vörösmarty Nyomda. Székesfehérvár, Szász Béla: Minden kényszer nélkül. Egy műper története. A kötet utószavát és a jegyzeteket Zinner Tibor írta. Extra Hungáriám. Európa: História. Bp., Százéves a szakmai képzés Kunszentmártonban. A 628. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet Jubileumi Évkönyve. Szerk.: Kasza József és Józsa László. Kiadja az Iskola. Kunszentmárton, Kasza József: Ajánlás, Józsa László: A tanoncképzés története Kunszentmártonban, Radics András: A szakmunkásképzés főbb jellemzői 1950-től napjainkig, Az iskola főhivatású tanárai, szakoktatói és óraadói között, Veres István: A gyakorlati oktatás 1957 és 1988 között, Réz László: Új szakma született, Zsíros István: Az építőipari szakmák képzése az iskolánkban, Tóth Tiborné: A szűcsszakma képzésének története iskolánkban, Kocsis István: így kezdődött, Pálinkás Józsefné: Diákmozgalom, Soha nem fogom megbánni" - volt diákok emlékeznek, Kasza József: Iskolánk tanulmányi munkájáról, Kasza József: Tantestületünk mozgalmi munkája, Zsiros István: A honvédelmi klub krónikája, Szelindi Károly: 15 év testnevelése, sportja, Réz László: A szülői munkaközösségről, Nagy Sándorné: Iskolai könyvtár. 125 éves a Hunyadi János Keserüvíztelep és a telepalapító Saxlehner család története. PLKV. Bp., Dobos Irma: A Hunyadi János keserűvíz származása, jellege és gyógyászati szerepe, Surányi Ernő-Kis Imre: A Hunyadi János Keserűvíztelep és a Saxlehner család története. Szekeres László: Kanizsa múltja a régészeti leletek fényében. Kanizsa monográfiája - Monogra-

10 fija Kanize. Tanulmányok, 1. Művelődési Önálló Érdekközösség. Magyarkanizsa, Szemelvénygyűjtemény Kécske történetéből. Szerk.: Tajti Erzsébet. Helytörténeti kiadványok, 1. Kiadja az Arany János Művelődési Központ. Tiszakécske, A székesfehérvári Petőfi Sándor Általános Iskola jubileumi évkönyve az intézmény fennállásának 125. évfordulója alkalmából. Szerk.: Bajzek Jánosné és mások. Kiadja az Iskola. Székesfehérvár, Szénási Éva: A BUDA-FLAX csillaghegyi Szövőgyárának története Kiadja a BUDA-FLAX Lenfonó és Szövőipari Vállalat. Bp., Szilvási Ferenc: Budapest közlekedésbiztonságáért. A közlekedésrendeszet krónikája BM Kvk A színpadi tánc története Magyarországon. Szerk.: Dienes Gedeon és Fuchs Lídia. Múzsák. Bp., A tanulmányok feldolgozzák a színpadi tánc hazai történetet a középkortól a 1980-as évekig, foglalkoznak továbbá a színpadra kerülő szabadás néptánccal. Szolnok megye történeti, természeti és művészeti értékei, 1-2. Kiadja a Megyei Tanács V. B. Építési és Vízügyi Osztálya és a Megyei Műemléki Albizottság, a TIT Megyei Szervezetének közreműködésével. Szolnok, és kötet. Szolnok megye műemlékei. Hainfahrt Márton és mások közreműködésével szerkesztette Kaposvári Gyula és Rédei István. 2. kötet. Szolnok megye természeti értékei. Szerk.: Almádi László es mások. írták: Gombás Istvánné és mások. Tahin Gyula-Burgert Lajos: Szabolcs-szatmári képeskönyv. Corvina Takács Imre: Magyarország földművelésügyi közigazgatása az Osztrák-Magyar Monarchia korában, Mezőgazdasági Kiadó. Bp., Takács Péter: A kisvárdai járás parasztjainak vallomásai 1772-ből. Rétközi Múzeum füzetei, 8. Szerk.: Fehérvári Béla. Kisvárda, Tanulmányok a 700 éves Kunhegyról. Szerk.: Szurmay Ernő. Kiadja a nagyközségi tanács. Kunhegyes, Selmeczi László: Régészeti ásatások a Nagykunságban, Pálóczi Horváth András: A kun társadalom átalakulása a XIV-XV. században, Szabó Lajos: Kunhegyes fejlődéstörténeti íve a visszatelepítésétől a mezővárossá válásig, , Kormos László: Az utóbbi három század hadi eseményei Kunhegyes körzetében, Dienes Erzsébet: Adatok Kunhegyes népi hagyományaihoz, Beluszky Pál: Kunhegyes településföldrajzi rangja. Tarjánné Tajnafői Anna: Somogy megye védett természeti értékei. Kiadja a Somogy Megyei Könyvtár. Kaposvár, A kötet munkálataiban részt vett Keszthelyi István, az Amit a természetről tudni kell fejezet szerzői: Kódai István és Marián Miklós. A társadalom peremén. Képek a magyarországi cigányok életéből. Válogatás a Néprajzi Múzeum archív felvételeiből. Válogatta és á bevezetőt írta Szuhay Péter. Kiadja a Néprajzi Múzeum és a Fővárosi Tanács V. B. Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Központ. Bp., A XII. kerület története az őskortól a II. világháború befejezéséig, összeállította: Győri Gáspár. Hegyvidéki Füzetek, 1. Kiadja a XII. kerületi tanács és a HNF XII. kerületi bizottsága. Bp., A XII. kerület utcáinak, tereinek névadói. I. Személyekről elnevezett közterületek. Összeállította: Kahlich Endre. Kiadja a XII. kerületi tanács és a HNF XII. kerületi bizottsága. Bp., A személyekről elnevezett közterületek - szám szerint 62 - névadóinak rövid méltatása. Tóth József: Urbanizáció az Alföldön. Területi és települési kutatások, 3. Akadémiai, Bp., Tóth Lajos: A Szarvasi Állami Tangazdaság története, Kiadja a gazdaság. Szarvas, Tóth Sándor: Dunai árvizek Szabadszálláson. Az 1838-as szabadszállási dunai árvíz 150. évfordulójára. Kiadja a HNF Szabadszállási Bizottságának Petőfi Társasága. Szabadszállás, olcf Török Gyöngyi: A jánosréti Szent Miklós-fóoltár. Helikon, Bp., A Körmöcbanya közelében a XV- században épült templom különleges szárnyas oltárát mutatja be a gazdagon illusztrált tanulmány. Turai Lajos: A Magyar Tenger hullámai. Fejezetek a zánkai termelőszövetkezet történetéből. Kiadja az mgtsz Tüskés Tibor: Szántódpuszta. Térképeket rajzolta: Pakurár István. Kiadja a Siotur. Bp., Utánunk az özönvíz. Szerk.: Dobos Lídia, Rácz Judit, Vit László. Kiadja a Duna Kör és az ELTE ÁJTK Politikatudományi Tanszékcsoport. Bp., Hildyrat, Nicholas: A nagy gátak világa, Kacsoh László: Környezeti vizsgálatok a Rajnán, Schneider Erika: A Rajna-szabályozás, Kuhn, Nino: A svájci vízi erőművek környezeti hatásai, Borovichenyi, Franz: A dunai auzzasztógátak és az ivóvíz, Walter, Renate: A Duna vírusfeijőzöttsége, Wagner, Karl: Hainburg és a dunai ligeterdők,

11 Gábriel András: A kiskörei vízlépcső környezeti hatása, Vida Gábor: A Szigetköz genetikai értékei, Tóth János: A Duna halai es az épülő duzzasztottak, Tóth György: A dunai vízlépcsőrendszer es a Szigetköz, Vargha János: A környezeti hatások becslésének alapjai, Molnár István. A Duna Pozsony és Budapest közötti szakaszának folyamatszabályozási kérdései, Bródy András: A bősnagymarosi vízlépcsőrendszer gazdaságosságáról, Ferenci Csaba: A rendszer-környezet kölcsönhatás elemzése energiatermelés esetén és a bós-nagymarosi példa, Kindler József: Lappangások kora, Fleischer Tamás: Gazdaságtalansagi számítások. Mészáros Ferenc: Szégyen vagy dicsőség: a dunai duzzasztógátak a magyar vízgazdálkodásban, Horváth István: Régészeti-történeti értékek mentése a nagymarosi vízi erőmű építésénél, Moskovszky Eva: Megkondul a lélekharang, Endreffy Zoltán: ökológiai konfliktusok etikai megítélese, különös tekintettel a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszerre. Vajay Szabolcs: A johannita rend lovagjai, A magyar johannita családtörténeti nyilvántartás. Ordinis Sancti Iohannis in Hungaria thesaurus et corpus. Obedientia Brandenburgensis. Repertórium nistoricum familarum quibus milites procedent. München, (Csak magyar nyelven.) Vajda Sándor: Budapest tegnap. Gondolat, Varga Imre: Szülőföldem, Csallóköz. Pro Memoria. Európa, Bp., Földrajzi, történelmi, demográfiai, művészettörténeti, néprajzi és helyismereti tudnivalókat mond el erről a kevéssé ismert vidékről. Vámbéry Ármin: A magyarság keletkezése és gyarapodása. Holnap, Bp., Várady József: Tiszáninnen református templomai. Előszó: Kürti László. Kiadja a Borsodi Református Egyházmegye. Miskolc, emlé- Várkonyi Endre: Akié a föld... Századunk kezik. Akadémiai, Bp., A tanulmány a parasztság földért folytatott e századi harcát mutatja be 1948-ig. Veress Sándor: Moldvai gyűjtés. Szerk.: Berlász Melinda és Szalay Olga. Magyar Népköltségi Gyűjtemény, XVI. kötet. Sorozatszerkesztő: Voieh Vilmos. Múzsák Kiadó, Bp., Voigt Vilmos: Előszó, Veress Sándor: Elöljáró szavak, Berlász Melinda-Szalay Olga: Szerkesztői előszó, Szalay Olga: Térkép Veress Sándor moldvai gyűjtésenek állomásairól, Dallamok, A trunki csángó magyarok betlehemes játéka, Veress Sándor: Helyszíni naplójegyzetek, Mutatók, 64 eredeti fényképfelvétel. Végh Antal: Hortobágyi mesterségek. A fotókat készítette: Kékesdy Károly. Népszava, Bp., Viczián Antal: Meghaltak a Donnál. Sebészként a háborúban. Kiadja a szerző. Bp., Vidra Szabó Ferenc: A könyvtáros pálya egy szociológiai vizsgálat tükrében. Kiadja az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ. Bp., Viga Gyuláné-Sasvári Olga: A nyírlugosi kovácsmesterség szakszókincse. Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok, 40. Szerk.: Hajdú Mihály. Kiadja az ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke és az MTA Nyelvtudományi Intézete. Bp., Vollein József: A körön kívül. Interjú a 94 éves vitéz Csóré Áronnal. Notesz-sorozat, 2. KLTE Debrecen, Zalai népi művészet. Katalógus. Szerk.: Bíró László, Török András. Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ. Zalaegerszeg, Zielbauer György: Adatok és tények a magyarországi németség történetéből, Nemzetiségi füzetek, 7. Akadémiai, Bp., Zolnay László-Marosi Ernő: A budavári szoborlelet. Fotó: Bakos Margit és mások. Corvina, Bp., Avar kori övveret, Vrag (Hornyák László rajza)

12 Ferencesek Szécsényben Szabó Sándor felvétele - MTI A Nógrád megyei Szécsénybe 1334-ben Szécsényi Tamás telepítette be a ferenceseket, akik 1950-ig élték itt mindennapi életüket. Negyven év után ismét visszatértek utódaik a Jézus szíve változásai" templom plébánia-kolostor részébe. Négy Ferenc-rendi barát: Orbán Márk rendfőnök, Boros Gyevi László,Tóth Vince, Gosztonyi Kandid segeakezik a több mint 4000 hívőnek a papi területen, s az iskolákban heti 32 órában a hitoktatásban. A püspöki hatalom alól kivont rend jelszava: Ne csak saját magadnak élj, másoknak is javára válj".

13 1990/2-3 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFBONT FOLYÓIRATA XV1H. ÉVFOLYAM HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Aczél Tamás-Méray Tibor: Tisztító vihar. JATE Szeged A Sztálin halálától az 1956-os forradalomig tartó időszakot tekinti át. Ambrus Ferenc: Közelítés a szülőföldhöz. Magyarok a nyelvhatáron I. Sajó völgye. A CSEMADOK Rozsny ói Járási Bizottsága Honismereti Szakbizottságának kiadványa old (Soksz.) A viaék településeinek kis helytörténeti lexikona. Ebben a számban a következő településekről esik szó: Csoltó, Lekenye, Tiba, Pelsoc, Horka, Vígtelke, Gombaszög, Szalóc, Berzéte, Körös, Rozsnyó. Banner János emlékezete születésének centenáriumán. Az március l-jén Békésen és az március 6-án Hódmezővásárhelyen tartott emlékülések és tiszteletadó rendezvények előadásai és avatóbeszédei Banner János két néprajzi dolgozatával. Szerk: Szabó Ferenc, Bokorné Nagy Katalin és Dömötör János közreműködésével. A Békés megyei és a Csongrád megyei múzeumi szervezetek közös kiadványa. Munkácsy Múzeum. Békéscsaba, Dankó Imre: Banner János és a Békés megyei múzeumügy, Dám László: Banner János és BäLes népi építészete, Szilágyi Miklós: A Körös vidék halászata Banner János munkásságában, Sápiné Turcsányi Ildikó: Banner János diákévei, Makkay János: Néhány, talán fontos apróság Banner Jánosról, Varga Sándor: Banner János emléktáblájának leleplezése, Molnár Imre: Megnyitó a Banner ános élete, munkássága és Békés megyei kapcsoatai című kiállításon, a Jantyik Mátyás Múzeum- ( ban, Dömötör János: Egy ásatási segédmunkás emlékei, Korek József: Villanások Banner János hódmezővásárhelyi ásatásaiból, Kalicz Nándor: A centenáriumi Banner-emlékkiállítás megnyitója és a Banner János-pályázat eredményhirdetése, Bóna István: Ünnepi megemlékezés Banner János századik születésnapján, a hódmezővásárhelyi Banner utcában elhelyezett emléktábla felavatásakor, Banner János: Tárcsái halászok közt, Banner János: Apátfalva néprajzi vázlata. Bánfalvy Csaba: A munkanélküliség. Gyorsuló idő. Magvető Belvárosi történelem - Győr. Győri városszépítő füzetek, 2. Győr Fátay Tamás: A győri belváros átépítésének története, Sáry István: A Honvéd ligeti szabadságszobor, Kovács László: A város tüdeje, Sáry István: A győri időjelző torony, Lövei Pál: Egy klasszicista palota, Fátay Tamás: A győri háztetők védelmében. Budapesti közéleti névmutató, II. Összeállította: Halasi László. Levéltári dokumentáció, 9. Kiadja a Budapest Fővárosi Levéltár. Bp Budapest főváros törvényhatósápi bizottsága, a fővároshoz csatolt városok és közsegek képviselőtestületei, a főváros képviseleti bizottsága tagjai. Budavár bevételének emlékezete Pro Memoria. Szerk: Katona Tamás. Európa. Bp Az 1849 májusi ostrom eseményei a korabeli hivatalos iratok, visszaemlékezések, újságcikkek, naplók tükrében. Csáky Károly: Ipolyfödémes {Ipel'ské Úlany) személynevei. Magyar névtani dolgozatok, 78. ELTE, Bp., CSERMOSNYA, 3. A Dernői Alapiskola honismereti csoportjának értesítője. Szerk.: Ambrus Ferenc (Soksz.) Korcsmáros László: Szülőfalum - Lucska, Fábián József: A víz erejének felhasználása Dernő környékén, Grecmecher Mária: Nagymamám ételei, Tököly Gábor: Egy régi kolostor nyomában, Korcsmáros Valéria: így sütött kenyeret a nagymamám, Kotics József: Méhészkedés a Csermosnya-völgyben, Icsó Valéria: Bebek juhász szerencséje (Krasznahorka vármondája), Ambrus Ferenc: A kiskovácsvágási malom, Icsó Angéla: Honismereti kerékpártúra, Gallay Zsolt: Kukoricafosztás Barkán.

14 Csohány János: A magyar református egyháztörténelem összefoglalása 1848-ig. Kiadja a Református Theológiai Akadémia. Debrecen, Dávid Sándor: Arany évtizedek. A magyar vívás története. A Magyar Vívó Szövetség 75 éves jubileumára. Kiadja a Magyar Vívó Szövetség. Bp., Domokos Pál Péter: Rendületlenül. Márton Áron, Erdély püspöke. Eötvös Kiadó - Szent Gellért Egyházi Kiadó, Bp., Előszó, Erdélyről, Márton Áron élete, Szöveggyűjtemény, Illusztrációk. Engel Pál: Társadalom és politikai struktúra az Anjou-kori Magyarországon. Előadások a Történettudományi Intézetben, 11. Kiadja az MTA Történettudományi Intézete. Bp., Ember Judit: Pócspetri. Amicus Kiadó, Bp., ban, mikor még állítólag virult a többpártrendszeres magyar demokracia, az összes párt egybehangzó Feszítsd Meg! - kurjongatásától kísérve feláldoztak egy elmaradt kis katolikus falut az iskolák államosításának oltárán. Egy provokatív rendőrakció során az egyik intézkedő rendőrnek sikerült véletlenül agyonlőnie magát, mire ellepte a falut az ÁVÓ, végigverve a felnőtt lakosságot, olyannyira, hogy többen később bele is haltak a sérülésükbe, többen pedig testileg-lelkileg belerokkantak ebbe a politikai nevelőmunkába, aztán az ország tombolo helyeslése közben gyilkosságért statáriális eljárással, tehát 72 óra alatt kivégeztek egy embert, aki ott sem volt, amikor eldördült a fegyver..." (Eörsi István) Erdély rövid története. Főszerk.: Köpeczi Béla. Szerk.: Barta Gábor, valamint Bóna István, Makkai László, Szász Zoltán. Akadémiai Kiadó, Bp., Ernst József: Régi magyar fogatok. Téka, Bp., Életképek. 20 éves a Nyugdíjas Pedagógusok Klubja. Kiadja a Madách Imre Művelődesi Központ. Vác, Fekete István: Pepi-kert. Kiadja a Fekete István Irodalmi Társaság. Ajka, A szarvasi arborétum története.- ' Fenyvesi László: Makó mint hódoltsági nagyváros a XVI. században. A makói múzeum füzetei, 64. Kiadja a városi tanács művelődési osztálya. Makó, Ferdinandy Mihály: Kun László siratása. Szépirodalmi, Bp., Egy Portugáliában talált XIV. századi kézirat alapián készít új vázlatot a szerző Kun László királyról. Fügedi Márta: A gyermek a matyó családban. Borsodi Kismonográfiák, 29. Kiadja a Herman Ottó Múzeum. Miskolc, Galántai József: Trianon és a kisebbségvédelem. A kisebbségvédelem nemzetközi jogrendjének kialakítása, Maecenas, Bp., Goda Gábor: Szülőföldem, Budapest. Tények és tanúk. Magvető, Bp., A szerző 1945 és 1950 között Budapest kulturális ügyeinek egyik irányítója volt. Gosztonyi Péter: Föltámadott a tenger Népszava, Bp., Gosztonyi Péter: Háború van, háború! Népszava, Bp., Magyarország II. világháborús történetéből. Gór Zoltán: Tornyiszentmiklós története. Szerk.: Gyimesi Endre. Az egyház és a művelődés története című fejezetet Tóth Sándor írta. Kiadja a Zala Megyei Levéltár és a Tornyiszentmiklós Emlékbizottság. Tornyiszentmiklós, Gulyás Gyula-Gulyás János: Törvénysértés nélkül... A hortobágyi munkatáborok ( ) filmszociográfiájának dokumentumai. Láng Kiadó, Bp., A tartalomból: Bihari Mihály: A magyar gulag, Szántó András: A kitelepítések történelmi hátteréről, A film szövegszerkesztett dialóglistája, Csurka István: A múlt mindig útban van, Litván György: A magyar kisember megaláztatásának emlékműve, Für Lajos: Elvesztettük álmainkat, Petschnig Mária: Kései elégtétel, avagy dugdosott történelmünk, Hovanyecz László: Szubjektív egyzetek, Szörényi László: Jobb haramiák tanyái Í íözt, biztosabb fenevadlakta vadonban, mint illy országban élni", Keserű Katalin: Feltétele az emberi életnek, Schlett István: Békévé oldja az emlékezést? Makara Péter: Félelmeink meghaladása, A. Gergely András: A gesztus művészete egy elaknásított területen, Sorstársak vallomásai, avagy egy film hordaléka (Beszélgetések K. O.- val, Bartók Gy. Balázzsal, Krátky Istvánnéval, Krátky Tiborral és Lúgos Istvánnal, Lőrincz Józsefneval, Csolik Józseffel, Balla Mihállyal, Hegedűs Andrással), A tudás fegyver..." (Részletek Takács János és Bertók Gy. Balázs tábori naplójából), A film utóélete: Levelek, Válogatás a közönségtalálkozón elhangzott hozzászólásokból, Leskó László: Elmondanam a Gulyás fivéreknek". Gyapay Dénes: A Budapesti Evangélikus Gimnázium. Tankönyvkiadó, Bp., Gyönyör József: Államalkotó nemzetiségek. Tények és adatok a csehszlovákiai nemzetiségekről. Madách, Bratislava, Mihály Géza és Végh László: Előszó, CSEH- SZLOVÁKIA NÉPESSÉGE: A népesség fejlődése, A népsűrűség, A népesség megoszlása nemek szerint, A természetes szaporodás változásai, A

15 Új Látóhatár. Válogatás, Szerk. és bev. tanulmány: Szeredi Pál.Püski. Bp Szeredi Pál: Az Új Látóhatár első negyven éve, Borbándi Gyula: A Horthy-rendszer anatómiája, Gosztonyi Péter: A magyar-szovjet fegyverszüneti tárgyalások, október, Hőgye Mihály: Hogyan mondott le Nagy Ferenc?, Ötvös Ervin: Szabad sajtó Magyarorszagon: 1956, Révész László: A magyar forradalom visszhangja a kommunista rendszerű országokban, Borbándi Gyula: Forradalom vagy ellenforradalom?, Molnár József: Hullj pajzsnak holtan is megszabdalt honodra, Gombos Gyula: Tanítás a minőségre, Egy új nemzedék tanítómestere, Sztáray Zoltán: Az igazságkereső, Borsody István: Jászi és Bibó, Duray Miklós: A nemzeti megbékélés feltételei Kelet- Közép-Európában, Szőcs Géza: Túl sok véletlen? Az ürgeháti szalmakazlakon innen a hosszúkovácsházi szénaboglyán pedig túl..." (Szemelvények Mezőkovácsnáza néprajzából). Összeállította és szerkesztette: Balogh György. Mezőkovácsháziak Baráti Köre kiadványai Bálás Gyula mezőkovácsházi meséi, Játékok, Kálmány Lajos és mezőkovácsházi gyűjtése, Babó Iván mezőkovácsházi gyűjtése (közmondások), A mezőkovácsházi helyismereti-helytörténeti szakkör gyűjtése és feldolgozása, Gyermekjátékok Mezokovácsházán. Váradi Pál-Borbély Anikó: Kalotaszeg, Felszeg. Szerk. és előszó: Dr. Lackovits Emőke. Zrínyi Nyomda Kiadója. Bp A színes fényképekkel gazdagon illusztrált kötet fejezetei: A táj és története, A falvak és építészetük, Kalotaszeg társadalma, Angol és német nyelvű összefoglaló. A város építette... Tízéves a Győri Gyermektábor, Összeállította Kukorelli Károly né és Brugós Péterné. Kiadja a Mező Imre Úttörőház és Gyermektábor. Győr Vongrey Béla: Az es magyar szabadságharc emlékei Nógrád megyében. Kiadja a TIT Nógrád megyei szervezete. Salgótarján Vongrey Béla: Millenniumi és Szent István-jubileumi emlékek Nógrád megyében. Kiadja a TIT Nógrád megyei szervezete. Salgótarján Mátyás király címere (Hornyák László rajlza)

16 t HONISMERETI KERESZTREJTVÉNY A meghatározásokat nem választottuk külön, hanem a számozás sorrendiében folyamatosan adjuk. Ha eey számtól mindkét irányba indul ki megfejtés, akkor előbb a vízszintes, majd egy választóvonallal elválasztva a függőleges meghatározás található. (A rejtvény olvasóink szórakozására és okulására szolgál, a megfejtést nem kell beküldeni.) 1. Misztótfalusi Kis Miklós 1689-ben Amszterdamból hazatérve itt rendezett be nyomdát, amely 1703-ig állt fenn. 2. Díszíts. 3. Itt épült fel 1714-ben a Két mór ház". 4. Állati szállás. 5. Ilyen költség is létezik. 6. Sír. 7. Japán kikötőváros. 8. Nátrium vegyjele. 9. Büntetőtörvénykönyv röviden. 10. Két magánhangzó. 11. Papírmértek. 12. Itt kezdte meg működését Mentskovits Bálint nyomdája, 1589-ben. 13. Szaglószerv. 14. Pest megyei helység éktelenül. 15. Részegítő. 16. Dohányzik. - Fanyar gyümölcs. 17. Fentről lenyújt. 18. Piszok. 19. Ipari város. 20. Honvédségi italbolt. 21. Ilyen bányászat is létezik. 22. Ruha simító. 23. Nem ugyanaz. 24. Zöld határok. 25. Házrész. - Sublótresz. 26. Bibliai alak. 27. Van ilyen hely is. - Lengyel légiforgalmi vállalat. 28. Ital. 29. Csak félig kord. 30. Fájdalommal járó. - Kripton vegyjele. 31. Szállítóeszköz. 32. Rádium vegyjele. 33. Két mezőgazdasági eszköz. 34. Itt jelent meg Sylvester János latin nyelvű magyar nyelvtana 1539-ben. 35. Nem az idén. 36. Északolaszországi terület. 37. Irányszó. 38. Erdőben vannak. - Angolul kifogástalan. 39. Ábel testvére ékezet nélkül. 40. Folyadék. 41. Dob, hajít ben épült fel Puskás Károly és Uray György tervei szerint ez az üdülőszálló. 42. Gyón folyó. 43. Üdülő. 44. Fordított kettősbetű. 45. Lantán vegyjele. 46. Járom. - Betűvetés ben elárasztott sziget a romániai Al-Dunán. 48. Fafajta. 49. Kadmium vegyjele. 50. Lívius római férfinév női alakja. 51. Névelős dorong. - Juttat. 52. Játékszer. 53. Rangjelző. 54. Két szó: tetejére, nitrogén vegyjele. 55. Tisza melletti helységre. - Két magánhangzó. 56. Y. P. A. 57. Iranyszó. 58. Betű kimondva. 59. Fluor és jód vegyjele. - Növény. 60. Területfajta. 61. Egyforma betűk. 62. Szenvedés. 63. Azóta. 64. Anyagi részecske. 65. ötórai ital. 66. Pest megyei helység. 67. Azonos a 61. vízszintessel. 68. Szenvedés. - Építőanyag. 69. Oxigén és tellúr vegyjele. 70. Jövendőmondó. 71. Szelén vegyjele. 72. Június 13-án van a névnapja. 73. Társasjáték. Mokos István

17 5S9&3. loeo/nntil. 1990/4 '3* HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓIRATA XVIII. ÉVFOLYAM HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Adatok Szolnok megye történetéből II. Szerk.: Botka János, T. Bereczki Ibolya, Selmeczi László, Szurmay Ernő. Kiadja a Szolnok Megyei Levéltár. Szolnok, Ez a II. kötet Nagyivántól Zagyvarékasig tartalmazza a megye településeinek viszonylag részletes összefoglalóit, gondos irodalomjegyzékkel kiegészítve. Andruskó Károly: Ajka. Fametszetek. Kiadja az Ajkai Városi Könyvtár és a Fekete István Irodalmi Társaság. Ajka, Arany A. László: A szlovákiai magyarság néprajza. Rozsnyói Füzetek III. A Csemadok Rozsnyói Bizottsága honsimereti szakbizottsának kiadványa. Rozsnyó, Az 1941-ben Pozsonyban, a Szlovákiai Magyar Művelődési Könyvtár sorozatban megjelent munka sokszorosított kiadása. A függelékben Ambrus Ferenc: Arany A. László. Aranyi Sándor: Két akasztófa árnyékában. JATE K Szeged, Az emlékirat szerzője megjárta a Horthy-rendszer, a Szovjetunió és a R ákosi-rendszer börtöneit, intern álótáborait. Asztalos István: Galga menti falumúzeumok. Tájak-korok-múzeumok kiskönyvtára, 341. Bp., Asztalos István-Horváth Lajos: Gödöllő, a Rákos és a Galga mente. Fotó: Wiesinger Ákos. Panoráma, Bp., Ádám Imre: Szabolcs megye dadai járásainak jobbágynevei-1574-ból. Magyar névtani dolgozatok, 82. Szerk.: Hajdú Mihály. ELTE, Bp., Bakó Endre: Hajdú-Bihar Megyei Tanács Útépítő Víllalatának története, Fotók: Ferenczy Béláné. Kiadja a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Útépítő Vállalata. Debrecen, Balássy László: Apor Vilmos, a vértanú püspök. Ecclesia. Bp., Balázs Géza: Mutató az Ethnographia-a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata évfolyamához. Akadémiai. Bp., Balla Ferenc-Wirth István: Egyletek, egyesületek a Jászságban. Főiskolai kiadványok, 7. Jászberény, 1989., 67 Barcsa János: Hajdú-Nánás város és a hajdúk történelme. Kiadja a városi tanács. Hajdúnánás, Az 1900-ban megjelent mű hasonmás kiadása. A mellékletben: Nyakas Miklós, Gondolatok Barcsa János munkájához. Barczy Zoltán: A m. kir. honvédség szerkezete, egyenruhája és fegyverzete, Rajzok: Somogyi Győző, előszó: Katona Tamás. Corvina, Bp., Barsi Ernő: Végigmentem badacsonyi főutcán..." Dalok, mondókák Badacsony környékéről. Kiadja a Gyulaffi László Közművelődési Egyesület támogatásával a Bárdos Lajos Általános Iskola. Tapolca, Bács-Kiskun Megyei Honismereti Közlemények Kecskemét, Dr. Gál Zoltán: A bajai Liszt Ferenc Kör története, Galambos Sándor: A kunszentmiklósi Gyöngyösbokréta története, Király István: A kiskunfélegyházi sanitasegyesület, Matics Pál: A hadak útján (Szalkszentmárton a háborúkban), Balogh Mihály: Baksay Sándor emlékezete, Baksi Imre: Kun eredetű neveinkről, Fodor Ferenc- Csorba Mihály: Történelmi múltunk a közgondolkodásban (A csávolyi falumúzeum jubileumára, Csávoly földrajzi nevei), Mutatvány a készülő Bács-Kiskun megye földrajzi nevei című műből, Mándics Mihály: A XII. Országos Honismereti Akadémia, dr. Mándics Mihály: Bognár András ( ).

18 Bálint Imre-Krasznay József: Tátika. (Versek: Nagy Márton) A zalaszántói Damay Kálmán Honismereti Kör kiadványai, Krasznay József: Zalaszántó templomai, Bálint Imre: Barangolás a 750 éves Zalaszántón és környékén. Bán Károly: Meztelen-e a milliárdos király? Riportkönyv Hévíz-Nyirád polgárháborújáról. Mahir csop., A könyv a hévízi tó védői és a Magyar Alumíniumipari Tröszt vitájában a bauxitbányászat védelmében készült. A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola jubileumi évkönyve, Szerk.: Hetényi István, Nagy P. Sándor. Közreműködött: Ángyai Béla és mások. Kiadja a főiskola. Bp., Bánlaky Pál: Értelmiség egy kisvárosban. Szociológiai tanulmányok, 30. Akadémiai A XIX. szd. közepétől az 1980-as évekig vizsgálja Baja társadalmát. Beke György: Régi erdélyi skólák. Barangolások térben es időben. Tankönyvkiadó. Bp., Bene János: Végrendeletek és hagyatéki leltárak Nyírbátorból. Nyírbátori füzetek 1. Kiadja a városi tanács, a Bátori Múzeum, a Bátori Múzeum baráti köre és a HN honismereti munkacsoportja Berki Mihály: Hadsereg vezetés nélkül, Utószó: Gosztonyi Péter. Magyar Média Bernáth Lajos: A büki gyógyfürdő története. Kiadja a Gyógyfürdő Vállalat. Bük, Beszélő házak és tájak. A magyar irodalom emlékhelyei. Szerk.: Hatvany Lajos, fényképezte: Gmk Károly. Sajtó alá rendezte és kiegészítette: Erki Edit. Offinica Nova. Bp., Bérezi Loránd: Keszthely, Festetics-kastély. MTI coop. Bp., Bogdán István: Magyarországi hossz- és földmértékek, A MOL kiadványai. Levéltártan és történeti forrástudományok, 6. Akadémiai. Bp., Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza, Európa. Bp., 520 és 328 Borbáth Erika: A népfőiskolákról. Kiadja a Borsod-Abaúi-Zemplén Megyei Módszertani Központ. Miskolc, Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár kézirat-katalógusa: 1850 előtti kéziratok. Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai, 7. OSZK. Bp., Bozóki Margit. Sz.: Az emberi élet sorsfordulóinak szokásai és hiedelmei három, Koppány menti községben. Múzeumi füzetek. Béri Balogh Ádám Múzeum. Szekszárd, A Budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, alapításkor: Academicum et Universitatis Collegium, jubileumi évkönyve, Fel. szerk.: Nagy István. Kiadja a gimnázium. Bp., Budavár bevételének emlékezete, Válogatta, szerkesztette, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Katona Tamás. Európa. Bp., Bugár-Mészáros Károly: Gyula, Ladics-ház. Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára, 344. Bp., Czeglédi Imre: Gyula. Fotók: Tulok Ferenc. Térképek: Balogh Klára, Bíró László. Kiadja a Gyulatourist és a Panoráma. Gy ula-bp., Cseri Sándor: A Ganz Árammérőgyár története. (Függelék: Hegyi József). Kiadja a gyár. Gödöllő, Cseterki Sándor: Tiszaszederkény története alapításától kezdve a várossá nyilvánításig. Kiadja a városi tanács. Leninváros, Csizmadia Károly: Pápai kollégiumi történetek. Kiadja a Dunántúli Ref. Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei. Pápa, Csonka Emil: Zita története. Az utolsó magyar királyné. Eötvös-Szt. Gellért Egyh. Bp.-Szeged, Csorba László: A tizenhárom aradi vértanú. Panoráma. Bp., Csupor Tibor: A Balaton Füszért. Négy évtized krónikája képekben, dokumentumokban. Kiadja a BF. Kaposvar, Csutiné Schleer Erzsébet: Székesfehérvár, Rác utca, Rác-templom. Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 349. Bp., Dávid János-Geskó Sándor-Schiffer Pál: Forradalom, sortűz, megtorlás. Progresszió. Bp., Az decemberi salgótarjáni sortűz előzményével és áldozataival foglalkozó film készítése során felvett anyag szövegéből készült összeállí tás. Détsy Mihály: Sárospatak vára és urai 1526-tó ig. A Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, 28. Kiadja a Rákóczi Múzeum baráti köre. Sárospatak, <

19 i Diczházy Mariann: Nagyecsed, szivattyútelep. Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 343. Bp., Dicsértessék. Olasz Ferenc fényképei, Erdélyi Zsuzsa gyűjtötte imádságok. Utószó: Tüskés Gábor. Optimum coop. Bp., Dobai András: Somogy vármegye politikai igazgatása az önkényuralom korában: január szeptember. Somogyi almanach, Kiadja a Somogy Megyei Levéltár. Kaposvár, Domokos Pál Péter: Múltba néző. Tanulmányok. Szerk.: Fazekas István. Magvető Előszó (Andrásfalvy Bertalan), Júlia szép leány, Szendre báró leánya balladájának tárgytörténeti háttere, Magyar nyelvemlékek Czenstochovában 1501-től, Pogocsál, Szültű, Hajnal, hajnalóta, hajnalozás, Egyházzenénk múltja, Magyar nyelvű énekes szertartásaink kérdéséhez, Dies concussionis ovorum", Jóni metrum a magyar népzenében, Spilenberger Márton hangjegyes ódái, A iporeszka Európában és a magyar nep hagyományaiban. Szép zöld ágaikról zöld levelek nullnak (Zelei Miklós beszélgetése Domokos Pál Péterrel), Domokos Pál Péter munkásságának bibliográfiája. Domokos Pál Péter: Rendületlenül... Márton Áron Erdély püspöke. Eötvös-Szt. Gellért Egyh. K. Bp., Dubecz István: Budapest, Csatornázástörténeti gyűjtemény. Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 356. Bp., Dümmerth Dezső: A titokzatos jelbeszéd. A magyar szent királyok nemzetsége. Panoráma. Bp., 19S9.165 E. Kovács Péter: Matthias Corvinas. Officina Nova. Bp., Ez a könyv Mátyás halálának 500. évfordulója tiszteletére íródott, és arra vállalkozik, hogy a meglévő kutatási eredményeket összegezve a hatalmas mennyiségű szakirodalom alapján Mátyás tevékenységet megpróbálja végigkísérni." - írja bevezetőjében a szerző. Emlékkönyv Hársfalvi Péter születésének hatvanadik évfordulójára. Szerk.: Cservenyák László és Kávássy Sándor. Kiadja a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszéké. Nyíregyháza, Emlékkönyv a Kertész Utcai Általános Iskola fennállásának 100. évfordulóiára. Összeállította: Stern Gabriella. Kiadja az iskola. Bp., mmer Gábor: Ujkécske nagyközség múltja és ilene. Tiszakécske, Az 1938-ban megjelent mű reprintkiadása. Emődi Gyula: Emlékezés egy forradalmárra. Münnich Ferenc kötődései Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez. Kiadja a Münnich Ferenc Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete. Miskolc, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története Szerk.-.DiószegiIstván. ELTE. Bp., Erdmann Gyula: Zemplén vármegye reformellenzéke, Kiadja a Kazinczy Ferenc Társaság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Miskolc, Ernst József: Régi magyar fogatok. Téka. Bp., Eszenyi László: Trianoni nemzedék. Magyar Világ Kiadó. Bp., A szerző az 1. magyar hadseregben harcolt, az összeomláskor nyugatra megy és az emigrációban tevékenykedik. Esztergom vármegye. Magyarország vármegyéi és városai, 2. Szerk.. Borovszky Samu. Bevezető: Praznovszky Mihály. Dovin. Bp., Az 191 l-ben kiadott mű reprintje októbere Szabolcs-Szatmár megyében. Dokumentumok. Szerkesztette és az előszót írta Vida István. Válogatta és a jegyzeteket készítette Németh Péterné. Kiadja az MSZP Szabolcs-Szatmár megyei és Nyíregyháza városi szervezete. Nyíregyháza, Az és 1849-diki szabadságharcz kitűnőbb vértanúinak emlékkönyve. Babits. Szekszárd, A hasonmás kiadásban megjelent album - Halász István 1873-ban, Pesten megjelent eredetije alapján - az 1848/49-es szabadságharc vértanúinak állit emléket. Exner István: Kossuth Lajos kapitánya. Adalékok Ébenhardt Károly tábornok életéhez, Kiadja a Gyarmati Községi Közös Tanács gecsei elöljárósága és a Jókai Mór Városi Könyvtár. Gyarmat-Páta, Farkas Gábor: A helyi és a területi közigazgatás ideiglenes szervei, ' A Fejér Megyei Levéltár közleményei, 8. Székesfehérvár, Farkas Gábor: Törvényhatóságok és a községek önkormányzati szervei, A Fejér Megyei Levéltár közleményei, 9. Székesfehérvár, Farkas Gábor: Törvényhatósági és községi önkormányzatok, A Fejér Megyei Levéltár közleményei, 10. Székesfehérvár, Farkas Gábor: A törvényhatósági testületek és szervek átszervezése, A Fejér Megyei Levéltár közleményei, 11. Székesfehérvár,

20 Farkas Gábor: A községi önkormányzat feladatai, A tanácsrendszer bevezetését szolgáló tervezetek és szervezeti intézkedések. A Fejér Megyei Levéltár közleményei, 12. Székesfehérvár, Farkas József: A zsidók Mátészalka társadalmában. Studia folkloristica et ethnographica, 25. Szerk.: Újváry Zoltán. ELTE Néprajzi Tanszéke. Debrecen, (Terjedelmes, angol nyelvű összefoglalókkal.) Fehér Erzsébet: Sárospataki tanárok magyar nyelvű tankönyvei a kollégium alsó és középső szintje számára, Kiadja a Comenius Tanítóképző Főiskola és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Sárospatak-Miskolc, Fehér Ferenc-Heller Ágnes: Egy forradalom üzenete. Magyarország, Szerkesztette és jegyzetekkel kiegészítette Kovács Lajos Péter. Kossuth Fenyvesi László: Katonahistóriák Mátyás király korából. Tankönyvkiadó. Bp., hosszabb-rövidebb katonahistória és hazai vonatkozású történelmi, művelődéstörténeti írás. Fenyvesi László: Mátyás király fekete serege. Hadtörténelem fiataloknak. Zrínyi. Bp., A Feszty család története. Sajtó alá rendezte Mácza Mihály. Komárom megyei honismereti kiskönyvtár, 21. Kiadja a Komárom Megyei Tanács és a HN honismereti bizottsága. Tatabanya, A fénykép, mint történeti forrás. Országos szakmai konferencia Miskolcon, a B-A-Z Megyei Múzeumi Igazgatóság vizuális kultúrakutató osztályának rendezésében, október 14-én. Szerk.: TarciBéláés mások. Miskolc, Stemlcrné Balogh Ilona: A fénykép, mint történeti forrás, Knotik Mária: A fénykép a néprajzi és a helytörténeti kutatásokban, Florváth Csilla, B.: Fényképek a Janus Pannonius Múzeumban, Dohrossy István: A városképi fotók helye a múzeum gyűjteményeiben és szerepük Miskolc belvárosának rehabilitációjában. Fias István: Emlékezés Győr nyomdáira. Kiadja a Széchenyi Nyomda. Győr, (1989!) 135 Földvári képes krónikáskönyv. Egy Duna menti település életrajza okmányokban és képekben. (Szerk.: Krizsán László.) Téka. Dunaföldvár-Bp., A főváros tömegközlekedésének másfél évszázada, Szerk.: Koroknál Ákos, Sudár Kornélia. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat üzemtörténeti szakosztaíya és a BKV. Bp,., Fügedi Márta: A gyermek a matyó családban. Borsodi kismonográfiák, 29. Herman Ottó Múzeum. Miskolc, Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi falvak elbeszélő kultúrája. Szerk.: Gráfik Imre. Kiadja a Vas Megyei Múzeumok igazgatósága. Szombathely, Á kutatás történetéről, Elbeszélő személyiségek, Hiedelem és hiedelemmonda a burgenlandi magyaroknál, Az öngyilkos boszorkány, A hiedelemjelenségek csoportosítása, A hiedelemjelensé- ek megoszlása; Szöveggyűjtemény, Jegyzetek, f rodalmi hivatkozások. Galambos Sándor: Kunszentmiklós népének felszabadulás utáni első évei. Kiadja a városi tanács. Kunszentmiklós, Galántani József: A trianoni békekötés, A párizsi meghívástól a ratifikálásig. Gondolat. Bp., A Garzon Bútorgyár története. írták: Cs. Benkő Judit, Farkas Gábor, Szele Imre. Kiadja a bútorgyár. Székesfehérvár, Gál Imréné-Vitálisné Zilahy Lídia: Adatok a monori kocsigyártás és szekérjavítás történetéhez. Monori füzetek, 15. Kiadja a Monori Helytörténeti Kör Közművelődési Egyesület. Monor, Giay Frigyes: Város a Torna partján. Fejezetek Ajka múltjából. Kiadja a városi tanács. Ajka, Goda Gábor: Szülőföldem, Budapest. Tények és tanúk. Magvető. Bp., Gombos Gyula: A harmadik út. Püski. Bp., A szerző a népi mozgalom ideológiáját, az elsősorban Németh László által megfogalmazott eszmét vizsgálja és szembeállítja a két világháború közötti időszak társadalmi-politikai képével. Bemutatja a népi írókat, felidézi a népi mozgalom fóbb eseményeit, intézményi rendszerét, kiadványait, végül summázza a szárszói konferenciák eredményeit. Gosztonyi Péter: Háború van, háború! Ujabb szemelvények Magyarország második világháborús történetéből, Népszava. Bp., Gosztonyi Péter: A kormányzó, Horthy Miklós. Téka. Bp., Görbedi Miklós: Tiszalök a századok tükrében. Helytörténeti olvasókönyv. Szerk. és előszó: Csermely Tibor. Kiadja a Költségvetési Üzem. Tiszalök, Gudenus János József-Szentirmay László: Összetört címerek. A magyar arisztokrácia sorsa

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek:

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek: Savaria 38. évkönyv Belföldi kiadványcsere-partnerek: INTÉZMÉNY VÁROS 1 Dráva Múzeum Barcs 2 Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Békés 3 Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba 4 Magyar Földtani és Geofizikai

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 IX. Telepy Károly Testnev. Ált. Isk. és Gimn. 37,400 38,450 38,300 37,700 39,000 38,450 229,300 2 Kiskunhalas II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazd., Közgazd., Informatikai SzKI és

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó (a megyei és regionális bemutatók szervezői, helyszínei, időpontjai)

XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó (a megyei és regionális bemutatók szervezői, helyszínei, időpontjai) Magyar Drámapedagógiai Társaság 2111 Szada, Székely Bertalan u. 1/C Levelezési cím (iroda): 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A Telefon: +36 70 3353959 honlap: www.drama.hu; e-mail: orszagos.talalkozo@gmail.com

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D Iskola Göd Márkus Dávid Deák Gyöngyi Göd 46 D Eötvös József Általános Iskola Zalaegerszeg Bakó Zsombor Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D Általános Iskola Szentes Takács Aletta Vass Renáta Szentes 46

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK Strandröplabda Diákolimpia 0/0. NEVEZÉSEK Nyílt fiú páros kategória IV. korcsoport 0 Eszterházy Károly Egyetem Gyarkoló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Bartók Béla Téri

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Vetési Albert Gimn. 37,850 36,350 37,400 37,900 37,650 36,950 224,100 2 Nyíregyháza Eötvös József Gimn. 37,450 37,050 36,000 37,750 37,100 36,650 222,000 3 Nagykőrös Arany

Részletesebben

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 2016. június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 1. 2. 3. 4. 5. Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok D csoport Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok Gy D V Pontszám Gólarány Helyezés Paks 6:2 3:2 3:4 6:0

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ KISPÁLYÁS V-VI. KORCSOPORT 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2013/2014. TANÉVI TELEKOM FIÚ KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Magyar osok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK ÖSSZESÍTÉS nyilt fiú - IV nyilt fiú - V nyilt fiú - VI Strandröplabda Diákolimpia 0. Kispest NEVEZÉSEK nyilt lány IV nyilt lány V nyilt lány VI amatőr fiú IV amatőr fiú V amatőr fiú VI amatőr lány IV amatőr

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék Magyar Állatorvosi Kamara Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék A Magyar Állatorvosi Kamara által a 2012. évi CXXVII. törvény alapján vezetett Névjegyzékben jelenleg a következő állatorvosi asszisztensek

Részletesebben

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. korcsoport - Fiú Egyéni Országos döntő Budapest 2007. 06. 12. 1 Otigba Kenneth 92 Békéscsaba 2. sz. ÁI 1029 11,59-592 - 64,03-12,65-02:11.54 2 Bagi Ákos 92 Békéscsaba

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

BIOLÓGIA. 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

BIOLÓGIA. 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: BIOLÓGIA BIOLÓGIA 1 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Részletesebben